AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te"

Transkript

1 AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 191 Tel: YILDA 400 ÜN ÜZER NDE ZORAK EVL L K VAKASI 1999 y l nda vak f, diyalog, iletiflim r m z yan tlad. Vakf n Lord Amir ve sosyal politikalar n son zamanlarda yürüttü ü Bhatia taraf ndan kurulan Ethnic Minority Foundation, analizi konular na yat - r m yap yor. Vak f özel en önemli kam- panyan n zorunlu/zora- kuruldu u olarak çocuklar ve e iki evlilik konusu oldu u- günden bu yana göçmen toplumlara yoksulluk, tim, cinsiyet, sa l k, geçim kaynaklar, yeni nu kaydeden Seçil Erden, geçti imiz y l, sa- sosyal adaletsizlik, teknolojiler ve sosyal dece ngiltere de e itim gibi konularda yard m veren gönüllü bir kurulufl. Sistem içinde yap sal bir de iflim yaratmak için u raflan uygulamalar ile insan haklar alanlar nda çal - fl yor. Vakf n çal flanlar ndan Seçil Erden, çal flmalar hakk nda sorula- 400 ün üzerinde zoraki/zorunlu evlilik vakas tespit edildi ini söyledi. Devam sayfa 4 te Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Ethnic Minority Foundation çal flanlar ndan Seçil Erden Parlemento önünde Öcalan için süresiz açl k grevi bafllad sayfa 17 de Londral lar iklim kaosuna son vermek için yürüdü sayfa 14 te Li Amedê terora Tayyîp Erdogan R.27 Çocuk ve engellilerin merkezi: Hackney Ark sayfa 15 te Croydon milletvekili aday Barwell dan Kürt toplumuna destek sözü sayfa 11 de Bankalar kurtarman n her bir aileye faturas 5 bin sterlin sayfa 15 te NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 2 Kültür sanat dünyas Meksika n n Cervantes i Meksikal yazar Jose Emilio Pacheco, Cervantes Ödülü nün sahibi oldu. 70 yafl ndaki flair, spanyol edebiyat dünyas n n en prestijli ödülü olan Cervantes Ödülü nü kazand için çok mutlu oldu- unu söyledi. Ödülle birlikte 125 bin avronun da sahibi olan flair, Bu, sizi hemen incitmeyen bir yumruk yemek gibi, tamamen gerçek d fl dedi. Mexico City nin yerlisi olan Pacheco, ülkenin en önemli flair ve yazarlar ndan biri olarak gösteriliyor. Ödül 1975 y l ndan beri, yazarlar n tüm eserleri gözönüne al narak veriliyor. Ödülün jüri üyelerinden biri olan Jose Antonio Pascual Rodriguez, Pacheco yu dilimizi en iyi kullanan yazarlardan biri oldu u için seçtik. O, günlük hayat derinlikle, düflünce özgürlü- üyle ve kendi dünyas n yaratabilme gücüyle iflleyebilen bir flair diye konufltu. Beyonce kesin Grammy kazan r... Grammy Müzik Ödülleri adaylar aç kland. Bu y lki ödüllere damgas n vuran isim, Y l n En yi Albümü ve En yi fiark s kategorileri de dahil olmak üzere toplam 10 dalda aday gösterilen Beyonce oldu. 52. kez da t lacak olan Grammy Ödülleri nde pek çok isim birden çok alanda aday gösterildi. Taylor Swift sekiz dalda aday gösterilerek Beyonce den sonraki isim oldu. Hip-hop grubu Black Eyed Peas, sekiz y l aradan sonra albüm yapan R&B flark c s Maxwell ve Kanye West alt - flar dalda aday gösterildi. David Guetta, Jay-Z ve Lady Gaga befler; Colbie Caillat, Michael Giacchino, Kings Of Leon, John Newton, RedOne, Bruce Springsteen, T-Pain ve Keith Urban ise dörder dalda aday gösterildi. Londra Film Elefltirmenleri nin seçimi: Apocalypse Now Bu y l 30 uncu yafl n kutlayan Londra Film Elefltirmenleri Birli- i nin seçti i son 30 y l n en iyi filmleri listesinde Francis Ford Coppola imzal Apocalypse Now birinci s rada yer ald. Londra Film Elefltirmenleri Birli i bu y l 30 uncu yafl n kutluyor. Buna istinaden biraraya gelen elefltirmenler, son 30 y l n en iyi filmlerini seçtiler. Listenin birinci s ras nda Francis Ford Coppola imzal Apocalypse Now yer ald. ki Oscarl yap m, 1980 y l nda elefltirmenler taraf ndan En yi Film Ödülü ne de lay k görülmüfltü. Son 30 y lda K yamet/apocalypse Now dan daha iyi bir film çekilmedi ini düflünen elefltirmenler ikinci s ray ise Steven Spielberg imzal Schindler in Listesi/Schindler s List e verdi. Hem Elefltirmenler Birli i nin hem de Akademi nin 2007 y l n n En yi Yabanc Film i seçti i Jane Austen n n ölüm nedeni neydi? Biyografi yazarlar n n büyük bölümü, ünlü ngiliz yazar Jane Austen e ölümünden sonra 1964 y - l nda koyulan böbrek üstü bezi yetmezli i teflhisini kabul etti ve Austen in bu hastal ktan hayat n kaybeden ilk insanlardan biri oldu u düflünüldü. Ancak Austen in yeni okunan mektuplar, baflka bir durumu aç a ç - kard. Jane Austen in hayat n n son günlerinde bilinci gayet aç kt, an- Baflkalar n n Hayat / The Lives of Others listenin üçüncü s ras nda yer ald. APOCALYPSE NOW, JOSEPH CONRAD IN ROMANI HEART OF DARKNESS IN BEYAZPERDE UYARLAMASI Marlon Brando ve Martin Sheen in baflrolleri paylaflt Apocalypse Now, Joseph Conrad n roman Heart Of Darkness n beyazperde uyarlamas. Film Eleflriemenleri Birli- i nin Baflkan Jason Solomons, Apocalypse Now gibi dâhiyane ve güçlü bir filmin Londra Elefltirmenler Birli i nce birinci seçilmesi beni çok memnun etti dedi ve sözlerine flöyle devam etti: Coppola n n filmi 30 y l önce, Elefltir- Editor... Reporter... Reporter... Ahmet Adar Hasan Uflak Haca Cheko menler Birli i ilk kuruldu unda oldu u gibi kesinlikle hakl bir birincilik ald. Savafl karfl t mesaj, kullan lan baflar l film teknikleri ve oyuncular n göz dolduran performans ile bugünkü film elefltirmenlerinin seçimi de 30 y l önce oldu- u gibi Apocalypse Now. Gurur ve Önyarg (Pride and Prejudice) roman n n ngiliz kad n yazar Jane Austen in erken yaflta ölümü her zaman tarihçilerin ilgisini çekmiflti, bu nedenle de ölümüne pek çok aç klama getirmeye çal fl ld. cak böbrek üstü bezi yetmezli inin etkileri aras nda bilinç yitirilmesi ve odaklanma problemi yaflamak da yer al yor. Hastal k konusunda uzmanlaflm fl Katherine White, Austen in ye enine mektuplar nda yazd cildinin renk de ifltirmesi gibi belirtilerden yola ç karak, yazar n ölümüne alternatif aç klamalar getirdi. Buna göre Austen, pastörize edilmemifl sütteki bakteriler yüzünden, pek çok ça dafl gibi tüberküloz nedeniyle hayat n yitirdi. Published by... Fez LTD Printed by... Newsquest Designed by... Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Stradivari için bir kat cila yeter Dünyan n gelmifl geçmifl en iyi keman yap mc s Antonio Stradivari'nin, müzik aletleri için basit bir cila kulland ortaya ç kt. Frans z ve Alman araflt rmac lar, 4 y l boyunca Paris'teki Müzik Müzesinde bulunan 5 keman inceledi ve Antonio Stradivari'nin cila için basit ve s kça kullan lan maddelerden yararland n gördü. Alman kimya dergisi "Angewandte Chemie"de yay mlanan araflt rmaya imza atanlar, Stradivari'nin, 18. yüzy lda zanaatkarlar ve sanatç lar n kulland, kolayl kla bulunan maddelerden yararland n belirtti. K z lötesi mikroskopla yap lan incelemeler sayesinde araflt rmac lar, çok ince iki katmana sahip cilan n kimyasal bileflimini belirledi. Ya bazl ilk katman n müzik aletine hafifçe nüfuz etti i, bu katman, farkl boya maddeleriyle kar flt r lan ya ve çam reçinesi kar fl m ikinci katman n kaplad ortaya ç kt. 'This Is It' 2 haftada rekor k rd Michael Jackson'un son konser kay tlar ndan oluflan 'This Is It', 250 milyon dolar has lat yapt. Efsane pop flark c s Michael Jackson' n son konser provalar n n belgesel niteli indeki kayd 'This Is It' filminin, dünya genelinde 250 milyon dolar has lat yapt bildirildi. Sony Stüdyosundan yap lan aç klamada, filmin 3,4 milyar kifli taraf ndan izlendi i ve bu rakam n bu tarz bir film için rekor düzeyde oldu u kaydedildi. Ekim sonunda gösterime giren filmde, Jackson'un Temmuz ay nda Londra'da vermeye haz rland konserler için provalar s ras nda al nan kay tlar n yan s ra birçok klip yer al yor. Michael Jackson, 25 Haziran'da Los Angeles'ta 50 yafl ndayken afl r doz ilaçlar yüzünden hayata veda etmiflti.

3 Alevi Kültür Dernekleri Baflkan Tekin Özdil: CHP Alevileri kaybedecek Alevi Kültür Dernekleri Baflkan Tekin Özdil, ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinde yapt konuflmada CHP`nin flimdiye kadar Aleviler için bir fley yapmad n, bundan sonra da yapacak gibi görünmedi ini belirterek CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri tamamen kaybedecek dedi. ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, geçti imiz hafta iki ayr etkinlik düzenledi. Bunlardan ilki Cumartesi günü Cemevi`nin Dalston`daki merkez binas nda Alevi Kültür Dernekleri Baflkan Tekin Özdil ile Ankara Alevi Enstitüsü Ö retim Üyesi Doç Dr. Ayhan Yalç nkaya n n konuflmac olarak kat ld seminerdi. Yaklafl k 250 kiflinin kat ld seminerde kat - l mc lar Alevili in nas l anlafl lmas gerekti i ve Alevili in tarihine dair konuflmalar yapt. Konuflmas nda daha çok Alevili in kökenlerine de inen Tekin Özdil, Alevili in tek bir tarifinin olmad n, bu nedenle kimsenin Alevileri bir tarif alt nda tan mlayamayaca n söyledi. Kaç tane Alevi varsa o kadar da farkl Alevilik vard r diyen Özdil, Alevili in genel olarak bir yaflam biçimi oldu unun alt n çizdi. ALEV LER CHP`DEN KOPAR Alevilik etraf ndaki güncel tart flmalara da de inen Özdil, Alevi örgütlerinin bir bütün halinde hareket etmeleri gerekti- ini vurgularken bir siyasi parti kurman n Aleviler için henüz erken (soldan sa a) Alevi Kültür Dernekleri Baflkan Tekin Özdil, Cemevi Baflkan srafil Erbil ve Ankara Alevi Enstitüsü Ö retim Üyesi Doç Dr. Ayhan Yalç nkaya. oldu unu iddia etti. Özdil bunun nedeni olarak da Alevi oluflumlar n n halen kendi kurumlaflmalar n tamamlayamamalar n gösterdi. Konuflmas nda CHP`nin yaklafl mlar n elefltiren Özdil, CHP`nin bugüne kadar Aleviler için bir fley yapmad n, bu durumun bundan sonra da de iflmesinin olanakl görünmedi ini söyledi. Özdil, bu nedenle CHP`nin çok ciddi düzenlemeler yapmamas durumunda Alevileri tamamen kaybedebilece- ini vurgulad. Ankara Alevi Enstitüsü Ö retim Üyesi Doç Dr. Ayhan Yalç nkaya ise, Alevili in insanlar n duygular na göre belirlenemeyece ini belirtirken, herkesin yaflarken gördü ü Alevili i tarif etmesi gerekir dedi. Yalç nkaya, Alevili i, slam`la bütünlefltirenlerin Kerbela ve Hz. Ali zaman n iyi incelemeleri gerekti ini söyledi. YANGIN YER MARAfi Cemevi`nin haftasonu Ersan&Co avukatl k firmas sponsorlu unda düzenledi i ikinci etkinlik ise Pazar günü Selby Centre`da gerçeklefltirildi. Marafl Katliam `n n y ldönümü nedeniyle Yang n Yeri Marafl isimli tiyatro oyunu sergilendi. Etkinli e 500`ü aflk n kifli kat ld. Tiyatro gös- 3 teriminden önce k sa bir konuflma yapan Cemevi Baflkan srafil Erbil, Londra`daki Türkiyeli toplumun sorunlar na de inerek, gençlerin sokaklardan ve çetelerden uzaklaflt r lmas gerekti- i vurgusu yapt. Erbil konuflmas nda E er çocuklar m za kültürümüzü do ru anlatamazasak, o zaman Marafl`ta ama flimdi Londra`da baflka bir cahil kesimin, bir eroin mafyas veya bir çetenin kurban olabilirler. Bu nedenle kültürümüze ve kurumlar m za sahip ç - kal m, gençlerimizi kültürümüz ve de erlerimizle donatal m dedi.

4 y l nda Lord Amir Bhatia taraf ndan kurulan Ethnic Minority Foundation, (EMF) kuruldu u günden bu yana göçmen toplumlara yoksulluk, sosyal adaletsizlik, e itim gibi konularda yard m veren bir gönüllü kurulufl. Sistem içinde yap sal bir de iflim yaratmak için u raflan vak f, diyalog, iletiflim ve sosyal politikalar n analizi konular na yat r m yap yor. Vak f özel olarak çocuklar ve e itim, cinsiyet, sa l k, geçim kaynaklar, yeni teknolojiler ve sosyal uygulamalar ile insan haklar alanlar nda çal fl yor. Önceki hafta sona eren Londra Kürt Film Festivali nin sponsorlar aras nda yer alan vakf n Türkiyeli çal - flanlar ndan Seçil Erden, çal flmalar hakk nda sorular m z yan tlad. Vakf n son zamanlarda yürüttü ü en önemli kampanyan n zorunlu/zoraki evlilik konusu oldu unu kaydeden Seçil Erden, geçti- imiz y l, sadece ngiltere de 400 ün üzerinde zoraki/zorunlu evlilik vakas tespit edildi ini söyledi. Ethnic Minority Foundation çal flanlar ndan Seçil Erden: ngiltere de bir y lda 400 ün üzerinde zoraki evlilik vakas tespit edildi Hamza Aktan Telgraf Gazetesi - Son zamanlarda yürüttü ünüz öne ç kan çal flmalar n z ve kampanyalar n z neler? Kurumumuzun hay rseverlik faaliyetleri yönetimindeki baflar s deneyimle sabittir. EMF, s - n f, cinsiyet ve rk ayr m yapmaks z n adaletsizli i varoldu- u her yerde onu yok etmeyi, sesi duyulmayan n sesi olmay ve tüm bireyler için sosyal de- iflimi amaçlar ve kampanyalar na bunu temel alarak karar verir. Son zamanlarda yürüttü- ümüz en önemli kampanya zorunlu/zoraki evlilik konusu üzerine oldu. Kampanyan n en etkili ürünü ForcedMarriage.net isimli websitesidir. Bu websitesi, zoraki/zorunlu evlilikle ilgili bilinmesi gereken tüm pratik bilgileri ve yard m sa layabilecek kurumlar tek seferde ziyaretçisine sunan bir site. ForcedMarriage.net birebir zoraki evlilik ma duru ve olas ma durlar na seslenen ve konuyla ilgili k lavuzluk sa layan ilk ve tek sitedir. Bizce bu konuda tüm toplumlar n benimsemesi gereken nokta, hiçbir din veya inanc n zoraki evlilik savunuculu u yapmad ve her bireyin evlenmek isteyip istememe veya kiminle evlenece ini seçme hakk na sahip oldu udur. Geçti imiz y l, sadece ngiltere de 400 ün üzerinde zoraki/zorunlu evlilik vakas tespit edilmifltir. AYRIM YAPMADAN TÜM TOPLUMLARA - Vak f, yard m edece i toplulu u hangi kriterlerine bakarak seçiyor ve yard m yöntemleri neler oluyor? Proje ve kampanyalar m z seçerken her zaman sosyal adalet ajendam z çerçevesinde hareket ediyoruz ve uygun buldu umuz kampanya arac n s n f, cinsiyet, din ve rk ayr m yapmaks z n hayata geçiriyoruz. Yöntemler de ulaflmak istenilen amaca göre farkl l k gösteriyor. Mesela zoraki/zorunlu evlilik kampanyas nda bir internet sitesi açmay uygun bulduk ama Tuberküloz la mücadele üzerine olan projede yönetimimiz devletler, taban partiler ve özel sektör aras nda lobi oluflturmak ve baflar potansiyeli gördü ümüz projelere maddi destek sa lamak olacak. TÜRK YEL TOPLUMLA DA ÇALIfiACA IZ - Önümüzdeki dönemde ne gibi projeleriniz olacak? Ayr ca Türkiyeli toplumlarla da iletiflime geçmeyi ve bu toplumlarda çal flmaya yönelik bir plan n z var m? Üzerinde çal flt m z projelerden bir tanesi çocuk haklar ve çocuk çal flt rma üzerine. Bu kampanyan n amac çocuk istismar na ve köleli ine son vernek, emekçi çocuklar n e itim hayat na dönmelerini sa lamak ve yoksul ailelerin bu geçifli yapmas n mümkün k lmak için onlara destek olmak. Bu projemizi ilk etapta, Hindistan da kurdu umuz vak f üzerinden gerçeklefltirmeyi planl yoruz. Öte yandan srail de Bedevilerin yo un oldu u bir bölgedeki k z çocuklar n n e itimi üzerine yürütülen bir projeye olan deste imiz de sürmekte. Üzerinde çal flt - m z bir di er konu da aç k kaynak kullanma flart yla yeni teknolojinin topluluklara getirece i yararlar. Bu konudaki en yeni giriflimimiz dünya nüfusunun üçte birini etkileyen Tüberküloz hastal üzerine. - Ethnic Minority Foundation un Türkiyeli toplumlarla da çal flmak gibi bir projesi var m yak n zamanda? Türkiyeli toplumlarla iletiflime geçmek EMF deki görevime bafllad mdan beri istedi im ve yak n zamanda da hayata geçirdi im bir konu. ngiltere deki Türk, Kürt ve K br s l topluluklar, ülke genelindeki di er etnik az nl klara k yasla ana ak - m n d fl nda kalm fllar ve sosyal ve ekonomik uyum çabalar ndan yeterince faydalanamam fllar. EMF bu noktada Türkiyeli toplumlar için bir köprü görevi görebilir, di er topluluklarla ba lar n güçlendirebilir ve de farkl kökenlerden gelen onlarca taban partiyi birlefltirici bir platform rolünü üstelenbilir. Bunun d fl nda Türkiyeli toplumlar n buradaki sorunlar n ve ihtiyaçlar n daha iyi anlamak ve çözümler üretmek planlar m z aras nda. Bunun mümkün olabilmesi için taban parti kurumlar n düzenledi imiz seminer ve toplant larda görmekten mutluluk duyar z. 15 Aral k ta olacak olan senelik konferans m z n bu aç dan iyi bir f rsat olaca na inan yorum. - EMF, Kürt Film Festivali nin sponsorlar ndan biriydi. Bu iletiflim nas l geliflti? Bu iletiflim asl nda EMF in ForcedMarriage.net ile ilgili fark ndal artt rma yönündeki kampanyas n n bir meyvesi. Birçok baflka toplumda oldu u kadar Türkiyeli toplumlarda da yayg n olan zorunlu/zoraki evlilik konusu hakk nda bilinci artt rmak üzere yola ç kt k. Vak f olarak film festivallerinin kültürleri anlamak ve anlatmak ad na, toplumlar n çok çeflitli kesimlerini bir araya getiren güçlü araçlar oldu una inan - yoruz. Özellikle de etnik az nl klar taraf ndan organize edilen çok kapsaml sosyal bir festivalin göçmen toplumlar n entegrasyonu yönünden önemli bir mekanizma oldu unu düflünüyoruz. Buradan yola ç karak ba ms z bir araflt rma sonucu Londra Kürt Film Festivali (LKFF) organizasyon komitesi ile irtibata geçtik. LKFF de kampanyam z insan haklar yönünden ele ald ve sahiplendi.

5 5

6 6

7 Türkiye bölgede rol modeli olabilmek için yüzünü AB den çevirmemeli London School of Economics teki bir sempozyumda Türkiye nin son dönemde yürüttü ü d fl politika aç l mlar n tart flan Türkiyeli ve Avrupal uzmanlar bu giriflimlerin Türkiye nin Kürt sorunu gibi iç sorunlar n çözmesiyle paralel oldu unu vurgulad. Kat l mc lar Türkiye nin bölgede bir rol modeli olabilmesi için yüzünü AB den çevirmemesinin flart oldu unu ifade ettiler. London School of Economics, stanbul Kültür Üniversitesi ne ba l Küresel Siyasal E ilimler Merkezi (GPoT) iflbirli iyle düzenlenen Türkiye nin D fl Politikas ndaki Dönüflüm konulu konferansa ev sahipli i yapt. Sempozyuma ngiltere nin eski Türkiye Büyükelçisi Sir David Logan, Avrupa Birli i Türkiye eski büyükelçisi Michael Lake, Sir David Hanney, eski sveç Türkiye konsolosu Ingmar Karlsson, akademisyen Heinz Kramer, Prof. Gareth Winrow ile Türkiye den akademisyenler Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. fiule Kut, Prof. Dr. Sylvia Tiryaki, Prof. Dr. Kemal Kiriflçi, GPoT direktörü Mensür Akgün, eski Londra büyükselçisi Özdem Sanberk gibi isimler kat ld. TÜRK YE N N BÖLGESEL VE GLOBAL B R AKTÖR OLARAK ROLÜ KONUfiULDU LSE nin Holborn daki Clement House binas nda geçen hafta Cuma günü gün boyunca düzenlenen sempozyumda Türkiye d fl politikas n n 1980 den bu yana de iflimi, Türkiye-AB iliflkileri ve Türkiye nin bölgesel ve global bir aktör olarak rolü konufluldu. GPoT Direktörü Mensur Akgün aç l fl konuflmas nda Türkiye nin çok uzun bir zamandan sonra ilk kez kendi kimli i ve d fl siyaseti ile ilgili yeni bir anlay fl gelifltirmeye çal flt n söyledi. Türkiye nin bölgede üstlendi i kimilerinin yeni-osmanl c l k olarak tan mlad - rol ve kimli in ne derece gerçekçi oldu unu sorgulayan kat l mc lar, Türkiye nin kapasitesinin bölgenin lideri olmaya yeterli oldu unu, ancak istikrars zl kla an lan bu bölgede çok dikkatli olmak gerekti ini vurgulad lar. DEMOKRAT KLEfiME SÜREC DEVAM ETMEL Öte yandan, konuflmac lar baflta Kürt sorunu olmak üzere kendi içindeki sorunlar çözmemifl bir Türkiye nin global anlamda istikrar ve güvenli i sa lamaya soyunmas n n da zor oldu unu, bu aç dan da demokratikleflme sürecinin önemini vurgulad. Ancak kat l mc lara göre bütün bunlar gerçeklefltirebilmesi ve bölgede bir rol modeli olabilmesi için Türkiye nin yüzünü AB den çevirmemesi flart. Alman akademisyen Heinz Kramer konuflmas nda özellikle Davuto lu nun stratejik derinlik ve komflularla s f r problem doktrinlerine de inerek Türkiye nin yüzünü sadece Avrupa ya dönmüfl geleneksel d fl politikas ndan vazgeçerek çokyönlü bir d fl politika benimsemesinin ülkenin AB üyeli i aç - s ndan sonuçlar n de erlendirdi. TÜRK YE YE DA R fiüpheler Türkiye nin bölgede giderek artan faaliyetlerine dair iç ve d fl bas nda s kl kla belirmeye bafllayan tepkileri de de erlendiren konuflmac lar, bu faaliyetler genelde olumlu olarak karfl lansa da farkl kulvarlarda dile getirilen elefltirilerin ciddiye al nmas gerekti ini vurgulad. Koç Üniversitesi Uluslararas 7 liflkiler ö retim üyesi Fuat Keyman konuya dair dile getirilen flüphelerin üçe ayr labilece ini söyledi. Buna göre AKP nin Türkiye nin yeni giriflken duruflunu slami nüfuzunu art rmak için kulland na inanan sert flüpheciler, yeni Osmanl c l k olarak tan mlanan kültürel bir nüfuzdan söz eden yumuflak flüpheciler ve ideolojik bir tart flman n ötesinde bu d fl politika at l m n n ne kadar gerçekçi ve sürdürülebilir oldu unu sorgulayan üçüncü bir grup mevcut.

8 8 Bu bir reklamd r K br s l politikac ve siyasetçilerden Charalambous a destek Muhafazakar Parti Edmonton bölgesi milletvekili aday Andrew Charalambous a toplumun her kesiminden destek geliyor. Toplumlar m za yak nl ile bilinen Charalambous K br s Rum toplumu taraf ndan da destekleniyor. Muhafazakar Parti Edmonton milletvekili aday Andrew Charalambous seçim çal flmalar n yo unlaflt rd. Seçimlerde seçilme flans yüksek olan Charambolous her geçen gün yeni kesimlerin deste- ini al yor. KÜRT SORUNU VE SEÇ MLER ÜZER NE GÖRÜfi ALIfi VER fi NDE BULUNDULAR Andrew Charalambous un giriflimi ile Kürt toplum temsilcileri ile K br sl siyasetçiler ve ifl adamlar bir araya geldiler. Merkez Londra da bulunan bir restaurantta akflam yeme inde bir araya gelen temsilciler Kürt sorunu ve seçimler üzerine görüfl al fl veriflinde bulundular. Yeme e Andrew Charalambous un yan s ra Güney K br s siyasetinin önemli isimlerinden Anamuhalefet partisi DISI lideri Nikos Anastasiadis, Londra da yaflayan K br sl fl adamlar ndan Chris Lazaris, Andreas Papaevripides ile Croydon Milletvekili Andrew Pelling, Kürt ifladamlar ndan Özgür Demirci, Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya ve Halkevi direktörü brahim Do ufl kat ld lar. DISI lideri Nikos Anastasiadis yemekte yapt konuflmada K br s ta iktidara geldiklerinde neler yapacaklar n aç klad. K b r s n iyi yönetilmedi ini iddia eden Anastasiadis, sürecin t kand n ve ilerleme olmas için mevcut yöneticilerin Bu bir reklamd r Nikos Anastasiadis, Bektafl Yavuz, Andrew Charalambous ve Tamil toplum temsilcisi. Nikos Anastasiadis ve Bektafl Yavuz de iflmesi gerekti ini söyledi. KÜRT TOPLUM TEMS LC LER DISI L DER LE GÖRÜfiTÜ Yemek s ras nda Kürt toplum temsilcileri DISI lideri ile görüflme imkan da buldular. Kürt sorunu ve Türkiye nin demokratikleflmesi konular nda görüfl al fl veriflinde bulunan temsilciler, Türkiye nin son zamanlarda Abdullah Öcalan a karfl yapt klar uygulaman n Kürt halk n tahrik etti ini ve böyle devam ederse gerginli in t rmanaca n söylediler. EDMONTON BÖLGES NDE fiç PART S GER LED Andrew Charalambous kendisine destek amac yla ile gelen ifladamlar ve politikac lara teflekkür etti ve seçim stratejisi hakk nda bilgiler verdi. Edmonton bölgesinde flçi Partisi nin geriledi ini belirten Charambolous, flçi Partisi nin hiç bir flans yoktur. Ben ve arkadafllar m tek tek tüm evleri geziyoruz ve herkesin nabz n tutuyoruz. flçi Partisi ne karfl büyük bir tepki var ve herkes çarenin Muhafazakar Parti de oldu unu düflünüyor. Biz Kürt ve Türk toplumu ile yak n çal - fl yoruz ve ben y llard r bu toplumlar ile içi içeyim. Toplumun sorunlar n n neler oldu unu ve onlar için neler yap lmas gerekti ini en iyi ben bilirim dedi. Geç saatlere kadar sohbete devam eden konuklar, s - cak bir ortamda geçen yemekte görüfl al fl veriflinde bulunduktan sonra salondan ayr ld lar.

9 skoçya ba ms zl k için referanduma gitmeyi planl yor... skoçya hükümeti Birleflik Krall k'tan ayr larak ba ms z olmay referanduma sunmay planl yor. skoç Ulusal Partisi lideri ve özerk skoçya hükümetinin Baflbakan Alex Salmond, " skoçya halk n n kendi kaderini tayin etmesinin zaman geldi" aç klamas yapt. skoçya Baflbakan Alex Salmond, özellikle ekonomi ve d fliflleri alanlar nda ba ms zl - n önemli oldu unu belirterek, " skoçya hükümeti, Birleflik Krall k ile güçlü iliflkileri korumay, örne in Kraliçe'yi hala devlet baflkan olarak kabul etmeyi ama bunun d fl ndaki konularda di er herhangi bir Avrupa devleti gibi ba ms z olmay istiyor" dedi. Salmond kendi bütçelerine sahip olmay, kendi ekonomilerini yönetmeyi ve Avrupa Birli i ile di er uluslararas platformlarda kendi kendilerini temsil etmeyi istediklerini belirtti. 9 ngiliz general: Taliban iktidar nda yollar daha güvenlikliydi BBC 'ye konuflan general Nick Carter, 2001 iflgalinden önce kad nlar n Afganistan n güneyinde seyahat edebildiklerini söyledi. Carter, "K z n z Kandahar' n bir yerine ulaflmas ndan emin flekilde Kabil'de otobüse bindirebiliyordunuz" diye konufltu. Taliban iktidarda oldu u dönemde yollar n güvenlikli oldu unu belirten Güney Afganistan'daki NATO güçleri komutan ngiltere Kraliyet Akademisi sitesinde, Isaac Newton n mektuplar ndan, Mozart n çocukken dehas n n tespit edilmesi Afganistan'da görevli bir ngiliz general, Afganistan'daki yollar n Taliban' n iktidarda oldu u dönemde daha güvenlikli oldu unu söyledi. Carter, flimdiki durumun tam tersi oldu unu söyledi. Afganistan daki uluslararas güçlerin operasyonlar n n Taliban güçleriyle çat flmadan, toplumun güvenli ini sa lama yönüne kayd n belirten Carter, güçlerinin bulundu u yerlerde toplumun can güvenli ini koruyarak, yollarda seyahat özgürlü ünü garanti edeceklerini kaydetti. ngiltere nin ço u Afga- amac yla girdi i t bbi testlere verdi i yan tlara ve Stephen Hawking in kara deliklerle ilgili çal flmalar - n anlatt yaz lar na dek nistan n güneyinde olmak üzere 9 bin askeri bulunuyor. ngiltere 500 asker daha göndererek bu say y 9 bin 500 e ç - karmaya haz rlan yor. Önceki hafta ABD, Afganistan da 30 bin asker gönderece ini aç klamas ard ndan NATO da 10 bin ek asker gönderece ini duyurdu. Gönderilecek askerlerle birlikte Afganistan da bulunan bat l asker say s 130 bine ç kacak. Kraliyet Akademisi nin arflivi dünyaya aç ld ngiltere Kraliyet Akademisi, 350. kurulufl y ldönümü flerefine, arflivini ilk kez internet üstünden dünyaya açt. birçok tarihi belge var. Dünya n n en eski bilimsel kurumu say lan akademide, toplam 1770 bilimsel çal flma bulunuyor.

10 10 Londra Kürt Film Festivali galayla sona erdi Kas m tarihleri aras nda yap lan 6. Londra Kürt Film Festivali düzenlenen bir galayla sona erdi. Festival kapsam nda düzenlenen 2. Y lmaz Güney K sa film Yar flmas da sonuçland. 30 Kas m Pazartesi Nazmi K r k ve Nas r Rezazi günü Spring Studio da yap lan kapan fl galas ile ödüller sahiplerini buldu. Beri Shalmashi, Havi brahim, Nazmi K r k ve Tim Kennedy den oluflan bir juri tarafindan üç film dereceye lay k görülürken bir filme de Juri özel ödülü verildi. KARLI RÜYALAR F LM B R NC L E LAYIK GÖRÜLDÜ Yar flmada yönetmenli- ini Salem Salavati nin yapt Karl Rüyalar filmi birincili e lay k görüldü. Yönetmenli ini Jafar Normohammadi nin yapt Avc adl film ikincilik ödülünü al rken, üçüncülük ödülünü ise Serhat Karaaslan taraf ndan yönetilen 5 Lira ad ndaki film ald. Juri özel ödülü de yönetmenli ini Viyan Mayi nin yapt Beyaz Güvercin isimli filme verildi. Kentish Town da bulunan Sping Studio da düzenlenen gala da aç l fl konuflmas ngilizce, Soranca ve Kurmaci olarak yap ld. Tara Caf, Ata Muftü ve Haco Cheko taraf ndan sunulan program öncesinde yar flmada dereceye giremeyen k sa filmler gösterildi. Galaya Güney Kürdistan Hükümeti temsilcileri ve ünlü Kürt sanatç Nas r Rezazi de kat ld lar. Çok say da sinemaseverin kat ld galada Halepçe de yaflayan çocuklara bir oyun park - n n yap lmas için yard m topland ve festivalin gelirinin de buraya aktar laca belirtildi. JÜR : KARAR VER RKEN ÇOK ZORLANDIK Gala da jüri üyeleri tek tek söz ald lar ve karar verirken ne kadar zorland klar n anlatt lar. Filmlerin yönetmenleri haz r bulunamad için ödüller onlar temsil eden kiflilerce al nd. Yar flmada üçüncü olan filmin ödülünü yönetmen Kaz m Öz ald. kinci olan filmin ödülü de temsilen Nas r Rezazi taraf ndan al nd. Nas r Rezazi bu ödülü temsilen de olsa alm fl olmaktan çok mutlu oldu- unu söyledi. Ödül töreni sonras ödül alan filmler tek tek gösterilirken, konuklar geç saatlere kadar sohbet etme imkan buldular. Renkart kap lar n yeniden aç yor Stoke Newington High Street teki yeni mekan na tafl nan Renkart Sanat Merkezi, 12 Aral k Cumartesi günü saat da düzenlenecek bir etkinlikle aç l fl n gerçeklefltiriyor Londra Kürt Film Festivali düzenlenen bir galayla sona erdi. Festival kapsam nda bu y l ikincisi düzenlenen Y lmaz Güney K sa Film Yar flmas nda ödül alanlara kapan fl galas nda ödülleri verildi. Yar flmada birincilik ödülünü Do u Kürdistan l yönetmen Salem Salavati nin yönetmenli ini yapt - Karl Rüyalar (Xewnên Berfê) adl film ald. y l ndan bu yana Londra da faaliyetlerini sürdürmekte olan Renkart Sanat Merkezi yeni binas na tafl n yor. Türkkiyeli sanatç ve sanatseverleri bir araya getirmek amac ile kurulan Renkart n aç l fl gecesinde, Ümit Ülgen, Sümer Erek, Vehbi Koca, Ufuk Uyan k, Kadir Aktay, Semin Sinemay, lyas K rkan, Alper Taflç ve Selçuk Akp - nar n çal flmalar ndan oluflan karma resim ve foto raf sergisi sunulacak. Yazar Moris Farhi nin Renkart a dair yapaca aç l fl konuflmas - n n ard ndan, foto raf sanatç s Vehbi Koca n n stanbul konulu görsellerinden oluflan Histanbul adl slayt gösterimi gerçeklefltirilecek. Canl müzi in de yer alaca akflamda sahne alacak olan sanatç lar n bafl nda ise Cahit Baylav, Çi dem Aslan, Hasan Dur, Mehmet Ekinci, Ferhat Yegül, Emre Kubilay ve Eray Sert geliyor. Yönetmen Kaz m Öz Kapan fl galas nda Kürt yönetmen ve oyuncular biraraya geldi. ÇALIfiMALARINA YEN DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK Tiyatro, müzik, sinema, foto raf, resim gibi sanat dallar nda birçok çal flma gerçeklefltiren Renkart n, bu alanlarda gerçeklefltirdi i atölye çal flmalar na yeni dönemde de devam edece ini belirten yönetim kurulu üyeleri, yeni dönemde Türkçe konuflan toplumun yan s ra, farkl kültürlerden sanatç ve sanatseverlere de kap lar n açacaklar n belirtiyorlar. Sanat kurumunun yöneticileri, yeni fikir ve projelere de aç k olduklar n n alt n çiziyorlar. Vak f olarak dört y ldan bu yana varl n sürdüren ve çal flanlar n gönüllülerin oluflturdu u Renkart Sanat Merkezi, yeni mekân n n aç l fl kokteyline tüm sanatseverleri davet etti. RenkArt Centre adresi: 86 Stoke Newington High Street, Stoke Newington, N16 7PA. Daha fazla bilgi almak isteyenler numaral telefonu arayabilirler.

11 11 Croydon milletvekili aday Barwell dan Kürt toplumuna destek sözü Croydon un Muhafazakar Partili Milletvekili aday Gavin Barwell, ziyaret etti i Kürt ailelerine kültürel ve ekonomik alanlarda destek olma sözü verdi. Croydon un Muhafazakar Partili Milletvekili aday Gavin Barwell geçti- imiz hafta Pazartesi günü bölgede yaflayan bir Kürt ailesini evlerinde ziyaret etti. Seçim çal flmalar hakk nda bilgi vermek ve Kürt toplumunun sorunlar n birebir dinlemek isteyen Barwell, 6 bini bulan Kürt nüfusunun sorunlar yla ilgilenme sözü verdi. GELECEK SEÇ MLERDE M LLETVEK L SEÇ LMES NE KES N GÖZÜYLE BAKILIYOR Gelecek seçimlerde milletvekili seçilmesine kesin gözüyle bak lan Barwell, Croydon daki Kürt toplumunu temsilen Bedir ailesinden Yasin Bedir, Algul Bedir, Mehmet Ali Bedir, Ersin Bedir, Nesibe Bedir, Saadet Kubatl, Baran Kubatl, Deniz fiengül, Eyüp Sidar, Elif Kahraman, Ramazan Ayd n, Sebab Ayd n, Eylem Bedir ve Burhan Gök ile üç saati aflan bir görüflme yapt. DERNEK CANLANDIRILACAK Kürtlerin sorunlar n dinleyen ve notlar alan Barwell, ekonomik nedenlerle kapanan Kurdish Mala Hevaltiyê derne inin canland r lmas ve gerekli finansman n sa lanmas için çal - flaca n ifade etti. Kürt gençlerinin derne in di er dernekler gibi yeterli ekonomik deste i alamad için kapand n belirtmesi üzerine Barwell, Bu adil bir durum de il maalesef. Normalde sizin derne inizin de bu destekten yararlanabilmesi gerekirdi. Bunu düzeltmek için çal flaca- m dedi. KÜLTÜREL ETK NL KLERE DESTEK Barwell, Kürtlerin gelenekleri ve kültürleriyle ilgili etkinlikler yapmalar için de gerekli ortam n yarat lmas - na u raflaca n söylerken Kürt gençlerinin PKK nin terör örgütü listesinde yer almas n n do ru olmad sözlerine de destek verdi. ÖZGÜRLÜK SAVAfiÇILARININ TERÖR ST OLARAK GÖSTER LMES NE KARfiIYIM Toplant da söz alan gençlerden birinin PKK liler terörist de il, onlar özgürlük savaflç lar sözlerine yan t veren Barwell, bu durum muhtemelen Amerika ya yap lan 11 Eylül sald r lar - n n ard ndan olufltu. Yoksa ben de özgürlük savaflç la- Barwell, Kürtlerin Croydon da yaflad klar sorunlar dinleyerek, notlar ald. r n n terörist olarak gösterilmesine karfl y m dedi. POL SLER fi KAYET ED N Kürtlerin Croydon da rkç tav rlarla karfl lafl p karfl laflmad klar n soran Barwell e Kürtler, günlük hayat içinde çeflitli zamanlarda bu tür sorunlarla karfl - laflt klar yan t verdi. Gençlerden biri, önceki hafta PKK ye destek için düzenlenen bir yürüyüflte bir polisin kendisini PKK yanl s slogan atmamas yönünde uyar p tehdit etti- ini söylemesi üzerine milletvekili aday Barwell bu kabul edilemez bir durum. Bu tür durumlarda bunu yapan polisin numaras n al p flikayet edin vurgusu yapt. BARWELL, GÖRÜfiMEDEN MEMNUN AYRILDI Bir baflka gencin Croydon College in dil okulu bölümünde ayr mc tav rlarla karfl laflt n belirtmesi üzerine Barwell, sözkonusu okul yöneticileriyle bu durumu görüflece ini ifade etti. Barwell, Kürtlerin Croydon da yükselen suç oranlar yla ilgili kayg lar hakk nda da suçun azalt lmas için ilçeye daha fazla polis kayd rmay planlad klar n belirtti. Toplant da tatl lar ikram edilen Barwell, görüflmeden son derece memnun kald n dile getirerek bu tür toplant lar tekrarlamak istedi ini belirtti ve ev sahipli i için Kürt ailesine teflekkür etti. Muhafazakar Partili Milletvekili aday Gavin Barwell görüflmeden sonra Kürt aile ile hat ra foto raf çekti.

12 12

13 13

14 14 Londral lar iklim kaosuna son vermek için yürüdü Londra da 20 bini aflk n kifli iklim kaosunun son bulmas için yürüdü. Londra merkezde bir araya gelen göstericiler Parlemento ve çevresindeki tüm yollarda yürüyerek iklim ile ilgili al nacak kararlarda etkili olmalar gerekti ini hayk rd lar. Göstericilerin büyük bir k sm mavi elbiseler giyerek yüzlerine mavi boyalar sürdüler. " klim Kaosunu Durdurun" ad yla Londra da düzenlenen ve 20 bini aflk n kiflinin kat ld gösteriye, Britanya n n iklim de iflikli iyle mücadelede olas bir anlaflmaya öncülük edebilece ini söyleyen Enerji Bakan Ed Miliband de kat ld. KL M KOUSUNA SON KOAL SYOUNU TARAFINDAN DÜZENLEND Stop Climate Chaos Coalition ( klim Kousuna Son Koalisyounu) taraf ndan organize edilen ve 5 Aral k günü yap lan gösteri için merkez Londra daki bir çok yol trafi- e kapat ld. Parlemento çevresindeki tüm yollar göstericiler taraf ndan doldurulurken, Westminster köprüsü göstericilerin geçifli için araç geçifllerine kapat ld. Ya mura ald r fl etmeyen gösterileler akflam saatlerine kadar protestolar n sürdürdüler. BROWN LE GÖRÜfiTÜLER Baflbakanl n bulundu- u Downing Street te de yürüyen gösteriler Baflba- Haringey ilkokullar ndaki çocuklar köpek pisli i, duvar yaz lar gibi kirlilik unsurlar n tespit edip müdahale etmesi için belediyeye haber verdi. Sokakta b rak lm fl çöpleri rapor eden çocuklar daha kan Gordon Brown taraf ndan destek gördüler. Gordon Brown göstericilerden baz lar ile görüfltü. Görüflme s ras nda Brown, protestoculara liderlerin ilk klim De iflik- sonra belediyenin temizleme operasyonunu izledi. Belediye meclisinin çevreden sorumlu üyesi Brian Haley çocuklar n bu kampanyaya dahil olmas yla ilgili flunlar söyledi: Hiçbir yafl sorumlu bir vatandafl olmay ö renmek için çok genç de ildir. li i Anlaflmas n imzalamalar n teflvik ettiklerini ve liderlerin Kopenhagen zirvesine giderken birlikte çal flacaklar na dair iflaretler vermek zorunda kald klar n ve bunda da Çocuklar n kendi çöpleriyle ne yapmalar gerekti ini ö renmeleri ve belediyeyi daha yak ndan tan malar çok önemli. Böylece bizim de çevre sorunlar yla nas l bafl etti imizi görüyorlar. Art k soka a çöp atanlar gördüklerinde uyaracaklar. bu tür protestolar n pay oldu unu söyledi. LONDRA DA B R D Z ETK NL K DAHA YAPILACAK Protestocular taraf ndan yap lan konuflmalarda Bat l uluslar n 2050 y l - na kadar hava kirlili i ve iklim sorunlar n yüzde 80 oran nda çözüme kavuflturmas gerekti i dile getirildi. Stop Climate Chaos Coalition yetkilileri bu gösterinin bir bafllang ç oldu unu ve önümüzdeki günlerde bir dizi etkinli in daha Londra da yap laca n duyurdular. Haringey li çocuklar temizlik operasyonunda Güney ve Kuzey Haringey ilkokullar ndan ö renciler geçen hafta kollar s vad ve Temiz Süpürme kampanyas na kat ld. Çocuklar ayn zamanda köpek sahiplerine sorumluluklar n hat rlatan bir tabela için de tasar m yapt. Tasar m yak n zamanda Harringey'de sergilenecek. Temiz Süpürme Kampanyas 7-12 Aral k tarihleri aras nda West Green'de devam edecek. Sefaret Yaman Direct number: Do um zni ve Cinsel Ayr mc l k Yap lan araflt rmalar ngiltere de her y l yaklafl k 30,000 kad n n hamilelik ve do um iznine iliflkin sebeplerden dolay iflini kaybetti ini göstermektedir. statistiklere göre ifl verenlerin %49 u bir kad n iflçiyi al rken, kad n n yafl, evlilik durumu ve gelecekte çocuk yap p yapmayaca na iliflkin durumunu göz önüne ald klar n belirtmektedirler. Buna ilaveten ifl verenlerin %81 i, yasal olsa idi e er, kad n iflçileri ifle almadan önce onlara gelecekteki aile planlar üzerine sorular soracaklar n belirtmektedirler. Bu haftaki yaz mda iflçi kad nlar için hamilelik ve do um izinleri üzerinde durmak istedim. fl yasalar ve insan haklar sözleflmesine göre kad nlar cinsiyet, hamilelik ve do umdan kaynaklanan hiçbir ayr ma maruz kalamazlar. Ancak bu söylem yukar daki rakamlar göz önüne al nd nda ço u zaman sadece söylemde kalmaktad r. Kad nlar n ngiltere deki hamilelik ve do um iznine iliflkin haklar özetle flöyledir. Öncelikle hamilelik ve do um iznine tabi olmak için bir kad n n bulundu u yerde en az 26 hafta çal flm fl olmas gerekmektedir. Kad n iflçi, do um tarihinden en az 28 gün önce do um iznine ayr lmak istedi i tarihi ifl verenine bildirmek zorundad r. Do um iznine ayr ld tarihten itibaren olan ilk 6 hafta için kad n iflçi normal maafl n %90 n alma hakk na sahiptir. Geri kalan 33 hafta süresince yasal olarak verilen do um ücretine tabiidir bu da 6 Nisan 2009 tarihinden itibaren haftada dur. Bu ücret bu güne kadar idi. Tabii kad n iflçi ifl vereni ile anlaflmaya var rsa ödenecek miktarlar bunlar n üzerine ç kabilir ancak bu verdi im rakamlar yasal olarak ifl verenin minimum ödemesi gereken rakamlard r. Avrupa Birli i ülkeleri aras nda ngiltere, kad nlar n, hamilelik ve do um iznine iliflkin haklar baz nda en kötü ülkeler aras nda yer almaktad r. Bir çok Avrupa ülkesinde, kad nlar n do um sonras haklar ve ücretleri çok daha kapsaml ve daha iyidir. Avrupa Birli ine üye ülkeler içerisinde, çal flan kad na, bu anlamda en iyi haklar sveç te yaflayan kad nlara tan nmaktad r. sveç teki bir kad n iflçi hamilelik ve do um iznine ayr ld tarihten itibaren 1 y l süresince normal maafl n n %90 n n alabilmektedir. Avrupa komisyonunun yeni bir tasar s na göre, kad nlara do um iznine ayr ld ktan sonraki 14 ile 18 hafta için tam ücret verilmesi önerilmektedir. Ancak bu önergenin ngiltere taraf ndan onaylanmas ve uygulanmas flimdiki ekonomik durum göz önüne al nd nda çok zor görünüyor. Kald ki böyle bir tasar kabul edilse bile, yukar daki yüzdeler göz önüne al nd nda kad n iflçiler için yine adil bir sonuç ç kmayacak gibi. UK de her ne kadar hamilelik ve do um izni 52 hafta olsa bile uygulamada ço u kad n iflçiler bu sürenin tamam n dahi kullanmamaktad rlar. Çünkü ald klar oran ndaki haftal k do um ücreti yaflam standartlar göz önüne al nd nda bir kiflinin geçimi için bile yeterli de ildir. Her ne kadar do um ya da hamileli e iliflkin bir nedenle iflten at lan bir kad n iflçinin iflten at lmas yasa d fl cinsiyet ay r m n olufltursa ve bu zeminde, hamilelik ve do um iznine iliflkin bir nedenle iflten at lan bir kad n davac n n bu ayr m temeline açaca bir davada baflar l olaca ihtimali hemen hemen %100 olsa bile, yukar dak yüzdeler UK de kad n aç s ndan iyimser bir tablo çizmemektedir.

15 Çocuk ve engellilerin merkezi: Hackney Ark Sa l k, e itim ve sosyal geliflme merkezi Hackney Ark geçen hafta Perflembe günü Çocuklar, Okullar ve Ailelerden sorumlu bakan Ed Balls taraf ndan resmi aç l fl gerçeklefltirildi yafl aras çocuk ve gençler, engelliler ve özel e itim ihtiyac duyanlarla ailelerinin kullanabilece i Hackney Ark n aç l fl na baflta Hackney Belediyesi nden yetkililer olmak üzere çok say da kifli kat ld. Sa l k, e itim ve sosyal geliflme merkezi Hackney Ark geçen hafta aç l fl n gerçeklefltirdi yafl aras çocuk ve gençler, engelliler ve özel e itim ihtiyac duyanlarla ailelerinin kullanabilece- i Hackney Ark n aç l fl na kat lan Çocuklar, Okullar ve Ailelerden sorumlu bakan Ed Balls, aç l fltan önce sa l k, e itim ve bak m merkezinin 31 farkl ünitesini dolaflarak yetkililerden bilgi ald ve merkezin çal flanlar yla sohbet etti. Londra da yasad fl çal flan 100 göçmen yakaland... Ekonomik kriz sonras kaçak çal flmaya yönelik önlemleri art ran Border Agency, yaln zca Nisan ve Kas m aylar aras nda Olimpiyat Stad nda yasad fl çal flan 100 kiflinin yakaland n aç klad. Bunlardan ço u s n rd fl edildi. Londra 2012 Olimpik stadyumunda yasad fl çal flan 100 kifli tutukland. Border Agency'nin verdi i bilgilere göre yaln zca Nisan ve Kas m aylar aras nda stadyumda 93 tutuklama gerçeklefltirildi. Bu tutuklamalardan 85'i Göç Kanunu ihlallerine dayan yor. 41 kifli sahte pasaport ve belge kullanma flüphesiyle göz alt na al n rken 23 kifli de s n r d fl edildi. Border Agency'nin olimpiyatlardan sorumlu yetkilisi Tony Smith yapt aç klamada Sahada ifl arayan kiflilerin kimlik bilgilerini denetlemek üzere sürekli yetkililer var. Amac m z olimpiyatlara kadar her fleyin haz r edilmesi ve bunu yasal olarak çal flan insanlar n yapmas. flverenlerle çok yak ndan çal fl yoruz. Onlara konu hakk nda sunumlar yap yoruz. Amac - m z yasad fl çal flmay önlemek dedi. HER ÜLKEDEN VAR Tutuklananlar n 31'i Hindistan, 12 si Nijerya ve 7 sinin Ukraynal oldu u aç kland. Kalanlar ise Brezilya, Kosova, Moldova, Sierra Leone, Zimbabwe ve Arnavutluk vatandafl. Tutuklananlar aras nda 17 kifli ise öteki olarak gösterildi. Bunlardan ngilitere de çal flma izni olan 7 kifli ise sahte belge bulundurmaktan tutukland. Bu kiflilerden birinin güvenlik önlemlerinin gevflekli ini afifle etmek için sahte belgelerle çal flan ngiliz bir gazeteci oldu u aç kland. NG L Z fiç LER PROTESTO ETM fit Geçti imiz aylarda iflçiler tafleron firmalar n ucuz iflçi bulmak için yurtd fl ndan ifl kanunlar n çi neyerek insan çal flt rd n öne sürmüfltü. May s ay nda yap lan protestoda, iflçiler tafleron firmalar taraf ndan de il do rudan ifle al nma talebinde bulunmufltu. Protestocular ayr ca belli ifllerin yerel nüfusa verilmesi talebinde bulunmufltu. Protestolara cevaben bir stad yetkilisi çal - flanlar n en az yar s n n Londra sakini oldu unu belirtmiflti. Ekonomi uzmanlar hükümetin bankalar kurtarma plan n n Britanyal her aileye yaklafl k 5 bin sterline mal oldu unu ifade ediyorlar. Hükümetin flimdiye kadar bankalar kurtarmak için harcad on milyarlarca sterlinin daha da artabilece i belirtilirken, Londra'da y lda en az bir buçuk milyon dolar kazanan 5 bin bankac n n oldu u kaydediliyor. Bankac lar n ald primlerle ilgili Times gazetesinde yer alan bir yorum ya- ÇOCUKLAR VE ENGELL LER Ç N YEN OLANAKLAR YARATMAK HÜKÜMET N EN ÖNEML ÖNCEL Aç l flta yapt konuflmada Hackney Ark n aç lmas n n önemine de inen bakan Balls, flöyle konufltu: Hackney Ark, bu bölgedeki gençlerin ve çocuklar n geliflim, e itim, fiziki ve psikolojik problemlerinin üstesinden gelmelerine yard m edecek. Ayn çat alt nda sa l ktan e itime, çocuk geliflimden bak m na kadar servislerin yerlefltirilmesi çok güzel bir z s nda, bankalar n y lda bir buçuk milyon dolar kazanan bankac lardan kurtulurlarsa daha kârl hale gelecekleri fikri iflleniyor. 15 örnek oluflturdu. Bu harika merkezi gezdi imde ve özelliklerini gördü ümde gerçekten çok etkilendim. Çocuklar ve engelliler için yeni olanaklar yaratmak bu hükümetin en önemli önceliklerinden ve umuyorum ki bunun gibi çok daha yeni merkezleri ülkenin di er taraflar nda da görebilece iz. Aç l flta bir konuflma yapan Hackney Belediye Baflkan Jules Pipe da, Hackney Ark n çal flmalar na kat lan herkesi tebrik etmek istedi ini belirterek Hackney Ark bize yarat c ve etkili birlikteliklerin neler baflar labilece- ini gösteriyor dedi. Bankalar kurtarman n her bir aileye faturas 5 bin sterlin... Hükümetin bankalar kurtarma plan n n ülkedeki 21 milyon ailenin her birine yaklafl k 5 bin sterline mal oldu u belirtiliyor. OLA ANÜSTÜ YETENEKLER YOK Antatole Kaletsky Times'daki yaz s nda, bankac lar n bu derece yüksek para kazanmalar na neden olacak kendilerine özgü ola anüstü yeteneklerinin olmad n savunuyor. "Bankac lar n, kendileriyle benzer derecede kalifiye çal flanlara oranla bu kadar yüksek ücretler almalar n n nedeni ne?" sorusunu soran Kaletsky flöyle devam ediyor: "Bunun nedeni bankac lar n gerçekten de eflsiz yeteneklere sahip olmalar m? Yoksa arkas nda hükümetin aç ktan ya da dolayl flekilde garantisinin oldu u büyük miktarda sermayeye eriflimlerinin olmas m? Bu sorunun cevab aç k ve bu, bankac lar n mudilerin paralar üzerinden elde ettikleri kazançlar n, kendi ceplerine de il, mudilerin hesaplar na gitmesi gerekti i anlam na geliyor."

16 16 Avam Kamaras Baflkan John Bercow un eflinden cesur itiraflar Avam Kamaras Baflkan John Bercow un efli Sally Bercow, Oxford da ö renci oldu u 1990 l y llarda günde iki flifle flarap içen ve sadece içki karfl l tek gecelik iliflkilere giren bir parti k z oldu unu söyledi. We stminster daki yerel meclis seçimlerinde flçi Partisi nden aday olacak olan 40 yafl ndaki Sally Bercow, London Evening Standard Gazetesi ne verdi i ilk röportaj nda, kat ld seks ve uyuflturucu alemlerini ayr nt lar yla anlat rken, Politikaya at lmadan önce halk n geçmiflimi bilmesini istiyorum dedi. Bercow, çki içmeye ö len bafllar, günde en az iki flifle içerdim. Biri bana bar- Af ganistan da hayat n kaybeden bir askerin annesine geçen ay imla hatalar yla dolu bir taziye mektubu yaz nca tepki çeken ve Bir gözüm iyi görmüyor ve el yaz m iyi de il diyerek kendisini savunan Brown yine bir taziye mektubu kriziyle karfl karfl - ya. da içki gönderirse, ben de neden olmas n deyip onun evine gitmeyi kabul ederdim. Bunlar aflk ya da sevgi de ildi. Sadece seksti diye konufltu y l ndan beri içki içmedi ini belirten Bercow, sözlerini, Tan mad n insan ile seks yapmak ve gecenin sonunun nas l bitece ini bilememek heyecan vericiydi diye sürdürdü. Westminster daki yerel meclis seçimlerinde gelecek ay flçi Partisi nden aday olacak olan Sally Bercow un sözleri baflta Muhafazakar Parti olmak üzere büyük tepki çekti. Bercow un daha önce de Oxford dan mezun oldu u iddias as ls z ç km fl, ünlü üniversiteden 2 y l sonra devams zl ktan at ld aç klanm flt. Brown dan ikinci mektup gaf Baflbakan Gordon Brown n Afganistan da hayat n kaybeden askerin ailelerine gönderdi i taziye mektubu gaflar birbirini izliyor. Savunma Bakanl ndan yap lan aç klamada, UFO ihbarlar - n n yap ld telefon hatt ve adresinin iptal edildi i belirtildi. Aç klamada, 50 y l aflk n sürdürülen UFO izlemelerinden Birleflik Krall k a yönelik herhangi bir tehdit ya da yabanc bir hayatla ilgili hiçbir kan t elde edi- Brown n Afganistan da 2007 de hayat n kaybeden ngiliz askeri Jack Sadler n ailesine tam iki y l sonra taziye mektubu yollad ortaya ç kt. Bas na konuflan baba Ian Sadler baflbakan n mektubu iki sene sonra yollayarak biraz geç kald - n söyledi. Bunun üzerine Brown, Sadece ailelerden özür dileyebilirim. çten taziyelerimi göndermek istiyorum dedi. Britanya UFO ihbar hatt n kapatt Birleflik Krall k ordusu, kimli i bilinmeyen obje (UFO) görenlerin baflvurdu u ihbar hatt n resmen kapatt. lemedi i kaydedildi. "UFO haberlerini incelemenin savunma aç s ndan herhangi bir de eri yok" denilen aç klamada, bu ifl için kullan lan paran n Afganistan operasyonlar n n finansman nda kullan lmas n n daha yararl olabilece i belirtildi. hbarlar inceleyen subaylar ise baflka görevlere atand. Ali Has HUKUK KÖfiES DNA Tekni ine Ne kadar Güvenebiliriz? 15 A ustos 1998 de Kuzey rlanda da, County Tyron un Omagh bölgesinde 29 kifli bombal sald r sonucu hayat n kaybetti. Bu durum Kuzey rlanda da son 30 y lda yaflanan en kötü olay olarak tarihe geçti ve o tarihten itibaren bu sald r Omagh sald r s olarak bilindi. Bu sald r y hiç kimse üstlenmedi ama herkes IRA örgütünün sald r y gerçeklefltirdi ine inand. Bu olay n üzerine sald r ile iliflkisi bulundu u gerekçesi ile bir çok kifli tutukland fakat daha sonra bu kifliler serbest b rak ld. DNA kan t tart fl lmaz delil olarak nitelendirilmekte ve her gün mahkemelerde kiflinin suçlu olup olmad n kan tlamada kullan lmaktad r. Omagh bombalama davas nda polisin delilleri DNA kan tlar na dayal yd ki böylece suçlama getirebildiler te polis Sean Hoey i sald r ile ba lant s oldu u gerekçesi ile tutuklay p sorgulad. Daha sonra Sean Hoey 29 kifliyi öldürmek ve sald r ya efllik etmek suçlar ile suçland. Sald r y yapmak suçu ile suçlu bulundu. Sean Hoey daha sonra verilen kararlara itiraz etti ve yarg laman n temyiz edilme hakk n kazand. 20 Aral k 2007 de Sean Hoey kendisine karfl getirilen bütün suçlamalardan akland ve temyiz mahkemesi taraf ndan serbest b rak ld. Hakimin davada Sean Hoey i suçsuz bulmas mahkemenin yaklafl k 10 ay sürmesinin ard ndan gerçekleflti. Bu dava sadece haks z bir yarg lanma örne i de ildi. Ayn zamanda suç davalar nda DNA kan tlar n n ne derece güvenilir olup olmad noktas nda kuflkulara sebep oldu. DNA KANITI NED R? Yukar da da göründü ü gibi DNA delili kuflku duyulmayan ve de ifltirilemeyen kan t olarak görülüyordu. DNA kiflinin kendisine aittir. E er kiflinin DNA s suç aletinin, örne in silah, b çak v.b üzerinde bulunmufl ise o halde bunu kiflinin o alet veya mekan ile bir flekilde kontak kurdu unu red etmesi imkans zd r. Çünkü DNA kifliye özgü bir genetik imza niteli indedir. Yani her kiflinin DNA s farkl d r ve dolay s yla DNA incelemesi ile kifliler birbirinden ay rt edilebilinmektedir. DNA inceleme tekni i ilk olarak 1985 de ngiliz bilim adam Dr. Alec Jeffreys tarafindan Leicester Üniversitesi nde gelifltirilip ceza davalar nda kulan lmas n n yolu aç lm flt r. Omagh bombalama davas nda kulan lan DNA inceleme tekni ini Low Copy Number (LCN) (Düflük Kopya Numaras ) 1999 da ngiltere devletinin sahip oldu u Forensic Science Service buldu ve dünya çap nda kullan lmaya baflland. Buna en iyi örnek Portekiz de kaybolan Madeleine McCann i aramak için bu tekni in kulan lmas yd. LCN metodu mikroskobik DNA örneklerinin büyütülmesi ile büyük örnekler oluflturulmas d r. Fakat bu teknik Omagh bombalama davas ndan sonra art k tart fl l r hale geldi. Omagh davas n n savunma avukatlar taraf ndan yap lan incelemelere göre DNA n n büyütülme aflamas nda sadece davan n tek san olan Sean Hoey nin DNA s ile ba daflmad. Ayn zamanda Kuzey rlanda ya hiç gitmemifl olan 15 yafl ndaki Sussex ten bir çocu a da ait olabilirdi. Davay gören hakim Sean Hoey i suçsuz bulurken kulan lan LCN-DNA tekni inin ne derece geçerli ve güvenilir oldu u üzerine ciddi kuflkular n belirtti. Sonuç olarak Savc l k bu tekni e dayanan bir çok davan n yeniden gözden geçirilmesine zorland ki; bu teknik çok ciddi suçlarda dahi kiflilerin yarg lanmas nda kullan lan bir teknikti. Benzer olarak yine devletin bu konuya olan kuflkusu artt ve çiflleri Bakanl Glasgow/ skoçya da bulunan Strathclyde Üniversitesi nde söz konusu tekni in tekrardan incelenip de erlendirilmesini ve bir raporun yaz lmas n kararlaflt rd. DNA kan t tekni inin ne derece güvenilir oldu unu zaman gösterecek ki bu; yüzlerce kiflinin davalar n n da temyiz yolunun aç labilece i anlam n tafl maktad r.

17 17 Parlemento önünde Öcalan için süresiz açl k grevi bafllad Kürt Halk Önderi Abudullah Öcalan n ölüm çukuru olarak nitelendirilen yeni hücreye konulmas ve koflullar n n öncekinden daha da kötülefltirilmesini protesto etmek ve bir heyetin mral adas na gitmesini sa lamak için Lonrda da yaflayan Kürtler Parlemento binas önünde dönümüflümlü ve süresiz açl k grevine bafllad lar. Parlemento önünde kurulan çad rda yap lan açl k grevi 10 kiflilik gruplar fleklinde devam edecek. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki bask ve iflkencelerin son bulmas için Londra da yaflayan Kürtler 5 Aral k Cumartesi günü dönüflümlü ve süresiz açl k grevi bafllatt lar. Parlemento önünde kurulan çad rda yap lan açl k grevi 10 kiflilik gruplar fleklinde devam edecek. Eylemciler açl k grevi ile amaçlar n n soruna dikkat çekmek, Öcalan üzerindeki iflkencelerin son bulmas ve CPT (Uluslararas flkenceyi zleme Komitesi) yetkililerin mral adas na bir komisyon göndermesini sa lamak olarak aç klad lar. Eylemciler Parlemento nun karfl s nda bulunan meydanda çad r açarak amaçlar n belirten pankartlar koydular. Öcalan n posterleri de açan eylemciler amaçlar n belirten bildiriler da tt lar. KÜRTLER N TEPK S TÜM AVRUPA ÜLKELER NDE DEVAM ED YOR Konu ile ilgili olarak görüfllerine bafl vurdu umuz KNK üyesi Akif Wan flunlar söyledi: Bilindi i üzere Kürt Halk Önderi say n Öcalan a uygulanan tecrit gün be gün kötüye gidiyor. Biz Kürt halk olarak, KNK olarak bunu kabul etmiyoruz. Bu nedenle arkadafllar m z açl k grevindeler. Bu açl k grevi CPT taraf ndan say n Öcalan n bulundu u yer inceleninceye kadar devam edecek. Kürtlerin tepkisi tüm Avrupa ülkelerinde devam ediyor. Biz KNK olarak halk mz n grevde olan arkadafllar m z ziyaret etmesi ve grevde yer almak isteyenlerin de isimlerini yazd rmalar n istiyoruz. Baz sivil toplum örgütleri ve parlementerlerle randevular m z vard r ve Öcalan n son durumunu izah eden dosyalar onlara verece iz ve onlardan Türkiye D fliflleri Bakanl na ve CPT ye mektuplar yazmalar n isteyece iz" M LLETVEK L ANDREW PEL NG, GREV ÇADIRINI Z YARET ETT Parlamento önünde bafllayan açl k grevinin ikinci gününde Muhafazakar Parti Croydon milletvekili Andrew Peling, grev çad - r n ziyaret etti. Ö leden sonra parlamentodan ç kan muhafazakar parti milletvekili Andrew Peling, çad ra geldi. Croydon milletvekili Peling, grevin amac hakk nda bilgi edindi. Eylemcilerle dayan flma dileklerini ileten Peling, tecritin kald r lmas talebiyle haz rlanan metni de imzalad. AÇLIK GREV NE KATILAN EYLEMC LERDEN BAZILARI KONU LE LG L GÖRÜfiLER N AÇIKLADILAR: Hüseyin Kandemir: Baflkan n üzerindeki bu olumsuz flartlar n, bask - n n önlenmesi ve kendi sesimizi dünyaya duyurmak için demokratik protesto eylemimizi sonuna kadar sürüdürece iz. Kürtlerin yapaca en iyi eylem kendi sesini duyurmakt r. Eylemciler Parlemento nun karfl s nda bulunan meydanda çad r açtilar. Sema Y ld z: serbest b rak lmas d r. Açl k grevini Baflkan Abdullah Öcalan n son duru- Açl k grevine on kifli baflla- Ali Has: mu ile ilgili yap yoruz. Bana d k ve dönüflümlü devam göre Baflkan Apo Kürt halk d r ve onun durumunun tik sürece duyarl l k gelifltir- edece iz. Türkiye deki poli- ne kadar kritik oldu unun mek istiyoruz. Say n Öcalan n kötülefltirilen hapisha- fark nday z ve onu desteklemek amac yla buraday z. ne koflullar n kamuoyuna Tüm Kürtlerin bu eylemlere duyurmak ve bu konuda destek vermesi gerekiyor. duyarl l k sa lamak istiyoruz. Halil Kahraman: Kürt Halk Önderi Abdullah Gülcan Ayd n: Öcalan n mral tecritine Baflkan Öcalan n sa l k durumunun kötü olmas ndan karfl Britanya Halk Meclisi nin bafllatt açl k grevine dolay buraday z. Tecrit koflullar n n düzeltilmesini isti- kat ld k. Önderli e yap lan sald r Kürt halk na yap lm flt r. Amac m z Kürt Halk bir an önce çözülmesi için yoruz ve Kürt sorununun Önderi Abdullah Öcalan n eylem yap yoruz. Britanya daki Kürt kurumlar ndan ortak aç klama Britanya da faaliyet yürüten Kürt kurumlar Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan a karfl yap lan ve iflkenceye varan uygulamalar n son bulmas için yap lacak olan protesto amaçl etkinlikler için bir bas n aç klamas yapt lar. Fed-Bir, Britanya Halk Meclisi, Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), Kürt Toplum Merkezi, Halkevi ve Roj Kad n Meclisi taraf ndan Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) yap lan aç klamaya çok say da kifli kat ld. Britanya daki Kürt kurumlar, Öcalan n yeni cezaevi koflullar n konu alan bir bas n toplant s düzenledi. 2 Aral k Çarflamba günü Kürt Toplum Merkezi nde (KCC) düzenlenen toplant da, Fed-Bir yöneticisi Arzu Peflmen, Halkevi Baflkan Mustafa Topkaya, KCC yöneticilerinden Mark Campbell ve KNK Britanya temsilcisi Akif R zgar Wan konufltu. Arzu Peflmen in okudu- u bas n metninde Kürt Halk Önderi Öcalan n yaflam koflullar na dikkat çekildi. Öcalan n imha edilmek istendi ini belirten Peflmen, Kürt halk n n bu duruma sessiz kalamayaca- n belirtti. Akif R zgar Wan, Arzu Peflmen, Mustafa Topkaya, Mark Campbell Y LEfiT RME ADI ALTINDA KOfiULLARI ÇOK DAHA FAZLA A IR- LAfiTIRILDI Yap lan ortak bas n aç klamas nda flöyle denildi: Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan n yeni cezaevine nakledilmesiyle, iyilefltirme ad alt nda koflullar çok daha fazla a rlaflt r lm flt r. Say n Öcalan n yeni cezaevindeki hücresinin öncekinden çok daha kötü koflullara sahip oldu u kendisi taraf ndan dile getirilmifltir. Bu yeni hücrenin, Kürt Halk Önderinin fiziki imhas n h zland rmak amac yla planlanarak, özel olarak dizayn edilmifl oldu u aç kt r. Bu çeflit bir ölüm ile Türk devletinin fiziki imha plan - n örtbas edip, kamuoyunu do al bir ölüm olaca na ikna etmek amaçlanm flt r. Böylece Kürt halk n n ve tüm demokrat çevrelerin tepkilerinin bertaraf edilmesi hedeflenmifltir.

18 18 KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, Londra'ya yapt ziyaret çerçevesinde düflünce kuruluflu Chatham House'da"K br s Bar fl Müzakereleri: K br s Türk Perspektifi" konulu seminerde konufltu. Talat, K br s sorununda çözüm için "fiubat ay ortas na kadar vakit oldu unu, bir anlaflmaya varabilmek içinse sürecin oldukça h zland r lmas gerekti ini" söyledi. Türkiye ve Ermenistan aras nda süregiden iliflkilerin gelifltirilmesi ve s n r kap lar n n aç lmas giriflimleri çeflitli platformlarda tart fl lmaya devam ediliyor. BBC nin Rusça servisinin flefi Ermeni gazeteci Mark Grigoryan, bu ba lamda geçen hafta Pazartesi günü School of Oriental and African Studies`te (SOAS) Ermenistan izlenimlerinden oluflan bir söylefli verdi. Talat Chatham House'da konufltu: Bir anlaflmaya varabilmek için sürecin h zland r lmas gerekiyor KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, Londra'ya yapt ziyaret çerçevesinde düflünce kuruluflu Chatham House'da geçti imiz hafta Cumartesi günü "K br s Bar fl Müzakereleri: K br s Türk Perspektifi" konulu bir konuflma yapt. Toplant ya, Mehmet Ali Talat' n efli Oya Talat, Türkiye'nin Londra Bü- BBC nin Rusça servisinin flefi Ermeni gazeteci Mark Grigoryan, School of Oriental and African Studies`te (SOAS) Ermenistan izlenimlerinden oluflan bir söylefli verdi y l nda bir suikast girifliminden yaral olarak kurtulan Grigoryan o tarihten bu yana ilk kez gitti i ülkesinde hem politikac lar, ifl insanlar ve entelektüellerle hem de sokaktaki insanlarla yapt - görüflmeleri dinleyicilerle paylaflt. HEM DESTEKL YOR HEM DE fiüpheyle BAKIYORLAR Kürt ve Türk çok say da izleyicinin yer ald söyleflide Grigoryan, iki ülke aras ndaki geliflmeleri Ermenilerin hem destekledi ini hem de bu giriflimlere Türkiye ye yönelik kuflkular nedeniyle flüpheyle bakt klar n anlatt. Giriflimlerin sosyal oldu u kadar ekonomik aç dan da olumlu sonuçlar yarataca n düflünenlerin say s n n az msanmayacak derecede oldu unu belirten Grigoryan, buna ra men insanlar n yükelçisi Yi it Alpogan, KKTC Londra Temsilcisi Kemal Köprülü'nün de aralar nda bulundu u çok say da dinleyici kat ld. Talat, K br s sorununda çözüm için "fiubat ay ortas na kadar vakit oldu unu, bir anlaflmaya varabilmek içinse sürecin oldukça h zland r lmas gerekti- ini" söyledi. KIBRIS TÜRK TARAFI SORUNUN ÇÖZÜLMES KONUSUNDAK KARARLILI INI KORUYOR Sir Kieran Prendergast baflkanl nda yap lan ve yo un ilginin oldu- u toplant da Talat konuflmas na, bir y ldan bu yana K br s sorununa bir çözüm getirmek için, adada müzakere- Ermeniler hem kayg l hem umutlu BBC nin Rusça servisinin flefi Ermeni gazeteci Mark Grigoryan kayg lar n da dile getirdi ini aktard. Ermenistan n Türkiye ye s n r bir köyüne de giderek köylülerin görüfllerini alan Grigoryan, ilginç bir saptamada bulundu: Köyde evleri s n ra yak n olanlar ve bu nedenle s n rlar n aç lmas durumunda daha rahat ticaret yapacaklar giriflimleri olumlu karfl larken, evi köyün ve s - n r n uza nda kalanlar mesafeli ve elefltirel bak yordu giriflimlere lerin devam etti ini an msatarak bafllad ve Annan Plan n n 2004 y l nda reddedilmesinden bu yana K br s Türk taraf n n K br s sorununun en k sa zamanda çözülmesi konusundaki kararl l n korudu unu kaydetti. Talat, ayr ca 10 Aral kta yap lacak AB zirvesine kadar K br s sorununun çözümü konusunda çok fazla fley beklemedi ini, Ocak ay yla birlikte sürecin h zlanmas n beklediklerini ifade etti y l nda KKTC'de yap lacak Cumhurbaflkanl seçimleri için yap lacak seçim kampanyalar çerçevesinde ise müzakerelere bir süre ara verilmek zorunda kal nabilece ini bildiren Talat, "Büyük olas l kla bu, fiubat ay ortas gibi olacakt r. Dolay s yla fiubat ortas na kadar vaktimiz var. fiubat ortas na kadar bir anlaflmaya varabilmek için süreci oldukça h zland rmal y z" dedi. Talat bu çerçevede, K br s Rum taraf Cumhurbaflkan Hristofyas ile haftada iki kez yapt klar görüflmeleri, Ocak ay ndan itibaren 3'e ç karacaklar - n bildirdi.

19 Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nsiyatifi-londra dan ça r : Toplumumuzun yaflad sorunlar konusunda, yetkililer üzerinde yapt r m gücü olufltural m Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nsiyatifi-londra bir bas n bildirisi yay nlayarak önümüzdeki günlerde yapaca etkinliklerin program n yay nlad. nisyatif herkesi etkinliklere ve aktif çal flmalara kat lmaya ça rd. Londra da faaliyet yürüten 15 derne in bir araya gelerek oluflturdu u Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nsiyatifi-londra bir süredir toplumda çeteleflme ve yozlaflmaya karfl duyarl l k oluflturmak için etkinlik ve faaliyetler düzenliyor. nisyati bir bas n bildirisi yay nlayarak önümüzdeki günlerde yapaca etkinliklerin program n aç klad. Bas n bildirisinde flu görüfllere yer verildi: Serdar Toprak isimli bir gencimizin çetelerce öldürülmesi olay Londra da faaliyet yürüten demokratik kurumlar harekete geçirdi. Ali Serdar Toprak n ölümünden sonra geçen zaman içerisinde 3 insan n daha öldürülmesi bu çabalar n ne kadar yerinde ve önemli oldu unu gösterdi. Demokratik kitle örgütleri platformu olarak bafllatt m z kampanyada de iflik faaliyetler gerçeklefltirdik. Yap lan etkinliklerin temel amac ; çözümün tek tek sahip oldu umuz olanaklarla mümkün olmad ancak birlikte olmam z n yarataca güç ve olanaklar zemininde varedilebilece i gerçe ini göstermek, bu noktada Britanya da yaflayan halk m z kitle örgütleri etraf nda birleflmeye ça rmak ve sorunun çözümüyle ilgili kurumlar üzerinde bask yarat p harekete geçmelerini sa lamak olarak özetlenebilir. Yapabilece imiz çok fley var. Bunlar n en bafl nda; örgütlü bir toplum olarak kaplad m z alan büyüttükçe kötülüklerin yaflam alan n n küçülece i gerçe ini bilmek geliyor diye düflünüyoruz. Kampanyan n birinci perdesi tamamland. En temel hedefimiz halk m z n yürütülen kampanyaya gerekli deste i vermesinin sa lanmas d r. ÇETELERE GÖZ YUMAN POL S, KAM- PANYAMIZ SAYES NDE HAREKETE GEÇT Halk n aktif deste i olmadan gençlerimizin yaflad sorunlar n çözülemeyece ine vurgu yap - lan bas n bildirisinde flunlar dile getirildi: Bugüne kadar çeteleri bildi i halde göz yuman polis, kampanyan n teflhir faaliyetinin bas nc ile harekete geçerek çetelere karfl operasyonlar düzenlemeye bafllad. Öte yandan çeflitli kifli ve kurumlarla toplant lar düzenleyerek halktan yard m ve bilgi verilmesi beklentisini de dile getirdi. Aç kt r ki polisin amac bilgi ve destek ad alt nda toplumumuzu ihbarc l a sürüklemek ve kendisiyle çal flmay sa lamakt r. Zira biz çok iyi biliyoruz ki polis bu çetelerle ilgili gerekli bütün bilgiye sahiptir. Ve yine Kuzey Londra da silahl polislerin devriye dolaflmas karar n n arkas nda da baflka bir amaç vard r. Çeteler gerekçe edilerek uzun zamand r haz rl klar yap lan ve kimi ad mlar da at lan antidemokratik uygulamalara meflru bir temel yarat lmaya çal fl l yor. Polisin silah tafl mas uygulamas genel bir plan n parças d r asl nda. Tüm ülke için planlad klar bu uygulama için Kuzey Londra atlama tafl olarak kullan lmak istenmektedir. Vahim sonuçlar olacak bu uygulaman n meflrulaflt r lmas giriflimlerine karfl uyan k olmal y z. De ifltirmemiz gereken gerçek fludur ki, sorunlar m z n kendi d fl m zdaki birileri ya da kurumlar eliyle çözüme kavuflturulmas beklentisi içindeyiz. Örne in çeteleflmeye iliflkin dernekler bir çözüm bulsun temennisi e er o derneklere kat lm yor ya da do ru buldu umuz bu ve benzeri çabalar na güç vermiyor isek ne kadar samimidir gerçekte? Ve böylesi bir durumda istenen çözüm nas l sa lanabilir? Bizler Demokratik Kitle Dernekleri olarak üstümüze düflen görevin bilinci içindeyiz ve bu noktada gücümüz yetti ince sürece müdahale edece iz. Peki ya siz? A ac n kurdu özünde olurmufl! derler. O halde özümüzdeki bu kurdu ç kar p atman n zaman gelmedi mi? Sizleri etkinliklere ve aktif çal flmalara kat lmaya ça- r yoruz! Bu platformun oluflturulmas ile birlikte yaflad m z ülkeye özgü sorunlar etraf nda ilk defa 15 kurum bir araya gelmifltir. Bu birlikteli in da lmamas ve daha güçlü k l nabilmesi için toplumumuzun destek sunmas son derece önemlidir. E er yeterince kitle deste i olur ise, bu platformun süreklili i sa land tahdirde, ileriki süreçte daha farkl sorunlar üzerinde güçlü bir karfl durufl sergilenebilinecektir. Bu güçlü ses ile toplumumuzun yaflad sorunlar n çözümü konusunda, yetkililer ve kurumlar üzerinde yapt r m gücü oluflturmak mümkün. B R D Z ETK NL K VE FAAL YET DÜZENLENECEK Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nsiyatifi önümüzdeki dönemde yapaca kampanya progam n ise flöyle aç klad : -12 Aral k 2009, Cumartesi, Saat 15:00-17:00, Tottenham Bruce Grove istasyonu -20 Aral k 2009, Pazar, Saat 15:00-17:00, Wood Green Kütüphanesi. -03 Ocak 2010, Pazar, Saat 15:00-17:00, Edmonton Green Shopping Centre. -10 Ocak (yürüyüfl) 2010 Pazar Saat 12:30 Seven Sisters stasyonu nda (Tesco nun karfl s ) bafll yor. 19 PLATFORMDA 15 DERNEK YER ALIYOR Yozlaflmaya ve Çeteleflmeye Karfl Halk nsiyatifi-londra platformunda yer alan dernekler fl u n l a r : Alevi Kültür Merkezi ve Cem Evi, Fed-Bir, Anadolu Halk Kültür Merkezi, Bak fl Beldesi Dayan flma Derne i, Bozcader, Dersim?Der, Göçmen flçiler Kültür Derne i, Güney Londra Dayan flma Derne i, Halkevi, K rk srakl lar Dayan flma Merkezi, Kürt Toplum Merkezi, Tohum Kültür Merkezi, Komkar, Türk E itim Birli i, Yüz Çiçek Açs n Kültür Merkezi. Kraliçe den magazin bas n na rica mektubu Bas n n n ngiliz Kraliyet Ailesi nin özel hayat n kurcalamas Kraliçe Elizabeth in magazin dergileri ve gazetelerine mektup göndermesine yol açt. Geçti imiz hafta Kraliçe Elizabeth in bas n bürosundan yap lan aç klamada bas ndaki tüm magazin haberleri sorumlular - na bir mektup gönderilerek ailenin özel hayat na dair sayg l davran lmas ricas n n iletildi i belirtildi. Mektubun içeri inde neler bulundu- u ve özellikle hangi konularda ricada bulunuldu u ise aç klanmad. Fakat The Independent, kaynaklar - na dayand rarak verdi i bilgide Kraliyet Ailesi nin ilgili medya kurulufllar na dava açmaya haz r oldu unu iddia etti. Prens Charles n bas n sözcüsü Paddy Harverson da Kraliyet Ailesi, gittikleri yerler ve özel etkinliklerin özel kalmas n n haklar oldu una inan yor. Etkinliklerine ve yapt klar - na yönelik bir halk ilgisinin oldu unun fark ndalar fakat bunun özel hayatlar n n foto raflanmas ve yay nlanmas anlam na gelmeyece ini dü- flünüyorlar vurgusu yapt. Kraliyet ailesinin özellikle 1997 y l nda Paris te paparazzilerin takibi sonucu geçirdi i trafik kazas nda hayat n kaybeden Prenses Diana n n ölümünden bu yana medyayla mesafeli bir iliflkisi var.

20 20 Mezzo Cafe-Bar Manga Grubu nu a rlad Haringey de zengin mutfa yla hizmet veren Mezzo Cafe-Bar geçti imiz hafta Londra da bir konser veren ünlü müzik grubu Manga y misafir etti. Mezzo Cafe-Bar geçti imiz hafta Londra da bir konser veren Manga grubunu a rlad. Haringey in gözde mekanlar ndan Mezzo Cafe-Bar MTV Avrupa müzik ödüllerinde en iyi sanaç ödülünü alan ve geçti imiz hafta Londra da bir konser veren Manga grubunu misafir etti. Zengin mutfa yla Manga grubunu a rlayan Mezzo Cafe-Bar Anadolu, talyan, Frans z ve ngiliz mutfaklar ndan de iflik lezzetleri bir arada sunuyor. Mezzo Cafe-Bar zengin menüsüyle müflterilerine canl ve kendinizi evinizde hisettirecek bir ortam sunuyor. Mezzo nun deneyimli ustas Süleyman Aksoy Kentish Town ve Stoke Newington dan sonra Haringey de kendi yeri olan Mezzo Café-Bar da damak tad n za hitap ediyor. Pofesyonel kadrosuyla ve rahat edebilece iniz ortam yla herkesin u rak yeri haline gelen Mezzo Café- Bar uygun fiyatlarla Türk, ngiliz kavalt s, s cak, so- BBC'nin araflt rmas : klim kayg s yükseliyor BBC'nin 23 ülkede yapt rd araflt rma, iklim de iflikli inin 'çok ciddi bir sorun' oldu unu düflünenlerin oran n n son 11 y lda yüzde 44'ten yüzde 63'e yükseldi ini gösterdi. klim de iflikli inin 'çok ciddi bir sorun" oldu unu düflünenlerin oran - n n en yüksek oldu u üllkeler, yüzde 86 ile Brezilya ve fiili. Bu ülkeleri yüzde 83 ile Kosta Rica ve Filipinler takip ediyor. Türkiye de yüzde 81 ile tablonun ilk s ralar nda yer al yor. Bu oran Fransa'da yüzde 65, Almanya'da yüzde 61, ngiltere'de yüzde 59, Çin'de yüzde 57, Rusya'da yüzde 46. Amerika Birleflik Devletleri ve Hindistan halklar ise yüzde 45 ile listenin sonunda yer al yor. BBC anketinde 23 ülkeden 24 bin insana, hükümetlerinden iklim de iflikli i konusundaki beklentileri de soruldu. Hükümetlerinin ivedilikle harekete geçmesini isteyenler ile "kademeli bir mücadele" diyenler bafla bafl görünüyor. Yüzde 81 ile iklim de- iflikli ini çok ciddi bir sorun olarak gören Türkiye'de, "Ekonomiyi olumsuz etkilese de, hükümetinizin iklim de iflikli i ile mücadele için yat r m yapmas - n destekler misiniz?" sorusuna "Evet" diyenlerin oran yüzde 49'da kald. Bu konuda hükümete en büyük destek, yüzde 89 ile Çin'de. Oysa Çin'de halk n sadece yüzde 57'si iklim de iflikli ini çok ciddi bir sorun olarak görüyor. Hükümetin iklim de iflikli i ile mücadelesine destek konusunda, Çin'i s ras yla, Kenya, Fransa, Meksika ve ngiltere takip ediyor. En düflük destek yüzde 10 ile Pakistan'da. 23 ülkenin genelinde ise, hükümetlerinin bu konuda yat r m yapmas n savunanlar n oran yüzde 61. Bu fikre karfl olanlar n oran ise yüzde 29. uk yiyecek ve içeceklerle sabah, ö len ve akflamlar hizmet veriyor. NARG LE KEYF NE DEVAM... Sigara yasa n n bafllams ndan sonra Nargile tutkunlar n n nargile keyfinden mahrum kalmamalar için Mezzo Cafe-Bar bahçesinde bu keyfi devam ettirme f rsat da sunuyor. Mezzo nun bahçesinde iste inize göre elma, nane, çilek, kiraz, portakal, kavun, karpuz ve daha fazla nargile çeflidi bulman z mümkün. TAZE VE ZENG N MALZEMES YLE KUMP R Özel Türk kavalt s yla, zeytin ezmeli tostlar yla Türk usulü kumpir ve Mezzo ya özel krepleriyle zengin bir menüye sahip olan Mezzo haftan n yedi günü hizmet veriyor. Keyifle yemek yiyebilece- iniz ve dinlenebilce iniz bir mekan olan Mezzo 64 Grand Parade, Green Lane, London N4 1AF adresinde hizmet veriyor. Rezervasyon için numaral telefonu arayabilirsiniz. Süleyman Aksoy ve deneyimli elemanlar n n yönetimindeki Mezzo Café-Bar sizleri dünyan n tan nm fl lezzetleriyle buluflturuyor. Diyalog Toplulu u 10. y l n kutlad... ngiltere'de faaliyet gösteren Diyalog Toplulu u (Dialogue Society), kuruluflunun 10. y l n bir törenle kutlad. Diyalog Toplulu- u nun (Dialogue Society), kuruluflunun 10. y l n kutlad ve yaklafl k 300 kiflinin kat ld törene, Avam ve Lordlar Kamaras 'na mensup 35'den fazla parlementerin yan s ra, çeflitli ülkelere mensup büyükelçiler ile Muhafazakar Parti eski baflkan ve eski çiflleri Bakan Michael Howard, eski Adalet Bakan Lord Falconer, Emniyet Müdürleri Baflkan Sir Hughe Orde, Hava Tümgeneral Mike Lloyd, gölge Adalet Bakan David Barrows kat ld. Londra'n n en prestijli otellerinden Renaissance Court Hotel'de gerçeklefltirilen geceye siyaset, ifl dünyas, medya, bürokrasi, güvenlik birimleri, diplomatik temsilciler, akademik çevreler, farkl toplum temsilcileri ve dini kanaat önderleri yo un ilgi gösterdi. Uyumdan sorumlu Toplumlar Bakan yard mc s Shahid Malik, ngiliz ordusundan sorumlu Savunma Bakan Yard mc s Bill Rammell, Muhafazakar Parti'den gölge Savunma Bakan yard mc s Julian Lewis, Liberal Demokrat partisinin gölge çiflleri Bakan Chris Huhne'nin konuflmac olarak kat ld gecede Dialogue Toplulu u'na kuruluflundan beri katk da bulunan, maddi ve manevi destek veren gönüllülere ödüller verildi. Bakan Yard mc s Shahid Malik yapt konuflmada, Dialogue Society'nin çal flmalar ndan övgüyle sözetti. ngiltere'nin çok farkl kültürlerin yanyana yaflad - bir ülke oldu unu belirten Malik, toplumun farkl kesimlerinin birbirleriyle kaynaflarak uyum içinde yaflamas nda Dialogue Society gibi kurumlar n önemli ifllevler üstlendi ini söyledi. Kültürleraras diyalog, farkl topluluklar n kaynaflmas ve uyumu konular nda faaliyetlerini sürdüren Topluluk, 10 y l önce bir grup akademisyen, ifl adam ve gönüllüler taraf ndan kuruldu.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı