Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr"

Transkript

1 D P G N L B Þ N I N I L Z B O N U Þ U : Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN BÞLRININ RR VRS NSN HLRIN IRIDIR. C V H R L H N I N R Ö P O R J I S F 8 D GR Ç N H BR V RiR DP Lideri Namýk emal Zeybek, gazetemizin manþet toplantýsýna katýlarak gündemle ilgili görüþlerini bildirdi. FO OÐ RF: UR SN IL: 42 S I: S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR 10 HZRN 2011 CU/ 75 r ni as ya.com.tr Suriye göç üyor RGI HPS CZSINI ONDI Dicle ye vekillik yolu kapandý mý? uba ðým sýz mil let ve ki li a da yý Ha tip Dic le nin, Si lâh lý te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak su çun dan al dý ðý 1 yýl 8 ay ha pis ce za sý nýn onanmasý üzerine milletvekili seçilme yolunun kapandýðý belirtilirken, Dic le nin a vu ka tý, vekilliðe hukukî bir engel bulun ma dý ðý ný savundu. n4 te NHR Ð ÖN SÜRÜLN lbayýn mezarý 17 yýl sonra açýldý uun ce li de gö rev yap tý ðý es na da o tur du ðu loj ma nýn da 1994 yý lýn da ö lü bu lu nan ve in ti har et ti ði ö ne sü rü len l bay â zým Çil li oð lu nun me za rý 17 yýl son ra ö zel yet ki li sav cý ne za re tin de a çýl dý. l bay Çil li oð lu nun oð lu Gök han Çil li oð lu, me za rýn a çýl ma sý i çin dâ vâ aç mýþ tý. n4 te Suriye deki olaylar sebebiyle son 24 saat içinde bini aþkýn kiþinin daha ürkiye ye sýðýndýðý bildirildi. Hatay l Saðlýk üdürlüðüne baðlý 112 cil Servis ambulanslarý, Suriye den gelecek yaralýlara müdahale için sýnýra yakýn köylerde görevlendirildi. FO O: SUR D NLI OLLRIN IRNSI, BU ÜLDN ÜR ÖNL ÜLC INININ HIZLNSIN OL ÇI. BU DLGNIN NR DR SÜRCÐ BLNOR. 120 POLSN ÖLDÜRÜLSNDN SONR HIZLNDI usu ri ye'de ya þa nan iç ka rý þýk lýk tan ka ça rak ür ki ye'ye ge len le rin sa yý sý hýz la art ýyor. Ö zel lik le 120 po li sin öl dü rül me sin den son ra mi sil le me kor ku su ya þa yan Su ri ye li ler ür ki ye sý ný rý na yý ðýl ma ya baþ la dý ve sý ðý nan la rýn sa yý sý bir gün de bin le ri bul du. Ha tay'ýn ay la da ðý il çe sin de ku ru lan ça dýr ken te yer leþ ti ri len Su ri ye li sa yý sý daha ön ce ge len ler le bir lik te 2000'i geçti. ÜLCLRN ÇOÐU DIN, ÇOCU V ÞLILR uço ðun lu ðu nu ka dýn, ço cuk, be bek ve yaþ lý la rýn o luþ tur du ðu mül te ci le rin ga ze te ci ler le gö rüþ me si ne i zin ve ril mez ken, sý ný ra ge len çok sa yý da o to büs ça dýr ken te yön len di ril di. ül te ci a ký ný nýn da ha ne ka dar de vam e de ce ði ve sa yý nýn ka ça u la þa ca ðý bi lin miyor ve geliþmelerin hem Suriye, hem ürkiye açýsýndan endiþe verici bir seyir izlediði belirtiliyor. Ha be ri say fa 5 te BN RDICILIÐI RIÞSI Bir bürokratik halka daha mý? ub Baþ ka ný eh met li Þa hin, bir ba kan la müs te þar a ra sý na bir ba kan yar dým cý sý ko nul ma sý i le il gi li o la rak, Bu, a ca ba bir bü rok ra tik hal ka o la rak de ðer len di ri le bi lir mi, bu birta kým so run lar mey da na ge ti re bi lir mi? Doð ru su bu nu an cak uy gu la ma da gö re bi li riz a çýk la ma sýn da bu lun du. Ha be ri sayfa 4 te VRN V ÞHN NIN NSNLI SUÇU NDN RGILNLRI SND fade yetmez, yargýlansýnlar u et mez, ma vet Plat for mu ü ye le ri, e nan v ren ve ah sin Þa hin ka ya nýn i fa de leri nin a lýn ma sý nýn ye ter li ol ma dý ðý ný, in san lý ða kar þý suç iþ le mek ten yar gý lan ma la rý ge rek ti ði ni a çýk la dý. ugrup ü ye le ri ay rý ca, Dar be ci le rin r jan tin de ol du ðu gi bi in san lý ða kar þý suç iþ le mek ten, dar be den ön ce, dar be i çin uy gun or ta mýn o luþ ma sý i çin yap týk la rýn dan da yar gý lan ma lý dýr lar dediler.n4 te yi ço cuk lar i çe ri de u Þem din li dâ vâ sý sa nýk la rý o la rak bi li nen ve bi ri i çin Bü yü ka nýt'ýn i yi ço cuk de di ði ast su bay lar li a ya ve Öz can l de niz i le P i ti raf çý sý Vey sel teþ hak kýn da Van 3. ðýr Ce za ah ke me sin ce tu tuk la ma ka ra rý çý ka rýl ma sý nýn ar dýn dan, st su bay l de niz, y dýn m ni yet ü dür lü ðü e kip le rin ce gö zal tý na a lýn dý. Ha be ri say fa 4 te rdoðan: imin içkisine karýþtýk? ubaþ ba kan Re cep ay yip r do ðan, 8,5 yýl dýr bu ül ke yi yö net tik le ri ni be lir te rek, i min iç ki si ne, ki min ya þam bi çi mi ne ka rýþ týk? Böy le birþey duy du nuz mu, gör dü nüz mü? Her kes is te di ði gi bi yi yor, is te di ði gi bi ge zi yor, is te di ði gi bi i çi yor de di. Ha be ri sayfa 5 te Uluslararasý ürkçe Olimpiyatlarý baþladý uha be ri sayfa 3 te Uykusuz ve yorgun trafiðe çýkmayýn uha be ri sayfa 6 da Cep telefonunda büyük vurgun uha be ri sayfa 11 de ISSN

2 2 10 HZRN 2011 CU LÂH Âl-i Rabbimiz! Peygamberlerin vasýtasýyla vaad ettiðin Cenneti ve ebedî saadeti bize ver. ýyamet gününde bizi rezil etme. uhakkak ki Sen vaadinden dönmezsin. mran Sûresi: 194 / Âyet-i erime eâli Dikkat ediniz, tesanüdünüz bozulmasýn Sizin þimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakýnýz, bu memlekete medâr-ý iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz, bu yeni fýrtýna sizin tesanüdünüzü bozmasýn. Üs tad Be di üz za man ýn en son der si ziz, sýd dýk kar deþ le rim, u þid det li mad dî ve mâ ne vî kýþ ta ki ga lâ ve var lýk i çin de kaht ve derd-i ma i þet fu ka ra la ra a ðýr bas ma sý ci he tin de, ek - se ri fa ki rü l-hal o lan Ri sa le-i Nur þa - kirt le ri nin bu deh þet li ha le kar þý sar sýl - ma la rý ve te sa nüt le ri bo zul ma sý ih ti ma liy le zi ya - de en di þe e di yor dum. Siz ler her za man dan zi ya - de bu fýr tý na da te sa nü dü nü zü ve it ti ha tý ný zý ve bir bi ri nin ku su ru na bak ma ma sý, bir bi ri ni ten kit et me me si, Ri sa le-i Nur un va zi fe-i kud si ye-i i - ma ni ye si he sa bý na mü kel lef ve muh taç sý nýz. Sa kýn bir bi ri niz den gü cen me yi niz ve ten kit et - me yi niz. ok sa az bir za af gös ter se niz, ehl-i ni fak is ti fa de e dip siz le re bü yük za rar ve re bi lir ler. Derd-i ma i þet za ru re ti ne kar þý, ik ti sat ve ka na at le mu ka be - le et me ye za ru ret var. en fa at-i dün ye vi ye, çok ehl-i ha ki ka ti, ehl-i ta ri ka tý da hi bir ne vi re ka be te sevk et ti ði i çin en di þe e de rim. Ri sa le-i Nur þa kirt le ri i çin de þim di ye ka dar bu ci het on la rý ze de le me miþ. n þa al lah yi ne ze de le mez. Fa kat her kes bir ah lâk ta o la maz. Ba zý la rý meþ ru da i re de ra ha tý ný is te se de, i - ti raz e dil me me li. Za ru re te dü þen bir þa kirt ze kâ tý ka bul e de bi lir. Ri sa le-i Nur un hiz me ti ne hasr-ý va - kit e den rü kün le re ve ça lý þan la ra ze kât la yar dým et - mek de Ri sa le-i Nur a bir ne vî hiz met tir. Hem yar dým e dil me li. Fa kat hýrs ve ta mah ve li san-ý hal i le is te mek ol ma ma lý. ok sa, ehl-i da lâ let ki, hýrs ve ta mah yo lun da di ni ni fe da et - miþ; on lar na za rýn da ký yas-ý bin nefs ci he tiy le, Ri sa le-i Nur un bir ký sým þa kirt le ri da hi, di ni ni dün ya ya â let e di yor lar di ye çir kin bir it ham la ta ar ruz la rý na mey dan a çar. Siz ler, a ra sý ra, h lâs ve k ti sat Lem a la rý ný ve ba zan Hü cu mat-ý Sit te ri sa le si ni mâ bey ni niz de be ra ber o ku ma lý sý nýz. Si zin þim di ye ka dar fev ka - la de se bat ve me ta net ve te sa nüt ve it ti fa ký nýz, bu mem le ke te me dâr-ý if ti har o la cak ve is tik ba li - ni kur ta ra cak de re ce de dir. Dik kat e di niz, bu ye ni fýr tý na si zin te sa nü dü nü zü boz ma sýn. ra bî Vir dü l-k ber-i Nu ri ye ye da ir müj de niz ve kah ra man a hir le rin ve mü ba rek le rin sâ ri ve deh þet li has ta lýk la ra tir yak lar ve i lâç lar ye tiþ tir me - le ri ve mü te ma di yen ça lýþ ma la rý bi zi, bel ki ru ha ni - le ri ve ri ca lü l-gayp zat la rý da hi se vin di ri yor. Hu lu si nin, ve l-s ri nük te-i i câ zi ye si ne kar þý tam tak di ri ve tas di ki ve on ya ya tah vi li, hiz met-i Nu ri ye nok ta sýn da be ni mem nun ey le di. vet, Ri - sa le-i Nur þa kirt le ri nin bi rin ci le rin den fa al bi ri si, o e hem mi yet li þeh re git me si la zým i di. ar deþ le rim, Lem a-i ü da fa at ta, Is par ta muh bir le ri ün va - nýy la bi zi hap se sevk e den n ka ra da ki za lim ler i ra de e dil miþ; mec bu ri yet tah týn da öy le de mi þiz. Þim di, Is par ta, be nim mü ba rek bir va ta ným ve çok kýy met tar kar deþ le ri min da hi sev gi li va tan la - rý ol du ðun dan, Is par ta muh bir le ri ke li me si ni o ma kam lar dan kal dýr dým, on la rýn yer le ri ne mül- hid za lim ler yaz dým. Siz de öy le ya zý nýz. Hem, kah ra man a hir in ba na yaz dý ðý ü da fa at Ri sa le sin de, h ti yar Lem a sýn da, n ka ra ya a it bah - sin de, Se ki zin ci Ri ca yaz mýþ. Hal bu ki e din ci Ri ca - dýr. O nu da tas hih e di niz. a hi rî gi bi kah ra man bir mah du ma sa hip o lan ve ha ne sin de Ri sa le-i Nur un al tý þa kir di bu lu nan kar de þi miz Hüs nü fen di ye bil mu ka be le se lam ve teb rik e de riz. as ta mo nu Lâ hi ka sý, ek tub No: 136, s. 318 LÛ G Ç: mâ beyn: a ra, a ra sý. derd-i ma i þet: ge çim der di. ehl-i ni fak: mü na fýk - lar, i ki yüz lü lük ya pan lar. fa ki rü l-hal: muh taç ve fa kir lik i çin de ol mak. ga lâ: pa ha lý lýk, bir þe - yin had di ni aþ ma sý. hasr-ý va kit: vak ti ni ta ma men ver mek. kaht: kýt lýk, ku rak lýk. ký yas-ý bin nefs: ken - di siy le ký yas e de rek. me ta net: me tin ol ma, da ya nýk lý lýk. ta mah: a þý rý ar zu, hýrs, aç göz lü lük. te sa nüd: da ya nýþ ma. va zi fe-i kud si ye-i i - ma ni ye: i ma nî kud sî va - zi fe. isale-i Nur ülliyatý ndan mirdað Lahikasý nýn en sonunda yer R alan ve Umum Nur alebelerine Üstad Bediüzzaman ýn vefatýndan önce vermiþ olduðu en son derstir 1 baþ lý ðý ný ta þý yan mek tub, son de re ce mü him dir yý lý nýn O cak a yý i çe ri sin de n ka - ra da Bey rut Pa las o te lin de ve ri len bu ders, Haz ret-i Üs tad ýn hem bir ve da hut be si, hem de Ri sa le-i Nur un mes lek ve meþ rep düs tur la rý ný ö zet le yen a de ta bir va si yet na - me hük mün de dir. a hi ye ti çok ca mi o lan bu ders, bil has sa Nur a le be le ri nin i ma ni, iç ti mai ve si ya si me se le ler de her za man reh ber ka bul e de bi le cek le ri çok mü him bir ha ki kat der si dir. Bu mu az zam ders ve ri lir ken, Üs ta dýn ya - ný na top lan mýþ bir grup ký dem li ve bü yük ta le be le ri ne tak ri ri þe kil de ve bir ne vî son hut be o la rak ders ve ril di. a nýn da ki kâ tip ve hiz met kâr la rý da bu nu ev ve lâ not ha lin de kay det ti ler. Bi la ha re tan zim e di le rek Haz - ret-i Üs tad a arz e dil di. Haz ret-i Üs tad da o nu tas hih et ti ve ay ný gün ler de neþ ret tir di. y rý ca bu nun su re ti ba zý hü kü met ri ca li ne de gön de ril di. 2 Bu der sin hü la sa sý o lan gi riþ i fa de le ri þöy - le baþ lý yor du: ziz kar deþ le rim, bi zim va - zi fe miz müs bet ha re ket et mek tir. en fi ha - re ket de ðil dir. Rý za-i lâhi ye gö re sýrf hiz - met-i i ma ni ye yi yap mak týr, va zi fe-i lâ hi ye - ye ka rýþ ma mak týr. Biz ler a sa yi þi ne ti ce ve - ren müs bet i man hiz me ti i çin de her bir sý - Bir ömür boyu Ubudiyet için var oldu insan. hiret tarlasý, dünya denen han. mel-i salihle bekayý kazan. ulluktan ayrýlma bir ömür boyu. Nefis, þeytan, heva, kurar tuzaðý. Hisler hâkim olur görmez uzaðý. Sýrat köprüsünde kayar ayaðý. Þeytana ram olma bir ömür boyu albinde yer verme hiç mâsivâya llerini açýp arþ-ý âlâya ffet diye baþla hemen duâya. Günaha yaklaþma bir ömür boyu. Burda durdurmazlar gedayý, beyi. Bâkî hayat için doldur heybeyi. H OVNCI kýn tý ya kar þý sa býr la, þü kür le mü kel le fiz. 3 Bu i fa de ler bi le, baþ lý ba þý na Ri sa le-i Nur un mes lek düs tur la rý ný ö zet le mek te dir. e se la, müs bet ha re ket bu düs tur la rýn ö - nem li le rin den dir. Bu nu, dâ hil de ki ha re ket, müs bet bir þe kil de ma ne vi tah ri ba ta kar þý ma ne vi, ih lâs sýr rýy la ha re ket et mek tir 4 þek - lin de ö zet le yen Üs tad Be di üz za man Haz - ret le ri, bu nun a çý lý mý o la rak; a nar þi, te rör, ýrk çý lýk, her tür lü men fî ce re yan lar ve men - fa at ü ze ri ne dö nen si ya set ten ka çýn mak; bun la ra kar þý i se, müs bet i man hiz me tiy le ha ki ka ti hiç bir þe ye fe da et me den mü ca he - de et mek, a sa yi þi mu ha fa za ya ça lýþ mak; si - ya set te i se, ter bi ye-i s lâ mi ye ze de len me - siy le ve þim di ki si ya se tin ci na ye ti ne kar þý di ni si ya se te â let et me mek 5 De mok rat la ra nok ta-i is ti nat o lup, eh ve nüþ þer (þer rin en az za rar lý sý) de yip ba zý bî ça re yan lýþ çý la rýn ha ta la rý na hü cum et me yip, da i ma müs bet ha re ket e de rek, De mok rat la ra za rar do kun - dur ma yýp, fay da do kun dur mak 6 ve â lem-i s lâm ýn dost lu ðu nu ka zan mak, ur ân ýn bu za man da ki bir ma ne vi mu ci ze si o lan Ri - sa le-i Nur la bü tün in san lý ða u laþ mak ve sulh-u u mu mi yi te min et mek þek lin de ders ver mek te dir. kin ci a dým da i se; Rý za-i lâ hi ye gö re sýrf hiz met-i i ma ni ye yi yap mak ve va zi fe-i lâ hi - ye ye ka rýþ ma mak düs tu ru var. a ni, ih lâ sý e sas tut mak. a ni me li niz de rý za-i lâ hi ol ma lý. ðer O ra zý ol sa, bü tün dün ya küs se e hem mi ye ti yok. ðer O ka bul et se, bü tün halk red det se te si ri yok. 7 ve ih lâ sý ka zan dý - ran, ha re kâ týn da ki se be bi sýrf bir emr-i lâ hi ve ne ti ce si rý za-i lâhî ol du ðu nu dü þün me li ve va zi fe-i lâ hi ye ye ka rýþ ma ma lý 8 ha ki ka ti - ni ders ver mek te dir. Bu der sin i çe ri ðin de müs bet ha re ket ve ih - lâs düs tur la rýy la be ra ber, se bat, sa da kat, te sa - nüd, si ya set ten iç ti nap, tak va, þef kat, kavl-i ley yin, ne za ket, u huv vet ve sün ne te it ti ba gi - Býrakýp gidersin burda her þeyi. ulluðu unutma bir ömür boyu. Dillerde dualar, gözlerde yaþlar. Rabbin huzurunda eðilir baþlar. O nun mehabeti eritir taþlar. ulluktan hiç þaþma bir ömür boyu Bütün benliðinle yönel llah a Rabbimin rýzasý, biçilmez baha. Helâller, haramlar bilinen saha. Helâlden ayrýlma bir ömür boyu. O nun rýzasýný tek gaye edin. lde etmek için çok çalýþ, didin. Böyle yaþar isen olmazsýn bedbîn. llah için yaþa, bir ömür boyu. bi Ri sa le-i Nur un ö nem li mes lek düs tur la rý da ders ve ril mek te dir. Bü tün bu ders le ri i se; se beb-i hil kat-ý â lem den (â le min ya ra tý lýþ se be bi o lan Pey gam be ri miz ley his sa la tü Ves se lâm dan), hem kah ra man-ý s lâm - mam-ý li Ra dý yal la hu nh dan ders al dým 9 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, bu son der si di ðer ta bir le va si ye ti bü tün nur men sup la rý ný bað la mak ta dýr. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin bu son der sin den çý ka ra bil di ði miz baþ lýk la rý þu þe - kil de sý ra la ya bi li riz: üs bet ha re ket ve men fî ha re ke tin i za hý. üs bet i man hiz me ti nin her þe yin ba þýn da gel di ði. u si bet ler ve sý kýn tý la ra kar þý sa býr ve þü kür le mu ka be le mü kel le fi ye ti. Her tür - lü bas ký ve is tib da da kar þý dur mak, doð ru ve hür bir hür ri ye ti sa vun mak. Nur mes le ði nin pey gam ber ve ya sa ha be mes le ði ol du ðu nu bil mek. Ri sâ le-i Nur un çok ye rin de ge çen, in sa nýn va zi fe si i le l lah ýn va zi fe si ni a yýrt et mek, ya ni Be nim va zi fem hiz met-i i ma - ni ye dir; mu vaf fak et mek ve ya et me mek Ce - nab-ý Hakk ýn va zi fe si dir de yip ih lâs i le ha - re ket et mek 1 0 Bu za man da ki ci ha dýn ma ne - vi ol du ðu nu bil mek, bu þu ur la dâ hi lî a sa yi - þin mu ha fa za sý na ça lýþ mak. ur ân ýn, Bir ca ni yü zün den; o nun kar de þi, ha ne da ný, ço - luk ço cu ðu, par ti si me sul ol maz 1 1 (n am 164, Fa týr 18, Zü mer 7,s ra 15) düs tu ru nu e sas al mak. im siz me de ni ye tin sun du ðu se fa hat ve is ra fa ta ka pýl ma mak. Dün ya yý a - hi re te ter cih et me mek. He lâl ve ha ra mý bil - mek ve bid a la ra gir me mek. n ö nem li si, Dec ca lizm ve Süf ya niz min tu za ðý na düþ me - mek. Ri sa le-i Nur un neþ ri ne cid di yar dým cý o lan De mok rat la rýn di ne ta raf tar lý ðý na i - nan mak ve on la ra yar dým cý ol mak, De mok - rat la ra eh ve nüþ þer o la rak bak mak. Bü tün me se le le ri mi zi meþ ve ret le hal let mek. ur ân ýn üs lü man la ra rah met ol du ðu gi - bi, bü tün din siz le re ve in san lý ða da rah met ol du ðu nu öð ren mek. Ri sa le-i Nur un bu za - man da ur ân ýn ma ne vî bir mu ci ze si ol - du ðu, in ti þa ra baþ la dý ðý ve küfr-ü mut la ka ve a nar þi li ðe kar þý set çek ti ði ni ve in san la rýn kal bin den ma ne vi Ce hen ne mi i za le et ti ði ni, ay rý ca â lem-i s lâ mý bir leþ tir me ye ve ur ân ýn e sas la rý ný neþ ret me ye ve si le ol du - ðu nu bil mek. Din de has sas, mu ha ke me-i ak li ye de nok san o lan yan lýþ çý la rýn her za - man o la ca ðý ger çe ði ni gör mek. Baþ ta Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ne ve nur ta le be le - ri ne bin ler ve cih le sý kýn tý ve ren, ha pis le re a - tan ve bas ký uy gu la yan, din ve din dar la rýn da hep a ley hin de o lan Halk Par ti si ni i yi ta - ný mak. Ben lik, e na ni yet, hod fü ruþ luk, ha ya - tý ný gü zel ce me de ni yet fan ta zi ye siy le ge çir - mek iþ ti ha sý ve tir ya ki li ðin bu za ma nýn has - ta lýk la rý ol du ðu nu bi le rek bun la rý terk et - mek. Nur mes le ði nin a za mi ih lâs ol du ðu nu bi le rek, bir me se le-i i ma ni ye yi dün ya sal ta - na tý na ter cih et mek. Bu za man ce ma at za - ma ný ol du ðu nu bi lip, ce ma at ten his se siz kal ma mak, bil has sa na maz la rý ta dil-i er kân ve ce ma at le kýl ma ya ö zen gös ter mek. fen - di mi zin (asm) sün ne ti ne it ti ba et mek ve her hal-ü kar da s lâma ve ur ân a â yi ne ol mak gi bi ders le ri ha vi Haz ret-i Üs ta dýn bu son der si nin i yi o ku nup an la þýl ma sý, nur ta le be - li ði ve nur mes le ði ba ký mýn dan son de re ce bü yük ö nem arz et mek te dir. Ri sa le-i Nur un kü çük bir ö ze ti gi bi o lan bu son ders; as rýn sa hi bi nin va si ye ti dir ve ta li ma tý dýr. Bu na uy mak i se, bü tün nur men sup la rý nýn boy nu nun bor cu dur. Dip not lar: 1- mir dað La hi ka sý, s. 871, 2-u fas sal a - rih çe-i Ha yat-.a dir Ba dýl lý, c. 3, s. 1621, 3- mir dað Lâ hi ka sý, s. 870, 4- ge, s. 871, 5- ge., s. 746, 6- ge., s. 877, 7- Lem a lar, s. 391, 8- ge., s. 323, 9- mir dað La hi ka sý, s. 880, 10- ge., s. 871, 11- ge. s

3 HBR 10 HZRN 2011 CU 3 e ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met U LU LR Ge nel a yýn ü dü rü â zým GÜ LÇ ÜZ Ge nel ü dür Re cep Þ CI a yýn o or di na tö rü b dul lah R ÇI BÞ a zý þ le ri ü dü rü (Sorumlu) us ta fa DÖ Ü LR s tih ba rat Þe fi ustafa GÖN Spor di tö rü rol DO URN Ha ber ü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra em sil ci si eh met R Rek lam oordinatörü esut ÇOBN Görsel önetmen: brahim ÖZDB bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem Z er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul el: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: e le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. el: (0212) N R SL C L Ð: eþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n R el: (312) , , Fax: L N SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, el: , Fax: C SL C L Ð: v ni fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: eni sya atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISSN N Z V L R Hic rî: 8 Recep 1432 Ru mî: 28 ayýs 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir as ta mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý Gaz lý i çe cek le re dik kat UR DI ÞIN D O B Z L Ü C D L P S IN D Ü ZL IL Ç LI ÞI LN GZ LI Ç C L RN ÜR D PRO - OS ON LR L S I ÞI NIN R I RIL Ç LI ÞIL DI ÐI BL D RL D VRUP ül ke le rin de þe ker has ta lý ðý ve o be zi - te i le mü ca de le kap sa mýn da tü ke ti mi a zal týl - ma ya ça lý þý lan gaz lý i çe cek le rin ür ki ye de pro mos yon lar la tü ke ti mi nin art tý rýl ma sý nýn top lum sað lý ðý a çý sýn dan ö nem li bir risk o luþ - tur du ðu bil di rildi. ü ke ti ci ler Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Na zým a ya, a þý rý ki lo ya kar þý çe þit li kam pan ya la ra des tek ve ren ve bil gi len dir - me ça lýþ ma la rý yü rü ten dev le tin, gaz lý i çe - cek le rin tü ke ti mi nin a zal týl ma sý na yö ne lik ye ter li ö ze ni gös ter me di ði ni sa vun du. Ö - zel lik le al kol süz i çe cek ler teb li ðin de tü ke - ti ci nin ek sik bil gi len di ril me si nin söz ko - nu su ol du ðu nu id di a e den a ya, ti ket bir ma lýn kim li ði dir, i çin de ne ba rýn dýr dý ðý - ný ö zel lik le tü ke ti ci sað lý ðýy la il gi li i çin de ne kul la nýl dý ðý ný an la týr. Gaz lý i çe cek ler de tat - lan dý rý cý lar, al kol kul la ný la bi li yor. n cak, bu ko nu da þi þe le rin ü ze rin de ya zý lar bul mak ne re dey se im kan sýz. Pro mos yon lar bü yük bü yük ya zý lý yor, i çe ri ði i se 4 pun to, ka rýn ca ya zý sý gi bi o lu yor de di. a ya, gaz lý i çe cek le rin ö zel lik le þe ker has ta - la rý i çin cid di risk ler o luþ tur du ðu nu, an cak, tü ke ti ci nin bu ko nu da da ye te rin ce u ya rýl ma - dý ðý ný vur gu la dý. Pro mos yon lar la genç le rin gaz lý i çe cek tü ke ti mi ne yön len di ril di ði ni, þi þe boy la rý nýn da bü yü tü le rek a i le i çin de da ha faz la ki þi ye u la þýl ma ya ça lý þýl dý ðý ný an la tan a - ya, þöy le de vam et ti: Gaz lý i çe cek ler de ü re ti - ci ler cid di þe kil de kan dý rý lý yor. ma kim se bu nun far kýn da de ðil. Bir yan dan sað lýk, o bi - ze tey le mü ca de le di yo ruz, di ðer ta raf tan bu tür ü rün le rin tü ke ti mi ni teþ vik e dil me si ne se - si mi zi çý kar mý yo ruz. n san la rý mýz ma a le sef kü çük pro mos yon lar dan ya rar lan mak i - çin gaz lý i çe cek tü ke ti mi ni ar tý rý yor. ü ke ti ci ne iç ti ði nin bi le tam bi lin - cin de de ðil. Por ta kal res mi ni gö rü - yor, sa ný yor ki i çin de sýk ma por ta kal var. v ru pa da öl çek ler sý nýr lan dý rýl - dý a ma bi zim ül kem de bu yön de bir stan dart yok. v ru pa ül ke le rin de 1 lit re nin ü ze rin de ki gaz lý i çe cek þi þe le ri ya sak la nýr ken biz de 3 lit re lik þi þe ler de sa týþ ya pý lý yor. Ra ma zan da ve yaz dö ne - min de bu ü rün le re ta lep da ha da ar ta cak. Rek lam ve pro mos yon lu sa týþ la rýy la fir ma lar ci ro la rý ný art tý rýr ken a rým ve ö yiþ le ri Ba - kan lý ðý ndan tav si ye ni te li ðin de ka rar is te mi - yo ruz. Pi ya sa yý dü zen le yi ci, va tan da þý ko ru yu - cu ça lýþ ma lar ya pýl ma lý. da na/a a 9. U lus la ra ra sý ürk çe O lim pi yat la rý baþ la dý Ha zi ran 2011 ta rih le rin de baþ ta s tan - bul ve n ka ra ol mak ü ze re top lam 24 il de ya - pý la cak 9. U lus la ra ra sý ürk çe O lim pi yat la rý Ba - sýn Bil gi len dir me op lan tý sý i le baþ la dý. ak la þýk 130 ül ke den 1000 öð ren ci nin ka tý lý mýy la, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da bü yük bir coþ ku ve he ye - can la ger çek le þe cek O lim pi yat la rýn bu yýl ki et - kin lik tak vim ve prog ra mý nýn pay la þýl dý ðý bil gi - len dir me top lan tý sýn da, U lus la ra ra sý ürk çe Öð re ti mi Der ne ði (ÜR Ç DR) Baþ ka ný Dr. li Ur sa vaþ, er tip He ye ti Ü ye si ve Ga ze te ci ler ve a zar lar Vak fý Baþ ka ný us ta fa e þil ba sýn men sup la rý ný bil gi len dir di. 9. U lus la ra ra sý ürk - çe O lim pi yat la rý nda u nus m re nin Ge lin a nýþ O la lým sö zü çer çe ve sin de, ba rýþ, sev gi, dost luk ve kar deþ lik me saj la rýy la tüm dün ya ya ses le ne cek o lim pi yat öð ren ci le ri, þar ký, þi ir, ko - nuþ ma, ö zel be ce ri, ge nel kül tür, dil bil gi si gi bi 18 fark lý a lan da ye te nek le ri ni ser gi le ye cek ler. y rý ca bu yýl ilk kez ses, re sim ve de ne me ya rýþ - ma la rý i le ti yat ro gös te ri le ri o la cak. s tan bul/a a ir ti ni as ya.com.tr eni bir senaryo Dört sene ev velki 22 em muz se çi min de san dýk tan çý kan so nuç, da ha ön ce sin de ki i - ki par ti li ec li si dört par ti li bir ya pý ya dö - nüþ tür müþ; P ve CHP nin ya ný na HP i le BDP yi de i lâ ve et miþ ti. Ve bu ye ni ya pý sýy la ec - lis, Cum hur baþ ka ný Gül ün yap tý ðý mü te ad dit a - çýk la ma lar da em sil dü ze yi en yük sek par la men - to la rý mýz dan bi ri o la rak tavsif edil miþ ti. n cak bu de ðer len dir me nin ger çe ði ne öl çü de yan sýt tý ðý, tar týþ ma ya a çýk bir hu sus. 27 Ni san muh tý ra sý ve nin 367 ka ra rý gi bi ters te pip tep ki oy la rý ný týr man dý ran mü da ha le ler, seç men ter cih le ri ni ma ni pü le et mek i çin med ya ka na lýy la yü rü tü len psi ko lo jik o pe ras yon lar, yüz de 10 ba ra jý ve par ti le re ya pý lan ha zi ne yar dý mý nýn da ðý tý mýn - da ki hak sýz dü zen le me gi bi bir di zi se bep, bu tem si l in ar kap la ný ný sor gu la ta cak ni te lik te. Þim di görünürde ik ti dar par ti si ne yö ne lik de- rin mü da ha le le rin söz ko nu su ol ma dý ðý, tam ter - si ne mu ha lif le rin ik ti dar kay nak lý bas ký ve yýl dýr - ma po li ti ka la rý na he def ol du ðuna dair id di a la rýn ses len di ril di ði bir or tam da yi ne san dý ða gi di yo ruz. Dü ne ka dar mað dur ko nu mun da gö rü len ik ti - dar par ti si i çin ar týk mað rur i fa de si nin kul la nýl - ma ya baþ lan ma sý, bu noktada il ginç bir gös ter ge. op lu mun en a zýn dan bir ke si min de bu yön de bir al gý nýn o luþ ma sý, ba ka lým, 12 Ha zi ran ge ce si san dýk tan çý ka cak so nuçlarý na sýl et ki le ye cek? Bu bað lam da ki kon jonk tü rel, a ma et ki li fak tör 22 em muz da P nin yel ken le ri ni þi þir miþ ti. 12 Ha zi ran da o rüz gâr biraz ters yön den e si yor. u ha lif ce nah ta ki bu mað du ri yet söy le mi ne kar þý ik ti da rýn me se le yi dar be ci ler le he sap laþ ma te me lin de yo rum la ma sý; r ge ne kon ve Bal yoz gi bi o pe ras yon la rý bu çer çe ve de de ðer len di rip, Bi ze yi ne des tek ve güç ve rin ki, bu he sap laþ ma yý so - nuç lan dý ra bilelim ta le bi i çin ge rek çe o la rak ö ne sür me si, rüz gâ rýn yö nü nü ne ölçüde deðiþtirir? Bu nun dý þýn da, seç men i ra de si nin sað lýk lý bir þe kil de o luþ ma sý ný en gel le yen ya pý sal se bep ler ay - nen de vam e di yor: Se çim ba ra jý, ya rýþ ta ki hak sýz re ka bet, ik ti dar ve dev let im kân la rý nýn kul la nýl ma - sý, yön len dir me a maç lý med ya ya yýn la rý ve an ket - ler le yü rü tü len yoðun psi ko lo jik o pe ras yon lar... Bu se çim de dik kat çe ken bir di ðer nok ta da, alt - tan al ta ye ni bir se nar yo nun ses len di ril me si: P yi ne bi rin ci par ti ol sun, a ma gü cü a zal tý - la rak. ar þý sýn da da CHP nin a ðýr lý ðý art sýn. Ön ce a dý ný ver me yen bir Be yaz Sa ray yet ki li si ne at fen ya yýn la nan P ar týk do yum nok ta sý na u - laþ tý; çý ka bi le ce ði en üst sý nýr, 2009 ye rel se çi min - de aldýðý yüz de 38 be ya ný; son ra ay ný pa ra lel de baþ ka yo rum la rýn dil len di ril me si, bu bað lam da dik kat e dil me si i cab e den ö nem li i þa ret ler den. Rus ya da ya pýl dý ðý söy le nen bir an ket te bi rin ci par ti CHP o la rak gös te ri lir ken P nin i kin ci sý - ra ya in di ril me si de bir baþ ka u çuk gös ter ge. U çuk, a ma a sýl mak sat ma ni pü las yon o lun ca her þey müm kün! er sin den de, dü zün den de... sa sen, Bay kal ýn bir ka set o pe ras yo nu i le a la þa - ðý e dil me sin den son ra CHP ye ye ni bir þe kil ve ril - me si nin rast ge le bir iþ ol ma yýp, çok de rin ve kap - sam lý bir pro je nin par ça sý ol du ðu da gi de rek da ha i yi an la þý lý yor. Bu ra da, S içinde dün ya da ki ve ül ke de ki gi di þa tý kav ra ya ma mak ta i nat e den es ki ka fa lý as ker le rin r ge ne kon ve Bal yoz o pe ras yon - la rý i le tas fi ye e dil me si ne ben ze yen bir sü re cin CHP' de de ger çek leþ ti ril di ði ni gör mek te yiz. Böy le ce Ön der Sav ýn ba þý ný çek ti ði ka tý la ik çi e ma list e kip dýþ lan dý; o nun ye ri ne vur gu yu la ik - lik ten sos yal dev le te kay dý rýp, CHP yi, yýl lar dýr uy - gu la nan e ko no mik po li ti ka la rýn mað dur et ti ði ke - sim ler baþ ta ol mak ü ze re kit le le re yak laþ týr ma e - sa sý ü ze rin de ça lý þan ye ni bir kad ro ya yol a çýl dý. Söy lem ler ye ni len di; es ki la ik çi ve ir ti ca kar þý tý vur gu la rýn in citt ti ði din dar kit le ler le ba rý þýp a ra yý ý sýt ma ya yö ne lik, me se lâ ce ma at le ri sos yal ger çek o la rak ka bul e den po zi tif me saj lar ve ril di. Bun lar, CHP i çin 70 li yýl lar da ce vit in yap tý - ðýn dan da ha kap sam lý bir de ði þi mi i fa de e di yor. Di le ye lim ki, tak tik dü ze yin de kal ma sýn. Ve o nok ta da hâlâ cid dî so ru i þa ret le ri var. mam-ha tip li ler bu lu þu yor Ha tip Li se le ri e zun la rý en sup la rý Der ne ði (ÖN DR) Ge nel ü dü rü Sab ri O tað, bu se - ne dör dün cü sü dü zen le ne - cek ar de þim De dim pro je si i le 400 mam Ha tip Li se si öð ren ci si ni bu luþ tu ra - cak la rý ný söy le di. ÖN DR Ge nel ü dü rü O - tað, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da ar de þim De dim pro je si nin bu yýl dör dün cü sü nü dü zen le ye cek le ri ni bil dir di Ha zi ran 2011 ta rih le ri a ra sýn da ef ken de ki kamp ta ger çek - le þe cek pro je nin a ma cý - nýn, Do ðu sun dan - Ba tý sý na, u ze yin den -Gü ne yi ne se - çi len 400 HL öð ren ci si nin kay naþ - ma sý ný sað la mak ol du ðu be lir ti len O - tað, kam pýn sev gi e sas lý e ði tim yu va sý o la ca ðý na dik kat çek ti. amp bo yun - ca; sev gi, kar deþ lik, dost luk, ah de ve fa kav ram la rý i le ül ke nin bir li ði ni, kar - deþ li ði ni, is tik rar ve hu zu ru nu boz - ma ya ça lý þan la rýn ça ba la rý nýn bo þa çý ka rý la ca ðý ný i fa de e den O tað, ar de þim De dim pa ro la sý i le ya - pý la cak et kin lik le ri ö nem se dik le ri ni ve du yar lý S la rýn im kân la rý öl çü - sün de ken di yö re le rin de bu tür et - kin lik ler dü zen le me le ri ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. s tan bul/e ni s ya z ci kam pýn da ze hir len diler ZC kam pý na ka tý lan 120 öð ren ci ye dik le ri ak þam ye me ðin den ze - hir len di. Üm ra ni ye nin çe þit li o kul la rýn da, iz ci ku lü bün de bu lu nan 120 il köð re tim öð ren ci si, 2 gün ön ce aþ de len me - si re a la nýn da ki kam pa ka týl dý. Ön ce ki gün ak - þam ye me ðin de çor ba, pi lav, dol ma ve kar puz yi yen öð ren ci ler de bir sü re son ra mi de bu lan - tý sý ve baþ dön me si gi bi ra hat sýz lýk lar be lir di. Öð ren ci le rin ze hir len - miþ o la bi le ce ði ni dü þü - nen öð ret men ler sað lýk e kip le ri ne ih bar da bu - lun du. Çok sa yý da am - bu lans kamp a la ný na sevk e dil di. ak la þýk 120 ö ren ci baþ ta Üm - ra ni ye Dev let Has ta - ne si ol mak ü ze re çe þit - li has ta ne le re kal dý rýl dý. Has ta ne ler de bir sü re göz lem al týn da tu tu lan öð ren ci ler ta bur cu e dil - di. stanbul/ cihan

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı