Doðu Türkistan Ramazan'da da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doðu Türkistan Ramazan'da da"

Transkript

1 Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý. Motosiklet sürücüsü hafif yaralý olarak ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Asgari ücret 1 Temmuz'dan sonra artýyor 30 HAZÝRAN 2015 SALI 40 KURUÞ Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni asgari ücret ve kesintiler hakkýnda açýklama yaptý. SAYFA 3 TE ÇFK Fotoðrafçýlýk kursu baþladý Doðu Türkistan Ramazan'da da kan aðlýyor Çin'in Uygur Türklerinin yaþadýðý Doðu Türkistan'da oruç tutmayý yasaklamasý üzerine bölgede gerginlik her geçen gün týrmanýyor. Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde düzenlenen "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" baþladý. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç, Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek... SAYFA 4 TE "Kýzýl Çin Devletinin vahþeti durdurulmalýdýr" Kenesavarlar iþbaþýnda SAYFA 2 DE Alaca Ziraat Odasý, Ticaret Borsasý ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü birlikte düzenledikleri organizasyonla doðaya keklik býraktýlar. Yenice, Sincan, Evci, Camili, Kalýnkaya, Haydar, Perçem, Boðaziçi, Mahmudiye, Killik, Yaðlýçal... SAYFA 3 TE AK Parti durum deðerlendirmesi yaptý AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Genel Merkezinde Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile bir araya geldiler. Ramazan ayýnda Sincan'da polis 18 Uygur'u katletti. Çorum'da çok sayýda sivil toplum kuruluþu yaptýklarý açýklamada Çin zulmüne tepki göstererek gerek ulusal gereksel Bu oyuncaklar büyükler için Çorum'da kardeþlik çadýrýnda iftar Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftar programlarý devam ediyor. Ýftar çadýrýnda 26 Haziran 2015 cuma günü iftarýný Hatap Un Ltd.Þti. verdi. SAYFA 2 DE Çorum'da açýlan model araba kiralama dükkanýnda büyükler, çocukluðuna geri dönüyor. Bu ilginç iþyeri sadece 14 yaþ üzeri ve yetiþkinlere hizmet veriyor. uluslar arasý alanda Uygur Türklerine yardým eli uzatýlmasýný dile getirdiler. STK'lar Türkiye'ye Çin malý ithalatýnýn durdurulmasý gerektiðini de ifade ettiler. SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Sungurlu Halk Kütüphanesinin durumu içler acýsý! Sungurlu Ýlçe Halk Kütüphanesinin tavaný yaðmurlu günlerde su sýzdýrýyor. Ýlçe Özel Ýdare binasýnýn üst katýnda bulunan Halk Kütüphanesinin tavanýnýn yaðmur yaðdýðýnda su sýzdýrmasý kütüphaneyi kullanan vatandaþlarý rahatsýz ediyor. SAYFA 7 DE ASP kadrosundaki öðretmenler de 'öðretime hazýrlýk ödeneði'nden yararlanabilecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformundan yapýlan açýklamada Doðu Türkistan'da Çin devleti tarafýndan 18 müslümanýn katledilmesine tepki gösterildi. "Mübarek Ramazan ayýnýn feyz ve bereketini yaþadýðýmýz þu günlerde islam beldelerinden hiçte iyi olmayan haberler gelmeye devam ediyor. Pýnar Koleji'nden TEOG'da iki birinci çýktý Pýnar Koleji dün açýklanan TEOG sonuçlarýna göre iki tane Türkiye birincisi çýkarttý. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, eðitim öðretim yýlýnda yapýlan TEOG 1 ve TEOG 2 sýnavlarýna katýlarak, her iki sýnavda da bütün sorularý doðru cevaplayan Selen Ünlü ve Selin Zihar'ýn Türkiye birincisi olduklarýný kaydetti. Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý yaptýðý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nde... SAYFA 3 TE SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:06 05:06 12:51 16:48 20:24 22:12 II. Mahmut Hânýn vefâtý (1839) - Emekliler Günü Çocuk Esirgeme Kurumunun kuruluþu (1921) Oruçlunun uykusu ibâdet, nefesi tesbihtir. Duâsý kabûl olur. Ameline kat kat sevap verilir. Hadis-i Þerif Mavi bir elbiseyle gelmiþtin, gökyüzü maviydi.. Getirdiðin rüzgarla ev kokuyordun.. Kolun koluma deðiyordu, omzun omzuma.. Mendilin maviydi, gökyüzü maviydi.. Bin dokuz yüz kýrk iki baharýydý Bahçeli pencereler önünde geziyorduk, Gözlerimiz buluþuyordu, ürperiyordum Gökyüzü maviydi, mendilin maviydi Sýcak nefesin yüzüme deðiyordu "Evlenebilir miyiz" diye sormuþtum, Yürüyüþün deðiþmiþ, yüzün penbeleþmiþti; Mavi elbiseler içindeydin, gökyüzü maviydi. Elini elime verdin, ayrýlýyorduk, Gözlerin gözlerimde, dudaklarýn ýslak, "Sýk sýk konuþalým" demiþtin; gittin.. Mendilin maviydi, gökyüzü maviydi.. Celal SILAY Günün Þiiri MAVÝ RANDEVU AK Parti durum deðerlendirmesi yaptý AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Genel Merkezinde Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile bir araya geldiler. Çorum Milletvekilleri ve AK Parti Ýl Baþkaný Genel Merkezde yaptýklarý toplantýda; Genel Seçimlerin ardýndan Çorum ve Ülke genelinde yaþanan süreci, Çorum'a yapýlan ve yapýlacak olan çalýþmalarý deðerlendirdiler. Çorum'da kardeþlik çadýrýnda iftar ÝÞKUR'dan 'Ayakkabý Ýmalatçýsý' kursu ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Lsy Ayakkabý San. ve Tic. Aþ. iþbirliðinde Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi kapsamýnda "Ayakkabý Ýmalatçýsý (Montaj) kursu açýlacak.ýþgücü yetiþtirme kursuna 200 kiþi alýnacak. ÝÞKUR'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kurs süresince kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlýðý ödenecek ve Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda saðlýk, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primleri karþýlanacak. Baþarýlý olan kursiyerlerin kurs sonunda Lsy Ayakkabý San. ve Tic. Aþ.'de istihdamý saðlanacak tarihinde baþlayacak kurs: OSB'de bulunan Lsy Ayakkabý San. ve Tic. Aþ'de yapýlacak.kursa katýlým þartlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasýnda bay-bayan olmak, en az il- SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý kokul mezunu olmak, öðrenci olmamak, (Açýk öðretimde okuyanlar baþvurabilir) baþvuru tarihi itibarýyla ÝÞKUR'un Kurs,Typ, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik eðitimlerinden son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, Emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn Perþembe gününe kadar veya internet adresindeki "Kurs Listesi ve Baþvuru" kýsmýndan Çorum ilini seçerek baþvuru yapmalarý ve ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile görüþmeleri gerekiyor. Tel: HAVA DURUMU Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6902 2,6911 EUR 2,9931 2,9944 STERLiN 4,2357 4,2383 2,1906 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftar programlarý devam ediyor. Ýftar çadýrýnda 26 Haziran 2015 cuma günü iftarýný Hatap Un Ltd.Þti. verdi. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrýnda Belediye Bþk. Yrd. Zeki Gül, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Doç.Dr. Halil Altuntaþ, Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yrd. Abdullah Pamuklu, Hatap Un Ýþletme Sahibi Latif Kavukçu, Hatap Un çalýþanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ramazan Çadýrý iftarýnda Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Doç.Dr. Halil Altuntaþ iftar öncesi katýlýmcýlara bir süre sohbette bulundu. Daha sonra ezanýn okunmasýyla hep birlikte iftar yapýldý. Ýftar yemeðinin ardýndan yemek duasýný Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn yaptý. Ýftar çadýrý her yýl olduðu gibi bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor.ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Asgari ücret 1 Temmuz'dan sonra artýyor Hacý Nuri Lafcý ASP kadrosundaki öðretmenler de 'öðretime hazýrlýk ödeneði'nden yararlanabilecek Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý yaptýðý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nde, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nde görev yapan öðretmenlerin de öðretime hazýrlýk ödeneðinden yararlanabileceklerini belirtti. Ankara Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nde görevli öðretmenin öðretime hazýrlýk ödeneðinden yaralanmak üzere yaptýðý baþvurunun reddi üzerine Saðlýk Sen tarafýndan dava açýldýðýný belirten Lafcý, "Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'nün, fiili öðretmenlik yapmayanlarýn öðretime hazýrlýk ödeneðinden yararlanamayacaðý açýklamasý üzerine hazýrlanan dava dilekçesinde ilköðretim ve okul müdürleri ile yardýmcýlarý, cezaevi okullarýnda çalýþan öðretmenler, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda Kuran kursu öðreticileri, MEB merkez teþkilatlarýnda görevli öðretmenler, Adalet Bakanlýðý Denetimli Serbestlik Müdürlüðü'nde görevli öðretmenlerin fiili olarak derslere girmemesine raðmen bu ödenekten yararlandýðý vurgulandý. Öðretime hazýrlýk ödeneðinden Ýl Müdürlüðü'nde görevli öðretmenin yararlandýrýlmamasýnýn hakkaniyete aykýrý ve keyfi bir uygulama olduðu belirtilen dilekçede ödenekten yararlandýrýlmasý gerektiði ifade edildi. Ankara 11. Ýdare Mahkemesi verdiði kararda Ýl Müdürlüðü'nde görevli öðretmenin fiilen görevde olduðuna hükmederek öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneðinden yararlandýrýlmasýna karar verdi" þeklinde kaydetti. Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni asgari ücret ve kesintiler hakkýnda açýklama yaptý. Açýklamasýnda, "Asgari ücret, ilgili kanunda belirtildiði üzere; ücret geliri elden eden bireylerin bir aylýk çalýþmalarý neticesinde temel ihtiyaçlarýný karþýlayabileceði ölçüde ödenmesi gereken (taban) en düþük ücret olarak tanýmlanmaktadýr. Asgari ücret; Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafýndan belirlenir ve verilen karar ilgili yýlýn ilk günü Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girer" diyen Yýldýrým, "2015 yýlý 1.dönem Ocak ayýndan Haziran ayý sonuna kadar brüt 1.201,50 TL, net ise 949,07 TL, olarak uygulanan asgari ücret, 2015 yýlýnýn 2. döneminde yani 1 Temmuz - 31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda ise brüt 1.273,50 TL, net 1.000,54 TL olarak uygulanacaktýr" dedi. Kenesavarlar iþbaþýnda Alaca Ziraat Odasý, Ticaret Borsasý ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü birlikte düzenledikleri organizasyonla doðaya keklik býraktýlar. Yenice, Sincan, Evci, Camili, Kalýnkaya, Haydar, Perçem, Boðaziçi, Mahmudiye, Killik, Yaðlýçal, Kapaklý, Deðirmenönü, Dereyazýcý, Deðirmenderesi gibi bir çok köyün açýk arazilerine býrakýlan kekliklerin doðaya adaptasyon süresinden sonra ürüyebilecekleri kaydedildi. Kekliklerin kene, süne ve kýmýl zararlýlarýyla mücadele kapsamýnda doðaya býrakýldýðý da söylendi.alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz yaptýðý açýklamada, doðaya býrakýlan kekliklerin diðer bir yararýnýn da 'Çorum'da yaz aylarýnda ölümlere neden olan kenelerle mücadele etmek' olduðunu dile getirerek, "Ýnsanoðlu doðanýn dengesini kendi elleriyle bozuyor. Bilinçsiz avlanma, bilinçsiz zirai ilaç kullanýmý, anýz yakma ve buna benzer birtakým olaylarla doðadaki besin zinciri bozulmaktadýr. Bunun sonunda bir yararlý hayvanýn nesli tükenirken diðer bir zararlý hayvanýn nesli artmaktadýr. Örnek olarak, anýz yakma sonucu yýlanlar ölürken veya kaçarken tarla farelerinde büyük artýþ gözlenmektedir, yine kelik ve kuþlar öldürüldükçe kenelerde büyük bir artýþ görünmüþtür. Kýsacasý doðal hayatý korumak bütün insanlýðýn görevi olmalýdýr. Bizde bu bilinç ve sorumlulukla Alaca Ticaret Borsasý ve Tarým ilçe müdürlüðüyle birlikte doðaya keklik býraktýk. Çiftçimize ziraat açýsýndan her türlü yardýmý yapmaktan vazgeçmeyeceðiz. Ziraat Odasý olarak þu anda çiftçimize ziraat ile ilgili her alanda hizmet verme kapasitesine ulaþmýþ bulunuyoruz. Çiftçilerimizin de Odamýzýn bu çalýþmalarýndan yararlanmalarýný temenni ediyoruz" dedi.

4 "Doðu Türkistan Müslümanlarýna sahip çýkýlmalý" Necati Gül Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, yaptýðý açýklamada herkesi Doðu Türkistan'da müslümanlarýn yaþadýklarý Çin zulmüne tepki göstermeye çaðýrdý. Varlýðýna, inancýna ve kimliðine baðlý ve sadýk halde yaþayan Uygur Türkünün 22 Haziran günü Kaþgar'da hiç acýmadan katledildiðini dile getiren Gül, "Buna karþý hiçbir insan haklarý örgütünden, hiçbir demokrasi ve özgürlük sevdalýsý oluþumdan tepki gelmedi Niye? Çünkü öldürülenler Müslüman Türktü! Buradan bir uyarýda bulunayým. Müslüman'ýn siyahý - beyazý - sarýsý olmaz. Müslüman, Türk'te olsa, Arap'da olsa, Alman'da olsa Müslüman'dýr. Müslüman da renk arayan renklilerin kalpleri biz biliyoruz ki kapkaradýr. Yoksa sizde renklilerden misiniz. Neden sesiniz çýkmýyor? Doðu Türkistan'a gözünü kapatýp yönünü dönenler, emperyalizme kule nöbetçiliði yapanlar Doðu Türkistan'a gülüyorlar" dedi. Gül þöyle devam etti: "Bulduðu ve uzatýlan her mikrofona sözde Ýslam savunuculuðu yaptýðýný söyleyen sivil toplum örgütleri, bu insanlar Müslüman deðil mi? Sözde özgürlük dernekleri insan haklarý savunucularý sayfa sayfa ilan veren sözde demokrasi havarileri dernekler ve vakýflar Neredesiniz? Bir kiþi öldü diye ayaklanmaya davet edenler, þehirleri yakýp yýkanlar, havai fiþek atanlar, bilmem ne için arabalarý dükkanlarý yakanlar; Neredesiniz? Ýþinize gelince meydanlarda salladýðýnýz o ellerinizin baðlý olduðu gövdeye yön veren baþlarýnýz neden deve kuþu gibi kumlara sokulu. Bunlar insan deðil mi? Alim denilen, Allah dostu olduðunu ileri sürülen, irfan ehli manevi kanaat önderleri Müslümanlarýn sürüklendiði felakete niçin itiraz etmezler? Kýzýþan kavgalar, derinleþen ihtilaflar, birbirine düþen insan ve inanç gruplarý yüzünden Ýslam paramparça.""türkiye ve Ýslam Dünyasý artýk uyanmalý ve gerekli tepkiyi göstermeli" diyen Gül, "Birleþmiþ Milletler adam gibi tepki göstermelidir. Türklerin de insanca yaþama hakký vardýr, zulüm sadece sizlerin sandýðý gibi belirli bir coðrafyada yoktur. Uygur Türklerine yapýlan zulme seyirci kalýp hala Müslüman'ým diyenler, birilerini görüp, Doðu Türkistan'ý görmezden gelmemeli. Mesele A, B, C partili, o, bu yada þu dernek yada vakýflý olmak deðil. Þunu bilelim ki eðri ok ne kadar hýzlý giderse gitsin doðru hedefe ulaþmaz. Bir ve birlik olup ses çýkarmalýyýz. Bu vesile ile baþta zalim Çin Devletini olmak üzere zulüm yapan ülke ve milletleri nefretle kýnýyorum" ifadelerini kullandý. Alaca Ýmam Hatip Lisesinde promosyonlu kayýt dönemi Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde düzenlenen "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" baþladý. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç, Çorum'da fotoðraf severler ile bu alanda çalýþan kiþi ve kuruþlarý, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya getirmek, fotoðrafý sevdirmek ve fotoðraf sanatýný yaygýnlaþtýrmak ve Çorum'un tanýtýmýný yapmak amacýyla kurulan ÇFK'nýn ilk olarak fotoðraf kursu düzenlediðini söyledi. Fotoðraf sanatçýsý Altan Özeskici tarafýndan Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ (TE- OG) sýnav sonuçlarý dün açýklandý. Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, bu yýl okullarýna kayýt yaptýracak olan öðrencilerin daha nitelikli öðrencilerden oluþmasý için bir promosyon kampanyasý baþlattý. Bu yýl Alaca Anadolu Ýmam hatip Lisesini tercih edecek öðrencilerden ilk 25 öðrenciye müthiþ hediyeler verilecek. 400 puanýn üzerinde Alaca Ýmam Hatip Lisesine kayýt yaptýran bir öðrenciye 4 yýl boyunca her ay 100 TL burs, daha sonraki öðrencilere de diz üstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, akýllý telefon, yarým altýn, çeyrek altýn, gram altýn, bisiklet, kamera, fotoðraf makinesi, tablet, hediye çeki gibi hediyeler sunulacak. Okul Müdürü Kadir Þimþek konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi: "Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðü olarak, okulumuzda kaliteyi artýrmak ve daha nitelikli öðrencileri okulumuza çekmek için, TEOG sýnavlarý sonucu okulumuzu tercih edecek ilk 25 öðrenciye müthiþ hediyeler sunuyoruz. Okulumuza bu yýl sadece 68 öðrenci alacaðýz. Yüksek puanlý öðrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Ýmam Hatip Liseleri artýk eski ihtiþamlý günlerine dönmeye baþladý. Bundan sonra sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda baþarý, bizim göbek adýmýz olacak. Bu yüzden kaliteli eðitim, sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda baþarý görmek isteyen öðrenci ve velilerimizi okulumuza bekliyoruz. Bu yýl çok verimli bir yýl geçirdik. Son 5 ay içerisinde 5 konferans gerçekleþtirdik. Katýldýðýmýz spor yarýþmalarýnda 11 kupa ile Alaca'da en çok kupa kazanan okul olduk. Arapça yarýþmalarýnda 3 dalda da Çorum birincisi olduk. Satrançta Çorum birincisi, Güreþte Çorum ikincisi, Futbolda Alaca ikincisi, Voleybolda Alaca üçüncüsü, Masa Tenisinde Alaca üçüncüsü, Siyer-i Nebi Yarýþmasýnda iki kez Çorum ikincisi, Hafýzlýkta Çorum ikincisi, Kur'an-ý Güzel Okumada Çorum üçüncüsü, Hutbe Okumada Çorum üçüncüsü, Þiir okumada Alaca üçüncüsü olduk. Ayrýca sosyal proje olarakta Milli eðitim Bakanlýðý ile ÝHH'nýn Yetim Kardeþ Projesi ile dünyanýn 7 ülkesinden 15 yetime sponsor olduk ve bir yýl boyunca onlara bakýyoruz. Evet bu yýl yaptýklarýmýz henüz baþlangýç. Gelecek yýllar bu tempoyu artýrarak devam ettireceðiz. Bu baþarýlarýn elde edilmesinde emeði geçen tüm öðrencilerimizi, öðretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Unutmayalým ki, Ýmam Hatipli olmak bir ayrýcalýktýr." ÇFK Fotoðrafçýlýk kursu baþladý verilen kursun yaklaþýk 2,5 ay süreceðini ifade eden Aykaç, cumartesi ve pazar günleri gerçekleþtirilen derslere yaklaþýk 50 kiþinin katýldýðýný kaydetti. Kurs süresince çeþitli geziler ve söyleþiler de düzenleneceðini belirten Aykaç, "Kursumuz yoðun bir katýlýmla devam ediyor. Hafta sonlarý düzenlenen derslerde temel fotoðrafçýlýk eðitimi alan kursiyerlerimiz ayrýca kent içerisinde ayakkabýcýlar ve bakýrcýlar arastalarý ve tarihi mekanlarý gezerek, bu alanlarda pratik yapýyorlar. Eylül ayýna kadar sürecek kurs sonunda katýlýmcýlara sertifika verilecek. Bunun yaný sýra ÇFK olarak her kursiyerimize çanta, selfie çubuðu, termos bardak, þapka gibi malzemelerden oluþan bir paket veriyoruz" diye konuþtu. ÇFK olarak Çorum'da fotoðraf sanatýnýn geliþtirilmesi ve yaygýnlaþtýrýlmasý için güzel çalýþmalar yapacaklarýný vurgulayan Aykaç, fotoðraf severleri ÇFK'ya davet etti. Aykaç, fotoðraf kursunun düzenlenmesinde katkýlarýný esirgemeyen HEM Müdürü Yasin Yetim ile salon tahsisi konusunda destek olan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'a teþekkür etti. Milli Eðitim Müdürlüðüne Sivil Savunma Uzmaný olarak yeni atandýðým yýllar. Bilgisayarlar þimdiki gibi yaygýn deðil. Sivil savunma hizmetlerinin daha iyi yapýlabilmesi için il müdüründen bilgisayar istiyorum ama hiç oralý olmuyor. Dolaysýyla bende çok kýzýyorum. Cuma günü odasýna girdim 'Sayýn müdürüm, malumunuz gündemde Irak krizi var. Akþam sabah bir alarm gelebilir. O zaman sorumluluk kabul etmem' dedim ve çýkýp gittim. Cumartesi gecesi saat civarý telefon çaldý. Uykudan panikle uyanýp telefonun baþýna koþtum. Ýnsan ister istemez tedirgin oluyor. Çünkü bu saatte gelen telefon pek hayra alamet olmaz. Telefonun ahizesini kaldýrdým. Karþýdan gelen sesle beraber çevreden çocuk aðlama sesleri de geliyordu. Telefondaki ses 'Mahir Bey valilikten aradýlar. Senin dediðin çýktý. Ne yapacaðýz? Acil daireye gel.' Diyor. Bu arada Ankara'da ikamet eden yakýným rahatsýz olduðundan ve ayný zamanda gelen telefonda çocuk aðlama sesleri duyduðumdan donup kaldým. Allah korusun, yakýným vefat etti her hal diye koktum. Ancak bir iki dakika geçtikten sonra kendime gelebildim ve Ýl müdürünün aradýðýný algýladým. Bu arada telefonda Müdür Bey, ''Mahir Bey, ben milli eðitim müdürü. Sen sabah bir þey demiþtin ya o çýktý. Þimdi valilikten aradýlar. Acil daireye gel. Ne yapacaðýz?' demeye devam ediyor. Ben de tam düþünmeden 'tüm idarecileri çaðýr' dedim. Ýl müdürü tüm idarecileri daireye çaðýrmýþ. Daireye geldikten sonra,' müdür bey diðer idarecilere gerek yok' dedim. Bunun üzerine arkadaþlar evlerine gittiler. Soðuk bir kýþ gecesi, yerlerde kar var. Apar topar daireye geldim. O zamanlar Erhan Tanju Bey vali ve sivil savunmaya da hassas biri. Bu nedenle zamanda kýsýtlý olduðu için her kurum amiri il sivil savunma müdürlüðünün kapýsýnda gelen alarma nasýl cevap vereceklerini hakkýnda cevap alabilmek için sýra bekliyor. Çünkü alarmýn cevabý acil olarak isteniyor. Ben yetkililere seminer verirken 'normal dönemlerde sivil savunma iþlerini önemsemezseniz yarýn geceli gündüzlü acil bir alarm gelirse paniklersiniz. Býrakýn il sivil savunma müdürünü oradaki hizmetli arkadaþtan bile imdat beklersiniz. Çünkü bu konular basittir ama bilmeyenler için de çok zordur.' derdim. Ýl müdürlüðü kapýsýndaki kurum yetkililerinin kuyrukta beklediðini ve oradaki hizmetli arkadaþtan bile bilgi alýnmaya çalýþýldýðýný görünce seminerlerdeki 4 'BÝLGÝSAYARIM YOK KÝ MÜDÜRÜM' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný söylediklerimin çýktýðýna þahit oldum. Bizim Müdür Bey de il müdürlüðü kapýsýnda sýraya girdi. Ben bu arada iþin uzmaný olarak ' Müdür Bey 1,5 satýr cevap yazacaðýz. Hepsi bu kadar. Ýl müdürlüðüne sormaya gerek yok' dedim. Bunun üzerine Müdür Bey sýradan ayrýlýyor makamýna geçiyoruz. Ben söylüyorum, il müdürü bilgisayarda yazýyor. Üst yazýnýn altýna adýný soyadýný yazacak ama bir türlü yan yana yazamýyor. 'Panik anýnda insanlar bildiðini de þaþýrýr' sýrrýnca soy ismi ikinci satýra düþüyor. Bende gülmemek için kendimi zor tutuyorum ve içimden 'oh' diyorum. Bana soy isminin niye alt satýra kaydýðýný sorunca, 'Müdür Bey, bilgisayarým olmadýðý için bilgisayarda yazý yazmayý bilmiyorum. Þayet bilgisayarým olsaydý þimdi siz oturur ben yazardým' diyorum. Abartýsýz 5-10 dakika uðraþý sonrasýnda zor halletti. Aslýnda önceden kaymakamlýkta çalýþtýðým için bilgisayar kullanmayý biliyordum ama bana bilgisayar vermediði için yardýmcý olmadým. Uzun uðraþý neticesinde zoraki tamamlanan alarm tatbikat yazýsýnýn cevabýný sivil savunma müdürlüðüne ettik. teslim Necip Fazýl ''Yaptýðýnýz duaya dikkat edin. Bakarsýn kabul olacaðý tutar'' diyor. Ben de çalýþma azmimin zirvede olduðu zamanlarda 'bana bilgisayar vermiyor' diye birazda dikkatini çekmek niyetiyle kýzarak '' Müdür Bey, ortalýk karýþýk. Akþam sabah alarm gelebilir. Bizim planlarýn ve böyle acil durumlarda verilecek cevaplarýn bilgisayar ortamýnda hazýr olmasý lazým. Yoksa gece gündüz gelirse panikleriz. O zaman da ben sorumluluk kabul etmem. Þimdiden sizi uyarýyorum. ' diye yaptýðým uyarý Türkiye genelinde yapýlan alarm tatbikatý ile o gece gerçekleþti.sonuç mu? Daha önceki toplantýlarda sivil savunmanýn önemini anlatmaya çalýþacaðým diye tabiri caizse caným çýkarken o sabah yapýlan toplantýda sukut ettim. Bu sefer Müdür Bey, sivil savunmanýn öneminden bahsetti ve müdür yardýmcýsý Ýsmail Güngör Bey'e 'Sivil savunma uzmanýna derhal bir bilgisayar ayarlayýn' talimatýný verdi. Böylece bizde bilgisayarýmýza kavuþtuk.(2002) (Öneri ve eleþtirilerinizi bekliyorum: )

5 TEK 2 30 HAZÝRAN 2015 SALI 5 "Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaptýðý açýklamada DAÝÞ terör örgütünün Kobani'de, Tunus'ta, Kuveyt'te, Fransa' da gerçekleþtirdiði katliamlarý kýnadý. "Memur Sen olarak, DAÝÞ terör örgütünün Kobani'de, Tunus'ta, Kuveyt'te, Fransa' da gerçekleþtirdiði hunharca katliamlarý þiddetle kýnýyoruz" diyen Ahmet Saatçi, "Biz DAÝÞ'in küresel emperyalizmin yüzyýl aradan sonra yeniden Ortadoðu'nun sýnýrlarýný deðiþtirme, bölgenin haritasýný yeniden çizme arayýþýna girmesiyle oluþturduðu taþeron bir örgüt olduðuna inanýyoruz. Bölgedeki, etnik ve mezhebi duyarlýlýklardan büyük savaþlar baþlatma konusunda deneyimli olan, emperyal güçlerin, Ýslam coðrafyasýnda dün olduðu gibi bugün de kanlý operasyonlar yapmaktan kaçýnmayacaðýna inanýyoruz. DAÝÞ eylemleriyle hep bir "öteki"ne ihtiyaç duyan, ABD benzeri ülkelerin kendi toplumlarýný bir arada tutma ve sorunlarýný örtmelerine yardým ederken, dini söylemle mücadelesine haklýlýk kazandýrmaya çalýþýrken, gerçekte Ýslam'ýn evrensel mesajýný da tahrip etmektedir" dedi. Farklý dinleri, kültürleri, medeniyetleri yok eden, yok edemediklerini ötekileþtiren, þeytanlaþtýranlarýn, demokrasi vaadiyle milyonlarý öldüren sömürgeci ve post sömürgeci devletlerin DAÝÞ gibi örgütlerin insanlýk dýþý eylemlerinin ortaðý olduðuna inandýklarýný belirten Saatcý, "Memur Sen olarak, ABD'nin Irak iþgalinin nasýl yýkýma ve mezhep kavgasýna yol açtýðýný unutmadýk. Körfez ülkelerinin ve Rusya'nýn, Ýran'ýn Irak ve Suriye'deki mezhebi gerilimleri nasýl kýþkýrttýðýný da biliyoruz. Memur Sen olarak DAÝÞ'i tasarlayan ve finanse eden devletlerden nihai çözüm beklemenin tarihsel bir yanýlgý olacaðýna inanýyoruz. Yine DAÝÞ'e karþý cephede kazanýlacak zaferin, bir benzerinin zihniyetlerine karþý da gerçekleþtirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Çünkü bugüne kadar dünyanýn her yerinden kendine taraftar bulabilen bu ve benzeri kanlý örgütlerden insanlýk kolay kurtulamayacaktýr. Öte yandan DAÝÞ'in kanlý eylemleri bahane edilerek, sýnýrýmýzda derin operasyon giriþiminde bulunan küresel güçlerin emellerini de çok iyi biliyoruz" þeklinde kaydetti. "Memur Sen olarak bu kanlý örgütün eylemlerinden zarar görenlerin en fazla sorumluluðu almasýný, etnik ve mezhep kýþkýrtýcýlarýna fýrsat verecek tutum ve davranýþlardan sakýnmalarýný, bu modern Frankenstein'i birlikte deþifre etmeye ve birlikte yok etmeye çaðýrýyoruz" diyen Saatcý, "Çünkü sahip olduðumuz medeniyet birikimi bizi sorumlu kýlmakta, mezhepçi-etnik gerilim kâbusuna son verecek gücü de bize vermektedir. Diðer taraftan sýnýrlarýmýzýn dýþýnda derin operasyonlar yapýlýrken, içeride meydana gelen kargaþayý kaosa döndürmek için fitneyi yaygýnlaþtýrmaya çalýþanlarý da kýnýyoruz. Bugün küresel bir senaryoyla karþý karþýyayýz. Bu senaryoda rol alan aktörleri iyi tanýyor ve uyarýyoruz: Bugün suçlama deðil, sorumluluk alma vaktidir. Bugün yalan ve iftiraya sarýlarak senaryoda rol alma deðil, birlik olarak oyunu bozma vaktidir" dedi. TÜRKAV'dan STK'lara Doðu Türkistan tepkisi! "Kýzýl Çin Devletinin vahþeti durdurulmalýdýr" Çorum Ýnsani Deðerler Platformundan yapýlan açýklamada Doðu Türkistan'da Çin devleti tarafýndan 18 müslümanýn katledilmesine tepki gösterildi. "Mübarek Ramazan ayýnýn feyz ve bereketini yaþadýðýmýz þu günlerde islam beldelerinden hiçte iyi olmayan haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiðimiz yýl zalim Çin hükümetinin aldýðý bir kararla bu ülkede yaþayan Müslümanlardan memur, öðrenci ve öðretmenlerin oruç tutmalarý resmen yasaklanmýþtý" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Kendi halkýnýn sapkýn inancý köpek yeme ayinlerinin serbest olduðu Çin'de Müslümanlarýn en temel hakký olan ibadet haklarý böylece kýsýtlanmýþtý yýlý Ramazan ayýnýn baþlamasýyla geçen hafta alýnan bu karar sonucu Çin'in Þincan Uygur Özerk bölgesinde polisin baþlattýðý operasyonda en az 18 kiþinin hayatýný kaybettiði ajanslar tarafýndan dünyaya duyurulmuþtur. Uygar dünyanýn her zamanki gibi pek ilgisini çekmeyen bu vahþet ve zulüm bizlerin yüreðini yaralamýþtýr. Doðu Türkistan'ýn Kaþgar vilayetinde olaylar meydana geldiði ve 18 Uygur kardeþimizin þehit edildiði bu vahþet maalesef ilk deðildir. Tarihte insanlýða barýþ ve adalet daðýtmýþ olan bu ümmet özellikle son yüzyýlda yaþadýðý zillet ile büyük ve aðýr bir imtihandan geçmektedir. Maalesef Müslümanlar birlik ve üm- met olma þuurunu kaybettiler. Allah'ýn ayetlerine muhalif iþler yaptýk, amacýmýzdan uzaklaþtýk, yaratýlýþ sebebimizi unuttuk. Batý dünyasýnýn düþtüðü dünyevileþme hastalýðýna bizler de tutulduk. Ümmet bir ve beraber olsaydý Ýslam beldelerinde bu olaylar yaþanýr mýydý? Atalarýmýzýn bir fermanýyla haksýzlýklarýn durdurulduðu o günler hafýzalarda hala tazeliðini korumaktadýr. Birlik ve beraberlik içinde, ümmet þuuruyla, ben deðil biz anlayýþýyla bu mübarek Ramazan ayýnýn bereketiyle o günleri tekrar getirmek mümkündür. Ey Müslüman kendine gel Allah'ýn ipine sýmsýký sarýl, ayrýlma. Batýlýlarýn nifak tohumlarý saçmasýna fýr- sat vermeyelim. Doðu Türkistan meselesi insanlýk meselesidir. Kýzýl Çin devletinin kahrý için orada yaþayan Müslüman kardeþlerimizin selameti için dualarýmýzda onlara da yer verelim. Ülkemizin devlet adamlarýna buradan sesleniyoruz, birbirinizle uðraþmayý býrakýn, düþman boþ durmuyor, alanýmýzý sürekli daraltýyor. Derhal gerekli diplomatik giriþimleri yaparak bu vahþi Kýzýl Çin Devletinin vahþetini durdurun. Tüm dünyaya bu olaylarý duyurun. Doðu Türkistan'ýn Kaþgar vilayetinde meydana gelen ve 18 Uygur kardeþimizin þehit edildiði bu olaylarý ve yapýlan yasakçý uygulamalarý kýnýyor ve Çin Devletini lanetliyoruz" denildi. Çin mallarý ithalatý durdurulmalý Özgür-Der Çorum Þubesi Genel Sekreteri Hüseyin Çaðlar zulmün aþaðýlýk yüzünü Suriye'de, Mýsýr'da, Irak'da, Filistin'de, Arakan'da gösterdiði gibi Doðu Türkistan'da da gösterdiðini belirtti. Bugün kapitalistleþen Komünist Çin'in, Doðu Türkistan Uygur Müslümanlarýna baský, iþkence ve vahþi katliamlarýna devam ettiðini dile getiren Hüseyin Çaðlar, "Kurulduðu günden beri Doðu Türkistan halkýna yapmadýðýný býrakmayan Çin Halk Cumhuriyeti, son günlerdeki uygulamalarý ve baskýlarýyla yine dünya gündeminde! Kapitalizmin son zamanlardaki en azýlý canavarý olan Çin, dünyayý ürküten nüfus, silah ve ekonomik gücünü Doðu Türkistan üzerinde acýmasýzca kullanýyor. Bir yandan, bölgenin zengin kaynaklarýný sömürürken, diðer yandan bu zengin topraklarýn Müslüman Uygur halkýný esaret altýnda fakirleþtirip, yoksulluða mahkûm ederek ucuz iþçi kaynaðý olarak kullanýyor. Uygurlarýn Hacca gitmeleri, cemaatle namaz kýlmalarý ve oruç tutmalarý engellenmektedir. Memur ve iþçilerin camilerde ibadet etmeleri, 18 yaþýndan kü- çüklerin dini eðitim almalarý Hüseyin ve ibadet etmeleri yasaklan- Çaðlar mýþtýr. Bu anlamda Uygur Müslümanlarýnýn mücadelesini, sadece demokrasi ve insan haklarý baðlamýnda deðerlendirmeyiz. Ýslami kimlik ve sembolleri yok etmeye dönük bu saldýrýlar Ýslam'a olan düþmanlýðýn göstergesidir" dedi. Çin Halk Cumhuriyet'inin Türkistan'ýn demografik yapýsýný deðiþtirmek için sözde kalkýndýrma projeleri sayesinde eski þehirleri yýkýp yerli ahaliyi kasýtlý bir þekilde göçe zorlayarak terörist devlet Ýsrail'in Filistin topraklarýnda uygulamaya çalýþtýðý strateji gibi bölge insanlarýný azýnlýk durumuna düþürüp iþgalci olarak yok etme politikasý izlediðini dile getiren Çaðlar, "Doðum yasaðý getirilerek birçok kadýn kürtaja zorlanmaktadýr. Böylece Uygur nüfusunun azalmasý ve neslin yok edilmesi istenmektedir. Doðu Türkistan'da da, bütün iþgale uðrayan Müslüman halklar gibi, en tabi haklarý olan direniþi, Suriye'de, Mýsýr'da, Filistin'de, Irak'da Afganistan'da ve Çeçenis- Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Daya- miþtir. Kaþgar kentinde oruç tutan 100'e yakýn nýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þube Baþkaný Müslüman'ýn Çin polisince öldürüldüðünü, Uygur Mehmet Ferit Erkün yaptýðý açýklamada, "Bilindiði Türkü genç bir kadýnýn, Türkiye'deki eþine kavuþgibi son aylarda zalim Çin yine yapacaðýný yaptý. mak için çocuklarýyla birlikte sýnýra gitmek isterken Binlerce soydaþýmýzý, kan kardeþimigözaltýna alýndýðýný, bir ay sorgulandýðýný, zi, din kardeþimizi sürgünlere gönancak saðlýklý girdiði polis merkezinden derdiler. Binlerce kardeþimizi þehit cesedinin çýktýðýný, çocuklarýnýn akýbetini ettiler. En son, geçen hafta içerisinde ise kimsenin bilmediðini basýndan takip Doðu Türkistan'da kardeþimiz Uyediyoruz" dedi. Bütün bunlara karþýn zam. Ferit lim Çin devleti terörle mücadele adý altýngurlara Ramazan'da zorla içki içirilerkün da soydaþlarýmýzý katletmeye devam ettikmesi gibi iðrenç olaylar meydana gel- tan'da olduðu gibi terörizmle suçlanmaktadýr. Asýl terörist direniþ ve direniþçiler deðil, bu coðrafyalarda iþgali sürdüren ABD, Rusya, Çin ve onlarýn destekçileridir. Bugün küresel güç haline gelmiþ Çin'in BM güvenlik konseyinde 5 daimi üyeden biri olmasý, uluslar arasý tepkiyi zayýflatmaktadýr. Diðer iþgalci ABD, Rusya, Fransa ve Ýngiltere'nin Ýslam coðrafyasýndaki iþgalleriyle beraber düþünüldüðünde acý bir manzarayla karþý karþýya olduðumuz da ortadadýr. Yeni Dünya Düzeni denilen manzara da bu olsa gerek! Doðu Türkistan tarihi ve toplum yapýsý hakkýnda yeterince bilgi sahibi olmayan Türkiye halký istenilen duyarlýlýða sahip deðil ve yeterli tepkiyi ortaya koymamaktadýr. Bunun en önemli sebeplerinden birisi tüm iletiþim araçlarýnýn Çin tarafýndan engellenmiþ olmasýdýr. Yaþanan zulüm ve zalimlik yeterince hýzlý ve saðlýklý bir þekilde dünya kamuoyu ile paylaþýlamýyor. Çin Doðu Türkistan'a sadece siyasi olarak deðil, iletiþim noktasýnda da büyük bir abluka lerini vurgulayan Erkün, "Peki, Filistin'de, Myanmar'da, Afrika'da ve dünyanýn deðiþik bölgelerinde sadece Müslüman olduðu için katledilen kardeþlerimiz için basbas baðýran adý sivil toplum kuruluþlarý olan sözde insan haklarý savunucularý nerede? Ayn el Arab'ta yaþananlarý tabi ki tasvip edemeyiz. Orada yaþananlarý tel'in edenler nerede? Orada mahsur kalanlara sözde yardým etmek için ülkemizi koridora çevirenlere yol veren, ülkemizi yönetenler nerede? Neden Ýslam alemi parçalanýyor? Neden Ýslam aleminin önderliðine soyunanlar uygulamaktadýr. Kapalý bir kutu olan Çin sadece istediði kadar bilgiyi kamuoyu ile paylaþmaktadýr. Türkiye siyasiler ve özellikle medya kuruluþlarý halký bilgilendirme ve yaþanan zulmü gündemleþtirmek için daha fazla gayret göstermeli, yapýlacak haber ve yayýnlarla duyarlýlýk artýrýlmalýdýr. Baþta AK Parti hükümetini olmak üzere tüm siyasileri yaþanan bu zulme karþý daha gerçekçi tepkiler vermeye, Çin Halk Cumhuriyeti ile olan diplomatik ve ekonomik iliþkiler baþta olmak üzere, dünyayý çöplüðe çeviren Çin mallarýnýn ithalatýnýn durdurulmasý noktasýnda tavýr almaya çaðýrýyoruz. Ýslam Dünyasý ve özellikle Türkiye'nin Türkistanlýlarýn sýkýntýlarýný Çin'in iç meselesi propagandasýna aldýrmadan ciddi bir þekilde ele almalý ve gereken giriþimler yapýlmalýdýr. Bizler dünyanýn neresinde olursa olsun, inancýndan, dilinden, kültüründen, düþüncesinden, kavmi özelliðinden dolayý asimilasyona ve zulme tabi tutulmalarýný kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve Doðu Türkistanlý kardeþlerimizin adalet ve özgürlük yolundaki mücadelelerini sonuna kadar destekliyoruz" þeklinde kaydetti. bu parçalanmalar karþýsýnda susuyorlar? Neden hem Müslüman ve hem de Türk olunca insanlar ötekileþtiriliyor? O kardeþlerimiz yüce önderimiz, rehberimiz, efendimizin ümmeti deðil mi eyy ümmetçiler. Neden susuyorsunuz? Yüce Türk Milleti artýk uyanmanýn zamaný gelmedi mi? Neden hala uyuyoruz, neden parçalanmalara karþý sessiziz, ne zaman uyanacaðýz, ne zaman birlik içerisinde beraberlik içerinde sesimizi çýkaracaðýz. Neden üzerimizdeki ölü topraðýndan silkinemiyoruz? Neden susuyorsunuz?" þeklinde belirtti.

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı