Doðu Türkistan Ramazan'da da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doðu Türkistan Ramazan'da da"

Transkript

1 Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý. Motosiklet sürücüsü hafif yaralý olarak ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Asgari ücret 1 Temmuz'dan sonra artýyor 30 HAZÝRAN 2015 SALI 40 KURUÞ Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni asgari ücret ve kesintiler hakkýnda açýklama yaptý. SAYFA 3 TE ÇFK Fotoðrafçýlýk kursu baþladý Doðu Türkistan Ramazan'da da kan aðlýyor Çin'in Uygur Türklerinin yaþadýðý Doðu Türkistan'da oruç tutmayý yasaklamasý üzerine bölgede gerginlik her geçen gün týrmanýyor. Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde düzenlenen "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" baþladý. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç, Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek... SAYFA 4 TE "Kýzýl Çin Devletinin vahþeti durdurulmalýdýr" Kenesavarlar iþbaþýnda SAYFA 2 DE Alaca Ziraat Odasý, Ticaret Borsasý ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü birlikte düzenledikleri organizasyonla doðaya keklik býraktýlar. Yenice, Sincan, Evci, Camili, Kalýnkaya, Haydar, Perçem, Boðaziçi, Mahmudiye, Killik, Yaðlýçal... SAYFA 3 TE AK Parti durum deðerlendirmesi yaptý AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Genel Merkezinde Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile bir araya geldiler. Ramazan ayýnda Sincan'da polis 18 Uygur'u katletti. Çorum'da çok sayýda sivil toplum kuruluþu yaptýklarý açýklamada Çin zulmüne tepki göstererek gerek ulusal gereksel Bu oyuncaklar büyükler için Çorum'da kardeþlik çadýrýnda iftar Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftar programlarý devam ediyor. Ýftar çadýrýnda 26 Haziran 2015 cuma günü iftarýný Hatap Un Ltd.Þti. verdi. SAYFA 2 DE Çorum'da açýlan model araba kiralama dükkanýnda büyükler, çocukluðuna geri dönüyor. Bu ilginç iþyeri sadece 14 yaþ üzeri ve yetiþkinlere hizmet veriyor. uluslar arasý alanda Uygur Türklerine yardým eli uzatýlmasýný dile getirdiler. STK'lar Türkiye'ye Çin malý ithalatýnýn durdurulmasý gerektiðini de ifade ettiler. SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Sungurlu Halk Kütüphanesinin durumu içler acýsý! Sungurlu Ýlçe Halk Kütüphanesinin tavaný yaðmurlu günlerde su sýzdýrýyor. Ýlçe Özel Ýdare binasýnýn üst katýnda bulunan Halk Kütüphanesinin tavanýnýn yaðmur yaðdýðýnda su sýzdýrmasý kütüphaneyi kullanan vatandaþlarý rahatsýz ediyor. SAYFA 7 DE ASP kadrosundaki öðretmenler de 'öðretime hazýrlýk ödeneði'nden yararlanabilecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformundan yapýlan açýklamada Doðu Türkistan'da Çin devleti tarafýndan 18 müslümanýn katledilmesine tepki gösterildi. "Mübarek Ramazan ayýnýn feyz ve bereketini yaþadýðýmýz þu günlerde islam beldelerinden hiçte iyi olmayan haberler gelmeye devam ediyor. Pýnar Koleji'nden TEOG'da iki birinci çýktý Pýnar Koleji dün açýklanan TEOG sonuçlarýna göre iki tane Türkiye birincisi çýkarttý. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, eðitim öðretim yýlýnda yapýlan TEOG 1 ve TEOG 2 sýnavlarýna katýlarak, her iki sýnavda da bütün sorularý doðru cevaplayan Selen Ünlü ve Selin Zihar'ýn Türkiye birincisi olduklarýný kaydetti. Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý yaptýðý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nde... SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:06 05:06 12:51 16:48 20:24 22:12 II. Mahmut Hânýn vefâtý (1839) - Emekliler Günü Çocuk Esirgeme Kurumunun kuruluþu (1921) Oruçlunun uykusu ibâdet, nefesi tesbihtir. Duâsý kabûl olur. Ameline kat kat sevap verilir. Hadis-i Þerif Mavi bir elbiseyle gelmiþtin, gökyüzü maviydi.. Getirdiðin rüzgarla ev kokuyordun.. Kolun koluma deðiyordu, omzun omzuma.. Mendilin maviydi, gökyüzü maviydi.. Bin dokuz yüz kýrk iki baharýydý Bahçeli pencereler önünde geziyorduk, Gözlerimiz buluþuyordu, ürperiyordum Gökyüzü maviydi, mendilin maviydi Sýcak nefesin yüzüme deðiyordu "Evlenebilir miyiz" diye sormuþtum, Yürüyüþün deðiþmiþ, yüzün penbeleþmiþti; Mavi elbiseler içindeydin, gökyüzü maviydi. Elini elime verdin, ayrýlýyorduk, Gözlerin gözlerimde, dudaklarýn ýslak, "Sýk sýk konuþalým" demiþtin; gittin.. Mendilin maviydi, gökyüzü maviydi.. Celal SILAY Günün Þiiri MAVÝ RANDEVU AK Parti durum deðerlendirmesi yaptý AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Genel Merkezinde Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile bir araya geldiler. Çorum Milletvekilleri ve AK Parti Ýl Baþkaný Genel Merkezde yaptýklarý toplantýda; Genel Seçimlerin ardýndan Çorum ve Ülke genelinde yaþanan süreci, Çorum'a yapýlan ve yapýlacak olan çalýþmalarý deðerlendirdiler. Çorum'da kardeþlik çadýrýnda iftar ÝÞKUR'dan 'Ayakkabý Ýmalatçýsý' kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Lsy Ayakkabý San. ve Tic. Aþ. iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Ayakkabý Ýmalatçýsý (Montaj) kursu açýlacak.ýþgücü yetiþtirme kursuna 200 kiþi alýnacak. ÝÞKUR'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kurs süresince kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlerin kurs sonunda Lsy Ayakkabý San. ve Tic. Aþ.'de istihdamý saðlanacak tarihinde baþlayacak kurs: OSB'de bulunan Lsy Ayakkabý San. ve Tic. Aþ'de yapýlacak.kursa katýlým þartlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasýnda bay-bayan olmak, en az il- SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý kokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (Açýk öðretimde okuyanlar baþvurabilir) baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un Kurs,Typ, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, Emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn Perþembe gününe kadar veya internet adresindeki "Kurs Listesi ve Baþvuru" kýsmýndan Çorum ilini seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor. Tel: HAVA DURUMU Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6902 2,6911 EUR 2,9931 2,9944 STERLiN 4,2357 4,2383 2,1906 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftar programlarý devam ediyor. Ýftar çadýrýnda 26 Haziran 2015 cuma günü iftarýný Hatap Un Ltd.Þti. verdi. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrýnda Belediye Bþk. Yrd. Zeki Gül, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Doç.Dr. Halil Altuntaþ, Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yrd. Abdullah Pamuklu, Hatap Un Ýþletme Sahibi Latif Kavukçu, Hatap Un çalýþanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ramazan Çadýrý iftarýnda Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Doç.Dr. Halil Altuntaþ iftar öncesi katýlýmcýlara bir süre sohbette bulundu. Daha sonra ezanýn okunmasýyla hep birlikte iftar yapýldý. Ýftar yemeðinin ardýndan yemek duasýný Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn yaptý. Ýftar çadýrý her yýl olduðu gibi bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor.ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Asgari ücret 1 Temmuz'dan sonra artýyor Hacý Nuri Lafcý ASP kadrosundaki öðretmenler de 'öðretime hazýrlýk ödeneði'nden yararlanabilecek Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý yaptýðý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nde, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nde görev yapan öðretmenlerin de öðretime hazýrlýk ödeneðinden yararlanabileceklerini belirtti. Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nde görevli öðretmenin öðretime hazýrlýk ödeneðinden yaralanmak üzere yaptýðý baþvurunun reddi üzerine Saðlýk Sen tarafýndan dava açýldýðýný belirten Lafcý, "Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nün, fiili öðretmenlik yapmayanlarýn öðretime hazýrlýk ödeneðinden yararlanamayacaðý açýklamasý üzerine hazýrlanan dava dilekçesinde ilköðretim ve okul müdürleri ile yardýmcýlarý, cezaevi okullarýnda çalýþan öðretmenler, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda Kuran kursu öðreticileri, MEB merkez teþkilatlarýnda görevli öðretmenler, Adalet Bakanlýðý Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nde görevli öðretmenlerin fiili olarak derslere girmemesine raðmen bu ödenekten yararlandýðý vurgulandý. Öðretime hazýrlýk ödeneðinden Ýl Müdürlüðü'nde görevli öðretmenin yararlandýrýlmamasýnýn hakkaniyete aykýrý ve keyfi bir uygulama olduðu belirtilen dilekçede ödenekten yararlandýrýlmasý gerektiði ifade edildi. Ankara 11. Ýdare Mahkemesi verdiði kararda Ýl Müdürlüðü'nde görevli öðretmenin fiilen görevde olduðuna hükmederek öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneðinden yararlandýrýlmasýna karar verdi" þeklinde kaydetti. Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni asgari ücret ve kesintiler hakkýnda açýklama yaptý. Açýklamasýnda, "Asgari ücret, ilgili kanunda belirtildiði üzere; ücret geliri elden eden bireylerin bir aylýk çalýþmalarý neticesinde temel ihtiyaçlarýný karþýlayabileceði ölçüde ödenmesi gereken (taban) en düþük ücret olarak tanýmlanmaktadýr. Asgari ücret; Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafýndan belirlenir ve verilen karar ilgili yýlýn ilk günü Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girer" diyen Yýldýrým, "2015 yýlý 1.dönem Ocak ayýndan Haziran ayý sonuna kadar brüt 1.201,50 TL, net ise 949,07 TL, olarak uygulanan asgari ücret, 2015 yýlýnýn 2. döneminde yani 1 Temmuz - 31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda ise brüt 1.273,50 TL, net 1.000,54 TL olarak uygulanacaktýr" dedi. Kenesavarlar iþbaþýnda Alaca Ziraat Odasý, Ticaret Borsasý ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü birlikte düzenledikleri organizasyonla doðaya keklik býraktýlar. Yenice, Sincan, Evci, Camili, Kalýnkaya, Haydar, Perçem, Boðaziçi, Mahmudiye, Killik, Yaðlýçal, Kapaklý, Deðirmenönü, Dereyazýcý, Deðirmenderesi gibi bir çok köyün açýk arazilerine býrakýlan kekliklerin doðaya adaptasyon süresinden sonra ürüyebilecekleri kaydedildi. Kekliklerin kene, süne ve kýmýl zararlýlarýyla mücadele kapsamýnda doðaya býrakýldýðý da söylendi.alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz yaptýðý açýklamada, doðaya býrakýlan kekliklerin diðer bir yararýnýn da 'Çorum'da yaz aylarýnda ölümlere neden olan kenelerle mücadele etmek' olduðunu dile getirerek, "Ýnsanoðlu doðanýn dengesini kendi elleriyle bozuyor. Bilinçsiz avlanma, bilinçsiz zirai ilaç kullanýmý, anýz yakma ve buna benzer birtakým olaylarla doðadaki besin zinciri bozulmaktadýr. Bunun sonunda bir yararlý hayvanýn nesli tükenirken diðer bir zararlý hayvanýn nesli artmaktadýr. Örnek olarak, anýz yakma sonucu yýlanlar ölürken veya kaçarken tarla farelerinde büyük artýþ gözlenmektedir, yine kelik ve kuþlar öldürüldükçe kenelerde büyük bir artýþ görünmüþtür. Kýsacasý doðal hayatý korumak bütün insanlýðýn görevi olmalýdýr. Bizde bu bilinç ve sorumlulukla Alaca Ticaret Borsasý ve Tarým ilçe müdürlüðüyle birlikte doðaya keklik býraktýk. Çiftçimize ziraat açýsýndan her türlü yardýmý yapmaktan vazgeçmeyeceðiz. Ziraat Odasý olarak þu anda çiftçimize ziraat ile ilgili her alanda hizmet verme kapasitesine ulaþmýþ bulunuyoruz. Çiftçilerimizin de Odamýzýn bu çalýþmalarýndan yararlanmalarýný temenni ediyoruz" dedi.

4 "Doðu Türkistan Müslümanlarýna sahip çýkýlmalý" Necati Gül Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, yaptýðý açýklamada herkesi Doðu Türkistan'da müslümanlarýn yaþadýklarý Çin zulmüne tepki göstermeye çaðýrdý. Varlýðýna, inancýna ve kimliðine baðlý ve sadýk halde yaþayan Uygur Türkünün 22 Haziran günü Kaþgar'da hiç acýmadan katledildiðini dile getiren Gül, "Buna karþý hiçbir insan haklarý örgütünden, hiçbir demokrasi ve özgürlük sevdalýsý oluþumdan tepki gelmedi Niye? Çünkü öldürülenler Müslüman Türktü! Buradan bir uyarýda bulunayým. Müslüman'ýn siyahý - beyazý - sarýsý olmaz. Müslüman, Türk'te olsa, Arap'da olsa, Alman'da olsa Müslüman'dýr. Müslüman da renk arayan renklilerin kalpleri biz biliyoruz ki kapkaradýr. Yoksa sizde renklilerden misiniz. Neden sesiniz çýkmýyor? Doðu Türkistan'a gözünü kapatýp yönünü dönenler, emperyalizme kule nöbetçiliði yapanlar Doðu Türkistan'a gülüyorlar" dedi. Gül þöyle devam etti: "Bulduðu ve uzatýlan her mikrofona sözde Ýslam savunuculuðu yaptýðýný söyleyen sivil toplum örgütleri, bu insanlar Müslüman deðil mi? Sözde özgürlük dernekleri insan haklarý savunucularý sayfa sayfa ilan veren sözde demokrasi havarileri dernekler ve vakýflar Neredesiniz? Bir kiþi öldü diye ayaklanmaya davet edenler, þehirleri yakýp yýkanlar, havai fiþek atanlar, bilmem ne için arabalarý dükkanlarý yakanlar; Neredesiniz? Ýþinize gelince meydanlarda salladýðýnýz o ellerinizin baðlý olduðu gövdeye yön veren baþlarýnýz neden deve kuþu gibi kumlara sokulu. Bunlar insan deðil mi? Alim denilen, Allah dostu olduðunu ileri sürülen, irfan ehli manevi kanaat önderleri Müslümanlarýn sürüklendiði felakete niçin itiraz etmezler? Kýzýþan kavgalar, derinleþen ihtilaflar, birbirine düþen insan ve inanç gruplarý yüzünden Ýslam paramparça.""türkiye ve Ýslam Dünyasý artýk uyanmalý ve gerekli tepkiyi göstermeli" diyen Gül, "Birleþmiþ Milletler adam gibi tepki göstermelidir. Türklerin de insanca yaþama hakký vardýr, zulüm sadece sizlerin sandýðý gibi belirli bir coðrafyada yoktur. Uygur Türklerine yapýlan zulme seyirci kalýp hala Müslüman'ým diyenler, birilerini görüp, Doðu Türkistan'ý görmezden gelmemeli. Mesele A, B, C partili, o, bu yada þu dernek yada vakýflý olmak deðil. Þunu bilelim ki eðri ok ne kadar hýzlý giderse gitsin doðru hedefe ulaþmaz. Bir ve birlik olup ses çýkarmalýyýz. Bu vesile ile baþta zalim Çin Devletini olmak üzere zulüm yapan ülke ve milletleri nefretle kýnýyorum" ifadelerini kullandý. Alaca Ýmam Hatip Lisesinde promosyonlu kayýt dönemi Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde düzenlenen "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" baþladý. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç, Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýmýný yapmak amacýyla kurulan ÇFK'nýn ilk olarak fotoðraf kursu düzenlediðini söyledi. Fotoðraf sanatçýsý Altan Özeskici tarafýndan Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ (TE- OG) sýnav sonuçlarý dün açýklandý. Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, bu yýl okullarýna kayýt yaptýracak olan öðrencilerin daha nitelikli öðrencilerden oluþmasý için bir promosyon kampanyasý baþlattý. Bu yýl Alaca Anadolu Ýmam hatip Lisesini tercih edecek öðrencilerden ilk 25 öðrenciye müthiþ hediyeler verilecek. 400 puanýn üzerinde Alaca Ýmam Hatip Lisesine kayýt yaptýran bir öðrenciye 4 yýl boyunca her ay 100 TL burs, daha sonraki öðrencilere de diz üstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, akýllý telefon, yarým altýn, çeyrek altýn, gram altýn, bisiklet, kamera, fotoðraf makinesi, tablet, hediye çeki gibi hediyeler sunulacak. Okul Müdürü Kadir Þimþek konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi: "Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðü olarak, okulumuzda kaliteyi artýrmak ve daha nitelikli öðrencileri okulumuza çekmek için, TEOG sýnavlarý sonucu okulumuzu tercih edecek ilk 25 öðrenciye müthiþ hediyeler sunuyoruz. Okulumuza bu yýl sadece 68 öðrenci alacaðýz. Yüksek puanlý öðrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Ýmam Hatip Liseleri artýk eski ihtiþamlý günlerine dönmeye baþladý. Bundan sonra sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda baþarý, bizim göbek adýmýz olacak. Bu yüzden kaliteli eðitim, sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda baþarý görmek isteyen öðrenci ve velilerimizi okulumuza bekliyoruz. Bu yýl çok verimli bir yýl geçirdik. Son 5 ay içerisinde 5 konferans gerçekleþtirdik. Katýldýðýmýz spor yarýþmalarýnda 11 kupa ile Alaca'da en çok kupa kazanan okul olduk. Arapça yarýþmalarýnda 3 dalda da Çorum birincisi olduk. Satrançta Çorum birincisi, Güreþte Çorum ikincisi, Futbolda Alaca ikincisi, Voleybolda Alaca üçüncüsü, Masa Tenisinde Alaca üçüncüsü, Siyer-i Nebi Yarýþmasýnda iki kez Çorum ikincisi, Hafýzlýkta Çorum ikincisi, Kur'an-ý Güzel Okumada Çorum üçüncüsü, Hutbe Okumada Çorum üçüncüsü, Þiir okumada Alaca üçüncüsü olduk. Ayrýca sosyal proje olarakta Milli eðitim Bakanlýðý ile ÝHH'nýn Yetim Kardeþ Projesi ile dünyanýn 7 ülkesinden 15 yetime sponsor olduk ve bir yýl boyunca onlara bakýyoruz. Evet bu yýl yaptýklarýmýz henüz baþlangýç. Gelecek yýllar bu tempoyu artýrarak devam ettireceðiz. Bu baþarýlarýn elde edilmesinde emeði geçen tüm öðrencilerimizi, öðretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Unutmayalým ki, Ýmam Hatipli olmak bir ayrýcalýktýr." ÇFK Fotoðrafçýlýk kursu baþladý verilen kursun yaklaþýk 2,5 ay süreceðini ifade eden Aykaç, cumartesi ve pazar günleri gerçekleþtirilen derslere yaklaþýk 50 kiþinin katýldýðýný kaydetti. Kurs süresince çeþitli geziler ve söyleþiler de düzenleneceðini belirten Aykaç, "Kursumuz yoðun bir katýlýmla devam ediyor. Hafta sonlarý düzenlenen derslerde temel fotoðrafçýlýk eðitimi alan kursiyerlerimiz ayrýca kent içerisinde ayakkabýcýlar ve bakýrcýlar arastalarý ve tarihi mekanlarý gezerek, bu alanlarda pratik yapýyorlar. Eylül ayýna kadar sürecek kurs sonunda katýlýmcýlara sertifika verilecek. Bunun yaný sýra ÇFK olarak her kursiyerimize çanta, selfie çubuðu, termos bardak, þapka gibi malzemelerden oluþan bir paket veriyoruz" diye konuþtu. ÇFK olarak Çorum'da fotoðraf sanatýnýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý için güzel çalýþmalar yapacaklarýný vurgulayan Aykaç, fotoðraf severleri ÇFK'ya davet etti. Aykaç, fotoðraf kursunun düzenlenmesinde katkýlarýný esirgemeyen HEM Müdürü Yasin Yetim ile salon tahsisi konusunda destek olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a teþekkür etti. Milli Eðitim Müdürlüðüne Sivil Savunma Uzmaný olarak yeni atandýðým yýllar. Bilgisayarlar þimdiki gibi yaygýn deðil. Sivil savunma hizmetlerinin daha iyi yapýlabilmesi için il müdüründen bilgisayar istiyorum ama hiç oralý olmuyor. Dolaysýyla bende çok kýzýyorum. Cuma günü odasýna girdim 'Sayýn müdürüm, malumunuz gündemde Irak krizi var. Akþam sabah bir alarm gelebilir. O zaman sorumluluk kabul etmem' dedim ve çýkýp gittim. Cumartesi gecesi saat civarý telefon çaldý. Uykudan panikle uyanýp telefonun baþýna koþtum. Ýnsan ister istemez tedirgin oluyor. Çünkü bu saatte gelen telefon pek hayra alamet olmaz. Telefonun ahizesini kaldýrdým. Karþýdan gelen sesle beraber çevreden çocuk aðlama sesleri de geliyordu. Telefondaki ses 'Mahir Bey valilikten aradýlar. Senin dediðin çýktý. Ne yapacaðýz? Acil daireye gel.' Diyor. Bu arada Ankara'da ikamet eden yakýným rahatsýz olduðundan ve ayný zamanda gelen telefonda çocuk aðlama sesleri duyduðumdan donup kaldým. Allah korusun, yakýným vefat etti her hal diye koktum. Ancak bir iki dakika geçtikten sonra kendime gelebildim ve Ýl müdürünün aradýðýný algýladým. Bu arada telefonda Müdür Bey, ''Mahir Bey, ben milli eðitim müdürü. Sen sabah bir þey demiþtin ya o çýktý. Þimdi valilikten aradýlar. Acil daireye gel. Ne yapacaðýz?' demeye devam ediyor. Ben de tam düþünmeden 'tüm idarecileri çaðýr' dedim. Ýl müdürü tüm idarecileri daireye çaðýrmýþ. Daireye geldikten sonra,' müdür bey diðer idarecilere gerek yok' dedim. Bunun üzerine arkadaþlar evlerine gittiler. Soðuk bir kýþ gecesi, yerlerde kar var. Apar topar daireye geldim. O zamanlar Erhan Tanju Bey vali ve sivil savunmaya da hassas biri. Bu nedenle zamanda kýsýtlý olduðu için her kurum amiri il sivil savunma müdürlüðünün kapýsýnda gelen alarma nasýl cevap vereceklerini hakkýnda cevap alabilmek için sýra bekliyor. Çünkü alarmýn cevabý acil olarak isteniyor. Ben yetkililere seminer verirken 'normal dönemlerde sivil savunma iþlerini önemsemezseniz yarýn geceli gündüzlü acil bir alarm gelirse paniklersiniz. Býrakýn il sivil savunma müdürünü oradaki hizmetli arkadaþtan bile imdat beklersiniz. Çünkü bu konular basittir ama bilmeyenler için de çok zordur.' derdim. Ýl müdürlüðü kapýsýndaki kurum yetkililerinin kuyrukta beklediðini ve oradaki hizmetli arkadaþtan bile bilgi alýnmaya çalýþýldýðýný görünce seminerlerdeki 4 'BÝLGÝSAYARIM YOK KÝ MÜDÜRÜM' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný söylediklerimin çýktýðýna þahit oldum. Bizim Müdür Bey de il müdürlüðü kapýsýnda sýraya girdi. Ben bu arada iþin uzmaný olarak ' Müdür Bey 1,5 satýr cevap yazacaðýz. Hepsi bu kadar. Ýl müdürlüðüne sormaya gerek yok' dedim. Bunun üzerine Müdür Bey sýradan ayrýlýyor makamýna geçiyoruz. Ben söylüyorum, il müdürü bilgisayarda yazýyor. Üst yazýnýn altýna adýný soyadýný yazacak ama bir türlü yan yana yazamýyor. 'Panik anýnda insanlar bildiðini de þaþýrýr' sýrrýnca soy ismi ikinci satýra düþüyor. Bende gülmemek için kendimi zor tutuyorum ve içimden 'oh' diyorum. Bana soy isminin niye alt satýra kaydýðýný sorunca, 'Müdür Bey, bilgisayarým olmadýðý için bilgisayarda yazý yazmayý bilmiyorum. Þayet bilgisayarým olsaydý þimdi siz oturur ben yazardým' diyorum. Abartýsýz 5-10 dakika uðraþý sonrasýnda zor halletti. Aslýnda önceden kaymakamlýkta çalýþtýðým için bilgisayar kullanmayý biliyordum ama bana bilgisayar vermediði için yardýmcý olmadým. Uzun uðraþý neticesinde zoraki tamamlanan alarm tatbikat yazýsýnýn cevabýný sivil savunma müdürlüðüne ettik. teslim Necip Fazýl ''Yaptýðýnýz duaya dikkat edin. Bakarsýn kabul olacaðý tutar'' diyor. Ben de çalýþma azmimin zirvede olduðu zamanlarda 'bana bilgisayar vermiyor' diye birazda dikkatini çekmek niyetiyle kýzarak '' Müdür Bey, ortalýk karýþýk. Akþam sabah alarm gelebilir. Bizim planlarýn ve böyle acil durumlarda verilecek cevaplarýn bilgisayar ortamýnda hazýr olmasý lazým. Yoksa gece gündüz gelirse panikleriz. O zaman da ben sorumluluk kabul etmem. Þimdiden sizi uyarýyorum. ' diye yaptýðým uyarý Türkiye genelinde yapýlan alarm tatbikatý ile o gece gerçekleþti.sonuç mu? Daha önceki toplantýlarda sivil savunmanýn önemini anlatmaya çalýþacaðým diye tabiri caizse caným çýkarken o sabah yapýlan toplantýda sukut ettim. Bu sefer Müdür Bey, sivil savunmanýn öneminden bahsetti ve müdür yardýmcýsý Ýsmail Güngör Bey'e 'Sivil savunma uzmanýna derhal bir bilgisayar ayarlayýn' talimatýný verdi. Böylece bizde bilgisayarýmýza kavuþtuk.(2002) (Öneri ve eleþtirilerinizi bekliyorum: )

5 TEK 2 30 HAZÝRAN 2015 SALI 5 "Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada DAÝÞ terör örgütünün Kobani'de, Tunus'ta, Kuveyt'te, Fransa' da gerçekleþtirdiði katliamlarý kýnadý. "Memur Sen olarak, DAÝÞ terör örgütünün Kobani'de, Tunus'ta, Kuveyt'te, Fransa' da gerçekleþtirdiði hunharca katliamlarý þiddetle kýnýyoruz" diyen Ahmet Saatçi, "Biz DAÝÞ'in küresel emperyalizmin yüzyýl aradan sonra yeniden Ortadoðu'nun sýnýrlarýný deðiþtirme, bölgenin haritasýný yeniden çizme arayýþýna girmesiyle oluþturduðu taþeron bir örgüt olduðuna inanýyoruz. Bölgedeki, etnik ve mezhebi duyarlýlýklardan büyük savaþlar baþlatma konusunda deneyimli olan, emperyal güçlerin, Ýslam coðrafyasýnda dün olduðu gibi bugün de kanlý operasyonlar yapmaktan kaçýnmayacaðýna inanýyoruz. DAÝÞ eylemleriyle hep bir "öteki"ne ihtiyaç duyan, ABD benzeri ülkelerin kendi toplumlarýný bir arada tutma ve sorunlarýný örtmelerine yardým ederken, dini söylemle mücadelesine haklýlýk kazandýrmaya çalýþýrken, gerçekte Ýslam'ýn evrensel mesajýný da tahrip etmektedir" dedi. Farklý dinleri, kültürleri, medeniyetleri yok eden, yok edemediklerini ötekileþtiren, þeytanlaþtýranlarýn, demokrasi vaadiyle milyonlarý öldüren sömürgeci ve post sömürgeci devletlerin DAÝÞ gibi örgütlerin insanlýk dýþý eylemlerinin ortaðý olduðuna inandýklarýný belirten Saatcý, "Memur Sen olarak, ABD'nin Irak iþgalinin nasýl yýkýma ve mezhep kavgasýna yol açtýðýný unutmadýk. Körfez ülkelerinin ve Rusya'nýn, Ýran'ýn Irak ve Suriye'deki mezhebi gerilimleri nasýl kýþkýrttýðýný da biliyoruz. Memur Sen olarak DAÝÞ'i tasarlayan ve finanse eden devletlerden nihai çözüm beklemenin tarihsel bir yanýlgý olacaðýna inanýyoruz. Yine DAÝÞ'e karþý cephede kazanýlacak zaferin, bir benzerinin zihniyetlerine karþý da gerçekleþtirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Çünkü bugüne kadar dünyanýn her yerinden kendine taraftar bulabilen bu ve benzeri kanlý örgütlerden insanlýk kolay kurtulamayacaktýr. Öte yandan DAÝÞ'in kanlý eylemleri bahane edilerek, sýnýrýmýzda derin operasyon giriþiminde bulunan küresel güçlerin emellerini de çok iyi biliyoruz" þeklinde kaydetti. "Memur Sen olarak bu kanlý örgütün eylemlerinden zarar görenlerin en fazla sorumluluðu almasýný, etnik ve mezhep kýþkýrtýcýlarýna fýrsat verecek tutum ve davranýþlardan sakýnmalarýný, bu modern Frankenstein'i birlikte deþifre etmeye ve birlikte yok etmeye çaðýrýyoruz" diyen Saatcý, "Çünkü sahip olduðumuz medeniyet birikimi bizi sorumlu kýlmakta, mezhepçi-etnik gerilim kâbusuna son verecek gücü de bize vermektedir. Diðer taraftan sýnýrlarýmýzýn dýþýnda derin operasyonlar yapýlýrken, içeride meydana gelen kargaþayý kaosa döndürmek için fitneyi yaygýnlaþtýrmaya çalýþanlarý da kýnýyoruz. Bugün küresel bir senaryoyla karþý karþýyayýz. Bu senaryoda rol alan aktörleri iyi tanýyor ve uyarýyoruz: Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir" dedi. TÜRKAV'dan STK'lara Doðu Türkistan tepkisi! "Kýzýl Çin Devletinin vahþeti durdurulmalýdýr" Çorum Ýnsani Deðerler Platformundan yapýlan açýklamada Doðu Türkistan'da Çin devleti tarafýndan 18 müslümanýn katledilmesine tepki gösterildi. "Mübarek Ramazan ayýnýn feyz ve bereketini yaþadýðýmýz þu günlerde islam beldelerinden hiçte iyi olmayan haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiðimiz yýl zalim Çin hükümetinin aldýðý bir kararla bu ülkede yaþayan Müslümanlardan memur, öðrenci ve öðretmenlerin oruç tutmalarý resmen yasaklanmýþtý" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Kendi halkýnýn sapkýn inancý köpek yeme ayinlerinin serbest olduðu Çin'de Müslümanlarýn en temel hakký olan ibadet haklarý böylece kýsýtlanmýþtý yýlý Ramazan ayýnýn baþlamasýyla geçen hafta alýnan bu karar sonucu Çin'in Þincan Uygur Özerk bölgesinde polisin baþlattýðý operasyonda en az 18 kiþinin hayatýný kaybettiði ajanslar tarafýndan dünyaya duyurulmuþtur. Uygar dünyanýn her zamanki gibi pek ilgisini çekmeyen bu vahþet ve zulüm bizlerin yüreðini yaralamýþtýr. Doðu Türkistan'ýn Kaþgar vilayetinde olaylar meydana geldiði ve 18 Uygur kardeþimizin þehit edildiði bu vahþet maalesef ilk deðildir. Tarihte insanlýða barýþ ve adalet daðýtmýþ olan bu ümmet özellikle son yüzyýlda yaþadýðý zillet ile büyük ve aðýr bir imtihandan geçmektedir. Maalesef Müslümanlar birlik ve üm- met olma þuurunu kaybettiler. Allah'ýn ayetlerine muhalif iþler yaptýk, amacýmýzdan uzaklaþtýk, yaratýlýþ sebebimizi unuttuk. Batý dünyasýnýn düþtüðü dünyevileþme hastalýðýna bizler de tutulduk. Ümmet bir ve beraber olsaydý Ýslam beldelerinde bu olaylar yaþanýr mýydý? Atalarýmýzýn bir fermanýyla haksýzlýklarýn durdurulduðu o günler hafýzalarda hala tazeliðini korumaktadýr. Birlik ve beraberlik içinde, ümmet þuuruyla, ben deðil biz anlayýþýyla bu mübarek Ramazan ayýnýn bereketiyle o günleri tekrar getirmek mümkündür. Ey Müslüman kendine gel Allah'ýn ipine sýmsýký sarýl, ayrýlma. Batýlýlarýn nifak tohumlarý saçmasýna fýr- sat vermeyelim. Doðu Türkistan meselesi insanlýk meselesidir. Kýzýl Çin devletinin kahrý için orada yaþayan Müslüman kardeþlerimizin selameti için dualarýmýzda onlara da yer verelim. Ülkemizin devlet adamlarýna buradan sesleniyoruz, birbirinizle uðraþmayý býrakýn, düþman boþ durmuyor, alanýmýzý sürekli daraltýyor. Derhal gerekli diplomatik giriþimleri yaparak bu vahþi Kýzýl Çin Devletinin vahþetini durdurun. Tüm dünyaya bu olaylarý duyurun. Doðu Türkistan'ýn Kaþgar vilayetinde meydana gelen ve 18 Uygur kardeþimizin þehit edildiði bu olaylarý ve yapýlan yasakçý uygulamalarý kýnýyor ve Çin Devletini lanetliyoruz" denildi. Çin mallarý ithalatý durdurulmalý Özgür-Der Çorum Þubesi Genel Sekreteri Hüseyin Çaðlar zulmün aþaðýlýk yüzünü Suriye'de, Mýsýr'da, Irak'da, Filistin'de, Arakan'da gösterdiði gibi Doðu Türkistan'da da gösterdiðini belirtti. Bugün kapitalistleþen Komünist Çin'in, Doðu Türkistan Uygur Müslümanlarýna baský, iþkence ve vahþi katliamlarýna devam ettiðini dile getiren Hüseyin Çaðlar, "Kurulduðu günden beri Doðu Türkistan halkýna yapmadýðýný býrakmayan Çin Halk Cumhuriyeti, son günlerdeki uygulamalarý ve baskýlarýyla yine dünya gündeminde! Kapitalizmin son zamanlardaki en azýlý canavarý olan Çin, dünyayý ürküten nüfus, silah ve ekonomik gücünü Doðu Türkistan üzerinde acýmasýzca kullanýyor. Bir yandan, bölgenin zengin kaynaklarýný sömürürken, diðer yandan bu zengin topraklarýn Müslüman Uygur halkýný esaret altýnda fakirleþtirip, yoksulluða mahkûm ederek ucuz iþçi kaynaðý olarak kullanýyor. Uygurlarýn Hacca gitmeleri, cemaatle namaz kýlmalarý ve oruç tutmalarý engellenmektedir. Memur ve iþçilerin camilerde ibadet etmeleri, 18 yaþýndan kü- çüklerin dini eðitim almalarý Hüseyin ve ibadet etmeleri yasaklan- Çaðlar mýþtýr. Bu anlamda Uygur Müslümanlarýnýn mücadelesini, sadece demokrasi ve insan haklarý baðlamýnda deðerlendirmeyiz. Ýslami kimlik ve sembolleri yok etmeye dönük bu saldýrýlar Ýslam'a olan düþmanlýðýn göstergesidir" dedi. Çin Halk Cumhuriyet'inin Türkistan'ýn demografik yapýsýný deðiþtirmek için sözde kalkýndýrma projeleri sayesinde eski þehirleri yýkýp yerli ahaliyi kasýtlý bir þekilde göçe zorlayarak terörist devlet Ýsrail'in Filistin topraklarýnda uygulamaya çalýþtýðý strateji gibi bölge insanlarýný azýnlýk durumuna düþürüp iþgalci olarak yok etme politikasý izlediðini dile getiren Çaðlar, "Doðum yasaðý getirilerek birçok kadýn kürtaja zorlanmaktadýr. Böylece Uygur nüfusunun azalmasý ve neslin yok edilmesi istenmektedir. Doðu Türkistan'da da, bütün iþgale uðrayan Müslüman halklar gibi, en tabi haklarý olan direniþi, Suriye'de, Mýsýr'da, Filistin'de, Irak'da Afganistan'da ve Çeçenis- Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Daya- miþtir. Kaþgar kentinde oruç tutan 100'e yakýn nýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þube Baþkaný Müslüman'ýn Çin polisince öldürüldüðünü, Uygur Mehmet Ferit Erkün yaptýðý açýklamada, "Bilindiði Türkü genç bir kadýnýn, Türkiye'deki eþine kavuþgibi son aylarda zalim Çin yine yapacaðýný yaptý. mak için çocuklarýyla birlikte sýnýra gitmek isterken Binlerce soydaþýmýzý, kan kardeþimigözaltýna alýndýðýný, bir ay sorgulandýðýný, zi, din kardeþimizi sürgünlere gönancak saðlýklý girdiði polis merkezinden derdiler. Binlerce kardeþimizi þehit cesedinin çýktýðýný, çocuklarýnýn akýbetini ettiler. En son, geçen hafta içerisinde ise kimsenin bilmediðini basýndan takip Doðu Türkistan'da kardeþimiz Uyediyoruz" dedi. Bütün bunlara karþýn zam. Ferit lim Çin devleti terörle mücadele adý altýngurlara Ramazan'da zorla içki içirilerkün da soydaþlarýmýzý katletmeye devam ettikmesi gibi iðrenç olaylar meydana gel- tan'da olduðu gibi terörizmle suçlanmaktadýr. Asýl terörist direniþ ve direniþçiler deðil, bu coðrafyalarda iþgali sürdüren ABD, Rusya, Çin ve onlarýn destekçileridir. Bugün küresel güç haline gelmiþ Çin'in BM güvenlik konseyinde 5 daimi üyeden biri olmasý, uluslar arasý tepkiyi zayýflatmaktadýr. Diðer iþgalci ABD, Rusya, Fransa ve Ýngiltere'nin Ýslam coðrafyasýndaki iþgalleriyle beraber düþünüldüðünde acý bir manzarayla karþý karþýya olduðumuz da ortadadýr. Yeni Dünya Düzeni denilen manzara da bu olsa gerek! Doðu Türkistan tarihi ve toplum yapýsý hakkýnda yeterince bilgi sahibi olmayan Türkiye halký istenilen duyarlýlýða sahip deðil ve yeterli tepkiyi ortaya koymamaktadýr. Bunun en önemli sebeplerinden birisi tüm iletiþim araçlarýnýn Çin tarafýndan engellenmiþ olmasýdýr. Yaþanan zulüm ve zalimlik yeterince hýzlý ve saðlýklý bir þekilde dünya kamuoyu ile paylaþýlamýyor. Çin Doðu Türkistan'a sadece siyasi olarak deðil, iletiþim noktasýnda da büyük bir abluka lerini vurgulayan Erkün, "Peki, Filistin'de, Myanmar'da, Afrika'da ve dünyanýn deðiþik bölgelerinde sadece Müslüman olduðu için katledilen kardeþlerimiz için basbas baðýran adý sivil toplum kuruluþlarý olan sözde insan haklarý savunucularý nerede? Ayn el Arab'ta yaþananlarý tabi ki tasvip edemeyiz. Orada yaþananlarý tel'in edenler nerede? Orada mahsur kalanlara sözde yardým etmek için ülkemizi koridora çevirenlere yol veren, ülkemizi yönetenler nerede? Neden Ýslam alemi parçalanýyor? Neden Ýslam aleminin önderliðine soyunanlar uygulamaktadýr. Kapalý bir kutu olan Çin sadece istediði kadar bilgiyi kamuoyu ile paylaþmaktadýr. Türkiye siyasiler ve özellikle medya kuruluþlarý halký bilgilendirme ve yaþanan zulmü gündemleþtirmek için daha fazla gayret göstermeli, yapýlacak haber ve yayýnlarla duyarlýlýk artýrýlmalýdýr. Baþta AK Parti hükümetini olmak üzere tüm siyasileri yaþanan bu zulme karþý daha gerçekçi tepkiler vermeye, Çin Halk Cumhuriyeti ile olan diplomatik ve ekonomik iliþkiler baþta olmak üzere, dünyayý çöplüðe çeviren Çin mallarýnýn ithalatýnýn durdurulmasý noktasýnda tavýr almaya çaðýrýyoruz. Ýslam Dünyasý ve özellikle Türkiye'nin Türkistanlýlarýn sýkýntýlarýný Çin'in iç meselesi propagandasýna aldýrmadan ciddi bir þekilde ele almalý ve gereken giriþimler yapýlmalýdýr. Bizler dünyanýn neresinde olursa olsun, inancýndan, dilinden, kültüründen, düþüncesinden, kavmi özelliðinden dolayý asimilasyona ve zulme tabi tutulmalarýný kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve Doðu Türkistanlý kardeþlerimizin adalet ve özgürlük yolundaki mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz" þeklinde kaydetti. bu parçalanmalar karþýsýnda susuyorlar? Neden hem Müslüman ve hem de Türk olunca insanlar ötekileþtiriliyor? O kardeþlerimiz yüce önderimiz, rehberimiz, efendimizin ümmeti deðil mi eyy ümmetçiler. Neden susuyorsunuz? Yüce Türk Milleti artýk uyanmanýn zamaný gelmedi mi? Neden hala uyuyoruz, neden parçalanmalara karþý sessiziz, ne zaman uyanacaðýz, ne zaman birlik içerisinde beraberlik içerinde sesimizi çýkaracaðýz. Neden üzerimizdeki ölü topraðýndan silkinemiyoruz? Neden susuyorsunuz?" þeklinde belirtti.

6 6 Dikkat! Tatilinizi kabusa çevirebilir Bütün yýl heyecanla beklenen yaz tatili ortam deðiþikliði, hijyen ve dikkat eksikliði gibi nedenlerle hastalýklara davetiye çýkarabiliyor. Ortak kullanýlan eþyalar, kuma serilen havlu ya da kalabalýk havuzlar tatilin erken sonlanmasýna neden olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Þirin Elmi, yaz tatilinde enfeksiyon risklerinden korunma yollarý hakkýnda bilgi verdi. PLAJLARDAKÝ MÝKROPLARA DÝKKAT Plajlar da deniz ve özellikle de havuz gibi ortak kullaným alaný olduklarýndan temiz ortamlar deðildir. Kuma serilen havlu ile kurulanmak enfeksiyon etkenleri ile temas riskini artýrýr. Bu nedenle kurulanmak için kullanýlan havlu ile þezlong üzerine ya da kuma serilen havlunun ayrý olmasýna dikkat edilmelidir. Havlunuzu sermeden þezlonga oturmayýn Tatilde enfeksiyon kapmamak için havuz çevresi, duþlar, soyunma kabinleri ve þezlonglarýn temizliðine dikkat edilmelidir. Günde en az bir kez bu alanlarýn temizliði yapýlmalýdýr. Þezlonglar da ortak kullaným alanýnda olduðu için direkt temastan kaçýnýlmalýdýr. Mutlaka üzerine örtü veya havlu serilmeli, þezlong için Uyuþturucudan ölüm yaþý 13'e düþtü kullanýlan havlularla yüz ve vücut kurulanmamalýdýr. DURGUN VE KÖPÜKLÜ DENÝZ HASTA EDEBÝLÝR Ýyi temizlenmeyen ve sirkülasyonu fazla olmayan durgun havuzlarda birçok hastalýk tehlikesi vardýr. Genital mantar enfeksiyonlarý, ishal, idrar yolu enfeksiyonu, hepatit A, göz, kulak ve cilt enfeksiyonlarý havuz suyunun neden olduðu hastalýklardýr. Deniz suyu tuzlu olduðu için hastalýk yapýcý mikroorganizmalarýn yaþamasý daha zordur. Ancak durgun, kirli ve yüzeyi köpüklü denizler de ayný havuzlar gibi enfeksiyon riski taþýr. HAVUZ KALABALIKSA KENARDA OTURMAYI TERCÝH EDÝN Hepatit A, birçok ishal ve baðýrsak paraziti etkeni aðýz yolu ile bulaþýr. Kirlenmiþ havuz ve deniz suyunun yutulmasý ile mikroplar sindirim sistemine ulaþmakta ve hastalýklar oluþmaktadýr. Özellikle kapasitesini aþan havuzlarda ve çocuk havuzlarýnda bu risk çok fazladýr. Tatilden son birkaç gün içinde ishal olanlarýn ve özellikle de çocuklarýn havuza girmemesi gerekir. HER SUYA GÝRÝP ÇIKTI ÐINIZDA MAYONUZU DEÐÝÞTÝRÝN Genital mantarlarýn en önemli nedeni nem ve ýslaklýktýr. Ýyi temizlenmeyen ortak kullaným alanlarýnda bu hastalýklar çok daha kolay bulaþýr. Islak mayo ile beklememek, havuzdan çýktýktan sonra duþ alýp iyi kurulanmak ve mayoyu deðiþtirmek olasý enfeksiyon riskini azaltacaktýr. AÇIK BÜFE YÝYECEKLE RÝN CAZÝBESÝNE KAPIL MAYIN Tam pansiyon ya da her þey dahil otellerde açýk büfelerde sunulan yiyeceklere dikkat edilmelidir. Uzun süre açýkta kalan özellikle sütlü, kremalý, mayonezli, etli yiyeceklerde sýcaðýn etkisiyle çoðalan bakteriler gýda zehirlenmesi ve ishale sebep olabilir. Su tüketimine de özen gösterilmelidir. Kapalý kapaklý su þiþeleri kullanýlmalýdýr. Ýçeceklere konulan buzlarýn da temiz sulardan hazýrlandýðýndan emin olunmalýdýr. Havuzlarda bulaþabilecek hastalýklarýn yaný sýra; sauna, hamam gibi ortamlarýn da temizliði ve bakýmý uygun koþullarda yapýlmadýðýnda; mantar gibi enfeksiyonlara zemin hazýrlar. Bunun için havlu ve terlik gibi kiþisel malzeme kullanýmýna dikkat etmek gerekir. Grip tehlikesi yazýn da devam etmektedir. Farklý iklim, kalabalýk, plajlar, klimalarýn da etkisi ile özellikle çocuklar, yaþlýlar ve gebeler daha fazla risk altýndadýr. Buna sebep olan virüsler kýþýn görülen grip virüslerinden farklý deðildir. Bu durumda bol sývý tüketimi ve yatak istirahatý çok önemlidir. Emniyet Genel Müdürlüðü, Türkiye Uyuþturucu Raporu'nda korkunç bir gerçeði gözler önüne serdi. Raporda, uyuþturucudan ölüm bir önceki yýla oranla 4 kat artýþ gösterirken ölüm yaþýnýn 13'e düþtüðü ifade edildi. Baðýmlýlýkla mücadelede öncü kuruluþ Yeþilay, 26 Haziran Dünya Uyuþturucu Kullanýmý ve Kaçakçýlýðýyla Mücadele Günü'nde farkýndalýk oluþturmak, gençleri bilgilendirmek ve duyarlýlýðý artýrmak için halkla bugün meydanlara indi ve "Uyuþturucuya Hayýr" dedi. Ýstanbul'un çeþitli ilçelerinde düzenlenen eylemlere vatandaþ büyük ilgi gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüðü'nün 2014 Türkiye Uyuþturucu Raporunda yer alan veriler korkuttu. Rapora göre, geçtiðimiz yýl 648 kiþinin uyuþturucudan hayatýný kaybetti. Ölenlerden birinin 13 yaþýnda olduðu vurgulandý. Böylece uyuþturucudan ölüm yaþý 13'e indi yýlý uyuþturucu raporunda toplam ölüm sayýsý 162 kiþi olarak kaydedilmiþti. Buna göre uyuþturucudan ölüm yaþý bir önceki yýla oranda 4 kat artýþ gösterdi. Yeþilay son zamanlarda artýþ gösteren uyuþturucu kullanýmýna karþý alarma geçti 26 Haziran "Dünya Uyuþturucu Kullanýmý ve Kaçakçýlýðýyla Mücadele Günü"nde halkla birlikte sokaklara inerek uyuþturucuyla gelen ölümlere dur demek için eylem yaptý. Þiþli Camii önünden baþlayýp Mecidiyeköy'de basýn açýklamasý ile sona eren yürüyüþte Genç Yeþilaycýlar halkla birlikte "Uyuþturucuya Dur!" pankartlarý taþýyarak sloganlar attý. Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Adnan Çakýroðlu, Yeþilay Genel Müdürü Savaþ Yýlmaz, Ýstanbul Halk Saðlýðý Müdürü Prof. Dr. Nurhan Ýnce, Ýstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürü, Yeþilay Bilim Kurulu üyesi, Psikolojik Danýþman Uður Evcin ve Genç Yeþilaycýlarýn katýldýðý etkinlikte artan uyuþturucu kullanýmýna ve baðýmlýlýkla mücadeleye dikkat çekildi. "243 milyon insan ölümle burun buruna yaþýyor"yeþilay Genel Müdürü Savaþ Yýlmaz eylem sonrasý gerçekleþtirdiði konuþmada, Birleþmiþ Milletler Uyuþturucu ve Suç Ofisi 2014 Dünya Uyuþturucu Raporu verilerini açýklayarak, raporda 243 milyon insanýn kullanýcý olarak belirtildiðini söyledi. Rapora göre dünya yetiþkin nüfusunun 0,6'sý yani her 200 kiþiden biri uyuþturucu kullanýyor dedi.raporda Türkiye'nin mücadele konusundaki baþarýsýna dikkat çekildiðini söyleyen Yýlmaz, Yeþilay olarak bu baþarýyý sürdürmek adýna istikrarlý bir þekilde çalýþýyoruz. Genç nüfusumuzu korumak, geleceðimiz saðlýklý ve temeli saðlam bir þekilde inþa etmek bizlerin görevi. Biz de bu gün de duyarlý vatandaþlarýmýzla bir araya gelerek yürüyüþ ve bir takým etkinliklerle vatandaþlarýmýzda farkýndalýk uyandýrmak istedik. Sorun büyük ama gençliðimiz de güçlü." þeklinde konuþtu.ýstanbul Halk Saðlýðý Müdürü Prof. Dr. Nurhan Ýnce ise, Türkiye'de yasadýþý kullaným %8'den daha azdýr ama gerekli önlemler alýnmazsa, saðlýk ve sosyal sorunlar artacaktýr. Bu aþamada toplumsal hareket ruhunun oluþturulmasý ayrýca anlam taþýmaktadýr" dedi. Eylem, Ýstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Psikolojik Danýþman Baþkomiser Uður Evcin'in þube çalýþmalarý hakkýnda bilgi vermesi ve bu güne özel hazýrlanan 26 Haziran Gazetesi'nin vatandaþlara daðýtýlmasýyla son buldu. Genç Yeþilaycýlar, baðýmlýlýkla mücadeleye dikkati çekmek için Beþiktaþ-Kadýköy vapur seferlerinde "Vapur Sefasý Eylemi" yaptý. 26 Haziran Dünya Uyuþturucu Kullanýmý ve Kaçakçýlýðýyla Mücadele Günü dolayýsýyla yolcularýn da katýlýmýyla 4 ayrý vapur seferinde gerçekleþtirilen eylemde, çalar saatler kuruldu ve ziller uyuþturucuyla mücadele için çaldý. "Geleceðimizi tehdit eden en acýmasýz tuzak uyuþturucudur", "Madde baðýmlýlýðýndan en iyi korunmanýn yolu hiç baþlamamaktýr" yazýlý dövizler açan Genç Yeþilaycýlar, geçen yýl 650'ye yakýn kiþinin sadece madde kullanýmýndan dolayý yaþamýný yitirdiðine iþaret edilerek, "Kaybolan canlarýn farkýnda mýsýnýz? "Tehlike zilleri sizin için çalýyor", "Madde artýk her þeyden daha yakýn", Madde kullanýmýna karþý birlikte el eleyiz" sloganlarýyla uyuþturucu tehlikesine bir kez daha dikkatleri çekti. GÝYÝM KUÞAM EÞYALARI ALIMI AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Giyim Kuþam Eþyalarý Alýmýalýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gazi Cad.Valilik Ek Binasý 8.Kat ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýlimiz ilçelerinde faaliyet gösteren Laçin ve Sungurlu Özel Bakým Merkezlerinin 2015 mali yýlý giyim kuþam alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Laçin ve Sungurlu Özel Bakým Merkezleri c) Teslim tarihi : Sözleþme imzalanmasýna müteakiben 15 (on beþ) gün içerisinde mesai saatleri içerisinde ve muayene komisyonu nezaretinde ilgili kuruluþ depolarýna teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik Ek Binasý Kat : 8 Çorum b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik Ek Binasý Kat : 8 Çorum adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik Ek Binasý Kat : 8 Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de Sabaha karþý ortaya çýkan öksürüðe dikkat! Özellikle yaz aylarýnda tetiklenen astým ataklarýnýn yaþam kalitesini azaltmamasý için bir takým önlemler alýnmasý gerekiyor. Erken evrede dönemsel olan astým þikayetleri, zamanýnda kontrol altýna alýnamazsa hayat boyu süren ciddi saðlýk sorunlarýna yol açabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Bölümü'nden Prof. Dr. Metin Özkan yaz aylarýnda astým hastalýðý ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi verdi. SABAHA KARÞI ORTAYA ÇIKAN ÖKSÜRÜÐE DÝKKAT! Astým, alýnan havayý hava keseciklerine ileten ve hava yollarý denilen küçük borucuklarýn daralmasý sonucu ortaya çýkan bir hastalýktýr. Hastalýk hava yollarýnýn týkanmasýnýn neden olduðu ataklar halinde kendini gösterir. Astým hastalarýnýn doktora baþvurma nedenleri genellikle; öksürük, nefes darlýðý, hýrýltýlý nefes alýp verme ve göðüste sýkýþma hissidir. Bu belirtilerin astým tanýsý konulmasýna yardýmcý olan özellikleri ise; tekrarlayýcý olmalarý, gece ve sabaha karþý ortaya çýkmalarý, bazý alerjen maddelere maruz kalýnmasý veya egzersiz sonrasý tetiklenmeleridir. Bu belirtiler ataklar arasýnda ortaya çýkmazlar ve astým hastalarý ataklar arasýnda kendilerini iyi hissederler. Astým tanýsý, detaylý hasta öyküsü, muayene bulgularý ve solunum fonksiyon testleri ile konulmaktadýr. AÞIRI SEVÝNME VE ÜZÜLME DAHÝ ASTIMI TETÝKLEYEBÝLÝYOR Bazý tetikleyici maddeler ve tetikleyici durumlar astým ve diðer alerjik hastalýklarýn belirtilerinin ortaya çýkmasýna neden olurlar. Özellikle yaz aylarýnda astým ve alerji hastalarý rahatsýzlýklarýný tetikleyebilecek, þikayetlerini artýrabilecek pek çok etkenle karþýlaþmaktadýr. Her hastada farklýlýk gösteren bu tetikleyiciler; polenler, alerjen maddeler, solunum yolu enfeksiyonlarý, yorucu fiziksel aktivite, hava kirliði olarak sýralanabilir. Bazý aðrý kesiciler ve kalp hastalýklarýnda kullanýlan beta bloker denilen ilaçlar da astýmý tetikleyici özellikte olabilmektedirler. Ýþlenmiþ patates, bira ve þarap gibi sülfit ve koruyucu madde içeren bazý gýdalar, reflü hastalýðý, aþýrý sevinme veya üzülme gibi yoðun duygular da astýmýn diðer tetikleyicileridir. ÝLAÇLARINIZI GELÝÞÝGÜZEL ALMAYIN Astým tedavisinde iki çeþit ilaç grubu kullanýlmaktadýr. Bunlar; hastalýðý tedavi eden ya da kontrol eden ilaçlar ve rahatlatýcý ilaçlardýr. Astým tedavisinde hangi ilaçlarýn ne kadar süre ile ve hangi durumlarda kullanýlacaðý mutlaka doktor tarafýndan belirlenmelidir. Yaz aylarýnda tetiklenen astým ve diðer alerjik hastalýklarýn etkilerini azaltmak için alýnmasý gereken önlemler: Kuru havalarda rüzgar varsa dýþarýya çýkýlmamadýr. Alerjenlerin havaya karýþýmýna neden olan çim biçme, yabani ot temizleme gibi bahçe iþlerinden uzak durulmalýdýr. Tatil yapýlacak otel ya da yazlýk alerjenler açýsýndan gözden geçirilmelidir. Açýk hava egzersizleri yaparken aþýrýya kaçýlmamalýdýr. Dýþarýda giyilen kýyafetler eve dönünce deðiþtirilmeli ve duþ alarak derideki ve saçlardaki alerjenler de temizlenmelidir. Yaz aylarýnda çamaþýrlar, havlu ve çarþaflar polenlerin yapýþmasýný engellemek için dýþarýda kurutulmamalýdýr. Dýþarý çýkarken geniþ kenarlý gözlükler kullanýlmadýr. Çok alerjik yapýya sahip kiþiler ve astým hastalarý alerji maskeleri de kullanabilirler. Polen miktarýnýn fazla olduðu dönemlerde þikâyetler baþlamadan alerji ilaçlarý alýnmalýdýr. Polen yoðunluðunun fazla olduðu saatlerde kapý ve pencereler kapalý tutulmalýdýr. Polen miktarýnýn fazla olduðu günün ilk saatlerinde dýþ aktivitelerden uzak durulmalýdýr. Evde ve arabada cam açmak yerine bakýmlarý düzenli olarak yapýlan ve polen filtreli klimalar kullanýlmalýdýr. Yaþam alanlarýnýn nem oranýný düþük tutulmalýdýr. Ev temizliði HEPA filtresi içeren vakumlu bir süpürge ile yapýlmalýdýr.

7 7 Bu oyuncaklar büyükler için Çorum'da açýlan model araba kiralama dükkanýnda büyükler, çocukluðuna geri dönüyor. Bu ilginç iþyeri sadece 14 yaþ üzeri ve yetiþkinlere hizmet veriyor. Remote Controlled (RC) adlý elektrikle, nitrometanla ya da benzinle çalýþan uzaktan kumandalý araçlar, oyuncak arabalardan vazgeçemeyenlerin en önemli hobisi. Çorum'da yaþayan Hüseyin Karabekmez de onlardan biri. Oðluyla birlikte model araç tutkusunu ticarete dönüþtüren baba Hüseyin Karabekmez, "RC Rent a Car" isimli iþyerinde bu pahalý hobiyi müþterilerine tanýtýyor. Sunduðu kiralama hizmetiyle de alým gücü olmayanlara, özel hazýrlanan parkurlarda model araç kullanma zevki yaþatýyor. Kiralýk model araçlarý 14 yaþ üzeri ve yetiþkinler kullanabiliyor. Hevesle model araçlarý izleyen çocuklara ise babalarýyla birlikte oynamalarý þartýyla izin veriliyor. Oðlunun oyunlarýna eþlik ederken bir çok oyuncak aldýðýný anlatan Hüseyin Karabekmez, kýrýlan arabalarý tamir etmenin aradan geçen yýllarda kendileri için bir hobiye dönüþtüðünü söyledi. "Bu hobi bize ilham verdi ve bir dükkan açtýk" diyen Karabekmez, "Benim iþ yeri açmanýn en büyük sebebi çocuklarýmla güzel vakit geçirmek ve insanlara da bu hobiyi tanýtmak. Genelde bize küçük çocuklar geliyor. Bizim oyun yaþýmýz 14 yaþ üzeridir. Model araçlar profesyonel ve hassastýr. Ama babalar evlatlarýyla geldiklerinde onlarý kýrmamak için birlikte oynamalarýna izin veriyoruz. Oynamanýn yaþý yok. Sýnýrý da yok. Dedelerde ninelerde gelebilir herkes bununla oynayabilir. Sadece erkeklere deðil model arabayý seven bayanlara da hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandý. Yunus Emre Ýþ Merkezi'ndeki dükkanda model araç sahiplerine teknik servis hizmeti de sunduklarýný dile getiren Hüseyin Karabekmez, maliyetin yüksek olmasý nedeniyle Türkiye'de model araç kiralayan iþletme sayýsýnýn az olduðunu ifade etti. Karapekmez, þunlarý söyledi: "Ýþ yerimde kurmuþ olduðum parkurda vatandaþlar kamyon, traktör, kepçe gibi çeþitli model araçlarla oynuyor. Hem keyifli vakit geçiriyor hem de araçlarý deneme fýrsatý buluyor." Çocuklarýyla birlikte iþ yerine gelen vatandaþlar ise model araçlarýn farklý bir alan ve hobi olduðunu söylediler. Model araç kullanmanýn gerçek araç kullanmaktan daha zor olduðunu anlatan vatandaþlar, stres atmak ve çocuklarla anlamlý bir vakit geçirmek için bu hobinin güzel bir uðraþ olduðunu sözlerine eklediler. Çorum Vizyon Dev yayýn balýðý tuttu Kýzýlýrmak'ta tutulan yayýn balýklarý büyüklükleri ile görenleri hayrete düþürüyor. Geçen hafta 20 kiloluk yayýn yakalanmasýnýn ardýndan bu kez 27 kiloluk baþka bir yayýn oltaya takýldý. 15 Nisan-15 Haziran arasýnda uygulanan av yasaðýnýn sona ermesinin ardýndan Kýzýlýrmak'ta balýk bereketi yaþanýyor. Nehir kenarýna akýn eden amatör balýkçýlar, oltayla dev yayýn balýðý yakalýyor. Balýkçýlar, yakaladýklarý birbirinden büyük yayýnlarla adeta kendileriyle yarýþýyor.geçen hafta Kargý ilçesinde yaþayan Mesut Þahin, Kýzýlýrmak'a attýðý oltasýyla 20 kiloluk yayýn balýðý yakaladý. Bu kez baþka bir amatör balýkçý 27 kiloluk yayýn balýðýný avladý. Kargý'da Ahmet Felik isimli amatör balýkçýnýn tuttuðu 27 kiloluk yayýn balýðýnýn boyu yaklaþýk 1,5 metre. Felik, yakaladýðý dev yayýnla poz vermeyi de ihmal etmedi. Yaz hamilelerine nefes aldýran öneriler Büyükten küçüðe herkesi etkileyen yaz mevsimi, yüksek sýcaklýk ve nem oranlarýyla en çok da anne adaylarýný zorluyor. Diyetisyen ve Yaþam Koçu Gizem Þeber, yaz aylarýnýn anne adaylarý dikkat edilmesi gereken bir süreç olduðunu belirtti. Bu konuda önerilerde bulunan Þeber, saðlýklý bir beslenme tarzýyla yaz mevsiminde de mutlu bir hamilelik geçirilebileceðine dikkat çekti. Diyetisyen ve Yaþam Koçu Gizem Þeber, yaz sýcaklarýnýn her yaþ grubu için riskleri olduðunu hatýrlatýrken, bebek bekleyen anne adaylarý için bu süreçte saðlýklý beslenmenin çok daha önemli olduðunu belirtti. Þeber, özellikle çalýþan hamilelerin daha dikkatli olmasýnýn altýný çizerek "Yüksek sýcaklýklar ve nem oraný bilhassa anne adaylarýný zorluyor, ancak bu süreci beslenmelerinde dikkat edecekleri küçük ayrýntýlarla yazý çok daha rahat geçirmek mümkün" dedi. Ýþte yaz hamilelerini rahatlatacak öneriler; SU ÝÇMEYÝ ÝHMAL ETMEYÝN Yaz aylarýnda su tüketimi anne adaylarýnýn kendilerini daha iyi ve enerjik hissetleri için önemli bir etken ancak tüketilecek suyun miktarý da kendisi kadar önemli. Anne adaylarýnýn, hem vücutlarýnýn susuz kalmamasý, hem de bebeklerinin rahatý için günde 2-2,5 litre su içmeleri þart. Ofis masanýzda su bulundurmanýz su içmeyi hatýrlatacaðýndan tüketeceðiniz su miktarýný da artýracaktýr. Pýnar Koleji'nden TEOG'da iki birinci çýktý Sungurlu Halk Kütüphanesinin durumu içler acýsý! Sungurlu Ýlçe Halk Kütüphanesinin tavaný yaðmurlu günlerde su sýzdýrýyor. Ýlçe Özel Ýdare binasýnýn üst katýnda bulunan Halk Kütüphanesinin tavanýnýn yaðmur yaðdýðýnda su sýzdýrmasý kütüphaneyi kullanan vatandaþlarý rahatsýz ediyor. Halk Kütüphanesi, 1995 yýlýnda dönemin Çorum Valisi Mustafa Yýldýrým tarafýndan hizmete açýlan Özel Ýdare binasýnýn üst katýnda hizmet veriyor. Kütüphanenin üstünün teras olmasý ve bu terasýn zamanla yýpranmasý sonucu yaðýþlý günlerde su sýzmasýna neden oluyor. Uzun zamandýr Kütüphanenin tavanýnýn su sýzdýrmasý binanýn sývasýnýn dökülmesine de neden olmuþ. Eski binasýnda sýcaklýðý ile bilinen Kütüphanede büyük pencereleri nedeniyle kýþýn ýsýnma sorununun da yaþandýðý bildirildi. Kütüphaneyi kullanan öðrenciler ve vatandaþlar binanýn fiziki yapýsýnýn düzeltilmesini ve ýsýnma sorunun biran evvel çözülmesini istiyor. 24 bin kitabýn bulunduðu Kütüphaneyi geçen yýl 32 bin 800 kiþi ziyaret etmiþ kiþinin üye olduðu Kütüphaneden yýllýk 8 bin 900 ödünç kitap üyelerin kullanýlmasýna sunulmuþ. sungurlugündem Pýnar Koleji dün açýklanan TEOG sonuçlarýna göre iki tane Türkiye birincisi çýkarttý. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, eðitim öðretim yýlýnda yapýlan TEOG 1 ve TE- OG 2 sýnavlarýna katýlarak, her iki sýnavda da bütün sorularý doðru cevaplayan Selen Ünlü ve Selin Zihar'ýn Türkiye birincisi olduklarýný kaydetti. Öðrencilerden bütün sorularý doðru cevaplandýrarak Türkiye birincisi olan Selen Ünlü ayný zamanda da yerleþtirme puaný 500 tam puan alarak bu alanda da Türkiye birincisi oldu. Birinci olan öðrencilere düzenlenen törenle ödül verildi.alpoðlu, öðrencileri üstün baþarýlarýndan dolayý tebrik etti ve baþarýlarýnýn bir anýsý olarak plaket ve altýnla ödüllendirdi. Alpoðlu, bu baþarýda emeði geçen bütün öðretmenlere ve bu süreçte kendilerini destekleyen öðrencilerin ailelerine ayrýca teþekkür ederek bu baþarýlarýn devamýný diledi. Hiçbir baþarýnýn tesadüf olmadýðýna olan inancýný dile getiren Alpoðlu, bundan sonrasýnda hazýrlanacaklarý üniversite sýnavlarýnda da ayný ciddiyet ve tempoyla bu baþarýnýn katlanarak devam edeceðine olan inancýný dile getirdi. Alpoðlu, öðrencilere Pýnar Koleji olarak %100 eðitim bursu ile de ödüllendirildiðini, bu tür baþarýlý öðrencileri burslu okumak üzere Pýnar Anadolu Lisesine beklediðini ifade etti.

8 YAÞAM 8 Cilt kanserinin en önemli nedeni Çocukluk çaðýndaki güneþ yanýklarý Dolar Alýrým Temel`e sormuslar: Yariýn dünyaya dev bir meteor çarpacak. Okyanuslar taþacak, dünya nüfusunun yarýs?ý o anda ölecek. Havaya yükselen tozlar dünyayý? karanl?ýða gömecek. Buzul çaðý baþlayacak, kalanlar da bu çaðda ortadan kalkacaklar. Ýnsanl?arýn sonu gelecek. Böyle bir felaketi önceden haber alsan ne yapars?ýn?temel hiç düþünmeden yan?ýtlam??ýþ: "Bütün paramla dolar al?ýr?ým" Sinema 20:50 Zeyrek ile Çeyrek Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Havalar ýsýnmaya baþlamýþken çocuklarýn en büyük eðlencesi, park, piknik ve tatil zamaný da yaklaþýyor. Uzmanlara göre, güneþli havada dýþarýda saatlerce vakit geçiren çocuklarýn nerede, nasýl oynayacaðýna ise çok dikkat edilmesi gerekiyor. Önlem alýnmadýðý takdirde güneþin çocuklar üzerinde önemli hasarlara neden olabildiðini belirten uzmanlar, yazýn çocuklara ince, hafif ve pamuksu giysiler giydirilmesi, güneþ çarpmasýna karþý bol bol sývý tükettirilmesi önerisinde bulunuyor. Ayrýca cilt kanserinin en önemli nedeni, çocukluk çaðýndaki güneþ yanýklarý olduðunu dikkat çeken uzmanlar "Hayatýnda bir kere su toplamýþ güneþ yanýðý olan bir çocuðun, cilt kanserine yakalanma riski yanýðý olmayanlara göre 2 kat fazladýr. Her yanýk ile bu risk 2 kat artar. Cilt kanserinden korunmanýn en iyi yolu, cilt yanýklarýný önlemektir." ifadelerini kullanýyor. Memorial Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uzmaný Dr. Mustafa Ertuðrul, konuya iliþkin yaptýðý deðerlendirmede bebekler ve çocuklarýn güneþe karþý daha hassas olduðunu söyledi. Çocuklarýn cildinin, yaþamýn ilk yýllarýnda çok ince olduðu için güneþe karþý da çok hassas olduðunu vurgulayan Dr. Ertuðrul, "Çocuklarý dýþarý çýkarýrken mutlaka güneþ koruyucu sürmek gerekir. Güneþ kremi seçerken de mineral filtre içermesi ve bebeðe alerji yapmayacak özellikte olmasýna dikkat edilmelidir. Çocuðunuzu güneþe çýkarmadan 15 dakika önce koruyucu ürün uygulayýn." diye konuþtu.dr. Ertuðrul, çok açýk tenli, renkli gözlü çocuklar ile 1 yaþ altý bebeklerde 50 faktör ve üzeri güneþ kremlerinin tercih edilmesi gerektiðini kaydetti. Bazý güneþ kremleri çocuklarda cilt alerjilerine sebebiyet verebildiðini, bunun için test edilmesi gerektiðini aktardý. Güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði, dolayýsýyla en etkili olduðu saatleri arasýnda asla güneþe çýkýlmamasý gerektiðinin altýný çizen Dr. Ertuðrul, bu süreçte çocuklarýn kýyafetlerine dikkat edilmesi gerektiðini anlattý. Dr. Ertuðrul, "Yaz aylarýnda çocuklara ince, hafif ve pamuk giysiler giydirilmelidir. Terleme ihtimalleri çok yüksek olduðu için de sýk sýk kýyafetleri deðiþtirilmelidir. Giysiler kadar bebek arabalarýnýn veya oto koltuklarýnýn kumaþlarýnýn da terletebileceði dikkate alýnmalýdýr." dedi. Yaz aylarýnda uzun süre güneþ altýnda kalan çocuklarda güneþ çarpmalarý olabildiðinden ateþi yükselmesi ve halsizlik gözleneceðini dile getiren Dr. Ertuðrul, þu bilgileri verdi: "Terleme sonucu sývý kaybý oluþur ve güneþ çarpmasý olan çocuðun sývý ihtiyacý artar. Bu nedenle bol bol su içirilmeli, vücut sýcaklýðý normalin üzerindeyse ateþ düþürücü ilaçlar kullanýlmalýdýr. Yaz aylarýnda güneþin vurduðu araç içinde çocuklar uzun süre býrakýlmamalýdýr. Özellikle 1 yaþ altý bebekler için bu ýsý tehlikeli sonuçlar doðurabilir." (CÝHAN) Filinta dizisinden tanýdýðýmýz, sakarlýklarý ve saflýklarýyla herkese saç baþ yolduran Zeyrek ve Çeyrek in baþ rolde olduðu durum komedi dizisi Ramazan boyunca ekranlarda... Dizi, zaman zaman tadý hâlâ damaklarda olan klasik Türk komedi filmlerine göndermeler yaparken, zaman zaman da günümüzde yaþanan olaylara, örneðin sosyal medyaya, þarkýlara, komik atýflarda bulunuyor... 21:00 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu 19:45 Sinema Savaþ Sanatý 3 Ajan Neil Shaw, Kuzey Koreli teröristlerin nükleer bir bombayý ele geçirmelerini önlemek için gizli bir göreve atanýr. Ancak iþler planlandýðý gibi gitmeyince Shaw, güzel bir arabulucu kadýný kurtarmak için çapraz ateþ arasýnda kalýr ve cinayetle suçlanýr. Þimdi her yerde aranan Shaw, gizemli kadýn ve yeni partneriyle birlikte gerçeði açýða çýkarmak ve dövüþ sanatlarý yeteneklerini kullanarak Koreli teröristleri durdurmak zorundadýr.oyuncular : Anthony 'Treach' Criss, Warren Derosa, Sung Hi Lee, Delaney Barr, David Basila Yönetmen : Gerry Lively Kenan Iþýk Devlet Demiryollarý'ndan emekli bir memur çocuðu olan Kenan Iþýk orta okul öðrenimi gerçekleþtiði dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya baþlamýþ, lise öðrenimini gerçekleþtirdiði Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiþtir. Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Iþýk, 1972 yýlýnda Devlet Tiyatrosu sanatçýsý olmuþtur.iþýk ayrýca, Þehir Tiyatrolarý Genel Sanat Yönetmenliði yapmýþtýr. Sanatçý devam eden kariyeri süresince çok sayýda tiyatro oyunu yazmýþtýr yýlýnda Köþe yazarlýðý sýrasýyla Resmî Gazete ( ), Yeni Yüzyýl ( ), tekrar Resmî Gazete ( ), Yeni Binyýl (2000) ve Akþam ( ) gazetelerinde çalýþtý. Televizyon ekranlarýnda baþrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaþtýðý "Dadý" adlý diziyle boy göstermiþtir yýlýnda Kenan Iþýk Erdoðan Aktaþ'la tanýþýp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayý býrakan Kenan Iþýk 20 Aðustos 2005 tarihinde Star Haber'i býraktý ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçý ayrýca Türk televizyon programlarý arasýnda fenomenler arasýna giren Kim 500 Bin Ýster yarýþmasýnýn sunuculuðunu yapmýþ, deðiþen yeni adý ile Kim Milyoner Olmak Ýster yarýþmasýnýn halen sunuculuðuna devam etmektedir.21 Mart 2014 günü Bilinci kapalý halde hastaneye kaldýrýlan Iþýk, ameliyata alýndý. Ameliyatýn 4 saat sürdüðü, sanatçýnýn hayati tehlikesi bulunduðu belirtildi. Spor sonrasýnda saunaya giren Iþýk'ýn, sauna sonrasýnda fenalaþýp dengesini kaybederek, kafasýný yere çarptýðý öðrenildi. Bu nedenle beyin kanamasý geçiren Iþýk, hemen ameliyata alýndý.[1]tedavisine halen devam edilmektedir. ETLÝ MÝLFÖY Malzemeler 1 Su Bardaðý Sývý Yað 1 Adet Soðan 1/2 Kg Kuþbaþý Et 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Bardak Su 1 Tatlý Kaþýðý Karabiber 12 Adet Milföy Hamuru 1 Adet Yumurta Sarýsý Tuz Yemeðin Tarifi Bir tencereye 1 su bardaðý sývý yaðý koyun. 1 Adet soðaný yemeklik doðrayýn. Yaðýn içinde soðanlarý pembeleþinceye kadar kavurun. Ýçine yarým kg. kuþbaþý eti atýp, kavurun. Daha sonra tencerenin kapaðýný kapatýn. Kýsýk ateþte etleri kendi suyuyla piþirin. 1 çorba kaþýðý salça 1 su bardaðý su, 1 tatlý kaþýðý karabiber ve yeterli miktarda tuzu ilave edin. Etler iyice piþince bir kenarda soðumaya býrakýn. Milföylerin birine bardakla yuvarlak þekil verin. Ýkinci milföye simit þekli verip birinci milföyün üzerine koyun. En üste de bir fýrça yardýmýyle yumurta sarýsý sürüp önceden 180 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda kýzartýn. Milföyler sararýnca fýrýndan çýkarýn. Ortalarýna hazýrladýðýnýz etleri koyun. Daha sonra milföyleri tekrar fýrýna verip birkaç dakika daha fýrýnda tutun. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Savaþ Sanatý 3 : Ýntikam 21:30 Devriye 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Rakipsiz Sinema 23:45 Hz. Yusuf 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Güldür Güldür 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Unutursam Fýsýlda 22:30 Beþ Kardeþ Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Sungurlar

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Ey iman edenler! Hepiniz topluca barýþ ve güvenliðe (Ýslam'a) girin. Þeytanýn adýmlarýný izlemeyin. Çünkü o, size apaçýk bir düþmandýr. Bakara, 2/208 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "Münafýðýn alameti üçtür. Konuþunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir þey emanet edilince hýyanet eder." (Buhari, "Îmân",23) Sahabe Hayatý Ebû Mûsa el-eþ'arî radýyallahu anh hicrî takvimin tesbitine vesile olan bir sahabî... Kur'an-ý Kerim'i bizzat Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öðrenerek ezberleyen bir hâfýz... Uzun yýllar idarecilik yapmasýna raðmen dünya malýna iltifat etmeyen bir zâhid vâli... Yemen'in Zebid þehrinde oturan, Eþ'ar kabilesindendir. Ýsmi Abdullah'dýr. Ebû Mûsa künyesiyle meþhur olmuþtur. Babasý Kays, annesi Zabye binti Vehb'dir. Ýslâm'a giriþini kendisi þöyle anlatýr: "Biz Yemen'de iken son peygamberin geldiði ve halký islâm'a davet ettiði haberi bize ulaþtý. Ben ve iki aðabeyim, Eþ'arî kabilesinden elli iki kiþilik bir heyetle birlikte Rasûlullah (s.a.)'i görmek için bir gemiye binerek yola çýktýk. Hava muhalefeti sebebiyle gemi bizi Habeþistan'a çýkardý. Orada Ca'fer Ýbni Ebî Tâlib (r.a.) ile buluþtuk. Yeni din ve Peygamber hakkýnda ondan bilgiler aldýk. Ve orada müslüman olduk. Kendilerini buraya Rasûlullah'ýn gönderdiðini söyleyen Ca'fer (r.a.) bizim de bir müddet burada kalmamýzý istedi. Bizler de onlarla birlikte Habeþistan'da oturduk. Daha sonra Rasûlullah (s.a.)'in müsadesiyle Habeþ hükümdarý Necâþî bizi Medine'ye gönderdi." Bu kafilenin Medine'ye geliþi sýrasýnda Rasûlullah (s.a.) Hayber fethinde bulunuyordu. Efendimiz bu savaþta bulunmayanlara hisse vermediði halde Eþarîlere ganimetten hisse verdi. Onlara yufka yürekli insanlar diye iltifat etti. Ebû Mûsa Hayber'in fethinden sonra yapýlan bütün gazve ve seriyyelere katýldý. Huneyn Gazvesinde bozguna uðrayan düþman askerlerini takip etmekle görevlendirilen amcasý Ebû Âmir el- Eþ'arî kumandasýndaki birlikte o da vardý. Amcasý þehid düþerken kumandayý Ebû Mûsa'ya býraktý. Evtas zaferini kazanan Ebû Mûsa el-eþ'arî (r.a.) Medine'ye döndü. Ýki Cihan Güneþi efendimizin huzuruna vardý. Durumu arz etti: Efendimiz her iki kumandana da duâ etti. HZ. EBÛ MÛSA EL-EÞ'ARÎ (r.anh) Ebû Mûsa'ya da: "Allahým! Abdullah Ýbni Kays'ýn günahýný affeyle ve kýyamet gününde ona en güzel makamý ver." diye dua buyurdu. O, Rasûlullah (s.a.) efendimiz zamanýnda Yemen'in Zebid, Aden, Me'rib ve sahil taraflarýnýn zekâtýný toplamakla görevlendirildi. Hz. Ebû Bekir (r.a.) devrinde de orada kalan Ebû Mûsa (r.a.) dinden dönen Esved el-ansî ile mücâdele etti. Daha sonra Medine'ye döndü. Kur'an-ý Kerîm'in kitap haline getirilmesinde büyük hizmetleri oldu. O, Kur'an-ý Kerim'i bizzat Rasûlullah'dan öðrenerek ezberleyen sayýlý sahabîlerden biridir. Güzel sesliydi. Kur'an okuyuþu herkesi hayran býrakýrdý. Dinleyeni titretip sarsan bir sesi vardý. Evinin önünden geçerken okuyuþunu iþitenler onu durup dinlemeden geçemezlerdi. Bir gece Rasûl-i Ekem (s.a.) efendimiz Âiþe (r.anha) annemizle bir yere gidiyorlardý. Ebû Mûsa'nýn evinin hizasýna gelince durdular. Ýçerden tatlý tatlý okuyuþunu dinlediler. Okumasýný bitirinceye kadar beklediler. Efendimiz sabahleyin onu görünce akþamki hadiseyi anlattý ve "Buna Davud'unkine benzer güzel bir ses verilmiþtir." buyurarak ona iltifat etti. O, Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimizin saðlýðýnda fetva verenlerdendi. Saffan Ýbni Süleyman bu konuda: "Rasûlullah zamanýnda Hz. Ömer, Hz. Ali, Muâz Ýbni Cebel ve Ebû Mûsa el-eþ'arî (r. anhüm)den baþkasý fetva vermezdi." diyor. Onun verdiði fetvalar küçük bir cüz hacminde idi. Kendisi fetvâ konusunda: "Gerçek, gün ýþýðý gibi ortaya çýkmadan bir hâkimin hüküm vermesi doðru deðildir." derdi.ebû Mûsa el-eþ'arî (r.a.), uzun yýllar idarecilik yaptý. Dünya malýna hiç iltifat etmedi. O, zühd ve takvâsýyla þöhret buldu. Etrafýndakilere hep Ýki Cihan Güneþi Efendimizin zamanýnda yaþadýklarý mütevazi hayatý, ihlâs ve samimiyeti, sâde yaþamanýn güzelliðini anlatýrdý. Ne olursa olsun her konuda ihlâs gerektiðini, Allah Teâlâ'dan çok korktuðunu söylerdi. Her an son nefesini düþünürdü. Son nefesini imanla vermek onun en büyük gayesiydi. Yakýnlarý onun bu haline bakar ve: "Kendine biraz acýsan" derlerdi. O da þöyle karþýlýk verirdi. "Atlar koþuya çýktýðý vakit, son noktaya gelesiye kadar nasýl bütün güç ve kuvvetlerini kullanýrsa, ben de son nefesimi imanla veresiye kadar bütün gücümü kullanmak mecburiyetindeyim." derdi.onun en belirgin vasýflarýndan biri de son derece hayâ sahibi olup edepli olmasýydý. Yýkanýrken dahi Allah Teâlâ'dan hâyâ edip karanlýkta iki büklüm olarak yýkandýðýný söylerdi. Talebelerine yumuþak huylu olmayý tavsiye ederdi. Onlarý Allah korkusundan aðlamaya teþvik ederdi. "Aðlayamýyorsanýz aðlamaya gayret edin. Zira Cehennem ehli göz pýnarlarý kuruyuncaya kadar aðlayacak. Sonra içinde gemiler yüzecek kadar kanlý yaþlar dökecekler" derdi.ebu Musa el-eþ'arî (r.a.) Hz. Ömer (r.a.) devrinde Basra valiliði ve kadýlýðýna tayin oldu. Valiliði esnasýnda, Nusaybin, Dinever, Kum gibi birçok þehrin fethinde önemli hizmetleri oldu. Ahfaz ve Ýsfahan'ý aldý. Tüster'de Ýran'ýn meþhur kumandaný Hürmüzan'ý esir aldý ve halifeye gönderdi. Daha sonra Hz. Ömer (r.a.) onu, Ammar bin Yâsir (r.a.)'dan boþalan Kûfe valiliðine tayin etti. Hz. Osman (r.a.) devrinde de ayný vazifeye devam etti. Bu arada Kur'an ve fýkýh dersleri verdi. Cemel vak'asýnda tarafsýz kaldý. Sýffinde Hz. Ali (r.a.)'in vekili oldu. Hakem olayýnda sulh için çok gayret etti. Sonunda yapýlanlara üzülerek tamamýyle uzlete çekildi. O, valiliði esnasýnda hicrî takvimin tesbit edilmesine vesile oldu. Ýslâm takvimini yazýlarýnda ilk defa o kullandý. Hz. Ömer (r.a.)'a bu konuda bir mektup yazarak: "Bize tarihsiz mektuplar gönderiyorsunuz." diye uyardý. Hz. Ömer (r.a.) da derhal bir þûra toplayarak hicreti tarih baþlangýcý olarak kabul etti. Ebû Mûsa el-eþ'arî (r.a.)'in 360 hadis-i þerif naklettiði ve 662 m. tarihinde vefat ettiði rivayet edilir. Vefatý Kûfe'de mi?mekke'de mi? olduðu da ihtilâflýdýr. Cenâb-ý Hak þefaatlerine nâil eylesin. Amin. DUA Allah'ým! Bu günde tuttuðum orucu gerçek oruç tutanlarýn orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kýl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandýr; suçumu bu günde baðýþla; ey âlemlerin ilâhý! Affet beni, ey suçlarý affeden. Rabbim! Amin MANÝ Misafirim nazlandý, Börek diye sýzlandý, Bir sini börek yedi, Biraz olsun uslandý. RAMAZAN YAZILARI ÝSLAM'DA ÝYÝLÝK TASAVVURU Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:06 20:24 22:12 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ ÝYÝLÝK SINANMAKTIR Allah, sahip olduðu erdemleri fark edebilmesi için insana okumayý emretmiþ, ilk Kur'an ayetinde ona yaratýlýþýný hatýrlatmýþ, ardýndan da mutlak anlamda ikram ve kerem sahibinin kendisi olduðunu vurgulamýþtýr. Okumayý ve anlamayý öðrendikten sonra insan, hayatý boyunca Allah'ýn kendisine en büyük ikramý olan aklýný ve kalbini iyi ya da kötü olma yolunda kullanýr. Bu zihinsel ve duygusal çabanýn insan ve toplum hayatýna yansýyan tarafý ise insanýn kerem sahibi Allah (c.c.) tarafýndan bahþedilen maddi imkânlarý ve bedensel yeterlikleri iyilik yolunca kullanmak ya da bencilce tüketmek konusunda sýnanmasýdýr. "Mallar ve evlatlar, dünya hayatýnýn süsüdür. Baki kalacak iyi ameller ise Rabbinin katýnda, sevap olarak da ümit olarak da daha hayýrlýdýr." "Mallarýnýz ve çocuklarýnýz imtihandýr. Allah katýnda ise büyük mükâfat vardýr." Ýmtihan; arýnmak, durulmak, kirlerinden kurtulmak, þeffaf ve berrak hâle gelmektir. Altýn veya gümüþ gibi kýymetli madenleri tortularýndan ayýrmak için yapýlan arýtma iþlemine "fitne/imtihan" denir. Allah (c.c.) sergiledikleri iyilik örnekleri aracýlýðýyla mümin kullarýný arýndýrýr, temizler, hakikati ve varlýðý idrak etmelerine engel olan kir ve tortularý kalplerinden uzaklaþtýrýr. Ýyilik yolcularý, "Allah'ýn, gönüllerini takvaya elveriþli hâle getirdiði" kimselerdir. Benzer bir hâli en önemli iyilik araçlarýndan olan zekât ve sadakanýn mallarýmýzý ve benliðimizi arýndýrmasýyla ilgili ayette de görmek mümkündür: "Ey Peygamber, onlarýn mallarýndan onlarý temizleyen ve arýndýran sadakayý al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için rahmet ve vakar vesilesidir." Kendisini tanrýlaþtýran insan için iyilik bir hayati bir önem taþýmadýðý gibi "imtihan"ýn karþýlýðý da yoktur. Kendini her þeyin maliki ve sahibi kabul eden bu karakter, sadece çaðýmýz insanýnda somutlaþmýþ da deðildir. Kur'an'ýn bizlere aktardýðý geçmiþ toplum olaylarýna bakýldýðýnda, insanýn kendisini merkeze aldýðý, baþkalarýnýn mahrumiyetlerini giderme çabasýný lüzumsuz gördüðü ve kendi refahýný hayatýn odaðý hâline getirdiði zamanlarýn daima yaþandýðý görülecektir. Kur'an, insanýn iyilik imtihanýný kaybettiði ve paylaþma duygusu yerine bencilliði koyduðu dönemlerin nasýl felaketlerle anýldýðýný çarpýcý þekilde bizlere anlatýrken, çaðýmýzýn içinde boðulmaya yüz tuttuðu vurdumduymazlýk ve iyilik yoksunluðuna karþý da bizleri uyarmaktadýr: "Örttüðünde geceye, aydýnlattýðýnda gündüze, Allah'ýn erkeði ve kadýný yaratmasýna yemin olsun ki, davranýþlarýnýz farklý farklýdýr. Kim iyilikte bulunur, takva sahibi olur ve iyiliðe sadýk kalýrsa, ona iyiliði ve cenneti kolaylaþtýrýrýz. Kim de cimrilik yapar, kendini üstün görür ve iyi olaný inkar ederse, ona da zorluðu ve cehennemi kolaylaþtýrýrýz." ÝYÝLÝK SAMÝMÝYETTÝR Ýyilikle imtihan veya iyiliðin imtihaný ayný zamanda iyilik yapmýþ olma hâlinin getirdiði mutluluðu kontrol altýnda tutmayý gerekli kýlar. Riya, üstünlük taslama, ihtiyaç sahibini hor görme, baþa kakma, bilinsin ve duyulsun diye iyilikte bulunma gibi hâlleri iyilik ahlaký kabul etmez. Veren elin alan elden üstünlüðü, muhtaca yardýmcý olan kiþinin ayný zamanda tevazu ve þükür ile kuþanmasýndadýr. O, iyilikte bulunduðu insaný kendisi için bir rahmet vesilesi olarak görür; hayýr ve ikramýn ardýndan sözle bile karþýlýk beklemenin infak ahlakýna aykýrý olduðunu bilir. Ýyilik yaptýðý kiþiyi kendi caný gibi bilmelidir gerçek iyilik sahibi. Kendini onun yerine koyabilmeli, ona samimi davranmalý, hoþa giden, güzel ve kýymetli varlýklarýný iyilik yolunda kullanmalýdýr. "Sevdiðiniz þeylerden paylaþmadýkça iyiliðe eremezsiniz.", "Onlar, sevdikleri yiyeceklerden yoksullara, yetimlere ve esirlere ikram eder, bizler sadece Allah'ýn rýzasý için sizlere ikramda bulunuyoruz, kesinlikle bir karþýlýk yahut teþekkür beklentisi içinde deðiliz derler." âyet-i kerimeleri, iyiliðin gönülsüz yapýlan bir davranýþtan ziyade muhabbet ve samimiyetle güzelleþen bir tutum ve anlayýþ biçimi olmasý gerektiðini hatýrlatýr. Ýçtenlikle yapýlan iyilik sadece iyilik göreni deðil, ayný zamanda iyilikte bulunaný da samimiyetin huzur, rahmet ve eman iklimine erdirir. Gösteriþ ve riyanýn kirlerine boðulmuþ iyilikler ise maddi ve manevi anlamda hiçlik, korku, yokluk ve derin bir piþmanlýktýr. "Mallarýný Allah yolunda paylaþtýktan sonra baþa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katýnda mükâfatlarý vardýr. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel söz ve baðýþlama, peþi sýra gönül kýrgýnlýðý olan sadakadan daha hayýrlýdýr. Allah kimseye ihtiyaç duymaz, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadýðý hâlde insanlara gösteriþ olsun diye malýný harcayan kimse gibi, sadakalarýnýzý baþa kakmak ve gönül kýrmak suretiyle boþa çýkarmayýn. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldýðý þiddetli yaðmurun kendisini çýplak býraktýðý bir kayanýn durumu gibidir. Bu tür kimseler kazandýklarýndan hiçbir þey elde edemezler." DEVAM EDECEK Haydar BEKÝROÐLU (DÝB Daire Baþkaný) NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði Beþamel Soslu Tavuk Sote Tavuðu sotelemek için; sývý yaðýmýzý tavamýza koyup küp küp doðradýðýmýz tavuklarý ilave ediyoruz. Tavuklar beyazlaþýrken biberlerini de küp küp doðrayýp ekliyoruz. Mantarý da ayný þekilde ilave edip suyunu çekene kadar soteliyoruz. Piþen tavuklarý borcama alýyoruz. Ayrý bir tencerede tereyaðý ile unu hafif kavuruyoruz ve yavaþça sütümüzü ekliyoruz. Koyu bir kývama gelince 2-3 dakika daha göz göz oluyor ve altýný kapatýp bir kase kaþar rendesinin yarýsýný ilave esip hýzlý bir þekilde karýþtýrýyoruz. Daha sonra tavuklarýn üzerine yayýyoruz. Kalan kaþarý da üzerine serpip 180 derecelik fýrýnda üzeri kýzarana kadar (yaklaþýk 15 dakika) piþiriyoruz. Afiyet olsun. Malzemeler 500 gr tavuk göðsü 2 adet kýrmýzý kapya biber 2 adet yeþil biber 300 gr mantar Baharat Ýsteðe göre bir tutam maydanoz Sývý yað BAYRAM NAMAZI: 06: 08 Beþamel sosu için; 1,5 su bardaðý süt 1,5 yemek kaþýðý un 1 yemek kaþýðý tereyaðý 1 kase rendelenmiþ kaþar

10 10 Davutoðlu'ndan flaþ Suriye açýklamasý: Çalýþmalar yapýldý, hazýrlýklýyýz! Saray'a askerî nakliye helikopteri alýnýyor Ýsraf tartýþmalarýnýn odaðýndaki Cumhurbaþkanlýðý Sarayý, Türkiye tarihinde eþi görülmemiþ bir adým atýyor. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn isteðiyle Saray'a, savaþ ortamlarýnýn vazgeçilmezi olan ABD yapýmý Chinook helikopter alýnacaðý belirtiliyor. 60 milyon dolarlýk çift pervaneli helikopterin VIP hizmeti verecek hale getirileceði kaydediliyor. Cumhurbaþkaný'nýn, savaþ uçaðý, mekanize araçlar, top gibi silah sistemlerini taþýyabilen bu kadar büyük bir helikopteri ne amaçla kullanacaðý merak konusu. Milyarlarca liralýk maliyetiyle israf tartýþmalarýnýn odaðý haline gelen Cumhurbaþkanlýðý Sarayý, Türkiye tarihinde eþi görülmemiþ bir adým atýyor. Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ýn isteðiyle Saray'a, gerektiðinde savaþ uçaðý taþýma kapasitesine sahip ABD yapýmý Chinook helikopter alýnacaðý belirtiliyor. Dünyaca ünlü çift pervaneli helikopterin birim maliyeti yaklaþýk 60 milyon dolar. Erdoðan için helikopterin VIP hizmeti verecek hale getirileceði kaydediliyor. Savaþ ortamlarýnýn vazgeçilmezlerinden olan Chinook, 55 kiþi taþýyabiliyor. Helikopterler, mekanize araçlarý, top gibi silah sistemlerini nakledebiliyor. Chinook helikopterleri Yunanistan, Ýngiltere, Ýtalya ve Mýsýr gibi pek çok ülkenin ordusunda görev yapýyor. Chinook'lar yük helikopterleri arasýnda efsanevi bir yere sahip. CH - 47S tipi Chinook model helikopterler ABD ordusu için ilk kez 1962'de üretildi. Her türlü iklim ve þartta, savaþta, afette muharip ve hayat kurtarýcý olarak görev yapýyor. Helikopterlerin, ABD ordusunda 2040'lara kadar görev yapmasý bekleniyor. Chinook'lar ayrýca, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn seyahatlerinde de destek amaçlý olarak sýk sýk kullanýlýyor. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun baþkanlýðýnda ocak ayýnda toplanan Savunma Sanayi Ýcra Komitesi'nde (SSÝK), daha önce 6 adet alýnmasý kararlaþtýrýlan Chinook'larýn sayýsýnýn 11'e çýkarýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Yeni sipariþ taleplerinden 4'ü Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan, biri ise Milli Savunma Bakanlýðý'ndan (MSB) geldi. MSB'nin helikopteri VIP maksatlý talep ettiði ve teslimat yapýldýðýnda söz konusu Chinook'u Saray'a teslim edeceði kaydediliyor. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn bu kadar büyük bir helikopteri ne amaçla kullanacaðý ise merak konusu oldu. Chinook alýmýyla ilgili asýl proje, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý ve Özel Kuvvetler Komutanlýðý'nýn (ÖKK) aðýr nakliye helikopteri ihtiyacýný karþýlamak için 2006 yýlýnda baþlatýldý. Ýlk projede alýnan 6 helikopterden 5'i Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'na diðeri ise Özel Kuvvetler'e tahsis edilecek. TSK þimdiye kadar yük taþýma ihtiyacýný Blackhawk ve Cougar helikopterleriyle saðlýyordu. 2012'nin Eylül ayýnda, izin dönüþü birliklerine teslim olmak üzere Elazýð'da toplanan 200 sivil silahsýz asker, 3 otobüs, 1 midibüs, 1 minibüs ve kendilerine refakat eden 10 zýrhlý araçla Muþ istikametine doðru ilerlerken saldýrýya uðramýþtý. 10 askerin þehit olduðu saldýrýnýn ardýndan kamuoyundan eleþtiriler yükselmiþ, askerlerin birliklerine neden havayoluyla sevk edilmediði sorusu gündeme gelmiþti. Eleþtirileri dikkate alan güvenlik bürokrasisi, Chinook nakliye helikopterlerinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için lobi faaliyetlerini hýzlandýrmýþ fakat sonuç alamamýþtý. Chinook'lar TSK envanterine girdikten sonra, Mehmetçiðin sevkýyatýnda da önemli rol oynayacak. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Türkiye'nin Suriye sýnýrýnda yaþanan geliþmelere iliþkin önemli açýklamalarda bulundu. Her türlü ihtimale karþý hazýrlýklý olduklarýný bildirdi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, dini azýnlýklar ve STK temsilcileri için Sepetçiler Karsý'nda verdiði iftarda konuþan Davutoðlu, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin teyakkuz halinde olduðunu anlattý. Þunlarý kaydetti: Eðer Türkiye'nin sýnýr güvenliðine bir halel gelecek olursa, eðer Türkiye kendisinin, bu huzur bahçesinin tehdit edildiði kanaatine varacak olursa her türlü ihtimale karþý da hazýrlýklýdýr ve bu hazýrlýk konusunda gerekli çalýþmalarýn hepsi yapýlmýþtýr. Kimse etraftaki ateþin Türkiye'ye sýçrayacaðý konusunda bir kaygý içinde olmamalýdýr. Hükümet olarak da þimdi koalisyon çalýþmalarý içinde, evet ikinci nitelikte bir görev yürüttüðümüzü düþünenler olabilir ama ülkemizin bir dakikasýna mal olacak bir geliþme karþýsýnda dahi sessiz kalmaz, gerekli her türlü tedbiri alýrýz. Devlet kurumlarý da bu tedbirlerin gereðini yapar. Hiç kimse Türkiye'nin bekasýndan, huzurundan daha üstün ve ari deðildir. Bu açýdan da þerefli Türk Silahlý Kuvvetleri'nin, milletimizin, bir bütün olarak, diðer emniyet görevlilerimizin ve bütün devlet kurumlarýmýzýn Türkiye'deki bu huzur ortamýnýn devamý için her an ayakta, her an müteyakkýz bir þekilde olduðu da bilinmelidir ve bu konuda da hiçbir ihmale mahal býrakýlmayacaktýr. Sýnýr boylarýmýzýn ve ötesinin güvenliði için oradan gelebilecek riskleri azaltmak için alýnmasý gereken tedbirleri alýrýz. 'Suriye'ye gir!' emri ortalýðý karýþtýrdý Ankara'da savaþ krizi! Bardakoðlu: Ýftarda sahurda melankolik yayýn yapan hocalara itibar etmeyin Eski Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu, Ramazan ayý dolayýsýyla ekranlara gelen iftar ve sahur programlarýna iliþkin olarak, "O programlarda melankoli ve abartýlý hüzün havasýnýn yaygýn olduðunu görüyorum. Programlarý yapanlarýn, o yayýnlara çýkanlarýn bazýlarý sahabelerin hayat hikayelerini abartýlý þekilde anlatýp, gözyaþý döküyorlar. Onlara itibar etmeyin" dedi. Hürriyet Gazetesi Yazarý Vahap Munyar, Eski Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu'nun, Ramazan ayý nedeniyle ekranlara gelen hocalarla ilgili eleþtirilerini Televizyonlarda gözyaþý dökenlere itibar etmeyin baþlýðýyla köþesine taþýdý. Ayný zamanda 29 Mayýs Üniversitesi bünyesindeki Kur'an Araþtýrmalarý Merkezi'ni de (KURAMER) yöneten Prof. Ali Bardakoðlu, Torunlar Grubu'nun patronlarý Aziz Torun ve Mehmet Torun'un geleneksel iftar davetlerinde kýsa sohbet gerçekleþtirdi. Munyar'ýn verdiði bilgiye göre, Prof. Bardakoðlu, ramazan ayýnýn, orucun anlamýna, önemine deðinip þu uyarýyý yaptý: Ramazan ayý nedeniyle televizyonlarda iftar ve sahur programlarý var. O programlarda melankoli ve abartýlý hüzün havasýnýn yaygýn olduðunu görüyorum. Programlarý yapanlarýn, o yayýnlara çýkanlarýn bazýlarý sahabelerin hayat hikayelerini abartýlý þekilde anlatýp, gözyaþý döküyorlar. Onlara itibar etmeyin. Bardakoðlu iftarda, dinin hayatýn içinde olduðunu vurgulayarak Abartýlý hikayeler ulaþýlmaz dindarlýk tarzý' ortaya koyuyor. dedi. Emekliye kötü haber: Ýntibak davasý reddedildi 2012 yýlýnda yürürlüðe giren Ýntibak zammýnýn yanlýþ ve eksik çýktýðý iddiasý ile ilgili açýlan davada karar çýktý. Maddenin yasa ile düzenlediðini belirten mahkeme davanýn reddine karar verdi.ankara 8. Ýþ Mahkemesi'ndeki duruþmaya Ýþçi, Memur ve Bað-Kur emeklileri Derneði (ÝMBED) Baþkaný Hamdi Öz, Sosyal Güvenlik Kurumu vekili katýldý. Davaya söz konusu maddenin yasa ile düzenlendiðini belirten mahkeme davanýn reddine karar verdi.6283 Sayýlý Ýntibak Yasasý'nýn 'eksik' olduðunu savunan Ýþçi, Memur, Baðkur Emeklileri Derneði Baþkaný Hamdi Öz, Ankara Ýþ Mahkemesi'ne Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine dava açmýþtý. Yasaya göre 31 Aralýk 1999 tarihinde emekli olan ile 1 Ocak 2000 tarihinde emekli olan arasýnda maaþ farký oluþuyor. Ankara koalisyon yerine Suriye'deki geliþmeleri tartýþýyor. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn bastýrmasýyla, Baþbakan Davutoðlu'nun TSK'ya verdiði ''Suriye'ye gir'' emri ortalýðý karýþtýrdý. 7 Haziran seçimleri sonrasýnda koalisyon ihtimallerine kilitlenen Ankara'da Suriye konusunda yaþanan önemli geliþmelerin ayrýntýlara ulaþýldý. Millet'in haberine göre, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun bir süre önce Suriye'nin Kuzeyinde yaþanan geliþmelere sonrasýnda Türk Silahlý Kuvvetleri'ne (TSK) Suriye'ye girin emri verdiði ortaya çýktý. asker ve Dýþiþleri Bakanlýðý bürokratlarý önce buna karþý çýktý. Genelkurmay Baþkanlýðý olasý riskleri ortaya koyunca Davutoðlu kýsmen geri adým attý. ERDOÐAN BASTIRIYOR Ancak Davutoðlu bu tavrýný yine revize etti. Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda AK Saray'da yapýlan güvenlik zirvesi sonrasýnda talebini bu defa yazýlý direktife dönüþtürdü. Baþbakanýn bu ýsrarý üzerine Genelkurmay, ikinci kez Suriye'ye girme planýnýn uluslararasý boyutunu anlattý. Riskleri açýkladý. Ayrýca bu konuda ayrýntýlý bir kararýn, kurulacak yeni hükümet tarafýndan verilmesinin daha isabetli olacaðý belirtildi.dýþiþleri bürokratlarý da böyle bir operasyonda NATO ve özellikle Rusya'nýn ikna edilmesini istiyor. Bunun yanýsýra konunun olasý bir erken seçim malzemesi olarak kullanýlabileceði kuþkusu da bulunuyor. TSK TEDBÝRLÝ DAVRANIYOR Cumhurbaþkaný ve Baþbakan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Güvenlik Zirveleri'nin yanýsýra Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn, Suriye sýnýr hattý bölgesinde yaþanan geliþmelerle ilgili Karargahta üst seviyeli istiþareler yaparak yol haritasý belirlediði ve Suriye sýnýr bölgesinden gerekli tüm hazýrlýklarý baþlatma talimatý verdiði ve bu talimat kapsamýnda bölgedeki birliklerde hareketlilik yaþandýðý öðrenildi. ÝKÝNCÝ ÝHTÝMAL: YENÝ HÜKÜMET BEKLENSÝN Sivil otoriteyi asker ile karþý karþýya getiren Suriye direktifiyle ilgili tartýþmalar derinleþirken TSK'dan beklenen adýmlar arasýnda Mehmetçik'in Suriye'ye girmesi seçeneði bulunmuyor. TSK, IÞÝD ve Esed rejimi ile mücadele eden Suriyeli muhaliflere destek verme konusunda da isteksiz. IÞÝD mevzilerinin Fýrtýna toplarýyla ya da havadan bombalanmasý, muhaliflere lojistik destek verilmesi gibi adýmlar için de yeni Meclis'in tavrýnýn beklenebileceði de TBMM Baþkaný seçilip, Baþkanlýk Divaný oluþmadan, yeni bir hükümet kurulmadan TSK'nýn adým atmasý beklenmiyor. Bu çerçevede, sýnýrda güvenlik tedbirlerinin yoðunlaþtýrýlmasý, bölgeye askeri sevkýyat yapýlmasý, bölgedeki istihbarat faaliyetlerinin artýrýlmasý, angajman kurallarý çerçevesinde TSK unsurlarýnýn teyakkuzda kalmasý gibi adýmlar dýþýnda bir adým atýlmayacak. TSK hedef olmadýkça savaþa müdahil olmayacak. ORDU VE DIÞÝÞLERÝ, ÝKTÝDARIN SA- MÝMÝYETÝNDEN ENDÝÞELÝ! Ankara kulislerinde, güvenlik ve Dýþiþleri bürokrasisinin Suriye konusunda iktidarýn samimiyetinden de emin olmadýðý konuþuluyor. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun daha önce IÞÝD'le ilgili sarf ettiði ve örgütü meþrulaþtýrdýðý iddiasýyla eleþtirilen sözlerini hatýrlatan yetkililer, ayný þekilde peþmergenin hükümetin izniyle Türk topraklarýný kullanarak PYD'ye yardýma gittiðini dile getiriyor.

11 2 AÐUS- 30 HAZÝRAN 2015 SALI 11 Arsin kendine güveniyor Yaðlý, Balkan ikincisi Geçtiðimiz cumartesi günü Karadað'da gerçekleþtirilen Yýldýzlar Balkan Þampiyonasý'nda mücadele eden Þeyma Hacer Yaðlý Balkan ikincisi olmayý baþardý. Karadað 'da Cumartesi günü9 Balkan Ülkesinin tamamýnýn katýlýmý ile baþlayan Yýldýzlar Balkan Þampiyonasýnda milli adeta tarih yazdý 19 madalya birden kazandý.millilerimiz 10 Altýn, 5 gümüþ ve 4 bronz madalya ile kýzlarda þampiyon olurken, erkeklerde ise þampiyonayý ikinci sýrada tamamladýr. Þampiyonada Çorum adýna milli forma ile mücadele eden Þeyma Hacer Yaðlý 40 kiloda Balkan Ýkincisi oldu. Transferin sessiz takýmlarýndan Arsinspor'da yeni sezona umut dolu gözlerle bakýlýyor. Geçtiðimiz sezonki kadrosunu Selçuk Vural dýþýnda tamamen koruyan Sarý-Siyahlýlar, bu nedenle fazla transfer yapmadan takýma direkt katký saðlayacak üst düzey oyuncularý renklerine katmak istiyor. Yeni sezon öncesi hedefini þampiyonluk olarak belirleyen Arsinspor, alacaðý baþarýlý sonuçlarla taraftarlarýnýn yüzünü güldürmek istiyor. Sarý- Siyahlý takýmýn Genel Sekreteri Muammer Þahin, yeni sezon öncesi en büyük artýlarýnýn geçtiðimiz sezonki baþarýlý kadrolarýný korumalarý olduðunu söyledi. Kadrolarýna güvendiklerini kaydeden Þahin, "Hedefe ulaþabilecek, kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Bu nedenle transferde çok oyuncu almayacaðýz. Alacaðýmýz oyuncularda takýma direkt katký saðlayacak isimler olacak. Mevcut oyuncu kadromuza güç katacak oyuncularý renklerimize katmak istiyoruz. Þartlarýmýza uygun bazý oyuncularla da görüþme halindeyiz. Anlaþmamýz halinde sözleþme imzalayacaðýz. Aksi taktirde diðer alternatifimiz de olan oyuncularla temasa geçeceðiz. Yeni takviyelerle birlikte Arsinspor kusursuz bir takým kimliðine bürünecektir" dedi. Kepek ekmeði çocuklar için uygun deðil! Aþýrý sevinme ve üzüntü Okul zamaný düzenli beslenmediðine inandýðýnýz çocuklarýnýzý okullarýn da tatile girdiði bu yaz döneminde kendi gözetiminizde saðlýklý besleyebilirsiniz. Peki orucunu tutamayan çocuklarýmýzý ramazanda ve sonrasýnda nasýl beslemeliyiz? Yeni döneme nasýl hazýrlamalýyýz? Öncelikle çocuklarýmýza, sindirim sistemini harekete geçirebilmeleri için uyandýklarýnda çok güzel doyurucu bir kahvaltý verin. Kahvaltýda çok kolay sindirilebilecek yiyecekler yerine çocuklarýn tercihine baðlý deðiþik alternatifler sunabilirsiniz. Yemeði bunlarla keyifli hale getirin * Okula gittiði için zamaný olmadýðýndan hiç yiyemediði omlet ve çeþitlerini þimdi onlara yapýn. * Dilediði ve sevdiði peynir ve çeþitlerini sofranýza koyun. * Besleyici bir ekmek seçin ama sakýn kepekli olmasýn. Tam tahýllý, çavdar veya köy ekmeði olabilir. (Kepek baðýrsaktan demir ve kalsiyum emilimini engellediði için çocuklar için uygun bir yiyecek deðildir). * Mevsimine uygun domates, salatalýk, marul, kýrmýzýbiber ve maydanozu eksik etmeyin. * Sofrada biraz da mevsim meyvesi olsun. * Ona süt veya taze sýkýlmýþ bir meyve suyu da ikram edin. * Zeytin seviyorsa yemek için tam zamaný. * Sofranýza çið badem, ceviz ve fýndýk ekleyin, istediðini istediði kadar yesin. Ýki öðün arasýnda 5 saat ara verin Kahvaltýsý bittikten sonra onun ev dýþýnda hareket etmesini saðlamaya çalýþýn. Ýki yemek arasý vereceðiniz 5-6 saatlik ara, sindirim sisteminin güçlenmesini saðlayacaktýr. Sindirim sistemi ne kadar güçlenirse; yediðiniz gýdalarý o kadar iyi parçalar ve içerdiði protein, yað, vitaminler ve mineralleri o kadar iyi sindirir. Sonucunda bedeni de güçlenmiþ olur. Böylece lüzumsuz acýkmalar ve ara atýþtýrmalarýn önüne geçilmiþ olur. Öðle yemeði vaktinde lütfen ona fast food tarzý yiyecekler yerine geleneksel Türk yemeklerinden vermeye çalýþýn. Çorba tercih edilecekse de mutlaka yemeðin üstüne içirin. Bu durum sindirim sisteminin daha rahat çalýþmasýný saðlayacaktýr. Her gün deðiþik yemekler tatmalarýný saðlayýn. Ekmek yerine daha çok yemek yemelerini öðütleyin. Akþam yemeðinde hazmý kolay, piþmiþ sebze yemeklerini tercih etmeliler. Yatarken mutlaka bir bardak süt içmelerini tavsiye ederim. Çocuklarýnýz böylelikle düzenli ve kaliteli beslenerek, bedenlerini güçlendirecektir. Reflüden kurtulmak istiyorsanýz 1) Çok sýk yemeyin, býrakýn sindirim sisteminiz yediðiniz yemekleri tam olarak sindirsin ve sizden yenisini istesin. 2) Geç saatte hazmý zor olan çið salata, meyve ve çerez gibi yiyeceklerden uzak durun. 3) Yemekten hemen sonra yatmayýn. 4) Soda gibi baz içerikli içecekleri yemekten en az 2-3 saat sonra için. 5) Yemekten hemen önce içip mide asidini azaltmayýn. 6) Yemekten sonra uzanmayýn, dik pozisyonda durun. 7) Yemek yerken çok çiðneyin ki yemeklerin midede kalýþ süreleri daha kýsa olsun. BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? * Bütün kar tanelerinin altýgen olduklarýný, her yaðýþta düþen milyarlarca kar tanesinden hiçbirinin diðerine benzemediðini, * En çok yaðýþ alan yerin Hawaii Adasý'ndaki bir dað olduðunu, buraya yýlda 350 gün yaðmur yaðdýðýný... NE ZAMAN ZAYIFLARIZ? * Orucumuzu açtýktan sonra midemizin nefes almasý için 5-10 dakika ara verdiðimizde, * Ýftardan sonra oturup TV seyretmek yerine dýþarýya çýkýp yürüyüþ yapmamýz gerektiðini anladýðýmýzda... Prof. Dr. Metin Özkan, yaz aylarýnda astýmý polenler, alerjen maddeler, solunum yolu enfeksiyonlarý, yorucu fiziksel aktivite, hava kirliliði yaný sýra aþýrý sevinme veya üzülme gibi yoðun duygularýn da tetikleyebileceðini söyledi. Dünyada yaklaþýk 300 milyon kiþinin astým rahatsýzlýðý nedeniyle etkilendiðini belirten Memorial Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Bölümü'nden Prof. Dr. Metin Özkan, astýmýn, uygun tedavi ve tetikleyici etkenlerden uzak durulmasý sayesinde kronikleþmeden kontrol altýna alýnabildiðini söyledi. Özkan, erken evrede dönemsel olan astým þikayetleri, zamanýnda kontrol altýna alýnamazsa hayat boyu süren ciddi saðlýk sorunlarýna yol açtýðýný hatýrlatarak, "Özellikle yaz aylarýnda tetiklenen astým ataklarýnýn yaþam kalitesini azaltmamasý için birtakým önlemler alýnmasý gerekiyor." dedi. "Astým, alýnan havayý hava keseciklerine ileten ve hava yollarý denilen küçük borucuklarýn daralmasý sonucu ortaya çýkan bir hastalýktýr" diyen Özkan, þu bilgileri verdi: "Hastalýk hava yollarýnýn týkanmasýnýn neden olduðu ataklar halinde kendini gösterir. Astým hastalarýnýn doktora baþvurma nedenleri genellikle; öksürük, nefes darlýðý, hýrýltýlý nefes alýp verme ve göðüste sýkýþma hissidir. Bu Ramazan ayýnda vücut alýþtýðý tempodan farklýlaþýr. Bir de üzerine dengesiz bir beslenme eklenince; yorgunluk, unutkanlýk, dikkatsizlik, dalgýnlýk, kabýzlýk gibi olumsuz sonuçlar gözlenebilir.meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; bütün bunlarýn yaný sýra en çok duyulan þikâyetlerden biri de kilo alýmý. Bu durumu önlemek için önerilerde bulunan Diyetisyen Emre Uzun, Ýftarda mutlaka salatanýzý hazýrlayýn.bu durum sizin tok kalmanýzý saðlayarak diðer besinleri az tüketmenizi saðlayacaktýr. 1 tatlý kaþýðý yað ile hazýrlanan salata, vitamin alýmý için yeterlidir. Ýlave edeceðiniz her 1 tatlý kaþýðý yað için 45 kalori fazladan alacaðýnýz unutulmamalýdýr diyor. astýmý tetikleyebiliyor! belirtilerin astým tanýsý konulmasýna yardýmcý olan özellikleri ise; tekrarlayýcý olmalarý, gece ve sabaha karþý ortaya çýkmalarý, bazý alerjen maddelere maruz kalýnmasý veya egzersiz sonrasý tetiklenmeleridir. Bu belirtiler ataklar arasýnda ortaya çýkmazlar ve astým hastalarý ataklar arasýnda kendilerini iyi hissederler. Astým tanýsý, detaylý hasta öyküsü, muayene bulgularý ve solunum fonksiyon testleri ile konulmaktadýr." Metin Özkan, bazý tetikleyici maddeler ve tetikleyici durumlarýn astým ve diðer alerjik hastalýklarýn belirtilerinin ortaya çýkmasýna neden olduklarýný ifade ederek, þunlarý söyledi: "Özellikle yaz aylarýnda astým ve alerji hastalarý rahatsýzlýklarýný tetikleyebilecek, þikayetlerini artýrabilecek pek çok etkenle karþýlaþmaktadýr. Her hastada farklýlýk gösteren bu tetikleyiciler; polenler, alerjen maddeler, solunum yolu enfeksiyonlarý, yorucu fiziksel aktivite, hava kirliði olarak sýralanabilir. Bazý aðrý kesiciler ve kalp hastalýklarýnda kullanýlan beta bloker denilen ilaçlar da astýmý tetikleyici özellikte olabilmektedirler. Ýþlenmiþ patates gibi sülfit ve koruyucu madde içeren bazý gýdalar, reflü hastalýðý, aþýrý sevinme veya üzülme gibi yoðun duygular da astýmýn diðer tetikleyicileridir." Ýftarda salatadan vazgeçmeyin

12 30 HAZÝRAN 2015 SALI Düzyurt bombalarý patlatýyor! Turuncu-Beyazlýlar, prensipte anlaþmaya vardýðý oyuncular ile sözleþme imzalayacak.trabzon'un 3. Lig ekiplerinden Düzyurtspor, transfer çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadro ile girmenin hesaplarýný yapan Turuncu-Beyazlýlar, eksikliðini hissettiði mevkilere kaliteli oyuncu takviyesi yapmayý amaçlýyor. Teknik Direktör Ömer Ortakudaþ'ýn verdiði rapor doðrultusunda hareket eden Turuncu-Beyazlý yönetimin sað açýk, sol açýk ve forvet arkasý için düþündüðü mevkiler için üç oyuncu ile prensipte anlaþmaya vardýðý öðrenildi. Düzyurtspor'un bu üç mevki için düþündüðü isimlerle bugün ya da yarýn bir aksilik olmamasý durumunda sözleþme imzalayacaðý belirtildi. Bu üç mevkiye katacaðý oyuncularla gücüne güç katmak isteyen Düzyurtspor, yeni sezona adeta bomba gibi girmeyi amaçlýyor. Turuncu-Beyazlý takýmýn Asbaþkaný Turgay Genç, transfer çalýþmalarýnýn tam istedikleri gibi geçtiðini belirterek, "Kadromuza bize en fazla düzeyde katký saðlayacak oyuncularý katmanýn uðraþý içerisindeyiz" dedi. Yaz Spor Okullarý açýldý Gençlik ve SporÝl Müdürlüðünün "Ýl Spor Merkezleri" adý altýnda düzenlediði yaz spor okullarý törenle açýldý.atatürk Spor Salonu'nda yapýlan tören saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlarken renkli görüntülere sahne oldu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan Gençlik ve Spor Ýl MüdürüHaþim Eðer törende, velilerin ve öðrencilerin eðitim yýlýný çok yoðun geçirdiklerini belirterek, "Yavrularýmýz karnelerini aldý, iyi bir tatili hak ettiler. Þimdi zamanlarýný en iyi þekilde deðerlendirmek üzere spor yapmaya baþlýyorlar. Spor kiþinin ruhsal ve kiþisel geliþimi açýsýndan çok önemlidir" dedi. Konuþmanýn ardýndan Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Futbol, Basketbol, Kick Boks, cimnastikve Judo sporcularý gösteri yaptý. Belediyesporlu bisikletçiler madalyayla döndü Mustafa Ercan, "Belediyespor, her branþta baþarýlý sonuçlar elde ediyor. Bisiklet de bunlardan biri. 5-8 Mart'ta Fethiye'de yapýlan yarýþmalarda hem takým hem de bireysel kategorilerde önemli baþarýlar göstermiþtik. Bu sefer de Karaman'da düzenlenen yarýþlarda ikincilik ve üçüncülük derecesi aldýk. Bu baþarýlý sonuçlarla Çorum'un adýný en iyi þekilde duyurmaya çalýþýyoruz." dedi. Belediyespor Kulübü Amatör Sporlardan Sorumlu Asbaþkan Mustafa Ercan, Bisiklet Takýmý sporcularýndan Murat Ýþçimen'in 21 Haziran'da Kýzýlcahamam'da yapýlan bisiklet yarýþýnda da Türkiye ikincisi olduðunu hatýrlattý. Çorum Belediyespor Bisiklet Takýmý, Haziran'da Karaman'da düzenlenen "Karaman Yol Bisikleti Türkiye Þampiyonasý"nda takým ve bireysel yarýþlardan da madalyayla döndü. Türkiye Bisiklet Federasyonu bünyesinde Haziran 2015 tarihinde düzenlenen, Karaman Yol Bisikleti Türkiye Þampiyonasý'nda Çorum Belediyespor Bisiklet Takýmý sporcularý Master A Kategorisinde yapýlan takým yarýþýnda 2., Master B Kategorisinde de Murat Ýþçimen 3. oldu. 6 kategoride 148 sporcunun katýldýðý yarýþlarda önceki yarýþlarda olduðu gibi Belediyesporlu bisikletçiler önemli dereceler elde etti. Belediyespor Kulübü Amatör Sporlardan Sorumlu Asbaþkan Mustafa Ercan Belediyespor'un amatör sporlarda önemli baþarýlar elde ettiðini vurguladý. Son olarak Bisiklet Takýmýnýn Karaman'da yapýlan yarýþlardan da baþarýlý dereceler elde ederek Çorum'u en iyi þekilde temsil etmeye çalýþtýklarýný belirten Yomra'nýn Yeni kurulan 1966 Zonguldak Taraftar Derneði, yönetim bürosu düzenlenen törenle açýldý. Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, Teknik Direktör Cahit Terzi, yönetim kurulu üyeleri, 1966 Zonguldak Taraftar Derneði Baþkaný Bayram Demir ve yönetim kurulu ile çok sayýda taraftarýn katýldýðý Derneðin yönetim bürosu törenle açýldý. Edilen dualarýn ardýndan Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, kurdeleyi keserek açýlýþý yaptý.tüm takýmlarýn taraftar dernekleri olduðunu, belirten Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi:" Taraftar derneði camiamýza hayýrlý, uðurlu olsun. Ýnþallah hayýrlý iþler baþarýrlar.birlikte güzel günler görürüz Ýnþallah. Amacýmýz Zonglu- Taraftar Derneði faaliyete girdi daks- por'a hizmet etmek. Zonguldakspor Zonguldak'ýn ortak paydasýdýr. Zonguldakspor'u seven herkes birbirlerini de sevsin. Taraftarýmýzýn arasýnda küskünlük, kýrgýnlýk olmasýn. Baþarý birlik beraberlik içinde gelir.geçmiþte küskünlükler olabilir. Ama bu saatten sonra herkes birlik içinde takýmý desteklesin. Kimse Zonguldakspor'u göz ardý etmesin. Herkes taþýn altýna elini koysun. Baþarý için ne gerekiyorsa yapacaðýz. Birlik-beraberlik içinde bunu baþaracaðýz." Teknik Direktör Cahit Terzi ise hayýrlý olsun temennisinde bulunarak þu duygulara yer verdi;"geçen sene futbol takýmýmýz olsun, taraftarýmýz olsun Türkiye'nin beðenisini kazýndý. Taraftarlarýmýzýn centilmenliði ön planý çýktý. Süper ligde bile olmayan taraftarý yakaladýk. Ýnþallah hep birlikte çentilmence tribünde takýmý desteleyerek hedefe ulaþacaðýmýza inanýyorum. Derneðimiz camiaya hayýrlý olsun.taraftar Derneði yönetim kurulu üyesi Tuncay Cihat ise Zonguldakspor'a ellerinden gelen desteði vereceklerini ve taraftarlarý bir çaký altýda toplayacaklarýný belirterek þöyle konuþtu;" Bizler taraftar olarak takýma katlý vermek ve birlik beraberliði saðlamak için bu derneði kurduk. Amacýmýz taraftarlar arasýnda birlik beraberliði saðlayarak takýma daha çok sahip çýkmak ve desteklemektir" endiþesi yok Yomraspor, ilk kez mücadele edeceði 3. Lig'de baþarýlý bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Mor-Beyazlýlar'ýn Baþkaný Þemsettin Özcan, yeni sezonun baþlamasýný büyük bir sabýrsýzlýkla beklediklerini söyledi. Özcan, "Yomraspor olarak uzun yýllardýr 3. Lig'e çýkmak için uðraþýyorduk. Bu hayalimizde geride býraktýðýmýz sezon son buldu. Camia olarak çok mutlu olduk. Yýllardýr çýkmak için büyük uðraþ verdiðimiz 3. Ligdeki ilk yýlýmýzda iyi bir sezon geçireceðimize inancýmýz tam" dedi. 3. Lig'in kendileri için yeni bir lig olduðunu ifade eden Özcan, "Bakýldýðýnda diðer takýmlara nazaran biz Yomraspor olarak dezavantajlý gibi görülebiliriz. Ancak biz oyuncu seçimimizi tecrübeli oyunculardan yana kullanýyoruz. Yani bu liglerde uzun yýllar mücadele etmiþ bir oyuncu kadrosu ile yeni sezon için yola çýkacaðýz. Bu bakýmdan ligde ilk sezonumuzda bir sýkýntý yaþayacaðýmýzý düþünmüyorum. Yomraspor olarak hedefimiz ligde en kötü Play- Off'a kalmaktýr" ifadelerini kullandý.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Teröre karþý tek yürek

Teröre karþý tek yürek "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda

Detaylı

AK PARTÝ bunlarý da görmeli

AK PARTÝ bunlarý da görmeli YÖK ten yeni programa onay Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Tezli Yüksek Lisans Programý açýlmasý konusundaki teklif Yükseköðretim Genel Kurul toplantýsýnda incelenerek uygun

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı