AVANT. Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVANT. Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu"

Transkript

1 AVANT Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

2 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay kullan labilir, basit ve çal flma fonksiyonlar n n tüm beklentilerinize cevap verecek flekilde dizayn edilmifl olmas sebebiyle kombinizden en yüksek performans alman z hedeflenmifltir. Sizin için haz rlanm fl olan bu kitapç kta; kombinizin do ru ve verimli kullan lmas ile ilgili olarak çok faydal bilgi ve aç klamalar yer almaktad r. Lütfen kombinizi, bu kitapç okumadan kullanmamaya özen gösteriniz. BAXI kombiler afla da belirtilen direktifler do rultusunda CE markas n kapsamaktad r. - Gaz direktifi 90/369/CEE - Güç / Performans direktifi 92/42/CEE - Elektromanyetik uygunluk direktifi 89/336/CEE - Düflük voltaj direktifi 73/23/CEE Size bu kitapç kla birlikte servis hizmeti alabilece iniz, servis istasyonlar yla ilgili bilgileri içeren Yetkili Servis Kitapç verilmifltir. Kombinin ilk çal flt rma iflleminin Yetkili Servis taraf ndan yap lmas zorunludur. Aksi takdirde, kombiniz garanti kapsam d fl nda kalacakt r. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen minimum kullan m ömrü 15 y ld r. lgili yasa gere i üretici ve sat c firmalar bu süre içerisinde cihazlar n fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap lmas n sa lamay taahhüt eder.

3 çindekiler Kullan c Talimatlar Montaj Öncesi Talimatlar 3 Çal flt rma Öncesi Talimatlar 3 Kombinin Çal flt r lmas 4 Oda S cakl n n Ayarlanmas 4 Kullan m Suyu S cakl n n Ayarlanmas 4 Kombiye Su doldurulmas 5 Kombinin Kapat lmas 6 Sistemin Uzun Süreli Durmas, Donmaya Karfl Koruma (Merkezi Is tma Sistemi) 6 Gaz De iflimi 6 Emniyet Sistem Göstergeleri-Çal flmas 6-7 LPG le Çal flt rmada Ön Haz rl klar 7-8 Önemli Uyar lar 9 Bak m Talimatlar 9 Montaj Talimatlar Genel Bilgi 10 Montaj Öncesi Talimatlar 10 Montaj fiartlar 11 Uyar lar 11 Pratik Tavsiyeler 11 Kombi Duvara Montaj 12 Kombi Boyutlar 12 Baca Ba lant s 13 Yatay Baca Montaj Özellikleri 13 Birleflik Baca Sistemi 14 Elektrik Ba lant s 15 Oda Termostad n n Ba lanmas 15 Program Saatinin Ba lanmas 15 Gaz Dönüflümü 16 Brülör Bas nçlar - Is Gücü Ç k fllar 17 Kontrol ve flletme Aletleri Ateflleme ve Alev Hissedici Elektrodlar n Konumu 19 Yanma Parametrelerinin Kontrolü 19 Elektronik Kart Ayarlar 20 Ç k fl Kapasitesi/Pompa Basma Yüksekli i Performans 21 Kullan m Suyu Eflanjörünün Sökülmesi 21 So uk Su Girifl Filtre Temizli i 22 D fl Ortam Probunun Ba lanmas 22 Gaz Valfi ve Ateflleme Sistemi Elektrik Ba lant fiemas 23 Kombi fiematik Gösterimi 24 Kombi Elektrik fiemas 25 Teknik Karakteristikler 26

4 Kombinin montaj mutlaka kalifiye bir montaj eleman taraf ndan yap lmal ve afla daki talimatlar mutlaka sa lanmal d r: a) Bütün tesisat borular, içerisinde herhangi bir fley kalmamas için tamam yla temizlenmelidir. ç kmad na olmamas n e) Kombinin rand manl ve verimli bir flekilde çal flmas, garanti kapsam d fl nda kalmamas için afla daki uyar lar mutlaka dikkate al n z. 1) S cak Su Devresi : Su sertli i 20 F den (1 F = 1 Lt. sudaki 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat kar flt r lmal veya mutlaka su ar tmas yap lmal d r. 2) Is tma Devresi : 2.1- Yeni Tesisat (Sistem) : Kombinin montaj ifllemi öncesinde, tesisat (sistem) uygun-tescilli ürünler kullan larak mutlaka temizlenmelidir. Tesisat n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk bilefliminin parçalar n zarar görmemesi için; nötr bazl asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne in: SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX) temizleyiciler kullan n z. Bu tip temizleyici ürünler kullan rken, üreticinin kullan m talimatlar na mutlaka uyunuz Eski Tesisat (Sistem) : Kombinin montaj ifllemi öncesinde, tesisat (sistem) uygun-tescilli ürünler kullan larak mutlaka temizlenmelidir. Tesisat n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk bilefliminin parçalar n zarar görmemesi için; nötr bazl asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne in: SENTINEL X100 ve FERNOX) temizleyiciler kullan n z. Bu tip temizleyici ürünler kullan rken, üreticinin kullan m talimatlar na mutlaka uyunuz. Not: Is tma devresi tesisat nda (sisteminde) pislik, t kan kl k, tesisat kal nt s, çapak, cüruf vb. partiküllerin bulunmas kombinin çal flmas n olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin rand mans z çal flmas na, afl r s nmas na, sesli çal flmas na vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle kombide meydana gelecek ar za ve problemler garanti kapsam d fl ndad r. Kombinin ilk çal flt rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf ndan yap lmal d r. Çal flt rma öncesinde afla daki talimatlar yerine getiriniz: Yukar daki ifllemlerin yap lmamas durumunda kombi garanti kapsam d fl nda kalacakt r. 3

5 (1) 4) Brülörü yakmak için merkezi s tma devresi termostad n (12) ve kullan m suyu devresi termostad n (13) ayarlay n z. S cakl k de erini yükseltmek için termostad saat yönünde, düflürmek için saat yönünün tersine çeviriniz. Yaz konumunda brülör ve sirkülasyon pompas sadece s cak su kullan m nda çal flmaya bafllayacakt r. S cak su kullan m n n olmad zamanlarda brülör ve sirkülasyon pompas devreye girmez. AVANT fiekil 1 Uyar : lk çal flt rma s ras nda, gaz borular içerisindeki hava tahliye edilinceye kadar brülör do rudan do ruya yanmaz ve kombinin bloke olmas na neden olur. Bu durumda brülöre gaz ulafl ncaya kadar ateflleme ifllemini tekrarlay n z ve konum seçme anahtar n k sa bir süre için (R) konumuna getiriniz. (bkz. flekil 4) Önemli : Konum seçme anahtar n n (1) k fl konumunda (R), s tma termostad na (12) her müdehalede zorunlu olarak birkaç dakika duraklama olacakt r. Brülörün hemen yanmas için konum seçme anahtar n (1), kapal konuma (0) konuma getirdikten sonra k fl konumuna (R) getiriniz. Bu duraklama kullan m s cak suyu konumunda söz konusu de ildir. Oda S cakl n n Ayarlanmas : Sistem oda s cakl klar n n kontrolü için opsiyonel olarak bir oda termostad (ilgili yönetmeliklere bak n z) ile desteklenebilir. Oda termostat n n olmad durumda, ilk çal flt rmada oda s cakl klar n n kontrolü s tma termostat n n (12) çevrilmesiyle mümkün olacakt r. S cakl k de erini yükseltmek için termostad (12) saat yönünde, düflürmek için saat yönünün tersine çeviriniz. Elektronik alev modülasyonu, brülöre s eflanjörünün gerçek ihtiyac na göre gaz geçiflini ayarlayarak kombinin istenilen s cakl a ulaflmas n sa lar. Kullan m Suyu S cakl n n Ayarlanmas : Gaz valfi kullan m suyu termostat n n (13) ayarlanmas ve musluklardan akan suyun debisine ba l olarak çal flan bir elektronik alev modülasyonu fonksiyonu ile donat lm flt r. Bu elektronik ayg t kombiden düflük su geçifl debilerinde bile, sabit s cakl kta su al nmas n sa lar. Kombinizin enerji tasarrufu ve ekonomik çal flmas n sa lamak için kullan m suyu termostat ayar butonunu (13) - comfort - aral nda tutunuz (bkz. flekil 2). K fl konumunda ihtiyaca uygun olarak kullan m suyu s cakl n n artt r lmas gereklidir. Is y yükseltmek için kontrol dü mesini saat yönünde ve düflürmek için saat yönünün aksi yönüne çeviriniz. 4

6 Kombiye Su Doldurulmas : Önemli : Kombi çal flm yorken manometreden (14) düzenli olarak bas nç de erinin 1 ile 1.5 bar aras nda olup olmad n kontrol ediniz. Yüksek bas nç durumunda kombi boflaltma vanas n (flekil 3) açarak bas nç normale gelinceye kadar su tahliye ediniz. Bu ifllem s ras nda boflaltma muslu u alt na akan suyu toplamak için bir kap koyunuz. fllem tamamlan nca boflaltma muslu unu kapat n z. Düflük bas nç durumunda kombinin doldurma muslu unu (flekil 3) saat yönünün tersine çevirerek aç n z. Bu ifllem s ras nda, yaz-k fl konum anahtar (1) mutlaka kapal (0) konumda olmal d r. Bas nç normale geldi inde doldurma muslu unu saat yönünde çevirerek mutlaka kapat n z. Hava yapmamas için doldurma muslu unu çok yavafl aç n z. Bas nç düflmesi s kça oluyorsa, kombinizi kontrol ettirmek için yetkili servisi ça r n z fiekil 2 fiekil 3 Kombi, su eksikli i ve pompa blokaj durumunda; kombiyi durduran hidrolik difrensiyel bas nç sensörü ile sunulmufltur. Kombinin Kapat lmas : Kombiyi kapatmak için, konum seçme anahtar n (1), kapal (0) konuma çeviriniz; böylece kombiye elektrik beslemesi kesilecektir. 5

7 Sistemin Uzun Süreli Durmas / Donmaya Karfl Koruma : Kombi içerisinde ve s tma elemanlar nda zararl kireç tortular na yol açan, bütün sistem suyunu de ifltirmek gibi su boflaltmalar ndan kaç n lmal d r. K fl sezonu boyunca çal flt r lmayan ve bu nedenle donma tehlikesine maruz kalm fl veya kalabilecek kombilere özel amaçl uygun miktarda antifriz eklenmelidir (örne in; korozyon ve kireç önleyiciler ile desteklenmifl Propylene glikol). Her y l tesisattaki antifriz bomesini yetkili bir tesisatç ya ölçtürülerek, uygunlu unu kontrol ettiriniz. (E er uygun de ilse mutlaka antifiriz eklenmelidir.) Elektronik kombi iflletim sistemi, s tma ve kullan m suyu konumlar n n her ikisinde kombi kalorifer devresi s cakl n n 5 C nin alt na düflmesi durumunda çal flan donmaya karfl koruma fonksiyonuna sahiptir. Donmaya karfl koruma fonksiyonunun çal flmas için afla daki flartlar sa lanmal d r : * Kombi elektrik beslemesi aç k olmal d r; * Konum seçme anahtar (1), kapal konumda (0) olmamal d r; * Gaz vanas aç k olmal d r; * Sistem su bas nc uygun olmal d r; * Kombi bloke durumda olmamal d r. * Yukar da belirtilen maddelerin sa land tüketici taraf ndan mutlaka kontrol edilmelidir. Gaz Dönüflümü : Kombi, hem do algaz hem de LPG ile çal flabilecek flekilde üretilmifltir. Kombinin gaz dönüflümü mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Emniyet Sistem Göstergeleri - Çal flmas : 1) Yaz - K fl - Reset Konum Anahtar 2) Gaz Blokaj Uyar s 3) Afl r Is Termostat Devresi Aç k Uyar s 4) Fan Blokaj ya da Baca Termostat Devresi Aç k Uyar s 5) Su Eksikli i veya Pompa Blokaj Uyar s 6) Kullan m Suyu Devresi Sensör Ar zas 7) Is tma Devresi Sensör Ar zas 8) Voltaj göstergesi 9) Kullan m Suyu Modunda Çal flma Göstergesi 10) Merkezi Is tma Modunda Çal flma Göstergesi 11) Alev Oluflumu Göstergesi * 2-7 sinyalleri s tma devresinin ulaflt s cakl klar gösterir. Çal flma ar zalar, yan p sönen uyar fl kland rmas ile gösterilir. fiekil 4 6

8 * Kontrol paneli üzerinde hermetik modeller sembolü ile, bacal modeller (fans z) sembolü ile gösterilmektedir. * ( ) Ar zalar ndan herhangi birinin meydana gelmesi durumunda, kombinin normal çal flma flartlar n sa lanmas için (1) nolu konum anahtar n k sa bir süre için (R) reset konumuna getiriniz (bkz. flekil 4). ( ) ar zalar ndan birinin uyar vermesi halinde, ( ) uyar ledi yan p sönecektir. * (5) sinyali yan p söndü ü takdirde; sistem bas nc n n uygun seviyede olup olmad n kontrol ediniz. (bkz. kombiye su doldurulmas / sayfa 5) Bu emniyet sistemleri s k s k devreye girerse; lütfen Yetkili Servisiniz ile irtibata geçiniz. LPG ile Çal flt rmada Ön Haz rl klar : D KKAT : LPG tüpler kesinlikle yan yat r larak kullan lmamal d r. Tüp de iflimlerinde tüpler dinlendirildikten sonra sisteme ba lanmal d r. Yak tta likid yürümesi sonucu meydana gelen gaz valfi ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. * LPG tiplerinde tüpü kesinlikle yat rarak ya da ters çevirerek kullanmay n z. * LPG li modellerde tüp hortum boyu 125 cm den uzun olmamal d r. * Her iki tüpten ç kan boru boylar eflit olmal d r. Kesinlikle 300 mm SS bas ncl, TSE belgeli dedantör kullan lmal d r. Bas nc ayarlanabilen dedantör veya 500 mmss bas nçl dedantör kesinlikle kullanmay n z. Min. 2 kg/h kapasiteli dedantör kullan n z. 7

9 Cihaz LPG ile çal flt r lacaksa; su tesisat ba lant lar ve testi daha önce anlat ld gibi yap lmal d r. Cihaz gaz girifline ise; LPG setinin hortumunu ba lanmal d r. LPG ile kullan mda iki tüplü bir kollektör sistemi kullan lmal d r. Tüpler efl bas nçl seçilmelidir. Ba lant hortumlar kauçuk esasl olmal d r. Regülatörlerde TSE belgesi aranmal d r. Ba lant elemanlar s zd rmaz olmal d r. Cihaz gaz girifline pislik tutucu yerlefltirilmelidir. Dedantör 300 mmss sabit dedantör olmal d r. Sistemin flemas afla da gösterilmifltir: 8

10 ÖNEML UYARILAR Ürün Garanti fiartlar le lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar : Bak m : Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen kullan m ömrü 15 y ld r. lgili yasa gere i üretici ve sat c firmalar bu süre içerisinde cihazlar n fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap lmas n sa lamay taahhüt eder. Cihaz n emniyetli ve rand manl çal flmas için yetkili servisimize y ll k periyodik bak m n yapt rman z tavsiye ederiz. Bak m Talimatlar : Kombinizin verimini ve çal flma emniyetini korumak için; her çal flma periyodu sonunda yetkili servis taraf ndan kombi kontrol edilmelidir. Kombinizde oluflabilecek beklenmedik ar zalar en aza indirmek, cihaz n z n ekonomik, verimli ve düzenli çal flmas n sa lamak, parça ve kombinin kullan m ömrünü uzatmak, enerji tasarrufu sa lamak ve cihaz n z uzun y llar ilk günkü kalitesi ile kullanabilmek için; cihaz n z n y ll k bak m ve kontrollerini yetkili servisinize periyodik olarak mutlaka yapt r n z. Cihaz n d fl kaplamas n afl nd r c, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz. (örne in: gazya, alkol vb.) Cihaz n temizli i öncesinde elektrik beslemesini daima kesiniz. (bak n z. Kombinin Kapat lmas ) NOT: Yetkili Servis taraf ndan cihaz üzerinde yap lan kontrol, onar m, bak m, parça de iflimi vb. ifllemler zorunlu haller d fl nda mutlaka cihaz n normal çal flma flartlar nda ve cihaz n bulundu u mekanda yap lacakt r. 9

11 Montaj Talimatlar Genel Bilgi : Önemli : Konum seçme anahtar n n (1) k fl konumunda ( ), s tma termostad na her müdahalede zorunlu olarak birkaç dakika duraklama olacakt r. Brülörün hemen yanmas için konum seçme anahtar n (1), önce kapal konuma (0) konuma getirin ve sonra tekrar k fl konumuna ( ) getiriniz. Bu duraklama kullan m s cak suyu konumunda söz konusu de ildir. Ekteki iflaretleme ve aç klamalar Montaj / Tesisat Mühendislerine hatas z bir tesisat ve montaj yapmalar için gerekli olan bilgileri içermektedir. Gazl cihazlarda tesisat, bak m ve iflletme mutlaka kalifiye bir personel taraf ndan standartlara uygun olarak yap lmal d r. Kombi, her türlü tekli veya çift borulu konvektör plakalar na, radyatörlere ve termokonvektörlere 21 Cihaz n ilk çal flt rma ifllemi mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Tüm s tma tesisat, tesisat esnas nda içinde kalm fl olabilecek her türlü boru at ve çöplerden Kombinin mevcut gaz tipi ile çal flmas na uygun olup olmad na dikkat edilmelidir. C) Bacan n, cihaz n kullan man uygun olup olmad ve çekiflinin düzgün oldu u, herhangi bir nedenle geri tepmenin olmad dikkatlice kontrol edilmelidir. D) Yanma sonunda oluflan at k gazlar n d flar at labilmesi çini bacan n, baca kanal na ba lant s n n do ru yap ld kontrol edilmelidir. Cihaz n çal flma esnas nda herhangi bir t kanma sebebiyle durmamas için baca ba lant s mutlaka kontrol edilmelidir. E) Kombinin rand manl ve verimli bir flekilde çal flmas, garanti kapsam d fl nda kalmamas için afla daki uyar lar mutlaka dikkate al n z. 1) S cak Su Devresi : Su sertli i 20 F den (1 F = 1 Lt. sudaki 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat kar flt r lmal veya mutlaka su ar tmas yap lmal d r. 2) Is tma Devresi : 2.1- Yeni Tesisat (Sistem) : Kombinin montaj ifllemi öncesinde, tesisat (sistem) uygun-tescilli ürünler kullan larak mutlaka temizlenmelidir. Tesisat n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk bilefliminin parçalar n zarar görmemesi için; nötr bazl asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne in: SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX) temizleyiciler kullan n z. Bu tip temizleyici ürünler kullan rken, üreticinin kullan m talimatlar na mutlaka uyunuz Eski Tesisat (Sistem) : Kombinin montaj ifllemi öncesinde, tesisat (sistem) uygun-tescilli ürünler kullan larak mutlaka temizlenmelidir. Tesisat n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk bilefliminin parçalar n zarar görmemesi için; nötr bazl asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne in: SENTINEL X100 ve FERNOX) temizleyiciler kullan n z. Bu tip temizleyici ürünler kullan rken, üreticinin kullan m talimatlar na mutlaka uyunuz. Not: Is tma devresi tesisat nda (sisteminde) pislik, t kan kl k, tesisat kal nt s, çapak, cüruf vb. partiküllerin bulunmas kombinin çal flmas n olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin rand mans z çal flmas na, afl r s nmas na, sesli çal flmas na vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle kombide meydana gelecek ar za ve problemler garanti kapsam d fl ndad r. 10

12 Montaj Öncesi Yap lacak fller : 1. Montaja geçmeden önce tesisat borular n temizleyerek cihaz tesisatta bulunabilecek kal nt lara karfl koruyunuz. 2. Kombi cihaz do algaz ve LPG gaz ile çal flabildi i için, kombi hangi gazla çal flt r lacaksa cihaz n o gaza uygunlu unu ve ayarlar n kontrol ediniz. Montaj Kaideleri : 1. Cihaz ba lant elemanlar kombinin a rl n kald racak flekilde kuvvetli ve sa lam durumda duvara ba lanmal d r F su sertli ini geçen sular için su ar tmas tavsiye edilmelidir. (su ar tmas müflteri taraf ndan sa lanacakt r) 3. Sirkülasyon pompas n n s k fl k olup olmad kontrol edilmelidir. 4. Cihaz TSE standartlar na uygun olarak topraklanmal d r. Do algaz tesisat hatt na topraklama yap lmal d r. Elektrik ba lant s için TSE li 3x1.5 mm 2 NYAF kablo kullan n z. (Tesisatç n za mutlaka 2 Amperlik sigorta takt r n z.) 5. So uk su girifli cihaz n teknik etiketi üzerinde belirtilen iflletme bas nc n (8 bar) geçmemelidir. fiebeke bas nc belirtilen de erden daha yüksek ise mutlaka bas nç düflürücü monte edilmelidir. 6. Cihaz üzerinde bulunan so uksu giriflinde filtre bulunmas na ra men, flebeke hatt na da mutlaka filtre monte edilmelidir. 7. Tüketici taraf ndan opsiyonel olarak oda termostad veya program saati tak lmas isteniyorsa, elektrik kutusunda yeralan ilgili terminaldeki köprülenmifl olan kablo kald r larak yerine ba lanmal d r. 8. Emniyet ventiline ba lanacak olan tahliye hortumu uygun bir gidere ba lanmal d r. 9. Is tma devresi tesisat çekilmemifl olan hatlar üzerine montaj yap lan kombiler sadece kullan m suyu amaçl kullan lacak ise; s tma devresine en az bir adet uygun ölçülerde radyatör ba lanmal d r. 10. Cihazla beraber verilen montaj flablonu kullan larak ba lant kaidesi ve ask delikleri hassas olarak markalanmal d r. Cihaz n terazide oldu u mutlaka kontrol edilmelidir. 11. Tesisat ba lant lar n yaparken, tesisat dönüflü ve so uk su girifline mutlaka conta ve filtre konmal d r. Pratik Tavsiyeler Donmaya karfl tedbirler (S cak su - s tma devresi): Tesisat n z donmaya karfl korumak için yetkili servislerimizden detayl bilgi alabilirsiniz. S cak Su Devresi : Kombi suyunu boflaltmak için, önce so uk su musluklar n daha sonra su sayac vanas n kapat n z. - S cak su muslu unu aç n z. - So uk su girifl ba lant borusunun somununu sökünüz. - Kullanma suyu ç k fl ndaki pirinç ba lant n n ayar vidas n sökünüz. - Yap lan ifllemler sonras nda sökülen parçalar ve noktalar tekrar eski haline getirmeden cihaz n z kesinlikle kullanmay n z. Is tma Devresi : 1) Kalorifer devresinin suyunu boflalt n z. Boflaltma ifllemi s ras nda suyun uygun bir gidere verilmesini sa lay n z. 2) Is tma devresine uygun miktarda antifiriz ekleyerek sistemi koruyunuz. Antifrizin sa lad koruma düzeyinin düzenli olarak yetkili bir tesisatç ya kontrol ettirilmesi donmaya karfl koruma sa layacakt r. 3) Oda termostad kullan lan mekanlarda oda s cakl n n min. 5 C ile 10 C aras nda set edilmifl olmas sistemi donmaya karfl koruyacakt r. 4) Kombinizi cihaz n otomatik olarak devreye girip çal flabilece i flartlar sa layarak b rak n z. (Bkz. sayfa-5) Kombi katkaloriferi önce sirkülasyon pompas n n, ard ndan brülörün devreye girdi i bir çal flma sistemi ile donat lm flt r. 11

13 Kombinin Duvara Montaj : Kombinin monte edilece i yeri belirledikten sonra, delik aç lacak yerleri iflaretlemek üzere montaj flablonunu duvara yap flt r n. Tesisat ba lant noktalar n iflaretleyiniz. flaretlenen noktalara göre kombi montaj n ve tesisat ba lant lar n yap n z. Is tma devresinde, girifl ve ç k fl tesisat ba lant lar nda mutlaka küresel vana kullan lmal d r. Böylelikle gerekli durumlarda s tma devresi tesisat suyunu tamamen boflalt lmas önlenmifl olur. Kombi eski bir tesisata montaj edilecekse, tesisat mutlaka temizlettiriniz. Kombinin flablona uygun olarak montaj yap ld ktan sonra afla da belirtilen aç klamalar do rultusunda baca ba lant s n yap n z. fiekil 5 Kombi Boyutlar : min fiekil 6 12

14 Baca Ba lant s : Baca ba lant s için gerekli parçalar cihazla birlikte sunulmufltur. (Afla da tan mlanm flt r) Cihaz yatay coaxial (içiçe geçmifl iki boru ile) ba lanabilecek bir baca ç k fl na uygun olarak dizayn edilmifltir. Tüm baca ba lant parçalar sadece üretici taraf ndan sunulmaktad r. Coaxial baca, baca ç k fl yönünde afla do ru 5 derece e imle ba lanmal d r. (fiekil 7) Baca ç k fl na yak n d flar ya at lan at k gazdan etkilenebilecek herhangi birfley olmamal d r. fiekil 7 Boru Tipi Terminalsiz Max. Baca Uzunlu u Herbir 90 C Montaj Dirse i çin Max. Uzunluk K salmas Herbir 45 C Montaj Dirse i çin Max. Uzunluk K salmas Baca Terminal Çap D fl Borulama Çap Birleflik 240 Fi 310 Fi 4 m 3 m 1 m 0.5 m 100 mm 100 mm Yatay Baca Montaj Özellikleri : L max = 4 m LUNA AVANT 240 Fi L max = 3 m LUNA AVANT 310 Fi L max = 4 m LUNA AVANT 240 Fi L max = 3 m LUNA AVANT 310 Fi fiekil 8 L max = 3 m LUNA AVANT 240 Fi L max = 2 m LUNA AVANT 310 Fi L max = 3 m LUNA AVANT 240 Fi L max = 2 m LUNA AVANT 310 Fi 13

15 Birleflik Baca Sistemi : D fl boru kelepçesi D fl boru s zd rmaz Birleflik Baca Mafsal fiekil Kombinin baca ba lant s mutlaka cihazla birlikte verilen orjinal ba lant aparatlar ile yap lmal d r. Afla da flematik olarak gösterilen baca ba lant s flekli, parçalar ve ekipman, kombinin modeline ve tipine göre de ifliklik gösterebilir. fiekil 10 14

16 Kombinin sa l kl çal flabilmesi ve elektriksel güvenli in tam olabilmesi için, kombinin ba l oldu u enerji hatt nda mutlaka topraklama olmal d r. Kombiyi V monofaze (+topraklamal elektrik hatt na) 3x1.5 mm 2 NYAF elektrik kablosu ile 2 Amp. koruyucu sigorta (V-otomat) kullanarak ba lay n z. Her iki kutup aras nda min. 3 mm mesafe olacak flekilde, çift kutuplu bir anahtar kullan n z. Kablo ba lant lar n izole ederek yal t m sa lay n z. (L) = Kahverengi (Faz) (N) = Mavi (Nötr) ( ) = Sar /yeflil (Toprak) (1) (2) = Oda Termostad Terminali fiekil Oda Termostad n n Ba lanmas : * Afla da tan mlanan flekilde, ana güç terminal blo una (fiekil 12) oluk aç n z. * (1) ve (2) nolu terminallerdeki ba lant kablosunu (köprüyü) ç kar n z. * Çift kabloyu içerideki kablo yata ndan geçirerek iki terminale ba lay n z. fiekil 12 Program Saatinin Ba lanmas : * Program saatinin motorunu ana PCB kart nda A3 ba lant s na (terminal 1 ve 3) ba lay n. * Program saatinin ba lant ucunu A3 ba lant terminallerine (2 ve 4) ba lay n ve köprüyü kald r n z. * Her ihtimale karfl bataryal program saati ba l yorsan z; saati A3 ba lant terminallerine (1 ve 3) ba lay n. 15

17 Gaz Dönüflümü : Kombi cihaz n n, do algazdan (G-20) LPG ye veya LPG den (G-31) do algaza dönüflümü mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Gaz dönüflüm uygulamas, kalibrasyon ve bas nç ayarlar olarak flekil 13 de görüldü ü gibi, Honeywell ve Sit tip gazvalfleri için verilmifltir. A) Ana brülör enjektörlerini de ifltiriniz. B) Modülatör voltaj n de ifltiriniz. (Elektronik kart üzerinden) C) Ölçüm aletleriyle yeni max. ve min. az bas nç ayarlar n yap n z. A) Ana Brülör Enjektörleri De iflimi * Ana brülörü dikkatlice kendinize do ru çekerek yerinden ç kar n. * Ana brülör enjektörlerini de ifltirin ve enjektörlerin s k ca ve do ruca tak ld ndan emin olunuz. Dikkatlice tekrar kontrol ediniz. (Tablo 2 den tak lan enjektör çaplar na göre, gaz tipine uygun enjektör seçti inizden emin olunuz.) B) Modülatör Voltaj n n De iflimi * Kontrol panelini aç n z. * Gaz tipine göre swicth anahtar n set ediniz. Honeywell VK 4105 M Gaz Valfi SIT SIGMA 845 Gaz Valfi fiekil 13 C) Bas nç Ayarlar n n Set Edilmesi * Bas nç ölçüm aletini flekil 13 te gösterilen gaz valfi üzerindeki Pb pozitif bas nç test noktas na tak n z. Yanma odas bas nc n Pc ç k fl test noktas ndan sulu manometre yard m yla ölçünüz. C1) Max. Kapasite Ayar * Gaz vanas n aç n z. Kombiyi kontrol paneli üzerinden k fl konumuna set ediniz. * S cak su muslu unu aç n ve min. 10 l/dak. ak fl debisi sa lay n veya s tma devresi s ayar n maksimuma getiriniz. * Modülatör kapa n yerinden al n z. * Maximum kapasite vidas n sayfa 17-tablo 1 e göre ayarlayarak max. (güç) kombi gaz besleme bas nc n ölçerek kontrol ediniz. Do algaz için 20 mbar, LPG gaz için 30 mbar gaz bas nc olmal d r. C2) Min. Kapasite Ayar * Modülatör bobini enerji kablosunu sökünüz. K rm z viday istenilen min. kapasiteye ulafl ncaya kadar (sayfa 17 / tablo 1) ayarlay n z * Modülatör bobini enerji kablosunu tekrar yerine ba lay n z. * Modülatör kapa n yerine tak n z. C3) Son Kontrol * Gaz tiplerine göre ve cihaz kapasitelerine göre sayfa 17 de verilen gaz tipleri ve brülör yanma bas nçlar çizelgesi nden yap lan iflin do rulu unu kontrol edebilirsiniz. 16

18 Honeywell Gaz Valfi SIT Gaz Valfi fiekil 14 Brülör Bas nçlar - Is Gücü Ç k fllar : LUNA AVANT 240 Fi mbar G20 mbar G31 kw kcal/h 2,0 4,4 10, Minimum güç ç k fl 2,2 3,2 4,4 5,8 7,3 9,0 4,8 6,9 9,4 12,3 15,6 19,2 11,6 14,0 16,3 18,6 20,9 23, ,2 21,8 24, Maksimum güç ç k fl 1 mbar = 10,197 mmh 2 O LUNA AVANT 310 Fi mbar G20 mbar G31 kw kcal/h 2,1 5,2 11, Minimum güç ç k fl 2,3 2,7 3,8 5,2 6,8 8,6 10,7 5,9 7,1 10,3 14,0 18,2 23,1 28,5 14,0 16,3 18,6 20,9 23,3 25,6 27, ,1 32,3 30, Maksimum güç ç k fl 1 mbar = 10,197 mmh 2 O Tablo 1 Tüketim ve Enjektör Tablosu Kombi Modeli LUNA AVANT 240 Fi LUNA AVANT 310 Fi Kullan lan gaz tipi Enjektör çap (mm) G20 G31 G20 G31 1,18 0,77 1,25 0,77 Enjektör say s Tablo 2 Tüketim 15 C mbar Max. güç ç k fl Min. güç ç k fl p.c.i. LUNA AVANT 240 Fi LUNA AVANT 310 Fi G20 G31 G20 G31 2,78 m 3 /h 1,12 m 3 /h 34,02 MJ/m 3 2,04 m 3 /h 0,82 m 3 /h 46,3 MJ/m 3 3,63 m 3 /h 1,26 m 3 /h 34,02 MJ/m 3 2,67 m 3 /h 0,92 m 3 /h 46,3 MJ/m 3 Tablo 3 17

19 Kontrol ve flletme Aletleri : Cihaz s tma ve s cak su ihtiyac n z karfl lamak üzere Avrupa standartlar nda full olarak afla da belirtilen kontrol ve iflletme ekipmanlar yla dizayn edilmifltir. *Is tma devresi s cakl k ayar potansiyometresi ( ): Bu potansiyometre kalorifer devresi max. ak fl s cakl n ayarlar. Potansiyometrenin s cakl k ayar aral min. 30 C den 85 C ye kadard r. S cakl k de erini yükseltmek için (12) nolu dü meyi saat yönünde, s cakl k de erini düflürmek için saat yönünün tersine çeviriniz. *Kullan m suyu devresi s cakl k ayar potansiyometresi ( ): Bu potansiyometre kullan m suyu devresi max. su s cakl n ayarlar. Potansiyometrenin s cakl k ayar aral su girifl debisine ba l olarak min. 35 C den 65 C ye kadard r. S cakl k de erini yükseltmek için (13) nolu dü meyi saat yönünde, s cakl k de erini düflürmek için saat yönünün tersine çeviriniz. *Hava bas nç anahtar (240 Fi Fi) : Hermetik kombide bulunan bu anahtar, ana brülörün egzost gazlar n n baca kanal yla verimli olarak d fl ortama at ld n n kontrolünü sa lar. Afla da belirtilen çal flma hatalar ndan birinin oluflmas durumunda; -Baca terminali t kal ise, -Venturi t kal ise, -Fan bloke durumda ise, -Venturi ile hava bas nç anahtar aras ndaki ba lant aktif de il ise, Kombi stand-by (bekleme) konumuna geçecek ve kontrol paneli ekran üzerindeki (4) nolu uyar ledi yan p sönecektir. (flekil 4) E er hava bas nç anahtar 10 dakika boyunca uygun de erde hava bas nc sa layamaz ise, fan n elektrik beslemesi kesilir. Kombinin normal çal flma flartlar n sa lamas için, (1) nolu konum anahtar n k sa bir süre için (R) reset konumuna getiriniz. (Bu uygulama kombi üzerinde Honeywell model elektronik kontrol kart kullan lm fl ise geçerlidir.) *Afl r s termostad : Is tma devresi geçifli üzerine yerlefltirilmifl olan sensör, primer sistem içinde dolaflan suyun afl r s nmas durumunda ana brülöre giden gaz ak fl n keser. Bu koflullar alt nda kombi bloke olur ve seçici konum anahtar n n (1), k sa bir süre için (R) reset konumuna getirilmesi durumunda kombi ar za konumundan ç karak tekrar devreye girer. Bu güvenlik ayg t n n devre d fl b rak lmas kesinlikle yasakt r. *Ateflleme iyonizasyon dedektörü : Brülörün sa taraf na yerlefltirilmifl olan alev hissedici elektrod, ana brülör üzerinde tam yanman n sa lanamamas veya gaz girifli ile ilgili olarak hata oluflmas durumunda çal flma güvenli i sa lar. Bu koflullar alt nda kombi bloke olacakt r. Normal çal flma flartlar n n sa lanmas için seçici konum anahtar n (1), k sa bir süre için (R) reset konumuna getiriniz. Kombinin gaz beslemesinde herhangi bir sorun olmas halinde, cihaz 25 saniye aral klarla 3 kez ateflleme yapmay dener. Üçüncü deneme sonras nda kombi ateflleme yapmaz ise, cihaz bloke duruma geçecektir. (Bu uygulama kombi üzerinde Honeywell model elektronik kontrol kart kullan lm fl ise geçerlidir.) *Hidrolik diferansiyel bas nç sensörü : Hidrolik grup üzerine yerlefltirilmifl olan bu sensör sistem bas nc n n 0.5 bar üzerine ç kmas durumunda, ana brülörün devreye girmesini sa layarak, sistemde su kayb olmas veya pompan n bloke olmas durumunda ana eflanjörü korumaktad r. E er bu ayg t 10 dakika içinde normal çal flma flartlar n sa layamaz ise pompan n elektrik beslemesi kesilecektir. Normal çal flma flartlar n n sa lanmas için seçici konum anahtar n (1), k sa bir süre için (R) reset konumuna getiriniz. 18

20 *Pompan n ilave çal flmas (Merkezi s tma devresi) : Kombi merkezi s tma modunda çal fl yor iken, brülörün oda termostad veya kumanda paneli üzerinden devre d fl b rak lmas durumunda sirkülasyon pompas elektronik kontrollü olarak son 3 dakika ilave olarak çal flmaya devam eder. *Donmaya karfl koruma (Merkezi s tma sistemi) : Kombinin çal flma denetiminde bulunan elektronik kontrollü donma koruma fonksiyonu, merkezi s tma sistemi ak fl s cakl 5 C nin alt na düfltü ünde; s tma ak fl s cakl 30 C oluncaya kadar brülörü devrede tutar. Bu fonksiyon kombi aç k konumda, elektrik beslemesi aç k, (1) nolu konum seçme anahtar kapal (0) konumda de ilse, gaz vanas aç k ve sistem su bas nc uygun de erlerde iken çal fl r. *Pompa blokaj n engelleme (Merkezi s tma devresi ve/veya kullan m suyu devresi) : Kombinin 24 saat süresince kullan lmad durumlarda, sirkülasyon pompas otomatik olarak devreye girerek 1 dakika süre ile çal fl r. Bu fonksiyon kombinin elektrik beslemesi aç k iken ve (1) nolu konum seçme anahtar kapal (0) konumda de ilse aktiftir. *Hidrolik emniyet ventili (Is tma devresi): Is tma devresinde kullan lan bu ventil 3 bara ayarlanm flt r. Hidrolik emniyet ventilinin ç k fl na mutlaka uygun bir drenaj hatt tesis edilmelidir. Drenaj hatt uygun bir gidere ba lanmal d r. Ateflleme ve Alev Hissedici Elektrodlar n Konumu : fiekil 15 Yanma Parametrelerinin Kontrolü: Hermetik model kombilerde gerekli olan durumlarda, yetkili servis taraf ndan yanma verimi ölçümünün yap labilece i, yanma ürünlerinin hayati bir tehlike tafl mad n n ve ilgili yönetmeliklere uygunlu unun kontrolünün yap labilmesi için kombi üzerinde iki adet test noktas dizayn edilmifltir. Baca gaz egzost kanal üzerinde bulunan test noktalar ndan biri, yanma ürünlerinin kalitesini ve yanma verimini ölçmeyi sa lar. Hava girifl kanal üzerinde bulunan di er test noktas ise; yanma ürünlerinin birleflik (coaxial) baca sistemi içindeki sirkülasyonunun kontrol edilmesini sa lar. Test noktalar ndan afla da belirtilen parametrelerin ölçümleri yap labilir: * Yanma ürünleri s cakl * O2 veya CO2 konsantrasyonu * CO konsantrasyonu Yanma havas s cakl, ölçüm probunu hava girifl kanal ndaki test noktas ndan yaklafl k 3 cm içeri sokarak ölçülmelidir. 19

21 Elektronik Kart Ayarlar : Switch off Pozisyonunda ken; T.RISC- Kombi s tma s cakl k aral C GPL - Cihaz Do algaz ile çal flt r lmaya ayarl T-off - 3 dakika s tma bekleme süresi POMPA - Termostat n s tma devresini kapatmas sonras nda pompan n ilave olarak 3 dakika süre ile sirkülasyona devam etmesi fiekil 16 A B Switch on Pozisyonunda ken; T.RISC- Kombi s tma s cakl k aral C GPL - Cihaz LPG ile çal flt r lmaya ayarl T-off - 10 saniye s tma bekleme süresi POMPA - Is tma devresinde pompan n sürekli çal flmas A B fiekil 17 Yukar daki ayarlar set ederken, elektrik beslemesinin kesildi inden emin olunuz. 20

22 Ç k fl Kapasitesi / Pompa Basma Yüksekli i Performans : Sirkülasyon pompas n n yüksek statik basma de eri sayesinde pompa tekli veya çift borulu tüm s tma sistemlerine uyumludur. Pompan n üzerinde bulunan hava tahliye prüjörü s tma sisteminin h zl ventilasyonunu sa lar Yükseklik mh 2 O fiekil 18 Ç k fl l/h Kullan m Suyu Eflanjörünün Sökülmesi : Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmifl olan plakal tip kullan m s cak suyu eflanjörü mutlaka yetkili servis taraf ndan sökülmelidir. Sökme ifllemi için afla daki talimatlar takip ediniz: E er mümkünse, sadece kombi sistemi içindeki suyu boflaltma vanas ndan boflalt n z. Kullan m s cak su devresindeki suyu boflalt n z. Not: Boflaltma ifllemleri s ras nda gerekli önlem ve tedbirleri mutlaka al n z. Sirkülasyon pompas n sökünüz. Kullan m s cak suyu eflanjörü sabitleme vidalar n (flekil 19) sökünüz. Kullan m s cak su eflanjörünü çekerek yerinden ç kar n z. Gerekli kontrol ve temizlik ifllemlerini yap n z. fllem bittikten sonra sökülen parçalar yerine tak n z. Gerekli kontrolleri mutlaka yap n z. Ak fl kontrol sensörü somunu fiekil 19 Kullan m s cak suyu eflanjörü sabitleme vidalar 21

23 Eflanjör ve/veya kullan m suyu devresinin temizli i için uygun kimyasal temizleyiciler ve/veya kireç çözücüler (örne in; Cillit FFW-AL veya Beckinser HF-AL) kullan lmas tavsiye edilir. 20 F sertlik de erini (1F = 10 mg-1 lt. sudaki kalsiyum karbonat miktar ) geçen sularda, kombiyi korumak için tüketiciye su ar tma cihaz kullan lmas tavsiye edilir. So uk Su Girifl Filtresi Temizli i : Kombi, so uk su girifl hatt üzerine konan bir filtre ile sunulmaktad r. Filtrenin temizli i için afla daki talimatlar takip ediniz: Kullan m suyu sistemindeki suyu tamamen boflalt n z. Not: Boflaltma ifllemi s ras nda gerekli önlem ve tedbirleri mutlaka al n z. Ak fl kontrol sensörü üzerindeki somunu sökünüz. Ak fl kontrol eleman n ve filtreyi yerinden ç kar n z. Gerekli kontrol ve temizlik ifllemlerini yap n z. fllem bittikten sonra sökülen parçalar yerine tak n z. Gerekli kontrolleri mutlaka yap n z. ÖNEML : Hidrolik ünite üzerinde bulunan o-ringlerin de iflimi ve/veya temizli i s ras nda kesinlikle ya veya gres kullanmay n z. Molikod 111 tipinde / özelli inde malzeme kullan lmas tavsiye edilir. D fl Ortam Probunun Ba lanmas : Kombi d fl ortam probu ba lanarak çal flabilecek flekilde ayarlanm flt r. (D fl ortam probu opsiyonel olarak sunulmaktad r.) D fl ortam probunun ba lant s için flekil 20 ye bak n z. Prob ba lant lar n, d fl ortam probu ile verilen talimatlara uygun olarak yap n z. Kablo muhafazas Kombi Prob kablosu D fl ortam probu ba lant s Ana kart Panel fiekil 20 D fl ortam probu ba lant s yap ld nda, (12) nolu dü me ile Kt kat say s ayarlanabilmektedir. Afla da verilen flekil, ayar butonu pozisyonu ile e riler aras ndaki düzenlemeyi göstermektedir. Ara e ri de erleri için de ayar yap labilmektedir. 22

24 fiekil 21 TM = S cakl k aral klar Te = D fl s cakl k de eri Önemli: TM da t m s cakl de eri, elektronik kart üzerindeki köprü veya T.RISC anahtar n n konumuna ba l d r. Ayarlanabilecek max. s cakl k de eri 85 veya 45 C dir. Gaz Valfi ve Ateflleme Sistemi Elektrik Ba lant fiemas : Kombi gaz valfi ve ateflleme sisteminin, kullan lan gaz valfi türüne göre 2 tip elektrik ba lant s flekli vard r. Her iki ba lant flekli afla da gösterilmifltir: Honeywell gaz valfi Sit gaz valfi Ateflleme Elektrodu Ateflleme Elektrodu fiekil 22 fiekil 23 23

25 Kombi fiematik Gösterimi : LUNA AVANT 240 Fi - LUNA AVANT 310 Fi Is tma Gidifl S cak Su Ç k fl Gaz So uk Su Girifli Is tma Dönüfl 12. kincil Eflanjör 13. Sifon 14. Manometre 15. Gaz Girifl Vanas 16. So uk Su Girifl Vanas ve Filtre 17. Da t c Valf Grubu 18. Kullan m Suyu Öncelikli Ak fl Grubu 19. Hidrolik Diferansiyel Bas nç Sensörü 20. Ak fl Sensörü (Filtreli) 21. Otomatik By-pass 22. Kullan m Suyu Eflanjörü 23. Su Doldurma Vanas 24. Su Boflaltma Noktas 25. Emniyet Valfi 26. Kullan m Suyu Öncelikli Mikroswitch 27. Hidrolik Diferansiyel Bas nç Sensörü Anahtar 28. Pompa 29. Otomatik Hava Tahliye Prüjörü 30. Kullan m Suyu NTC Sensörü/Su Is t c NTC Sensörü 31. Merkezi Is tma NTC Sensörü 32. Afl r Is Termostat 33. Genleflme Tank 34. Gaz Valfi 35. Brülör Enjektörü 36. Ana Brülör 37. Ateflleme Elektrodu 38. Alev Hissedici Elektrod 39. Eflanjör 40. Hermetik Baca Ba lant s 41. Fan 42. Hava Bas nç Anahtar 43. Pozitif Bas nç Noktas 44. Negatif Bas nç Noktas 45. Baca Adaptörü 24

26 Kombi fiematik Gösterimi : LUNA AVANT 240 Fi - LUNA AVANT 310 Fi Ana Güç Ba lant Terminali 230 V Oda S cakl k Termostad Ana Güç Beslemesi Pompa fiase Topraklama ba lant terminali Yaz/K fl/reset Konum Anahtar Kullan m Suyu NTC Sensörü Merkezi Is tma NTC Sensörü Kullan m Suyu Ak fl Öncelikli Mikroswitch Hidrolik Diferansiyel Bas nç Anahtar Gaz Valfi Modülatörü Not: Sayfa 23 e bak n z. Emniyet Termostat Alev Hissedici Elektrod Tan mlar Kablo Renkleri T.RISC= Kombi Is tma Sistemi Max. S cakl k De eri Ayar GPL= Gaz Dönüflüm Konnektörü A3= Program Kontrol Konnektörü RISC.= Merkezi Is tma Potansiyometresi SAN.= Kullan m Suyu Potansiyometresi POMPA= lave Sirkülasyon Zaman Ayar T.OFF= Bekleme Zaman Is tma Seçim Konnektörü C= Aç k mavi M= Kahverengi N= Siyah R= K rm z G/V= Sar /Yeflil B= Beyaz Baca Diferansiyel Bas nç Sensörü FAN 25

27 Teknik Karakteristikler : LUNA AVANT 240 Fi 310 Fi Kategori II 2H3P II 2H3P Maximum güç (nominal) girifli kw 24,8 30,5 Minimum güç (nominal) girifli kw 10,6 11,9 kcal/h Maximum güç ç k fl 80/60 CkW 24 29,6 kcal/h Minimum güç ç k fl 80/60 CkW 9,8 11 kcal/h Maximum güç ç k fl 50/30 CkW 25,2 31 kcal/h Minimum güç ç k fl 50/30 CkW 10,1 11,3 92/42/CEE direktifine göre faydal verim Is tma devresi max.çal flma bas nc bar 3 3 Genleflme tank hacmi l 8 10 Genleflme tank bas nc bar 0,5 0,5 Kullan m suyu devresi max. çal flma bas nc bar 8 8 Kullan m suyu devresi min. dinamik çal flma basnc bar 0,2 0,2 Minimum kullan m s cak suyu üretimi l/dk 2,5 2,5 Kullan m s cak suyu üretimi t=25 Cl/dak 13,7 17 Kullan m s cak suyu üretimi t=35 Cl/dak 9,8 12,1 Özel kullan m suyu üretimi (*) l/dak 11,1 14 Is tma devresi s cakl k aral C30/85 30/85 Kullan m suyu s cakl k aral C35/65 35/65 Tip C12-C32-C42-C52-C82 Baca çap mm 60/100 60/100 Max. baca gaz debisi kg/s 0,014 0,017 Min. baca gaz debisi kg/s 0,014 0,017 Max. baca gaz s cakl C68 79 Min. baca gaz s cakl C75 79 NOx s n f 3 3 Kullan lan gaz tipi G-20 G-20 G-31 G-31 G-20 gaz besleme bas nc mbar G-31 gaz besleme bas nc mbar Voltaj V Frekans Hz Enerji tüketimi W Net a rl k kg Boyutlar Yükseklik mm Genifllik mm Derinlik mm Koruma s n f (**) IPX5D IPX5D (*) EN 625 e göre (**) EN a göre 26

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Lambert 24/24 Lambert 25/25 T Lambert 31/31 T

Lambert 24/24 Lambert 25/25 T Lambert 31/31 T Lambert 24/24 Lambert 25/25 T Lambert 31/31 T Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek

Detaylı

falke 24 COND falke 28 COND falke 33 COND Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

falke 24 COND falke 28 COND falke 33 COND Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu falke 24 COND falke 28 COND falke 33 COND Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu. 63 9810.0268 - Rev.01-11/06/2008

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu. 63 9810.0268 - Rev.01-11/06/2008 240 280 310 Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu LUNA3 DUO-TEC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

BRIDGE. Montaj ve Kullanma K lavuzu. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. 63 9810.0241 - Rev.02-12/03/2009

BRIDGE. Montaj ve Kullanma K lavuzu. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. 63 9810.0241 - Rev.02-12/03/2009 & BRIDGE Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu & Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

NOVADENS EXTRA. Montaj ve Kullanma K lavuzu. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. 63 9810.0240 - Rev.

NOVADENS EXTRA. Montaj ve Kullanma K lavuzu. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. 63 9810.0240 - Rev. & NOVADENS EXTRA Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Lectus 65 Lectus 90 Lectus 115

Lectus 65 Lectus 90 Lectus 115 Lectus 115 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z n tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n z ayr ca, kazan

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu 63 9810.0233 - Rev.01-13/05/2008 De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi

Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi & Energy Digit 240 i Energy Digit 240 Fi Energy Digit 310 Fi Yüksek Verimli Duvara Asılabilen Gaz Yakıtlı Kombi Montaj ve Kullanma Kılavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu DOLCEVITA DPY 24-28 - 33 F Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Sizin için haz rlanm fl olan bu kitapç kta;

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi Maior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Maior kw mmergas Maior kw modeli kombiler, enerji tasarrufu sa layan alev modülasyonu, tüm fonksiyonlar yöneten mikro ifllemcili

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 FN / 24 BN Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 FN / 24 BN Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 FN / 24 BN Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261921 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu LUNA 5 24 Fi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Sizin için haz rlanm fl olan bu kitapç kta; kombinizin

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

24 F / 24. Montaj ve Kullanma K lavuzu. Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi BAYMAK ECO4 24 İ BACALI KOMBİ

24 F / 24. Montaj ve Kullanma K lavuzu. Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi BAYMAK ECO4 24 İ BACALI KOMBİ BAYMAK ECO4 24 İ BACALI KOMBİ Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 F / 24 Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek

Detaylı

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitab na iliflkin......3 1.1 El Kitab içeri i......3 1.2 Kullan lan semboller...3 1.3 El Kitab kime

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEGANCE PANEL RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu mutlaka okuyunuz. Size bu k lavuzla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Star Bridge Extra 24 Fi - 31 Fi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Star Bridge Extra 24 Fi - 31 Fi Montaj ve Kullanma K lavuzu & Star Bridge Extra 24 Fi - 31 Fi Montaj ve Kullanma K lavuzu Say n Müflteri, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Sizin için haz rlanm fl olan bu kitapç

Detaylı

YIL DOMIPROJECT KOMB LER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Kompakt ölçüler Yüksek verim 13 farkl emniyet sistemi

YIL DOMIPROJECT KOMB LER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Kompakt ölçüler Yüksek verim 13 farkl emniyet sistemi 54 DOMIPROJECT KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Kompakt ölçüler Yüksek verim 13 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION ** According to 92/42 EEC (mod. F) * Ferroli,

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları

KTM 512. Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları KTM 512 Kombine kontrol ve balans vanaları Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanaları IMI TA / Kontrol vanaları / KTM 512 KTM 512 Değişken debili ısıtma ve soğutma sistemleri için geliştirilen bu yüksek

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu 4 Fi Montaj ve Kullanma K lavuzu 6 980.059 Rev.00 04.09.05 De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl

Detaylı

Lider. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. 1.320 Kw Kaskad Kapasitesi le

Lider. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. 1.320 Kw Kaskad Kapasitesi le DUVAR T YO UfiMALI KAZAN DUVAR T YO UfiMALI KAZAN % 109,8 (DIN 4702-T8) Verim % 107,6 (%30 K smi Yükte Ortalama Verim) Dijital Lcd Kumanda anosu Kapasite; 38.700-47.300-55.900-73.100-86.000 kcal/h 12 Kazana

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

YIL DOMIPROJECT D KOMBİLER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Dijital kontrol paneli 13 farkl emniyet sistemi

YIL DOMIPROJECT D KOMBİLER. 3GARANTi. 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Dijital kontrol paneli 13 farkl emniyet sistemi DOMIPROJECT D KOMBİLER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Dijital kontrol paneli 13 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC (mod. F) * Ferroli, ürünlerin

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi

YIL DOMITECH KOMB LER. 3GARANTi DOMITECH KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Ferroli patentli eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42 EEC

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu NOVADENS EXTRA 24 Fi - 28 Fi - 33 Fi - 42 Fi - 45 Fi Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması

I.1.Doğal Gaz Sobası Sınıflandırılması I. DOĞALGAZ SOBASI Gaz yakıtla çalışan, radyatör ve ısıtma tesisatına ihtiyaç duymadan yerleştirildiği mekanı ısıtan bir ısıtma cihazıdır. Benzerlik İlişkisi, Elektrik Sobası Odun Kömür Sobası Doğal Gaz

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATECH D KOMB LER. 3GARANTi DIVATECH D KOMB LER 24 kw ve 32 kw l k iki farkl kapasite seçene i Monotermik (çift) eflanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 14 farkl emniyet sistemi YIL 3GARANTi * ENERGY CERTIFICATION According to 92/42

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU MOTOR N BRÜLÖRÜ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber servis hizmeti

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

YIL DOMICOMPACT B. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi. Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i

YIL DOMICOMPACT B. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi. Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i 54 DOMICOMPACT B YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %102 verim* 24 ve 30 kw l k iki farkl kapasite seçene i 13 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi ** ENERGY CERTIFICATION

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi 55 DOMICONDENS YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,1 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 25,9 ve 29 kw) 13 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi 54 ECONCEPT 51A DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 53 kw l k kapasite seçene i Hermetik kullanma imkan Premix yo uflma teknolojisi Yüksek verim (%109*) Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Kaskad kullan

Detaylı

QAC34 RT / QAA 73. Ç RT: Mekanik Oda termostat (opsiyonel)

QAC34 RT / QAA 73. Ç RT: Mekanik Oda termostat (opsiyonel) QAC34 / QAA 73 K X G2 : ekanik Oda termostat (opsiyonel) 1 : Hidrolik kit kapal genleflme tank (45-55-65 kw kazanlar için T 18 lt., 85-100 kw kazanlar için T 25 lt.) G2: Is tma tesisat kapal genleflme

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi

YIL DOMICONDENS. YO UfiMALI KOMB. 3GARANTi DOMICONDENS YO UfiMALI KOMB Yo uflma teknolojisi ile %103,6 verim* 24,1 ve 27 kw l k iki farkl kapasite seçene i (50-30ºC de 25,9 ve 29 kw) 12 farkl emniyet sistemi SEDBUK B verimlilik band YIL 3GARANTi

Detaylı