FERİT EDGÜ NÜN BİR GEMİDE ÖYKÜSÜNÜN GREİMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELEME DENEMESİ * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FERİT EDGÜ NÜN BİR GEMİDE ÖYKÜSÜNÜN GREİMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELEME DENEMESİ * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY FERİT EDGÜ NÜN BİR GEMİDE ÖYKÜSÜNÜN GREİMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE İNCELEME DENEMESİ * Ahmet USLU ** ÖZET Hikâye sanatı, onu meydana getiren anlatıcısından bağımsız olmayan, anlatıcısının kurguladığı izlencede meydana gelen bir anlatı türüdür. Eser meydana geldikten sonra yorumlama, anlamlandırma sırası okura gelir. Metnin içerdiği yapıları, izlekleri yeniden yorumlamak, dönüştürmek, anlamsal bağlarını keşfetmek okurun işidir. Eski Yunancada gösterge anlamına gelen semeion ile bilim anlamına gelen logos sözcüğünün birleşmesiyle meydana gelen semology Türkçede gösterge bilimi terimiyle karşılanmaktadır. Göstergebilimin öncüleri olarak iki isimden söz etmek mümkündür. Bunlar Charles Sanders Peirce ve İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure dür. Peirce, Tüm evren, yalnızca göstergelerden oluşmamış olsa bile, göstergelerle dolup taşar sözü ile bütün bilgi nesnelerinin göstergebilimin konusu olabileceğini ifade etmiştir. Ferit Edgü nün Bir Gemide öyküsü 1978 yılında yayımlanmıştır. Biz bu öyküde Greimas ın göstergebilim için önerdiği metin inceleme metodunu kullandık. A.J. Greimas a göre anlatının oluşabilmesi için öyküyü başlatacak bir olay ve bu başlangıç durumunu bozacak dönüştürücü ögeye ihtiyaç vardır. Göstergebilim bir metni çözümlerken, yüzey yapısından hareketle, derin yüzeydeki yapıya açıklık getirmeye çalışır. Bunu yaparken de metnin anlam evrenine ulaşmaya çalışırken bazı araçlar kullanır. Greimas ın eyleyenler modeli karşıtlıklar ilkesine dayanır. Bu metodun öykü incelemesinde ve metni derin anlam düzeyinin kullanılmasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Öyküde kesitler belirlenmiş, daha sonra da kesitler söylemsel ve anlamsal düzeyde incelenmiştir. Bu kesitlerde eyleyenler modelinde bulunan altı eyleyenin bulunduğu, anlatı izlenceleri tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler: Göstergebilim, göstergebilimsel çözümleme, eyleyenler modeli, öykü, durum-kesit öyküsü * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi El-mek:

2 1036 Ahmet USLU ANALYSIS ESSAY OF FERİT EDGÜ S STORY BİR GEMİDE ACOORDING TO GREİMAS ACTANTS MODEL ABSTRACT The art of story is a form of narrative that is not independent from its creator, namely the narrator, and created within the theme fictionalized by its narrator. When the work is created, it is the reader s turn to interpret and give meaning to it. The reader s duty is to reinterpret, transform the structures in the text and themes as well as unveiling the meaning connections between those. Semiology derived from Ancient Greek word semeion meaning sign and logos meaning science is known as science of signs in Turkish. Two people should be mentioned as founders of Semiology. These are Charles Sanders Peirce and Swiss linguist Ferdinand de Saussure. Saying Although the universe is not entirely made up of signs, it overflows with signs, Peirce expresses that all objects can be subject of Semiology. The story of Ferid Edgü, Bir Gemide, was published in The text analysis method proposed by Greimas for semiological analysis was utilized in this story. A.J. Greimas argues that an incident starting the story and an element transforming the initial status are required for creating the narrative. During the analysis, semiology aims at clarifying the deep structure of the text through its surface structure. Within this analysis, some instruments are applied in order to reach at the meaning universe of the text. "Actants Model" of Greimas is based on the Principle of Opposites. It is widely acknowledged that this method is highly significant in story analysis and application of deep structure of text. After the segments in the story were determined, they were analyzed in terms of discourse and semantic levels. It is appreciated that this paper will shed light on successive researches. Key Words: Semiology, semiological analysis, actants model, story, situation - story Giriş Hikâye incelemesi konusunda birçok yöntem denenmiş ve hikâyenin anlamlandırılması konusu kuramcılar tarafından farklı şekillerde ele alınarak incelenmiştir. Hikâye sanatı, anlatıcısından bağımsız olmayan, anlatıcı tarafından kurgulanan bir anlatı türüdür. Metin meydana geldiğinde ise yorumlama ve anlamlandırma sırası okura gelmektedir. Biz bu çalışmada Ferit EDGÜ nün Bir Gemide adlı hikâyesini Göstergebilimsel bir çözümleme modeli olarak Greimas ın Eyleyenler Modelini esas alarak bir çözümleme çalışması yapacağız. Göstergebilimin öncüleri olarak iki isimden söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki Charles Sanders Peirce, ikincisi ise İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure dür. Peirce, Tüm evren, yalnızca göstergelerden oluşmamış olsa bile, göstergelerle dolup taşar sözü ile bütün bilgi nesnelerinin göstergebilimin konusu olabileceğini ifade etmiştir.(altunkaya 2012, 762)

3 Ferit Edgü nün Bir Gemide Öyküsünün Greimas ın Eyleyenler Modeline 1037 Saussure 1916 da yayımlanan Cours de linguistique générale (Genel Dilbilim Dersleri) adlı eserinde göstergebilim varlığını ilke olarak ileri sürmüştür. (Barthes 2009, 27) Daha sonra ise bu görüş kuramcılar ve eleştirmenler tarafından geliştirilerek yeniden ele alınmıştır. Saussure Dil, kavramlar belirten bir göstergeler dizgesidir. (Saussure 1998, 45)der. Dil göstergeler bütünüdür. Saussure Genel Dilbilim Dersleri adlı eserinde gösterge, gösteren ve gösterilen kavramlarını da şu şekilde açıklar: Kavramla işitim imgesinin birleşimine gösterge diyoruz Bütünü belirtmek için gösterge sözcüğü kullanılmalı, kavram yerine gösterilen ve işitim imgesi yerine de gösteren terimleri benimsenmelidir. (Saussure 1998, 109) Bu durumda ağaç sözcüğü gösterendir, ağaç sözcüğü söylendiğinde aklımızda uyandırdığı kavram gösterilendir, iki kavram birlikte göstergeyi oluşturmaktadır. Bir gösterilenin farklı gösterenleri olabilir. Ağaç için İngilizce de tree sözcüğünün kullanılması gibi. Edebî metinlerde gösterenler cümle üstü birimlerdir. Çünkü onlar sözce içinde bir anlam ifade ederler. Tek başlarına veya bulunduğu cümleye bakarak onları anlamak bazen imkânsızdır. Bu gösterenleri anlamak için cümleden öteye, bağlama veya sözceye bakmak şarttır. (Erdem 2009, 123) Göstergebilim; gösterge dizgelerini betimlemek, göstergelerin birbiriyle kurdukları bağıntıları saptamak, anlamların eklemlenerek oluşma biçimlerini bulmak, göstergeleri ve gösterge dizgelerini sınıflandırmak bu sayede metnin anlaşılmasını sağlayabilecek bir kuram olma özelliği taşır. Greimas eylemleri altı eyleyene dönüştürerek aralarındaki ilişkileri şu şekilde gösterir: (Yücel 1999, 119) Tablo 1: Greimas ın Eyleyenler Modeli Gönderici Nesne Alıcı Destekleyici Özne Engelleyici Greimas kişilerin eylemlerini altı eyleme indirdikten sonra bunları işlevleri açısından kendi aralarında ikişerli biçimde birleştirir: (Kıran 2003, 216) 1. İsteyim Ekseni: özne ve nesne karşıtlığı 2. İletişim ekseni: gönderici ve alıcı karşıtlığı 3. Güç ekseni: Destekleyici ve engelleyici karşıtlığı Greimas bu eyleyenleri gerçekleştiren oyuncuların olduğunu ve bir oyuncunun birden çok eyleyeni gerçekleştirebildiği gibi tek bir eyleyenin de birkaç oyuncu tarafından gerçekleştirebildiğini söyler. Altı eyleyenin hepsi bir anlatıda olabildiği gibi daha az da olabilir. Ancak en az iki eyleyenin (Özne Nesne) bulunması zorunluluğu vardır. (İşeri 2000, 124) Greimas ın eyleyenler modelinde metni çözümleyebilmek için ilk olarak metin vakanın sürecini değiştiren olay ve kişiler dikkate alınarak kesitlere ayrılır. Bir kesit, aralarında bir dayanışma bağıntısı bulunan mantıksal bir çekirdekler dizisidir. (Barthes 2009, 118) Göstergebilim, anlamlı bir dizge oluşturan birimlerin aralarında bir ilişkinin, kurallı bir dayanışmanın olduğuna inanır; anlamın benzer öğelerden değil, karşıt öğelerden doğduğu

4 1038 Ahmet USLU varsayımına dayanır. Bu nedenle etrafımıza baktığımızda işittiğimiz, gördüğümüz, farkına vardığımız tüm dizgelerin derinliklerinde bir anlamsal bütünlüğün olduğunu ve tüm insanların bu anlamsal imleri anlamlandıran veya anlamlandırmaya çalışan birer gösterge avcısı olduğunu ifade eder. Çünkü yazın pek çok bilgiyi üstlenir.(yılmaz 2013, 2631) Tüm anlatı türlerinde, örneklerinde her öznenin karşısında yer alan bir karşı özne bulunmaktadır. Belirli bir nesneye göre tanımlanan karşılıklı bağıntılarda, birinin yengisi diğerinin yenilgisi, birinin bulduğu ötekinin yitirdiği olarak belirmektedir. Böylece aynı anlatı birbirine karşıt, gene de birbirini bütünleyen iki anlatı izlemi: izlem-karşı-izlem biçiminde eklemlenmektedir. Her anlatı aynı temel çizgiye görebirbirini izleyen üç deneyim biçiminde gelişip sonuçlandığı söylenebilir: (Yücel 1999, ) Yetkilendirici Deneyim: Öznenin belirli bir edimi gerçekleştirebilmesi için gerekli edinci kazanması. Sonuçlandırıcı Deneyim: Öznenin izlencesini gerçekleştirebilmesi için edinci kazanması. Onurlandırıcı Deneyim: Öznenin başarısının (kahramanın) başkalarınca tanınması ve onaylanması. Bu çalışmada izlenecek yol gösterge dizgelerini çözümlemek olacaktır. Yüzeyden derine bakıldığında ilk görünen, metnin anlatım düzlemidir. Bu nedenle çözümlemede, ilk aşamada anlatım düzlemi kesitlenerek önce söylemsel düzey, yani kişilerin uzam ve zaman içinde yer alışları belirlenecek, sonra metin anlatısal düzeyde eyleyenler ve anlatı izlenceleri açısından incelenecektir. 1. Genel Çözümlemeler Ferit Edgü nün 1978 de yayımlanan Bir Gemide adlı öyküsü incelememize konu olacaktır. Öykünün adı Bir Gemide daha başlangıçta bir belirsizlik izlenimi vermektedir. Bir sözcüğü burada öncelikle belirsizlik anlamını vermek için kullanılmıştır. Öykünün ilerleyen kesitlerinde bu geminin sıradan, herhangi bir özelliği olmayan, diğerleri gibi olduğu anlaşılır. Bir sözcüğü işlevsel bir anlama sahiptir. Belirsizlik, kesin olmayan anlamı yanında öykünün sonlarına doğru görülen ışık ve başka bir gemiye geçme fikri kabul görmeyecektir. Çünkü içinde bulunulan geminin de diğerlerinden bir farkı yoktur. Gemiler birbirinin aynısıdır. Bu nedenle de tüm gemiler bir dir. Bu Bir Gemi o kadar sıradan ve diğerleri ile aynıdır ki isim bile yazma gereği duyulmamıştır. Gemi sözcüğü daha öykünün başlığında bir bütünü, içinde bulunulan bir nesneyi göstermektedir. Gemi işlev olarak bir noktadan diğer bir noktaya ulaştıran nesnedir. Gemi yolculuğu zorluk, belirsizlik kelimelerini de beraberinde taşır. Fırtına en büyük engelleyicidir. Hedefine ulaşmaya çalışan gemi fırtına ile engellenmeye çalışır. Buna rağmen hedefine varabilen gemi başarılıdır. Ancak geminin sürekli batma, yok olma içindekilerle birlikte hedefe varamama ihtimali de bulunmaktadır. Gemi başka bir bakış açısı ile bir kurtarıcıdır. Umut taşıyıcıdır. Gemi ile yelken açılan yeni limanlar kurtuluşun bir temsilcisi de olabilir. Ancak bu öyküde bu anlamı çağrıştıracak bir anlam kesiti bulunmuyor. Hatta tam aksine adı bile olmayan bu gemi hiçbir amaca hizmet etmediği yolculuğun meçhule yapıldığı izlenimini veriyor. Öyküdeki gemi kara parçasından uzakta hiçbir şekilde kara ile teması bulunmayan uçsuz bucaksız denizde yalnız, amaçsız bir nesnedir. Ne ayrıldığı yer ne de varacağı nokta bellidir. Gemiden tek kurtuluş başka bir gemiye geçmektir. Gemi varlığı ile yolcuları umutsuzluğa sürükler. Öykü benöyküsel ( tanık ) anlatıcının gözlemleri, düşünceleri, yorumları eşliğinde anlatılıyor. Benöyküsel anlatıcının adı öyküde verilmiyor. Çünkü o da diğerleri gibidir, ayırt edici bir özelliği yoktur. Öyküde merak ve gerilimi oluşturan ve öyküyü ayakta tutan bir gece vakti

5 Ferit Edgü nün Bir Gemide Öyküsünün Greimas ın Eyleyenler Modeline 1039 anlatıcı ile gemiden birinin güvertede karşılaşması oluşturuyor. Karşılaşılan kişinin kaptan olup olmadığı öykü boyunca merak konusudur. Öykü sonunda da gerçekten kim olduğu konusu netleşmez. Ancak kaptan da değildir. Öykünün genelinde işlenen ana merak konusu ise gemiden kurtuluşun sağlanıp sağlanmayacağıdır. Öykü sonunda bu kurtuluş gerçekleşmez. Ancak gelecekte gerçekleşeceğine dair umutla bitirilir Kesitlere Ayırma Greimas ın eyleyenler modelinde metni çözümleyebilmek için metni kesitlere ayırmak gerekir. Kesit, aralarında bir dayanışma bağıntısı bulunan mantıksal bir çekirdekler dizisidir. (Barthes 2009, 118) Bir Gemide öyküsünü üç kesite ayırarak inceleyeceğiz Birinci Kesit: Bir akşam vakti yemekten sonra güverteye çıkan anlatıcı ile başlıyor. Anlatıcının içinde bulunduğu durum çevre betimlemeleri ile hissettiriliyor. Havanın ağır, eriyen bir kurşun gibi oluşu aynı zamanda anlatıcının ruh halini de anlatması bakımından önemlidir. Böyle durumlarda insanın içinde bulunduğu ruh hali onu yalnızlığa iter. Karamsarlık, bunalma hali, yalnızlık ve düşünce içinde olma birbirini tetikleyen, bir arada düşünülmesi gereken kavramlardır. Anlatıcı da filikaların altında kimsenin göremeyeceği bir yeri tercih eder. Burada anlatıcının içmonologlarına şahit oluyoruz. Gemide oluşunun nedenlerini ve nasıllarını sorgulayan bir anlatıcı. Gemiye ne zaman nasıl geldiğini anımsamaya çalışır fakat hatırlayamaz. Hafızasında hayal meyal bir toprak parçası (yemyeşil, boz ya da kül rengi) canlanır. Fakat bir toprak parçasında yaşayıp yaşamadığını bile hatırlayamaz. Zaten yemyeşil bir toprak parçası hayali hemen ardından bir çöle, kül rengi, boz bir alana dönüşür. Hayali bile imkânsızdır. Anlatıcı burada varlığını sorgular. Bu sorgulama ve yalnızlık onu bir arayışa bir kurtarıcıya yöneltir. Gemi metaforunda kurtarıcı elbette kaptan olacaktır. Peki, kaptan nasıl biriydi? Metnin bu kesitinde benöyküsel anlatıcı kaptanın nasıl olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışır. Daha önce bir iki kez kaptan zannederek gördüğü, karşılaştığı kişi kaptan değildir. Ya da aklındaki kaptan imajına uymaz: Üstü başı yırtık pırtık, hemen hemen çırılçıplak, gözleri yuvalarından fırlamış, yağlı saçları omuzlarını bulan, bir deri bir kemik, zavallı bir insandı dümen başındaki. Bu kişi kaptan olamazdı. Burada kaptan arayışına garson yamağının verdiği bir cevap onda bir aydınlanma meydana getirir: Tüm iş rotada biliyorsunuz, demişti. Rotayı Kaptan Babamız çizer. Rota çizildikten sonra da kim olsa yönetebilir gemiyi. İş bir fırtına patlamasın. Kaptan gemide rotayı belirleme işini yapar. Sonrasında ise gemi garson yamağına bile bırakılabilir. Ancak yine de kaptan için gemidekilerin Kaptan Babamız diye hitap etmesi önemlidir. Bu kim olduğunu neye benzediğini bilmedikleri kişi onlar için bir babadır. Bütün ihtiyaçlarını gidermektedir. Tablo 2: Birinci Kesitteki Eyleyenler Modeli Gönderici Nesne Alıcı Yalnızlık, bunalmışlık Kaptanı Bulma Benöyküsel anlatıcı Destekleyici Özne Engelleyici Garson Yamağı Benöyküsel anlatıcı Gemi

6 1040 Ahmet USLU İlk kesitte öykü kahramanı durum öznesi olarak belirir. Özne nesneye sahipse bağlaşım, değilse ayrışım öznesi adını alır. Öykü kahramanı eyleyenler örnekçesinde nesne olarak belirtilen kaptanı bulma daki kaptanı bulamamıştır, sahip değildir. Bu nedenle bu öznenin ayrışım özelliğini gösterir. Gönderici konumunda bir kişi değil durum sözkonusudur. Yalnızlık, bunalmışlık, sıkılmışlık alıcının güdülenmesini sağlayan etmenlerdir. Destekleyici konumundaki garson yamağı özneye kaptanın bulunması, tanınması amacına ulaşması için destekleyici bir güçtür. Ancak garson yamağının zaman zaman dümene kendisinin de geçtiğini söylemesi ve sürekli değişik kişilerin dümen başında olması kaptanın tanınmasını ve bulunmasını zorlaştırmaktadır. Geminin içinde bulunduğu bu durum en büyük engelleyicidir. Kaptanın gemideki en büyük görevi rotayı tayin etmektir. Rota tespit edildikten sonra kaptana çok bir iş kalmamaktadır. Rota tespit edildikten sonra gemiyi o rota dâhilinde kim olsa götürebilecektir. Bu aşamada benöyküsel anlatıcı rotayı sorgulamaya başlar: Acaba bizim rotamız neye göre çizilmişti? Hangi limana doğru? Gemiyi yönetenler biliyor muydu bu sorunun karşılığını? Yoksa onlar da bilinmezliğin rotasında mı tutuyorlardı dümeni? Gelişigüzel çizilmiş, amacı olmayan bir rota üstünde mi ilerliyorduk? Belki haritası bile olmayan bir rota. Kaptan ister olsun ister olmasın rotayı belirledikten sonra kim olsa rotayı takip ederek gemiyi hedefe götürebilecektir. Ancak tek engel fırtınadır. Bir fırtınanın kopmasını ve geminin batma tehlikesi ile karşı karşıya gelinmesini ister benöyküsel anlatıcı. Bu sarsıntı herkesi kendine getirecek belki de kaptanı ortaya çıkarabilecektir. Öyküde kaptanın sorgulanması bu kısımda büyük harfler kullanılarak daha belirgin hale getirilmiş. Fırtınada gemidekilerin bağırışlarını duyar gibi oluruz bu yazım şekli ile: KAPTAN BABAMIZ NERDE? NİÇİN KURTARMIYOR GEMİMİZİ? İMDAT! Ancak kaptan geminin batacağını anladığı zaman geminin tek su almayan filikasına atlayıp Batıyorsunuz çocuklar, batıyorsunuz ve ben kaçarak kurtuluyorum, diye neşeli kahkahalar atarak sıvışma yolunu seçmeyecek mi? Anlatıcı bu soruyu sorduktan sonra da cevabını kendisi verir: Eğer kaptanı varsa bu geminin, mutlak bunu yapacaktır gibime geliyor. Bir metaforlar düzleminde öyküyü değerlendirirsek gemi kapsadığı anlam ve içerdiği yoğunluk nedeniyle dünyayı temsil ediyor. Benöyküsel anlatıcı bu gemiye neden, nasıl bindiğini, kaptanının kim olduğunu, nerden gelip nereye gittiğini bilmemektedir. Bunu kimsenin de bilmediğine inanır. Kendisini uçsuz bucaksız bir denizde yani evrende bulmuştur. Dünya için bir rota çizilmiş ve o rota dâhilinde hareket etmektedir. Ancak sorun olduğunda her kimse ve neredeyse geminin kaptanı yani dünyaya yön veren kişi, varlık çıkıp gidecektir. İnsana düşen bu yolculukta kim olduğunu veya kime hizmet ettiğini, amacını sorgulamadan hayatına devam etmektir. Öyküde anlatıcının ya da garson yamağının sonraki kesitlerde gelen kişinin adının verilmemesi de öneminin olmamasındandır. Yani BİR gemide herhangi birileri, birbirinden çok da farklı olmayan kişilerdir, bu nedenle de adlarının bir önemi yoktur. Peki kaptan? Kaptan dünyanın sıkıntılı zamanlarında yol gösteren, rota tayin eden kişi ya da varlıktır. Geminin babasıdır. Dünya gemisinde kaptanlar peygamberlerdir. Ancak burada dikkat çeken bu kaptanlar geminin fırtınadan kurtulması için ellerinden gelenleri yaparlar; fakat baktılar ki dünya kurtarılacak değil onlar da buradan kurtuluşun tek yolu olan su almayan tek filika ile kendilerini kurtarırlar. Benöyküsel anlatıcı kaptan sorgulamasından sonra tayfalara ve yolculara geçer. Tayfalar her gün kendilerine gösterilen işleri yaparlar. Yolcular ise sınıf sınıf. Birinci mevkidekiler domuz gibi yiyorlar ve geceleri balo salonunda oyun oynayarak, dans ederek eğleniyorlar. İkinci mevkidekiler, birincidekilere özeniyorlar. Üçüncü mevkidekiler, kendilerine gösterilen işleri yapıyorlar. Önlerine konulan çorbayı, fasulyeyi, pilavı yiyorlar ve hiçbir gün bıktık demiyorlar. Burada gemi metaforunda insanlar üç kategoriye ayrılmış: Hali vakti yerinde derdi, tasası olmayan zengin, eğlence düşkünü insanlar. Burada anlatıcının bu gruptaki insanlardan pek de hoşlanmadığını anlıyoruz. Bu insanlar domuz gibi yemektedirler. İkinci gruptaki insanlar orta halli

7 Ferit Edgü nün Bir Gemide Öyküsünün Greimas ın Eyleyenler Modeline 1041 insanlar. Bunlar da birinci gruptakilere özenen, ilk fırsatta onların yerini alabilecek insanlar. Üçüncü gruptaki insanlar ise hizmet eden, geminin devamı ve düzeni için gerekli insanlar. İşçiler. Bu kesitte sıkılan, içinde bulunduğu durumdan bunalan anlatıcı özneyi güverteye yönlendiren içinde bulunduğu durumdur. Sıkışmışlık ve bunalma göndericisi ile benöyküsel anlatıcı karşıtlığı görülür. Bu yalnızlık ve sıkılmışlık, sıkışmışlık gemi kaptanını bulma, arama eylemine yöneltir. Benöyküsel anlatıcı gemiden sorumlu olarak gördüğü kaptanı arama işine koyulur. Anlatıcı özne ve kaptanı arama nesnesi karşıtlığı onun garson yamağı ile desteklenmesi ile sürdürülür. Kaptan nesne, destekleyici garson yamağı ve anlatıcı özne tarafından bulunamayacaktır. Arama ve sonuçsuzluk, kaptanın kim ya da nasıl biri olduğu sorularının cevapsızlığı öyküyü sürükleyen karşıtlıklardır. Bu kesitin anlatı izlencesinde isteyim ekseninde özne konumundaki anlatıcı özne, nesne konumundaki kaptanı bulma ideali arasındaki ilişki ile bir anlatı sözcesi oluşturur. Bu ilk kesitte özne, kaptanı bulma edimin gerçekleştirebilmek için gerekli edinci kazanmıştır. Böylelikle anlatı izlencesinin eyletim ve edinç aşamaları gerçekleşmiştir. Edinç aşaması, dönüşüm sürecinin ilk aşamasıdır. Bu aşamada özne, bir eylemi gerçekleştirebilmek için yetenekleri kazanmaya çalışır. Sorgulamaya ve araştırmaya devam eder. Bunun için öznenin yapmak zorunda olması, yapmayı istemesi, yapabilmesi (güç) ve yapmayı bilmesi (bilgi) gerekir. Bunlardan birinin eksik olması, özneyi başarısız olmaya iter. (Kıran ve Kıran 2003, 249) Bu kesit gemi metaforunun anlatıcı öznede bıraktığı ruhsal çözülme ile başlar. Öykü boyunca ağırlığı hissedilen metaforun ağırlığı sıradan bir akşamın sıradan bitmesi ile son bulur. Her ne kadar gencin gelmesi ile birlikte bir dönüşüm beklense de bu gerçekleşmez ve öykü başladığı yerde biter. Greimas ın anlam düzeylerini ayırdığı dört öğeyi öyküde şu şekilde gösterebiliriz: Eyletim Edinç Edim Yaptırım Gönderici Bilgi Kaptanı Özne Merak Güç Sorgulamak Aramak Kaptanın kim olduğunu öğrenemiyor. Kaptansız bir gemi olduğu sonucuna varıyor. Bu kesitteki: Betiler İzlekler Gemi, güverte, eriyen bir kurşun sıkılmışlık, bunalmışlık, aramak, merak, esensizlik gibi hava; boz, kül rengi toprak; Üstü başı yırtık pırtık, hemen hemen Çırılçıplak, gözleri yuvalarından fırlamış kaptan(?)

8 1042 Ahmet USLU İkinci Kesit: Benöyküsel anlatıcı bu kesitte yanına gelen biri ile sohbet etmeye başlar. Öncelikle kaptan olup olmadığını merak eder. Kaptanı eleştirir. Burada benöyküsel anlatıcı ile gelen gencin konuşmaları merak uyandırır. Gerçekten de bu kişi kaptan mıdır? Değilse kimdir? Tablo 2: İkinci Kesit teki Eyleyenler Modeli Gönderici Nesne Alıcı Kaptanın yokluğu Kaptanı bulma isteği Benöyküsel anlatıcı Destekleyici Özne Engelleyici Genç B.Ö. Anlatıcı Genç İkinci kesitte dikkat çeken kavramlar destekleyici ve engelleyicinin aynı kişi olmasıdır. Burada içmonologdan diyaloğa geçilir. Benöyküsel anlatıcı az önce içinde yaşadıklarını dışa vurmaya başlar. Burada anlatıcının yanına gelen genç, anlatıcının kaptanı ve geminin işlevini anlaması noktasında benöyküsel anlatıcıyı desteklemekle birlikte onun kafasını daha da karıştırarak kaptanı bulması konusunda onu engeller. Gelen kişi ile benöyküsel anlatıcı arasındaki şu konuşma dikkat çekicidir: Sakın siz de bu gemide doğmuş olmayasınız? Dedi / Hayır, dedim. Ben bir kara parçasında doğdum. / Ya da öyle sanıyorsunuz, dedi. Düşgücü. Gelen genç, anlatıcıyı daha belirsiz bir duruma sürüklemiştir: Gemide doğma ihtimali. Yolculuk tutkusu diye bir tutkuyu bilmediğini söyleyen kişi, anlatıcının aslında istemeden bu gemide olduğunu ispatlamak ister gibidir: Birincisi, niçin bu gemiyi seçtiniz? / Başkası yoktu onun için, dedim / İkincisi, nereye gitmek istiyordunuz? / Bunu ben de bilmiyordum, dedim. Bildiğim yalnız gitmek istediğimdi. Limana indim ve limanda demirini almakta olan bu gemiyi buldum. Hemen atladım. Ancak bu cevabı çok da inandırıcı bulmayan kişi geminin adını sorar, fakat anlatıcı ne geminin adını bilir ne de yanında olduğu filikanın üzerinde geminin adı yazmaktadır. Konuşma bir süre devam ettikten sonra gelen kişinin kullandığı ifadeler anlatıcıya bu kişinin kaptan olabileceğini düşündürür. Ancak kişi bunu yalanlar. O da bu geminin kaptanı olmadığını düşünür. Amaçsız, gelişigüzel yol almakta olduklarına ve böyle giderlerse batacaklarını düşünürler. Gelen genç de anlatıcı gibi bu soruna kafa yormuştur. Kaptan olmak, fikrini ortaya atar anlatıcı. Fakat buradaki sorun da ne için kaptan olunacağıdır. Kendilerini kurtarmak için mi yoksa gemiyi kurtarmak için mi? Anlatıcı gemiyi, gemideki insanları kurtarma fikrindedir. Ancak karşısındaki kişi tam olarak öyle düşünmemektedir. Gemide çalışan tayfalar kaptan kelimesini duyar duymaz uzaklaşırlar, forsalar ise pislik içinde yaşayan dilleri bile farklı olan insanlardır. Gelen kişinin düşüncesi kaptan köşkünü ele geçirip gemiye yeni bir yol çizmek ve ilk limanda herkesi kurtarıp gemiyi orada batırmak. Fakat anlatıcı gemiyi denizin ortasında olduğu yerde batırmayı düşünür. Kurtulan kurtulsun der. Anlatıcı her şeyin bir rastlantı olduğuna inanır. Karşısındaki kişi de rastlantıların zaman içinde anlam içerebileceğini anlatır. Anlatıcı gemiyi limana ulaşmadan batırmanın bir kurtuluş olduğunu düşünür. Herkesin her şeyden, tüm acılardan bir kurtuluşu olacaktır.

9 Ferit Edgü nün Bir Gemide Öyküsünün Greimas ın Eyleyenler Modeline 1043 Anlatıcının bir şeyler yazdığını daha önce de gördüğünü söyleyen kişi bunları ne yaptığını nasıl gönderdiğini merak eder. Niçin yazdığını, kime yazdığını kendisinin de bilmediğini belirten anlatıcı yazdıklarını bir şişeye koyarak denize attığını söyler. İkinci kesit aslında varoluşsal bir sorgulama anlamı içeriyor. Benöyküsel anlatıcı kaptanı ve kaptanın varlığını sorguladıktan sonra mitlerde olduğu gibi bir kahraman olmayı hayal eder. Amaç insanlığı kurtarmaktır. Madem ulaşılacak bir liman yoktur, amaçsız ve gelişigüzel hareket eden bu geminin kaptanı bile yoktur, zaten terk edilmiştir. O zaman bu geminin batırılmasında hiçbir sakınca yoktur. Yalnız forsalar; ayakları bağlı, geminin işini yapan, pislik içinde çalışan bu insanlar ölmeyi hak etmezler. Belki sadece kurtarılması gereken yegâne insanlar bunlardır. Burada sosyalist bir eleştiriden, dünya görüşünden bahsetmek mümkündür. Bir tarafta zenginler, burjuva sınıfı, gününü gün edip yiyip içerken diğer taraftan asıl cefayı çeken ama bu dünyanın varlığını devam ettirmesini sağlayan işçiler. Gemi batsa da kurtarılması gereken işte bu işçilerdir. İkinci kesitte de kaptanı arama, anlamlandırma göndericisi anlatıcı özne karşıtlığı devam eder. İkinci kesitte gelen gencin kaptan olma ihtimali fakat daha sonra bunun doğru olmadığının anlaşılması ve aramanın devam ettirilmesi söz konusudur. Kaptanı arama ve anlamlandırma gencin destekleyici rolü ile sürdürülür. Fakat destekleyici konumdaki genç bir süre sonra kaptanın bulunmasının mümkün olmadığını söylemesi ile son bulur. Bu aşamada genç destekleyici rolünden engelleyici rolüne geçiş yapar. Belki de kaptan diye biri yoktur. Kaptanın varlığının somutlanamaması soyutlamayı getirir. Geminin bir kaptanı olmama ihtimali de vardır. Ancak bu bilinmeyen, gemiye rota çizen bu kişi ya da kişiler gece kimsenin olmadığı zamanlarda ortaya çıkar ve limandan geminin ihtiyacı olan şeyleri tedarik ederler. Soyut hale getiren kaptan somut şeyler yapmaktadır. Her ne kadar görünmese de yaptıkları ile ortadır, somuttur. Bu da bir karşıtlık olarak işlenir. Burada anlatıcının yazdıklarını bir şişeye koyup denize atması anın şahitliğini yapması için hedefi belli olmayan kişilere, okuyucuya bıraktığı izlerdir. Yazarın bu dünya gemisinde yapacağı şey de budur aslında. Şahit olduklarını, düşündüklerini, kimseyle paylaşamadıklarını yazıp bir boşluğa atmak. O yazılar zamanı geldiğinde bir gün mutlaka birilerinin eline geçecektir. Bu kesitte anlatı izlencesi benöyküsel anlatıcının içmonologlarında gördüğümüz düşüncelerin gelen genç tarafından da desteklenmesi ile oluşturulur. Dönüşüm özne nesne karşıtlığında farklı bir şekilde gerçekleşir. Kaptan bir noktada bulunmuştur. Destekleyici genç ile özne arasındaki konuşmada kesinleşen bu dönüşümün sonucu kaptanın olmadığı fikridir. Kaptanı bulma eğer yoksa gemiye kaptan olma edimleri gücü oluştururken bunu yapmanın kime fayda sağlayacağı fikri dönüşümün gerçekleşmesini engellemiştir. Destekleyici genç, öyküye felsefi bir açılım getirmiş kaptan olmanın bir işe yaramayacağını belirtmiştir. Kaptan olarak gemiye yön verme fikri bir güç olarak anlatıcıda ve gençte olsa bile edimin gerçekleştirilememesi öyküyü sonuca götürmemiş, yetilendirici deneyimde bırakmıştır. Bu kesitteki: Betiler Yabansı, Birinci mevki yolcularından biri Soğuk bir hayır, İzlekler Merak, sorgulama, kaptan olma ideali geminin kaptansız oluşu

10 1044 Ahmet USLU Üçüncü Kesit: Bu kesitte ayrılma zamanı anlatılmaktadır. Ayrılmak üzere ayağa kalktıkları sırada gelen genç bir ışık gördüğünü söylese de anlatıcı bir ışık görmez. Anlatıcı uzaktan geçen gemilerin zaman zaman güvertedeki ışıklarının görüldüğünü ama onların da hemen kaybolduğunu söyler. Eğer isterse madem bir ışık görmektedir, o ışığa ulaşmak için gemiden hemen atlayabileceğini söyler. Ancak genç bunu kabul etmez. Çünkü onun amacı ortak bir kurtuluştur, bireysel kurtuluş onun için önemli değildir. Tablo 3: Üçüncü Kesitteki Eyleyenler Modeli Gönderici Nesne Alıcı Işık Gemiyi Kurtarma İdeali Genç Destekleyici Özne Engelleyici B.Ö. Anlatıcı Genç B.Ö. Anlatıcı Benöyküsel anlatıcı gitmek için ayağa kalktığında genç, bir ışıktan bahsettiği halde anlatıcı bunu göremez. Geminin kurtarılması için bu ışığa ihtiyaç vardır. Ancak anlatıcı bu ışıklardan daha önce de uzaktan da olsa gördüğünü ancak hemen kaybolduğunu söyler. Anlatıcıya göre geminin kurtarılması mümkün değildir. Ancak eğer kendisini kurtarmak istiyorsa atlayıp ışığa ulaşabilecektir. Anlatıcı için kurtuluş ümidi yoktur. Ancak yanına gelen kişi için de atlamak bir kurtuluş değildir. Çözüm ortak, toplumsal kurtuluştur. Eğer toplum kurtulmayacaksa bireyin kurtulmasının da bir anlamı yoktur. Kapitalizmin bireyselciliğine karşı sosyalizmin toplumsal refah, kurtuluş anlayışı burada dikkat çekmektedir. Anlatıcı kurtuluşun artık olamayacağını yaşının, tecrübesinin bunu gösterdiğini anlatır. Ancak genç için bu mümkündür. Gençlerin gördüğü kurtuluş ışığını yaşlı birinin görmesi mümkün değildir. Genç umutlu konuşur: Öyle günler yaşayacağız ki bu geminin üstünde, yalnız gençler bilecek. Sonrasında ise iyi geceler bile demeden ayrılır. Gencin kurtuluşa inanmayan anlatıcı ile konuşacağı bir şey kalmamıştır. Genç oradan ayrıldığında makine dairesine iner. Makine dairesi geminin en önemli bölümüdür. Çünkü gemiyi ayakta tutan, geminin yola devam etmesini sağlayan bölümüdür. Genç de bu bölümde çalışmaktadır. Anlatıcı özne bir gün kurtuluşun gelmeyeceğine inansa da bilinçaltında gence inanmaktadır. Genç ne yaptığını ne dediğini bilmektedir. Öykünün sonunda gencin Öyle güzel günler yaşayacağız ki bu geminin üstünde, yalnız gençler bilecek. Cümlesinden önce anlatıcının kullandığı O gecenin son sözünü bir ahir zaman peygamberi gibi söyledi. cümlesi bunu açık etmektedir. Belki o gün ne genç ne de gemi halkı açısından bir kurtuluş sözkonusu değilse bile bir gün bu gerçekleşecektir. Bu kesitte ışığın gelmesi ile bir umut ışığı doğmuştur. Anlatıcı özne bir kurtuluş olacağını düşünmese de bu onun yaşındaki insanlar için mümkün değildir. O an için gencin gördüğünü söylediği ışık kendisi için değil ama anlatıcı için bir umuttur. Anlatıcı ile genç arasında umut anlayışında karşıtlık vardır. Görünen ışık o gün için değil; ama gelecek için bir umut ışığıdır. Bu gemiden kurtuluş gerçekleşecektir. Ama bu kurtuluş gençler içindir. Anlatıcı yaşındakiler ise bu kurtuluşu göremeyeceklerdir. Burada da genç ile anlatıcı arasında bir karşıtlık söz konusudur. Destekleyici genç gemi engelini aşacaklarına ve kurtuluşa ereceklerine inanmaktadır. Genç anlatıcıya ahir zaman peygamberi gibi görünür.

11 Ferit Edgü nün Bir Gemide Öyküsünün Greimas ın Eyleyenler Modeline 1045 Bu kesitte özne görevini, verilmesi gereken mesaj açısından gence bırakmıştır. Anlatıcı öznenin yaşı nesneyi gerçekleştirmek için yeterli gelmez. Edim aşamasında anlatıcı özne görevini gence bırakır. Genç bu edimi gerçekleştirebilecek güçtedir. Sonuçlandırıcı deneyim gerçekleşmese de anlatıcı öznenin kullandığı ahir zaman peygamberi gibi ifadesi bir anlamda sonuçtur. Onurlandırıcı deneyim genç açısından ahir zaman peygamberi gibi sözleri ile gerçekleşmiştir. Anlatıcı özne içinde bulunulan uzam ve zaman açısından sonuca ulaşamasa da gelecek artık daha aydınlıktır. Işık göndericisi anlatıcı özne için geleceğe dönük nesnenin gerçekleştirilebilmesinde umut ışığı olmuştur. Öykü bu şekilde bitse de başlangıçtaki esensizlik hali öykünün sonunda görülmez. Bu kesitteki: Betiler Köhne gemi, ahir zaman peygamberi Makine bölümü İzlekler Esenlik, geriye dönüş 2. Anlatının Biçemi Söylem ve anlatı sözcenin başlıca iki türünü oluşturur. Öykümüzde söylem ve anlatı türleri bir arada kullanılmıştır. Bir anlatı türü olan öykülerde, öykü kipi de denilen di li geçmiş zaman ve geçmiş zaman değerinde şimdiki zamanın hikâyesi ile üçüncü tekil ve çoğul kişili anlatım kullanılır: Kuşkusuz, bazı günler üniformalarını çıkarıp aramıza bizden biri gibi girdiği oluyordu. Ama o zaman onu hiçbirimiz tanımıyorduk. Söylemde ise birinci tekil-çoğul kişi, kip olarak da şimdiki zaman ile di li geçmiş zaman kipi kullanılır: Bu geminin üstünde doğup büyümüş olmayı, buradan, bu gemiden ve denizle gökten başka bir yeri görmemiş, yaşamamış olmayı yediremediğim için mi bu düşü kuruyordum, yoksa bir başka yaşam, bir başka geçmiş mi arıyordum kendime? Bilmiyorum. Aynı metin hem anlatı hem de söylem sözcelerini bir arada bulundurabilir. Sözcelem öznesi kendini bilinçli ya da bilinçsiz hissettirir, öznelliğini ortaya koymak için metnin yüzeyinde ortaya çıkabilir. Bu anlatıda anlatıcı kendisini bilinçli olarak ortaya koymaktadır. 3. Anlatıcı ve Kahramanlar "Bir Gemide öyküsünde yazar 1. Tekil şahıs anlatımını tercih ederek hem kahraman hem de anlatıcı özelliklerini taşıyan bir kahraman ortaya koyar. Ben adılı kullanılarak yazılan öykü bu nedenle sınırlı bakış açılı anlatıcıdır. Benöyküsel anlatıcı kendi düşündüklerini içmonolog ile anlatmakla birlikte 2. Ve 3. Kesitlerde genç kişi ile yapılan konuşmaları da ondan dinleriz. Öyküde başat rolü oynayan başka kahraman (özne) bulunmadığından gemide ne olup bittiğini ve gençle yapılan konuşmayı yine benöyküsel anlatıcıdan dinleriz. Aynı zamanda olayın içinde de yer aldığı için kahraman rolündeki benöyküsel anlatıcı tanımı burada daha uygun düşmektedir. Öyküde ne kaptan olarak kaptan köşkünde yer alanlar, ne garson yamağı ne de genç gerek fiziksel-ruhsal özellikleri gerekse edimleriyle varlık gösteren kahramanlar değildir. Bu nedenle bu kahramanlar yüzeysel olarak işlenmiş, biçimsel işlevi olan kahramanlardır.

12 1046 Ahmet USLU 4. Zaman ve Uzam Öyküde öykü zamanını bildiren kesin bir tarih yoktur. Ancak güverteye çıkılıp ter dökülmesi, bunaltıcı bir havanın olmasından mevsimin yaz olduğunu söyleyebiliriz. Günün kesiti ise akşam sonrasıdır. Zamanı bildiren başka ifadelere de rastlanmaz. Olay akşamdan sonra başlamış ve çok kısa bir süre içerisinde bitmiştir. Yalnız geriye dönüş 1. Kesitte yer alır. Anlatıcının garson yamağı ile olan konuşması gündüz yapılmıştır. Ancak bu konuşmayı anlatıcının içmonologlarından anlayabiliriz. Uzam, metnin her düzeyinde yer alır. Öykünün ismi uzama bir göndermedir. Uzamı oluşturan öğeler bağımlılık içerisindedir. Anlam bu ilişkiden doğar. Metindeki uzam genel olarak gemi ve geminin bölümlerinden oluşur. Güverte, kaptan köşkü, filikaların olduğu kısım uzamla ilgili yerlerdir. Fakat bu uzamlar betimlenmez. Sadece geminin adının bile yazılı olmadığı bilgisi verilir. Geminin isminin olmaması da anlam bağımlılığı ile bir bilinmezlik, belirsizlik algısı meydana getirmek için özellikle kullanmıştır. Yazarın anlatıcı olarak kendisini yerleştirdiği yer güverte, olayın geçtiği yerdir. Güverte ve geminin içi karşıtlık ilişkisi ile bağlanmıştır. Sıkıcı, dar, boğucu bir uzamdan güverteye ferahlamaya ve aydınlanmaya, yalnız kalmaya yarayan, hatta kaptan hakkında eleştiride bulunulan tek yerdir. Öyküde bu uzamın verilişi ilk kesitteki anlatı izlencesinin başlamasıyla aynı zamana denk gelir. Yazar bu uzamda ferahlar ve kendisini güvende hisseder. Güverte ve gemi içi arasındaki ayrılığı şu şekilde gösterebiliriz: Güverte Tümlük Güvenlik Ferahlık Aydınlanma Gemi içi Eksiklik Güvensizlik Sıkıntı Boğuculuk Güverte ve gemi içinin kazandığı değerler anlatıcı öznenin konumunu belirliyor. Ancak bu anlatıcı da bir edim olarak egemenliğe, bilince dönüşemiyor. 5. Anlatıcı Özne Açısından Dönüşüm Öyküde anlatıcı özne ya da diğer iki kahraman açısından bir dönüşüm gözlenmemektedir. Öykünün 3. Kesitinde ışığın görülmesi ile birlikte genç için bir umut olsa da ortak kurtuluşu tercih ettiği için burada da aslında beklenen dönüşüm gerçekleşmez. Sadece ileriye dönük olarak bu dönüşümün beklendiğini söyleyebiliriz. 6. Sonuç Ferit Edgü nün Bir Gemide adlı öyküsünde kaptanı bulma ve gemiden kurtulma ideali anlatının ana izlencesini oluşturur. Anlatı, anlatıcının sıkılmışlık ve bunalmışlık duygusu ile güverteye çıkması ile başlar. Bu ideallerden kaptanın bulunması, kim olduğunun anlaşılması üzerinde durulan 1. ve 2. kesitlerde bir dönüşüm gözlenmez. 2. kesitte aslında geminin kaptanının olmama ihtimali bir dönüşümdür. Kaptanın sesli sorgulanması, kaptanın olmama fikrine ulaşılması edinç aşamasını gerçekleştirmiştir. Işığın genç tarafından bulunması edim aşamasıdır. Ancak gemiden bireysel kurtuluşun düşünülmemesi yaptırımı gerçekleştirmez. Anlatıcı özne edim için isteyim ve edim aşamalarını gerçekleştirmiştir. Bilgi ise öyküde baştan sona işlenmiştir. Anlatıcı özne ve genç bu bilgi konusunda kafa yormuş, uğraşmıştır. Güç ise ışığın görülmesi ile birlikte gençte görülür. Ancak yaptırıma dönüşmez. Dönüşüm için anlatıcı, genci zorlasa da öykünün felsefi alt yapısı bu dönüşüme o an ve uzam açısından izin vermez. Anlatıcı öyküde baştan sona bakılığında bir dönüşüm gerçekleştirmez. Ancak genç için kullandığı ahir zaman peygamberi ona gelecek kurtuluş için bir umut aşılar, belki de tek dönüşüm budur. Anlatıcının gençle olan

13 Ferit Edgü nün Bir Gemide Öyküsünün Greimas ın Eyleyenler Modeline 1047 konuşması bu ifade ile metafizik boyuta yöneliştir. Soyutlama yapılarak karşıdan gelen bir ışık(ki bu ışığı anlatıcı değil sadece genç görmüştür) geleceğe işaret eder. Ancak henüz zamanı gelmemiş, yakın bir gelecekte sadece gençlerin göreceği bir kurtuluş söz konusudur. Ferit Edgü nün 1978 de yayımlanan bu öyküsü Türkiye nin içinde bulunduğu şartlar düşünüldüğünde o yıllar için bir çözüm önerisi niteliği taşır. Siyasi hayatta eyleme dönüşmeyen bu fikirler bu öyküde de edim aşamasında kalmıştır. Sonuçta varılmak istenen nokta da dikkat çeken dönüşüm genç, ışık ve gelecek üçlemesindedir. Yaşı gençten büyük olan anlatıcı dönüşümü öyküde makine dairesinde çalışan gence bir ahir zaman peygamberi bilinciyle bırakmıştır. Bir tezi olan bu öykünün Greimas modelinde sonuçlandırıcı deneyim gerçekleşmese de metafizik boyutta bunun gerçekleşeceği fikrini alırız. Bu yönüyle değerlendirildiğinde öykü Greimas modelinin tüm ayrıntılarını içerisinde barındırmaktadır. KAYNAKÇA ALTUNKAYA, Hatice (2012), Beyhude Ömrüm Adlı Hikâyenin Greımas ın Eyleyenler Modeline Göre İncelenmesi, TURKISH STUDIES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p , ANKARA-TURKEY BARTHES, R. (Çev.) Rifat M Rifat S. (2009). Göstergebilimsel Serüven, İstanbul, YKY İŞERİ, Kamil (2000) Yolcu ile Yılan Adlı Masalın Göstergebilimsel Çözümlemesi, Ana Dili, Sayı:18, s ERDEM, Mehmet DURSUN (2009), Göstergebilim (semiotik) Açısından Rasim Özdenören in İt Hikâyesi, TURKISH STUDIES - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308_2140, Volume 4/6 Summer KIRAN, Ayşe (1981) Dilbilim Yazın İlişkilerinde Yazınsal Göstergebilimin Yeri, FDE Dergisi, Ankara: H.Ü. Yayınları, cilt II, Sayı:8, s KIRAN EZİLER Ayşe, KIRAN Zeynel, (2003) Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara DE SAUSSURE Ferdinand (Çev.) VARDAR Prof.Dr. Berke, Genel Dilbilim Dersleri, İstanbul 2001 ÜNAL Mahir, (2009) Türkçede Öykü-Roman Seçki(antoloji), İnkılap Kitabevi. YILMAZ Nusret (2013), Sait Faik in Şehri Unutan Adam Adlı Öyküsünün Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi, TURKISH STUDIES - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, p , ANKARA-TURKEY YÜCEL Tahsin (1991), Yapısalcılık, İstanbul, YKY.

ANALYSIS OF STORY BEYHUDE ÖMRÜM ACCORDING TO GREIMAS ACTANTS MODEL

ANALYSIS OF STORY BEYHUDE ÖMRÜM ACCORDING TO GREIMAS ACTANTS MODEL - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 761-771, ANKARA-TURKEY BEYHUDE ÖMRÜM ADLI HİKÂYENİN GREIMAS IN EYLEYENLER MODELİNE GÖRE

Detaylı

GREIMAS IN EYLEYENLER MODELİ NİN, BİR DURUM-KESİT ÖYKÜSÜNDEKİ İŞLERLİĞİNE İLİŞKİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

GREIMAS IN EYLEYENLER MODELİ NİN, BİR DURUM-KESİT ÖYKÜSÜNDEKİ İŞLERLİĞİNE İLİŞKİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME DENEMESİ GREIMAS IN EYLEYENLER MODELİ NİN, BİR DURUM-KESİT ÖYKÜSÜNDEKİ İŞLERLİĞİNE İLİŞKİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME DENEMESİ (A SEMIOTIC ANALYSIS ATTEMPT RELATED TO THE APPLICATION OF GREIMAS ACTANTS MODEL ON

Detaylı

BİR METİN ANALİZİ MODELİ

BİR METİN ANALİZİ MODELİ BİR METİN ANALİZİ MODELİ Rıza FİLİZOK Gösterge bilimine göre anlam, metindeki unsurlar arasındaki farklardan doğar. Metinde yer alan unsurlar bir farklılık sistemi oluşturur ve metin, anlamını bu farklardan

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

II) Hikâye Dışı düzlemi

II) Hikâye Dışı düzlemi HİKÂYE ETME DÜZLEMLERİ Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Günümüz edebiyat araştırmalarında yeni bir bilim anlayışının derin izleri vardır. Özellikle yapısal metin analizinde artık temel kavramlar görecelilik ve fonksiyon

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir.

» Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde yapmak sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. CÜMLENİN ÖĞELERİ TEMEL ÖĞELER Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Aralık 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu AİLE İÇİ İLETİŞİM Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışma ve

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

AŞKIN BULMACA BAROK KENT

AŞKIN BULMACA BAROK KENT AŞKIN BULMACA 18.yy'da Aydınlanma filozoflarıyla tariflenen modernlik, nesnel bilimi, evrensel ahlak ve yasayı, oluşturduğu strüktür çerçevesinde geliştirme sürecinden oluşur. Bu adım aynı zamanda, tüm

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana.

Woyzeck: Öğleyin güneş tepeye çıkıp da dünya ateşe düşmüş gibi yanmaya başlayınca, işte o zaman korkunç bir ses bir şeyler diyor bana. Konu: "Woyzeck ve "Matmazel Julie Adlı Eserlerde Kullanılan İmge ve Simgelerin Eserlerin Tezlerine Katkısı Adı-Soyadı: Halil İbrahim Yüksel No: 149 Sınıfı: 11-D WOYZECK VE MATMAZEL JULIE DE İMGE VE SİMGE

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları

Anlambilim ve Edimbilim. Giriş Konuları Anlambilim ve Edimbilim Giriş Konuları İletişim Anlamın en «anlamlı» olduğu yer iletişim Basit bir iletişim modeli kanal (mesaj) gönderen kodlama gönderilen sinyal gürültü artıklık alınan sinyal kod açma

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES TELEFON EV İŞ EV --------------------------

Detaylı

METİNDE KATILANLAR (ACTANTS) NASIL BULUNUR? -BİR UYGULAMA-

METİNDE KATILANLAR (ACTANTS) NASIL BULUNUR? -BİR UYGULAMA- METİNDE KATILANLAR (ACTANTS) NASIL BULUNUR? -BİR UYGULAMA- Rıza FİLİZOK A) Katılanlar (actants) hakkında kısa hatırlatmalar: Bir hikâye veya romanın şahıs kadrosu ayrı, ROLLER (Katılanlar) kadrosu (actants)

Detaylı

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ Paragrafın Bölümleri Hikâye, deneme gibi yazıların giriş, gelişme, sonuç bölümleri olduğu gibi paragrafın da vardır. a. Paragrafın giriş bölümü: Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 4.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-2: İslâm Ortaçağı

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER Rıza FİLİZOK Kastım odur şehre varam Feryad ü figan koparam Yunus Emre Büyük dilbilimci Saussure ün dilin bir sistem olduğunu ve anlamın karşıtlıklardan (mukabil/opposition)

Detaylı

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1. Konuşma kurallarını uygulama 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 4.Söz varlığını zenginleştirme 2.

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

D218 Sosyal Siyaset: Sosyal Yardım, Güç ve Çeşitlilik CDA1: CDA5613

D218 Sosyal Siyaset: Sosyal Yardım, Güç ve Çeşitlilik CDA1: CDA5613 D218 Sosyal Siyaset: Sosyal Yardım, Güç ve Çeşitlilik CDA1: CDA5613 Bölüm 2 Clarke Bu programda D218 ya da bir başka derse çalışmak için en önemli becerilerden birini konuşacağız. Konumuz, not tutmak.

Detaylı

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz.

Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. Şimdi birbirini tamamlayan öğeleri inceleyeceğiz. Bir cümlenin oluşması için en önemli şart,

Detaylı

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden

SEVGİNİN GÜCÜ yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden Kavrama 1 ECE KAVRAMA 21102516 TURK 101 Ali TURAN GÖRGÜ SEVGİNİN GÜCÜ 1918 yılında Manisa da doğan İlhan Berk, Türk şiirinin en üretken, usta şairlerinden biridir. Şiirlerinde genellikle değişim içinde

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

MONTE KRİSTO ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ ÖZET

MONTE KRİSTO ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ ÖZET TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2017, Yıl:5, Sayı:11 Geliş Tarihi: 15.11.2017 Kabul Tarihi: 15.12.2017 Sayfa:492-504 ISSN: 2147-8872 MONTE KRİSTO ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL

Detaylı

Ailelerle bağlantılar kurmak. İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek

Ailelerle bağlantılar kurmak. İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek Ailelerle bağlantılar kurmak İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ni toplumunuzda yaşama geçirmek İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı

Detaylı

Çocuklar Için Pedagojik Karne - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Çocuklar Için Pedagojik Karne - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Bir karne dönemi daha yaşıyoruz. Pedagoji Derneği olarak bizler bu karne döneminde dikkatleri karnelere çekmek istiyoruz. Tarihimizde ilk karne kullanımı Osmanlı nın sonlarına denk gelmektedir. Ne ilginçtir

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU

60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU 60-72 AY GELİŞİM DEĞERLENDİRME FORMU () Bağımsız yapabiliyor (/) Yardımla Yapabiliyor (-) Henüz Yapamıyor PSİKOMOTOR GELİŞİM / - Denge tahtasında ileri - geri ve yan yan yürür. Başlama ve durma komutlarına

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

REHBERLİK VE İLETİŞİM 8

REHBERLİK VE İLETİŞİM 8 REHBERLİK VE İLETİŞİM 8 Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com İletişim Süreci KAYNAK Kodlama MESAJ Kod Açma ALICI KANAL Geri Besleme KANAL Sözsüz İletişim Beden dilimiz jestler, mimikler,

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN 1

EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN 1 EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN 1 Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir hikâye yahut romanda zamanın incelenmesi, sadece olayın geçtiği tarihin belirlenmesi değildir. Mekân incelemeleri nasıl hikâyede geçen yer adlarının tespitinden

Detaylı

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor?

ATBÖ Sürecinde Ölçme-Değerlendirmeye Hazırlık: ATBÖ Yaklaşımı Nasıl Bir Ölçme Değerlendirme Anlayışını Öngörüyor? Not: Bu doküman, TÜBİTAK tarafından desteklenen ATBÖ (Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme) Projesi kapsamında hazırlanan öğretmenlerin 3 yıl boyunca yaşadıkları sınıf tecrübelerini paylaştıkları ATBÖ Öğretmen

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre Hayatta, insanlar üzerinde en çok etkili olan şeyi arayan bir kız, bu sorusunu karşılaştığı herkese sorar. Çeşitli cevaplar alır ama bir türlü ikna olamaz. En sonunda şehrin bilgesi bir nineye gönderilir.

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

Sayı Kavramı ve Sayma

Sayı Kavramı ve Sayma Sayı Kavramı ve Sayma Örnek Olay Üzerinde 20 adet kare şeklinde halı resimleri olan bir tahta hazırladık. Henüz 25 aylık olan Spencer Mavi! diye bağırdı. Tahtanın yanına gidip her defasında mavi diyerek

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

Yolcu ile Yılan Adlı Masalın Göstergebilimsel Çözümlemesi Kâmil İŞERİ Ankara Üniversitesi

Yolcu ile Yılan Adlı Masalın Göstergebilimsel Çözümlemesi Kâmil İŞERİ Ankara Üniversitesi Yolcu ile Yılan Adlı Masalın Göstergebilimsel Çözümlemesi Kâmil İŞERİ Ankara Üniversitesi [Çalışmamızın amacı, Saussure ün ortaya atıp, Hjelmslev in geliştirerek Greimas ın kuramını oluşturduğu Yazınsal

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P)

BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) UZUN DÖNEMLİ HEDEFLER BİREYSELLEŞTİRLMİŞ EĞİTİM PLANI (B.E.P) KISA DÖNEMLİ HEDEFLER 1. Sesleri tanır. 1. sesleri verilişlerine göre tanıyarak çıkartır. 2.Sesleri birbirinden ayırt eder. 3.Sesleri tanımada

Detaylı

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? 7. Sınıf Tarama Testi 3 1 1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir? A) An B) Büyük C) Boz D) Dil 2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 5. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA Tarih - Saat Tekn. 1. Hafta İSTİKLAL MARŞI 6 Saat 1. kurallarını uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını 3. amacına uygun yöntem 4. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz 5.Noktalama işaretlerine dikkat ederek

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İşİTMEK VE DİNLEMEK İki ya da daha fazla kişi arasındaki iletişimin gerçek bir diyalog olabilmesinin bir koşulu: söz hakkının tanınması diğer koşulu: konuşanın

Detaylı

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI

. İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI . İLKOKULU 3-B SINIFI I.DÖNEMDE TÜRKÇE DERSİNDEN BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN II.DÖNEMDE UYGULANACAK ÖZEL ÇALIŞMA PLANI AY - ŞUBAT Okuma kurallarını uygulama: Noktalama iflaretlerine dikkat ederek okur.

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

1) Okuma 1.1. Okumanın Öğeleri:

1) Okuma 1.1. Okumanın Öğeleri: Rızzaa FFi ilizzookk O K U M A S Ü R E C İ k, sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Aslında o, bir metnin anlamını yeniden inşa etme sürecidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu süreç hakkında sağlam

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz.

ETKİNLİKLERİMİZ. 24 Kasım Öğretmenler Günü: Öğretmenler Günüyle ilgili etkinlikler yapıyoruz, Baş Öğretmen Atatürk le ilgili sohbet ediyoruz. SAYI:2 ETKİNLİKLERİMİZ SOHBET SAATLERİ 10 Kasım ve Atatürk :Atatürk kimdir?, Ailesinde kimler vardır?, Atatürk ün hayatı, neler yaptığı, Atatürk ün kişisel özellikleri ve 10 Kasım Atatürk ü anma günü ile

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık Şubat 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu Sarıgül 1 Hasan Murathan SARIGÜL 21202808 TURK-102- Sec.13 Ahmet KAYA FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu dünyasına

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Cahit Kişioğlu, İzmir 9 Eylül Lions Kulübü ÖZET: Lion ve Leo iletişiminde kullanılan eleştirel veya koruyucu yetişkin tarzını yetişkin boyutuna taşıyarak, Lion - Leo

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MERKEZÎ ORTAK SINAVLARI TÜRKÇE DERSİ AÇIK UÇLU SORU VE YAPILANDIRILMIŞ CEVAP ANAHTARI ÖRNEKLERİ Örnek Soru

Detaylı

GİZLİ HİPNOZ TEKNİKLERİNE GİRİŞ Hüseyin Güngör NOT ALMA KISMI

GİZLİ HİPNOZ TEKNİKLERİNE GİRİŞ Hüseyin Güngör NOT ALMA KISMI NOT ALMA KISMI 2 Gizli Hipnoz Teknikleri Bir hipnoterapist tarafından hipnotize edilmek üzere kişinin rızası alınarak hipnoz teknikleri ile gerçekleştirilen bir hipnoz oturumuna geleneksel hipnoz denir.

Detaylı