ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012"

Transkript

1 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KEMAN ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN MÜZİKAL BOĞUMLAMA EĞİTİMİNİN TEMEL MÜZİKAL BOĞUMLAMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Dr. Gamze Elif TANINMIŞ Gazi Üiversitesi GEF Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü ÖZET Bu araştırma, Gazi Üiversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Aabilim Dalı kema öğrecilerie uygulaa müzikal boğumlama eğitimii temel müzikal boğumlama özelliklerie etkisii ortaya koymak amacıyla yaılmıştır. Verilerii tolamasıda iki bölmeli ölçekte oluşa gözlem formu ve oula elde edile itel verileri icel veriye döüştürülmeside de beş bölmeli gözlem souçlarıı uaa döüştürme ölçeği kullaılmıştır. Araştırma soucuda; uygulaa müzikal boğumlama eğitimii, öğrecileri temel müzikal boğumlama özelliklerii olumlu yöde etkilediği Aahtar kelimeler: Kema Eğitimi, Müzikal Boğumlama THE EFFECT OF THE MUSICAL ARTICULATION EDUCATION ON THE VIOLIN STUDENTS MUSICAL ARTICULATION ABILITY AT GAZİ UNIVERSITY GAZİ EDUCATION FACULTY FINE ARTS EDUCATION DEPARTMENT MUSIC EDUCATION BRANCH ABSTRACT The uroses of this study are to determie the effect of the musical articulatio educatio o the violi studets musical articulatio ability at Gazi Uiversity Gazi Educatio Faculty Fie Arts Educatio Deartmet Music Educatio Brach. The data was collected through a observatio form cosistig of two sectios, ad a questioaire cosistig of five sectios used to quatify the qualitative data. Yet, the study was determied that the musical articulatio educatio alied affects the studets musical articulatio characteristics ositively ad meaigfully. Keywords: Violi Educatio, Musical Articulatio yılıda Gazi Üiversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü de kabul edile doktora tez çalışmasıı bir ürüüdür.

2 150 Gamze Elif TANINMIŞ 1. GİRİŞ Sözlük alamı olarak boğumlama (artikülasyo), dil, dudak, damak, geiz vb. orgalar aracılığıyla sesleri oluşturu çıkarma, eklemle demektir (Resimli Asikloedik Büyük Sözlük, 1990: 344). Kouşmaı temel ögesi boğumlamadır. Özbay a (2005) göre boğumlama, heceleri iyi alaşılacak şekilde meydaa getirmektir. Güzel kouşmada e öemli usurlarda birisi sesleri etkili, doğru ve yeterli ölçüde boğumladırılmasıdır. Sesleri dileyiciler tarafıda sağlıklı olarak duyulması yüksek sesle kouşulmasıda ziyade heceleri düzgü boğumlamasıa bağlıdır. Kouşmaya dayalı meslekleri heme heside kouşma eğitimii tartışmasız e öemli kısmı boğumlama eğitimidir. Boğumlama eğitimii amacı ağzımızda çıka her sesi doğru ve etkili çıkarmaktır. Tortsov a göre kouşma müziktir. Bir rolü veya bir iyesi meti bir melodidir, bir oera ya da bir sefoidir. Sahede boğumlama, şarkı söyleme saatı gibi güç bir iştir; eğitim ve virtüözlüğe vara bir tekik ister. Bir oyucu, kedi kouşması ve sesiyle yalız kedii değil, dileyicileri de hoşut etmek, söylediklerii olara duyurmak ve alamalarıı sağlamak zorudadır. Sözcükler, tolamalarıyla dileyicileri kulaklarıa rahatlıkla erişebilmelidir (aktara: Taşer, 2000: 246). İsa ilişkilerii temelii iletişim oluşturur. Uça a (1997) göre iletişim, iletişim sürecii meydaa geldiği ortamı iteliğie, iletişim sistemii gelişmişlik düzeyie, iletişime katıla kayak ve alıcıı sayısıa ve örgütleme düzeyie, iletile bildirii (mesajı) içeriğie, iletişimde kullaıla kaalı türüe, iletişim kaalıı yöeldiği duyu orgaıa, iletişimi amacıa ve gerçekleştiği alaa göre çeşitlilik gösterir. Bu alalarda biri de saatsal iletişimi dallarıda biri ola müziksel iletişimdir. Müziksel iletişim temelde duygu, düşüce, izleim, tasarımları veya buları içere davraışları belirli güzellik alayışlarıa göre birleştirilmiş seslerde oluşa estetik bütülerle kurula belli ilişkiler yoluyla ortaklaşma ve aylaşma süreci olarak algılamaktadır (Uça, 1996: 72,76). Müziksel iletişimi gerçekleşmesi besteci, sesledirici-yorumcu ve dileyici arasıda ortak ya da bezer yaşatı alalarıı varlığıa, büyüklüğüe ve bu alaları müziksel bildiride yasıtılma derecesie bağlıdır. Çükü estetik iletişim, besteci ile seslediricii-yorumcuu, besteci ile dileyicii, seslediricii-yorumcu ile dileyicii ve besteci-sesledirici/yorumcu-dileyici üçlüsüü ortak ya da bezer yaşatılara sahi oldukları alalarda gerçekleşir (Uça, 1996: 87). Müziksel iletişimi gerçekleşmeside, bir başka deyişle müzik saatıı ifade edilmeside sesledirme/yorumlama, seslediricilik/yorumculuk gibi kavramlar büyük öem taşımaktadır. Müzik ve Müzisyeler Asikloedisi de (1998: 860), yorum..bir müzik yaıtıı alam, üslu ve iteliklerii icra sırasıda gözetmek, buu bestecii düşüdüğüe e yakı biçimde ya da tümüyle bağlı kalarak dileyelere aktarabilmek biçimide ifade edilmiştir. Bir başka müzik asikloedisi de ise yorum, bir müzik yaıtıı alamıı, stilii, karakterii ve geel iteliğii icra sırasıda aktarmak ve icracıı kişilikli tavrıı da ortaya koyarak bestecii yaratıcı müzikal fikirlerii dileyiciye iletmesi olarak ele

3 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012, ss ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012, alımıştır (aktara: Şe, 2001: 2). Çağdaş Türk Bestecilerimizde Yalçı Tura ise yorumu şu sözleriyle ifade etmiştir: İyi bir icra, eseri üslu özelliklerie riayet ede, o özelliklerle birlikte eseri bütü iceliklerii ve gizli güzelliklerii ortaya koymaya çalışa, eseri muhtevasıı ve bu muhtevada yata gizli maayı dileyiciye e iyi şekilde ulaştırmayı amaçlaya icradır Üslu özelliklerie riayet, iyi bir icraı temel şartıdır. Meuhi e (1986) göre yorum; eseri tam olarak alaşılmasıda geçer. Müzisye, icracı, saatçı eseri çok iyi alamalıdır, ya da e azıda kedii kısıtlamış değil özgür hissedecek kadar iyi alamalıdır. Galamia a (1962) göre yorumlama çalgı eğitimii so hedefidir. Aslıda var oluş edeidir. Tekik, bu amaca varmak içi kullaılacak araçtır. Bu edele tekik doaımlara sahi olmak başarılı bir icra içi tek başıa yeterli değildir. Ayrıca icracıı çaldığı eseri yorumuu sıkıcı ve aşırı detaycılıkta daha üst bir seviyeye çıkarabilmesi içi müziği alamıı tamame kavramış olması, esere kişisel, duygusal ve yaratıcı bir hayal gücü örütüsü içeriside yaklaşması gerekmektedir. Müzikal erformasta da müziği dileyiciye alaşılır bir şekilde sumayı sağlaya yötem, yorumlamaı öemli boyutu ola müzikal boğumlamadır. Bir müzik eserii iyi ve artistik çalmaya götüre çeşitli öğelerde belki de e öemlisidir. Bir müzikal eser, bizim müziksel duyumuzu etkileye ritmik, melodik ve armoik bir düze içideki otalarda ve cümle deile çeşitli uzuluktaki bir dizi kısa arçalarda oluşmaktadır. Boğumlama, kema müziğie uyguladığıda müziksel cümleleri ifade etme, temalar, gelişmeler veya değişik her yaıdaki arçalar olsu buları doğru orada karşılıklı ilişkileri, ritmik ve ezgisel karakterlerie göre ayırtıları (üasları) ve vurguu uygu orada kullaımı saatıdır (Auer, 1980: 70). Bu yüzde müziği doğru bir şekilde dileyiciye aktarılmasıda çalıcıya büyük görevler düşmektedir. Çükü bir müzik eserii alaşılması temel müzik bilgilerii yaıda müziği hissedilmesie, müziği içerdiği alamlara öem verilerek sesledirili yorumlamasıa bağlıdır. Bular da mesleki müzik eğitimii aa boyutlarıda biri ola çalgı eğitimi ile kazaıla ve geliştirile davraışlardır. Müzik eğitimii üç aa türüde biri ola mesleki müzik eğitimi, ülkemizde yükseköğretim düzeyide devlet koservatuarlarıda, müzik ve sahe saatları fakülteleri ile eğitim fakülteleri müzik eğitimi bölümleri ya da müzik eğitimi aabilim dallarıda verilmektedir. Eğitim fakülteleri güzel saatlar eğitimi bölümleri müzik eğitimi aabilim dallarıda verile müzik öğretmeliği eğitimi ile müzik öğretmei yetiştirmek amaçlaırke, ayı zamada duygu ve düşücelerii müzikle ifade edebile ve buu başkaları ile aylaşabile birey de yetiştirmektir. Bayraktar a göre Müzik öğretmeii, eğitimciliğii yaı sıra saatçı kimliği çok öemlidir. Müzik dersi bir saat dersidir. Müzik öğretmei saatçı kimliğiyle öğrecilerii etkilemeyi başarmak zorudadır, çükü bir alamda sııfta varoluşuu edei budur. Say a göre ise Müzik öğretmei salt eğitimci değil, saat eğitimcisidir,

4 152 Gamze Elif TANINMIŞ dolayısıyla kedi saat dalı müzikte yetkileşmesi gerekir. Müzikçi vasıfları eksik ola bir müzik öğretmei, öğrecileri müzik beğeilerii ve müziksel davraışlarıı geliştirmede yetersiz kalabilir. Bu edele mesleki müzik eğitimii aa boyutlarıda biri ola çalgı eğitimi, müzik öğretmei yetiştire kurumlarda öemli bir yer tutmaktadır. Öğreci çalgısı yoluyla, yeteeğii geliştirecek, müzikle ilgili bilgilerii zegileştirecek, müzik beğeisii yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışacak, çalgı öğretimi içi gerekli ilke, yötem ve tekikleri öğreerek uygulayacaktır. Bu yolla da gelecekte üstleeceği müzik eğitimciliği görevie hazırlamış olacaktır. Çalgı eğitimi, bir müzik öğretmei adayı içi çok öemli bir derstir (Güay-Uça, 1975: 20). Çalgı eğitimii aa dallarıda biri yaylı çalgı eğitimi, yaylı çalgı eğitimii başta gele bir dalı da kema eğitimidir. Bu kurumlardaki kema eğitimide, kema eserlerii müzikal olarak algılayabilme, kavrayabilme, ifade edebilme, müzikal bütülüğe ulaşabilme kısaca müzik dilii olmazsa olmazlarıı e etkili ve e verimli şekilde sergileyebilme gibi bekletiler büyük öem taşır. Buları yaı sıra kema dersleride de öğrecileri müziği algılayabilmeleri, ifade edebilmeleri ve yaşatılarıa katabilmeleri amaçlaır. Müzik öğretmei yetiştire kurumlardaki kema eğitimi sürecide kuşkusuz çeşitli sorular yaşamakta ve bulara çözümler bulumaya çalışılmaktadır. Bu sorularda birii, öğrecileri kema eserlerii sesledirir ve yorumlarke eseri gerektirdiği müzikal boğumlamalara ek dikkat etmede çalıştıkları ve çaldıkları Oysa müziği doğru bir şekilde dileyiciye aktarılmasıda çalıcıya büyük görevler düşmektedir. Ayrıca kema eğitimii ilk basamağıdaki zorluk, çalışıla eserde isteile ifadeyi vererek müzikal çalma becerisii gelişimii sağlamakta yatmaktadır. Bu açıda kema öğrecilerii müzikal boğumlama özelliklerii belirlemesi öem taşımaktadır. Bu araştırma eğitim fakülteleri müzik eğitimi aabilim dallarıdaki kema eğitimide öğrecileri müzikal boğumlama özelliklerii araştırıldığı ilk çalışma koumudadır. Bu açıda ve kema eğitimi alaıda bu kouda buda sora yaılacak ola araştırmalara temel olması ve yei iuçları vermesi bakımıda öemlidir. Bu doğrultuda yaıla araştırmaı aa roblemi ve alt roblemleri aşağıda belirtilmektedir. Aa Problem: Gazi Üiversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Aabilim Dalı kema öğrecilerie uygulaa müzikal boğumlama eğitimii temel müzikal boğumlama özelliklerie etkisi edir? Alt Problemler: 1. Öğreciler, eseri gerektirdiği müzikal boğumlamayı ritim, ezgi, koum geçişi, motif, cümle ve döem boyutlarıda e derecede gerçekleştirmektedirler? 2. Müzikal boğumlama eğitimi ala öğreciler ile almaya öğreciler arasıda kema eserlerii ritim, ezgi, koum geçişi, motif, cümle ve döem boyutlarıda sesledirme-yorumlamada alamlı bir fark var mıdır?

5 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012, ss ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012, YÖNTEM Bu araştırma, Gazi Üiversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Aabilim Dalı kema öğrecilerii müzikal boğumlama özelliklerii ve öğrecilere uygulaa müzikal boğumlama eğitimii temel müzikal boğumlama özelliklerie etkisii ortaya koymak amacıyla yaılmıştır. Araştırma, güdüle amaç, izlee yötem ve uygulaa işlem ile tolaa verileri iteliği açısıda bir yöüyle betimsel, diğer yöüyle deeysel bir araştırma iteliği taşımaktadır. Araştırmaı betimsel kısmıda araştırmaı temelledirilmesi ve hedeflee amaçlara ulaşılabilmesi içi çeşitli erformas ölçekleri icelei çözümlemiş, ölçmedeğerledirme, istatistik alalarıda uzma deeyimli kişilerde uzma görüşü alıdıkta sora veri tolama aracıı kavramsal yaısı ve aa çerçevesi belirlemiştir. Araştırmaı deeysel kısmı ise kotrol grulu ö-test,so-test modelie göre gerçekleştirilmiştir. Deeysel çalışma, örekleme gire 20 öğrecii tesadüfi örekleme (radom) yoluyla ikiye ayrılmasıyla oluşturula iki gruta biri ola deey grubu üzeride yaılmıştır. Deeysel çalışma sürecide, ö-test / so-testte kullaılmak üzere temel yay tekikleride detaşe ve legato yay tekiklerii içere biri toal, diğeri modal birbiriyle eşdeğer özellikler taşıya iki arça seçilmiştir. Bu arçaları doğru ve etkili boğumlayabilmeye yöelik olarak deey grubua öcede belirlee alıştırmalar, etütler ve diğer çalışmalarla belli bir eğitim verilmiştir. Kotrol grubua ise böyle bir eğitim verilmemiştir. Deeysel çalışma dört haftalık bir süre içeriside, ayı ortam, süre ve zama dilimi içide haftada iki kez gerçekleştirile sekiz çalışmada oluşmuştur. Çalışmalar video kamerayla kaydedilmiştir. Video kayıtlarıı izleye üç gözlemci tarafıda öcede hazırlamış ola gözlem formları doldurulmuştur. Gözlem yötemiyle Gazi Üiversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Aabilim Dalı daki kema öğrecilerii temel müzikal boğumlama özelliklerie ilişki mevcut durum satamış, uygulaa eğitimi öğrecileri müzikal özelliklerie etkisii olu olmadığı gözlemiştir. Araştırmaı Öreklemi Araştırmaı evreii Gazi Üiversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Aabilim Dalı kema öğrecileri oluşturmaktadır. Araştırmaı öreklemii ise; eğitim öğretim yılıda Gazi Üiversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Aabilim Dalı daki Lisas II ve Lisas III kema öğrecileri arasıda daha öceki bireysel çalgı kema dersi yarıyıl fial sıav otları dikkate alıarak tesadüfi örekleme (radom) yoluyla seçile 10 u deey grubuda, diğer 10 u da kotrol grubuda yer almak üzere tolam 20 kema öğrecisi oluşturmaktadır.

6 154 Gamze Elif TANINMIŞ Tablo 1: Deey ve Kotrol Grularıı Kema Dersi Başarı Ortalamaları Ortalama (%) Deey Grubu 94,48 Kotrol Grubu 90,76 Tablo 1 icelediğide deey ve kotrol grularıı kema başarı ortalamaları sayısal olarak Bua göre deey grubuu başarı ortalamasıı % 94,48, kotrol grubuu başarı ortalamasıı ise % 90,76 dır. Gruları başarı ortalamalarıı birbirie yakı olduğu Araştırmada Kullaıla Veri Tolama Aracı ve Deel İşlem Bu araştırmada iki çeşit veri tolama aracı kullaılmıştır. Bular; öğrecileri erformaslarıı istatistiksel veriye döüştürmek içi öğrecileri davraışları gerçekleştiri gerçekleştirmediğie ilişki + ve - verilerek doldurula iki bölmeli ölçekte oluşa gözlem formu ve öğrecileri erformaslarıı ualamak içi sesledirile arçaları öğelerie zorluk derecelerie göre ua vermeleri içi uzma kişilere uygulaa dereceleme ölçeği aketidir. Öğrecileri erformasıa ilişki gözlem souçlarıı uaa döüştürmede Delhi-Cosesus tekiği uygulamıştır. Uzmalara sesledirile arçaları ritim, ezgi ve koum geçişi bakımıda ölçü ölçü zorluk derecelerie göre kolay, orta, zor olmak üzere üç aşamaı belirtildiği doğru çizgi üzeride uygu ola yere (X) işareti koyarak ua vermeleri istemiş, verdikleri ualar soucuda çıka ortalamaya katılı katılmadıkları ikici kez sorularak zorluk derecesii sayısal değeri kesileştirilmiştir. Bu ualama dikkate alıarak öğreci erformasları gözlemciler tarafıda öğrecileri tolam uaları hesalaarak sayısal veriye döüştürülmüştür. Deey ve kotrol grubuu oluştura öğrecileri mevcut müzikal boğumlama özelliklerii tesit etmek içi ö-testte çalmaları isteile arçalar bir hafta öcede verilerek kema dersi öğretim elemalarıda yardım almada kedi başlarıa çalışmaları istemiştir. Bir hafta souda arçaları çalışları kameraya kaydedilerek ötest tamamlamıştır. sırasıda çalmaları isteile arçaları otaları çoğaltılmamasıa dikkat edilmiş ve ö-test souda arçaları otaları so-testte tekrar kullaılmak üzere öğrecilerde tolamıştır. Öğrecilere uygulaa eğitim, haftada iki saat olmak üzere deey grubuda yer ala her öğreciyle tolam sekiz saat bireysel çalışma yaılması şeklide lalamıştır. Eğitimi uygulaması, dört haftada tamamlamıştır. Uygulaa eğitim souda öğrecilere ö-testte çaldıkları arçalar tekrar verilerek bir kez daha bir hafta kedi başlarıa çalışmaları istemiştir. Bir hafta souda arçaları çalışları kaydedilerek so-test tamamlamıştır. Gözlemciler, birbirleride bağımsız olarak öce ö-test kayıtlarıı sora sotest kayıtlarıı her bir eseri her bir değişke içi izleyerek gözlem souçlarıı ölçü ölçü gözlem formua işlemişlerdir. Bu işlemi yaarke öğrecileri deey veya kotrol grubuda olduğuu bilmeksizi erformaslarıı gözlemde bulumuşlardır.

7 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012, ss ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012, Gözlemcileri kaydettikleri gözlem souçları, ölçüleri zorluk derecesi esas alıarak belirlemiş ola sistemie göre ualamıştır. Verileri İşlemesi ve Çözümlemesi Araştırmaı geel amacı ve aa roblemi çerçeveside cevaları araa alt roblemlere yöelik olarak tolaa veriler öcelikle bir sistematik dahilide excell Microsoft 2003 rogramıa aktarılmıştır. Veriler, Excell de öişlemde geçirilerek uzma kişi tarafıda SPSS (the Statistical Package for the Social Scieces) te aaliz yaılacak hale döüştürüldü. SPSS çözümlemeleride, deey ve kotrol veri gruları karşılaştırılırke grulardaki öğreci sayısı 30 u altıda olduğu içi arametrik olmaya istatistiksel yötemlerde Ma-Whitey U (grular birbiride bağımsızsa) testi, her bir gru kedi içide (ö-test-so-test) ve arçaları bezer bölümleri karşılaştırılırke de Wilcoxo Z (grular birbirie bağımlıysa) testi kullaılmıştır. Hesalaa U ve Z değerleri tablolarda verilmemiş, sadece olasılık değerlerie yer verilmiştir. Satırlardaki değerleri Wilcoxo Z, sütulardaki, değerleri ise Ma-Whitey U testi değerleridir. İstatistiksel souçlar yorumlaırke güve sıırı olarak % 95 değeri kullaılmış, elde edile değeri 0,05 te küçük ise grular arasıda farklılığı alamlı olduğu belirtilmiştir. Grular farklılık göstermişse taımlayıcı istatistiklere bakılarak farkı yöü açıklamıştır. Deey ve kotrol grularıdaki kişi sayısı 30 u altıda olduğu içi ayrıca homojeite testi yaılmasıa gerek duyulmamış fakat gruları homoje olu olmadıklarıı alaşılması içi tablolardaki ortalamalar, stadart sama değerleriyle birlikte verilmiştir. Varyasyo sayısı % 50 de küçükse gru homoje, % 50 de büyükse gru heterojedir. 3. BULGULAR VE YORUM Araştırmada elde edile bulgular, alt roblemler sırasıa göre suulmuştur. Söz kousu alt roblemler başlıkladırılarak, her bir alt roblemi altıa öcelikle o alt robleme yöelik olarak elde edile bulgular tablo halide verilmiştir. Tablou altıdaki ilk aragrafta tablou sözel açıklaması yaılmış, soraki aragrafta ise yorumlara yer verilmiştir. Tablo 2: Deey ve Kotrol Grularıı Toal Parça Ritim Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu ,147 21, ,422 7,343 0,005 KotrolGrubu ,914 16, ,897 10,600 0,028-0,393 1,08E-05 - Tablo 2 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları toal arçadaki ö-test ve so-test ritim erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri

8 156 Gamze Elif TANINMIŞ Gruları kedi içleride yaıla ö-test ve so-test ritim erformasları karşılaştırılmasıda alamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Gruları birbirleriyle yaıla karşılaştırmada ö-test ritim erformaslarıda alamlı farklılık olmadığı, sotest ritim erformaslarıda ise alamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre, gruları kedi içlerideki ö-test-so-test karşılaştırılmasıda her grubu kedi içide olumlu yöde geliştiği ve erformaslarıda artış olduğu Fakat deey ve kotrol grularıı sotest erformaslarıı karşılaştırılması dikkate alıdığıda gelişmei deey grubu lehie olduğu Bua göre çaldıkları toal arçaı ritim boyutuu icelemesi soucuda deey grubua uygulaa eğitimi etkili olduğu söyleebilir. Tablo 3: Deey ve Kotrol Grularıı Modal Parça Ritim Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu ,982 5, ,045 2,959 0,646 Kotrol Grubu ,618 6, ,809 3,899 0,575-0,105 0,063 - Tablo 3 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları modal arçadaki ö-test ve so-test ritim erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri Gruları hem kedi içleride hem de birbirleriyle yaıla karşılaştırmada ötest so-test ritim erformaslarıda alamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgularda, gruları ö-testteki erformaslarıı so-testte de ayı şekilde sergiledikleri ve erformaslarıda alamlı bir artışı olmadığı Tablo 4: Deey ve Kotrol Grularıı Toal Parça Ezgi Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu ,032 23, ,931 8,533 0,005 Kotrol Grubu ,435 81, ,873 34,913 0,005-0,631 0,035 - Tablo 4 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları toal arçadaki ö-test ve so-test ezgi erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri

9 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012, ss ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012, Gruları kedi içleride yaıla karşılaştırmada ö-test ve so-test ezgi erformaslarıda alamlı farklılık olduğu, deey ve kotrol grularıı ö-test erformas ortalamalarıı karşılaştırılmasıda alamlı bir farklılık olmadığı fakat sotest erformas ortalamalarıı karşılaştırılmasıda ise alamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgularda, gruları kedi içlerideki ö-test-so-test karşılaştırılmasıda her grubu kedi içide olumlu yöde geliştiği ve erformaslarıda artış olduğu Fakat deey ve kotrol grularıı so-test erformaslarıı karşılaştırılması dikkate alıdığıda gelişmei deey grubu lehie olduğu Bua göre çaldıkları toal arçaı ezgi bakımıda icelemesi soucuda deey grubua uygulaa eğitimi etkili olduğu söyleebilir. Tablo 5: Deey ve Kotrol Grularıı Modal Parça Ezgi Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu ,287 2, ,475 2,604 0,953 Kotrol Grubu ,484 24, ,864 30,994 0,721-0,023 0,004 - Tablo 5 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları modal arçadaki ö-test ve so-test ezgi erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri Gruları kedi içleride yaıla ö-test ve so-test ezgi erformas karşılaştırmalarıda alamlı bir farklılık olmadığı, birbirleriyle karşılaştırıldıklarıda ise ö-test ve so-test erformaslarıda alamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Deey grubuu kotrol grubu göre öde başladığı ve ö-testteki erformasıı so-testte de ayı şekilde sergiledikleri, kotrol grubuu ise so-test erformasıda ö-test erformasıa göre az bir düşüş olduğu Bua göre çaldıkları modal arçaı ezgi boyutuu icelemesi soucuda deey grubua uygulaa eğitimi etkili olduğu söyleebilir. Tablo 6: Deey ve Kotrol Grularıı Toal Parça Koum Geçişi Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu ,424 21, ,552 7,740 0,005 Kotrol Grubu ,876 53, ,176 35,145 0,028-0,796 0,971 -

10 158 Gamze Elif TANINMIŞ Tablo 6 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları toal arçadaki ö-test ve so-test koum geçişi erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri Deey ve kotrol grularıı kedi içlerideki toal arçadaki ö-test ve so-test koum geçişi erformas ortalamalarıda alamlı farklılık olduğu, birbirleriyle karşılaştırıldıklarıda ise koum geçişi erformaslarıda alamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgularda, gruları kedi içlerideki ö-test-so-test karşılaştırılmasıda her grubu kedi içide olumlu yöde geliştiği ve erformaslarıda artış olduğu Fakat deey ve kotrol grularıı ö-test ve so-test ualarıı karşılaştırıldığıda alamlı bir fark olmadığı böylece koum geçişie yöelik çalışmaı faydalı olmadığı söyleebilir. Tablo 7: Deey ve Kotrol Grularıı Toal Parça Motif Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu 10 23,040 8,136 36,030 2,717 0,005 Kotrol Grubu 10 19,670 7,807 25,470 5,631 0,047-0,436 4,33E-05 - Tablo 7 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları toal arçadaki ö-test ve so-test motif erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri Deey ve kotrol grularıı kedi içleride toal arçadaki ö-test ve so-test motif erformaslarıda alamlı farklılık olduğu, birbirleriyle yaıla karşılaştırmada ise ö-test erformaslarıda alamlı farklılık olmadığı ve so-test erformaslarıda alamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Gruları kedi içlerideki ö-test-so-test karşılaştırılmasıda her grubu kedi içide olumlu yöde geliştiği ve erformaslarıda artış olduğu Fakat deey ve kotrol grularıı so-test erformaslarıı karşılaştırılması dikkate alıdığıda gelişmei deey grubu lehie olduğu Bua göre çaldıkları toal arçaı motif boyutuu icelemesi soucuda deey grubua uygulaa eğitimi etkili olduğu söyleebilir.

11 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012, ss ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012, Tablo 8: Deey ve Kotrol Grularıı Modal Parça Motif Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu 10 33,380 1,953 33,570 2,006 0,799 Kotrol Grubu 10 28,360 5,477 27,800 6,990 0,721-0,019 0,005 - Tablo 8 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları modal arçadaki ö-test ve so-test motif erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri Gruları kedi içleride yaıla ö-test ve so-test motif erformas karşılaştırmasıda alamlı farklılık olmadığı, gruları birbiriyle yaıla ö-test ve so-test erformas ortalamalarıı karşılaştırılmasıda ise alamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Deey grubuu ö-testteki erformaslarıı so-testte de ayı şekilde sergiledikleri, kotrol grubuu erformasıda ise so-testte az bir düşüş olduğu, ötest ve so-test karşılaştırmasıda grular arasıdaki farkı alamlı olduğu ve farkı deey grubu lehie olduğu Bua göre çaldıkları modal arçaı motif boyutuu icelemesi soucuda deey grubua uygulaa eğitimi etkili olduğu söyleebilir. Tablo 9: Deey ve Kotrol Grularıı Toal Parça Cümle Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu 10 24,260 9,305 38,510 5,596 0,005 KotrolGrubu 10 20,860 8,451 27,400 5,549 0,047-0,529 0,001 - Tablo 9 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları toal arçadaki ö-test ve so-test cümle erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri Gruları kedi içleride yaıla ö-test ve so-test cümle erformas karşılaştırmasıda alamlı farklılık olduğu, birbirleriyle yaıla ö-test karşılaştırılmasıda alamlı farklılık olmadığı fakat so-test karşılaştırılmasıda alamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.

12 160 Gamze Elif TANINMIŞ Gruları kedi içlerideki ö-test-so-test karşılaştırılmasıda her grubu kedi içide olumlu yöde geliştiği ve erformaslarıda artış olduğu Fakat deey ve kotrol grularıı so-test erformaslarıı karşılaştırılması dikkate alıdığıda gelişmei deey grubu lehie olduğu Bua göre çaldıkları toal arçaı cümle boyutuu icelemesi soucuda deey grubua uygulaa eğitimi etkili olduğu söyleebilir. Tablo 10: Deey ve Kotrol Grularıı Modal Parça Cümle Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu 10 33,350 2,012 33,540 2,067 0,799 Kotrol Grubu 10 28,370 5,443 27,750 6,925 0,760-0,019 0,007 - Tablo 10 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları modal arçadaki ö-test ve so-test cümle erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri Gruları kedi içleride yaıla ö-test ve so-test cümle erformas karşılaştırmasıda alamlı farklılık olmadığı, gruları birbirleriyle karşılaştırılmasıda ise ö-test ve so-test erformasları arasıda alamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Gruları ö-testteki erformaslarıı so-testte de ayı şekilde sergiledikleri ama farkı deey grubu lehie olduğu Bua göre çaldıkları modal arçaı cümle boyutuu icelemesi soucuda deey grubua uygulaa eğitimi etkili olduğu söyleebilir. Tablo 11: Deey ve Kotrol Grularıı Toal Parça Döem Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu 10 22,880 11,930 43,260 3,572 0,005 Kotrol Grubu 10 17,640 8,267 29,000 6,194 0,013-0,315 2,17E-05 - Tablo 11 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları toal arçadaki ö-test ve so-test döem erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri

13 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012, ss ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012, Gruları kedi içleride yaıla ö-test ve so-test döem erformas karşılaştırmasıda alamlı farklılık olduğu, gruları birbirleriyle yaıla karşılaştırmada ö-test erformasları arasıda alamlı farklılık olmadığı acak so-test erformasları karşılaştırılmasıda alamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Gruları kedi içlerideki ö-test-so-test karşılaştırılmasıda her grubu kedi içide olumlu yöde geliştiği ve erformaslarıda artış olduğu Fakat deey ve kotrol grularıı so-test erformaslarıı karşılaştırılması dikkate alıdığıda gelişmei deey grubu lehie olduğu Bua göre çaldıkları toal arçaı döem boyutuu icelemesi soucuda deey grubua uygulaa eğitimi etkili olduğu söyleebilir. Tablo 12: Deey ve Kotrol Grularıı Modal Parça Döem Performas Ortalamaları ve Karşılaştırılması Deey Grubu 10 31,460 2,801 33,370 2,058 0,114 Kotrol Grubu 10 25,490 6,105 27,690 6,876 0,359-0,029 0,005 - Tablo 12 icelediğide deey ve kotrol grularıı çaldıkları modal arçadaki ö-test ve so-test döem erformas ortalamaları ve bu ortalamaları karşılaştırılmasıda uygulaa istatistiksel testlerle elde edile değerleri Gruları kedi içleride yaıla ö-test ve so-test döem erformas karşılaştırmasıda alamlı farklılık olmadığı, deey ve kotrol grularıı ö-test ve so-test erformas ortalamalarıı karşılaştırılmasıda ise alamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Gruları so-test erformaslarıda ö-teste göre az bir artışı olduğu ve gruları birbirleriyle karşılaştırılmasıda ise farkı deey grubu lehie olduğu Bua göre çaldıkları modal arçaı döem boyutuu icelemesi soucuda deey grubua uygulaa eğitimi etkili olduğu söyleebilir. 4. SONUÇ Araştırmada elde edile bulgulara göre; 1. Müzikal boğumlama eğitimi almaya kema öğrecilerii müzikal boğumlama özellikleride geel olarak düşük düzeyde oldukları bazı özelliklerde (ezgi, koum geçişi ve cümle boyutlarıda) ise yetersiz oldukları 2. Uygulaa müzikal boğumlama eğitimi, kema öğrecilerii temel müzikal boğumlama özelliklerii olumlu yöde etkilemektedir. a. Müzikal boğumlama eğitimi, toal arçaı ritim boyutuda olumlu yöde etkilidir.

14 162 Gamze Elif TANINMIŞ b. Müzikal boğumlama eğitimi, hem toal arçaı hem de modal arçaı ezgi boyutuda olumlu yöde etkilidir. c. Müzikal boğumlama eğitimi, toal arçaı koum geçişi boyutuda olumlu yöde etkide bulumuştur. ç. Müzikal boğumlama eğitimi, hem toal arçaı hem de modal arçaı motif boyutuda olumlu yöde ve alamlı derecede etkilidir. d. Müzikal boğumlama eğitimi, hem toal arçaı hem de modal arçaı cümle boyutuda olumlu yöde ve alamlı derecede etkilidir. e. Müzikal boğumlama eğitimi, hem toal arçaı hem de modal arçaı döem boyutuda olumlu yöde ve alamlı derecede etkilidir. 3. Kema öğrecilerii, müzikal boğumlamaı ritim ve ezgi boyutlarıda toal arçada modal arçaya göre daha başarılı oldukları 4. Kema öğrecilerii müzikal boğumlamada eserleri çabuk bölümleride yavaş bölümlere göre daha başarılı oldukları 5. ÖNERİLER 1. Öğrecileri eserleri çalışırke müzikal ifadeyi ortaya çıkarmada, sadece otaları yazıldıkları gibi çalmaı yeterli olmadığı kousuda ve ota üzerideki öbür müziksel yazı öğelerii okuyu uygulamada daha çok biliçledirilmelerii ve bu oktada kema eğitimcilerii de öğrecilere daha çok rehberlik etmeleri gerekli 2. Çalgı eğitimi dersleride çalışıla dizi, etüt ve eserlerde başlagıç aşamasıda itibare müzikal boğumlamaı öemi üzeride durulmasıı yararlı olacağı 3. Düşüebile, sorgulayabile ve ilişkiledirebile müzik öğretme adayları yetiştirebilmek içi kema eğitimii tekik ve müzikal boyutlarıda müziksel boğumlama odaklı çözümleyici yaklaşımlara yer verilmesii yararlı olacağı düşüülmektedir. 4. Müzikal boğumlamaya ilişki kasama alımaya başka değişkeler (hız, gürlük, armakladırma vb.) ele alıarak, daha geiş öreklem gruları üzeride farklı çalgı türleride yaılmasıı yararlı olacağı düşüülmektedir. KAYNAKÇA Auer, Leoold (1980), Violi Playig As I Teach It. Dover Publicatios, Ic., New York. Bayraktar, Ertuğrul (1996), Müzik Öğretimi ve Çağdaş Tekoloji, Müzik Öğretimi, Müzik Asikloedisi Yayıları, Akara. Galamia, Iva (1962), Priciles of Violi Playig ad Teachig. Pretice-Hall.Ic., USA.

15 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012, ss ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012, Güay, Edi ve Ali Uça (1975), Mektula Yükseköğretim Eğitim Estitüleri Mektu No:2. Mektula Öğretim Merkezi, Akara. Meuhi, Yehudi (1986), The Comleat Violiist. Summit Boks, New York. Özbay, Murat (2005), Sesle İlgili Kavramlar ve Kouşma Eğitimi, Milli Eğitim Bakalığı Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı: 168. Resimli Asikloedik Büyük Sözlük (1990), İstabul: Arkı Yayıevi. Say, Ahmet (1999), Müzik Asikloedisi, Başket Yayıevi, Akara. Say, Ahmet (1998), Türkiye i Müzik Atlası. Borusa Kültür ve Saat Yayıları, İstabul. Sözer, Vural (1998), Müzik ve Müzisyeler Asikloedisi, Remzi Kitabevi Yayıcılık, İstabul. Şe, Ebru (2001), Kema Eğitimide Seslediricilik/Yorumculuk Özelliklerii Geliştirilmesie Yöelik Çalışmaları Değerledirilmesi, Yayılamamış Yüksek Lisas Tezi, Uludağ Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü. Taşer, Suat (2000), Öreklerle Kouşma Eğitimi, Pairüs Yayıevi, İstabul. Tura, Yalçı (1998), Türk Musikisii Meseleleri, Pa Yayıcılık, İstabul. Uça, Ali (1996), İsa ve Müzik / İsa ve Saat Eğitimi, Müzik Asikloedisi Yayıları, Akara.

16 164 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching , p. 276-300 Received Reviewed Published Doi Number 15.07.2017 11.08.2017 27.09.2017 10.18298/ijlet.1830 The Effect of Reflective Teachig Activities o Academic Writig Skills i Turkish Laguage ad Literature

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ

GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN DİZGELİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE VE KALICILIĞA ETKİSİ Mutafa Kemal Üiveritei Soyal Bilimler Etitüü Dergii Mutafa Kemal Uiverity Joural of Social Sciece Ititute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Iue: 17,. 359-375 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DERSİNDE UYGULANAN

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract

Nezahat GÜÇLÜ 1, Eshabil Erdem PAKSOY 2, Sezgin TETİK 3. Özet. Abstract Liderlik Kapasitesi: Okul Yöeticilerii Sosyal Sorumluluk Davraışlarıı Belirlemesie Yöelik Nitel Bir Araştırma * Leadership Capacity: A Qualitative Research For Determiig Social Resposibility Behaviors

Detaylı

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI

LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Ekim 2005 Cilt:3 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi 497-52 LİMİT KAVRAMININ ANLAŞILMASINDA ETKİLEŞİMLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE BU SÜREÇTE KARŞILAŞILAN KAVRAM YANILGILARI Kürşat AKBULUT,

Detaylı

Erdi Çetinkaya. Gitarla Anadolu Halk Ezgileri ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Erdi Çetinkaya. Gitarla Anadolu Halk Ezgileri ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. ERDİÇETİNKAYA Erdi Çetikaya Gitarla Aadolu Halk Ezgileri ISBN 978-65-8-8-9 Kitap içeriğii tüm sorumluluğu yazarlarıa aittir. 6, Pegem Akademi Bu kitabı basım, yayı ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt.

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 016-017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sııfı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı İstatistik Nedir? İstatistik rasgelelik içere olaylar, süreçler, sistemler hakkıda modeller kurmada, gözlemlere dayaarak bu modelleri geçerliğii sıamada ve bu modellerde souç çıkarmada gerekli bazı bilgi

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ Eskişehir Osmagazi Üiversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S., 2008 Eg&Arch.Fac. Eskişehir Osmagazi Uiversity, Vol..XXI, No:, 2008 Makalei Geliş Tarihi : 2.02.2007 Makalei Kabul Tarihi : 23.03.2007 AÇIK

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü umutokka@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN idrolik Aabilim Dalı Balıkesir Üiversitesi İşaat Mühedisliği Bölümü Bölüm 5 Örekleme

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Hipotez Testleri. Parametrik Testler

Hipotez Testleri. Parametrik Testler Hipotez Testleri Parametrik Testler Hipotez Testide Adımlar Bir araştırma sorusuu belirlemesi Araştırma sorusua dayaa istatistiki hipotezleri oluşturulması (H 0 ve H A ) Hedef populasyoda öreklemi elde

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi

Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi The Turkish Olie Joural of Educaioal Techology TOJET Ocober 2003 ISSN: 1303-6521 volume 2 Issue 4 Aricle 12 Bilgisayar Desekli Fe Bilgisi Öğreimii leri Fe Ve Bilgisayar Tuumlarıa Ekisi Yrd. Doç.Dr. Nilgü

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER I BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER I BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ PSK 106 İSTATİSTİK YÖNTEMLER I 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ ARASINAV SORULARI Tarih: 22/04/2016 Istructor: Prof. Dr. Hüseyi Oğuz Saat: 11:00-12:30

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN:

Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: Uluslararası sa Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.isabilimleri.com 18.10.2004 MU LA SA LIK YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N N SOSYO-DEMOGRAF K ÖZELL KLER N N ÖZ-BAKIM GÜÇLER NE ETK S N N BEL RLENMES Hüseyi

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

FEN BİLİMLERİ TESTİ. 1. Burak DNA modeli yapmak için nükleotitteki yapılara ait tabloda belirtilen sayıdaki gibi kartondan şekiller yapıyor.

FEN BİLİMLERİ TESTİ. 1. Burak DNA modeli yapmak için nükleotitteki yapılara ait tabloda belirtilen sayıdaki gibi kartondan şekiller yapıyor. FEN BİLİMLERİ ESİ 1. Burak N modeli yapmak içi ükleotitteki yapılara ait tabloda belirtile sayıdaki gibi kartoda şekiller yapıyor. 3. şağıda bir N molekülüü eşlemesi gösterilmiştir. Şekil emsil ettiği

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Hacettepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Bilgi ve Belge Yöetimi Aabilim Dalı AKADEMİSYENLERİN ELEKTRONİK DERGİ KULLANIMINDA DİSİPLİNLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Ca BESİMOĞLU Yüksek Lisas Tezi Akara,

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI ġ.f. TUYGAR YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 2014 T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI TIP FAKÜLTELERĠNDE MEZUNĠYET ÖNCESĠ ANATOMĠ EĞĠTĠMĠNĠN ÖĞRENCĠ GERĠBĠLDĠRĠMLERĠ ĠLE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA?

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE YÖNETİCİLER VE İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİ ARASINDA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARI 17 KASIM 216 HAZIRLAYANLAR Çağlar ÇABUK - Ceyda AFACAN ARAŞTIRMA

Detaylı

Uçucu Organik Bileşiklerin YapıMalzemelerindeki Difüzyon ve AdsorpsiyonununDinamik Metotla İncelenmesi

Uçucu Organik Bileşiklerin YapıMalzemelerindeki Difüzyon ve AdsorpsiyonununDinamik Metotla İncelenmesi Uçucu Orgaik Bileşikleri YaıMalzemelerideki Difüzyo ve AdsorsiyouuDiamik Metotla İcelemesi *1 Mehmet Kaleder, 2 Şakir Yılmaz ve 2 Cevdet Akosma 1 Fırat Üiversitesi Mühedislik Fakültesi, Biyomühedislik

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,) rassal değişkeler kullaılarak (zamaı öemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da determiistik problemleri çözümüde kullaıla bir tekiktir. Mote Carlo simülasyou, geellikle statik

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırması

Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırması Hayvasal Üretim 44(2): 3746 (2003) Silo Yemleride Orgaik Asit Belirlemede İki Farklı Metodu Karşılaştırması Fisu Koç, Levet Coşkutua Trakya Üiversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zooteki Bölümü, Tekirdağ

Detaylı

İvesi ve Ost-Friz X İvesi Melez (F 1 ) Kuzularda Büyüme, Yaşama Gücü ve Bazı Vücut Ölçüleri*

İvesi ve Ost-Friz X İvesi Melez (F 1 ) Kuzularda Büyüme, Yaşama Gücü ve Bazı Vücut Ölçüleri* 109 Uludag Uiv. J. Fac. Vet. Med. 21 (2002) 109-114 İvesi ve Ost-Friz X İvesi Melez (F 1 ) Kuzularda Büyüme, Yaşama Gücü ve Bazı Vücut Ölçüleri* Selim KUL** Abdulkadir AKCAN*** Geliş Tarihi: 07.01.2002

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Güz Dönemi Mühedislik Fakültesi Edüstri Mühedisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM4 Tesis Plalaması 6-7 Güz Döemi 3 Sisteme ekleecek tesis sayısı birde fazladır. Yei tesisler birbirleri ile etkileşim halide olabilirler

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir.

35 Yay Dalgaları. Test 1'in Çözümleri. Yanıt B dir. 35 Yay Dalgaları 1 Test 1'i Çözümleri 1. dalga üreteci 3. m 1 2m 2 Türdeş bir yayı her tarafıı kalılığı ayıdır. tma türdeş yay üzeride ilerlerke dalga boyu ve hızı değişmez. İlk üretile ı geişliği büyük,

Detaylı

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.

Ölçme Hataları, Hata Hesapları. Ölçme Hataları, Hata Hesapları 2/22/2010. Ölçme... Ölçme... Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu. //00 Ölçme Hataları, Hata Hesapları Ölçme Hataları, Hata Hesapları Yrd. Doç. Dr. Elif SERTEL sertele@itu.edu.tr Suu, Doç. Dr. Hade Demirel i ders otlarıda ve Ölçme Bilgisi kitabıda düzelemiştir. Ölçme...

Detaylı

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir.

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir. 203-204 Bahar REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyo Basit doğrusal regresyo modeli: y i = β 0 + β x i + ε i Modeli matris gösterimi, y i = [ x i ] β 0 β + ε i şeklidedir. x y 2 gözlem

Detaylı

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1

Türkiye de Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Değerlendirilmesi 1 Türkiye de Eğitim Deetimi Alaıda Yapıla Lisasüstü Çalışmaları Değerledirilmesi 1 Arş. Gör. Çağlar KAYA Muğla Sıtkı Koçma Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yöetimi, Teftişi,

Detaylı

8. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ. 1. Aşağıdaki grafikte bir canlının hücre sayısının zamanla değişimi verilmiştir.

8. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ. 1. Aşağıdaki grafikte bir canlının hücre sayısının zamanla değişimi verilmiştir. FEN BİLİMLERİ TESTİ 1. Aşağıdaki grafikte bir calıı hücre sayısıı zamala değişimi verilmiştir. Hücre sayısı. I. Bölüme II. Bölüme K L M Zama Bu grafiğe göre, I. K zama aralığıda bu calıı hücreleri belli

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ISSN:306-3 e-joural of New World Scieces Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0075 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERING BİR Received: September 2007 Accepted:

Detaylı