Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Kasým 2005 Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Vadeli iþlemler piyasasýnda fiyat Risk yönetimi problemine MaCRO çözüm Global türev ürün yatýrýmcýlarý için yeni bir fýrsat: Türkiye! VOB da emtia ve ticaret VOB dan haberler Vadeli iþlem borsalarýnda güncel geliþmeler

2

3 KASIM 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF Limit neresi? VOB da iþlemlerin baþlamasýnýn üzerinden bir yýldan daha az zaman geçti. Bu kadar kýsa süredeki geliþmelere baktýðýmýzda artýk VOB un finansal piyasalarýn vazgeçilmez bir unsuru olarak kendini hissettirmeye baþladýðýný görüyoruz. Daha önce, vadeli iþlemlerin Türkiye de çalýþýp çalýþmayacaðý konusunda tereddütler varken, þimdi iþlem hacimlerinin nasýl daha fazla artýrýlacaðý, yeni ürün ihtiyaçlarý gibi daha geliþmiþ piyasalara özgü konularý tartýþýyoruz. VOB da iþlemlerin baþlamasýný 2005 yýlýnda Türkiye finansal piyasalarýnda yaþanan en önemli geliþme olarak görüyoruz. Geleceðin bu günden çok daha iyi olacaðýný iþaret eden bir çok geliþme var. Artýk üyelerimizde yetiþmiþ insan gücü oluþmaya baþladý. Üyelerimizde iþlemleri etkin bir þekilde yapacak tecrübe birikmeye baþladý. Üniversitelerimiz vadeli iþlemler konusundaki derslerini artýrdý. Kurumsal yatýrýmcýlarýn VÝS yatýrýmlarý konusundaki belirsizlikler giderildi. Seans saatlerimiz uzatýldý. Daha sonra spot piyasa saatlerini tamamen kapsayacak kadar geniþletilecek. En önemlisi de 2006 yýlýnda bireysel yatýrýmcýlar için öngörülen vergi istisnasý. sayý 71

4 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y KASIM 2005 Bu geliþmeler VOB u nereye taþýr? VOB daki iþlem hacimleri spot piyasanýn kaç katýna ulaþýr? Dünyaya baktýðýmýzda, spot piyasa iþlem hacminin 10 katýný aþan türev araç iþlem hacmi gerçekleþtiren ülkelerin var olduðunu görüyoruz. Benzer bir iþlem hacminin ülkemizde de gerçekleþmesi için her hangi bir engel bulunmamaktadýr. VOB, benzer borsalarýn sunduðu ürünleri Türkiye de etkin bir þekilde sunmaya devam etmektedir yýlýndan itibaren, türev araçlar ticaretinden elde edilen gelirlerin üyelerimizin gelirleri içerisinde önemli bir yeri tutmaya baþladýðýný göreceðimizi umuyoruz. Bu durum, VOB ürünlerini daha fazla tanýtma yönünde üyelerimizi teþvik edecektir. Ýþlem hacminin mutlak seviyesinin düþük olmasýný, VOB da iþlem yapmak isteyenler aleyhine bir durum olarak görmüyoruz. Ýþlem hacminin düþük olmasý, yüksek hacimli borsalarda elde edilmesi mümkün olmayan uygun fiyatlardan sözleþme alým ve satým imkanýný da beraberinde getirmektedir. Diðer bir deyiþle VOB da, likidite saðlayanlarýn katlandýklarý riskle mütenasip bir getiri elde etmeleri mümkün bulunmaktadýr. Bu açýdan bakýldýðýnda düþük iþlem hacimlerinin önemli bir ticaret fýrsatý sunduðu görülecektir. Dünya ölçeðinde deðerlendirdiðimizde borsalarda iþlem hacimlerinde önemli artýþlarýn yaþandýðýný görüyoruz. Bu artýþlar borsalarýn gelirlerini olumlu þekilde etkilemekte ve bir çok borsa halka açýlmaktadýr. Bu borsalarýn hisse senetlerinin getirileri önemli ölçüde yükselmektedir. Bir gazete okurunun da söylediði gibi, bir yatýrým aracý olarak borsalarýn hisse senetleri son 10 yýlýn en önemli finansal geliþmesi arasýndadýr (Financial Times, Aralýk 2005, Samuel N.Seidman). Ülkemizdeki olumlu geliþmeler ve dünya borsalarýndaki iþlem hacmi artýþlarý VOB daki iþlem hacimlerinde önemli bir sýçrama yapmayý saðlayacak uygun bir ortamýn varlýðýna iþaret etmektedir.n Saygýlarýmla, Hamdi Baðcý Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2 sayý 7

5

6 Kasým 2005 Vadeli Ýþlem Sözleþmeleri ve fýrsatlar VOB sözleþmelerinin karþýlaþtýrmalý analizi.. Yatýrým Finansman Menkul Deðerler elektronik piyasalara yoðun ilgi var. tüketiciye getirileri nelerdir? VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y KASIM 2005 VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Bu sayýda... Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri VOB ÝMKB-30 ve ÝMKB-100 Endeks Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Baþarý için gerekli faktörler ve Vadeli iþlemler piyasasýnda fiyat Uzman Görüþü : Oya Altýngözlü Risk Yönetimi Problemine MaCRO Çözüm Chief Risk Officer Global Türev Ürün Yatýrýmcýlarý Ýçin Yeni Bir Fýrsat: Türkiye! Türkiye ninde de aralarýndan bulunduðu yeni kurulan Genel Müdür ün mesajý... Vadeli Ýþlem Borsalarýnda Güncel Geliþmeler Dünyada neler oluyor?... Kýsa kýsa güncel haberler.. Yýl:2 Sayý:7 Kasým 2005 VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sahibi: Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsasý A.Þ. Temsilci: Hamdi Baðcý 5 Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri VOB ÝMKB-30 ve ÝMKB-100 Endeks Vadeli Ýþlem Sözleþmeleri ve fýrsatlar 15 Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Baþarý için gerekli faktörler ve VOB sözleþmelerinin karþýlaþtýrmalý analizi.. 23 Vadeli iþlemler piyasasýnda fiyat Oya Altýngözlü Yatýrým Finansman Menkul Deðerler VOB da Emtia ve Ticaret Vadeli piyasalarýn üreticiye ve VOB dan haberler VOB Üye Temsilcisi Eðitimi Üniversitelerde 1. Türev Araçlar ve Risk Yönetimi Konferansý VOB da Ýlk Altý Aylýk Dönemin Deðerlendirmesi Sorumlu Müdür: Emir Çetinkaya 4 sayý 7 Mahiyeti: Ýktisadi Konular Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yönetim Yeri: Akdeniz Caddesi Birsel Ýþ Mrk. No:14 K:6 Alsancak ÝZMÝR Te l: Fax: Basým Yeri: Hürriyet Matbaasý 1. Sanayi Sitesi 2826 Sokak No:52 ÝZMÝR Tel: pbx Fax: Basým Tarihi: Reklam: Ömer Dede Tel: Risk yönetimi problemine MaCRO çözüm Chief Risk Officer 32 Global türev ürün yatýrýmcýlarý için yeni bir fýrsat: Türkiye! Türkiye nin de aralarýndan bulunduðu yeni kurulan elektronik piyasalara yoðun ilgi var. 35 VOB da emtia ve ticaret Vadeli piyasalarýn üreticiye ve tüketiciye getirileri nelerdir? 41 VOB dan haberler VOB Üye Temsilcisi Eðitimi üniversitelerde 1. Türev Araçlar ve Risk Yönetimi Konferansý VOB da ilk altý aylýk dönemin deðerlendirmesi 44 Vadeli iþlem borsalarýnda güncel geliþmeler Dünyada neler oluyor? Kýsa kýsa güncel haberler...

7 KASIM 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF Hisse Senedi Endekslerine Dayalý Vadeli Ýþlem Sözleþmesi Araþtýma Hisse Senedi Endeksi Nedir? Neden Hesaplanmaktadýr? Borsalarda iþlem gören herhangi bir hisse senedinin o anki fiyatý ilgili hissenin deðerini gösterir. Mevcut fiyat seviyesini, ilgili hisse senedinin geçmiþ dönemdeki fiyatlarýyla karþýlaþtýrabilir; karþýlaþtýrma sonrasý hisse fiyatýnýn göreceli olarak düþük veya yüksek kaldýðý hakkýnda bir kanaate varabiliriz. Borsanýn genel seviyesini tüm hisse senetlerini kapsayacak þekilde deðerlendirmek için ise hisse senedi endeksleri geliþtirilmiþtir. Hisse senedi endeksleri, dünyada genellikle piyasanýn tümünü veya önemli bir kýsmýný temsil eden ve piyasada alým satýmý yapýlan hisse senetlerinin genel olarak fiyat seviyesini ifade eden temel bir ekonomik gösterge olarak kabul edilir. Hisse senedi endeksi seviyesi, ekonominin genel bir yansýmasýdýr. Hisse senedi endeksleri borsanýn genel seyrini, borsalar ise ekonominin durumunu yansýtýr. Ekonominin gelecekte daha güçlü olacaðýnýn beklendiði durumlarda borsalarda hisse senetleri fiyatlarýnýn yükselmesi, aksi durumda ise hisse senetleri fiyatlarýnýn düþmesi beklenir. Dolayýsýyla hisse senedi endeksleri ekonomik performansýn göstergesi niteliðindedir. Tek bir hissenin fiyatý þirket yönetiminin alacaðý kötü bir karar veya þirketi ilgilendiren bir baþka haber veya geliþme ile düþebilir. Ancak bu geliþme, endeksin seyrini bire bir etkilemez. ÝMKB de hesaplanan endeksler piyasa deðeri aðýrlýklý endeksler olduðundan her hissenin fiyat deðiþiminin endekse etkisi, hisse senedinin temsil ettiði þirketin piyasa deðeri ile orantýlýdýr. ÝMKB de anlýk olarak bir çok endeks hesaplanmaktadýr. Bunlar, ÝMKB Ulusal-Tüm Endeksi, ÝMKB Ulusal-30 Endeksi, ÝMKB Ulusal-50 Endeksi, ÝMKB Ulusal-100 Endeksi, Sektör Endeksleri ve Alt Sektör Endeksleri, ÝMKB Ýkinci Ulusal Pazar Endeksi, ÝMKB Yeni Ekonomi Pazarý Endeksi, ÝMKB Menkul Kýymet Yatýrým Ortaklýklarý Endeksi dir. Bu endeksler arasýnda piyasa tarafýndan daha yakýndan takip edilen ve medyada en fazla yer alan endeks ÝMKB 100 Endeksi dir. ÝMKB 100 ve ÝMKB 30 Endeksi nde yer alacak hisse senetleri, piyasa deðeri ve günlük ortalama iþlem hacmi en yüksek ilk 100 veya 30 hisse senedi olarak seçilir. Bu yüzden bu endeksler piyasa deðerinin büyük bir kýsmýný oluþturan hisse senetlerinin fiyat seyrini yansýtmaktadýr. Piyasanýn bu endekslere olan ilgisi de buradan kaynaklanmaktadýr. Aþaðýda, ÝMKB 30 ve ÝMKB 100 Endeksleri dahilindeki þirketlerin piyasa deðeri toplamlarýnýn toplam piyasa deðeri içindeki payý belli dönemler itibarýyla gösterilmiþtir. sayý 75

8 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y KASIM 2005 sunduðu ortadadýr. Hisse senetleri ve endeks VÝS ler arasýnda yapýlmýþ olan ve bu avantajlarý ortaya koyan bir kýyaslamayý aþaðýda bulabileceksiniz. Klasik Hisse Senedi Ýþlemlerine Yepyeni Olanaklar Kazandýrdýk... Bu olanaklarý açýklamadan önce klasik tabir ettiðimiz piyasa ve yeni olanaklarýn sunulduðu yeni piyasa kavramýný açmak uygun olacak. Ya Endeks Düþerse? Bu Endiþe Uykularýnýzý Kaçýrabilir! Hisse senedine yatýrým yaptýðýnýzda aldýðýnýz hisse senedinin fiyatýný sürekli olarak takip edersiniz. Çünkü elinizdeki hisse senedinin deðer kaybetmesinden endiþe eder, böyle bir durumda harekete geçmek istersiniz. Hissenin fiyatýnýn düþmesi, elinizdeki senedin deðerinin düþmesi anlamýna gelir. Bu durumda muhtemelen hisse daha da fazla deðer kaybetmeden hisseyi satarsýnýz ve piyasadan zararla ayrýlmýþ olursunuz. Ya da hisseyi daha fazla deðer kaybetmemesini umarak elinizde tutarsýnýz. Yatýrýmcý açýsýndan burada iki handikap vardýr. Handikaplardan biri piyasanýn sadece yükseldiði dönemlerde kar elde edilebilmesidir. Bu durum hisse senedi yatýrýmcýlarýnýn kar olanaðýný önemli ölçüde kýsýtlamaktadýr. Oysa hisse senedi endeksi vadeli iþlem sözleþmeleri (VÝS) yatýrýmcýlara endeksin düþmesi halinde de kar elde etme olanaðý sunmaktadýr. Diðer handikap da þudur. Sahip olduðunuz hisse deðer kaybediyor, yani zarar ediyorsunuz ancak bu hisse elden çýkarmak istemediðiniz bir hisse. Bu durumda, hisse senedini satmýyorsunuz ve dolayýsýyla, hisse senedinden vazgeçmemek uðruna maddi zararla karþýlaþýyorsunuz. Bundan kaçýnmanýn tek yolu, hisse senedini elinizde tutarken endeks VÝS de de yatýrým yapmaktýr. Endeks VÝS ler sahip olduðunuz hisse senedinin deðer kaybetmesine karþý korunma olanaðý sunmaktadýr! Endeks VÝS lerin yatýrýmcýlara hisse senetlerinin spot piyasasýna kýyasla avantajlý bir takým olanaklar Klasik hisse senedi iþlemlerinden kastedilen, spot hisse senedi piyasasýnda gerçekleþtirilen iþlemlerdir. Spot hisse senedi piyasasý, ÝMKB Hisse Senedi Piyasasýdýr. Bu piyasada takip edeceðiniz hisse senedi fiyatlarý ilgili hisseyi þu anda alýrken ödeyeceðiniz fiyat veya þu anda satarken elde edeceðiniz fiyattýr. Yani spot hisse senedi piyasasýnda hisse senetlerini bugün alýp/satýp, bedelini iki gün sonra (T+2) öder/elde edersiniz. VOB, hisse senedi yatýrýmcýlarýna yönelik olarak vadeli bir endeks piyasasý oluþturmuþtur. Bu piyasada takip edeceðiniz örneðin vadeli ÝMKB 100 endeksi fiyatý, bugünden satýn alma anlaþmasý yaptýðýnýzda endeksi sözleþmenin vadesinde satýn alýrken ödeyeceðiniz meblaðý veya bugünden satma anlaþmasý yaptýðýnýzda sözleþmenin vadesinde endeksi sattýðýnýzda elde edeceðiniz meblaðý gösteren fiyattýr. Bu arada endeksin satýn alýnýp satýlmasý kavramýna daha sonra deðineceðiz. Özetle; vadeli endeks piyasasýnda hisse senedi endeksini bugün alýr/satar ve bedelini sözleþmenin vade tarihinde öder/elde edersiniz. Peki endeks VÝS lerin hisse senedi piyasasý yatýrýmcýlarýna saðladýðý avantajlar neler? Bu avantajlarý aþaðýda bulabilirsiniz: Gerekli ilk yatýrým: Spotta hisse senedi aldýðýnýzda nakden ve tamamen tüm ödemenin peþin olarak yatýrýlmasý gerekmektedir. Vadelide ise daha az bir oranda bir baþlangýç teminatý istenir. Yani düþük yatýrýmla yüksek kazanç elde edebilirsiniz. Bu durum ayný zamanda kaldýraç etkisi olarak adlandýrýlýr. Yepyeni bir yatýrým aracý: Endeks VÝS lerden önce hisse senedi satýn alýp satabiliyordunuz ancak bu 6 sayý 7

9 KASIM 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF hisse senedi endeksi için mümkün deðildi. Artýk hisse senedi endeksini de alýp satma þansýnýz var! Korunma: Endeks sözleþmesinde korunma amacýyla iþlem yaptýðýnýzda hisse senedi fiyatlarýndaki düþüþler artýk endiþeniz olmaktan çýkacak. Fiyat yönü beklentisine göre hareket: Spot piyasada sadece hisse senedi fiyatý yükseldiðinde kazanç elde edersiniz. Oysa endeks sözleþmeleri sayesinde artýk endeksin düþtüðü olumsuz ekonomik ortamlarda da kar elde etmeniz mümkün. sözleþmesi sayýsý bir önceki yýlýn toplamýna kýyasla %10,9 oranýnda artmýþ ve 804 milyon adet sözleþmeye ulaþmýþtýr. Bu iþlemlerin nominal deðeri ise 50 Trilyon ABD Dolarý ný aþmýþtýr. Diðer yandan, 50 Trilyon ABD Dolarý ný aþan iþlem hacminin %40 lýk kýsmý, 20,4 Trilyon Dolar ý, Kuzey Amerika daki borsalarda gerçekleþmiþtir. Ancak aþaðýda da fark edeceðiniz gibi endeks sözleþmeleri iþlemleri tüm bölgelere daðýlmýþ durumdadýr. (Bank for International Settlements (BIS)-Eylül 2005) Piyasalarýn yapýsý: VOB, merkezi, elektronik, açýk ve etkin bir piyasadýr. Herkesin kolaylýkla ulaþabileceði açýk bir piyasa olan VOB, yatýrýmcýlara adil bir fiyat üzerinden iþlem yapma fýrsatý sunmaktadýr. Sentetik ürün: Endeks sözleþmelerini kullanarak ancak bono alýp satmadan bonodan elde edeceðiniz kazanca eþdeðer bir kazanç elde etmeniz mümkün. Þirket araþtýrmasý yapma zorunluluðu olmamasý: Endeks sözleþmelerine yatýrým yaparken piyasanýn geneline yatýrým yaparsýnýz. Bu yüzden tek tek þirketler üzerinde araþtýrma yapmanýza gerek kalmaz. Bu avantajlar, yepyeni yatýrým stratejileri geliþtirmenize yardýmcý olacaðý gibi spottaki iþlemlerinizi daha güvenli bir ortamda yapmanýzý da saðlayacak. Ufkumuzu Geniþletirsek... Ýlk endeks vadeli iþlem sözleþmesi 1982 yýlýnda ABD nin Kansas eyaletinde 1 iþlem görmeye baþlamýþtýr. Günümüzde, geliþmiþ bir hisse senedi piyasasý olan hemen her ülkede, geniþ kapsamlý hazýrlanmýþ bir piyasa endeksine dayalý en az bir vadeli iþlem sözleþmesi vardýr. Endekse dayalý vadeli iþlem sözleþmelerinin iþlem görmekte olduðu ülkelerden bazýlarý, ABD, Avustralya, Ýngiltere, Kanada, Fransa, Hollanda, Almanya, Þili, Norveç, Ýsrail, Malezya, Kore, Venezuella, Yunanistan ve Hindistan dýr. Pek çok diðer ülkede de endeks vadeli iþlem sözleþmesi alýnýp satýlmaktadýr yýlý içinde dünyada en baþarýlý olan hisse senedi endeksi vadeli iþlem sözleþmesi ise E-mini S&P 500 Hisse Senedi Endeksi sözleþmesidir. E-mini S&P 500 vadeli iþlem sözleþmesi 2004 yýlýnda 55 milyon sözleþmeyi aþkýn iþlem hacmiyle dünyada iþlem hacminin %21 ini oluþturmuþtur. Peki dünyadaki diðer ülkelerde hisse senedi endeksi vadeli iþlem sözleþmelerine duyulan ilgi spot piyasaya duyulan ilgiye kýyasla ne boyutta? Bu sorunun yanýtýný arka sayfadaki tabloda bulabilirsiniz. Örneðin Polonya da sadece hisse senedi endeksi VÝS iþlem hacmi spot piyasa toplam iþlem hacminin 1,5 katý kadardýr. Hisse senedi endeksi opsiyonlarý, hisse senedi VÝS ve opsiyonlarý da hesaba katýldýðýnda bu rakamýn daha da büyüyeceði açýktýr. Dünya genelindeki vadeli iþlem borsalarýnda 2004 yýlýnda iþlem gören hisse senedi endeksi vadeli iþlem 1 Kansas City Board of Trade sayý 77

10 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y KASIM 2005 Ülke Yýllar Yunanistan % 61 % 55 Ýspanya % 49 % 38 Ýtalya % 77 % 65 Polonya % 152 % 144 Avusturya % 37 % 17 Hindistan % 31 % 72 Kore % 491 % 536 VOB-ÝMKB 30 & VOB-ÝMKB 100! Genel anlamýyla vadeli iþlem sözleþmesi (VÝS, futures), ileri bir tarihte (vade sonu), önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasasý aracýný, malý, kýymetli madeni veya dövizi (dayanak varlýk) alma veya satma yükümlülüðü getiren ve organize piyasalarda iþlem gören sözleþmelere verilen isimdir. Endeks vadeli iþlem sözleþmelerinde ise alýnan veya satýlan dayanak varlýk hisse senedi endeksidir. VOB ta iki farklý endeks sözleþmesi üzerine iþlem yapabilirsiniz: ÝMKB 30 ve ÝMKB 100 endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri. ÝMKB 100 endeksi sözleþmesi 1 Kasým 2005 te iþleme açýlmýþtýr. Sözleþmelere dayanak olarak bu iki endeksin seçilmesinde piyasanýn bu endekslere aþinalýðý ve bu endekslerin toplam piyasanýn önemli kýsmýný oluþturuyor olmasý önemli etkenlerdir. Endeksi Alýp Satmak Ne Demektir? ÝMKB 30 Endeksi sözleþmesinde yatýrým yaptýðýnýzý düþünelim. Bir endeks sözleþmesi iþleminde aldýðýnýz veya sattýðýnýz þey VOB-ÝMKB 30 sözleþmesidir. Aldýðýnýz veya sattýðýnýz þeyi basitçe ÝMKB 30 Endeksinin 10 a bölümüyle bulunan bir varlýk olarak düþünebilirsiniz. Örneðin ÝMKB 30 Endeksinin seviyesi (spot piyasada) ise VOB endeks sözleþmesini spot deðeri YTL olan bir varlýk olarak düþünebiliriz. Ya da VOB-ÝMKB 30 sözleþmesinin fiyatý 30,450 ise sözleþmenin deðeri YTL olacaktýr. Böylelikle örneðin 30,450 ye aldýðýnýz sözleþmeyi 30,550 ye sattýðýnýzda =10 YTL kar elde etmiþ olursunuz. Endeksin Düþmesi Durumunda da Kar Elde Etmek Gördüðünüz gibi, endeksin yükseleceðini düþündüðünüzde sözleþme satýn alýp endeks yükseldiðinde ayný sözleþmeyi satarak aradaki fiyat farklýlýðýndan kar elde edebilirsiniz. Benzer þekilde, olumsuz ekonomik geliþmeler sonucu endeksin düþeceðini düþündüðünüz dönemde de endeks sözleþmesi satarak, endeks düþtükten sonra da bu sözleþmeyi daha düþük fiyattan tekrar satýn alarak aradaki fiyat farkýndan kar elde edebilirsiniz. Endeks sözleþmeleri sayesinde endeksin düþmesi durumunda da kar elde etmenizin mümkün olduðundan bahsetmiþtik. Örneðin bugün Aralýk 2005 vadeli VOB-ÝMKB 30 sözleþmesi 44,700 seviyesinden iþlem görüyor ve siz bu seviyenin yüksek olduðunu, endeksin vade tarihine kadar düþeceðini tahmin ediyorsunuz. Endeks kapsamýndaki þirketlerin hisse senetlerine sahip olmamanýza raðmen 3 adet Aralýk 2005 VOB- ÝMKB 30 sözleþmesi satýyorsunuz. Aralýk ayý sonu (vade sonu) geldiðinde spot ÝMKB 30 endeksi 43,025 seviyesinde. Vade sonunda endeks 43,025 ten iþlem görürken siz endeksi 44,700 den satma hakkýna sahipsiniz. Vade sonundaki karýnýz o(44,700 x 100) - (43,025 x 100)t x 3 = 502,5 YTL olacaktýr. Oysa spot piyasada iþlem yaparken, hisse senedi fiyatýnýn yükseleceðini düþündüðünüzde hisse senedini alýr, bekletir ve yüksek fiyattan satarsýnýz. Aradaki fark kadar kar elde edersiniz. Peki, hisse senedi fiyatýnýn düþeceðini düþünüyorsanýz ne yaparsýnýz? Bu durumda sahip olmadýðýnýz hisse senedini satýp fiyatlar düþtükten sonra tekrar satýn almanýz pratikte oldukça zahmetlidir. Ayný Büyüklükteki Yatýrýmý Spot Piyasada mý Yoksa Vadeli Piyasada mý Yapmak Daha Az Maliyetli? Bir hisse senedinin fiyatýnýn yükseleceðini düþündüðünüzü ve ÝMKB Hisse Senetleri Piyasasý nda bir hisse senedine YTL lik yatýrým yaptýðýnýzý düþünelim. Diyelim hisse senedi gerçekten deðer kazandý ve fiyatý %7,89 oranýnda arttý. Dolayýsýyla siz YTL yatýrmýþ ve %7,89 oranýnda kazanç (280 YTL) elde etmiþ oldunuz. 8 sayý 7

11 KASIM 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF Ayný büyüklükteki yatýrýmý bir de vadeli piyasada yaptýðýnýzý var sayalým. Örneðin Þubat 2006 vadeli VOB-ÝMKB 100 vadeli iþlem sözleþmesi 35,500 den iþlem görüyor. O halde bir VOB-ÝMKB 100 sözleþmesinin deðeri 35,500*100=3.550 YTL dir. Bir sözleþme satýn almak için ödemeniz gereken teminat da 300 YTL dir (baþlangýç teminatý). 300 YTL lik teminatý yatýrýyor ve 1 VOB-ÝMKB 100 sözleþmesi satýn alýyorsunuz. Bir süre sonra VOB- ÝMKB 100 sözleþmesi %7,89 luk artýþla 38,300 e yükseliyor. Sizin kazancýnýz (38,300*100)- (35,500*100)=280 YTL olacaktýr. Hem spotta hem de vadeli piyasada 280 YTL kar elde ettiniz. Oysa spotta YTL yatýrým yaparken vadelide sadece 300 YTL teminat yatýrdýnýz. Ýþte buna kaldýraç etkisi diyoruz. Üstelik satýn aldýðýnýz sözleþmeyi geri sattýðýnýzda yani pozisyonunuzu kapattýðýnýzda bu teminatý geri aldýnýz. Kýsaca spottaki karýnýz %7,89 ve vadelideki karýnýz %93 oldu. Sizce hangi yatýrým daha cazip? 2 Burada unutulmamasý gereken, tüm diðer sözleþmelerde olduðu gibi endeks sözleþmelerinde de pozisyonunuzu kapatmak için vadeyi beklemek zorunda olmamanýz. Her an pozisyonunuzu kapatabilir veya yeni pozisyonlar açabilirsiniz. Her gün sonunda hesabýnýz güncellenir (marking to market), kar zarar hesaplamasý yapýlýr. Kar elde ettiyseniz, yatýrmanýz gereken teminatýn üzerinde kalan kýsmýný gün sonunda hesabýnýzdan çekebilirsiniz. Neden Endeks VÝS? Dünyada endeks vadeli iþlem sözleþmelerine yatýrým yapanlar üç farklý amaç gütmektedirler: Korunma, Yatýrým ve Arbitraj. Korunma Diyelim hisse senediniz var ya da elinizdeki hisse senedini ileriki bir tarihte satmayý düþünüyorsunuz. Sizi endiþelendiren ne olur: Hisse senedinin deðer kaybetmesi. Ya da hisse senedi satýn almak istiyorsunuz. Siz satýn alýncaya kadar hissenin deðer kazanmasý sizin için risktir. Endeks VÝS endeksin gelecekteki alýþ/satýþ fiyatýný bugünden sabitlemenizi saðlar. Ayrýca endeks vadeli iþlem sözleþmesiyle portföyünüzdeki hisse senetlerinin deðer kaybetmesinden doðan zararýnýzý kapatabilirsiniz. Bir hisse senedi portföyünüz olduðunu ve deðer kaybetmesinden endiþe ettiðinizi düþünelim. Ne yapmalý? YTL deðerinde bir hisse senedi portföyüne sahip olan bir yatýrýmcýyý düþünelim. Bu yatýrýmcýnýn portföyünü 10 Aralýk a kadar elinden çýkarmamasý gerekiyor ancak diðer yandan da bu zaman zarfýnda hisse senetlerinin deðer kaybedeceðini düþünüyor ve bu yüzden endiþe duyuyor. Yatýrýmcý portföyünün deðerini koruyabilmek için VOB-ÝMKB 100 sözleþmesinde pozisyon almaya karar verir. Burada hemen hatýrlatalým, yatýrýmcýnýn bu korunmayý VOB- ÝMKB 30 sözleþmesini kullanarak yapmasý da mümkündü. VOB-ÝMKB 100 sözleþmesini seçmesinin sebebi, portföyünün yapýsýnýn ÝMKB 100 endeksi içindeki hisse senetleriyle benzerlik gösteriyor olmasýydý. Þu anda tarih 15 Ekim. ÝMKB 100 endeksi seviyesinde. VOB da iþlem gören üç farklý sözleþme var ancak yatýrýmcý 10 Aralýk tarihine kadar korunmaya ihtiyacý olduðu, bu tarihte pozisyonunu kapatacaðý için Aralýk vadeli VOB-ÝMKB 100 sözleþmesinde pozisyon almayý tercih ediyor. 15 Ekim tarihinde Aralýk vadeli VOB-ÝMKB 100 sözleþmesinin fiyatý 33,650. Yatýrýmcý portföyünün deðer kaybedeceðini ve ÝMKB 100 Endeksi nin de portföyüyle paralel hareket edeceðini, ÝMKB 100 Endeksi nin de düþeceðini düþünüyor. Burada kritik karar kaç sözleþmede pozisyon alýnýrsa tam korunma saðlanacaðýdýr. Pozisyon alýnmasý gereken sözleþme sayýsý aþaðýdaki eþitliðe göre bulunmalýdýr: (Risk Minimizing hedge ratio), korunma yapmak için kullanýlan vadeli sözleþmenin fiyatýnýn 1 birim deðiþmesi halinde sahip olunan portföyün deðerinin kaç birim deðiþeceðini göstermektedir. 2 Kaldýraç etkisi nedeniyle karlý durumlarda yüksek kazanç saðlayabileceðiniz gibi, fiyatlarýn beklenmedik seyri halinde de ayný oranda zarar edebilirsiniz. sayý 79

12 VOBJEKTÝF n VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI y KASIM 2005 Bu deðer 1 den büyükse portföyün VOB-ÝMKB 100 sözleþmesinden daha oynak olduðu anlamýna gelir, ki bu durum sadece portföyün deðerine denk gelen sayýda sözleþme satýlmasýyla portföyün deðerindeki düþüþün telafi edilemeyeceðini gösterir. Peki b RM nasýl hesaplanýr? P t : Sahip olunan portföyün deðerindeki deðiþim oraný F t : Korunma yapýlacak sözleþmenin deðerindeki deðiþim oraný Yukarýdaki eþitlikten de anlaþýlacaðý gibi, hesaplamanýn bir yolu, belli bir zaman diliminde portföyün deðerindeki deðiþim oranlarý ve korunma yapýlacak vadeli sözleþmenin deðerindeki deðiþim oranlarý arasýnda bir regresyon oluþturulmasýdýr. Bu eðrinin eðimi olarak kabul edilir. Örneðimize dönersek, yatýrýmcý YTL deðerindeki portföyünü korumak için kaç sözleþme satmalýdýr? Yatýrýmcý, belli bir dönem için elindeki portföyün deðerinin ve ayný döneme denk gelen VOB-ÝMKB 100 sözleþmesinin deðerinin günler arasýndaki deðiþim oranlarýný elde etmiþ, bu iki veri seti arasýnda bir regresyon eþitliði oluþturmuþtur. Yatýrýmcýnýn elde ettiði bu eþitliðe göre b RM =1,158 bulunmuþtur. Yani beklenti, VOB-ÝMKB 100 endeksi sözleþmesinin fiyatý 1 birim deðiþtiðinde yatýrýmcýnýn sahip olduðu portföyün deðerinin de ayný yönde 1,158 birim deðiþeceði yönündedir. O halde yatýrýmcýnýn satmasý gereken sözleþme sayýsý 10 Aralýk ta yatýrýmcýnýn korunma ihtiyacýný tamamladýðýný ve açýk pozisyonlarýný kapattýðýný var sayalým. 10 Aralýk ta yatýrýmcýnýn portföyünün deðeri YTL ye ve VOB-ÝMKB 100 sözleþmesinin deðeri de 31,025 e gerilemiþtir. Yatýrýmcýnýn portföyünün deðeri YTL düþmüþ, ancak vadeli iþlem sözleþmesinden toplam 1.312,5 YTL kar saðlanmýþtýr. Böylece yatýrýmcýnýn portföyünün kaybettiði deðer, vadeli iþlem sözleþmesiyle telafi edilmiþtir. Yatýrýmcýnýn net kar/zarar durumunu yan tarafta görebilirsiniz. Burada, yatýrýmcýnýn zararýný tam olarak telafi edebilmiþ olmasýnýn sebebi, b RM deðerini gerçekçi tahmin etmiþ olmasýdýr. Eðer doðru tahmin edememiþ olsaydý, ya zararýnýn tümünü telafi edemeyecek ya da zararýnýn üzerinde kar elde edecekti. Zaman zaman bazý kaynaklarda hisse senetlerinin b deðerlerinin yayýnlandýðýný görürüz. Bu beta, b RM ile karýþtýrýlmamalýdýr. Bu beta, korunma saðlanacak vadeli iþlem sözleþmesine dayanak teþkil eden endeksin deðerinin bir birim deðiþmesi halinde portföyün deðerinin kaç birim deðiþeceðini gösterir. Bizim örneðimizde olarak düþünülebilir. Tam korunma saðlanmasý için pozisyon alýnmasý gereken sözleþme sayýsý hesaplanýrken bu b deðeri de hesaba katýlarak þöyle bir formül kullanýlabilir: b : Vadeli sözleþme fiyatýndaki 1 birimlik deðiþme halinde dayanak varlýðýn spot fiyatýnda kaç birimlik deðiþme olacaðý, Görüldüðü gibi, çeþitli kaynaklarda yer alan bu beta deðerleri kullanýlýrken spotun vadeliyle olan iliþkisini ele alan diðer bir beta daha kullanýlmalýdýr. Bu iki betanýn çarpýmý b RM kavramýna denk gelmektedir. Yatýrým ÝMKB 30 ve ÝMKB 100 endeksleri piyasa deðerinin önemli kýsmýný oluþturmaktadýr. Bu yüzden bu endeksler ekonomik geliþmelere oldukça duyarlýdýr. Dolayýsýyla endeks VÝS lerde ekonomik beklentileriniz doðrultusunda pozisyon alarak ekonomik beklentilerinize yatýrým yapabilirsiniz. Bunun için endeksin yükseleceðini düþünüyorsanýz endeks VÝS satýn almalý ya da düþeceðini düþünüyorsanýz endeks VÝS satmalýsýnýz. Arbitraj Endeks vadeli iþlem sözleþmelerinin endeksin gelecekteki fiyatýný temsil ettiðinden bahsetmiþtik. 10 sayý 7

13 KASIM 2005 y VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI n VOBJEKTÝF Endeksin gelecekte olmasý gereken fiyatý taþýma maliyeti modeli ne göre endeksin spot deðeri ve faiz oranlarý kullanýlarak bulunabilir. Bulunan bu fiyat teorik bir fiyattýr. VOB ta iþlem gören fiyatlar hesaplanan bu fiyattan farklý olabilir. Ýþte VOB taki sözleþme fiyatýnýn hesaplanan teorik fiyattan farklý olmasý halinde arbitraj olanaðý doðar. Bu durumda, spot ve vadeli piyasada eþ zamanlý olarak iþlem yaparak baþlangýç yatýrýmý yapmadan kar elde edebilirsiniz. Aþaðýda bir arbitraj iþlemi örneði bulabilirsiniz. Bir yatýrýmcý 18 Kasým 2005 te hisse senetleri endekslerinde bir arbitraj olanaðý olup olmadýðýný araþtýrmaktadýr. Bu tarihte ÝMKB 30 endeksinin spot deðeri , yýllýk bileþik faiz oraný %13.23, Aralýk 2005 vadeli endeks sözleþmesinin vadeye kalan gün sayýsý 42 ve Aralýk 2005 vadeli endeks sözleþmesinin fiyatý 44,775 tir. Yatýrýmcý endeks sözleþmesi için teorik fiyatý aþaðýdaki formüle göre hesaplayacaktýr: 3 vadeye kalan gün sayisi (faiz orani)x Teorik Vadeli Fiyat = Spot Endeks Degeri x e 365 Buna göre hesaplanan teorik fiyat 45,487 dir. Oysa VOB-ÝMKB 30 sözleþmesi 44,775 ten iþlem görmektedir. Yani vadeli sözleþmenin fiyatý teorik olarak olmasý gereken seviyenin altýndadýr. O halde arbitraj olanaðý vardýr. Yatýrýmcý arbitraj yaparken aþaðýdaki stratejiyi izler. Yatýrýmcý, Ödünç Pay Senedi Piyasasý nda ÝMKB 30 endeksi yapýsýnda bir portföy oluþturacak þekilde YTL deðerinde hisse senedi ödünç alýr. Ödünç aldýðý hisse senetleri ÝMKB 30 endeksinde yer alanlardýr ve her hisse senedinden o senedin (hisse senedi sayýsý*halka açýklýk oraný) ile orantýlý sayýda ödünç almýþtýr. Ödünç alma iþlemiyle eþ zamanlý olarak, ödünç aldýðý hisse senetlerini ÝMKB de satar; elde ettiði geliri para piyasalarýnda deðerlendirmek için yatýrým yapar ve Aralýk 2005 vadeli VOB-ÝMKB 30 sözleþmesi satýn alýr. Vadeli iþlem sözleþmesinin vade tarihinde yatýrýmýný para piyasalarýndan çeker, bu parayý kullanarak ödünç aldýðý ve geri vermek zorunda olduðu hisse senetlerini ÝMKB de satýn alýr ve teslim eder. Ýlginç olan þudur: Yatýrýmcý baþlangýçta hiç yatýrým yapmamýþtýr: Ödünç alarak borçlanmýþtýr. Vade tarihinde tüm pozisyonlarýný kapatmýþtýr. Ancak YTL arbitraj kazancý elde etmiþtir. Aþaðýdaki þekil yatýrýmcýnýn arbitraj iþlemini özetlemektedir. Ayrýca vade tarihinde spot endeks deðeri ne olursa olsun yatýrýmcýnýn karý sabittir. Þekilde vade tarihinde ÝMKB 100 endeksi deðeri için ikinci bir durum da deðerlendirilmiþtir (mavi yazýlar). Kar ayný kalmýþtýr. ÖDÜNÇ PAY SENEDÝ PÝYASASI ÝMKB VOB PARA PÝYASASI ÝMKB 30 endeksini yansýtan YTL lik hisse senedi ödünç al. Ödünç aldýðýn hisse senetlerini sat. Spot : Vadeli :44, Kasým Aralýk 2005 Gelirler / Ödemeler Aracý kurum komisyon oraný: 0, x 0,001=134 YTL MASRAF = 30 adet Aralýk 2005 vadeli 44,775x100 VOB-ÝMKB 30 Sözleþmesi al. (uzun pozisyon) Aracý kurum komisyon oraný: 0, x 0,0005=67 YTL MASRAF YTL yi para piyasalarýnda deðerlendir. Yýllýk getiri oraný: % 12,48 Satýn aldýðýn hisse senetlerini teslim et. Ýþlem komisyon oraný:0,001 Banka komisyon oraný:0, x(0,001+0,00045)=195 YTL MASRAF Sattýðýn hisse senetlerini satýn al. Aracý kurum komisyon oraný: 0, x 0,001=135 YTL MASRAF x 0,001=130 YTL MASRAF VOB-ÝMKB 30 sözleþmesindeki açýk pozisyonlarý kapat Spot : Vadeli : SENARYO 1 Aracý kurum komisyon oraný: 0, x 0,0005=67 YTL MASRAF Yatýrdýðýn parayý faiziyle birlikte geri al xo1+0,1248x 42 t = YTL 365 Spot : Vadeli :43,350 SENARYO YTL -195 YTL MASRAF YTL YTL MASRAF ( ,775)X100X30= +675 YTL Kar YTL Zarar -134 YTL MASRAF YTL YTL YTL Bu örnekte yatýrýmcý hisse senetlerini satmadan önce Ödünç Pay Senedi Piyasasý nda ödünç almýþtýr. Bu piyasada iþlemler henüz baþlamamýþtýr ancak kýsa bir zaman zarfýnda baþlayacaktýr. Endeks VIS Kullanýlarak Üretilebilecek Sentetik Araçlar Endeks VÝS kullanýlarak Hazineye ihtiyaç duymadan hazine bonosu getirisi elde etmek mümkündür. Peki sentetik ürünlere neden ihtiyaç duymaktayýz? Vergi ve iþlem maliyetlerinin yüksekliði, piyasalarýn likiditesinin az olmasý bazý durumlarda sentetik ürünlerin kullanýlmasýný daha cazip hale getirebilir. Bir hisse senedi portföyünüz olduðunu düþünelim. Hisse senetleri fiyatlarýnýn düþeceðinden endiþe ediyorsunuz ve bunun için hisse senetlerini satýp hazine bonosu almak istiyorsunuz. Bu stratejiyi vadeli iþlemleri kullanarak ve kullanmadan gerçekleþtirebilirsiniz: Vadeli iþlemlerin kullanýlmadýðý durumda hisse senetlerini satýp hazine bonosunu almak zorundasýnýz. Bu iþlem yapýlýrken hisse fiyatlarý düþebilir ve hazine bonosu fiyatlarý artabilir veya satýlan hisse senetleri nedeniyle vergi ortaya çýkabilir. 3 Temettü ödemeleri teorik fiyat hesaplamasýna dahil edilmemiþtir. Fakat bu sonucu etkilemeyecektir. sayý 711

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM II [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı