Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr"

Transkript

1 D P G N L B Þ N I N I L Z B O N U Þ U : Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN BÞLRININ RR VRS NSN HLRIN IRIDIR. C V H R L H N I N R Ö P O R J I S F 8 D GR Ç N H BR V RiR DP Lideri Namýk emal Zeybek, gazetemizin manþet toplantýsýna katýlarak gündemle ilgili görüþlerini bildirdi. FO OÐ RF: UR SN IL: 42 S I: S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR 10 HZRN 2011 CU/ 75 r ni as ya.com.tr Suriye göç üyor RGI HPS CZSINI ONDI Dicle ye vekillik yolu kapandý mý? uba ðým sýz mil let ve ki li a da yý Ha tip Dic le nin, Si lâh lý te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak su çun dan al dý ðý 1 yýl 8 ay ha pis ce za sý nýn onanmasý üzerine milletvekili seçilme yolunun kapandýðý belirtilirken, Dic le nin a vu ka tý, vekilliðe hukukî bir engel bulun ma dý ðý ný savundu. n4 te NHR Ð ÖN SÜRÜLN lbayýn mezarý 17 yýl sonra açýldý uun ce li de gö rev yap tý ðý es na da o tur du ðu loj ma nýn da 1994 yý lýn da ö lü bu lu nan ve in ti har et ti ði ö ne sü rü len l bay â zým Çil li oð lu nun me za rý 17 yýl son ra ö zel yet ki li sav cý ne za re tin de a çýl dý. l bay Çil li oð lu nun oð lu Gök han Çil li oð lu, me za rýn a çýl ma sý i çin dâ vâ aç mýþ tý. n4 te Suriye deki olaylar sebebiyle son 24 saat içinde bini aþkýn kiþinin daha ürkiye ye sýðýndýðý bildirildi. Hatay l Saðlýk üdürlüðüne baðlý 112 cil Servis ambulanslarý, Suriye den gelecek yaralýlara müdahale için sýnýra yakýn köylerde görevlendirildi. FO O: SUR D NLI OLLRIN IRNSI, BU ÜLDN ÜR ÖNL ÜLC INININ HIZLNSIN OL ÇI. BU DLGNIN NR DR SÜRCÐ BLNOR. 120 POLSN ÖLDÜRÜLSNDN SONR HIZLNDI usu ri ye'de ya þa nan iç ka rý þýk lýk tan ka ça rak ür ki ye'ye ge len le rin sa yý sý hýz la art ýyor. Ö zel lik le 120 po li sin öl dü rül me sin den son ra mi sil le me kor ku su ya þa yan Su ri ye li ler ür ki ye sý ný rý na yý ðýl ma ya baþ la dý ve sý ðý nan la rýn sa yý sý bir gün de bin le ri bul du. Ha tay'ýn ay la da ðý il çe sin de ku ru lan ça dýr ken te yer leþ ti ri len Su ri ye li sa yý sý daha ön ce ge len ler le bir lik te 2000'i geçti. ÜLCLRN ÇOÐU DIN, ÇOCU V ÞLILR uço ðun lu ðu nu ka dýn, ço cuk, be bek ve yaþ lý la rýn o luþ tur du ðu mül te ci le rin ga ze te ci ler le gö rüþ me si ne i zin ve ril mez ken, sý ný ra ge len çok sa yý da o to büs ça dýr ken te yön len di ril di. ül te ci a ký ný nýn da ha ne ka dar de vam e de ce ði ve sa yý nýn ka ça u la þa ca ðý bi lin miyor ve geliþmelerin hem Suriye, hem ürkiye açýsýndan endiþe verici bir seyir izlediði belirtiliyor. Ha be ri say fa 5 te BN RDICILIÐI RIÞSI Bir bürokratik halka daha mý? ub Baþ ka ný eh met li Þa hin, bir ba kan la müs te þar a ra sý na bir ba kan yar dým cý sý ko nul ma sý i le il gi li o la rak, Bu, a ca ba bir bü rok ra tik hal ka o la rak de ðer len di ri le bi lir mi, bu birta kým so run lar mey da na ge ti re bi lir mi? Doð ru su bu nu an cak uy gu la ma da gö re bi li riz a çýk la ma sýn da bu lun du. Ha be ri sayfa 4 te VRN V ÞHN NIN NSNLI SUÇU NDN RGILNLRI SND fade yetmez, yargýlansýnlar u et mez, ma vet Plat for mu ü ye le ri, e nan v ren ve ah sin Þa hin ka ya nýn i fa de leri nin a lýn ma sý nýn ye ter li ol ma dý ðý ný, in san lý ða kar þý suç iþ le mek ten yar gý lan ma la rý ge rek ti ði ni a çýk la dý. ugrup ü ye le ri ay rý ca, Dar be ci le rin r jan tin de ol du ðu gi bi in san lý ða kar þý suç iþ le mek ten, dar be den ön ce, dar be i çin uy gun or ta mýn o luþ ma sý i çin yap týk la rýn dan da yar gý lan ma lý dýr lar dediler.n4 te yi ço cuk lar i çe ri de u Þem din li dâ vâ sý sa nýk la rý o la rak bi li nen ve bi ri i çin Bü yü ka nýt'ýn i yi ço cuk de di ði ast su bay lar li a ya ve Öz can l de niz i le P i ti raf çý sý Vey sel teþ hak kýn da Van 3. ðýr Ce za ah ke me sin ce tu tuk la ma ka ra rý çý ka rýl ma sý nýn ar dýn dan, st su bay l de niz, y dýn m ni yet ü dür lü ðü e kip le rin ce gö zal tý na a lýn dý. Ha be ri say fa 4 te rdoðan: imin içkisine karýþtýk? ubaþ ba kan Re cep ay yip r do ðan, 8,5 yýl dýr bu ül ke yi yö net tik le ri ni be lir te rek, i min iç ki si ne, ki min ya þam bi çi mi ne ka rýþ týk? Böy le birþey duy du nuz mu, gör dü nüz mü? Her kes is te di ði gi bi yi yor, is te di ði gi bi ge zi yor, is te di ði gi bi i çi yor de di. Ha be ri sayfa 5 te Uluslararasý ürkçe Olimpiyatlarý baþladý uha be ri sayfa 3 te Uykusuz ve yorgun trafiðe çýkmayýn uha be ri sayfa 6 da Cep telefonunda büyük vurgun uha be ri sayfa 11 de ISSN

2 2 10 HZRN 2011 CU LÂH Âl-i Rabbimiz! Peygamberlerin vasýtasýyla vaad ettiðin Cenneti ve ebedî saadeti bize ver. ýyamet gününde bizi rezil etme. uhakkak ki Sen vaadinden dönmezsin. mran Sûresi: 194 / Âyet-i erime eâli Dikkat ediniz, tesanüdünüz bozulmasýn Sizin þimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakýnýz, bu memlekete medâr-ý iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz, bu yeni fýrtýna sizin tesanüdünüzü bozmasýn. Üs tad Be di üz za man ýn en son der si ziz, sýd dýk kar deþ le rim, u þid det li mad dî ve mâ ne vî kýþ ta ki ga lâ ve var lýk i çin de kaht ve derd-i ma i þet fu ka ra la ra a ðýr bas ma sý ci he tin de, ek - se ri fa ki rü l-hal o lan Ri sa le-i Nur þa - kirt le ri nin bu deh þet li ha le kar þý sar sýl - ma la rý ve te sa nüt le ri bo zul ma sý ih ti ma liy le zi ya - de en di þe e di yor dum. Siz ler her za man dan zi ya - de bu fýr tý na da te sa nü dü nü zü ve it ti ha tý ný zý ve bir bi ri nin ku su ru na bak ma ma sý, bir bi ri ni ten kit et me me si, Ri sa le-i Nur un va zi fe-i kud si ye-i i - ma ni ye si he sa bý na mü kel lef ve muh taç sý nýz. Sa kýn bir bi ri niz den gü cen me yi niz ve ten kit et - me yi niz. ok sa az bir za af gös ter se niz, ehl-i ni fak is ti fa de e dip siz le re bü yük za rar ve re bi lir ler. Derd-i ma i þet za ru re ti ne kar þý, ik ti sat ve ka na at le mu ka be - le et me ye za ru ret var. en fa at-i dün ye vi ye, çok ehl-i ha ki ka ti, ehl-i ta ri ka tý da hi bir ne vi re ka be te sevk et ti ði i çin en di þe e de rim. Ri sa le-i Nur þa kirt le ri i çin de þim di ye ka dar bu ci het on la rý ze de le me miþ. n þa al lah yi ne ze de le mez. Fa kat her kes bir ah lâk ta o la maz. Ba zý la rý meþ ru da i re de ra ha tý ný is te se de, i - ti raz e dil me me li. Za ru re te dü þen bir þa kirt ze kâ tý ka bul e de bi lir. Ri sa le-i Nur un hiz me ti ne hasr-ý va - kit e den rü kün le re ve ça lý þan la ra ze kât la yar dým et - mek de Ri sa le-i Nur a bir ne vî hiz met tir. Hem yar dým e dil me li. Fa kat hýrs ve ta mah ve li san-ý hal i le is te mek ol ma ma lý. ok sa, ehl-i da lâ let ki, hýrs ve ta mah yo lun da di ni ni fe da et - miþ; on lar na za rýn da ký yas-ý bin nefs ci he tiy le, Ri sa le-i Nur un bir ký sým þa kirt le ri da hi, di ni ni dün ya ya â let e di yor lar di ye çir kin bir it ham la ta ar ruz la rý na mey dan a çar. Siz ler, a ra sý ra, h lâs ve k ti sat Lem a la rý ný ve ba zan Hü cu mat-ý Sit te ri sa le si ni mâ bey ni niz de be ra ber o ku ma lý sý nýz. Si zin þim di ye ka dar fev ka - la de se bat ve me ta net ve te sa nüt ve it ti fa ký nýz, bu mem le ke te me dâr-ý if ti har o la cak ve is tik ba li - ni kur ta ra cak de re ce de dir. Dik kat e di niz, bu ye ni fýr tý na si zin te sa nü dü nü zü boz ma sýn. ra bî Vir dü l-k ber-i Nu ri ye ye da ir müj de niz ve kah ra man a hir le rin ve mü ba rek le rin sâ ri ve deh þet li has ta lýk la ra tir yak lar ve i lâç lar ye tiþ tir me - le ri ve mü te ma di yen ça lýþ ma la rý bi zi, bel ki ru ha ni - le ri ve ri ca lü l-gayp zat la rý da hi se vin di ri yor. Hu lu si nin, ve l-s ri nük te-i i câ zi ye si ne kar þý tam tak di ri ve tas di ki ve on ya ya tah vi li, hiz met-i Nu ri ye nok ta sýn da be ni mem nun ey le di. vet, Ri - sa le-i Nur þa kirt le ri nin bi rin ci le rin den fa al bi ri si, o e hem mi yet li þeh re git me si la zým i di. ar deþ le rim, Lem a-i ü da fa at ta, Is par ta muh bir le ri ün va - nýy la bi zi hap se sevk e den n ka ra da ki za lim ler i ra de e dil miþ; mec bu ri yet tah týn da öy le de mi þiz. Þim di, Is par ta, be nim mü ba rek bir va ta ným ve çok kýy met tar kar deþ le ri min da hi sev gi li va tan la - rý ol du ðun dan, Is par ta muh bir le ri ke li me si ni o ma kam lar dan kal dýr dým, on la rýn yer le ri ne mül- hid za lim ler yaz dým. Siz de öy le ya zý nýz. Hem, kah ra man a hir in ba na yaz dý ðý ü da fa at Ri sa le sin de, h ti yar Lem a sýn da, n ka ra ya a it bah - sin de, Se ki zin ci Ri ca yaz mýþ. Hal bu ki e din ci Ri ca - dýr. O nu da tas hih e di niz. a hi rî gi bi kah ra man bir mah du ma sa hip o lan ve ha ne sin de Ri sa le-i Nur un al tý þa kir di bu lu nan kar de þi miz Hüs nü fen di ye bil mu ka be le se lam ve teb rik e de riz. as ta mo nu Lâ hi ka sý, ek tub No: 136, s. 318 LÛ G Ç: mâ beyn: a ra, a ra sý. derd-i ma i þet: ge çim der di. ehl-i ni fak: mü na fýk - lar, i ki yüz lü lük ya pan lar. fa ki rü l-hal: muh taç ve fa kir lik i çin de ol mak. ga lâ: pa ha lý lýk, bir þe - yin had di ni aþ ma sý. hasr-ý va kit: vak ti ni ta ma men ver mek. kaht: kýt lýk, ku rak lýk. ký yas-ý bin nefs: ken - di siy le ký yas e de rek. me ta net: me tin ol ma, da ya nýk lý lýk. ta mah: a þý rý ar zu, hýrs, aç göz lü lük. te sa nüd: da ya nýþ ma. va zi fe-i kud si ye-i i - ma ni ye: i ma nî kud sî va - zi fe. isale-i Nur ülliyatý ndan mirdað Lahikasý nýn en sonunda yer R alan ve Umum Nur alebelerine Üstad Bediüzzaman ýn vefatýndan önce vermiþ olduðu en son derstir 1 baþ lý ðý ný ta þý yan mek tub, son de re ce mü him dir yý lý nýn O cak a yý i çe ri sin de n ka - ra da Bey rut Pa las o te lin de ve ri len bu ders, Haz ret-i Üs tad ýn hem bir ve da hut be si, hem de Ri sa le-i Nur un mes lek ve meþ rep düs tur la rý ný ö zet le yen a de ta bir va si yet na - me hük mün de dir. a hi ye ti çok ca mi o lan bu ders, bil has sa Nur a le be le ri nin i ma ni, iç ti mai ve si ya si me se le ler de her za man reh ber ka bul e de bi le cek le ri çok mü him bir ha ki kat der si dir. Bu mu az zam ders ve ri lir ken, Üs ta dýn ya - ný na top lan mýþ bir grup ký dem li ve bü yük ta le be le ri ne tak ri ri þe kil de ve bir ne vî son hut be o la rak ders ve ril di. a nýn da ki kâ tip ve hiz met kâr la rý da bu nu ev ve lâ not ha lin de kay det ti ler. Bi la ha re tan zim e di le rek Haz - ret-i Üs tad a arz e dil di. Haz ret-i Üs tad da o nu tas hih et ti ve ay ný gün ler de neþ ret tir di. y rý ca bu nun su re ti ba zý hü kü met ri ca li ne de gön de ril di. 2 Bu der sin hü la sa sý o lan gi riþ i fa de le ri þöy - le baþ lý yor du: ziz kar deþ le rim, bi zim va - zi fe miz müs bet ha re ket et mek tir. en fi ha - re ket de ðil dir. Rý za-i lâhi ye gö re sýrf hiz - met-i i ma ni ye yi yap mak týr, va zi fe-i lâ hi ye - ye ka rýþ ma mak týr. Biz ler a sa yi þi ne ti ce ve - ren müs bet i man hiz me ti i çin de her bir sý - Bir ömür boyu Ubudiyet için var oldu insan. hiret tarlasý, dünya denen han. mel-i salihle bekayý kazan. ulluktan ayrýlma bir ömür boyu. Nefis, þeytan, heva, kurar tuzaðý. Hisler hâkim olur görmez uzaðý. Sýrat köprüsünde kayar ayaðý. Þeytana ram olma bir ömür boyu albinde yer verme hiç mâsivâya llerini açýp arþ-ý âlâya ffet diye baþla hemen duâya. Günaha yaklaþma bir ömür boyu. Burda durdurmazlar gedayý, beyi. Bâkî hayat için doldur heybeyi. H OVNCI kýn tý ya kar þý sa býr la, þü kür le mü kel le fiz. 3 Bu i fa de ler bi le, baþ lý ba þý na Ri sa le-i Nur un mes lek düs tur la rý ný ö zet le mek te dir. e se la, müs bet ha re ket bu düs tur la rýn ö - nem li le rin den dir. Bu nu, dâ hil de ki ha re ket, müs bet bir þe kil de ma ne vi tah ri ba ta kar þý ma ne vi, ih lâs sýr rýy la ha re ket et mek tir 4 þek - lin de ö zet le yen Üs tad Be di üz za man Haz - ret le ri, bu nun a çý lý mý o la rak; a nar þi, te rör, ýrk çý lýk, her tür lü men fî ce re yan lar ve men - fa at ü ze ri ne dö nen si ya set ten ka çýn mak; bun la ra kar þý i se, müs bet i man hiz me tiy le ha ki ka ti hiç bir þe ye fe da et me den mü ca he - de et mek, a sa yi þi mu ha fa za ya ça lýþ mak; si - ya set te i se, ter bi ye-i s lâ mi ye ze de len me - siy le ve þim di ki si ya se tin ci na ye ti ne kar þý di ni si ya se te â let et me mek 5 De mok rat la ra nok ta-i is ti nat o lup, eh ve nüþ þer (þer rin en az za rar lý sý) de yip ba zý bî ça re yan lýþ çý la rýn ha ta la rý na hü cum et me yip, da i ma müs bet ha re ket e de rek, De mok rat la ra za rar do kun - dur ma yýp, fay da do kun dur mak 6 ve â lem-i s lâm ýn dost lu ðu nu ka zan mak, ur ân ýn bu za man da ki bir ma ne vi mu ci ze si o lan Ri - sa le-i Nur la bü tün in san lý ða u laþ mak ve sulh-u u mu mi yi te min et mek þek lin de ders ver mek te dir. kin ci a dým da i se; Rý za-i lâ hi ye gö re sýrf hiz met-i i ma ni ye yi yap mak ve va zi fe-i lâ hi - ye ye ka rýþ ma mak düs tu ru var. a ni, ih lâ sý e sas tut mak. a ni me li niz de rý za-i lâ hi ol ma lý. ðer O ra zý ol sa, bü tün dün ya küs se e hem mi ye ti yok. ðer O ka bul et se, bü tün halk red det se te si ri yok. 7 ve ih lâ sý ka zan dý - ran, ha re kâ týn da ki se be bi sýrf bir emr-i lâ hi ve ne ti ce si rý za-i lâhî ol du ðu nu dü þün me li ve va zi fe-i lâ hi ye ye ka rýþ ma ma lý 8 ha ki ka ti - ni ders ver mek te dir. Bu der sin i çe ri ðin de müs bet ha re ket ve ih - lâs düs tur la rýy la be ra ber, se bat, sa da kat, te sa - nüd, si ya set ten iç ti nap, tak va, þef kat, kavl-i ley yin, ne za ket, u huv vet ve sün ne te it ti ba gi - Býrakýp gidersin burda her þeyi. ulluðu unutma bir ömür boyu. Dillerde dualar, gözlerde yaþlar. Rabbin huzurunda eðilir baþlar. O nun mehabeti eritir taþlar. ulluktan hiç þaþma bir ömür boyu Bütün benliðinle yönel llah a Rabbimin rýzasý, biçilmez baha. Helâller, haramlar bilinen saha. Helâlden ayrýlma bir ömür boyu. O nun rýzasýný tek gaye edin. lde etmek için çok çalýþ, didin. Böyle yaþar isen olmazsýn bedbîn. llah için yaþa, bir ömür boyu. bi Ri sa le-i Nur un ö nem li mes lek düs tur la rý da ders ve ril mek te dir. Bü tün bu ders le ri i se; se beb-i hil kat-ý â lem den (â le min ya ra tý lýþ se be bi o lan Pey gam be ri miz ley his sa la tü Ves se lâm dan), hem kah ra man-ý s lâm - mam-ý li Ra dý yal la hu nh dan ders al dým 9 di yen Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, bu son der si di ðer ta bir le va si ye ti bü tün nur men sup la rý ný bað la mak ta dýr. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin bu son der sin den çý ka ra bil di ði miz baþ lýk la rý þu þe - kil de sý ra la ya bi li riz: üs bet ha re ket ve men fî ha re ke tin i za hý. üs bet i man hiz me ti nin her þe yin ba þýn da gel di ði. u si bet ler ve sý kýn tý la ra kar þý sa býr ve þü kür le mu ka be le mü kel le fi ye ti. Her tür - lü bas ký ve is tib da da kar þý dur mak, doð ru ve hür bir hür ri ye ti sa vun mak. Nur mes le ði nin pey gam ber ve ya sa ha be mes le ði ol du ðu nu bil mek. Ri sâ le-i Nur un çok ye rin de ge çen, in sa nýn va zi fe si i le l lah ýn va zi fe si ni a yýrt et mek, ya ni Be nim va zi fem hiz met-i i ma - ni ye dir; mu vaf fak et mek ve ya et me mek Ce - nab-ý Hakk ýn va zi fe si dir de yip ih lâs i le ha - re ket et mek 1 0 Bu za man da ki ci ha dýn ma ne - vi ol du ðu nu bil mek, bu þu ur la dâ hi lî a sa yi - þin mu ha fa za sý na ça lýþ mak. ur ân ýn, Bir ca ni yü zün den; o nun kar de þi, ha ne da ný, ço - luk ço cu ðu, par ti si me sul ol maz 1 1 (n am 164, Fa týr 18, Zü mer 7,s ra 15) düs tu ru nu e sas al mak. im siz me de ni ye tin sun du ðu se fa hat ve is ra fa ta ka pýl ma mak. Dün ya yý a - hi re te ter cih et me mek. He lâl ve ha ra mý bil - mek ve bid a la ra gir me mek. n ö nem li si, Dec ca lizm ve Süf ya niz min tu za ðý na düþ me - mek. Ri sa le-i Nur un neþ ri ne cid di yar dým cý o lan De mok rat la rýn di ne ta raf tar lý ðý na i - nan mak ve on la ra yar dým cý ol mak, De mok - rat la ra eh ve nüþ þer o la rak bak mak. Bü tün me se le le ri mi zi meþ ve ret le hal let mek. ur ân ýn üs lü man la ra rah met ol du ðu gi - bi, bü tün din siz le re ve in san lý ða da rah met ol du ðu nu öð ren mek. Ri sa le-i Nur un bu za - man da ur ân ýn ma ne vî bir mu ci ze si ol - du ðu, in ti þa ra baþ la dý ðý ve küfr-ü mut la ka ve a nar þi li ðe kar þý set çek ti ði ni ve in san la rýn kal bin den ma ne vi Ce hen ne mi i za le et ti ði ni, ay rý ca â lem-i s lâ mý bir leþ tir me ye ve ur ân ýn e sas la rý ný neþ ret me ye ve si le ol du - ðu nu bil mek. Din de has sas, mu ha ke me-i ak li ye de nok san o lan yan lýþ çý la rýn her za - man o la ca ðý ger çe ði ni gör mek. Baþ ta Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ne ve nur ta le be le - ri ne bin ler ve cih le sý kýn tý ve ren, ha pis le re a - tan ve bas ký uy gu la yan, din ve din dar la rýn da hep a ley hin de o lan Halk Par ti si ni i yi ta - ný mak. Ben lik, e na ni yet, hod fü ruþ luk, ha ya - tý ný gü zel ce me de ni yet fan ta zi ye siy le ge çir - mek iþ ti ha sý ve tir ya ki li ðin bu za ma nýn has - ta lýk la rý ol du ðu nu bi le rek bun la rý terk et - mek. Nur mes le ði nin a za mi ih lâs ol du ðu nu bi le rek, bir me se le-i i ma ni ye yi dün ya sal ta - na tý na ter cih et mek. Bu za man ce ma at za - ma ný ol du ðu nu bi lip, ce ma at ten his se siz kal ma mak, bil has sa na maz la rý ta dil-i er kân ve ce ma at le kýl ma ya ö zen gös ter mek. fen - di mi zin (asm) sün ne ti ne it ti ba et mek ve her hal-ü kar da s lâma ve ur ân a â yi ne ol mak gi bi ders le ri ha vi Haz ret-i Üs ta dýn bu son der si nin i yi o ku nup an la þýl ma sý, nur ta le be - li ði ve nur mes le ði ba ký mýn dan son de re ce bü yük ö nem arz et mek te dir. Ri sa le-i Nur un kü çük bir ö ze ti gi bi o lan bu son ders; as rýn sa hi bi nin va si ye ti dir ve ta li ma tý dýr. Bu na uy mak i se, bü tün nur men sup la rý nýn boy nu nun bor cu dur. Dip not lar: 1- mir dað La hi ka sý, s. 871, 2-u fas sal a - rih çe-i Ha yat-.a dir Ba dýl lý, c. 3, s. 1621, 3- mir dað Lâ hi ka sý, s. 870, 4- ge, s. 871, 5- ge., s. 746, 6- ge., s. 877, 7- Lem a lar, s. 391, 8- ge., s. 323, 9- mir dað La hi ka sý, s. 880, 10- ge., s. 871, 11- ge. s

3 HBR 10 HZRN 2011 CU 3 e ni s ya Ga ze te ci lik at ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi eh met U LU LR Ge nel a yýn ü dü rü â zým GÜ LÇ ÜZ Ge nel ü dür Re cep Þ CI a yýn o or di na tö rü b dul lah R ÇI BÞ a zý þ le ri ü dü rü (Sorumlu) us ta fa DÖ Ü LR s tih ba rat Þe fi ustafa GÖN Spor di tö rü rol DO URN Ha ber ü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra em sil ci si eh met R Rek lam oordinatörü esut ÇOBN Görsel önetmen: brahim ÖZDB bone ve Daðýtým o or di na tö rü: dem Z er kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s tan bul el: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) i tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: e le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s tan bul. el: (0212) N R SL C L Ð: eþ ru ti yet Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n R el: (312) , , Fax: L N SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, el: , Fax: C SL C L Ð: v ni fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. el: Bas ký: eni sya atbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISSN N Z V L R Hic rî: 8 Recep 1432 Ru mî: 28 ayýs 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir as ta mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý Gaz lý i çe cek le re dik kat UR DI ÞIN D O B Z L Ü C D L P S IN D Ü ZL IL Ç LI ÞI LN GZ LI Ç C L RN ÜR D PRO - OS ON LR L S I ÞI NIN R I RIL Ç LI ÞIL DI ÐI BL D RL D VRUP ül ke le rin de þe ker has ta lý ðý ve o be zi - te i le mü ca de le kap sa mýn da tü ke ti mi a zal týl - ma ya ça lý þý lan gaz lý i çe cek le rin ür ki ye de pro mos yon lar la tü ke ti mi nin art tý rýl ma sý nýn top lum sað lý ðý a çý sýn dan ö nem li bir risk o luþ - tur du ðu bil di rildi. ü ke ti ci ler Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Na zým a ya, a þý rý ki lo ya kar þý çe þit li kam pan ya la ra des tek ve ren ve bil gi len dir - me ça lýþ ma la rý yü rü ten dev le tin, gaz lý i çe - cek le rin tü ke ti mi nin a zal týl ma sý na yö ne lik ye ter li ö ze ni gös ter me di ði ni sa vun du. Ö - zel lik le al kol süz i çe cek ler teb li ðin de tü ke - ti ci nin ek sik bil gi len di ril me si nin söz ko - nu su ol du ðu nu id di a e den a ya, ti ket bir ma lýn kim li ði dir, i çin de ne ba rýn dýr dý ðý - ný ö zel lik le tü ke ti ci sað lý ðýy la il gi li i çin de ne kul la nýl dý ðý ný an la týr. Gaz lý i çe cek ler de tat - lan dý rý cý lar, al kol kul la ný la bi li yor. n cak, bu ko nu da þi þe le rin ü ze rin de ya zý lar bul mak ne re dey se im kan sýz. Pro mos yon lar bü yük bü yük ya zý lý yor, i çe ri ði i se 4 pun to, ka rýn ca ya zý sý gi bi o lu yor de di. a ya, gaz lý i çe cek le rin ö zel lik le þe ker has ta - la rý i çin cid di risk ler o luþ tur du ðu nu, an cak, tü ke ti ci nin bu ko nu da da ye te rin ce u ya rýl ma - dý ðý ný vur gu la dý. Pro mos yon lar la genç le rin gaz lý i çe cek tü ke ti mi ne yön len di ril di ði ni, þi þe boy la rý nýn da bü yü tü le rek a i le i çin de da ha faz la ki þi ye u la þýl ma ya ça lý þýl dý ðý ný an la tan a - ya, þöy le de vam et ti: Gaz lý i çe cek ler de ü re ti - ci ler cid di þe kil de kan dý rý lý yor. ma kim se bu nun far kýn da de ðil. Bir yan dan sað lýk, o bi - ze tey le mü ca de le di yo ruz, di ðer ta raf tan bu tür ü rün le rin tü ke ti mi ni teþ vik e dil me si ne se - si mi zi çý kar mý yo ruz. n san la rý mýz ma a le sef kü çük pro mos yon lar dan ya rar lan mak i - çin gaz lý i çe cek tü ke ti mi ni ar tý rý yor. ü ke ti ci ne iç ti ði nin bi le tam bi lin - cin de de ðil. Por ta kal res mi ni gö rü - yor, sa ný yor ki i çin de sýk ma por ta kal var. v ru pa da öl çek ler sý nýr lan dý rýl - dý a ma bi zim ül kem de bu yön de bir stan dart yok. v ru pa ül ke le rin de 1 lit re nin ü ze rin de ki gaz lý i çe cek þi þe le ri ya sak la nýr ken biz de 3 lit re lik þi þe ler de sa týþ ya pý lý yor. Ra ma zan da ve yaz dö ne - min de bu ü rün le re ta lep da ha da ar ta cak. Rek lam ve pro mos yon lu sa týþ la rýy la fir ma lar ci ro la rý ný art tý rýr ken a rým ve ö yiþ le ri Ba - kan lý ðý ndan tav si ye ni te li ðin de ka rar is te mi - yo ruz. Pi ya sa yý dü zen le yi ci, va tan da þý ko ru yu - cu ça lýþ ma lar ya pýl ma lý. da na/a a 9. U lus la ra ra sý ürk çe O lim pi yat la rý baþ la dý Ha zi ran 2011 ta rih le rin de baþ ta s tan - bul ve n ka ra ol mak ü ze re top lam 24 il de ya - pý la cak 9. U lus la ra ra sý ürk çe O lim pi yat la rý Ba - sýn Bil gi len dir me op lan tý sý i le baþ la dý. ak la þýk 130 ül ke den 1000 öð ren ci nin ka tý lý mýy la, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da bü yük bir coþ ku ve he ye - can la ger çek le þe cek O lim pi yat la rýn bu yýl ki et - kin lik tak vim ve prog ra mý nýn pay la þýl dý ðý bil gi - len dir me top lan tý sýn da, U lus la ra ra sý ürk çe Öð re ti mi Der ne ði (ÜR Ç DR) Baþ ka ný Dr. li Ur sa vaþ, er tip He ye ti Ü ye si ve Ga ze te ci ler ve a zar lar Vak fý Baþ ka ný us ta fa e þil ba sýn men sup la rý ný bil gi len dir di. 9. U lus la ra ra sý ürk - çe O lim pi yat la rý nda u nus m re nin Ge lin a nýþ O la lým sö zü çer çe ve sin de, ba rýþ, sev gi, dost luk ve kar deþ lik me saj la rýy la tüm dün ya ya ses le ne cek o lim pi yat öð ren ci le ri, þar ký, þi ir, ko - nuþ ma, ö zel be ce ri, ge nel kül tür, dil bil gi si gi bi 18 fark lý a lan da ye te nek le ri ni ser gi le ye cek ler. y rý ca bu yýl ilk kez ses, re sim ve de ne me ya rýþ - ma la rý i le ti yat ro gös te ri le ri o la cak. s tan bul/a a ir ti ni as ya.com.tr eni bir senaryo Dört sene ev velki 22 em muz se çi min de san dýk tan çý kan so nuç, da ha ön ce sin de ki i - ki par ti li ec li si dört par ti li bir ya pý ya dö - nüþ tür müþ; P ve CHP nin ya ný na HP i le BDP yi de i lâ ve et miþ ti. Ve bu ye ni ya pý sýy la ec - lis, Cum hur baþ ka ný Gül ün yap tý ðý mü te ad dit a - çýk la ma lar da em sil dü ze yi en yük sek par la men - to la rý mýz dan bi ri o la rak tavsif edil miþ ti. n cak bu de ðer len dir me nin ger çe ði ne öl çü de yan sýt tý ðý, tar týþ ma ya a çýk bir hu sus. 27 Ni san muh tý ra sý ve nin 367 ka ra rý gi bi ters te pip tep ki oy la rý ný týr man dý ran mü da ha le ler, seç men ter cih le ri ni ma ni pü le et mek i çin med ya ka na lýy la yü rü tü len psi ko lo jik o pe ras yon lar, yüz de 10 ba ra jý ve par ti le re ya pý lan ha zi ne yar dý mý nýn da ðý tý mýn - da ki hak sýz dü zen le me gi bi bir di zi se bep, bu tem si l in ar kap la ný ný sor gu la ta cak ni te lik te. Þim di görünürde ik ti dar par ti si ne yö ne lik de- rin mü da ha le le rin söz ko nu su ol ma dý ðý, tam ter - si ne mu ha lif le rin ik ti dar kay nak lý bas ký ve yýl dýr - ma po li ti ka la rý na he def ol du ðuna dair id di a la rýn ses len di ril di ði bir or tam da yi ne san dý ða gi di yo ruz. Dü ne ka dar mað dur ko nu mun da gö rü len ik ti - dar par ti si i çin ar týk mað rur i fa de si nin kul la nýl - ma ya baþ lan ma sý, bu noktada il ginç bir gös ter ge. op lu mun en a zýn dan bir ke si min de bu yön de bir al gý nýn o luþ ma sý, ba ka lým, 12 Ha zi ran ge ce si san dýk tan çý ka cak so nuçlarý na sýl et ki le ye cek? Bu bað lam da ki kon jonk tü rel, a ma et ki li fak tör 22 em muz da P nin yel ken le ri ni þi þir miþ ti. 12 Ha zi ran da o rüz gâr biraz ters yön den e si yor. u ha lif ce nah ta ki bu mað du ri yet söy le mi ne kar þý ik ti da rýn me se le yi dar be ci ler le he sap laþ ma te me lin de yo rum la ma sý; r ge ne kon ve Bal yoz gi bi o pe ras yon la rý bu çer çe ve de de ðer len di rip, Bi ze yi ne des tek ve güç ve rin ki, bu he sap laþ ma yý so - nuç lan dý ra bilelim ta le bi i çin ge rek çe o la rak ö ne sür me si, rüz gâ rýn yö nü nü ne ölçüde deðiþtirir? Bu nun dý þýn da, seç men i ra de si nin sað lýk lý bir þe kil de o luþ ma sý ný en gel le yen ya pý sal se bep ler ay - nen de vam e di yor: Se çim ba ra jý, ya rýþ ta ki hak sýz re ka bet, ik ti dar ve dev let im kân la rý nýn kul la nýl ma - sý, yön len dir me a maç lý med ya ya yýn la rý ve an ket - ler le yü rü tü len yoðun psi ko lo jik o pe ras yon lar... Bu se çim de dik kat çe ken bir di ðer nok ta da, alt - tan al ta ye ni bir se nar yo nun ses len di ril me si: P yi ne bi rin ci par ti ol sun, a ma gü cü a zal tý - la rak. ar þý sýn da da CHP nin a ðýr lý ðý art sýn. Ön ce a dý ný ver me yen bir Be yaz Sa ray yet ki li si ne at fen ya yýn la nan P ar týk do yum nok ta sý na u - laþ tý; çý ka bi le ce ði en üst sý nýr, 2009 ye rel se çi min - de aldýðý yüz de 38 be ya ný; son ra ay ný pa ra lel de baþ ka yo rum la rýn dil len di ril me si, bu bað lam da dik kat e dil me si i cab e den ö nem li i þa ret ler den. Rus ya da ya pýl dý ðý söy le nen bir an ket te bi rin ci par ti CHP o la rak gös te ri lir ken P nin i kin ci sý - ra ya in di ril me si de bir baþ ka u çuk gös ter ge. U çuk, a ma a sýl mak sat ma ni pü las yon o lun ca her þey müm kün! er sin den de, dü zün den de... sa sen, Bay kal ýn bir ka set o pe ras yo nu i le a la þa - ðý e dil me sin den son ra CHP ye ye ni bir þe kil ve ril - me si nin rast ge le bir iþ ol ma yýp, çok de rin ve kap - sam lý bir pro je nin par ça sý ol du ðu da gi de rek da ha i yi an la þý lý yor. Bu ra da, S içinde dün ya da ki ve ül ke de ki gi di þa tý kav ra ya ma mak ta i nat e den es ki ka fa lý as ker le rin r ge ne kon ve Bal yoz o pe ras yon - la rý i le tas fi ye e dil me si ne ben ze yen bir sü re cin CHP' de de ger çek leþ ti ril di ði ni gör mek te yiz. Böy le ce Ön der Sav ýn ba þý ný çek ti ði ka tý la ik çi e ma list e kip dýþ lan dý; o nun ye ri ne vur gu yu la ik - lik ten sos yal dev le te kay dý rýp, CHP yi, yýl lar dýr uy - gu la nan e ko no mik po li ti ka la rýn mað dur et ti ði ke - sim ler baþ ta ol mak ü ze re kit le le re yak laþ týr ma e - sa sý ü ze rin de ça lý þan ye ni bir kad ro ya yol a çýl dý. Söy lem ler ye ni len di; es ki la ik çi ve ir ti ca kar þý tý vur gu la rýn in citt ti ði din dar kit le ler le ba rý þýp a ra yý ý sýt ma ya yö ne lik, me se lâ ce ma at le ri sos yal ger çek o la rak ka bul e den po zi tif me saj lar ve ril di. Bun lar, CHP i çin 70 li yýl lar da ce vit in yap tý - ðýn dan da ha kap sam lý bir de ði þi mi i fa de e di yor. Di le ye lim ki, tak tik dü ze yin de kal ma sýn. Ve o nok ta da hâlâ cid dî so ru i þa ret le ri var. mam-ha tip li ler bu lu þu yor Ha tip Li se le ri e zun la rý en sup la rý Der ne ði (ÖN DR) Ge nel ü dü rü Sab ri O tað, bu se - ne dör dün cü sü dü zen le ne - cek ar de þim De dim pro je si i le 400 mam Ha tip Li se si öð ren ci si ni bu luþ tu ra - cak la rý ný söy le di. ÖN DR Ge nel ü dü rü O - tað, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da ar de þim De dim pro je si nin bu yýl dör dün cü sü nü dü zen le ye cek le ri ni bil dir di Ha zi ran 2011 ta rih le ri a ra sýn da ef ken de ki kamp ta ger çek - le þe cek pro je nin a ma cý - nýn, Do ðu sun dan - Ba tý sý na, u ze yin den -Gü ne yi ne se - çi len 400 HL öð ren ci si nin kay naþ - ma sý ný sað la mak ol du ðu be lir ti len O - tað, kam pýn sev gi e sas lý e ði tim yu va sý o la ca ðý na dik kat çek ti. amp bo yun - ca; sev gi, kar deþ lik, dost luk, ah de ve fa kav ram la rý i le ül ke nin bir li ði ni, kar - deþ li ði ni, is tik rar ve hu zu ru nu boz - ma ya ça lý þan la rýn ça ba la rý nýn bo þa çý ka rý la ca ðý ný i fa de e den O tað, ar de þim De dim pa ro la sý i le ya - pý la cak et kin lik le ri ö nem se dik le ri ni ve du yar lý S la rýn im kân la rý öl çü - sün de ken di yö re le rin de bu tür et - kin lik ler dü zen le me le ri ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. s tan bul/e ni s ya z ci kam pýn da ze hir len diler ZC kam pý na ka tý lan 120 öð ren ci ye dik le ri ak þam ye me ðin den ze - hir len di. Üm ra ni ye nin çe þit li o kul la rýn da, iz ci ku lü bün de bu lu nan 120 il köð re tim öð ren ci si, 2 gün ön ce aþ de len me - si re a la nýn da ki kam pa ka týl dý. Ön ce ki gün ak - þam ye me ðin de çor ba, pi lav, dol ma ve kar puz yi yen öð ren ci ler de bir sü re son ra mi de bu lan - tý sý ve baþ dön me si gi bi ra hat sýz lýk lar be lir di. Öð ren ci le rin ze hir len - miþ o la bi le ce ði ni dü þü - nen öð ret men ler sað lýk e kip le ri ne ih bar da bu - lun du. Çok sa yý da am - bu lans kamp a la ný na sevk e dil di. ak la þýk 120 ö ren ci baþ ta Üm - ra ni ye Dev let Has ta - ne si ol mak ü ze re çe þit - li has ta ne le re kal dý rýl dý. Has ta ne ler de bir sü re göz lem al týn da tu tu lan öð ren ci ler ta bur cu e dil - di. stanbul/ cihan

4 4 10 HZRN 2011 CU HBR ÜLNN ÇNOSU DNDR zan üslümanlarý namaza davet eden ezan yeni bir tartýþmaya daha konu oldu. ddiaya göre geçtiðimiz Cuma günü Suruç taki demokratik çözüm çadýrý nda kýlýnan Cuma namazýnda ürtçe ezan okunmuþ. ddianýn duyulmasýyla birlikte her camiadan tepkiler geldi. Sonrasýnda da ürtçe ezan okutuldu denilen çadýr sahipleri de bunu inkâr etti. Þimdiye kadar ürtçe ezan a sahip çýkan da olmadý. abiî ki gerçekte nelerin olduðunu bilemiyoruz. Hayýr, okutulmadý denildiðine göre (okutulmuþ olsa bile, sahýp çýkýlmadýðý anlaþýlýyor) aksi yönde ýsrara gerek yok. ncak bu tartýþma ve sonrasýnýnda yapýlan açýklamalar, milletimizin zan-ý uhammedîye ciddî anlamda sahip çýktýðýný göstermesi bakýmýndan önemlidir. illetin tasvip etmediði anlayýþlarýn, ilk iþ olarak zan-ý uhammediye ile kavga etmesi, onu baþka dillerle okutmasý; daha doðrusu aslýyla okutmak istememesi tesadüf olabilir mi? Oysa ezan, slâmýn þeairlerindendir ve deðiþtirilmesini kabul etmek mümkün deðildir. (Þeair âdetler, slâm iþaretleri, slâma ait kaideler anlamýna gelmektedir. llah ý anmak, hamdetmek, ezan okumak, slâmî kýyafet gibi alâmetlere þeair-i slâmiye deniyor. Þeairin ilâný, slâmýn manen tebliðidir. Onlar üzerinde sr-ý Saadet ten þimdiye kadarki bütün üslümanlarýn hakký vardýr. inareler, mezar taþlarý, medreseler, bu manada birer slâm niþanýdýr. Bize llah ý, ur ân ý, slâmiyet gerçeðini hatýrlatýr. Bkz.: ürtçe ezan tartýþmasý ister istemez ürkçe e- zan tartýþmasýný da hatýrlattý. Unutanlar ve belki de ilk defa duyanlar için ifade edelim ki, ürkiye de 18 yýl llahuekber diyerek ezan okumak yasaklanmýþ, onun yerine anrý uludur! denilmek suretiyle zorla ürkçe ezan okutturulmuþtur. im mi yapmýþ bunu? abiî ki millete raðmen her iþin altýnda imzasý olan ek parti devrinde, yani CHP iktidarý döneminde uygulanmýþ bu yasak yýlýndan itibaren rapça ezan okuma yasaðý getirilmiþ, 1939 yýlýndan itibaren de bu kanuna uymayanlara (yani, zan-ý uhammediyi rapça aslýyla, llahuekber, llahuekber diyerek okuyanlara) para ve hapis cezasý getirilmiþtir yýlýnda yasaklanan, 1939 yýlýnda okuyanlara cezai müeyyide getirilen rapça ezan üzerindeki müdahalelerin hiçbir geçerli sebebi olmadýðý bellidir. Neticede, 17 Haziran 1950 tarihinde yürürlüðe giren yeni bir kanunla ürkçe ezan okunmasý mecburiyeti sona ermiþ, zan-ý uhammedî hürriyetine kavuþmuþtur. (yrýntýlar için bkz. öprü Dergisi, Bahar 1999 [ 66. Sayý ]) Hatýrlamak ve hatýrlatmak lâzým ki, bu hayýrlý i- þin altýnda da Demokrat Parti ve merhum dnan enderes in imzasý vardýr. CHP nin tek parti devrini sona erdiren genel seçimlerin 14 ayýs 1950 tarihinde yapýldýðýný akýldan çýkarmayalým. CHP yi deviren DP nin ilk iþ olarak rapça ezan okuma yasaðýný sona erdirmek için adým atmasý da her halde gözden uzak tutulamaz. Bir yýl deðil, bir aylýk bir sürede bu konuda cesaretle adým atmýþ ve CHP nin dahi itiraz edemeyeceði bir surette ezaný hürriyetine kavuþturmuþtur. Bu kararlý, cesaretli ve gecikmeyen adýmlarýndan dolayý ezan hürriyetine sebep olanlarý bir daha rahmetle analým. Bunlarý hatýrlatýrken, ezan yasaðýný kimlerin ve ne zaman koyduðunu da akýlda tutalým. illi Þef ya da kinci dam hayattayken yeni iktidar olan bir siyasî hareketin bu cesaretle adým atmasý sýradan ve basit bir iþ olmasa gerek. Belki canlarýyla ö- dediler, ama milletimiz onlarý her zaman rahmetle hatýrlýyor. ekânlarý cennet, cesaretleri de günümüz siyasetçilerine örnek olsun... arih de göstermiþtir ki zan-ý uhammedîyle kavga edenler hiçbir zaman galip gelememiþler. llahuekber, llahuekber nidalarý semalarýmýzdan hiç eksik olmasýn inþâallah... sya Promosyon Pikniðine DÂV 12 Haziran Pazar günü Saat 14:00'de yaþ Oltan kasabasý eni sya Sosyal esislerinde yapacaðýmýz pikniðe bütün eni sya okuyucularý davetlidir. ustafa öleoðlu, li Þenkoç, taman orkut FH RGÖZ NR UR-SN Genel Baþkaný hmet Gündoðdu, ürtçe ezan provokasyonuna tepki göstererek, Bu ülkenin çimentosu dindir, ezandýr dedi. Gündoðdu, Rixos Otel de düzenlediði basýn toplantýsýnda, emur-sen in 16 yýlý, sözleþmeli personelin kadro durumu, yeni anayasa hazýrlanmasýna yönelik emur-sen in yürüttüðü çalýþma ve sendikalarýn üye sayýlarýyla yetkili sendikalar ve toplu sözleþme sürecine yönelik deðerlendirmelerde bulundu. ürkiye nin bugünkü en önemli ihtiyacýnýn yeni, sivil, özgürlükçü ve demokratik bir anayasa olduðunu söyleyen Gündoðdu, emur-sen in baþlattýðý çalýþma hakkýnda da bilgi verdi. Gündoðdu, þunlarý söyledi: n az 50 bin kiþi ile anket uygulamasý yapacaðýz. nayasada yapýlacak deðiþikliklerle ilgili sorular yönelteceðiz. Bu sorularýn içinde, nayasa nýn ürkçesi de olacak, ruhu da. nket çalýþmamýzý Haziran ayýnda bitirip, sonuçlara iliþkin deðerlendirmemizi ise 12 ylül de düzenleyeceðimiz bir panelle açýklayacaðýz. Çýkan sonucu yeni seçilecek B Baþkaný ve siyasi partilere takdim edeceðiz. kim ayýnda ise u- luslararasý bir nayasa ongresi düzenleyeceðiz. evcut anayasayý ucube olarak nitelendiren Gündoðdu, ürkiye nin en büyük çýlgýn projesinin yeni bir anayasa olacaðýný ifade etti. "etmez ma vet Platformu" üyeleri, zmir'de toplanarak darbecilerin yargýlanmasý için eylem düzenledi. FOOÐRF: CHN FD Z, RGILNSINLR DRBCLRN FDSNN LINSININ RL OLDIÐI, NSNLIÐ RÞI SUÇ ÞLN RGILNLRI SND. Z ma vet Platformu üyeleri, 12 ylül darbesinin failleri enan vren ve ahsin Þahinkaya nýn ifadesinin alýnmasýnýn yeterli olmadýðýný, insanlýða karþý suç iþlemekten yargýlanmalarý gerektiðini açýkladý. etmez ma vet Platformu üyeleri, lsancak ürkan Saylan ültür erkezi önünde toplanarak darbecilerin yargýlanmasý için eylem düzenledi. Platform üyeleri, enan vren ile ahsin Þahinkaya nýn ifadesinin alýnmasýnýn sevindirici olduðunu, ancak bunun yeterli olmadýðýný belireterek, cezalandýrýlmalarý gerektiðini kaydetti. Grup L Özel etkili Cumhuriyet Savcýlýðýnýn kararýyla 1994 yýlýnda unceli de intihar ettiði öne sürülen eski unceli Jandarma lay omutaný lbay azým Çillioðlu nun Düzce de bulunan mezarý açýldý. dinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aynaþlý ilçesine baðlý Sarýçökek köyüne gelen Düzce Cumhuriyet Savcýlýðý ndan görevliler ile jandarma ve polis ekipleri, lbay azým Çillioðlu nun mezarýný açmak için çalýþma baþlattý. lbay Çillioðlu nun oðlu Gökhan Çillioðlu nun da refakat ettiði çalýþmalar sýrasýnda görüntü almaya çalýþan basýn mensuplarý jandarma e- kipleri tarafýndan uzaklaþtýrýldý. Gökhan Çillioðlu, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Biz davamýzda haklýyýz. ilemizin bu konudaki duruþu çok diktir ve bugüne kadar da dik duruþumuzu devam ettirdik. Haklýlýðýmýzýn ispatýna çalýþýyoruz. Babamýn kemiklerinin görünmesini istemiyorum, görüntülenmesini de istemiyorum. ile olarak bu konuda titiziz. Gerekli açýklamalarý yeri ve zamaný geldiðinde ben sizinle paylaþýyorum dedi. ezarýn a- çýlmasý sýrasýnda basýn mensuplarýnýn görüntü almamasýný isteyen Gökhan Çillioðlu, Sizden ricam, bu zor günümüzde bize yardýmcý olmanýzdýr diye konuþtu. Çok sayýda basýn mensubunun izlediði çalýþma sýrasýnda nkara dan gelen kriminal bir ekip de görevli e- kiplere eþlik etti. Bu arada alatya Özel etkili Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Özden Doðan ýn yürüttüðü soruþturma kapsamýnda, intihar olduðu ileri sürülen olayla ilgili tüm detaylar mercek altýna alýndý. Düzce / aa adýna basýn açýklamasýný okuyan ualla Damarsardý, Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaþýyoruz. nayasa deðiþikliði referandumuyla birlikte geçici 15. maddenin kaldýrýlmasýyla darbeden 30 yýl sonra darbeci generallerin yargýlanmasýnýn önü açýldý. 13 ylül sabahý tüm ürkiye de binlerce kiþi enan vren hakkýnda suç duyurusunda bulunmak için adliyelere koþmuþtu. Suç duyurusunda bulunanlarýn sayýsý 300 bini geçti dedi. Darbeye bulaþmýþ herkesin yargýlanmasý için mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Damarsardý, sözlerine þöyle devam etti: Geçtiðimiz Pazartesi günü ifadesi alýnan enan vren yaptýðý darbeyi savunmuþ, (bugün olsa yine yapardým) diyerek bugünün generallerine de darbe çaðrýsý yapmýþtýr. enan vren ve diðer darbecilerin ifadesinin alýnmýþ olmasý sevindirici bir geliþmedir. ncak yetmez. ýpký rjantin de olduðu gibi insanlýða karþý suç iþlemekten yargýlanmalýdýrlar. Darbecilerin 12 ylül 1980 den iktidarý devrettikleri 1984 yýlýna kadar yaptýklarýndan yargýlanmalarý yetmez, darbeden önce, darbe için uygun ortamýn oluþmasý için yaptýklarýndan yargýlanmalýdýrlar. zmir / cihan lbay Çillioðlu nun mezarý açýldý B Baþkaný Þahin, skýpazar ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bir bürokratik halka daha mý? B Baþkaný ehmet li Þahin Bakanla, müsteþar arasýna bir bakan yardýmcýsý girmiþ olmasý, acaba bir bürokratik halka olarak deðerlendirilebilir mi, bu bir takým sorunlar meydana getirebilir mi, bir çatýþmaya yol açabilir mi? Doðrusu bunu ancak uygulamada görebiliriz dedi. arabük ün Safranbolu ilçesindeki özel bir V kanalýnýn canlý yayýnýna katýlan Þahin, bazý bakanlýklarýn birleþtirilmesi, yeni bakanlýklarýn kurulmasýyla ve bakan yardýmcýlýðýnýn getirilmesiyle ilgili eleþtirilerin sorulmasý üzerine þunlarý kaydetti: ürkiye de ilk kez uygulama yapýlacak bakan yardýmcýlýðý müessesesi ihdas ediliyor. Özellikle B nin bazý ülkelerinde, BD de var. Belki bazý mahsurlarý da olabilir. ncak ben yararlarýnýn mahsurlarýndan daha fazla olacaðýný düþünüyorum. Bakanla, müsteþar arasýna bir bakan yardýmcýsý girmiþ olmasý acaba bir bürokratik halka olarak deðerlendirilebilir mi, bu bir takým sorunlar meydana getirebilir mi, bir çatýþmaya yol açabilir mi? Doðrusu bunu ancak uygulamada görebiliriz. Benim ziyaret ettiðim bazý ülkelerde, bakan yardýmcýlýðýyla ilgili kendileriyle görüþtüðüm siyasetçiler, bakanlar, bu uygulamadan genel olarak memnun olduklarýný ifade etmiþlerdir. Zonguldak / aa ÜRÇ ZN PROVOSON SON günlerde yaþanan bazý olaylara iliþkin deðerlendirmelerde de bulunan emur- Sen Genel Baþkaný Gündoðdu, illetimizin birlik ve beraberliðinden rahatsýz olan, demokratikleþmesinden memnun olmayan ve kaostan beslenenler yine sahneye çýkmýþ ve huzuru ateþe vermeye çalýþmýþlardýr. Geçtiðimiz hafta, Cizre de imam hatipli öðrencileri diri diri yakma giriþiminde bulunan terör örgütü ve yandaþlarý, bu hafta da, Diyarbakýr, eniþehir mam Hatip Lisesi Devlet Parasýz Öðrenci Pansiyonu na saldýrmýþ, ciddi zararlar vermiþlerdir. Facia, yurt müdürünün tedbirli davranarak öðrencileri evlerine göndermesi ile önlenmiþtir diye konuþtu. Dini deðerlere saygýsý olmayanlarýn ülke gündemine Cuma namazý ayrýlýðýndan sonra, ürtçe ezaný getirdiklerini söyleyen Gündoðdu, zanýn dili, evrenseldir. rapça ezan, buluþma noktasýdýr. Ülkemizde, ürkçe ezan okunmasýnýn açtýðý yaralar hepimizin malumudur. Bu ülkenin çimentosu dindir, ezandýr. Birlik ve beraberlik yolunda önemli adýmlarýn atýldýðý, demokratikleþme sürecinin gündemde olduðu bir zamanda, ürtçe ezan tartýþmalarýný provokasyon olarak görüyor, milletimizin bu tür kýsýr döngü ve tartýþmalara prim vermemesini istiyoruz dedi. Hatip Dicle seçilse de milletvekili olamayacak RGI 9. Ceza Dairesi nin, Baðýmsýz illetvekili adayý Hatip Dicle nin, Silâhlý terör örgütünün propagandasýný yapmak suçundan aldýðý 1 yýl 8 ay hapis cezasýný onamasýnýn ardýndan, Hatip Dicle ye milletvekilliði yolu kapandý. argýtay ýn onama kararýnýn ardýndan Dicle nin adý oy pusulalarýnda kalacak, ancak seçildiði takdirde milletvekili olamayacak. Özel etkili nkara Cumhuriyet Baþsavcývekilliði, 31 art 2008 tarihinde Dicle hakkýnda, erör örgütü propagandasýný yaptýðý iddiasýyla dâvâ açmýþ, nkara 11. ðýr Ceza ahkemesi de Hatip Dicle yi, 1 yýl 8 ay hapse mahkum etmiþti. Dâvânýn temyiz incelemesini yapan argýtay 9. Ceza Dairesi, Dicle ye verilen hapis cezasýný onadý. Hatip Dicle nin cezasýnýn onandýðýna iliþkin argýtay kararý üksek Seçim urulu na (S) gönderilecek. S, baðýmsýz milletvekili adayý olarak oy pusulalarýnda yer alan Dicle nin adýný pusuladan çýkarmayacak, ancak Dicle seçildiði taktirde milletvekili olamayacak. VU: HÇBR NGL O Bu arada Hatip Dicle nin avukatý Fethi Gümüþ, Dicle nin ürkiye de hangi suçta dolayý ceza aldýðýný bilmediðini belirterek, im konuþursa konuþsun hakkýnda dâvâ açýlýyor. Dicle hakkýnda sayýsýz dava açýlmýþtýr. Düþüncesinden dolayý ceza verilmiþtir. Hukuken milletvekilliðini engelleyecek tek bir madde yoktur. S onun adaylýðýný kabul ettikten sonra þimdiye kadar ürk hukukunda bun engelleyecek hiçbir mevzuat yok. Dicle, mazbatasýný alacak meclise gidecek. Sonraki süreç meclisin görevidir. ncak o zaman hukuk söz konusu olabilir ve meclisin vereceði kararla olabilir dedi. nkara-diyarbakýr / aa-cihan yi çocuklar gözaltýnda VN 3. ðýr Ceza ahkemesince, hakkýnda tutuklama kararý çýkartýlan astsubaylar li aya ile Özcan ldeniz, gözaltýna alýndý. Van 3. ðýr Ceza ahkemesince, Þemdinli davasý sanýklarý astsubaylar li aya ve Özcan ldeniz ile terör örgütü P itirafçýsý Veysel teþ hakkýnda tutuklama kararý çýkarýldý. stsubaylardan li aya, uðla mniyet üdürlüðü e- kiplerince þehir merkezinde gözaltýna alýndý. stsubay Özcan ldeniz ise ydýn mniyet üdürlüðü e- kiplerince þehir merkezinde yakalandý. aya ve ldeniz, Van a gönderilmek üzere askeri yetkililere teslim edildi. 9 asým 2005 tarihinde Hakkari nin Þemdinli ilçesinde meydana gelen olayda bir kitapevine yönelik bombalý saldýrý gerçekleþmiþti. Saldýrýnýn ardýndan söz konusu iki astsubay ile bir P itirafçýsý gözaltýna alýnmýþlardý. amuoyunda Þemdinli davasý olarak bilinen ve dönemin Genelkurmay Baþkaný Orgeneral aþar Büyükanýt tarafýndan anýrým iyi çocuklardýr sözüyle ün kazanan dâvâ; anayasa gereði askeri mahkemeden alýnarak Van 3. ðýr Ceza ahkemesi ne verilmiþti. uðla-ydýn / aa Siber saldýrganlar S ya karþý NRN filtre iddialarý karþýsýnda temel hak ve özgürlüklerin ihlal edileceðini savunan nonymous (nonim) adlý grubun, 12 Haziran da yapýlacak genel seçimde üksek Seçim urulunun (S) sistemini hedef alarak siber saldýrý düzenleyeceði iddia edildi. Siber Güvenlik Uzmaný Huzeyfe Önal, ürkiye deki önemli internet sitelerine karþý yeniden saldýrýya geçen grubun, DDoS adý verilen siber a- tak yöntemi ile ciddi bir tehdit oluþturmaya baþladýðýný kayedederek, þunlarý söyledi: nonymous un anlýk mesajlaþma kanalýnda gruba destek veren çok sayýda ürk ile karþýlaþtýk. deolojik söylemleri ile yurt dýþýndaki binlerce nonymous taraftarýný ürkiye ye karþý kýþkýrtan bu kiþiler, bazý önemli hedeflere saldýrýlmasý önerisinde bulundu. lk büyük saldýrýlarýný bugün (dün) saat de gerçekleþtirmeyi planlayan grup, 12 Haziran akþamý da S nýn sistemini etkisiz hale getirmeye çalýþacak. Bu sayede büyük yanký uyandýrmayý ve seçime þaibe düþürerek devlet kurumlarýný yýpratmayý amaçlayan hackerlar, saatlerce sisteme veri giriþini engellemeyi hedefliyor. S nýn söz konusu tehdidi ciddiye almasý ve tüm güvenlik donanýmlarýný en üst seviyeye çýkarmasýný öneren Önal, seçim gecesi baþta ÜB- olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin de teyakkuzda bulunmalarýný istedi. Siber erör tehdidi bir süre önce yenilenen ve kamuoyunda ýrmýzý itap olarak bilinen illi Güvenlik Siyaset Belgesi ne de girmiþti. nkara / aa

5 HBR 10 HZRN 2011 CU 5 ezuniyet töreni dönüþü kaza: 3 ölü RSUS-dana-Gaziantep (G) Otoyolu nun dana-gaziantep bölümündeki trafik kazasýnda 3 kiþi öldü. lýnan bilgiye göre hmet Çavuþoðlu nun kullandýðý 07 NRL 27 çekici ve 07 NVC 27 dorse plakalý IR, Ceyhan dan dana istikametine doðru i- lerlerken, G Otoyolu nun ncirlik mevkisinde ambulans ve polis araçlarý için ayrýlan noktadan U dönüþü yapmak istedi. Bu sýrada urat arasoy (47) idaresindeki plakalý otomobil yasak olmasýna raðmen U dönüþü yapan IR ýn dorsesine çarptý. azanýn etkisiyle LPG li olan ve alev alan otomobilde bulunan sürücü urat arasoy ile eþi yþe (47) ve kýz kardeþi Rüveyda arasoy (40) yanarak hayatýný kaybetti. Otomobilde bulunun ve hayatýný kaybedenlerin Hatay ustafa emal Üniversitesi nde (Ü) öðrenim gören yeðenlerinin mezuniyet töreninden döndükleri öðrenildi. dana / aa Özdemir: ürkiye nin imajý yenilenmeli LN eþiller Partisi þbaþkaný Cem Özdemir, lmanya daki ürkiye imajýnýn yenilenmesi gerektiðini söyledi. Özdemir, Baden-Württemberg eyaletinin Berlin emsilciliðinde, Stuttgart Belediye Baþkaný Wolfgang Schuster ile birlikte yayýnladýðý ve 50 ürk kökenlinin yazýlarýnýn yer aldýðý lmanya nýn Ortasýnda-lman-ürk Baþarý Hikâyeleri adlý kitabýnýn tanýtýmýný yaptý. lman kamuoyunda ürk ve slâm sözcüklerinin birçok kiþi tarafýndan hâlâ olumsuz algýlandýðýný belirten Özdemir, ürkiye imajýnýn yenilenmesi gerekiyor. apýlan olumsuz açýklamalar, ürkiye nin 10, 20 yýl ya da daha öncesindeki durumu ile ilgili ve bugünün ürkiyesi ile hiç bir ilgisi yok dedi. Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Stuttgart Belediye Baþkaný Schuster de ürkiye nin B üyesi olmasýndan yana olduðunu belirterek, ürkiye nin B üyeliðinin ekonomik avantajlar saðlayacaðýný, ancak bu yolun kolay olmadýðýný, yapýlan anlaþmalara tam olarak u- yulmasý gerektiðini söyledi. ürkiye nin B ye tam üyeliðine sistematik bir þekilde yaklaþýlmasý ve bunun için plan oluþturulmasý gerektiðini ifade eden Schuster, Cumhuriyetin 100. kuruluþ yýlýnýn kutlanacaðý 2023 yýlýnda ürkiye nin tam üye olmasýnýn hedef olarak alýnabileceðini sözlerine ekledi. Berlin / aa Sarýkaya resmen göreve baþladý ÞDNL olaylarý ile ilgili soruþturmayý yürütürken meslek atýlan Van Cumhuriyet eski Savcýsý Ferhat Sarýkaya resmen göreve baþladý. Hakimler ve Savcýlar üksek urulu nun adli yargý Cumhuriyet baþsavcýlarý ve savcýlarý ile idari yargý hakimlerinin atanmalarýna iliþkin kararý, Resmi Gazete de yayýmlandý. arara göre, Þemdinli Olaylarý ile ilgili soruþturmayý yürütürken meslek atýlan ve HS kararýyla mesleðe dönen Cumhuriyet Savcýsý Ferhat Sarýkaya resmen göreve baþladý. Van Cumhuriyet eski Savcýsý Sarýkaya, nkara Cumhuriyet Savcýlýðýna atandý. nkara / aa raç kundaklamalarýna 7 gözaltý LP D araç kundaklama olaylarýna iliþkin 7 kiþi gözaltýna alýndý. lýnan bilgiye göre, Gülsuyu ahallesindeki bazý araçlarýn kimliði belirsiz kiþilerce benzin dökülerek ateþe verilmesiyle ilgili çalýþma yapan erörle ücadele Þube üdürlüðü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 aracýn kundaklanmasý olayýna karýþtýklarý öne sürülen 7 kiþi gözaltýna alýndý. Bu kiþiler, stanbul mniyet üdürlüðünün Vatan Caddesindeki yerleþkesine götürüldü. stanbul / aa Seçim bürosuna ses bombasý P Sultanbeyli Seçim rtibat Bürosuna ses bombasý atýldý. lýnan bilgiye göre, P nin Battal Gazi ahallesi Selçuk Han Caddesi Gülen Sokakta bulunan seçim irtibat bürosuna ses bombasý atan 3 kiþi, otomobille olay yerinden kaçtý. Polis, camlarý kýrýlan büroda inceleme yaptý. Saldýrganlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. stanbul / aa aynak:baðýmsýzlýkve tarafsýzlýkvazgeçilmezilke RGI Baþkaný Nazým aynak, tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýðýn yargý erkinin vazgeçilmez ilkeleri olduðun belirterek, Biz, dün olduðu gibi bugün ve yarýn da tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýktan ödün vermeyeceðiz dedi. Hasan Gerçeker in yaþ haddinden e- mekliye ayrýlmasýyla boþalan argýtay Baþkanlýðýna seçilen Nazým aynak, argýtayda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. örende ilk olarak Hasan Gerçeker ve Nazým aynak ýn fotoðraf albümlerinden hazýrlanan slayt gösterimi yapýldý. Onursal argýtay Baþkaný Hasan Gerçeker törende yaptýðý konuþmada, makamlarýn geçici olduðunu belirterek, Bu bir bayrak yarýþý. Bayraðý alan arkadaþým benim okul arkadaþým, çok deðerli nitelikli bir arkadaþým diye konuþtu. onuþmalarýn ardýndan argýtay Baþkanvekili hsan kçin, argýtay Baþkaný SUR D olaylar sebebiyle son 24 saat i- çinde bin 250 kiþinin daha ürkiye ye sýðýndýðý bildirildi. dinilen bilgilere göre, Þam ýn resmi açýklamasýna göre 120 polisin öldürülmesi olayýnýn ardýndan Cisr s Þuður kasabasýnda yaþayan çok sayýda Suriye vatandaþý, ürkiye sýnýrýna gelmeye baþladý. Son 24 saat içinde Hatay ýn ltýnözü ilçesi arbeyaz beldesi ile ayladaðý ilçesi Güveççi köyü yakýnlarýnda sýnýrý geçerek ürkiye ye sýðýnanlarýn sayýsý bin 250 ye ulaþtý. Son geçiþlerle birlikte ayladaðý ndaki toplam sýðýnmacý sayýsýnýn bin 777 ye çýktýðý bildirildi. Bu arada l Saðlýk üdürlüðü ne baðlý 112 cil Servis ambulanslarý, Suriye den gelecek argýtay Baþkaný Nazým aynak Suriye deki olaylar sebebiyle son 24 saat içinde bin 250 kiþinin daha ürkiye ye sýðýndýðý bildirildi. l Saðlýk üdürlüðü ne baðlý 112 cil Servis ambulanslarý, Suriye den gelecek yaralýlaramüdahaleiçinsýnýrayakýnköylerdegörevlendirildi. urulançadýrkentteýzýlay 3öðünyemekdaðýtýyor. FOOÐRF: Suriye denkaçýþ sürüyor SUR D NLI OLLRIN IRNSI, BU ÜLDN ÜR ÖNL ÜLC INININ HIZLNSIN OL ÇI. yaralýlara müdahale için sýnýra yakýn köylerde görevlendirildi. Sýðýnmacýlar, ürk ýzýlayý nýn ayladaðý ilçesindeki eski L binasýnýn bahçesine kurulan çadýrkente yerleþtirildi. Suriyeli sýðýnmacýlarý saðlýk kontrolünden geçiren ve 3 öðün yemek veren ýzýlay, ayný zamanda battaniye ve giysi yardýmýnda da bulundu. yrýca ayladaðý nda yaþayan hayýrsever vatandaþlar da sýðýnmacýlara battaniye, yiyecek ve giyecek getirerek daðýttý. ýzýlay ýn yeni gelecek sýðýnmacýlar için i- kinci bir çadýrkent kuracaðý, bunun için yer tespiti yapýldýðý öðrenildi. Son yýllarda sosyal, kültürel ve ekonomik i- liþkileri üst düzeye çýkarýlmasýnda önemli rol aynak a mazbatasýný verdi, Hasan Gerçeker de aynak a cübbesini giydirdi. azbatasýný aldýktan sonra konuþan argýtay Baþkaný aynak, 143 yýllýk bir kurum olan argýtayýn temsil ve yönetmek gibi onurlu ve aðýr bir yükün altýna girdiðini söyledi. asama, yürütme ve yargýnýn kuvvetler ayrýlýðý ilkesine göre ve nayasa nýn çizdiði sýnýrlar içerisinde faaliyetlerini yürüttüðünü ifade eden aynak, þunlarý söyledi: arafsýzlýk ve baðýmsýzlýk yargý erkinin vazgeçilmez en temel ilkeleridir. Biz, dün olduðu gibi bugün ve yarýn da tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýktan ödün vermeyeceðiz. yrýca kuvvetler ayrýlýðý ilkesinin, devleti oluþturan kurumlarýn uyum içerisinde çalýþmasý olduðunu da belirtmek isterim. daletin biran önce gerçekleþmesi ve toplumun beklentilerine cevap verebilmek için bütün çabamýzla çalýþma azmindeyiz. argýtaydaki iþ yükünü ve bundan kaynaklanan gecikmelerin farkýndayýz. argýtaya yeni seçilen üyelerimizin de iþ yükünün azaltýlmasý doðrultusundaki bu çabamýza katký saðlayacaklarýna inancýmtamdýr. nkara / aa oynayan Baþbakan Recep ayyip rdoðan ýn kapýlarýn kapanmayacaðý ný açýklamasýnýn ardýndan Suriye den gelen sýðýnmacýlarýn sayýsýnda önemli artýþ yaþanmasý bekleniyor. Bu arada, Cisr s Þuður dan can güvenliklerinden endiþe eden çok sayýda kiþinin aileleriyle birlikte ltýnözü ve ayladaðý sýnýrýna geldikleri belirtildi. Öte yandan bölgedeki geliþmeleri izlemek üzere yabancý gazeteciler de ayladaðý na gelmeye baþladý. ürkiye ye sýðýnan Suriyelilerle ilgili Dýþiþleri Bakanlýðý nformasyon üdürlüðü nden 2 yetkilinin ayladaðý nda Basýn asasý oluþturacaklarý, böylece bilgilerin resmi kanaldan aktarýlacaðý öðrenildi. Hatay / aa rdoðan:iminiçkisinekarýþtýk? BÞBN Recep ayyip rdoðan, 8,5 yýldýr bu ülkeyi yönettiklerini belirterek, imin içkisine karýþtýk, kimin yaþam biçimine karýþtýk? Böyle bir þey duydunuz mu, gördünüz mü? Bunlarýn hepsi yalan yanlýþ þeyler. Herkes istediði gibi yiyor, istediði gibi geziyor, istediði gibi içiyor dedi. rdoðan, ral F de Gezegen ehmet in, ürkiye de ilk kez 150 yerel ve bölgesel televizyon ile 160 yerel, 12 ulusal radyo kanalýnda ayný anda yayýmlanan programýnda sorularý cevapladý. Gezegen ehmet in Bazý vatandaþlar arasýnda tamam çok iyi çalýþýyorlar ama bunlarýn bir zihniyeti var ürkiye yi geriye doðru götürecekler. aþam biçimimize karýþacaklar, rahat içki içemeyeceðiz, mini etekle dolaþamayacaðýz gibi kaygýlar var insanlarýn kafalarýnda. amam çalýþýyorlar, ama biz oy vermeyeceðiz diyenler var demesi üzerine rdoðan, þunlarý kaydetti: imse bize oy vermeye mecbur deðil. Biz 8,5 yýldýr iktidardayýz. 4,5 yýl stanbul da belediye baþkanlýðý yaptým. Sizin bu söyledikleriniz bu ülkede on yýllardýr söylenen þeylerdir. rtýk pes, yetti. Bu irtica kampanyalarýný yürütenler, bu ülkede yeni deðil. Bu ta ttihat erakki nin ürünüdür. Bu CHP zihniyetinin ürünüdür. CHP zihniyeti bu ülkede hiçbir zaman demokratik yollarla iktidar olamadý. nti demokratik yollarla iktidar oldu. endi il baþkanýný belediye baþkaný, vali yapan bir anlayýþla bu ülkede bunlar halka zulmetmiþlerdir. Biz 8,5 yýldýr bu ülkeyi yönetiyoruz, kimin içkisine karýþtýk, kimin yaþam biçimine karýþtýk? Böyle bir þey duydunuz mu, gördünüz mü? Bunlarýn hepsi yalan yanlýþ þeyler. Herkes istediði gibi yiyor, istediði gibi geziyor, istediði gibi içiyor. ma biz bunlara diyoruz ki, Siz de bize karýþmayýn, býrakýn ben de ailemle inandýðým gibi yaþayayým. Bu ülkede bölücülük yapmayalým, bundan rahatsýz olmayalým. ma þu anda bu ülkede baþörtülü olduðu için gittiði herhangi bir restoranda, bunlar istisna þeyler ama kendilerine hizmet verilmeyen yerler var. Bu tür restoranlar var. Çok daha enteresan, þu anda ntalya da bir site, Buraya laik olmayanlar giremez. Bunlar var... Bunlardan rahatsýzým, bunlarý duymak istemiyorum, bunlarý yaþamak istemiyorum. nkara/ aa Nihayet... Nihayet bir seçim döneminin daha sonuna geldik. ki gün sonra sandýk baþýna gidip oyumuzu kullanacaðýz ve yeni parlamento oluþacak. Nihayet dememizin sebebine gelince, bu seçim dönemi birçok açýdan gariplik ve ilginçliklere sahne oldu. Baþta liderler bundan önce hiçbir seçim döneminde olmadýðý kadar birbirlerine hakaretlerde bulundular. Þereften namusa, yalancýlýktan bölücülüðe kadar neredeyse her konuþmalarýnda birbirlerini suçladýlar. Diðer bir gariplik ise, daha seçim kampanyalarý baþlarken medya neticeyi baþtan ilân etmesi oldu. Seçimi üç parti kazanacak ve baðýmsýzlardan oluþan bir grup oluþacak deta Sonuç belli, seçime ne gerek var? dedirtecek bir politika izlendi. Bu da milletin iradesine ipotek koyma anlamýna geldi. ðer böyle olsaydý, seçim yapmaya, bunca masraf yapmaya, bunca zahmete ne gerek vardý? sorusu akýllarda kaldý. Herhangi bir sürpriz olmasa dahi Parlamento a- ritmetiðinin böyle olmayacaðý kesin. Çünkü üksek Seçim urulu tarafýndan açýklanan illerin milletvekili sayýlarýndaki yeni daðýlýmý ile yüzde 50 oy alan bir partinin dahi anayasayý deðiþtirecek sayý olan 367 sayýsýna çýkaramama durumu var. Seçim yardýmlarý sadece üç partiye yapýldýðý için de süreç daha baþtan haksýz bir rekabetle baþladý. Bu, seçim çalýþmalarý sýrasýnda da net bir þekilde görüldü. Bazý partiler özel uçakla ilden ile dolaþýrken bazý partiler ise seçim otobüsleri ile illere yetiþmeye çalýþtý. edya bu üç parti haricinde diðer partileri görmezden geldi. Bu seçim döneminin belki de en ilginç yönü kasetler üzerinden yapýlmasýydý. Bir partinin genel baþkaný hakkýndaki kaset skandallarý ile baþlayan skandallar zinciri HP li 10 yöneticinin kasetlerinin ortaya çýkmasý ile ilginç bir durum ortaya çýktý. Partinin yöneticileri hem partideki görevinden, hem de milletvekilliði adaylýðýndan istifa ederken, bir aday parti tarafýndan ihraç edilmesine raðmen seçim kanunlarýndaki boþluktan dolayý o partinin oylarý ile milletvekili seçilebilecek, seçilirse de baðýmsýz olarak milletvekili seçilmiþ olacak. Seçim meydanlarýndaki konuþmalarý artýk herkes biliyor. Üslupsuz, hakaret içeren, kutuplaþtýrýcý konuþmalar hiç bitmedi. n son olarak da, öþk e müdahale polemiði baþlatýlmasý, bu tartýþmanýn arkasýnda bazý hesaplarýn olduðu görüntüsünün verilmesine sebep oldu. Bu seçim kampanyasýnýn neresinden tutarsanýz tutun çok farklý olmuþtur. Bu kampanyadaki kutuplaþtýrýcý görüntülere raðmen neyse ki, çok fazla olaylar çýkmadan seçime yaklaþtýk. nþallah önümüzdeki günler sükûnet içinde geçer de demokrasiye bir zarar verilmez * * * Bütün bunlarý artýk býrakýp ülkenin sorunlarý üzerine kafa yorma vakti geldi. Baþörtüsü sorunu, ur ân kurslarýna kayýtta yaþ meselesi acilen halledilmesi gereken konular. eni ve sivil anayasa önümüzdeki önemin en çok tartýþýlan konusu olacak. ðer bu sefer de iktidara gelecek parti tek baþýna yeni bir anayasa yapmaya kalkar, belirli bir konsensüs saðlanamazsa ne yazýk ki, ihtilâl anayasasý ile daha uzun yýllar i- dare edilmeye mahkûm kalýrýz. erkezi BD de bulunan nsan Haklarý ve Özgürlükleri zleme Örgütü dünyada basýn özgürlüðünün durumunu incelediði raporunda ürkiye, basýn özgürlüðünde ciddi gerilemelerin olduðunu açýkladý. Buna göre ürkiye ye, 196 ülkenin deðerlendirildiði raporda 54 puanla 112 inci sýrada, yarý özgür kategorisinde yer verildi. Raporun Batý vrupa ülkeleriyle ilgili bölümüne dahil edilen ürkiye, basýn özgürlüðünün derecesine göre bu listenin son sýrasýnda yer buldu. konomik þbirliði ve alkýnma Örgütü nün (O- CD) üye 34 ülke üzerinde 2004 ten beri düzenli olarak yaptýðý mutluluk endeksi araþtýrmasýnýn bu yýlki sonuçlarýný yayýnladý Bu sonuçlara göre ürkiye de 4 insandan sadece birisi mutlu konomide carî açýk ve iþsizlik büyük rakamlarla i- fade ediliyor. Gençler ve çocuklar internet ve televizyonlardaki zararlý yayýnlardan dolayý büyük bir tehlike i- çinde. Uyuþturucu ve sigaraya baþlama yaþýnýn ilköðretim seviyesine düþtüðü açýklanýyor. Bu, geleceðimiz için büyük bir tehlike arze diyor. Bu konuda acilen tedbir almak gerekiyor. * * * Daha bunun gibi birçok sorunu sýralayabiliriz. Seçimlere günler kala hükümeti oluþturacak partinin bu konularý þimdiden düþünmesi ve planlanmasý gerekiyor. illeti ilgilendiren konular ilk aylarda yapýlamazsa, sonra geliþen olaylar sebebiyle çözümü ya zorlaþýyor ya da tozlu raflara kaldýrýlýyor. Burada þunu not düþmek gerekiyor. erhum dnan enderes baþkanlýðýndaki Demokrat Parti hükümetinin iktidara geldiðinde yaptýðý ilk iþ, ezanýn aslýna çevrilmesi olmuþtur. ktidara gelecek partiye örnek olmasý açýsýndan bunu hatýrlatalým istedik.

6 6 10 HZRN 2011 CU UR HBR üdüre komployu öðrenciler bozdu BÜÜÇC D bir lisede yaþandýðý ileri sürülen taciz olayýnýn altýndan rehberlik öðretmeninin müdüre duyduðu husumet ve kurduðu komplo çýktý. Öðrencileri üdür arkadaþlarýnýzý taciz ediyor diyerek ikna e- den öðretmenin planý, baskýya direnen öðrencilerin ifadeleriyle geri tepti. Büyükçekmece Recep Þükrü Güngör Lisesi üdürü O.. hakkýnda ortaya atýlan taciz iddialarýnýn altýndan bir öðretmenin hazýrladýðý komplo çýktý. kþam gazetesinin 2 Haziran günü manþetten duyurduðu ve birçok internet sitesinin yayýnladýðý olayýn müdürle husumeti o- lan bir rehber öðretmenin komplosu olduðu ortaya çýktý. üdürle oda deðiþikliði konusunda tartýþan ve bu durumu hazmedemeyen öðretmenin öðrencilere zorla aleyhte ifade yazdýrýp imzalattýðý ifade edildi. ddiaya göre Büyükçekmece Savcýlýðý na taciz þikâyetiyle baþvuran 7 kýz öðrenci okul müdürü hakkýnda þikâyetçi oldu. Olayýn ardýndan savcýlýk soruþturma açtý. üdür açýða alýndý. ncak kýsa süre içinde durumun iddia edildiði gibi olmadýðý anlaþýldý. Rehber öðretmenin çeþitli sebeplerle disiplin problemi yaþayan kýz öðrencilere, üdürü cezaevine göndereceðiz dediði ileri sürüldü. ÖÐRNN HUSU Düzenlenen komployu, yaþadýklarýný ailelerine anlatan öðrenciler bozdu. Öðrenciler, sonunda Bizi rehber öðretmen zorladý diyerek þikâyetlerini geri aldý. Bu kez öðrenci velileri, öðretmenden þikâyetçi oldu. Neticede 6 öðrenci savcýya üdürden þikâyetçi deðiliz. anlýþ yönlendirildik þeklinde ifade verdi. Savcýlýk ve illi - ðitim in açtýðý soruþturmalar sürüyor. stanbul / eni sya 40 yaþýnda kýzýyla birlikte mezun oldu O 40 yaþýndaki Þule Sema lkoç, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi arih Bölümü nü, 21 yaþýndaki kýzý Dilþad ise ðitim Fakültesi üzik ðitimi nabilim Dalý üzik Öðretmenliði Bölümü nü bitirerek ayný gün mezun olmanýn sevincini yaþadý. Üniversite birincisi olarak mezun olan Þule Sema lkoç, kýzýyla birlikte okumanýn mutluluk verici olduðunu söyledi. Gaziosmanpaþa Üniversitesi öðretim yýlý mezuniyet töreni aþlýçiftlik ampüsü nde yapýldý. Üniversiteden 4 bin 500 öðrenci mezun oldu yýlýnda Gaziosmanpaþa Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi arih Bölümü nü kazanan Þule Sema lkoç, ayný yýl ðitim Fakültesi üzik ðitimi nabilim Dalý üzik Öðretmenliði bölümüne giren kýzý Dilþad ile birlikte ayný gün diploma aldý. Üniversite birincisi olarak mezun olan anne Þule Sema lkoç, kýzý ile birlikte baþarýsýnýn gururunu taþýdý. nne ile kýzý, sevinçlerini arkadaþlarý ve akrabalarýyla paylaþtý. okat / aa az aylarýnda tatil amacýyla hareket eden nüfusun yaklaþýk 20 milyon olduðunu belirten emiþ, bunlarýn yüzde 80'inin hususi arabalarýyla seyahat ettiðini kaydetti. Uykusuz ve yorgun trafiðe çýkmayýn N FZL 3 S RÇ ULLNILIP UL OL VRLSN VS DN UZNLR, UUSUZ, ORGUN, LOLLÜ, Ç V ÞIRI R DRSON BÞIN GÇLS URISIND BULUNDU. ROLU rafik ve ol Güvenliði raþtýrma Derneði Genel Baþkaný hsan emiþ, yaz mevsiminde trafik ve yol güvenliðinin saðlanmasý için sürücülere yönelik 13 maddelik uyarýda bulundu. arayolu kullanýmýnda hýz limitlerine u- yulmasýný ve en fazla 3 saat a- raç kullanýlýp mutlaka mola verilmesini tavsiye eden eniþ, uykusuz, yorgun, alkollü, aç veya aþýrý yemek yiyerek direksiyon baþýna geçilmemesi gerektiðini belirtti. az mevsiminin trafikte kaza riskini iki üç kat arttýrdýðýna dikkat çeken hsan emiþ, ürkiye de ilköðretim ve liselerin tatile girmesi ve üniversite seçme sýnavlarýnýn da yapýlmasý dolayýsýyla aileler ve gençlerin tatile çýktýðýný söyledi. Bunlarýn en az 500 km. gidiþ ve bir o kadar da dönüþ yolu katederek þehirlerarasý araç kullandýðýný vurgulayan emiþ, vrupa ülkelerinden tatil yörelerine gelen turizm araçlarýyla orada yaþayan ürk ailelerin de karayoluyla dönüþ yaparak mutlaka bir tatil yöresine gitmek istemesi, trafiði en az iki kat arttýrmaktadýr. Haziran, emmuz ve ðustos aylarýnda tatil amacýyla hareket e- den nüfus yaklaþýk 20 milyon olmaktadýr. Bunlarýn yaklaþýk yüzde 80 i hususi arabalarýyla seyahat ederken geriye kalaný otobüslerle gidip dönmektedir. dedi. stanbul / eni sya emiþ, yaz mevsiminde trafikte kaza riskinin iki üç kat arttýðýna dikkat çekti. RF ZLRI V ÖLÜLRN N Z NDR ÇN UULSI GRN 13 DD: 1- arayolu kullanýmýnda hýz sýnýrlarýna uymanýzýn yanýnda en fazla 3 saat araç kullanarak mutlaka mola veriniz. 2- Uykusuz, yorgun, içkili, aç karnýna veya aþýrý yemek yiyerek kesinlikle araç kullanmayýnýz. 3- anýnýza daima içecek alýnýz. Rahatsýzlýklarýnýz varsa ilâçlarýnýzý almayý unutmayýnýz yaþýndan küçük çocuklarýnýzý mutlaka arka koltuða oturtunuz ve emniyet kemerlerini baðlayýnýz. Çocuklar i- çin mutlaka oto koltuðu kullanýnýz. 5- Sürücü ve ön koltukta oturanlar dahil mutlaka emniyet kemerini takýnýz. þler olarak emniyet kemeri için birbirinizi ikaz ediniz. 6- öprü üstü, viraj, tünel ve tepe üstlerinde araçlarý kesinlikle sollamayýnýz. ollarda birbirinizle yarýþ yapmayýnýz. 7- Bölünmüþ yollarda (duble yol) hýz sýnýrý otomobiller için saatte 110 km. olmasýna raðmen yerleþim yerlerinden geçerken yavaþlayýnýz. 8- uhtemel maddi hasarlý kazalar i- çin kaza tespit tutanaðý, kasko poliçesi ve zorunlu mali sorumluluk sigorta belgelerini bulundurunuz. Bir kaza halinde ölüm ve yaralanma yoksa mümkünse polis veya jandarma çaðýrmadan anlaþarak ve birbirinizden ilgili belge fotokopilerini alarak yola devam ediniz. 9- Belirlenenden fazla yolcu ve yük almayýnýz. llerinizi dýþarýya çýkarýp sallamayýnýz. ollara içecek kutularý atmayýnýz. 10- raç kullanýrken sol þeridi devamlý kullanmayýnýz, diðer araçlara da açýk tutunuz. 11- ümkünse gündüz araç kullanmayý tercih ediniz. Bazý yollarda bakým ve onarým çalýþmalarý, zeminde mýcýr olduðundan hýzýnýzý düþürünüz. raç takip mesafelerine dikkat ediniz. 12- Cep telefonunuzla konuþarak a- raç kullanmayýnýz. elefonunuzu mola yerlerinde açarak, konuþmanýzdan sonra tekrar kapatýnýz. Bütün dikkatinizi yola ve takip mesafesine veriniz. 13- Þehirlerarasý yollarda hüzünlü, sýkýntýlý deðil, dinlendirici müzik dinleyiniz. Üzücü ve stresli konuþmalar yapmayýnýz. þlerinizle ve çocuklarýnýzla a- raba içinde münakaþa etmeyiniz. Dinlendirici sohbetler yapýnýz. se ri i lân lar S R LN L RI NIZ ÇN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) urizm ve ðitim Sektöründe çalýþacak ngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. el: 0(212) yeniasya edya Grup Hastanemiz bünyesinde Diyarbakýr'da bulunan hastanemizde çalýþacak nöroloji uzmaný alýnacaktýr. el: Uygun Fiyata Satýlýk DVRÜL fyon Hilal ermal atil öyünde ylül arasý kullanýma hazýr, L satýlýk Not: raba ile takas olunur. Gsm: LN akým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe etiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DOR OOOV el: 0(212) Beyaz Lale naokulu Çocuðunuz Varsa Durun 1 Dakika Önce Saðlam Bir emel Diyorsanýz Beyaz Lale naokulu az Okulu Ve eni Dönem naokulu ayýtlarýmýz Baþlamýþtýr. yrýca Okulumuzda Çalýþacak naokulu naokulu Öðretmeni lacaktýr Gsm Profesörler Sitesi Bornova-zmir Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) ýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len el : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve a sa rým e le - ma ný a ra ný yor. el : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel ði tim ve Re ha bi li tas yon er ke - zi ne þit me n ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) n tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin n gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. r ti bat tel : 0(212) h li yet li am yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) H R C ÇI FR - LR L e le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de n gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar l çe si dir. r ti bat e le fo nu: (0542) R LI D R Sa hi bin den Denizli'de iralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami aný Ulu Çarþý þhanýnda zemin 11 nolu dükkân aloriferli-apalý Otoparklý þyeri 300 L (0533) Sa hi bin den De niz li ehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda ombili Daire 100m eni Bakýmdan çýkmýþ 280 L (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1., Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 L de po zit, ki ra 350 L 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 L (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 L ki ra, 1000 L de po zit (0536) D N Ö VÇ LR h met Ha þim Cad. i ra lýk Da i re r ti bat: (0533) m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 L 0(212) S I LI D R umburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m L rediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire L BRLD Göl anzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde emal arta Satýlýk riplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, avaklý, stanbul üçükköy enimahalle'de 3.at 100 m 2 Doðalgazlý-ombili apulu-rediye uygun 120 bin lira cil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi L L aksitle amamý L'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama vlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için rsa Bizim nþaat Bizim v Sizin rken Gelen azanýyor ampanyasýný açýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön ayýt çin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye oki onutlarýnda 3+1 sansörlü Isý zalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal L (0533) Sahibinden nkara Demetevler etro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. at 3+1 ombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya p. 3/3 85,000 L. (0533) S I LI R S rnavutköy 'de250m 2,300m 2 Caddede etrafý çevrili L rsalar ekbir Gayrimenkul rnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý arý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) rakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. bdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/ekirdað Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi rkasý oruluk Parký yaný rsa 155m 2 daireler yapýlýyor L Bodrum+3 at imarlý (0533) S R 18 km U zak lýk ta m 2 ar la L Þa ban ü ce türk (0532) (0312) V SI 2006 G ZL L so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el L. 0(212) model ransit connect 160,000 km L kapalý kasa (0532) /nkara 2005 model ransit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /nkara Ç Þ L teþ Otogaz 'da talyan sistemlerinde Þok ampanya OSO 1050L 4-BLU 850 L GZL 1250L kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým opkapý aslak kitelli Geb ze b di pek çi a - hal le sin de (ren s tas yo - nu a ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek s ti yo rum. (0537) cele Devren Satýlýk veya iralýk Pastane (0539) /Fatih N L Semerkand þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu

7 10 HZRN 2011 CU DÜN 7 L DN BNGZ RDI L Dý þiþ le ri Ba ka ný Fran co Frat ti ni, ül ke si nin Lib ya lý mu ha - lif le re yak la þýk 400 mil yon av ro pa ra ve ya kýt yar dý mýn da bu lu - na ca ðý ný söy le di. Lib ya e mas Gru bu top lan tý sý na ka týl mak ü ze - re Bir le þik rap mir lik le ri ne (B ) ge len Frat ti ni, bu Da bi de Re u ters e yap tý ðý a çýk la ma da, mu ha lif le re Lib ya nýn don du ru lan mal var lýk la rýn dan 400 mil yon av ro ka dar pa ra ve ya kýt yar dý mý ya pa cak la rý ný i fa de et ti. Frat ti ni, tal ya da Lib ya nýn 8 mil yar do - lar lýk mal var lý ðý nýn don du rul du ðu nu ha týr la ta rak, bu pa ra nýn re - ji me de ðil Lib ya hal ký na a it ol du ðu nu kay det ti. bu Dabi / aa RB LUS N SL DI RI N O sa vaþ u çak la rý nýn, Lib ya nýn baþ ken ti rab - lus a ye ni sal dý rý lar dü zen le di ði bil di ril di. Böl ge de ki kay nak lar, ha va sal dý rý sýn da ken ti sar san 7 pat la ma se si du yul du ðu nu söy le di. N O ön ce ki gün, mu - ha lif le re des tek i çin i ki ay dýr rab lus a baþ lat tý ðý ha - va sal dý rý la rý nýn en bü yü ðü nü dü zen le miþ ti. Lib ya li - de ri u am mer ad da fi nin 40 yýl lýk ik ti da rý ný bi tir - mek is te yen mu ha lif ler, ha len ül ke nin do ðu su nu kon trol le ri al týn da bu lun du ru yor. rablus / aa U H LF LR, P ROL Ü R C LB LI mu ha lif le rin pet rol ve ma li ye den so rum lu tem sil ci si li ar hu ni, ya kýn da gün de 100 bin va ril pet rol ü re ti mi ne baþ la ya cak la rý ný söy le di. ar hu ni, bu a çýk la ma sý ný, bu Da bi de ki Lib ya e mas Gru bu top lan tý sý baþ la ma dan ön ce ga ze te ci le re yap tý. Bu - gün top lan tý da Lib ya U lu sal on se yi ne yar dým et - mek ü ze re bir fi nans me ka niz ma sý ku rul ma sý ný um duk la rý ný söy le yen ar hu ni, k si hal de tam bir ba þa rý sýz lýk o la cak di ye ko nuþ tu. bu Dabi / aa HBRLR lmanya, üslüman gençleri kazanmak istiyor L N çiþ le ri Ba ka ný Hans-Pe ter Fri ed rich, üs lü - man genç le rin ra di kal leþ me si ni ön le mek i çin bü yük üs - lü man ör güt le ri part ner o la rak ka zan mak is te dik le ri ni söy - le di. Fri ed rich, haf ta lýk Di e Ze it ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la - ma da, üs lü man la ra gü ven lik ko nu sun da da ha sý ký iþ bir li - ði ö ne ril me si nin, þüp he li ki þi le ri ra por et me an la mý na gel - me di ði ni, bu nun sos yal bir lik te lik o la rak al gý lan ma sý ge rek - ti ði ni be lir teti. l man ya da bu gü ne ka dar dü zen le nen s lâm on fe rans la rý nýn ilk a þa ma sýn da da ha çok te o lo jik ve di ni ko nu la rýn e le a lýn mýþ ol du ðu na i þa ret e den Fri ed rich, Be - nim yak la þý mým bu de ðil. Göç men le rin l man ya yý ken di va tan la rý o la rak gör me si i çin bu ül ke ye bað lý lýk duy gu su e - din me le ri ni is ti yo rum de di. Hamburg / a a NO güçleri Libya'nýn baþkenti rablus'u havadan bombalamaya devam ederken, spanya Dýþiþleri Bakaný rinidad Jimenez, Libya lideri addafi'nin ülkeyi terketmesi için baskýlarýn arttýrýlmasý gerektiðini söyledi. Libya da belirsizlik sürüyor SPN DIÞÞLR BNI, LB D SON LÞI DRN, BD GNLUR BÞNI, DDF NN N ZN GDCÐN SÖL ZOR DD. S PN Dý þiþ le ri Ba ka ný ri ni dad Ji me nez, Lib ya da so na yak laþ týk la rý ný söy le di. Bin ga - zi de Lib ya U lu sal on se yi tem sil ci le riy le yap tý ðý top lan tý yý s pan yol rad yo su Ca de na - ser e de ðer len di ren Ji me nez, Çok cid di bir þe kil de ça lý þý yor lar ve çö züm a ra yý þýn da çok ya pý cý bir tu tum iz le yip her ge çen gün po zis - yon la rý ný güç len di ri yor lar. a tý lým cý ve ço - ðul cu bir grup de di. Ça týþ ma la rýn en ký sa za man da bit me si ni is te riz di yen Ji me nez, So na yak laþ tý ðý mý za da ir iz le ni mi miz ar tý - yor. ad da fi git mek zo run da, çün kü Lib - B den Suriye ye, halka saldýrýlarý durdur B n san Hak la rý ük sek em sil ci si Na vi Pil - lay, Su ri ye ye ken di hal ký na sal dý rý la rý dur dur - ma sý çað rý sýn da bu lun du. Su ri ye de art a yýn da pro tes to gös te ri le ri nin baþ la ma sýn dan bu ya na 1100 den faz la ki þi nin öl dü rül dü ðü ve 10 bi ne ya - kýn ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý na i liþ kin ha ber ler al - dýk la rý ný kay de den Pil lay, Þam yö ne ti mi ne, si lah lý çe te ler ta ra fýn dan 120 po li sin öl dü rül dü ðü da hil, bü tün id di a la rýn so ruþ tu rul ma sý i çin ko mi ser li ði - nin ger çek le ri a raþ týr ma ko mis yo nu nun ül ke ye gi ri þi ne i zin ve ril me si ta le bin de de bu lun du. Pil - lay, her han gi bir hü kü me tin tank lar, top lar ve kes kin ni þan cý lar kul la na rak hal ký ný bo yun eð me - ye zor la ma gi ri þi mi nin çok ü zü cü ol du ðu nu i fa de e de rek, Þam a ken di hal ký nýn en te mel in san hak la rý na yö ne lik sal dý rý la rý dur dur ma sý çað rý - sýn da bu lun du ðu nu be lirt ti. Cenevre / a a So ma li de, ge çiþ sü re si 2012 ye ka dar u za týl dý SO L D, ðus tos a yý so nun da bit me si ön gö rü len ge çiþ ku rum la rý nýn sü re si 2012 ye ka dar u za týl dý. Res mi kay nak lar, ge çiþ ku rum - la rý nýn ba þýn da bu lu nan Dev let Baþ ka ný Þe rif Þeyh h med i le Par la men to Baþ ka ný Þe rif Ha san Þeyh den in an laþ ma ya var dý ðý ný be - lirt ti. Bu an laþ ma ya gö re So ma li de dev let ve par la men to baþ kan lý ðý se çim le ri ðus tos 2012 de ya pý la cak. ampala / a a o so va yý, n dor ra da ta ný dý O SO V Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, n dor ra Prens - li ði nin, 2008 de ba ðým sýz lý ðý ný i lan e den o so va Cum hu ri ye ti ni ve top rak bü tün lü ðü nü res men ta ný dý ðý ný bil dir di. Ba kan lý ðýn a çýk la ma sýn da, n dor ra Prens li ði nin o so va yý ta ný dý ðý ný Brük sel de ki o so va Bü yü kel çi li ði ne gön der di ði res mi ya zýy la bil dir di ði kay de dil di. n dor ra Prens li ði i le o so va Cum hu ri ye ti ni ta ný yan B ü ye si ül ke sa yý sý 76 ol du. Priþtine / a a ya nýn ge le ce ði nin bir par ça sý o la maz i fa de - le ri ni kul lan dý. B, Gü ney f ri ka, rap Bir - li ði ve ür ki ye nin tem sil ci le ri nin, ik ti da rý bý - rak ma sý i çin ad da fi yi ik na et me ye ça lýþ tý ðý - ný an la tan s pan ya Dý þiþ le ri Ba ka ný, Lib ya nýn ge le ce ði ne i liþ kin u lus la ra ra sý ko mi te le rin ya pa bi le ce ði en i yi þe yin a da fi ü ze ri ne ku - ru lan si ya si bas ký yý yo ðun laþ týr mak ol du - ðu nu sa vun du. Ji me nez, ad da fi nin dý þa rý - da ve i çe ri de ta ma men yal nýz kal dý ðý ný be - lir te rek, Lib ya U lu sal on se yi i le bir lik te ça - lýþ mak ge rek ti ði ni i fa de et ti. adrid / aa BD, D D F NN G S N S OR BD Ge nel kur may Baþ ka ný O ra mi ral i ke ul len, Lib ya li de ri u am mer ad - da fi nin git me si ge rek ti ði ni an cak bu nun ne za man ger çek le þe ce ði ni söy le - me nin zor ol du ðu nu be lirt ti. ul len, a hi re de ga ze te ci ler le gö rüþ me sin de, BD nin tu tu mu, ad da fi nin git me si ge rek ti ði yö nün de dir an cak her han gi bi ri i çin bir tak vim be lir le mek zor dur. s ke ri ba kýþ a çý sýn dan, tüm gör dü ðüm ad da fi yi çe kil me ye zor la mak i çin bas ký yý ar týr ma ya de vam et me yö nün de ki is tek tir de di. i ke ul len ay rý ca, rap ya rý ma da sýn da ki l a i de nin, l a i de ör gü tü i çin de þid det li ve öl dü rü cü bir un sur o la rak ge liþ ti ði ni, e men de yer - le þen bu ör gü tün son de re ce teh li ke li ol du ðu nu ve bu ül ke de ki ka os or ta mý - nýn bu ör gü tü da ha da teh li ke li bir ha le ge tir di ði ni söy le di. ahire / aa Baþkanlýk sarayýna muhaliflerin düzenlediði saldýrýda yaralanan emen Devlet Baþkaný Salih, Suudi rabistan'da tedavi görüyor. Salih, yoðun bakýmdan çýktý N Dev let Baþ ka ný li b dul lah Sa lih, yo ðun ba kým dan çýk tý. Sa ba a jan sý, e men de ge çen haf ta Baþ kan lýk Sa ra yý na dü zen le nen sal dý rý da ya ra la nan ve Su u di ra bis tan a nak - le di len Sa lih in (69) Ri yad has ta ne si nin yo ðun ba ký mýn dan çýk tý ðý ný ve sü it o da ya a lýn dý ðý ný du yur du. jans, a me li ya týn i yi geç ti ði ni be - lirt ti. Bir týb bi kay nak, Sa lih in göð sün de ki þa - rap ne lin çý ka rýl ma sý i çin a me li ya ta a lýn dý ðý ný söy le miþ ti. Sa lih in kal bi nin ya ký nýn da þa rap - nel par ça sý bu lun du ðu, ay rý ca yü zün de ve göð sün de i kin ci de re ce ya nýk lar ol du ðu bil di - ril miþ ti. Su u di bir kay nak da dün, Sa lih in du - ru mu nun kö tü ol du ðu na i liþ kin ha ber le rin a - sýl sýz ol du ðu nu, ya nýk lar i çin es te tik a me li yat ya pý la ca ðý ný a çýk la mýþ tý. Sana / a a R, N H V DN BO B LI OR NW OR i mes ga ze te si, BD nin son haf ta lar da e men e in - san sýz u çak lar la bom bar dý man la rý ný ar týr dý ðý ný yaz dý. New ork i - mes ta dün ak þam çý kan ha ber de, Dev let Baþ ka ný li b dul lah Sa lih re ji mi ne kar þý pro tes to la rýn sür dü ðü e men e yö ne lik me ri kan bom bar dý man la rý nýn a ma cý nýn ül ke nin gü ne yin de ki l a i de yan daþ - la rý nýn mev cut si ya si boþ luk tan ya rar la nýp ik ti da rý e le ge çir me le ri ni en gel le mek ol du ðu i fa de e dil di. BD Ge nel kur may Baþ ka ný O ra mi ral ic ha el ul len, e men de ki ka o sun l a i de ye da ha teh li ke li ha le ge ti re ce ði u ya rý sýn da, l a i de ör gü tü nün i ki nu ma ra lý is mi y man l Ze va hi ri de, e men li le re þe ri at uy gu la ya cak bir re jim kur mak i çin a yak lan ma ya de vam çað rý sýn da bu lun muþ tu. li b dul lah Sa lih, ha len te da vi gör dü ðü Su u di ra bis tan da bu lu nu yor. New ork / a a ran dan U a ye ni bil gi u laþ tý rýl dý RN, u ran yum zen gin leþ tir me iþ le mi nin ye ni te sis ler - de ya pý la ca ðý na da ir bil gi nin U lus la ra ra sý tom ner ji si u ru mu na (U ) u laþ tý rýl dý ðý ný bil dir di. ran Dý þiþ le ri Ba ka ný li k ber Sa li hi, Na tanz da ki yüz de 20 lik u ran - yum zen gin leþ tir me iþ le mi nin For do te sis le ri ne ak ta rý la - ca ðý na i liþ kin bil gi nin U ya i le til di ði ni söy le di. Sa li hi, ran, ba rýþ çýl nük le er e ner ji prog ra mýy la il gi li her fa a li ye ti U nýn bil gi si ne u laþ tý rý yor i fa de si ni kul lan dý. ran ýn u ran yu mu yüz de 20 den da ha faz la zen gin leþ tir di ði id di a - la rý na da de ði nen Sa li hi, Fran sa nýn bu id di a sý doð ru de - ðil. Böy le bir þey ol say dý U ra po run da bu na yer ve rir - di. Bu yüz den bu ko nu tek zip e dil miþ ol du di ye ko nuþ tu. ran tom ner ji si u ru mu Baþ ka ný Fi rud din b ba si, u - ran yu mu yüz de 20 o ra nýn da zen gin leþ tir me iþ le mi nin bu yýl i çin de For do nük le er te sis le ri ne ak ta rý la ca ðý ný ve bu iþ - le min bu ra da üç ka tý na çý ka rýl dýk tan son ra Na tanz da ki iþ lem le re son ve ri le ce ði ni a çýk la mýþ tý. ahran / a a Fu ku þi ma, nük le e re ba kýþ a çý mý de ðiþ tir di L N Baþ ba ka ný n ge la er kel, ül ke sin de 2022 yý lý so nu na ka dar nük le er e ner ji den ka de me li o la rak vaz ge çil - me si ko nu sun da 8 ya sa ve ge nel ge nin çý kar tý la ca ðý ný be lir - te rek, Fu ku þi ma, nük le er e ner ji ye ba kýþ a çý mý de ðiþ tir di de di. er kel, bu gün Fe de ral ec lis te nük le er e ner ji den vaz ge çil me siy le il gi li o la rak yap tý ðý hü kü met a çýk la ma sýn da, Fu ku þi ma fe lâ ke ti nin ken di si ni ki þi sel o la rak da de rin den et ki le di ði ni ve Ja pon ya ya yar dým et me ye her za man ha zýr ol duk la rý ný be lir te rek, nük le er e ner ji ko nu sun da ki fi kir le ri ni de ðiþ tir di ði ni ve müm kün ol du ðu ka dar hýz lý bir þe kil de ye - ni le ne bi lir e ner ji ye geç mek is te dik le ri ni söy le di. erkel, e - lek trik tü ke ti mi ni 2020 yý lý na ka dar yüz de 10 o ra nýn da a - zalt ma ya ça lý þa cak la rý ný kay det ti. Berlin / a a Lech Wa le sa, has ta ne ye kal dý rýl dý S Po lon ya Cum hur baþ ka ný Lech Wa le sa nýn has ta - ne ye kal dý rýl dý ðý bil di ril di. Wa le sa nýn o fi sin den ya pý lan a - çýk la ma da, Po lon ya da ko mü nist re ji min so nu nu ge ti ren So li da rity (da ya nýþ ma) ha re ke ti nin ku ru cu su Wa le sa nýn, önceki gün öð le sa at le rin de Gdansk ken tin de has ta ne ye kal dý rýl dý ðý du yu rul du. çýk la ma da Wa le sa nýn ni çin has ta - ne ye kal dý rýl dý ðý ko nu sun da bil gi ve ril mez ken, VN24 te le - viz yo nu 67 ya þýn da ki es ki Cum hur baþ ka ný nýn yük sek a te þi ol du ðu nu ak tar dý. BD de 2008 yý lýn da bir o pe ras yon ge çi - ren Wa le sa ya kalp pi li ta kýl mýþ tý. Varþova / a a Bla ir: vrupa nýn lidere ihtiyacý var S n gil te re Baþ ba ka ný ony Bla ir, v ru pa nýn se çim le gö re ve ge le cek bir li de re ih ti ya cý ol du ðu nu söy le di. Bla ir, i mes ga ze te si ne ver di ði mü la kat ta, v ru pa nýn de mok ra - tik yol lar la se çi le cek, kap sam lý re form la ra ön der lik e de cek ve v ru pa Bir li ði ni dün ya sah ne si ne ta þý ya cak bir li de re ih - ti ya cý var de di. ony Bla ir, B nin e ko no mik ve as ke ri gü - cü nü, Çin ve ge liþ mek te o lan e ko no mi le re sa hip Bre zil ya ve Hin dis tan gi bi ül ke le re kap týr ma ih ti ma li ol du ðu nu i fa de et ti. B nin güç len me si i çin beþ mad de sý ra la yan Bla ir, B de ver gi po li ti ka sý ve sos yal mo de lin re for mu nun, tek pa zar, or tak e ner ji ve sa vun ma po li ti ka la rý i le or tak göç ve su çu ön le me po li ti ka la rý ný ge liþ tir me nin ge rek li ol du ðu nu i fa de et ti. ony Bla ir, Çin in 21. yüz yýl da bas kýn güç o la ca ðý bir dün ya da, v ru pa nýn et ki si ni ar týr mak i çin gü cü nü bir - leþ tir me si a kýl lý ca o la cak týr de di. Londra / a a RS DÂV Sýcak bir yaz gününde güzel bir piknik yapmak isteyen kardeþlerimizin ve ailelerinin âðýthane Belediyesi yaný mesire alanýnda düzenleyeceðimiz Gýda ermesine bekliyoruz. arih: Cuma- Cumartesi Organizasyon:ecidiyeköy Hanýmlar omisyonu rtibat: (0532) BR uhterem kardeþimiz Hüseyin abak ve ysel abak çiftininde Zelihanur ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Hayýrlý ömürler bol bereketli rýzýklar vermesini Cenâb-ý Hak'tan niyaz eder anne ve babayý tebrik ederiz. ekirdað eni sya Okuyucularý BR uhterem kardeþimiz rdoðan Orhan 'ýn oðlu Necmeddin Orhan ile Filiz Orhan'ýn rdoðan ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Hayýrlý ömürler bol bereketli rýzýklar vermesini Cenâb-ý Hak'tan niyaz eder anne ve babayý tebrik ederiz. ekirdað eni sya Okuyucularý BR uhterem kardeþimiz Hüseyin ve Behice ser'in bdullah usuf ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Hayýrlý ömürler bol bereketli rýzýklar vermesini Cenâb-ý Hak'tan niyaz eder anne ve babayý tebrik ederiz. ekirdað eni sya Okuyucularý

8 8 10 RÖPORJ HZRN 2011 CU DOR PR GNL BÞNI NI L ZB: Baþörtüyasaðýderhalkalkmalý "BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN BÞLRININ RR VRS NSN HLRIN IRIDIR." CVHR LHN H R Demokrat Parti Genel Baþkaný Namýk emal Zeybek'le seçim sürecini konuþtuk. Seçim kampanyasý ile birlikte ülkemizin temel meselelerini de sorduðumuz röportajýmýzda Sayýn Zeybek, Demokrat misyondan baþörtüsü meselesine, Risale-i Nur'lardan yasofya'nýn açýlmasýna kadar pek çok sorumuzu samimiyetle cevaplandýrdý. ÜZ VSIF DORLI Bediüzzaman Hazretleri, Osmanlý daki hürriyetçi akýmý temsil eden hrar Fýrkasý nýn, DP de tezâhür ettiðini belirtir. Daha sonra P-DP ve nihayet yine DP ile devam eden bu siyasî çizginin size göre belli baþlý a- yýrt edici vasýflarý ne olmuþtur? Demokratlarýn fârik ve mümeyyiz vasfý, demokratlýktýr. ani, demokratlýk halkýn irâdesine saygýdýr. Halkýn kendi kendini yönetme hakkýna saygýdýr. Halkýn kendi kendini yönetme hakkýnýn da gerçek anlamda olmasý gerekir. kinci ve daha önemlisi de; ngiltere de krallar, kraliçeler yönetir. ani seçim deðil, nesil meselesi vardýr. Bir mânâda monarþi vardýr. Orada seçim konusunda bir aksaklýk var, yine asillerden meydana gelen bir Lordlar amarasý var. Bunlara raðmen ngiltere de demokrasinin varlýðýný kimse tartýþmaz. Demek ki seçimden daha önemli bir konu vardýr ki o da insan hak ve özgürlükleridir. Düþünce, inanç, teþebbüs özgürlüðüdür. Üç temel haktýr. Bir ülkede özgürlükler varsa demokrasi vardýr, yoksa yoktur. Hitler de, ussolini de, hatta Stalin de seçimle geldi. Sözde yüzde oy alarak geldiler! merika da demokrasi yoktur. eritokrasi, seçkinler yönetimidir. slýnda BD de o- lanýnýn adý da platokrasi dir ya da plântocu demokrasi. ine, oligarþik bir gücün tiyatro i- le sanki demokrasi varmýþ gibi görünür, ama aslýnda egemen olan sermaye sahipleridir. ine de onlarda demokrasi sayýlýyor. Dolayýsýyla seçim yetmiyor, insan hak ve hürriyetleri olmalýdýr. Demokrat Parti nin de hedefi hep bu olmuþtur. Demokrat Parti özgürlükçüdür. Ve en ö- nemli özelliði kalkýnmayý tavandan baþlatýr. Bütün demokrasi çizgisi de budur. ani köylüden, esnaftan, milli giriþimden baþlayarak, destekleyerek ürkiye yi kalkýndýrma ve zamaný gelince dýþa açma modelini baþarmýþtýr. Demokrat Parti nin kalkýnma modeli farklý. Biz ihracata dayalý büyüme hedefiyle dýþa açýlmaya geçtik, bugünkü iktidar ithalata dayalý büyümeyi seçti. radaki bir fark da budur. SOF ÇILDIÐIND GÜNÞ BR BÞ DOÐCIR ÜR D Daha evvel dalet Partisi hükûmeti ve ültür Bakanlýðýnýz döneminde yasofya kýsmen de olsa açýldý ve am açacaðým dediniz. Bugün Baþbakan, Býrakýn bu boþ iþleri! diye tepki gösterip kesip atýyor, ültür Bakaný ise turizm açýsýndan yasofya nýn bugünkü statüsü devam edecek diye konuþuyor. Fethin yýldönümü idrâkinde yasofya projenizi açýklar mýsýnýz? DP Lideri Namýk emal Zeybek yazarýmýz Cevher lhan'ýn sorularýný cevaplandýrýrken çok önemli açýklamalarda bulundu. yasofya çok önemli bir meseledir. Onun sembolik deðeri vardýr. Ve eninde sonunda da yasofya açýlacaktýr. O açýldýðý gün de ürkiye baþka bir ürkiye o- lacaktýr. çýlmasýna gün ve þartlar izin verdi. Sayýn Demirel in Baþbakan olduðu dalet Partisi döneminde baþladý; yasofya nýn arka tarafýnda bulunan Hünkâr ahfili ni onarttý ve ibâdete açtýrdý. Ve yüzyýllardan beri devam edegelen bir geleneði canlandýrdý; mânet-i ukaddese Dairesinde 24 saat devam eden ur ân-ý erim okunmaya baþladý. Fakat 12 ylül den sonra hem cami kapatýldý, hem de ur ân okuma iþi kaldýrýldý. Ne zamana kadar? Sonra llah nasip etti, ültür Bakaný olduðum dönemde Hünkâr ahfili ni hemen yenileyin, ibâdete açalým dedim. Bir de Hünkâr mahfili ile yasofya müzesinin ön tarafýndaki bölüm var. Oraya inen merdiveni de tamir edin, cemaat almazsa oraya sarksýn. avaþ yavaþ, fincancý katýrlarýný ürkütmeden oraya da bir parmaklýk koyun. Cemaat çok geldikçe parmaklýðý geri çekin, cemaat dolar taþarsa da tamamýný açýn dedim. O zaman Güneþ gazetesi anladý. yasofya da Zeybek oyunlarý diye bir yazý çýktý. azýda, Nâmýk emal Zeybek taksit taksit yasofya yý ibâdete açýyor diye yazdý. Doðrudur, iyi tespit etmiþler. Niyetim de oydu... rtýk zamaný geçti; ürkiye, Bu benim sýnýrlarým içindedir ve benimdir; ben bunu açarým, kimse de bir þey diyemez, size ne? buna karýþamazsýnýz diyebilmelidir. vet, yasofya ibâdete açýlmalýdýr ve açýlacaktýr. çýldýðý zaman da baþka bir güneþ doðacaktýr ürkiye de; ya da güneþ baþka bir türlü doðacaktýr... BN ÜÜPHN RSL- NURLRI ODU ur ân tefsiri Risale-i Nur ülliyatýnýn ültür Bakanlýðýnýz döneminde satýn alýnýp kütüphanelere konulduðu belirtiliyor. Bediüzzaman, Risale-i Nur un resmen neþri ni çok önemser. erhum enderes e ve Demokratlara, zân-ý uhammediyenin (a.s.m.) aslýyla okunmasý ve yasofya nýn beþyüz sene devam eden kudsî vaziyetine çevrilmesi yle birlikte, üçüncüsü olarak Âlem-i slâmda çok hüsn-ü tesir yapan ve bu vatan a- hâlisine âlem-i slâmýn hüsn-ü teveccühünü kazandýran resmen serbestiyetini dindar Demokratlar ilân etmelidirler tavsiyesini iletir. Bu konudaki görüþünüz nedir? Öncelikle ben yasak kitap kavramýný kabul etmiyorum dedim. ütüphanelerde yasak kitap diye bir þey olmaz dedim. Bunu ilân ettim. ütüphanelere yazý yazdým, kütüphanelerde bulunan bütün kitaplarýn isteyenlere verin okusunlar tâlimatýný verdim. Bakan olarak yetkimi kullanýyorum, sorumluluðu üzerime alýyorum dedim. Bunu söylediðimin ertesi gün aner ýþlalý Nokta dergisi için bir röportaj yaptý. Siz kütüphanelerde yasak kitap kavramýna karþýyým diyorsunuz. ani bundan sonra kütüphanelere Nâzým Hikmet ve ziz Nesin girecek mi? diye sordu. ürkiye deki bin kütüphanenin tamamýna Risâle-i Nurlarý aldýk ve koyduk. Bizim sevap hanemizde böyle güzel þeyler de vardýr., Bugün nasip olsa, yine ayný þeyi yaparým. Risâle-i Nur, kütüphanelerdeki yerini alýr. Bediüzzaman ýn ürkiye de yeteri kadar tanýnmadýðýný ve anlaþýlmadýðýný düþünüyorum. Bediüzzaman sadece Nur alebelerinin istifade ettiði bir kiþi deðil, bütün ürkiye nin ve insanlýðýn yararlandýðý bir kiþi haline getirilmelidir. Çünkü Bediüzzaman bir müceddid ve müçtehidtir. Ben de dedim ki, Girecek ama Said Nursî ve Necip Fazýl da girecek. Bunu aynen yazabilir miyim? dedi. ynen yazabilirsin dedim. azdý ve dergide yayýnlandý. nkara da yaþadýðým üniversite yýllarýmda gezici vâiz olarak o hangi camide vaaz ediyorsa onu tâkip ettiðim, gittiði camilere gidip vaazlarýný dinlediðim ve çok hürmet ettiðim Said Özdemir ðabeyi aradým. Zira o Bediüzzaman dan, Risâle-i Nur dan anlatýrdý; mesela Sivri sineðin gözünü halkedendir, güneþi halkeden cümlesi gibi, ben onu þiirleþtirmiþtim. Oradan ona bir sevgim, saygým, baðlýlýðým ve bilgim vardý. Hemen onu aradým. Gereðini yapmam lâzým. Bana ucuz verin, kitaplardan bütün kütüphanelere koyayým dedim. aliyetine veririz dedi. Bir dilekçe verin dedim, getirdiler; ürkiye deki bin kütüphanenin tamamýna Risâle-i Nurlarý aldýk ve koyduk. Bizim sevap hanemizde böyle güzel þeyler de vardýr. Bugün nasip olsa, yine ayný þeyi yaparým. Risâle-i Nur, kütüphanelerdeki yerini alýr. FOOÐRFLR : H R RSL- NUR D FSÂH, LÂ V BLÂG VRDIR Daha önce yazdým; Bediüzzaman ýn ürkiye de yeteri kadar tanýnmadýðýný ve anlaþýlmadýðýný düþünüyorum. Bediüzzaman sadece Nur talebelerinin istifade ettiði bir kiþi deðil, bütün ürkiye nin ve insanlýðýn yararlandýðý bir kiþi haline getirilmelidir. Çünkü Bediüzzaman bir müceddiddir ve müçtehiddir, yani çaða uygun içtihadlarda bulunmuþtur. Þahsen birçok dinî mevzuda çözemediðim meseleyi, Bediüzzaman a, yani Risalelere bakarak çözüyorum. Okur, not eder, bazýlarýný ezberlerdim. Hatta çok defa da baþtan sona o- kumam, açarým bana ne söyleyecektir, bakarým bugün bana ne söylüyor derim okurum. Buna da inanýyorum aslýnda; yani insan kalbiyle bu tür kutlu kitaplarla bir araya geldiði zaman bundan mutlaka bir þey çýkar eselâ, bir hadis-i þerif var; Peygamberimiz diyor ki, Benden sonra size iki emânet býrakýyorum; birisi kitaptýr (ur ân dýr), biri ehl-i beyt. Cenâb-ý Peygamber ehl-i beytin tanýmýný da yapýyor; Hz. li, Hz. Fâtýma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin Peki bunlar vefât edince insanlar ne yapacak? þte bu sorunun cevabýný Bediüzzaman veriyor. Bediüzzaman diyor ki, hl-i Beyt diye kastedilen sadece bu kiþiler deðil, bunlarýn soyundan gelenlerdir. Ve bunlarýn soyundan gelenler seyyidler, þerifler slâm dünyasýnýn her yerine yayýlacaklar; o asil, temiz, pâk soylarýndan ötürü, hem de cedlerinin emânetidir diyerek slâmiyete sahip çýkacaklar. Bunu anlamak için Bediüzzaman ý okumak lâzým. Bu çok önemli bir örnektir. Bunu ran da yetullahlara anlattým, çok hoþlarýna gitti. Bu kitaplardan bize gönderin dediler. Çok ilgilendiler. hl-i Sünnet ve Þiâ olarak bizi ancak ehl-i beyt muhabbetine bu denli deðer veren Bediüzzaman birleþtirir kanaatini belirttiler. Bunun dýþýnda da her konuda bilgi sahibi olmak için herkese Bediüzzaman ý tavsiye ederim. Bediüzzaman hakkýnda üniversitelerde enstitüler kurulmalýdýr; hiç olmazsa bir iki enstitü kurulmalýdýr. yrýca Risale-i Nur okuyanlar hitâbeti de geliþir. Çünkü oradaki dil boyutu, insanýn kelime hazinesini geliþtirir. Oradaki akýcýlýk bir alýþkanlýk meydana getirir. Dikkat edin Risale-i Nur un talebelerinin hepsinde akýcý bir fesâhat, talâkat ve belâgat vardýr. Zaten hitâbet, bu üçünün bileþiminden meydana gelir BÞÖRÜSÜ ÜNVRSLRD V UD SRBS OLLI asadýþý baþörtüsü yasaðý problemini hangi yöntemlerle nasýl çözeceksiniz? Baþörtüsü yasaðýný ben hiçbir þekilde kabul etmiyorum. ani sadece üniversitelerde deðil, hiçbir yerde kabul etmiyorum. Bu yasak insan haklarýna aykýrýdýr. nsanlarýn baþýný örtüp örtmeyeceðine, nasýl örteceðine baþkalarýnýn karar vermesi insan haklarýna aykýrýdýr. nsanlar inançlarýnýn gereði olarak baþlarýný örtmelerinin gereðine inanýyorlarsa ve nasýl örtmek istiyorlarsa öyle örterler. Buna hiçbir þekilde kamunun karýþmasý hakký yoktur. Bir tek üniforma giymek zorunla olan yerler (polis gibi, asker gibi) hariç, baþörtüsü yasaðý veya baþka bir yasaða kamu dahil karþýyým. Baþörtüsü ile gelip memurluk yapsa ne olur sanki? Baþörtüsü ile olursa þöyle olur türü lâflar, boþ lâflardýr. fendim, belli olur ; belli olsa ne olur? Bu tür yanlýþ itirazlarýn yapýlmasýný da demokrasi ile baðdaþtýramýyorum. BRLÞRC UNSUR DNZDR ürkiye de devletle milletin barýþmasý ve Güneydoðu meselesi nde hak ve hürriyetlerin teminini esas alan demokratik çözümü ne olmalýdýr? Demokrat Parti, dalet Parti dönemlerinde hep böyle olmuþtur. Bu dönemlerde býrakýnýz isyaný, bölücülük akýmý fikri bile oluþmadý. Demokratik bir yaklaþým içerisinde, sevgi ve saygýyla yaklaþýldýðý zaman bu iþler olmaz. Bizim baþka bir zeminimiz de biz üslümanýz. ü minler birbirinin kardeþidir. ümin olanlar bir Cenâb-ý Hak ýn takdiriyle hâdiseler böyle oluþtuðu için bir coðrafî sýnýr i- çinde birlikte yaþýyoruz. ürkiye de çok doðru olarak yapýlan þey, memuriyette herhangi bir kimsenin kökenine bakýlmamasýdýr. Zira bir ortak bilinç alanýmýz mevcut. yný mukaddes deðerleri paylaþýyoruz Güneydoðu da bugün bir P arksist, Leninist ateist bir hareket olarak ortaya çýktý. Hâlâ da öyledirler. Deðiþmiþ de deðiller. Bugün alternatif camiler falân da icad etseler de bu bir taktik icâbýdýr. slýnda P nýn yaptýðý en büyük tahribat, dindar Güneydoðu halkýmýzý ne yazýk ki dinden uzaklaþtýrmalarýdýr. ani P nýn dinle, slâm la bir ilgileri yoktur. Bunu zaten orada yaþayan insanlar bilirler. þin diðer tarafý, P aþiretlerden çýkmaz. amamen baþka yerlerden göçüp gelmiþ insanlardan derlenmiþtir. öneticilerinin önemli bir kýsmý da ürt deðildir, ürtçe de bilmezler. Partilerindeki bazý milletvekillerinin ürtçe bilmediklerini biliyorum; üç-beþ kelime öðrendiyse öðrenmiþtir... Bu meselede çözüm için birleþtirici esas unsuru hiç ihmal etmemek lâzým. O da bizim dinimizdir. yný dine mensubuz. Ve müminler bir millettir anlayýþý çok önemli bir esastýr -BLDR, P NN OLRININ RSI ÇN BR RP Baþbakan meydanlarda, daha önce montaj sanayii getirdiði ve renksiz dedikleri enderes e sahip çýkýp, 27 ayýs tan baþ aktörlerinin iktidara yakýn þirketlere danýþmanlýk yaptýðý 28 Þubat a kadar bütün darbelere karþý konuþuyor. Lâkin hiçbiri hâlâ yargýlanmýþ deðil. 27 Nisan e-bildirisini ise geçiþtiriyor. Bu ikircikli tavrýn nedeni nedir? Bütün darbeler yargýlanmalý. P ne yapýyorsa, acaba hangi global þirketin çýkarý için yapýyor, ona bakmak lâzým. Dolayýsýyla bunlarýn kökü yok, köksüz dam otu. ncak dýþarýdaki köklerini örtmek için içeride yapýþtýrýlmýþ yapay kök arýyorlar. enderes ten kaynaklanmaya çalýþýyorlar. Bu tam abesle iþtigaldir, tamamen safsatadýr, hiçbir ciddiyeti yoktur. 28 Þubat ý yargýlayamazlar; çünkü 28 Þubat ý yargýlamalarý demek sonunda kendilerini getiren þirketleri yargýlamak demektir. Ben e-bildiri yayýnlandýðýnda da söyledim. -bildiriyi Ben yazdým diyen o zamanki Genelkurmay Baþkaný sahip çýktý. Hiçbir þekilde onun hakkýnda iþlem yapýlmadýðý gibi ödüllendirildi. Fakat onun yazdýðýna da ben inanmýyorum. O zaman da dedim. Genelkurmay karargâhý kendisini bir incelesin. O bildiriyi yazan mutlaka uzaklardan düzenlenmiþ bir etkiyle bu iþi yapmýþtýr. amamen P nin oylarýnýn arttýrýlmasýna yönelik bir bildiridir. -bildiri diye gayr-ý ciddi bir þey olur mu? Öyle bir tarz deneniyor ki, Genelkurmay Baþkanlýðý nýn sitesine bildiri konuluyor, onun kullanýlmasýna imkân hazýrlanýyor, kullanýyor. O bildiriyi ben duyduðum an, esele bitmiþtir, artýk P iktidarýný kimse engelleyemez dedim. Demek ki, Genelkurmay da da bunlarýn etki alaný var ve etkileyebiliyorlar. amamen düzenlemedir. Dolayýsýyla yapacaðý bir þey yok. Ona yap dediklerini yapar, yapma dediklerini yapmaz. 28 Þubat bu yüzden yargýlanamaz. Çevik Bir in yargýlanmasý lazým. Son soruþturmalar da hikâye, seçim sonrasý unutulacak DVI 9. SFD

9 09:09.qxd 6/9/2011 4:44 P Page 1 RÖPORJ 10 HZRN 2011 CU 9 ONO NOLBRLZN GLOBL PLZ ISCIND konomiyi tehdit eden en önemli en önemli problem nedir? Globalizm tehlikesi ne boyutta? zlenen para ve mâlî politikalar dýþarýdan mý dayatýlýyor? Orta direk yok mu ediliyor? arým ve hayvancýlýk politikalarýný nasýl buluyorsunuz? yrýca gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik hangi boyuttadýr? eza esnafýn durumu ve iþsizlikle ilgili hükûmetin aldýðý tedbirler sizce yeterli mi? DOR V SL OLN BÜÜ ÜR Demokrat Parti iktidarýnda kalkýnma önce tabandan baþlayacak. ani, iþçiyi, memuru emekliyi destekleyeceðiz. arýmý destekleyeceðiz, üretici hale getireceðiz. arýmý desteklerken hem tarým üreticisi tüketici hale gelecek, hem esnafý destekleyeceðiz. OB leri ciddî anlamda destekleyeceðiz. illî sanayiye geçmiþte olduðu gibi destek vereceðiz. Güneydoðu ya devlet yatýrýmý gidecek. Devlet yatýrýmý özel sektörün giremediði coðrafya ve iþ alanlarýna girecek. Özel sektör bazý iþ alanlarýna girmek istemeyebilir, o zaman devlet girecek. Devlet yatýrýmýnýn kötü olduðu bâtýl anlayýþý kabul etmiyoruz. arma ekonomi doðrudur diyoruz. vrupa da da hâlâ karma ekonomisi uygulanýyor, kimse kimseyi kandýrmasýn. Ve bütün bunlarý yaptýðýmýzda da bambaþka bir ürkiye olacaktýr. am demokratik, kökleri üzerinde ayaða kalkmýþ, geleceðe doðru yürüyen, herkesle barýþýk, kimseye teslim olmayan büyük ürkiye Bugünkü iktidarýn uyguladýðý ekonomik siyaset, dýþarýdan dayatýlan adýna neoliberalizm denilen bir siyasettir. Neoliberalizm, global kapitalizmin bütün dünyaya kendi çýkarlarýný gerçekleþtirmek için sanki ilmî bir gerçek gibi dayattýklarý bir siyasettir. Uzun dönemdir ürkiye üzerinde etkileri olmakla birlikte, bu iktidar döneminde tamamen teslim o- lunmuþ, ne denilirse o yapýlýr hale getirilmiþtir. Bahsettiðimiz þirketler bilgi çaðýnýn getirdiði geliþmeler sonucunda, endüstri çaðýndan bilgi çaðýna geçerken daha da güçlenen, yanlarýna yenilerinin de katýldýðý bir þirketler topluluðudur. Ortak hareket ederler, ortak kurullarý vardýr, toplanýrlar, ortak etki alaný meydana getirirler. Çünkü çýkarlarý ortaktýr. Dolayýsýyla bunlar ülkelerin iç siyasetini düzenlerler. Ülkeleri borçlandýrýp teslim alýrlar. Borçlandýrma tamamen bir teslim alma mekânizmasýdýr. IF, Dünya icaret Örgütü ve Dünya Bankasý bunlarýn denetimindedir. ani onlarýn uygulama alanýdýr. yrýca siyasî anlamda da B yi, hatta Güvenlik onseyi ni dahi kontrol altýna almýþlardýr. Dünyanýn tepesine konmuþ bir dizi devletten söz ediyoruz. ürkiye de ise bu iktidar tamamen teslim olmuþ durumda. Bütün ekonomik, siyasi ve hatta kültür þartlarýný global kapitalizme göre a- yarladýlar. Ona baðlandýlar. Oradan nasýl çevriliyorsa, burada da ayný þey yapýlýyor. Bunun tabîi sonucu da bu þirketlere pazar açmaktýr. Bu þirketlerin iki amacý var. Birincisi, kaynaklarý (enerji, petrol, madenler vs.) ele geçirmek, denetim altýna almak. kincisi ise ülkeleri kendi mallarýný satmak için uygun pazar haline dönüþtürmek. Ülkeler üretmemeli ki, ü- retim birimleri kapatýlmalý ki, mallarýný kolayca satsýnlar. yrýca ülkelerin mevzuatlarý da bunlarýn çýkarlarýna göre düzenlenmeli. ürkiye de bunlar yapýldý þsizlik, yoksulluk, gelir ve servetler arasýndaki daðýlýmýn bozulmasý tek baþýna ele alýnýrsa hiçbir þey anlaþýlmaz. Bunlarýn tamamý neoliberalizmin tabîi sonuçlarýdýr ve istekleridir. Böyle olmasý istendiði için böyle olmuþtur. ani ülkede üretim birimleri kapatýlýrsa, ülke nüfusa göre yeni üretim birimleri açýlmazsa iþsizlik olur. Üretim bilimlerini ya özel sektör ya kamu açacak. amunun bu þekilde kendisinin üretim birimleri açmasý neredeyse yasaklanmýþtýr. Öyle bir egemen söylem oluþmuþtur ki, ürkiye de devlet yatýrým yapsýn demek neredeyse suç haline getirilmiþtir. Böyle diyen insanlar âdeta çaðý anlamamýþ insanlar gibi damgalanýyor. Ne var ki bu iktidar bunu yapmak zorundadýr. Çünkü bu iktidarý getiren ve bu iktidarýn o- luþturduðu ekonomiyi denetleyen global þirketler hoþnut olmazlarsa biranda silip süpürürler. Sýcak parayý çekerler. Geçen yýl ürkiye de ö- demeler dengesi açýðý 70 milyar dolar olmuþtur. ürkiye þimdiye kadar böyle bir þey yaþamadý. þsizlik gittikçe artýyor, artmasý da kaçýnýlmaz. arýmla uðraþanlar iþsiz kalýyor, çünkü tarým bitiyor. snaflar dükkân kapatýyor. nsanlar fabrika olsa gidip fabrika iþçisi olacaklar, fabrika yok. Bu durumda insanlar iþsiz kalýyor. eni gençler geliyor, dolayýsýyla iþsizlik katlanarak artýyor, iþsizler ordusu büyüyor Cari açýk ve yüksek faiz büyük bir belâdýr. ürkiye de 500 büyük þirketin gelirlerinin yüzde 80 i faizden deniliyor. Geri kalaný da ithalattan. O zaman üretim yok demektir. ürkiye de büyük þirketler var. Otomotiv sanayi montaj da olsa yerli payý artarak yerli üretime doðru yürürken þimdi ithalat yapýyorlar. Çünkü ithalat daha kârlý. imse bu ortamda sanayicilerden, tüccarlardan vatanseverlik duygusu beklemesin. Dolayýsýyla kârlýlýðý millî üretime yönlendirirseniz millî üretim geliþir. Bu iktidar döneminde üretim giriþi yoktur. amamen gösteriþli binalar yapýlýyor. Bu da tam projeye uygun DOR V SL OLN BÜÜ ÜR Demokrat Parti nin perspektifi nedir? konomik ve sosyal kalkýnma için hangi belli baþlý projeleri bulunuyor? apýlmasý gerekenler nelerdir? Demokrat Parti önce kaynaklarý tarýma yönlendirecek. ani, mazotu, gübreyi ucuz vereceðiz. Ve biz yeniden yerli tohuma döneceðiz, hibrit tohumu silip atacaðýz. çine þeytan girmiþ GDO lu tohumlarý ve ürünleri ürkiye de derhal yasaklayacaðýz. Bugünkü iktidarýn tarým birliklerini ölmeye doðru sürüklemesine karþý, yeniden tarýmý destekleyeceðiz. arým birliklerinin borçlarýný sileceðiz. emura, iþçiye, emeklilere intibak yasasýný da çýkararak yüzde 50 zam vereceðiz. Bu zammýnda esnafa gideceðini bilerek yapacaðýz. Bunlarý nasýl yapacaksýnýz? denilirse, geçmiþte bunlarý yaptýk; sadece bir tercih meselesidir abancýlarýn büyük alýþveriþ merkezlerine izin vermeyeceðiz. abancý sermayeyi ancak hem teþvikle, hem istekle, hem her türlü kolaylýðý saðlayarak gelip ürkiye de yatýrým ve üretim yapýp istihdamý geliþtirdiði takdirde izin vereceðiz. Bunun dýþýnda doðru bulmuyoruz. gemen paradigma ne derse desin biz neoliberalizmin dayatmalarýný reddediyoruz. Nasýl yapacaksýnýz? denilirse; yaptýðýn zaman yapmýþ olursun. Her yaptýðýnda daha güçlenirsin, bir ileri adým atarsýn. konomiyi yerli kaynaklara baðladýðýn sürece dýþ baskýlardan kurtulursunuz. illî ekonomi bütün ülkeleri kurtaran ekonomidir. lmanya ve BD yi de millî ekonomi siyaseti kurtardý. Dünyayý sömürebilecek hale geldikten sonra millî ekonomi den vazgeçip liberal ekonomiyi savunmaya baþladýlar. Demokrat Parti iktidarýnda kalkýnma önce tabandan baþlayacak. ani, iþçiyi, memuru emekliyi destekleyeceðiz. arýmý destekleyeceðiz, üretici hale getireceðiz. arýmý desteklerken hem tarým üreticisi tüketici hale gelecek, hem esnafý destekleyeceðiz. OB leri ciddî anlamda destekleyeceðiz. illî sanayiye geçmiþte olduðu gibi destek vereceðiz. Güneydoðu ya devlet yatýrýmý gidecek. Devlet yatýrýmý özel sektörün giremediði coðrafya ve iþ alanlarýna girecek. Özel sektör bazý iþ alanlarýna girmek istemeyebilir, o zaman devlet girecek. Devlet yatýrýmýnýn kötü olduðu bâtýl anlayýþý kabul etmiyoruz. arma ekonomi doðrudur diyoruz. vrupa da da hâlâ karma ekonomisi uygulanýyor, kimse kimseyi kandýrmasýn. Ve bütün bunlarý yaptýðýmýzda da bambaþka bir ürkiye olacaktýr. am demokratik, kökleri üzerinde ayaða kalkmýþ, geleceðe doðru yürüyen, herkesle barýþýk, kimseye teslim olmayan büyük ürkiye Zeybek, eni sya yý ziyaret etti DP GNL BÞNI NI L ZB V BRBRND ONVO, SNBUL PROGRINI GZZDN BÞLI. DOR Parti (DP) Genel Baþkaný Namýk emal Zeybek eni sya yý ziyaret etti. DP Lideri Zeybek ve beraberindekiler, gazetemiz mtiyaz Sahibi ehmet utlular ý ziyaret ederek, bir süre görüþtü. utlular, yaptýðý konuþmada, babasýnýn iyi bir demokrat olduðunu belirterek, çocuk yaþtan itibaren demokrat çizgiden hiç ayrýlmadýðýný söyledi. Demokrat misyona en fazla askerî darbelerin engel olduðunu kaydeden utlular, bütün ihtilâllerin demokrat iktidarlara karþý yapýldýðýný anlattý. CHP ve HP nin demokrat olamayacaðýný i- fade eden utlular, dindar kesimin de demokrasiye küfür rejimi gözüyle baktýðýný söyledi. Bediüzzaman Said Nursî nin slamiyet umumun malýdýr dediðini hatýrlatan utlular, dinin bir partinin tekelinde olamayacaðýný anlattý. Genel Baþkan Zeybek de görüþmede yaptýðý konuþmada 28 Þubat sürecinde darbe ihtimali olduðunu, bu büyük tehlikeyi önlemek için gayret ettiðini söyledi. Bu dönemde enan vren i ziyaret ettiðini anlatan Zeybek, Dedim ki dinle ilgili böyle birþey söylemiþsin bunu nereden çýkardýn? Dedi ki benim babam hocaydý ama ben anlamam bu iþlerden. Ben Suudi rabistan a gitmiþtim oranýn þeriat maðduru bana böyle bir þey Gazetemiz imtiyaz sahibi ehmet utlular'la görüþen DP lideri Zeybek ve beraberindeki heyet görüþ alýþveriþinde bulundu. FOOÐRF: UR SN anlatmýþtý. Ben onu anlattým demiþti. utlular, Demokrat Parti ye sahip çýkýldýðý takdirde eski günlerine döneceðini belirterek, Demokrat misyon boþluðu var. Bu boþluðu da kimse dolduramaz dedi.. erhum Baþbakan dnan enderes in tek parti iktidarýnýn sebep olduðu tahribatý 10 sene da tamir ettiðini belirten utlular, Ordu Cumhuriyeti koruma kollama görevini tatürk ten almýþ. 10 senede bir müdahalede bulunmuþ. Ordu bizim ordumuz. Peygamber o- caðý biliriz. ma millî iradeye müdahale edilmez diye konuþtu. Zeybek de 27 ayýs darbesi sonrasýnda 7 bin 400 subayýn ordudan ihraç edildiðini belirterek, Bunlar demokrat subaylardý. Bundan sonra ordu fay deðiþtirdi diye konuþtu. azý iþlerinin manþet toplantýsýna da katýlan Zeybek, daha sonra Bizim Radyo da Basýnda bugün programýna konuk olarak eni sya edya Grup Genel üdürü Recep aþcý ve Bizim Radyo Genel ayýn üdürü ehmet aþar ýn gündeme iliþkin sorularýný cevaplandýrdý. Namýk emal Zeybek, gazetemizin haber toplantýsýna da katýlarak görüþ açýkladý. Bizim Radyo'nun "Basýnda bugün" programýna konuk olan DP Genel Baþkaný Namýk emal Zeybek, eni sya edya Grup Genel üdürü Recep aþcý'nýn seçim gündemine iliþkin sorularýný cevaplandýrdý. DP Genel Baþkaný Zeybek, ses getiren manþetlerimizin sergilendiði koridoru da gezerek, manþetlerle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. P GÜNDLRL ÞGUL DÐLZ DP Genel Baþkaný Namýk emal Zeybek, nkara dan stanbul a geliþinde, eþilköy Havalimaný nda partililer tarafýndan karþýlandý. Zeybek, burada gazetecilere yaptýðý açýklamada, emek yoðun bir seçim çalýþmasý yürüttüklerini belirterek, þunlarý kaydetti: Vatan görevi yaptýðýmýza inanýyorum. apay gündemlerle meþgul deðiliz. imseye de hakaret etmiyoruz. ðzýmýzdan bir kelime çýktý, onu hakaret zannettiler. O da bilgi eksikliðinden kaynaklanýyor. stanbul / eni sya

10 ÜLÜR SN HZRN 2011 CU SOL DN S Ð Dal da os kar ö dü lü al mýþ ve baþ ro lü nü Le o nar do Di Cap ri o 'nun oy na dý ðý ün lü film. - Ö lüm ce za sý. 2. e ni ol gun laþ ma ya baþ la yan mey ve. - i le de bu lu nan her kes le bir lik te an la mýn da bir ke li me. 3. e li me ba þýn da kul la ný la rak o lum suz luk ma na sý ka tan ön ek. - Bir yer den dur ma dan geç me. 4. a lem aç ma va sý ta sý, ka lem traþ. - Bir þe yin ta dý na bak mak, az ye mek. 5. en di ni il gi li ki þi nin ye ri ne ko ya rak dü þün me ve ya o lay la ra yak laþ ma. - i bet ö kü zü. 6. Din gil. - Zon gul dak yö re sin de oy na nan bir halk o yu nu. 7. u na nis tan'ýn baþ þehri. - Hz. li'ye bað lý o lan kim se. 8. Bir fok tü rü. - teþ li, coþ kun, a teþ ren gin de o lan. 9. Göl ge ba lý ðý. - Gü ney f ri ka'nýn mill let ler a ra sý tra fik i þa re ti. 10. Ço rum ve oz gat yö re le ri miz de dur dur mak ve dur mak em ri. - u kad de sat duy gu su U RI DN Þ ÐI 1. Bas ký ve ya zý da kul la ný lan, de ði þik bo yut lar da ke sil miþ kâ ðýt. - Sý ðýr, at vb. hay - van la rýn to puk ke mi ði. 2. Çam ka bu ðu nun al týn da bu lu nan tat lým sý, ye ni le bi lir in ce ta ba ka. - as ten a dam öl dür müþ kim se. 3. U zak lýk be lir tir bir ni da. - a yýn gil ler den, ý lý man ik - lim ler de ye ti þen, met re ka dar boy la na bi len, ke res te si doð ra ma cý lýk ta kul la ný lan bir or man a ða cý. 4. Bronþ la rýn da - ral ma sýn dan i le ri ge len ne fes dar lý ðý. - Bir kom þu dev let. 5. lâ hi bir güç ta ra fýn dan gön de ril di ði ne i na ný lan par lak lýk. - ni deh - þet duy gu su, bü yük kor ku. 6. ta mak i þi, ta yin. - Se vinç, be - ðen me, hay ran lýk, ra hat la ma vb. duy gu la rý be lir ten bir söz. 7. ð zý ge niþ, tek kulp lu su ka bý.- on ya'da bir ba ra jý mýz. 8. Gü - ven me, kuv vet al ma. 9. a ne le rin den çor ba ve aþ ya pý lan, ke di kuy ru ðu na ben ze yen ba þak lar i çin de ki kü çük bir çe þit da rý. - a zý ve ya söz le ve ri len, gön de ri len bil gi. 10. y rýn tý. - Bir bi ri - nin ay ný o lan ve ya bir bi ri ne çok ben ze yen i ki þey den her bi ri, ben ze ri. 11. k tin yum e le men ti nin sim ge si. - i lo am pe rin ký - sa sý. - Ba zý res mî kâ ðýt la ra gö rül müþ tür an la mýn da ko nu lan i - þa ret ve bu i þa re ti koy ma i þi. 12. De niz de ka bar ma. - v ren Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da B U L C N Ü L F R B Z O L Ü S R S N S D R N V L F N S BR ÖNC BULCNIN CVBI L N S N S L D R V N L R R üs bet dü þün ce nin gü cü ne i nan ma lý yýz ðer ha ya týn bi ze gö re zor luk la rý var sa ve bun lar la mu ha tap o lu yor sak el bet te ki ça re - le ri, hal yol la rý da var dýr. He men is yan bay - ra ðý na sa rýl mak, hýrs, kin ve gayz i le hal i çin hiç bir ça re ye baþ vur ma dan, çe þit li ve si le ler i le çe þit li yer le re sal dý rý ya geç mek bi ze ya kýþ maz. hl-i i ma na ev ve la sa býr ya ký þýr. Sa býr la me se - le le ri a raþ tý ra rak öð ren mek ya ký þýr. Öð re ni len me se le nin doð ru lu ðu, yan lýþ lý ðý, i ma ni, s la mi öl - çü ler i çin de tar tý lýr, öl çü lür, bi çi lir ve ön ce ken - di mi ze son ra baþ ka la rý na giy di ri lir. Hak i se sý ký ca sa rý lý nýr, sa hip çý ký lýr; bâ týl i se sal la nýr gi der... en di si ne gü ve ni ol ma yan üs lü ma nýn mu - hak kak bir su ret te i man za a fi ye ti ni gi der me si, bu mü him ve teh li ke li za a fi ye ti ni hal let me si ge re kir. ok sa baþ ka la rý nýn e lin de, di lin de ve fik rin de o - yun cak ol ma ya mah kum dur. ü 'min her þey den ön ce o lum lu dü þün me nin gü cü ne, kuv ve ti ne, te si ri ne i nan ma lý dýr. O lum lu, müs bet dü þün ce ya pý la cak iþ le rin bi rin ci ve en ö - nem li þýk ký ol du ðu za man bi lin me li dir, ki o iþ le - rin yüz de yet mi þi hal ol muþ tur. Ger gin lik ve te dir gin lik müs bet iþ ler de hiç bir fa - i de ge tir me di ði gi bi, bü yük za rar la ra ve ya ra la ra da se be bi yet ver di ði he pi mi zin ma lu mu dur. l den gel di ði ka dar i ma nýn ve s la mýn düs tur ve pren sip - le riy le i ti dal-i dem i le ha re ket et mek la zým dýr. man ve ur an da va sýn da re çe te ler el de ol - du ðu hal de ba þa rý sýz lýk la rý ve be la la rý yi ne gö - rü yor sak bil me li yiz ki ha ta, ku sur, ek sik lik biz - de dir, bi zim tem bel li ði miz de ve o ku ma ma mýz - da dýr, o ku duk la rý mý zý an la ya rak o ku yup ha yat - ta tat bik et me me miz de dir... Sa kin ve i ti dal li bir ka fa nýn ya pa ca ðý iþ le rin kay na ðý i ma ni, s la mî ve ur a nî fi kir le rin, dü - þün ce le rin mec ziy le or ta ya ko na bil me li dir. Bu - nun baþ ka yo lu nef si, þey ta ni ve l lah mu ha fa za et sin küf rî o lur. ma nýn ver di ði se ki net ve ka rar lý - lýk her za man teþ ka le nin, a ce le nin ve te la þýn ö - nün de o la bil me li dir. Bu nun i çin de mü 'mi nin bi - rin ci, en bi rin ci i þi, va zi fe si hiç bir dün ye vi ha re - ket ten, fi kir den et ki len me ye cek çok kuv vet li, sar - sýl maz bir i ma na sa hip ol mak ol ma lý dýr. He de fin de en i yi o lan mu hak kak he de fi ne u la þýr. yi, en i yi he def de mek çok o ku mak, çok da ha i yi an la mak ve çok ça lýþ mak di ye al gý la na bil me li ki he - de fe u laþ mak da ha ba þýn da in ki ta a uð ra ma sýn. a - ni ben þu o la yým, be nim fik rim þu ol sun, ben da ha i yi yim gi bi ben ze ri fi kir le rin te me li ni at tý ðý he def - ler da ha ba þýn dan þa þýr mýþ ve þa þýrt mýþ týr... a ra da na sý ðý na rak, O nun yo lun da ça lý þa rak, sab rý mý zý, gü ve ni mi zi, o ku ma la rý mý zý, an la ma la rý - mý zý ve müs bet dü þün ce le ri mi zi yi ne O nun rý za sý yo lun da kul la na bil me li yiz. O nun yo lun da tev fik, hi da yet ve hiz met te mu vaf fa ki ye ti yi ne O ndan hu - lus-u kalb i le a ra cý sýz o la rak is te ye bil me liyiz. Di nî ce ma at ler, Be di üz za man ý din le me li e ni s ya Neþ ri yat (N), men su bu ol du ðu e ni s ya ed ya Grup gi bi, Be di üz za man ý her za - man ve her þart al týn da mü da fa a et me ye, du yur - ma ya ça lýþ tý, ça lý þý yor, ça lý þa cak da Bu bað lam da, týp ký Be di üz za man gi bi N da top lu mu mu zu her sa ha da u yan dý rýp þu ur lan dýr ma mis yo nu nun ge re ði o la rak, iç ti - maî ve si ya sî ni te lik te e ser ler ver me ye de vam e di yor. ö þe mi zin ta kip çi le ri ha týr la ya cak lar dýr. 22 Ni san 2011 de li Va pur lu nun Be di üz za man Sa id Nur sî den ç ti ma î-si ya sî es pit ler, 6 a yýs 2011 de de â zým Gü - leç yüz ün Ce ma at ler ve op lum-si ya set-dev let i sim li ki tap la rý ný bu ra da de tay lý o la rak ta nýt mýþ týk. Þim di o ki - tap lar da ki fik ri ya tý öz o la rak yan sý tan ka pak ya zý la rý ný bi - rer bi rer ha týr la ya lým: Be di üz za man Sa id Nur sî den ç ti ma î-si ya sî es pit ler: s rý mýz da in san lý ðýn, ö zel lik le üs lü man la - rýn i çin de bu lun du ðu fer dî, iç ti maî ve si ya sî ka os lar dan kur tu lu þu nun, ur ân ýn i ma nî, iç ti maî ve si ya sî re çe te le - ri ni ih ti va e den ur â nî bir yak la þým la müm kün o la bi le - ce ði ni dü þü nü yo ruz. þ te, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz - ret le ri nin üç ha yat dev re si nin bir ne ti ce si o la rak or ta ya koy du ðu al tý bin kü sur say fa ya u la þan Ri sa le-i Nur ül li - ya tý nýn, böy le bir yak la þý mý ta þý dý ðý ka na a tin de yiz. Bu yak la þý mýn ta hak ku ku i se, e ser ler de ve ril mek is te nen i - ma nî ve iç ti maî me saj la rýn doð ru an la þý lýp doð ru yer ler de tat bik e dil me siy le müm kün o la cak týr. Ce ma at ler ve op lum-si ya set-dev let: ür ki - ye de ce ma at ler, id di a e dil di ði gi bi ku tup laþ ma ve bö - lün me le re yol aç mak þöy le dur sun, tam ter si ne, ma ruz kal dýk la rý on ca kö tü le me ve hak sýz lý ða ve de her þe ye rað men top lum da kar deþ li ðin, bir lik ve be ra ber li ðin en sað lam da ya na ðý ný teþ kil et ti ler( ) / Dev let, si ya - set, ik ti dar, kad ro laþ ma, zen gin leþ me, sos yal leþ me, kit - le sel leþ me gi bi baþ lýk lar, ce ma at ve ta ri kat lar a çý sýn - dan son de re ce cid dî, ha ya tî, kri tik sý nav a lan la rý dýr. Bu ka pak ya zý la rýn dan þöy le or tak bir so nuç çý ka - rý la bi lir her hâl de: Ri sa le-i Nur ül li ya tý, as rý mýz da in san lý ðýn, ö zel lik le üs lü man la rýn i çin de bu lun du ðu fer dî, iç ti maî ve si ya sî ka os lar dan kur tu lu þu nun, ur ân ýn i ma nî, iç ti maî ve si - ya sî re çe te le ri ni ih ti va e den ur â nî bir yak la þým dýr. / Son çey rek, bel ki de ya rým yüz yýl da dev let, si ya set, ik ti dar, kad ro laþ ma, zen gin leþ me, sos yal leþ me, kit le sel leþ me uð - ru na yoz laþ ma be lir ti le ri gös te ren di nî ce ma at ler, i çi ne dü þü rül dük le ri tu zak tan kur tul mak i çin be he ma hal uh - re vî va zi fe le ri ne o dak lan ma lý. Bu ra da bu vur gu la rý ya par ken, 12 Ha zi ran 2011 Pa zar gü nü ya pý la cak ge nel se çim ler se be biy le, yu - ka rý da a dý ge çen iç ti ma î-si ya sî e ser le ri mi zi ye ni den bir ha týr la ta lým de dik! Bu a ra da, ya rýn (11 Ha zi ran 2011), Üs tad Be di üz - za man Sa id Nur sî nin kar de þi b dül me cid Nur - sî nin 44. ve fat yýl dö nü mü. Bil ve si le mer hu mu rah - met le yâd e di yo ruz. a lû mu nuz, ga ze te miz ya zar la rýn dan Ha lil Us lu nun, b dül me cid Nur sî yle il gi li bir e se ri, ya yýn la rý mýz a ra sýn - da mev cut: Be di üz za man ýn ar de þi: b dül me cid Nur - sî 13,5 x 19,5 cm e ba dýn da ki e ser, 168 say fa. ser de, yýl la rý a ra sýn da ya þa mýþ o lan b dül me cid (Ün lü kul) Nur sî nin ha ya tý, ya þa dý ðý dev re ler ve yer ler ( Nurs, r vas, Van, Þam, Di yar ba kýr, Van, r ga ni, a lat ya, Ür - güp, on ya) i ti ba rýy la, o nu ta ný yan la rýn di lin - den ak set ti ri li yor. a pak ya zý sý da þöy le: Dâ vâ la rýn pra tik ha yat ta ki ne ti ce le ri ni, se bep-so - nuç i liþ ki le ri ni, an cak bel li þah si yet le rin ha tý ra la rýy la an la ya bi li riz. O lay la rýn doð ru yo rum lan ma sý da, yi ne ha tý ra lar dan çý ka rý la cak so nuç lar la müm kün dür. Bu ba kým dan, ha tý ra la rýn kay nak la rý nýn sað lam ol ma sý, de lil le re da yan dý rýl ma sý ge re kir. Söz ko nu su þah si yet b dül me cid Nur sî o lun ca, o na a it ha tý ra lar ay rý bir ö - nem arz e der; çün kü o, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz - ret le ri nin hem kar de þi hem de ta le be si dir. Haf ta ya ki tap lý gün ler de bu luþ mak te men ni siy le, hoþ ça ka lýn. NSNI V ÂNI OU ÇN GZNP kut nu do ku ma cý lý ðý ya - pan sa yý lý us ta lar dan o lan 93 ya þýn da ki eh met ey mur, i ler le yen ya þý na rað - men ha la tez ga hý ba þýn da ku maþ do ku - ma ya de vam e di yor. lk kez 1932 yý lýn da do ku ma tez ga hý nýn ba þý na o tu ran ve o ta rih ten bu ya na kut nu ku ma þý do ku yan ey mur, dü rüst ve ça lýþ kan ki þi li ðiy le çev - re sin de ki ler den bü yük say gý gö rü yor. eh met ey mur, dü rüst ve hi le siz ça lýþ ma nýn ö ne mi ne vur gu ya pa rak, bu sa ye de her þe yin be re ket li ol du ðu nu di - le ge tir di. Hayatý bo yun ca gü ne þin do - ðu þu i le gü ne baþ la dý ðý ný ve her sa bah sa at de iþ ba þý yap tý ðý ný an la tan ey mur, Sa ba hýn be re ke tin den ya rar - la ný yo rum. Gü nün be re ke ti ni ya ka la - mak i çin er ken kalk mak çok ö nem li. 93 ya þýn da yým, be ni bu ya þým da a yak ta tu - tan ça lýþ ma aþ kým dýr. n san lar e mek li o lun ca bir kö þe ye çe ki li yor lar, bu da in - sa nýn çö kü þü nü hýz lan dý rý yor de di. en di si ni sýk sýk zi ya ret e den le rin e li ni öp mek is te di ði ni ve ba ba sýn dan al dý ðý ders sa ye sin de bu na as la i zin ver me di ði ni kay de den ey mur, Ba bam, e li ni öp mek is te dik le rin de ge ri çe ki lir di. Se be bi ni sor - du ðum da (el öp tür mek in sa na ben lik, ki - bir ve gu rur ve rir, ben lik en kö tü huy lar - dan bi ri dir) der di. Ben de bu nu hayatým bo yun ca uy gu la dým di ye ko nuþ tu. v li ve 6 ço cuk ba ba sý o lan ey mur, dar be dö nem le ri ve sa vaþ yýl la rýn da zor gür ler ya þa dý ðý ný vur gu la ya rak, bu gün hu zur ve mut lu luk i çin de ge çen gün le ri i - çin þük ret ti ði ni söz le ri ne ek le di. ültür Ürünleri asarým arýþmasý na katýlým süresi uzadý ÜL Ü RL mi ra sýn ko run ma sý ve ge liþ ti ril - me si i çin ü ni ver si te öð - ren ci le ri ni, mil li de ðer - le re sa hip çýk ma la rý ko nu sun da des tek le - yen ve on la rýn mes le ki ge li þim le ri ne kat ký da bu lu nan BG nin dü - zen le di ði Ü ni ver si te li - le re ö ne lik ül tür Ü - rün le ri a sa rým a - rýþ ma sý na baþ vu ru lar, öð ren ci ler den ge len ta lep ü - ze ri ne 31 kim 2011 ta ri hi ne ka dar u za týl dý. ül tü - rel mi ra sýn ko run ma sý ve ge liþ ti ril me si i le il gi li her tür lü pro je yi des tek le yen BG, Si zin l le ri niz le Þe - kil len sin, ül tür Ü rün le ri ne Dö nüþ sün slo ga nýy la ü ni - ver si te öð ren ci le ri ne ö zel dü zen le di ði kül tür ü rün le ri ta sa rým ya rýþ ma sý nýn baþ vu ru la rý ný 31 kim 2011 ta ri - hi ne ka dar u zat tý. Sa id e mur / e ni s ya 21 genç san'at çý son suz luk ta bu luþ tu UNC Sa nat Ga le ri si nin, ö nem li ça lýþ - ma la ra im za at mýþ ve ge le ce ðe bü yük u - mut lar va ad e den 21 genç sa nat çý nýn e - ser le ri ni sun du ðu Son suz luk- ter nity baþ lýk lý kar ma ser gi si, sa nat se ver ler den yo ðun il gi gö rü yor. Ser gi; ba þa rý lý sa nat - çý la rýn bir bi rin den fark lý tarz la rý ný, ma - ter yal le ri ni ve renk le ri ni bir a ra ya ge ti ri - yor. 10 em muz a ka dar de vam e de cek o lan Son suz luk- ter nity baþ lýk lý kar ma ser gi de; Gök han Bal kan, â zým a ra ka - ya, ü lay çöz, Ser dar k ký lýç, Ça ða tay O da baþ, Se zin er zi, Sey di u rat oç, Cey da Ca ba, r dinç Ba bat, rol Do ða - ner, a dir b lak, Nev res kýn, Ra þit l - tun, Re þat Bay rak tar, Se mih Ze ki, e lis - sa ey, mel Ü lüþ, Fe rit a zý cý, Se vinç ýl dýz, Hül ya Bak kal ve Ga zi San soy un e ser le ri sa nat se ver ler le bu lu þu yor. Genç sa nat çý la rýn ser gi de yer a lan 54 e se ri; za - ma nýn ve hayatýn i çi ni dol dur ma nýn, son de re ce so yut bu i ki kav ra mý an lam - lan dýr ma nýn yol la rýn dan bi ri o lan bi tir - me mek i, bit me ye ce ði ni bil mek i vur - gu lu yor. ül tür Sa nat Ser vi si Sah ne de bü yük le re taþ çý kar tan mi nik ler NR Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan Genç lik Par ký ül tür er ke zi nde ki dra ma kur su na ka tý lan mi nik ler, yýl so nu faaliyeti dü zen le di. Genç lik Par ký ül tür er ke zi nde ya pý lan faaliyette mi nik ler hü ner le ri ni ser gi le di. ü çük le rin ya kýn la rý baþ ta ol mak ü ze re çok sa yý da da vet li nin ka týl dý ðý yýl so nu faaliyetinde, ço cuk la rýn per for mans la rý iz le yi ci le - ri þa þýrt tý. n ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si nde 14 yýl dýr dra ma li der li ði ya pan Ze li ha - yan, faaliyette yap tý ðý ko nuþ ma da ço cuk la ra çev re le ri ni keþ fet me le ri ni sað la yan dra ma - nýn, mi nik le rin mu ha ke me ve prob lem çö ze bil me gi bi zi hin sel be ce ri le ri nin ge liþ me si - ne yar dým cý ol du ðu na dik kat çek ti. Duy gu ve dü þün ce le ri ni dra ma yo luy la i fa de e den ço cuk la rýn, dra ma i le u tan gaç lýk, çe kin gen lik gi bi o lum suz duy gu lar dan a rýn dý ðý ný ak ta - ran yan, bu ge ce de her öð ren ci si nin rol al dý ðý ný i fa de et ti. Her ço cu ðun baþ rol oy na - ma sý gi bi bir du ru mun söz ko nu su o la ma ya ca ðý ný ak ta ran yan, her ço cu ða ki þi li ði ne uy gun rol ve ril me si nin ö nem li ol du ðu na dik kat çek ti. n ka ra / ci han Genç lik Par ký ül tür er ke zi nde ya pý lan faaliyette mi nik ler hü ner le ri ni ser gi le di. FOOÐRF: CHN 80 yýldýr dokuyor U NU U ÞI N SIL PI LIR? GZNP' es ki den be ri de vam e den kut nu ku ma þý do ku ma cý lý - ðý bir dö nem böl ge nin en ö nem li ge çim kay nak la rý a ra sýn da yer al mýþ el sa nat la rýn dan bi ri ol du. e rem in s lý ya söy le di ði ri va yet e di len Hint ten ge lir di kut nu ku ma þý... ha fý za lar da yer e der ken, ta ma men el tez gah la rýn da do ku nan kut nu, i pek li bir do ku ma tü rü o la rak teks til sek tö rü nün ö nem li ü rün le rin den bi ri ol du. 16. yüz yýl dan be ri yö re de do ku nan kut nu ku ma þý, es ki den ö zel lik le a lým lý gi yin mek is te yen ka dýn la rýn ha yal le ri ni süs ler di. na do lu Sel çuk lu la rý ndan bu ya na do ku nan kut nu ku maþ la rý Os man lý pa di þah la rý ta ra fýn dan da el bi se o la rak dik ti ri lir di. Fi loþ a dýn da ki su ni i pek ve pa muk ip li ðin den do - ku nan kut nu, ham mad de sin de sen te tik hiç bir ü rün ol ma dý ðý i çin ön ce lik li ter cih ler a ra sýn da yer al dý. pe ðin çe þit li bo ya la ra de fa lar ca ba tý rý la rak, ken di si ne has renk ve mo tif ler o luþ tu rul ma sý so nu cu do - ku nan kut nu ku ma þý, ü re tim sý ra sýn da þu a þa ma lar dan ge çi yor: Ön ce bo bin ha lin de o lan ip, sö küm iþ le mi ne ta bi tu tu la rak çi le ha li - ne ge ti ri lir. Sö küm iþ le mi i çin yö re de dev re a dý ve ri len dört kö þe li do - lap lar kul la ný lýr. Çöz gü ip lik le ri çi le ha li ne gel dik ten son ra bo ya ma i þi ne ge çi lir. üz de re ce lik bo ya ka zan la rýn da ip ler bo ya yý e me ne ka dar bek le ti lir. a zan dan çý kar tý la rak sý ký lan ip lik ler ku ru tul duk tan son ra do ku ma sý ra sýn da kop ma ma sý i çin me zek çi le re gön de ri le - rek dü zel til me si ve ko puk la rýn ay rýl ma sý sað la nýr. Da ha son ra ta - har la nan ya ni ta rak tan ge çi ri len ip ler do ku ma ya ha zýr de mek tir. Da ha çok el tez gah la rýn da, ki mi yer ler de i se mo tor lu a töl ye ler - de do ku nan kut nu ku ma þý kut nu ve a la ca ol mak ü ze re i ki ye ay rý - lýr. e ci di ye, hin di ye, zen cir li, kem ha, dar cý, se def li, mek ka vi, kür - di ye, cü ta ri, reh van cý oð lu, kýr ka lem, sul tan, Os ma ni ye, meh tap mer can, sed ye li, çi çek li ol mak ü ze re 60 tan faz la çe þi di o lan kut - nu nun ha kim ren gi sa rý dýr. l týn ren gin de ki sa rý, ku ma þa renk ver - mek le kal maz, tabiî bir par lak lýk sað lar. ýr mý zý, mor, ye þil, bor do, pem be, ma vi ve si yah renk le rin de ter cih e dil di ði ku maþ, es ki si ka dar ol ma sa da ki mi yö re ler de ha len giy si o la rak kul la ný lý yor. Þim di ler de kut nu ku ma þý, yö re sel ký ya fet le rin ya ný sý ra de ko ra tif a - maç lý, çe þit li ak se su ar, tu ris tik giy si, çan ta, ter lik, per de lik ku maþ ve folk lor ký ya fet le ri nin ü re ti min de de kul la ný lý yor. Ga zi an tep / a a G Z N P U NU DO U CI LI ÐI PN S I LI US LR DN O LN 93 ÞIN D H UR, LR L N ÞI N RÐ N HÂ LÂ Z GÂ HI B ÞIN D U Þ DO U D V D OR. lk kez 1932 yý lýn da do ku ma tez ga hý nýn ba þý na o tu ran ve o ta rih ten bu ya na kut nu ku ma þý do ku yan ey mur, dü rüst ve ça lýþ kan ki þi li ðiy le çev re sin de ki ler den bü yük say gý gö rü yor.

11 ONO 10 HZRN 2011 CU 11 R Z BN SI DÖ VZ UR L RI Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS RL DO L RI 1 D N R RO NU 1 U RO 1 N G LZ SR L N DÖ VZ 9 HZRN 2011 F F LIÞ S IÞ LIÞ S IÞ Cin si 1 S VÇ R FRN GI 1 S VÇ RO NU 1 N D DO L RI 1 U V D N RI 1 NOR VÇ RO NU 1 SU U D R BS N R L 100 J PON N DÖ VZ F F LIÞ S IÞ LIÞ S IÞ DO LR DÜN 1,5810 ÖN C GÜN 1,5820 S R B S P S URO LIN C. LINI DÜN 2,3100 ÖN C GÜN 2,3180 DÜN 78,25 ÖN C GÜN 78,80 DÜN 528,00 ÖN C GÜN 530,80 HBRLR Cepte büyük vurgun L BNLIÐI GLRLR ONROLÖRLRNN NCLLRND ÖV DN Ç ÇN PRÇLR BÖLÜNR ÜR SOULN CP LFONLRIL LONLRC LRLI HSIZ ZNÇ LD DLDÐ OR ÇIRILDI. L Ba kan lý ðý Ge lir ler on tro lör le ri, ver - gi den kaç mak i çin par ça la ra bö lü ne rek ür ki - ye ye so ku lan cep te le fon la rýy la, mil yon - lar ca li ra lýk hak sýz ka zanç el de e - dil di ði ni or ta ya çý kar dý. Ge çen y ý l med - ya da da yer a lan, yurt dý þýn dan ye dek par ça o la - rak ge ti ri len cep te le - fon la rý nýn bir leþ ti ri le rek sa týl dý ðý, bu ra dan sað la nan kay nak - la rýn bir bö lü mü nün de ya sa dý þý yol lar la te rö - rün fi nans ma nýn da kul la nýl dý ðý id di a la rý ü ze ri - ne Ge lir ler on tro lör le ri, kap sam lý bir in ce le - me baþ lat tý. n ce le me ler de, Bil gi ek no lo ji le ri ve le ti þim u ru mun dan cep te le fo nu i ma lat - çý sý o la rak I I nu ma ra sý a lan 27 ü re ti ci fir - ma da bü yü teç al tý na a lýn dý. Ge lir ler on - tro lör le ri nin in ce le me le rin de, i ma lat çý o - la rak gör kem li a çý lýþ lar ya pan ba zý cep te - le fo nu fir ma la rý nýn, cep te le fo nun dan a lý - nan as ga ri mak tu Ö zel ü ke tim Ver gi si ni ö de me mek i çin yurt dý þýn dan al dýk la rý cep te - le fon la rý ný 3-4 par ça ya böl dük le ri, bun la rý da ye dek par ça a dý al týn da ür ki ye ye ge tir dik le ri be lir len di. Fir ma la rýn bu þe kil de 50 li ra lýk as - ga ri mak tu Ö zel ü ke tim Ver gi si nin ya ný sý ra bu tu tar ü ze rin den he sap la nan 9 li ra lýk at ma De ðer Ver gi si ni de ö de me di ði sap tan dý. 400 BN L FON Ç S IL DI Ge lir ler on tro lör le ri nin cep te le fo nu ü re ti - ci le ri nez din de ki in ce le me le ri de vam e der ken, i ma lat çý þek lin de gö zü ken fir ma la rýn bir bö lü - mü nün in ce le me le rin ar dýn dan or ta dan yok ol du ðu be lir ti len ra por lar da, bu gü ne ka dar ki Bem-Bir-Sen'den hükümete: Söz ver di niz, sö zü nüzü tu tun RL ö ne tim ler Hiz met o lu nun et ki li Sen di ka sý Bem-Bir-Sen, Gü ven - park ta yap tý ðý hak a ra ma ey le min de ad ro i çin tüm söz leþ me li le re söz ver di - niz, sö zü nü zü ye ri ne ge ti rin a çýk la ma sý yap tý. ür ki ye nin bir çok böl ge sin den ge - len söz leþ me li ye rel yö ne tim ça lý þan la rý - nýn ka týl dý ðý pro tes to ey le min de ko nu þan Bem-Bir-Sen Ge nel Baþ ka ný ür sel ur bay, söz leþ me li ye rel yö ne tim ça lý - þan la rý nýn kap sam dý þý tu tul ma sý nýn a le - nen ka nu na ay ký rý ol du ðu nu söy le di. ür ki ye ge ne lin de ma hal lî i da re ler de ça - lý þan yak la þýk 15 bin söz leþ me li per so ne - lin bü yük bir þaþ kýn lýk ve ha yat ký rýk lý ðý i - çin de ol du ðu nu i fa de e den ur bay, gö - rüþ le rin de vam et ti ði ni ve ha ta dan dö nü - le ce ði ni ü mit et tik le ri ni kay det ti. ur bay, e rel yö ne tim ler de ve kil me mur ve 4/c kap sa mýn da ça lý þan lar da kad ro kap sa - mý na a lýn ma lý, mað du ri yet le ri ne son ve - ril me li dir. Pek çok ka mu ku rum ve ku ru - lu þun da a ðýr ça lýþ ma þart la rýn da ça lý þan bu me mur lar iþ gü ven ce sin den, as ker lik dö nü þü i þe baþ la ma ga ran ti sin den, üc ret - siz i zin hak kýn dan, eþ du ru mu ta yin ler - den, gi ye cek ve yi ye cek yar dý mý gi bi di ðer me mur sta tü le ri nin fay da lan dý ðý pek çok hak tan mah rum du rum da dýr lar. Bu uy - gu la ma baþ lý ba þý na a na ya sa nýn e þit lik il - ke si ne ay ký rý dýr. Ça lý þan lar a ra sýn da de ði - þik sta tü uy gu la ma sý iþ ve ri mi ve ça lýþ ma ba rý þý a çý sýn dan son de re ce teh li ke li dir di ye ko nuþ tu.e rel yö ne tim ler de ça lý þan söz leþ me li per so ne lin kad ro yu hak et ti ði - ni ve bu nun se çim den son ra de ðil, di ðer söz leþ me li ler gi bi þim di ya pýl ma sý ge rek - ti ði ni di le ge ti ren ur bay þöy le ko nuþ tu: Uð ra dý ðý mýz hak sýz lýk kar þý sýn da sus ma - ya ca ðý mý zý, uy sal ko yun ol ma dý ðý mý zý be - lir tip, yar gý yo lu da da hil ol mak ü ze re cay dý rý cý de mok ra tik gü cü mü zü kul la na - ca ðý mý zýn da bi lin me si ni ö zel lik le bi lin - me si ni is ti yo ruz. hmet erzi / nkara Bo e ing e 5.3 mil yar do lar lýk uçak si pa riþi BO ING ür ki ye den 4 fark lý þir ket - ten 57 a det ke sin leþ miþ 5.3 mil yar do - lar lýk si pa riþ ya pýl dý. Bo e ing i ca ri U - çak lar v ru pa dan So rum lu Sa týþ Baþ - kan ar dým cý sý l do Ba si le, ür ki - ye den 4 fark lý þir ket ten 57 a det ke sin - leþ miþ 5.3 mil yar do lar lýk si pa riþ le ri ol - du ðu nu, bu si pa riþ le rin de 737 ve 777 mo del le rin den ol du ðu nu söy le di. Bo e - ing in dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan Ba si le, ür ki ye de ki tes li mat - lar da dün ya ge ne lin de ki yo ðun ta le be rað men ge cik me o la ca ðý ný dü þün me di - ði ni de kay det ti. op lan tý da ve ri len bil - gi le re gö re, ürk Ha va ol la rý nýn 35 i 737 ve 3 a de di 777 ol mak ü ze re top lam 38 a det Bo e ing u çak si pa ri þi var. a lan 19 u ça ðýn hep si 737 mo de lin de ve ço - ðun lu ðu Pe ga sus un ol mak ü ze re, Sky ve Sa ga Ha va o lu þir ket le ri nin si pa riþ - le rin den o lu þu yor. Ba si le, ay rý ca ö nü - müz de ki 20 yýl bo yun ca, v ru pa pa za - rý nýn 7,200 a det, ki þi sel tah mi ni ne gö re i se ür ki ye pa za rý nýn 10 yýll lýk bir dö - nem de 300 u çak tan faz la o la ca ðý ný ön - gör dü ðü nü kay det ti. s tan bul/aa tes pit ler de þu þe kil de yer al dý: Fir ma lar, yurt dý þýn dan al dýk la rý cep te le fon la rý ný par ça la ra bö le rek, ye dek par ça o la rak ür ki ye ye ge tir - mek te, bu ra da bir leþ ti re rek, yurt i çi ü re tim gi - bi gös te re rek, sat mak ta dýr. De vam e den in ce - le me ler de Ge lir ler on tro lör le ri ta ra fýn dan yak la þýk 400 bin cep te le fo nu nun ür ki ye de ü re ti lip, sa týl dý be lir til me si ne rað men ver gi le ri - nin ö den me di ði tes pit e dil miþ tir. Söz ko nu su cep te le fon la rý ný ü re ten fir ma la rýn 78 mil yon li ra Ö zel ü ke tim Ver gi si mat ra hý ný, 18 mil - yon li ra da at ma De ðer Ver gi si mat ra hý ný be - yan dý þý bý rak tý ðý be lir len miþ tir. Bu nun so nu - cun da i ma lat çý fir ma lar a dý na 19 mil yon li ra ver gi tar hi ya tý çý ka rýl mýþ, 39 mil yon li ra ce za ke sil me si is ten miþ tir. y rý ca Ge lir ler on tro - lör le ri ta ra fýn dan ya pý lan in ce le me ler so nu - cun da tar hi ya tý is te ni len ver gi ve ke si len ce za - lar dý þýn da, i ma lat çý fir ma la rýn 1 mil yon 100 bin li ra R ban drol üc re ti ni de ö de me dik le ri an la þýl mýþ týr. O la yýn ma li bo yu tu nun de vam e den in ce - le me le re pa ra lel da ha da bü yü me si nin bek - len di ði i fa de e di lir ken bu þe kil de ür ki ye ye so ku lan cep te le fon la rýn da en az 59 li ra lýk ver gi ka ça ðý ol du ðu nu be lir ten yet ki li ler, Bu te le fon lar, da ha son ra ür ki ye de ü re til miþ gös te ri le rek li ra ya sa tý lý yor. 59 li ra ver gi si o lan bir te le fon, li ra ya na sýl sa - tý lýr? a bii ki hiç ver gi ö den me di ði i çin sa tý - lýr de ðer len dir me si ni yap tý. RÖ RÜN F NNS NI Bu a ra da ye dek par ça a dý al týn da ür ki - ye ye ge ti ri len ve bir leþ ti ri le rek sa tý lan cep te le fon la rýn dan sað la nan ge li rin bir bö lü - mü nün te rör ör gü tü ne ak ta rýl dý ðý id di a e di - lir ken, a li ye Ba kan lý ðý a li Suç la rý raþ - týr ma u ru lu nun da ( S) cep te le fon - la rýn da kon tör do lan dý rý cý lý ðý yo luy la te rör ör gü tü ne kay nak sað lan dý ðý yo lun da tes pit - te bu lun du ðu öð re nil di. S ýn bu na i - liþ kin ra por la rý nýn Cum hu ri yet Sav cý lý ðý na gön de ril di ði be lir til di. n ka ra/a a þ gal ha lin de ki ka mu a ra zi le ri sa tý la cak B OÐ LU, Bey koz, yüp, Sa rý yer ve Þiþ li de 1 mil yon 366 bin 564 met re ka re lik 2 bin 914 ar sa nýn sa tý þý, 13 Ha zi ran da baþ la ya cak. s tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si, yýl lar dýr iþ gal ha lin de o lan ka mu a ra zi le ri ni kul la ný cý la - rý na sa ta cak. Be le di ye den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, yýl - la rýn bi ri ki miy le bü yük so run ha li ne ge len ka mu a ra zi - le ri nin iþ ga li so ru nu nun, va tan daþ la rýn ka tý lý mýy la or ta - dan kal dý rý la ca ðý be lir til di. ak la þýk 40 yýl ön ce iþ gal e - di len ve ü ze rin de ya pý laþ ma o lan ar sa lar, bü yük þe hir be le di ye si ta ra fýn dan, kul la ný cý la rý na sa týl mak ü ze re a li ye Ba kan lý ðýn dan dev ra lýn dý. ra zi le rin kul la ný cý - la rý na sa tý þýy la, yýl lar ca iþ gal al týn da ka lýp be de li a lý na - ma yan a ra zi le rin be de li nin ka mu ya ka zan dý rý la ca ðý i fa - de e dil di. Be yoð lu, Bey koz, yüp, Sa rý yer ve Þiþ li il çe le - rin de ki 1 mil yon 366 bin 564 met re ka re lik 2 bin 914 ar sa nýn sa tý þý na, 13 Ha zi ran Pa zar te si gü nün den i ti ba - ren baþ la na cak. Bu kap sam da ki ta þýn maz lar, ön ce lik le ya pý sa hip le ri ne, em lak ver gi si be yan be de li nin en az 2 ka tý ü ze rin den doð ru dan sa tý la cak. Bu be del ler hiç bir þe kil de hac ze di le me ye cek. Sa týþ be de li, en az yüz de 10 u pe þin ö den mek ü ze re 5 yý la ka dar tak sit len di ri le - bi le cek. ra zi ler ü ze rin de ki i ma ra ay ký rý, ruh sat lan dý - rýl ma mýþ, is kan a lýn ma mýþ o lan ya pý lar ka çak ya pý ko - nu mun dan çýk ma ya cak. Be le di ye ler ce i mar pla ný ve ya uy gu la ma sý ya pý lan sa týþ lar da a ra zi nin yü zöl çü mü nün, Dü zen le me Or tak lýk Pa yý na (DOP) i la ve o la rak yüz de 20 si, sa týþ be de lin den dü þül mek kay dýy la e ði tim ve sað lýk, res mi te sis a lan la rý i çin ay rý la bi le cek. Bu ta þýn - maz lar dan ge rek li o lan lar i çin ön ce lik le i mar plan la - ma la rý ve ya uy gu la ma sý ya pý la cak. Bu kap sam da sa tý la cak o lan ha zi ne a ra zi le ri nin be le - di ye le re da ðý lý mý þöy le: Be yoð lu Be le di ye si sý nýr la rý i - çin de 2 bin 405 a det 410 bin 186 met re ka re, Bey koz Be le di ye si sý nýr la rý i çin de 11 a det 85 bin 400 met re ka - re, yüp Be le di ye si sý nýr la rý i çin de 17 a det 728 bin 871 met re ka re, Sa rý yer Be le di ye si sý nýr la rý i çin de 11 a det 70 bin 839 met re ka re ve Þiþ li Be le di ye si be le di ye si sý nýr la rý i çin de 470 a det 71 bin 268 met re ka re. s tan bul/a a OBDR Baþkaný Özgenç, yazýlý açýklama yaptý. Özgenç: O B ba kan lý ðý nýn ol ma ma sý bü yük nok san lýk Ü ÇÜ ve Or ta Bü yük lük te ki þ let me ler Der ne ði (O B DR) Baþ ka ný Nu ret tin Öz genç, O B le rin ken di le ri ni tem sil e de cek bir ba kan lýk la rý nýn ol ma yý - þý nýn ken di le ri ne gö re bü yük bir nok san lýk ol du ðu nu sa vun du. Öz genç, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, yet ki li - ler den ye ni ka bi ne de u rizm ve a nýt ma Ba kan lý ðý, Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý gi bi O B le rin de a dý ný ta þý ya cak bir ba kan lý ðýn ku rul ma sý ný is te dik le ri ni i fa - de ett ti. Öz genç, þun la rý kay det ti: La kin ya pý lan a - çýk la ma da böy le bir þe yin ol ma dý ðý ný gö rün ce ta bir ye rin dey se ha yal ký rýk lý ðý na uð ra dýk. Hü kü me tin spo ra ve genç li ðe ve ri len ö ne min gös ter ge si o la rak Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý ku ru la cak ol ma sý ný an la - dýk an cak, es naf, sa nat kâr ve O B le rin ba kan lý ðý nýn ol ma dý ðý gi bi müs te þar lý ðý nýn da ol ma ma sý ný an la mýþ de ði liz. ür ki ye de ki iþ let me le rin yüz de 99,6 sý, is tih - da mýn yüz de 64 ü, kat ma de ðe rin i se yüz de 36 sý O B le re a it tir. Böy le si ne ö nem li o lan bir ca mi a nýn ken di le ri ni tem sil e de cek bir ba kan lýk la rý nýn ol ma yý þý bi ze gö re bü yük bir nok san lýk týr. rab zon/a a den ih ra cat çý la ra mar ka ve pa tent e ði ti mi ÜR h ra cat çý lar ec li si () mar ka ve pa - tent ko nu sun da ih ra cat çý la rý bil gi len dir mek i çin üc - ret siz e ði tim se mi ne ri ve ri yor. a pý lan a çýk la ma ya gö re, ko ru ma al tý na a lýn dýk la rýn da hak sa hip le ri ne bü yük a van taj lar sað la yan, hak sýz ye re kul la nýl dýk la - rýn da i se tam ter si cid di yap tý rým lar uy gu lan ma sý na ne den o lan sý nai hak lar ko nu sun da ih ra cat çý la rý bil - gi len dir mek ve 2023 viz yo nu na ha zýr la mak a ma cýy - la ta ra fýn dan baþ la tý lan e ði tim se mi ne ri ne yo - ðun il gi gös te ril di. Des tek ka de mi uz man la rý ta ra - fýn dan ve ri len e ði tim se mi ne rin de R G, mar ka laþ - ma, ta sa rým lar la fark lý laþ ma ve pa tent tes ci li ko nu la - rýn da ih ra cat çý fir ma la rýn bil me si ge re ken al týn ku - ral lar pay la þý lý yor. Se mi ner le re, ih ra cat çý bir lik le rin - den ge len ta lep ler doð rul tu sun da na do lu nun çe - þit li il le rin de de vam e di le cek. s tan bul/e ni s ya ürkiye turizmden 71 milyar dolar kazanacak DÜN Seyahat ve urizm onseyi (WC), uydu hesap yöntemini baz alarak, ürkiye nin bu yýlki turizm gelirinin 71 milyar dolara ulaþacaðýný öne sürdü. WC nin rakamlarýna göre, ürkiye 2001 yýlýnda yabancý turistten 8,9 milyar dolar, doðrudan katkýlardan 9,7 milyar dolar, diðer girdilerden 9,9 milyar dolar olmak üzere toplam 28,5 milyar dolar kazandý. onsey, bu yýl ise yabancý turistten 22,9 milyar dolar, doðrudan katkýlardan 29,2 milyar dolar, diðer girdilerden 19,4 milyar dolar olmak üzere toplam 71,5 milyar dolar kazanýlacaðýný öngörüyor. WC, 2021 yýlý için ise yabancý turistten 39 milyar dolar, doðrudan katkýlardan 56,6 milyar dolar, diðer girdilerden 43,4 milyar dolar olmak üzere 139 milyar dolar turizm geliri bekliyor. urizmin, dünya Gayri Safi illi Hasýlasý na da yüzde 56 lýk bir katký sunmasýný bekleyen WC, yabancý turist harcamalarýnýn bu yýl ekonomiye, 5 trilyon 919 milyar dolar, 2021 yýlýnda ise 9 trilyon 226 milyar dolar katký saðlamasýnýn öngörüldüðü bildirildi. ürkiye nin turizm geliri ise resmi rakamlara göre, ortalama 23 milyar dolar olarak açýklanýyor. urizm azarlarý ve Gazetecileri Derneði (UD) r-ge birimi de WC nin verilerini inceleyerek, ürkiye nin 2021 yýlýndaki turizm gelirinin de 141 milyar dolar olacaðýný belirledi. ntalya/aa BR Deðerli kardeþlerimiz kif kyýl ile yþe Hanýmefendinin Zeynep elek ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne babayý tebrik eder, minik Zeynep elek'e hayýrlý ömürler dileriz. rzurum eni sya Okuyucularý Z urgutludan kardeþlerimiz hmet ve brahim olganer muhterem babasý kýymetlý aðabeyimiz Çetin olganer'in vefatýný teessürle öðrendik merhum aðabeyimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder taziyetlerimizi sunarýz. li eçoðlu ve ilesi aramürsel ocaeli emekhane ve afetarya hale laný oç ðitim urumlarý (naokul, lköðretim, Lise, Dil Okulu ve Dershaneler) emekhane, antin, kafeterya halesi kapalý zarf usulü ile 17 Haziran Cuma günü 18:00'e kadar altepe deki oç ðitim urumlarý erkezinde imza karþýlýðý kapalý zarf usulü yapýlacaktýr. Senelik olarak Öðrenci baþý kurumumuza ödenecek peþin ödeme tekliflerini kapalý zarfta alacaðýz. Örneðin Senelik Ögrenci Baþýna 100 L, 150 L, 200 L, 250 L, 300 L, 350 L, 400 L olan alternatiflerden birini, day Gýda Firmasýna uygun olan hangisi ise oç ðitim urumlarýna kapalý zarfta teklif edeceklerdir. Bu sene 800 olan öðrenci sayýmýz sayýsýna çýkacak olup nadolu ve vrupa yakasý ve olursa stanbul dýþý okullarýmýz için geçerli olacaktýr. ekliflerden sonra her firma ile görüþülecek ve sonuclar 22 Haziran da açýklanacaktýr. Þu an için oç ðitim urumlarýnýn anlaþmalý olduðu bir firma bulunmamaktadýr. þaðýdaki merkez adresimize ihale teklifi ulaþtýrýlmalýdýr. oç ðitim urumlarý Genel erkezi altepe lçesi, Cevizli ahallesi, Fatih Caddesi tilla Sokak No:8 altepe oç ðitim olej Binasý aþýma hale laný oç ðitim urumlarý (naokul, lköðretim, Lise, Dil Okulu ve Dershaneler) aþýma (Öðrenci Servisi) halesi kapalý zarf usulü ile 17 Haziran Cuma günü 18:00'e kadar altepe deki oç ðitim urumlarý erkezinde imza karsýlýðý kapalý zarf usulü yapýlacaktýr. Senelik olarak Öðrenci baþý kurumumuza ödenecek peþin ödeme tekliflerini kapalý zarfta alacaðýz. Örneðin Senelik Ögrenci Baþýna 200 L, 250 L, 300 L, 350 L, 400 L, 450 L, 500 L olan alternatiflerden aþýma Firmasýna uygun olan bir tanesini oç ðitim urumlarýna kapalý zarfta teklif edeceklerdir. Bu sene 800 olan öðrenci sayýmýz sayýsýna çýkacak olup nadolu ve vrupa yakasý ve olursa stanbul dýþý okullarýmýz için geçerli olacaktýr. Örneðin 200, kiþi servis kullanan bir okul için 300 L teklif yapan taþýma firmasý senelik L 15 Haziran nakit ödeme yapacaktýr. Þu an için oç ðitim urumlarýnýn anlaþmalý olduðu bir firma bulunmamaktadýr. yný gün içinde elimize ulaþacak kurye veya posta ile de aþaðýdaki merkez adresimize ihale teklifi ulaþtýrýlabilir. oçðitim urumlarý Genel erkezi altepe lçesi, Cevizli ahallesi, Fatih Caddesi tilla Sokak No:8 altepe oç ðitim olej Binasý

12 12 10 HZRN 2011 CU LN SS NO DVLI. C. ÜRN 1. L HSNDN LN : 2010/687 sas. : R ILZ avuztürk ah. arih Cad. No: 129 ayýkent Sitesi D Blok D-3 Üsküdar/ SNBUL Davacý Burçak ILZ tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; ahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. dres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 29/09/2011 günü saat: 11:05'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, ksi taktirde H.U...'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: B.ÇC 3. CR ÜDÜRLÜÐÜNDN (ÞINIRIN ÇI RIR LNI) Dosya No: a. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ; Hazar ediemin Otoparký- enikent h Sok. skule altý senyurt B.çekmece/st. adresinde yapýlacaðý. Birinci artýrma günü saat 10:00-10:05 arasýnda yukarýda yazýlý adreste yapýlacaðý ve o günü kýymetinin % 60'ýný ve öncelikle alacaklarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek kaydý ile satýlacaðý, böyle bir bedel ile alýcý çýkmadýðý takdirde günü saat 10:00-10:05 a ra sýn da yu kar - da ya zý lý ad res te i kin ci ar týr ma ya pý la rak tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný ve ön ce lik li a la cak lý la rý, sa týþ mas raf i le pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek ko þu lu i le sa tý la ca ðý, a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ ta le bi nin dü þü rü le ce ði, i ha le ye ka týl mak is te yen ler den tah min e di len kýy me ti nin % 20 o ra nýn da na kit ve ya te mi nat mek tu bu nun is te ne ce ði, ak si hal - de i ha le ye da hil e dil me ye cek le ri ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce - ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz - la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le ü dür lü ðü mü ze baþ vur - ma la rý, tes lim mas raf la rý, i ha le dam ga res mi ve 18 DV a lý cý ya a it ol du ðu ilan olunur Lira det Cinsi (ahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 L 1 34 D 1453 Plaka sayýlý Hyundai Starex arka 2006 odel Gri renkli amyonet (apalý kasa, 5 koltuklu, muhtelif çizikler mevcut anahtar ve ruhsatý yok) ,00 L oplam B: C. ÜÇÜÇC 3. L HSNDN/BÞNLIÐINDN SS NO : 2010/438 sas. DVLI : NURN BR Pazariçi h. Ordu Cd. NO: 292 Gaziosmanpaþa/ SNBUL Da va cý ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; ah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. d res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü - nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 21/11/2011 gü nü sa at: 15:20'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, k si tak tir de H.U...'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su - su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: C. ZR 3. Þ HS LN SS NO: 20O4-411 RR NO: Davacý SS vekili tarafýndan davalý hmet ORGUN aleyhine açýlmýþ olan lacak davasýnýn yapýlan duruþmasý sonunda mahkememizden verilen tarihli karar ile Davanýn kabulü ile davacý kurumun zararý olan 3.313,73L nin tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalýdan alýnýp. davacýya verilmesine. davacýnýn fazla haklarýnýn saklý tutulmasýna, 196,84 Lharcýn davalýdan tahsiline. davacý vekili yararýna hesaplanan 1.100L vekalet ücretinin, davacý tarafýndan yapýlan 108,10L yargýlama giderinin davalýdan tahsili ile davacýya verilmesine, anun yolu açýk olmak üzere davalý H ORGUN'UN yokluðunda karar verilmiþ ve daha evvelcede davalýnýn adresinin tesbit edilememesi sebebiyle davalýya duruþma günüde gazete ilaný ile teblið edildiðinden adý geçen davalý H ORGUN'a iþbu karar LNN teblið olunur B: C. BÜÜÇC 1. CR ÜDÜRLÜÐÜ (NUL ÇI RIR LNI) DOS NO: 2011/93.a.l Bir Borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mahcuz vasýtalarýn satýþa çýkarýlmýþ olup Birinci satýþýn: günü saati 11:20-11:30 arasýnda 34 F 8892 plaka sayýlý vasýtanýn. çelya Cad.si, Saatli Bina þ erkezi apalý Oto parkýnda. B.Çekmece/ st. adresinde ve 34 F 6977 plaka sayýlý vasýtanýn Saat: 11:40-11:50 a - ra sýn da ay ný ad res de ya pýl ma sý na ve o gün kýy met le rin % 60 ý na is tek li çýk ma dý ðý tak - dir de 06/07/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te da 2. ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mý nýn faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart o la ca ðý, mah çuz Sa týþ be de li ü - ze rin den % 1 o ra nýn da ki kat ma de ðer ver gi si i le i ha le dam ga be de li a lý cý ya a it o la ca ðý, tel la li ye i ha le be de lin den ö de ne cek tir ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi - le ce ði mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le mü dür lü ðü mü ze baþ - vur ma la rý i lan o lu nur UH. I: D H V ÖNL NLLR uhammen ýymeti dedi (ahiyeti ve önemli nitelikleri) L F 8892 plakalý,2007 model RNUL CLO HB.UH. 1.5 DCI BS ODL PLN GR RNL HUSS OO Saat: 11:20-11:30'a kadar L F 6977 plakalý, 2007 model RNUL GN II UH. 1.5 DCI ODL PLN GR RNL HUSS OO Saat: 11:40-11:50'yekadar B: C. PUOV / SR CR DRS (ÞINIRIN ÇI RIR LNI) 2011/15 L. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 06/07/2011 çarþamba günü saat 11:00-11:10 da iraz Garajý-Cum - hu ri yet a hal le si Fa tih Cad. No: 58 Pa mu ko va/sa kar ya ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 11/07/2011 Pa zar te si gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den DV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di - ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði ;ad res te teb li gat ya - pý la ma ma sý ve ad res le ri bi lin me yen ler i le zu hu len u nu tu lan lar i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 03/06/2011 akdir dilen Deðeri L. dedi Cinsi ( ahiyeti ve önemli nitelikleri ) ,00 L 1 54 PF 277 Plakalý, Ford arka ondeo ýtanýum 1.6 4B, 2008 odel otomobil, gri (fýrtýna) renk, motor no: 8R39856, Þase:WF0DXXGBBD8R39856 benzinli, km ( m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu önetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: BIRÖ 4.CR ÜDÜRLÜÐÜNDN (aþýnýrýn çýk rtýrma) LNI Dosya No: a. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ Habeþ otoparký-erkez mh. Fevzi Çakmak cd. No: 22 GÜNGÖRN -adresinde yapýlacaktýr. Birinci artýrma günü saat 10:00-10:10 a ra sýn da yu ka rý da ya zý lý ad res te ya pý la ca ðý ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýný ve ön ce lik le a la cak la rý, sa týþ mas ra fý i le pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek kay dý i le sa tý la ca ðý, böy le bir be del i le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de gü nü sa at 10:00-10:10 a ra sýn da yu kar da ya zý lý ad res te i kin ci ar týr - ma ya pý la rak tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný ve ön ce lik li a la cak lý la rý, sa týþ mas raf i le pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek ko þu lu i le sa tý la ca ðý, a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ ta - le bi nin dü þü rü le ce ði, i ha le ye ka týl mak is te yen ler den tah min e di len kýy me ti nin % 20 o - ra nýn da na kit ve ya te mi nat mek tu bu nun is te ne ce ði, ak si hal de i ha le ye da hil e dil me ye - cek le ri ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir - de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le ü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, tes lim mas raf la rý, i ha le dam ga res mi ve. %... DV a lý cý ya a it ol du ðu i lan o lu nur Lira det Cinsi (ahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 L 1 34 G 1316 plakalý Renault marka 2007 model angoo multix uth tipi, 1,5 DCI kamyonet,otor no: 97DB27731 Þasi no: VF1C1RBF , metalik gri renkli, muhtelif yerlerinde ezik ve vuruklar mevcut ,00 L oplam B: HL ÞOÐLU NÞ SN V CR NON ÞR ÖN URULU RRI RR RH : 01/06/2011 RR NO : 22 HZIR BULUNNNLR ÖN. UR. BÞNI : Seyhan ÞOÐLU ÖN. UR. BÞ. RD. : Sarpay ÞOÐLU ÖN. UR. ÜS : ihriban ÞOÐLU ONU :2010 OLÐN GNL URULU Halit kþioðlu nþaat Sanayi ve icaret nonim Þirketi yönetim kurulu olarak, adýköy Bahariye Cad. alfaoðlu Sok. No: 13/2 stanbul adresinde toplandýk. Þirketimizin 2010 olaðan genel kurul toplantýsýný ürk icaret anunu 368. ve 369. addeleri gereði aþaðýdaki gündem maddeleri ile 30 / 06 / 2011 tarih saat 10:00 da yukarýdaki adreste ilanlý olarak yapýlmasýna oy birliði ile karar verildi. GÜND : 1) çýlýþ ve Hazirun cetvelinin imzalanmasý, 2) Genel urul Baþkanlýk Divanýnýn teþekkülü ve toplantý tutanaðýnýn imzalanmak üzere divana yetki verilmesi, 3) 2010 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve müzakeresi, 4) 2010 dönemine ait murakýp raporunun okunmasý ve müzakeresi, 5) 2010 dönemine ait bilanço ve gelir tablosunun okunmasý, müzakeresi ve ibrasý, 6) önetim urulu üyelerinin ve murakýbýn ayrý, ayrý, ibrasý, 7) Þirket kanuni adresinde fiili imkânsýzlýk sebebiyle faaliyette bulunamadýðýndan, þirket adresinin Fikirtepe. Hýzýrbey cad. No. 53 adýköy adresinden Pendik Dolayoba nkara sfaltý aynarca anyol üzerinde eski no: 39 (yeni no: 4S) stanbul adresine taþýnmasý hususu genel kurul kararýna baðlanmýþ olmasýna raðmen, konu ile ilgili 2008/136. sayýlý tahliye davasý henüz kesinleþmemiþtir. Fiilen tahliye de, zaman alacaðýndan bu defa iþlerin sürüncemede kalmamasý ve adresin taþanýcaðý Pendik'teki kiralananýn tahliyesi saðlanana kadar, Bu defa,.þ. adres deðiþikliði adýköy Bahariye cad. No: 13 kat 2 adresine yapýlmasý konusunun görüþülmesi, 8) 2010 yýlý kârýnýn % 50sinin daðýtýlmasý, 9) Sermaye taahhüt borcunu ödemeyen ortaklarýn durumunun görüþülmesi, 10) Dilekler ve temenniler, 11) apanýþ, BÞN BÞ. RD. ÖN.UR. ÜS SHN ÞOÐLU SRP ÞOÐLU HRBN ÞOÐLU B: C. BIRÖ 3. SULH HUU HSNDN LN SS NO : 2011/708 sas. RR NO: 2011/1460 ahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, ilis, erkez, Þýhabdullah, cilt 27, hane 47'de nüfusa kayýtlý mam Hüseyin ve Rasime'den olma 30/03/1962 doðumlu SBL UZN'ýn rahatsýzlýðý nedeniyle.405.addesi gereðince kýsýtlanmasýna, kendisine 'nun 413. maddesi gereðince Çankýrý, urþunlu, eþilören, cilt 35, hane 38'de nüfusa kayýtlý mam Hüseyin ve Rasime'den olma 01/02/1950 doðumlu RL LCI'nýn vasi olarak atanmýþtýr. lan olunur. B: C. BÜÜÇC 2. SL HUU HSNDN LN SS NO :2006/1061 RR NO:2009/507 Davacý, dnan nþaat Otomotiv urizm ekstil icaret Ltd. Þti. ile Davalýlar zgi iç Dýþ Nak. Ve iç. Ltd. Þti, zgi San. Ve ç Paz. Ltd. Þti, usuf riþmiþ ve ral ýrtasiye ekstil urizm nþ. ic. Ltd. Þti. arasýnda mahkememizde görülmekte olan menfi tespit davasýnýn yapýlan duruþmasý sonunda: üm aramalara raðmen bulunamayan davalýlar usuf riþmiþ ve ral ýrtasiye ekstil urizm nþ. ic. Ltd. Þti.'ye duruþma gününün ilanen teblið edildiði, kararýn da ilanen tebliðine karar verilmiþ olup, arar gereðince; ahkememizin SZLÐN, Dosyanýn talep halinde bu davaya bakmaya yetkili bulunan uzla sliye Hukuk ahkemesine gönderilmesine, ürürlükte bulunan vukatlýk sgari Ücret arifesi gereðince takdiren 575,00 L ücreti vekaletin davacýdan alýnarak, kendisine vekille temsil ettiren davalýya verilmesine, Davacý vekilinin yüzüne karþý davalýlarýn yokluðunda gerekçeli kararýn davalýlar usuf - riþmiþ ve ral ýrtasiye ekstil urizm nþ. ic. Ltd. Þti.'ye ilanen tebliðine,iþ bu ilanýn ürkiye' de okunan gazetelerden birinde neþri tarihinden itibaren 7 gün sonra 15 günlük temyiz süresinin baþlayacaðý ilan olunur B: C. GBZ 3. CR ÜDÜRLÜÐÜ (enkulün çýk rtýrma) LNI 2010/2449 L. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 23/06/2011 saat ,30 arasýnda OCL OSNGZ H. UÞP CD. NO: 2 DRIC adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/06/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak DV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin cra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 03/06/2011 L det alýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , UH 498 PL SILI FORD R GR RNL, 2008 ODL R P V SÐ SOP LBSI IRI R N SC HSRLI, NHRI V RUHSI OLN ON B: C. ZR 6. SL HUU HSNDN LN sas No : 2010/493 arar No: 2011/5 Davacý/Davacýlar OSN ile davalý/davalýlar NÜFUS ÜDÜRLÜÐÜ arasýnda mahkememizde görülmekte olan Nüfus (d Ve Soyadý Düzeltilmesi istemli) davasý nedeniyle; Davanýn kabulü ile ðrý ili, Diyadin ilçesi, omuzbasý, CN.32, HN.2 BSN: 78, C nolu Osman ve Nebanat kýzý Diyadin doðumlu Soner aya'nýn nüfusta Soner olan adýnýn Berivan olarak DÐÞRLSN, Dair tarihli kararýn.nýn 27.mad. gereðince 1 yýl içinde itirazý kabil olmak üzere gazetede ilan olunur B: Z uhterem ardeþimiz Raþit Nogay'ýn annesi adriye Nogay'ýn vefatýný teessürle öðrendik. erhumeye Cenâb-ý Hak' tan rahmet ve maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bursa eni sya Okuyucularý Z uhterem ardeþimiz Þevket Özbey'in babasý buzer Özbey'in vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak' tan rahmet ve maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bursa eni sya Okuyucularý Z uhterem kardeþimiz Refik rkmen'in babasý emal rkmen'in vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. onya eni sya Okuyucularý Z rkadaþýmýz ve kardeþimiz ziz Özbey'in babasý buzer Özbey'in vefatýný teessürle öðrendik. erhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Gölcük eni sya Okuyucularý BR Deðerli kardeþimiz Said Bayraklýlar ile rem Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, evlenen çifte iki cihan saadetleri dileriz. ozgat eni sya Okuyucularý L LII ÇN HL LNI GÜVN-Þ PI PNCR SSLR SN. V C. LD. Þ.,Doðu armara alkýnma jansý Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Doðu armara alkýnma jansýn'da PVC ÜR HI ODRNZSONU V PS RIRI- I için bir mal alýmý yapým iþi ihalesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr.hale kapsamýnda tek lotta aþaðýda belirtilen makine ve ekipmanlar alýnacaktýr. 1 lot 2 adet Çift köþe kaynak makinesi 1 adet CNC öþe temizleme makinesi 1 adet am otomatik çift kafa PVC kesim makinesi 1 adet Otomatik dikey destek sacý vidalama makinesi 1 adet çýlý iki býçaklý orta kayýt alýþtýrma frezesi 1 adet Otomatik üçlü su tahliye frezesi 1 adet arý otomatik üçlü delmeli kopya freze makinesi 1 adet 8DD vidalý hava kompresörü haleye katýlým koþullan, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren hale Dosyasý eþiltepe mh.orhangazi cd. No:1 85 renler/sakarya adresinden bedeli mukabili temin edilebilir. eklif teslimi için son tarih ve saati: 30/06/2011 ve 11:00' dir. Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; ilgili adresinde yayýnlanacaktýr. eklifler, 30/06/2011 tarihinde, saat 11:00'da ve eþiltepe mh. Orhangazi cd. No: 185 renler/sakarya adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr.. C. BÜÜÇC 2. SULH HUU HSNDN/BÞNLIÐINDN LN SS NO : 2011/827 sas. DVLI : ORZLR HRF. SN. C. LD. Þ. Doðan raslý Cad Sok.asarýmcýlar þ erkezi. 5 No: 47 senyurt/ SNBUL Davacý/Davacýlar tarafýndan aleyhinize açýlan azminat davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; ah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. d res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü - nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 15/09/2011 gü nü sa at: 10:20'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, k si tak tir de H.U..'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 38587

13 Âlem çarþýsýndaki geliþmeler ve gürültülü þehir, insanlarý þehirlerin dýþýndaki yamaç ve sýrtlara ve özellikle ormanlýk ve gölgeli yerlere atmaktadýr. nsanlar aileleriyle ve can dostlarýyla haklý olarak ve bütün imkânlarýný zorlayarak gitmektedirler. Öyle tefekkür âlemlerinde, kâinat kitabýnýn sýrlarýný okuyanlar olduðu gibi, zamaný laklaklarla geçirenler ve hatta ormanlarý, aðaçlarý kýranlar da vardýr. Bu cihette ürkiye nin kýsm-ý azamýnda elveriþli hizmetlerin deruhtesi için geniþ alanlardan uçsuz bucaksýz aziz toprak parçalarýmýz vardýr. lbette mazi silsilesinde ve tarihin derinliklerinde peygamberlerin ve evliyalarýn hep yüksek tepelere çýktýðýný, müþahedeler, murakabeler, görüþmeler yaptýklarýný ve ruhani meclisler kurduklarýný takip etmekte ve okumaktayýz. Bununla ilgili sayýsýz bilgi ve hatýralar vardýr. Onlarýn çýktýklarý ve mekân edindikleri yerler, geliþi güzel yerler deðildir. Ruhaniyatýn, cin ve melekûtun karargâhlarýdýr. Bazýlarýna görünür, bazýlarýna görünmezler. lbette Hiçbir þey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin 1 a ye ti nin i þa re tiy le, kâ i nat bir zikr-i lâ hî nin nu ra ni mu si ki si i çin de. l bet te böy le meþ rû ze min ler de da hi a va re ve bî ga ne ka lý na maz. Bu bab da De niz li nin ma zi i le müs tak be li ni her dem ih yâ e den mü nev ver in - san lar, can dost la rý mýz, kar deþ le ri miz, biz le ri, a ra taþ kö yü mev ki i nin le ba lep or man ve ye þil - lik o lan ze mi nin de De niz li den ve çev re den ge - len kar deþ le ri mi ze bir kon fe rans la mu ha tap et - ti ler. Dün ya Ba rý þý ve Be di üz za man dan v ren - sel e saj lar baþ lýk lý kon fe ran sý mý zý, ku ru lan sah ra ça dý rý al týn da ver dik. Ö zel is tek le bir sa a ti aþ kýn kon fe ran sý mýz da ür ki ye mi zin ve dün ya nýn ha di sat-ý â le mi ni ta - ra ya rak ve tah lil ya pa rak ur ân da ki â yet ler le, - fen di mi zin (asm) ha dis le riy le ve Hz. Be di üz za - man ýn ev ren sel tes pit le riy le, Hz. ev la na dan er hum u nus m re ye ka dar söz ler nak let tik ve 2011 i ti ba rýy la ya ka la dý ðý mýz do kü man ve bel - ge le ri tak dim et me ye ça lýþ týk. Gö nül tel le ri ne vur duk. a zi den is tik ba le tah lil ler ya pa rak, o ge - niþ yem ye þil a lan da, s lâm ba ha rý nýn ve dün ya - da ki yep ye ni ha ri ta nýn lev ha la rý ný gös ter me ye ça lýþ týk. Þü kür ler ol sun Ce nâb-ý Lem ye zel e; hiz met te sý nýr ve mev ki yok tur. Gel di yen ve da vet e den bü tün me kân ve yer le re her þe ye rað men git - mek te yiz. Halk la bü tün leþ mek, pey gam ber ler mes le ði ni ta kip et mek ve Sa ha be-i i ram ýn yo - lun da yü rü mek, fa ni â le min en mu az za man meþ gu li ye ti ve va zi fe si dir. Rý za-ý Bâ rî nin ne re de ol du ðu bi lin mez. h lâs-ý e tem i çin de bü yük fe da - kâr lýk lar la yü rü mek a zim bir iþ tir. Ce za ev le rin - den o kul la ra ka dar, kül tür mer kez le rin den yay - la la ra ka dar koþ mak, ko nuþ mak ve yaz mak i çin ken di mi zi ye tiþ ti ri yor ve al dý ðý mýz ders le ri mi zi on la ra tak dim e di yo ruz. alp ler kýr ma dan, gö - nül le ri yýk ma dan... Se vap lar u mu mi dir. Bu gü zer gâh la rý ha zýr la - yan lar, in san la rý bu ra la ra top la yan lar, a i le le ri kay naþ tý ran lar, ba rýþ sev gi ve bir li ðe ve si le o lan - lar, kýs kanç lýk la rý, ha sed le ri ve gýy bet le ri or ta dan kal dý ran lar, hu zur or tam la rý ný te sis e den ler, mad di ve ma ne vi kat ký lar da bu lu nan lar, ke nar da ký yý da kal mýþ o lan la rý bu ve si le ler le der ya ya tek - rar av det et ti ren ler, þah sî ih ti ras lar dan zi ya de u - mu mun men fa at le ri ni his se den ler ve kâ i na týn mu si ki-i lâ hî si ne a Ce mî lu a l lah... tes bi - hâ týy la ka tý lan la rý me lek ler ve ru ha ni yat al kýþ lý - yor. ev lâ nâ di ya rýn dan, Is par ta nýn sýrt la rýn dan De niz li nin ya maç la rý na gel me mi ze ve o ra lar dan ta rab zon a git me mi ze ve si le o lan baþ ta muh - te rem min Ça pan a, muh te rem Sü ley man De - li kan lý ya,.ce be le re ve.bað la ra ve bü tün De - niz li li can dost la rý ma; has sa ten De niz li e ni s - ya Vak fý nda ka lan ü ni ver si te li genç le re bin ler te - þek kür ler ve teb rik ler. Hak la rý ný he lâl et sin ler. Bu haf ta bu ma ka le yi yaz dý ðým rab zon aç ka ya - maç la rýn da ü ni ver si te li bir i lim mec li sin de ve ay - rý ca ge niþ pik ni ðin de o la ca ðýz in þâ al lah. Dip not: 1- s ra Sû re si: 44. â yet. L 10 HZRN 2011 CU 13 GÜN GÜN RH ur han Cel kan Bu gün, i mân ve din i çin, hem ha yat-ý iç ti - mâ î/sos yal ha yat ve þe ri at i çin, hem hu - kuk-u âm me/ge nel hu kuk ve s lâm si ya - se ti i çin 1 ça lý þý yor, hiz met ve mü ca de le ve ri yo - ruz. zýz, ça lýþ ma mýz, o yu muz ne i þe ya rar? de - yip, sa yý az lý ðý na ba kýp as la aþ ký mýz, þev ki miz ký rýl ma sýn; baþ ka kul var la ra, baþ ka mes lek le re kay ma ya lým. þ ký mýz, þev ki miz, iç ti mâî ve si ya sî mes lek ve meþ re bi mi zin pren sip le rin de se bat ve me ta - ne ti miz, dik du ru þu muz hiç bo zul ma sýn Zi ra, Ce nâb-ý Hakk ýn rý za sý ih lâs i le ka za ný - lýr; kes ret-i et bâ i le ve faz la mu vaf fa ki yet le de - ðil dir. 2 U nut ma ya lým ki: - Bir çay ka þý ðý ma ya bir ka zan sü tü yo ður da, ya ða, pey ni re çe vi rir. Biz ha lis ni yet le ma ya la - ya lým, ma ya mý zý boz ma ya lým! - Bir o to büs te yol cu var, men zil-i mak su da u laþ tý ran bir þo för dür, bir de mu a vin! ki þi lik bir u ça ðý gö tü ren i ki pi lot, beþ al tý per so nel dir. - Bir tren de yol cu yu ka vuþ tu ran bir ma ki nist, bir kaç da yar dým cý sý var dýr ki þi lik ge mi yi i ki kap tan, per so nel sa hil-i se lâ me te u laþ týr maz mý? - Sa hil ler de bir sü rü ý þýk var, a ma ge mi le re yol gös te ren de niz fe ne ri bir ta ne dir. - ür ki ye nin nü fu su 73 kü sur mil yon. Pe ki, kaç dok tor var? Ce vap: 77 bin... - Hem, ke mi ye te e hem mi yet ve ril mez. 3 Bir mil yon ta le be, bir mil yar hük mün de dir. 4 - U hud ge çi di ni 50 ok çu ko ru mu yor muy du? z i di ler, a ma va zi fe le ri çok ö nem liy di U zat ma ya lým, her mes lek böy le de ðil mi dir? þi gö tü ren ler, kit le le ri sü rük le yen ler çok çok az dýr Dün ya iþ le rin de de, si ya set te de en bü yük ka nun, güç kay na ðý, he de fe u laþ tý ran hu sus, sa - yý ve ya çok luk de ðil, ih lâs týr. Þer de de ka zan dý - ran ih lâs, iç ti mâî ve si ya sî ha yat ta ni çin ka zan - dýr ma sýn? Bu dün ya da, hu su san uh re vî hiz - met ler de en mü him bir e sas, en bü yük bir kuv - vet, en mak bul bir þe fa at çi, en me tin bir nok tai is ti nad, en ký sa bir ta rik-i ha ki kat, en mak bul bir du â-i mâ ne vî, en ke ra met li bir ve si le-i ma - ka sýd, en yük sek bir has let, en sâ fi bir u bu di yet, ih lâs týr. 5 k, þevk, se bat ve me ta ne ti mi zi kay bet me - me li yiz. vet, e vet, ne am, ne am. Siv ri si nek tan ta na sý ný kes se, ba la rý sý dem de me si ni boz sa, si zin þev ki niz hiç bo zul ma sýn, hiç te es süf et - me yi niz. Zi ra, kâ i na tý na ða ma týy la rak sa ge ti - ren ha ka i kin es ra rý ný ih ti za za ve ren mu si ka-i - lâ hi ye hiç dur mu yor; mü te ma di yen güm güm e der. 6 Biz a zýz, a ma ma ya la ya bi li riz! na ný yor ve dâ vâ ný zýn pren sip le ri, mes lek ve meþ re bin um de le ri ar ka sýn da du ru yor sa nýz, üs tün o lan siz si niz. y rý ca, i þi miz; mâ ne vî ku man da ný mýz Sa hi - büz za man ýn gös ter di ði ur â nî ve Ne be vî e - mir le ri din le mek tir, yok sa so nuç al mak de ðil. Ga ni met top la mak hiç de ðil! Dip not lar: 1- as ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 145., 2- Lem a lar, s. 156., 3- as ta mo nu La hi ka sý, N, s. 376., 4- ü na za rat, s , 5- Lem a lar, s. 163., 6- ü na za rat, s. 45. fer sa dog ni as ya.com.tr Biz azýz, ne yapabiliriz? a bul ru muz lu o ku yu cu muz: Cu ma gün le ri du a lar han gi sa at te da ha çok ka bul e di lir? Hiç bir sa at ve hiç bir va kit bi zim kul o la rak Rabb i - mi ze du a et me miz i çin el ve riþ siz ve ka pa lý de ðil dir. Du a nýn ka bul za man la rý giz li tu tul muþ tur. Bu nun la, ku lun du a hâ li ni ha ya tý na yay ma sý is ten miþ tir. Ni te - kim Cu ma gü nün de i ca bet sa a ti giz li ol du ðu gi bi, in - san lar da ve li, Ra ma zan da Ley le-i a dir, s ma-i Hüs na i çin de sm-i zam, ö mür de e cel ve ký ya met sa a ti de giz li dir. a ni kýy met ve e hem mi yet tek bir cüz de de ðil, ha ya týn ta ma mýn da dýr. 1 Öy le ki, ha ya tý mý zýn her ay rýn - tý sýn dan, lü zum suz zan net ti ði miz her sa at di li min den ve za man par ça cý ðýn dan so rum lu yuz. Öy ley se ya þa dý - ðý mýz her an par ça cý ðý ný Rabb i mi ze sý ðýn ma mýz i çin eþ siz bir fýr sat o la rak al gý la mak zo run da yýz. Bu nun la be ra ber, ba zý sa at ler de ve va kit ler de Ce - nab-ý Hakk ýn, sýrf kul la rý le hi ne rah me tiy le mu a me le - de da ha faz la lü tuf kâr ol du ðu da bir ger çek tir. e se lâ, Cu ma gü nü i çin de bir i ca bet sa a ti nin, ya ni du a la rýn din len di ði ve ka bul e dil di ði hu su si bir sa a tin bu lun du - ðu nu Haz ret-i Pey gam ber (asm) ha ber ver mek te dir. Pey gam ber fen di miz (asm): On da bir sa at var dýr ki, hiç bir üs lü man kul na maz da bu lu nup ve o sa a te rast ge ti rip l lah tan bir þey is te mez ki, l lah z ze ve Cel le o na is te ði ni bah þet me sin! bu yur muþ, Bu sa a tin ký sa ol du ðu nu gös ter mek i çin de mü ba rek e li ni baþ par ma - ðý nýn or ta ve di ðer par ma ðý nýn i çi ne ba sa rak i þa ret et - miþ tir. 2 Du a la rýn ka bul e dil di ði bu giz li sa a tin han gi sa at ol - du ðu hep so rul muþ ve a raþ tý rýl mýþ týr. Bu sa at le il gi li o - la rak de ði þik va kit ler den ha ber ve ril mek le be ra ber; se - her vak ti ne i þa ret e den bir ha be re bu ra da yer ve re lim: bn-i b bas (ra) an la tý yor: Bir gün Hz. li (ra) Re - sû lul lah fen di miz e (asm) ge le rek: n nem ve ba bam sa na fe da ol sun ya Re sû lal lah, þu ur an göð süm de dur ma yýp gi di yor. en di mi o nu ez - ber le ye cek güç te gö re mi yo rum de di. Re sû lul lah fen di miz (asm) o na þu ce va bý ver di: y Hü se yin in ba ba sý! l lah ýn sa na fay da lý ký la ca ðý, öð ret ti ðin tak dir de öð re nen kim se nin is ti fa de e de ce ði, öð ren dik le ri ni de göð sün de sa bit ký la cak bir du â öð re - te yim mi? Hz. li (ra): vet, ey l lah ýn Re su lü, öð ret! de di. Bu nun ü ze ri ne Hz. Pey gam ber (asm) bu yur du ki: Per þem be yi Cu ma ya bað la yan ge ce o lun ca, ge ce nin son üç te bi rin de kal ka bi lir sen kalk. Çün kü o an me lek - le rin ha zýr bu lun du ðu bir an dýr. O sa at te ya pý lan du a mak bul dür. ar de þim a kub da ev lat la rý na, Si zin i çin Rabb i me is tið far e de ce ðim, he le Cu ma ge ce si bir gel - sin der di. ðer o va kit te kal ka maz san ge ce nin or ta sýn - da kalk. Bun da da mu vaf fak o la maz san ge ce nin ev ve - lin de kalk. Dört rek at na maz kýl. Bi rin ci rek at te, Fa ti - ha i le a sin Sû re si ni o ku, i kin ci rek at te Fa ti ha i le Du - hân Sû re si ni o ku, ü çün cü rek at te Fa ti ha i le Sec de Sû - re si ni o ku, dör dün cü rek at te Fa ti ha i le u zun ca e bâ - re ke Sû re si ni o ku. e þeh hü dü bi tir di ðin va kit l lah a ham det, l lah a se na yý da gü zel yap, ba na ve di ðer pey gam ber le re sa lât o ku, bu nu gü zel yap. r kek ve ka - dýn mü min ler i çin ve sen den ön ce ge lip ge çen mü min kar deþ le rin i çin is tið far et. Son ra bü tün bu o - ku du ðun du a la rýn so nun da þu du a yý o ku: l lah ým, ba na gü nah la rý, be ni ya þat tý ðýn müd det çe e be di yen terk et ti re rek mer ha met ey le. Ba na fay da sý ol ma yan þey le re te þeb bü süm se be biy le ba na a cý. Se ni ben den hoþ nut e de cek þey le re i yi bak ma yý ba na na sip et. y gök le ri ve ye ri yok tan var e den ce lâl, ik ram ve e - ri þil mez iz zet sa hi bi o lan l lah ým. a l lah! a Rah - man! Ce lâ lin hak ký i çin, yü zün nu ru hak ký i çin ki ta bý ný ba na öð ret ti ðin gi bi, ez be rim de tut ma yý da kal bi me ko lay laþ týr! Se ni ben den ra zý ký la cak þe kil de o ku ma mý na sip et. y se mâ vât ve ar zýn ya ra tý cý sý, ce lâ lin ve yü - zün nu ru hak ký i çin ki ta býn la göz le ri mi nur lan dýr ma ný, o nun la di li mi aç ma ný, o nun la kal bi mi yar ma ný, göð sü - mü fe rah lat ma ný, be de ni mi yý ka ma ný is ti yo rum. Çün - kü hak ký bul mak ta ba na an cak Sen yar dým e der sin, o - nu ba na an cak Sen na sip e der sin. Her þe ye u laþ ma da güç ve kuv vet an cak bü yük ve yü ce o lan l lah tan dýr. y Ha san ýn ba ba sý, bu du a yý üç, beþ ve ya ye di cu - ma ya par sýn. l lah ýn iz niy le du a na i ca bet e di le cek tir. Be ni hak ü ze re gön de ren Zat-ý Zül ce lâl e ye min ol sun bu du a yý ya pan hiç bir mü min ce vap tan mah rum kal - ma dý. b nu b bas (ra) der ki: l lah a ye min ol sun, Haz - ret-i li (ra) beþ ve ya ye di cu ma geç ti ki Re sû lul lah a (asm) ay ný ön ce ki mec lis te tek rar ge le rek: a Re sû lal lah! Da ha ön ce dört beþ â yet an cak öð - re ne bi li yor dum. Fa kat u nu tu yor dum. Bu gün i se, ar - týk 40 ka dar â yet öð re ne bi li yo rum ve u nut mu yo - rum. l lah ýn i ta bý san ki gö zü mün ö nü ne ge li yor gi bi o lu yor. s ki den ha di si din li yor dum da ar ka dan bir tek rar et mek is te di ðim de ak lým dan çý kýp gi di - yor du. Bu gün ha dis din le yip son ra o nu bir baþ ka sý - na is te di ðim de on dan tek bir har fi ka çýr ma dan an la - ta bi li yo rum de di. Re sû lul lah (asm) bu söz ü ze ri ne Hz. li ye (ra): y Ha san ýn ba ba sý! â be nin Rab bi ne ye min ol sun ki, sen kâ mil mü min sin! bu yur du. 3 DU a ü ci be d-da a vât! k lý mý ve kal bi mi hýf zey le! Du a la rý mý sa at-i i ca be de ya pý lan du a lar a ra sý na al! Di li - mi, gön lü mü, his si ya tý mý ha yýr lý is tek le re yön len dir! Þer li is tek ler den be rî kýl! Ba na hak ký na sip et! Hak ol - ma yan dan u zak kýl! Be ni rý za na yön len dir! Ra zý ol ma - dý ðýn dan mu ha fa za ey le! Hak ta, ha yýr da ve hi da yet te ba na is ti ka met ver! Du a la rý mý ka bul ey le! Â min! Dip not lar: 1- ek tû bât, s. 460; Sü nû hât, s. 19, 2- Bu hâ rî, 3/507, 3- ir mi zî, Da a vât, 5, (3803) Cuma da kabul saati De niz li ha va li si Þim di ye ka dar ba zý si ya sî par ti le rin La ik lik el den gi der, þe ri at(!) ge lir veh miy le yap týk la rý si ya se te mu ka - bil, ba zý si ya sî kad ro lar da Din el den gi - der veh miy le, gü ya di ni ko ru ma ve kol la - ma a dý na si ya set yap ma ya baþ la dý lar. Her i ki ta raf da i nan dýk la rý de ðer ler ü ze rin den si ya set sa ha sýn da la ik lik ve din ü ze rin - den ken di le ri ne gö re pro pa gan da lar la seç me ni et ki le me ye ve bu yol i le rey top - la ya rak ik ti dar ol ma ya ça lýþ tý lar. La ik li ðin, do la yý sýy la re ji min teh li ke de ol du ðu nu, bun la rýn ko run ma sý nýn ö nem li ol du ðu nu, bu i þi de en i yi ken di le ri nin ya - pa bi le ce ði ni, bu nun i çin de ik ti dar ol ma - la rý nýn el zem ol du ðu nu, yok sa la ik li ðin ve cum hu ri ye tin teh li ke ye gi re ce ði ni hep söy le ye gel di ler ma lum si ya sî kad ro lar. Be ri ta raf ta da di nin teh li ke de ol du ðu - nu, böy le gi der se göz gö re gö re di nin el - den gi de ce ði ni, bir gün ge lip din dar la rýn yok e di le ce ði ni, do la yý sýy la di nin ko ru ma al tý na a lýn ma sý nýn þart ol du ðu nu; iþ te ken di le ri nin bu nun i çin si ya set sah ne si ne çýk týk la rý ný ve bu nun i çin mil let ten des tek is te dik le ri ni i fa de e den ma lum si ya sî kad ro la rýn var lý ðý da di ðer bir ger çek. en di le ri ne gö re sa mi mi la ik çi ler in o - la bi le ce ði ne i nan mak la bir lik te, la ik lik i le bir lik te e ma liz mi de giz li e mel le ri ne ve si ya set le ri ne â let e den si ya si le rin var lý ðý da ay rý bir ger çek. Di ne ve din dar la ra o - lan kin ve hu su met le ri ni a çýk ça i fa de et - mek ten çe ki nen ma lum zih ni yet te ki si ya - si ler, bu za ma na ka dar bu giz li ni yet le ri ni la ik lik ve ya e ma lizm mas ke si al týn da yap tý lar. il let ten is te dik le ri des te ði a la - bil mek i çin de di nî kav ram la rý di le ge ti re - rek, Biz de di ne say gý lý yýz, biz de üs lü - ma nýz... be yan la rý ný kul la na rak mil le tin des te ði ni ve o na yý ný ta lep e den bu zih ni - yet te ki si ya sî kad ro nun i ki yüz lü lü ðü nü ve sa mi mi yet siz li ði ni bu mil let çok i yi bi li - yor ol ma lý ki, bu gü ne ka dar bun la rýn söy - le dik le ri ne i nan ma dý, il ti fat et me di, des - tek ver me di. Din el den gi der fa ra zi ye siy le, di ni ko - ru ma al tý na al ma ga ye siy le yo la çý kan, din dar la rýn hak la rý ný kol la ma ni ye tiy le si - ya set sah ne si ne çý kan ve bu nun i çin mil - le tin des te ði ne ta lip o lan ma lum zih ni yet - te ki si ya si le rin de, bu gü ne ka dar ya þa nan a cý ger çek ler le, git tik le ri yo lun çýk maz bir so kak ol du ðu gö rül müþ ol du. Din dar kim lik le ri ni na za ra ve re rek, di - ne ve din dar la ra sa hip çýk ma va a diy le iþ - ba þý ya pan si ya sî kad ro la rýn za man la rýn da di nî de ðer le rin gör dü ðü za rar la rý, din dar - la rýn ma ruz kal dý ðý ha ka ret ve hak sýz lýk la - rý bu ra da tek rar di le ge tir me yi ge rek siz gö rü yo rum. Bu zih ni yet te ki si ya si ler, di nin ha ki ki sa hi bi nin ü ce l lah tan baþ ka kim se ol - ma dý ðý ný ve di ni her tür lü be lâ ve mu si - bet ler den ko ru ya cak o la nýn da l lah tan baþ ka sý ol ma dý ðý ný gö re me di ler ve ya gör - mek is te me di ler. Di nin hiç bir be þe rin hi - ma ye si ne ve bek çi li ði ne ih ti ya cý ol ma dý ðý - ný; ay rý ca hiç bir be þe rî gü cün l lah ýn di - ni ne za rar ve re me ye ce ði ger çe ði ni de a - kýl la rý na ge ti re me di ler ve ya ge tir mek is te - me di ler... Be di üz za man ýn tâ bir a sýr ön ce söy le - di ði s lâ mi yet gü neþ gi bi dir, üf lek mek le sön mez. Gün düz gi bi dir, göz yum mak la ge ce ol maz. Gö zü nü ka pa yan yal nýz ken - di ne ge ce ya par. tes pi tin den ha ber dar ol - ma yan lar dan bu nok ta da ne bek le ne bi lir - di ki? Gö rül dü ðü gi bi, bu ül ke de bi ri le ri si ya - se ti her tür lü din kar þýt lý ðý na, her tür lü ah lâk sýz lý ða â let e der ken; bi ri le ri de di nin yü ce de ðer le ri ni si ya sî e mel le ri ne â let et - mek ten çe kin me di ler. Dün böy le ol du ðu gi bi bu gün de ay ný hâl de vam e di yor ma - a le sef. ma bu nun be de li ni mil let ö dü - yor; fa tu ra sý di ne ve din dar la ra çý ký yor. Biz bu nun a dý na men fî si ya set di yo ruz. Bu çe þit si ya se tin hiç bir ma kul ve müs bet ta ra fý o la maz. Bu çe þit si ya set ten vaz ge - çil me dik çe, sý kýn tý la rýn son bu la ca ðý ný bek le mek her hal de bey hu de o lur Din de el den git mez, la ik lik de

14 14 10 HZRN 2011 CU SPOR Þ Þ PILN 17 Ç FUBOLD S DIÞI BHS V Þ SORUÞURSI SONUND PFD, ÜR'D ILLRI RSIND PILN 17 ÇIN SONUCUN DLDÐN HÜ. FUBOL Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin urulu (PFD), ürkiye'de yýllarý arasýnda yapýlan 17 maçýn sonucuna etki edildiðine hükmetti. Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin urulu'nun, yasa dýþý bahis ve þike iddialarýna iliþkin yürüttüðü soruþturma çerçevesinde aralarýnda eski futbolcu, yönetici, antrenör ve menajerlerin bulunduðu 11 kiþiye sürekli, 23 kiþiye 3 yýl ile 6 ay arasýnda deðiþen hak mahrumiyeti cezasýna iliþkin kararda, gerekçeler de sýralandý. PFD kararýnda, þu maçlarýn sonucuna etki edildiðine hükmetti: ''30 art 2008 asýmpaþa-sivaspor, 8 asým 2009 ardinspor-ahramanmaraþspor, 14 art 2010 stanbulspor-epecikspor, 13 - kim 2009 ayseri rciyesspor-danaspor, 24 ralýk 2008 orbalýspor-ustafakemalpaþaspor, 25 ralýk 2008 Ceyhanspor-Batman Petrolspor, 24 ralýk 2008 Bulancakspor-Ünyespor, 14 asým 2009 üçükköyspor-balýkesirspor, 2 ylül 2009 yüpspor- Gebzespor, 10 ðustos 2009 Gebzespor- onya Þekerspor, 21 ðustos 2009 urgutluspor-gebzespor, 06 kim 2009 dana Demirspor-ahramanmaraþspor, 07 kim 2009 stanbulspor-khisar Belediyespor, 02 ylül 2009 Hatayspor-ersin dmanyurdu, 02 ylül 2009 nkara Demirspor-onya Þekerspor, 09 ylül 2009 Gaziantepspor-ersin dmanyurdu, 27 kim 2010 ayserispor- Gaziantepspor (2), 5 Ocak 2009 lanyaspor-ýrþehirspor (Özel aç)'' N ÇO CZ LN FUBOLCU PFD, 29 maç için de sonucunu deðiþtirmeye yönelik teþebbüste bulunulduðu sonucuna vardý. ararda, ''müsabaka sonucunu etkileme'' ihlalini iþleyenlere her müsabaka için 3 yýl, teþebbüs edilenler için de her müsabaka için 2 yýl hak mahrumiyeti cezasý uyguladý. ararda en çok cezayý 15 müsabaka sonucu etkilemek, 13'ünün sonucuna etki etmek için teþebbüste bulunduðu iddia edilen eski futbolcu rkan rgün'e öngörüldü. rkan rgün gibi üç yýlý aþkýn verilen hak mahrumiyeti cezalarý, ''sürekli hak mahrumiyeti'' cezasýna dönüþtürüldü. ski milli futbolcu Fatih kyel, 30 art 2008 tarihinde yapýlan asýmpaþa-sivasspor urcell Süper Lig karþýlaþmasýnýn sonucunu etkilemek ihlalini iþlediði gerekçesiyle 3 yýl hak mahrumiyeti cezasý aldý. Basýn lan Genel üdürü ehmet talay, ay sonunda yapýlacak Futbol Federasyonu baþkanlýk seçiminde aday olduðunu açýkladý. talay: Delegeler istedi, futbolun baþýna talip oldum erim,brahimkýn'ýn transferiiçinçalýþýyor GLSR'IN transfer listesinde ön sýralarda yer alan brahim kýn, transferinin gerçekleþmesini istediðini söyledi. brahim, Radyospor'a yaptýðý açýklamada, "Daha önce Beþiktaþ'la da temaslar olmuþtu; fakat kulüpler arasýnda anlaþma saðlanamadý. Þu anda Galatasaray'la temaslar sürüyor. Ben baþkanýmýz Göksel Gümüþdað'a irademi söyledim. Galatasaray'a gitmek istiyorum. Baþkanýmýz uygun bulursa bu transfer gerçekleþir'' diyerek þunlarý söyledi: ''eknik direktörümüz bdullah vcý ile kendimi buldum. brahim kýn G.Saray'da oynamak istiyor. Geçen sezon neredeyse tüm maçlarda oynadým. Süreklilik saðladýðýmý düþünüyorum ve büyük takýmda oynamam gerektiðini düþünüyorum. Galatasaray'da Fatih hocanýn olmasý benim için çok ö- nemli. Fatih hocayla çalýþmak benim bundan sonraki kariyerim açýsýndan da çok önemli. Galatasaray'da baþarýlý olacaðýmý düþünüyorum." Baþarýlý futbolcunun menajeri ise, "Belediyespor ulübü Baþkaný Göksel Gümüþdað'a irademizin ne yönde olduðunu söyledik. brahim - kýn'ýn transferinin Galatasaray'a gerçekleþmesini istiyoruz. Göksel bey, Fatih erim'le bir görüþme yaptý. Sanýrým bir iki gün içerisinde bu görüþmenin sonucu ortaya çýkacak. Umudumuz bu transferin gerçekleþmesi yönünde." diye konuþtu. RO DRSON' ÇVRLD iroslav lose'yi Lazio'ya kaptýran Galatasaray'ýn, rotayý Lyon un Brezilyalý orta saha oyuncusu derson'a çevirdiði iddia edildi. talyan uttomercato internet sitesi, Fransýz kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde, sözleþmes, 2012'ye kadar devam eden olan oyuncuya Galatasaray ýn 6 milyon uro vermeye hazýr olduðunu belirtti. Galatasaray'ýn gündeminde ayný takýmdan im alström de bulunuyor. BRIÞ ÖZB RBZONSPOR'D SPN'NIN Sevilla ulübünden Zokora, Bursaspor'dan ren ve Bucaspor'dan Sercan ile sözleþme imzalayan rabzonspor, Galatasaray'dan ayrýlan Barýþ Özbek'in transferine resmiyet kazandýrýyor. rabzonspor Genel Sekreteri Hasan ener, Barýþ Özbek'in transferinde herhangi bir sorun bulunmadýðýný, futbolcuyla bugün veya yarýn resmi sözleþe imzalayacaklarýný söyledi. ener, Belçika'nýn Westerlo takýmýnýn forvet oyuncusu Paulo Henriqe'in bonservis sorununu çözdüklerini belirterek, ''Bu futbolcuyla ilgili küçük detaylar kaldý. Haftaya bu transferin de resmiyet kazanacaðýný düþünüyoruz'' dedi. Galatasaray'a transferi gündeme gelen Ceyhun Gülselam'ýn opsiyonunun uzatýlmadýðýna deðinen ener, ''Verebileceðimiz ücreti futbolcuya söyledik. - ðer Ceyhun kabul ederse imzalarýz'' diye konuþtu. G.Saray'da divandaki gerginlik yatýþmadý GLSR'IN önceki gün yapýlan Divan urulu toplantýsýnda, eski yöneticilerden ehmet Bilen ile dnan Polat döneminin su sporlarýndan sorumlu yönetim kurulu üyesi brahim Çaðlar ve Divan urulu üyesi Þeref ýlancýoðlu arasýnda yaþanan tartýþma yatýþmadý. ehmet Bilen, brahim Çaðlar ile Þeref ýlancýoðlu'nun disiplin cezasý almalarý için hazýrladýðý dilekçeleri, 204 ve 205 kayýt numaralarý ile yönetim kurulu toplantýsýna sunulmak üzere kulüp genel sekreteri Selçuk ren'e teslim ettiðini bildirdi. Saracoðlu Stadý'na yeni koltuklar döþendi FNRBHÇ Þükrü Saracoðlu Stadý'nda yeni sezon öncesi yenileme, onarým ve bakým çalýþmalarý kapsamýnda, Fenerium alt ile maraton alt tribünlerindeki koltuk yenileme iþleri tüm hýzýyla sürüyor. Sarýlacivertli kulüpten yapýlan açýklamada, koltuk yenileme iþleminin ilk olarak maraton alt tribününde gerçekleþtirildiði aktarýlýrken, ''araton alt tribünündeki eski koltuklarýn tamamen sökülmesinin ardýndan, tribünün yarýsýna yeni koltuklar monte edildi. araton alt tribününden sonra koltuk söküm ve yeni koltuk monte iþlemi Fenerium alt tribününde baþlayacak'' denildi. FDRSON baþkanlýðýna aday olan ehmet talay, Radikal'e yaptýðý açýklamada delegelerin telkiniyle göreve soyunduðunu belirtirken, Baþbakan rdoðan'ýn genel kurul delegelerinin tercihine karýþmayacaðýný söylüyor ürkiye Futbol Federasyonu 29 Haziran da yeni baþkanýný seçecek. evcut baþkan ahmut Özgener in aday olmayacaðý belirtiliyor. Büyükþehir Belediye Baþkaný Göksel Gümüþdað ile eski FF Baþkaný Haluk Ulusoy un adý baþkanlýk için geçerken þu ana kadar koltuða aday olduðunu gösteren ilk kiþi Basýn lan urumu Baþkaný ehmet talay. ski GSG Baþkaný talay, yýllardýr istediði bu koltuða oturmak için Basýn lan urumu nu bile spor dünyasýyla iç içe bir kurum haline getirdi. Futbolda adalet sorunu olduðunu belirten talay, Gerekirse koltuðu býrakacaksýn ama adaleti býrakmayacaksýn diyor. talay ýn en önemli hedefi ürkiye nin Dünya upasý na evsahipliði yapmasýný saðlamak. Siyasi otoritenin federasyona destek vermesi gerektiðini söyleyen talay, buna karþýn futbolda baþbakanýn deðil delegelerin teknik direktörleri olacaðýný söylüyor. Gümüþdað: aosa izin verilmemeli ÜR Futbol Federasyonu'nun (FF) 29 Haziran'da yapýlacak Olaðan Genel urulu ve Seçim Genel urulunda baþkan adaylarý arasýnda adý geçen Göksel Gümüþdað, ''Seçimlerin, ben aday olsam da olmasam da ürk futbolunun menfaati i- çin, kaos ortamýna izin vermeden, etik deðerlerden vazgeçmeden, doðruluktan, dürüstlükten ödün vermeden yaþanmasý gerektiðini düþünüyorum'' i- fadesini kullandý. Gümüþdað ayný zamanda stanbul Büyükþehir Belediyespor ulübü Baþkaný ve ulüpler Birliði Vakfý Baþkan Vekililiði de yapýyor. HG 2. DF RON LL IININ BÞIN GRLD rabzon, spor þehri vrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý OF 2011 emmuz ayýnda rabzon'da yapýlacak. 49 ülkeden 4 bin sporcunun mücadele edeceði o- yunlar için rabzon'da ürkiye'nin birçok büyük þehrinde olmayan modern spor tesisleri inþa edildi. - OF Genel oordinatörü Nihat Doker, oyunlar öncesinde stanbul'dan bir grup spor yazarýný davet ederek, yapýlanlarý yerinde gezdirip, bilgiler verdi. 100 kiþiden oluþan basýn mensuplarý ve özel davetliler sýrasýyla Söðütlü tletizm Sahasý, enis ortlarý ompleksi, O- yunlar öyü, Hayri Gür Salonu, omra Jimnastik erkezi ve Olimpik üzme Havuzu nu gezdiler. Genel oordinatör Nihat Doker, ürkiye de ilk olimpiyatlarýn rabzon da yapýlacaðýný, bu vesileyle birçoðu ilk olan tesisin inþa edildiðini belirterek Bu tesisler rabzon un önünü açacaktýr. eni inþa edilenler ile birlikte mevcut tesislerde de iyileþtirmeler yapýldý. Organizasyonun her aþamasýný en ince ayrýntýsýna kadar planlýyoruz. Herkesin beklentisine cevap verecek ve OF tarihinin en iyi organizasyonunu düzenleyeceðiz dedi. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak da basýn mensuplarýnýn olimpik yüzme havuzundaki incelemelerine katýldý. Havuzda dâvetlilere bir süpriz yapýlarak, 140 tonluk çatý 10 dakikada açýlýpkapatýldý. Bakan Özak, ürkiye nin en büyük spor organizasyonlarýný artýk rahatlýkla düzenleyebildiðini tekrarlayarak, Gençlik Oyunlarý da bunlardan biri olacak. Bu organizasyonunun özellikle açýlýþ törenini çok iyi yapacaðýz. Çünkü, böyle büyük organizasyonu hatýrda býrakan açýlýþ törenidir dedi. Bakan, rabzonlu gençlere çaðrýnýz ne olacak? sorumuzu, Gençlere çaðrým; hem saðlýðýnýz için spor yapýn, hem de kendinizi iyi yetiþtirerek elit sporcular olun. Bu tesisler, size bu imkâný tanýyor þeklinde cevapladý. BR süre önce Romanya illi akýmý görevinden istifa eden Razvan Lucescu'nun yerine Gheorghe Hagi getirildi. Romanya Futbol Federasyonu Baþkaný ircea Sandu'nun teklifini kabul eden Hagi, böylece 2001 yýlýndan sonra ikinci defa Romanya illi akýmý'nýn baþýna getirilmiþ oldu. onuyla ilgili açýklama yapan Sandu, Hagi'nin yeni bir ekiple yeni bir baþlangýç yapacaðýný söyledi. L N'I 116 LON ÇNL ZLD ÇNL tenisçi Li Na ile talyan Francesca Schiavone arasýndaki Roland Garros kadýnlar finalini Çin'de 116 milyon kiþinin televizyondan izlediði açýklandý.w Baþkaný Stacey llaster, Roland Garros finalini izleyen seyirci sayýsýyla Çin'de bir rekor kýrýldýðýný ve bunun, Çin'de tenisin hýzla geliþmeye ve büyük bir ilgi çekmeye devam ettiðinin bir göstergesi olduðunu söyledi. HZ RL ÇO IZDI Hamza erlikaya, aþar Doðu Spor Salonundan posterinin indirilmesini ayýpladý. ''SRIN Güreþçisi'' unvanýný alan Parti Sivas illetvekili Hamza erlikaya, nkara'daki aþar Doðu Spor Salonu'ndan posterinin indirilmesiyle ilgili olarak, ''Böyle bir þeyi tabiî yadýrgýyorum, ayýplýyorum. Bu resim benim deðil, Naim'in de olsa, Halil'in de olsa, hmet yýk'ýn da olsa, ahmut talay'ýn da olsa yapýlmasý aslýnda milletimize yapýlan bir hakarettir, þahsýma deðildir'' dedi. erlikaya, milletvekilliðinin sona ermesinin ardýndan minderlere yeniden dönmesinin söz konusu olmadýðýný belirtti. indere dönme þansýnýn ve lüksünün olmadýðýný anlatan erlikaya, eclis içerisinde olduðu sürece sadece güreþ deðil, tüm spor camiasýný kucaklamak, ürk spor camiasýnýn temsilcisi olmak için mücadele ettiðini söyledi.

15 L - SÐLI 10 HZRN 2011 CU 15 Ço cu ðu nuz, yeterli miktarda su i çi yor mu? SUUN RL RD ÜLS, ÇOCULRIN FZÎ V ZHNÎ GLÞND ÖNL ROL ONUOR. UZNLR BVNLRN SU Ü ONUSUND ÇOCULRIN ÖRN OLSINI SOR. ÜLZD ço cuk lar ye ter li o ran da sý vý tü ket - mi yor, çün kü an ne ba ba lar ço cuk la rý nýn bes len - me le rin de sarf et tik le ri ö ze ni, sý vý tü ke ti mi ko - nu sun da ye te rin ce gös ter mi yor. Bu nun ne de ni i se e be veyn le rin de as lýn da ye te rin ce su tü ket - me me le ri! Oy sa ye ter li o ran da su tü ke ti mi; ço - cuk la rýn fi zik sel ve zi hin sel per for man sýn da ö - nem li rol oy nu yor. Su yun in san ha ya týn da bü yük ö nem ta þý yor. Çün kü su, be sin le ri ve ok si je ni or gan la ra taþ - mak, vü cut ý sý sý ný den ge le mek, me ta bo liz ma yý dü zen le mek, vü cut ta ki tok sik mad de le rin a týl - ma sý ný sað la mak ve en fek si yon lar la sa vaþ mak gi bi bir çok ö nem li gö rev üst le ni yor. Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. r zu Öz ge - ne ci Ön gün, ye ter li su tü ke ti mi nin ço cuk lar da ye tiþ kin le re na za ran da ha bü yük ö nem ta þý dý - ðý na dik kat çe ke rek, Su ço cuk la rýn sað lýk lý ge - li þim le ri i çin ih ti yaç duy duk la rý pro te in, kar - bon hid rat, yað, vi ta min ve mi ne ral gi bi ya þam - sal ö nem ta þý yan te mel be sin ö ðe le ri a ra sýn da yer a lý yor. Bu ne den le ço cuk lar da mi ni mum sý vý tü ke ti mi e riþ kin le rin 2 ka tý ol ma lý u ya rý - sýn da bu lu nu yor. L 6 SU ÇR N! Dr. Ön gün, be be ði ni ze ilk 6 ay sa de ce an ne sü tü ver me niz ge rek ti ði ni be lir te rek, Bu sü - reç te su yu ne ka dar kay na týr sa nýz kay na týn, i - çin de bu lu nan mik rop lar be be ðe ko lay lýk la ge çe bi li yor. lk 6 ay be be ðin vü cut di ren ci dü - þük ol du ðu i çin en fek si yon has ta lýk la rý na ya - ka lan ma ris ki da ha ko lay o lu yor. Bu yüz den su tü ke ti mi ne, ka tý gý da la ra ge çiþ ya pýl dý ðýn da baþ la ma lý sý nýz di yor. SU SUZ LU B B Ð HU ZUR SUZ V B N PI OR e ter siz su a lý mý ço cuk lar da is hal ve en fek si - yon has ta lýk la rý gi bi cid di so nuç lar or ta ya çýk - ma sý na ne den o la bi li yor. Üs te lik vü cut a ðýr lý ðý - nýn yüz de 5 i ka dar su kay bý ço cuk lar da her han - gi bir be lir ti de ver mi yor. Vü cut a ðýr lý ðý nýn yüz - de 10 u ka dar su kay bý du ru mun da i se; hu zur - suz luk, du dak ve göz ler de ku ru luk gi bi be lir ti ler or ta ya çý ký yor. Vü cut ta ki su kay bý yüz de 15 e u - laþ tý ðýn da hal siz lik, baþ dön me si, bu lan tý, kus ma ve göz ya þý a zal ma sý þek lin de be lir ti ler gö rü lü yor. Dr. r zu Öz ge ne ci Ön gün, ye ter siz su a lý - mý nýn bir baþ ka gös ter ge si nin de id ra rýn yo ðun - lu ðu ol du ðu nu söy le ye rek, o yu renk te id rar ye te rin ce su a lýn ma dý ðý nýn ö nem li bir gös ter ge - si. Nor mal su i çen bir ço cuk ta id rar ko ku suz a - çýk sa rý renk te o lu yor di yor. e ter siz su tü ke ti - mi u zun va de de gör me so run la rý, bi linç kay bý, hat ta böb rek yet mez li ði, þok ve ko ma gi bi çok a - ðýr tab lo la ra da ne den o la bi li yor. HN G Þ, N DR SU Ü L? SU Ü kuþ ku suz her ço cu - ðun ya þý na, cin si ye ti ne, ki lo su na, bo yu na ve ak ti vi te dü ze yi ne gö re de ði þi yor. n cak yi ne de her ço cu - ðun mut la ka al ma sý ge re ken bir su mik ta rý var, Vü cut ta nor mal sý vý den ge si nin ko run ma sý i çin a lýn ma sý ge re ken sý vý ih ti ya cý vü cut yü ze yi ne gö re he sap la ný yor. Nor mal sý vý ge - rek si ni mi yak la þýk o la rak 1500cc/m 2/24 sa at o la rak he sap la ný yor. a da har ca nan ka lo ri ye gö re gün lük sý vý mik ta rý be lir le ni yor. Ör ne ðin her 100 ka lo ri ye 100 ml sý vý ve ril me si nor mal ka bul e di li yor. l 6-12 ay a ra sýn da: 30 ml i le 100 ml. l 1-3 yaþ a ra sýn da: 1-3 lit re. l 4-8 yaþ a ra sýn da: 1-4 lit re. l 9-13 yaþ a ra sýn da: 1-2 lit re. N Z N SU V RL L? Z HN SL PR FOR N SI DÜ ÞÜ RÜ OR Ön gün, ye ter siz su tü ke ti mi nin sa de ce fi zik sel de ðil, ay ný za man da zi hin sel per for man sý da dü - þür dü ðü ve kon san tras yon bo zuk lu ðu na yol aç - tý ðý u ya rý sýn da bu lu na rak, e ter siz su tü ke ten ço cuk la rýn kon san tras yon la rý dü þü yor ve öð ren - me ye te nek le ri a za lý yor. Bu nun so nu cun da da o kul ça ðýn da i se ders le rin de ba þa rý lý o la mý yor di yor. Dr. Ön gün, be be ði niz 6-12 ay lýk ken, ka tý gý da la ra baþ lan dýk tan son ra, her 3 sa at te bir ye mek ten son ra su ver me niz ge rek ti ði ni söy le ye rek, Ço cu ðu nuz 1-5 yaþ a ra sýn da i se her 2-3 sa at te bir ye mek son la rýn da 100 ml su ver me yi ih mal et me yin. e mek ten ön ce ve ri len su kar nýn þiþ me si ne ve ye ter siz bes len me ye ne den o lu yor. Do la yý sýy la ço cu ðu - nu za su yu ye mek son ra sýn da ver me niz de fay da var. n cak e ðer ço ðu nuz a þý rý ki lo lu i se tok tut sun di ye ye mek ön ce sin de de su ve re bi lir si niz di yor. U V L G SI LI ÐI NI P DN Ço cu ðu nu zun ye ter li su tü ke tip tü ket me di ði ni an la ma nýn en pra tik yo lu, tu va le te git - me sýk lý ðý ný ta kip et mek. Dr. Ön gün e gö re, ço cu ðu nuz 2 sa at te bir tu va le te gi di yor sa, id ra rýn yo ðun lu ðu nor mal se, bu vü cu dun da ye ter li su ol du ðu an la mý na ge li yor. Be bek - ler de i se gün de 7 bez har can ma sý vü cut ta ye ter li su ol du ðu nun ö nem li bir gös ter ge si. ÇO CU ÐU NU Z ÖR N O LUN Ço cuk la rýn an ne ve ba ba la rý ný ör nek al dý ðý ný be lir ten Ön gün, Bu ne den le ye ter li su tü - ket me le ri i çin an ne- ba ba la rýn gün lük su tü ke ti mi ko nu sun da ço cuk la rý na ör nek ol ma - la rý ge re ki yor. Do la yý sýy la ço cu ðu nu zun ya nýn da sýk sýk su i çin ve su yun sað lý ðý mýz i çin ne den li ö nem li ol du ðu nu sýk sýk tek rar la yýn ö ne ri sin de bu lu nu yor. (ntvmsnbc.com) Viþne suyu eg zer siz að rý la rý na iyi geliyor ÜS an ti ok si dan i çe ri ði ne sa hip viþ ne su yu, bün ye sin de bu lu nan po tas yum ve C vi ta mi ni i le kas la ra e ner ji ve re rek, vü cu da dinç lik sað lý - yor. Uz man lar, her yaþ gru bu i çin sað lýk lý bir ya þa mýn te mel taþ la rýn - dan bi ri o lan eg zer si zin ar dýn dan vü cu du din len dir mek ve ye ni le me de viþ ne su yu iç me nin et ki li ol du ðu nu söy lü yor. a þa ve fi zik sel du ru ma uy gun o la rak ya pý lan eg zer siz den son ra kay be di len sý vý ve mi ne ral le ri ye ri ne koy mak ve kas að rý la rý ný a zal ta bil mek i çin uz man la rýn ö ne ri si i - se bar dak mey ve su yu iç mek. ey ve su la rý, vü cu dun sý vý ih ti ya cý ný kar þý la ma nýn ya ný sý ra i çe ri ðin de ki vi ta min ler, mi ne ral ler, an ti ok si dan bi le þik ler ve be sin ö ðe le ri i le vü cu da e ner ji ve ri yor ve dinç lik sað lý yor. Viþ ne su yu nun an ti ok si dan i çe ri ði nin yük sek ol du ðu, 2006 yý lýn da - me ri can Jo ur nal of Cli ni cal Nut ri ti on da ya yýn la nan bir ça lýþ may la doð ru lan dý. y rý ca viþ ne su yu nun eg zer siz son ra sý o lu þan kas að rý la rý ü ze ri ne o lum lu et ki gös ter di ði de yi ne me ri ka da, Bur ling ton Ver - mont Ü ni ver si te si nde ya pý lan a raþ týr may la is pat lan dý. Bir su bar da ðý viþ ne su yu, gün lük po tas yum ih ti ya cý nýn yüz de 10 u nu kar þý lý yor. Bu ne den le eg zer siz ön ce si ve ya son ra sýn da viþ ne su yu tü ke ti mi kay be di - len sý vý ve mi ne ral le rin ye ri ne ko na bil me sin de de yar dým cý o lu yor. Gün de bir el ma tü ke tin I O W Ü ni ver si te sin den Dr. dams ve e ki bin ce ya pý lan a - raþ týr ma da, el ma ka bu ðun da bu lu nan ur so lik a si din, yað la rý e rit me ve kas ge liþ tir me ö zel li ði sa ye sin de da ha in ce bir vü - cu da ka vu þul ma sý na yar dým cý o la bi le ce ði tes pit e dil di. Fa re - ler ü ze rin de ya pý lan de ney ler de el ma nýn kas ya pý mý ný yüz de 15 ar týr dý ðý, vü cut yað la rý ný da ya rý dan faz la a zalt tý ðý be lir - len di. Ur so lik a si din fa re ler de kas yo ðun lu ðu nu ar týr ma sý na kar þýn top lam vü cut a ðýr lý ðý ný ar týr ma dý ðý sap tan dý. Dü zen li el ma ye mek kan þe ke ri ni, ko les te ro lü ve za rar lý yað a sit le ri - nin se vi ye si ni a zal tý yor. Dr. dams, el ma nýn ö zel lik le za - man la kas la rý a za lan yaþ lý lar i çin fay da lý ol du ðu nu, at ro pi ad lý bu has ta lý ðýn ço ðu in sa ný ya þa mý nýn bir dö ne min de (bir has ta lýk es na sýn da ve ya yaþ lý lýk ta) et ki le di ði ni ve has ta lý ðýn i - la cý nýn da ol ma dý ðý ný kay det ti. t ro pi yi en gel le ye bi le cek kim ya sal la rý bul mak i çin yap týk la rý a raþ týr ma da, bu mad de - ler den bi ri o la rak ur so lik a si din kar þý la rý na çýk tý ðý ný be lir ten dams, bu mad de nin ö zel lik le el ma ka bu ðun da yo ðun o la - rak bu lun du ðu na dik ka ti çek ti. Dr. dams, Cell e ta bo lism der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma ya i liþ kin o la rak s ki a ta - sö zü nü þu þe kil de u yar la ya bi li riz: Gün de bir el ma yi yen ki þi - nin e vi ne dok tor gir mez i fa de le ri ni kul lan dý.

16 OU Z BLN NN ÜVÂR OLUNUZ: ÞU SBL NILÂBI ÇND N ÜS GÜR SDÂ SLÂIN SDÂSI OLCIR 10 HZRN 2011 CU Hergün kursa erken saatlerde gelen Hanife Nine, azmi ve öðrenme arzusuyla kurstaki gençlere de örnek oldu. FOOÐRFLR: CHN 90 yaþýnda ur ân okumayý öðrendi UR'ÂN OUI 90 ÞIND ÖÐRNN HNF NNDN GNÇLR NSH: ÜC BIIZI ÖÐRN ÇN, BN GB ÞLNI BLN! BUR DUR zi zi ye ö yü nde, o ku ma yaz ma sý ol ma - yan 6 ço cuk an ne si 90 ya þýn da ki Ha ni fe Sa rý, ur ân-ý e rim i o ku ma yý öð ren di. Ha ni fe Sa rý nýn her gün kur sa er ken sa at ler de ge le rek ön sý ra ya o - tur du ðu nu ve ve ri len bil gi le ri al mak i çin gay ret et ti - ði ni bil di ren kurs öð re ti ci si e lek Sul tan Çe tin, Çok gay ret li o lan Ha ni fe ni ne, ur ân-ý e rim i öð - ren di. Biz de Ha ni fe ni ne yi az min den do la yý Um re - ye gö tür dük. ü ba rek yer ler de i le ri ya þý na rað men di ni ve ci be le ri ni la yý kýy la ye ri ne ge tir di. ut sal bel - de ler de ol duk ça duy gu lu an lar ya þa dýk de di. zi zi - ye ö yü ur ân kur su nun en yaþ lý öð ren ci si o lan 90 ya þýn da ki Ha ni fe Sa rý, genç le rin ur ân öð ren me - mek i çin hiç bir ba ha ne le ri ol ma dý ðý ný söy le di. Ha ni - fe Sa rý, Bu ya þý ma ka dar bir kaç du â dý þýn da bir þey bil mi yor dum. Genç li ðim den bu ya na ur ân-ý e - rim i hep me rak e di yor, o ku ma yý ba þar mak is ti yor - dum. n cak ge çim der di, iþ-güç, ço luk-ço cuk ga i le si der ken ur ân öð ren me az mi mi hep er te le mek zo - run da kal dým. Þü kür ler ol sun. Genç le rin, yü ce ki ta - bý mý zý öð ren mek i çin be nim gi bi yaþ lan ma yý bek le - me me le ri ni tav si ye e di yo rum þek lin de ko nuþ tu. Ha ni fe Sa rý nýn gay re ti nin bü tün her ke se ör nek ol - ma sý ge rek ti ði ni bil di ren Bur dur üf tü sü Os man r tan, Bir mü min han gi yaþ ta o lur sa ol sun, ur âný e rim i öð ren mek i çin bü yük bir gay ret i çi ne gir - me li dir. O ku ma sý ný öð ren dik ten son ra da bu haz zý her fýr sat ta tat ma im kâ ný na sa hip o lur. Bun dan do - la yý, hem ken di si öð ren mek hem de ço cuk la rý na öð - ret mek i çin bel li bir va kit a yý rýr, e mek ve rir. Gay re - tiy le genç le re ör nek o lan Ha ni fe ni ne yi teb rik e di yo - rum di ye ko nuþ tu. Ha ni fe Sa rý, kurs bel ge si ni i se l üf tü sü Os man r tan dan al dý. Burdur / cihan üslüman olarak eryem adýný alan lman bayan: Hz. uhammed'in (asm) hayatýndan çok etkilendim. Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya týn dan et ki len di, üs lü man ol du L N uy ruk lu ba yan welyn Wolf (46), n tal ya a nav gat üf tü lü ðü nde ya - pý lan ih ti da (din de ðiþ tir me) tö re ni i le üs - lü man ol du. h ti da tö re nin de ke li me-i þe ha - det ge ti re rek s lâm di ni ni se çen welyn Wolf, er yem is mi ni al dý. a nav gat üf - tü sü Ha lil aþ, ye ni üs lü man o lan l man ka dý na l man ca ur ân-ý e rim i le s lâm il - mi ha li ki ta bý he di ye et ti. Hiç kim se nin et ki - si al týn da kal ma dan s lâm di ni ni seç ti ði ni be lir ten Wolf, üs lü man ol ma sýn da Gül le - rin fen di si Hz. u ham med in (asm) 63 yýl lýk ör nek ha ya tý nýn et ki si nin bü yük ol du - ðu nu söy le di. Hz. u ham med in ha ya týn - dan çok et ki len di ði ni be lir ten Wolf, s lam di ni ni ken di öz gür i ra de si i le seç ti ði ni ve üs lü man ol du ðu i çin çok mut lu ol du ðu - nu kay det ti. üf tü aþ da yap tý ðý ko nuþ - ma da, üs lü man o lan Wolf u teb rik e de - rek, Ce nâb-ý l lah ýn s lâm di ni ni se çen le - rin geç miþ bü tün gü nah la rý nýn af fe de ce ði ni ve an ne sin den ye ni doð muþ gi bi ter te miz o - la ca ðý ný söy le di. ntalya / cihan

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı