ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ"

Transkript

1 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken yarýn baþlayabileceðini söyledi. Yetkililer saldýrýlarýn üç gün süreceðini sýnýrlý kapsamda olacaðýný, amacýn kimyasal silah kullanýma karþýlýk vermek olduðunu bildirdi. Müdahalenin Esad a mesaj vermeyi amaçladýðýný söyleyen yetkililer, komuta ve kontrol binalarý, uçak pistleri ve aðýr silahlarýn hedef alýnacaðýný belirtti. Uluslararasý basýna göre ise Suriye de bulunan BM heyeti ülkeden ayrýlmadan saldýrý ihtimali düþük. Heyet planlanan programa göre pazara dek ülkede kalacak. ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ Reuters'a göre ise geçtiðimiz pazartesi Suriye'nin Dostlarý Çekirdek Grubu Ýstanbul'da Suriye'ye yapýlacak olan dýþ müdahaleyi konuþtu. 12 Eylül darbecilerinin faaliyetini durdurduðu pek çok demokratik kurum hala o dönemde el konulan mallarýna ve arþivlerine kavuþabilmiþ deðil. Bu kurumlarýn baþýnda DÝSK geliyor kuþkusuz. Parayla paha biçilemeyecek ölçüdeki DÝSK ve baðlý sendikalara ait belgeler, hurda kaðýt olarak deðerlendirilmiþ ve SEKA nýn fabrikalarýna gönderilmiþ. Kuþ beyinliler, Haziran büyük iþçi direniþini yaratanlarýn tarihini böyle basit bir yöntemle yok edeceklerini düþünmüþ olmalýlar. Benzer bir þekilde malý talan edilip arþivi yok edilen kurumlar arasýnda ilk etapta hatýrlananlar arasýnda TÖB DER ve Halkevleri geliyor. Halkevlerinin Mamak Tuzluçayýr da bulunan mekâný da o dönemde el konulanlar arasýnda bulunuyor. Mamaklýlar kendilerine ait olan bu mekanýn yýllarca mücadelesini verdiler. Tüm dersleri pekiyi olan Nazlý Þirin El, girmediði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine Þube Öðretmenler Kurulu Kararý ile 5 üzerinden 2 verilerek bir üst sýnýfa geçirildi. Nazlý, Girmediðim derse bir verilmiþ ardýndan da kurul bu notu iki yapmýþ. Benim takdirname almamam gerekir dedi. Eðitim- Sen Þube Baþkaný Ali Paþa Þanlý, Süleyman Havva Kamýþlý Ýlkokulu öðrencisi Nazlý Þirin El ve babasý Hüseyin El ile birlikte þube binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Laik eðitim ve laik yaþam hakkýnýn hükümet tarafýndan ortadan kaldýrýlmak istendiðini öne süren Ali Paþa Þanlý þöyle devam etti: Yorgan gitti ama kavga bitmedi. Bitecek gibi görünmüyor da 16.Aðustoslarýn açýlýþ törenlerinde bu güne dek yaþananlar etkinliklerin kanayan yarasý gibi önümüzde durmakta Açýlýþ törenlerinin öylesi çok maðduru oldu ki Ýlk akla gelen kiþi, Sayýn Demirel. Hacý Bektaþ Veli adýna düzenlenen 16 Aðustos etkinliklerini Cumhurbaþkaný sýfatý ile onurlandýran kiþi. Bir ilk yaþandý o yýl Hacýbekaþ ta Tepkiler yoðundu, konuþmaya baþladýðýnda yuhalandý, yuh sesleri ile baþlayan konuþmasýný alkýþ alarak tamamladý. Tecrübe konuþtu Ustalýðý bir kez daha kanýtlandý Devamý 3 DE Nevþehir Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile düzenlenecek olan Giriþimcilik Kursuna iliþkin protokol imzalandý. Ýmzalanan protokole göre, 150 gence 3 ay süre ile giriþimcilik eðitimi verilecek ve eðitimi baþarýyla... Eylül yaklaþýyor. Bu tiyatro mevsiminin geliþi derken diðer taraftan televizyon dizisi sezonunun da açýlmasý demek. Bazý izleyenleri için 'heyecan kaldýðý yerden devam' ederken, bazý insanlar için de yeni 'iþ fýrsatlarý' anlamýna geliyor. Oyuncu olmayý istemek kötü deðil de, 'sýkýþtýrýlmýþ' oyunculuk dersleriyle bu iþ mümkün mü? Peki setlerdeki yoðun çalýþma saatleri? Oyuncu mu diziye muhtaç, dizi mi oyuncuya? Tilbe Saran'la buluþmaya gittiðimde aklýmdaki bu sorular cevaplarýný buldu ve sonra bana dedi ki: 'Orhan Veli bile eskimiþ...' 8 DE

2 Ýki defa silindiði saptanan Harman Ekmek Fabrikasý'nýn kamera kayýtlarý Jandarma Kriminalde açýlýnca Ali Ýsmail'in cinayet görüntüleri de apaçýk görünmüþtü iþte. "Dur çocuk girme o sokaða" diyemeyip ya da geriye sarýnca sokaðýn baþýnda gelen Ali Ýsmail'i hayata çaðýramadýðýmýz görüntüler, Eskiþehir Valisi'nin "bunu polis yaptý süsü vermeye çalýþýyorlar, arkadaþlarý yaptý, suçu devlete atmak istiyorlar" idari mesuliyet yoksunu mülki þablon açýklamalarýna "hakikatin" tokadý gibi inmiþti... Radikal Gazetesi'nden Ýsmail Saymaz'ýn ulaþtýðý kamera kayýtlarý, devletin "sabrý taþan halk" tepkisi diye olaðanlaþtýrdýðý bir cinayet türünü herkesin gözüne sokmuþtu. Bu cinayet türünde sokaklarda kol gezen siviller ve kolluk güçleri "suçlunun" kim olduðuna, nasýl cezalandýrýlacaðýna karar vermekle kalmaz infazý da o saat gerçekleþtirirlerdi. Ýnfaz sonrasý gayet müsterih can almýþ elleriyle evlerine dönerken, "adalet" tesisatçýsý bu gruplarýn arkasýna da yüce hukuk devletimiz saðlamca mevzilenirdi. Çünkü devlet geleneði; günün siyasi koþullarýna göre açýk/örtük lisanla vatandaþlarýna "düþmanýn" kim olduðunu iþaret ederek muhbirlik yetkisiyle donattýðý kitlelere bir de "saldýrgan tepki" sipariþi verirdi... Gezi direniþiyle bu tarz-ý siyaset bütün cürmü ve Baþbakan'ýn debdebeli söylemiyle sokaklara salýnmýþtý. Haliyle sýrada Baþbakan, Ýçiþleri Bakaný, Emniyet Müdürü, Eskiþehir Valisi'nin sokak kuytusunda pusu kurmuþ vatandaþ-polis infaz timinin Ali Ýsmail'in üzerine kan kokusu alan yarasalar gibi üþüþtüklerini saniye saniye zoomlayarak izlemeleri vardý. Ve "devletine sokak infazlarýyla yardýmcý vatandaþ" statüsü verilmiþ sivil kýyým çetelerinin,kendini guya savunurken "ayaðým aðrýdýðý için Ali Ýsmail'in kafasýna az tekme attým" ifadesiyle suçunu itiraf eden polisin kasýtla adam öldürmekten adil yargýlanmasý vardý. Öyle kamera kayýt "temizleme", Ekmek fýrýnýn adýný "ATA Ankara" diye deðiþtirme, zanlý polisleri baþka ile tayinle veya beyninde kan biriken Ali'yi hastaneden yollayan doktora soruþturma izni vermeyen telaþlý devlet sistematiðiyle ne cinayetin mahalli ne de gerçekliði dönüþtürebilirdi.. Bu görüntüler yüksek aleniyette ortaya çýkýnca üç aydýr "oðullarýnýzýn canýný koruyamadýk, üzgünüz " demeyen Baþbakan, Adeviye meydanýndaki katliamlarla ilgili aklýna kendi çocuklarý gelince ekranda sinirlerini boþaltýyordu. Oysa kendi halkýnýn çocuklarýnýn kafalarýný patlatan cani sadizmi "kahramanlýk" diye öven, ödüllendiren Baþbakan, ülkesinde Gezi protestolarýnda öldürülen tek bir canýn yaslý ailesine taziyesini iletmemiþti. Durum böyle olunca üç aydýr Ali Ýsmail'in katillerini bulmaya deðil, Ali Ýsmail'i anmasýna katýlanlarý gözaltý alarak "suçlu çýkartma" mesaisi yapan hükümet, aylar sonra rötarla "içimiz paralandý" vicdan demagojisi tweetlerine sarýlmýþlardý. Baþ Müzakereci Bakanýmýz da "ya iþte kurunun yanýnda yaþ da yanýyor" insaniyet sürçüyle "kurularý" iþaret ediyordu. Yani devletin kitlelere "sizler iktidar muhaliflerine haddini bildirip, cezasýný infaz dahil verebilirsiniz yeter ki aþikare olmasýn" endoktrinizasyonu son hýzla devam diyordu. Ama çelme takýlýp yere düþünce elleriyle yüzünü korunmaktan gayri bir savunmasý olmayan Ali Ýsmail'e 2 polis 4 sivilin nasýl "yiðitçe" çullandýðýný seyredenler cinayeti azmettirmenin, cinayete denk aðýr suç olduðunu çoktan fark etmiþlerdi... Kaynak:BirGün Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken yarýn baþlayabileceðini söyledi. Yetkililer saldýrýlarýn üç gün süreceðini sýnýrlý kapsamda olacaðýný, amacýn kimyasal silah kullanýma karþýlýk vermek olduðunu bildirdi. Müdahalenin Esad a mesaj vermeyi amaçladýðýný söyleyen yetkililer, komuta ve kontrol binalarý, uçak pistleri ve aðýr silahlarýn hedef alýnacaðýný belirtti. Uluslararasý basýna göre ise Suriye de bulunan BM heyeti ülkeden ayrýlmadan saldýrý ihtimali düþük. Heyet planlanan programa göre pazara dek ülkede kalacak. ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ Reuters'a göre ise geçtiðimiz pazartesi Suriye'nin Dostlarý Çekirdek Grubu Ýstanbul'da Suriye'ye yapýlacak olan dýþ müdahaleyi konuþtu. Toplantýnýn ardýndan bir kaynak, Muhaliflerin Esad yönetimine gerçekleþtirilecek bir müdahaleye hazýrlýklý olmalarý söylendi. Müdahale çok yakýnda gelebilir dedi. Öte yandan toplantýda muhaliflerin askeri müdahale için Suriye içinde hedef listesi sunduðu belirtildi. ABD-ÝNGÝLTERE ÇALIÞIYOR ABD ve Ýngiltere'den gelen haberler de Suriye'ye saldýrýnýn çok yakýnda ve orantýlý bir þekilde olacaðýný doðrular nitelikte oldu. ABD'li Washington Post gazetesi, ABD baþkaný Barrack Obama nýn Suriye de son yaþanan geliþmeler üzerine kapsamý ve süresi açýsýndan sýnýrlý bir operasyon yanlýsý olduðunu iddia etti. Ýngiltere Baþbakanlýk Ofisi'nden dün yapýlan açýklamada ise Suriye ye karþý olasý bir müdahale için acil durum planlarýnýn yapýldýðý söylendi. Ofis, Suriye'ye orantýlý bir þekilde saldýrýnýn deðerlendirildiði açýklandý. Suriye'ye yapýlmasý planlanan olasý saldýrý üzerine açýklama yapan Ürdün ise, Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Tüm dersleri pekiyi olan Nazlý Þirin El, girmediði Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine Þube Öðretmenler Kurulu Kararý ile 5 üzerinden 2 verilerek bir üst sýnýfa geçirildi. Nazlý, Girmediðim derse bir verilmiþ ardýndan da kurul bu notu iki yapmýþ. Benim takdirname almamam gerekir dedi. Eðitim- Sen Þube Baþkaný Ali Paþa Þanlý, Süleyman Havva Kamýþlý Ýlkokulu öðrencisi Nazlý Þirin El ve babasý Hüseyin El ile birlikte þube binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Laik eðitim ve laik yaþam hakkýnýn hükümet tarafýndan ortadan kaldýrýlmak istendiðini öne süren Ali Paþa Þanlý þöyle devam etti: Bunun somut örneklerinden sadece biri de Türk Dünyasý Kültür Baþkenti olan ilimiz Eskiþehir de yaþanmaya devam etmektedir. Nazlý Þirin El, Alevi inancýna sahip olmasý nedeniyle geçen yýl, Havacýlar Ýlköðretim Okulu nda Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersine laik eðitim hakkýný kullanarak girmeyerek bunu yargýya taþýmýþ ve bundan dolayý bir üst sýnýfý geçmede sorunlar yaþamýþtý. Yargý sürece halen devam etmektedir. Yaratýlan kamuoyu sonucunda öðrenci Þube her hangi bir operasyonda fýrlatma tahtasý olmayacaðýný belirtti. Konuyla ilgili bir açýklama da Lübnan dan geldi. Lübnan Dýþiþleri Bakaný Adnan Mansur, Suriye'ye yapýlacak olasý bir müdahalede, Ýsrail'e karþý her tehdide hazýr olduklarýný söyledi. Dün açýklama yapan Mansur'un, Suriye'ye yapýlacak müdahale hakkýnda uyarýda bulunduðu ve Herhangi bir müdahale bölgede negatif etkisi olur dediði de kaydedildi. SURÝYE: KÝMYASAL KULLANMADIK Þam dan da konuyla ilgili açýklama Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim den geldi. Bakan Muallim, Suriye nin kimyasal silah iddiasýný boþ bir iddia olarak deðerlendirerek, "Kimyasal silah kullanmadýk. Bu savaþ gerekçesi deðil. Suriye ye karþý yapýlanlar Ýsrail in çýkarý içindir. Saldýrý olursa tüm imkanlarýmýzla kendimizi savunuruz diye konuþtu. *** Cenevre-2 görüþmesi iptal ABD, Rusya ile Suriye'de yaþanan krizi tartýþmak için toplanacak olan Cenevre-2 Konferansý'nýn hazýrlýklarý için yapacaðý görüþmeyi iptal ettiðini açýkladý. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada görüþmenin, kimyasal saldýrý hakkýndaki deðerlendirmelerin devam ettiði için ertelendiðini duyurdu. Rusya ise toplantýnýn iptalinden üzgünlük duyduðunu belirtti. ABD nin, Yunanistan Savunma Bakanlýðý'ndan Suriye'ye müdahale anýnda Suda ve Kalamata daki askeri üsleri ile deniz ve hava sahasýný kullanma talebinde bulunduðu iddia edildi. Yunanistan medyasýna yansýyan haberlerde Atina nýn, transatlantik anlaþmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine sonuna kadar yerine getirmeye hazýr olduðunu ancak askeri operasyonlarda fiilen yer almayacaðýný bildirdiði kaydedildi. Öðretmenler Kulu Kararý ile bir üst sýnýf olan 7'nci sýnýfa geçirilmiþti. Ýnancý nedeniyle okulunda yaþadýðý psikolojik baský ve okul yönetimi ve öðretmenlerin yeterince sahiplenmemesi nedeniyle eðitim ve öðretim yýlýnda önce Mehmet Gedik ardýndan da Süleyman Havva Kamýþlý Ýlköðretim Okulu na naklini yaptýrarak eðitimine orada devam etmek zorunda kalmýþtýr. Öðrencinin karnesinde tüm derslerin notu pekiyi ve bu yýl da Þube Öðretmenler Kurulu Kararý ile 8'inci sýnýfa geçirilmiþtir. Öðrenci sadece Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersine girmediði için, geçen yýl da, bu yýl da almayý hak ettiði Teþekkür ve Takdirname ler kendisine verilmeyerek maðduriyeti sürmektedir. Eskiþehir Valisi Güngör Azim Tuna, Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri baþta olmak üzere Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý yý Nazlý Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Abbas Irakçý, Suriye'ye olasý bir askeri müdahalenin, bölgede çok ciddi neticeleri olacaðý konusunda uyarýda bulundu. Suriyeli muhaliflerin elinde kimyasal silahlar bulunduðuna dair deliller olduðunu ileri süren Irakçý, bu delillerin Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'ne iletildiðini belirtti. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý, Suriye'ye askeri müdahalenin bölgede ciddi sonuçlarý olabileceði konusunda uyarýda bulundu. Yapýlan açýklamada, Suriye'ye yapýlacak bir müdahalenin, Ortadoðu'yu ve Kuzey Afrika'yý etkileyeceðini belirtildi. *** Suudiler Rusya ile pazarlýða giriþti Suudi Arabistan'ýn, Esad hükümetine destek vermekten vazgeçmesi karþýlýðýnda Rusya'ya küresel petrol piyasasýný kontrol edebileceði gizli bir teklif götürdüðü iddia edildi. The Daily Telegraph Gazetesi'nin haberine göre iddia, Rusya Cumhurbaþkaný Vladimir Putin ile Suudi Prens Bender bin Sultan'ýn yaptýðý görüþmenin sýzdýrýlan deþifre metnine dayandýrýldý. Suudi Prensin Putin'le görüþmesinde þu sözlere yer verdiði ileri sürüldü: "Petrol konusunda nasýl Rus-Suudi ortaklýðý saðlayabileceðimize bakalým. Hedefimiz küresel piyasalarda petrolün fiyatýnýn sabit kalabilmesi için üretim miktarý ve fiyat belirlenmesi olmalý Gazete, görüþmede ayrýca Suudi Prensin "Rusya'nýn ayrýca Ýsrail'den Kýbrýs'a kadar Akdeniz'de petrol ve doðalgazla ilgilendiðini de biliyoruz. Rus doðalgaz hattýnýn Avrupa için öneminin de farkýndayýz. Bununla rekabet etmekle ilgilenmiyoruz. Bu konularda iþbirliði yapmak istiyoruz." Haberde ise Suudilerin Rusya ile görüþmeden önce ABD'yi bilgilendirdiði de aktarýldý. Kaynak:BirGün Þirin El in maðduriyetini gidermeleri için hemen gereði yapmaya davet ediyoruz. Yoksa onlar da bu maðduriyetin sorumlularý olacaklardýr. KIZIM PSÝKOLOJÝK BASKI GÖRDÜ Ýnþaat iþçisi baba Hüseyin El de, kýzý Nazlý nýn Din Kültür ve Ahlak Bilgisi derslerine girmediði için okulunda psikolojik baský gördüðünü öne sürdü. Baba El, kýzýnýn Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmasý için Ýdare Mahkemesi baþvurduklarýný ve davanýn halen devam ettiðini söyledi. GEÇEN YIL KARNE VERÝLMEDÝ Nazlý Þirin El geçen yýl kendisine karne dahi verilmediðini söyledi. Bu yýl karne aldýðýný, ancak hak ettiði takdirnameyi kendisine vermediklerini anlatan Nazlý Þirin El þöyle konuþtu: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine hiç girmedim. Buna raðmen bu ders için bana birinci dönem bir, ikinci dönem de bir notu verilmiþ. Þube öðretmenler kurulu da bu biri 2 yapýp beni bir üst sýnýfa geçirdi. Ayrýca girdiðim bütün derslerimin notu pekiyi. Takdirname almam gerekiyor. Ben takdirnamemi ve geçen yýl bana verilmeyen karnemi istiyorum.

3 Sonraki yýllarda da etkinliklere katýldý, sevmiþti de Hacýbektaþ ý Ýlgi her geçen yýl artarak devam etti. Sayýn Gül de Cumhurbaþkaný sýfatý ile Hacý Bektaþ Veli Etkinliklerini onurlandýrdý, o da tepki aldý ama o tepki sýnýrlýydý Eli boþ gelmemiþti Sayýn Gül. Hacýbektaþ a hediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði aracýlýðý ile yaptýrdýðý bu günkü Güzel Sanatlar Fakülte binasý oldu. En büyük tepki SHP Genel Baþkaný merhum Erdal Ýnönü ye gösterildi Madýmak katliamýnýn yapýldýðý yýldý. Ortam gergin. Madýmak tüm tazeliði ile gündemde. Konuþmaya baþladýðýnda gösterilen tepki, konuþmasý bitinceye kadar sürdü Namýk Kemal Zeybek, Ýsmail Kahraman, Ertuðrul Günay, Faruk Çelik gibi sayýn bakanlar da bu tepkilerden deðiþik yýllarda nasiplendi! Bu yýl yapýlan 50.Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinlikleri açýlýþýnda ise, daha da ileri gidildi, tepki fiili bir saldýrýya dönüþtü. Böylesi bir saldýrý Hacý Bektaþ Veli Etkinliklerinde bir ilk di. Yakýþmadý. Hem de hiç. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Galericiler Kooperatifi Baþkaný Kadir Meþeci baþkanlýðýndaki yönetici ve üyeler, Nevþehir in Bektik Mahallesi 4. Mýntýkada yer alan Nevþehir Galericiler Kooperatifi nin 28 yýldan beri çözümsüz kalan imar eksikliðinden kaynaklanan tapulama çalýþmalarýnýn yerine getirilmesinde ciddi katkýlar saðlayan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver e teþekkür edip, plaket takdim ettiler. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, göreve geldiklerinde imar planý yönünden ciddi sorunlar içerisinde bir belediye teslim aldýklarýný belirterek ; Sadece kentin dýþýna yönelik imar uygulamalarý sorun deðildi.en barizi Türk Telekom önünde de ciddi sorunlar yaþanýyordu. Kimse bu hak sahiplerine gidip te görüþ sormamýþ, ne yapýlabilir noktasýnda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunmamýþ. O dönemi çok iyi hatýrlýyorum,16 mirasçý vardý, hepsi ile görüþerek onlarýn ciddi katkýlarý ile Türk Telekom binasý önündeki yol sorununu Sayýn Bozdað a yapýlan saldýrý çirkindi Sýnýr aþýldý. Hacý Bektaþ Veli düþüncesine, kültürüne, gelenek ve göreneðine yakýþmayan bu saldýrý, ben Alevi yim ya da Bektaþi yim diyen tüm insanýmýzý incitti Alevi Bektaþi inancýnda Mihman Ali dir Alevi Bektaþi Kültüründe sevgi ve saygý, hoþgörü, dostluk kardeþlik ve de barýþ duygularý tüm deðerlerin üstündedir Alevi Bektaþi geleneðinde misafire saygý vardýr. O en iyi þekilde aðýrlanýr Bu kültüre yakýþmayan, bu gelenekte yeri olmayan böylesi çirkin bir saldýrýnýn Hacý Bektaþ Veli adýna düzenlenen bir etkinlikte, üstelik de HACIBEKTAÞ ta gerçekleþmiþ olmasý üzerinde düþünülmesi gereken bir durum Ne söyledi Bekir Bozdað, niye yuhalandý ki çözüme kavuþturduk. Galericiler Sitesi bölgesinde de buna benzer sorunlar vardý, karþýlýklý görüþme ve uzlaþý ile yýllar yýlý devam eden sorunu çözdük. Bölgedeki su sorunu da köklü þekilde çözüme kavuþuyor. Karþýlýklý iyi niyet iliþkileri ile ortaya konulan bu çalýþma ile bundan hem bu bölgede arazisi olan kardeþlerimiz yararlandý hem de kangrene dönüþmüþ bir sorun da kendiliðinden çözüme ulaþmýþ oldu. Bu yönde iyi niyet iliþkiler vazgeçilmez bir önem taþýyor. Benim vatandaþýmýn yanýna çözüm amacýyla giden bir belediye anlayýþýný Allah ýn izni ile tesis etmeye çaba harcýyoruz. Vatandaþýmýz bizi anlýyor, biz de vatandaþý anlýyoruz. Tamamen karþýlýklý saygý ve sevgi esasýna dayalý olarak imar uygulamalarý yönünde çözemeyeceðimiz sorunumuz kalmadý. dedi. Kooperatif yöneticileri Mehmet Yýlmaz, Abdullah Özkan ile üyeler Emin Elmacý, Semahat Taþpýnar, Ali Akarsu, Ali Ýþbilir ve Ahmet Ateþ in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Nevþehir Galericiler Kooperatifi Baþkaný Kadir Meþeci, Nevþehir-Aksaray Karayolu üzerinde yer alan Bektik Mahallesi 4. Mýntýkadaki Nevþehir Galericiler Kooperatifine ait 214 bin metrekarelik bir alanda imar eksikliðinden kaynaklanan tapulama çalýþmalarýnýn uzlaþý içerisinde çözüme kavuþturmasýný saðlayan Belediye Baþkaný Hasan Ünver e teþekkür ederek kooperatifin teþekkür plaketini takdim etti. Bilen var mý? Alevi ve Bektaþ insanýmýzý yaralayan yanlýþ bir söz mü etti Yanlýþ bir davranýþta mý bulundu. Politika mý yaptý Ne etti? Aleviliði ve de Hacý Bektaþ Veli yi anlatmaya çalýþtý sadece. Hem de, Hacý Bektaþ Veli ye ait olduðu bilinen Makalat ve Besmele Tefsiri adlý kitaplardan alýntýlar yaparak... Niye yuhaladýk öyleyse? Düþünüldü mü? Yazýk. Hem de çok yazýk Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði yaptýðý bir basýn açýklamasý ile bu aymazlýðý kýnadýðýný sýcaðý sýcaðýna kamuoyu ile paylaþtý. Saldýrýnýn Sayýn Bozdað a deðil, ilçeye, ilçe insanýna ve de Alevi Bektaþi toplumuna karþý yapýlmýþ bir saldýrý olduðunu net bir biçimde ifade etti Alevice duruþumuz, bu barýþçý tavrýmýz bazý çevrelerce yadýrganmadý deðil Eleþtirildi de Ne yapsaydýk? Oh olsun, iyi oldu mu denseydi! Madalya mý takýlsaydý. O saldýrgan için alkýþ mý tutulsaydý yoksa! ** 50. yýl etkinlikleri ötekilerden farklý olur, ses getirir, üzerinde günlerce konuþulur, bu günün çocuklarý gençleri yýllar sonra 50. yýl etkinliklerini çocuklarýna, torunlarýna gururla anlatýr, öyle bir 50. yýl yaþanýr bu 16. Aðustosta diye özlemimizi dile getirmeye çalýþmýþtýk ya O baþarý gösterilemedi O damga vurulamadý Pazarcýk tan gelen Hüseyin satý, o vurdu 50.yýl etkinliklerine damgayý! Etkinlik süresi içinde ve de etkinlikten sonraki günlerde konuþulan tek konu oydu, ne verilen Barýþ Ödülü!, ne düzenlenen panel!, ne Sebahat Akkiraz ve Edip Akbayram, ne de Alevi ve Bektaþilik konuþuldu, konuþulan yalnýzca, Pazarcýklý Satýydý! O konuþuldu. O yazýldý. Ne acý ** Dün yalnýzdýk. Bu gün deðiliz artýk. Farklý kiþilerle konuþtuk etkinlik süresince. 16. Aðustoslar konusunda bizimle ayný þeyleri paylaþan kiþi ve kuruluþ temsilci sayýsý o kadar çok ki Umutlar tükenmiþ Ýsyan ediliyor. Bu kadarý da olmaz deniliyor. Kirli iliþkiler! kýnanýyor. Bu anlayýþ, bu kafa, bu mantýk devam ettiði sürece farklý 16. Aðustoslar yaþayabilme gerçekten de hayal Ýlçedeki bu alt yapý ile baþarýyý yakalayabilme ise bir mucize. Etkinlikler süresince bulunduðunuz yerdeki musluklardan su akmýyorsa eðer, fark yaratan bir etkinlik yapamazsýnýz bu ilçede. Yapýlýr diyorsanýz eðer, gülerler size Su her þeydir. Su güzelliktir. Su hayattýr. Su sorunu çözülebilir mi? Evet. Çözecek olan kim? Biz deðil. Son on yýl bu ilçeyi yönettiðini sananlar Bu bölgede bizden baþka su sorunu olan, arýtmasý olmayan, alt yapýsý tamamlanmayan baþka bir ilçe kaldý mý? Yok. Biz niye çözmedik? Sorsanýza! ** Evlere girilemiyor diye dert yanýlýyor, kapý önüne kadar dayanýldý, duvar dipleri yerde yatan insanlarla dolu Her yer pislik içinde, her yer tuvalet diye feryat ediliyor Yalan mý? Deðil Çaresi var mý? Var. Çare en az yirmi bin kiþilik çadýr kent. Elektiriði, suyu, yolu, tuvaleti, banyosu, mutfaðý, yeþil alaný ile birlikte tüm alt yapýsý tamamlanarak hizmete açýlacak modern bir çadýr kent ile sorun çözülür... Sokak ve caddeler normale döner Dedebaðý kurtulur. Kirlilik biter. Hem konuklar, hem de ilçe halký rahata kavuþur Çözecek olan kim? Biz deðil. Çözecek olan, son on yýldan bu yana ilçeyi yönetenler. Hayal mi? Niye hayal olsun ki Yüz binlerce Suriyeli mülteciye çadýr kent kuran, onlarý krallar gibi yaþatan devlet Hacýbektaþ a, kendi insaný için yirmi bin kiþilik çadýr kenti niye çok görsün ki Kurulabilir mi? Kurulur. Yeter ki yol yordam bilinsin Yeter ki istenilsin 26.Aðustos HACIBEKTAÞ

4 Çevre koruma ile ilgili hükümlerin anayasalarda yer almasý 1950 li yýllara rastlar li yýllarda ekolojik tahribatýn artmasý ve buna cevaben toplumlarýn, ülkelerin ve uluslararasý toplumun geliþtirdiði politikalar anayasa yapým süreçlerine de etki etti ve çevre hükümleri artan bir oranda anayasalarda yer almaya baþladý. Dünyadaki ülkelerin anayasalarýnýn yarýsýndan fazlasýnýn 1970 ortalarýndan itibaren yazýldýðýný ve mevcutlarýn bir çoðunun da bu dönemde elden geçirildiði düþünüldüðünde çevreye/çevre korumaya dair hükümlerin çevre sorunlarýnýn ve bilincinin arttýðý dönemde anayasalara girmesi þaþýrtýcý deðil. Türkiye de 1982 Anayasasý, "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" bölümünde 56. madde, ilk fýkrasýnda Herkes saðlýklý ve dengeli bir çevrede yaþama hakkýna sahiptir" ifadesiyle çevre hakkýný temel bir insan hakký olarak anayasa düzeyinde hukuk sistemine dahil etti. Bu hükmün Anayasa'ya girmesindeki en önemli etken, Türkiye Çevre Vakfý nýn 1980 de baþlattýðý bir hukuk projesi çerçevesinde dünyada çeþitli ülkelerin anayasalarýnda yer alan çevre ile ilgili hükümleri derlemesi, kamuoyuyla paylaþmasý ve bir madde olarak Anayasa da yer almasý için teklif getirmesiydi. Devletlerin anayasalarýnda yer alan çevresel hükümler genelde insanýn çevre hakkýna; insanýn saðlýklý bir çevrede yaþama hakkýna atýf yaparak çevre korumada devletlerin ve kiþilerin ödevlerine odaklanýyor. Ekolojik Anayasa tartýþmalarýnýn bu hükümlerden ayrýldýðý nokta ise doðanýn da insan gibi bir hak öznesi olup olamayacaðý üzerine. Doðanýn haklarý olabilir mi? Christopher D. Stone sivil haklar hareketinin ertesinde ve modern çevre hareketinin doðduðu yýllarda yazdýðý "Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects?" (1972) adlý makalesinde, hukukun zaman içindeki geliþimini ele alýyor ve ormanlara, okyanuslara, nehirlere, tüm diðer doðal varlýklara ve bir bütün olarak doðaya yasal haklarýnýn verilmesini savunuyordu. Toplumlarýn çeþitli dönemlerde belirli kiþileri ve varlýklarý hak sahibi olamayacak kadar yetersiz ve deðersiz gördüðünü söyleyerek örnek olarak çocuklarý, köleleri, kadýnlarý, Amerikan yerlilerini, etnik azýnlýklarý, akýl hastalarýný, cenini ve yabancýlarý örnek gösteriyor. Stone a göre henüz yasal haklara sahip olmayan varlýklar, haklarýný kazanana kadar bizim yani hak sahiplerinin kullanýmýna tabii olarak deðerlendirilir. Uluslararasý platformlarda ve Türkiye deki doða haklarý tartýþmalarýnýn genelde atýf yaptýðý iki anayasa var: Ekvador ve Bolivya Anayasalarý. Bolivya, dünyada doðanýn yasal haklarýný tanýyan ilk ülke oldu. Ýklim deðiþikliðini önlemek, doðal varlýklarýn sömürülmesini engellemek ve Bolivya halkýnýn yaþam kalitesini yükseltmek adýna alýnan bu karar doðayý insanla eþit statüde kýlýyor. 28 Eylül 2008 de referandumla kabul edilen Ekvador Anayasasý nýn 71. maddesi hayatýn gerçekleþtiði doðanýn ya da Pachamama nýn (Toprak Ana) var olma hakkýný tanýyor ve anayasal koruma altýna alýyor. Türkiye de ekolojik anayasa süreci Türkiye de Ekolojik Anayasa ile ilgili tartýþmalar 12 Eylül 2010 daki anayasa referandumu ertesinde baþladý. Haziran 2011 seçimlerinden sonra gündeme gelen yeni anayasa yapým sürecine ekolojik taleplerle müdahil olabilmek için 15 Þubat 2011 de Ekolojik Anayasa Giriþimi baþlatýldý. Çevre aktivistleri, hukukçular, milletvekilleri ve akademisyenlerden oluþan 40 kiþilik imzacý grubunun hazýrladýðý bir çaðrý, kamuoyuyla paylaþýldý. Sekreteryasýný dönemin Yeþiller Partisi nin üstlendiði giriþim, yeni anayasasýnýn sivil, demokratik ve özgürlükçü olmasýnýn yaný sýra ekolojik olmasý gerektiðini ve doðanýn vazgeçilmez, devredilmez haklarýnýn anayasal güvence altýna alýnmasýný savunmak için faaliyet göstermeye baþladý. Bursa, Ýzmir, Ankara, Tekirdað, Antakya, Diyarbakýr ve Muðla'da çevre aktivistlerinin ve hukukçularýnýn bir araya geldiði toplantýlar düzenlendi. Farklý anayasa çalýþma gruplarý ile iletiþime geçilerek ortak paydalar arandý. 15 Mayýs 2012 de Ýstanbul da bir konferans düzenlendi. Ekolojik Anayasa Giriþimi, yeni anayasada olmasýný talep ettiði maddeleri 3 Ocak 2012 tarihinde TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu na sundu. Giriþimin temsilcileri komisyona sunduklarý önerilerde temel olarak anayasanýn, doðaya hükmetmeye çalýþan insaný deðil, doðayý hak öznesi olarak tanýmasý gerektiðini ifade etti. Sunulan Ekolojik Anayasa, dünyayý gelecek kuþaklardan emanet alýndýðý bilinciyle, doðayla uyum içinde yaþamanýn esas alýndýðý; su, hava, gen, tohum gibi doðal unsurlar için doðal kaynak deðil doðal varlýk nitelendirmesinin benimsendiði, doðada olasý zararlara yol açabilecek faaliyetlerde ihtiyatlýlýk ilkesinin benimsendiði, kamu yararýnda doðal dengelerin gözetildiði, yabani ve evcil hayvan haklarýnýn güvence altýna alýndýðý, saðlýklý su ve gýdaya ulaþým hakkýnýn benimsendiði hukuksal düzenlemeler öneriyor. Prof. Ersan Þen'in T24 teki 3 Aðustos tarihli yazýsýnda Anayasa Uzlaþma Komisyonu nun uzlaþtýðý maddeler arasýnda Çevre Hakký nýn da bulunduðu ifade ediliyor. Uzlaþýlan maddenin Ekolojik Anayasa Giriþimi nin talep ettiði doða haklarýndan oldukça geri olduðunu söylemek yanlýþ olmaz. Ayrýca Ekim ayýnda Meclis te görüþülmesi beklenen "Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu" yüzünden orman alanlarý, sulak alanlar, kýyýlar ve bütün diðer doðal alanlar geri dönüþü olmayacak tahribatlara karþý savunmasýz kalabilir. Yeni Anayasa tartýþmalarýnda doðanýn haklarýný Tabiat Kanunu ile iliþkilendirerek ele almak konuya bütüncül yaklaþmak açýsýndan daha da önemli hale gelmiþ durumda. *Dr. Bahçeþehir Üniversitesi - Betam Kaynak:www.yesilgazete.org

5 Eylül yaklaþýyor. Bu tiyatro mevsiminin geliþi derken diðer taraftan televizyon dizisi sezonunun da açýlmasý demek. Bazý izleyenleri için 'heyecan kaldýðý yerden devam' ederken, bazý insanlar için de yeni 'iþ fýrsatlarý' anlamýna geliyor. Oyuncu olmayý istemek kötü deðil de, 'sýkýþtýrýlmýþ' oyunculuk dersleriyle bu iþ mümkün mü? Peki setlerdeki yoðun çalýþma saatleri? Oyuncu mu diziye muhtaç, dizi mi oyuncuya? Tilbe Saran'la buluþmaya gittiðimde aklýmdaki bu sorular cevaplarýný buldu ve sonra bana dedi ki: 'Orhan Veli bile eskimiþ...' Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçýsý Tilbe Saran'la sanattan siyasete uzanan bir yelpazede konuþtuk... Politikacýlarýn 'sanatçýlarý' bizzat hedef gösterdiði zamanlardan geçiyoruz. Böyle bir ruh hali ve iklim için ne söyleyebiliriz? Soru soranlar, iktidarý her zaman rahatsýz eder. Hele þimdiki iktidar çok ataerkil, çok erkek ve dogmatik. Soru sorulmasý, cevap üretilmesinin dengesini altüst edebileceðini bildiðinden böyle. Ezberler bozulduðu için bu kadar öfkeli. Þu anda iktidarýnki saðlýklý olmasa da kendi içinde bir dengedir nihayetinde. Düþünmeye baþlamak ise tehlikeli bir þeydir. Tam da iþler yolundayken birdenbire onu kenara atývermek, soru sorulmasý, rahatsýz edilmek. Olan bu. "Gezi'den önce soluksuz kalmýþtým" TRT'de yayýnlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisi bitti. Þafak Sezer bir televizyon programýna baþlýyor. Bu durum ortaya bir sonucu da koyuyor. Siz ne dersiniz? Bütün bunlar tek tip, tek adam, tek üniforma, tek sese iþaret ediyor. Ürkütücü ama bilindik bir iktidar oyunu. Ama dünyanýn çeþitli zamanlarýnda çeþitli yörelerinde oynanmýþ bir oyun elbette. Çok uzak deðil Nazi Almanyasý... Tek bir lâ sesiyle idare edin denen zamanlar. Buradaki mesele, solunamayacak kadar basýnçlý ve nemli bir havanýn giderek üzerimizi kaplýyor olmasý. Yaþama alanýmýzýn giderek daralýyor olmasý. Gezi'de, bizi örten bu naylon patladý, bir delik açýldý, iþte o çok kýymetli. Ben tam darbe çocuðuyum ve sahiden Gezi'den önce bu soluksuzluða alýþmýþtým. Napalým, ben de geldim gidiyorum, iki kapýlý bir dünya iþte diyordum. Ýçselleþtirmiþtim. Ýþte baskýnýn kötü yaný burada. Ýnsanýn eli kolu kalkmaz oluyor. Kalkabileceðini gördüðün andan itibaren kazandýn iþte. Peki þimdi ne olur? Öyle bir imgeler çaðýnda yaþýyoruz ki insanlar gördükleri üzerinden bir gerçek algýsý oluþturuyorlar. Þimdiye kadar gerçek olarak sunulanlar sahiciydi. Artýk sunulanýn sahici olmadýðýný çoðunluðun bildiði bir zamandayýz. Güneydoðu'dakiler bunu hep biliyordu, hep farkýndaydý. Ama batýlýlar için bir sorun yoktu. Freud formüle etmiþ Ýnsan acýdan kaçar hazza yönelir." Çoðumuz hazzýn haz olmadýðýný þimdi farkediyoruz. Oturup yeniden düþünülecek. 'Artýk bizi birbirimize kýrdýrtmasýnlar' Güneydoðu demiþken, 'süreç' nasýl gidiyor sizce? Süreç bence, resmi giden sürecin aðýrlýðýndan, yavaþlýðýndan ya da samimiyetsizliðinden kötü gidiyor. Sular ilk kez berraklaþtý, dibi görünüyor. Artýk o suyun dibinde neler olacaðýna bakacaðýz. Bu coðrafya hep pimi çekilmiþ vaziyette. Biraz daha geniþletip Yugoslavya Kafkaslar'ý da içine alarak düþünürsek Ortadoðu ile birlikte, sürekli lav püskürten bir yanardað gibi. Hep en aktif fay hattý. Artýk bizleri birbirimize kýrdýrtmasýnlar. Bu aktif fay hattý, politikacýlarýn iþin içine girmesiyle oluyor gibi geliyor. Çünkü insanlar sokakta yanyanayken bir politikacý çýkýp konuþuyor ve al sana 'kýzgýnkutuplaþmýþ' insanlar... Önyargý dediðimiz þeyler çok kolay oluþan ama gerçekten silinmesi bir ömür gerektiren þeyler. Halbuki yeteri kadarý ortak noktamýz var bizim. Acýmýz, keyfimiz, sevincimiz, acýkýyoruz, aðlýyoruz, kýzýyoruz, aþk acýsý çekiyoruz. Ýnsanlýðýn ötesinde bir ortaklýk düþünemiyorum. Geriye býraktýklarýmýzý düþününce bu neyin kavgasý? 'Oyunculuk, eksik bakýþýn tamamlanýþýdýr' Ýmgeler çaðý demiþtik. Bu çaðda oyunculuðu düþündüðümüz zaman çok fazla dizi, reklam var. Ünlülük imgesi yaratýldý. Hayattan alacaðýn hazzýn popülerleþerek artacaðýný öðrenmiþ bir oyunculuk nesli geliyor diyebilir miyiz? Elbette çünkü bu da bütün bir sistemin parçasý. Televizyonda bir deðer atfediliyor. Ýhtiyacýmýz olmayan þeyler onlarsýz yaþayamazmýþýz gibi gösteriliyor. Hepimiz o ihtiyaçlara kavuþmak için daha fazla tüketmeye alýþtýysak eðer, bu yeni tavýr da o genel düzenin bir tezahürü. Ve oyuncular yumurta gibidir. Çarpsa da çarpýlsa da kýrýlýr. Yaþamak için o çarka hizmet etmek durumunda. Alaný iyice daraltýlmýþ vaziyette. Ve bunun çeliþkisini yaþýyor sürekli. Bir de oyunculuk görünür olma arzusuyla ilgili bir þey. Zamanýnda eksik kalmýþ bakýþý sahne üzerinde tamamlama arzusu bence. 'O bakýþtan' mahrum kaldýðýnda sevdiði mesleði icra edemeyenler elbette icra edebileceði alanlara gidecek. 'Oyunculuk bir ruh iklimi...' '2 derste oyunculuk' gibi kurslara gidip yapýlabilir mi oyunculuk? Oyunculuk bir ruh iklimi. Bir botanikçi olmayabilirim ama bitkileri iyi biliyor olabilirim örneðin. Bu bitmeyen merakla, insanýn ruhunun karanlýklarýnýn öðrenmek istenmesiyle ilgili. Oyunculuk eðitimi ömrünün sonuna kadar devam eder. Bu coðrafyada çok az insan ne yapmak istediðini farkedip onu yapýyor eðitim sistemi sebeyle. Önemli olan bu payenin öyle 3 kurs bitirmekle olmayacaðýný insanýn kendisinin biliyor olmasý. Peki bu kadar çok dizi yapýlýyor þimdi. Bunlar çaðýn getirisi ve bir anlamda da oyunucunun mecbur býrakýldýðý bir durum deðil mi? Bugün anarþist olabilmek için sanatçýlarý ayýrmak icab eder. Kimi þu sokakta çevirsek ve 'bundan sonra çalýþmayacaksýn' desek durup düþünecektir. Oyuncu da böyle. Ýnsan haklarý evrensel bildirgesinde yazýlý herþey hak olmaktan çýkmýþ, mecburen artýk satýn alýnan þeyler haline gelmiþ. Artýk yok öyle hava bedava, su bedava. Suyu bile satýn alýyoruz iþte. Bak Orhan Veli bile eskimiþ.. 'Dizi ekibi hayati tehlike altýnda çalýþýyor' Durmadan devam eden dizi furyasýyla devran böyle dönmeye devam eder mi? Bence bu devrandaki sorun dizi yapýlmasý deðil, dizilerde hiç kimsenin insani koþullarda çalýþamýyor olmasý. Kaç kiþi ruhsal travma yaþadý. Ýlla ölmek þart mý? 1 haftada uzun metraj film çekmek, buna zorlanmak. Ben bu köleleðe isyan ediyorum. Sette ýþýðý getiren, saçýný yapan, bir yerden bir yere taþýyan, yazan bütün o ekip hayati tehlikeyle karþý karþýya. Ýtirazým buna. Koþullar daha iyi olmalý. Çalýþma haklarýmýzýn da insani olmasýna gayret ediyoruz. Oyuncular Sendikasýnýn daha aktif hale gelmesiyle birlikte artýk sektördeki insanlarýn hakkýnýn peþinde koþtuðu söylenebilir. Yeni sezonda neler yapacaksýnýz? Kumbaracý50'de Yiðit Serdemir ile daha geçen sezondan itibaren yapmayý planladýklarýmýz var. Serdar Biliþ'le çalýþmayý da çok istiyoruz. Kasým itibariyle çok özlediðim sahnelere geri döneceðimi biliyorum. Gezi'nin etkisi suya atýlan taþ gibi Son olarak, yaþananlar tiyatroya nasýl yansýr? Þimdi bir alternatif festival olacak. Genç yazarlar olacak içinde. 23 tane metin yazýldý ve hepsinde de 'Gezi' var. Bazen olduðu gibi bazen de bir repliðin ucuna sýkýþmýþ haliyle. Olumlu anlamda radyoaktif bir þey yaþadýk biz. Sýcak ve soðuk etkileri olacak. Genetiðimiz deðiþti. Yakýn ve uzak gelecekte göreceðiz etkilerini. Bilemem artýk 6 parmaklý mý olacaðýz. Bütün sosyal bilimler hem þu aný þiddetle dikkatle izliyor ama biliyorlar ki 5 dakika, 5 saat, 5 yýl, var. Bu etki suya atýlan taþ gibi halka halka yayýlacak. *** TÝLBE SARAN KÝMDÝR? Tilbe Saran (d. 20 Mayýs 1961, Ýstanbul), Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçýsý. Çalýþtýðý tiyatrolar arasýnda Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncularý, Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý, Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu var. Ayrýca 1995'te Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu Cüneyt Türel ve Iþýl Kasapoðlu ile birlikte kurdu. Oynadýðý birçok rolle ödüle layýk görülen oyuncu, çeþitli radyo, sinema ve TV çalýþmalarýnýn yaný sýra seslendirme ve eðitmenlik de yapmaktadýr. Cesaret Ana ve Çocuklarý : Bertolt Brecht - Semaver Kumpanya , Sevilmek - Bilge Karasu - Aksanat Prodüsiyon Tiyatrosu , Martý: Anton Çehov - Kent Oyuncularý , Çalýkuþu : Reþat Nuri Güntekin - Ýstanbul Þehir Tiyatrosu , Kral Lear - William Shakespeare - Ýstanbul Þehir Tiyatrosu , gibi oyunlarda rol aldý. Tilbe Saran'ýn çok sayýdaki ödüllerinden bazýlarý þöyle: Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri : "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Kral Lear - (Ýstanbul Þehir Tiyatrosu) Kültür Bakanlýðý "En iyi Kadýn Oyuncu" Kral Lear - (Ýstanbul Þehir Tiyatrosu) Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri: "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Vanya Dayý - Ýstanbul Þehir Tiyatrosu Kültür Bakanlýðý: "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Tartuffe - (Þehir Tiyatrosu) MGD Tiyatro Ödülleri "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Çalýkuþu - (Ýstanbul Þehir Tiyatrosu) Avni Dilligil Ödülleri "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Abelar Ve Heloise - (Aksanat) Afife Tiyatro Ödülleri "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Alacaklýlar - Aksanat Afife Tiyatro Ödülleri "En Ýyi Komedi Kadýn Oyuncu" - Tek Kiþilk Þehir - (Aksanat) Sadri Alýþýk Ödülleri "En Ýyi Kadýn Oyuncu" Cesaret Ana ve Çocuklarý - Semaver Kumpanya Ünlü oyuncu Saran'ýn filmografisinde ise, Zenne (2012), Bir Erkeðin Anatomisi (1996), Çalýkuþu (1984) gibi filmler yer alýyor. Kaynak:BirGün Pazar Eki

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ve Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliði ile düzenlenecek olan Giriþimcilik Kursuna iliþkin protokol imzalandý. Ýmzalanan protokole göre, 150 gence 3 ay süre ile giriþimcilik eðitimi verilecek ve eðitimi baþarýyla tamamlayanlar KOSGEP kredilerinden faydalanabilecek. Giriþimcilik Kursu ile ilgili protokol Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Ýlhan Temel ve Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný M.Arif Parmaksýz tarafýndan imzalandý. Oda binasýnda gerçekleþtirilen imza töreninin ardýndan konuþan Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Parmaksýz, protokol çerçevesinde, 150 kiþilik Giriþimcilik Kursu açýlacaðýný ve kursa katýlanlara günlük 20 TL harçlýk verileceðini ifade etti. 3 ay sürecek olan kursa katýlanlarýn sigortalarýnýn yapýlacaðýný ve kursu baþarýyla bitirerek Giriþimcilik Sertifikasý almaya hak kazananlarýn KOSGEP kredilerinden faydalanabileceklerini söyledi. Parmaksýz, kursun Nevþehir de yeni bir istihdam alaný saðlayacaðýný ve genç giriþimcileri iþ hayatýna kazandýracaðýný vurguladý. Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Ýlhan Temel ise, 150 kiþinin 6 ayrý gruplar halinde kursa tabi tutulacaðýný belirterek kursa katýlacak gençlere baþarýlar diledi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Meteoroloji Müdürlüðü görevine atanan Adem Yalçýn, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver i makamýnda ziyaret etti. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Yalçýn a görevinde baþarýlar diledi. Ünver, özellikle son yýllarda meteorolojik tüm deðerlendirmelerde teknolojik tüm yenilikleri bünyesine kazandýrmaya özel bir önem veren Meteoroloji Genel Müdürlüðü nün bu çalýþmalar sonrasýnda dünya genelinde hava tahminlerini en doðru bir þekilde yapan kurumlar arasýnda ilk sýralarda yer aldýðýný belirtti. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, son yýllarda Meteoroloji Genel Müdürlüðü nün hava tahminleri baþta olmak üzere görev alanýna giren yönlerde tüm teknolojik yeniliklerden yararlanma noktasýnda ciddi çalýþmalara imza attýðýný belirterek "Ben bile hava tahmin raporunu edinmeden yatýrým amaçlý çalýþmalarýma baþlamýyorum, nerede ise yüzde 100 düzeyinde bir hava tahmin deðerine ulaþan meteoroloji kurumu, bilimselliði ülke genelinde en yaygýn kullanan kurumlarýn baþýnda yer alýyor" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüðü nün, Ýnternet ortamýnda anýnda meteorolojik verilerle bu alanda etkin bir hizmette yürüttüðüne iþaret eden Ünver "Ben bile hava tahmin raporunu edinmeden yatýrým amaçlý çalýþmalarýma baþlamýyorum. Diyelim ki bir yatýrýma baþlayacaðýz, mutlak surette meteorolojik verileri edinip yatýrýma o þekilde baþlýyoruz. Çünkü yaðýþlý bir hava tahmini verilince birkaç gün süre ile çalýþmalara baþlamýyoruz. Nerede ise yüzde 100 düzeyinde bir hava tahmin deðerine ulaþan meteoroloji kurumu, bilimselliði ülke genelinde en yaygýn kullanan kurumlarýn baþýnda yer alýyor" dedi. Ünver, Meteoroloji Müdürlüðü nün hizmetlerini etkin bir þekilde yürütmesi yönünde Nevþehir Belediyesi ile her zeminde iþbirliði içerisinde olmasý gerektiðini de ifade ederek,bu konuda tüm çabanýn sergileneceðini kaydetti. Nevþehir Meteoroloji Müdürü Adem Yalçýn da, kurum olarak tüm meteorolojik deðerlerin yaygýn olarak kamuoyuna en doðru bir þekilde aktarýlmasý noktasýnda son teknolojik tüm imkanlarýn kullanýldýðýný söyledi. Her iki katta da toplam 44 iþyerinin bulunacaðý Nevþehir Köy ve Organik Ürünler Pazarý ile Modern Pazar yerine iki ayrý geçiþ ile de ulaþýlabilme imkaný saðlanacak. Yeni Pazaryerinin en kýsa süre içerisinde vatandaþlarýn hizmetine kazandýrýlmasý hedefleniyor. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Derinkuyu'da hasadý baþlayan "Derinkuyu Fasulyesi" üreticilerin umudu oldu. Derinkuyu yöresinde patatese alternatif olarak ekilen "Derinkuyu Fasulyesi" üreticilerin yüzlerini güldürmeye baþladý. Geçen yýla oranla yüzde elli fazla ekim gerçekleþtirilen fasulyenin hasadýna baþlandý. Konuyla ilgili AA Muahabirine açýklamalarda bulunan Derinkuyu Ziraat Odasý Baþkaný Yavuz Þen, "Türkiye'de fasulyenin az olmasý, ihracaatcýlarýn stoklarýnda yeterli miktarda fasulye olmamasý nedeniyle geçen yýl Derinkuyu fasulyesin kilosu 2 lira 20 kuruþtan satýlmasýna karþýlýk þu anda 3 lira 30 kuruþ ila 3 lira 50 kuruþ arasýnda fasulye alýmý yapýlmakta. Hasat bitiminde fasulye fiyatýnýn 4 lira'nýn üzerinde olacaðýný öngörüyoruz" dedi. Dört yýldýr Derinkuyu Ýlçesinde fasulye alýmý yapan Aksýn Tarým Ürünleri Ltd. Þti. sahibi Doðan Aksýn da, "Bu bölgeyi tercih etmemin sebebi bölgede yetiþtirilen kuru fasulyenin kaliteli, piþek ve lezzetli olmasýdýr. Bu kalitenin devam etmesi ve verimin düþmemesi için ilçe tarým müdürlüðü kontrollerini sürdürmelidir. Ayrýca Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bu bölgeye daha kaliteli tohumlarý göndermelidir" diye konuþtu. Derinkuyu yöresinde bu yýl 35 bin dekar alana ekilen fasulyeden 15 bin ton rekolte bekleniyor. Kaynak:Sondakika- Nevþehir Nevþehir Belediyesi tarafýndan, organik ürünlerin ve çiftçiler tarafýndan köylerde üretilen sebze ve meyvelerin deðerlendirilmesi amacýyla projelendirilen Nevþehir Köy ve Organik Ürünler Pazarýnýn yapýmý devam ediyor. Ýbrahim Paþa Mahallesindeki Nevþehir Modern Pazarýnýn hemen yaný baþýnda 2500 metrekarelik bir alan üzerinde yapýmý Nevþehir Belediyesi tarafýndan projelendirilen Köy ve Organik Ürünler Pazarý iki kattan oluþacak.

7 Türkiye de kamu emekçilerinin mücadeleyle elde ettiði örgütlenme ve toplu pazarlýk hakkýný iþlevsiz hale getirmek için devletin yasal düzenleme adý altýnda çevirmediði oyun kalmamýþtýr yýlýnda çýkartýlan 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu bir taraftan kamu emekçilerinin fiilen gerçekleþtirdikleri sendikal örgütlenmeyi sýnýrlamayý, diðer taraftan da AB müktesebatýna uyumu hedeflemiþtir. Toplusözleþme ve grev hakký içermeyen, toplu görüþme adý altýnda ucube bir mekanizmayý dayatan bu yasa ile sendikalar, hýzla bürokratikleþme eðilimi göstermeye baþlamýþ kamu emekçilerinin fiili ve meþru mücadele anlayýþý önemli ölçüde kýrýlmýþtýr. Siyasi iktidarlarýn kendi yandaþ sendikalarýný kur(dur)malarý ve kamu emekçilerini bu sendikalarda örgütlenmeye zorlamalarý da kamu emekçi hareketinin ve onu temsil eden KESK in mücadelesini engelleyen önemli bir etken olmuþtur. Öte yandan özellikle ana diliyle eðitim gibi Kürt emekçilerin ve Kürt halkýnýn haklarýný mücadelesinin bir parçasý haline getirdiði için KESK üzerinde oluþturulan baskýlar da yine kamu emekçilerin örgütlenme hakkýný ve mücadelesini engellemiþtir yýlý nisan ayýnda çýkartýlan bir yasayla 4688 sayýlý Kanun un adý Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu Sözleþme Kanunu olarak deðiþtirilmiþtir. Sözde demokratikleþme adýmý olarak sunulan bu yeni düzenlemeyle örgütlenme ve toplusözleþme hakkýnýn olmazsa olmaz bir parçasý olan grev hakký tanýnmamýþtýr. Öte yandan toplusözleþmede yetki düzenlemesi de son derece antidemokratiktir ve AKP hükümetinin yandaþ sendikasý Memur-Sen in tek yetkili olmasýný saðlayacak biçimde kurgulanmýþtýr. Ýþçi sýnýfý mücadelesinin önemli bir aracý olan sendika adýný taþýyan bir örgüte kolayca yandaþ veya sarý sendika suçlamasý yapmak doðru deðildir. Ancak 11 yýllýk AKP iktidarý döneminde üye sayýsýný 42 binden 708 bine yükselten Memur-Sen in bu örgütlenme baþarýsýnýn ardýnda emekçilerin haklarý için yürüttüðü mücadelenin olmadýðý aþikardýr. Memur- Sen bu rekor üye artýþýný üyelerine devletin saðlamayý vadettiði ayrýcalýklara dayanarak elde etmiþtir. Bunun diyetini de aðustos ayýnýn baþýnda hükümetin önüne koyduðu ve kamu emekçilerinin haklarýný geriye götüren toplusözleþmeyi imzalayarak bir kez daha ödemiþtir. Toplusözleþme ya da daha geniþ olarak tanýmlarsak toplu pazarlýk düzeni sýnýflar arasý mücadelenin gerçekleþtiði bir zemindir. Taraflarca onaylanmýþ olan sözleþme, sýnýflar arasýndaki güç dengesini ortaya koyan bir sonuç metninden ibarettir. Emekçiler aleyhine imzalanmýþ bir sözleþme için yasalarýn olumsuzluðu ya da sözleþmeyi imzalayan sendikanýn dirayetsizliði veya ihaneti mazeret olarak gösterilemez. Dolayýsýyla bu yazýda da konu edilmiþ yasalara ve Memur-Sen e iliþkin eleþtiriler bir köþe yazýsýnda yapýlmýþ tespit ve genel deðerlendirmeden ibarettir. Sendikalar, hele de yýllarca yürütülmüþ bir mücadelenin temsilcisi olmuþ sendikalar, emekçilerle oynanan bu toplu sözleþme oyununu bir köþe yazýsýnýn sýðlýðýnda deðerlendiremez ve bunlarý mazeret olarak sunamaz. Öte yandan hükümeti ve Memur-Sen i eleþtirmek ve bu çerçevede þube yöneticilerinden oluþan temsili bir yürüyüþ eylemi de toplu sözleþme oyununun bozulmasýný saðlayacak bir yöntem olarak da görülemez. Kamu emekçilerini temsil eden sýnýf perspektifine sahip bir sendikanýn yapmasý gereken, ortaya çýkan sonuca takýlýp kalmak deðil bu sonucu ortaya çýkartan nedenlere odaklanmaktýr. Bunun için de öncelikle kamu emekçi hareketini etkisiz hale getirmek için yasal mevzuata ve devlet eliyle kur(dur)ulmuþ sendikalara karþý neden direnç gösterilemediði sorgulanmalý, gerekiyorsa öz eleþtiri de verilerek mücadeleyi yeniden yükseltecek stratejiler belirlenmelidir. (Evrensel) Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK 12 Eylül darbecilerinin faaliyetini durdurduðu pek çok demokratik kurum hala o dönemde el konulan mallarýna ve arþivlerine kavuþabilmiþ deðil. Bu kurumlarýn baþýnda DÝSK geliyor kuþkusuz. Parayla paha biçilemeyecek ölçüdeki DÝSK ve baðlý sendikalara ait belgeler, hurda kaðýt olarak deðerlendirilmiþ ve SEKA nýn fabrikalarýna gönderilmiþ. Kuþ beyinliler, Haziran büyük iþçi direniþini yaratanlarýn tarihini böyle basit bir yöntemle yok edeceklerini düþünmüþ olmalýlar. Benzer bir þekilde malý talan edilip arþivi yok edilen kurumlar arasýnda ilk etapta hatýrlananlar arasýnda TÖB DER ve Halkevleri geliyor. Halkevlerinin Mamak Tuzluçayýr da bulunan mekâný da o dönemde el konulanlar arasýnda bulunuyor. Mamaklýlar kendilerine ait olan bu mekanýn yýllarca mücadelesini verdiler. Ýyilikle, güzellikle mekanlarý iade edilmeyince Mamak halký, 12 Eylül askeri cuntasý tarafýndan kapatýlarak el konulan eski Halkevi binasýný kendi yöntemiyle almýþ bulunuyor. Tuzluçayýr da Halkevleri öncülüðünde gerçekleþen ve baþarýyla sonuçlanan mücadele, ayný zamanda güncel bir sloganla, bu daha baþlangýç mücadele sürüyor denilerek yeni bir sürece girdi. Mamak Tuzluçayýr Halkevi binasý, 25 Aðustos günü yapýlan etkinliklerle ETHEM SARISÜLÜK Kütüphanesine dönüþtürülerek taçlandýrýldý. Adýný Sivas Divriði de doðan ünlü halk ozaný Feyzullah Çýnar dan alan parkýn bir köþesinde bulunan ETHEM SARISÜLÜK Kütüphanesi (Kitaplýðý) için Halkevleri ve ETHEM SARISÜLÜK dostlarý, saat: 16:00 da Feyzullah Çýnar Parký nda toplandýlar. Mamak Halkevi ETHEM SARISÜLÜK Kütüphanesi açýlýþ etkinliði, Mamak Halkevi adýna Hamza Doruk YILDIRIM ýn konuþmasýyla baþladý. YILDIRIM ýn konuþmasýnýn tamamý þöyle; Dostlar buradan bakýldýðýnda bir açýlýþ etkinliðine veya bir konsere gelen insanlarý görmüyoruz açýkçasý Öyle olmayacaðýnýn da bilincindeyiz. Bu nedenle, Taksim Gezi Parký Direniþiyle baþlayan ve günümüzde de süren Türkiye halklarýnýn insanca yaþam mücadelesini sürdürme niyetiyle bu alaný dolduran sizlere bizlere hoþ geldiniz diyorum. Sevgili dostlar, Beynelmilel filmini izleyenleriniz olmuþtur. Bu filmde 1980 öncesi Halkevi olarak kullanýlan bina darbeyle birlikte kapatýlýyor ve bir süre sonra gazino olarak faaliyete geçiyor. Picasso resimleri yerine; çýplak kadýn resimleri, kitaplar yerine; alkol þiþeleri diziliyor duvarlara Yani okuyan, araþtýran beyinlerin yaratýldýðý çatý, beyinleri uyuþturan, kirleten bir iþletme haline dönüþtürülüyor Dostlar, bu filmde gösterilen her þey, bu ülke topraklarýnýn her karýþýnda yapýldý Þu an içerisinde bulunduðumuz bu mahalle de birazdan açýlýþýný yapacaðýmýz mekanda devletin bu yozlaþtýrma politikalarýný iliklerine kadar yaþadý Dostlar, bu yapý Mamak taki ilk Halkevi binasýydý. Projesini Dev Genç li mühendislik, mimarlýk öðrencileri çizmiþ, mahalle halkýnýn kendi emekleriyle inþa edilmiþ, belki de 70 li yýllarda Tuzluçayýr da yaþayan her vatandaþýn harcýnda katkýsý olan gerçekten bir Halk evi ydi. O Halkevi nin içerisinde yüzlerce çocuk, kadýn, genç kültür sanat faaliyetinde bulunmuþ, o Halkevi memlekete onlarca aydýn, sanatçý kazandýrmýþ, eþit, özgür, adil bir dünya mücadelesinin beþiði olmuþtu Ancak yapýmýndan birkaç yýl sonra darbeyle birlikte bu mekan Tuzluçayýr halkýnýn elinden alýnýyor Filmdeki gibi bir gazinoya dönüþtürülmese de, temizlik iþçilerinin sadece üstlerini deðiþtirmek için kullandýðý yani Tuzluçayýr halkýna hiçbir faydasý olmayan bir mekan olarak kullanýlýyordu. Bu haliyle de toplumun bütününe sirayet etmiþ olan yoz kültürle beslenmiþ, uyuþturucu kullanan gençlere de ev sahipliði yapýyordu. Haziran Direniþiyle beraber memlekette AKP ye karþý yaþam alanlarýna sahip çýkma refleksi geliþti. Bu refleks biz Mamaklýlarda ise tarihine sahip çýkmakla somutlaþtý Her parkýn bir forum, etkinlik, dayanýþma ve mücadele alaný olduðu bu günlerde; sosyal alanlarýn yok denecek kadar az olduðu, belediyenin parklarý yýkýp camii yapmayý planladýðý bu bölgede biz mirasýmýza sahip çýktýk ve bizden çalýnan bu mekaný geri aldýk. Haziran Direniþi nde yitirdiðimiz arkadaþlarýmýz; MEHMET AYVALITAÞ, ABDULLAH CAN CÖMERT, MEDENÝ YILDIRIM, ALÝ ÝSMAÝL KORKMAZ, ETHEM SARISÜLÜK; faþizmin canýný aldýðý Tuzluçayýrl ýlarla beraber MENEKÞE ERBAY Ana ile ve daha nicesiyle beraber ETHEM SARISÜLÜK Kütüphanesi nde yaþayacak. Biz bu kitaplýðýn tadilatýný eldeki sýnýrlý imkanla tamamladýk ve fiziki koþullarýný bu projeye yakýþýr bir hale soktuk. Parký yaþanabilir bir alan haline getirdik. Parkta çocuk þenlikleri, gözleme günleri, kadýn etkinlikleri, konserler, paneller, forumlar gerçekleþtirdik ve gerçekleþtiriyoruz. Kitaplýk için ev eve dolaþýp kitap topladýk, kitapevlerini aradýk, aydýnlara, yazarlara, akademisyenlere ulaþtýk. Biz bu kütüphanenin AKP faþizmine karþý yürütülen mücadelede koca bir adým olduðunu biliyoruz ve bu noktada herkesi göreve çaðýrýyoruz Kardeþler, 11 yýllýk AKP iktidarý artýk can çekiþmektedir. 11 yýllýk AKP iktidarýnýn temsil ettiði halk düþmaný kapitalist sistem þu günlerde içinden çýkamayacaðý bir krize girmiþtir diye bir ucube yarattýlar. Eðitimi gericileþtirdiler, paralýlaþtýrdýlar, çocuklarýmýzýn geleceðini çalmaya çalýþtýlar. GSS diye bir þey çýkardýlar saðlýðý sattýlar. HES diye bir þey çýkardýlar suyumuzu çalmaya çalýþtýlar. Kentsel dönüþüm dediler evlerimizi yýkmaya çalýþtýlar. Kürtaj dediler bedenimize karýþtýlar. Yediðimize, içtiðimize, giydiðimize, okuduðumuza karýþtýlar. Alevi ye, Sünni ye, Kürde, Türke, Kadýna, Erkeðe, Eþcinsele herkese karýþtýlar. Ülkemiz yetmedi Ortadoðu ya bulaþtýlar. Tayyip ve Davutoðlu yüzünden Suriye kan gölü, Mýsýr kan gölü, Rojava kan gölü. Türkiye halklarýnýn düþmaný, Ortadoðu halklarýnýn düþmaný emperyalizmin maþasý AKP yi bu topraklardan söküp atacaðýz. 5 arkadaþýmýzý katleden, yüzlercemizi yaralayan, 14 yaþýndaki Berkin in canýna kasteden, onlarca arkadaþýmýzý tutuklayan faþizmi yok edeceðiz. FAÞÝZME KARÞI OMUZ OMUZA BU DAHA BAÞLANGIÇ MÜCADELE SÜRECEK HER YER TAKSÝM HER YER DÝRENÝÞ DEVRÝM ÞEHÝTLERÝ ÖLÜMSÜZDÜR. Ankara da yaþayan herkesin yakýndan tanýdýðý Avukat/Sanatçý Hasan TATAR ve ETHEM in aðabeyi Cem in kýsa konuþmalarýyla süren etkinlik, katký sunan sanatçýlar adýna konuþtuðunu belirten Grup Çýð ýn solisti Mustafa ÖZARSLAN la devam etti. ÖZARSLAN, kütüphanenin yaratýlmasýnda katkýsý olan herkese teþekkür ederek, halkýn kütüphanesine sahip çýkacaðýna olan inancýný vurguladý. Etkinlik Grup Çýð türküleri ve Tayfun TALÝPOÐLU nun þiirleriyle sürerken kütüphanenin açýlýþýna geçildi. ETHEM SARISÜLÜK Kütüphanesinin açýlýþ kurdelesini kesme görevi ETHEM in Sayfý anasý ve aðabeyi Cem e verilmiþti. Kurdeleyi kesen ana oðul, Kütüphane projesini gündeme getiren, katký sunan herkese teþekkür ederek, bunun ETHEM ve mücadelesine verilen deðer açýsýndan çok anlamlý olduðunu ve çok duygulandýklarýný belirttiler. Grup Çýð dan sonra Ali Mahsuni ÞERÝF, Erdal BEYAZGÜL, Serkan BORAN ve Aytaç POLAT söylediði türkülerle Feyzullah Çýnar Parký nda kendilerini dinleyen yüzlerce insanýn yüreðine dokundu Mamak Tuzluçayýr Halkevi ETHEM SARISÜLÜK Kütüphanesi açýlýþ etkinliði saat: 18:00 e kadar sürdü. Etkinliðe baþta Halkevleri Genel Merkez yöneticileri olmak üzere, Anadolu nun deðiþik yörelerinden gelmiþ ve Tuzluçayýr a yerleþmiþ insanlarýn kurduklarý Köy Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Mamak Þubesi ve DÝSK e baðlý Emekli Sen Mamak Þubesi yöneticileri de katýlarak dayanýþmada bulundu. 14 Haziran 2013 tarihinde, Taksim Gezi Parký Direniþiyle dayanýþma eylemleri sürecinde Ankara da polis tarafýndan vurularak yaþamý sonlandýrýlan devrimci iþçi ETHEM SARISÜLÜK, 27 yýllýk ömrünün yaklaþýk 23 yýlýný Tuzluçayýr civarýnda (Ege Mahallesi) geçirmiþ, SARISÜLÜK ailesi 4 yýl önce Yenimahalle Batýkent e göç etmiþ. Halkevlerinin bugün yaþam bulan projesi, hem ETHEM in ailesi hem de Tuzluçayýr sakinlerince son derece anlamlý bulunmuþ ve alkýþlanmýþtýr.

8 Yeryüzünün her noktasýnda tarým ve gýda sistemini sermayenin denetimine sokan bir dönüþüm yaþanmakta. Küresel sermaye tarafýndan dayatýlan bu deðiþime uygun olarak Türkiye tarýmý da 1980 yýlýndan itibaren bir dönüþüm içinde. Yerli ve yabancý þirketlerin tarým ve gýda sistemimizi denetlediði her geçen gün daha açýk ve net olarak görülmekte. Dönüþümün bedelini en aðýr ödeyenler ise, tabi ki küçük çiftçiler ve köylüler. Küçük çiftçilerin ve köylülerin önlerine iki seçenek dayatýlmýþ durumda; ya topraklarýný terk ederek mesleklerini býrakmak, ya da þirketler için üretim yapmak. Devletin aradan çekildiði bir tarýmsal yapýda, üretimden pazarlamaya kadar olan zincirin her halkasýnda küçük çiftçiler þirketlerle karþý karþýya gelmek zorunda. Küresel boyutta örgütlü sermaye karþýsýnda örgütsüz küçük çiftçiler.. Küçük çiftçilerin kendi örgütlerini, sendikalarýný oluþturma nedeni þirketler karþýsýnda güçlü durabilmek. Ürün bazýnda ilk kurulan sendikalarýn doðum yýlý Ardýndan diðerleri izliyor. Daha sonra da üst örgütlenme olarak gelen Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu (Çiftçi-Sen). Sancýlý yaþanan, yaþanmaya da devam eden sendikalaþma sürecinde: bir yandan açýlan kapatma davalarýyla ilgili hukuksal engeller aþýlmaya çalýþýlýyor, diðer yandan örgütlenme çalýþmalarý yürütülüyor. Hukuksal engeller yavaþ da olsa aþýlmaya baþlandý ama, saldýrýlar farklý boyutta devam etti. Çiftçi-Sen in yarý resmi yayýn organý Karasaban.net adlý internet sitemiz ise bizim yayýnlarýmýzdan rahatsýz olanlar tarafýndan defalarca saldýrýya uðradý ve uðramaya devam ediyor. Son saldýrýyla bir seneyi aþkýn süredir Karasaban.net de yayýnlanan yazýlar google arama motorunda neredeyse hiç görünmüyor. Teknik açýdan meseleyi bilemiyorum ama, web master arkadaþýmýzýn anlattýklarýndan anlayabildiðim kadarýný aktarmak istiyorum. Çiftçi-Sen in çalýþmalarýndan ve Karasaban.net in yayýnlarýndan rahatsýz olanlar bilgisayar korsanlýðý yaparak bilgisayar camiasýnda çok yaygýn olan index atmak denilen bir yöntemle internet sitemize saldýrýyor. Böylece karasaban.net de yayýnlanan yazýlar arama motorlarýnýn listelerinde ya geriye düþürülüyor ya da hiç görünmüyor. Saldýrýlar sonucu meta key lerimiz sanki, web sitemiz ilaç satýþý yapan bir firmaymýþ gibi düzenleniyor. Tuhaf ve garip olan, endüstriyel tarýma, þirket tarýmcýlýðýna karþý olan bir sitenin ilaç satýþý yapan bir þirket olarak görülmesi.. Doðal olarak internet sitemizin amacýna uygun konularla ilgili arama yapanlar bize ulaþamýyor. Ýlaç isimleriyle bize ulaþan kullanýcýlar da hemen geri dönüþ yaptýklarý için arama motoru programlarý bizim meta key lerimizin içerikle ilgili olmadýðýný ve bizim amaç dýþý iþler yapan bir siteye sahip olduðumuzu iþaretleyerek, indekslerinden ya siliyorlar ya da alt satýrlara itiyorlar. Siteyle ilgilenen arkadaþýmýz durumu teknik olarak düzeltebilmek amacýyla var gücüyle uðraþýyor. Bu uðraþýn yanýnda, internet sitemizin eski durumuna daha hýzlý gelebilmesi için daha fazla týklanmaya ihtiyaç duyulduðu söyleniyor. Bu konuda bize yardýmcý olmalarýný dostlarýmýzdan defalarca istedik. Ne yazýk ki, bu güne kadar yeterli desteði alamadýk. Belki de biz sýkýntýmýzý yeterince açýk anlatamadýk. Son bir kez daha söyleyelim, istedim. Sitemizi ziyaret ederseniz; hem bizleri tanýr, hem de bizlere yardýmcý olursunuz. Bir zorluðu aþmamýzda katkýda bulunursunuz. Dostlarýmýzýn bize yardýmcý olacaðýný, günde en az bir kez bizi týklayacaðýný, bir süre için de olsa ihmal etmeyeceðini umuyoruz. Dostça kalýn. Yozgatlý çiftçiler, Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn çiftçiye verdiði makine ekipman desteðinin çiftçiden çok fabrikalarýn iþine yaradýðýný belirterek, verilen desteklerin yetersiz çiftçiye bir faydasýnýn olmadýðýndan yakýnýyor. Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn çiftçiye makine ekipman desteðini vermeye baþlamasýyla birlikte makine ekipman fiyatlarýn yükseldiðini belirten Çiftçilerden Kemal Ertuðrul, Daha önce 4 bin 5 bin liraya satýlan bir mibzer destekle birlikte 8 bin liraya 9 bin liraya yükseltildi. Çiftçi destekleme yapýlmadan önce de 5 bin lira para veriyordu destek verildi þimdi KDV ile birlikte daha fazla para ödüyor. Bu sebeple Tarým Bakanlýðýnýn verdiði destek çiftçiden çok fabrikalarýn iþine yaradý. Devletimize çiftçiye verdiði destekten dolayý teþekkür ediyoruz. Ancak verilen desteklerin suiistimal edilmemesi, destekten çiftçilerin faydalanmasý gerekir. Fabrikalar fiyatlara zam yaparsa çiftçi verilen destekten yararlanamýyor, fabrikalar yararlanmýþ oluyor. Destekten öncede çiftçinin cebinden ayný para çýkýyordu, destekten sonra da yine ayný para çýkýyor, çiftçiye verilen destek ortada yok dedi. Yozgat Ziraat Odasý Baþkaný Ýsmail Açýkgöz de Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn makine ekipmana destek vermeden önce fiyatlarýn düþük olduðunu, desteklemeyle birlikte fabrikalarýn ürünlerine zam yaptýðýný belirterek, Destek verilmeden önce bir mibzerin fiyatý 4-5 bin liraydý destekten sonra 8-9 hatta 10 bin lirayý buldu. Balya makinesi 20 bin liraydý þimdi bin liraya ulaþtý. Pancar söküm makinesi 17 bin liraydý 35 bin liraya çýktý. Yani fiyatlar ikiye katlandý. Burada çiftçiden çok fabrikalar desteklenmiþ oldu. Demire yüzde yüz zam mý geldi, iþçilik maliyetine yüzde yüz zam mý geldi ki fiyatlar bu kadar yükseldi. Destekleme ile birlikte çiftçinin cebinden çýkan para yine ayný oluyor. Tarým Bakanlýðýnýn yapýlan bu desteklemelere daha köklü bir çözüm bulmasý ve çiftçinin yararlanacaðý þekilde olmasý gerekir. Gözükürde diye konuþtu. Ahmet Þahingöz isimli çiftçi de devletin çiftçiye destek verirken KDV yi muaf tutmasý gerektiðini belirterek, Çiftçiye verilen destekte KDV nin muaf tutulmadýðý gibi çiftçi devletin verdiði desteðin de KDV sini ödüyor. 22 bin liralýk bir makine alan çiftçi 22 bin artý KDV ödüyor. Bunun 8 bin lirasý devlet tarafýndan destekleniyor ve çiftçi devletin verdiði 8 bin liralýk desteðe 640 TL KDV ödüyor. Devletimize verdiði destekten dolayý teþekkür ediyoruz. Fakat verilen desteklerin tam yerine ulaþmasý gerekir. Verilen destekler birilerine deðil çiftçiye verilmesi gerekir. Bunun içinde devletin bir çözüm yolu bulmasýný istiyoruz ifadelerini kullandý. Öte yandan 2013 yýlýnda makine ekipman hibe desteklemesinden faydalanacaklarýn 26 Aðustos 2013 tarihi pazartesi günü mesai bitimine kadar il müdürlüðüne gelerek hibe sözleþmeleri imzalamalarý gerektiði, süresi içerisinde sözleþme imzalamaya gelmeyen yatýrýmcýlarýn yerlerine yedek listeden yatýrýmcýlar hibe sözleþmesi imzalamaya davet edileceði belirtildi. - Kaynak : Haberler.com

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı