AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ"

Transkript

1 AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10. Maddesine Ýliþkin Ýçtihat Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Genel Müdürlüðü Fransýzcadan Çeviren : Prof. Dr. Durmuþ TEZCAN DEÜ Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi ÝZMÝR Bu kitap Avrupa Konseyi nin katkýlarýyla basýlmýþtýr.

2 Türkçe yayýn: Avrupa da Düþünce Özgürlüðü Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10. Maddesine Ýliþkin Ýçtihat ISBN Avrupa Konseyi, 2002 ve ISBN Etki Yayýncýlýk, 2002 Ýngilizce yayýn : Freedom of expression in Europe Convention on Human Rights ISBN Avrupa Konseyi, 2002 Case law concerning Article 10 of the European Fransýzca yayýn: La liberté d'expression en Europe La jurisprudence relative à l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'homme ISBN Avrupa Konseyi, 2002 Bu kitap, Ýnsan Haklarý Genel Müdürlüðü Medya Bölümü Sekreterliði bünyesinde ele alýnmýþ olup, güncelleþtirilmiþ þeklini bu Sekreterlik hazýrladýðý için, özellikle Bayan Zornitza Capel e teþekkür eder. Bütün kesin hüküm, rapor ve kararlara Divan ýn biliþim verileri üzerinden internet aracýlýðýyla adresinden ulaþýlabilir. Bu eserde açýklanan görüþler, deðinilen hukuki belgeler, hiçbir üye devlet hükümetini, Avrupa Konseyinin kurucu organýný veya Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesine göre kurulan herhangi bir organý baðlayacak þekilde yorumlanamaz. Avrupa da Düþünce Özgürlüðü Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 10. Maddesine Ýliþkin Ýçtihat adlý kitabýn Türkçe çevirisinin özgün tasarýmý ve baskýsý Etki Yayýncýlýk tarafýndan yapýlmýþtýr.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ 5 1. Düþünceyi Açýklama Özgürlüðüne Ýliþkin Ýçtihat 7 A. Medya Özgürlüðü 9 1. Divan ýn Kesin Hükümleri, 9 2. Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 23 B. Radyo Yayýnlarýnýn Denetimi Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 31 C. Bilgilendirilme hakký Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 38 D. Ticari Söylemler Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 40 E. Kamu yararýnýn Korunmasý Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 50 F. Baþkalarýnýn Haklarýnýn Korunmasý Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 59 G. Yargýnýn Etkinlik ve Saygýnlýðýnýn Korunmasý Divan ýn Kesin Hükümleri Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý Baþlýca Kesin Hüküm, Rapor Ve Kararlar 63 A. Divan ýn Kesin Hükümleri 63 B. Komisyon ve Divan ýn Karar ve Raporlarý 74 Kavramlar Dizini 93 Kronolojik Sýraya Göre, Avrupa Ýnsan Haklarý Komisyon ve Divaný na Yapýlan Baþvurular 93 Alfabetik sýraya göre, Avrupa Ýnsan Haklarý Divaný nýn kararlarý 99

4

5 Giriþ Bu kitap, 31 Aralýk 2001 itibarýyla þunlarý içermektedir : Düþünceyi açýklama özgürlüðüne iliþkin içtihatla ilgili bir deðerlendirme. Bu kitapta doðrudan ve esas itibarýyla 10. maddeye iliþkin davalar dikkate alýnmýþtýr. Bununla birlikte bu maddenin, Sözleþmenin ister kapsamýný daraltan (özellikle 15, 16, 17. maddeler), ister daha belirgin bir korumayý güvence altýna alan (özellikle 8, 9, 11. maddeler) tüm hükümlerinin ýþýðýnda deðerlendirilmesi önemlidir ; Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin genelde 10. maddesine ve özelde de iletiþim (medya) özgürlüðüne iliþkin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin baþlýca kesin hükümleri ve kararlarýndaki atýflar (A Bölümü) ile Avrupa Ýnsan Haklarý Komisyonu nun en önemli raporlarý (B Bölümü) Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 11 nolu Protokolünün yürürlüðe girmesiyle 1 Kasým 1998 de oluþturulan yeni Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi, sürekli olarak faaliyet gösteriyor ve Sözleþmenin eski denetim organlarýnýn (Divan ve Komisyon) yerine geçiyor.

6

7 1. Düþünceyi Açýklama Özgürlüðüne Ýliþkin Ýçtihat Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin (bundan böyle Sözleþme kýsaltmasý kullanýlacaktýr) 10. maddesinde düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðü düzenlenmiþtir. Sözleþme 4 Kasým 1950 de imzalanmýþ, 3 Eylül 1953 de yürürlüðe girmiþ ve Avrupa Konseyine üye 43 devletten 41 tanesi tarafýndan onaylanmýþtýr madde þöyledir : Herkes düþünceyi açýklama hakkýna sahiptir. Bu hak düþünce hürriyetini ve resmi makamlarýn müdahalesi ve memleket sýnýrlarý söz konusu olmaksýzýn, haber veya fikir almak veya vermek özgürlüðünü içerir. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon iþletmelerini bir izin rejimine tabi kýlmalarýna engel deðildir. Bu hürriyetlerin kullanýlmasý, ulusal güvenliði, toprak bütünlüðü, kamu güvenliði, düzenin korunmasý, suçu önlenmesi, saðlýðýn ya da ahlakýn ve baþkalarýnýn þöhret ya da haklarýnýn korunmasý için, demokratik bir toplumda zorunlu önlemler niteliðinde olarak, gizli haberlerin açýklanmasýnýn engellenmesi ya da yargý erkinin üstünlüðünün ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý bakýmýndan, kanunla belirli iþlemlere, koþullara, sýnýrlamalara ya da yaptýrýmlara baðlý tutulabilir.* Avrupa Ýnsan Haklarý Komisyon ve Mahkemesi nin (bundan sonra Komisyon ve Divan denilecektir) bu maddeye iliþkin içtihatý zengindir. 2 Divan düþünceyi açýklama özgürlüðünü, demokratik toplumlarýn ilerlemesi ve her ferdin geliþimi için temel koþullardan birini oluþturduðu þeklinde nitelendirmiþtir. 3 Bundan baþka, Divan, Association Ekin davasýnda, Sözleþmenin 10. maddesiyle tanýnan haklarýn sýnýr tanýmayan bir deðere sahip olduðunu teyit etmiþtir. 4 Divan a gore, özellikle yabancý kaynaklý yayýnlarý düzenleyen bir tüzüðün bulunmasý, doðrudan Sözleþmenin 10. maddesinin 1. fýkrasý ile tam bir tezat oluþturur (paragraf 62) da geçerli olan * Resmi çeviri metni þöyledir (Çevirmenin notu): Her fert ifade ve izhar hakkýna maliktir. Bu hak içtihat hürriyetini ve resmi makamlarýn müdahalesi ve memleket sýnýrlarý mevzuubahis olmaksýzýn, haber veya fikir almak veya vermek serbestisini ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon iþletmelerini bir müsaade rejimine tabi kýlmalarýna mani deðildir. Kullanýlmasý vazife ve mesuliyeti tazammun eden bu hürriyetler, demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak, milli güvenliðin, toprak bütünlüðünün veya amme emniyetinin, nizamý muhafazanýn, suçun önlenmesinin, saðlýðýn veya ahlakýn, baþkalarýnýn þöhret veya haklarýnýn korunmasý, gizli haberlerin ifþaasýna mani olunmasý veya adalet kuvvetinin üstünlüðünün ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý için ancak ve kanunla, muayyen merasime, þartlara, tahditlere veya müeyyidelere tabi tutulabilir. 1 Ermenistan ve Azerbeycan, Sözleþmeyi isim sýrasýna gore 26 Nisan 2002 ve 15 Nisan 2002 de onayladýlar. Avrupa Konseyine 24 Nisan 2002 de giren Bosna Hersek, Sözleþmeyi 12 Temmuz 2002 de onayladý (15 Temmuz 2002 de). 2 Yukarýda verilen özete bkz. Strazburg un bu içtihadýna, Sözleþmenin doðrudan uygulanma özelliði nedeniyle üye ülkelerde ulusal düzeyde alýanan kararlara da bakýnýz. Bundan baþka ayrýca bkz. Luzius Wildhaber, «The right offend, shock or disturb? aspects of freedom of expression under the European Convention on Human Rights to», The Irish Jurist (yayýn aþamasýnda) ; Voorhoof Dirk, «Guaranteeing the freedom and independence of the media», in Media and Democracy, Éditions du Conseil d Europe, Strasbourg 1998, pp tarihli Handyside( Ýngiltere) Kararý, Série A, n 24, paragraf tarihli Association Ekin Kararý, paragraf AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

8 durumun, yabancý yayýnlarý daha katý bir denetime tabi tutmayý haklý kýldýðýný tesbit etmekle birlikte, Divan, böyle bir ayrýmcý mevzuatý yürürlükte tutmanýn çok zor savunulabilir olduðunu düþünmektedir (paragraf 62). Sözleþmeye göre, düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðü mutlak deðildir. Devlet bu özgürlüðe (düþünce, haber ve fikirlerin açýklanýþý hangi araçla olursa olsun), haklý olarak müdahale edebilir. Bu çerçevede 10. maddenin 1. paragrafýnýn üçüncü cümlesinin (Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon iþletmelerini bir izin rejimine tabi kýlmalarýna engel deðildir.) 2. paragraf ile baðlantýlý olarak uyumunu ortaya koymakta fayda vardýr. Divan ýn açýklamasýna göre, üçüncü cümlenin amacý : Devletlerin topraklarý üzerinde radyo yayýncýlýðýný örgütlemeyi, özellikle teknik yönleri açýsýndan bir izin rejimine tabi tutabileceðini açýklamaktýr. Bunlar önemli olduðu kadar, müstakbel istasyonun nitelik ve amaçlarýna, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde uyum olanaklarýna, belli bir kitlenin hak ve gereksinimlerine ve uluslararasý hukuki belgelerden doðan diðer yükümlülüklere iliþkin diðer gerekçeler de bir iznin verilip verilmemesinin koþulu olabilir. Bununla birlikte 2. paragrafýn öngördüðü gayelerden biriyle baðdaþamayabilen 1. paragrafýn üçüncü cümlesi açýsýndan yasal olan amaca baðlý olarak müdahale söz konusu olabilir. Ancak, bunlarýn Sözleþmeye uygunluðu, böyle bir müdahale için diðer zorunululuklarýn ýþýðýnda yorumlanmak zorundadýr. 5 Eðer 2. paragrafta öngörülen koþullar yerine getirilmemiþse, düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðünün sýnýrlandýrýlmasý Sözleþmenin bir ihlalini oluþturur. Hukuka uygun sýnýrlama halleri yasa ile öngörülmeli 6 ve demokratik bir toplumda zorunlu önlemler niteliðinde olmalarý halinde kabul edilebilmelidir. 10. maddenin 2. paragrafýnda kabul edilebilirliði beyan edilen düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðünün kullanýlmasýna getirilen sýnýrlamalar üç kýsýmdýr : Genel yararý korumaya dönük olanlar (ulusal güvenliði, toprak bütünlüðü, kamu güvenliði, düzeni koruma, suçu önleme, saðlýðý ya da ahlaký koruma); Diðer kiþisel haklarý korumaya dönük olanlar (baþkalarýnýn þöhret ya da haklarýnýn korunmasý, gizli haberlerin açýklanmasýnýn engellenmesi) ; Yargý erkinin üstünlüðünün ve tarafsýzlýðýnýn saðlanmasý için zorunlu olanlar. Bu liste çok geniþ görünebilir, fakat her sýnýrlamanýn, kanunla öngörülmesi ve demokratik bir toplumda zorunlu olmasý gerekir. Divan, birçok defa, Avrupa denetimi çerçevesinde müdahalenin zorunluluðunun test edilmesinin öneminin altýný çizmiþtir tarihli Informationsverein Lentia ve diðerleri ( Avusturya) Kararý, Série A, n 276, paragraf Örneðin Divan, bir davada, baþvuranýn yazýlmýþ eserlere, radyo ve televizyona ulaþma arzusuna yasal dayanaðý olmaksýzýn getirilen sýnýrlamalarýn ve ayný þekilde psikiyatri kliniðine kapatýldýðý ve tedavi gördüðü sýrada haber alma hakkýnýn kullanýlmasýna müdahalenin 10. maddeyi ihlal ettiði sonucuna varmýþtýr tarihli Herczegfalvy( Avusturya) Kararý, Série A, n 244. Ayrýca bkz tarihli Hashmann ve Harrup( Ýngiltere) Kararý, Recueil, 1999 VIII. Bu davada Divan, düzgün hareket etme (bien se conduire) deyiminin, ahllaka aykýýrýý biir davranýýþ (Ýngiliz hukukunda bu davranýþ, davacýnýn günümüzdeki yurttaþlarýnýn çoðunluðu açýsýndan, iyiden çok, kötü nitelikli özelliði olan anlamýna gelmektedir) takýnmama þeklindeki tanýmýnýn özellikle belirsiz olduðunu ve baþvuranlara gelecekte nasýl davranmalarý gerektiðine iliþkin yeterli ipuçlarý vermediðini tespit etmiþtir. AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 8

9 Divan ýn sürekli içtihatýna göre : Üye devletler müdahalenin zorunluluðunu deðerlendirme konusunda belli bir takdir hakkýna sahiptir, fakat bu takdir hakký, duruma göre, az veya çok daha geniþ Avrupa denetimi ile eþ zamanlýdýr. Eðer bu müdahale 10. maddenin 1. paragrafýnda güvence altýna alýnan hak ve özgürlüklerin kullanýmýna iliþkin ise, Divan ýn birçok kere vurguladýðý gibi, bu haklarýn önemi nedeniyle, denetimin çok sýký olmasý gerekir. Bunlarý sýnýrlama zorunluluðu inandýrýcý bir þekilde ortaya konulmalýdýr. 7 Divan bu yaklaþýmý, yakýn bir zaman önce ulusal takdir hakkýnýn, basýn özgürlüðünün saðlanmasý ve korunmasýna iliþkin demokratik bir topluluðun çýkarý ile çatýþtýðýný belirterek teyit etmiþtir. 8 A. Medya Özgürlüðü 1. Divan ýn Kesin Hükümleri Divan a, 10. maddenin uygulama alaný ile ilgili olarak ilk kez, 1960 da, gazetecilik ve yazarlýk mesleðinden ömür boyu bir yasaklamaya iliþkin De Becker davasý götürülmüþtür. Maðdur lehine 1961 yýlýnda Belçika kanununun deðiþtirilmesi üzerine, Divan ýn artýk davayý sürdürmesinde hiçbir yarar kalmamýþtý ve davayý düþürmeye karar vermiþtir. 9 Divan, Engel ve diðerleri davasýnda, 1976 Haziran ayýnda, askeri disipline saldýran makaleler yayýnlanmasý nedeniyle Hollandalý askerlere uygulanan bir disiplin cezasýnýn, onlarý düþünceyi açýklama özgürlüðünden yoksun býrakmak olmadýðýný, fakat bu özgürlüðün kötüye kullanýlmasýný önlemek olduðunu ve dolayýsýyla bir ihlalin bulunmadýðýný hükme baðlamýþtýr. 10 Divan, ilk kez, basýn yoluyla düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðünün ihlaline Sunday Times n 1 davasýnda karar vermiþtir. Bu davada Divan, 1979 Nisan ayýnda, bir ilaca ve bununla ilgili davalara iliþkin bir makalenin yayýnlanmasýný engelleyen bir ihtarýn 10. maddeyi ihlal ettiðine karar vermiþtir. O tarihteki Contempt of Court a (mahkeme emrini yerine getirme yükümlülüðüne) iliþkin Ýngiliz hukukuna göre alýnan bu önlem, demokratik bir toplumda zorunlu sayýlmamýþtýr. 11 Barthold davasýnda, Divan, 1985 Mart ayýnda, bir Alman veterinere Haksýz Rekabete Ýliþkin Kanununa ve meslek kurallarýna göre basýna bazý açýklamalarda tarihli Autronic AG( Ýsviçre) Kararý, Série A, n 178, paragraf tarihli Worm( Avusturya) Kararý, Recueil, 1997 V, paragraf tarihli De Becker( Belçika) Kararý, Série A, n tarihli Engel ve diðerleri ( Ho landa) Kararý, Série A, n tarihli Sunday Times n 1( Ýngiltere) Kararý, Série A, n 30, paragraf 65 9 AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

10 bulunma konusunda yapýlan yasaklamalarýn düþünceyi açýklama özgürlüðünü ihlal ettiðine karar vermiþtir. 12 Lingens davasýnda, Divan, 1986 Temmuz ayýnda, basýna iliþkin bu ilkelerin kapsamýna açýklýk getirmiþtir : Özellikle baþkalarýnýn saygýnlýðýný koruma amacý ile öngörülen sýnýrlarý (basýnýn) aþmamasý gerekiyorsa, gene de, kamu yararý olan diðer alanlarda olduðu gibi, kendisinin siyasi arenada tartýþýlan sorunlara iliþkin haber ve düþünceleri duyurmasý gerekir. Bunlarý yayma görevine, toplum için bunlarý alma hakký da eklenir. 13 Divan a göre, basýn özgürlüðü kamuoyuna yöneticilerin düþüncelerini ve tavýrlarýný öðrenme ve deðerlendirmenin en iyi olanaklarýndan birini saðlar. Bu nedenle bu kapsamda : Bir siyaset adamýna karþý bu sýfatýnýn hedef alýnmasý halinde eleþtiri sýnýrý bir basit kiþiye nazaran daha geniþtir : ikincisinden farklý olarak, birincisinin þüphesiz ve bilinçli olarak tavýr ve hareketlerinin gerek gazeteciler ve gerekse yurttaþlarýn çoðunluðu tarafýndan dikkatle denetlenmesi söz konusu olacaktýr; bu nedenle daha büyük bir hoþgörü göstermesi gerekir. (paragraf 42) Divan, hakaret davalarýnda, maddi olaylarla, açýklanan deðer yargýlarý arasýnda bir ayýrým yapmayý zorunlu görmüþtür. Eðer birincilerin maddi varlýðý kanýtlanabilirse, ikinciler varlýklarýnýn bir gösterisini yapmaya izin vermezler (paragraf 46). Bu esasa göre, Divan, örneðin Avusturya Ceza Kanununun 111. maddesi gereðince, basýn yoluyla bir siyaset adamýna hakaretten dolayý baþvurana verilen para cezasý, 10. maddede güvence altýna alýnan düþünceyi açýklama ve haberleþme özgürlüðüne haksýz bir müdahale oluþturmuþtur. Barfod davasýnda, Divan, 1989 Þubat ayýnda, baþvuranýn, siyasal tercihlerin söz konusu olduðu hassas bir davadaki kararlarý nedeniyle meslekten olmayan iki hakime hakaretten mahkûmiyetinin 10. maddeyi ihlal etmediðine karar vermiþtir. Divan, bununla birlikte, kamu yararýna sorunlar konusunda, yurttaþlarýn görüþ bildirmelerini cezai veya diðer yaptýrýmlarla korkutarak, isteksiz kýlmaktan sakýnmak gerektiðinin altýný çizmiþtir. 14 Divan, 1990 Mayýs ayýnda, görülmekte olan bir davaya iliþkin bilgileri bir basýn konferansýnda açýklayarak, Vaud Kantonu Ceza Usul Kanunuyla güvence altýna alýnan ön soruþturmanýn gizliliðini ihlalden bir para cezasýna çarptýrýlan bir Ýsviçreli gazeteciye iliþkin Weber davasýnda kararýný verdi. Divan, bu mahkûmiyetin, düþünceyi açýklama tarihli Barthold( Almanya) Kararý, Série A, n tarihli Lingens( Avusturya) Kararý, Série A, n 103, paragraf tarihli Barfod( Danimarka) Kararý, Série A, n 149, paragraf 29 AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 10

11 özgürlüðüne yapýlan müdahaleye iliþkin olarak izlenen yasal amacýn gerçekleþmesi açýsýndan demokratik bir toplumda zorunlu olmadýðý ölçüde, 10. maddeyi ihlal ettiði sonucuna vardý. Divan bu bilgilerin daha önceki basýn konferansýnda açýklandýðýný ve toplumun önceden bildiði olaylarýn gizliliðini korumada artýk yarar mevcut olmadýðýný ortaya çýkarmýþtýr Mayýs ayýnda, Divan, Oberschlick (n 1) davasýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Bu dava, bir siyaset adamý tarafýndan baþvurana karþý açýlan bir hakaret davasýna ve baþvuranýn bu doðrultuda mahkûmiyetine iliþkindir. Divan, baþvuranýn beyanlarýnýn deðer hükümleri oluþturmasý nedeniyle demokratik bir toplulukda müdahalenin gerekli olmadýðý gerekçesiyle 10. maddenin ihlaline karar verdi. 16 Eski bir Ýngiliz Ýstihbarat Teþkilatý mensubunun yazmýþ olduðu Spycatcher baþlýklý anýlarla ilgili olarak, 1986 Temmuz ayýnda, The Observer ve The Guardian gazetelerine ve ardýndan Sunday Times a teþmil edilen, geçici yayýn yasaðýna iliþkin iki baþvuru, 1991 Kasým ayýnda, Ýngiltere ye karþý Divan önüne gelmiþtir. Divan, her iki davada, bu kitabýn daha önceden Amerika da yayýnlanmýþ olmasýndan dolayý, içeriðinin sýr olmaktan çýktýðý, dolayýsýyla müdahalenin artýk gerekli olmadýðý gerekçesiyle, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Observer ve Guardian davalarýnda 17 ihal birinci döneme (1986 Temmuz ayýndan 1987 Temmuz ayýna) ait deðil, ikinci döneme (1987 Temmuz ayýndan 1988 Ekim ayýna) iliþkindi. Birinci dönemde (el yazmasý metin henüz yayýnlanmamýþtý) gerçeði bilmek konusunda toplumun tasasýna yanýt verme gereksiniminin, ulusal güvenliði koruma gereðinden daha önemli olduðu doðru deðildir. Sunday Times (n 2) ile ilgili ikinci davada, Divan, Lodlar Kamarasý tarafýndan konulan yayýn yasaðýnýn, baþvuranýn, Sözleþmenin 10. maddesinden doðan haklarýný ihlal ettiðine karar verdi Nisan ayýnda, Divan, Caste ls kararýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Baþvuru, Bask militaný ve Ýspanya Parlamentosu üyesi baþvuranýn, hükümetin, Basklara karþý silahlý gruplarýn saldýrýlarýný desteklediðine veya hoþgörü ile karþýladýðýna dair makalesinin yayýnlanmasýndan sonra hükümeti tahkir suçundan mahkûmiyetine iliþkindi. Bu konuda Divan þu gözlemlerde bulundu : Bir hukuk devletinde basýnýn oynadýðý önemli rolü unutmamak gerekir. (...) Basýn özgürlüðü yurttaþlara, kendilerini yönetenlerin tavýr ve düþüncelerini öðrenmenin en iyi yollarýndan birini oluþturur. Özellikle siyasetçilere kamuoyunun endiþelerini anlatmak ve yorumlamak fýrsatý verir. Demokratik toplum kavramýnýn özünde yatan özgür tartýþma yöntemine herkesin katýlma olanaðýný saðlar tarihli Weber( Ýsviçre) kararý, Série A, n tarihli Oberschlick(n 1)( Avusturya) kararý, Série A, n tarihli The Observer ve Guardian Newpapers Ltd( Ýngiltere) kararý, Série A, n tarihli Sunday Times(n 2)( Ýngiltere) Kararý, Série A, n tarihli Caste ls( Ýspanya) Kararý, Série A, n 236, paragraf AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

12 Bir gazetede polisin sert davranýþlarýna iliþkin iki makale yayýnlamaktan para cezasýna mahkûm edilen baþvurana iliþkin Thorgeir Thorgeirson davasýnda, Divan, 1992 Haziran ayýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Divan, yapýlan müdahalenin baþkalarýnýn þöhret ya da haklarýnýn korunmasýna iliþkin yasal amaçla oranlý olmadýðý sonucuna vardý. Basýnýn bazý sýnýrlarý aþmamasý gereðine raðmen, toplumu ilgilendiren sorunlar hakkýnda haber ve fikir verme yetkisine sahiptir. Bu tür haber ve fikirleri yaymak görevi, toplumun bunlarý öðrenme hakkýnýn karþýlýðýný oluþturur Aðustos ayýnda, Divan, Schwabe davasýnda, müdahalenin baþkalarýnýn ününü korumak için demokratik bir toplumda zorunlu olmadýðýndan 10. maddenin ihlaline karar verdi. Baþvuru, bir adli suçtan cezasýný çekmiþ olan bir siyasetçiye yaptýðý saldýrýdan dolayý baþvuranýn mahkûmiyetine iliþkindi Eylül ayýnda, Divan, Jersild davasýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Dava konusu olayda, bir gazeteci, bir grup gençle canlý sohbet yaparken bunlarýn ýrkçý düþünceler açýklamalarý nedeniyle Danimarka ulusal yargý organlarýnca mahkûm edilmiþti. Divan a göre, röportajýn objektif olarak, ýrkçý düþünce ve fikirleri yayma amacý gütmüyordu : Objektif ve dengeli bir özet baþka nedenler yanýnda söz konusu kitle iletiþim aracý gibi olanaklarla çok farklý yollar seyredebilir. Basýnýn yerine geçerek gazetecinin hangi özet tekniðini kullanacaðýný söylemek, ne Divan a, ne de ulusal yargý organlarýna düþer. 22 Divan a göre, Bir gazeteciyi, bir sohbette, baþkasýnýn söylediði sözlerin yayýnýna yardým etmekten cezalandýrmak, basýnýn kamu yararý olan konulardaki tartýþmalara katkýsýný aðýr bir þekilde engeller ve çok ciddi nedenler olmaksýzýn kabul edilemez (paragraf 35). Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs ve Gubi davasýnda verilen Aralýk 1994 tarihli kararla, Divan, her iki baþvuranýn düþünceyi açýklama özgürlüðünün ihlal edildiði sonucuna vardý. Olayda, Igel dergisinin Milli Savunma Bakanýnýn ret kararý nedeniyle bir askeri garnizon sahasýnda askerler arasýnda daðýtýmý mümkün deðildi. Bu daðýtým yasaðýnýn, düzenin savunulmasýna iliþkin Bakanýn güttüðü amaç ile oranlý olmadýðý belirlendi Þubat ayýnda, Divan, Vereniging Weekblad Bluf! kararýnda, oy birliði ile 10. maddenin ihlaline karar verdi. Ýç güvenlik servislerine iliþkin gizli bir haberi yayýnlama tarihli Thorgeir Thorgeirson( Ýzlanda) Kararý, Série A, n 239, paragraf tarihli Schwabe( Avusturya) Kararý, Série A, n 242 B tarihli Jersild ( Danimarka) Kararý, Série A, n 298, paragraf tarihli Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs ve Gubi( Avusturya) Kararý, Série A, n 302. Buna karþýlýk Komisyon, 1997 Þubat ayýnda, askeri kanunlara itaatsizliðe teþvikten bir mahkumiyetin düzeni koruma ve suçu önleme yasal amacýný güdüldüðü dikkate alýndýðýnda 10. madde hükümlerine aykýrýlýk bulunmadýðý sonucuna varmýþtý. Bkz. R. Saszmann Avusturya baþvurusu, n 23697/94, tarihli yayýnlanmamýþ karar. AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 12

13 gerekçesiyle, baþvuran derneðin çýkardýðý bir derginin önce toplatýlmasý ve sonra piyasada dolaþýmýnýn yasaklanmasý, düþünceyi açýklama özgürlüðünün kullanýlmasý ile oranlý olmayan bir müdahale oluþturur. El koyma sonrasý yeni baský yapýlmýþ ve 2500 nüsha daðýtýlmýþtý. Ýnsanlarýn büyük bir çoðunluðu için haberlere ulaþma olanaðý saðlandýðýndan bunlarý devlet sýrrý olarak korumanýn artýk 10. madde açýsýndan haklý bir gerekçesi kalmamýþtý. 24 Prager ve Oberschick davasýnda, Divan, eleþtirisel bir yorumun yayýnýyla bir hakime hakaretten bir gazeteci ve yayýncýnýn mahkûmiyetinin 10. maddenin ihlalini oluþturmadýðýna, Nisan 1995 tarihinde karar verdi. Basýnýn bir hukuk devletinde oynadýðý önemli iþleve raðmen, basýnýn bazý sýnýrlamalara uymasý gerekir. Baþvuran tarafýndan hakimin kiþisel ve mesleki bütünlüðüne karþý çok sert eleþtiriler iyi niyetten yoksun olup, basýn ahlak kurallarý ile baðdaþmaz. Divan a göre, söz konusu olayýn özellikleri ve devletlere býrakýlan takdir hakký dikkate alýndýðýnda, düþünceyi açýklama özgürlüðüne yapýlan böyle bir müdahale, baþkalarýnýn þöhretinin korunmasý ve yargý erkinin gücünün saðlanmasý açýsýndan oransýz sayýlamaz. Bu durumda, böyle bir müdahale demokratik bir toplumda zorunlu sayýlmalýdýr. 25 Geçmiþ dönemde savaþ suçlarý iþlemek suçlamasýyla bir özel okul müdürüne hakaretten tedbir konulmasý ve 1,5 milyon sterlin miktarýndaki bir paranýn zarar ziyaný tazmin için ödettirilmesine iliþkin Tolstoy Miloslavsky davasý ile ilgili olarak, Divan, Temmuz 1995 tarihli kararýnda, oy birliði ile müdahalenin oranlý olmadýðýna, bu nedenle, 10. maddenin ihlaline karar vermiþtir. Divan a göre, o tarihte iç hukukun belirleme olanaðý tanýdýðý zarar ziyan miktarý, baþkalarýnýn þöhretinin ya da haklarýnýn korunmasý bakýmýndan gerekli olduðu söylenemez Mart ayýnda, Divan, Goodwin kararýnda, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Dava, bir gazeteci olan baþvurana, haber kaynaklarýný açýklamasýný içeren bir ihtar kararýna iliþkindi. Divan, gazetecilerin haber kaynaklarýnýn korunmasýnýn, basýn özgürlüðünün temel taþý olduðu sonucuna varmýþtýr. Bu korumanýn önemi, çeþitli ulusal basýn ahlak kurallarý ve insan haklarýna ve basýn özgürlüðüne iliþkin karar 27 ile gazetecilerin haber kaynaklarýnýn korunmasýna iliþkin Avrupa Parlementosu kararý 28 tarafýndan teyit edilmiþtir. Sadece kamu yararýna üstün bir zorunluluk (paragraf 39), haber kaynaklarýna bir müdahaleyi haklý kýlabilir. Somut olayda, ne haber kaynaklarýný açýklama emri, itaatsizliðe baðlý para cezasý, 10. maddenin 2. fýkrasý bakýmýndan yeterli sayýlan haklý sebepleri oluþturur tarihli Vereniging Weekblad Bluf! ( Ho landa) Kararý, Série A, n 306 A tarihli Prager ve Oberschick( Avusturya) Kararý, Série A, n tarihli Tolstoy Miloslavsky( Ýngiltere) Kararý, Série A, n 316 B 27 Kitle iletiþim politikasýna iliþkin 4. Avrupa bakanlar komitesi tarafýndan kabul edilmiþtir (Prague: 7 8Aralýk 1994) , JOCE n C 44/ tarihli Goodwin( Ýngiltere) Kararý, Recueil, 1996 II. Negatif haklarý koruyup korumama ile ilgili olarak düþünceyi açýklama özgürlüðüne iliþkin 10/1. maddesi konusunda açýkça tavýr belirlememesine karþýn, Komisyon bu güvenceyi raporunda açýkça belirlemiþtir. Bkz tarihli Goodwin Raporu, paragraf AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

14 1997 Þubat ayýnda, Divan, bir istinaf mahkemesinde görev yapan birçok hakime hakaret eden iki gazetecinin mahkûmiyetini müteakip 10. maddenin ihlaline karar verdi. Yukarýda belirtilen önemli ilkeleri tekrar vurgulayarak, Divan basýn özgürlüðünün belli miktarda aþýrýlýk ve hatta kýþkýrtma içerebileceðini hatýrlattý. 30 Bu davada, gazeteciler tarafýndan yayýnlanan isnatlar, kural olarak, gerçeðin bir teþhiri olarak algýlanmamasý gereken bir görüþe benzer (paragraf 47). Bu durumda, baþvuranlarýn mahkûmiyeti, 10. maddenin 2. fýkrasý uyarýnca haklý sayýlamaz Temmuz ayýnda, Oberschlick (n 2) davasýnda, Divan ýn bu içtihatý teyit etmesi gerekmiþtir. Somut olayda, bir gazeteci hakaret nedeniyle mahkûm olmuþtu. Bir siyaset adamý tarafýndan yapýlan bir konuþmayý yorumlayan bu yazýda, adýgeçeni, ahmak (Almancasý trottel ) yerine koymuþtu. Divan a göre, söz konusu konuþma açýkça kýþkýrtmaya yönelikti ve bu nedenle kural olarak, gerçeðin bir teþhiri olarak algýlanmamasý gerekiyordu Aðustos ayýnda, Worm davasýnda, Divan, bir gazetecinin eski bir bakanýn karýþtýðý ceza davasýna tesir edebilen bir yazý yazmaktan para cezasýna mahkûmiyetinin 10. maddeyi ihlal etmediðine karar verdi. Divan a göre : Adaletin iyi iþleyiþ amaçlarýna uygun olarak belirlenen sýnýrlarý aþmamak kaydýyla, gözlemler dahil adli yargýlamalarýn eleþtirileri (analizleri), bunlarý duyurmaya yardým eder ve Sözleþmenin 6. maddesinin 1. paragrafýnda öngörülen duruþmalarýn aleni surette yapýlmasý zorunluluðu ile gayet iyi baðdaþýr. 32 Somut olayda, Divan, baþvuranýn yazýsýnýn adaletin iyi iþleyiþ amaçlarýna uygun olarak belirlenen sýnýrlarý aþtýðýna, zira davanýn sonucunu etkileyecek nitelikte olduðuna karar verdi Eylül ayýnda, Lehideux ve Isorni davasýnda, Divan, bir ulusal gazetede Mareþal Pétain e itibarýný iade eden reklam broþürü yayýnlamaktan sembolik bir zarar ziyanýn tazminine iliþkin ceza mahkûmiyetinin, Sözleþmenin 10. maddesinin ihlalini tarihli De Haes ve Gijsels( Belçika) Kararý, Recueil, 1997 I, paragraf 46. Komisyon ise, bu güvenceyi raporunda, ciddi bir amaç gütmek kaydýyla, yaralayýcý veya þoke edici terimler içerse bile, kamuoyundaki bir tartýþmanýn genel yararý, baþkalarýnýn ününü koruma yasal amacýndan daha büyük bir aðýrlýða sahiptir. Bkz. De Haes ve Gijsels Belçika baþvurusu, tarihli Komisyon Raporu, paragraf tarihli Oberschlick (n 2)( Avusturya) Kararý, Recueil, 1997 IV, paragraf tarihli Worm( Avusturya) Kararý, Recueil, 1997 V, paragraf 50. Sözleþmenin 6. maddesinin 1. paragrafý þu hükmü içerir : Her þahýs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek cezai sahada kendisine karþý serdedilen bir isnadýn esasý hakkýnda karar verecek olan, kanuni, müstakil ve tarafsýz bir mahkeme tarafýndan davasýnýn makul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlenmesini istemek hakkýný haizdir. Hüküm aleni olarak verilir, þu kadar ki demokratik bir toplulukta amme intizamýnýn veya milli güvenliðin veya ahlakýn yararýna veya küçüðün menfaati veya davaya taraf olanlarýn korunmasý veya adaletin selametine zarar verebileceði bazý hususi hallerde, mahkemece zaruri görülecek ölçüde, aleniyet davanýn devamýnca tamamen veya kýsmen Basýn mensuplarý ve halk hakkýnda tahdid edilebilir. AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ 14

15 oluþturduðuna karar verdi. 25. sayfada zikredilen içtihat ile uyumlu olarak (bkz. dipnot 62), Divan, pronazi (Nazi sempatizaný) bir politikanýn savunulmasýnýn 10. maddenin korumasýndan yararlanamayacaðýný teyit etti. 33 Fakat, somut olayda, reklam, þiddete, Nazi zulmüne veya Alman gücünün üstünlüðüne ve vahþiliðine iliþkin göndermelerden uzak durdu. Divan, dava konusu metnin, þüphesiz Mareþal Pétain e onbinlerce Fransýz Yahudisinin ölüm kamplarýna yollanýp yok edilmesine bilerek katkýda bulunmasý olayýný geçiþtirdiðini kabul etmiþtir (paragraf 54). Bununla birlikte, Divan, diðer baþka nitelikte gerekçeleri de dikkate almýþtýr. Bir yandan, Divan, iddia makamýnýn baþvuranlarý kovuþturmaya gerek görmemesine iliþkin tavrýný dikkate almýþtýr. Divan, ardýndan, yayýnda zikredilen olaylardan beri uzun bir zaman geçtiðini (kýrk yýl) ve bu yayýnýn bütün ülkenin kendi tarihini açýkça ve samimi olarak tartýþmaya davet edilmesi yönündeki gayretlere katýldýðýný düþünmektedir (paragraf 55). Divan, daha sonra, baþvuranlarýn çalýþtýklarý derneklerin hukuka uygun olduklarýný zikrediyor. Son olarak da, Divan, ( ) özellikle özel hukuk yollarýyla diðer müdahale ve çürütme olanaklarý varken, bir ceza mahkûmiyetinin aðýrlýðýnýn altýný çizerek, baþvuranlara verilen cezanýn oransýzlýðýna karar vermiþtir (paragraf 57) Aðustos ayýnda, mikro dalga fýrýnlarýn saðlýða zararlarýna hasrettiði yazýlar yayýnlamaktan baþvurana uygulanan yasaklamaya iliþkin Hertel davasýnda, Divan, 10. maddenin ihlaline karar verdi. Divan, dava konusu olan yasaklama önlemlerinin oransýzlýðýný ortaya koydu. Avrupa hakimlerine göre : Söz konusu önlem, bu kiþinin (baþvuranýn) çalýþmalarýný kýsmen sansüre tabi tutar ( ) ve bir kamusal tartýþmada yeri olan, varlýðý inkar edilemeyen bir tezi açýkça sunma yeteneðini büyük ölçüde sýnýrlar. Ýleri sürülenin azýnlýk görüþü olmasý ve temelden yoksun bulunmasý önemli deðildir : kesinliðin ihtimal dýþý olduðu bir alanda, düþünceyi açýklama özgürlüðünün sadece genel olarak kabul edilen düþünceleri açýklamakla sýnýrlanmasý çok aþýrý olacaktýr. 34 Ocak 1999 tarihli Fressoz ve Roire kararýnda, Divan, haftalýk hiciv dergisi Le Canard enchaîné de Peugeot otomobil þirketi baþkanýnýn maaþýnýn geliþimini ayrýntýlý olarak açýklayan bir yazýnýn yayýnlanmasýný müteakip mali belge fotokopilerini saklama cürmünden mahkûmiyetin 10. maddenin ihlalini oluþturduðuna karar verdi. Divan, dava konusu yazýnýn genel yararý olan bir soruna iliþkin kamusal tartýþmaya bir katký getirdiðini belirtmiþtir 35 çünkü, bu yazýnýn yayýnlanmasý, belli baþlý Fransýz otomobil þirketleri bünyesindeki sosyal bir uyuþmazlýk çerçevesinde söz konusu olmuþtur. Divan a göre, yazýnýn amacý, haklara somut olayda yöneticiye ait olanlara zarar vermek deðil, fakat toplumu ilgilendiren güncel bir sorunu tartýþmaktýr. Somut olayda, iþ ve ücret genellikle fazla dikkat çekiyor ( ), toplumu bilgilendirmenin yararý, kendisine gönderilen belgelerin þüpheli menþei sebebiyle tarihli Lehideux ve Isorni( Fransa) Kararý, Recueil, 1998 VII, paragraf tarihli Hertel( Ýsviçre) Kararý, Recueil, 1998 VI, paragraf tarihli Fressoz ve Roire( Fransa) Kararý, Recueil, 1999 I, paragraf AVRUPA DA DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki Anayasanýn 90. Maddesinin Son Fýkrasýna Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargý Denetimi Dýþýnda Tutulan Ýþlemlere Karþý Yargý Yolu Açýlabilir mi? Mehmet Altundiþ* 1. Giriþ Bilindiði üzere, 2709 sayýlý

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar - 2006 ISSN : 1306-7818 BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Cezaevi Müdürleri ve Politika Yapýcýlar için Kadýnlar ve Hapsedilme Üzerine El Kitabý CEZA ADALETÝ EL KÝTAPLARI SERÝSÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER UYUÞTURUCU MADDELER VE SUÇ OFÝSÝ Viyana Cezaevi Müdürleri ve Politika

Detaylı

Siyasi tarihte vatandaþlýk;

Siyasi tarihte vatandaþlýk; citation Citizenship: an Islamic Perspective, Journal of Islamic Law and Culture. Vol.11, No.2, May 2009. Modern/Çaðdaþ baðlamda vatandaþlýk, milli devletin fonksiyonlarýyla ve etkisiyle paralel olarak

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

Bilimsel Yayýn Etiði

Bilimsel Yayýn Etiði Bilimsel Yayýn Etiði N. Yasemin OÐUZ* ÖZET Bilimsel çalýþma/araþtýrma yayýn aþamasý tamamlanmadýkça bitmiþ sayýlamaz. "Ýyi" bir bilimsel çalýþma ancak bilim çevrelerine uygun bir biçimde duyurulduðunda

Detaylı