ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ"

Transkript

1 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken yarýn baþlayabileceðini söyledi. Yetkililer saldýrýlarýn üç gün süreceðini sýnýrlý kapsamda olacaðýný, amacýn kimyasal silah kullanýma karþýlýk vermek olduðunu bildirdi. Müdahalenin Esad a mesaj vermeyi amaçladýðýný söyleyen yetkililer, komuta ve kontrol binalarý, uçak pistleri ve aðýr silahlarýn hedef alýnacaðýný belirtti. Uluslararasý basýna göre ise Suriye de bulunan BM heyeti ülkeden ayrýlmadan saldýrý ihtimali düþük. Heyet planlanan programa göre pazara dek ülkede kalacak. ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ Reuters'a göre ise geçtiðimiz pazartesi Suriye'nin Dostlarý Çekirdek Grubu Ýstanbul'da Suriye'ye yapýlacak olan dýþ müdahaleyi konuþtu. 12 Eylül darbecilerinin faaliyetini durdurduðu pek çok demokratik kurum hala o dönemde el konulan mallarýna ve arþivlerine kavuþabilmiþ deðil. Bu kurumlarýn baþýnda DÝSK geliyor kuþkusuz. Parayla paha biçilemeyecek ölçüdeki DÝSK ve baðlý sendikalara ait belgeler, hurda kaðýt olarak deðerlendirilmiþ ve SEKA nýn fabrikalarýna gönderilmiþ. Kuþ beyinliler, Haziran büyük iþçi direniþini yaratanlarýn tarihini böyle basit bir yöntemle yok edeceklerini düþünmüþ olmalýlar. Benzer bir þekilde malý talan edilip arþivi yok edilen kurumlar arasýnda ilk etapta hatýrlananlar arasýnda TÖB DER ve Halkevleri geliyor. Halkevlerinin Mamak Tuzluçayýr da bulunan mekâný da o dönemde el konulanlar arasýnda bulunuyor. Mamaklýlar kendilerine ait olan bu mekanýn yýllarca mücadelesini verdiler. Tüm dersleri pekiyi olan Nazlý Þirin El, girmediði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine Þube Öðretmenler Kurulu Kararý ile 5 üzerinden 2 verilerek bir üst sýnýfa geçirildi. Nazlý, Girmediðim derse bir verilmiþ ardýndan da kurul bu notu iki yapmýþ. Benim takdirname almamam gerekir dedi. Eðitim- Sen Þube Baþkaný Ali Paþa Þanlý, Süleyman Havva Kamýþlý Ýlkokulu öðrencisi Nazlý Þirin El ve babasý Hüseyin El ile birlikte þube binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Laik eðitim ve laik yaþam hakkýnýn hükümet tarafýndan ortadan kaldýrýlmak istendiðini öne süren Ali Paþa Þanlý þöyle devam etti: Yorgan gitti ama kavga bitmedi. Bitecek gibi görünmüyor da 16.Aðustoslarýn açýlýþ törenlerinde bu güne dek yaþananlar etkinliklerin kanayan yarasý gibi önümüzde durmakta Açýlýþ törenlerinin öylesi çok maðduru oldu ki Ýlk akla gelen kiþi, Sayýn Demirel. Hacý Bektaþ Veli adýna düzenlenen 16 Aðustos etkinliklerini Cumhurbaþkaný sýfatý ile onurlandýran kiþi. Bir ilk yaþandý o yýl Hacýbekaþ ta Tepkiler yoðundu, konuþmaya baþladýðýnda yuhalandý, yuh sesleri ile baþlayan konuþmasýný alkýþ alarak tamamladý. Tecrübe konuþtu Ustalýðý bir kez daha kanýtlandý Devamý 3 DE Nevþehir Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile düzenlenecek olan Giriþimcilik Kursuna iliþkin protokol imzalandý. Ýmzalanan protokole göre, 150 gence 3 ay süre ile giriþimcilik eðitimi verilecek ve eðitimi baþarýyla... Eylül yaklaþýyor. Bu tiyatro mevsiminin geliþi derken diðer taraftan televizyon dizisi sezonunun da açýlmasý demek. Bazý izleyenleri için 'heyecan kaldýðý yerden devam' ederken, bazý insanlar için de yeni 'iþ fýrsatlarý' anlamýna geliyor. Oyuncu olmayý istemek kötü deðil de, 'sýkýþtýrýlmýþ' oyunculuk dersleriyle bu iþ mümkün mü? Peki setlerdeki yoðun çalýþma saatleri? Oyuncu mu diziye muhtaç, dizi mi oyuncuya? Tilbe Saran'la buluþmaya gittiðimde aklýmdaki bu sorular cevaplarýný buldu ve sonra bana dedi ki: 'Orhan Veli bile eskimiþ...' 8 DE

2 Ýki defa silindiði saptanan Harman Ekmek Fabrikasý'nýn kamera kayýtlarý Jandarma Kriminalde açýlýnca Ali Ýsmail'in cinayet görüntüleri de apaçýk görünmüþtü iþte. "Dur çocuk girme o sokaða" diyemeyip ya da geriye sarýnca sokaðýn baþýnda gelen Ali Ýsmail'i hayata çaðýramadýðýmýz görüntüler, Eskiþehir Valisi'nin "bunu polis yaptý süsü vermeye çalýþýyorlar, arkadaþlarý yaptý, suçu devlete atmak istiyorlar" idari mesuliyet yoksunu mülki þablon açýklamalarýna "hakikatin" tokadý gibi inmiþti... Radikal Gazetesi'nden Ýsmail Saymaz'ýn ulaþtýðý kamera kayýtlarý, devletin "sabrý taþan halk" tepkisi diye olaðanlaþtýrdýðý bir cinayet türünü herkesin gözüne sokmuþtu. Bu cinayet türünde sokaklarda kol gezen siviller ve kolluk güçleri "suçlunun" kim olduðuna, nasýl cezalandýrýlacaðýna karar vermekle kalmaz infazý da o saat gerçekleþtirirlerdi. Ýnfaz sonrasý gayet müsterih can almýþ elleriyle evlerine dönerken, "adalet" tesisatçýsý bu gruplarýn arkasýna da yüce hukuk devletimiz saðlamca mevzilenirdi. Çünkü devlet geleneði; günün siyasi koþullarýna göre açýk/örtük lisanla vatandaþlarýna "düþmanýn" kim olduðunu iþaret ederek muhbirlik yetkisiyle donattýðý kitlelere bir de "saldýrgan tepki" sipariþi verirdi... Gezi direniþiyle bu tarz-ý siyaset bütün cürmü ve Baþbakan'ýn debdebeli söylemiyle sokaklara salýnmýþtý. Haliyle sýrada Baþbakan, Ýçiþleri Bakaný, Emniyet Müdürü, Eskiþehir Valisi'nin sokak kuytusunda pusu kurmuþ vatandaþ-polis infaz timinin Ali Ýsmail'in üzerine kan kokusu alan yarasalar gibi üþüþtüklerini saniye saniye zoomlayarak izlemeleri vardý. Ve "devletine sokak infazlarýyla yardýmcý vatandaþ" statüsü verilmiþ sivil kýyým çetelerinin,kendini guya savunurken "ayaðým aðrýdýðý için Ali Ýsmail'in kafasýna az tekme attým" ifadesiyle suçunu itiraf eden polisin kasýtla adam öldürmekten adil yargýlanmasý vardý. Öyle kamera kayýt "temizleme", Ekmek fýrýnýn adýný "ATA Ankara" diye deðiþtirme, zanlý polisleri baþka ile tayinle veya beyninde kan biriken Ali'yi hastaneden yollayan doktora soruþturma izni vermeyen telaþlý devlet sistematiðiyle ne cinayetin mahalli ne de gerçekliði dönüþtürebilirdi.. Bu görüntüler yüksek aleniyette ortaya çýkýnca üç aydýr "oðullarýnýzýn canýný koruyamadýk, üzgünüz " demeyen Baþbakan, Adeviye meydanýndaki katliamlarla ilgili aklýna kendi çocuklarý gelince ekranda sinirlerini boþaltýyordu. Oysa kendi halkýnýn çocuklarýnýn kafalarýný patlatan cani sadizmi "kahramanlýk" diye öven, ödüllendiren Baþbakan, ülkesinde Gezi protestolarýnda öldürülen tek bir canýn yaslý ailesine taziyesini iletmemiþti. Durum böyle olunca üç aydýr Ali Ýsmail'in katillerini bulmaya deðil, Ali Ýsmail'i anmasýna katýlanlarý gözaltý alarak "suçlu çýkartma" mesaisi yapan hükümet, aylar sonra rötarla "içimiz paralandý" vicdan demagojisi tweetlerine sarýlmýþlardý. Baþ Müzakereci Bakanýmýz da "ya iþte kurunun yanýnda yaþ da yanýyor" insaniyet sürçüyle "kurularý" iþaret ediyordu. Yani devletin kitlelere "sizler iktidar muhaliflerine haddini bildirip, cezasýný infaz dahil verebilirsiniz yeter ki aþikare olmasýn" endoktrinizasyonu son hýzla devam diyordu. Ama çelme takýlýp yere düþünce elleriyle yüzünü korunmaktan gayri bir savunmasý olmayan Ali Ýsmail'e 2 polis 4 sivilin nasýl "yiðitçe" çullandýðýný seyredenler cinayeti azmettirmenin, cinayete denk aðýr suç olduðunu çoktan fark etmiþlerdi... Kaynak:BirGün Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken yarýn baþlayabileceðini söyledi. Yetkililer saldýrýlarýn üç gün süreceðini sýnýrlý kapsamda olacaðýný, amacýn kimyasal silah kullanýma karþýlýk vermek olduðunu bildirdi. Müdahalenin Esad a mesaj vermeyi amaçladýðýný söyleyen yetkililer, komuta ve kontrol binalarý, uçak pistleri ve aðýr silahlarýn hedef alýnacaðýný belirtti. Uluslararasý basýna göre ise Suriye de bulunan BM heyeti ülkeden ayrýlmadan saldýrý ihtimali düþük. Heyet planlanan programa göre pazara dek ülkede kalacak. ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ Reuters'a göre ise geçtiðimiz pazartesi Suriye'nin Dostlarý Çekirdek Grubu Ýstanbul'da Suriye'ye yapýlacak olan dýþ müdahaleyi konuþtu. Toplantýnýn ardýndan bir kaynak, Muhaliflerin Esad yönetimine gerçekleþtirilecek bir müdahaleye hazýrlýklý olmalarý söylendi. Müdahale çok yakýnda gelebilir dedi. Öte yandan toplantýda muhaliflerin askeri müdahale için Suriye içinde hedef listesi sunduðu belirtildi. ABD-ÝNGÝLTERE ÇALIÞIYOR ABD ve Ýngiltere'den gelen haberler de Suriye'ye saldýrýnýn çok yakýnda ve orantýlý bir þekilde olacaðýný doðrular nitelikte oldu. ABD'li Washington Post gazetesi, ABD baþkaný Barrack Obama nýn Suriye de son yaþanan geliþmeler üzerine kapsamý ve süresi açýsýndan sýnýrlý bir operasyon yanlýsý olduðunu iddia etti. Ýngiltere Baþbakanlýk Ofisi'nden dün yapýlan açýklamada ise Suriye ye karþý olasý bir müdahale için acil durum planlarýnýn yapýldýðý söylendi. Ofis, Suriye'ye orantýlý bir þekilde saldýrýnýn deðerlendirildiði açýklandý. Suriye'ye yapýlmasý planlanan olasý saldýrý üzerine açýklama yapan Ürdün ise, Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Tüm dersleri pekiyi olan Nazlý Þirin El, girmediði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine Þube Öðretmenler Kurulu Kararý ile 5 üzerinden 2 verilerek bir üst sýnýfa geçirildi. Nazlý, Girmediðim derse bir verilmiþ ardýndan da kurul bu notu iki yapmýþ. Benim takdirname almamam gerekir dedi. Eðitim- Sen Þube Baþkaný Ali Paþa Þanlý, Süleyman Havva Kamýþlý Ýlkokulu öðrencisi Nazlý Þirin El ve babasý Hüseyin El ile birlikte þube binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Laik eðitim ve laik yaþam hakkýnýn hükümet tarafýndan ortadan kaldýrýlmak istendiðini öne süren Ali Paþa Þanlý þöyle devam etti: Bunun somut örneklerinden sadece biri de Türk Dünyasý Kültür Baþkenti olan ilimiz Eskiþehir de yaþanmaya devam etmektedir. Nazlý Þirin El, Alevi inancýna sahip olmasý nedeniyle geçen yýl, Havacýlar Ýlköðretim Okulu nda Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersine laik eðitim hakkýný kullanarak girmeyerek bunu yargýya taþýmýþ ve bundan dolayý bir üst sýnýfý geçmede sorunlar yaþamýþtý. Yargý sürece halen devam etmektedir. Yaratýlan kamuoyu sonucunda öðrenci Þube her hangi bir operasyonda fýrlatma tahtasý olmayacaðýný belirtti. Konuyla ilgili bir açýklama da Lübnan dan geldi. Lübnan Dýþiþleri Bakaný Adnan Mansur, Suriye'ye yapýlacak olasý bir müdahalede, Ýsrail'e karþý her tehdide hazýr olduklarýný söyledi. Dün açýklama yapan Mansur'un, Suriye'ye yapýlacak müdahale hakkýnda uyarýda bulunduðu ve Herhangi bir müdahale bölgede negatif etkisi olur dediði de kaydedildi. SURÝYE: KÝMYASAL KULLANMADIK Þam dan da konuyla ilgili açýklama Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim den geldi. Bakan Muallim, Suriye nin kimyasal silah iddiasýný boþ bir iddia olarak deðerlendirerek, "Kimyasal silah kullanmadýk. Bu savaþ gerekçesi deðil. Suriye ye karþý yapýlanlar Ýsrail in çýkarý içindir. Saldýrý olursa tüm imkanlarýmýzla kendimizi savunuruz diye konuþtu. *** Cenevre-2 görüþmesi iptal ABD, Rusya ile Suriye'de yaþanan krizi tartýþmak için toplanacak olan Cenevre-2 Konferansý'nýn hazýrlýklarý için yapacaðý görüþmeyi iptal ettiðini açýkladý. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada görüþmenin, kimyasal saldýrý hakkýndaki deðerlendirmelerin devam ettiði için ertelendiðini duyurdu. Rusya ise toplantýnýn iptalinden üzgünlük duyduðunu belirtti. ABD nin, Yunanistan Savunma Bakanlýðý'ndan Suriye'ye müdahale anýnda Suda ve Kalamata daki askeri üsleri ile deniz ve hava sahasýný kullanma talebinde bulunduðu iddia edildi. Yunanistan medyasýna yansýyan haberlerde Atina nýn, transatlantik anlaþmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine sonuna kadar yerine getirmeye hazýr olduðunu ancak askeri operasyonlarda fiilen yer almayacaðýný bildirdiði kaydedildi. Öðretmenler Kulu Kararý ile bir üst sýnýf olan 7'nci sýnýfa geçirilmiþti. Ýnancý nedeniyle okulunda yaþadýðý psikolojik baský ve okul yönetimi ve öðretmenlerin yeterince sahiplenmemesi nedeniyle eðitim ve öðretim yýlýnda önce Mehmet Gedik ardýndan da Süleyman Havva Kamýþlý Ýlköðretim Okulu na naklini yaptýrarak eðitimine orada devam etmek zorunda kalmýþtýr. Öðrencinin karnesinde tüm derslerin notu pekiyi ve bu yýl da Þube Öðretmenler Kurulu Kararý ile 8'inci sýnýfa geçirilmiþtir. Öðrenci sadece Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersine girmediði için, geçen yýl da, bu yýl da almayý hak ettiði Teþekkür ve Takdirname ler kendisine verilmeyerek maðduriyeti sürmektedir. Eskiþehir Valisi Güngör Azim Tuna, Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri baþta olmak üzere Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý yý Nazlý Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Abbas Irakçý, Suriye'ye olasý bir askeri müdahalenin, bölgede çok ciddi neticeleri olacaðý konusunda uyarýda bulundu. Suriyeli muhaliflerin elinde kimyasal silahlar bulunduðuna dair deliller olduðunu ileri süren Irakçý, bu delillerin Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne iletildiðini belirtti. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý, Suriye'ye askeri müdahalenin bölgede ciddi sonuçlarý olabileceði konusunda uyarýda bulundu. Yapýlan açýklamada, Suriye'ye yapýlacak bir müdahalenin, Ortadoðu'yu ve Kuzey Afrika'yý etkileyeceðini belirtildi. *** Suudiler Rusya ile pazarlýða giriþti Suudi Arabistan'ýn, Esad hükümetine destek vermekten vazgeçmesi karþýlýðýnda Rusya'ya küresel petrol piyasasýný kontrol edebileceði gizli bir teklif götürdüðü iddia edildi. The Daily Telegraph Gazetesi'nin haberine göre iddia, Rusya Cumhurbaþkaný Vladimir Putin ile Suudi Prens Bender bin Sultan'ýn yaptýðý görüþmenin sýzdýrýlan deþifre metnine dayandýrýldý. Suudi Prensin Putin'le görüþmesinde þu sözlere yer verdiði ileri sürüldü: "Petrol konusunda nasýl Rus-Suudi ortaklýðý saðlayabileceðimize bakalým. Hedefimiz küresel piyasalarda petrolün fiyatýnýn sabit kalabilmesi için üretim miktarý ve fiyat belirlenmesi olmalý Gazete, görüþmede ayrýca Suudi Prensin "Rusya'nýn ayrýca Ýsrail'den Kýbrýs'a kadar Akdeniz'de petrol ve doðalgazla ilgilendiðini de biliyoruz. Rus doðalgaz hattýnýn Avrupa için öneminin de farkýndayýz. Bununla rekabet etmekle ilgilenmiyoruz. Bu konularda iþbirliði yapmak istiyoruz." Haberde ise Suudilerin Rusya ile görüþmeden önce ABD'yi bilgilendirdiði de aktarýldý. Kaynak:BirGün Þirin El in maðduriyetini gidermeleri için hemen gereði yapmaya davet ediyoruz. Yoksa onlar da bu maðduriyetin sorumlularý olacaklardýr. KIZIM PSÝKOLOJÝK BASKI GÖRDÜ Ýnþaat iþçisi baba Hüseyin El de, kýzý Nazlý nýn Din Kültür ve Ahlak Bilgisi derslerine girmediði için okulunda psikolojik baský gördüðünü öne sürdü. Baba El, kýzýnýn Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmasý için Ýdare Mahkemesi baþvurduklarýný ve davanýn halen devam ettiðini söyledi. GEÇEN YIL KARNE VERÝLMEDÝ Nazlý Þirin El geçen yýl kendisine karne dahi verilmediðini söyledi. Bu yýl karne aldýðýný, ancak hak ettiði takdirnameyi kendisine vermediklerini anlatan Nazlý Þirin El þöyle konuþtu: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine hiç girmedim. Buna raðmen bu ders için bana birinci dönem bir, ikinci dönem de bir notu verilmiþ. Þube öðretmenler kurulu da bu biri 2 yapýp beni bir üst sýnýfa geçirdi. Ayrýca girdiðim bütün derslerimin notu pekiyi. Takdirname almam gerekiyor. Ben takdirnamemi ve geçen yýl bana verilmeyen karnemi istiyorum.

3 Sonraki yýllarda da etkinliklere katýldý, sevmiþti de Hacýbektaþ ý Ýlgi her geçen yýl artarak devam etti. Sayýn Gül de Cumhurbaþkaný sýfatý ile Hacý Bektaþ Veli Etkinliklerini onurlandýrdý, o da tepki aldý ama o tepki sýnýrlýydý Eli boþ gelmemiþti Sayýn Gül. Hacýbektaþ a hediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði aracýlýðý ile yaptýrdýðý bu günkü Güzel Sanatlar Fakülte binasý oldu. En büyük tepki SHP Genel Baþkaný merhum Erdal Ýnönü ye gösterildi Madýmak katliamýnýn yapýldýðý yýldý. Ortam gergin. Madýmak tüm tazeliði ile gündemde. Konuþmaya baþladýðýnda gösterilen tepki, konuþmasý bitinceye kadar sürdü Namýk Kemal Zeybek, Ýsmail Kahraman, Ertuðrul Günay, Faruk Çelik gibi sayýn bakanlar da bu tepkilerden deðiþik yýllarda nasiplendi! Bu yýl yapýlan 50.Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri açýlýþýnda ise, daha da ileri gidildi, tepki fiili bir saldýrýya dönüþtü. Böylesi bir saldýrý Hacý Bektaþ Veli Etkinliklerinde bir ilk di. Yakýþmadý. Hem de hiç. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Galericiler Kooperatifi Baþkaný Kadir Meþeci baþkanlýðýndaki yönetici ve üyeler, Nevþehir in Bektik Mahallesi 4. Mýntýkada yer alan Nevþehir Galericiler Kooperatifi nin 28 yýldan beri çözümsüz kalan imar eksikliðinden kaynaklanan tapulama çalýþmalarýnýn yerine getirilmesinde ciddi katkýlar saðlayan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver e teþekkür edip, plaket takdim ettiler. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, göreve geldiklerinde imar planý yönünden ciddi sorunlar içerisinde bir belediye teslim aldýklarýný belirterek ; Sadece kentin dýþýna yönelik imar uygulamalarý sorun deðildi.en barizi Türk Telekom önünde de ciddi sorunlar yaþanýyordu. Kimse bu hak sahiplerine gidip te görüþ sormamýþ, ne yapýlabilir noktasýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunmamýþ. O dönemi çok iyi hatýrlýyorum,16 mirasçý vardý, hepsi ile görüþerek onlarýn ciddi katkýlarý ile Türk Telekom binasý önündeki yol sorununu Sayýn Bozdað a yapýlan saldýrý çirkindi Sýnýr aþýldý. Hacý Bektaþ Veli düþüncesine, kültürüne, gelenek ve göreneðine yakýþmayan bu saldýrý, ben Alevi yim ya da Bektaþi yim diyen tüm insanýmýzý incitti Alevi Bektaþi inancýnda Mihman Ali dir Alevi Bektaþi Kültüründe sevgi ve saygý, hoþgörü, dostluk kardeþlik ve de barýþ duygularý tüm deðerlerin üstündedir Alevi Bektaþi geleneðinde misafire saygý vardýr. O en iyi þekilde aðýrlanýr Bu kültüre yakýþmayan, bu gelenekte yeri olmayan böylesi çirkin bir saldýrýnýn Hacý Bektaþ Veli adýna düzenlenen bir etkinlikte, üstelik de HACIBEKTAÞ ta gerçekleþmiþ olmasý üzerinde düþünülmesi gereken bir durum Ne söyledi Bekir Bozdað, niye yuhalandý ki çözüme kavuþturduk. Galericiler Sitesi bölgesinde de buna benzer sorunlar vardý, karþýlýklý görüþme ve uzlaþý ile yýllar yýlý devam eden sorunu çözdük. Bölgedeki su sorunu da köklü þekilde çözüme kavuþuyor. Karþýlýklý iyi niyet iliþkileri ile ortaya konulan bu çalýþma ile bundan hem bu bölgede arazisi olan kardeþlerimiz yararlandý hem de kangrene dönüþmüþ bir sorun da kendiliðinden çözüme ulaþmýþ oldu. Bu yönde iyi niyet iliþkiler vazgeçilmez bir önem taþýyor. Benim vatandaþýmýn yanýna çözüm amacýyla giden bir belediye anlayýþýný Allah ýn izni ile tesis etmeye çaba harcýyoruz. Vatandaþýmýz bizi anlýyor, biz de vatandaþý anlýyoruz. Tamamen karþýlýklý saygý ve sevgi esasýna dayalý olarak imar uygulamalarý yönünde çözemeyeceðimiz sorunumuz kalmadý. dedi. Kooperatif yöneticileri Mehmet Yýlmaz, Abdullah Özkan ile üyeler Emin Elmacý, Semahat Taþpýnar, Ali Akarsu, Ali Ýþbilir ve Ahmet Ateþ in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Nevþehir Galericiler Kooperatifi Baþkaný Kadir Meþeci, Nevþehir-Aksaray Karayolu üzerinde yer alan Bektik Mahallesi 4. Mýntýkadaki Nevþehir Galericiler Kooperatifine ait 214 bin metrekarelik bir alanda imar eksikliðinden kaynaklanan tapulama çalýþmalarýnýn uzlaþý içerisinde çözüme kavuþturmasýný saðlayan Belediye Baþkaný Hasan Ünver e teþekkür ederek kooperatifin teþekkür plaketini takdim etti. Bilen var mý? Alevi ve Bektaþ insanýmýzý yaralayan yanlýþ bir söz mü etti Yanlýþ bir davranýþta mý bulundu. Politika mý yaptý Ne etti? Aleviliði ve de Hacý Bektaþ Veli yi anlatmaya çalýþtý sadece. Hem de, Hacý Bektaþ Veli ye ait olduðu bilinen Makalat ve Besmele Tefsiri adlý kitaplardan alýntýlar yaparak... Niye yuhaladýk öyleyse? Düþünüldü mü? Yazýk. Hem de çok yazýk Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði yaptýðý bir basýn açýklamasý ile bu aymazlýðý kýnadýðýný sýcaðý sýcaðýna kamuoyu ile paylaþtý. Saldýrýnýn Sayýn Bozdað a deðil, ilçeye, ilçe insanýna ve de Alevi Bektaþi toplumuna karþý yapýlmýþ bir saldýrý olduðunu net bir biçimde ifade etti Alevice duruþumuz, bu barýþçý tavrýmýz bazý çevrelerce yadýrganmadý deðil Eleþtirildi de Ne yapsaydýk? Oh olsun, iyi oldu mu denseydi! Madalya mý takýlsaydý. O saldýrgan için alkýþ mý tutulsaydý yoksa! ** 50. yýl etkinlikleri ötekilerden farklý olur, ses getirir, üzerinde günlerce konuþulur, bu günün çocuklarý gençleri yýllar sonra 50. yýl etkinliklerini çocuklarýna, torunlarýna gururla anlatýr, öyle bir 50. yýl yaþanýr bu 16. Aðustosta diye özlemimizi dile getirmeye çalýþmýþtýk ya O baþarý gösterilemedi O damga vurulamadý Pazarcýk tan gelen Hüseyin satý, o vurdu 50.yýl etkinliklerine damgayý! Etkinlik süresi içinde ve de etkinlikten sonraki günlerde konuþulan tek konu oydu, ne verilen Barýþ Ödülü!, ne düzenlenen panel!, ne Sebahat Akkiraz ve Edip Akbayram, ne de Alevi ve Bektaþilik konuþuldu, konuþulan yalnýzca, Pazarcýklý Satýydý! O konuþuldu. O yazýldý. Ne acý ** Dün yalnýzdýk. Bu gün deðiliz artýk. Farklý kiþilerle konuþtuk etkinlik süresince. 16. Aðustoslar konusunda bizimle ayný þeyleri paylaþan kiþi ve kuruluþ temsilci sayýsý o kadar çok ki Umutlar tükenmiþ Ýsyan ediliyor. Bu kadarý da olmaz deniliyor. Kirli iliþkiler! kýnanýyor. Bu anlayýþ, bu kafa, bu mantýk devam ettiði sürece farklý 16. Aðustoslar yaþayabilme gerçekten de hayal Ýlçedeki bu alt yapý ile baþarýyý yakalayabilme ise bir mucize. Etkinlikler süresince bulunduðunuz yerdeki musluklardan su akmýyorsa eðer, fark yaratan bir etkinlik yapamazsýnýz bu ilçede. Yapýlýr diyorsanýz eðer, gülerler size Su her þeydir. Su güzelliktir. Su hayattýr. Su sorunu çözülebilir mi? Evet. Çözecek olan kim? Biz deðil. Son on yýl bu ilçeyi yönettiðini sananlar Bu bölgede bizden baþka su sorunu olan, arýtmasý olmayan, alt yapýsý tamamlanmayan baþka bir ilçe kaldý mý? Yok. Biz niye çözmedik? Sorsanýza! ** Evlere girilemiyor diye dert yanýlýyor, kapý önüne kadar dayanýldý, duvar dipleri yerde yatan insanlarla dolu Her yer pislik içinde, her yer tuvalet diye feryat ediliyor Yalan mý? Deðil Çaresi var mý? Var. Çare en az yirmi bin kiþilik çadýr kent. Elektiriði, suyu, yolu, tuvaleti, banyosu, mutfaðý, yeþil alaný ile birlikte tüm alt yapýsý tamamlanarak hizmete açýlacak modern bir çadýr kent ile sorun çözülür... Sokak ve caddeler normale döner Dedebaðý kurtulur. Kirlilik biter. Hem konuklar, hem de ilçe halký rahata kavuþur Çözecek olan kim? Biz deðil. Çözecek olan, son on yýldan bu yana ilçeyi yönetenler. Hayal mi? Niye hayal olsun ki Yüz binlerce Suriyeli mülteciye çadýr kent kuran, onlarý krallar gibi yaþatan devlet Hacýbektaþ a, kendi insaný için yirmi bin kiþilik çadýr kenti niye çok görsün ki Kurulabilir mi? Kurulur. Yeter ki yol yordam bilinsin Yeter ki istenilsin 26.Aðustos HACIBEKTAÞ

4 Çevre koruma ile ilgili hükümlerin anayasalarda yer almasý 1950 li yýllara rastlar li yýllarda ekolojik tahribatýn artmasý ve buna cevaben toplumlarýn, ülkelerin ve uluslararasý toplumun geliþtirdiði politikalar anayasa yapým süreçlerine de etki etti ve çevre hükümleri artan bir oranda anayasalarda yer almaya baþladý. Dünyadaki ülkelerin anayasalarýnýn yarýsýndan fazlasýnýn 1970 ortalarýndan itibaren yazýldýðýný ve mevcutlarýn bir çoðunun da bu dönemde elden geçirildiði düþünüldüðünde çevreye/çevre korumaya dair hükümlerin çevre sorunlarýnýn ve bilincinin arttýðý dönemde anayasalara girmesi þaþýrtýcý deðil. Türkiye de 1982 Anayasasý, "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" bölümünde 56. madde, ilk fýkrasýnda Herkes saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama hakkýna sahiptir" ifadesiyle çevre hakkýný temel bir insan hakký olarak anayasa düzeyinde hukuk sistemine dahil etti. Bu hükmün Anayasa'ya girmesindeki en önemli etken, Türkiye Çevre Vakfý nýn 1980 de baþlattýðý bir hukuk projesi çerçevesinde dünyada çeþitli ülkelerin anayasalarýnda yer alan çevre ile ilgili hükümleri derlemesi, kamuoyuyla paylaþmasý ve bir madde olarak Anayasa da yer almasý için teklif getirmesiydi. Devletlerin anayasalarýnda yer alan çevresel hükümler genelde insanýn çevre hakkýna; insanýn saðlýklý bir çevrede yaþama hakkýna atýf yaparak çevre korumada devletlerin ve kiþilerin ödevlerine odaklanýyor. Ekolojik Anayasa tartýþmalarýnýn bu hükümlerden ayrýldýðý nokta ise doðanýn da insan gibi bir hak öznesi olup olamayacaðý üzerine. Doðanýn haklarý olabilir mi? Christopher D. Stone sivil haklar hareketinin ertesinde ve modern çevre hareketinin doðduðu yýllarda yazdýðý "Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects?" (1972) adlý makalesinde, hukukun zaman içindeki geliþimini ele alýyor ve ormanlara, okyanuslara, nehirlere, tüm diðer doðal varlýklara ve bir bütün olarak doðaya yasal haklarýnýn verilmesini savunuyordu. Toplumlarýn çeþitli dönemlerde belirli kiþileri ve varlýklarý hak sahibi olamayacak kadar yetersiz ve deðersiz gördüðünü söyleyerek örnek olarak çocuklarý, köleleri, kadýnlarý, Amerikan yerlilerini, etnik azýnlýklarý, akýl hastalarýný, cenini ve yabancýlarý örnek gösteriyor. Stone a göre henüz yasal haklara sahip olmayan varlýklar, haklarýný kazanana kadar bizim yani hak sahiplerinin kullanýmýna tabii olarak deðerlendirilir. Uluslararasý platformlarda ve Türkiye deki doða haklarý tartýþmalarýnýn genelde atýf yaptýðý iki anayasa var: Ekvador ve Bolivya Anayasalarý. Bolivya, dünyada doðanýn yasal haklarýný tanýyan ilk ülke oldu. Ýklim deðiþikliðini önlemek, doðal varlýklarýn sömürülmesini engellemek ve Bolivya halkýnýn yaþam kalitesini yükseltmek adýna alýnan bu karar doðayý insanla eþit statüde kýlýyor. 28 Eylül 2008 de referandumla kabul edilen Ekvador Anayasasý nýn 71. maddesi hayatýn gerçekleþtiði doðanýn ya da Pachamama nýn (Toprak Ana) var olma hakkýný tanýyor ve anayasal koruma altýna alýyor. Türkiye de ekolojik anayasa süreci Türkiye de Ekolojik Anayasa ile ilgili tartýþmalar 12 Eylül 2010 daki anayasa referandumu ertesinde baþladý. Haziran 2011 seçimlerinden sonra gündeme gelen yeni anayasa yapým sürecine ekolojik taleplerle müdahil olabilmek için 15 Þubat 2011 de Ekolojik Anayasa Giriþimi baþlatýldý. Çevre aktivistleri, hukukçular, milletvekilleri ve akademisyenlerden oluþan 40 kiþilik imzacý grubunun hazýrladýðý bir çaðrý, kamuoyuyla paylaþýldý. Sekreteryasýný dönemin Yeþiller Partisi nin üstlendiði giriþim, yeni anayasasýnýn sivil, demokratik ve özgürlükçü olmasýnýn yaný sýra ekolojik olmasý gerektiðini ve doðanýn vazgeçilmez, devredilmez haklarýnýn anayasal güvence altýna alýnmasýný savunmak için faaliyet göstermeye baþladý. Bursa, Ýzmir, Ankara, Tekirdað, Antakya, Diyarbakýr ve Muðla'da çevre aktivistlerinin ve hukukçularýnýn bir araya geldiði toplantýlar düzenlendi. Farklý anayasa çalýþma gruplarý ile iletiþime geçilerek ortak paydalar arandý. 15 Mayýs 2012 de Ýstanbul da bir konferans düzenlendi. Ekolojik Anayasa Giriþimi, yeni anayasada olmasýný talep ettiði maddeleri 3 Ocak 2012 tarihinde TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu na sundu. Giriþimin temsilcileri komisyona sunduklarý önerilerde temel olarak anayasanýn, doðaya hükmetmeye çalýþan insaný deðil, doðayý hak öznesi olarak tanýmasý gerektiðini ifade etti. Sunulan Ekolojik Anayasa, dünyayý gelecek kuþaklardan emanet alýndýðý bilinciyle, doðayla uyum içinde yaþamanýn esas alýndýðý; su, hava, gen, tohum gibi doðal unsurlar için doðal kaynak deðil doðal varlýk nitelendirmesinin benimsendiði, doðada olasý zararlara yol açabilecek faaliyetlerde ihtiyatlýlýk ilkesinin benimsendiði, kamu yararýnda doðal dengelerin gözetildiði, yabani ve evcil hayvan haklarýnýn güvence altýna alýndýðý, saðlýklý su ve gýdaya ulaþým hakkýnýn benimsendiði hukuksal düzenlemeler öneriyor. Prof. Ersan Þen'in T24 teki 3 Aðustos tarihli yazýsýnda Anayasa Uzlaþma Komisyonu nun uzlaþtýðý maddeler arasýnda Çevre Hakký nýn da bulunduðu ifade ediliyor. Uzlaþýlan maddenin Ekolojik Anayasa Giriþimi nin talep ettiði doða haklarýndan oldukça geri olduðunu söylemek yanlýþ olmaz. Ayrýca Ekim ayýnda Meclis te görüþülmesi beklenen "Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu" yüzünden orman alanlarý, sulak alanlar, kýyýlar ve bütün diðer doðal alanlar geri dönüþü olmayacak tahribatlara karþý savunmasýz kalabilir. Yeni Anayasa tartýþmalarýnda doðanýn haklarýný Tabiat Kanunu ile iliþkilendirerek ele almak konuya bütüncül yaklaþmak açýsýndan daha da önemli hale gelmiþ durumda. *Dr. Bahçeþehir Üniversitesi - Betam Kaynak:www.yesilgazete.org

5 Eylül yaklaþýyor. Bu tiyatro mevsiminin geliþi derken diðer taraftan televizyon dizisi sezonunun da açýlmasý demek. Bazý izleyenleri için 'heyecan kaldýðý yerden devam' ederken, bazý insanlar için de yeni 'iþ fýrsatlarý' anlamýna geliyor. Oyuncu olmayý istemek kötü deðil de, 'sýkýþtýrýlmýþ' oyunculuk dersleriyle bu iþ mümkün mü? Peki setlerdeki yoðun çalýþma saatleri? Oyuncu mu diziye muhtaç, dizi mi oyuncuya? Tilbe Saran'la buluþmaya gittiðimde aklýmdaki bu sorular cevaplarýný buldu ve sonra bana dedi ki: 'Orhan Veli bile eskimiþ...' Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçýsý Tilbe Saran'la sanattan siyasete uzanan bir yelpazede konuþtuk... Politikacýlarýn 'sanatçýlarý' bizzat hedef gösterdiði zamanlardan geçiyoruz. Böyle bir ruh hali ve iklim için ne söyleyebiliriz? Soru soranlar, iktidarý her zaman rahatsýz eder. Hele þimdiki iktidar çok ataerkil, çok erkek ve dogmatik. Soru sorulmasý, cevap üretilmesinin dengesini altüst edebileceðini bildiðinden böyle. Ezberler bozulduðu için bu kadar öfkeli. Þu anda iktidarýnki saðlýklý olmasa da kendi içinde bir dengedir nihayetinde. Düþünmeye baþlamak ise tehlikeli bir þeydir. Tam da iþler yolundayken birdenbire onu kenara atývermek, soru sorulmasý, rahatsýz edilmek. Olan bu. "Gezi'den önce soluksuz kalmýþtým" TRT'de yayýnlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisi bitti. Þafak Sezer bir televizyon programýna baþlýyor. Bu durum ortaya bir sonucu da koyuyor. Siz ne dersiniz? Bütün bunlar tek tip, tek adam, tek üniforma, tek sese iþaret ediyor. Ürkütücü ama bilindik bir iktidar oyunu. Ama dünyanýn çeþitli zamanlarýnda çeþitli yörelerinde oynanmýþ bir oyun elbette. Çok uzak deðil Nazi Almanyasý... Tek bir lâ sesiyle idare edin denen zamanlar. Buradaki mesele, solunamayacak kadar basýnçlý ve nemli bir havanýn giderek üzerimizi kaplýyor olmasý. Yaþama alanýmýzýn giderek daralýyor olmasý. Gezi'de, bizi örten bu naylon patladý, bir delik açýldý, iþte o çok kýymetli. Ben tam darbe çocuðuyum ve sahiden Gezi'den önce bu soluksuzluða alýþmýþtým. Napalým, ben de geldim gidiyorum, iki kapýlý bir dünya iþte diyordum. Ýçselleþtirmiþtim. Ýþte baskýnýn kötü yaný burada. Ýnsanýn eli kolu kalkmaz oluyor. Kalkabileceðini gördüðün andan itibaren kazandýn iþte. Peki þimdi ne olur? Öyle bir imgeler çaðýnda yaþýyoruz ki insanlar gördükleri üzerinden bir gerçek algýsý oluþturuyorlar. Þimdiye kadar gerçek olarak sunulanlar sahiciydi. Artýk sunulanýn sahici olmadýðýný çoðunluðun bildiði bir zamandayýz. Güneydoðu'dakiler bunu hep biliyordu, hep farkýndaydý. Ama batýlýlar için bir sorun yoktu. Freud formüle etmiþ Ýnsan acýdan kaçar hazza yönelir." Çoðumuz hazzýn haz olmadýðýný þimdi farkediyoruz. Oturup yeniden düþünülecek. 'Artýk bizi birbirimize kýrdýrtmasýnlar' Güneydoðu demiþken, 'süreç' nasýl gidiyor sizce? Süreç bence, resmi giden sürecin aðýrlýðýndan, yavaþlýðýndan ya da samimiyetsizliðinden kötü gidiyor. Sular ilk kez berraklaþtý, dibi görünüyor. Artýk o suyun dibinde neler olacaðýna bakacaðýz. Bu coðrafya hep pimi çekilmiþ vaziyette. Biraz daha geniþletip Yugoslavya Kafkaslar'ý da içine alarak düþünürsek Ortadoðu ile birlikte, sürekli lav püskürten bir yanardað gibi. Hep en aktif fay hattý. Artýk bizleri birbirimize kýrdýrtmasýnlar. Bu aktif fay hattý, politikacýlarýn iþin içine girmesiyle oluyor gibi geliyor. Çünkü insanlar sokakta yanyanayken bir politikacý çýkýp konuþuyor ve al sana 'kýzgýnkutuplaþmýþ' insanlar... Önyargý dediðimiz þeyler çok kolay oluþan ama gerçekten silinmesi bir ömür gerektiren þeyler. Halbuki yeteri kadarý ortak noktamýz var bizim. Acýmýz, keyfimiz, sevincimiz, acýkýyoruz, aðlýyoruz, kýzýyoruz, aþk acýsý çekiyoruz. Ýnsanlýðýn ötesinde bir ortaklýk düþünemiyorum. Geriye býraktýklarýmýzý düþününce bu neyin kavgasý? 'Oyunculuk, eksik bakýþýn tamamlanýþýdýr' Ýmgeler çaðý demiþtik. Bu çaðda oyunculuðu düþündüðümüz zaman çok fazla dizi, reklam var. Ünlülük imgesi yaratýldý. Hayattan alacaðýn hazzýn popülerleþerek artacaðýný öðrenmiþ bir oyunculuk nesli geliyor diyebilir miyiz? Elbette çünkü bu da bütün bir sistemin parçasý. Televizyonda bir deðer atfediliyor. Ýhtiyacýmýz olmayan þeyler onlarsýz yaþayamazmýþýz gibi gösteriliyor. Hepimiz o ihtiyaçlara kavuþmak için daha fazla tüketmeye alýþtýysak eðer, bu yeni tavýr da o genel düzenin bir tezahürü. Ve oyuncular yumurta gibidir. Çarpsa da çarpýlsa da kýrýlýr. Yaþamak için o çarka hizmet etmek durumunda. Alaný iyice daraltýlmýþ vaziyette. Ve bunun çeliþkisini yaþýyor sürekli. Bir de oyunculuk görünür olma arzusuyla ilgili bir þey. Zamanýnda eksik kalmýþ bakýþý sahne üzerinde tamamlama arzusu bence. 'O bakýþtan' mahrum kaldýðýnda sevdiði mesleði icra edemeyenler elbette icra edebileceði alanlara gidecek. 'Oyunculuk bir ruh iklimi...' '2 derste oyunculuk' gibi kurslara gidip yapýlabilir mi oyunculuk? Oyunculuk bir ruh iklimi. Bir botanikçi olmayabilirim ama bitkileri iyi biliyor olabilirim örneðin. Bu bitmeyen merakla, insanýn ruhunun karanlýklarýnýn öðrenmek istenmesiyle ilgili. Oyunculuk eðitimi ömrünün sonuna kadar devam eder. Bu coðrafyada çok az insan ne yapmak istediðini farkedip onu yapýyor eðitim sistemi sebeyle. Önemli olan bu payenin öyle 3 kurs bitirmekle olmayacaðýný insanýn kendisinin biliyor olmasý. Peki bu kadar çok dizi yapýlýyor þimdi. Bunlar çaðýn getirisi ve bir anlamda da oyunucunun mecbur býrakýldýðý bir durum deðil mi? Bugün anarþist olabilmek için sanatçýlarý ayýrmak icab eder. Kimi þu sokakta çevirsek ve 'bundan sonra çalýþmayacaksýn' desek durup düþünecektir. Oyuncu da böyle. Ýnsan haklarý evrensel bildirgesinde yazýlý herþey hak olmaktan çýkmýþ, mecburen artýk satýn alýnan þeyler haline gelmiþ. Artýk yok öyle hava bedava, su bedava. Suyu bile satýn alýyoruz iþte. Bak Orhan Veli bile eskimiþ.. 'Dizi ekibi hayati tehlike altýnda çalýþýyor' Durmadan devam eden dizi furyasýyla devran böyle dönmeye devam eder mi? Bence bu devrandaki sorun dizi yapýlmasý deðil, dizilerde hiç kimsenin insani koþullarda çalýþamýyor olmasý. Kaç kiþi ruhsal travma yaþadý. Ýlla ölmek þart mý? 1 haftada uzun metraj film çekmek, buna zorlanmak. Ben bu köleleðe isyan ediyorum. Sette ýþýðý getiren, saçýný yapan, bir yerden bir yere taþýyan, yazan bütün o ekip hayati tehlikeyle karþý karþýya. Ýtirazým buna. Koþullar daha iyi olmalý. Çalýþma haklarýmýzýn da insani olmasýna gayret ediyoruz. Oyuncular Sendikasýnýn daha aktif hale gelmesiyle birlikte artýk sektördeki insanlarýn hakkýnýn peþinde koþtuðu söylenebilir. Yeni sezonda neler yapacaksýnýz? Kumbaracý50'de Yiðit Serdemir ile daha geçen sezondan itibaren yapmayý planladýklarýmýz var. Serdar Biliþ'le çalýþmayý da çok istiyoruz. Kasým itibariyle çok özlediðim sahnelere geri döneceðimi biliyorum. Gezi'nin etkisi suya atýlan taþ gibi Son olarak, yaþananlar tiyatroya nasýl yansýr? Þimdi bir alternatif festival olacak. Genç yazarlar olacak içinde. 23 tane metin yazýldý ve hepsinde de 'Gezi' var. Bazen olduðu gibi bazen de bir repliðin ucuna sýkýþmýþ haliyle. Olumlu anlamda radyoaktif bir þey yaþadýk biz. Sýcak ve soðuk etkileri olacak. Genetiðimiz deðiþti. Yakýn ve uzak gelecekte göreceðiz etkilerini. Bilemem artýk 6 parmaklý mý olacaðýz. Bütün sosyal bilimler hem þu aný þiddetle dikkatle izliyor ama biliyorlar ki 5 dakika, 5 saat, 5 yýl, var. Bu etki suya atýlan taþ gibi halka halka yayýlacak. *** TÝLBE SARAN KÝMDÝR? Tilbe Saran (d. 20 Mayýs 1961, Ýstanbul), Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçýsý. Çalýþtýðý tiyatrolar arasýnda Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncularý, Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý, Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu var. Ayrýca 1995'te Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu Cüneyt Türel ve Iþýl Kasapoðlu ile birlikte kurdu. Oynadýðý birçok rolle ödüle layýk görülen oyuncu, çeþitli radyo, sinema ve TV çalýþmalarýnýn yaný sýra seslendirme ve eðitmenlik de yapmaktadýr. Cesaret Ana ve Çocuklarý : Bertolt Brecht - Semaver Kumpanya , Sevilmek - Bilge Karasu - Aksanat Prodüsiyon Tiyatrosu , Martý: Anton Çehov - Kent Oyuncularý , Çalýkuþu : Reþat Nuri Güntekin - Ýstanbul Þehir Tiyatrosu , Kral Lear - William Shakespeare - Ýstanbul Þehir Tiyatrosu , gibi oyunlarda rol aldý. Tilbe Saran'ýn çok sayýdaki ödüllerinden bazýlarý þöyle: Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri : "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Kral Lear - (Ýstanbul Þehir Tiyatrosu) Kültür Bakanlýðý "En iyi Kadýn Oyuncu" Kral Lear - (Ýstanbul Þehir Tiyatrosu) Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri: "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Vanya Dayý - Ýstanbul Þehir Tiyatrosu Kültür Bakanlýðý: "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Tartuffe - (Þehir Tiyatrosu) MGD Tiyatro Ödülleri "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Çalýkuþu - (Ýstanbul Þehir Tiyatrosu) Avni Dilligil Ödülleri "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Abelar Ve Heloise - (Aksanat) Afife Tiyatro Ödülleri "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Alacaklýlar - Aksanat Afife Tiyatro Ödülleri "En Ýyi Komedi Kadýn Oyuncu" - Tek Kiþilk Þehir - (Aksanat) Sadri Alýþýk Ödülleri "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Cesaret Ana ve Çocuklarý - Semaver Kumpanya Ünlü oyuncu Saran'ýn filmografisinde ise, Zenne (2012), Bir Erkeðin Anatomisi (1996), Çalýkuþu (1984) gibi filmler yer alýyor. Kaynak:BirGün Pazar Eki

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı