Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor"

Transkript

1 Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN PROF. DR. LAÇÝNER, KURUMSAL BÝR HATA YAPIYORUZ. DAHA DOÐRU KURUMLARA, YÖNTEM VE ARAÇLARA ÝHTÝYACIMIZ VAR DEDÝ. Kaçýrýlan 2 iþçi serbest ute rör ör gü tü PKK ta ra fýn dan Tun ce li- O va cýk ka ra yo lu Gü ney - ko nak Kö yü mev ki in de ka çý rý lan ve O va cýk ta ya pý mý de vam e - den as ke rî hiz met bi na sý in þa a týn da ça lýþ tý ðý öð re ni len 2 iþ çi, ser best bý ra kýl dý. Ýþ çi ler 14 Tem muz da ka çý rýl mýþ lar dý. n5 te Þemdinli Dâvâsý tekrar uþemdinli dâvâsýnýn tutuklu sanýklarý astsubaylar Ali Kaya, Özcan Ýldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel Ateþ in, yarýn Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan yargýlanmasýna baþlanýyor. n5 te LYS so nuç la rý ya rýn sa at de a çýk la ný yor ÖSYM 2011-Li sans Yer leþ tir me Sý na vý so nuç la rý - nýn ya rýn sa at 14 te a çýk lan ma sý nýn plan lan dý ðý ný du yur du. Ya pý lan a çýk la ma da ka mu o yu nun ve a day la rýn ger çe ði yan sýt ma yan ha ber ve yo rum - la ra i ti bar e tme me si is ten di. n3 te 13 askerin þehit düþtüðü saldýrýyý Ýçiþleri inceleyecek Baþ ba kan Yar dým cý sý Hü kü met Söz cü sü Bü lent A rýnç, Ba kan lar Ku ru lu n da, Sil - van da 13 as ke rin þe hit düþ tü ðü sal dý rýy la il - gi li in ce le me ya pýl ma sý i çin Ý çiþ le ri Ba kan lý - ðý na ta li mat ve ril di ði ni bil dir di. n4 te Demir fiyatlarýndaki artýþ inþaatçýlarý zorda býraktý A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci, de mir fi yat la rýn da son dö nem de ya þa nan bü yük o ran lý ar tý þýn, Tür ki ye nin bü yü me sin de ve iþ siz li ðin a zal týl - ma sýn da ö nem li pa yý o lan in þa at sek tö rün de a larm zil le rini çal dýr dý ðý ný söy le di. n11 de DÖNÜP NEREDE HATA YAPTIÐIMIZA BAKMALIYIZ u Ge çen gün ler de mey da na ge len ha in sal dý rý nýn, Türk Si lâh lý Kuv - vet le ri a çý sýn dan bü yük bir ba þa rý sýz lýk ol du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Sedat La çi ner, Dö nüp ne re de ha ta yap tý ðý mý za bak ma mýz ge - re ki yor. Bu mu ha se be yi, il gi li ku rum la rýn a lýn gan lýk gös ter me den yap ma sý ge re ki yor. Gö re bil di ði miz ka da rýy la son 30 yýl lýk te rör le mü ca de le miz de bir pro fes yo nel lik, uz man lýk so ru nu var dedi. ASKER TERÖRLE MÜCADELE ETMESÝN u Laçiner, Te rör le mü ca de le çok es nek, vu - ruþ gü cü çok kuv vet li, nok ta a tý þý ya pa bi len, hýz lý ka rar a la bi len ve çok hýz lý uy gu la ya bi - len ku rum la rý ge rek ti yor. Jan dar ma, po lis ve MÝT gi bi ku rum lar ve ya bun la rýn bir ka rý þý mý o la bi lir. As ke ri kul la nýr sa nýz, ya çok a þý rý güç kul la ný mý or ta ya çý kar ve bu da te rö rün is tis - mar et ti ði a lan la rý art tý rýr ya da or du, a þý rý güç kul lan ma dý ðý du rum lar da çok za yi at ver me ye baþ lar diye konuþtu. n4 te 2. Özgürlük Filosu nun gemisine çýktýlar uýsrail askerleri, 2. Özgürlük Filosu gemilerinden Fransýz bandýralý Onur-El Karame gemisinin kontrolünü ele geçirdi. Onur-El Karame, Gazze yolunda Ýsrail gemileri tarafýndan kuþatýldý. Gemiden Gazze rotasýnýn deðiþtirilmesi istendi. Rota deðiþtirilmeyince, gemi, Ýsrail Genelkurmay Baþkaný Beni Gantz'ýn emriyle iþgal edildi. Daha sonra, Ýsrail in Aþdod limanýna götürüldü. Ha be ri say fa 7 de Ýs ra il, bil di ði ni o ku yor uýs ra il in, Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer - le þim le rin de 336 ye ni ko nut plan la - ma sý, Fi lis tin yö ne ti mi ta ra fýn dan þid - det le ký na na rak Ka bul e di le mez a - çýk la ma sý ya pýl dý. Ha be ri say fa 7 de Prof. Dr. Sedat Laçiner Gazze ye hastane utür ki ye, ab lu ka al týn da ki Gaz ze de has ta ne in þa a tý na baþ la dý. TÝ KA ön - cü lü ðün de ki 150 ya tak lý has ta ne pro - je si, Tür ki ye-fi lis tin-mý sýr iþ bir li ðiy le ha ya ta ge çi ri li yor. Ha be ri say fa 7 de ISSN MAZLUMDER tarafýndan hazýrlanan raporda, baþörtülülere hâlâ ayrýmcýlýk ve saldýrýlarýn devam ettiði bildirildi. MAZLUMDER RAPOR HAZIRLADI Yasakçý uygulamalar bitmedi umaz LUM DER in Tür ki ye de 2010 yý lýn - da ve 2011 yý lý nýn ilk al tý a yýn da ba þör tü lü - le re yö ne lik ay rým cý uy gu la ma la rý ko nu a - lan ra po r hazýrladý. Raporda, ay rým cý uy gu - la ma lar ve ya sak lar da son yýl lar da ba zý dü - þüþ ler ol ma sý na rað men, bi rey sel an lam da ba þör tü lü ba yan la rýn halen ka mu ya a çýk a lan lar da sal dý rý la ra, ha ka ret le re ve ay rým - cý lý ða ma ruz kal dýk la rý be lir til di. n5 te SON ÇARE PLANI GÖRÜÞÜLÜYOR ABD, borçlanma krizini aþamadý uabd de fe de ral hü kü me tin borç lan ma ta va ný nýn yük sel til me si i çin za man a za - lýr ken, so ru na çö züm bul ma ça ba la rý sü - rü yor. Be yaz Sa ray, 2 A ðus tos ta sü re si do la cak borç lan ma li mi ti nin yük sel til - me si ve bu sa ye de ül ke nin te mer rü de düþ me si ni ön le mek i çin Kon gre li der le - riy le bir son ça re pla ný ü ze rin de gay ret sar fe dil di ði ni a çýk la dý Ha be ri say fa 11 de PROF. DR. TURAN ÖNDEÞ: Tasarruf yap, sen de zengin ol ua ta türk Ü ni ver si te si Ý ÝBF Ýþ let me Bö lü - mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Tu ran Ön deþ, fi nan sal a çý dan bü yü mek ve ge liþ mek is - te yen le rin he de fi ne u la þa bil me si i çin ta - sar ruf yap ma sý, e lin de ki fo nu doð ru kul - lan ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. n11 de GÜL, GEREKLÝ TALÝMATI VERDÝ Kadýna þiddet araþtýrýlacak ucumhurbaþkaný Abdullah Gül, kadýn ve çocuklara yönelik þiddet olaylarýnýn bütün yönleriyle araþtýrýlmasý ve incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu na talimat verdi. n4 te

2 2 Y LÂHÝKA Kim Allah a ve Resûlüne itaat ederse, Allah onu ebediyen kalmak üzere altýndan ýrmaklar akan Cennetlere koyar. Bu ise, pek büyük bir kurtuluþtur. Nisâ Sûresi: 13 / Âyet-i Kerime Meâli Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun? Siz fenâya deðil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe deðil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata deðil, âlem-i nura giriyorsunuz. Yedinci Kelime V e yumît Yani, mevti veren O- dur. Yani, hayat vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten â- zâd eder. Yani, hayat-ý fâniyeden, seni hayat-ý bâkiyeye alýr. Ýþte þu kelime, þöylece fâni cin ve inse baðýrýr, der ki: Sizlere müjde! Mevt idam deðil, hiçlik deðil, fenâ deðil, inkýraz deðil, sönmek deðil, firak-ý e- bedî deðil, adem deðil, tesadüf deðil, fâilsiz bir in idam deðil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafýndan bir terhistir, bir tebdil-i mekândýr. Saadet-i ebediye tarafýna, vatan-ý aslîlerine bir sevkiyattýr. Yüzde doksan dokuz ahbabýn mecmaý olan âlem-i berzaha bir visal kapýsýdýr. (...) On Birinci Kelime Ve ileyhi l-masîr Yani, ticaret ve memuriyet i- çin, mühim vazifelerle bu dâr-ý imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapýp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onlarý gönderen Hâlýk-ý Zülcelâllerine dönecekler ve Mevlâ-yý Kerîmlerine kavuþacaklar. Yani, bu dâr-ý fâniden gidip dâr-ý bâkide huzur-u Kibriyaya müþerref olacaklar. Yani, esbab daðdaðasýndan ve vesâitin karanlýk perdelerinden kurtulup, Rabb-i Rahîmlerine, makarr-ý saltanat-ý ebedîsinde perdesiz kavuþacaklar. Doðrudan doðruya, herkes, kendi Hâlýký ve Mâbudu ve Rabbi ve Seyyidi ve Mâliki kim olduðunu bilecek ve bulacaklar. Ýþte, þu kelime, bütün müjdelerin fevkinde þöyle müjde eder ve der ki: Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? Otuz Ýkinci Sözün âhirinde denildiði gibi, dünyanýn bin sene mesudâne hayatý, bir saat hayatýna mukabil gelmeyen Cennet hayatýnýn; ve o Cennet hayatýnýn dahi bin senesi, bir saat rüyet-i cemâline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâlin daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Müptelâ ve meftun ve müþtak olduðunuz mecazî mahbuplarda ve bütün mevcudat-ý dünyeviyedeki hüsün ve cemal, O'nun cilve-i cemâlinin ve hüsn-ü esmâsýnýn bir nevi gölgesi; ve bütün Cennet, bütün letâfetiyle, bir cilve-i rahmeti; ve bütün iþtiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve câzibeler, bir lem a-i muhabbeti olan bir Mâbud-u Lemyezelin, bir Mahbub-u Lâyezâlin daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgâh-ý ebedîsi o- lan Cennete çaðýrýlýyorsunuz. Öyleyse, kabir kapýsýna aðlayarak deðil, gülerek giriniz. Hem þu kelime þöyle müjde veriyor, diyor ki: Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliðe, zulümata, nisyana, çürümeye, daðýlmaya ve kesrette boðulmaya gittiðinizi tevehhüm edip düþünmeyiniz. Siz fenâya deðil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe deðil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata deðil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlik-i Hakikînin tarafýna gidiyorsunuz. Ve Sultan-ý Ezelînin payitahtýna dönüyorsunuz. Kesrette boðulmaya deðil, vahdet dairesinde teneffüs e- deceksiniz. Firaka deðil, visale müteveccihsiniz. Mektubat, 1. Makam, s. 222 LÛGATÇE: mevt: Ölüm. inkýraz: Sönme, yok olma, tükenme. in idam: Mahvolma, yok olma. Fâil-i Hakîm-i Rahîm: Her þeyi rahmet ve hikmetle yapan; Allah. âlem-i berzah: Ruhlarýn kýyâmete kadar kalacaklarý âlem; kabir âlemi. makarr-ý saltanat-ý ebedî: Ebedî saltanat yeri, sonsuz saltanat merkezi; ahiret yeri. rüyet-i cemâl: Cenâb-ý Hakk ýn güzelliðini görme. cilve-i cemâl: Güzellik görüntüsü. hüsn-ü esmâ: Allah ýn i- simlerinin güzelliði. lem a-i muhabbet: Muhabbet parýltýsý, sevgi parýltýsý. Mâbud-u Lemyezel: Hiçbir zaman yok olmayan, bakî olan mabud; Allah. Mahbub-u Lâyezâl: Zevalsiz, ölümsüz, sonsuz sevgili; Allah. adem: Yokluk. vücud-u daimî: Sürekli, ebedî vücut. kesret: Çokluk. zulümat: Karanlýk. vahdet: Birlik. Denize komþu ilçede yaptýðýmýz 3 günlük okumadan sonra iki saat kývrým kývrým yollardan geçerek programa devam edeceðimiz yaylaya geliyoruz. Bir anda dikkatimizi çiçekler çekiyor; papatyalar, sümbüller, gelincikler, menekþeler. Adýný bilmediðim, ama hayran olduðum birçok çiçek var daha burada. Huzur veren yeþillik hakim her tarafa. Gökyüzü ile aramýzda hiçbir perde yok. Ve bu sýcaklarda insaný mutlu eden serinlik! Hepsi güzel bir baþlangýç oldu bizim için! Deniz kýyýsýndaki þehirde yaptýðýmýz programda sýcaklamýþtýk biraz! Ter boþalmýþtý alnýmýzdan. Ama burasý serindi, ruhefza bir hava muhite hemencecik ünsiyet etmemize vesile olmuþtu Asýl olan sýcak veya soðuk bir yerde olmamýz deðildi! Aslolan, günahlarýn aðýrlýðýndan, ahirzamanýn maneviyatýmýzý tehdit e- den sýcak rüzgârlarýndan kaçmamýz idi. O- kuma programlarý ile ruhumuzu serinletiyorduk. Vazifelerin baþlarýna geçen lâtifelerimizin sürur seslerini iþitiyorduk. Aslolan ruhumuzun günahlarýn aðýrlýðý içinde yanmamasý. Ne kýyýdaki sýcaklýk bizi düþündürdü, ne de yayladaki serinlik Yayla, okumalarýmýz için birebir mekân. Baþýnýzý kitaptan kaldýrýnca kâinat kitabý nazarýnýzý çekiyor hemen. Nurlarýn verdiði tefekkür hasleti ile daha önce bakýp geçtiðimiz, geçip gittiðimiz kâinatý dikkatlice süzüyoruz artýk. Adýmlarýmýzý dikkat ile atýyoruz. Her taþýn ve topraðýn altýnda bir þehit yatmasa da bir þahit yattýðýnýn farkýndayýz artýk. Yollarýmýzýn kenarýnda dizilmiþ rengârenk çiçekler. Bu renk cümbüþünde coþmamak mümkün mü? Yemyeþil kýrlar, serin rüzgârlar. Bu cezbeye katýlmamak elde mi? Bu cezbeye, Risâlelerimiz ile katýlýyoruz. Kâinatýn þuursuz ibadetlerini, aðaçlarýn baþýnda, taþlarýn yanýnda yaptýðýmýz okumalar ile þuurlu bir þekilde Rabbimize sunuyoruz *** 1650 rakýmlý yayla, soðuktu. Yaz ayýnda ü- þüyorduk. Ama memnunuz. Ama sevinçliyiz. Hakikatlere ve kâinata soðuk olmamanýn sýcaklýðý var herkesin yüzünde. Ýnsaný rahatsýz eden serinlik, insaný donduran soðuk, sefahatte. Ýman hakikatlerine muhatap olma iþtiyaký her þeyin ötesinde. Kýrlarda yapýyoruz okumalarýmýzý artýk. Çiçeklerin yanýndayým. Gelinciklerin, sümbüllerin yanýndayým. Ýlk günlerde uzaktan i- di tefekkürümüz. Artýk yan yanayým. Yediðimiz nimetlere yaþamak noktasýnda ihtiyacýmýz olduðu için gaflet çabuk istilâ e- diyor. Ya çiçekler? Renkleri ile kokularý ile tamamen lütuf eseri olduðunu hissettiren þu Kâinatýn kýrlardaki semineri Okuma programý günlüðümden - 3 çiçekler Bizi özel hissettiren, bize muhabbet mektuplarý sunan bu kasideler Çiçekler, gafleti darmadaðýn eden lâtif tokmaklar Bunlara ilâveten insanlardaki samimiyet ve saffet. Kalem erbabýnýn psikolojizm olarak nitelediði, psikolojinin aþýrý bir þekilde öncelendiði þu günlerde, 1650 rakýmlý bu yaylada bütün psikolojinin düsturlarý yerle bir oluyor. Saffet ve samimiyet, merhamet ve hürmet en etkili anahtar oluyor. Modern psikolojinin iki asýrlýk tartýþmalý düsturlarýný, insanlýðýn varoluþundan bu yana var olan sýcak bir tebessüm eritiveriyor. Vakit namazlarýný eda ettiðimiz camide çok ibretlik bir þükür dersi alýyorum. Namazda yanýma duran ve davranýþlarýndan a- kýl nimetinden uzak olduðunu anladýðým bir þahsýn namazda iken tebessüm eder bir hâlette söylediði Elhamdülillah cümlesi etkiliyor beni Yetinmeyen, tevekkül etmeyen tavýrlarým akla geliyor. Ellerini sýk sýk açarak insanlara duâ etme iþaretini veren bu zatýn bu tavrý en büyük ders oluyor bana Ve semavat sayfasý. Gündüz zemin sayfasýnýn hâkimiyetini hissediyoruz, gece ise semavat sayfasýnýn. Semavat sayfasý biraz haþin, biraz celâlli! Âyetü l-kübra da konuþan semavat sayfasýnýn celâlli konuþmasý aklýma geliyor birden Bana bak! Aradýðýný sana bildireceðim! Oysa zemin lâtif çiçekleri ile, yumuþak bir ses tonu ile çaðýrýyordu sayfalarýný okumamýz için Ve gece. Ve sessizlik. Sessizliðin sesi. Ve gecenin rengi. Bütün renkleri örten gecenin rengi ne renkti sahi? Gece ve serinlik. Üstümde, yaylada ikamet eden bir büyüðümün kýsa kollu ve titrek halime dayanamayarak verdiði ve 1650 rakýmlý dað baþýnda insaniyetin en nadide örneklerini görmeme sebep olan yün bir hýrka Gerçekten ne kadar çok þey öðrendim yaylada, þu yirmi dört saati geçmeyen zaman dilimi içerisinde 5 senelik üniversite hayatýmda bu kadar okuma yaptým mý, bu kadar öðrendim mi bilemiyorum Aðýrlaþan göz kapaklarým sabah yeni okumalara þahit olmak için kapanmak üzere Barla buluþmalarý Risâle-i Nur hareketinin temelinde Barla beldesinin çok önemli bir yeri vardýr yýllarý arasýnda sekiz buçuk yýl bu mekânda kalan asrýn manevî sahibi Bediüzzaman Hazretleri telif ettiði Kur ân tefsirlerinin dört bin sayfasýný orada yazmýþtý. Geri kalan iki bin sayfasýný da sürgün olarak gönderildiði Eskiþehir, Kastamonu ve Denizli gibi yerlerde tamamlamýþtý. Yirmi sekiz sene þehirden þehire sürgün edilen, mahkemelerden mahkemelere sürüklenen ve her defasýnda suç bulunamadýðý için beraat ettirilen Bediüzzaman ýn hayatýnda Barla hiç u- nutamadýðý yerlerin baþýnda gelir. Hususan oradaki saff-ý evvel olan Nur Talebelerini her fýrsatta hasretle yad eder. Þamlý Hafýz Tevfik, Hafýz Halit, Muhacir Hafýz Ahmed, Marangoz Mustafa Çavuþ, Abbas Mehmed, Sýddýk Süleyman ve daha niceleri Þimdi onlarýn hepsi Barla kabristanýnýn âsude ikliminde haþrin sabahýný bekliyorlar. Üstad ve sair Nur Talebelerinin ruhaniyetleriyle sohbet ediyorlar yýlýndan beri her sene bir haftalýðýna Barla ya gitmek bizler için vazgeçemeyeceðimiz bir alýþkanlýk haline geldi. Zaten bir müddet Barla da kalan oraya tiryaki gibi olur. Barla mýknatýs gibi insanlarý kendine cezb eder. Zira Barla nýn her noktasýnda Bediüzzaman ýn ayak izleri vardýr. Birçok mekân Nur Risâlelerinin telif edildiði yerlerdir. Oralarý ziyaret ettiðiniz zaman, Üstadý sanki yanýnýzda gibi hissedersiniz. 13 Temmuz 2011 Çarþamba sabahý beþ aile olarak Ankara dan yola çýktýk. Konvoy halinde Sivrihisar, Emirdað, Bolvadin ilçelerinden geçip daðlarý aþarak Senirkent ovasýna indiðimizde, tam karþýmýzda heybetli haliyle Üstadýn her yaz iki ay kaldýðý Çam Daðý, sol tarafýmýzda Hoyran Gölü arz-ý endam ediyordu. Sahil yolundan Barla ya doðru yol alýrken, Eðirdir Gölü mavi ve yeþilin bütün renklerini ihtiva ettiðinden, insaný hayranlýkla kendine baktýrýyordu. Yeni Asya Sosyal Tesislerine ulaþtýðýmýzda, her seferinde olduðu gibi tesis müdürümüz Niyazi Bey, mütebessim çehresiyle bizi karþýlýyordu. Öðle namazýný kýldýktan sonra hemen programýmýzý baþlattýk. Ankara, Ýstanbul, Balýkesir, Manisa, Urfa, Eskiþehir ve Mersin gibi daha birçok þehirden gelen gönül dostlarýyla tesis bayram yerine dönmüþtü. Geçtiðimiz senelerde birlikte olduðumuz dâvâ arkadaþlarýmýzla yeniden Barla buluþmalarý gerçekleþtiði gibi, yeni gelenlerle de güzel bir tanýþma ve kaynaþma oldu. Talebelerin okuma programlarý gibi aileler ve yetiþkinler i- çin de namaza endeksli ve zamana göre disiplinli bir programýmýz oldu. Sabah, öðle ve yatsý namazlarýndan sonra takip ettiðimiz Hizmet Rehberi nin yaný sýra, öðleden önce bir buçuk saat süren Risâle-i Nur daki keþif hükmündeki imanî derslerimiz, ikindi namazýndan sonra meslek ve meþrep dersleri ve akþam namazýný müteakip yatsýya kadar süren yine imanî derslerimiz vardý. Ara vakitlerde ziyaret yerlerine gidiyorduk. Cennet bahçesi, Üstadýn evi, Barla Kabristaný ve Mu'cizat-ý Ahmediye (asm) Risâlesi nin telif edildiði Karakavak Bahçesi onlardan bazýlarýydý. 15 Temmuz Cuma akþamý i- se Berat Gecesine denk geldi. Hanýmlarýn da okuduðu cüzlerle bir hatim okunmuþ ve geceyi sabaha kadar ihya etmiþtik. Kandil gecesini Barla da deðerlendirmek de bir baþkaydý. Üstadýn ve bekâ âlemine geçmiþ Barlalý Nur Talebesi aðabeylerin ruhaniyetleri de muhakkak oradaydý. Çok feyizli bir gece yaþadýðýmýz hissediliyordu. Pazar günü Barlalýlar Derneði nin geleneksel yemeðine hep beraber katýldýktan sonra, dersimizi yapýp öðle namazýný eda ettik ve kiralanan otobüsle Çam Daðýna çýktýk. Türkiye nin her tarafýndan Barla ya gelen Nur Talebelerinin bir kýsmý da oradaydý. Çam Daðýndan uçaktan bakar gibi görülen Senirkent o- vasý, Hoyran ve Eðirdir Gölleri sanki bir yaðlý boya tablo gibi rengârenk bir manzara oluþturuyordu. Münâcat Risâlesi nden okunan bölümler ise, bir anlamda kâinat kitabýnýn okunmasý gibiydi. Salý günü öðle namazýndan sonra gidilen Isparta daki Üstadýn müze olan evi, dönüþte Eðirdir ve Nis Adasý ziyaretleri unutulmayacak hatýralarýmýz arasýndaydý. Barla buluþmalarý çerçevesinde geçen bir haftalýk zaman göz açýp kapayýncaya kadar çabuk geçmiþ ve Çarþamba sabahý tekrar dönüþ baþlamýþtý. Allah için bir araya gelip, sonra vedalaþan bu dâvâ adamlarýnýn hallerini bir görmeliydiniz. Âhiretten bir köþe ve Cennetten bir bahçeyi andýran Barla da, gelecek sene tekrar buluþmak dilek ve temennileri birbirini takip e- diyordu. Ne güzel günler yaþamýþtýk. Bunun için Allah a ne kadar þükretsek yine azdý.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 19 Þaban 1432 Rumî: 7 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Dinimiz sevgi ve barýþ dini EHL-Ý BEYT KÜLTÜR VE DAYANIÞMA VAKFI ÜYELERÝ IRAK TAN GELEN SEYYÝD- LERÝ AÐIRLADI. IRAKLI SEYYÝTLER, DÝNÝMÝZ SEVGÝ VE BARIÞ DÝNÝDÝR DEDÝ. HATAY DA faaliyet gösteren Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanýþma Vakfý üyeleri Irak tan gelen Seyyidleri aðýrladý. EHDAV Vakýf Merkezi nde düzenlenen toplantýya Irak tan gelen Ehl-i Beyt Ý- limler Merkezi olan Irak Necef-i Eþref ten büyük taklit mercii Ayetullah Uzma Seyyid Muhammed Sait El-Hekim in oðlu Seyyid Ýzzettin El-Hekim, Muhammed Said El Hekim, Þeyh Muhammed Telefleri, Suriye den ise Þeyh Lokman Bedir El Ðurra ve beraberindeki heyet katýldý. EHDAV Baþkaný Ali Yeral ve yönetim kurulu üyeleri, dâvetlileri dernek binasýnda karþýladý. Irak ve Suriye den gelen heyetin 12. Ehl-i Beyt Ýmam Sahib-i Hz. Ýmam-ý Mehdi (A.F) ýn dünyaya mübarek teþrifleri dolayýsýyla, ziyaret gerçekleþtirdikleri belirtildi. Ziyarette konuþan EHDAV Baþkaný Ali Yeral, Irak ýn en büyük seyyidleri aramýzdalar, vakfýmýzý ziyaret ederek bize sevgi ve saygýlarýný getirdiler. Yaptýklarý konuþmalarýnda ise Dinimiz sevgi ve barýþ dinidir. Dinimizde terör yoktur, karþý tarafý kýnama yoktur. Benim mezhebimden olmayaný cehennemlik görmek yoktur. Hiç kimse bizim dinimizden, mezhebimizden olmak zorunda deðildir. dediler þeklinde konuþtu. Tarih boyunca hiç kimseye sorun olmadýklarýný anlatan Yeral, Ama her ne hikmetse biz zulme uðradýk. Düne kadar ismi sadece Ali Hasan Hüseyin diye öldürülenler oldu. Ýmamlarýmýzýn, Hz. Hasan ýn kubbesi havaya uçuruldu. Biz burada kiliseleri koruma altýna alýyoruz, Yahudi havrasýný koruma altýna alýyoruz. Sadece Ehl-i Beyt imamý diye Irak ýn altýn kubbesinde namaz Beykoz Çayýrý nda toplu nikâh þöleni BEYKOZ Belediyesi nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði Çayýr Festivali 31 çiftin nikâh töreni ile sona erdi. Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu nun da nikâh þahidi olarak katýldýðý törende ihtiyaç sahibi 31 çiftin nikâhý kýyýldý. Geleneksel Beykoz Çayýr Festivali kapsamýnda düzenlenen törene Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da katýldý. 31 çiftin heyecanlý ve hareketli günü Hidiv Kasrý nda fotoðraf çekimi ile baþladý. Beytaþ Tesisleri nde düðün yemeklerinin ardýndan þoförlüðünü meclis üyeleri ve muhtarlarýn yaptýðý þehir turunun ardýndan Yuþa Tepesinde hep birlikte yapýlan duâya amin dediler. 31 çift daha sonra aileleriyle birlikte nikâh töreninin yapýldýðý Tarihî Beykoz Çayýrýnda yerlerini aldý. Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek temsilen Zekiye Tunç Irak'tan gelen seyyidler heyeti, Ýslâm dünyasýnda barýþ ve kardeþliðe ihtiyaç duyulduðunu vurguladý. FOTOÐRAF: CÝHAN ve Mücahit Çiftçi nin nikâhýný kýyarken þahitliklerini ise Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Beykoz Kaymakamý Aydýn Ergün yaptý. Diðer 30 çiftin ise þahitliklerini siyasî partilerin ilçe baþkanlarý, meclis üyeleri ve muhtarlar yaptý. Bütün çiftleri tek tek kutlayan Ýstanbul Valisi Mutlu, Beykoz Belediyesi ni böyle hayýrlý bir iþe imza attýðý için tebrik etti. Beykoz Belediyesi, havaî fiþek gösterisi ile birlikte imzalarýný atan çiftlere çeyiz olarak mobilya ve beyaz eþya hediye etti. 50 bin kiþinin katýldýðý Toplu Nikâh Þöleni Ferhat Göçer in muhteþem konseri ile sona erdi. Nikâh töreninin ardýndan Beykoz da evliliklerinde 50 yýlý geride býrakan 3 çifte de Evlilik Tapusu ve beraberliklerinin devamý dileðinin yazýldýðý Yastýk hediye edildi. Ýstanbul / Yeni Asya kýlanlar terör kurbaný oluyorlar. Bütün bunlara raðmen biz Ýslâmî birlik ve beraberlikten yanayýz. Bizim Sünnî kardeþlerimizle birlikte ortak noktalarýn öne sürülmesini, konuþulmasýný istiyoruz. Ama birileri, ortak noktalarý býrakýp ayrý noktalarý ileri sürüp sürekli Alevî-Sünnî, Türk- Arap-Kürt milletleri arasýnda nifak tohumlarý saçmaya çalýþýyorsa, onlar Müslüman deðil, Ýslâm düþmanlarýdýr. Bizim âlimlerimizin ortak görüþleri bu yöndedir. ifadelerini kullandý. Suriye deki olaylarýn yüzde 80 azaldýðýna dikkat çeken EHDAV Baþkaný Yeral, þunlarý dile getirdi: Suriye de sular durulmaktadýr. Amerika ve Siyonist Ýsrail e raðmen olaylar azaldý. Suriye de Alevî-Sünnî sorunu yoktur. Orada ortak bir sorun, Siyonistlerin Müslümanlarla sorunu vardýr. Suriye yi bölmek, yeni bir Kürt devleti çýkarmak; Irak ý, Suriye yi, Türkiye yi, Ýran ý bölmek, yeni yeni haritalar çýkarmak istiyorlar. A- ma Allah a þükürler olsun Müslümanlarýn dirayeti, saðduyusu var. Alevîsi, Sünnîsiyle Müslümanlarý böl-parçala-yut taktiði ile yeni yeni devletlere bölerek Ýslâm dünyasýný zayýflatmaya çalýþýyorlar. Suriye deki olaylar Türkiye ye de yansýtýlarak Alevî-Sünnî çatýþmasý amaçlanýyor. A- ma Allah a þükürler olsun bizim sergilediðimiz barýþçýl tavýr ve sivil toplum kuruluþlarýnýn bize verdiði destek ile bu olaylar büyümeyecek. ABD, Ýsrail ve Siyonistlerin ekmeðine yað sürmeye çalýþan küçük bir grup vardýr. O grup da bitmek üzeredir. Allah bütün Ýslâm dünyasýný þer odaklarýndan korusun. Bütün dünya ülkelerinin kardeþliðini daim eylesin. Hatay / cihan Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, geliþtirdikleri "Gönüllü Turizm Elçileri" projesiyle turizme hizmet verdiklerini kaydetti. Kayýp pasaportu turizm elçileri buldu Japon Turistin kaybolan pasaportunu Fatih Belediyesi nin Gönüllü Turizm Elçileri buldu, turizm zabýtasý da kendisine teslim etti. Tatil için ülkemizde bulunan Japon vatandaþý Rie Sytome ülkesine döneceði son günde pasaportunu kaybetti. Fatih Belediyesi nin Gönüllü Turizm Elçileri tarafýndan bulunan pasaportu Sultanahmet teki Turizm Zabýta Karakolu nda kendisine teslim edildi. Nuriosmaniye Caddesi üzerinde turistlere yardým etmeye çalýþan Fatih Belediyesi nin Gönüllü Turizm Elçileri yol kenarýnda bulunan yeþilliklerin arasýnda bir pasaport buldu. Gönüllü elçiler, hemen belediyenin turizm zabýtasýna haber vererek Rie Sytome ismine kayýtlý bir pasaport bulduklarýný söylediler. Bunun üzerine turizm zabýtasý Japonya nýn Ýstanbul Baþkonsolosluðu nu aradý. Japon vatandaþý yeni pasaport çýkartmak için konsoloslukta evrak doldururken gelen haber üzerine görevli eþliðinde zabýta karakoluna geldi. Bunun Yanýnda görevli ile birlikte Sultanahmet Meydaný nda bulunan Fatih Belediyesi nin Turizm Zabýta Karakolu na gelen Rie Sytome pasaportuna kavuþtu. 26 yaþýndaki Rie Sytome, görevlilere defalarca teþekkür etti. Fatih Belediyesi nin gerçekleþtirdiði Gönüllü Turizm Elçileri projesi çerçevesinde, yabancý dil bilen yaþ a- rasý gençler, Fatih e gelen turistlere her konuda yardýmcý oluyor, hem de yabancý dillerini geliþtiriyor. Ýstanbul / Yeni Asya Gazzeli Seraj bebeðin, ameliyatý ertelendi GAZZE DE Mavi bebek hastalýðýyla doðan ve Gazeteci Murat Sabuncu nun Milliyet Gazetesi ndeki haberinden sonra 8 günlük iken Medical Park Hastaneler Grubu tarafýndan özel uçakla Türkiye ye getirilerek kalbine sun'î damar takýlan Seraj bebeðin, geçen bir yýlda sadece 3 kilo almasý yüzünden doktorlarý bu yaz planladýklarý ameliyatý ertelemek zorunda kaldýlar. Üç ayda bir Türkiye ye kontrole getirilen Seraj bebeðin, geçen yýlki ameliyatýný yapan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Barbaros Kýnoðlu, Seraj ýn daha önce yapýlan ilk incelemelerde akciðer ana atardamarýnýn geliþmemiþ olduðunu ve iki karýncýðý arasýnda geniþ bir delik tesbit ettiklerini belirterek þöyle konuþtu: Ýki aþamalý cerrahi tedavi planlamýþtýk. Öngörülen kiloya ulaþamadýðýndan bu yaz planlandýðýmýz ameliyatý ertelenmek zorunda kaldýk. Her altý ayda bir Seraj bebek Gazze ve Türkiye deki doktorlarý tarafýndan kontrol altýnda tutuluyor. Ýstanbul / Yeni Asya Þehir de tanýtým günleri baþladý BÝLÝM ve Sanat Vakfý tarafýndan kurulan Ýstanbul Þehir Üniversitesi nde Tanýtým Günleri baþladý. Ýlk yýlýnda öðrencilerinin yüzde 82 sini burslu kabul eden Ýstanbul Þehir Ü- niversitesi, akademik yýlýnda alacaðý 415 öðrenciden 380 ine de tam veya kýsmî burs imkâný saðlayacak. Ýnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Ýþletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi ile Ýletiþim Fakültesi nde öðrenci kabul eden Ýstanbul Þehir Ü- niversitesi bu yýl Hukuk Fakültesi ne de öðrenci alacak. Aday öðrenciler ve aileleri 5 A- ðustos 2011 tarihine kadar hafta sonlarý da dahil olmak üzere her gün 10:00-17:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek Tanýtým Günleri ne katýlabilecek. Ýstanbul Þehir Üniversitesi nin Altunizade deki yerleþkesinde gerçekleþtirilecek tanýtým günlerinde aday öðrenciler her bölümden öðretim üyeleri ile biraraya gelebilecek. Ýstanbul / Yeni Asya HABERLER Seyfeddin Gültekin Hakka yürüdü ÖÐRENCÝLÝK yýllarýndan itibaren kendisini Risâle-i Nur hizmetlerine vakfeden Seyfeddin Gültekin (38), Salý gecesi sabaha karþý tedavi gördüðü Ankara Gazi Hastanesi nde vefat etti. Ankara Hacettepe Üniversitesi Ýktisat Fakültesi mezunu olan Gültekin, bir hafta kadar önce geçirdiði beyin kanamasý dolayýsýyla yoðun bakýma alýnmýþtý. Bir dönem Yeni Asya da yazýlarý da yayýnlanan Gültekin'in, özellikle Ankara daki gençlik ve talebe hizmetlerinin organizesinde büyük emeði geçmiþti. Uzun zamandýr aðýr þeker Seyfeddin Gültekin hastasý olan Gültekin, son birkaç yýldýr görme kabiliyetini de yitirmiþti. Yaklaþýk bir senedir de, böbrek yetersizliðinden haftada bir kaç gün diyalize giriyordu. Gültekin'in Cenazesi bugün öðle namazýný müteakip memleketi olan Ýnebolu (Kastamonu) Yeni Camii nde kýlýnacak. Yeni Asya / Ýstanbul LYS sonuçlarý yarýn açýklanacak ÖSYM, Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýnýn yarýn saat te açýklanmasýnýn planlandýðýný duyurdu. ÖSYM den yapýlan açýklamada, ve Haziran 2011 tarihlerinde yapýlan 2011-Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýnýn açýklanmasý ile ilgili olarak bazý basýn yayýn kuruluþlarýnda gerçeði yansýtmayan, yanlýþ anlamalara yol açabilecek haber ve yorumlara yer verildiði belirtildi. Kamuoyunun ve adaylarýn, ÖSYM tarafýndan duyurulan bilgiler dýþýndaki haber ve yorumlara itibar etmemesi istenen açýklamada, Deðerli basýnýmýzýn, çok sayýda insanýmýzý ilgilendiren bu konuda Merkezimiz çalýþmalarýna yardýmcý olacak haber ve yorumlara yer vermelerini temenni ederiz ifadesi yer aldý. Ankara / cihan SBS tercihleri için son gün SEVÝYE Belirleme Sýnavýný (SBS) kazanan ilköðretim 8. sýnýf öðrencileri için 8 Temmuz da baþlayan tercih baþvuru süresi, bugün sona eriyor. SBS 8. sýnýf sonuçlarýna göre, fen, sosyal bilimler, Anadolu liseleri; teknik ve endüstri meslek liseleriyle meslekî ve teknik eðitim merkezleri Anadolu imam-hatip liseleri ile Anadolu saðlýk meslek liselerine öðrenci yerleþtirilecek. Ortaöðretim Yerleþtirme Puaný (OYP) 196 ve üzerinde olan öðrenciler tercih iþlemi yapabilecek. OYP si 196 nýn altýnda olan öðrenciler tercihte bulunamayacak. Ankara/ aa Dar ül Hadis Camii kamerayla donatýldý EDÝRNE'NÝN önemli tarihî yapýlarýndan biri o- lan Dar ül Hadis Camii güvenlik kameralarýyla donatýldý. II. Murat tarafýndan Tunca Nehri kenarýnda yaptýrýlan cami, 573 yýllýk tarihi geçmiþe sahip bulunuyor. Ayný zamanda, Dar ül Hadis Camii, Edirne ye gelen ziyaretçilerin en fazla tercih ettiði mekânlardan biri. Tunca ve Meriç bölgesi ile Yunanistan a geçiþ yolu üzerinde olmasý dolayýsýyla cami, kaçak insanlarýn sýðýndýðý bir mekân. Hayýrseverlerin katkýlarýyla alýnan gece görüþ özelliðine sahip olan kameralarla cami 24 saat gözetim altýnda tutulacak. Dar ül Hadis Camii Ýmamý Mahmut Eroðlu, asýrlýk camiyi gözü gibi koruduklarýný söyledi. Edirne / cihan 29 göçmen ölmek üzereyken bulundu EDÝRNE'NÝN Keþan ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduðu minibüsün kasasýnda havasýzlýktan boðulmak üzere olan 29 kaçak göçmen ile 1 Türk sürücü yakalandý. Keþan Bölge Trafik Denetleme Ýstasyon Amirliði ekipleri, Tekirdað ýn Malkara ilçesinden Keþan istikametine seyreden Halil Ýnce (37) yönetimindeki 34 VY 3029 plâkalý kapalý kasa minibüsü Dörtyol Kavþaðý mevkiinde durdurdu. Polislerin minibüste yaptýðý kontrolde, kasaya balýk istifi bindirilmiþ ve havasýzlýktan boðulmak üzere olan 2 si kadýn toplam 29 Burma uyruklu kaçak göçmen yakalandý. 29 kaçak göçmen, sýnýrdýþý edilmek üzere Edirne Yabancýlar ve Pasaport Þube Müdürlüðü ne gönderildi. Ýfadesi alýnan sürücü Ýnce, çýkarýldýðý nöbetçi mahkemece tutuklanarak Keþan Kapalý Cezaevi ne konuldu. Edirne / cihan

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı