Doðu Türkistan Ramazan'da da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doðu Türkistan Ramazan'da da"

Transkript

1 Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý. Motosiklet sürücüsü hafif yaralý olarak ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Asgari ücret 1 Temmuz'dan sonra artýyor 30 HAZÝRAN 2015 SALI 40 KURUÞ Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni asgari ücret ve kesintiler hakkýnda açýklama yaptý. SAYFA 3 TE ÇFK Fotoðrafçýlýk kursu baþladý Doðu Türkistan Ramazan'da da kan aðlýyor Çin'in Uygur Türklerinin yaþadýðý Doðu Türkistan'da oruç tutmayý yasaklamasý üzerine bölgede gerginlik her geçen gün týrmanýyor. Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde düzenlenen "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" baþladý. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç, Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek... SAYFA 4 TE "Kýzýl Çin Devletinin vahþeti durdurulmalýdýr" Kenesavarlar iþbaþýnda SAYFA 2 DE Alaca Ziraat Odasý, Ticaret Borsasý ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü birlikte düzenledikleri organizasyonla doðaya keklik býraktýlar. Yenice, Sincan, Evci, Camili, Kalýnkaya, Haydar, Perçem, Boðaziçi, Mahmudiye, Killik, Yaðlýçal... SAYFA 3 TE AK Parti durum deðerlendirmesi yaptý AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Genel Merkezinde Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile bir araya geldiler. Ramazan ayýnda Sincan'da polis 18 Uygur'u katletti. Çorum'da çok sayýda sivil toplum kuruluþu yaptýklarý açýklamada Çin zulmüne tepki göstererek gerek ulusal gereksel Bu oyuncaklar büyükler için Çorum'da kardeþlik çadýrýnda iftar Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftar programlarý devam ediyor. Ýftar çadýrýnda 26 Haziran 2015 cuma günü iftarýný Hatap Un Ltd.Þti. verdi. SAYFA 2 DE Çorum'da açýlan model araba kiralama dükkanýnda büyükler, çocukluðuna geri dönüyor. Bu ilginç iþyeri sadece 14 yaþ üzeri ve yetiþkinlere hizmet veriyor. uluslar arasý alanda Uygur Türklerine yardým eli uzatýlmasýný dile getirdiler. STK'lar Türkiye'ye Çin malý ithalatýnýn durdurulmasý gerektiðini de ifade ettiler. SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Sungurlu Halk Kütüphanesinin durumu içler acýsý! Sungurlu Ýlçe Halk Kütüphanesinin tavaný yaðmurlu günlerde su sýzdýrýyor. Ýlçe Özel Ýdare binasýnýn üst katýnda bulunan Halk Kütüphanesinin tavanýnýn yaðmur yaðdýðýnda su sýzdýrmasý kütüphaneyi kullanan vatandaþlarý rahatsýz ediyor. SAYFA 7 DE ASP kadrosundaki öðretmenler de 'öðretime hazýrlýk ödeneði'nden yararlanabilecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformundan yapýlan açýklamada Doðu Türkistan'da Çin devleti tarafýndan 18 müslümanýn katledilmesine tepki gösterildi. "Mübarek Ramazan ayýnýn feyz ve bereketini yaþadýðýmýz þu günlerde islam beldelerinden hiçte iyi olmayan haberler gelmeye devam ediyor. Pýnar Koleji'nden TEOG'da iki birinci çýktý Pýnar Koleji dün açýklanan TEOG sonuçlarýna göre iki tane Türkiye birincisi çýkarttý. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, eðitim öðretim yýlýnda yapýlan TEOG 1 ve TEOG 2 sýnavlarýna katýlarak, her iki sýnavda da bütün sorularý doðru cevaplayan Selen Ünlü ve Selin Zihar'ýn Türkiye birincisi olduklarýný kaydetti. Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý yaptýðý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nde... SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:06 05:06 12:51 16:48 20:24 22:12 II. Mahmut Hânýn vefâtý (1839) - Emekliler Günü Çocuk Esirgeme Kurumunun kuruluþu (1921) Oruçlunun uykusu ibâdet, nefesi tesbihtir. Duâsý kabûl olur. Ameline kat kat sevap verilir. Hadis-i Þerif Mavi bir elbiseyle gelmiþtin, gökyüzü maviydi.. Getirdiðin rüzgarla ev kokuyordun.. Kolun koluma deðiyordu, omzun omzuma.. Mendilin maviydi, gökyüzü maviydi.. Bin dokuz yüz kýrk iki baharýydý Bahçeli pencereler önünde geziyorduk, Gözlerimiz buluþuyordu, ürperiyordum Gökyüzü maviydi, mendilin maviydi Sýcak nefesin yüzüme deðiyordu "Evlenebilir miyiz" diye sormuþtum, Yürüyüþün deðiþmiþ, yüzün penbeleþmiþti; Mavi elbiseler içindeydin, gökyüzü maviydi. Elini elime verdin, ayrýlýyorduk, Gözlerin gözlerimde, dudaklarýn ýslak, "Sýk sýk konuþalým" demiþtin; gittin.. Mendilin maviydi, gökyüzü maviydi.. Celal SILAY Günün Þiiri MAVÝ RANDEVU AK Parti durum deðerlendirmesi yaptý AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Genel Merkezinde Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile bir araya geldiler. Çorum Milletvekilleri ve AK Parti Ýl Baþkaný Genel Merkezde yaptýklarý toplantýda; Genel Seçimlerin ardýndan Çorum ve Ülke genelinde yaþanan süreci, Çorum'a yapýlan ve yapýlacak olan çalýþmalarý deðerlendirdiler. Çorum'da kardeþlik çadýrýnda iftar ÝÞKUR'dan 'Ayakkabý Ýmalatçýsý' kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Lsy Ayakkabý San. ve Tic. Aþ. iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Ayakkabý Ýmalatçýsý (Montaj) kursu açýlacak.ýþgücü yetiþtirme kursuna 200 kiþi alýnacak. ÝÞKUR'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kurs süresince kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlerin kurs sonunda Lsy Ayakkabý San. ve Tic. Aþ.'de istihdamý saðlanacak tarihinde baþlayacak kurs: OSB'de bulunan Lsy Ayakkabý San. ve Tic. Aþ'de yapýlacak.kursa katýlým þartlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasýnda bay-bayan olmak, en az il- SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý kokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (Açýk öðretimde okuyanlar baþvurabilir) baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un Kurs,Typ, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, Emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn Perþembe gününe kadar veya internet adresindeki "Kurs Listesi ve Baþvuru" kýsmýndan Çorum ilini seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor. Tel: HAVA DURUMU Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6902 2,6911 EUR 2,9931 2,9944 STERLiN 4,2357 4,2383 2,1906 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftar programlarý devam ediyor. Ýftar çadýrýnda 26 Haziran 2015 cuma günü iftarýný Hatap Un Ltd.Þti. verdi. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrýnda Belediye Bþk. Yrd. Zeki Gül, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Doç.Dr. Halil Altuntaþ, Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yrd. Abdullah Pamuklu, Hatap Un Ýþletme Sahibi Latif Kavukçu, Hatap Un çalýþanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ramazan Çadýrý iftarýnda Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Doç.Dr. Halil Altuntaþ iftar öncesi katýlýmcýlara bir süre sohbette bulundu. Daha sonra ezanýn okunmasýyla hep birlikte iftar yapýldý. Ýftar yemeðinin ardýndan yemek duasýný Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn yaptý. Ýftar çadýrý her yýl olduðu gibi bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor.ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Asgari ücret 1 Temmuz'dan sonra artýyor Hacý Nuri Lafcý ASP kadrosundaki öðretmenler de 'öðretime hazýrlýk ödeneði'nden yararlanabilecek Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý yaptýðý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nde, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nde görev yapan öðretmenlerin de öðretime hazýrlýk ödeneðinden yararlanabileceklerini belirtti. Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nde görevli öðretmenin öðretime hazýrlýk ödeneðinden yaralanmak üzere yaptýðý baþvurunun reddi üzerine Saðlýk Sen tarafýndan dava açýldýðýný belirten Lafcý, "Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nün, fiili öðretmenlik yapmayanlarýn öðretime hazýrlýk ödeneðinden yararlanamayacaðý açýklamasý üzerine hazýrlanan dava dilekçesinde ilköðretim ve okul müdürleri ile yardýmcýlarý, cezaevi okullarýnda çalýþan öðretmenler, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda Kuran kursu öðreticileri, MEB merkez teþkilatlarýnda görevli öðretmenler, Adalet Bakanlýðý Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nde görevli öðretmenlerin fiili olarak derslere girmemesine raðmen bu ödenekten yararlandýðý vurgulandý. Öðretime hazýrlýk ödeneðinden Ýl Müdürlüðü'nde görevli öðretmenin yararlandýrýlmamasýnýn hakkaniyete aykýrý ve keyfi bir uygulama olduðu belirtilen dilekçede ödenekten yararlandýrýlmasý gerektiði ifade edildi. Ankara 11. Ýdare Mahkemesi verdiði kararda Ýl Müdürlüðü'nde görevli öðretmenin fiilen görevde olduðuna hükmederek öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneðinden yararlandýrýlmasýna karar verdi" þeklinde kaydetti. Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni asgari ücret ve kesintiler hakkýnda açýklama yaptý. Açýklamasýnda, "Asgari ücret, ilgili kanunda belirtildiði üzere; ücret geliri elden eden bireylerin bir aylýk çalýþmalarý neticesinde temel ihtiyaçlarýný karþýlayabileceði ölçüde ödenmesi gereken (taban) en düþük ücret olarak tanýmlanmaktadýr. Asgari ücret; Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafýndan belirlenir ve verilen karar ilgili yýlýn ilk günü Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girer" diyen Yýldýrým, "2015 yýlý 1.dönem Ocak ayýndan Haziran ayý sonuna kadar brüt 1.201,50 TL, net ise 949,07 TL, olarak uygulanan asgari ücret, 2015 yýlýnýn 2. döneminde yani 1 Temmuz - 31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda ise brüt 1.273,50 TL, net 1.000,54 TL olarak uygulanacaktýr" dedi. Kenesavarlar iþbaþýnda Alaca Ziraat Odasý, Ticaret Borsasý ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü birlikte düzenledikleri organizasyonla doðaya keklik býraktýlar. Yenice, Sincan, Evci, Camili, Kalýnkaya, Haydar, Perçem, Boðaziçi, Mahmudiye, Killik, Yaðlýçal, Kapaklý, Deðirmenönü, Dereyazýcý, Deðirmenderesi gibi bir çok köyün açýk arazilerine býrakýlan kekliklerin doðaya adaptasyon süresinden sonra ürüyebilecekleri kaydedildi. Kekliklerin kene, süne ve kýmýl zararlýlarýyla mücadele kapsamýnda doðaya býrakýldýðý da söylendi.alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz yaptýðý açýklamada, doðaya býrakýlan kekliklerin diðer bir yararýnýn da 'Çorum'da yaz aylarýnda ölümlere neden olan kenelerle mücadele etmek' olduðunu dile getirerek, "Ýnsanoðlu doðanýn dengesini kendi elleriyle bozuyor. Bilinçsiz avlanma, bilinçsiz zirai ilaç kullanýmý, anýz yakma ve buna benzer birtakým olaylarla doðadaki besin zinciri bozulmaktadýr. Bunun sonunda bir yararlý hayvanýn nesli tükenirken diðer bir zararlý hayvanýn nesli artmaktadýr. Örnek olarak, anýz yakma sonucu yýlanlar ölürken veya kaçarken tarla farelerinde büyük artýþ gözlenmektedir, yine kelik ve kuþlar öldürüldükçe kenelerde büyük bir artýþ görünmüþtür. Kýsacasý doðal hayatý korumak bütün insanlýðýn görevi olmalýdýr. Bizde bu bilinç ve sorumlulukla Alaca Ticaret Borsasý ve Tarým ilçe müdürlüðüyle birlikte doðaya keklik býraktýk. Çiftçimize ziraat açýsýndan her türlü yardýmý yapmaktan vazgeçmeyeceðiz. Ziraat Odasý olarak þu anda çiftçimize ziraat ile ilgili her alanda hizmet verme kapasitesine ulaþmýþ bulunuyoruz. Çiftçilerimizin de Odamýzýn bu çalýþmalarýndan yararlanmalarýný temenni ediyoruz" dedi.

4 "Doðu Türkistan Müslümanlarýna sahip çýkýlmalý" Necati Gül Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, yaptýðý açýklamada herkesi Doðu Türkistan'da müslümanlarýn yaþadýklarý Çin zulmüne tepki göstermeye çaðýrdý. Varlýðýna, inancýna ve kimliðine baðlý ve sadýk halde yaþayan Uygur Türkünün 22 Haziran günü Kaþgar'da hiç acýmadan katledildiðini dile getiren Gül, "Buna karþý hiçbir insan haklarý örgütünden, hiçbir demokrasi ve özgürlük sevdalýsý oluþumdan tepki gelmedi Niye? Çünkü öldürülenler Müslüman Türktü! Buradan bir uyarýda bulunayým. Müslüman'ýn siyahý - beyazý - sarýsý olmaz. Müslüman, Türk'te olsa, Arap'da olsa, Alman'da olsa Müslüman'dýr. Müslüman da renk arayan renklilerin kalpleri biz biliyoruz ki kapkaradýr. Yoksa sizde renklilerden misiniz. Neden sesiniz çýkmýyor? Doðu Türkistan'a gözünü kapatýp yönünü dönenler, emperyalizme kule nöbetçiliði yapanlar Doðu Türkistan'a gülüyorlar" dedi. Gül þöyle devam etti: "Bulduðu ve uzatýlan her mikrofona sözde Ýslam savunuculuðu yaptýðýný söyleyen sivil toplum örgütleri, bu insanlar Müslüman deðil mi? Sözde özgürlük dernekleri insan haklarý savunucularý sayfa sayfa ilan veren sözde demokrasi havarileri dernekler ve vakýflar Neredesiniz? Bir kiþi öldü diye ayaklanmaya davet edenler, þehirleri yakýp yýkanlar, havai fiþek atanlar, bilmem ne için arabalarý dükkanlarý yakanlar; Neredesiniz? Ýþinize gelince meydanlarda salladýðýnýz o ellerinizin baðlý olduðu gövdeye yön veren baþlarýnýz neden deve kuþu gibi kumlara sokulu. Bunlar insan deðil mi? Alim denilen, Allah dostu olduðunu ileri sürülen, irfan ehli manevi kanaat önderleri Müslümanlarýn sürüklendiði felakete niçin itiraz etmezler? Kýzýþan kavgalar, derinleþen ihtilaflar, birbirine düþen insan ve inanç gruplarý yüzünden Ýslam paramparça.""türkiye ve Ýslam Dünyasý artýk uyanmalý ve gerekli tepkiyi göstermeli" diyen Gül, "Birleþmiþ Milletler adam gibi tepki göstermelidir. Türklerin de insanca yaþama hakký vardýr, zulüm sadece sizlerin sandýðý gibi belirli bir coðrafyada yoktur. Uygur Türklerine yapýlan zulme seyirci kalýp hala Müslüman'ým diyenler, birilerini görüp, Doðu Türkistan'ý görmezden gelmemeli. Mesele A, B, C partili, o, bu yada þu dernek yada vakýflý olmak deðil. Þunu bilelim ki eðri ok ne kadar hýzlý giderse gitsin doðru hedefe ulaþmaz. Bir ve birlik olup ses çýkarmalýyýz. Bu vesile ile baþta zalim Çin Devletini olmak üzere zulüm yapan ülke ve milletleri nefretle kýnýyorum" ifadelerini kullandý. Alaca Ýmam Hatip Lisesinde promosyonlu kayýt dönemi Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde düzenlenen "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" baþladý. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç, Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýmýný yapmak amacýyla kurulan ÇFK'nýn ilk olarak fotoðraf kursu düzenlediðini söyledi. Fotoðraf sanatçýsý Altan Özeskici tarafýndan Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ (TE- OG) sýnav sonuçlarý dün açýklandý. Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, bu yýl okullarýna kayýt yaptýracak olan öðrencilerin daha nitelikli öðrencilerden oluþmasý için bir promosyon kampanyasý baþlattý. Bu yýl Alaca Anadolu Ýmam hatip Lisesini tercih edecek öðrencilerden ilk 25 öðrenciye müthiþ hediyeler verilecek. 400 puanýn üzerinde Alaca Ýmam Hatip Lisesine kayýt yaptýran bir öðrenciye 4 yýl boyunca her ay 100 TL burs, daha sonraki öðrencilere de diz üstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, akýllý telefon, yarým altýn, çeyrek altýn, gram altýn, bisiklet, kamera, fotoðraf makinesi, tablet, hediye çeki gibi hediyeler sunulacak. Okul Müdürü Kadir Þimþek konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi: "Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðü olarak, okulumuzda kaliteyi artýrmak ve daha nitelikli öðrencileri okulumuza çekmek için, TEOG sýnavlarý sonucu okulumuzu tercih edecek ilk 25 öðrenciye müthiþ hediyeler sunuyoruz. Okulumuza bu yýl sadece 68 öðrenci alacaðýz. Yüksek puanlý öðrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Ýmam Hatip Liseleri artýk eski ihtiþamlý günlerine dönmeye baþladý. Bundan sonra sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda baþarý, bizim göbek adýmýz olacak. Bu yüzden kaliteli eðitim, sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda baþarý görmek isteyen öðrenci ve velilerimizi okulumuza bekliyoruz. Bu yýl çok verimli bir yýl geçirdik. Son 5 ay içerisinde 5 konferans gerçekleþtirdik. Katýldýðýmýz spor yarýþmalarýnda 11 kupa ile Alaca'da en çok kupa kazanan okul olduk. Arapça yarýþmalarýnda 3 dalda da Çorum birincisi olduk. Satrançta Çorum birincisi, Güreþte Çorum ikincisi, Futbolda Alaca ikincisi, Voleybolda Alaca üçüncüsü, Masa Tenisinde Alaca üçüncüsü, Siyer-i Nebi Yarýþmasýnda iki kez Çorum ikincisi, Hafýzlýkta Çorum ikincisi, Kur'an-ý Güzel Okumada Çorum üçüncüsü, Hutbe Okumada Çorum üçüncüsü, Þiir okumada Alaca üçüncüsü olduk. Ayrýca sosyal proje olarakta Milli eðitim Bakanlýðý ile ÝHH'nýn Yetim Kardeþ Projesi ile dünyanýn 7 ülkesinden 15 yetime sponsor olduk ve bir yýl boyunca onlara bakýyoruz. Evet bu yýl yaptýklarýmýz henüz baþlangýç. Gelecek yýllar bu tempoyu artýrarak devam ettireceðiz. Bu baþarýlarýn elde edilmesinde emeði geçen tüm öðrencilerimizi, öðretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Unutmayalým ki, Ýmam Hatipli olmak bir ayrýcalýktýr." ÇFK Fotoðrafçýlýk kursu baþladý verilen kursun yaklaþýk 2,5 ay süreceðini ifade eden Aykaç, cumartesi ve pazar günleri gerçekleþtirilen derslere yaklaþýk 50 kiþinin katýldýðýný kaydetti. Kurs süresince çeþitli geziler ve söyleþiler de düzenleneceðini belirten Aykaç, "Kursumuz yoðun bir katýlýmla devam ediyor. Hafta sonlarý düzenlenen derslerde temel fotoðrafçýlýk eðitimi alan kursiyerlerimiz ayrýca kent içerisinde ayakkabýcýlar ve bakýrcýlar arastalarý ve tarihi mekanlarý gezerek, bu alanlarda pratik yapýyorlar. Eylül ayýna kadar sürecek kurs sonunda katýlýmcýlara sertifika verilecek. Bunun yaný sýra ÇFK olarak her kursiyerimize çanta, selfie çubuðu, termos bardak, þapka gibi malzemelerden oluþan bir paket veriyoruz" diye konuþtu. ÇFK olarak Çorum'da fotoðraf sanatýnýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý için güzel çalýþmalar yapacaklarýný vurgulayan Aykaç, fotoðraf severleri ÇFK'ya davet etti. Aykaç, fotoðraf kursunun düzenlenmesinde katkýlarýný esirgemeyen HEM Müdürü Yasin Yetim ile salon tahsisi konusunda destek olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a teþekkür etti. Milli Eðitim Müdürlüðüne Sivil Savunma Uzmaný olarak yeni atandýðým yýllar. Bilgisayarlar þimdiki gibi yaygýn deðil. Sivil savunma hizmetlerinin daha iyi yapýlabilmesi için il müdüründen bilgisayar istiyorum ama hiç oralý olmuyor. Dolaysýyla bende çok kýzýyorum. Cuma günü odasýna girdim 'Sayýn müdürüm, malumunuz gündemde Irak krizi var. Akþam sabah bir alarm gelebilir. O zaman sorumluluk kabul etmem' dedim ve çýkýp gittim. Cumartesi gecesi saat civarý telefon çaldý. Uykudan panikle uyanýp telefonun baþýna koþtum. Ýnsan ister istemez tedirgin oluyor. Çünkü bu saatte gelen telefon pek hayra alamet olmaz. Telefonun ahizesini kaldýrdým. Karþýdan gelen sesle beraber çevreden çocuk aðlama sesleri de geliyordu. Telefondaki ses 'Mahir Bey valilikten aradýlar. Senin dediðin çýktý. Ne yapacaðýz? Acil daireye gel.' Diyor. Bu arada Ankara'da ikamet eden yakýným rahatsýz olduðundan ve ayný zamanda gelen telefonda çocuk aðlama sesleri duyduðumdan donup kaldým. Allah korusun, yakýným vefat etti her hal diye koktum. Ancak bir iki dakika geçtikten sonra kendime gelebildim ve Ýl müdürünün aradýðýný algýladým. Bu arada telefonda Müdür Bey, ''Mahir Bey, ben milli eðitim müdürü. Sen sabah bir þey demiþtin ya o çýktý. Þimdi valilikten aradýlar. Acil daireye gel. Ne yapacaðýz?' demeye devam ediyor. Ben de tam düþünmeden 'tüm idarecileri çaðýr' dedim. Ýl müdürü tüm idarecileri daireye çaðýrmýþ. Daireye geldikten sonra,' müdür bey diðer idarecilere gerek yok' dedim. Bunun üzerine arkadaþlar evlerine gittiler. Soðuk bir kýþ gecesi, yerlerde kar var. Apar topar daireye geldim. O zamanlar Erhan Tanju Bey vali ve sivil savunmaya da hassas biri. Bu nedenle zamanda kýsýtlý olduðu için her kurum amiri il sivil savunma müdürlüðünün kapýsýnda gelen alarma nasýl cevap vereceklerini hakkýnda cevap alabilmek için sýra bekliyor. Çünkü alarmýn cevabý acil olarak isteniyor. Ben yetkililere seminer verirken 'normal dönemlerde sivil savunma iþlerini önemsemezseniz yarýn geceli gündüzlü acil bir alarm gelirse paniklersiniz. Býrakýn il sivil savunma müdürünü oradaki hizmetli arkadaþtan bile imdat beklersiniz. Çünkü bu konular basittir ama bilmeyenler için de çok zordur.' derdim. Ýl müdürlüðü kapýsýndaki kurum yetkililerinin kuyrukta beklediðini ve oradaki hizmetli arkadaþtan bile bilgi alýnmaya çalýþýldýðýný görünce seminerlerdeki 4 'BÝLGÝSAYARIM YOK KÝ MÜDÜRÜM' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný söylediklerimin çýktýðýna þahit oldum. Bizim Müdür Bey de il müdürlüðü kapýsýnda sýraya girdi. Ben bu arada iþin uzmaný olarak ' Müdür Bey 1,5 satýr cevap yazacaðýz. Hepsi bu kadar. Ýl müdürlüðüne sormaya gerek yok' dedim. Bunun üzerine Müdür Bey sýradan ayrýlýyor makamýna geçiyoruz. Ben söylüyorum, il müdürü bilgisayarda yazýyor. Üst yazýnýn altýna adýný soyadýný yazacak ama bir türlü yan yana yazamýyor. 'Panik anýnda insanlar bildiðini de þaþýrýr' sýrrýnca soy ismi ikinci satýra düþüyor. Bende gülmemek için kendimi zor tutuyorum ve içimden 'oh' diyorum. Bana soy isminin niye alt satýra kaydýðýný sorunca, 'Müdür Bey, bilgisayarým olmadýðý için bilgisayarda yazý yazmayý bilmiyorum. Þayet bilgisayarým olsaydý þimdi siz oturur ben yazardým' diyorum. Abartýsýz 5-10 dakika uðraþý sonrasýnda zor halletti. Aslýnda önceden kaymakamlýkta çalýþtýðým için bilgisayar kullanmayý biliyordum ama bana bilgisayar vermediði için yardýmcý olmadým. Uzun uðraþý neticesinde zoraki tamamlanan alarm tatbikat yazýsýnýn cevabýný sivil savunma müdürlüðüne ettik. teslim Necip Fazýl ''Yaptýðýnýz duaya dikkat edin. Bakarsýn kabul olacaðý tutar'' diyor. Ben de çalýþma azmimin zirvede olduðu zamanlarda 'bana bilgisayar vermiyor' diye birazda dikkatini çekmek niyetiyle kýzarak '' Müdür Bey, ortalýk karýþýk. Akþam sabah alarm gelebilir. Bizim planlarýn ve böyle acil durumlarda verilecek cevaplarýn bilgisayar ortamýnda hazýr olmasý lazým. Yoksa gece gündüz gelirse panikleriz. O zaman da ben sorumluluk kabul etmem. Þimdiden sizi uyarýyorum. ' diye yaptýðým uyarý Türkiye genelinde yapýlan alarm tatbikatý ile o gece gerçekleþti.sonuç mu? Daha önceki toplantýlarda sivil savunmanýn önemini anlatmaya çalýþacaðým diye tabiri caizse caným çýkarken o sabah yapýlan toplantýda sukut ettim. Bu sefer Müdür Bey, sivil savunmanýn öneminden bahsetti ve müdür yardýmcýsý Ýsmail Güngör Bey'e 'Sivil savunma uzmanýna derhal bir bilgisayar ayarlayýn' talimatýný verdi. Böylece bizde bilgisayarýmýza kavuþtuk.(2002) (Öneri ve eleþtirilerinizi bekliyorum: )

5 TEK 2 30 HAZÝRAN 2015 SALI 5 "Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada DAÝÞ terör örgütünün Kobani'de, Tunus'ta, Kuveyt'te, Fransa' da gerçekleþtirdiði katliamlarý kýnadý. "Memur Sen olarak, DAÝÞ terör örgütünün Kobani'de, Tunus'ta, Kuveyt'te, Fransa' da gerçekleþtirdiði hunharca katliamlarý þiddetle kýnýyoruz" diyen Ahmet Saatçi, "Biz DAÝÞ'in küresel emperyalizmin yüzyýl aradan sonra yeniden Ortadoðu'nun sýnýrlarýný deðiþtirme, bölgenin haritasýný yeniden çizme arayýþýna girmesiyle oluþturduðu taþeron bir örgüt olduðuna inanýyoruz. Bölgedeki, etnik ve mezhebi duyarlýlýklardan büyük savaþlar baþlatma konusunda deneyimli olan, emperyal güçlerin, Ýslam coðrafyasýnda dün olduðu gibi bugün de kanlý operasyonlar yapmaktan kaçýnmayacaðýna inanýyoruz. DAÝÞ eylemleriyle hep bir "öteki"ne ihtiyaç duyan, ABD benzeri ülkelerin kendi toplumlarýný bir arada tutma ve sorunlarýný örtmelerine yardým ederken, dini söylemle mücadelesine haklýlýk kazandýrmaya çalýþýrken, gerçekte Ýslam'ýn evrensel mesajýný da tahrip etmektedir" dedi. Farklý dinleri, kültürleri, medeniyetleri yok eden, yok edemediklerini ötekileþtiren, þeytanlaþtýranlarýn, demokrasi vaadiyle milyonlarý öldüren sömürgeci ve post sömürgeci devletlerin DAÝÞ gibi örgütlerin insanlýk dýþý eylemlerinin ortaðý olduðuna inandýklarýný belirten Saatcý, "Memur Sen olarak, ABD'nin Irak iþgalinin nasýl yýkýma ve mezhep kavgasýna yol açtýðýný unutmadýk. Körfez ülkelerinin ve Rusya'nýn, Ýran'ýn Irak ve Suriye'deki mezhebi gerilimleri nasýl kýþkýrttýðýný da biliyoruz. Memur Sen olarak DAÝÞ'i tasarlayan ve finanse eden devletlerden nihai çözüm beklemenin tarihsel bir yanýlgý olacaðýna inanýyoruz. Yine DAÝÞ'e karþý cephede kazanýlacak zaferin, bir benzerinin zihniyetlerine karþý da gerçekleþtirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Çünkü bugüne kadar dünyanýn her yerinden kendine taraftar bulabilen bu ve benzeri kanlý örgütlerden insanlýk kolay kurtulamayacaktýr. Öte yandan DAÝÞ'in kanlý eylemleri bahane edilerek, sýnýrýmýzda derin operasyon giriþiminde bulunan küresel güçlerin emellerini de çok iyi biliyoruz" þeklinde kaydetti. "Memur Sen olarak bu kanlý örgütün eylemlerinden zarar görenlerin en fazla sorumluluðu almasýný, etnik ve mezhep kýþkýrtýcýlarýna fýrsat verecek tutum ve davranýþlardan sakýnmalarýný, bu modern Frankenstein'i birlikte deþifre etmeye ve birlikte yok etmeye çaðýrýyoruz" diyen Saatcý, "Çünkü sahip olduðumuz medeniyet birikimi bizi sorumlu kýlmakta, mezhepçi-etnik gerilim kâbusuna son verecek gücü de bize vermektedir. Diðer taraftan sýnýrlarýmýzýn dýþýnda derin operasyonlar yapýlýrken, içeride meydana gelen kargaþayý kaosa döndürmek için fitneyi yaygýnlaþtýrmaya çalýþanlarý da kýnýyoruz. Bugün küresel bir senaryoyla karþý karþýyayýz. Bu senaryoda rol alan aktörleri iyi tanýyor ve uyarýyoruz: Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir" dedi. TÜRKAV'dan STK'lara Doðu Türkistan tepkisi! "Kýzýl Çin Devletinin vahþeti durdurulmalýdýr" Çorum Ýnsani Deðerler Platformundan yapýlan açýklamada Doðu Türkistan'da Çin devleti tarafýndan 18 müslümanýn katledilmesine tepki gösterildi. "Mübarek Ramazan ayýnýn feyz ve bereketini yaþadýðýmýz þu günlerde islam beldelerinden hiçte iyi olmayan haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiðimiz yýl zalim Çin hükümetinin aldýðý bir kararla bu ülkede yaþayan Müslümanlardan memur, öðrenci ve öðretmenlerin oruç tutmalarý resmen yasaklanmýþtý" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Kendi halkýnýn sapkýn inancý köpek yeme ayinlerinin serbest olduðu Çin'de Müslümanlarýn en temel hakký olan ibadet haklarý böylece kýsýtlanmýþtý yýlý Ramazan ayýnýn baþlamasýyla geçen hafta alýnan bu karar sonucu Çin'in Þincan Uygur Özerk bölgesinde polisin baþlattýðý operasyonda en az 18 kiþinin hayatýný kaybettiði ajanslar tarafýndan dünyaya duyurulmuþtur. Uygar dünyanýn her zamanki gibi pek ilgisini çekmeyen bu vahþet ve zulüm bizlerin yüreðini yaralamýþtýr. Doðu Türkistan'ýn Kaþgar vilayetinde olaylar meydana geldiði ve 18 Uygur kardeþimizin þehit edildiði bu vahþet maalesef ilk deðildir. Tarihte insanlýða barýþ ve adalet daðýtmýþ olan bu ümmet özellikle son yüzyýlda yaþadýðý zillet ile büyük ve aðýr bir imtihandan geçmektedir. Maalesef Müslümanlar birlik ve üm- met olma þuurunu kaybettiler. Allah'ýn ayetlerine muhalif iþler yaptýk, amacýmýzdan uzaklaþtýk, yaratýlýþ sebebimizi unuttuk. Batý dünyasýnýn düþtüðü dünyevileþme hastalýðýna bizler de tutulduk. Ümmet bir ve beraber olsaydý Ýslam beldelerinde bu olaylar yaþanýr mýydý? Atalarýmýzýn bir fermanýyla haksýzlýklarýn durdurulduðu o günler hafýzalarda hala tazeliðini korumaktadýr. Birlik ve beraberlik içinde, ümmet þuuruyla, ben deðil biz anlayýþýyla bu mübarek Ramazan ayýnýn bereketiyle o günleri tekrar getirmek mümkündür. Ey Müslüman kendine gel Allah'ýn ipine sýmsýký sarýl, ayrýlma. Batýlýlarýn nifak tohumlarý saçmasýna fýr- sat vermeyelim. Doðu Türkistan meselesi insanlýk meselesidir. Kýzýl Çin devletinin kahrý için orada yaþayan Müslüman kardeþlerimizin selameti için dualarýmýzda onlara da yer verelim. Ülkemizin devlet adamlarýna buradan sesleniyoruz, birbirinizle uðraþmayý býrakýn, düþman boþ durmuyor, alanýmýzý sürekli daraltýyor. Derhal gerekli diplomatik giriþimleri yaparak bu vahþi Kýzýl Çin Devletinin vahþetini durdurun. Tüm dünyaya bu olaylarý duyurun. Doðu Türkistan'ýn Kaþgar vilayetinde meydana gelen ve 18 Uygur kardeþimizin þehit edildiði bu olaylarý ve yapýlan yasakçý uygulamalarý kýnýyor ve Çin Devletini lanetliyoruz" denildi. Çin mallarý ithalatý durdurulmalý Özgür-Der Çorum Þubesi Genel Sekreteri Hüseyin Çaðlar zulmün aþaðýlýk yüzünü Suriye'de, Mýsýr'da, Irak'da, Filistin'de, Arakan'da gösterdiði gibi Doðu Türkistan'da da gösterdiðini belirtti. Bugün kapitalistleþen Komünist Çin'in, Doðu Türkistan Uygur Müslümanlarýna baský, iþkence ve vahþi katliamlarýna devam ettiðini dile getiren Hüseyin Çaðlar, "Kurulduðu günden beri Doðu Türkistan halkýna yapmadýðýný býrakmayan Çin Halk Cumhuriyeti, son günlerdeki uygulamalarý ve baskýlarýyla yine dünya gündeminde! Kapitalizmin son zamanlardaki en azýlý canavarý olan Çin, dünyayý ürküten nüfus, silah ve ekonomik gücünü Doðu Türkistan üzerinde acýmasýzca kullanýyor. Bir yandan, bölgenin zengin kaynaklarýný sömürürken, diðer yandan bu zengin topraklarýn Müslüman Uygur halkýný esaret altýnda fakirleþtirip, yoksulluða mahkûm ederek ucuz iþçi kaynaðý olarak kullanýyor. Uygurlarýn Hacca gitmeleri, cemaatle namaz kýlmalarý ve oruç tutmalarý engellenmektedir. Memur ve iþçilerin camilerde ibadet etmeleri, 18 yaþýndan kü- çüklerin dini eðitim almalarý Hüseyin ve ibadet etmeleri yasaklan- Çaðlar mýþtýr. Bu anlamda Uygur Müslümanlarýnýn mücadelesini, sadece demokrasi ve insan haklarý baðlamýnda deðerlendirmeyiz. Ýslami kimlik ve sembolleri yok etmeye dönük bu saldýrýlar Ýslam'a olan düþmanlýðýn göstergesidir" dedi. Çin Halk Cumhuriyet'inin Türkistan'ýn demografik yapýsýný deðiþtirmek için sözde kalkýndýrma projeleri sayesinde eski þehirleri yýkýp yerli ahaliyi kasýtlý bir þekilde göçe zorlayarak terörist devlet Ýsrail'in Filistin topraklarýnda uygulamaya çalýþtýðý strateji gibi bölge insanlarýný azýnlýk durumuna düþürüp iþgalci olarak yok etme politikasý izlediðini dile getiren Çaðlar, "Doðum yasaðý getirilerek birçok kadýn kürtaja zorlanmaktadýr. Böylece Uygur nüfusunun azalmasý ve neslin yok edilmesi istenmektedir. Doðu Türkistan'da da, bütün iþgale uðrayan Müslüman halklar gibi, en tabi haklarý olan direniþi, Suriye'de, Mýsýr'da, Filistin'de, Irak'da Afganistan'da ve Çeçenis- Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Daya- miþtir. Kaþgar kentinde oruç tutan 100'e yakýn nýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þube Baþkaný Müslüman'ýn Çin polisince öldürüldüðünü, Uygur Mehmet Ferit Erkün yaptýðý açýklamada, "Bilindiði Türkü genç bir kadýnýn, Türkiye'deki eþine kavuþgibi son aylarda zalim Çin yine yapacaðýný yaptý. mak için çocuklarýyla birlikte sýnýra gitmek isterken Binlerce soydaþýmýzý, kan kardeþimigözaltýna alýndýðýný, bir ay sorgulandýðýný, zi, din kardeþimizi sürgünlere gönancak saðlýklý girdiði polis merkezinden derdiler. Binlerce kardeþimizi þehit cesedinin çýktýðýný, çocuklarýnýn akýbetini ettiler. En son, geçen hafta içerisinde ise kimsenin bilmediðini basýndan takip Doðu Türkistan'da kardeþimiz Uyediyoruz" dedi. Bütün bunlara karþýn zam. Ferit lim Çin devleti terörle mücadele adý altýngurlara Ramazan'da zorla içki içirilerkün da soydaþlarýmýzý katletmeye devam ettikmesi gibi iðrenç olaylar meydana gel- tan'da olduðu gibi terörizmle suçlanmaktadýr. Asýl terörist direniþ ve direniþçiler deðil, bu coðrafyalarda iþgali sürdüren ABD, Rusya, Çin ve onlarýn destekçileridir. Bugün küresel güç haline gelmiþ Çin'in BM güvenlik konseyinde 5 daimi üyeden biri olmasý, uluslar arasý tepkiyi zayýflatmaktadýr. Diðer iþgalci ABD, Rusya, Fransa ve Ýngiltere'nin Ýslam coðrafyasýndaki iþgalleriyle beraber düþünüldüðünde acý bir manzarayla karþý karþýya olduðumuz da ortadadýr. Yeni Dünya Düzeni denilen manzara da bu olsa gerek! Doðu Türkistan tarihi ve toplum yapýsý hakkýnda yeterince bilgi sahibi olmayan Türkiye halký istenilen duyarlýlýða sahip deðil ve yeterli tepkiyi ortaya koymamaktadýr. Bunun en önemli sebeplerinden birisi tüm iletiþim araçlarýnýn Çin tarafýndan engellenmiþ olmasýdýr. Yaþanan zulüm ve zalimlik yeterince hýzlý ve saðlýklý bir þekilde dünya kamuoyu ile paylaþýlamýyor. Çin Doðu Türkistan'a sadece siyasi olarak deðil, iletiþim noktasýnda da büyük bir abluka lerini vurgulayan Erkün, "Peki, Filistin'de, Myanmar'da, Afrika'da ve dünyanýn deðiþik bölgelerinde sadece Müslüman olduðu için katledilen kardeþlerimiz için basbas baðýran adý sivil toplum kuruluþlarý olan sözde insan haklarý savunucularý nerede? Ayn el Arab'ta yaþananlarý tabi ki tasvip edemeyiz. Orada yaþananlarý tel'in edenler nerede? Orada mahsur kalanlara sözde yardým etmek için ülkemizi koridora çevirenlere yol veren, ülkemizi yönetenler nerede? Neden Ýslam alemi parçalanýyor? Neden Ýslam aleminin önderliðine soyunanlar uygulamaktadýr. Kapalý bir kutu olan Çin sadece istediði kadar bilgiyi kamuoyu ile paylaþmaktadýr. Türkiye siyasiler ve özellikle medya kuruluþlarý halký bilgilendirme ve yaþanan zulmü gündemleþtirmek için daha fazla gayret göstermeli, yapýlacak haber ve yayýnlarla duyarlýlýk artýrýlmalýdýr. Baþta AK Parti hükümetini olmak üzere tüm siyasileri yaþanan bu zulme karþý daha gerçekçi tepkiler vermeye, Çin Halk Cumhuriyeti ile olan diplomatik ve ekonomik iliþkiler baþta olmak üzere, dünyayý çöplüðe çeviren Çin mallarýnýn ithalatýnýn durdurulmasý noktasýnda tavýr almaya çaðýrýyoruz. Ýslam Dünyasý ve özellikle Türkiye'nin Türkistanlýlarýn sýkýntýlarýný Çin'in iç meselesi propagandasýna aldýrmadan ciddi bir þekilde ele almalý ve gereken giriþimler yapýlmalýdýr. Bizler dünyanýn neresinde olursa olsun, inancýndan, dilinden, kültüründen, düþüncesinden, kavmi özelliðinden dolayý asimilasyona ve zulme tabi tutulmalarýný kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve Doðu Türkistanlý kardeþlerimizin adalet ve özgürlük yolundaki mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz" þeklinde kaydetti. bu parçalanmalar karþýsýnda susuyorlar? Neden hem Müslüman ve hem de Türk olunca insanlar ötekileþtiriliyor? O kardeþlerimiz yüce önderimiz, rehberimiz, efendimizin ümmeti deðil mi eyy ümmetçiler. Neden susuyorsunuz? Yüce Türk Milleti artýk uyanmanýn zamaný gelmedi mi? Neden hala uyuyoruz, neden parçalanmalara karþý sessiziz, ne zaman uyanacaðýz, ne zaman birlik içerisinde beraberlik içerinde sesimizi çýkaracaðýz. Neden üzerimizdeki ölü topraðýndan silkinemiyoruz? Neden susuyorsunuz?" þeklinde belirtti.

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

AK PARTÝ bunlarý da görmeli

AK PARTÝ bunlarý da görmeli YÖK ten yeni programa onay Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý açýlmasý konusundaki teklif Yükseköðretim Genel Kurul toplantýsýnda incelenerek uygun

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Teröre karþý tek yürek

Teröre karþý tek yürek "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

için tek yürek oldular

için tek yürek oldular Evinden çok ölen kedisine üzüldü 27 HAZÝRAN 2015 CUMARTESÝ Elvançelebi köyünde çýkan yangýnda yaþlý bir çiftin yaþadýðý ev yanarak kül oldu. Yangýnda yýllardýr yanýnda www.yildizhaber.com beslediði kedisi

Detaylı