Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor"

Transkript

1 Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN PROF. DR. LAÇÝNER, KURUMSAL BÝR HATA YAPIYORUZ. DAHA DOÐRU KURUMLARA, YÖNTEM VE ARAÇLARA ÝHTÝYACIMIZ VAR DEDÝ. Kaçýrýlan 2 iþçi serbest ute rör ör gü tü PKK ta ra fýn dan Tun ce li- O va cýk ka ra yo lu Gü ney - ko nak Kö yü mev ki in de ka çý rý lan ve O va cýk ta ya pý mý de vam e - den as ke rî hiz met bi na sý in þa a týn da ça lýþ tý ðý öð re ni len 2 iþ çi, ser best bý ra kýl dý. Ýþ çi ler 14 Tem muz da ka çý rýl mýþ lar dý. n5 te Þemdinli Dâvâsý tekrar uþemdinli dâvâsýnýn tutuklu sanýklarý astsubaylar Ali Kaya, Özcan Ýldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel Ateþ in, yarýn Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan yargýlanmasýna baþlanýyor. n5 te LYS so nuç la rý ya rýn sa at de a çýk la ný yor ÖSYM 2011-Li sans Yer leþ tir me Sý na vý so nuç la rý - nýn ya rýn sa at 14 te a çýk lan ma sý nýn plan lan dý ðý ný du yur du. Ya pý lan a çýk la ma da ka mu o yu nun ve a day la rýn ger çe ði yan sýt ma yan ha ber ve yo rum - la ra i ti bar e tme me si is ten di. n3 te 13 askerin þehit düþtüðü saldýrýyý Ýçiþleri inceleyecek Baþ ba kan Yar dým cý sý Hü kü met Söz cü sü Bü lent A rýnç, Ba kan lar Ku ru lu n da, Sil - van da 13 as ke rin þe hit düþ tü ðü sal dý rýy la il - gi li in ce le me ya pýl ma sý i çin Ý çiþ le ri Ba kan lý - ðý na ta li mat ve ril di ði ni bil dir di. n4 te Demir fiyatlarýndaki artýþ inþaatçýlarý zorda býraktý A TO Baþ ka ný Sa lih Bez ci, de mir fi yat la rýn da son dö nem de ya þa nan bü yük o ran lý ar tý þýn, Tür ki ye nin bü yü me sin de ve iþ siz li ðin a zal týl - ma sýn da ö nem li pa yý o lan in þa at sek tö rün de a larm zil le rini çal dýr dý ðý ný söy le di. n11 de DÖNÜP NEREDE HATA YAPTIÐIMIZA BAKMALIYIZ u Ge çen gün ler de mey da na ge len ha in sal dý rý nýn, Türk Si lâh lý Kuv - vet le ri a çý sýn dan bü yük bir ba þa rý sýz lýk ol du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Sedat La çi ner, Dö nüp ne re de ha ta yap tý ðý mý za bak ma mýz ge - re ki yor. Bu mu ha se be yi, il gi li ku rum la rýn a lýn gan lýk gös ter me den yap ma sý ge re ki yor. Gö re bil di ði miz ka da rýy la son 30 yýl lýk te rör le mü ca de le miz de bir pro fes yo nel lik, uz man lýk so ru nu var dedi. ASKER TERÖRLE MÜCADELE ETMESÝN u Laçiner, Te rör le mü ca de le çok es nek, vu - ruþ gü cü çok kuv vet li, nok ta a tý þý ya pa bi len, hýz lý ka rar a la bi len ve çok hýz lý uy gu la ya bi - len ku rum la rý ge rek ti yor. Jan dar ma, po lis ve MÝT gi bi ku rum lar ve ya bun la rýn bir ka rý þý mý o la bi lir. As ke ri kul la nýr sa nýz, ya çok a þý rý güç kul la ný mý or ta ya çý kar ve bu da te rö rün is tis - mar et ti ði a lan la rý art tý rýr ya da or du, a þý rý güç kul lan ma dý ðý du rum lar da çok za yi at ver me ye baþ lar diye konuþtu. n4 te 2. Özgürlük Filosu nun gemisine çýktýlar uýsrail askerleri, 2. Özgürlük Filosu gemilerinden Fransýz bandýralý Onur-El Karame gemisinin kontrolünü ele geçirdi. Onur-El Karame, Gazze yolunda Ýsrail gemileri tarafýndan kuþatýldý. Gemiden Gazze rotasýnýn deðiþtirilmesi istendi. Rota deðiþtirilmeyince, gemi, Ýsrail Genelkurmay Baþkaný Beni Gantz'ýn emriyle iþgal edildi. Daha sonra, Ýsrail in Aþdod limanýna götürüldü. Ha be ri say fa 7 de Ýs ra il, bil di ði ni o ku yor uýs ra il in, Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer - le þim le rin de 336 ye ni ko nut plan la - ma sý, Fi lis tin yö ne ti mi ta ra fýn dan þid - det le ký na na rak Ka bul e di le mez a - çýk la ma sý ya pýl dý. Ha be ri say fa 7 de Prof. Dr. Sedat Laçiner Gazze ye hastane utür ki ye, ab lu ka al týn da ki Gaz ze de has ta ne in þa a tý na baþ la dý. TÝ KA ön - cü lü ðün de ki 150 ya tak lý has ta ne pro - je si, Tür ki ye-fi lis tin-mý sýr iþ bir li ðiy le ha ya ta ge çi ri li yor. Ha be ri say fa 7 de ISSN MAZLUMDER tarafýndan hazýrlanan raporda, baþörtülülere hâlâ ayrýmcýlýk ve saldýrýlarýn devam ettiði bildirildi. MAZLUMDER RAPOR HAZIRLADI Yasakçý uygulamalar bitmedi umaz LUM DER in Tür ki ye de 2010 yý lýn - da ve 2011 yý lý nýn ilk al tý a yýn da ba þör tü lü - le re yö ne lik ay rým cý uy gu la ma la rý ko nu a - lan ra po r hazýrladý. Raporda, ay rým cý uy gu - la ma lar ve ya sak lar da son yýl lar da ba zý dü - þüþ ler ol ma sý na rað men, bi rey sel an lam da ba þör tü lü ba yan la rýn halen ka mu ya a çýk a lan lar da sal dý rý la ra, ha ka ret le re ve ay rým - cý lý ða ma ruz kal dýk la rý be lir til di. n5 te SON ÇARE PLANI GÖRÜÞÜLÜYOR ABD, borçlanma krizini aþamadý uabd de fe de ral hü kü me tin borç lan ma ta va ný nýn yük sel til me si i çin za man a za - lýr ken, so ru na çö züm bul ma ça ba la rý sü - rü yor. Be yaz Sa ray, 2 A ðus tos ta sü re si do la cak borç lan ma li mi ti nin yük sel til - me si ve bu sa ye de ül ke nin te mer rü de düþ me si ni ön le mek i çin Kon gre li der le - riy le bir son ça re pla ný ü ze rin de gay ret sar fe dil di ði ni a çýk la dý Ha be ri say fa 11 de PROF. DR. TURAN ÖNDEÞ: Tasarruf yap, sen de zengin ol ua ta türk Ü ni ver si te si Ý ÝBF Ýþ let me Bö lü - mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Tu ran Ön deþ, fi nan sal a çý dan bü yü mek ve ge liþ mek is - te yen le rin he de fi ne u la þa bil me si i çin ta - sar ruf yap ma sý, e lin de ki fo nu doð ru kul - lan ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. n11 de GÜL, GEREKLÝ TALÝMATI VERDÝ Kadýna þiddet araþtýrýlacak ucumhurbaþkaný Abdullah Gül, kadýn ve çocuklara yönelik þiddet olaylarýnýn bütün yönleriyle araþtýrýlmasý ve incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu na talimat verdi. n4 te

2 2 Y LÂHÝKA Kim Allah a ve Resûlüne itaat ederse, Allah onu ebediyen kalmak üzere altýndan ýrmaklar akan Cennetlere koyar. Bu ise, pek büyük bir kurtuluþtur. Nisâ Sûresi: 13 / Âyet-i Kerime Meâli Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun? Siz fenâya deðil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe deðil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata deðil, âlem-i nura giriyorsunuz. Yedinci Kelime V e yumît Yani, mevti veren O- dur. Yani, hayat vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten â- zâd eder. Yani, hayat-ý fâniyeden, seni hayat-ý bâkiyeye alýr. Ýþte þu kelime, þöylece fâni cin ve inse baðýrýr, der ki: Sizlere müjde! Mevt idam deðil, hiçlik deðil, fenâ deðil, inkýraz deðil, sönmek deðil, firak-ý e- bedî deðil, adem deðil, tesadüf deðil, fâilsiz bir in idam deðil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafýndan bir terhistir, bir tebdil-i mekândýr. Saadet-i ebediye tarafýna, vatan-ý aslîlerine bir sevkiyattýr. Yüzde doksan dokuz ahbabýn mecmaý olan âlem-i berzaha bir visal kapýsýdýr. (...) On Birinci Kelime Ve ileyhi l-masîr Yani, ticaret ve memuriyet i- çin, mühim vazifelerle bu dâr-ý imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapýp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onlarý gönderen Hâlýk-ý Zülcelâllerine dönecekler ve Mevlâ-yý Kerîmlerine kavuþacaklar. Yani, bu dâr-ý fâniden gidip dâr-ý bâkide huzur-u Kibriyaya müþerref olacaklar. Yani, esbab daðdaðasýndan ve vesâitin karanlýk perdelerinden kurtulup, Rabb-i Rahîmlerine, makarr-ý saltanat-ý ebedîsinde perdesiz kavuþacaklar. Doðrudan doðruya, herkes, kendi Hâlýký ve Mâbudu ve Rabbi ve Seyyidi ve Mâliki kim olduðunu bilecek ve bulacaklar. Ýþte, þu kelime, bütün müjdelerin fevkinde þöyle müjde eder ve der ki: Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? Otuz Ýkinci Sözün âhirinde denildiði gibi, dünyanýn bin sene mesudâne hayatý, bir saat hayatýna mukabil gelmeyen Cennet hayatýnýn; ve o Cennet hayatýnýn dahi bin senesi, bir saat rüyet-i cemâline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâlin daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Müptelâ ve meftun ve müþtak olduðunuz mecazî mahbuplarda ve bütün mevcudat-ý dünyeviyedeki hüsün ve cemal, O'nun cilve-i cemâlinin ve hüsn-ü esmâsýnýn bir nevi gölgesi; ve bütün Cennet, bütün letâfetiyle, bir cilve-i rahmeti; ve bütün iþtiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve câzibeler, bir lem a-i muhabbeti olan bir Mâbud-u Lemyezelin, bir Mahbub-u Lâyezâlin daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgâh-ý ebedîsi o- lan Cennete çaðýrýlýyorsunuz. Öyleyse, kabir kapýsýna aðlayarak deðil, gülerek giriniz. Hem þu kelime þöyle müjde veriyor, diyor ki: Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliðe, zulümata, nisyana, çürümeye, daðýlmaya ve kesrette boðulmaya gittiðinizi tevehhüm edip düþünmeyiniz. Siz fenâya deðil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe deðil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata deðil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlik-i Hakikînin tarafýna gidiyorsunuz. Ve Sultan-ý Ezelînin payitahtýna dönüyorsunuz. Kesrette boðulmaya deðil, vahdet dairesinde teneffüs e- deceksiniz. Firaka deðil, visale müteveccihsiniz. Mektubat, 1. Makam, s. 222 LÛGATÇE: mevt: Ölüm. inkýraz: Sönme, yok olma, tükenme. in idam: Mahvolma, yok olma. Fâil-i Hakîm-i Rahîm: Her þeyi rahmet ve hikmetle yapan; Allah. âlem-i berzah: Ruhlarýn kýyâmete kadar kalacaklarý âlem; kabir âlemi. makarr-ý saltanat-ý ebedî: Ebedî saltanat yeri, sonsuz saltanat merkezi; ahiret yeri. rüyet-i cemâl: Cenâb-ý Hakk ýn güzelliðini görme. cilve-i cemâl: Güzellik görüntüsü. hüsn-ü esmâ: Allah ýn i- simlerinin güzelliði. lem a-i muhabbet: Muhabbet parýltýsý, sevgi parýltýsý. Mâbud-u Lemyezel: Hiçbir zaman yok olmayan, bakî olan mabud; Allah. Mahbub-u Lâyezâl: Zevalsiz, ölümsüz, sonsuz sevgili; Allah. adem: Yokluk. vücud-u daimî: Sürekli, ebedî vücut. kesret: Çokluk. zulümat: Karanlýk. vahdet: Birlik. Denize komþu ilçede yaptýðýmýz 3 günlük okumadan sonra iki saat kývrým kývrým yollardan geçerek programa devam edeceðimiz yaylaya geliyoruz. Bir anda dikkatimizi çiçekler çekiyor; papatyalar, sümbüller, gelincikler, menekþeler. Adýný bilmediðim, ama hayran olduðum birçok çiçek var daha burada. Huzur veren yeþillik hakim her tarafa. Gökyüzü ile aramýzda hiçbir perde yok. Ve bu sýcaklarda insaný mutlu eden serinlik! Hepsi güzel bir baþlangýç oldu bizim için! Deniz kýyýsýndaki þehirde yaptýðýmýz programda sýcaklamýþtýk biraz! Ter boþalmýþtý alnýmýzdan. Ama burasý serindi, ruhefza bir hava muhite hemencecik ünsiyet etmemize vesile olmuþtu Asýl olan sýcak veya soðuk bir yerde olmamýz deðildi! Aslolan, günahlarýn aðýrlýðýndan, ahirzamanýn maneviyatýmýzý tehdit e- den sýcak rüzgârlarýndan kaçmamýz idi. O- kuma programlarý ile ruhumuzu serinletiyorduk. Vazifelerin baþlarýna geçen lâtifelerimizin sürur seslerini iþitiyorduk. Aslolan ruhumuzun günahlarýn aðýrlýðý içinde yanmamasý. Ne kýyýdaki sýcaklýk bizi düþündürdü, ne de yayladaki serinlik Yayla, okumalarýmýz için birebir mekân. Baþýnýzý kitaptan kaldýrýnca kâinat kitabý nazarýnýzý çekiyor hemen. Nurlarýn verdiði tefekkür hasleti ile daha önce bakýp geçtiðimiz, geçip gittiðimiz kâinatý dikkatlice süzüyoruz artýk. Adýmlarýmýzý dikkat ile atýyoruz. Her taþýn ve topraðýn altýnda bir þehit yatmasa da bir þahit yattýðýnýn farkýndayýz artýk. Yollarýmýzýn kenarýnda dizilmiþ rengârenk çiçekler. Bu renk cümbüþünde coþmamak mümkün mü? Yemyeþil kýrlar, serin rüzgârlar. Bu cezbeye katýlmamak elde mi? Bu cezbeye, Risâlelerimiz ile katýlýyoruz. Kâinatýn þuursuz ibadetlerini, aðaçlarýn baþýnda, taþlarýn yanýnda yaptýðýmýz okumalar ile þuurlu bir þekilde Rabbimize sunuyoruz *** 1650 rakýmlý yayla, soðuktu. Yaz ayýnda ü- þüyorduk. Ama memnunuz. Ama sevinçliyiz. Hakikatlere ve kâinata soðuk olmamanýn sýcaklýðý var herkesin yüzünde. Ýnsaný rahatsýz eden serinlik, insaný donduran soðuk, sefahatte. Ýman hakikatlerine muhatap olma iþtiyaký her þeyin ötesinde. Kýrlarda yapýyoruz okumalarýmýzý artýk. Çiçeklerin yanýndayým. Gelinciklerin, sümbüllerin yanýndayým. Ýlk günlerde uzaktan i- di tefekkürümüz. Artýk yan yanayým. Yediðimiz nimetlere yaþamak noktasýnda ihtiyacýmýz olduðu için gaflet çabuk istilâ e- diyor. Ya çiçekler? Renkleri ile kokularý ile tamamen lütuf eseri olduðunu hissettiren þu Kâinatýn kýrlardaki semineri Okuma programý günlüðümden - 3 çiçekler Bizi özel hissettiren, bize muhabbet mektuplarý sunan bu kasideler Çiçekler, gafleti darmadaðýn eden lâtif tokmaklar Bunlara ilâveten insanlardaki samimiyet ve saffet. Kalem erbabýnýn psikolojizm olarak nitelediði, psikolojinin aþýrý bir þekilde öncelendiði þu günlerde, 1650 rakýmlý bu yaylada bütün psikolojinin düsturlarý yerle bir oluyor. Saffet ve samimiyet, merhamet ve hürmet en etkili anahtar oluyor. Modern psikolojinin iki asýrlýk tartýþmalý düsturlarýný, insanlýðýn varoluþundan bu yana var olan sýcak bir tebessüm eritiveriyor. Vakit namazlarýný eda ettiðimiz camide çok ibretlik bir þükür dersi alýyorum. Namazda yanýma duran ve davranýþlarýndan a- kýl nimetinden uzak olduðunu anladýðým bir þahsýn namazda iken tebessüm eder bir hâlette söylediði Elhamdülillah cümlesi etkiliyor beni Yetinmeyen, tevekkül etmeyen tavýrlarým akla geliyor. Ellerini sýk sýk açarak insanlara duâ etme iþaretini veren bu zatýn bu tavrý en büyük ders oluyor bana Ve semavat sayfasý. Gündüz zemin sayfasýnýn hâkimiyetini hissediyoruz, gece ise semavat sayfasýnýn. Semavat sayfasý biraz haþin, biraz celâlli! Âyetü l-kübra da konuþan semavat sayfasýnýn celâlli konuþmasý aklýma geliyor birden Bana bak! Aradýðýný sana bildireceðim! Oysa zemin lâtif çiçekleri ile, yumuþak bir ses tonu ile çaðýrýyordu sayfalarýný okumamýz için Ve gece. Ve sessizlik. Sessizliðin sesi. Ve gecenin rengi. Bütün renkleri örten gecenin rengi ne renkti sahi? Gece ve serinlik. Üstümde, yaylada ikamet eden bir büyüðümün kýsa kollu ve titrek halime dayanamayarak verdiði ve 1650 rakýmlý dað baþýnda insaniyetin en nadide örneklerini görmeme sebep olan yün bir hýrka Gerçekten ne kadar çok þey öðrendim yaylada, þu yirmi dört saati geçmeyen zaman dilimi içerisinde 5 senelik üniversite hayatýmda bu kadar okuma yaptým mý, bu kadar öðrendim mi bilemiyorum Aðýrlaþan göz kapaklarým sabah yeni okumalara þahit olmak için kapanmak üzere Barla buluþmalarý Risâle-i Nur hareketinin temelinde Barla beldesinin çok önemli bir yeri vardýr yýllarý arasýnda sekiz buçuk yýl bu mekânda kalan asrýn manevî sahibi Bediüzzaman Hazretleri telif ettiði Kur ân tefsirlerinin dört bin sayfasýný orada yazmýþtý. Geri kalan iki bin sayfasýný da sürgün olarak gönderildiði Eskiþehir, Kastamonu ve Denizli gibi yerlerde tamamlamýþtý. Yirmi sekiz sene þehirden þehire sürgün edilen, mahkemelerden mahkemelere sürüklenen ve her defasýnda suç bulunamadýðý için beraat ettirilen Bediüzzaman ýn hayatýnda Barla hiç u- nutamadýðý yerlerin baþýnda gelir. Hususan oradaki saff-ý evvel olan Nur Talebelerini her fýrsatta hasretle yad eder. Þamlý Hafýz Tevfik, Hafýz Halit, Muhacir Hafýz Ahmed, Marangoz Mustafa Çavuþ, Abbas Mehmed, Sýddýk Süleyman ve daha niceleri Þimdi onlarýn hepsi Barla kabristanýnýn âsude ikliminde haþrin sabahýný bekliyorlar. Üstad ve sair Nur Talebelerinin ruhaniyetleriyle sohbet ediyorlar yýlýndan beri her sene bir haftalýðýna Barla ya gitmek bizler için vazgeçemeyeceðimiz bir alýþkanlýk haline geldi. Zaten bir müddet Barla da kalan oraya tiryaki gibi olur. Barla mýknatýs gibi insanlarý kendine cezb eder. Zira Barla nýn her noktasýnda Bediüzzaman ýn ayak izleri vardýr. Birçok mekân Nur Risâlelerinin telif edildiði yerlerdir. Oralarý ziyaret ettiðiniz zaman, Üstadý sanki yanýnýzda gibi hissedersiniz. 13 Temmuz 2011 Çarþamba sabahý beþ aile olarak Ankara dan yola çýktýk. Konvoy halinde Sivrihisar, Emirdað, Bolvadin ilçelerinden geçip daðlarý aþarak Senirkent ovasýna indiðimizde, tam karþýmýzda heybetli haliyle Üstadýn her yaz iki ay kaldýðý Çam Daðý, sol tarafýmýzda Hoyran Gölü arz-ý endam ediyordu. Sahil yolundan Barla ya doðru yol alýrken, Eðirdir Gölü mavi ve yeþilin bütün renklerini ihtiva ettiðinden, insaný hayranlýkla kendine baktýrýyordu. Yeni Asya Sosyal Tesislerine ulaþtýðýmýzda, her seferinde olduðu gibi tesis müdürümüz Niyazi Bey, mütebessim çehresiyle bizi karþýlýyordu. Öðle namazýný kýldýktan sonra hemen programýmýzý baþlattýk. Ankara, Ýstanbul, Balýkesir, Manisa, Urfa, Eskiþehir ve Mersin gibi daha birçok þehirden gelen gönül dostlarýyla tesis bayram yerine dönmüþtü. Geçtiðimiz senelerde birlikte olduðumuz dâvâ arkadaþlarýmýzla yeniden Barla buluþmalarý gerçekleþtiði gibi, yeni gelenlerle de güzel bir tanýþma ve kaynaþma oldu. Talebelerin okuma programlarý gibi aileler ve yetiþkinler i- çin de namaza endeksli ve zamana göre disiplinli bir programýmýz oldu. Sabah, öðle ve yatsý namazlarýndan sonra takip ettiðimiz Hizmet Rehberi nin yaný sýra, öðleden önce bir buçuk saat süren Risâle-i Nur daki keþif hükmündeki imanî derslerimiz, ikindi namazýndan sonra meslek ve meþrep dersleri ve akþam namazýný müteakip yatsýya kadar süren yine imanî derslerimiz vardý. Ara vakitlerde ziyaret yerlerine gidiyorduk. Cennet bahçesi, Üstadýn evi, Barla Kabristaný ve Mu'cizat-ý Ahmediye (asm) Risâlesi nin telif edildiði Karakavak Bahçesi onlardan bazýlarýydý. 15 Temmuz Cuma akþamý i- se Berat Gecesine denk geldi. Hanýmlarýn da okuduðu cüzlerle bir hatim okunmuþ ve geceyi sabaha kadar ihya etmiþtik. Kandil gecesini Barla da deðerlendirmek de bir baþkaydý. Üstadýn ve bekâ âlemine geçmiþ Barlalý Nur Talebesi aðabeylerin ruhaniyetleri de muhakkak oradaydý. Çok feyizli bir gece yaþadýðýmýz hissediliyordu. Pazar günü Barlalýlar Derneði nin geleneksel yemeðine hep beraber katýldýktan sonra, dersimizi yapýp öðle namazýný eda ettik ve kiralanan otobüsle Çam Daðýna çýktýk. Türkiye nin her tarafýndan Barla ya gelen Nur Talebelerinin bir kýsmý da oradaydý. Çam Daðýndan uçaktan bakar gibi görülen Senirkent o- vasý, Hoyran ve Eðirdir Gölleri sanki bir yaðlý boya tablo gibi rengârenk bir manzara oluþturuyordu. Münâcat Risâlesi nden okunan bölümler ise, bir anlamda kâinat kitabýnýn okunmasý gibiydi. Salý günü öðle namazýndan sonra gidilen Isparta daki Üstadýn müze olan evi, dönüþte Eðirdir ve Nis Adasý ziyaretleri unutulmayacak hatýralarýmýz arasýndaydý. Barla buluþmalarý çerçevesinde geçen bir haftalýk zaman göz açýp kapayýncaya kadar çabuk geçmiþ ve Çarþamba sabahý tekrar dönüþ baþlamýþtý. Allah için bir araya gelip, sonra vedalaþan bu dâvâ adamlarýnýn hallerini bir görmeliydiniz. Âhiretten bir köþe ve Cennetten bir bahçeyi andýran Barla da, gelecek sene tekrar buluþmak dilek ve temennileri birbirini takip e- diyordu. Ne güzel günler yaþamýþtýk. Bunun için Allah a ne kadar þükretsek yine azdý.

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 19 Þaban 1432 Rumî: 7 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Dinimiz sevgi ve barýþ dini EHL-Ý BEYT KÜLTÜR VE DAYANIÞMA VAKFI ÜYELERÝ IRAK TAN GELEN SEYYÝD- LERÝ AÐIRLADI. IRAKLI SEYYÝTLER, DÝNÝMÝZ SEVGÝ VE BARIÞ DÝNÝDÝR DEDÝ. HATAY DA faaliyet gösteren Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanýþma Vakfý üyeleri Irak tan gelen Seyyidleri aðýrladý. EHDAV Vakýf Merkezi nde düzenlenen toplantýya Irak tan gelen Ehl-i Beyt Ý- limler Merkezi olan Irak Necef-i Eþref ten büyük taklit mercii Ayetullah Uzma Seyyid Muhammed Sait El-Hekim in oðlu Seyyid Ýzzettin El-Hekim, Muhammed Said El Hekim, Þeyh Muhammed Telefleri, Suriye den ise Þeyh Lokman Bedir El Ðurra ve beraberindeki heyet katýldý. EHDAV Baþkaný Ali Yeral ve yönetim kurulu üyeleri, dâvetlileri dernek binasýnda karþýladý. Irak ve Suriye den gelen heyetin 12. Ehl-i Beyt Ýmam Sahib-i Hz. Ýmam-ý Mehdi (A.F) ýn dünyaya mübarek teþrifleri dolayýsýyla, ziyaret gerçekleþtirdikleri belirtildi. Ziyarette konuþan EHDAV Baþkaný Ali Yeral, Irak ýn en büyük seyyidleri aramýzdalar, vakfýmýzý ziyaret ederek bize sevgi ve saygýlarýný getirdiler. Yaptýklarý konuþmalarýnda ise Dinimiz sevgi ve barýþ dinidir. Dinimizde terör yoktur, karþý tarafý kýnama yoktur. Benim mezhebimden olmayaný cehennemlik görmek yoktur. Hiç kimse bizim dinimizden, mezhebimizden olmak zorunda deðildir. dediler þeklinde konuþtu. Tarih boyunca hiç kimseye sorun olmadýklarýný anlatan Yeral, Ama her ne hikmetse biz zulme uðradýk. Düne kadar ismi sadece Ali Hasan Hüseyin diye öldürülenler oldu. Ýmamlarýmýzýn, Hz. Hasan ýn kubbesi havaya uçuruldu. Biz burada kiliseleri koruma altýna alýyoruz, Yahudi havrasýný koruma altýna alýyoruz. Sadece Ehl-i Beyt imamý diye Irak ýn altýn kubbesinde namaz Beykoz Çayýrý nda toplu nikâh þöleni BEYKOZ Belediyesi nin her yýl geleneksel olarak düzenlediði Çayýr Festivali 31 çiftin nikâh töreni ile sona erdi. Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu nun da nikâh þahidi olarak katýldýðý törende ihtiyaç sahibi 31 çiftin nikâhý kýyýldý. Geleneksel Beykoz Çayýr Festivali kapsamýnda düzenlenen törene Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da katýldý. 31 çiftin heyecanlý ve hareketli günü Hidiv Kasrý nda fotoðraf çekimi ile baþladý. Beytaþ Tesisleri nde düðün yemeklerinin ardýndan þoförlüðünü meclis üyeleri ve muhtarlarýn yaptýðý þehir turunun ardýndan Yuþa Tepesinde hep birlikte yapýlan duâya amin dediler. 31 çift daha sonra aileleriyle birlikte nikâh töreninin yapýldýðý Tarihî Beykoz Çayýrýnda yerlerini aldý. Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek temsilen Zekiye Tunç Irak'tan gelen seyyidler heyeti, Ýslâm dünyasýnda barýþ ve kardeþliðe ihtiyaç duyulduðunu vurguladý. FOTOÐRAF: CÝHAN ve Mücahit Çiftçi nin nikâhýný kýyarken þahitliklerini ise Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Beykoz Kaymakamý Aydýn Ergün yaptý. Diðer 30 çiftin ise þahitliklerini siyasî partilerin ilçe baþkanlarý, meclis üyeleri ve muhtarlar yaptý. Bütün çiftleri tek tek kutlayan Ýstanbul Valisi Mutlu, Beykoz Belediyesi ni böyle hayýrlý bir iþe imza attýðý için tebrik etti. Beykoz Belediyesi, havaî fiþek gösterisi ile birlikte imzalarýný atan çiftlere çeyiz olarak mobilya ve beyaz eþya hediye etti. 50 bin kiþinin katýldýðý Toplu Nikâh Þöleni Ferhat Göçer in muhteþem konseri ile sona erdi. Nikâh töreninin ardýndan Beykoz da evliliklerinde 50 yýlý geride býrakan 3 çifte de Evlilik Tapusu ve beraberliklerinin devamý dileðinin yazýldýðý Yastýk hediye edildi. Ýstanbul / Yeni Asya kýlanlar terör kurbaný oluyorlar. Bütün bunlara raðmen biz Ýslâmî birlik ve beraberlikten yanayýz. Bizim Sünnî kardeþlerimizle birlikte ortak noktalarýn öne sürülmesini, konuþulmasýný istiyoruz. Ama birileri, ortak noktalarý býrakýp ayrý noktalarý ileri sürüp sürekli Alevî-Sünnî, Türk- Arap-Kürt milletleri arasýnda nifak tohumlarý saçmaya çalýþýyorsa, onlar Müslüman deðil, Ýslâm düþmanlarýdýr. Bizim âlimlerimizin ortak görüþleri bu yöndedir. ifadelerini kullandý. Suriye deki olaylarýn yüzde 80 azaldýðýna dikkat çeken EHDAV Baþkaný Yeral, þunlarý dile getirdi: Suriye de sular durulmaktadýr. Amerika ve Siyonist Ýsrail e raðmen olaylar azaldý. Suriye de Alevî-Sünnî sorunu yoktur. Orada ortak bir sorun, Siyonistlerin Müslümanlarla sorunu vardýr. Suriye yi bölmek, yeni bir Kürt devleti çýkarmak; Irak ý, Suriye yi, Türkiye yi, Ýran ý bölmek, yeni yeni haritalar çýkarmak istiyorlar. A- ma Allah a þükürler olsun Müslümanlarýn dirayeti, saðduyusu var. Alevîsi, Sünnîsiyle Müslümanlarý böl-parçala-yut taktiði ile yeni yeni devletlere bölerek Ýslâm dünyasýný zayýflatmaya çalýþýyorlar. Suriye deki olaylar Türkiye ye de yansýtýlarak Alevî-Sünnî çatýþmasý amaçlanýyor. A- ma Allah a þükürler olsun bizim sergilediðimiz barýþçýl tavýr ve sivil toplum kuruluþlarýnýn bize verdiði destek ile bu olaylar büyümeyecek. ABD, Ýsrail ve Siyonistlerin ekmeðine yað sürmeye çalýþan küçük bir grup vardýr. O grup da bitmek üzeredir. Allah bütün Ýslâm dünyasýný þer odaklarýndan korusun. Bütün dünya ülkelerinin kardeþliðini daim eylesin. Hatay / cihan Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, geliþtirdikleri "Gönüllü Turizm Elçileri" projesiyle turizme hizmet verdiklerini kaydetti. Kayýp pasaportu turizm elçileri buldu Japon Turistin kaybolan pasaportunu Fatih Belediyesi nin Gönüllü Turizm Elçileri buldu, turizm zabýtasý da kendisine teslim etti. Tatil için ülkemizde bulunan Japon vatandaþý Rie Sytome ülkesine döneceði son günde pasaportunu kaybetti. Fatih Belediyesi nin Gönüllü Turizm Elçileri tarafýndan bulunan pasaportu Sultanahmet teki Turizm Zabýta Karakolu nda kendisine teslim edildi. Nuriosmaniye Caddesi üzerinde turistlere yardým etmeye çalýþan Fatih Belediyesi nin Gönüllü Turizm Elçileri yol kenarýnda bulunan yeþilliklerin arasýnda bir pasaport buldu. Gönüllü elçiler, hemen belediyenin turizm zabýtasýna haber vererek Rie Sytome ismine kayýtlý bir pasaport bulduklarýný söylediler. Bunun üzerine turizm zabýtasý Japonya nýn Ýstanbul Baþkonsolosluðu nu aradý. Japon vatandaþý yeni pasaport çýkartmak için konsoloslukta evrak doldururken gelen haber üzerine görevli eþliðinde zabýta karakoluna geldi. Bunun Yanýnda görevli ile birlikte Sultanahmet Meydaný nda bulunan Fatih Belediyesi nin Turizm Zabýta Karakolu na gelen Rie Sytome pasaportuna kavuþtu. 26 yaþýndaki Rie Sytome, görevlilere defalarca teþekkür etti. Fatih Belediyesi nin gerçekleþtirdiði Gönüllü Turizm Elçileri projesi çerçevesinde, yabancý dil bilen yaþ a- rasý gençler, Fatih e gelen turistlere her konuda yardýmcý oluyor, hem de yabancý dillerini geliþtiriyor. Ýstanbul / Yeni Asya Gazzeli Seraj bebeðin, ameliyatý ertelendi GAZZE DE Mavi bebek hastalýðýyla doðan ve Gazeteci Murat Sabuncu nun Milliyet Gazetesi ndeki haberinden sonra 8 günlük iken Medical Park Hastaneler Grubu tarafýndan özel uçakla Türkiye ye getirilerek kalbine sun'î damar takýlan Seraj bebeðin, geçen bir yýlda sadece 3 kilo almasý yüzünden doktorlarý bu yaz planladýklarý ameliyatý ertelemek zorunda kaldýlar. Üç ayda bir Türkiye ye kontrole getirilen Seraj bebeðin, geçen yýlki ameliyatýný yapan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Barbaros Kýnoðlu, Seraj ýn daha önce yapýlan ilk incelemelerde akciðer ana atardamarýnýn geliþmemiþ olduðunu ve iki karýncýðý arasýnda geniþ bir delik tesbit ettiklerini belirterek þöyle konuþtu: Ýki aþamalý cerrahi tedavi planlamýþtýk. Öngörülen kiloya ulaþamadýðýndan bu yaz planlandýðýmýz ameliyatý ertelenmek zorunda kaldýk. Her altý ayda bir Seraj bebek Gazze ve Türkiye deki doktorlarý tarafýndan kontrol altýnda tutuluyor. Ýstanbul / Yeni Asya Þehir de tanýtým günleri baþladý BÝLÝM ve Sanat Vakfý tarafýndan kurulan Ýstanbul Þehir Üniversitesi nde Tanýtým Günleri baþladý. Ýlk yýlýnda öðrencilerinin yüzde 82 sini burslu kabul eden Ýstanbul Þehir Ü- niversitesi, akademik yýlýnda alacaðý 415 öðrenciden 380 ine de tam veya kýsmî burs imkâný saðlayacak. Ýnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Ýþletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi ile Ýletiþim Fakültesi nde öðrenci kabul eden Ýstanbul Þehir Ü- niversitesi bu yýl Hukuk Fakültesi ne de öðrenci alacak. Aday öðrenciler ve aileleri 5 A- ðustos 2011 tarihine kadar hafta sonlarý da dahil olmak üzere her gün 10:00-17:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek Tanýtým Günleri ne katýlabilecek. Ýstanbul Þehir Üniversitesi nin Altunizade deki yerleþkesinde gerçekleþtirilecek tanýtým günlerinde aday öðrenciler her bölümden öðretim üyeleri ile biraraya gelebilecek. Ýstanbul / Yeni Asya HABERLER Seyfeddin Gültekin Hakka yürüdü ÖÐRENCÝLÝK yýllarýndan itibaren kendisini Risâle-i Nur hizmetlerine vakfeden Seyfeddin Gültekin (38), Salý gecesi sabaha karþý tedavi gördüðü Ankara Gazi Hastanesi nde vefat etti. Ankara Hacettepe Üniversitesi Ýktisat Fakültesi mezunu olan Gültekin, bir hafta kadar önce geçirdiði beyin kanamasý dolayýsýyla yoðun bakýma alýnmýþtý. Bir dönem Yeni Asya da yazýlarý da yayýnlanan Gültekin'in, özellikle Ankara daki gençlik ve talebe hizmetlerinin organizesinde büyük emeði geçmiþti. Uzun zamandýr aðýr þeker Seyfeddin Gültekin hastasý olan Gültekin, son birkaç yýldýr görme kabiliyetini de yitirmiþti. Yaklaþýk bir senedir de, böbrek yetersizliðinden haftada bir kaç gün diyalize giriyordu. Gültekin'in Cenazesi bugün öðle namazýný müteakip memleketi olan Ýnebolu (Kastamonu) Yeni Camii nde kýlýnacak. Yeni Asya / Ýstanbul LYS sonuçlarý yarýn açýklanacak ÖSYM, Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýnýn yarýn saat te açýklanmasýnýn planlandýðýný duyurdu. ÖSYM den yapýlan açýklamada, ve Haziran 2011 tarihlerinde yapýlan 2011-Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýnýn açýklanmasý ile ilgili olarak bazý basýn yayýn kuruluþlarýnda gerçeði yansýtmayan, yanlýþ anlamalara yol açabilecek haber ve yorumlara yer verildiði belirtildi. Kamuoyunun ve adaylarýn, ÖSYM tarafýndan duyurulan bilgiler dýþýndaki haber ve yorumlara itibar etmemesi istenen açýklamada, Deðerli basýnýmýzýn, çok sayýda insanýmýzý ilgilendiren bu konuda Merkezimiz çalýþmalarýna yardýmcý olacak haber ve yorumlara yer vermelerini temenni ederiz ifadesi yer aldý. Ankara / cihan SBS tercihleri için son gün SEVÝYE Belirleme Sýnavýný (SBS) kazanan ilköðretim 8. sýnýf öðrencileri için 8 Temmuz da baþlayan tercih baþvuru süresi, bugün sona eriyor. SBS 8. sýnýf sonuçlarýna göre, fen, sosyal bilimler, Anadolu liseleri; teknik ve endüstri meslek liseleriyle meslekî ve teknik eðitim merkezleri Anadolu imam-hatip liseleri ile Anadolu saðlýk meslek liselerine öðrenci yerleþtirilecek. Ortaöðretim Yerleþtirme Puaný (OYP) 196 ve üzerinde olan öðrenciler tercih iþlemi yapabilecek. OYP si 196 nýn altýnda olan öðrenciler tercihte bulunamayacak. Ankara/ aa Dar ül Hadis Camii kamerayla donatýldý EDÝRNE'NÝN önemli tarihî yapýlarýndan biri o- lan Dar ül Hadis Camii güvenlik kameralarýyla donatýldý. II. Murat tarafýndan Tunca Nehri kenarýnda yaptýrýlan cami, 573 yýllýk tarihi geçmiþe sahip bulunuyor. Ayný zamanda, Dar ül Hadis Camii, Edirne ye gelen ziyaretçilerin en fazla tercih ettiði mekânlardan biri. Tunca ve Meriç bölgesi ile Yunanistan a geçiþ yolu üzerinde olmasý dolayýsýyla cami, kaçak insanlarýn sýðýndýðý bir mekân. Hayýrseverlerin katkýlarýyla alýnan gece görüþ özelliðine sahip olan kameralarla cami 24 saat gözetim altýnda tutulacak. Dar ül Hadis Camii Ýmamý Mahmut Eroðlu, asýrlýk camiyi gözü gibi koruduklarýný söyledi. Edirne / cihan 29 göçmen ölmek üzereyken bulundu EDÝRNE'NÝN Keþan ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduðu minibüsün kasasýnda havasýzlýktan boðulmak üzere olan 29 kaçak göçmen ile 1 Türk sürücü yakalandý. Keþan Bölge Trafik Denetleme Ýstasyon Amirliði ekipleri, Tekirdað ýn Malkara ilçesinden Keþan istikametine seyreden Halil Ýnce (37) yönetimindeki 34 VY 3029 plâkalý kapalý kasa minibüsü Dörtyol Kavþaðý mevkiinde durdurdu. Polislerin minibüste yaptýðý kontrolde, kasaya balýk istifi bindirilmiþ ve havasýzlýktan boðulmak üzere olan 2 si kadýn toplam 29 Burma uyruklu kaçak göçmen yakalandý. 29 kaçak göçmen, sýnýrdýþý edilmek üzere Edirne Yabancýlar ve Pasaport Þube Müdürlüðü ne gönderildi. Ýfadesi alýnan sürücü Ýnce, çýkarýldýðý nöbetçi mahkemece tutuklanarak Keþan Kapalý Cezaevi ne konuldu. Edirne / cihan

4 4 Y HABER Ýçip içip gidiyorlarmýþ! Ülkemiz bir yandan yürekleri yakan terör belâsýyla boðuþurken, öte yandan da daha sinsi bir þekilde bünyemize en az terör kadar kalýcý zararlar veren bir düþman la da mücadele etmek durumunda. Kýsaca kötü alýþkanlýklar olarak isimlendirdiðimiz ve öncelikle gençleri hedef alan bir uyuþturucu/ öldürücü, alkol alýþkanlýðý ve kumar belâsýyla karþý karþýyayýz. Zaman zaman trafik kazalarýnýn en az terör kadar ülkeye zarar verdiði söylenir. Doðrudur, ama trafik kazalarýnýn altýnda da büyük ölçüde alkollü içki alýþkanlýðý vardýr. Terör sebebiyle 30 yýlda 40 bin civarýnda insanýn öldüðü söyleniyor. Peki; alkol, uyuþturucu/ öldürücü ve kumar gibi kötü alýþkanlýklar sebebiyle kaç kiþi madden ve manen öldü? Bu belâlarýn Türkiye ekonomisine maliyeti tam olarak hesaplanabildi mi? Bu kötü alýþkanlýklarýn sadece saðlýk harcamalarý noktasýnda bile ülkemizin belini kýrdýðýnýn farkýnda mýyýz? Peki, insanlar bile bile niçin kendilerini ateþ e a- týyor? Alkolün, kumarýn ve uyuþturucu dense de gerçekte öldürücü olan alýþkanlýklarýn tuzaðýna nasýl düþülüyor? Elbette, belki de eþ ve dost un teþvikleriyle ve bir de reklamlarla! Bir nefes çek, bir duble iç, bir tadýna bak bir þey olmaz denilerek deneme lerle insanlar uçurumlara sevk edliyor. Bugün alkol tedavisi uygulanan bir kiþi bile ilk baþta bir yudum la bu iþe baþlamamýþ mý? Hangi kumarbaz, ilk baþladýðýnda bütün malýný kumara vermiþtir? Biraz içmekten, tadýna bakmaktan, bir el oynamaktan bir þey olmaz denilerek insanlar bu bataklýða sürükleniyor. En büyük kabahat da bu kötü alýþkanlýklarý iyi gibi gösteren medyada, reklâmlarda ve bunlara sessiz kalan yöneticilerde! Hemen her gün alkollü içki reklâmlarý gazeteleri kirletmeye devam ediyor. Aylardan ve yýllardan beri bu konuda hatýrlatmalar yaparak Türkiye yi i- dare edenleri ikaz etmeye çalýþýyoruz. Þimdiye kadar bir yetkili Evet, bu bir problem. Bu konuda çalýþmalar yapýyoruz. Gazetelerdeki alkollü içki reklâmlarý olmamalý demedi! El insaf vel iz an! Dikkate alýnmasý için açýk mektup mu yazýlmalý? Bu kötü alýþkanlýklar problem deðil de biz bunlarý problem gibi görüyorsak bari bu ifade e- dilsin. Duymadým, görmedim metoduyla nereye kadar gidilebilir ki? Güya alkolsüz olduðu iddia edilen bir reklâmda Ýçip içip çalýþmaya gidiyoruz denilmek suretiyle hem insanlar yanýltýyor, hem de az da olsa alkollü olan bir içkinin reklâmý yapýlýyor. Kimse kimseyi kandýrmasýn. Ýçip içip çalýþmaya gidilemez. Gidilse de öyle bir çalýþmadan fayda gelmez. Ýlim de böyle der, týp da. Unutturulmaya çalýþýlan bir gerçek var: Alkolsüz diye reklâmý yapýlan içkileri içenlerin bir adým sonra içeceði þeyler büyük bir ihtimalle alkollü o- lanlardýr. Tekrarlamakta fayda var ki, bu reklâmlarda açýk bir aldatmaca da var. Çünkü hakikatte o içkiler de alkollüdür. Neymiþ, kabul edilen yönetmeliklere göre belli seviyenin altýndaki alkollü içecekler alkollü sayýlmýyormuþ. Alkollü içkiye alkolsüzdür demekle alkolsüz olur mu? Bu reklâmlar alkollü içki lerden uzak durmaya çalýþan gençler için tam bir tuzak. Ne de olsa bunlar alkolsüzmüþ, içsek bir þey olmaz diye düþünebilirler. Bu yanýltýcý reklâmlara izin verilerek büyük bir hata yapýlýyor. Bir yandan da alkollü içkilerin teþvik edici reklamlarý olmayacak diyorlar. Peki, Ýçip içip çalýþmaya gidiyoruz beyaný teþvik edici deðil mi? Bir reklâmýn teþvik edici olduðuna karar vermek için üzerinde Bu bir teþvik reklâmýdýr yazmasý mý bekleniyor? Onlar alkollü ve alkolsüz olduklarýný iddia ettikleri içkilerin reklâmlarýný Ýçip içip çalýþmaya gidiyoruz (Hürriyet, 18 Temmuz 2011) diye yaptýkça, biz de Türkiye yi idare edenlere kýzýp kýzýp yazýyoruz... Bakalým kim kârlý çýkacak? KOP, Meclis gündeminde CHP, Konya Ovasý Projesi nin (KOP) revize edilmeme sebeplerinin belirlenmesi için Meclis araþtýrmasý a- çýlmasýný istedi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve arkadaþlarýnýn imzasýyla TBMM Baþkanlýðýna sunulan araþtýrma önergesinde, KOP un, Ýç Anadolu Bölgesi nde kuraklýðý ve sulama yetersizliðini önleyecek, bölgede üretimi asgari þartlarda 4-5 e katlayacak boyutlarda önemli bir proje olduðu belirtildi. Konya ve Ýç Anadolu için hayati önemde, entegre bir proje olan KOP un 59 ve 60. hükümetler döneminde ihmal edildiði savunuldu. Önergede, KOP un en önemli ayaðýný o- luþturan, maliyeti yaklaþýk 120 milyon dolar olan Mavi Tünel Projesi nin, 8 yýlý aþan bir süreye raðmen halen sonuçlandýrýlamadýðý ifade edildi. KOP kapsamýndaki 12 projenin, Konya nýn kuzeyini kapsamadýðý için bu bölgenin sulanamayacaðýnýn belirtildiði önergede, þunlar kaydedildi: Projenin revize edilmesi ve hayata geçirilmesi i- çin gerekli araþtýrmalarýn yapýlmasý, rapora baðlanmasý, böylece hükümetin görev, sorumluluðunun gereðini yapmasý, ihmal ve sorumluluða yol açan nedenlerin, a- lýnmasý gereken önlemlerin tespiti amacýyla Meclis araþtýrmasý açýlmasýný istiyoruz. Ankara / aa Jandarma: Atamalarý Genelkurmay planlýyor JANDARMA Genel Komutanlýðý, doðu ve güneydoðu bölgesine yapýlacak general atamalarýna iliþkin hazýrlýklarýn, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan planlandýðýný ve Yüksek Askerî Þûrânýn onayýný müteakip gerçekleþtirileceðini bildirdi. Jandarma Genel Komutanlýðýndan yapýlan açýklamada, önceki gün bazý basýn yayýn organlarýnda, Güney-Doðu ya yýldýz yaðmuru veya YAÞ ta terör ayarý gibi baþlýklar altýnda haberlerin yayýnlandýðý, haberlerde Genelkurmayýn, Yüksek Askerî Þûrâ ardýndan, Güneydoðu ya, terörle mücadelede baþarýlý, sicili yüksek, ilk sýralarda terfi etmiþ generalleri göndermeyi planladýðý; söz konusu planlamanýn arkasýnda, Jandarma Genel Komutaný nýn þahsî çalýþmalarýnýn ve Genelkurmaya aktardýðý önerilerinin olduðu, ayrýca, Diyarbakýr daki terörist saldýrýsý sonrasýnda bölgede denetimlerde bulunan Jandarma Genel Komutaný nýn, saldýrýyla ilgili Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðýndan ayrýntýlý rapor istediði iddialarýna yer verildiði belirtildi. Söz konusu haberlerin gerçeði yansýtmadýðý kaydedilen açýklamada, Bölgeye yapýlacak general atamalarýna ait hazýrlýklar, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan planlanmakta ve Yüksek Askerî Þûrânýn onayýný müteakip gerçekleþtirilmektedir. Diyarbakýr daki terörist saldýrýsý sonrasý, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan, bölgeye bir idarî tahkikat heyeti gönderilmiþtir. Ayrýntýlý rapor, söz konusu heyet tarafýndan hazýrlanacaktýr denildi. Ankara / aa Silvan ý Ýçiþleri inceleyecek BAÞBAKAN Yardýmcýsý Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, Bakanlar Kurulunda, Silvan da 13 askerin þehit düþtüðü saldýrýyla ilgili inceleme yapýlmasý için Ýçiþleri Bakanlýðýna talimat verildiðini bildirdi. Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan açýklamalarda bulunan Arýnç, iç güvenlikle ilgili konular kapsamýnda, Diyarbakýr Silvan kýrsalýndaki saldýrý konusunda Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Ýçiþleri Bakaný ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Diyarbakýr ðn Silvan ilçesi kýrslanýnda 13 askerin þehit edilmesinin Türk Silâhlý Kuvvetleri (TSK) açýsýndan büyük bir baþarýsýzlýk olduðunu ifade ederek, Dönüp nerede hata yaptýðýmýza bakmamýz gerekiyor. Bu muhasebeyi, ilgili kurumlarýn a- lýnganlýk göstermeden yapmasý gerekiyor. Görebildiðimiz kadarýyla son 30 yýllýk terörle mücadelemizde bir profesyonellik, uzmanlýk sorunu var dedi. Ayný zamanda uluslararasý strateji uzmaný olan Rektör Laçiner, saldýrýlarýn yapýlýþ biçimleri ve zamanlamasýnýn çok manidar olduðunu belirterek, Yeni anayasa ve demokratikleþme sürecine bir sabotaj söz konusudur. PKK çizgisinde herhangi bir kýrýlma, deðiþme olmadýðý görülüyor. Bunu yapanlar, açýlýmý ne yazýk ki bir fýrsat olarak görmüyor. Demokratik açýlýmý, istismar edilecek yeni bir saha olarak görüyorlar diye konuþtu. Geçen günlerde meydana gelen hain saldýrýnýn, Türk Silâhlý Kuvvetleri (TSK) açýsýndan büyük bir baþarýsýzlýk olduðunu ifade Savcýlýk, YÖK ün kararýný Danýþtay a taþýdý ANKARA Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, YÖK ün ÖSYM Baþkaný Ali Demir hakkýndaki kararýný Danýþtay a taþýdý. Alýnan bilgiye göre, YGS deki þifre iddialarýna iliþkin soruþturmayý yürüten Cumhuriyet Baþsavcývekili Þadan Sakýnan, itiraz dilekçesini, Danýþtay 1. Dairesine gönderilmek üzere YÖK Baþkanlýðýna gönderdi. Dilekçede, YÖK Baþkanlýðýnýn, 23 Haziran 2011 tarihli kararý ile ÖSYM Baþkaný Ali Demir ile sorumluluðu tespit edilebilecek diðer görevliler hakkýnda, 2011 YGS de, 6114 sayýlý Kanun un 9/3. maddesinde yer alan sorularýn hazýrlanmasý da dahil olmak üzere, sýnav sürecinin herhangi bir a- þamasýnda görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenen kurallara titizlikle uymakla yükümlüdürler hükmünün gereklerini yerine getirmede kusurlu davranýþlarda bulunduklarý; talimatlara aykýrý hareket ettikleri, derecesi ve katkýsý net bir biçimde birbirinden ayýrt edilemeyecek ölçüde ihmali tutum ve davranýþlarýn sübut bulduðu ve görev gereklerini yerine getirmede ihmal ve gecikmelerde bulunduklarý belirlemesinde bulunulduðu aktarýldý. Baþvuru dilekçesinde, YÖK ün kararýnda, ilgililer hakkýnda soruþturma izni verilmemesi kararý verilerek, dosyanýn Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna gönderildiði hatýrlatýldý. Dilekçede, hakkýnda soruþturma izni istenen ilgililerin suç iþleme kasýtlarýnýn, dosyada bulunan delillerin takdirinin ve suçun unsurlarýnýn deðerlendirilmesinin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý makamýna ait olmasý dolayýsýyla soruþturma izni verilmemesine dair kararýn kaldýrýlmasý talep edildi. Ankara / aa eden Prof. Dr. Laçiner, þunlarý kaydetti: Her þeyden önemlisi, bu saldýrýda 13 þehit veriliyorsa büyük bir baþarýsýzlýktýr. Dönüp nerede hata yaptýðýmýza bakmamýz gerekiyor. Bu muhasebeyi, ilgili kurumlarýn alýnganlýk göstermeden yapmasý gerekiyor. Görebildiðimiz kadarýyla son 30 yýllýk terörle mücadelemizde bir profesyonellik, uzmanlýk sorunu var. Ne yazýk ki amatör insanlarla mücadelenin yürütüldüðünü görüyoruz. Zorunlu askerliðini yapan yüzbinlerce insan, yeterli eðitim alamadan, terörle ve teröristle mücadeleye tam anlamýyla hazýr olamadan iþin içine sokuluyor. Kanaatim odur ki terör bölgesinde ne kadar zorunlu askerlik yapan kiþi varsa hepsinin oradan çýkarýlmasý gerekir. Tamamýyla profesyonellere bu iþin býrakýlmasý gerekir. Son saldýrýda þehit olan 13 askerimizin tamamýna yakýnýnýn çavuþ, er, onbaþý gibi zorunlu askerlik yapanlardan oluþtuðunu görüyoruz. Daha önceki Aktütün ve Daðlýca gibi saldýrýlarda da hep bu þekilde oldu. Askerlerimizin yeterli donanýma sahip olmadýðýný gördük. Kurumsal bir hata yapýyoruz. Güvenliðin örgütlenmesinde daha Ýdris Naim Þahin ve Millî Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ýn bilgiler verdiðini anlattý. Arýnç, daha sonra konunun bütün bakanlar tarafýndan görüþüldüðünü, konu hakkýnda yeterli bilgi edinilmeye çalýþýldýðýný anlattý. Arýnç, þöyle devam etti: Þüphesiz basýna yansýdýðý kadarýyla 13 askerimizin þehit edildiðini ve 7 askerimizin yaralý olarak tedavi altýnda bulunduðunu biliyoruz. Olay takip edilmektedir. Genelkurmay Baþkanlýðýmýz idari soruþturma açmýþtýr ve bununla ilgili komutanlarý görevlendirmiþtir. Ýdari bakýmdan yapýlacak soruþturma sonuçlarý daha sonra Baþbakanýmýza takdim edilecektir. Bakanlar Kurulumuzda konunun Ýçiþleri Bakanlýðýmýzýn da görev alanýnda olduðu düþünülmüþ ve Ýçiþleri Bakanlýðýmýz tarafýndan da olayla ilgili inceleme yapýlmasý talimatý verilmiþtir. Dolayýsýyla Ýçiþleri Bakanlýðýmýzýn da kendi görev alaný içinde bulunan konular üzerinde inceleme yapacaðýný söyleyebilirim. Ankara / aa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Diyarbakýr'da meydana gelen hain saldýrýda verilen zayiatýn sorgulanmasý gerektiðini belirtti. FOTOÐRAF: CÝHAN Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor PROF. DR. SEDAT LAÇÝNER, TERÖRLE MÜCADELEDE KURUM- SAL BÝR HATA YAPILDIÐINI BELÝRTEREK, DAHA DOÐRU KU- RUMLARA, YÖNTEM VE ARAÇLARA ÝHTÝYACIMIZ VAR" DEDÝ. doðru kurumlara, yöntem ve araçlara ihtiyacýmýz var. Geliþmiþ dünya ne yapýyorsa yakýndan incelemek gerektiði kanaatindeyim. Düzenli ordularla terör mücadelesi yapýlmasýnýn zorluðuna dikkat çekmek gerekir. Terörle mücadele çok esnek, vuruþ gücü çok kuvvetli, nokta atýþý yapabilen, hýzlý karar alabilen ve çok hýzlý uygulayabilen kurumlarý gerektiyor. En önemlisi esneklik ve mobilitenin yüksek olmasý lazým. Bunlar TSK de olan özellikler deðil. Bu kurumlar, terör gibi tehdit lere karþý yapýlandýrýlmamýþtýr. Teröristle mücadelede yan destek olarak kullanýlabilir. Ana mesul kurum, daha farklý özelliklere sahip olmalýdýr. Jandarma, polis ve MÝT gibi kurumlar veya bunlarýn bir karýþýmý olabilir. Terörle mücadelede askeri kullanýrsanýz, ya çok aþýrý güç kullanýmý ortaya çýkar ve bu da terörün istismar ettiði alanlarý arttýrýr ya da ordu, aþýrý güç kullanmadýðý durumlarda iletiþimde yaþadýðý zorluklar, hantallýðý, bürokrasisi, operasyonlara çok kalabalýk ve bir komuta zinciri içinde çýkýyor olmasý gibi sebeplerden dolayý çok zayiat vermeye baþlar. Çanakkale / cihan FOTO:AA HABERLER Ricciardone, Çiçek e nezaket ziyareti yaptýðýný söyledi. Çiçek ile ABD elçisi terörizmi görüþtü TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, ABD nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone yi kabul etti. Basýna kapalý gerçekleþen görüþmeden sonra gazetecilerin sorularýný cevaplayýn Ricciardone, Çiçek e nezaket ziyareti yaptýðýný belirterek, Sayýn Çiçek ne kadar nazik ki bugün tatile gitmeden önce beni kabul etti. Gündemi çok yoðun olduðu için bu görüþme bizim için çok büyük bir onur. Kendisiyle her þeyden bahsettik dedi. Diyarbakýr ýn Silvan ilçesinde 13 askerin þehit olmasýndan ötürü Çiçek e baþsaðlýðý dileklerini tekrar sunduðunu anlatan Ricciardone, Terörizmle mücadele konusunda nasýl daha da iþbirliðimizi derinleþtirebileceðimiz çok önemli bir konu. Bu konuda diplomaside, istihbaratta, askeri alanda gayet iyi iþbirliðimiz var. Sayýn Çiçek ile birlikte yasal alanda nasýl daha da terörizme karþý iþbirliði yapabileceðimizi konuþtuk dedi. Ricciardone, Yasal anlamda derken neyi kastettiniz? sorusuna, 23. Dönem Parlamentosunun çok önemli iki konuda çalýþtýðýný belirterek, þöyle konuþtu: Parlamento iki konuda iþini bitiremedi, çünkü vakit yoktu. Bunlardan biri terörizmin finansmanýna karþý çok önemli bir düzenleme... O hazýrdý. Ýnþallah yeni dönemde o çýkabilecektir. Ayrýca hükümetiniz ve 12 diðer Güneydoðu Avrupa daki ülkeler, uluslararasý suça karþý iþbirliði yapmak için anlaþmýþlar. Bu düzenleme imzalandý, ama daha onaylanmadý. O da hazýr. Bu konularý görüþtük. Hepimiz bu konuda ayný fikirdeyiz. Hepimiz de terörizme, suça karþý daha derin ve verimli iþbirliði istiyoruz. Ankara /aa Köþk, kadýna þiddeti araþtýracak CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, kadýn ve çocuklara yönelik þiddet olaylarýnýn tüm yönleriyle araþtýrýlmasý ve incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu na (DDK) talimat verdi. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezinden yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Gül, son günlerde sýklýkla gündeme gelen kadýn ve çocuklara yönelik þiddet olaylarý hakkýnda merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn þiddetle mücadele kapasite ve imkanlarýnýn deðerlendirilmesini teminen DDK ya konunun tüm yönleriyle araþtýrýlmasý ve incelenmesi için talimat verdi. Açýklamada þöyle denildi: Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, bu kapsamda, aile i- çi þiddetin kapsamý ve algýlanmasýndaki mevcut durumun analizi; kadýn ve çocuklara yönelik þiddetle mücadelede politika, mevzuat ve kurumsal mekanizmalarýn etkinliðinin ve uluslararasý iyi uygulama örneklerinin araþtýrýlmasý; aile içi ve dýþý þiddete maruz kalan ve risk altýndaki kadýn ve çocuklarýn korunmasýna,güçlendirilmesine yönelik sunulan adli, i- dari ve diðer hizmetlerin kalitesi ve etkinliðinin araþtýrýlmasý gibi hususlarý ihtiva edecek þekilde konunun tüm yönleriyle birlikte, en geniþ biçimde araþtýrýlmasý ve incelenmesi a- macýyla Devlet Denetleme Kurulu nu görevlendirmiþlerdir. Ankara / aa Batum: Yeni anayasada ilk 4 madde olmayacak CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Süheyl Batum, yeni hazýrlanacak anayasada ilk dört maddenin olmayacaðýný ve anayasada genel affýn yer alacaðýný ileri sürdü. Batum, Eskiþehir de düzenlediði basýn toplantýsýnda, hazýrlanacak olan anayasaya yönelik açýklamalarda bulundu. Batum, yeni anayasada ilk dört maddenin olmayacaðýný, genel bir affýn yer a- lacaðýný iddia etti. Batum, þöyle dedi: Þimdi terör olayý burada duruyor. Neden bir plan yok? Yeni anayasa burada duruyor. Neden? Anayasa da neden bir madde dile getirmediler? Þunu þöyle yapacaðýz, bunu böyle yapmayý düþünüyoruz. Kardeþliði, toplumsal mutabakatý böyle yapacaðýz diyorlar. Neden? Çünkü, kafalararýndaki anayasa da sadece þu olacak. Ýlk dört madde olmayacak. Böylece birilerinin Bak gördünüz mü? Federasyon kuruyoruz onlarla beraber. Yeni Osmanlýyý yeniden yaratýyoruz diyecekler. Üniter devlet olmayacak. Tayyip Erdoðan da kendisine vaat edilen bizim dikatörlük dediðimiz, birilerinin harika rejim dediði, bir otoriter rejimi saðlayabilecek, demokratik laik cumhuriyeti ibaresinin olmadýðý bir anayasa. Baþka hiç bir þey yok. Bir de bu oyunun parçasý olarak bir genel af. Eskiþehir / cihan

5 Y HABER 5 Kaçýrýlan 2 iþçi serbest TUNCELÝ DE, terör örgütü PKK üyeleri tarafýndan kaçýrýlan 2 iþçi serbest býrakýldý. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyelerince Tunceli- Ovacýk karayolu Güneykonak Köyü mevkiinde kaçýrýlan ve Ovacýk ta yapýmý devam eden askerî hizmet binasý inþaatýnda çalýþtýðý öðrenilen 2 iþçi, serbest býrakýldý. Yayla Günü Köyü mevkiinde gece serbest býrakýlan 2 iþçinin Ýl Jandarma Komutanlýðýnda bulunduðu ve ifade verdikleri öðrenildi. Tunceli de yol kesen terör örgütü PKK ü- yeleri, 14 Temmuz da, Tunceli-Ovacýk karayolunun Güneykonak Köyü mevkiinde durduklarý a- raçlardaki kiþileri indirmiþ, yapýmý devam eden askerî hizmet binasý inþaatýnda çalýþtýðý öðrenilen 3 iþçiden 2 sini kaçýrmýþlardý. Tunceli / aa Türkiye ile Irak arasýnda 2 yeni sýnýr kapýsý açýlýyor TÜRKÝYE ile Irak arasýnda 2 yeni sýnýr kapýsý daha açýlacaðý belirtildi. 26 kiþilik Türk heyeti Irak ýn Dohuk þehrinde Iraklý heyet ile bir araya geldi. U- zun süren pazarlýklar sonucunda heyetler anlaþtý ve iki yeni sýnýr kapýsýnýn açýlmasý için protokol imzalandý. Ýki günlük Irak gezisini deðerlendiren Silopi Ýlçe Kaymakamý Bünyamin Yýldýz, Irak ýn Dohuk ta yapýlan toplantýda son yýllarda artan ve 2010 yýlý itibariyle 7.4 milyar dolarý geçen dýþ ticaret hacmi ve 1.6 milyonu aþan araç trafiði karþýsýnda tek bir sýnýr kapýsýnýn yetersiz kaldýðý tesbitiyle, iki ülke arasýnda yeni hudut kapýlarýnýn kurulmasý için mutabakata varýldýðýný söyledi. Yýldýz, Irak sýnýrýna açýlacak yeni sýnýr kapýlarýnýn Ovaköy-Karavela ve Sinova-Aktepe bölgesi üzerinde kurulacaðýný ifade etti. Þýrnak / cihan Emniyet Genel Müdürlüðüne Mehmet Kýlýçlar atandý GEÇÝCÝ görevle Emniyet Genel Müdürlüðüne atanan Eskiþehir Valisi Mehmet Kýlýçlar, Bu ö- nemli görevi en iyi þekilde yerine getirmek için çalýþacaðým dedi. Kýlýçlar, yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 2,5 yýldýr Eskiþehir de görev yaptýðýný hatýrlatarak, þehre önemli çalýþmalarýn yaný sýra unutulmasý imkânsýz güzel hatýralarýnýn bulunduðunu kaydetti. Emniyet Genel Müdürlüðüne atanma yazýsýnýn ulaþtýðýný anlatan Kýlýçlar, Ankara ya giderek görevime baþlayacaðým. Tevdi edilen yeni görevimin öneminin farkýndayým. Eskiþehir Valiliðinde olduðu gibi, bu ö- nemli görevi de en iyi þekilde yerine getirmek i- çin çalýþacaðým dedi. Eskiþehir / aa NTV: Hükümetin talebi olmadý HABER spikeri Banu Güven in kurumundan hükümet baskýsý sonucu çýkarýldýðý iddialarýyla ilgili açýklama yapan NTV Genel Müdürü Cem Aydýn, bugüne kadar hükümetten ya da herhangi bir siyasî partiden bununla çalýþýn, þununla çalýþmayýn þeklindeki bir taleple karþýlaþmadýklarýný açýkladý Banu Güven nin iþten çýkarýlmasý olayýnýn iktidar baskýsýyla alâkalý olmadýðýný söyleyen Aydýn, Güven, iktidarýn baskýsý sonucu iþten çýkartýlmadý. Bugüne kadar hükümetten ya da herhangi bir siyasî partiden bununla çalýþýn, þununla çalýþmayýn diye taleple karþýlaþmadýk. Gergin ve bulanýk ortamý istismar eden, kendilerini önemli göstermeye çalýþan kiþiler, yerine getiremeyeceðimiz taleplerle karþýmýza geldiler. Kendilerine gerekli cevabý verdikten sonra bu sýkýntýlý durumu her düzeyde paylaþtýk. dedi. Ýstanbul / cihan Terörlemücadele deabd,türkiye ninyanýndamý? Türkiye nin ev sahipliðinde NATO nun Libya ya askerî operasyonunun aðýrlaþtýrýlmasý için Ýstanbul daki Libya Temas Gurubu toplantýsýna katýlan Amerikan Dýþiþleri Bakaný Clinton, Obama nýn Ýsrail le barýþýn mesajýnýn ve týkanan Türkiye-Ermenistan iliþkilerinin yeniden canlandýrýlmasý isteðinin yaný sýra, terörle mücadelede Türkiye ye destek ten söz etmiþ Silvan saldýrýsýnýn olduðu günde, Huber Köþkünde Cumhurbaþkaný Gül le bir araya gelen Clinton un, terörle mücadelede iki ülkenin iþbirliðinin mükemmel olduðunu ve Türkiye nin yanýnda olduklarýný söyleyip, Türkiye den gelecek her türlü destek talebini yerine getirmeye hazýr olduklarýný tekrarlamasý, terörle mücadelede Türkiye-ABD iþbirilði ni yeniden gündeme getirdi. Hatýrlanacaðý üzere daha önce de Bush tan Obama ya Amerikan yönetimleri en üst düzeyde terörle mücadelede destek sözünü vermiþ; ancak bütün bu vaadler havada kalmýþtý. Bilindiði gibi Türkiye Irak ta ve Afganistan da ve en son Libya da ABD ye tam destek veriyor. Tunus, Mýsýr, Lübnan, Yemen ve en son Suriye de, Ortadoðu ve Orta Asya ya uzanan coðrafyada Amerikan ve iþgal-savaþ müttefiklerinin küresel egemenlik ve enerji kaynaklarý ve hatlarýný savaþýnda çýkar politikalarýyla uyumlu dýþ politika izliyor. 5 Kasým 2007 de Beyaz Saray daki Bush- Erdoðan görüþmesi yle stratejik müttefik o- larak baþlatýlan ve Obama nýn ilk yurtdýþý ziyaretini yaptýðý Türkiye yi model ortak diye tanýmladýðý süreçte ABD, PKK terör örgütünü ortak düþman! ilân etti. Ve týpký Washington un terör târifi yle hedef ülkeler de ABD nin terörle mücadelesi ne þartsýz desteði gibi, Türkiye ye yönelik terörle mücadele sözünü verdi TÜRKÝYE NÝN TAM DESTEÐÝ NE RAÐMEN Aslýnda Ankara nýn Washington a tam desteði, Birinci Körfez Savaþýnýn ardýndan Çekiç Güç - Çevik Güç ün Türkiye de üs kurmasýný kabul edip, on iki senelik ambargonun sürmesini, Kuzey Irak ýn, Irak tan koparýlmasýna arka çýkmasýyla baþladý. Akabinde AKP hükûmeti, 2004 te Amerikan ordusunun, personel, silâh, mühimmat, savaþ malzemesinin nakil ve daðýtýmý için havaalanlarýný ve limanlarýný açtý. Ýncirlik Üssü nden kalkan Amerikan savaþ uçaklarý Irak kent ve köyleri üzerine binlerce sortiler yapýp, Iraklý sivillerin katledilmesini o- nayladý. Bu süreçte Türkiye nin baþta savaþ sebebi FÝLÝSTÝN ÝN Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, Ýkinci Filistinli Büyükelçiler Konferansý nýn Ýstanbul da düzenlenmesinin sebebinin Filistin i tanýma kampanyasýný Türkiye de baþlatmak ve Türkiye nin desteðini ve duruþunu yansýtmak olduðunu söyledi. Maruf, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ýn Türkiye ziyareti, Temmuz da düzenlenecek Dünyadaki Filistinli Büyükelçiler Konferansý ve 4. Filistin Kültür Haftasý Faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek üzere basýn toplantýsý düzenledi. Mahmud Abbas ýn Temmuz da Türkiye de o- lacaðýný söyleyen Maruf, Abbas ýn Türk yetkililerle temaslarda bulunacaðýný ve 23 Temmuz da da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile bir araya geleceðini kaydetti. Erdoðan ile Abbas ýn, 23 Temmuz da Filistinli Büyükelçiler Konferansý nýn açýlýþýný yapacaðýný belirten Maruf, açýlýþtan sonra Abbas ile Erdoðan ýn baþ baþa görüþeceðini söyledi. Büyükelçi saydýðý bütün kýrmýzý çizgileri tek tek çiðnendi. Daha Süleymaniye de conilerin Mehmetçiðin baþýna çuval geçirmesinin hesabý verilmeden, Türkiye nin bölgedeki taleplerinin aksine Kerkük ün demografik yapýsý deðiþtirilerek peþmergelere verildi. Türkiye nin hassasiyetleri nin baþýnda gelen temel tezi Irak ýn toprak bütünlüðü etnik ve mezhebî ayýrým ve tefrika ile bozuldu. Ülke kargaþa, kaos, iç çatýþma ve iç savaþ fitnesine sürüklendi. Bu arada ABD nin en yakýn müttefiklerinin dahi ayak sürüyüp askerlerini çektiði halde Türkiye NATO þemsiyesinde Afganistan a muharip askerî birlikler gönderdi. Müslüman komþu Irak ta olduðu gibi Müslüman Afgan halkýna karþý ABD ye ve iþbirlikçilerine arka çýktý, çýkýyor. Amerikan hegemonyasý, enerji kaynaklarý ve hatlarý savaþýnda resmen taraf oldu, olunuyor. Keza Ýsrail in güvenliði adýna baþta Ýran olmak üzere Müslüman komþu ülkeleri hedef aldýðý Pentagon raporlarý nda Amerikan projesi olduðu belirtilen Füze Kalkaný sistemi nin Türkiye topraklarýnda konuþlanmasýný kabul etti. Üstelik Amerikan iþgali ve kontrolündeki Kandil Daðýnda ve Kuzey Irak taki diðer terör örgütü kamplarýnda teröristleri korudu. Ýþgalden sonra daðýtýlan Irak ordusunun tanktan a- ðýr makineli tüfeklere kadar silâhlarýný terör örgütüne hibe etti. Amerikan Kongresi ne sunulan raporla ve Amerikan savcýlarýnýn ifâdesiyle, teröristlere her türlü lojistik destek saðlandýðý, Amerikan ve Ýsrail subaylarýnýn teröristlere terör-gerilla ve silâh eðitimi verdiði itiraf edildi HANGÝ MÜKEMMEL ÝÞBÝRLÝÐÝ? Yine bu süreçte terör örgütünün finans kaynaklarýna, uyuþturucu ve nüfuz ticâretini kesmedi. Silâh kaçakçýlýðýna göz yumdu. Üç terörist elebaþýnýn Amerikan bankalarýndaki paralarýný güya bloke etti, ama arkasý gelmedi. Güdümündeki Irak ta PKK bayraklý bürolar açýldý. Kuzey Irak ta terörist elebaþlarý serbestçe dolaþýyorlar. En son büyük beklentilerle imzalanan anlýk istihbarat paylaþýmý anlaþmasý dahi bir iþe yaramadý. Son Silvan saldýrýsýndaki elli kiþilik grubun sýzmasý gibi, teröristler yüzlerce kiþilik gruplar halinde gün ortasýnda terörist kamplarýndan sýnýrý geçerek yollara mayýn döþediler, karakollarýný bastýlar, askerî üslere saldýrýlar düzenlediler Ancak Ankara, gerekli tavrý koyup bunlarýn hiçbirinin hesâbýný sormadý. Dokuz yýllýk AKP iktidarýda bunlarýn stratejik müttefikliðe sýðmadýðý, model ortaklýða yakýþmadýðý bildirilmedi, gerekli tavýr konulmadý. Neticede Amerikan Dýþiþleri Bakaný nýn, terörle mücadelede mükemmel iþbirliði tanýmý, Türkiye açýsýndan doðru, fakat ABD açýsýndan bir yakýþtýrmadan ibâret. Zira ABD, Türkiye den gelen hiçbir destek talebi ni yerine getirmedi Yasakçý uygulamalar bitmedi MAZLUMDER: BAÞÖRTÜLÜLERE AYRIMCI UYGULAMALARDA BAZI DÜÞÜÞLER OLSA DA, BÝREYSEL ANLAMDA KAMUYA AÇIK ALANLARDA SALDIRI VE HAKARET DEVAM EDÝYOR. ÝNSAN Haklarý ve Mazlumlar için Dayanýþma Derneði nin (MAZLUMDER) Türkiye de 2010 yýlýnda ve 2011 yýlýnýn ilk altý ayýnda baþörtülülere yönelik ayrýmcý uygulamalarý konu alan raporunda, ayrýmcý uygulamalarda ve yasaklarda son yýllarda bazý düþüþler olmasýna raðmen bireysel anlamda baþörtülü bayanlarýn kamuya açýk alanlarda saldýrýlara, hakaretlere ve ayrýmcýlýða maruz kaldýklarý belirtildi. MAZLUMDER, Türkiye de 2010 yýlýnda ve 2011 yýlýnýn ilk altý ayýnda baþörtülü bayanlara yönelik ayrýmcý ve yasakçý uygulamalarý konu alan bir rapor hazýrladý. Rapora göre Türkiye de baþörtülü bayanlara yönelik ayrýmcý uygulamalarda ve yasaklarda son yýllarda bazý düþüþler olmuþ ancak halen bireysel anlamda baþörtülü bayanlar kamuya açýk alanlarda saldýrýlara, hakaretlere ve ayrýmcýlýða maruz kalýyorlar. Raporun hazýrlayýcýlarýndan biri olan Av. Fatma Benli ye göre son yýllarda baþörtülü kadýnlara karþý gerçekleþtirilen ayrýmcý uygulama azalmakla birlikte nefret suçlarý bireysel örneklerle devam ediyor. Orduevlerine giriþte 50 yaþ altý bayanlarýn baþlarýný örtmeleri yasak. Yine Ýzmir de, derse þapkayla giren bir öðrenci hocasý tarafýndan arkadaþlarý tarafýndan aþaðýlanarak sýnýfý terk etmek zorunda kalmýþtýr. Özdemir Ýnce, 12 Ekim 2010 tarihli Türban Fesadý adlý yazýsýnda baþörtüsünü gamalý haç ve faþist gömleðine benzetmiþtir. En son bir öðretmen okul çýkýþýnda baþýný örten iki kýz öðrencinin baþörtüsünü zorla çýkarmýþ ve kafalarýný duvara vurmuþtur. FÝÝLÎ UYGULAMA YETMEZ, ANAYASAL DÜZENLEME ÞART MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal, yaptýðý açýklamada, þunlarý kaydetti: Yasaðýn kalktýðý üniversitelerin birçoðunda fiili bir durum oluþturularak baþörtüye özgürlük hakký tanýnýrken, konu yasal ve anayasal bir hak olarak henüz e- le alýnmamýþtýr. Çalýþma hayatýnda, sosyal hayatta halen baþörtülü kadýnlara yönelik yasakçý ve ayrýmcý uygulamalar mevcuttur. Türkiye de din ve vicdan hürriyeti alanýnda yaþanan en önemli sorun; baþörtüsünün her ne gerekçe ile o- lursa olsun halen bazý kurumlarda yasaklý olmasý ve baþörtülü kadýnlarýn ayrýmcýlýða maruz kalmasýdýr. Bu durum evrensel hukuk ilkelerine ve Türkiye nin bugüne dek imzaladýðý uluslar arasý anlaþmalara aykýrýdýr. Bu rapor vesilesiyle yeni anayasa tartýþmalarýnýn yapýldýðý bugünlerde baþörtüsü alanýnda halen yaþanmakta olan ihlâllere dikkat çekmek istiyor ve sorunun bir an önce çözüme kavuþturulmasýný talep ediyoruz. Rapora göre birçok iþ ilanýnda rastlanan baþörtülü olmama þartý, sinema salonlarýnda, alýþ veriþ merkezlerinde sözlü tacize maruz kalmalarý gibi sýradanlaþan vak'alar da yaþanmaya devam etmektedir. Ayrýca, bütün uðraþlarýna raðmen mecliste temsil edilme haklarý gasp edilen baþörtülü kadýnlar yine seçilebilecek sýralardan aday gösterilmemiþlerdir. Ýstanbul / Yeni Asya Tanýma kampanyasý Türkiye debaþlatýlacak Filistin in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf Maruf, Ýkinci Filistinli Büyükelçiler Konferansý nýn, Filistin in Eylül de BM ye tam üyelik baþvurusu öncesinde büyük önem taþýdýðýný belirterek, konferansa dünyadaki bütün Filistin Büyükelçilerinin katýlacaðýný kaydetti. Filistin Dýþiþleri Bakaný Riyad El Maliki nin baþkanlýk edeceði konferansa, Filistin Ýçiþleri Bakaný, Ekonomi Bakaný ve çok sayýda Filistinli yetkili katýlacak. Maruf, ilki 2006 da düzenlenen konferansýn Türkiye de yapýlmasýnýn nedeninin, Filistin i tanýma kampanyasýný Ýstanbul da baþlatmak olduðunu söyledi. Büyükelçi, bunun Türkiye nin desteðini ve duruþunu da yansýtacaðýný kaydetti. Büyükelçi Maruf, 4. Filistin Kültür Haftasý Faaliyetleri nin bu yýl 23 Temmuz da Ýstanbul da baþlayacaðýný ve daha sonra Þanlýurfa da düzenlenecek etkinliklerle süreceðini kaydetti Temmuz tarihlerinde Þanlýurfa da düzenlenecek faaliyetlere, Türk Dýþiþleri Bakanlýðý, TÝKA, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve Þanlýurfa Valiliði ile Belediyesi nin destek verdiðini belirterek, herkesi aralarýnda görmek istediklerini söyledi. Ankara / aa HABERLER Þemdinli Dâvâsý yeniden baþlýyor ÞEMDÝNLÝ dâvâsýnýn tutuklu sanýklarý astsubaylar Ali Kaya, Özcan Ýldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel A- teþ 21 Temmuz da Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan yargýlanacak. Anayasa deðiþikliðinin ardýndan Uyuþmazlýk Mahkemesi tarafýndan kararý bozulan ve tekrar Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi ne gönderilen Þemdinli Dâvâsý nda mahkeme, Askerî Mahkeme tarafýndan serbest býrakýlan Ali Kaya, Özcan Ýldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel Ateþ hakkýnda tutuklama kararý vermiþti. Hakkâri nin Þemdinli ilçesinde, 9 Kasým 2005 te meydana gelen patlamayla ilgili Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi nde, 19 Haziran 2006 tarihinde görülen dâvâda, sanýk astsubaylar Ali Kaya ve Özcan Ýldeniz ile terör örgütü PKK itirafçýsý Veysel Ateþ hakkýnda, Adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teþebbüs suçlarýndan 39 yýl 5 ay 10 ar gün hapis cezasý verilmiþti. Sanýk avukatlarýnýn, Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi nin kararýna itirazý üzerine temyiz incelemesini 16 Mayýs 2007 de tamamlayan Yargýtay 9. Ceza Dairesi, 3 sanýk hakkýnda verilen kararýn, usul ve görev yönünden bozulmasýný kararlaþtýrmýþtý. 13 Haziran 2007 de yeniden Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülmeye baþlanan dâvânýn, 14 Eylül 2007 deki duruþmasýnda mahkeme heyeti görevsizlik kararý vererek, dosyayý Van Askerî Mahkemesi ne göndermiþti. Van Askerî Mahkemesi de 14 Aralýk 2007 tarihindeki ilk duruþmada sanýklarýn tahliyesini kararlaþtýrmýþ, 22 Ocak 2010 tarihindeki son duruþmada ise dâvâ dosyasýnýn Hakkâri Aðýr Ceza Mahkemesi ne gönderme kararý almýþtý. Müdahil avukatlarýnýn itirazý üzerine dosya, Hakkâri Aðýr Ceza Mahkemesi yerine, U- yuþmazlýk Mahkemesi ne gönderilmiþti. Uyuþmazlýk mahkemesi de son anayasanýn bazý maddelerinde yapýlan deðiþikliði gözönünde bulundurarak, 2 Mayýs 2011 de verdiði kararla, Þemdinli dâvâ dosyasýný Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi ne göndermiþti. Anayasa deðiþikliðinin ardýndan, Uyuþmazlýk Mahkemesi tarafýndan kararý bozulan ve tekrar Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi ne gönderilen Þemdinli Dâvâsý nda mahkeme, Askerî Mahkeme tarafýndan serbest býrakýlan Ali Kaya, Özcan Ýldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel Ateþ hakkýnda tutuklama kararý verdi. Astsubay Ali Kaya Muðla da, PKK itirafçýsý Veysel Ateþ ise Sakarya da gözaltýna alýndý. Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi nde tekrar görülecek olan dâvânýn ilk duruþmasý yarýn yapýlacak. Van / cihan Diyanetten tüketim ahlâký uyarýsý DÝYANET Aylýk Dergi, Temmuz sayýsýnda Tüketim Ahlâký konusunu kapaðýna taþýdý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, aylýk dergi için kaleme aldýðý Dünyayý imar etmek baþlýklý yazýsýnda, çýlgýn tüketim olgusuna vurgu yaptý. Ý- mar ile geçmeyen ömrün mamur olamayacaðýný dile getiren Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, þunlarý kaydetti: Bugün yeryüzünü imar etmek için varlýða karþý mütevazý olmak ve yaratýlan her þeyin bize bir emanet olduðunu unutmamak, hulkumuzun yani ahlâkýmýzýn, halkýmýza yani yaratýlýþýmýza uygun olmasý gerekir. Yüce Rabbimizin, doymak bilmeyen tutku ve ihtiraslarýmýz için deðil, insanî ihtiyaçlarýmýzý karþýlamak için bize nimet bahþettiðini göz önünde bulundurmamýz gerekir. Oysa bugün yeryüzü aþýrý gösteriþçi, çýlgýnca bir tüketimin körüklediði bir talan ile karþý karþýyadýr. Yeryüzünü hoyratça tüketiyoruz. Sadece sularý, gölleri, nehirleri, baðlarý, bahçeleri deðil; sevgiyi, dostluðu, güveni, komþuluðu kýsaca bizi biz yapan deðerleri de tüketiyoruz. Sýnýrsýz arzu ve ihtiraslarla sadece zamanýmýzý, enerjimizi, bilgimizi, birikimimizi deðil, kendimizi, ömrümüzü de tüketiyoruz. Hepimizin ciddî bir tüketim ahlâkýna ihtiyacý var. Ankara / cihan Kýbrýs ta yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmeler haftaya baþlýyor KIBRIS sorununa kapsamlý çözüm bulmayý a- maçlayan müzakereleri sürdüren KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, 21 Ekim e kadar haftada iki tam gün görüþme yapma konusunda anlaþtý. 25 Temmuz Pazartesi günü baþlayacak ve bütün özlü konularýn görüþüleceði tam gün müzakerelerde ilk olarak Yönetim ve Güç Paylaþýmý baþlýðýnýn ele alýnmasý bekleniyor. Liderlerin, Kýbrýs müzakereleri kapsamýnda yaptýðý görüþme sonra erdi. KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, görüþmendin ardýndan, makamýna dönüþünde yaptýðý açýklamada, 21 Ekim e kadar haftada 2 gün toplantý yaparak, ana konularda yakýnlaþma saðlamaya çalýþacaklarýný söyledi. Eroðlu, 7 Temmuz Cenevre üçlü zirvesinden sonrasýndaki ilk görüþmelerinde, daha ziyade Ekim ayýna kadar yapýlacak görüþmelerin programýný hazýrlamakla meþgul olduklarýný söyledi. Liderlerin, 21 Ekim e kadar haftada 2 gün toplantý yaparak, ana konularda yakýnlaþmaya çalýþacaðýný kaydeden Eroðlu, 4 gün Yönetim ve Güç Paylaþýmý; 2 gün Mülkiyet; 2 gün Toprak; 1 gün AB; 1 gün Ekonomi ve 1 gün de Ýç güvenlik konularýnda toplantýlar yaparak, bu baþlýklarý baðlamaya çalýþacaðýz dedi. Derviþ E- roðlu, toprak konusunun, gerek Cenevre de alýnan karar, gerekse BM Genel Sekreteri nin son raporunda da belirtildiði gibi, harita ve rakamlar konuþulacaðýndan, en son görüþüleceðini söyledi. Eroðlu, kriterlerin yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerde ortaya konacaðýný belirtti. Lefkoþa / aa

6 6 Y YURT HABER HABERLER Adana da klima tesisatý uzmanlýðý kursu açýldý TMMOB Ma ki na Mü hen dis le ri O da sý A da na Þu - be si ta ra fýn dan kli ma te si sa tý uz man lý ðý kur su a çýl - dý. MMO A da na Þu be sin de ki kur sun a çý lý þýn da ko - nu þan Þu be Yö ne tim Ku ru lu Sek re te ri Ým dat Çe ti - ner, kli ma te si sa tý mü hen dis yet ki len dir me kur su - nun 5 gün sü re li ol du ðu nu söy le di. Çe ti ner, bu tür e ði tim le rin a ma cý nýn ül ke ve top lum ya rar la rý doð - rul tu sun da ka li te li, sað lýk lý, kon for lu, gü ven li ve e - ko no mik ya pý la rýn ge liþ ti ril me si ol du ðu nu be lir te - rek, Me ka nik te si sat ko nu la rýn dan kli ma te si sa tý hiz met le ri nin ü re til me sin de ve de net len me sin de gö rev a la cak ü ye le ri mi zin bil gi bi ri kim le ri nin ge liþ - ti ril me si ne kat ký da bu lun mak ve bil gi len di ril me le - ri ni sað la mak týr de di. Yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Ma ki na Yük sek Mü hen di si Dr. Mus ta fa Ke mal Se vin dir ta ra fýn dan kur sa ka tý lan la - ra 5 gün lük e ði tim ve ri le cek. Kurs so nun da ya pý la - cak sý nav da ba þa rý lý o lan ma ki na mü hen dis le ri kli - ma te si sa tý uz man lý ðý bel ge si a la cak. A da na / ci han Ka dir li Mi raç Ca mi i, ye ni le ne rek i ba de te a çýl dý OS MA NÝYE NÝN Ka dir li il çe sin de ki Mi raç Ca mii baþ tan so na ye ni le ne rek i ba de te a çýl dý. Ca mi nin ye ni den hiz met ver me ye baþ la ma sý dolayýsýyla dü - zen le nen a çý lýþ tö re nin de ko nu þan ca mi i ma mý Re - cep Çe ri, ta di lat ça lýþ ma la rý kap sa mýn da 3 kat lý ca - mi nin iç kýs mý nýn Kü tah ya çi ni le riy le, ta ba ný nýn i se Ma ni sa De mir ci ha lý sý i le dö þen di ði ni söy le di. Ya - pý lan mas ra fýn top lam 140 bin TL ol du ðu nu be lir - ten Çe ri, Ca mi mi ze, is mi ni ver mek is te me yen bir iþ a da mý 60 bin TL har ca ya rak ca mi nin na kýþ ve çi - ni le ri ni yap týr dý. Ca mi miz bu ha le ge ti ren ha yýr se - ver le re ne ka dar te þek kür et sek az dýr. Ý ki yýl dýr gö - rev yap tý ðým ca mi de in san la rý mý zý ca mi ye yak laþ - týr mak gay re ti i çe ri sin de ol duk. Ýn san la rý mýz 1 met re ka re ha lý da se nin ol sun kam pan ya sý na bü - yük il gi gös ter di ler hep sin den Al lah ra zý ol sun de - di. Ýl çe Müf tü sü Or han Ön cü i se Ca mi ler ha yýr se - ver le rin ver di ði yar dým lar la ya þa tý lý yor. Ha yýr se ver - le rin des te ði i le ca mi miz çok gü zel ol muþ. Bu ca - mi miz yý lýn ca mi si se çi le bi lir. E me ði ge çen her ke se te þek kür e de rim di ye ko nuþ tu. Os ma ni ye / ci han Kardemir'de iþ kazasý: 1 ölü KA RA BÜK De mir ve Çe lik Fab ri ka la rý (KAR DE - MÝR) A.Þ de bir iþ çi, ok si jen ge çen bo ru da kay nak yap tý ðý sý ra da mey da na ge len pat la ma so nu cu öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, KAR DE MÝR in çe lik ha ne fab ri - ka sýn da ta þe ron iþ çi o la rak ça lý þan Ay han Yýl dý rým (33), ok si jen ge çen bo ru da kay nak yap tý ðý sý ra da he - nüz be lir le ne me yen sebep le pat la ma mey da na gel di. Yü zün de ya nýk lar o lu þan ve fab ri ka ya a it am bu lans la Ka ra bük Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan Yýl dý rým, mü - da ha le ye rað men kur ta rý la ma dý. Yýl dý rým ýn ce se di, ke sin ö lüm sebebi nin be lir len me si i çin An ka ra Ad lî Týp Ku ru mu na gön de ril di. Ka ra bük / a a Me þe lik te ki yan gýn 4 sa at te sön dü rül dü KA RA MAN DA çý kan yan gýn da, 2 hek tar bo zuk me - þe lik ve yak la þýk 10 hek tar ot luk a lan yan dý. E di ni len bil - gi ye gö re, mer ke ze bað lý Kýl ba san bel de sin de ki Ka ra - dað ýn ku ze yin de ki a ra zi de, he nüz be lir le ne me yen sebep le yan gýn çýk tý. Ku ru ot la rýn tu tuþ ma sýy la bü yü yen yan gýn bo zuk me þe lik a la na sýç ra dý. Va tan daþ la rýn ih ba - rý ü ze ri ne böl ge ye, 9 a ra zöz, 3 it fa i ye a ra cý, 2 su tan ke ri i le çok sa yý da iþ ma ki ne si sevk e dil di. Mer sin Or man Böl ge Mü dür lü ðü ne a it bir yan gýn sön dür me he li kop - te ri de ça lýþ ma la ra ka týl dý. Yan gýn, yak la þýk 4 sa at sü ren sön dür me ça lýþ ma sý nýn ar dýn dan kon trol al tý na a lýn dý. Yan gýn da, 2 hek tar lýk bo zuk me þe lik a lan i le yak la þýk 10 hek tar ot luk a lan za rar gör dü. Ka ra man / a a Tamir atölyesinde patlama: 5 yaralý HA TAY IN Sa man dað il çe sin de bir o to ta mir a töl - ye sin de ba ký mý ya pý lan a ra cýn a lev al ma sý so nu cu ya - kýt tan ký pat la dý, 2 si a ðýr 5 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, A ta türk Cad de si Fav var mev ki in de bu - lu nan o to ta mir a töl ye sin de bir a ra cýn ba ký mý sý ra - sýn da mey da na ge len yan gýn, ya kýt tan ký nýn pat la ma - sý na sebep ol du. Va tan daþ la rýn ih ba rý ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len Sa man dað ve Su ba þý it fa i ye e kip le ri, yan gý ný sön dür dü. Ýþ ye rin de ça lý þan H. R. (15) ve Ý. H. (15) a ðýr, B. K. (43), Ý. S. (17) ve F. S. (46) ha fif ya - ra lan dý. Ya ra lý lar, Sa man dað ve An tak ya dev let has - ta ne le rin de te da vi al tý na a lýn dý. Ha tay / a a Kaçak kömür ocaðý önünde þüpheli ölüm ZON GUL DAK IN Ki lim li bel de sin de ka çak o cak ö - nün de ce se di bu lu nan ki þi nin ö lü mü þüp he li bu lun - du. A lý nan bil gi ye gö re, Da mar lý mev ki sin de a çýk iþ - let me sa ha sýn da ki ka çak kö mür o ca ðý ö nün de M. K nýn yer de ha re ket siz yat tý ðý nýn bil di ril me si ü ze ri ne em ni yet e kip le ri böl ge ye gel di. Ya pý lan in ce le me de öl dü ðü be lir le nen M. K nýn ce se di, Zon gul dak A ta - türk Dev let Has ta ne si mor gu na kal dý rýl dý. M.K nýn ü - ze rin de iþ çi el bi se si ve kö mür toz lu ol du ðu be lir len di. Ka çak o la rak iþ le ti len o cak ta ça lýþ tý ðý tes bit e di len R. A, Þ. K, S. H, M. K, S. K, T. B ve S. K gö zal tý na a lýn dý. Cum hu ri yet sav cý lý ðý nýn in ce le me sin de ö lü mü þüp - he li bu lu nan M. K dan a lý nan par ça, o top si i çin An - ka ra Ad lî Týp Ku ru mu na gön de ril di. Zon gul dak / a a Yeni Asya okuyucularýnýn geleneksel Gölcük pikniði yapýldý EGE BÖLGESÝ YENÝ ASYA OKUYUCULARININ 30 YILDIR DEVAM EDEN GELENEKSEL GÖLCÜK PÝKNÝÐÝ, ÝZMÝR'ÝN ÖDEMÝÞ ÝLÇESÝNÝN GÖLCÜK YAYLASINDA YAPILDI. PÝKNÝÐE BU SENE DE ÝLGÝ YOÐUN OLDU. HÜSEYÝN CAN ÝZMÝR PROG RAM, Ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi Meh met Kutlular, 19. Dö nem Mil let veki li Meh met Özkan, Ga ze te miz Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Güleçyüz, ga ze te miz Fý kýh Kö þe si ya za rý Sü ley man Kösmene, Yö ne - tim ku ru lu ü ye miz Ha san Þen ve Ýz mir, Ay dýn, Ba lý ke sir il ve il çe le rin den Ye ni As - ya Ga ze te si o ku yu cu la rý nýn ge niþ ka tý lým la - rý i le ger çek leþ ti. Ay rý ca ba yan o ku yu cu la rý - mýz la soh bet et mek ü ze re Ga ze te miz ya za - rý ve Bi zim A i le der gi si ya yýn ko or di na tö rü Ya se min Güleçyüz de prog ra ma ka týl dý lar. Sü ley man Kösmene nin a çý lýþ ko nuþ ma sý i le baþ la yan prog ram Ý la hi yat çý Hü se yin Kiracý nýn o ku du ðu Kur ân-ý Ke rim ve Meh - met Kutlular ýn der si i le de vam et ti. Meh - met Kutlular bu a sýr da Ýs lâm di ni nin bü yük bir tah ri be uð ra dý ðý i çin Ce nâb-ý Hak k'ýn da ta mir ci o la rak Ri sâ le-i Nur u gön der di ði ni, Ri sâ le-i Nur dâ vâ sý nýn Kur ân ve Ýs lâm dâ - vâ sý ol du ðu nu ve bu dâ vâ nýn ul vi ye ti ni kav - ra ya ma yan la rýn is ti ka me ti ni mu ha fa za e de - me di ði ni söy le di. Ri sâ le-i Nur da i re si nin ge - niþ ol du ðu nu, a ma dý þý na çý ka ný tek rar a ra - maz ve i çi ne al maz di yen Kutlular, da ha son ra Yir mi Ý kin ci Mek tup tan u huv vet i le il gi li ders yap tý. De di ko du me se le si nin ü ze - rin de du ran Kutlular, ifk ha di se si ni ve Hz. Zeyd in ev li lik me se le si ni an lat tý. "Biz hüs nü zan na mü kel le fiz. Fa kat eh li tah kik bir ce ma a tiz. Her söy le ne ne kan ma - yýz. Duy du ðu muz me se le le ri mut la ka mu - ha ta býn dan tet kik et me liyiz" di yen Kutlular, ha di se ler kar þý sýn da çok dik kat li ol ma mýz ge rek ti ði ni ha týr la ta rak söz le ri ni ta mam la dý. Prog ra mýn i kin ci ko nuþ ma cý sý o lan Ga - ze te miz baþ ya za rý Kâ zým Güleçyüz bu yý - lýn Hut be-i Þa mi ye yý lý ol du ðu nu ha týr la ta - rak der si ne baþ la dý. "Yüz yýl ön ce ya zý lan bu e ser le ri yüz yýl son ra ay ný ta ze lik le o ku - yo ruz" di yen Güleçyüz, Mart a yýn da Þam da ya pý lan ça lýþ ma la rý an lat tý. A rap ve Ýs lâm dün ya sý nýn cid dî bir de ði þim ge çir - di ði ni söy le di ve ar dýn dan Hut be-i Þa mi ye de ge çen al tý has ta lýk ve ça re le ri ni o ku du. Be di üz za man Haz ret le ri 'nin da hi li sý - kýn tý lar kar þý sýn da si lâh lý di re ni þi de ðil, ken di i çin de güç len me yi ve ma ne vî has ta - lýk la rý te da vi e de cek du ru ma gel mek i çin ders ver di ði ni an lat tý. Hür ri yet-i Meþ rû a ve Meþ ve ret-i Þeri -eyi e sas al mýþ týr. On bir Ey lül o lay la rýn dan son ra in san la rýn Ýs lâ - mi ye ti öð ren mek is tek le ri nin art tý ðý ný ve Ýs lâ mî ki tap la rýn ne re dey se yok sat tý ðý ný an lat tý. Ri sâ le-i Nur o ku yan in san la rýn ne - me lâ zým de yip tem bel lik ya pa ma ya ca ðý ný ve Müs lü man la rýn bü tün dün ya ya ya yýl dý - Geleneksel Gölçük pikliðene katýlan Ýzmirli Yeni Asya okuyucularý, yapýlan dersleri ve sohbetleri ilgiyle dinledi. ðý ný an lat tý. "Ýt ti had-ý Ýs lâm nok ta sýn da Nur Ta le be le ri ön cü dür ler" di yen Güleçyüz, bu nun i çin bir bi ri mi zin kü çük ha ta la rý na bak ma ma mýz ge rek ti ði ni, an - cak ul vî me se le ler le il gi len me miz ge rek ti - ði ni i fa de e de rek söz le ri ni ta mam la dý. Prog ram ye ni len öð le ye me ði ve ký lý nan na ma zýn ar dýn dan so ru ce vap fas lý i le de - vam et ti. O ku yu cu la rýn su al le ri ne Kutlular ve Güleçyüz ken di ko nu la rý na gö re ce vap - lar ver di ler. Meh met Kutlular bir so ru ya ver di ði ce vap ta Zü be yir A ða be yin ga ze te ye ver di ði ö nem den bah se de rek "la ha na yap - ra ðý ka dar bir ga ze te" ih ti ya cýn dan bu gün renk li ve çok sa hi fe li ga ze te çý ka ra cak du - ru ma ge lin di ði ni, Bi zim Rad yo nun ya kýn da Uy du va sý ta sýy la bü tün dün ya ya ya yýn ya - pa ca ðý ný, a ma bun la rýn ye ter li ol ma dý ðý ný Te le viz yon ya yýn cý lý ðý nýn ar týk bu gün bir ih ti yaç ol du ðu nu an lat tý. Kâ zým Güleçyüz de bir so ru ya ver di ði ce vap ta Os man Yüksel in de di ði gi bi Ý ma nýn, tek ni ðe mey - dan o ku du ðu nu 600 bin a det ri sâ le nin el le Bir Nur me þa le si de bu gün Göl - cük te ya kýl dý. Cüm le â lem o me - þa le nin ar dý na ta kýl dý. Yü ce dað lar a ra sýn da sý ra sý ra sý ra lan dýk. Ye ni As yam Nur müh - rün i le tur ra lan dýk. Mu hab bet ve þev ka ti an lat tý Ya se min Güleçyüz. En gel ler aþ týk yol la rý ya pýp gel dik düm düz. An lat tý bi ze Rah man ve Mü ni mi sev me mi zi. Rah met i çin sev me - miz ge rek ti ði ni bil me mi zi. O ra da mu hab bet Hak' tan baþ la - yýp, hal ka in di. Soh bet ler le gü nü - müz de ki te dir gin lik din di. Ye ni As ya cý lar hep o kur Nur ki - tap la rý ný. Ruh la rý na iþ ler Üs tad ý - mýn gü zel hi tap la rý ný. Sa rý çi çek ya ný ba þým dan ko ku - su nu ver di. U lu a ðaç lar üs tü mü ze ko yu göl ge le ri ni ser di. Bir bi rin den gü zel in san lar kar - þým da dur du. On la rýn ruh gü zel li ði ya zýl dý ðý ný da ha son ra tek sir ma ki na la rýy la ço ðal týl dý ðý ný, a ma bu gün el ham dü lil lah dün ya da Kur ân-ý Ke rim den son ra en çok sa tý lan ki tap la rýn Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ol - du ðu nu i fa de e de rek, Þerh i zah ve tan zim o la rak bir çok ki tap ve ga ze te miz Ye ni As - ya nýn da bu ka te go ri ye gir di ði ni söy le di. Prog ra mýn so nun da ga ze te miz o ku yu - cu la rý na Ýz mir de ya pý mý de vam e den Ye ni As ya Ýz mir Sos yal Te sis le ri in þa a tý hak kýn - da Sa lih Sütçüoðlu ta ra fýn dan bil gi ve ril di. Te sis in þa a tý nýn te me li nin 29 Ma yýs da a - týl dý ðý ný þu a na ka dar bod rum ve bi rin ci ka týn be ton la rý nýn ta mam lan dý ðý ný, in þa a - týn hýz la yük sel di ði ni söy le yen Sütçüoðlu, him met sa hip le rin den yar dým ve ce ma a ti - miz den de duâ bek le dik le ri ni söy le di. Sü ley man Kösmene prog ra mýn so nun da ö nü müz de ki se ne yi ne böy le bir prog ram da bu luþ mak du â ve te men ni siy le "Al la ha e ma - net o lu nuz" di ye rek son söz le rini söy le di. Genel Yayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz, Gölçük pikniðine katýlarak konuþma yaptý. GÖL CÜK GE ZÝ MÝZ A NI SI NA yan sý yan gü ne þe vur du. Ne ya pa cak sý nýz ce set le rin genç li ði ni? Biz ler ö nem se riz ruh - la rýn dinç li ði ni. Bu gün bu dað lar da da Ya se min çi çek le ri aç tý. O çi çek ler de Nur un ha ki kat le ri ni saç tý. Ne ya pa yým dün ya ma lý ný, al e li - ne ki ta býn a lý ný. Tak ba þý na þa lý ný, tut Nur a ða cý nýn u za nan da lý ný Tes lim e di len bay rak e lim de dað la rý ta ra dým. Bay rak yer de kal - ma sýn, ki me ve re yim o nu a ra dým. Hiz met e den el le re, du â e den dil le re; tes bi hat ya pa ný hu þu i le din le yen gö nül le re, Ko nuþ ma la rý ya pan Kutlular a, Güleçyüz e. E me ði ge çen her ke se te þek kür e de riz. Ýn þa al lah Öz kan kar deþ ka bul e - der se yi ne ge li riz. Naz mi ye KE SE LÝ - TÝ RE

7 Y DÜNYA 7 Ýs ra il bil di ði ni o ku yor FÝLÝSTÝN TOPRAKLARINDAKÝ ÝÞGALÝNÝ SÜRDÜREN ÝSRAÝL, BATI ÞERÝA SINIRLARI ÝÇÝNDE TOPLAM 336 YENÝ KONUT ÝNÞA ETMEYÝ PLANLIYOR. ÝS RA ÝL, Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer le þim le rin de 336 ye ni ko nut plan lý yor. Ýs ra il Or du rad yo su nun ha be ri ne gö re Ý mar ve Ýs kân (Ko nut) Ba kan lý ðý, Ýs ra il ça pýn da, 38 ay rý yer de yak la þýk 7000 ko nut luk i ha le aç tý. Bu kap sam da ki i ha le le rin i ki si de Ba tý Þe ri a da ki Ya hu di yer le þim le rin - de... Bu na gö re, iþ gal al týn da ki Fi lis tin top rak la rýn da bu - lu nan, Ku düs ün gü ne yin de ki Be i tar Ýl lit yer le þi min de 294, Nab lus un yak la þýk 15 km ka dar u za ðýn da bu lu nan Kar ney Þom ron yer le þi min de de 42 ko nut ol mak ü ze re, Ba tý Þe ri a top rak la rýn da top lam 336 ye ni ko nut ya pý la - cak. Ýs ra il Ý mar ve Ýs kan Ba ka ný A ri el At ti as i se ye ni pro - je le rin, Ýs ra il ko nut pa za rýn da ta lep ve arz a ra sýn da ki far - ký a zal ta ca ðý ný i fa de et ti. Ye ni ko nut pro je le rin den 1000 a de ti nin Ýs ra il in ku ze yin de ki Na ha ri ya, Ti ber yas ve A fu - la gi bi þe hir ve ka sa ba lar da plan lan dý ðý da be lir ti li yor. 2 Öz gür lük Fi lo su na a it Yu na nis - tan dan Gaz ze ye doð ru ha re ket e den O nur-el Ka ra me ad lý ge mi, Ýs ra il e a it dört sa vaþ ge mi si ta ra fýn dan dur du ru - ldu. Ýsrail askerleri, Gazze filosuna katýlan gemilerden Fransýz bandýralý Onur-El Karame gemisinin kontrolünü ele geçirdi. Ge mi nin i çin de Türk ol ma - dý ðý bil di ril di. Ýn sa nî Yar dým Vak fý Ba - sýn Ko or di na tö rü Ser kan Ner gis 2. Öz - gür lük Fi lo su na a it ge mi nin Fran - sa dan ha re ket e de rek, ya kýt ik ma li i çin Gi rit A da sý na gel di ði ni, an cak Yu na nis - tan ýn li man dan ay rýl ma sý na i zin ver me - me si ü ze ri ne 1 haf ta bek le til di ði ni söy - FÝ LÝS TÝN YÖ NE TÝ MÝN DEN KI NA MA FÝLÝSTÝN Yö ne ti mi Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ýn Söz cü sü Ne bil E bu Ru dey da, WA FA ha ber a jan sýn ca ya yým la nan a çýk la ma sýn da, Ne tan ya hu hü kü me ti nin ka ra rý nýn hiç bir þe kil de ka bul e di le mez ol du ðu nu be lir tip, ký - na dýk la rý ný söy le di. E bu Ru dey na, Ýs ra il hü kü me ti nin iþ gal al týn da ki Fi lis - tin top rak la rýn da ki yer le þim le rin sür dü rül me si ne yö ne lik po li ti ka la rý ka bul e di le mez. Yer le þim ler ya sa dý þý dýr ve kal dý rýl ma la rý ge rek mek te dir de di. E bu Ru dey na, Ýs ra il in bu uy gu la ma la rý nýn, Fi lis tin li ler in BM ve Gü ven lik Kon se yi ne Fi lis tin dev le ti nin ta nýn ma sý ve tam ü ye o la rak ka bul e dil me si yo lun da ki ka rar la rý nýn da bir di ðer ge rek çe si ol du ðu nu i fa de et ti. Ba tý Þe - ri a da ki Ya hu di yer le þim le rin de ha len 300 bin do la yýn da Ýs ra il li ya þý yor. Do ðu Ku düs ve et ra fýn da ki yer le þim ler de i se 270 bin Fi lis tin li nin a ra sýn da 200 bin do la yýn da Ya hu di yer le þim ci bu lu nu yor. U lus lar a ra sý top lum da yer le þim le ri ya sa dý þý o la rak ta ným lý yor. Tel A viv / a a 2. Özgürlük Filosu'na ait Onur-El Karame adlý gemide Fransa, Kanada, Yunanistan, Tunus ve Ýsveç uyruklu aktivistler bulunuyordu. FOTOÐRAF: AA Fran sýz ge mi si de dur du rul du ÝSRAÝL ASKERLERÝ, GAZZE FÝLOSUNA KATILAN VE ÝÇÝNDE TÜRK OLMAYAN GEMÝNÝN KONTROLÜNÜ ELE GEÇÝRDÝ. ABD de, Tür ki ye kar þý tý ta sa rý sa vaþ la rý ký zýþ tý ABD'DE, Tem sil ci ler Mec li si Dý þiþ le ri Ko - mi te si Baþ ka ný I le a na Ros-Leh ti nen in Tür - ki ye den ül ke de ki Hris ti yan la rýn hak la rý na tam o la rak say gý gös ter me si ni is te yen ta sa - rý dan im za sý ný çek me si ü ze ri ne, Tür ki ye kar þý tý çev re ler ta sa rý nýn Çar þam ba gü nü oy - la na cak bir tor ba ya sa i çi ne sý kýþ tý ra rak ge - çir me yö nün de ça ba la ra baþ la dý. Ta sa rý, ge - çen ay Dý þiþ le ri Ko mi te si nin ü ye le rin den Cum hu ri yet çi Par ti Ca li for ni a Mil let ve ki li Ed Roy ce i le Ko mi te nin es ki baþ ka ný ve þu an ki ký dem li ü ye si De mok rat Ho ward Ber - man ta ra fýn dan Tem sil ci ler Mec li si ne, Ki li - se le rin Ý a de si baþ lý ðýy la 306 no lu ta sa rý o la - rak su nul muþ tu. ABD de, ö zel lik le Er me ni ve Rum lo bi sin ce yo ðun þe kil de des tek le nen ta sa rý da, Türk hü kü me ti ne, u lus lar a ra sý yü - küm lü lük le ri ni o nur lan dý ra rak, ül ke de ki Hris ti yan la ra yö ne lik kö tü mu a me le le rin her çe þi di ne son ver me si ve Hris ti yan la rýn hak - la rý ný ve di ni öz gür lük le ri ni ko ru ma al tý na al ma sý çað rý sý ya pýl mýþ tý. Was hing ton / a a le di. Ge çen Pa zar gü nü, ak þam sa at le - rin de, u lus lar a ra sý ka ra su la rý na çýk ma yý ba þa ran ge mi nin, Yu na nis tan dan Gaz - ze ye doð ru ha re ket et ti ði ni i fa de e den Ner gis, i çin de Türk va tan da þý ol ma yan ge mi de, kap tan, üç ya ban cý ga ze te ci ve Fran sa, Ka na da, Yu na nis tan, Tu nus ve Ýs veç uy ruk lu 12 at ki vis tin bu lun du ðu - nu söy le di. Gaz ze ye 50 mil u zak lýk ta o lan ge mi yi, Ýs ra il or du su na a it dört sa vaþ ge mi si nin ta ki be al dý ðý ný be lir - ten Ner gis, geminin ö nü ke si le rek dur du - ru lduðunu kay det ti. Geminin Ýsrail in Aþdod limanýna götürüldüðü bildirildi. Ýs tan bul / a a Tür ki ye, Gaz ze de has ta ne in þa e di yor TÜRKÝYE, ab lu ka al týn da ki Gaz ze de has ta ne in þa a tý na baþ la dý. TÝ KA ön cü lü ðün de ki 150 ya tak lý has ta ne pro je si, Tür ki ye-fi lis tin-mý - sýr iþ bir li ðiy le ha ya ta ge çi ri li yor. Gaz ze ye in - sa ni yar dým ku ru luþ la rý i le des te ði ni de vam et ti ren Tür ki ye, Fi lis tin me se le si nin ba rýþ çýl çö zü mü i çin dip lo ma si ka nal la rý ný kul la ný - yor. Türk Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ý da re si Baþ - kan lý ðý nýn ön cü lü ðün de i ha le si ya pý lan 150 ya tak lý Tür ki ye-fi lis tin Dost luk Has ta ne si ka lý cý bir yar dým e se ri o la rak Gaz ze Þe ri - di nde yük se li yor. Gaz ze / ci han Suriyelilerin geri dönüþü sürüyor BAÞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý (AFAD), ülkelerindeki olaylar dolayýsýyla Türkiye ye sýðýnan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaþlarýndan 7 bin 440 ýnýn geri döndüðünü bildirdi. AFAD dan yapýlan açýklamada, bugüne kadar Türkiye ye 15 bin 713 Suriyelinin geldiði ifade edilirken, Suriyelilerin ülkelerine dönüþlerinin sürdüðü bildirildi. Açýklamada Bugüne kadar geri dönüþ yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaþý sayýsý 7 bin 440. Bugün itibariyle ülkemizdeki 8 bin 273 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaþý bulunuyor Temmuz 2011 tarihlerinde 119 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaþý kendi istekleriyle ülkelerine dönmüþ olup, 41 kiþi ise ülkemize giriþ yapmýþtýr. 17 si refakatçi 40 ý hasta olmak üzere toplam 57 kiþi hastanede bulunmaktadýr ifadelerine yer verildi. Ankara / aa Terör neden yükseliyor? Kad da fi ye Rus ya des te ði RUSYA Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, Lib ya da ki mu ha lif le rin U lu sal Ge çiþ Kon se - yi ni (TNC) ül ke nin meþ ru hü kü me ti o la rak ta ný yan ABD ve ba tý lý ül ke le ri e leþ ti re rek, bu ül ke le ri Lib ya da ki si vil sa vaþ ta ta raf tut mak - la suç la dý. Lav rov, TNC nin i zo las yon po li - ti ka sý iz le di ði ni ve bu nun da 5 ay lýk sa va þý so na er dir me ça ba la rý nýn al tý ný di na mit le ye - bi le ce ði ni be lir te rek, Böy le si bir (TNC yi ta - ný ma) ta ný ma dek la ras yo nun da bu lu nan lar, si vil bir sa vaþ ta ki ta raf la rýn ya nýn da tam des - tek le du ru yor de mek tir de di. Lav rov, TNC yi Lib ya nýn tek meþ rû hü kü me ti o la rak ta ný - ma nýn bu ül ke de ki so ru nun çö zü mü ne yar - dým cý ol ma ya ca ðý ný söy le di ve Rus ya nýn hem Trab lus hem de mu ha lif ler le te mas ha - lin de ol du ðu nu be lir tti. Mos ko va / a a Sin can da 20 Uy gur öl dü rül dü id di a sý ÇÝN'ÝN ku zey ba tý sýn da ki Sin can Uy gur Ö - zerk Böl ge si nin Ho tan þeh rin de bu lu nan bir ka ra ko la dü zen le nen sal dý rý nýn or ga ni ze te - rör sal dý rý sý ol du ðu i le ri sü rül dü. Bir gru bun þeh rin a lýþ ve riþ mer ke zi o lan Sal dý rý da en az dört ki þi nin öl dü ðü bil di ril miþ ti. Böl ge de ki yet ki li ler, bir gru bun 8 ki þi yi re hin al dý ðý ný ve çý kan ça týþ ma da i ki si re hi ne, bi ri pa ra mi li ter po lis ve bi ri bek çi ol mak ü ze re dört ki þi nin öl dü ðü nü a çýk la dý. Chi na Da ily ga ze te si Sin - can Uy gur Ö zerk Böl ge si nin pro pa gan da bö lü mü yet ki li le rin den Yang Gu o çi ang ýn de me cin de, bir grup Uy gur is yan cý nýn ka ra - ko la sal dýr dý ðý ný söy le di ði ni ak tar dý. Yet ki li, sal dý rý yý üst le nen grup ol ma dý ðý ný be lir te rek, bu nun u zun sü re dir plan la nan bir sal dý rý ol - du ðu nu i le ri sür dü. Dün ya Uy gur Kon gre si ta ra fýn dan Al man ya da ya pý lan a çýk la ma da i - se 14 ü dö vü le rek, 6 sý vu ru la rak ol mak ü ze re 20 Uy gur un öl dü rül dü ðü ve po li sin ba rýþ çý pro tes to ya a teþ aç tý ðý sý ra da 70 ki þi nin gö zal - tý na a lýn dý ðý id di a e dil di. Pekin / a a Önce yemin krizi ve BDP li baðýmsýzlarýn Diyarbakýr ý kendilerine mesken seçmesi geldi. Sonra Güneydoðu da çatýþma ve þehit haberleri. O da yetmedi askerlerimiz kaçýrýldý. Ve olay daha da gerilip sözde demokratik özerklik ilân edildiði gün, 13 Mehmetçiðimiz ateþ ve kurþunlar arasýnda þehit oldu. Peki neler oluyor ve neden? Türkiye seçimleri tam bir demokrasi þöleni biçiminde, þeffaf ve þaibeden uzak þekilde gerçekleþtirmiþti. Seçmenin iradesinin meclise yansýma oraný yüzde 95 lere ulaþýyordu. Ülkede güçlü bir tek parti hükümeti kurulmuþtu. Ýstikrar görüntüsü Batýlý yatýrýmcýlar için Türkiye yi cazip bir ülke haline getirmiþti. Ülkenin görünürdeki en önemli sorunu olan Kürt sorununa iliþkin olarak, Ýmralý ile görüþmelerde ýlýmlý bir hava esiyor ve Barýþ Konseyi gibi somut a- dýmlar atýlacaðý haberleri sýzýyordu. Ama bu durum terör örgütünün iplerini elinde bulunduranlarýn iþine gelmiyor. Kürt vatandaþlarýmýzýn kendi samimî duygularý bir yana, terörün bitmesinin yasadýþý çýkarlarýnýn kesilmesi anlamýna geldiðini iyi bilenler var bu ülkede ve uluslar a- rasý camiada. Milyarlarca dolarlýk uyuþturucu ve insan ticaretinin bu örgüt üzerinden yürütüldüðünü bilmeyen yok. Dolayýsýyla bu çýkarýný feda etmek istemeyen kanlý terör tüccarlarýnýn barýþý engellemek için elinden geleni yapacaðý kuþkusuz. Ýþte bu patronlar talimatýný verdi ve silâhlar yeniden konuþmaya baþladý. BDP liler de baþta usûlî hatalar yapýlmýþ olsa dahi, kesinleþmiþ cezasý dolayýsýyla meclise taþýnmasý mümkün olmayan Hatip Dicle yi gerekçe gösterip, Meclis boykotunu sürdürüyor. Bunlar yetmezmiþ gibi, birileri de gri propaganda yaparak, hem insanlarýmýzý kýþkýrtmaya, hem de olayýn rengini deðiþtirmeye çalýþýyor. Olayla ilgili ihmal olduðu söylentileri yayarak, hatta daha ileri giderek terör eylemini baþka yerlere çekmeye çalýþanlar var. Medya da doðru bir sýnav vermiyor. Batýda terör eylemlerinde kan, ceset ve benzeri halký yýlgýnlýða ve korkuya sevk edecek görüntülere yer vermezken, büyük bir marifetmiþ gibi olay yerinin en ince ayrýntýlarýyla, þehit ailelerinin acýlarýný katmerlendirip, halký tedirgin etmekten çekinmeyenler var. Bu da yetmez gibi, Batý þehirlerinde meydana gelen ufak tefek öfke taþkýnlýklarýný büyüterek, farkýna varmadan halkýn kýþkýrtýlmasý a- macýna destek veriyorlar. Yetkililerden ise kliþe a- çýklamalar geliyor. Asýl beklediðimiz 13 Mehmetçiði þehit eden grubun bir an önce yakalanarak faillerin ortaya çýkarýlmasýdýr. Bu olaylarýn bir adým gerisine çekilip genel tabloya bir bakmak gerekiyor: Birincisi; son iki hükümet döneminde Kürtlerin sosyal haklarý konusunda, özellikle de ana dilin kullanýmý konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Ülkede genel olarak insan haklarý konusunda kaydedilen ilerlemeler iþkence ve kötü muamele olaylarýnýn azalmasý gibi- Kürt kökenli vatandaþlar için de önemli iyileþmeler saðladý. Ancak ortada terör, kültürel kimlik ve biriken husûmetler baðlamýnda bir Kürt sorunu halen duruyor. Ýkincisi; PKK terörü yalnýzca bir iç sorun deðildir. Yani Kürt sorununda saðlanan ilerlemeler PKK terörünü ortadan kaldýrmaya yetmez. Bu iþten çýkarý olan dýþ çevrelerin de, terör örgütünden çýkarlarý kalmadýðýna ikna edilmesi gerekir. Meþhur teskere görüþmeleri yapýlýrken, ABD askerî yetkililerinin zamanýn Türk yetkililerine Kuzey Irak tan girdiðimizde Kandil e yaklaþmayacaksýnýz. PKK size ateþ etmedikçe, görseniz dahi saldýrmayacaksýnýz þeklinde þartlar koþtuklarý yazýlýp çizildi. Ama tek dýþ kaynak sözkonusu olmadýðý biliniyor. Bu çevreler ikna edilmeden çözüm saðlanmasý imkânsýz. Buna elbette uyuþturucu ve silâh ticaretinin sahiplerinin caydýrýlmasý da dahil edilmelidir. Üçüncüsü; þuurlu hiçbir Kürt kökenli vatandaþ ülkenin bölünmesine taraftar deðildir. Ayrýca Batýda, Doðuda olduðundan daha fazla Kürt kökenli vatandaþ bulunduðu, ülkenin aslýnda bütün etnik unsurlarýyla kaynaþmýþ bir bütün olduðu dikkate alýndýðýnda, böyle bir bölünmenin mümkün olmadýðýný, en aykýrý Kürtler bile bilmektedir. Dolayýsýyla böyle bir kaygý hiç duyulmamalýdýr. Dördüncüsü; onlarca yýldýr süren bu soruna raðmen hâlâ gerek devlet, gerekse akademik çevrelerde Kürtler aslýnda ne istiyor? sorusuna somut bir cevap aranmýyor. Bu sorunun cevabý net bir þekilde verilip, bölgenin saðduyulu aydýnlarý tarafýndan teyit edilmedikçe, soruna kalýcý çözüm bulmak imkânsýzdýr. Çözümün baþlangýç noktasý bu sorunun cevabýdýr. Beþincisi; bu mesele yalnýzca Türklerin ve devletin çözmesi gereken bir mesele olarak görülmemelidir. Ýradesini PKK ya teslim etmemiþ, saðduyulu Kürt aydýnlarýn öne çýkma cesaretini göstermesi ve sorunun çözümüne olumlu katkýlar saðlamaya çalýþmasý þarttýr. Yoksa bölgenin tek hakimi örgütmüþ havasýnýn pekiþmesi, çözümü imkânsýzlaþtýrmaktadýr. Ve son olarak; demokratik temsil ve kültürel kimlik açýsýndan varlýðýný sürdüren sorunlarýn çözümü için acele edilmeli, bölge bir an önce güvenli hale getirilip, ekonomik yatýrýmlarýn ve istihdamýn önü açýlmalýdýr. Bu konuda söylenecek çok söz var. Ama meseleyi soðukkanlýlýkla ele alýp, Aslýnda ne oluyor? sorusuyla tesbit yapýlmadan ve Kürtler aslýnda ne istiyor? sorusunun cevabý bulunmadan, terör örgütünün kanlý eylemlerine kýzýp, Kürt sorununu tamamen yok saymadan ve bu olaylardan Kürt ana ve babalarýn da yüreklerinin yandýðýný yeni yayýnlanan bir araþtýrmaya göre katýlým yaþý 15 ten baþlýyor ve en çok 17 yaþýndakiler örgüte katýlýyor; ortalama ömürleri ise 26 yýl. Annelerin yüreði buna nasýl dayansýn?-, ama iradelerinin maalesef PKK örgütünün baskýsý altýnda olduðu için seslerinin çýkmadýðýný görmeden çözüme ulaþmak güç. TAZÝYE Aðýr þeker hastalýðýna ve bu sebeple son zamanlarda kaybettiði görme kabiliyetine raðmen, ömrünü adadýðý Risâle-i Nur ve talebe hizmetlerinden bir an geri durmayan, aþk ve þevkini hiç yitirmeyen, fedakâr vakýf kardeþimiz Seyfeddin Gültekin Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhum kardeþimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýnebolu Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Oldukça aðýr þeker hastalýðýna ve bu sebeple son zamanlarda kaybettiði görme kabiliyetine raðmen, ömrünü adadýðý Risâle-i Nur ve talebe hizmetlerinden bir an geri durmayan, aþk ve þevkini hiç yitirmeyen, fedakâr vakýf kardeþimiz Seyfeddin Gültekin Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhum kardeþimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýbrahim Vapur ve Kastamonu Yeni Asya Okuyucularý

8 8 20 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 ÇARÞAMBA Y Mandela dan Ýmralý yaterörle müzakere! IRKÇILIÐIN kalesi Güney Afrika nýn demokratik bir ülkeye dönüþmesinde tarihî rol oynayan Mandela, halkýyla birlikte dün 93 üncü doðum gününü kutladý. Irkçýlýðý devlet politikasý olarak uygulayan ve bu yüzden dünya çapýnda yaptýrýmlara uðrayan bir rejime baþkaldýrarak 27 yýl hapis yattýktan sonra ülkesinin barýþçý dönüþümüne liderlik etmiþ efsane lider Mandela. Savaþ gibi barýþ da tek baþýna yapýlmadýðý için Mandela bu baþarýda yalnýz deðildi. Nitekim Hollanda ve Ýngiliz sömürge sistemlerinin elinde, siyah derili insanlarýn 3 asýr süren aþaðýlanmasýný sona erdiren Mandela, 1993 te Ümit edelim, Türkiye nin tecrübesi de baþarýyla sonuçlansýn ve baþkalarýna örnek olsun! verilen Nobel Barýþ Ödülü nü müzakereleri birlikte yürüttüðü beyazlarýn lideri De Klerk le birlikte almýþtý. Kuþkusuz her ülkenin kendine özgü tarihi ve ayrý þartlarý mevcut. Bir yerde baþarýyý getiren yöntemler, diðerinde ayný neticeyi vermeyebilir. Hatta böyle genelleme ve karþýlaþtýrmalar yanýltýcý da olabilir. Ama yine de çok uzun zaman süren en büyük çatýþmalarýn da barýþla sona erebileceðini göstermesi açýsýndan Güney Afrika örneði ve buradan çýkarýlacak dersler önemli. Ýsmini ne koyarsak koyalým, en son gencecik 13 evladýmýzý þehit verdiðimiz, þimdiye kadar binlerce insanýmýzý kaybettiðimiz sorun, ülkemizin karþý karþýya olduðu en büyük problem. Bir yandan daðda güvenlik mücadelesi sürerken, diðer yanda devlet Ýmralý da Öcalan la görüþüyor. Devlet adýna görüþmeye kimin katýldýðýný ismen bilmesek de heyette MÝT ve diðer güvenlik güçlerinin yer aldýðýna þüphe yok. Daha önceki hükümetler döneminde de benzer temaslarýn olduðu sýr deðil. Asýl soru, örgütteki çok baþlýlýk; devlet içindeki güç mücadelesi ve sorunun önemli oranda uluslararasý bir nitelik kazanmasýndan dolayý görüþmelerden sonuç alýnýp alýnamayacaðý. Ýmralý ile görüþmeleri yapanlarýn duygu ve düþüncelerini belki ileride hatýralarýndan öðreneceðiz. Bugün ancak, daha önce benzer süreçlerde rol almýþ isimlerin tecrübelerine bakýp çýkardýðý derslerden yararlanabiliriz. Güney Afrika da beyaz ýrkçý azýnlýk rejimini temsil eden Ulusal Parti (UP) ile Mandela nýn liderliðindeki Afrika Ulusal Kongresi (AUK) arasýndaki görüþmeler, bir kýsmý gizli olmak üzere 10 yýldan fazla sürmüþ a- rasýnda ýrkçý rejimin temsilcilerinin Mandela ile 50 kez gizlice görüþtüðü söyleniyor. Kendisiyle yapýlan bir röportajda F. W. de Klerk, Mandela ile ilk görüþmesini þöyle anlatýyordu: Ýlk görüþmeyi çok iyi hatýrlýyorum. Hücresinde kalmasa da hâlâ bir mahkumdu. Victor Verster Hapishanesi içindeki küçük bir evde yaþýyordu. Cape Town daki ofisime, gecenin karanlýðýndan yararlanarak getirmiþlerdi. Daha sonra burasý onun ofisi oldu. Tahminimden uzun boyluydu. Dik duruþundan ve etrafýný kuþatan þimdi asalet diyeceðim havadan etkilenmiþtim. Benimle tartýþýrken sergilediði rasyonel tutum da etkileyiciydi. Ýyi bir dinleyiciydi, ikimizin de avukat o- larak yetiþmiþ olmamýzýn bunda etkisi oldu. Bu görüþmede ciddi konularý ele almadýk, daha çok birbirimizi test ediyorduk. Galiba ikimizde de Ben bu adamla iþ yapabilirim algýsý doðdu. Bu þekilde baþlayan görüþmeler, Güney Afrika nýn 1994 yýlýnda demokratik bir anayasaya kavuþmasýný ve ilk kez özgür seçimlerin yapýlmasýný saðladý. De Klerk in röportajda söyledikleri, uluslararasý konjonktürün bu tür büyük krizlerin çözümünde ne kadar önemli olduðunu gösteriyor. Çünkü uluslararasý ambargolarýn ekonomiye etkisi ve dayanýlmaz noktaya gelen siyah direniþine raðmen De Klerk, görüþmelerin baþarýsýnda en ö- nemli faktörü Sovyetlerin daðýlmasýna baðlýyor. Berlin Duvarý yýkýlmasaydý, Moskova nýn her açýdan desteklediði AUK nin yasaðýný kaldýramaz; Mandela yý serbest býrakamazdýk diyor. Elbette tüm görüþmeler De Klerk ile Mandela arasýnda yapýlmýyordu. Görüþmelerde AUK nýn, yani siyahlarýn temsilcisi Cyril Ramaphosa; UP nin, yani beyazlarýn baþmüzakerecisi ise Roelf Meyer di. Güney Afrika ýrkçý apertheid rejimi adýna baþarýyla sonuçlanan görüþmeleri yürüten, uzun süre UP milletvekili ve De Klerk yönetiminde bakanlýk yapan Meyer, yaþadýðý tecrübeyi Paradigma Deðiþimi: Baþarýlý Deðiþimin Püf Noktasý/ Paradigm Shift: The Essence of Successful Change baþlýklý makalede özetlemiþ. Ýþte Meyer in görüþmelerin baþarýsýnda etkili olduðunu düþündüðü en önemli ilkeler: Güven: Ramaphosa ile aramýzdaki güven ve takým olarak her sorunu çözeceðimiz inancý. Ortak inanç: Ben ve Ramaphosa Güney Afrika daki sorunun kalýcý tek çözümün müzakere olduðuna inanýyorduk. Ortak vizyon: Ýkimiz de siyah beyaz herkesin hakkýný garantiye alacak bir anayasaya inanýyorduk. Eski pozisyonlarý terk etmeye hazýr olmak. Kazan/kazan kuralý. Fikir farklýlýklarýna saygý: Karþýlýklý güven sayesinde birbirimizi samimi olarak dinlemeyi baþardýk ve bu sayede diðer takým üyelerini de motive ettik. Bu temel ilkelerle hareket eden görüþme ekipleri þu hususlara dikkat etmiþ: Þeffaflýk, medyaya karþý açýklýk, derinlemesine diyaloglar, demokratik Güney Afrika ideali için küçük detaylara takýlmama, kapsayýcýlýk, tabular yerine ilkelere odaklanma, belli a- dýmlar için hedef tarihler belirleme... Ümit edelim, Türkiye nin tecrübesi de baþarýyla sonuçlansýn ve baþkalarýna örnek olsun! Abdülhamit Bilici, Zaman, 19 Temmuz 2011 TEBRÝK Amerika Birleþik Devletlerindeki Yeni Asya Vakfý Temsilcisi kardeþimiz Yusuf Çayabatmaz ile eþi Hacer Çayabatmaz'ýn Þerife Þevval ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Kardeþlerimizi tebrik eder. Þerife Þevval'inde Ýslâm'a, Kur'ân'a hadim olmasýný Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederiz. Y Ýsrail i bekleyen Tsunami FÝLÝSTÝNLÝLER, bu sonbahar toplanacak Genel Kurul da devletlerinin Birleþmiþ Milletler ce resmen tanýnmasý projesinin peþinde koþuyor Ýsrail-Filistin savaþýndan önceki sýnýrlar içerisinde devletlerinin tanýnmasýný isteyecekler. Oylamanýn lehte o- lacaðý neredeyse kesin. Tek soru ne kadar lehte olacaðý. Ýsrailli siyasi liderlik de bunun farkýnda. Tartýþtýklarý 3 farklý tepki var. En baskýn tavýr, Baþbakan Netanyahu nunki. Böylesi bir kararý tamamen göz ardý ederek, Ýsrail hükümetinin var olan politikalarýný sürdürmesini savunuyor. Netenyahu, uzun zamandýr, BM Genel Kurulu nda Ýsrail in aleyhine çýkan birçok kararýn baþarýyla göz ardý edilebildiðine inanýyor. Bu neden farklý olsun ki? Misilleme olarak, Ýsrail in daha önceden iþgal ettiði Filistin topraklarýný resmen ilhak etmesini ve Filistinlilerle barýþ görüþmesini sona erdirmesini söyleyen (evet, Netanyahu dan daha fazla) aþýrý saðda birkaç politikacý var. Hatta bazýlarý geniþlemiþ Ýsrail devletinden tüm Yahudi-olmayan nüfusunu Çýkýþ a zorlanmasýný istiyor. Artýk siyasi tabaný var-olmayan eski Baþbakan (þimdiki Savunma Bakaný) Ehud Barak, Netenyahu yu gerçekçi olmadýðý için u- yarýyor. Barak, kararýn Ýsrail için bir tsunami olacaðýný ve bu yüzden Netanyahu nun DERTLÝ DOLAP yapacaðý en akýllýca þeyin, karar çýkmadan, bir þekilde Filistinlilerle anlaþmasý olduðunu söylüyor. Barak haklý mý? Bu Ýsrail için bir tsunami mi olacak? Haklý olmasý için epey þansý var. Ancak Netanyahu nun Barak ýn tavsiyesini dinleyip karardan önce Filistinlilerle anlaþmaya çalýþmasý neredeyse imkânsýz. Bir Üçüncü Ýntifada, arkasýndan gelen aktif Arap desteði ve bunu izleyen Ýsrail uzlaþmazlýðý. Avrupalýlar ne yapacak? Bu kararý reddetmeleri oldukça zor. Dr. Orhan Doðan com Genel Kurul da neler olacaðýný bir tahmin edelim. Biliyoruz ki Latin Amerika ülkeleriyle Afrika ile Asya ülkelerinin ekserisi kararý destekleyecek. Birleþik Devletler, bunun karþýsýnda yer alarak diðerlerini de aleyhte oy vermek için ikna etmeye çalýþacak. Avrupa nýn oylarý ise belirsiz. Eðer Filistinliler Avrupalý oylarýn önemli bir kýsmýný elde edebilirlerse, siyasi konumlarý çok daha güçlenecek. Peki, Avrupalýlar karara oy verecek mi? Bunun cevabý önümüzdeki 2 ay içerisinde Arap dünyasýnda olacaklarda saklý. Fransýzlar alenen, Ýsrail-Filistin görüþmelerinde kayda deðer geliþme görmezlerse (ki þu an öyle bir þey yok), böylesi bir kararý destekleyeceklerinin ipucunu verdiler. E- ðer böyle yaparlarsa, güney Avrupa ülkeleri de onlara katýlacak. Ayrýca Kuzey ülkeleri de. Ucu açýk olan soru Ýngiltere, Almanya ve Hollanda nýn onlara katýlýp katýlmayacaðý. Eðer bu ülkeler karara destek verirlerse, doðu Avrupa ülkelerinin ekserisinin de çekinceleri giderilmiþ olacak. Bu durumda karar, Avrupa oylarýnýn büyük kýsmýný elde etmiþ olacak. Bu nedenle Arap dünyasýnda neler olup bittiðine bakmamýz gerek. Ýkinci Arap devrimi hâlâ tam gaz sürüyor. Önümüzdeki 2 ay içerisinde hangi rejimlerin düþüp hangilerin kalacaðýný tam olarak tahmin etmek cüretkârlýk olacak. Açýk olan þey, Filistinlilerin, Üçüncü Ýntifada yý baþlatmanýn eþiðinde olduklarý. En ýlýmlý olanlarý dâhil tüm Filistinliler, Ýsrail le bir anlaþmanýn olacaðýna dair umutlarýný yitirdi. Fetih ve Hamas arasýndaki anlaþmanýn en açýk mesajý budur. Neredeyse her Arap devletinin Arap nüfusu rejimlerine karþý siyasi MART ayýndan bu yana dört kez Türkiye de, bir kez Brüksel de toplanan Suriye muhalefeti demokratik ve medeni bir Suriye inþa etmenin gayreti içerisinde çalýþmalarýný yürütüyor. 16 Temmuz Cumartesi günü Ýstanbul da toplanan Suriye muhalefeti eþ zamanlý olarak Þam da yapýlacak konferansla birlikte ortak bir ulusal heyet oluþturacaktý. Cuma günü konferansýn yapýlacaðý yerin basýlmasý sonucunda bu toplantý iptal edildi. Ýstanbul daki toplantý 350 Suriyelinin katýlýmý ile gerçekleþti. Suriye nin içinden ve diasporadan Arap aþiretleri, Kürt, Türkmen, Hýristiyan, Nusayri, laik, Ýslamcý tüm kesimlerden toplantýya katýlým vardý. Suriye muhalefeti bu toplantýda 25 ü- yelik komite ve 11 kiþilik bir komisyon belirledi Þam dan seçilecek 50 kiþilik komite ve 13 kiþilik komisyon üyesi ile beraber oluþacak Suriye Ulusal Konseyi, Suriye nin geleceðini ve yol haritasýný üstlenen ekip olacak. Muhalefetin tabiî ki iþi kolay deðil. Suriye ne Tunus, ne Mýsýr, ne de Yemen gibi sivil toplum, dernek, sendika, parti türü organizasyon altyapýsý þansýna sahip olmadý. 40 yýldýr olaðanüstü hal kanunlarý ile yönetilen Suriye de muhalefet ilk kez sosyal ve siyasi yapýlanma telaþýnýn heyecanýný yaþýyor. Suriye muhalefetinin dezavantajlarý çok, içerideki muhalefet, 30 yýldýr yasaklý, sürgünde olan orta yaþ ve üstü siyasetçi düþünce adamlarý ile saðlýklý kontaklarý olamamýþ. Bugün genç ve barýþçýl gösterilerle dört aydýr mücadele veren fiziki kas gücü ve manevi güçle rejimi sallayan Suriye halký diasporada bulunan entelektüel, siyasi tecrübeye sahip yaþlý beyin gücü ile Suriye rejimini yerinden edecek güçlü anaforu oluþturmasý gerekiyor. Ýçerideki Suriye muhalefeti kas gücünü, dýþarýdaki Suriye muhalefeti ise beyin gücünü oluþturmaktadýr. Suriyeli muhalifler kas ve beyin gücünü bir an evvel bir araya getirmenin çabasý içerisinde. Tabii ki bu kolay olmuyor. Suriye dünyanýn en katý ve acýmasýz rejimlerinden biri olarak tarihe geçmiþtir. Dört aydan beri Suriye den muhaliflerin çýkmasýna izin verilmedi. Toplantýda konuþan insan haklarý savunucusu Heysem Malih: Biz faþist ve diktatör olan, insani deðerlerimizi ve haklarýmýzý hiçe sayan bir rejime karþý savaþýyoruz, rejim inatlaþmaya devam ediyor, bu fýrsatý kaçýrmayalým derken, Profesör Burhan Galyon ise: Suriye halkýna savaþ açan, ülkesini iç savaþa götüren bir adam barýþ a- damý olamaz sözü ile Beþþar dan ümidini kestiðini açýkladý. Müslüman kardeþlerin eski lideri Sadreddin Beyanuni ise: Muhalefetin daðýnýk olduðu söyleniyor, yarým asýrdýr þiddet, sürgün, suikast ve katliamlara maruz kalmýþ bir muhalefet var. Bu konferans toparlanma ve canlýlýk göstergesidir, tüm Suriye yi kucaklama gayretidir, kesinlikle yabancý güçleri çaðýrmayý reddeden milli bir Suriye halký hareketidir. Bu hareket adalet, kardeþlik ve eþitlik hareketidir, intikam hareketi olmayacaktýr sözleri ile Suriye nin kurtuluþu için bir an evvel geçici konseyin kurulmasýna iþaret etti. Konferans sonucunda dört ana madde ile hedefler açýklandý. 1. Askeri müdahaleyi reddederek rejimi düþürmek, 2. Yönetimi barýþçýl þekilde, baþkanlýk ve meclis seçimlerini gerçekleþtirecek, yeni a- nayasayý oluþturacak ve derin devleti daðýtacak geçici ulusal hükümete taþýmak, 3. Yeni, modern bir anayasaya dayanan, temeli halk olan, çok partili modern demokratik bir devletin kurulmasý, gençlerin ve kadýnlarýn rol almasý, devrim içindeyken, Filistinliler nasýl sessiz kalabilir? Sessiz kalmayacaklar. Eðer sesiz kalmazlarsa, diðer Arap rejimleri ne yapacak? Hepsi, ülkelerindeki ayaklanmalarla zor zamanlar geçiriyor. Üçüncü Ýntifada ya aktif destek vermek, ülkelerinde kontrolü geri kazanma çabalarýndaki en kolay yol olacak. Hangi rejim Üçüncü Ýntifada ya destek vermemeye cüret edebilir. Mýsýr, þimdiden bu yöne a- çýkça kaydý. Ürdün Kralý Abdullah da, aynýsýný yapacaðýný ima etti. Þu sýralamayý düþünün. Bir Üçüncü Ýntifada, arkasýndan gelen aktif Arap desteði ve bunu izleyen Ýsrail uzlaþmazlýðý. Avrupalýlar ne yapacak? Bu kararý reddetmeleri oldukça zor. Kolayca Ýsrail le birlikte Birleþik Devletler in aleyhte oy vereceðini ve birkaç çekimser olacaðýný tahmin edebiliriz. Bu bana oldukça olasý bir tsunami gibi geliyor. Ýsrail in son birkaç yýldýr esas korkusu gayrimeþrulaþtýrma oldu. Böylesi bir oy, gayrimeþrulaþtýrma sürecini tamamen kaplamaz mý? Bu oylamada Birleþmiþ Milletler in izolasyonu, Arap dünyasýndaki konumunu daha da zayýflatmayacak mý? O zaman Birleþmiþ Devletler ne yapacak? (Bu makale Oðuz Eser tarafýndan Timeturk.Com için tercüme edilmiþtir.) Immanuel Walllerstein, 17 Temmuz 2011) Suriye muhalefetinin toparlanma çabalarý Kalem erbabý ve daðdaki komutan DÝYARBAKIR IN Silvan ilçesinde ormanlýk arazide 13 askerimizin þehit düþmesi üzerine, farklý yorumlar yapýldý. Kimisi, kaçýrýlan 2 asker ve bir saðlýk memurunun bulunmasý için, niçin Heronlarýn devreye girmediðini sordu. Ayrýca, Heronlar neden sýzan PKK lý grubu daha önceden tespit edememiþ, hiçbir istihbarat alýnamamýþtý? Bir gün önce, 13 Temmuz da Hazro Ýlçe Jandarma karakoluna PKK lýlar roketle saldýrdýðýna göre, onlarýn bölgede mevcudiyeti biliniyordu; neden daha tedbirli davranýlmadý? Gazetelerde, arama faaliyetine giren askerlerin 4 gündür arazide olduklarý, yorulduklarý anlatýlýyor ve niçin bu görevin profesyonel birliklere verilmediði de soruluyordu. Milliyet ten Fikret Bilâ, Genelkurmay Baþkanlýðý na, profesyonel askerin neden kullanýlmadýðýný sormuþ. Cevap o kadar karýþýk ki... Belki bu yüzden tatmin olamadým. Açýklamaya göre, Profesyonel askerlerden oluþan 6 iç güvenlik tugayýndan sadece biri Jandarma bünyesinde bulunuyormuþ. Kýrsal alanda Jandarma yetkili olduðu için, tugaydan deðil, alaydan, normal askerliðini yapan personel araziye gönderilmiþ. Tabii Fikret Bilâ hemen tatmin olmuþ. Diyor ki: Kalem erbabý, daðdaki komutanlardan daha mý iyi bilir bu iþleri? Oysa, neden Kara Kuvvetleri bünyesindeki tugayýn görevlendirilmediði açýklanmýyor. Ya da Özel Harp bünyesinden profesyonel askerlerin, kayýplarý bulmak amacýyla bölgeye gönderilmemesinin sebebi izah edilmiyor. Sadece Kýrsal alanda yetkili Jandarma dadýr. Onun da emrinde sadece tek bir iç güvenlik tugayý vardýr cevabý veriliyor. Tatmin olmamýzýn sebebi, Genelkurmay ýn, geçmiþte olaylarýn ü- zerini örtme çabalarý. Jitem bünyesinde iþlenen cinayetler; Daðlýca ya da Aktütün baskýnlarýyla ilgili rivayetler... Heron konusundaki medyaya da yansýyan ses kayýtlarý: Heronlarýn iyi tespit yapmasý sebebiyle ADAMLARIM aðýr zayiat verdi. Ya uçaklarýn koordinatlarýný deðiþtirin, ya da düþürün. Bence kalem erbabý, komutan kadar bilmese de, bu iþleri kurcalamakla iyi ediyor Nazlý Ilýcak, Sabah, 19 Temmuz Dini, etnik haklara saygý duymak, Müslüman Hýristiyan tüm kesimler ve A- rap, Kürt, Aþuri olsun tüm ýrklarýn arasýnda dayanýþma ve barýþý saðlamak esasýna dayalý dört temel madde dikkate alýnarak önümüzdeki günlerde devam edecek olan toplantýlar muhalefetin çerçevesini netleþtirecektir. Ýstanbul daki muhalefet toplantýsý heyecanlý ve verimli geçmiþtir. 30 yýldýr birbirini görmeyen, zor þartlarda tehdit ve suikastlarýn gölgesinde yaþayan Suriye muhalefeti, henüz bir araya geliyor, yüz yüze tartýþma ve konuþma þansýný buluyor. Suriye halký tarihi bir fýrsatý yakalamanýn heyecanýný yaþýyor. Bu toplantýlarýn sabote edilme ve baþarýsýzlýða uðratýlma çabalarýný göz önünde tutmak gerekiyor. Suriye içi ve dýþýnda yaþamak zorunda kalan muhalefetin çok yoðun bir þekilde bir araya gelmesi gerekiyor. Beþþar muhalefeti baþarýsýzlýða uðratmak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Suriye muhalefeti artýk Müslüman Kardeþler gerçeðini kabul ederek Müslüman kardeþler fobisini ve kompleksini aþmalýdýr. Osman Atalay, Akit, 19 Temmuz 2011 O açýklamayý çekenler utansýn Sezgin Bey CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, 13 askerin þehit edilmesinin ardýndan CHP adýna resmi bir açýklama yapýyor. A- çýklamasýnda... Hepimizin baþý sað olsun diyor. Savaþýn diliyle konuþmaktan kaçýnalým diyor. 50 bin insanýmýzý kaybettik diyor. Nasýl bir barýþý inþa edeceðimizi her nefeste düþünelim diyor. Yakýp yýkmak ve öldürmekle çeyrek yüzyýlý geçirdik diyor. Kimse insan hayatýný siyasetin malzemesi yapmamalý diyor. Askeri deðil politik bir çözüm bulalým diyor. Bu açýklama CHP Genel Merkezi nden gazetecilere mail yoluyla gönderiliyor. Sonra ne oluyorsa oluyor... Mail in gönderilmesinden 10 dakika sonra CHP Genel Merkezi nden Kýsa süre önce bu mailden Sezgin Tanrýkulu adýna yollanan mail iptal edilmiþtir þeklinde yeni bir mail gönderiliyor. Yani Sezgin Tanrýkulu nun açýklamasýna CHP sahip çýkmýyor. Açýklama CHP tarafýndan tehlikeli, zamansýz, riskli bulunuyor ya da Çok tepki alýrýz þimdi diye düþünülüyor. Sezgin Tanrýkulu na buradan sesleniyorum: Hiç ama hiç üzülmeyin Sezgin Bey... Rencide olmayýn. Utanmayýn. Gün gelecek bu ülkede sizin yaptýðýnýz vurgular geçerlilik kazanacak. Bu kesin. O gün geldiðinde sizin açýklamanýzý iptal edenlere ise, utançtan yerin dibine girmek düþecek Ahmet Hakan, Hürriyet, 19 Temmuz 2011

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan VECÝZE Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliðe, zulümata, nisyana, çürümeye, daðýlmaya ve kesrette boðulmaya gittiðinizi tevehhüm edip düþünmeyiniz. Siz fenâya deðil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe deðil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata deðil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlik-i Hakikînin tarafýna gidiyorsunuz. Ve Sultan-ý Ezelînin payitahtýna dönüyorsunuz. Kesrette boðulmaya deðil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka deðil, visale müteveccihsiniz. Mektubat, 20. Mektub, 1. Makam, 11. Kelime Bayan okuyucumuz: Ýnsan, Rahmân sûretinde yaratýlmýþtýr. hadisini açýklar mýsýnýz? Rahmân sûretinde yaratýlmak ne demektir? Rahmân ismi rýzk mânâsýnda olduðu için mi bize yakýndýr? Allah ýn ne Zât ýna, ne sýfatlarýna, ne i- simlerine, ne de Rahmân ismine bir sûret vermek mümkün deðildir. Allah tahayyül ettiðimiz bütün sûretlerden, þekillerden ve biçimlerden münezzeh ve müstaðnîdir. O nun misli, mesîli, eþi, dengi ve benzeri yoktur. Gerek Kur ân da, gerekse hadislerde Allah ýn Zât ý bazen Rahmân ismi ile ifâde edilmiþtir. Meselâ; Ýlâh ýnýz bir tek Ýlâh týr. O Rahmân ve Rahîm den baþka ilâh yoktur. 1 â ye tiy le, Rah mân is mi ni Zât-ý Ý lâ hi ye tah sis e den Kur ân, Rah mân Kur ân ý öð - ret ti. Ýn sa ný ya rat tý. O na ko nuþ ma yý öð ret - ti. 2 â yet le riy le de Zât a a it Ý lâ hî fi il le ri Rah - mân is mi ne i zâ fe et mek sû re tiy le, Zât-ý Bâ - rî yi ve Hâ lýk-ý Zül ce lâl i Rah mân is mi i le zik ret miþ tir. Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri nin, Al lah in - sa ný Rah mân sû re tin de ya rat tý. 3 þek lin de ki ri vâ ye ti ni al dý ðý ha dî sin Müs lim de ge çen bir di ðer þek li þöy le dir: Mu hak kak ki Al lah,  dem i Ken di sû re tin de ya rat mýþ týr. 4 Müs - lim ay ný ha dî si bir kez de, Haz ret-i  dem in (as) ya ra tý lý þý ný ko nu a lan bir ha di sin i çin de, Cen net Ki ta býn da, Hem mâm bin Mü neb - bih ten (ra) ri vâ yet et miþ tir. O ri vâ yet de þöy le dir: A ziz ve Ce lil o lan Al lah,  dem i Ken di sû re tin de ya rat mýþ týr. 5 Bu son ri vâ - yet ler de ge çen Ken di za mi ri i le, ilk ri vâ yet - te ge çen Rah mân is mi Al lah ýn Zât ý na râ ci dir. Bu ha di si Tev hid i nan cý na uy gun düþ me - ye cek bi çim de ta hay yül e den bir ký sým ehl-i aþ kýn, se kir ve is tið rak ha lin de in sa nýn mâ - ne vî sî mâ sý na yan lýþ o la rak Rah mân ýn sû - re ti na za rýy la bak týk la rý ný be yan e den Be dî - üz za man Haz ret le ri, ak lý ba þýn da o lan la rýn bu mâ nâ yý ka bul et me ye ce ði ni bil di rir. Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re bu ha dî sin çok mâ nâ la rýn dan bi ri si þu dur: Ýn san Rah - mân is mi ni ta ma mýy la gös te rir bir sû ret te ya ra týl mýþ týr. Kâ i nât sî mâ sýn da bin bir is - min þu â la rýn dan te zâ hür e den Rah mân is mi gö rün dü ðü gi bi; yer yü zü nün sî mâ sýn - da Al lah ýn mut lak Ru bu bi ye ti nin had siz cil ve le rin den te zâ hür e den Rah mân is mi gös te ril di ði gi bi; in sa nýn bir bü tün o la rak mad dî-mâ ne vî su re tin de de mi ni mum öl - çü de yi ne Rah man is mi nin tam bir cil ve si gö rün mek te dir. Ya ni in san Al lah ýn bin bir is mi nin te zâ hü rü nü ü ze rin de ta þý mak ta dýr. Bu ha di siy le Pey gam ber E fen di miz (asm) me câ zî bir i fâ de tar zý i le, Al lah ýn in sa ný en gü zel tarz da, bü tün i sim le ri ni gös te rir, bil - di rir, ta nýr ve ta nýt tý rýr bi çim de ya rat tý ðý ný be yan et miþ tir. Yer yü zün de bu lu nan ha ya týn ve in sa - nýn Zât-ý Vâ cib ül-vü cûd a, ya ni Al lah a de lâ le ti ve i þâ re ti o ka dar a çýk týr ki... Na sýl ki gü ne þin tim sa li ni ve ak si ni tu tan par lak bir ay na ya, par lak lý ðý na i þâ re ten, me câ zen, O ay na gü neþ tir! de ni le bi li yor i se; Ýn san da Rah mân sû re ti var dýr. de nil di ðin de de, in - sa nýn Al lah ýn Zâ tý na ve sý fat la rý na çok net ve çok a çýk bir bi çim de de lâ let ve i þâ ret et ti - ði i fâ de e dil miþ ol mak ta dýr. 6 Me se le ye bir de, Rah mân ýn, Rez zâk mâ nâ - sýn da 7 ol du ðu nok ta sýn dan yak la þa cak o lur - sak: Ýn sa nýn mad dî-mâ ne vî bü tün sû re ti, bi - çi mi, þek li þid det le rýz ka muh taç týr. Ha ya tý - nýn de vam ve be kâ sý ný sað la yan her þey in san i çin rýzk de mek tir ve bu nu tak dir ve ih san e - den de, Rah mân o lan Ce nâb-ý Hak týr. Rah - mân, Rez zâk ve in san a ra sýn da bu mâ nâ - da bir bað kur mak, el bet te müm kün dür. Ne ti ce i ti ba riy le, ak lý ba þýn da o lan in san han gi tav rý na, han gi sý fa tý na, han gi duy gu - su na, han gi du ru þu na, han gi hu yu na, han gi ta bi a tý na, han gi ce mâ li ne, han gi â zâ sý na, han gi or ga ný na bak sa; ön ce ken di var lý ðý ný de ðil, Al lah ýn var lý ðý ný, bir li ði ni ve sý fat la rý - ný ta nýr, bi lir, gö rür, gös te rir ve id râk e der. Ya ni ken di ni bi len, Rabb i ni bi lir. Ya ni ken - di ni dik kat le tet kik e den, Rabb i ni say gý i le id râk e der. Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si 2/ Rah mân Sû re si, 55/1, 2, Lem a lar, s Müs lim Birr, Müs lim, Cen net, Lem a lar, s Ý þâ râ tü 1-Ý câz, s (0 505) Ýnsan ve esma Al tý i man þar tý bir bü tün dür. Ba ka ra Sû re si nin 285 in ci â ye ti ne gö re, tamamýna i man et mek ge re kir. Bi ri si ni in kâr, tamamýný in kâr an la mý - ný ta þýr. Çün kü bun lar bir bi ri ni ge rek ti rir ler. E vet, Tev hid, ya ni Al lah ýn bir li ði ne i man et mek, bütün i man e sas la rý ný ih ti va et ti ði gi bi, me se lâ me - lek le re i man da di ðer i man e sas la rý na i nan ma yý i - cap et ti rir. Zi ra me lek le ri in kâr e den, i man e sas la - rý ný sý ra la yan mez kûr â yet te ki di ðer þart la rý da in - kâr et miþ sa yý lýr. Me lek le re i man, Al lah a, vah ye, pey gam ber le re, ki tap la ra i nan ma yý ge rek ti rir. Pey - gam ber ve ki tap lar da, ka de re ve a hi re te i ma ný lü - zum lu ký lar. Do la yý sýy la, i ma nýn bü tün o la bil me si i çin, tamamýna i nan mak ge rek mek te dir. Bir o da yý dü þü nü nüz... O da nýn o da o la bil me si nin þart la rýn dan bi ri si de, pen ce re dir. E ðer pen ce re yok sa, o o da de ðil, de po o lur! Ke za bir va sý ta nýn iþ le ye bil me - si i çin mo tor, e lek trik ak sa mý, ya kýt de po su, di rek si - yon ve sa ir te mel ci haz la rýn bu lun ma sý ge re kir. Bi ri si - nin ek sik li ði, o nu va sý ta ol mak tan çý ka rýr, bir hur da yý ðý ný hâ li ne ge ti rir... * Al lah a i man, di ðer i man þart la rý ný da i çin de ba - rýn dý rýr. Çün kü son suz kuv vet, i lim, i ra de ve hik met sa hi bi Ya ra tý cý var sa, bu sý fat la rýn ge re ði o la rak çe þit li sa n'at ha ri ka la rý in san, me lek, hay van, bit ki, un sur vs. gi bi var lýk lar ol ma lý. Bun la rý müt hiþ bir plan ve prog ram çer çe ve sin de ya rat mýþ týr. Al lah a i nan ma yan bi ri si i çin bin di ði o to bü sün þo - fö rü, u ça ðýn pi lo tu, tre nin ma ki nis ti yok tur! Her þey rast ge le ve te sa dü fen yo lu na de vam e di yor! Bu, man - týk lý ol ma dý ðý gi bi, müt hiþ bir sý kýn tý ve a zap týr. Ý man, in sa na ba þý boþ bir var lýk ol ma dý ðý ný ha - týr la ta rak o nu Kâ i na týn Ya ra tý cý sý nýn va zi fe li bir me mu ru hâ li ne ge tir di ði gi bi, geç miþ ve ge le cek le il gi kur ma sý ný sað lar. * Me lek ve cin le rin var lý ðý ný ak lî-man tý kî, il mî ve kal bî o la rak a raþ tý rýp ö züm se me yen, ka bul et me yen in san, bu boþ lu ðu U FO, u zay lý, gul ya ba ni gi bi ha ya lî ve veh mî var lýk lar la dol dur mak is ter. Ý nan ma yan ki þi, her þe yin ba þý boþ, te sa dü fen mey - da na gel di ði ni sa nýr ve ta ri fi im kân sýz kor ku lar a na fo - run da yu var la nýr. Me lek le re i ma nýn ver di ði güç, e - ner ji, mo ral den mah rum ka lýr. * Ki tap la ra ve pey gam ber le re i nan ma yan bi ri si, fel se fe ci le ri, mo da cý la rý, ak tör ve ar tist le ri ken di - si ne mo del þah si yet se çer; on la rýn o yun ca ðý ve mas ka ra sý o lur. * Ka de re i nan ma yan ki þi, ruh sal var lýk la rýn plan la - ma la rýn dan söz e der. Ki mi za man da bun la ra bi lim - sel ger çek gi bi i na nýr. So nuç i se, ev ham ve ves ve se - nin bu lut la rý na sa rý lýp bir sü rü þüp he ve has ta lý ðýn pen çe sin de kýv ran mak týr. * Ye ni den di ri li þe i nan ma yan, te na süh/re en kar nas - yon, ya ni baþ ka var lýk o la rak da ol sa tek rar do ðuþ gi bi bir saf sa ta ya sa rý lýr. Ve böy le ce ö te ki â lem ler le il - gi li bir sü rü ef sa ne, as lý as ta rý ol ma yan hi kâ ye ü re ti lir. Çev re sin de ki na zik ve na ze nin ke le bek le rin, çi çek le - rin ve en ni ha yet in san la rýn ve ak ra ba la rý nýn ö lüm le - ri ni e be di yen yok luk gi bi gö rür se, sý ra nýn ne za man ken di si ne, çev re sin de ki le re ge le ce ði ni dü þün me ye baþ lar. Bu, ha ya tý ný ze hi re çe vi rir 1 Dip not: 1- Þu â lar, s. 18. Ýman esaslarý bir bütündür fer sa dog ni as ya.com.tr Yir mi gün dür An ka ra da yýz. Bu ra da ki in ti ba la rý mý zý ya za lým der ken, dün sa - bah al dý ðý mýz bir ha ber ü ze ri ne he - men bu ya zý yý a ce le ka le me al dýk. Mem le ke tim o lan An ka ra ya ilk de fa bu ka dar u zun müd det kal mak ni ye tiy le gel miþ - tik. Gel di ði miz gün ler de, Mal te pe de bu lu - nan Ab dul ka dir Öz kan Vak fý nda ki Ri sâ le-i Nur hiz met kâr la rýn dan Sey fed din Gül te kin kar de þin yo ðun ba kým da te da vi ye a lýn dý ðý ný duy muþ ve ü zül müþ tük. E niþ te si ne te le fon a ça rak va zi ye ti hak kýn da bil gi al dý ðý mýz da, du ru mun çok i yi ol ma dý ðý ný, du â et me mi zi söy le miþ ti. O gün den be ri i çim de de bir sý zý var dý. Bir de zi ya re ti ne ya kýn ak ra ba la rý nýn dý þýn da kim se yi al ma dýk la rý ný söy le yin ce, o - na da ü zül düm. Dün sa bah ( ), Sey - fed din kar de þin ve fat et ti ði ha be ri ni a lýn ca, Ýn nâ lil lah ve in nâ i ley hu râ ci un, Cen ne te uç tun be Sey fed din! de dim. Sey fed din kar de þi miz as len, Nu run kah ra - man la rý nýn bel de si; Kas ta mo nu nun Ý ne bo lu ka za sýn dan dýr. An ka ra Ha cet te pe Ü ni ver si - te si nde o kur ken ders ha ne le ri miz de ka lý yor - du. O ku lu bi ti rin ce, ken di si ni bu hiz me te a - da yýp, vak fe de rek, yi ne Mal te pe de ki va kýf bi na mýz da ta le be ler le, ta le be hiz met le riy le meþ gul ol ma ya baþ la mýþ tý. Muz da rip ol du - ðu þe ker has ta lý ðýn dan do la yý, bir müd det son ra göz le ri de gör me me ye baþ la mýþ tý. Fa - kat, o bu hal le rin hiçbi rin den þi kâ yet et me - ye rek, yi ne hiz me te ber de vam de yip aþk la, vecd le va zi fe si ni ya pý yor du. Her kes ta ra fýn - dan se vi len, mü lâ yim, mu nis, muh te rem bir kar de þi miz di. Ý ni sü lin ið ne si ni ken di ya par - dý. Has ta lýk la rýn hu su si ye ti ni i yi id rak et ti - ðin den, þi kâ yet çi ol du ðu nu hiç duy maz dýk. An ka ra ya her gel di ði miz de ko nu þur, soh bet e der dik. Geç ti ði miz se ne An ka ra A yaþ ta ki Ye ni As ya Sos yal Te sis le ri nin a çý lý þý na be ra - ber, ay ný a ra bay la gi dip gel miþ tik. Ko nuþ - tuk, þa ka laþ týk. On dan son ra da gö rü þe me - miþ tik. En son ko nuþ ma mýz, bir kaç ay ön ce ba ba sý ve fat et ti ðin de, ta zi yet le ri mi zi bil dir - mek i çin te le fon la ko nuþ ma mýz i di. Tam bir hiz met e ri, ha lî lul lah o lan Sey - fed din kar de þi miz Cen ne te uç muþ tu ar týk. Ce nâb-ý Hak, ma ka mý ný o ra da, Üs ta dý na, Hz. Pey gam ber e (asm) ya kýn ey le sin in þâ al - lah! Baþ ta ak ra ba la rý ol mak ü ze re, bü tün dost, kar deþ ve ar ka daþ la rý na da ta zi yet le ri - mi zi bil di ri riz. Ru hun þâd ol sun ey cen net ku þu Sey fed din! Cen ne te uç tun be Sey fed din! "E ðer De mok rat Par ti düþ se, ya Halk Par ti - si ve ya Mil let Par ti si ik ti da ra ge le cek." (E mir - dað Lâ hi ka sý, s. 422.) Sa id Nur sî'nin 1950'li yýl lar da sarf et miþ ol du ðu bu i fa de de is mi ge çen "Mil let Par ti si" bun dan 63 se ne ön ce bu gün ler - de ku rul du. (19/20 Tem muz 1948) Par ti nin fah rî baþ kan lý ðýn a meþ hûr Fev zi Pa þa ge ti ril di. Bun dan do la yý, hal kýn di lin de bir is mi de "Ma re þa lin par ti si" o lan MP, he nüz i ki ya þýn - da bu lu nan mu ha le fet te ki 61 ü ye li De mok rat Par ti den a þýr dý ðý 30'a ya kýn mil let ve ki liy le Mec lis'te de grup ku ra rak si ya sî fa a li ye te baþ la dý... DP'den trans fer e di len ler, top lum - da "mil li yet çi mu ha fa za kâr" di ye bi li nen mil let ve kil le riy di. 25 yýl lýk ik ti dar par ti siy le mü ca de le et mek ye ri ne a na mu ha le fet par ti siy le mü ca de le ye gi ri þen MP, De mok rat Par ti yi a de ta or ta dan i ki ye bö le rek, as lýn da na sýl bir mis yo na hiz - met et ti ði ni de bir ba ký ma ser gi le miþ ol du. MP'nin da ha ilk gün den i ti ba ren ser gi le - miþ ol du ðu bu tu tum ve dav ra ný þý, o nun la ay ný pa ra lel de ve ay ný man týk çer çe ve sin de ha re ket e den ler ta ra fýn dan tâ gü nü mü ze ka - dar de vam et ti re gel di ler. On la ra gö re, en bü - yük mu a rýz CHP de ðil, si ya set sah ne sin den si lin me si ge re ken De mok rat lar dýr. Nitekim, MP'nin ya yýn or ga ný ma hi ye tin - de ki neþ ri yat or gan la rýn da, tâ o za man dan gü nü mü ze ka dar ge len sü reç te hep þu mâ nâ - da ki bir an la yý þýn yer al dý ðý ný gör mek te yiz: "DP i le CHP'nin bir bi rin den far ký yok. Al bi - ri ni vur ö te ki ne. Hat ta DP da ha fe na dýr." (Se bi lür re þad, Bü yük Do ðu ve Mil lî Ga ze te - nin ar þiv ka yýt la rý.) Ya ni, Mil let çi ler "A man ha! Halk Par ti si kar þý sýn da bö lün me ye lim; oy la rý mý zý sa kýn ha böl me ye lim!" gi bi bir en di þe yi hiç bir za - man ta þý ma mýþ lar dýr. Do la yý sýy la, ken di le ri ne de böy le si bir en - di þe i le yak la þýl ma sý ge rek mi yor. Zi ra, hem kýy me ti ni bil mez ler, hem de bu nu as la hak et mi yor lar. Bü tün yap týk la rý, De mok rat la rý böl mek, par ça la mak ve müm kün se si ya se ten bi tir mek ten i ba ret. Bu nu ba þar ma ya "CHP+Or du"nun gü cü yet me di; ba ka lým Mil let çi le rin gü cü bu na ye - te cek mi? Ka rak te ris tik ö zel lik ler En baþ ta ki a lýn tý i fa de den de an lý yo ruz ki, 1950'de yüz de 53 i le ik ti da ra ge len De mok - rat lar, gü nün bi rin de ik ti dar dan dü þe bi lir. De mok rat la rýn düþ me si ha lin de i se, ik ti da - ra ya Halk çý lar, ya da Mil let çi ler ge le cek de - mek tir. Ge nel si ya sî denk lem de, dör dün cü bir te ma yü lün ha yat bu lup ik ti da ra oy na ma - sý "þim di lik" müm kün gö rün mü yor. Be di üz za man, gü nah la rý ka ba rýk o lan Halk - çý la rýn mil let i ra de siy le tek ba þý na ik ti da ra ge - le me ye ce ði ni i fa de et ti ði mek tu bun da, Mil let - çi ler i çin i se ay ný þe yi söy le mi yor. Bu da gös - te ri yor ki, DP'nin yüz de 53'ü ne mu ka bil 1950'de yüz de 3 ci va rýn da oy a lan Mil let çi ler, gü nün bi rin de DP i le yer de ðiþ ti re rek tek ba - þý na ik ti da ra ge le bi lir. Ya ni, mer ke zin oy la rý bu i ki si ya sî te ma yül a ra sýn da "ya tay ge çiþ" ya - pý yor de mek tir. Zi ra, her i ki par ti nin sos yo lo - jik ta ba ný he men he men ay ný dýr. Yalnýz þu var ki, 1950'ler de ki Mil let çi ler i ki þýk lý, i ki ka nat lý bir o lu þum dur: Türk çü ler ve din dar lar. Türk çü le rin ba þýn da Os man Bö lük ba þý ve Hik met Ba yur gi bi i sim ler, din dar ka na dýn ba þýn da da Os man Nu ri (Kö ni) Bey ve Ce vat Rý fat A til han gi bi i sim ler bu lu nu yor. An cak, her i ki ta raf da Fev zi Pa þa da bir le þi yor. Ta ri hî se yir 1948 yý lý Tem muz a yý or ta la rýn da An ka - ra'da din dar lý ðýy la bi li nen Os man Nu ri (Kö - ni) E fen di nin e vin de top la nan Mil let çi ler (mil li yet çi mu ha fa za kâr me bus lar), mü ba - rek sa yý ol sun di ye tam 33 ki þiy le ye ni par ti yi bir an ön ce kur ma ya ka rar ve ri yor. Mil let Par ti si ni ku ran bu kad ro, ön ce De - mok rat Par ti yi pa sif kal mak la ve ik ti da ra ka - rþý sert dav ran ma makl suç la ma ya baþ la dý. Ka mu o yu, bu sû ret le o luþ tu rul ma ya ça lý - þýl dý... Oy sa ki, DP'li ler da ha i ki se ne ön ce ki se çim de (1946) bir ton so pa yi ye rek ve baþ la - rý na san dýk lar ge çi ri le rek kü çük bir grup ha - lin de Mec lis'e ge le bil miþ ler di. Bu na rað men, Mil let Par ti si ni o luþ tu ran mil let ve kil le ri nin he men ta ma mý, De mok rat Par ti den ay rý lan kim se ler di. Top lam mil let ve ki li sa yý sý 60 ka dar o lan De mok rat Par ti, bu ye ni ha re ket le da ha i kin - ci se ne sin de ne re dey se tam or ta dan i ki ye bö - lün müþ ol du... Bu tab lo bi le, o dö nem i ti ba - riy le baþ lý ba þý na bir tra je di ol sa ge rek. Mil let çi le re gö re, ik ti dar da ki Halk Par ti si - ne ve bil has sa Ýs met Pa þa ya kar þý da ha sert, da ha ha þin, da ha yý ký cý bir po li ti ka iz len me si ge re ki yor du. Ni te kim, par ti nin res mî ku ru lu þuy la bir lik - te bir be yan nâ me neþ re den Fah rî Baþ kan Ma re þal Fev zi Çak mak'ýn söz le ri de bu doð - rul tu day dý. Ma re þal, Halk Par ti si ne kar þý a sýl mu ha le - fe ti an cak ken di le ri nin ya pa bi le ce ði ni, De - mok rat la rýn çok pa sif kal dý ðý ný ve uz laþ ma cý bir ta výr ser gi le di ði ni söy lü yor du. (Bu Ma re - þal, 25 se ne on lar la bir lik te ça lýþ mýþ, hiç i ti - raz et me miþ bir ki þi lik.) Mil let Par ti si nin bu çý ký þý, ga rip tir ki, en çok da Halk çý la rý ve bil has sa Ýs met Pa þa yý se - vin di ri yor du. Zi ra, bu ha re ket le, ik ti da ra gel - me ye ha zýr la nan De mok rat la rýn par ça la nýp za a fa uð ra týl dý ðý ný ga yet i yi bi li yor lar dý. De mok rat lar la çe kiþ me Mil let çi ha re ke tin ba þý ný çe ken ler den Fev - zi Pa þa, Ýs met Pa þa nýn da yat ma la rý ne ti ce si, 12 O cak 1944'de "yaþ had din den" e mek li ye sevk e dil di. An cak, o bu mu a me le yi haz me - de me di ve i ki se ne son ra si ya se te a týl dý. Zi ra, ne de ol sa 22 se ne a ra lýk sýz þe kil de Ge nel kur may Baþ kan lý ðý yap mýþ, üs te lik M. Ke mal'den son ra Ýs met Pa þa nýn da bir de di - ði ni i ki et me miþ bir ki þi lik ti. Ni te kim, 1946 se çim le rin de DP lis te sin den ba ðým sýz se çil di ve Mec lis'te de Ý nö nü'ye kar þý DP'nin Cum hur baþ ka ný a da yý ol du. Ne var ki, 1948'de Mil let çi le rin gö nül lü re - is li ði ne ge çe rek De mok rat la rý a de ta sýr týn - dan han çer le di. 1948'den 1950 se çim le ri ön ce si ne ka dar da git ti ði he men her yer de De mok rat la rýn a ley - hin de bu lun du. Se çim ler den bir ay ka dar ev - vel öl dü. Par ti si de se çi mi kay bet ti. Üs te lik, "Müs ta kil De mok rat lar Gru bu" i le "Öz De - mok rat lar Par ti si"ni de saf la rý na kat ma la rý na rað men... Di ne hiz met e de me yen din dar (!) Mil let çi le rin 1950 se çim le ri ön ce sin de hal - ka yö ne lik yap týk la rý pro pa gan da nýn ma hi ye - ti ö zet o la rak þöy ley di: "Bi zim baþ ka ný mýz Fev zi Pa þa, De mok rat la rýn baþ ka ný o lan Ce - lal Ba yar'dan da ha din dar dýr. Üs te lik, Ýs met Pa þa ya kar þý da ha ce sur ve da ha diþ li bir li - der dir. Ay rý ca, par ti mi zin kur may kad ro su da De mok rat la rýn kad ro sun dan da ha mil li - yet çi, da ha mu ha fa za kâr bir he yet ten mü te - þek kil dir. Do la yý sýy la, De mok rat la rý de ðil, bi - zi des tek le yin, bi zi ik ti da ra ge ti rin..." Ýþ te, bu mâ nâ da se çim pro pa gan da sý ya - pan Mil let çi ler, Üs tad Be di üz za man ve Nur Ta le be le ri ne de te sir et me ye ve des tek le ri ni al ma ya ça lýþ tý lar. An cak, hiç bir þe kil de yüz bu la ma dý lar ve il ti fat gö re me di ler. (Son Þa - hit ler 4, s ) Zi ra, din dar gö rü nüm lü Fev zi Pa þa, þa yet di ne ve din dar la ra bir fay da sý ol say dý, þim di - ye ka dar bu nun bir e ma re si gö rü lür dü. Hal bu ki, o nun 22 yýl lýk Se ras ker li ði za ma - nýn da din le hin de hiç bir hiz me ti gö rül me di - ði gi bi, ay ný dö nem i çin de ( ) ya pý lan had siz zu lüm ve bas ký lar la din dar la ra da kan kus tu rul du. Hâ sý lý, va zi fe ba þýn da ve e lin de de bir çok im kân/se lâ hi yet var i ken, din le hin de hiç bir hiz met te bu lun ma mýþ bir kim se hak kýn da i - yim ser ol ma ya hiç ha cet yok tu. Ma re þal'in par ti si 1950 se çim le ri ne var gü - cüy le a sýl mýþ ve tam De mok rat la rý ge çe bil me at rak si yon la rý na baþ la mýþ tý ki, hiç he sap ta ol ma yan bir ha di se vu ku bul du: Se çim kam - pan ya sý çer çe ve sin de Trak ya böl ge sin de gi - de rek par ti pro pa gan da sý ya pan Fev zi Pa þa - nýn a ni den ra hat sýz lan ma sý ve 14 Ma yýs se - çim le ri ne tam da 35 gün ka la öl me si, MP'nin se çim ya rý þý ný kay bet me si ne se bep ol du. Mareþal'in partisi (MP) 10 Nisan 1950'de ölen MP Fahrî Baþkaný Mareþal Fevzi Çakmak'ýn kalabalýk cenaze töreni, milliyetçi gazetelerde bu þekilde yer aldý.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Dýþarýdanbirgözle Kanunîdönemi Þehrin hangi yüzünü görüyorsun? Tarihî yarýmadanýn eski semtlerinden biri olan Vefa yý evvela bir edebiyat dersinde öðrenmiþtim, bir þiir dizesinden. Tevriye san'atýnýn en güzel örneði olarak zihnimin en nadide köþesinde yerini almýþtý: Sordum Nigâr ý dediler ahbab Semt-i Vefa da doðru yoldadýr. O zamanlar sadece ismiyle tanýþýklýk kurduðum bu semti yýllar sonra ziyaret edeceðimi, sokaklarýnda dolaþacaðýmý, mazinin þahitliðini yapmýþ yýkýk dökük evlerine bakýp geçmiþten izler arayacaðýmý ve her birini geleceðe kazandýrmak istercesine fotoðraflayacaðýmý bilmezdim. Tuhaftýr, Mimar Sinan ýn kalfalýk e- seri olan Þehzadebaþý Camii ve ustalýk eseri olan Süleymaniye Camii'nin bu semtte yer aldýðýný da bilmiyordum. Çok sonra öðrendim. Geç de olsa öðrendiðim bir baþka malûmat daha vardý: Semtin ismini kimden aldýðý. Ýstanbul un semtlerine, fetih günlerinden itibaren verilmiþ isimlerin kendine ait bir hikâyesi vardýr. Ýþin hakikatini kaçýrsak da gerçek bütün saflýðý ve gizemiyle keþfedilmeyi beklemektedir. Ýþte, bozasýyla meþhur, bu tarih kokan güzide semtimiz de adýný Fatih Sultan Mehmed ve oðlu II. Bayezid in devrinde yaþayan Þeyh Vefa dan alýr. Asýl adý Mustafa olan Konya doðumlu bu mübarek zat þehirler þehri Ýstanbul un fethi için yola çýkan genç Mehmet in ordusuna katýlýr. Zaferden sonra Konya ya dönmek istediyse de çað açan hükümdar Fatih onu býrakmak istemez. O da, ismiyle müsemma olan bu yeri mesken tutar, talebeler yetiþtirir ve burayý ilmi bir merkez haline getirir. Ayrýca kütüphane, imarethane, hamam ve dükkânlar inþa edilmesini saðlayarak þehrin geliþmesine katkýda bulunur. Fakat enteresandýr, Fatih ne vakit kendisini ziyaret etmek istese, tekkesinin önüne gelip içeri girmek için izin beklese, kapýlarý kilitli bulmuþtur. Bir iki derken her geliþinde ayný manzara ile karþýlaþýr Sultan. Hüzünlenir, kederden giydiði libasýyla gerisin geri döner. Tekkenin penceresinden kendisini izleyen Þeyh Vefa da ayný ýztýrabý, elemi tatmaktadýr. Nazý geçen derviþlerden biri samimiyetinden aldýðý güç ile sorar: Efendim, madem Hünkârý görmek istemezsin, niçin her geliþinde haline üzülür, eseflenirsin? Þeyh Vefa cevap verir: Onun bana ihtiyacý ve benim ona olan sevgim öyle çoktur ki, bir defa birbirimizi görürsek eðer, ne ben onu býrakacaðým ne o benden ayrýlacak. Hâlbuki o saltanatý yürütmekle, biz dünya düzenini korumakla vazifelendirilmiþiz. Bu dünyada bize kavuþmak yoktur. Vuslat ötededir. Hakikaten de Þeyh Vefa nýn sözü doðruluðunu gösterir. Fatih in ölümüyle visal kapýsý ahiret âlemine açýlmak üzere aralanýr. Sultan ýn cenaze namazýný kýldýrmak Þeyh Vefa ya düþer. Saadet beldesinin manevî mimarlarýndan Þeyh Vefa filizlerini yeþerttiði bu nazenin mahalde gömülüdür. Ýstanbul, sadece dünyevî hazlara yönelik maceralar için deðil, uhrevî âlemin gönüllü bekçilerini keþfetmek niyetiyle de ziyaret edilmeyi bekler. Þehrin onlarca yüzü vardýr. Önemli olan, þehrin hangi yüzüne baktýðýn ve ne gördüðündür. Osmanlý dan günümüze ýþýk tutuyorlar MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý Kýz Teknik Öðretim Genel Müdürü Emine Kýraç, Türkiye genelinde sayýlarý 15 e u- laþan olgunlaþma enstitülerinin Osmanlý dan günümüze uzanan Türk giyim kültürüne ýþýk tuttuðunu belirterek, Enstitülerimizde Osmanlý saray giysilerinin birebir örneklerini yansýtan binlerce giysilik koleksiyonumuz var. Elimizdeki bu zenginliðe raðmen özel bir televizyon kanalýnda yayýnlanan dizide saray kadýnlarýnýn giysilerindeki dekoltenin abartýlmasý tarihimizle baðdaþmýyor dedi. Olgunlaþma enstitülerinin Osmanlýdan günümüze uzanan Türk giyim kültürüne ýþýk tuttuðunu vurgulayan Kýraç, Türkiye genelindeki 15 enstitümüzde, Osmanlý saray giysilerinin birebir örneklerini yansýtan binlerce giysilik koleksiyonumuz var. Osmanlý sarayýnda yaþayan kadýnlar giyimlerine son derece özen gösterirdi, giysilerinin kumaþlarý birinci kalitedendi. Onlarýn kalite arayýþlarý bu dönemde dokumacýlýðýn geliþmesine de ö- nemli katký sunmuþtur dedi. Adana / aa TAZÝYE Kýymetli kardeþimiz Osman Özmen'in annesi, A. Kadir, Abdullah ve Mehmet'in babannesi, Ayþehan Özmen'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adýyaman Yeni Asya Temsilciliði Kanunî Sultan Süleyman B U L M A C A 1 Avrupalý diplomat Ogier Ghislain de Busbecq Hazýrlayan: Erdal Odabaþ KANUNÎ Sultan Süleyman dönemi olaylarý Avrupalý bir diplomatýn þahitliðinde Türk okuyucuyla buluþuyor. Avrupalý diplomat Ogier Ghislain de Busbecq, 1554 yýlýnda Osmanlý Ýmparatorluðu ile Avusturya arasýnda süregiden bir anlaþmazlýðý çözmek üzere görevlendirildi. Ancak bu anlaþmazlýðýn çözülmesi zaman aldý. Bir buçuk yýl kadar Ýstanbul daki Elçi Haný nda yarý mahpus bir hayat sürdükten sonra ülkesine dönen Busbecq, 1556 da yarým kalan iþini tamamlamak üzere yeniden Osmanlý ülkesine geldi. Baþta Ýstanbul olmak üzere Osmanlý ülkesinin dört bucaðýnda uzun zaman geçiren Busbecq in o dönemde yaþadýklarýný, gördüklerini, KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMÝ, AVRUPALI BÝR DÝPLOMATIN ÞAHÝTLÝÐÝNDE TÜRK OKUYUCUYLA BULUÞUYOR. duyduklarýný dostu Macar asýllý diplomat Nicholas Machault ya yazdýðý mektuplarla ortaya çýkan Türk Mektuplarý, Kanunî dönemindeki Osmanlý Ýmparatorluðu nu ilk elden þahitliklerle anlattý. Osmanlýlarla ilgili yakýn gözleme dayalý pek çok bilgi içeren Türk Mektuplarý, Avrupa da uzun süre ö- nemli bir kaynak olarak kabul edilerek pek çok dilde defalarca basýldý. Eserin bir baþka niteliði de Osmanlý Ýmparatorluðu nu hümanist eðitim almýþ bir Batý Avrupalýnýn gözünden anlatmasý. Ýlk kez Lâtince olarak 1595 te Paris te basýlan ve 1927 de yayýmlanan 3. Ýngilizce çevirisinden Derin Türkömer tarafýndan Türkçeye çevrilen kitap, Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý tarafýndan okuyucuya sunuluyor. Kitabýn üçüncü Ýngilizce çevirisini yapan Edward Seymour Forster in okuyucuyu bilgilendirmek için kullandýðý dipnotlar da Türk Mektuplarý nda yer buluyor. Hicaz ve Baðdat demiryollarýnýn 100 yýlý Trabzon da sergilenecek TRABZON DA Hicaz ve Baðdat demiryollarýnýn 100 yýlý konulu fotoðraf sergisi açýlacak. Almanya nýn Ankara Büyükelçiliði, Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü, Devlet Demiryollarý Genel Müdürlüðü ve 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý nca (EYOF 2011) düzenlenen sergi, bugün Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü sergi salonunda açýlýyor. Almanya Demiryollarý Nürnberg Müzesi nin 2003 yýlýnda Hicaz ve Baðdat demiryollarýnýn 100. yýldönümü dolayýsýyla Peter Heigl tarafýndan derlenmiþ tarihi fotoðraflarla, Dr. Jürgen Franzke nin 2000 yýlýnýn Ekim ayýnda demiryolu boyunca yaptýðý gezide çektiði fotoðraflarýn bir bölümüne ek olarak, Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü arþivinden temin edilen fotoðraflar, sergide yer alacak. Organizasyonunu Trabzon Basýn-Yayýn ve Enformasyon Ýl Müdürü Özer Çaðlayan ile Almanya nýn Trabzon Fahri Konsolosu Ýhsan Alioðlu nun yapacaðý sergi, 31 Temmuz a kadar açýk kalacak. Trabzon / aa Fotoðraflarý, Hava Kuvvetleri pilotlarý çekti TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlýðý nýn 100 üncü kuruluþ yýl dönümü sergisi ziyaretçilere açýlýyor. Geleceði Bugüne Çeken Fotoðraf Kareleri sergisinde hava kuvvetleri pilotlarýnýn havadan çektiði, Türkiye nin tarihî ve turistik yerleri bulunuyor. Vizörümüzden Türkiye temalý karelerden oluþan fotoðraf sergisi, 20 Temmuz-14 Aðustos tarihleri arasýnda Antares AVM de yer alacak. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðý nýn 100 üncü yýl dönümü kutlamalarýna eþlik eden sergi, 2011 yýlý boyunca farklý þehirlerde sanat severlerle buluþuyor. Türkiye deki tarihî ve turistik önemli yerlerin pilotlar tarafýndan havadan çekilen fotoðraflar, Türk Hava Kuvvetlerinin gücünü ve becerilerini gözler önüne seriyor. Hava Kuvvetleri nin bilinmeyen zorlu eðitim süreçlerini, çalýþma ortamlarýný ve kurum içindeki sosyal hayatý anlatan Hava Kuvvetleri nde Yaþam baþlýklý fotoðraflar ise sanatseverlere farklý yaklaþýmlar ve bakýþ açýlarý sunacak. Ankara / cihan SOLDAN SAÐA 1. Uzun. - Fýrýnda piþirilerek kurutulmuþ yuvarlak ve uzun peksimet. 2. Toplum töresine uygun davranma. - Artvin iline baðlý ilçelerden biri. 3. Baþkasý tarafýndan yapýlan veya kaza sonucu ortaya çýkan zararý ödeme. - Yardým istenildiðini anlatan bir söz. 4. Ýlâç, merhem. - Küme nin birinci hecesi. - Müslümanlýkta mezhep kuran kimse. 5. Küme bulut. 6. Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. - (Tersi) Bir toprak çeþiti. - Asýl yemekten sayýlmayan, peynir, zeytin vb. yiyecekler. 7. Üzerine bir cismin ýþýk yoluyla görüntüsü düþürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük. - Evet anlamýnda. - Hitit. 8. Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yaðan su buharý. - Türk Halk Müziðinde kullanýlan, aðzý yassý bir tür zurna. 9. Telli bir çalgý. - Dokularda genellikle yüzde, ellerde, ayaklarda ve bazý iç organlarda aþýrý miktarda sývý birikmesi. - Metal eþya üzerine vurulan renkli cam katmaný. 10. Ýyi geliþ, büyü, güzelleþ anlamýnda kullanýlan bir ad. - Ressamlarýn boyalarý üzerine dizerek fýrça ile karýþtýrdýklarý tahta veya porselen levha. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Fýkýh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadý bir araya getiren, Tanzimattan sonra hazýrlanmýþ olan, yasa yerine kullanýlan eser. - Akýl. 2. Yokluk. - Ýnanç. 3. Kuvvet, kudret. 4. Fýrsatlardan yararlanmayý meslek edinen kiþi halk arasýnda söyleniþi. 5. Ýnanan, inançlý, imanlý kimse. - Bir geçmiþ zaman eki. 6. Alfabede birinci ve ikinci sesli harflerimiz. - Rükû'da orta. - Tarama özürlü. 7. Gramýn kýsa yazýlýþý. - Yenecek kadar olgun olmayan (meyve). 8. Deniz veya göl sularý ile çevrilmiþ küçük kara parçasý, cezire. - Üç sayýsýnýn üleþtirme sayý sýfatý. 9. Dokunum. - Megesterol asetat'ýn kýsa yazýlýþý. 10. Yaratýlmýþ bütün canlýlar. - Filistin'de bir kasaba. 11. Avrupa'da bir nehir. - Meyve yapraðýnda yumurtacýklarýn baðlý olduðu bölüm. 12. Acýkmýþ olma. - Bir kiþiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik. FOTOÐRAF: AA YAZAR VE RESSAM AYNI KÝTAPTA BULUÞTU TÜRK Mektuplarý Busbecq in heyetinde Ýstanbul a gelen Flaman ressam Melchior Lorichs in bu dönemde çizdiði resimleri de sayfalarýnda taþýyor. Eser böylece, sadece yazarýn þahitliklerini deðil, ayný zamanda, bir ressamýn fýrçasýndan dönemin Ýstanbul undan portreler ve manzaralar da içeriyor. Kitapta þemse motifinden, sorguçlara, Yavuz Selim Camiinden Kanunî Sultan Süleyman ýn portresine, çeng çalan kadýndan, peyke Osmanlý ya özgü bir çok ayrýntýyý gözler önüne seriyor. Diplomat Busbecq in kaleme aldýðý mektuplarla, Ankara daki Augustus Tapýnaðýnda yer alan Monumentum Ancyraum yazýtý da ilk kez yayýmlanarak Batý literatürüne girdi. Ankara / aa 9. Uluslararasý Keþan Kültür ve Turizm Festivali baþladý EDÝRNE NÝN Keþan ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararasý Kültür ve Turizm Festivali nin yerel faliyetleri baþladý. Ortopedik Engelliler Derneði Çocuk Parký nda baþlayan faliyet, tiyatro gösterisi ve sergi açýlýþlarý gerçekleþti. Kocaeli Bölge Tiyatrosu nun sahnelediði Annem Bizi Seviyor isimli tiyatro oyunu çocuklar tarafýndan ilgiyle izlendi. Tiyatro gösterisinin ardýndan ise 2. Ulusal Keþan ve Saros konulu fotoðraf yarýþmasýnýn ödül töreni ile sergi açýlýþý yapýldý. Edirne / cihan Diyarbakýr ýn kültür envanteri çýkarýldý DÝYARBAKIR Müze Müdürlüðü giriþimiyle yapýlan çalýþmayla kentin kültürel deðerleri belgelendi. Diyarbakýr Müze Müdürlüðü nün öncülüðünde, Büyükþehir Belediyesi Kültürel Deðerleri Koruma Uygulama Birimi nin desteðiyle a- ralarýnda mimar, arkeolog ve sanat tarihçilerinin de bulunduðu 9 kiþilik ekibin 2009 da baþladýðý kültür envanteri çalýþmasý tamamlandý. Kentteki bütün kültürel deðerlerin tesbit edildiði çalýþmada Diyarbakýr Kültür Envanteri a- dýyla kitap olarak basýlacak. 664 eserin tesbitiyle þehrin kimliðinin belgelendiði çalýþma, Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn ilgili birimleri ile bu konuda bilimsel çalýþma yapanlara kaynak oluþturacak. Diyarbakýr Müze Müdürü Nevin Soyukaya, Diyarbakýr Kültür Envanteri adý altýnda yürüttükleri çalýþmanýn tamamlandýðýný Diyarbakýr merkez ile baðlý köylerde 664 eserin tespit edildiðini söyledi. Önceki yýl baþladýklarý çalýþmayý tamamladýklarýný, bütün eser fiþlerini Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu na tescili için sunduklarýný ve onaylandýðýný belirten Soyukaya, Diyarbakýr merkezinin kültür envanteri ile ilgili kitap basýmýnýn tamamlanmak üzere olduðunu da kaydetti. Diyarbakýr / aa BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI P E N E R Ý L E H Ý B A K U Y A S E N A T Ý T R L A M A M A Ý S Ý L Ý N A S U Þ E K Ý H A R A Ç A M Ý S A F Ý R Ý D E T A N Ý S A N U F E C E M A Z A S Ý L E T A L E B A A L M E T E N E R A Ý N T A T Ý K E L O B M M A D A F Ý K M E A L A R

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER DÖVÝZ EFEKTÝF MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI 2011 Cinsi Cinsi 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ 18 TEMMUZ ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ DÖVÝZ EFEKTÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,6580 ÖN CE KÝ GÜN 1,6700 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3500 ÖN CE KÝ GÜN 2,3430 DÜN 85,45 ÖN CE KÝ GÜN 86,00 DÜN 574,82 ÖN CE KÝ GÜN 578,46 Yurda Edirne'den giriþ yapan gurbetçiler þehri transit geçiyor. Gur bet çi nin E dir ne ye hiçbir fay da sý yok KA PI KU LE Sý nýr Ka pý sý ný kul la na rak a na va ta na a yak ba san yüz bin ler ce gur bet çi E dir ne yi te ðet ge - çi yor. Ha zi ran a yý son ra sý bin ler ce gur bet çi Ka pý ku - le Sý nýr Ka pý sý ný kul la na rak a na va ta na gi riþ ya pý - yor. Tem muz a yý so nu na ka dar sü ren bu yo ðun ge - çiþ ler de ki ha re ke ti E dir ne þehir mer ke zi his se de mi - yor. Ka pý ku le Sý nýr Ka pý sý ný yak la þýk 10 ki lo met re son ra sý gur bet çi le rin kar þý sý na çý kan kent mer ke zi ve o to ban se çe ne ðin den bir an ön ce mem le ket le - ri ne, sev dik le ri ne u laþ mak is te yen ler, o to ban is ti ka - me ti ni ter cih e de rek, E dir ne ye uð ra ma dan o to ban - dan de vam e di yor. E dir ne Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Ce mil Gü ler, yap tý ðý a çýk la ma da, Os man - lý Dev le ti ne 92 yýl baþ þehirlik yap mýþ, U NES CO Dün ya Kül tür Mi ra sý Lis te si ne de gi ren Türk - Ýs lâm mi ma ri si nin þa he ser le rin den Se li mi ye Ca - mii gi bi bir çok kül tü rel, ta ri hî un su ru ba rýn dý ran E dir ne nin gur bet çi ha re ket li li ðin den ya rar la na - ma dý ðý ný söy le di. Gü ler, sý nýr ka pý la rýn dan gi riþ ve çý kýþ ya pan ço ðu gur bet çi nin E dir ne ye ti ca rî o la rak kat ký sý bu lun ma dý ðý ný be lirt ti. E dir ne / aa Al týn da re kor ye ni len di U LUS LA RA RA SI pi ya sa da al tý nýn ons fi ya tý, 1.610,13 do la ra çý ka rak re ko ru nu ye ni le di. Al týn di - renç o la rak ka bul e di len 1,610-1,611 do lar böl ge si - ne u la þa rak re kor kýr ma yý sür dü rü yor. Ge çen yý lý 1,421,40 do lar dan ka pa tan al tý nýn ons fi ya tý Tem - muz a yý nýn or ta la rýn dan son ra ye ni re kor lar la yük - se li þe geç ti. Ge çen haf ta yý re kor lar la 1.593,60 do - lar dan ta mam la yan al tý nýn ons fi ya tý bu haf ta ya da re kor la baþ la dý. Dün ilk kez do lar se vi ye si ge - çi lir ken bu gün do la ra u la þýl dý. Al týn bu yýl i - çin de en dü þük 1.308,28 do la ra ka dar ge ri le miþ ti. Uz man lar, al týn fi yat la rýn da yük se li þin de vam e de - ce ði ni an la mak i çin en son yap tý ðý ta ri hi zir ve yi aþ - ma sý nýn ye ter li ol du ðu nu sa vu na rak, yu ka rý yön lü ha re ket te u zun sü re a þý la ma yan bir se vi ye o lur sa o tak dir de ký sa va de de kâr sa týþ la rý nýn gel me ih ti ma - li nin yük se le ce ði ni i fa de e di yor. Ge ri çe kil me ler de ve do lar se vi ye le ri nin bu lun du ðu nu kay de den pi ya sa uz man la rý, yu ka rý yön lü ha re ket - le rin de va mý i çin, ön ce ki zir ve nin a þýl ma sý nýn ya - nýn da se vi ye le ri nin üs tün de iþ lem le rin de - vam et me si ge rek ti ði ni vur gu lu yor. Al tý nýn ons fi - ya týn da ve do lar se vi ye le ri nin i se di - renç böl ge si ol du ðu sa vu nu lu yor. Ýs tan bul / a a Al týn ih ra ca tý na yük sek fi yat en ge li TÜR KÝ YE NÝN al týn ih ra ca týn da bu yýl da ha yük sek ar týþ lar he def le nir ken, fi yat lar da ki yük se liþ ne de niy le he def ler ge ri ye çe kil di. Ýlk ya rý da al týn dan ma mul mü - cev her ci ve ku yum cu eþ ya sý ih ra ca tý, 2010 un ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 25,7 o ra nýn da ar ta rak 602,2 mil yon do lar ol du. Ýs tan bul De ðer li Ma den ve Mü - cev he rat Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (ÝDM MÝB) Yö ne tim Ku - ru lu Baþ ka ný Ay han Gü ner, yap tý ðý a çýk la ma da, al týn fi yat la rýn da ki ar tý þýn en bü yük ne de ni nin dýþ pi ya sa - lar da ki kriz ler ol du ðu na i þa ret e de rek, ö zel lik le AB ül - ke le rin de ya þa nan e ko no mik kriz le rin fi yat la rýn yük - sel me si ne ne den ol du ðu nu, son gün ler de Ý tal ya ve Fran sa e ko no mi le rin de ya þa nan o lum suz luk la rýn ba - sýn da yer al ma ya baþ la ma sýy la da al týn fi ya tý nýn ön le - ne mez yük se li þi nin ger çek leþ ti ði ni kay det ti. Gü ner, al týn fi yat la rýn da ki yük se li þin mü cev her sek tö rün de ö nem li ye ri o lan kü çük öl çek li iþ let me ler ve za na at sa hi bi ki þi le ri de o lum suz yön de et ki le di ði ni i fa de e - de rek, Ku yum cu luk sek tö rü, çok ha re ket li geç me si bek le nen bu gün le ri dur gun luk ya þa ya rak ge çir mek te - dir de di. Gü ner, al týn fi yat la rýn da ki yük se li þin, Tür ki - ye nin al týn ih ra ca tý ný o lum suz et ki le me si ne kar þýn ih - ra ca tý ar týr ma yý ba þar dýk la rý ný da be lir tti. Ýs tan bul / a a TAZÝYE Oldukça aðýr þeker hastalýðýna ve bu sebeple son zamanlarda kaybettiði görme kabiliyetine raðmen, ömrünü adadýðý Risâle-i Nur ve talebe hizmetlerinden bir an geri durmayan, aþk ve þevkini hiç yitirmeyen, fedakâr vakýf kardeþimiz Seyfeddin Gültekin Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhum kardeþimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve bütün Risâle-i Nur camiasýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. NOT: Cenaze namazý, bugün öðle namazýnda Ýnebolu Yeni Camii'nde kýlýnacaktýr. Y Zen gin li ðin sýr rý ta sar ruf A Ü Ý ÝBF ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ PROF. DR. ÖN DEÞ, FÝ NAN SAL A ÇI DAN BÜ YÜ MEK VE GE LÝÞ MEK ÝS - TE YEN LER HE DE FE U LAÞ MAK Ý ÇÝN MUT LA KA TA SAR RUF ET ME LÝ DE DÝ. A TA TÜRK Ü ni ver si te si Ýk ti sa dî ve Ý da rî Bi lim ler Fa kül te si (Ý ÝBF) Ýþ let me Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Tu ran Ön deþ, fi nan sal a çý dan bü yü - mek ve ge liþ mek is te yen le rin he de fi ne u la þa bil - me si i çin ta sar ruf yap ma sý, e lin de ki fo nu doð ru kul lan ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ön deþ, bi re yin i - þin de bü yü me si, ba þa rý lý ol ma sý, da ha faz la pa ra ka zan ma sý ve he de fi ne u la þa bil me si i çin dik kat e dil me si ge re ken püf nok ta la rý an lat tý. Her bi rey ya da þir ke tin fi nan sal a çý dan bü yü mek ve ge liþ mek is te di ði ni hatýrla tan Ön deþ, is te me nin tek ba þý na ye ter li ol ma dý - ðý na dik ka ti çe ke rek, bu he de fe u la þa bil mek TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Hakan Gültekin'in kardeþi, Ýbrahim Ömer Reisoðlu ve Erol Kaydým'ýn kayýnbiraderi, hayatýný Nur-u Kur'ân hizmetine adamýþ, muhterem kardeþimiz, Seyfettin Gültekin'in i çin ça ba gös te ril me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bu ça ba la rýn ba þýn da ta sar ruf et me nin gel - di ði ne dik ka ti çe ken Ön deþ, ta sar ruf et mek is te yen or ta ge lir li bir bi re ye her þey den ön ce har ca ma la rý ný göz den ge çir me si ni tavsiye etti. Ta sar ruf et me nin fi nan sal a çý dan bü yü mek i çin ge rek li ol du ðu nun al tý ný çi zen Ön deþ, Ya ni e li niz de fi nan sal ya tý rým a raç la rý na yön - len di re ce ði niz bir fon ol ma lý ki bu nun la ka - zan ma yol la rý ný ko nu þa bi le lim. Fon o luþ ma sý i çin de ön ce lik le el de e di len ge lir den da ha az har ca ma se vi ye sin de bu lun mak ge rek li dir. Bi - rey bu nok ta dan son ra ta sar ruf et me ye ve ta - Ra ma zan da u cuz gý da i çin ýs rar cý o la ca ðýz KAY SE RÝ Ti ca ret O da sý Baþ ka ný Ha san A li Kil ci, Ra ma zan a yýn da te mel gý da mad de le ri nin da ha çok tü ke til di ði ni ha týr la ta rak, Tü ke ti - ci le ri mi zin Ra ma zan bo yun ca da te mel gý da mad de le ri ne en sað lýk lý ve u cuz yol dan u laþ ma sý ko nu sun - da ýs rar cý o la ca ðýz de di. Ha san A li Kil ci, Ra ma zan a yý na sa yý lý gün ler kal - dý ðý ný ha - t ý r l a t a - rak, þu a çýk la ma yý yap tý: Mü ba rek Ra ma - zan a yý na gir me mi ze çok az bir za - man kal mýþ týr. Bu mü ba rek a ya u - laþ tý ðý mýz þu gün ler de, tüm hal ký mý - zýn hu zur lu, mut lu ve be re ket li bir Ra ma zan a yý ge çir me si ni di li yo rum. Kay se ri Ti ca ret O da sý o la rak da hal ký mý zýn bu mü ba rek a yý ra hat ge çir me si i çin ü ze ri mi ze dü þen her þe yi ya pa ca ðýz. Bil di ði niz gi bi, te mel gý da mad de le ri ne o lan ih ti - yaç bu mü ba rek ay da da ha da ö - nem ka zan mak ta dýr. Kay se ri Ti ca - ret O da sý o la rak biz de bu ko nu ya a za mî has sa si ye ti gös ter mek te yiz. Tü ke ti ci le ri mi zin Ra ma zan bo yun ca da, te mel gý da mad de le ri ne en sað - lýk lý ve u cuz yol dan u laþ ma sý ko nu - sun da ýs rar cý o la ca ðýz. Yö ne tim ku - ru lu muz, ö nü müz de ki gün ler de, en has sas ko nu o la rak gör dü ðü ek mek i le il gi li o la rak, Ta rým Ýl Mü dür lü ðü müz i le ya - pa ca ðý gö rüþ me ler ne ti - ce sin de Ra ma zan a yýn da ek me ðin zam sýz o la rak tü ke ti ci miz le bu luþ - ma sý ný sað la ya cak týr. Kil ci, va tan daþ la rýn bu ko nu da dik kat li dav ran ma la rý ný þi - kâ yet le ri ni ken di - le ri ne i let me le ri - ni is te di. Kay se ri / ci han vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý sar ruf la rý ný al ter na tif ya tý rým ens trü man la rýn - da de ðer len dir me ye baþ lar þek lin de ko nuþ tu. Prof. Dr. Ön deþ, el de ki fo nu i yi de ðer len - di re rek da ha faz la pa ra ka za na bil mek i çin þu tavsiyelerde bu lun du: Ya tý rým, fi nan sal ya - tý rým ve re el ya tý rým ol mak ü ze re i ki ye ay rý - lýr. Fi nan sal ya tý rým, mev du at, tah vil ve bo no a raç la rý, bun da enf las yon dan az fark lý fa iz el - de e di lir. Fa kat al týn ö nem li bir fi nan sal ya tý - rým al ter na ti fi dir ve son za man la rýn en çok ka zan dý ran þam pi yo nu dur. Di ðer al ter na tif bor sa dýr. Bor sa da his se se ne di a lý na bi lir hem fi yat far kýn dan (ser ma ye ka zan cý) hem da ðý - DUYURU (VEFAT) Muhterem kardeþimiz, Seyfettin Gültekin Hakkýn Rahmetine kavuþmuþtur. Cenazesi Ýnebolu Merkez Yeni Camiinde Çarþamba günü öðle namazýndan sonra cenaze namazý kýlýnýp Avara Mahallesi Mezarlýðýna defnedilecektir. Ankara Yeni Asya Okuyucularý tý lan kar pa yýn dan ka zanç el de e di le bi lir. Ön deþ, söz le rin þöy le sür dür dü: Fi nan sal a çý dan bü yü mek ve ge liþ mek is te yen ler he - de fe u laþ mak i çin mut la ka ta sar ruf et me li, e - lin de ki fo nu doð ru kul lan ma lý dýr. Ya tý rým - lar da hýrs diz gin len me li, ak lý se lim dav ra ný þý ge liþ ti ril me li dir. Ba þa rý sa de ce þans de ðil dir. Ya tý rým cý, pro fes yo nel dü þün me yi öð ren me - li, ya tý rým al ter na tif le ri ni ve ge ti ri le ri ni (ken - di tan si yo nuy la bir lik te) sü rek li ta kip et me li, za man za man ya tý rým a raç la rýn da de ði þim yap ma lý ve sað lý ðý na da dik kat e de rek ka zan - ma ya o dak lan ma lý dýr. Er zu rum / a a ABD nin borç kri zi sü rü yor ABD DE fe de ral hü kü me tin borç lan ma ta va ný nýn yük sel til me si i çin za man a za lýr ken, so ru na çö - züm bul ma ça ba la rýn da, Se na to da ki Cum hu ri - yet çi a zýn lýk li de ri Mitch McCon nell ta ra fýn dan tek lif e di len ye dek plan ýn is mi git tik çe da ha çok ö ne çýk ma ya baþ la dý. Be yaz Sa ray, 2 A ðus - tos ta sü re si do la cak borç lan ma li mi ti nin yük sel - til me si ve bu sa ye de ül ke nin te mer rü de düþ me - si ni ön le mek i çin Kon gre li der le riy le bir son ça - re pla ný ü ze rin de gay ret sar fe dil di ði ni a çýk la dý. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, borç lan ma kri zi - ne u zun va de li ve kap sam lý bir çö züm ýs ra rý ný ha la sür dür me si ne kar þýn, De mok rat lar ve Cum hu ri yet çi ler a ra sýn da ki de rin gö rüþ ay rý lýk - Ýnþaatçýlar demirdeki fiyat artýþýndan endiþeli ANKARA Ticaret Odasý (ATO) Baþkaný Salih Bezci, demir fiyatlarýnda son dönemde yaþanan büyük oranlý artýþýn Türkiye'nin büyümesinde ve iþsizliðin azaltýlmasýnda önemli payý olan inþaat sektöründe alarm zilleri çaldýrdýðýný ifade etti. Bezci, yaptýðý yazýlý açýklamada, geçen yýl temmuz ayýnda tonu 1000 lira olan demirin, 14 Temmuz 2011 tarihinde lira arasýnda satýþa sunulduðunu bildirdi. Söz konusu dönemde enflasyon yüzde 6, iþçilik giderleri yüzde 10, petrol fiyatlarý da yaklaþýk yüzde 20 oranýnda artýþ gösterirken, demir fiyatlarýnýn yüzde 50'nin üzerinde artmasýný anlamanýn mümkün olmadýðýný ifade eden Bezci, Türkiye'de inþaat demirinin hammaddesi olan hurda demirin yüzde 70'inin ithal edildiðini belirtti. Bezci, la rý, O ba ma nýn ter cih et ti ði tür den bir an laþ ma - ya va rýl ma sý ih ti ma li ni gi de rek a zal tý yor. Kon - gre nin, fe de ral hü kü me tin borç lan ma li mi ti ni 2 A ðus tos a ka dar yük selt me me si ha lin de, ABD hü kü me ti nin borç la rý ný ö de ye mez ha le ge le ce ði ve bu du ru mun da fa iz o ran la rý ný yük sel te bi le ce - ði, kü re sel fi nans pi ya sa la rý ný ka o sa so ka bi le ce ði, ABD nin kre di no tu nun düþ me si ne ne den o la - bi le ce ði ve ül ke e ko no mi sin de ye ni bir re ses yon or ta mý ný do ðu ra bi le ce ði be lir ti li yor. U lus la r a ra sý çap ta ki i ki ö nem li kre di de re ce len dir me ku ru lu - þu Mo ody s ve Stan dard and Po or s un ABD ye yö ne lik u ya rý la rý da, du ru mun cid di ye ti ni i yi den i yi ye art týr dý. Was hing ton / a a demir fiyatlarýndaki artýþa döviz fiyat artýþlarýnýn gerekçe gösterildiðini ancak söz konusu sürede dolar fiyatýnýn da yaklaþýk yüzde 7 oranýnda arttýðýný kaydederek, inþaat iþi yapan firmalarýn ciddî bir fiyat artýþýyla karþý karþýya kaldýðýna iþaret etti. Sýkýntýlarýn temelinde serbest piyasadaki demir tedarikçilerinin tekelleþme yaklaþýmlarýnýn yattýðýný savunan Bezci, demir fiyatlarýndaki aþýrý yükseliþin sektörde yatýrýmý bulunan kiþilerde moral bozukluðu ve ümitsizlik oluþturduðunu belirtti. Bezci, inþaat demiri üretiminde rekabet þartlarý ortadan kalkarken serbest piyasa þartlarýnýn dikkate alýnmadýðý izlenimi edindiklerini kaydetti. Bezci,''Demir fiyatlarýndaki yüzde 50'lik artýþ konut maliyetini yüzde 10 oranýnda arttýracak, bu da konut fiyatlarýna zam olarak yansýyacaktýr'' dedi. Do lar da ki yük se liþ ih ra cat çý ya u mut ol du DE NÝZ LÝ Teks til ve Gi yim Sa na yi ci le ri Der - ne ði (DET GÝS) Baþ ka ný Ý sa Dal, Av ru pa da ya þa nan e ko no mik dal ga lan ma lar en di þe ve - ri ci ol sa da a lýþ ve ri þi ni do lar i le ya pan Or ta - do ðu ve Af ri ka ül ke le ri nin ih ra cat çý ya ne fes al dý ra ca ðý ný i fa de et ti. Dal, yap tý ðý a çýk la ma - da, son gün ler de do la rýn, di ðer dö viz cins le - ri ve Türk Li ra sý kar þý sýn da de ðer ka zan ma - sý nýn, do lar ba zýn da ih ra cat ya pan ih ra cat çý i çin a van taj o luþ tur du ðu nu söy le di. Or ta do ðu ve Af ri ka pa zar la rýn da ha len ön - ce lik li kul la ný lan dö vi zin do lar ol ma sýn dan do - la yý Tür ki ye den bu böl ge le re ya pý la cak ih ra ca - týn ar ta ca ðý ný i fa de e den Dal, þun la rý söy le - di: Ma li yet le ri ni do lar ba zýn da a lan ra kip ül ke - le re gö re, do la rýn de ðer ka zan ma sý i le Tür ki - ye nin de za van taj lý du rum dan çý ka ca ðý ke sin - dir. Do la rýn de ðer ka zan ma sý, do lar cin sin den ih ra cat ya pý lan ül ke le re, baþ ta ABD ye ya pý lan ih ra ca týn o lum lu ge liþ me si ne se bep o la cak týr. Av ru pa da ya þa nan e ko no mik dal ga lan ma lar so nu cu a za lan iþ ler ih ra cat çý yý dü þün dür se de ti ca re ti da ha can lý o lan ve A me ri kan Do la rý i le a lýþ ve ri þi ni ya pan Or ta do ðu ve Af ri ka ül ke le ri, ih ra cat çý ya ne fes al dý ra cak týr. De niz li / a a

12 12 Y ÝLAN Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE Sahibinden Satýlýk Daire Ankara Aydýnlýkevler 1. Durak da 3+1 Full yapýlý Ýrtibat: BARLADA Göl manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Sahibinden Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk TL Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0535) Sahibinden DENÝZLÝ'de daire üçlerde 800.yüzyýl konutlarýnda 3+1 kaloriferli 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SATILIK ARSA Arnavutköy 'de Çardaktepe'de 301m 2 imarlý,,frazlý TL Yalova 'da Þok fiyata 3 adet imarlý arsa Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih Kuyumcukent Yanhizmet'de 33m 2 Hazýr kiralýk ofis 650 TL (aidat dahil) ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Cengiz Akbacak Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adem Kahraman tarihinde Nüfus Cüzdanýmý ve ehliyetimikaybettim. Hükümsüzdür. Menderes Atmanlýoðlu Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Yýlmaz T. C. SAMSUN KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya Esas No: 2006/ Duruþma Günü: 19/10/2011 Samsun ili, Canik Ýlçesi, Hacýismail köyü Köyünde 3402 sayýlý yasa uyarýnca kadastro tespiti yapýlan bir kýsým parsellerin tespitine karþý Orman Ýdaresi tarafýndan taþýnmazýn "orman" olduðundan tespitinin iptali ile orman nitelikli olarak Hazine adýna tescil istemli olarak açýlan davada; Tespit maliklerinden Samsun Ýli, Canik Ýlçesi, Hacýismail köyü 673 nolu parselin maliki olan HALÝT KAYA Mirascýsý olan DERYA (KAYA) YILMAZ'ýn tüm aramalara raðmen dahili dava dilekçesi ile duruþma günü teblið edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmekte; Adý geçen dahili davalýnýn duruþmanýn atýlý bulunduðu 19/10/2011 günü saat 09:00'da Mahkememizde hazýr bulunmasý ya da bir vekil ile kendilerini temsil ettirmesi, aksi halde yargýlamanýn yokluðunda yapýlýp karar verileceði hususu, dahili davalý dilekçesi ve duruþma günü tebliðine kaim olmak üzere ilan olunur. B: T. C. ERZÝNCAN SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/639 Davacýlar Sedat Mumcuoðlu, Ahmet Cevat Mumcuoðlu, Necmiye Mumcuoðlu tarafýnda davalýlar Ömer Mumcuoðlu ve diðerleri aleyhine ipoteðin kaldýrýlmasý davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; Mernis adresleri tespit edilemeyen ve tebligat yapýlamayan davalýlar Þükrüye Özer ve Behiye Yücel'in tüm araþtýrmalara raðmen adresleri tespit edilemediðinden ve kendilerine karar örneðinin ilan yolu ile tebliðine karar verildiðinden, Erzincan Ýli, Merkez Ýlçesi, Karaaðaç Mahalles, 105 ada, 17 parsel numaralý taþýnmaz üzerinde ipotek alacaklýsý Þükrüye Özer, Behiye Yücel, Abdülkadir Mumcuoðlu, Ömer Mumcuoðlu ve Nadire Erim olan, borç miktarý 2.437,50 TL olan 28/02/1957 tarihli 349 yevmiye numaralý, taþýnmaz üzerinde bulunan ÝPOTEÐÝN KALDIRILMASI ile ipotek miktarý olarak mahkememiz veznesine yatýrýlan 2,50 TL'nin hak sahiplerinin (davalýlarýn) müracaatý halinde eþit olarak bölünerek kendilerine ödenmesine dair karar verilmekle; hüküm özeti davalýlar Þükrüye Özer ve Behiye Yücel'e tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 20/06/2011 B: TAZÝYE Üye arkadaþlarýmýzdan Mustafa Çetintaþ'ýn amcasý Hacý Ali Çetintaþ'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Demokrat Eðitimciler Derneði TAZÝYE Kýymetli kardeþimiz Ömer Göksu'nun babasý, Ahmet Göksu'nun dedesi Sobacý Salih Göksu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Tokat Yeni Asya Okuyucularý ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ "Sarýgazi Vergi Dairesi Müdürlüðü Mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve unvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeni ile teblið edilemediðinden, 213 sayýlý VUK'nun Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekâle müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur." B: ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ "Sa rý ga zi Ver gi Da i re si Mü dür lü ðü Mü kel lef le ri ne a it o lup yu ka rý da a dý, so ya dý ve un va ný ya zý lý mü kel lef ler a dý na sa lý nan ver gi ve ce za lar ne de niy le tan zim o lu nan Ýh bar na me ler bi li nen ad res le rin de bu lu na ma ma la rý ne de ni i le teb lið e di le me di ðin den, 213 sa yý lý VUK'nun Mad de le ri ne is ti - na den i lan koy ma ya mah sus ye ri ne a sýl ma sý ný iz le yen on be þin ci gün i lan ta ri hi o la rak ka bul e di le cek tir. Ýl gi li le rin i lan ta ri hin den baþ la ya rak bir ay Ý - çin de ver gi da i re si ne biz zat ve ya bil ve kâ le mü ra ca at ta bu lun ma la rý ve ya hut ta ah hüt lü mek tup ve ya tel graf la a çýk ad res le ri ni bil dir me le ri ha lin de ken di le ri ne sü re i le ka yýt lý res mi teb lið ya pý la ca ðý, bir a yýn so nun da mü ra ca at ta bu lun ma yan ve ya a çýk ad res le ri ni bil dir me yen ler hak kýn da iþ bu i la nýn neþ ri ta ri hin den i ti ba ren bir a yýn so nun da teb lið ya pýl mýþ sa yý la ca ðý i lan o lu nur. B: 46144

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Yaz sýcaðýnda saðlýðýnýzdan olmayýn HAVA SICAKLIÐININ ARTMASIYLA ÝSHAL, MÝDE, BAÐIRSAK VE CÝLT ENFEKSÝYONLARI, AYRICA YANLIÞ KLÝMA KULLANIMINA BAÐLI RAHATSIZ- LIKLARDA ARTIÞ YAÞANDIÐI BÝLDÝRÝLDÝ. YAZ aylarýnda sýcaklarýn artmasý ile ishal, mide, baðýrsak ve cilt enfeksiyonlarý ile yanlýþ klima kullanýmýna baðlý rahatsýzlýklarda artýþ yaþandýðý bildirildi. Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ferdi Tanýr, havalarýn ýsýnmasý ile gündelik yaþamdaki alýþkanlýklarda da çok büyük oranda deðiþiklik yaþandýðýný söyledi. Sýcak dönemlerde insan vücudunun aþýrý sývý kaybettiðini anlatan Tanýr, yaz aylarýnda hijyen konusundaki dikkatin de azaldýðýna iþaret etti. Buna baðlý olarak yaz aylarýnda ishal vak'alarý ile mide ve baðýrsak rahatsýzlýklarýnýn arttýðýna iþaret eden Tanýr, sýcaklarda sývý alýmýna özen gösterilmesi tavsiyesinde bulundu. KLÝMAYI DOÐRU KULLANIN Doç. Dr. Ferdi Tanýr, yazýn en büyük serinlik aracý olarak görülen klimanýn doðru kullanýlmamasý halinde hastalýklara dâvetiye çýkartabileceðini anlattý. Gündüz saatlerinde klimanýn derecenin altýna düþürülmemesi gerektiðine dikkati çeken Tanýr, gece ise 26 dereceden aþaðý da çalýþtýrýlmamasý gerektiðini ifade etti. Klima çalýþtýrýlan odanýn 3-4 saatte bir en az 15 dakika havalandýrýlmasýnýn saðlýklý bir serinlik için olmazsa olmazlardan biri olduðunu belirten Tanýr, þöyle devam etti: Bazý kiþiler oda soðuduðu zaman, o soðukluðu muhafaza edebilmek için klimayý hiç kapatmýyor. Ancak bu son derece yanlýþ bir uygulama. Çünkü klima içeriden aldýðý havayý çevirip geri veriyor. Eðer odayý havalandýrmazsak bir süre sonra kirlenen havayý sürekli olarak teneffüs etmiþ oluyoruz. Ayrýca, akþam yattýðýmýz odada da klima çalýþtýracaksak, derecesi 26 ya ayarlamalýyýz. Klimayý üstümüze gelecek þekilde de konumlandýrmamalýyýz. Bunun yaný sýra odanýn kapýsýný da çok az açýk býrakýrsak bu sayede içeriye temiz hava girmesini saðlarýz. GÜNDE 15 BARDAK SU Yazýn günde en az 15 bardak su içilmesi gerektiðini ifade eden Tanýr, Suyun yaný sýra soda ve meyve suyu gibi sývý gýdalar da alýnmalý. Yiyecekler de iyice yýkandýktan sonra tüketilmeli. Yemek hazýrlanýrken de gýdalar iyice piþirilmeli. Hijyenden asla taviz verilmemeli ve bol bol banyo yapýlmalý diye konuþtu. Tanýr, yaz aylarýnda güneþ çarpmasý ve güneþe baðlý cilt enfeksiyonlarýnýn da arttýðýný belirterek, bu duruma karþý da tedbirli olup, uzun süre güneþ altýnda kalýnmamasý gerektiðini söyledi. Adana Güneþten korunmak için yaz aylarýnda saat 11 ile 15 arasýnda güneþte korunmasýz dolaþýlmamasý ve denize girilmemesi gerekiyor. Güneþ yanýklarý çektirmesin! BÝLÝNÇSÝZ GÜNEÞLENMEK HEM CÝLDÝ ERKENDEN YAÞLANDIRIYOR, HEM DE KANSER GÝBÝ CÝDDÎ HASTALIKLARA YOL AÇABÝLÝYOR. Çamlýca Medicana Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Pýnar Arat YAZ mevsiminin güneþ yanýklarý, güneþ ýþýnlarýna maruz kalma sonrasý deride kýzarýklýk oluþmasý biçiminde görülür. Baþka ultraviolet (morötesi) ýþýn kaynaklarý da benzer bir yanýða yol açabilir. Korunmadan güneþ ýþýnlarýna maruz kalmak ya da bilinçsizce çeþitli bronzlaþma yönetmelerini uygulamak, hem cildinizin normalden önce yaþlanmasýna, hem de kanser gibi daha ciddî saðlýk sorunlarýna yol açabilir. Çamlýca Medicana Hastanesi nden Dermatoloji Uzmaný Dr. Pýnar Arat konuyla ilgili þu açýklamalarda bulunuyor: Ýlk belirtiler, ýþýða maruz kalma üzerinden birkaç saat geçtikten sonra gözlenir. Güneþ yanýðýnýn bütün etkileri ise, ancak 24 saat veya daha uzun bir süre sonra ortaya çýkar. Kýzarmýþ, hassaslaþmýþ deri, saatler hatta günler sonra, sývý dolu kabarcýklar oluþmasý, ateþ, titreme, bulantý, döküntü gibi þiddetli reaksiyonlar ve yanýk bölgelerde derinin günler sonra soyulup dökülmesi güneþ yanýðýnýn belirtileri arasýnda yer alýr. Korumasýz olarak güneþ ýþýnlarýna maruz kalmak, cildin erken yaþlanmasýna neden olur. Güneþte kalmak birinci veya ikinci derecede yanýklara yol açabilir. Deri kanserleri genellikle eriþkin yaþlarda ortaya çýkar. Ancak oluþmasýna neden olan cilt etkileri, çocuk yaþlardaki güneþ yanýklarýna baðlýdýr. Yani deri kanserlerinden korunmanýn yolu, kendinizin ve çocuðunuzun zararlý güneþ ýþýnlarýndan sakýnmasýdýr Dr. Arat, güneþe karþý; þapka-gözlük-koruyucu krem ile tedbir alýnmasýný, güneþten korunmak için yaz aylarýnda saat 11 ile 15 a- rasýnda güneþte korunmasýz dolaþýlmamasýný ve denize girilmemesini, koruyucu özellikte geniþ kenarlý þapka, kenarlarý kapalý koyu renk gözlük kullanýlmasýný; dýþarýda bulunmak zorunlu ise gölgede oturulmasýný tavsiye ediyor. A ler jik ço cuk la rýn e vin de ki giz li teh li ke BÜ YÜK þe hir ler de ya þa yan, za ma ný nýn ço ðu nu ka pa lý a lan lar da ge çi ren ço cuk ve ye tiþ kin le rin en cid dî so ru nu o lan Ev to zu a ka rý ya ni mayt en çok ha lý lar da bu lu nu yor. Ço cuk Sað lý ðý Has ta lýk la rý ve Ço cuk A ler ji si Uz ma ný Prof. Dr. Yon ca Nu hoð lu, ha lý la rýn o luþ tur du ðu giz li teh li ke ye kar þý a ler ji þi kâ ye ti o lan ki þi le ri u ya rý - yor. Prof. Dr. Nu hoð lu, ev to zu a kar la rý nýn in - san a týk la rý i le bes le nen, sý cak ve nem li or tam - la rý se ven, göz le gö rül me yen mik ros ko bik can - lý lar ol du ðu nu an la týr ken, bu can lý la rýn vü cut par ça cýk la rý nýn ve dýþ ký la rý nýn ha va ya ka rýþ tý ðýn da a ler ji ye sebep ol du ðu nu be - lir ti yor. Ev to zu a - ler ji si ba zen sa de ce a ler jik nez le ye, ba - zen de a ler jik nez le i le be ra ber a ler jik Prof. Dr. Yon ca Nu hoð lu as tým bron þi te sebep o la bi li yor. Prof. Dr. Yon ca Nu hoð lu, a ler jik so - lu num yo lu te da vi sin de ön ce lik li he de fin, has - ta nýn çev re sin de bu lu nan ev to zu a kar mik ta - rý ný en a za in dir mek ol du ðu nun al tý ný çi zi yor. Ev to zu a kar par ça cýk la rý nýn a ðýr ol du ðu na ve u zun sü re ha va da a sý lý ka la ma dý ðý na do la yý sýy - la a kar la rýn, ö zel lik le ha lý lar da hayat a la ný o luþ - tur du ðu na dik kat çe ki yor. En ön ce lik li te da vi yön te mi nin ev de bu lu nan ha lý la rýn kal dý rýl ma - sý ol du ðu nu vur gu lu yor. Ýs ter el de, is ter fab ri - ka da do ku nan; sen te tik ve yün bütün ha lý la rýn, ev to zu a kar la rý nýn hayat a lan la rý ol du ðu nu be lir te rek, a kar la rýn bak te ri ol ma dý ðý ný ve bu se bep ten do la yý an ti-bak te ri yel ha lý la rýn da so - ru nu çöz me de ye ter li ol ma dý ðý ný di le ge ti ri yor. Prof. Dr. Nu hoð lu, a ler jik o lu nan mad de nin ar tan mik tar lar da di lal týn dan vü cu da uy gu lan - ma sý pren si biy le ça lý þan Di lal tý Dam la A þý Te - da vi si nin (sub lin gu al im mu not he rapy) has ta - lý ðý kök ten çöz me yo lun da çok bü yük ba þa rý sað la dý ðý ný söz le ri ne ek li yor. Ço cu ðun yemek ye me si i çin ne ya p ma lý? Bý ra kýn dö ke-sa ça ken di ye sin. Az por si yon ve rin, is ter se tek rar ve rin ve ba þa rý sý ný ö vün. Si zi tak lit e der u nut ma yýn, ye mek se çi yor sa nýz o da se çer. Seb ze ye mek le ri, ka rý þýk be sin le re, kes kin tat ve ko ku lu (pý ra sa, la ha na, ke re viz...) gý da la ra kar þý is tek siz o lur lar zor la ma yýn. Son lok ma ýs ra rýn dan vaz ge çin. Ýþ tah sýz ço cuk ta ný mý nýn i yi ya pý la bil me si i çin be bek lik dö ne min den i ti ba ren be bek ve a i le dav ra nýþ la rý nýn iz len me si, bü yü me hý zý nýn ta ki bi ge rek li dir. Aile içi gerginlik çocukta iþtahsýzlýk yapýyor AN NE LE RÝN en bü yük so run la rýn dan bi ri o lan iþ tah sýz lýk, has ta lýk tan zi ya de ço cu ðun psi ko lo jik du ru mun dan kay - nak la na bil mek te dir. Bu ne den le iþ tah sýz bir ço cuk i çin ön ce lik le fi zik sel bir ra - hat sýz lý ðýn o lup ol ma dý ðý a raþ tý rý lýr ken di ðer yan dan ru hî ça týþ ma la rý nýn o lup ol ma dý ðý, duy gu sal bir prob le mi nin bu - lu nup bu lun ma dý ðý da a raþ tý rýl ma lý dýr. Dok to ra baþ vu ran an ne le rin he men he - men ta ma mý, ço cu ðu nun ye mek ye me me - sin den þi kâ yet çi dir. Bi linç dü ze yi ar tý þý i le be ra ber a i le le rin ço cuk la rý ný da ha i yi bes le - me ve bü yüt me kay gý sý art mak ta, bu du - rum e be veyn le rin ço cuk lar ü ze ri ne da ha faz la düþ me si ne ve ye mek sa at le ri nin a de ta bir ça týþ ma ya çev ril me si ne sebep ol mak ta - dýr. An ne le rin, ö zel lik le ço cu ðu nun iþ ta hý - nýn a çýl ma sý i çin dok tor dan iþ tah a çý cý þu - rup is te di ði ni, an cak bu tür i lâç la rýn bir ya - ra rý ol ma dý ðý ný vur gu la yan Ba yýn dýr Has ta - ne si Ka vak lý de re Pe di at ri Bö lüm Baþ ka ný Dr. Ne vin Ay kol, Ýþ tah sýz ço cuk ta ný mý - nýn i yi ya pý la bil me si i çin be bek lik dö ne - min den i ti ba ren be bek ve a i le dav ra nýþ la rý - nýn iz len me si, bü yü me hý zý nýn ta ki bi ge - rek li dir. Be sin i çin að la ma yan, bes len me le ri i çin u yan dý rýl ma la rý ge re ken ve ge ce bo yu u yu yan be bek ler aç lýk sin ya li dü þük be bek - ler dir. Ba zý la rýn da i se kü çük mik tar lar da bi le doy gun luk i þa ret le ri gö rü lür. Að zý na al dý ðý lok ma yý e vi rip çe vi ren, ya vaþ çið ne - yen, yu ta ma yan, ta ba ðýn da ki ye me ði bi ti re - me yen, naz la nan ço cuk lar, iþ tah sýz ço cuk - lar dýr. Ýþ tah sýz ço cuk ta te mel so run bü yü - me ve ge liþ me si i çin ye ter li gý da la rý a la ma - ma sý so nu cun da ki lo a lýþ hý zýn da a zal ma ve ya ki lo a la ma ma ni ha ye tin de boy u za ma - sýn da du rak la ma ol ma sý dýr de di. Ço cuk lar da iþ tah sýz lý ðýn çe þit li sebep le ri o la bil mek te dir. En fek si yon has ta lýk la rý, kro nik has ta lýk lar, gas tro ö se fa gi al ref lü ve - ya mi de bo þal ma sý nýn geç ol ma sý gi bi be - den sel has ta lýk lar iþ tah sýz lý ða sebep o la bil - mek te dir, bun la rýn a raþ tý rýl ma sýn dan ön ce ço cu ðun bü yü me ve ge liþ me si nin i yi de - ðer len di ril me si ge rek mek te dir. Ye ter li bes len me me ye bað lý i kin cil ge li þen, de mir ve çin ko gi bi mi ne ral ve vi ta min ek sik lik - le ri nin de iþ ta hý a zal tan di ðer bir ö nem li fak tör dür. Be bek lik ten 5 ya þý na ka dar o lan dö nem de gö rü len iþ tah sýz lý ðýn sebep le ri - nin bü yük kýs mý yan lýþ bes le me dav ra nýþ - la rýn dan ve psi ko lo jik so run lar dan da kay - nak lan mak ta dýr. A i le de ki i le ti þim bo zuk luk la rý ve hu - zur suz luk lar ço cu ðun ruh sal hayatý ný doð ru dan et ki le mek te, bu du rum ye mek - te ki iþ tah prob le mi ni de et ki le mek te dir. An ne ve ba ba a ra sýn da ki ge çim siz lik ço - cu ðun ye me dü ze ni ni bo za bil mek te, i çin - de ki ger gin lik ler ço cu ðun iþ ta hý ný o lum - suz yön de et ki le mek te dir. D vitamini eksik olan çocuklar huzursuz oluyor ÖZEL Ýlgi Çocuk Saðlýðý Merkezi Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Pehlivan, yeterli miktarda D vitamini alamayan çocuklarýn huzursuz ve muzýr olduðunu ifade etti. Dr. Pehlivan, muzýr çocuklarýn sakinleþtirilmesi için D vitamini ihtiyacýnýn güneþli havalarda giderilmesi gerektiðini söyledi. Ailelerin birçoðu çocuklarýnýn muzýrlýk yapmalarýndan þikâyetçi oluyor. Çocuklarýnýn neden huzursuz ve muzýrlýk yaptýðýna anlam veremeyen ebeveynler büyük sorunlar yaþýyor. Uzmanlar, çocuklarýn huzursuz ve muzýr olmalarýnýn sebebinin ise D vitamini eksikliði olduðuna dikkati çekti. Dr. Pehlivan, raþitizm hastalýðý olan bebeklerin, D vitamini yetersizliðinden ötürü çok huzursuz ve muzýr çocuklar olduðunu, kolay kolay sakinleþtirilemediðini söyledi. Pehlivan, çocuklara D vitamini verilmesinden sonra çocuklarýn sakinleþtiðini ifade etti. Çocuklarýn huzursuz olmasýnýn sebebinin raþitizm hastalýðý olduðunu ifade eden Pehlivan, Hastalýk ilerledikçe aðýr D vitamini eksiklikleri ortaya çýkýyor. Havale geçirmelere ve istem dýþý kasýlmalara yol açýyor. D vitamini eksikliðinden ötürü de çocuklar huzursuz oluyor dedi. Çocuklarýn huzursuzluðunun giderilmesi için D vitamini alýmýnýn çok önemli olduðunu kaydeden Pehlivan, Çocuðun muzýr ve huzursuzluðunun giderilmesi için en güzel yöntem bolca güneþlenmek. Özellikle yazýn þu günlerinde çocuklarý sokaða çýkararak güneþten azamî olarak istifade ettirmemiz gerekiyor ifadesine yer verdi. Kocaeli / cihan Ses kýsýklýðýný önlemek için saat baþý su için YAZ döneminde daha fazla karþýlaþýlan ses kýsýklýðýnýn önüne geçebilmek için saat baþý bir bardak su içilmesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, suyun ses tellerini nemli tutarak zarar görmesini önlediðine dikkat çekiyor. Ses tellerinin kurumasýnýn aþýnmaya sebep olacaðý için birçok soruna zemin hazýrladýðý belirtiliyor. Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ferhan Öz, günlük hayatta yanlýþ kullaným sonucunda ses tellerinin zarar görebildiðine dikkat çekiyor. Ses kýsýklýðýnýn iki haftadan fazla sürmesinin, bazen gýrtlak kanserinin habercisi olabileceðine deðinen Öz, bu sebeple ses saðlýðýnýn korunmasý, gýrtlak kanserinden de korunulmasý anlamýna geldiðini söyledi. Sesi korumanýn birinci kuralýnýn her saat baþý bir bardak su içmek olduðunu belirten Öz, günde 10 bardak su içilmesinin, ses tellerini nemli tutacaðýný ve sesin korunmasýný saðlayacaðýný dile getirdi. Ses kýsýklýðýnýn iki haftadan fazla sürmesi durumunda mutlaka doktora gidilmesi tavsiyesinde bulunan Öz, bu sayede erken baþlayan kanser vak'alarýnýn bir an önce tesbit edilerek tedavisine baþlanabildiðini vurguladý. Kayseri / cihan

14 14 SPOR Y ACELEKARARVERMEYÝN F.BAHÇE KULÜBÜ FUTBOL FEDERASYONU'NA SESLENDÝ FutbolbakýmýndanbaðlýolduðumuzuluslararasýkuruluþolanUEFAkonuilealakalýolarakbiraceleiçerisindedeðiliken,Federasyonu'nderhalkararalmayasevkeçalýþýlmasý manidardýr.deðerlendirmelerinyasalsürece saygýlýbirþekildeyapýlmasýgerekir. Trabzonspor: Lig tarihinde 17 maçta 16 galibiyet yok TRABZONSPOR Kulübü Divan Baþkanlýk Kurulu, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda bir açýklama yaptý. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, Türkiye'nin gündeminin þike operasyonu ile çalkalandýðý belirtilerek, ''Bu süreçte camiamýzýn suskunluðu olayýn adli sürecine girmesi ve yargýya olan güven duygumuzdan kaynaklanmaktadýr. Ancak yaþanan bazý geliþmeler üzerine Divan Baþkanlýk Kurulu olarak söz konusu açýklamanýn yapýlmasý için bir zorunluluk hissettik'' ifadeleri kullanýldý. Þike skandalý soruþturma sürecinin baþlangýcýnýn 2010 Aralýk olarak anýldýðý belirtilen açýklama, þöyle devam etti: 82 PUAN ÝÇÝNDE TEK BÝR LEKE YOK ''Ne hazindir ki bazý çevrelerce bu çember içerisine Trabzonspor'dE çekilmek istenmektedir. Belirtilen süreç Spor Toto Süper Ligi'nin ikinci yarýsýný kapsamaktadýr. Bu süreçte Trabzonspor'un elde ettiði baþarý ölçüsü bellidir. Bu rakam da 40 puandýr. Trabzonspor'un ilk yarýda elde ettiði puan ise 42'dir. Sonuçta bu ekip 82 puan toplayarak averajla ligi ikinci sýrada bitirmiþtir. Bu 82 puanýn içerisinde hiç kimse lekeli bir puanýn varlýðýný herhangi bir belgeye dayalý olarak gösterememektedir. Herkes Trabzonspor'un bu puanlarý emeðiyle kazandýðýna hem fikirdir'' 17 MAÇTA 16 GALÝBÝYET.. Açýklamada, þampiyon olan Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarýsýnda aldýðý 16 galibiyete iþaret edilerek, ''Þampiyon olan takým ise Spor Toto Süper Lig'in ilk yarýsýnda 33, ikinci yarýsýnda 49 puan toplayarak, sezonu toplam 82 puan ve averajla birinci sýrada tamamlamýþtýr. 53 sezonluk birinci lig tarihinde hiçbir takýmýn, özellikle ligin ikinci yarýsýnda 17 maçta 16 galibiyet aldýðý görülmüþ bir olay deðildir. Tartýþýlmasý gereken asýl konu budur'' denildi. Federasyon alacaðý kararýn sosyal ve ekonomik boyutlarýný da düþünmek durumundadýr. Futbol ekonomisi bugün sadece kulüplerin bütçeleri açýsýndan deðil Anadolu þehirlerinin ekonomisine kadar birçok konuda hayati önem taþýmaktadýr. BEÞÝKTAÞ, yeni sezon hazýrlýklarý çerçevesinde Ýspanya'da 3'lü turnuvada mücadele edecek. Bugün Ýspanya'ya gidecek olan siyahbeyazlýlar, Atletico Madrid ve Granada CF takýmlarýnýn yer aldýðý turnuvada iki maç yapacak. Ýspanya'nýn Granada kentinde yapýlacak olan turnuvada maçlar 45'er dakika oynanacak. Her maç sonrasýnda ise penaltý atýþlarý yapýlacak. Turnuvada maçlarýnýn tamamý 21 Temmuz Perþembe günü oynanacak. Karþýlaþmalar D- Smart 82. kanaldan (Euro Futbol) yayýnlanacak. Karþýlaþmalarýn Türkiye saati ile programý þöyle: Granada CF - Atletico Madrid, Atletico Madrid - Beþiktaþ, Granada CF - Beþiktaþ Siyah - beyazlýlar 22 Temmuz'da Ýstanbul'a dönecek. Tüm Anadolu Kulüpleri ve toplum liglerin daha önceden ilan edilen takvimde baþlamasýný ve milyonlarca insaný ilgilendiren ekonomik yýkýmlara neden olabilecek adýmlar atmaktan kaçýnýlmasýný beklemektedir. Adil bir yargýlanma istiyoruz. Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Beþiktaþ BJK Nevzat Demir Tesisleri nde yardýmcý antrenörler gözetiminde çalýþmalarýný sürdürüyor. FOTOÐRAF: CÝHAN BEÞÝKTAÞ ÝSPANYA YOLCUSU SÝYAH-BEYAZLILAR MADRÝD'DE ATLETÝCO MADRÝD VE GRANADA ÝLE KARÞILAÞACAK. Yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren Beþiktaþ, günün ilk antrenmanýný sabah saatlerinde yaptý. BJK Nevzat Demir Tesisleri nde yardýmcý antrenörler gözetiminde yapýlan idmana ýsýnma hareketleri ve kýsa mesafeli koþularla baþlayan siyah - beyazlýlar, daha sonra 3 gruba ayrýlýp deðiþmeli olarak koþu, pas ve þut çalýþmalarý yaptý. Bir süre 5 e 2 çalýþan ekibimiz, tempolu koþularla ilk antrenmaný tamamladý. Sakatlýðý devam eden Ersan Gülüm ve milli takým kampýnda bulunan Atýnç Nukan ýn yaný sýra tedavileri süren Mustafa Pektemek ve Guti idmana katýlmadý. Siyah-beyazlý ekip Dün saat de basýna kapalý yaptýðý çalýþmayla günü tamamladý. F.Bahçe dayanýklýlýk çalýþtý YENÝ sezon hazýrlýklarýný sürdüren Fenerbahçe Futbol Takýmý, iki günlük iznin ardýndan çalýþmalarýna devam etti. Brüksel'de katýldýðý turnuvanýn ardýndan Ýstanbul'a döndükten sonra iki gün izin yapan sarýlacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleþtirdiði basýna kapalý antrenmanda kuvvet ve dayanýklýlýk çalýþmalarý yaptýðý bildirildi. Alex, Emre, Emenike, Sezer ve Niang'ýn kendilerine verilen özel programlar dahilinden takýmdan ayrý çalýþmalar yaptýklarý ifade edildi. Sarý-lacivertliler, günün ikinci çalýþmasýný akþam yaptý Selayman Seba, Tayfur Havutçu ve Aziz Yýldýrým'la görüþmüþtü. Seba Metris görüþmesini anlattý: Tayfur Ben birþey yapmadým dedi BEÞÝKTAÞ'IN Onursal Baþkaný Süleyman Seba, Metris ziyaretinde Tayfur Havutçu ve Aziz Yýldýrým la yaptýðý konuþmayý anlattý. Yeðeni de olan Beþiktaþ Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun böyle þeyler yapmayacaðýný ve neden bu iþlere karýþtýrýldýðýný bilmediðini belirten Seba, Radyospor a yaptýðý açýklamada, Hem Tayfur Havutçu yu hem de eski dostum Aziz Yýldýrým ý ziyaret ettim. 5 er dakikalýk ziyaretlerdi. Klasik þeyleri söyledim. Geçmiþ olsun dedim. Tayfur Havutçu bana ben suçsuzum. Ben hiçbir þey yapmadým. Hiçbir þeye karýþmadým dedi. Sanýrým 1-2 gün içerisinde itirazlar sonuç verecek. Kendisinin bu konuda ümitli bir beklentisi var. Kendisine moral verdim. Üzülme, geçer dedim. diye konuþtu. BEN YAPARIM, TAYFUR YAPMAZ Tayfur Havutçu ya olan inancýný yineleyen Süleyman Seba, Tayfur dan sonra Aziz Bey le görüþtüm. Beni gördüðü için memnun oldu. Ona da ayný þeyleri söyledim. Moral verdim. Ben hem Tayfur u hem de Aziz Bey i iyi gördüm. Kolay deðil tabii bu duruma katlanmak. Tayfur üzerine basa basa ben yapmadým diyor. Daha önce de söyledim. Tayfur un bu iþlerin i- çerisinde olacaðýna inanmýyorum. Ben yaparým o yapmaz. Tayfur böyle þeyler yapmaz. Neden bu iþlere adý karýþtýrýldý, bilmiyorum. dedi. Yaþananlardan dolayý son derece üzgün olduðunu belirten Seba, sözlerini þöyle tamamladý: Serdal Adalý yla görüþmedim. Bazý gazetelerde farklý yansýtýldý; ama kendisiyle tanýþýklýðým yok; ayrýca savcýlýktan sadece iki görüþme için izin alabildik. Bu olaylar Türk sporu için büyük bir yara oldu. Son derece üzgünüm. Rýdvan Dilmen Metris'te ESKÝ futbolcu Rýdvan Dilmen, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda Metris Cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ý ziyaret etti. Cezaevi çýkýþýnda aracýndan basýn mensuplarýnýn sorularýn yanýtlayan Dilmen, Yýldýrým'ýn iyi ve saðlýklý göründüðünü söyledi. Mehmet YeþilYeþil bu yýl Kýrkpýnargüreþlerindehedefineulaþamayarakelendi. FOTOÐRAF: A.A YEÞÝL, MÝNDERE DÖNÜYOR KIRKPINAR baþpehlivanlarýndan Mehmet Yeþil Yeþil, minder güreþine dönüþ kararý aldý. Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nde 2009 ve 2010 yýlýnda baþpehlivanlýðý elde e- den ve bu yýl da kazanarak altýn kemerin ebedi sahibi olmayý hedeflemesine karþýn emeline ulaþamayan Yeþil, bundan sonra minder güreþinde mücadele etmek istediðini söyledi. Daha önce de serbest stilde gençlerde milli mayoyu giyen Yeþil, bundan sonraki hedefleri arasýnda milli takýmýn yer aldýðýný kaydetti Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþleri'nde Fatih Atlý'ya yenilginin kendisini üzdüðünü dile getiren, ''Bundan sonra tüm enerjimi minder güreþine harcayacaðým'' dedi. Yeþil, þöyle konuþtu: ''Eðer þampiyon olmuþ olsaydým, altýn kemerin sürekli sahibi olacaktým. Ama nasip olmadý. Bu yenilgi beni moral yönünden etkiledi. Yaðlý güreþte her þeye sýfýrdan baþlamaktansa minder güreþinde 2012 Londra Olimpiyatlarý'na çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirip, milli takýma girmek istiyorum. Minderdeki hedefim henüz bitmedi Londra Olimpiyatlarý'nda ülkemi temsil etmek istiyorum.'' Yeþil'in minder güreþinde gençlerde Avrupa ikinciliði ve dünya üçüncülüðü bulunuyor. Felipe Melo Brezilya Milli Takýmýnda da forma giyiyor. Ýtalyan basýný: Melo G.Saray'da BASIN, BREZÝLYALI FUTBOLCUNUN ÝSTANBUL'DA G.SARAYLI YÖNETÝCÝ- LERLE GÖRÜÞTÜÐÜ ÝLERÝ SÜRDÜ. ÝTALYAN La Stampa gazetesi, Galatasaray'ýn, Juventus'un Brezilyalý orta saha oyuncusu Felipe Melo'yu kadrosuna katmak için çalýþtýðýný yazdý. Merkezi Torino'da bulunan ''La Stampa'' gazetesi, Brezilyalý milli futbolcu Melo'nun Juventus'tan ayrýlmak üzere olduðunu belirterek, 28 yaþýndaki oyuncunun menajeri Jose Rodriguez Baster'in Pazartesi günü Ýstanbul'da sarý-kýrmýzýlý takýmýn yöneticileriyle görüþmelerde bulunduðunu bildirdi.gazetenin haberinde, Melo'nun transfer ücretinin 10 ile 15 milyon avro arasýnda olduðu ileri sürülürken, Brezilyalý yýldýz futbolcuyla ülkesinden Corinthians ve Fransa'nýn Paris SaintGermain takýmlarýnýn da ilgilendiði ifade edildi.

15 Y SPOR 15 Yýldýz futbolcu transfer etmek baþarý getirmiyor Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, transferde acil ihtiyaçlarý giderdiklerini belirterek, " Ýstanbul takýmlarý çok büyük transferler yapýyorlar. Ama bazý þeyler eksik kalýyor. Ondan sonra gidip küçük bütçeli Bursaspor þampiyon oluyor" dedi. BURSASPOR Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, transferde acil ihtiyaçlarý giderdiklerini söyledi. Miller in durumunun netleþmesi halinde kamptan sonra bir kez daha deðerlendireceklerini belirten Saðlam, Alex i gibi bir oyuncuyu kadrosunda görmek istediðini kaydetti.baþarýlý teknik direktör, yeni sezon hazýrlýk kampýný Avusturya da sürdürüyor. Genç çalýþtýrýcý, kombine bilet almayan taraftarlara sitem etti. Þuanda kadar 400 adet kombine satýlmasýnýn üzücü olduðunu dile getiren Saðlam, þöyle konuþtu: Taraftarýmýzýn takýmla alakalý bir endiþeleri olmasýn. Geçen sezondan daha iyi bir Bursaspor o- lacak. Þimdiye kadar iyi günde kötü günde yanýmýzda oldular. Tribün gelirleri bir takým için çok ö- nemli. Daha güçlü olmamýzý istiyorlarsa herkes Bursaspor'a katký saðlamak zorunda. Ancak satýlan kombine bilet sayýsý ortada.ben hatýrlýyorum; Beþiktaþ maçýndan sonra þehirde 25 bin komine satýlacak hava vardý. Þimdi ne deðiþti? 2,5 sezonun çok altýnda kaldý bu rakam. Neden böyle bir ilgisizlik var anlamakta güçlük çekiyorum. 4 maç sahamýz kapalý olabilir. Ama biz bu maçlarý oynayacaðýz. Saðlam, taraftarýn kombine karta ilgisizliðine sitem etti. N'DÝAYE'YÝ F.BAHÇE ALMAK ÝSTEDÝ Transferde acil ihtiyaçlarý giderdiklerini dile getiren baþarýlý teknik adam, kamptan sonra bir kez daha deðerlendireceklerini vurguladý. Alýnan gurbetçi ve genç oyuncularýn çok yetenekli olduðunu belirten Saðlam, 4 kaliteli oyuncu ve gençlerle transferi bitireceklerini söylediðini hatýrlattý. N'Diaye'yi Fenerbahçe nin istediðini ancak alamadýðýný belirten Saðlam, bu oyuncunun çok fayda saðlayacaðýný ifade etti. Carson ve Ýbrahim Kaþ ýn da kalede ve sað bölgede ihtiyaçlarýnýn gidereceðine dikkat çeken genç teknik a- dam, Ozan Ýpek, Volkan ve Turgay ýn da takýmla sözleþme imzalayacaklarýný belirtti. MÝLLER BÝZÝ ZOR DURUMDA BIRAKTI Ertuðrul Saðlam, Kenny Miller'ýn takýmdan ayrýlma isteðiyle kendilerini zor durumda býraktýðýný dile getirdi. Saðlam, Ciddi sorunlar yaþýyor. Eþi Bursa'da ve Türkiye'de yaþamak istemiyor. Bu olaya hem profesyonel hem de insani yönden bakýyoruz. Kendisine inanmak zorundayýz. Oynamak istemeyen oyuncuyu zorla burada tutamayýz. Ancak Miller bizi de çok zor durumda býraktý. Bir hafta sonra Bursaspor açýsýndan önemli bir maç oynayacaðýz. Mayýs ayýnda böyle bir þey olduðunu söyleseydi ona göre bizde iþimize bakardýk. Haziran da transfer yapmakla Temmuz da transfer yapmak kolay deðil. Kendi hedeflerimiz doðrultusunda kaliteli bir oyuncu almak zorundayýz. Haziran'da ortalýkta çok kaliteli bonservissiz oyuncu vardý. O yüzden kendisine kýrgýným diye konuþtu. UEFA RAKÝBÝMÝZ GOMEL KAPALI KUTU UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakipleri FC Gomel'i kendileri için kapalý kutu olduðunu i- þaret eden Saðlam, þu deðerlendirmede bulundu: Avrupa tecrübesi olmayan bir takým. Geçtiðimiz sezonun kupa þampiyonu. Ligde de 4.sýradalar. 2 yabancý oyuncularýyla var. Takýmý tanýmaya çalýþacaðýz. Bu turda 5 grup içinde çekilecek en güzel kurayý çektik. Ýlk maçta bize turu getirecek bir skor almak istiyoruz. Ertuðrul Saðlam, çalýþmak istediði oyuncular konusunda ise þunlarý ifade etti: Çalýþmak istediðim oyunculardan biri Alex. Senede 25 gol atan oyuncuyu her antrenör ister. Arda'yý mesela kim istemez? Simao ve Quaresma var mesela. Ama bunlarý alýrken kendi oyun anlayýþýna uyduramazsanýz hiçbir iþe yaramaz. Ýstanbul takýmlarý çok büyük transferler yapýyorlar. Ama bazý þeyler eksik kalýyor. Ondan sonra gidip küçük bütçeli Bursaspor þampiyon oluyor. Yýldýz oyuncu transfer etmek baþarýyý getirmiyor. Coþkun Özarý Spor Kompleksi temeli bugün atýlýyor ÞÝÞLÝ Belediyesi tarafýndan inþasý gerçekleþtirilecek ve geçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden Türk futbolunun duayen isimlerinden Coþkun Özarý'nýn adýnýn verileceði spor kompleksinin temeli bugün a- týlacak. Yapýlan açýklamada, geleceðin yýldýz futbolcularýnýn yetiþtirileceði bir futbolcu fabrikasý niteliði taþýyacaðý kaydedilen tesisin temelini, Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar ve Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül'ün birlikte atacaklarý belirtildi. Tesisin tamamlanmasýnýn ardýndan, tespit edilecek 714 yaþ arasý yetenekli çocuklara, spor eðitmenleri gözetiminde futbolun temel konularýnda eðitim verileceði aktarýldý. Ýtalya'da kupa Ýnter'de kaldý ÝTALYA Futbol Federasyonu (FIGC) Hukuk Kurulu, ''Calciopoli'' skandalý sebebiyle Juventus'tan alýnýp FC Inter'e verilen, son günlerde yeniden tartýþýlan sezonu þampiyonluðunun FC Inter'de kalacaðýný resmî olarak açýkladý. ÝRLANDALI SPORCULAR TRABZON'A GELEN ÝLK KAFÝLE OLDU 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarýnda mücadele edecek sporcularýn ilk kafilesi Trabzon'a geldi. Türkiye'nin olimpiyat statüsünde ilk organizasyonu olacak 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nda yer alacak Ýrlandalý 46 sporcu, Ýstanbul aktarmalý THY'ye ait tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanýna geldi. EYOF çalýþanlarý tarafýndan karþýlanan TRABZON'DA 11'incisi gerçekleþtirilecek 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatlarý'na (EYOF) az bir süre kala, sporcularýn yiyecek programý da þekillenmeye baþladý. EYOF 2011 Trabzon Yiyecek-Ýçecek Direktörü Diyetisyen Ferda Küçük, sporcular en iyi þekilde besleneceklerini ifade etti. Oyunlara katýlacak yaklaþýk 3 bin 500 sporcunun 3 öðün açýk büfeden besleneceðini, sporculara kahvaltýda 29, yemeklerde 18 çeþit sunulacaðýný bildiren Küçük, hazýrlýklarýný 49 ülkenin sporcularýný ve damak tatlarýný düþünerek yaptýklarýný belirtti. Oyunlara az bir süre kala hazýrlýklarýn da son aþamaya gelindiðini, özellikle yiyecek içecek konusu üzerinde titizlikle durduklarýný kaydeden Küçük, þunlarý söyledi 49 ÜLKENÝN YEMEK KÜLTÜRÜ ''Baþta sporcular olmak üzere organizasyonda görev alacak yaklaþýk 7 bin kiþinin ideal þartlarda beslenebilmesi için bir yýldýr çalýþýyoruz. Öncelikle olimpiyat köyünde kalan sporcularýn beslenme programlarý için 49 ülkenin yemek kültürünü dikkate alarak Avrupa mutfaðýna göre ortak bir menü hazýrladýk. Olimpiyat köyünde ayný anda bin 200 kiþiye hizmet verebilecek modern bir sporcular, bir süre bekledikleri havalimanýnda fotoðraf çektirdiler. Kendilerine tahsis edilen otobüslerle þehir merkezine gelen sporcular, daha sonra konaklayacaklarý otellere yerleþtiler. Trabzon'da Temmuz tarihleri arasýnda düzenlenecek organizasyona, 49 ülkeden 4 bine yakýn sporcunun katýlmasý bekleniyor. FOTOÐRAF: A.A AVRUPA GENÇLÝK OLÝMPÝK OYUNLARI'NA 4 GÜN KALDI Sporcularýn damak tadý da düþünüldü Trabzon'da Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'na katýlacak 3 bin 500 sporcu, 3 öðün açýk büfede yiyecek. Sporculara kahvaltýda 29, yemeklerde 18 çeþit sunulacak. Sporculara kendi kültürlerine ait yemekler sunulacak. yemekhane inþa edildi. 3 bin 500 sporcuya kahvaltý, öðle ve akþam yemekleri olmak üzere 3 öðün açýk büfe self servis þeklinde hizmet vereceðiz. Kahvaltýda 29, öðle ve akþam yemeklerinde ise 18 çeþit bulunacak. Menü içerikleri sporcu beslenmesi ilkelerine uygun enerji ve besin ögeleri gereksinimleri dikkate alýnarak hazýrlandý. Ekiplerimiz 24 saat süreyle üretim ve servis alanlarýný denetleyerek, en küçük bir olumsuzluða meydan vermemeye çalýþacaklar.'' BÝNLERCE TON YÝYECEK TÜKETÝLECEK Sporcular dýþýnda yönetici, teknik adam, hakem, gözlemci, gönüllü, görevli ve personel için de yemek çýkarýlacaðýný vurgulayan Küçük'ün verdiði bilgiye göre, oyunlar süresince 650 bin adet pet þiþe su, 10'ar ton kýrmýzý et, tavuk eti, 6 ton balýk, 20 ton patates, 10 ton kavun tüketilecek. Her gün 3 bin adet kumanya paketi spor alanlarýnda daðýtýlacak. Her sabah 3 bin 500 yumurta kahvaltýya konacak.

16 I S I R G A N Gücümüz ve görevimiz Kaybetmezsek gücümüzü, parçalayýp yutamazlar. Bölünmeyip birleþirsek, bizi aslâ tutamazlar. Ýnsanlýðýn saâdeti inanýn ki, bize baðlý; Hakka biz sâhip çýkmazsak sancaðý doðrultamazlar SEYFEDDÝN YAÐMUR ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y TAHÝN VE PEKMEZE RAMAZAN DOPÝNGÝ SAHUR VE ÝFTAR SOFRALARININ GELENEKSEL YÝYECEÐÝ, AYRILMAZ ÝKÝLÝ TAHÝN VE PEKMEZÝN SATIÞLARINDA YAKLAÞAN RAMAZAN AYI ÖNCESÝ YÜZDE 100 E VARAN ARTIÞ YAÞANDI. KONYADA tahin ve pekmez üretimi yapan Gesaþ A.Þ. Satýþ Müdürü Hayati Çimen, Türkiye çapýnda geniþ bayi aðýna sahip olduklarýný belirterek, yurtdýþý ihracat, zincir market ve raf sistemi olmak üzere 3 ayaklý satýþ sistemi yaptýklarýný söyledi. 53 ülkeye tahin ihracatý yaptýklarýný, yýlbaþýnda kapasite arttýrýmýna gittiklerini ifade eden Çimen, Türkiye de susam iþleme kapasitesiyle lider firma olduklarýný, Avrupa da ise zirvedeki belli baþlý firmalar arasýnda yer aldýklarýný dile getirdi. Türkiye de tahin ve pekmezin ayrýlmaz ikili olarak Ramazan sofralarýnýn vazgeçilmezi olduðunu anlatan Çimen, bir yýl boyunca bu ürünleri tatmayanlarýn Ramazan ayýnda muhakkak tattýðýný bildirdi. Çimen, Ramazan ayýnýn yaz mevsimine denk gelmesinin tahin ve pekmez tüketiminde azalmaya sebep olmadýðýný anlatarak, Ramazan ayýnýn yaz mevsimine rastlamasý satýþlarýmýzý azaltmadý, aksine arttýrdý. Ramazan öncesi yoðunluðumuz arttý. Tahin ve pekmez satýþlarýnda yüzde 100 e ulaþan artýþ var dedi. SUSUZLUÐU ÖNLÜYOR Tahin ve pekmezin en çok Ramazan ayýnda tüketildiðini bildiren Çimen, en çok iþçi ve çiftçi kesiminin ikiliyi tercih ettiðini söyledi. Çimen, sanýlanýn aksine tahin ve pekmezin susuzluða sebep olmadýðýný ve susamýn yüksek enerji kaynaðý olduðunu iddia ederek, Susam, insanýn iç vücut ýsýsýný yükseltip dýþarýdaki sýcaklýða endeksli vücut ýsýsýný dengeliyor. Bu durum az su kaybýna sebep olarak, hararet dengesi saðlýyor diye konuþtu. Özellikle çocuklarýn, tahin ve pekmezi, kemik yapýsýný güçlendirme, vücut direncini arttýrma, sindirim sistemlerini çalýþtýrma ve kan yapma gibi özelliklerinden dolayý tüketmeleri gerektiðini vurgulayan Çimen, tahin ve pekmezin tabiî bir ilâç olduðunu savundu. Çimen, marketlerde birinci sýnýf tahinin kilosunun 9, pekmezin ise 7,5 liradan satýldýðýný sözlerine ekledi. Konya / aa AYRILMAZ ÝKÝLÝ ENERJÝ VERÝYOR, SUSATMIYOR Özellikle çocuklarýn, tahin ve pekmezi, kemik yapýsýný güçlendirme, vücut direncini arttýrma, sindirim sistemlerini çalýþtýrma ve kan yapma gibi özelliklerinden dolayý tüketmeleri gerektiði belirtiliyor. Mes le ði nin 40. yýl a ný sý na 1 met re 40 san ti met re bo yun da ve 70 ki log ram a ðýr lý ðýn da ba kýr dem lik ya pan A li Ça vuþ, Bu demlik ile 10 bin kiþi çay içebilir dedi. FOTOÐRAF: AA Bu demlik ile tek se fer de 10 bin bar dak çay TRABZON UN ta ri hî Ba kýr cý lar Çar þý sý nda 40 yýl dýr ba - kýr iþ le yen A li Ça vuþ, mes le ði nin 40. yý lý a ný sý na 3 ay ça - lý þa rak, 1 met re 40 san ti met re bo yun da ve 70 ki log ram a ðýr lý ðýn da ba kýr dem lik yap tý. Ça vuþ, de de mes le ði o lan ba kýr iþ le me ci li ði ni 40 yýl dýr se ve rek yap tý ðý ný be lir te rek, Mes le ði min 40. yý lý a ný sý na ön ce bir sa lep ka za ný ha zýr - la dým. Ü ze ri ne de de ðer li tu rizm var lýk la rý mýz dan Sü - me la Ma nas tý rý nýn fi gü rü nü iþ le dim. Da ha son ra yap tý - ðým bir ib ri ðin ü ze ri ne ken dim de Or ta hi sar Ma hal le si do ðum lu ol du ðum i çin bu ma hal le de do ðan Ka nu nî Sul tan Sü ley man ýn res mi ni yap tým de di. Dem li ðin ü - ze ri ne Av ru pa Genç lik O lim pik O yun la rý nýn (E YOF) ham si lo go su nu iþ le di ði ni i fa de e den Ça vuþ, Dem lik o - yun lar i çin ken te gel me si bek le nen 10 bin ki þi ye çay ik - ram e de bi le cek ka pa si te ye sa hip. Ge le cek mi sa fir le re ye te cek ka dar çay a lý yor di ye ko nuþ tu. Trab zon / a a Ký zýl de niz e köp rü tek rar gün dem de MISIR i le Su u di A ra bis tan ý ka ra yo lu i le bir bir le ri ne bað la ya cak köp rü pro je si nin u zun bir a ra dan son ra tek - rar gün de me gel di ði bil di ril di. Su u di A ra bis tan dan ya - yýn ya pan A rap News ad lý in ter net si te si nin Mý sýr lý bir dip lo ma tý kay nak gös te re rek ya yýn la dý ðý ha be ri ne gö re, 32 ki lo met re u zun lu ðun da ol ma sý plan la nan köp rü i le il gi li Mý sýr ve Su u di A ra bis tan ýn ye ni bir ça lýþ ma yapýl ma sý na ka rar ver dik le ri be lir til di. Ay ný dip lo - mat, köp rü pro je si nin, ö nü müz de ki ay Su u di A ra - bis tan ýn Cid de þeh rin de ya pý la cak o lan Su u di-mý sýr Ýþ Kon se yi top lan tý sýn da gün de min üst sý ra la rýn da o - la ca ðý ný söy le di. Dip lo mat, köp rü nün u zun lu ðu nun Su u di A ra bis tan i le Bah reyn i bir bi ri ne bað la yan Kral Fahd köp rü sün den da ha u zun o la ca ðý ný kay de de rek, Or ta do ðu i le Af ri ka ül ke le ri ni bir bi ri ne bað la ya cak, ký - ta lar a ra sý ih ra cat ve it ha la tý ko lay laþ tý ra cak bir köp rü ye ih ti yaç ol du ðu nu da söz le ri ne ek le di. Ka hi re / a a

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

KAS TA MO NU LA HÝ KA SI ÜZERÝNE. Abdullah AYMAZ

KAS TA MO NU LA HÝ KA SI ÜZERÝNE. Abdullah AYMAZ KAS TA MO NU LA HÝ KA SI ÜZERÝNE Abdullah AYMAZ KASTAMONU LAHİKASI ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2005 Bu kitaptaki metin ve resimlerin, tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MYNMR GEREKEN DESTEK VERÝLMEDÝ u5 EL KS UYRISI u12 Medrese-i Yusufiye den mektup var Bir þekilde demir parmaklýklar arkasýna düþen, fakat Risale-i Nur u okuyup istifade eden, kendilerini Nurlarla muhafazaya

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÝDEOLOJÝK EÐÝTÝM AB SÜRECÝNE ENGEL

ÝDEOLOJÝK EÐÝTÝM AB SÜRECÝNE ENGEL HELÂL GID KONFERNSI BÞLDI ürkiye helâl gýdada öncülük edecek u16 GER ÇEK EN H BER VE RiR IL: 42 S I: 14.958 S NIN BH I NIN MÝF HI, MEÞ VE RE VE ÞÛ RÂ DIR 14 EKÝM 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı