I. BÖLÜM İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. BÖLÜM... 35 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ... 35 A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 36 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37"

Transkript

1

2 I. BÖLÜM İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ ÇERÇEVESİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ TANIMI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ AMACI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ HEDEF KİTLESİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ YASAL DAYANAKLARI İŞ VE MESLEK DANIŞMANININ SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İLKELERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ TEMEL AŞAMALARI BİREY HAKKINDA BİLGİ TOPLAMA, TANIMA VE ANALİZ ETME İŞ DÜNYASI, İŞLER VE MESLEKLER HAKKINDA BİLGİ TOPLAMA VE ANALİZ ETME BİREYİN ÖZELLİKLERİNİN, İŞ DÜNYASI, İŞLER VE MESLEKLERİN GEREKLİLİKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI BİREY İÇİN BİR GELİŞİM VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK GÖRÜŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SÜRECİ VE UYGULAMASI DANIŞANI TANIMA İSTİHDAM VE EĞİTİM EYLEM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞANIN AKTİF OLARAK İŞ ARAMA SÜRECİNE KATILMASI İSTİHDAM VE EĞİTİM EYLEM PLANININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ DANIŞMANLIK GÖRÜŞMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYNAKÇA B. İŞGÜCÜ PİYASASI İŞGÜCÜ PİYASASI İŞGÜCÜ PİYASASI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER ARZ VE TALEBĠ EġLEġTĠRME ĠġLEVĠ TALEP YANLI TEDBĠRLER ARZ YANLI TEDBĠRLER İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİNİN ÖNEMİ İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ KAYNAKLARI VE BİLEŞENLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİREYSEL BAZDA KULLANIMI

3 5. BÖLGESEL İŞGÜCÜ PİYASASI İZLEME KAYNAKLARI ĠSTĠHDAMIN GELĠġTĠRĠLMESĠ DEĞĠġĠM ĠÇĠNDE GÜVENCE EġĠTLĠK YOKSULLUĞUN AZALTILMASI İŞ ARAMA YARDIMLARI VE İSTİHDAM HİZMETLERİ KAYNAKÇA C. İSTİHDAM İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İSTİHDAM İLE İLGİLİ KURULUŞLAR TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) GENEL ÇERÇEVE KAPSAM ĠġKUR UN GÖREVLERĠ ĠġKUR UN ORGANLARI Genel kurul OluĢumu Görevleri Yönetim kurulu OluĢumu Görev ve yetkileri Genel müdürlük Merkez teģkilatı Ana hizmet birimleri ĠĢgücü piyasası bilgi hizmetleri dairesi baģkanlığı ĠĢgücü uyum dairesi baģkanlığı Ġstihdam dairesi baģkanlığı ĠĢsizlik sigortası dairesi baģkanlığı DıĢ iliģkiler dairesi baģkanlığı DanıĢma ve denetim birimleri TeftiĢ kurulu baģkanlığı Hukuk müģavirliği Yardımcı hizmet birimleri Personel ve eğitim daire baģkanlığı Ġdarî ve malî iģler dairesi baģkanlığı TaĢra teģkilatı Ġl istihdam ve mesleki eğitim kurulları Amacı OluĢumu Görevleri ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

4 2.1. TANIM YETKĠ KURUCU VE TEMSĠLCĠLERDE ARANAN NĠTELĠKLER YETERLĠ ALTYAPI VE TEMĠNAT ġarti Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ARACILIĞI ĠZNĠ DENETĠM ÖZEL ĠSTĠHDAM BÜROLARININ FAALĠYETLERĠ KURUMA BĠLGĠ, BELGE VERME VE SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜCRET ALINABĠLECEK MESLEKLER YAZILI SÖZLEġME YAPMA ZORUNLULUĞU BULUNAN HALLER VE SÖZLEġMENĠN UNSURLARI D. MESLEK BİLGİ KAYNAKLARI MESLEK BİLGİ KAYNAKLARI AVUKAT MAKASTAR KAYNAKÇA II. BÖLÜM TEMEL MEVZUAT A. TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI İŞ KANUNU 4857 SAYILI KAPSAMI Ġġ KANUNUNUN KAPSAMI DIġINDA KALANLAR Ġġ KANUNUNUN TEMEL KAVRAMLARI ĠĢ sözleģmesi ĠĢçi ĠĢveren Alt iģveren (TaĢeron) ĠĢveren vekili ĠĢyeri Ġġ KANUNUNDA DÜZENLENEN Ġġ SÖZLEġMESĠ TÜRLERĠ Sürekli ve süreksiz iģ sözleģmeleri Belirli süreli ve belirsiz süreli iģ sözleģmeleri Tam süreli - Kısmi süreli iģ sözleģmeleri

5 Çağrı üzerine çalıģmaya dayalı iģ sözleģmesi Deneme süreli iģ sözleģmeleri Takım sözleģmesi ile kurulan iģ sözleģmeleri Geçici (Ödünç) iģ iliģkisi Ġġ SÖZLEġMESĠ YAPMA YASAKLARI YaĢ küçüklüğü Cinsiyet Sağlık durumu Yabancılık Ġġ SÖZLEġMESĠ YAPMA YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Özürlüler ve eski hükümlüler Maluliyeti sona eren iģçiler Askerlik veya yasal ödevi sona eren iģçiler Toplu iģten çıkarma kapsamında iģten çıkarılan iģçiler ĠĢyeri hekimi ve iģ güvenliği uzmanları (ĠK 81) ÜCRET Ücretin ödenme Ģekli Ücretin ödenme yeri Ücretin ödenme zamanı Ücret hesap pusulası Ücretin güvencesi Haciz ve devir yasağı Hacizde öncelik Alt iģveren iģçilerinin ücretlerinin korunması Ücret Kesme Cezasının Sınırlandırılması Ücrette Ġndirim Yapılamaması ÇALIġMA SÜRELERĠ Genel çerçeve ÇalıĢma süresinden sayılan haller Gece çalıģması Postalar halinde çalıģma Normalden az çalıģma süreleri Haftalık iģgünlerine bölünemeyen çalıģma süreleri Telafi çalıģması Fazla çalıģma Normal fazla çalıģma Zorunlu nedenlerle fazla çalıģma Olağanüstü nedenle fazla çalıģma DĠNLENME SÜRELERĠ Günlük dinlenme: ara dinlenmesi Hafta tatili Ulusal bayram ve genel tatiller Yıllık ücretli izin Genel çerçeve Yıllık ücretli izne hak kazanma koģulları

6 Yıllık ücretli izin süreleri Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN FESHĠ Süreli fesih Genel çerçeve Ġhbar süresine ait ücretin iģverence peģin olarak ödenmesi Bildirim sürelerine uyulmaması: Usulsüz fesih ve ihbar tazminatı ĠĢverenin süreli fesih hakkını kötüye kullanması: Kötü niyet tazminatı ĠĢçiye yeni iģ arama izni verilmesi Haklı nedenle derhal fesih ĠĢçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı Sağlık sebepleri ĠĢverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiil ve iģlemleri Zorlayıcı sebepler ĠĢverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı Sağlık sebepleri ĠĢçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiil ve iģlemleri Zorlayıcı sebepler ĠĢçinin gözaltına alınması veya tutuklanması Derhal fesih hakkını kullanma süresi ve tazminat hakkı ĠĢ güvencesi Genel çerçeve ĠĢ güvencesinin kapsamı Feshin geçerli (veya haklı) bir sebebe dayandırılması ĠĢçinin yetersizliğine iliģkin geçerli nedenler ĠĢçinin davranıģlarına iliģkin geçerli nedenler ĠĢletmenin, iģyerinin veya iģin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenler Geçerli fesih sebebi oluģturmayan haller Geçerli nedenle fesihte usul Fesihte son çare (ultima ratio) ilkesi Fesih bildirimine itiraz ve usulü Geçersiz (ve haksız) sebeple yapılan feshin sonuçları Toplu iģçi çıkarma KIDEM TAZMĠNATI Genel çerçeve Kıdem tazminatına hak kazanma koģulları En az bir yıllık kıdem süresi ĠĢ sözleģmesinin belirli nedenlerle sona ermesi ĠĢveren tarafından ĠK.m.25/II ve TSGLK m. 45/I dıģında yapılan fesihler ĠĢçi tarafından ĠK.m.24 ve TSGLK m.45/iii uyarınca yapılan fesihler ĠĢçinin muvazzaf askerlik nedeniyle iģ sözleģmesini feshetmesi ĠĢçinin yaģlılık aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla iģ sözleģmesini feshetmesi Kadın iģçinin evlilik nedeniyle iģ sözleģmesini feshetmesi ĠĢçinin ölümü ĠĢçinin kıdem tazminatının hesaplanması ĠĢçinin kıdeminin belirlenmesi

7 Tazminatın hesaplanması SENDİKALAR KANUNU 2821 SAYILI TANIMLAR Sendika Konfederasyon ĠĢçi ĠĢveren ĠĢveren vekili ĠĢyeri SENDĠKALARIN KURULMASI ĠĢkoluna göre sendikalaģma ilkesi Genel çerçeve ĠĢkolları ĠĢyerinin girdiği iģkolunun belirlenmesi Sendika kurucusu olabilmek için aranan Ģartlar Sendikaların kuruluģ prosedürü SENDĠKALARIN ORGANLARI Genel çerçeve Genel kurul Yönetim kurulu Disiplin kurulu Denetleme kurulu ve denetçiler ĠĢyeri sendika temsilcileri SENDĠKA ÜYELĠĞĠ Üyelik koģulları Bireysel sendika özgürlüğü Üyelik aidatı Üyeliğin devamı ve askıya alınması halleri Üyeliğin sona ermesi Ġstifa Üyelikten çıkarılma Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi KONFEDERASYON ÜYELĠĞĠ SENDĠKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI ĠĢçi sendikası ve konfederasyonu yöneticiliğinin teminatı ĠĢyeri sendika temsilcilerinin teminatı Sendikaya üye olup olmama özgürlüğünün teminatı Genel ilkeler Özgürlüğün güvencesi: Sendikal tazminat ve iģe iade davası SENDĠKA VE KONFEDERASYONLARIN FAALĠYETLERĠ Sendikaların çalıģma hayatına iliģkin faaliyetleri: Sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleri Sendika ve konfederasyonlara yasaklanmıģ olan faaliyetler Temel yasak faaliyetler Siyasi alana iliģkin yasaklar

8 Ticari faaliyet yasağı Yardım ve bağıģ alma yasağı ĠĢçi - ĠĢveren kuruluģlarının karģılıklı iliģkilerine iliģkin yasaklar SENDĠKA VE KONFEDERASYONLARIN FAALĠYETLERĠNĠN DURDURULMASI VE KAPATILMASI Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık Kanuna aykırı yardım ve bağıģ alma Organlara üye seçiminde kanuna aykırılık Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı amaç ve faaliyetler Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU SAYILI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN TANIMI VE ĠÇERĠĞĠ Normatif kısım Borç doğurucu kısım TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN KAPSAMI VE DÜZEYĠ ĠĢyeri ve iģyerleri (grup) toplu iģ sözleģmesi ĠĢletme toplu iģ sözleģmesi TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ - Ġġ SÖZLEġMESĠ ĠLĠġKĠSĠ: TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN NORMATĠF ETKĠSĠ TOPLU Ġġ SÖZLEġMELERĠNĠN SÜRESĠ VE BĠTĠMĠ TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNDEN YARARLANMA Taraf sendikaya üyelik DayanıĢma aidatı ödeyerek yararlanma TeĢmil yolu ile yararlanma TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN YAPILMASI Toplu iģ sözleģmesi yetkisinin tespiti Toplu görüģme süreci Toplu iģ sözleģmesinin imzalanması TOPLU Ġġ UYUġMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI (ARABULUCULUK) UyuĢmazlığın tespiti Arabuluculuk Gönüllü (ihtiyari) arabuluculuk Zorunlu (resmi) arabuluculuk GREV VE LOKAVT Grevin tanımı Lokavtın tanımı Grev ve lokavt yasakları Sürekli yasaklar Geçici yasaklar Yasaklarda yüksek hakem kuruluna baģvurma Grev ve lokavtın ertelenmesi Grev oylaması Grev ve lokavtın uygulanması Kararın tebliği ve uygulamaya konulması ĠĢyerinden ayrılma zorunluluğu Kanuni grev ve lokavta katılamayacak iģçi kadrosu Kanuni grev ve lokavtın iģ sözleģmelerine etkisi

9 Grev ve lokavtta iģçi alma ve baģka iģe girme yasağı Kanun dıģı grev ve lokavtın sonuçları YÜKSEK HAKEM KURULU ÖZEL HAKEM TOPLU HAK UYUġMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ Yorum davası Eda davası SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI GENEL ÇERÇEVE Kapsam Zorunluluk ilkesi TANIMLAR (SSGSK.M.3) SĠGORTALI SAYILANLAR (SSGSK.M.4) (4/I-a) Sigortalıları (Bağımlı çalıģanlar) (4/I-b) Sigortalıları (Bağımsız çalıģanlar) (4/I-c) Sigortalıları (Kamu görevlileri) KISA VADELĠ SĠGORTA KOLLARININ KAPSAMI (SSGSK.M.4) BAZI SĠGORTA KOLLARININ UYGULANACAĞI SĠGORTALILAR: KISMĠ SĠGORTALILAR(SSGSK.M.5) Tutuklu ve hükümlüler Çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler Stajyerler Kısmi zamanlı çalıģan üniversite öğrencileri Harp malulleri ve vazife malullüğü aylığı alan çalıģanlar ĠġKUR kursiyerleri Türk iģverenlerce çalıģtırılmak üzere yurtdıģına götürülen Türk iģçileri SĠGORTALI SAYILMAYANLAR (SSGSK.M.6) SĠGORTALILIĞIN BAġLANGICI (SSGSK.M.7) SĠGORTALI BĠLDĠRĠMĠ VE TESCĠLĠ (SSGSK.M.8) (4/I-a) Kapsamında sigortalılığının baģlangıcı (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın baģlangıcı (4/I-c) Kapsamında sigortalılığın baģlangıcı SĠGORTALILIĞIN SONA ERMESĠ (SSGSK.M.9) (4/I-a) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi (4/1- c) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi Diğer sona erme halleri Sona ermenin bildirimi SĠGORTALILARIN ĠġLERĠ NEDENĠYLE GEÇĠCĠ OLARAK YURT DIġINDA BULUNMALARI(SSGSK.M.10) ĠġYERĠ, ĠġYERĠNĠN BĠLDĠRĠLMESĠ, DEVRĠ, ĠNTĠKALĠ VE NAKLĠ (SSGSK.M.11) ĠġVEREN, ĠġVEREN VEKĠLĠ, GEÇĠCĠ Ġġ ĠLĠġKĠSĠ KURULAN ĠġVEREN VE ALT ĠġVEREN (SSGSK.M.12) ĠĢveren ĠĢveren vekili Alt iģveren

10 ĠĢveren yükümlülüklerini yerine getirecek kiģi ve kurumlar Ġġ KAZASI (SSGSK.M.13) ĠĢ kazasının tanımı ĠĢ kazasının bildirimi ĠĢ kazasının soruģturulması MESLEK HASTALIĞI (SSGSK.M.14) Meslek tanımı Meslek hastalığının tespiti Meslek hastalığının iģten ayrıldıktan sonra ortaya çıkması Meslek hastalığının bildirilmesi HASTALIK VE ANALIK (SSGSK.M.15) Hastalık Analık Ġġ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK VE ANALIK SĠGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR (SSGSK.M.16) ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar Hastalık ve analık sigortasından sağlanan yardımlar Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç (SSGSK.m.17) Geçici iģ göremezlik ödeneği (SSGSK.m.18) Sürekli iģ göremezlik geliri (SSGSK.m.19) Sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri (SSGSK.m.20) Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ĠLE HASTALIK BAKIMINDAN ĠġVERENĠN VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERĠN SORUMLULUĞU (SSGSK.M.21) MALULLÜK SĠGORTASI Malul sayılma (SSGSK.m.25) Malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Ģartları (SSGSK.m.26) Malullük aylığı (SSGSK.m.27) YAġLILIK SĠGORTASI YaĢlılık aylığı (SSGSK.m.28) YaĢlılık toptan ödemesi ve ihya (SSGSK.m.31) Toptan ödeme Ġhya ÖLÜM SĠGORTASI (SSGSK.M.32) Sağlanan haklar Ölüm aylığından yararlanma Ģartları Ölüm aylığının hesaplanması (SSGSK.m.33) Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaģtırılması (SSGSK.m.34) Hak sahiplerinin aylıklarının baģlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması (SSGSK.m.35) Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya (SSGSK.m.36) Evlenme ve cenaze ödeneği (SSGSK.m.37) UZUN VADELĠ SĠGORTA KOLLARI BAKIMINDAN ÜÇÜNCÜ KĠġĠNĠN SORUMLULUĞU (SSGSK.M.39) HĠZMET BORÇLANMASI (SSGSK.M.41) Borçlanılabilecek süreler

11 Borçlanma usulü ĠSTEĞE BAĞLI SĠGORTA Tanımı ve Ģartları (SSGSK.m.50) BaĢlangıcı ve sigortalılık süresi (SSGSK.m.51) Kısmi süreli iģ sözleģmesi ile çalıģanların isteğe bağlı sigortalılıkları (SSGSK.m.51) Sona ermesi (SSGSK.m.51) Ġsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi (SSGSK.m.52) SĠGORTALILIK HALLERĠNĠN BĠRLEġMESĠ(SSGSK.M.53) AYLIK VE GELĠRLERĠN BĠRLEġMESĠ(SSGSK.M.54) Uzun vadeli sigorta kollarından Kısa vadeli sigorta kollarından Diğer hususlar GELĠR VE AYLIK BAĞLANMAYACAK HALLER(SSGSK.M.56) GENEL SAĞLIK SĠGORTASI Genel sağlık sigortalısı sayılan kiģiler (SSGSK.m.60) Genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiģi sayılmayanlar (SSGSK.m.60) GENEL SAĞLIK SĠGORTALILIĞININ BAġLANGICI, BĠLDĠRĠMĠ VE TESCĠLĠ (SSGSK.M.61) BaĢlangıcı Sona Ermesi FĠNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE SÜRESĠ (SSGSK.M.63) KURUMCA FĠNANSMANI SAĞLANMAYACAK SAĞLIK HĠZMETLERĠ(SSGSK.M.64) YOL GĠDERĠ, GÜNDELĠK VE REFAKATÇĠ GĠDERLERĠ (SSGSK.M.65) YURT DIġINDA TEDAVĠ (SSGSK.M.66) SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA ġartlari (SSGSK.M.67) Herhangi bir Ģart aranmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek kiģiler En az 30 gün prim ödeme Ģartı ile sağlık hizmeti alacak kiģiler günlük primden baģka, ayrıca 60 günden fazla borcu olmaması gereken kiģiler günlük primden baģka, borcu olmaması gereken diğer kiģiler KATILIM PAYI ALINMASI (SSGSK.M.68) KATILIM PAYI ALINMAYACAK HALLER, SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE KĠġĠLER (SSGSK.M.69) Katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri Katılım payı alınmayacak kiģiler HĠZMET BASAMAKLARI VE SEVK ZĠNCĠRĠ (SSGSK.M.70) SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN ÖDENECEK BEDELLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ (SSGSK.M.72) PRĠME ESAS KAZANÇLAR (SSGSK.M.80) /1-(a) Kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesi /1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın tespiti PRĠM ORANLARI VE DEVLET KATKISI (SSGSK.M.81) Malullük, YaĢlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Kısa dönemli sigorta kolları primi Genel sağlık sigortası primi Sosyal güvenlik destek primi oranları

12 Mesleki eğitim kanununa tabi çıraklar ve öğrencilerin prim oranları ĠĢsizlik sigortası primi Zorunlu staja tabi tutulan meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin ve TĠK kursiyerlerinin prim oranları Ġsteğe bağlı sigorta prim oranları /1-(b) Kapsamında olanlarla ilgili düzenleme Devlet katkısı GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARI (SSGSK.M.82) PRĠM BELGELERĠ VE ĠġYERĠ KAYITLARI (SSGSK.M.86) Aylık prim ve hizmet belgesi Belgelerin re sen düzenlenmesi ve itiraz Hizmet tespit davası Hastalık ve analık sigortasına iliģkin özel hüküm PRĠM ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ (SSGSK.M.87) İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU SAYILI (RG, , 23810) TANIMLAR ĠĢsizlik sigortası Sigortalı Sigortalı iģsiz ĠġSĠZLĠK SĠGORTASININ KAPSAMINA GĠRENLER ĠġSĠZLĠK SĠGORTASININ KAPSAMI DIġINDA KALANLAR ĠġSĠZLĠK SĠGORTASININ YÖNETĠMĠ ZORUNLULUK ĠLKESĠ VE BĠLDĠRĠMLER ĠġSĠZLĠK SĠGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI PRĠMLERĠ (4447 S.K.M.49) ĠġSĠZLĠK ÖDENEĞĠ (4447 S.K.M.50) Miktarı Ödenek alma süreleri Ödeneğin verilmesi ĠġSĠZLĠK ÖDENEĞĠNE HAK KAZANMANIN ġartlari (4447 S.K.M.51) ĠĢverence yapılan süreli fesih ĠĢçi tarafından yapılan haklı (derhal) fesih ĠĢveren tarafından yapılan haklı fesih Diğer haller ĠġSĠZLĠK ÖDENEĞĠNĠN KESĠLMESĠ (4447 S.K.M.52) B. TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL ÇERÇEVE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ANAYASAL DAYANAKLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEMELER ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ

13 3.2.ĠġĠN DURDURULMASI VEYA ĠġYERĠNĠN KAPATILMASI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ ĠġÇĠLERĠN ÇALIġMAKTAN KAÇINMA HAKKI AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLER SAĞLIK RAPORLARI Ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģacak iģçiler için rapor On sekiz yaģından küçük iģçiler için rapor İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİKLERİ C. EĞİTİM/SINAV SİSTEMİ EĞİTİM/SINAV SİSTEMİ ÖRGÜN EĞİTİM OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ĠLKÖĞRETĠM ORTAÖĞRETĠM YÜKSEKÖĞRETĠM YAYGIN EĞİTİM MESLEKÎ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜRLÜKLERĠ HALK EĞĠTĠM MERKEZLERĠ DĠĞER YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI KAYNAKÇA D. TEMEL ÇEVRE MEVZUATI TEMEL ÇEVRE MEVZUATI KAVRAMSAL OLARAK ÇEVRE ÇEVRE HAKKI ÇEVRE SORUNLARI ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN TÜRLERİ ÇEVRE SORUNLARININ ETKİLERİ ÇEVREYİ KORUMA ÇABALARI ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ÇEVRE STANDARTLARI GERİ DÖNÜŞÜM ÇEVRE KANUNU SAYILI KAYNAKÇA

14 E. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL KAVRAMLARI KALİTE SİSTEM STANDARTLARININ ORTAYA ÇIKMASI TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI ISO 9000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ NĠN KURULUġLARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR KALĠTESĠZLĠĞĠN GETĠRĠLERĠ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ) MÜġTERĠ ODAKLILIK LĠDERLĠK SÜREÇLERLE VE VERĠLERLE YÖNETĠM ÇALIġANLARIN GELĠġĠMĠ VE KATILIMI YÖNETĠMDE SĠSTEM YAKLAġIMI SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME SÜREKLĠ ÖĞRENME VE YENĠLĠKÇĠLĠK TEDARĠKÇĠLERLE KARġILIKLI FAYDAYA DAYANAN ĠLĠġKĠLER TOPLUMSAL SORUMLULUK SÜREÇ YÖNETİMİ PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ TANIMI SÜREÇ ÇEġĠTLERĠ Operasyonel (ana) süreçler Destek (yardımcı) süreçler Alt süreçler SÜREÇLERLE YÖNETĠMĠN AVANTAJLARI SÜREÇLERĠN TANIMLANMASI SÜREÇ SAHĠPLERĠNĠN SORUMLULUKLARI SÜREÇ SAHĠPLERĠ KAYNAKÇA III. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM VE UYGULAMALARI A. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI

15 2.1. ĠNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI FONKSĠYONU ĠġE ALMA VE YERLEġTĠRME FONKSĠYONU EĞĠTĠM VE GELĠġTĠRME FONKSĠYONU MOTĠVASYON YÖNETĠMĠ Ġġ VE ĠġGÖREN DEĞERLEME FONKSĠYONU ÜCRET YÖNETĠMĠ FONKSĠYONU KARĠYER GELĠġTĠRME FONKSĠYONU ÇALIġMA ĠLĠġKĠLERĠ VE GÜVENLĠK FONKSĠYONU İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (İKBS) KAYNAKÇA B. PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ NEDENLERİ VE ÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI SÜRECİ PERSONEL GEREKSİNMESİ TÜRLERİ İK PLANLAMASINDA KULLANILAN ARAÇLAR İK PLANLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER ĠK PLANLAMASINDA KULLANILAN ĠġGÜCÜ TALEBĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK YÖNTEMLER ĠĢ analizi Talep tahmin yöntemleri Yargısal yöntemler Sayısal yöntemler Ayrıntılı yöntemler ĠK PLANLAMASINDA KULLANILAN ĠġGÜCÜ ARZININ BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK YÖNTEMLER TÜRKİYE DE İK PLANLAMASI İLE İLGİLİ KISA BİR DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA C. İŞE ALIM SÜRECİ İŞE ALIM SÜRECİ PERSONEL TEMİN VE SEÇİMİNİN ÖNEMİ ADAY SAĞLAMA YOLLARI ĠÇ KAYNAKLAR DIġ KAYNAKLAR PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ ĠLAN VE ADAY KABULÜ

16 3.2. ÖN GÖRÜġME VE BAġVURU FORMU TEST - SINAV Ġġ GÖRÜġMESĠ REFERANSLARIN ĠNCELENMESĠ SEÇĠM KARARI SAĞLIK KONTROLÜ ĠġE KABUL VE YERLEġTĠRME KAYNAKÇA D. EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ EĞİTİM KAVRAMI VE KAPSAMI EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ KAVRAMI VE KAPSAMI EĞĠTĠM ĠHTĠYACI EĞĠTĠM ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ EĞĠTĠM ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠNĠN GEREKLĠLĠĞĠ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ SÜRECİ GÖZLEM AġAMASI KEġĠF AġAMASI ANALĠZ AġAMASI Örgütsel analiz Görev analizi KiĢi analizi RAPORLAMA AġAMASI KAYNAKÇA E. KARİYER YÖNETİMİ KARİYER YÖNETİMİ KARİYER GELİŞTİRME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KARĠYER KAVRAMI KARĠYER GELĠġTĠRME KARĠYER PLANLAMA KARĠYER YÖNETĠMĠ KARİYER GELİŞTİRME İLE YAKINDAN İLGİLİ KAVRAMLAR KARĠYER ÇIPASI (CAREER ANCHOR) KARĠYER AġAMALARI (EVRELERĠ)

17 KARĠYER AġAMALARI, HER AġAMADAKĠ TEMEL FAALĠYET, ĠLĠġKĠLER VE ROLLER ġekġl 1 DE GÖRÜLMEKTEDĠR (MĠLKOVĠCHVE BOUDREAU, 1991, S. 452) KARİYER MODELLERİ KARĠYER PATĠKASI KARĠYER BAġARISI KARİYER SEÇİMİ KURAMLARI EġLEġTĠRME SÜRECĠ OLARAK KARĠYER SEÇĠMĠ Özellik-Faktör kuramı ĠĢe uyum kuramı Holland ın kariyer kuramı Roe nin kiģilik geliģimi kuramı Bordin in psikanalitik kariyer seçimi kuramı KARĠYER KARARI VERME Kariyer kararı verme süreci Sosyal öğrenme kuramı Beklenti kuramı KARĠYER GELĠġĠM SÜRECĠ Super in benlik kuramı Ginzberg ve arkadaģlarının geliģim kuramı Gottfredson un sınırlandırma ve uzlaģma kuramı SOSYOLOJĠK KURAM ÖRGÜTLERDE KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMALARI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SĠSTEMĠ KAVRAMI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SĠSTEMĠNĠN YARARLARI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SĠSTEMĠNĠN KAPSAMI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME ARAÇLARI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SORUMLULUKLARI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SĠSTEMĠNĠN ĠKY FONKSĠYONLARĠ ĠLE ĠLĠġKĠSĠ ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRMEDE BAġARI FAKTÖRLERĠ KARİYER GELİŞTİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR KARĠYER ALANINI ETKĠLEYEN DEĞĠġĠMLER VE YENĠ YAKLAġIMLAR SINIRSIZ KARĠYER ANLAYIġI KARİYER SORUNLARI KAYNAKÇA IV. BÖLÜM DANIŞAN PSİKOLOJİSİ A.İNSAN VE İŞSİZ PSİKOLOJİSİ İNSAN VE İŞSİZ PSİKOLOJİSİ

18 1. ALGILAMA ALGILAMANIN TANIMI ALGILAMA SÜRECĠ VE AġAMALARI Duyumsama Algı eģikleri Dikkat (Algıda seçicilik) Düzenleme ġekil Zemin Algısı Gruplama Şekil 2: Algı Yasaları DeğiĢmezlik Yorumlama ALGILAMAYI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER ATIF TEORĠSĠ Weiner in atıf modeli ALGILAMA HATALARI Stereotype (Kategorize etme) Hale etkisi Algısal savunma Yansıtma ve tahminde bulunma Kendine yontma Oyuncu seyirci etkisi KAYNAKÇA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR DAVRANIġÇI YAKLAġIM PSĠKANALĠTĠK YAKLAġIM Savunma Mekanizmaları Bastırma Yer DeğiĢtirme Yansıtma Yüceltme Mantığa Bürüme KarĢıt Tepki GeliĢtirme Reddetme Gerileme Yeni Freud cu Kuramcılar HÜMANĠSTĠK YAKLAġIM Maslow ve Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri Carl Rogers ve DanıĢan Merkezli Terapi BĠLĠġSEL PSĠKOLOJĠ AYIRICI ÖZELLĠK YAKLAġIMI BĠYOLOJĠK YAKLAġIM

19 KAYNAKÇA BİREYSEL FARKLILIKLAR CĠNSĠYET YAġ ZEKA Çoklu Zeka Duygusal Zeka ĠĢ Performansı Açısından Zeka Katılım ve Çevrenin Zekaya Etkisi KĠġĠLĠK BĠLĠġSEL STĠL BiliĢsel Stil Modelleri Uyarlamacı Yenilikçi Bütüncül Analitik (holist analytical) Analitik Sezgisel (analytic-intuitive) Jung BiliĢsel Stil Modeli ĠNANÇ, DEĞER VE TUTUMLAR Ġnanç Değerler Tutum KAYNAKÇA B. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TİPLERİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE TİPLERİ KİŞİLİĞİN TANIMI KİŞİLİK İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR KARAKTER MİZAÇ BENLİK KİŞİLİK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER KİŞİLİK KURAMLARI KİŞİLİK KURAMLARININ KİŞİLİK GELİŞİMİNE YAKLAŞIMLARI DavranıĢçı YaklaĢım Psikanalitik YaklaĢım Freud un Psikoseksüel GeliĢim Süreçleri Yeni Freud cu Psikanalitik YaklaĢım Hümanistik YaklaĢım BiliĢsel YaklaĢım Ayırıcı Özellik YaklaĢımı Biyolojik YaklaĢım

20 4.2. KİŞİLİK KURAMLARININ BİREYSEL FARKLILIKLARA YAKLAŞIMLARI KİŞİLİK TİPLERİ KİŞİLİK ARAŞTIRMALARI ÖZSAYGI İYİMSERLİK VE KÖTÜMSERLİK YALNIZLIK VE TEK BAŞINALIK KAYNAKÇA C. KİŞİSEL GELİŞİMDE ÖĞRENME KİŞİSEL GELİŞİMDE ÖĞRENME ÖĞRENME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖĞRENEN İLE İLGİLİ FAKTÖRLER ÖĞRENME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER ÖĞRENME MALZEMESİ İLE İLGİLİ FAKTÖRLER ÖĞRENME KURAMLARI DAVRANIŞÇI KURAMLAR Klasik şartlanma kuramı Klasik koşullanma ilkeleri ve ilişkili kavramlar Klasik şartlanma yoluyla öğrenilen davranışları ortadan kaldırma Bitişiklik kuramı Bağlaşımcılık (Bağ) kuramı Edimsel şartlanma kuramı Pekiştirme, sönme ve ceza Sistematik davranışçı kuram BİLİŞSEL KURAMLAR İşaret öğrenme kuramı (Amaçlı davranışçılık) Sosyal bilişsel öğrenme kuramı Sosyal bilişsel teorinin ilkeleri Dolaylı (gözlem yoluyla) öğrenme Öz yeterlilik algısı Sosyal bilişsel öğrenme modeli ile davranış değiştirme Gestalt öğrenme kuramı İç Görüsel (kavrayış yoluyla/sezgisel) öğrenme kuramı Bilgiyi işleme kuramı Bilişsel süreçler Öğrenme sonucu olarak performans KAYNAKÇA

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

I. BÖLÜM İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37

I. BÖLÜM İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37 I. BÖLÜM... 35 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ... 35 A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 36 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37 1. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ ÇERÇEVESİ... 37 1.1. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...1 KISIM 1 PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ VE KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR...3 I. İNSAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 05 06 Aralık, 12 13 Aralık 2015 Mercure Otel Altunizade ĠSTANBUL ĠletiĢim: 0312 988

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA ĠletiĢim: 0312 988 12 60-0542 624 9040 Programın

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI Odamız 2012 Yılı I. Dönem Kişisel Gelişim Seminer Programları kapsamında sekiz yeni seminer programı organize etmiştir.. Odamız tarafından, üyelerimizin

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI

AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI ĠġKUR TEġVĠKLERĠ SUNUM PLANI I. AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI Kurs Programları Girişimcilik Eğitimleri İşbaşı Eğitim Programları Toplum Yararına Çalışma Programları Çalışanların Mesleki Eğitimi II. PASĠF

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014)

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) 1.Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır. TEDBĠR SORUMLU KURUM/ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/ SÜRE AÇIKLAMA 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler

Detaylı

6111 Sayılı Kanunda Yapılandırma ve Diğer Hükümler

6111 Sayılı Kanunda Yapılandırma ve Diğer Hükümler 6111 Sayılı Kanunda Yapılandırma ve Diğer Hükümler Yapılandırmaya giren Kurum alacakları; 1.Primler, 2.Özel inģaatlar ve ihaleli iģlerde saptanan eksik iģçilik ödemeleri, 3.Ġdari para cezaları, 4.Damga

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 1-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 1-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ EĞİTİMİN İÇERİĞİ 1-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ İNSAN KAYNAKLARI İLE İLGİLİ BİLİNEN DOĞRU VE YANLIŞLAR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI NEDİR, NE İŞİNİZE YARAR? İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK I- TANIMI... 19 II- RİSK KAVRAMI... 19 A- FİZYOLOJİK RİSKLER... 20 B- MESLEKİ RİSKLER... 20 C- SOSYO-EKONOMİK RİSKLER... 21 III- SOSYAL GÜVENLİĞİN YÖNTEMLERİ...

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Prof Dr Hülya Kayıhan

Prof Dr Hülya Kayıhan Engelli bireylerin istihdamını arttırabilmek ve iģgücü pazarına ulaģabilmelerini kolaylaģtırmak için; çalıģma kapasitesini, motivasyonu, üretkenliği, iģ arama becerilerini sosyal becerilerini arttırmak.

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi Müşteriyi markaya/kuruma âşık etmek Müşteriyi tanıyalım - Müşteri tipleri Kartvizit verme sanatı Satış Tüyoları ve İlave Satış Yapma Teknikleri

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI?

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI? İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI? Gökhan BEDİR* 46 * ÖZ Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1 KARİYER DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER KISIM 1 KARİYER DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER KISIM 1 KARİYER DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ Bölüm 1: KARİYER DANIŞMANLIĞI: TEMEL KAVRAMLAR, BİLGİLER VE SÜREÇLER...3 KARİYER DANIŞMANLIĞI... 5 KARİYER DANIŞMANLIĞI İLE KARİYER REHBERLİĞİ ARASINDAKİ

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ĠġKUR TEġVĠKLERĠ. Mehmet CANDAN Mayıs 2011

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ĠġKUR TEġVĠKLERĠ. Mehmet CANDAN Mayıs 2011 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ĠġKUR TEġVĠKLERĠ Mehmet CANDAN Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. AKTĠF ĠSTĠHDAM POLĠTĠKALARI a. Kurs Programları b. Girişimcilik Eğitimleri c. İşbaşı Eğitim Programları d. Toplum

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM Prof. Dr. Mustafa BALCI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mustafa.balci@eeas.europa.eu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM EMEKLILIKLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR 15 1. EMEKLİ KİME DENİR? 17 2. HAK SAHİBİ KİMLERDİR? 17 3. MALÛL SAYILMA NE DEMEKTİR? 17 4. VAZİFE MALÛLLÜĞÜ NEDİR? 18 5. UZUN

Detaylı

Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Okan Güray BÜLBÜL GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ AKġAM GAZETESĠ YAZARI ĠġVERENĠN Ġġ KAZASINI BĠLDĠRĠM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Seçmeli Yüksek Lisans. Örgün Eğitim. Türkçe Yok. Yok. Yok

DERS ÖĞRETİM PLANI. Seçmeli Yüksek Lisans. Örgün Eğitim. Türkçe Yok. Yok. Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati Haftalık Laboratuar

Detaylı

İçindekiler İNSANIN ÖNEMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 1

İçindekiler İNSANIN ÖNEMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 1 İçindekiler İNSANIN ÖNEMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 1 I. İNSANIN ÖNEMİ... 1 II. ÇALIŞMA HAYATINDA İNSANA DÖNÜK YAKLAŞIMLAR... 3 A. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı... 5 B. Beşeri İlişkiler

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetlerimiz

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetlerimiz . Üniversite Öğrencilerine Yönelik Faaliyetlerimiz Gedik Üniversitesi 4 HAZĠRAN 2015 İşveren ile iş arayan arasında köprü görev yapan İŞKUR olarak üniversite öğrencilerine yönelik olarak; - iş ve meslek

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE ĠLGĠLĠ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI ZORUNLU STAJ BAġVURU FORMU VE Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Fotoğraf YapıĢtırarak Evrak Kayıt Bürosunda Onaylatınız ĠLGĠLĠ MAKAMA AĢağıda kimlik bilgileri

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI...

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... İçindekiler İçindekiler BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... 1 Giriş... 1 Belediye Başkanlığı Ödeneği... 1 Huzur Hakkı... 4 Belediye Başkanlığında Geçen Süre... 6 Sosyal Hak Ve Yardımlar... 7 İzin Hakkı...

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER

SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER Okan Güray BÜLBÜL GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ AKġAM GAZETESĠ YAZARI SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER SOSYAL GÜVENLĠK

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör

6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER. Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ve KANUNUN GETĠRDĠĞĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Mehmet TUNÇ UZMANĠġ OSGB Genel Koordinatör 6331 Sayılı Kanun Kapsamı 6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamı; Bu

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir.

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir. Kimler katılmalıdır? İnsan kaynakları alanında çalışanların ve personel yönetimi uzmanlarının iş yetkinliklerinde personel özlük işlemleri ve bordro uygulamaları çok önemli yer tutmaktadır. Bu eğitime

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ KISIM SOSYAL GÜVENLİĞE GENEL BAKIŞ I. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI...3 II. SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDAKİ RİSKLER...7 A MESLEKİ RİSKLER...8 B. FİZYOLOJİK RİSKLER... 9 C. SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

TORBA YASA NELER ĠÇERĠYOR?

TORBA YASA NELER ĠÇERĠYOR? TORBA YASA NELER ĠÇERĠYOR? Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU Eğitim Sen Eğitim Uzmanı E-mail: erkanaydogan@gmail.com 1 Türkiye ĠĢgücü Piyasası Ġle Ġlgili Temel Veriler; Ġstihdam edilen nüfus = 22 milyon 972 bin kiģi

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı