AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ"

Transkript

1 AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10. Maddesine Ýliþkin Ýçtihat Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Genel Müdürlüðü Fransýzcadan Çeviren : Prof. Dr. Durmuþ TEZCAN DEÜ Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi ÝZMÝR Bu kitap Avrupa Konseyi nin katkýlarýyla basýlmýþtýr.

2 Türkçe yayýn: Avrupa da Düþünce Özgürlüðü Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10. Maddesine Ýliþkin Ýçtihat ISBN Avrupa Konseyi, 2002 ve ISBN Etki Yayýncýlýk, 2002 Ýngilizce yayýn : Freedom of expression in Europe Convention on Human Rights ISBN Avrupa Konseyi, 2002 Case law concerning Article 10 of the European Fransýzca yayýn: La liberté d'expression en Europe La jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'homme ISBN Avrupa Konseyi, 2002 Bu kitap, Ýnsan Haklarý Genel Müdürlüðü Medya Bölümü Sekreterliði bünyesinde ele alýnmýþ olup, güncelleþtirilmiþ þeklini bu Sekreterlik hazýrladýðý için, özellikle Bayan Zornitza Capel e teþekkür eder. Bütün kesin hüküm, rapor ve kararlara Divan ýn biliþim verileri üzerinden internet aracýlýðýyla adresinden ulaþýlabilir. Bu eserde açýklanan görüþler, deðinilen hukuki belgeler, hiçbir üye devlet hükümetini, Avrupa Konseyinin kurucu organýný veya Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesine göre kurulan herhangi bir organý baðlayacak þekilde yorumlanamaz. Avrupa da Düþünce Özgürlüðü Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10. Maddesine Ýliþkin Ýçtihat adlý kitabýn Türkçe çevirisinin özgün tasarýmý ve baskýsý Etki Yayýncýlýk tarafýndan yapýlmýþtýr.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 5 1. Düþünceyi Açýklama Özgürlüðüne Ýliþkin Ýçtihat 7 A. Medya Özgürlüðü 9 1. Divan ýn Kesin Hükümleri, 9 2. Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 23 B. Radyo Yayýnlarýnýn Denetimi Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 31 C. Bilgilendirilme hakký Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 38 D. Ticari Söylemler Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 40 E. Kamu yararýnýn Korunmasý Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 50 F. Baþkalarýnýn Haklarýnýn Korunmasý Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 59 G. Yargýnýn Etkinlik ve Saygýnlýðýnýn Korunmasý Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý Baþlýca Kesin Hüküm, Rapor Ve Kararlar 63 A. Divan ýn Kesin Hükümleri 63 B. Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 74 Kavramlar Dizini 93 Kronolojik Sýraya Göre, Avrupa Ýnsan Haklarý Komisyon ve Divaný na Yapýlan Baþvurular 93 Alfabetik sýraya göre, Avrupa Ýnsan Haklarý Divaný nýn kararlarý 99

4

5 Giriþ Bu kitap, 31 Aralýk 2001 itibarýyla þunlarý içermektedir : Düþünceyi açýklama özgürlüðüne iliþkin içtihatla ilgili bir deðerlendirme. Bu kitapta doðrudan ve esas itibarýyla 10. maddeye iliþkin davalar dikkate alýnmýþtýr. Bununla birlikte bu maddenin, Sözleþmenin ister kapsamýný daraltan (özellikle 15, 16, 17. maddeler), ister daha belirgin bir korumayý güvence altýna alan (özellikle 8, 9, 11. maddeler) tüm hükümlerinin ýþýðýnda deðerlendirilmesi önemlidir ; Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin genelde 10. maddesine ve özelde de iletiþim (medya) özgürlüðüne iliþkin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin baþlýca kesin hükümleri ve kararlarýndaki atýflar (A Bölümü) ile Avrupa Ýnsan Haklarý Komisyonu nun en önemli raporlarý (B Bölümü) Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 11 nolu Protokolünün yürürlüðe girmesiyle 1 Kasým 1998 de oluþturulan yeni Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, sürekli olarak faaliyet gösteriyor ve Sözleþmenin eski denetim organlarýnýn (Divan ve Komisyon) yerine geçiyor.

6

7 1. Düþünceyi Açýklama Özgürlüðüne Ýliþkin Ýçtihat Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin (bundan böyle Sözleþme kýsaltmasý kullanýlacaktýr) 10. maddesinde düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðü düzenlenmiþtir. Sözleþme 4 Kasým 1950 de imzalanmýþ, 3 Eylül 1953 de yürürlüðe girmiþ ve Avrupa Konseyine üye 43 devletten 41 tanesi tarafýndan onaylanmýþtýr madde þöyledir : Herkes düþünceyi açýklama hakkýna sahiptir. Bu hak düþünce hürriyetini ve resmi makamlarýn müdahalesi ve memleket sýnýrlarý söz konusu olmaksýzýn, haber veya fikir almak veya vermek özgürlüðünü içerir. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon iþletmelerini bir izin rejimine tabi kýlmalarýna engel deðildir. Bu hürriyetlerin kullanýlmasý, ulusal güvenliði, toprak bütünlüðü, kamu güvenliði, düzenin korunmasý, suçu önlenmesi, saðlýðýn ya da ahlakýn ve baþkalarýnýn þöhret ya da haklarýnýn korunmasý için, demokratik bir toplumda zorunlu önlemler niteliðinde olarak, gizli haberlerin açýklanmasýnýn engellenmesi ya da yargý erkinin üstünlüðünün ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý bakýmýndan, kanunla belirli iþlemlere, koþullara, sýnýrlamalara ya da yaptýrýmlara baðlý tutulabilir.* Avrupa Ýnsan Haklarý Komisyon ve Mahkemesi nin (bundan sonra Komisyon ve Divan denilecektir) bu maddeye iliþkin içtihatý zengindir. 2 Divan düþünceyi açýklama özgürlüðünü, demokratik toplumlarýn ilerlemesi ve her ferdin geliþimi için temel koþullardan birini oluþturduðu þeklinde nitelendirmiþtir. 3 Bundan baþka, Divan, Association Ekin davasýnda, Sözleþmenin 10. maddesiyle tanýnan haklarýn sýnýr tanýmayan bir deðere sahip olduðunu teyit etmiþtir. 4 Divan a gore, özellikle yabancý kaynaklý yayýnlarý düzenleyen bir tüzüðün bulunmasý, doðrudan Sözleþmenin 10. maddesinin 1. fýkrasý ile tam bir tezat oluþturur (paragraf 62) da geçerli olan * Resmi çeviri metni þöyledir (Çevirmenin notu): Her fert ifade ve izhar hakkýna maliktir. Bu hak içtihat hürriyetini ve resmi makamlarýn müdahalesi ve memleket sýnýrlarý mevzuubahis olmaksýzýn, haber veya fikir almak veya vermek serbestisini ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon iþletmelerini bir müsaade rejimine tabi kýlmalarýna mani deðildir. Kullanýlmasý vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler, demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, milli güvenliðin, toprak bütünlüðünün veya amme emniyetinin, nizamý muhafazanýn, suçun önlenmesinin, saðlýðýn veya ahlakýn, baþkalarýnýn þöhret veya haklarýnýn korunmasý, gizli haberlerin ifþaasýna mani olunmasý veya adalet kuvvetinin üstünlüðünün ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý için ancak ve kanunla, muayyen merasime, þartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabi tutulabilir. 1 Ermenistan ve Azerbeycan, Sözleþmeyi isim sýrasýna gore 26 Nisan 2002 ve 15 Nisan 2002 de onayladýlar. Avrupa Konseyine 24 Nisan 2002 de giren Bosna Hersek, Sözleþmeyi 12 Temmuz 2002 de onayladý (15 Temmuz 2002 de). 2 Yukarýda verilen özete bkz. Strazburg un bu içtihadýna, Sözleþmenin doðrudan uygulanma özelliði nedeniyle üye ülkelerde ulusal düzeyde alýanan kararlara da bakýnýz. Bundan baþka ayrýca bkz. Luzius Wildhaber, «The right offend, shock or disturb? aspects of freedom of expression under the European Convention on Human Rights to», The Irish Jurist (yayýn aþamasýnda) ; Voorhoof Dirk, «Guaranteeing the freedom and independence of the media», in Media and Democracy, Éditions du Conseil d Europe, Strasbourg 1998, pp tarihli Handyside( Ýngiltere) Kararý, Série A, n 24, paragraf tarihli Association Ekin Kararý, paragraf AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

8 durumun, yabancý yayýnlarý daha katý bir denetime tabi tutmayý haklý kýldýðýný tesbit etmekle birlikte, Divan, böyle bir ayrýmcý mevzuatý yürürlükte tutmanýn çok zor savunulabilir olduðunu düþünmektedir (paragraf 62). Sözleþmeye göre, düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðü mutlak deðildir. Devlet bu özgürlüðe (düþünce, haber ve fikirlerin açýklanýþý hangi araçla olursa olsun), haklý olarak müdahale edebilir. Bu çerçevede 10. maddenin 1. paragrafýnýn üçüncü cümlesinin (Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon iþletmelerini bir izin rejimine tabi kýlmalarýna engel deðildir.) 2. paragraf ile baðlantýlý olarak uyumunu ortaya koymakta fayda vardýr. Divan ýn açýklamasýna göre, üçüncü cümlenin amacý : Devletlerin topraklarý üzerinde radyo yayýncýlýðýný örgütlemeyi, özellikle teknik yönleri açýsýndan bir izin rejimine tabi tutabileceðini açýklamaktýr. Bunlar önemli olduðu kadar, müstakbel istasyonun nitelik ve amaçlarýna, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde uyum olanaklarýna, belli bir kitlenin hak ve gereksinimlerine ve uluslararasý hukuki belgelerden doðan diðer yükümlülüklere iliþkin diðer gerekçeler de bir iznin verilip verilmemesinin koþulu olabilir. Bununla birlikte 2. paragrafýn öngördüðü gayelerden biriyle baðdaþamayabilen 1. paragrafýn üçüncü cümlesi açýsýndan yasal olan amaca baðlý olarak müdahale söz konusu olabilir. Ancak, bunlarýn Sözleþmeye uygunluðu, böyle bir müdahale için diðer zorunululuklarýn ýþýðýnda yorumlanmak zorundadýr. 5 Eðer 2. paragrafta öngörülen koþullar yerine getirilmemiþse, düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðünün sýnýrlandýrýlmasý Sözleþmenin bir ihlalini oluþturur. Hukuka uygun sýnýrlama halleri yasa ile öngörülmeli 6 ve demokratik bir toplumda zorunlu önlemler niteliðinde olmalarý halinde kabul edilebilmelidir. 10. maddenin 2. paragrafýnda kabul edilebilirliði beyan edilen düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðünün kullanýlmasýna getirilen sýnýrlamalar üç kýsýmdýr : Genel yararý korumaya dönük olanlar (ulusal güvenliði, toprak bütünlüðü, kamu güvenliði, düzeni koruma, suçu önleme, saðlýðý ya da ahlaký koruma); Diðer kiþisel haklarý korumaya dönük olanlar (baþkalarýnýn þöhret ya da haklarýnýn korunmasý, gizli haberlerin açýklanmasýnýn engellenmesi) ; Yargý erkinin üstünlüðünün ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý için zorunlu olanlar. Bu liste çok geniþ görünebilir, fakat her sýnýrlamanýn, kanunla öngörülmesi ve demokratik bir toplumda zorunlu olmasý gerekir. Divan, birçok defa, Avrupa denetimi çerçevesinde müdahalenin zorunluluðunun test edilmesinin öneminin altýný çizmiþtir tarihli Informationsverein Lentia ve diðerleri ( Avusturya) Kararý, Série A, n 276, paragraf Örneðin Divan, bir davada, baþvuranýn yazýlmýþ eserlere, radyo ve televizyona ulaþma arzusuna yasal dayanaðý olmaksýzýn getirilen sýnýrlamalarýn ve ayný þekilde psikiyatri kliniðine kapatýldýðý ve tedavi gördüðü sýrada haber alma hakkýnýn kullanýlmasýna müdahalenin 10. maddeyi ihlal ettiði sonucuna varmýþtýr tarihli Herczegfalvy( Avusturya) Kararý, Série A, n 244. Ayrýca bkz tarihli Hashmann ve Harrup( Ýngiltere) Kararý, Recueil, 1999 VIII. Bu davada Divan, düzgün hareket etme (bien se conduire) deyiminin, ahllaka aykýýrýý biir davranýýþ (Ýngiliz hukukunda bu davranýþ, davacýnýn günümüzdeki yurttaþlarýnýn çoðunluðu açýsýndan, iyiden çok, kötü nitelikli özelliði olan anlamýna gelmektedir) takýnmama þeklindeki tanýmýnýn özellikle belirsiz olduðunu ve baþvuranlara gelecekte nasýl davranmalarý gerektiðine iliþkin yeterli ipuçlarý vermediðini tespit etmiþtir. AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 8

9 Divan ýn sürekli içtihatýna göre : Üye devletler müdahalenin zorunluluðunu deðerlendirme konusunda belli bir takdir hakkýna sahiptir, fakat bu takdir hakký, duruma göre, az veya çok daha geniþ Avrupa denetimi ile eþ zamanlýdýr. Eðer bu müdahale 10. maddenin 1. paragrafýnda güvence altýna alýnan hak ve özgürlüklerin kullanýmýna iliþkin ise, Divan ýn birçok kere vurguladýðý gibi, bu haklarýn önemi nedeniyle, denetimin çok sýký olmasý gerekir. Bunlarý sýnýrlama zorunluluðu inandýrýcý bir þekilde ortaya konulmalýdýr. 7 Divan bu yaklaþýmý, yakýn bir zaman önce ulusal takdir hakkýnýn, basýn özgürlüðünün saðlanmasý ve korunmasýna iliþkin demokratik bir topluluðun çýkarý ile çatýþtýðýný belirterek teyit etmiþtir. 8 A. Medya Özgürlüðü 1. Divan ýn Kesin Hükümleri Divan a, 10. maddenin uygulama alaný ile ilgili olarak ilk kez, 1960 da, gazetecilik ve yazarlýk mesleðinden ömür boyu bir yasaklamaya iliþkin De Becker davasý götürülmüþtür. Maðdur lehine 1961 yýlýnda Belçika kanununun deðiþtirilmesi üzerine, Divan ýn artýk davayý sürdürmesinde hiçbir yarar kalmamýþtý ve davayý düþürmeye karar vermiþtir. 9 Divan, Engel ve diðerleri davasýnda, 1976 Haziran ayýnda, askeri disipline saldýran makaleler yayýnlanmasý nedeniyle Hollandalý askerlere uygulanan bir disiplin cezasýnýn, onlarý düþünceyi açýklama özgürlüðünden yoksun býrakmak olmadýðýný, fakat bu özgürlüðün kötüye kullanýlmasýný önlemek olduðunu ve dolayýsýyla bir ihlalin bulunmadýðýný hükme baðlamýþtýr. 10 Divan, ilk kez, basýn yoluyla düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðünün ihlaline Sunday Times n 1 davasýnda karar vermiþtir. Bu davada Divan, 1979 Nisan ayýnda, bir ilaca ve bununla ilgili davalara iliþkin bir makalenin yayýnlanmasýný engelleyen bir ihtarýn 10. maddeyi ihlal ettiðine karar vermiþtir. O tarihteki Contempt of Court a (mahkeme emrini yerine getirme yükümlülüðüne) iliþkin Ýngiliz hukukuna göre alýnan bu önlem, demokratik bir toplumda zorunlu sayýlmamýþtýr. 11 Barthold davasýnda, Divan, 1985 Mart ayýnda, bir Alman veterinere Haksýz Rekabete Ýliþkin Kanununa ve meslek kurallarýna göre basýna bazý açýklamalarda tarihli Autronic AG( Ýsviçre) Kararý, Série A, n 178, paragraf tarihli Worm( Avusturya) Kararý, Recueil, 1997 V, paragraf tarihli De Becker( Belçika) Kararý, Série A, n tarihli Engel ve diðerleri ( Ho landa) Kararý, Série A, n tarihli Sunday Times n 1( Ýngiltere) Kararý, Série A, n 30, paragraf 65 9 AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

10 bulunma konusunda yapýlan yasaklamalarýn düþünceyi açýklama özgürlüðünü ihlal ettiðine karar vermiþtir. 12 Lingens davasýnda, Divan, 1986 Temmuz ayýnda, basýna iliþkin bu ilkelerin kapsamýna açýklýk getirmiþtir : Özellikle baþkalarýnýn saygýnlýðýný koruma amacý ile öngörülen sýnýrlarý (basýnýn) aþmamasý gerekiyorsa, gene de, kamu yararý olan diðer alanlarda olduðu gibi, kendisinin siyasi arenada tartýþýlan sorunlara iliþkin haber ve düþünceleri duyurmasý gerekir. Bunlarý yayma görevine, toplum için bunlarý alma hakký da eklenir. 13 Divan a göre, basýn özgürlüðü kamuoyuna yöneticilerin düþüncelerini ve tavýrlarýný öðrenme ve deðerlendirmenin en iyi olanaklarýndan birini saðlar. Bu nedenle bu kapsamda : Bir siyaset adamýna karþý bu sýfatýnýn hedef alýnmasý halinde eleþtiri sýnýrý bir basit kiþiye nazaran daha geniþtir : ikincisinden farklý olarak, birincisinin þüphesiz ve bilinçli olarak tavýr ve hareketlerinin gerek gazeteciler ve gerekse yurttaþlarýn çoðunluðu tarafýndan dikkatle denetlenmesi söz konusu olacaktýr; bu nedenle daha büyük bir hoþgörü göstermesi gerekir. (paragraf 42) Divan, hakaret davalarýnda, maddi olaylarla, açýklanan deðer yargýlarý arasýnda bir ayýrým yapmayý zorunlu görmüþtür. Eðer birincilerin maddi varlýðý kanýtlanabilirse, ikinciler varlýklarýnýn bir gösterisini yapmaya izin vermezler (paragraf 46). Bu esasa göre, Divan, örneðin Avusturya Ceza Kanununun 111. maddesi gereðince, basýn yoluyla bir siyaset adamýna hakaretten dolayý baþvurana verilen para cezasý, 10. maddede güvence altýna alýnan düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðüne haksýz bir müdahale oluþturmuþtur. Barfod davasýnda, Divan, 1989 Þubat ayýnda, baþvuranýn, siyasal tercihlerin söz konusu olduðu hassas bir davadaki kararlarý nedeniyle meslekten olmayan iki hakime hakaretten mahkûmiyetinin 10. maddeyi ihlal etmediðine karar vermiþtir. Divan, bununla birlikte, kamu yararýna sorunlar konusunda, yurttaþlarýn görüþ bildirmelerini cezai veya diðer yaptýrýmlarla korkutarak, isteksiz kýlmaktan sakýnmak gerektiðinin altýný çizmiþtir. 14 Divan, 1990 Mayýs ayýnda, görülmekte olan bir davaya iliþkin bilgileri bir basýn konferansýnda açýklayarak, Vaud Kantonu Ceza Usul Kanunuyla güvence altýna alýnan ön soruþturmanýn gizliliðini ihlalden bir para cezasýna çarptýrýlan bir Ýsviçreli gazeteciye iliþkin Weber davasýnda kararýný verdi. Divan, bu mahkûmiyetin, düþünceyi açýklama tarihli Barthold( Almanya) Kararý, Série A, n tarihli Lingens( Avusturya) Kararý, Série A, n 103, paragraf tarihli Barfod( Danimarka) Kararý, Série A, n 149, paragraf 29 AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 10

11 özgürlüðüne yapýlan müdahaleye iliþkin olarak izlenen yasal amacýn gerçekleþmesi açýsýndan demokratik bir toplumda zorunlu olmadýðý ölçüde, 10. maddeyi ihlal ettiði sonucuna vardý. Divan bu bilgilerin daha önceki basýn konferansýnda açýklandýðýný ve toplumun önceden bildiði olaylarýn gizliliðini korumada artýk yarar mevcut olmadýðýný ortaya çýkarmýþtýr Mayýs ayýnda, Divan, Oberschlick (n 1) davasýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Bu dava, bir siyaset adamý tarafýndan baþvurana karþý açýlan bir hakaret davasýna ve baþvuranýn bu doðrultuda mahkûmiyetine iliþkindir. Divan, baþvuranýn beyanlarýnýn deðer hükümleri oluþturmasý nedeniyle demokratik bir toplulukda müdahalenin gerekli olmadýðý gerekçesiyle 10. maddenin ihlaline karar verdi. 16 Eski bir Ýngiliz Ýstihbarat Teþkilatý mensubunun yazmýþ olduðu Spycatcher baþlýklý anýlarla ilgili olarak, 1986 Temmuz ayýnda, The Observer ve The Guardian gazetelerine ve ardýndan Sunday Times a teþmil edilen, geçici yayýn yasaðýna iliþkin iki baþvuru, 1991 Kasým ayýnda, Ýngiltere ye karþý Divan önüne gelmiþtir. Divan, her iki davada, bu kitabýn daha önceden Amerika da yayýnlanmýþ olmasýndan dolayý, içeriðinin sýr olmaktan çýktýðý, dolayýsýyla müdahalenin artýk gerekli olmadýðý gerekçesiyle, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Observer ve Guardian davalarýnda 17 ihal birinci döneme (1986 Temmuz ayýndan 1987 Temmuz ayýna) ait deðil, ikinci döneme (1987 Temmuz ayýndan 1988 Ekim ayýna) iliþkindi. Birinci dönemde (el yazmasý metin henüz yayýnlanmamýþtý) gerçeði bilmek konusunda toplumun tasasýna yanýt verme gereksiniminin, ulusal güvenliði koruma gereðinden daha önemli olduðu doðru deðildir. Sunday Times (n 2) ile ilgili ikinci davada, Divan, Lodlar Kamarasý tarafýndan konulan yayýn yasaðýnýn, baþvuranýn, Sözleþmenin 10. maddesinden doðan haklarýný ihlal ettiðine karar verdi Nisan ayýnda, Divan, Caste ls kararýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Baþvuru, Bask militaný ve Ýspanya Parlamentosu üyesi baþvuranýn, hükümetin, Basklara karþý silahlý gruplarýn saldýrýlarýný desteklediðine veya hoþgörü ile karþýladýðýna dair makalesinin yayýnlanmasýndan sonra hükümeti tahkir suçundan mahkûmiyetine iliþkindi. Bu konuda Divan þu gözlemlerde bulundu : Bir hukuk devletinde basýnýn oynadýðý önemli rolü unutmamak gerekir. (...) Basýn özgürlüðü yurttaþlara, kendilerini yönetenlerin tavýr ve düþüncelerini öðrenmenin en iyi yollarýndan birini oluþturur. Özellikle siyasetçilere kamuoyunun endiþelerini anlatmak ve yorumlamak fýrsatý verir. Demokratik toplum kavramýnýn özünde yatan özgür tartýþma yöntemine herkesin katýlma olanaðýný saðlar tarihli Weber( Ýsviçre) kararý, Série A, n tarihli Oberschlick(n 1)( Avusturya) kararý, Série A, n tarihli The Observer ve Guardian Newpapers Ltd( Ýngiltere) kararý, Série A, n tarihli Sunday Times(n 2)( Ýngiltere) Kararý, Série A, n tarihli Caste ls( Ýspanya) Kararý, Série A, n 236, paragraf AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

12 Bir gazetede polisin sert davranýþlarýna iliþkin iki makale yayýnlamaktan para cezasýna mahkûm edilen baþvurana iliþkin Thorgeir Thorgeirson davasýnda, Divan, 1992 Haziran ayýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Divan, yapýlan müdahalenin baþkalarýnýn þöhret ya da haklarýnýn korunmasýna iliþkin yasal amaçla oranlý olmadýðý sonucuna vardý. Basýnýn bazý sýnýrlarý aþmamasý gereðine raðmen, toplumu ilgilendiren sorunlar hakkýnda haber ve fikir verme yetkisine sahiptir. Bu tür haber ve fikirleri yaymak görevi, toplumun bunlarý öðrenme hakkýnýn karþýlýðýný oluþturur Aðustos ayýnda, Divan, Schwabe davasýnda, müdahalenin baþkalarýnýn ününü korumak için demokratik bir toplumda zorunlu olmadýðýndan 10. maddenin ihlaline karar verdi. Baþvuru, bir adli suçtan cezasýný çekmiþ olan bir siyasetçiye yaptýðý saldýrýdan dolayý baþvuranýn mahkûmiyetine iliþkindi Eylül ayýnda, Divan, Jersild davasýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Dava konusu olayda, bir gazeteci, bir grup gençle canlý sohbet yaparken bunlarýn ýrkçý düþünceler açýklamalarý nedeniyle Danimarka ulusal yargý organlarýnca mahkûm edilmiþti. Divan a göre, röportajýn objektif olarak, ýrkçý düþünce ve fikirleri yayma amacý gütmüyordu : Objektif ve dengeli bir özet baþka nedenler yanýnda söz konusu kitle iletiþim aracý gibi olanaklarla çok farklý yollar seyredebilir. Basýnýn yerine geçerek gazetecinin hangi özet tekniðini kullanacaðýný söylemek, ne Divan a, ne de ulusal yargý organlarýna düþer. 22 Divan a göre, Bir gazeteciyi, bir sohbette, baþkasýnýn söylediði sözlerin yayýnýna yardým etmekten cezalandýrmak, basýnýn kamu yararý olan konulardaki tartýþmalara katkýsýný aðýr bir þekilde engeller ve çok ciddi nedenler olmaksýzýn kabul edilemez (paragraf 35). Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs ve Gubi davasýnda verilen Aralýk 1994 tarihli kararla, Divan, her iki baþvuranýn düþünceyi açýklama özgürlüðünün ihlal edildiði sonucuna vardý. Olayda, Igel dergisinin Milli Savunma Bakanýnýn ret kararý nedeniyle bir askeri garnizon sahasýnda askerler arasýnda daðýtýmý mümkün deðildi. Bu daðýtým yasaðýnýn, düzenin savunulmasýna iliþkin Bakanýn güttüðü amaç ile oranlý olmadýðý belirlendi Þubat ayýnda, Divan, Vereniging Weekblad Bluf! kararýnda, oy birliði ile 10. maddenin ihlaline karar verdi. Ýç güvenlik servislerine iliþkin gizli bir haberi yayýnlama tarihli Thorgeir Thorgeirson( Ýzlanda) Kararý, Série A, n 239, paragraf tarihli Schwabe( Avusturya) Kararý, Série A, n 242 B tarihli Jersild ( Danimarka) Kararý, Série A, n 298, paragraf tarihli Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs ve Gubi( Avusturya) Kararý, Série A, n 302. Buna karþýlýk Komisyon, 1997 Þubat ayýnda, askeri kanunlara itaatsizliðe teþvikten bir mahkumiyetin düzeni koruma ve suçu önleme yasal amacýný güdüldüðü dikkate alýndýðýnda 10. madde hükümlerine aykýrýlýk bulunmadýðý sonucuna varmýþtý. Bkz. R. Saszmann Avusturya baþvurusu, n 23697/94, tarihli yayýnlanmamýþ karar. AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 12

13 gerekçesiyle, baþvuran derneðin çýkardýðý bir derginin önce toplatýlmasý ve sonra piyasada dolaþýmýnýn yasaklanmasý, düþünceyi açýklama özgürlüðünün kullanýlmasý ile oranlý olmayan bir müdahale oluþturur. El koyma sonrasý yeni baský yapýlmýþ ve 2500 nüsha daðýtýlmýþtý. Ýnsanlarýn büyük bir çoðunluðu için haberlere ulaþma olanaðý saðlandýðýndan bunlarý devlet sýrrý olarak korumanýn artýk 10. madde açýsýndan haklý bir gerekçesi kalmamýþtý. 24 Prager ve Oberschick davasýnda, Divan, eleþtirisel bir yorumun yayýnýyla bir hakime hakaretten bir gazeteci ve yayýncýnýn mahkûmiyetinin 10. maddenin ihlalini oluþturmadýðýna, Nisan 1995 tarihinde karar verdi. Basýnýn bir hukuk devletinde oynadýðý önemli iþleve raðmen, basýnýn bazý sýnýrlamalara uymasý gerekir. Baþvuran tarafýndan hakimin kiþisel ve mesleki bütünlüðüne karþý çok sert eleþtiriler iyi niyetten yoksun olup, basýn ahlak kurallarý ile baðdaþmaz. Divan a göre, söz konusu olayýn özellikleri ve devletlere býrakýlan takdir hakký dikkate alýndýðýnda, düþünceyi açýklama özgürlüðüne yapýlan böyle bir müdahale, baþkalarýnýn þöhretinin korunmasý ve yargý erkinin gücünün saðlanmasý açýsýndan oransýz sayýlamaz. Bu durumda, böyle bir müdahale demokratik bir toplumda zorunlu sayýlmalýdýr. 25 Geçmiþ dönemde savaþ suçlarý iþlemek suçlamasýyla bir özel okul müdürüne hakaretten tedbir konulmasý ve 1,5 milyon sterlin miktarýndaki bir paranýn zarar ziyaný tazmin için ödettirilmesine iliþkin Tolstoy Miloslavsky davasý ile ilgili olarak, Divan, Temmuz 1995 tarihli kararýnda, oy birliði ile müdahalenin oranlý olmadýðýna, bu nedenle, 10. maddenin ihlaline karar vermiþtir. Divan a göre, o tarihte iç hukukun belirleme olanaðý tanýdýðý zarar ziyan miktarý, baþkalarýnýn þöhretinin ya da haklarýnýn korunmasý bakýmýndan gerekli olduðu söylenemez Mart ayýnda, Divan, Goodwin kararýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Dava, bir gazeteci olan baþvurana, haber kaynaklarýný açýklamasýný içeren bir ihtar kararýna iliþkindi. Divan, gazetecilerin haber kaynaklarýnýn korunmasýnýn, basýn özgürlüðünün temel taþý olduðu sonucuna varmýþtýr. Bu korumanýn önemi, çeþitli ulusal basýn ahlak kurallarý ve insan haklarýna ve basýn özgürlüðüne iliþkin karar 27 ile gazetecilerin haber kaynaklarýnýn korunmasýna iliþkin Avrupa Parlementosu kararý 28 tarafýndan teyit edilmiþtir. Sadece kamu yararýna üstün bir zorunluluk (paragraf 39), haber kaynaklarýna bir müdahaleyi haklý kýlabilir. Somut olayda, ne haber kaynaklarýný açýklama emri, itaatsizliðe baðlý para cezasý, 10. maddenin 2. fýkrasý bakýmýndan yeterli sayýlan haklý sebepleri oluþturur tarihli Vereniging Weekblad Bluf! ( Ho landa) Kararý, Série A, n 306 A tarihli Prager ve Oberschick( Avusturya) Kararý, Série A, n tarihli Tolstoy Miloslavsky( Ýngiltere) Kararý, Série A, n 316 B 27 Kitle iletiþim politikasýna iliþkin 4. Avrupa bakanlar komitesi tarafýndan kabul edilmiþtir (Prague: 7 8Aralýk 1994) , JOCE n C 44/ tarihli Goodwin( Ýngiltere) Kararý, Recueil, 1996 II. Negatif haklarý koruyup korumama ile ilgili olarak düþünceyi açýklama özgürlüðüne iliþkin 10/1. maddesi konusunda açýkça tavýr belirlememesine karþýn, Komisyon bu güvenceyi raporunda açýkça belirlemiþtir. Bkz tarihli Goodwin Raporu, paragraf AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

14 1997 Þubat ayýnda, Divan, bir istinaf mahkemesinde görev yapan birçok hakime hakaret eden iki gazetecinin mahkûmiyetini müteakip 10. maddenin ihlaline karar verdi. Yukarýda belirtilen önemli ilkeleri tekrar vurgulayarak, Divan basýn özgürlüðünün belli miktarda aþýrýlýk ve hatta kýþkýrtma içerebileceðini hatýrlattý. 30 Bu davada, gazeteciler tarafýndan yayýnlanan isnatlar, kural olarak, gerçeðin bir teþhiri olarak algýlanmamasý gereken bir görüþe benzer (paragraf 47). Bu durumda, baþvuranlarýn mahkûmiyeti, 10. maddenin 2. fýkrasý uyarýnca haklý sayýlamaz Temmuz ayýnda, Oberschlick (n 2) davasýnda, Divan ýn bu içtihatý teyit etmesi gerekmiþtir. Somut olayda, bir gazeteci hakaret nedeniyle mahkûm olmuþtu. Bir siyaset adamý tarafýndan yapýlan bir konuþmayý yorumlayan bu yazýda, adýgeçeni, ahmak (Almancasý trottel ) yerine koymuþtu. Divan a göre, söz konusu konuþma açýkça kýþkýrtmaya yönelikti ve bu nedenle kural olarak, gerçeðin bir teþhiri olarak algýlanmamasý gerekiyordu Aðustos ayýnda, Worm davasýnda, Divan, bir gazetecinin eski bir bakanýn karýþtýðý ceza davasýna tesir edebilen bir yazý yazmaktan para cezasýna mahkûmiyetinin 10. maddeyi ihlal etmediðine karar verdi. Divan a göre : Adaletin iyi iþleyiþ amaçlarýna uygun olarak belirlenen sýnýrlarý aþmamak kaydýyla, gözlemler dahil adli yargýlamalarýn eleþtirileri (analizleri), bunlarý duyurmaya yardým eder ve Sözleþmenin 6. maddesinin 1. paragrafýnda öngörülen duruþmalarýn aleni surette yapýlmasý zorunluluðu ile gayet iyi baðdaþýr. 32 Somut olayda, Divan, baþvuranýn yazýsýnýn adaletin iyi iþleyiþ amaçlarýna uygun olarak belirlenen sýnýrlarý aþtýðýna, zira davanýn sonucunu etkileyecek nitelikte olduðuna karar verdi Eylül ayýnda, Lehideux ve Isorni davasýnda, Divan, bir ulusal gazetede Mareþal Pétain e itibarýný iade eden reklam broþürü yayýnlamaktan sembolik bir zarar ziyanýn tazminine iliþkin ceza mahkûmiyetinin, Sözleþmenin 10. maddesinin ihlalini tarihli De Haes ve Gijsels( Belçika) Kararý, Recueil, 1997 I, paragraf 46. Komisyon ise, bu güvenceyi raporunda, ciddi bir amaç gütmek kaydýyla, yaralayýcý veya þoke edici terimler içerse bile, kamuoyundaki bir tartýþmanýn genel yararý, baþkalarýnýn ününü koruma yasal amacýndan daha büyük bir aðýrlýða sahiptir. Bkz. De Haes ve Gijsels Belçika baþvurusu, tarihli Komisyon Raporu, paragraf tarihli Oberschlick (n 2)( Avusturya) Kararý, Recueil, 1997 IV, paragraf tarihli Worm( Avusturya) Kararý, Recueil, 1997 V, paragraf 50. Sözleþmenin 6. maddesinin 1. paragrafý þu hükmü içerir : Her þahýs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek cezai sahada kendisine karþý serdedilen bir isnadýn esasý hakkýnda karar verecek olan, kanuni, müstakil ve tarafsýz bir mahkeme tarafýndan davasýnýn makul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlenmesini istemek hakkýný haizdir. Hüküm aleni olarak verilir, þu kadar ki demokratik bir toplulukta amme intizamýnýn veya milli güvenliðin veya ahlakýn yararýna veya küçüðün menfaati veya davaya taraf olanlarýn korunmasý veya adaletin selametine zarar verebileceði bazý hususi hallerde, mahkemece zaruri görülecek ölçüde, aleniyet davanýn devamýnca tamamen veya kýsmen Basýn mensuplarý ve halk hakkýnda tahdid edilebilir. AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 14

15 oluþturduðuna karar verdi. 25. sayfada zikredilen içtihat ile uyumlu olarak (bkz. dipnot 62), Divan, pronazi (Nazi sempatizaný) bir politikanýn savunulmasýnýn 10. maddenin korumasýndan yararlanamayacaðýný teyit etti. 33 Fakat, somut olayda, reklam, þiddete, Nazi zulmüne veya Alman gücünün üstünlüðüne ve vahþiliðine iliþkin göndermelerden uzak durdu. Divan, dava konusu metnin, þüphesiz Mareþal Pétain e onbinlerce Fransýz Yahudisinin ölüm kamplarýna yollanýp yok edilmesine bilerek katkýda bulunmasý olayýný geçiþtirdiðini kabul etmiþtir (paragraf 54). Bununla birlikte, Divan, diðer baþka nitelikte gerekçeleri de dikkate almýþtýr. Bir yandan, Divan, iddia makamýnýn baþvuranlarý kovuþturmaya gerek görmemesine iliþkin tavrýný dikkate almýþtýr. Divan, ardýndan, yayýnda zikredilen olaylardan beri uzun bir zaman geçtiðini (kýrk yýl) ve bu yayýnýn bütün ülkenin kendi tarihini açýkça ve samimi olarak tartýþmaya davet edilmesi yönündeki gayretlere katýldýðýný düþünmektedir (paragraf 55). Divan, daha sonra, baþvuranlarýn çalýþtýklarý derneklerin hukuka uygun olduklarýný zikrediyor. Son olarak da, Divan, ( ) özellikle özel hukuk yollarýyla diðer müdahale ve çürütme olanaklarý varken, bir ceza mahkûmiyetinin aðýrlýðýnýn altýný çizerek, baþvuranlara verilen cezanýn oransýzlýðýna karar vermiþtir (paragraf 57) Aðustos ayýnda, mikro dalga fýrýnlarýn saðlýða zararlarýna hasrettiði yazýlar yayýnlamaktan baþvurana uygulanan yasaklamaya iliþkin Hertel davasýnda, Divan, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Divan, dava konusu olan yasaklama önlemlerinin oransýzlýðýný ortaya koydu. Avrupa hakimlerine göre : Söz konusu önlem, bu kiþinin (baþvuranýn) çalýþmalarýný kýsmen sansüre tabi tutar ( ) ve bir kamusal tartýþmada yeri olan, varlýðý inkar edilemeyen bir tezi açýkça sunma yeteneðini büyük ölçüde sýnýrlar. Ýleri sürülenin azýnlýk görüþü olmasý ve temelden yoksun bulunmasý önemli deðildir : kesinliðin ihtimal dýþý olduðu bir alanda, düþünceyi açýklama özgürlüðünün sadece genel olarak kabul edilen düþünceleri açýklamakla sýnýrlanmasý çok aþýrý olacaktýr. 34 Ocak 1999 tarihli Fressoz ve Roire kararýnda, Divan, haftalýk hiciv dergisi Le Canard enchaîné de Peugeot otomobil þirketi baþkanýnýn maaþýnýn geliþimini ayrýntýlý olarak açýklayan bir yazýnýn yayýnlanmasýný müteakip mali belge fotokopilerini saklama cürmünden mahkûmiyetin 10. maddenin ihlalini oluþturduðuna karar verdi. Divan, dava konusu yazýnýn genel yararý olan bir soruna iliþkin kamusal tartýþmaya bir katký getirdiðini belirtmiþtir 35 çünkü, bu yazýnýn yayýnlanmasý, belli baþlý Fransýz otomobil þirketleri bünyesindeki sosyal bir uyuþmazlýk çerçevesinde söz konusu olmuþtur. Divan a göre, yazýnýn amacý, haklara somut olayda yöneticiye ait olanlara zarar vermek deðil, fakat toplumu ilgilendiren güncel bir sorunu tartýþmaktýr. Somut olayda, iþ ve ücret genellikle fazla dikkat çekiyor ( ), toplumu bilgilendirmenin yararý, kendisine gönderilen belgelerin þüpheli menþei sebebiyle tarihli Lehideux ve Isorni( Fransa) Kararý, Recueil, 1998 VII, paragraf tarihli Hertel( Ýsviçre) Kararý, Recueil, 1998 VI, paragraf tarihli Fressoz ve Roire( Fransa) Kararý, Recueil, 1999 I, paragraf AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

16 baþvurana isnat olunan ödev ve sorumluluklara nazaran daha üstündür (paragraf 51, 52). Divan, gazetecilik meslek kurallarýna (etiðine) saygýlý olmak kaydýyla, doðru olaylarýn esasý üzerinde iyi niyetle düþüncelerini açýklamanýn ve güvenilir ve belirgin bilgiler vermenin, gazetecilerin genel yarar olan sorunlar hakkýnda haber verme haklarý çerçevesinde 10. maddeye göre korunduðu prensibini teyit etmiþtir (paragraf 54). Mayýs 1999 tarihli Bladet Tromsø ve Stensaas davasýnda, Divan, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Baþvuru, bir üçüncü kiþi tarafýndan yapýlan fok avýna iliþkin düzenlemedeki eksiklik iddiasýna iliþkin beyanlarýn yayýnlanmasý suretiyle hakaretten bir gazete ile yazý iþleri müdürünün zarar ziyanýn tazminine mahkûm edilmesine iliþkindi. Divan, ödev ve sorumluluklara saygý içinde, genel yararý olan tüm sorunlara iliþkin haber ve düþünceleri duyurmanýn basýna düþtüðünü hatýrlattý. Gazetenin iyi niyetli olduðunu ve içinde yazýlý olan olaylarýn doðruluðunu bizzat kontrol etmeye imkan bulamadýðý resmi bir rapora haklý olarak dayanabileceðini kabul etti. Demek ki somut olayda baþvuranlarýn düþünceyi açýklama özgürlüðüne konulan sýnýrlamalar ile baþkalarýnýn þöhretinin korunmasý yönünde güdülen amaç arasýnda makul bir oran mevcut deðildir. 36 Türkiye ye iliþkin 8 Temmuz 1999 tarihli beþ kararda, Divan, ülkenin güneydoðusundaki ulusal makamlarýn politikasýna iliþkin metinleri yayýnladýktan sonra devletin bütünlüðüne karþý propagandadan çeþitli dergilerin sahip ve yazý iþleri müdürlerinin mahkûmiyeti konusunda karar verdi. Bütün bu davalarda Divan, medya çalýþanlarýnýn çatýþma ve gerilim durumunda özel bir sorumluluk üstlendiklerini, zira, kin duygusunu yaymaya ve þiddeti kýþkýrtmaya destek olabileceklerini beyan etti. Bununla birlikte, Divan, önceki içtihatýna uygun olarak, kamuoyunu bölenler de dahil, siyasi sorunlara iliþkin haber ve düþünceleri duyurmanýn basýna düþtüðünü ve bu iþlevin toplumu bilgilendirme hakkýna uygun düþtüðünü vurguladý. Divan, ayrýca siyasi söylev alanýnda Sözleþmenin 10. maddenin 2. fýkrasý bakýmýndan düþünceyi açýklama özgürlüðünün sýnýrlandýrýlmasýna pek yer vermediðini hatýrlattý. Bu doðrultuda, Erdoðdu ve Ýnce 37,Sürek ve Özdemir 38 ve Sürek (n 4) 39 davalarýnda, Divan, yayýnlandýklarý ortam dikkate alýndýðýnda uyuþmazlýk konusu sözlerin þiddete teþvik oluþturmadýðýna karar verdi. Bu nedenle 10. maddenin ihlal edildiði sonucuna vardý. Divan a göre, söylevin þiddet derecesi veya yasaklanmýþ bir örgüt yöneticisinden gelmesi, düþünceyi açýklama özgürlüðüne müdahaleyi haklý kýlmaz 40. Üstelik, Divan, toplumun Türkiye nin güney doðusundaki durumu bir diðer þekilde deðelendirmeden haberdar edilme hakký konusunda ýsrar etti. Bütün bu tarihli Bladet Tromsø ve Stensaas( Norveç) Kararý, Recueil, 1999 III tarihli Erdoðdu ve Ýnce( Türkiye) Kararý, Recueil,1999 IV tarihli Sürek ve Özdemir( Türkiye) Kararý, henüz yayýnlanmadý tarihli Sürek (n 4) ( Türkiye) Kararý, henüz yayýnlanmadý tarihli Sürek ve Özdemir( Türkiye) Kararý, paragraf 61, henüz yayýnlanmadý. AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 16

17 unsurlarý ve cezanýn sertliðini dikkate alarak, Divan, baþvuranlarýn mahkûmiyetinin ulusal güvenlik ve toprak bütünlüðü þeklindeki güdülen yasal amaçlarla oranlý olmadýðýna karar verdi. Buna karþýlýk, Sürek (n 1) 41 ve Sürek (n 3) 42 davalarýnda, Divan, 10. maddenin ihlal edilmediði sonucuna vardý, zira, dava konusu yayýnlar, þiddete tahrik yönündeydi. Dergini sahibi sýfatýyla baþvuran, haberin toplanmasý ve yayýmý sýrasýnda gazeteciler ve yazý iþleri müdürleri gibi sorumludur. Yazýlarda açýklanan görüþlere þahsen ortak olmasa bile, faillerine þiddeti canlandýrmak için destek saðlamýþtýr. Bu nedenle, her iki davadaki mahkûmiyeti sosyal bir gereksinime yanýt oluþturuyordu. Temmuz 1999 tarihli Ceylan davasýnda, Divan, 10. maddenin ihlal edildiði sonucuna vardý. Baþvuru bir yazýda ülkenin güneydoðusundaki devlet politikasýný eleþtirerek þiddete tahrikten bir sendika baþkanýnýn mahkûmiyetine iliþkindi. Divan, kendi içtihatýna gönderme yaparak, hükümete karþý yapýlan eleþtirilerin kabul edilebilirliðinin herhangi bir kimseye veya bir siyaset adamýna yapýlandan daha geniþ olduðunu hatýrlatmýþtýr. 43 Somut olayda, dava konusu yazý, sertliðine raðmen, þiddete teþvik oluþturmuyordu. Üstelik, verilen cezalar çok aðýrdý. Divan, bu nedenle, baþvuranýn mahkûmiyetinin güdülen yasal amaçlarla oranlý olmadýðýna karar verdi. Temmuz 1999 tarihli Sürek (n 2) davasýnda, Divan, 10. maddenin ihlal edildiði sonucuna vardý. Dava, terörle mücadele ile görevli bazý memurlarýn kimliðini yayýnlamaktan baþvuranýn mahkûmiyeti ile ilgiliydi. Bu memurlarýn iþledikleri aðýr fiiller dikkate alýnarak, Divan, sadece fiillerinin deðil, fakat bunlarýn kimliklerinin de bilinmesinin toplumun genel yararýna olduðuna karar verdi. Ayrýca söz konusu haberler diðer gazeteler tarafýndan daha önce açýklandýðýndan memurlarýn kimliklerinin korunmasýndaki yarar oldukça azalmýþtý. 44 Buna karþýlýk, baþvuranýn mahkûmiyeti, genel yararý olan sorunlara iliþkin açýk tartýþmalara basýnýn katkýsý konusunda vazgeçirme riski taþýyordu. Bu nedenle, basýn özgürlüðünün korunmasýyla memurlarýn korunmasý arasýnda tam bir dengenin bulunmamasýndan dolayý, Divan, müdahalenin güdülen yasal amaçlarla oranlý olmadýðýna karar verdi. Temmuz 1999 tarihli Okçuoðlu davasýnda, Divan, Türkiye nin güneydoðusundaki halkýn durumu hakkýndaki kiþisel görüþünün bir dergide yayýnlanmasýndan sonra, baþvuranýn bölücü propagandadan mahkûmiyetinin 10. maddeyi ihlal ettiði sonucuna vardý. Somut olayda, þiddete teþvik etmeyen dava konusu yazý, sýnýrlý bir daðýtýma yönelikti. Divan a göre, bu, ulusal güvenlik, kamu güvenliði veya toprak tarihli Sürek (n 1)( Türkiye) Kararý, Recueil,1999 IV tarihli Sürek (n 3)( Türkiye) Kararý, henüz yayýnlanmadý tarihli Ceylan( Türkiye) Kararý, Recueil, 1999 IV, paragraf tarihli Sürek (n 2)( Türkiye) Kararý, paragraf 40, henüz yayýnlanmadý.. 17 AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

18 bütünlüðü konusunda muhtemel çatýþmaya önemli bir sýnýr oluþturur. 45 Üstelik, Divan, hükümete karþý yapýlan eleþtirilerin kabul edilebilirliðinin herhangi bir kimseye veya bir siyaset adamýna yapýlandan daha geniþ olduðunu teyit etmiþtir. Ayrýca verilen cezanýn aðýrlýðýný dikkate alarak, Divan, baþvuranýn düþünceyi açýklama özgürlüðüne yapýlan müdahalenin güdülen yasal amaçlarla oranlý olmadýðýna karar verdi. 28 Eylül 1999 tarihli Öztürk davasýnda, Divan, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Baþvuran, Türkiye Komünist Parti kurucularýndan birinin hayatýný anlatan bir eserin ikinci baskýsýný yayýnladýktan sonra, kin duygusunu kýþkýrtmaktan mahkûm edilmiþti. Kitabýn yazarý, baþvuran gibi, ayný suçu iþlediði iddiasýyla yargýlanmýþ, fakat beraat etmiþti. Divan a göre, içeriði diðer baskýlardan hiçbir þekilde farklý olmayan dava konusu kitap, þiddete teþvik etmiyordu ve somut dava açma delilinin bulunmamasý nedeniyle, kamuya duyurulanlar dýþýnda baþka amaç da taþýmýyordu. Divan, bu nedenle, dava konusu baskýnýn yapýldýðý dönemde, zorunlu sosyal bir gereksimin mevcudiyetinin kanýtlanamadýðýna karar verdi. 46 Eylül 1999 tarihli Dalban davasýnda, Divan, bir gazetecinin bir sahtekarlýk davasýnda, devletin ileri gelenlerini suçlayan birçok yazý yayýnlamasý nedeniyle hakaretten cezaya mahkûm edilmesinin, Sözleþmenin 10. maddesinin ihlalini oluþturduðuna karar verdi. Divan, baþkalarýnýn þöhretinin korunmasýna saygý göstererek, basýnýn genel yarar olan konularda basýnýn haber verme görevini hatýrlattý. Daha sonra, bir gazetecinin sadece gerçeði kanýtlayabilme koþuluyla eleþtirel deðer hükümleri oluþturabileceði fikrini reddetti. 47 Somut olayda, dava konusu yazýlar, devletin ileri gelenlerinin özel hayatlarýný deðil, fakat görevlerinin ifasýndaki tutum ve davranýþlarýný hedef alýyordu. Üstelik, baþvuranýn tasvir ettiði olaylarýn tamamen gerçek dýþýydý ve bir suçlama kampanyasýna katýldýklarýný gösteren hiçbir kanýt yoktu. Bu nedenle, Divan, baþvuranýn ceza mahkûmiyetinin, gazetecinin, düþünceyi açýklama özgürlüðüne oranlý olmayan bir müdahale oluþturduðuna karar verdi. Ocak 2000 tarihinde yargýlamasý yapýlan New Verlag GmbH ve CoKG davasý, kendisine karþý açýlan ceza soruþturmasýna iliþkin yazýlar çerçevesinde bir derginin þüphelinin fotoðraflarýnýn yayýnlanmasýnýn yasaklanmasýyla ilgili idi. Dava konusu kliþelere, bu kiþiyi yargýlama konusu olan suçlarýn faili gibi gösteren yorumlar eþlik ediyordu. Divan, olayýn tüm unsurlarýný dikkate aldý. Özellikle, yayýnýn bir seri bombalý mektup suikastýndan sonra yapýlmasý, kamu yararý olan bir konuya iliþkin olduðunu gösterir. Önceden bilinen bir aþýrý saðcý militan olan þüpheli, bunun dýþýnda, demokratik toplumun temellerine dönük suçlarýn da zanlýsý idi. Sonuç olarak, fotoðraflar, bu kiþinin özel hayatýndan hiçbir unsuru açýða çýkarmadýðýndan, özel hayata saygý hakkýna hiçbir saldýrý içermiyordu tarihli Okçuoðlu( Türkiye) Kararý, paragraf 48, henüz yayýnlanmadý Eylül 1999 tarihli Öztürk( Türkiye) Kararý, Recueil, 1999 VI Eylül 1999 tarihli Dalban( Romanya) Kararý, Recueil, 1999 VI, paragraf 49. AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 18

19 Daha sonra Divan, bunlara eþlik eden yorumlarýn, þüphelinin yasal menfaatleri açýsýndan bir tehlike oluþturmasa bile, dava konusu kliþelerin yayýnlanmalarýnýn yasak olduðunu gözlemlemiþtir. Ayrýca, uygulanan yaptýrým, baþvuran þirketin yazýlarýnýn takdim þekline iliþkin özgürlüðünü sýnýrlýyordu, buna karþýlýk, diðer medya mensuplarý, söz konusu ceza davasýnýn devamý süresince fotoðraflar yayýnlama olanaðýný korumuþlardý. Bu nedenle, Divan, dava konusu tedbirin güdülen yasal amaçlarla oranlý olmadýðýna ve 10. maddeye aykýrý olduðuna karar verdi. 48 Mart 2000 tarihinde, Divan, bir gazete ve çalýþanlarýyla ilgili deðiþik olaylara (saldýrý, arama, yakalama ve ceza mahkûmiyetleri) iliþkin Özgür Gündem davasýnda kararýný verdi. Ýleri sürülen þiddet eylemlerine gelince, Divan, düþünceyi açýklama özgürlüðünün mutlak önemini dikkate alarak, þunlarý beyan etti : Bu özgürlüðün kullanýlmasý devletin her türlü müdahaleden sakýnmasýna deðil, fakat bireylerin kendi aralarýndaki iliþkilerde de pozitif koruma önlemlerini talep edebilmelerine baðlýdýr. Bir pozitif koruma önleminin mevcut olup olmadýðýný belirlemek için, bireyin çýkarlarý ile toplumsal çýkar arasýnda tam bir dengeyi ( ) dikkate almak gerekir. 49 Divan a göre, gazetenin ve personelinin PKK sempatizaný olduðu þeklindeki gerekçe, þiddet içeren yasadýþý eylemleri etkin önlemlerle araþtýrmanýn ve bu eylemlere karþý korumanýn olmamasýný haklý kýlmaz (paragraf 45). Divan, hükümetin gazetenin düþünceyi açýklama özgürlüðüne iliþkin hakkýný koruma yükümlülüðünü ihlal ettiði sonucunu çýkardý. Ardýndan, Divan, baþvuranlara resmi makamlarca uygulanan çeþitli önlemler konusunda karar verdi. Arama ve yakalama operasyonunun, düzeni koruma þeklindeki güdülen yasal amaçla oranlý olmadýðý kanýsýna varýldý, zira, hiçbir haklý neden gösterilmediði halde, operasyon gazetenin basýmýnda önemli ölçüde karýþýklýða neden olmuþtu. Yayýnlanan yazýlardan sonra verilen deðiþik cezalara gelince, bunlarýn pek çoðunda, bu cezalar demokratik bir toplum için gerekli deðildi. Divan þunu hatýrlattý : Devlet makamlarýnýn bulunduðu üstün konum, ceza yolunun kullanýmýnda kendini tutmasýný emrediyordu. Demokratik bir devletin makamlarý, eleþtirileri kýþkýrtýcý veya hakaret edici olsalar bile, hoþgörmeleri gerekir (paragraf 60). Divan a göre, kullanýlan ifade þekli ile içeriði ve yazýldýklarý ortam dikkate alýndýðýnda, bu yazýlar þiddeti kýþkýrtmýyordu. Ne bir yasadýþý örgüt üyesi ile yapýlan sohbet, ne Ocak 2000 tarihli New Verlag GmbH ve CoKG Kararý, Recueil, 2000 I tarihli Özgür Gündem Kararý, Recueil, 2000 III, paragraf AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

20 hükümetin politikasýnýn þiddetle eleþtirilmesi, ne de Türkiye topraðýndan ayrýlmýþ bir unsur söz konusu olduðunu çaðrýþtýran bir ortamda Kürdistan deyiminin kullanýlmasý, tek baþýna gazetenin sahip olduðu düþünceyi açýklama özgürlüðüne müdahaleyi haklý kýlmaz. Sadece üç yazý, þiddete baþvurmaya bir destek olarak sayýlmýþ ve resmi makamlarýn bu çerçevede aldýklarý önlemlerin 10. maddeye uygunluðuna karar verilmiþtir. Bergens Tidende ve diðerleri davasýnda, Mayýs 2000 tarihinde, Divan, kendisinden memnun olmayan hastalarýn tanýklýklarýný içeren bir seri yazýyý yayýnlamaktan bir gazetenin, bir estetik cerrahýn uðradýðý zarar ziyanýn tazminine mahkûm edilmesine iliþkin davada kararýný verdi. Divan, öncelikle, suçlama konusu yapýlan yazýlarýn insan saðlýðýnýn önemli bir yönüne iliþkin olduðuna ve bu þekliyle kamu yararýna iliþkin ciddi sorunlarý ortaya çýkardýðýný belirledi. 50 Somut olayda, hastalarýn anlattýklarý olaylarýn, esas itibariyle doðru olduðu ve gazete tarafýndan aslýna sadýk bir biçimde aktarýldýðý sonucuna varýldý. Gazetenin, tanýk beyanlarýnýn bir cerrahi becerinin yokluðunu önerecek þekilde deðerlendirilmemesi gerektiðini belirtmemesi, meslek kurallarýný ihlal ettiðini göstermiyordu. Divan, bu çerçevede: sohbetlere dayalý güncel röportajlarýn en önemli olanaklardan birini oluþturduðunu ve bunlar olmadan basýnýn bekçi köpeði rolünü oynamasýnýn mümkün olmadýðýný hatýrlattý. (paragraf 57) Bu nedenle, cerrahýn mesleki faaliyeti üzerinde yazýlarýn olumsuz etkisini kabul ederek, Divan, adýgeçen tarafýndan verilen tedavi ve ameliyat sonrasý bakým ile ilgili haklý eleþtiriler dikkate alýndýðýnda, mesleki itibarýnýn her koþulda önemli bir zarar göreceðinin altýný çizdi. (paragraf 59) Bu nedenle, doktorun mesleki itibarýný korumaya dönük çýkarýnýn, basýnýn, kamu yararýný temsil eden sorunlarla ilgili haberleri verme özgürlüðünü korumaya dayalý kamu yararýna üstün tutulmasýný haklý kýlacak düzeyde sayýlmasý mümkün deðildir. Divan, bu gerekçeye dayanarak, 10. maddenin ihlal edildiðine karar verdi. Erdoðdu 51 ve Þener 52 davalarýnda Divan, Türkiye nin güney doðusundaki durumu analiz eden yazýlarýn yayýnlanmasýndan sonra iki derginin yazý iþleri müdürlerinin devletin ülkesel bütünlüðüne karþý propagandadan mahkûmiyetinin Sözleþmenin 10. maddesini ihlal ettiðine karar verdi. Önceki içtihatýna uygun olarak, Divan, siyasi konuþma alanýnda, bu yazýnýn, düþünceyi açýklama özgürlüðüne çok az sýnýrlamaya izin verdiðini hatýrlattý. Bununla birlikte, þiddete teþvik halinde, ulusal makamlarýn müdahalenin zorunluluðunu incelemede, daha geniþ bir takdir hakkýna sahip olduðu vurgulandý tarihli Bergens Tidende ve diðerleri ( Norveç) Kararý, Recueil, 2000 V, paragraf tarihli Erdoðdu Kararý, henüz yayýnlanmadý tarihli Þener Kararý, henüz yayýnlanmadý. AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 20

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR*

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* Karar Ýncelemesi : SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* (T.C. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu E: 2005/9-320, K: 2005/355,

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ Dr. Ýbrahim AYDINLI * I- Genel Anlamda Ýnsan Haklarý ve/veya Kiþilik Haklarý;

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 1. Giriþ Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoðullarý * Parlamento sözcüðü, Fransýzca da konuþmak anlamýna gelen parler fiilinden

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/19076 Karar No : 2001/2751 Karar Tarihi : 15.02.2001 : ÝÞVERENÝN HAKLI NEDENLE HÝZMET AKDÝNÝ FESHÝ Davacý ve diðer çalýþanlar hakkýnda zimmet ve zimmet suçuna iþtirak etme iddialarýyla Aðýr

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4 Mahkemece, davacýnýn geçmiþte sabýkasýnýn olmasýnýn doðruluk ve baðlýlýða uymayan davranýþ olarak kabul edilemeyeceði, davacýnýn ayný iþyerinde çalýþmasý sýrasýnda müsnet suçtan yargýlandýðý, bu güne kadar

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ. Editör Yrd. Doç. Dr. Vahit Bıçak

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ. Editör Yrd. Doç. Dr. Vahit Bıçak AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ Editör Yrd. Doç. Dr. Vahit Bıçak Liberal Düşünce Topluluğu Ankara, 2002 Bu kitap Avrupa Komisyonu nun katkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye de

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SMMM ve YMM ÝÇÝN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAÐI YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 29 Ekim 2011

SMMM ve YMM ÝÇÝN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAÐI YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 29 Ekim 2011 SMMM ve YMM ÝÇÝN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAÐI YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 29 Ekim 2011 21 Kasým 2007 ÇARÞAMBA Resmî Gazete Sayý : 26707 YÖNETMELÝK Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli Mali

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI Mahkemece davacý iþverenin cezai þart isteði kabul edilmiþtir. Daire bozma kararýnda, taraflara yüklenen sorumluluklar arasýnda denklik bulunmadýðý ve bu nedenle cezai þart hükümlerinin geçersiz olduðu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yasama, Yürütme, Yargý, Hükümet Sistemi, Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrýlýðý

Yasama, Yürütme, Yargý, Hükümet Sistemi, Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrýlýðý Yeni bir anayasa yapýlýrken veya mevcut anayasayý deðiþtirirken, temel hukuki ve siyasi tercihlerin saðlýklý bir bilgilenme ve tartýþma süreci sonunda ortaya konmasý, yapýlacak yeni anayasanýn veya anayasa

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER Ara. Gör. M. Deniz GÜNER.Ü Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Ana Bilim Dalı. ÖZGEÇMÝÞ 1974 yılında Lüleburgaz'da do du. lk ve orta ö renimini Türkiye'nin

Detaylı

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri;

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri; EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kiþi/eþler arasýnda hukuki baðlar saðlanarak çocuk ebeveyn iliþkisinin kurulmasýdýr. Evlat Edinmenin

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı