I. BÖLÜM İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. BÖLÜM... 35 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ... 35 A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 36 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37"

Transkript

1

2 I. BÖLÜM İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ ÇERÇEVESİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ TANIMI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ AMACI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ HEDEF KİTLESİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ YASAL DAYANAKLARI İŞ VE MESLEK DANIŞMANININ SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İLKELERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ TEMEL AŞAMALARI BİREY HAKKINDA BİLGİ TOPLAMA, TANIMA VE ANALİZ ETME İŞ DÜNYASI, İŞLER VE MESLEKLER HAKKINDA BİLGİ TOPLAMA VE ANALİZ ETME BİREYİN ÖZELLİKLERİNİN, İŞ DÜNYASI, İŞLER VE MESLEKLERİN GEREKLİLİKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI BİREY İÇİN BİR GELİŞİM VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK GÖRÜŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SÜRECİ VE UYGULAMASI DANIŞANI TANIMA İSTİHDAM VE EĞİTİM EYLEM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞANIN AKTİF OLARAK İŞ ARAMA SÜRECİNE KATILMASI İSTİHDAM VE EĞİTİM EYLEM PLANININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ DANIŞMANLIK GÖRÜŞMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KAYNAKÇA B. İŞGÜCÜ PİYASASI İŞGÜCÜ PİYASASI İŞGÜCÜ PİYASASI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER ARZ VE TALEBĠ EġLEġTĠRME ĠġLEVĠ TALEP YANLI TEDBĠRLER ARZ YANLI TEDBĠRLER İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİNİN ÖNEMİ İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİ KAYNAKLARI VE BİLEŞENLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİREYSEL BAZDA KULLANIMI

3 5. BÖLGESEL İŞGÜCÜ PİYASASI İZLEME KAYNAKLARI ĠSTĠHDAMIN GELĠġTĠRĠLMESĠ DEĞĠġĠM ĠÇĠNDE GÜVENCE EġĠTLĠK YOKSULLUĞUN AZALTILMASI İŞ ARAMA YARDIMLARI VE İSTİHDAM HİZMETLERİ KAYNAKÇA C. İSTİHDAM İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İSTİHDAM İLE İLGİLİ KURULUŞLAR TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) GENEL ÇERÇEVE KAPSAM ĠġKUR UN GÖREVLERĠ ĠġKUR UN ORGANLARI Genel kurul OluĢumu Görevleri Yönetim kurulu OluĢumu Görev ve yetkileri Genel müdürlük Merkez teģkilatı Ana hizmet birimleri ĠĢgücü piyasası bilgi hizmetleri dairesi baģkanlığı ĠĢgücü uyum dairesi baģkanlığı Ġstihdam dairesi baģkanlığı ĠĢsizlik sigortası dairesi baģkanlığı DıĢ iliģkiler dairesi baģkanlığı DanıĢma ve denetim birimleri TeftiĢ kurulu baģkanlığı Hukuk müģavirliği Yardımcı hizmet birimleri Personel ve eğitim daire baģkanlığı Ġdarî ve malî iģler dairesi baģkanlığı TaĢra teģkilatı Ġl istihdam ve mesleki eğitim kurulları Amacı OluĢumu Görevleri ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

4 2.1. TANIM YETKĠ KURUCU VE TEMSĠLCĠLERDE ARANAN NĠTELĠKLER YETERLĠ ALTYAPI VE TEMĠNAT ġarti Ġġ VE ĠġÇĠ BULMA ARACILIĞI ĠZNĠ DENETĠM ÖZEL ĠSTĠHDAM BÜROLARININ FAALĠYETLERĠ KURUMA BĠLGĠ, BELGE VERME VE SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜCRET ALINABĠLECEK MESLEKLER YAZILI SÖZLEġME YAPMA ZORUNLULUĞU BULUNAN HALLER VE SÖZLEġMENĠN UNSURLARI D. MESLEK BİLGİ KAYNAKLARI MESLEK BİLGİ KAYNAKLARI AVUKAT MAKASTAR KAYNAKÇA II. BÖLÜM TEMEL MEVZUAT A. TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI İŞ KANUNU 4857 SAYILI KAPSAMI Ġġ KANUNUNUN KAPSAMI DIġINDA KALANLAR Ġġ KANUNUNUN TEMEL KAVRAMLARI ĠĢ sözleģmesi ĠĢçi ĠĢveren Alt iģveren (TaĢeron) ĠĢveren vekili ĠĢyeri Ġġ KANUNUNDA DÜZENLENEN Ġġ SÖZLEġMESĠ TÜRLERĠ Sürekli ve süreksiz iģ sözleģmeleri Belirli süreli ve belirsiz süreli iģ sözleģmeleri Tam süreli - Kısmi süreli iģ sözleģmeleri

5 Çağrı üzerine çalıģmaya dayalı iģ sözleģmesi Deneme süreli iģ sözleģmeleri Takım sözleģmesi ile kurulan iģ sözleģmeleri Geçici (Ödünç) iģ iliģkisi Ġġ SÖZLEġMESĠ YAPMA YASAKLARI YaĢ küçüklüğü Cinsiyet Sağlık durumu Yabancılık Ġġ SÖZLEġMESĠ YAPMA YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Özürlüler ve eski hükümlüler Maluliyeti sona eren iģçiler Askerlik veya yasal ödevi sona eren iģçiler Toplu iģten çıkarma kapsamında iģten çıkarılan iģçiler ĠĢyeri hekimi ve iģ güvenliği uzmanları (ĠK 81) ÜCRET Ücretin ödenme Ģekli Ücretin ödenme yeri Ücretin ödenme zamanı Ücret hesap pusulası Ücretin güvencesi Haciz ve devir yasağı Hacizde öncelik Alt iģveren iģçilerinin ücretlerinin korunması Ücret Kesme Cezasının Sınırlandırılması Ücrette Ġndirim Yapılamaması ÇALIġMA SÜRELERĠ Genel çerçeve ÇalıĢma süresinden sayılan haller Gece çalıģması Postalar halinde çalıģma Normalden az çalıģma süreleri Haftalık iģgünlerine bölünemeyen çalıģma süreleri Telafi çalıģması Fazla çalıģma Normal fazla çalıģma Zorunlu nedenlerle fazla çalıģma Olağanüstü nedenle fazla çalıģma DĠNLENME SÜRELERĠ Günlük dinlenme: ara dinlenmesi Hafta tatili Ulusal bayram ve genel tatiller Yıllık ücretli izin Genel çerçeve Yıllık ücretli izne hak kazanma koģulları

6 Yıllık ücretli izin süreleri Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN FESHĠ Süreli fesih Genel çerçeve Ġhbar süresine ait ücretin iģverence peģin olarak ödenmesi Bildirim sürelerine uyulmaması: Usulsüz fesih ve ihbar tazminatı ĠĢverenin süreli fesih hakkını kötüye kullanması: Kötü niyet tazminatı ĠĢçiye yeni iģ arama izni verilmesi Haklı nedenle derhal fesih ĠĢçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı Sağlık sebepleri ĠĢverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiil ve iģlemleri Zorlayıcı sebepler ĠĢverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı Sağlık sebepleri ĠĢçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiil ve iģlemleri Zorlayıcı sebepler ĠĢçinin gözaltına alınması veya tutuklanması Derhal fesih hakkını kullanma süresi ve tazminat hakkı ĠĢ güvencesi Genel çerçeve ĠĢ güvencesinin kapsamı Feshin geçerli (veya haklı) bir sebebe dayandırılması ĠĢçinin yetersizliğine iliģkin geçerli nedenler ĠĢçinin davranıģlarına iliģkin geçerli nedenler ĠĢletmenin, iģyerinin veya iģin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenler Geçerli fesih sebebi oluģturmayan haller Geçerli nedenle fesihte usul Fesihte son çare (ultima ratio) ilkesi Fesih bildirimine itiraz ve usulü Geçersiz (ve haksız) sebeple yapılan feshin sonuçları Toplu iģçi çıkarma KIDEM TAZMĠNATI Genel çerçeve Kıdem tazminatına hak kazanma koģulları En az bir yıllık kıdem süresi ĠĢ sözleģmesinin belirli nedenlerle sona ermesi ĠĢveren tarafından ĠK.m.25/II ve TSGLK m. 45/I dıģında yapılan fesihler ĠĢçi tarafından ĠK.m.24 ve TSGLK m.45/iii uyarınca yapılan fesihler ĠĢçinin muvazzaf askerlik nedeniyle iģ sözleģmesini feshetmesi ĠĢçinin yaģlılık aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla iģ sözleģmesini feshetmesi Kadın iģçinin evlilik nedeniyle iģ sözleģmesini feshetmesi ĠĢçinin ölümü ĠĢçinin kıdem tazminatının hesaplanması ĠĢçinin kıdeminin belirlenmesi

7 Tazminatın hesaplanması SENDİKALAR KANUNU 2821 SAYILI TANIMLAR Sendika Konfederasyon ĠĢçi ĠĢveren ĠĢveren vekili ĠĢyeri SENDĠKALARIN KURULMASI ĠĢkoluna göre sendikalaģma ilkesi Genel çerçeve ĠĢkolları ĠĢyerinin girdiği iģkolunun belirlenmesi Sendika kurucusu olabilmek için aranan Ģartlar Sendikaların kuruluģ prosedürü SENDĠKALARIN ORGANLARI Genel çerçeve Genel kurul Yönetim kurulu Disiplin kurulu Denetleme kurulu ve denetçiler ĠĢyeri sendika temsilcileri SENDĠKA ÜYELĠĞĠ Üyelik koģulları Bireysel sendika özgürlüğü Üyelik aidatı Üyeliğin devamı ve askıya alınması halleri Üyeliğin sona ermesi Ġstifa Üyelikten çıkarılma Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi KONFEDERASYON ÜYELĠĞĠ SENDĠKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI ĠĢçi sendikası ve konfederasyonu yöneticiliğinin teminatı ĠĢyeri sendika temsilcilerinin teminatı Sendikaya üye olup olmama özgürlüğünün teminatı Genel ilkeler Özgürlüğün güvencesi: Sendikal tazminat ve iģe iade davası SENDĠKA VE KONFEDERASYONLARIN FAALĠYETLERĠ Sendikaların çalıģma hayatına iliģkin faaliyetleri: Sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleri Sendika ve konfederasyonlara yasaklanmıģ olan faaliyetler Temel yasak faaliyetler Siyasi alana iliģkin yasaklar

8 Ticari faaliyet yasağı Yardım ve bağıģ alma yasağı ĠĢçi - ĠĢveren kuruluģlarının karģılıklı iliģkilerine iliģkin yasaklar SENDĠKA VE KONFEDERASYONLARIN FAALĠYETLERĠNĠN DURDURULMASI VE KAPATILMASI Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık Kanuna aykırı yardım ve bağıģ alma Organlara üye seçiminde kanuna aykırılık Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı amaç ve faaliyetler Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU SAYILI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN TANIMI VE ĠÇERĠĞĠ Normatif kısım Borç doğurucu kısım TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN KAPSAMI VE DÜZEYĠ ĠĢyeri ve iģyerleri (grup) toplu iģ sözleģmesi ĠĢletme toplu iģ sözleģmesi TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ - Ġġ SÖZLEġMESĠ ĠLĠġKĠSĠ: TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN NORMATĠF ETKĠSĠ TOPLU Ġġ SÖZLEġMELERĠNĠN SÜRESĠ VE BĠTĠMĠ TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNDEN YARARLANMA Taraf sendikaya üyelik DayanıĢma aidatı ödeyerek yararlanma TeĢmil yolu ile yararlanma TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN YAPILMASI Toplu iģ sözleģmesi yetkisinin tespiti Toplu görüģme süreci Toplu iģ sözleģmesinin imzalanması TOPLU Ġġ UYUġMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI (ARABULUCULUK) UyuĢmazlığın tespiti Arabuluculuk Gönüllü (ihtiyari) arabuluculuk Zorunlu (resmi) arabuluculuk GREV VE LOKAVT Grevin tanımı Lokavtın tanımı Grev ve lokavt yasakları Sürekli yasaklar Geçici yasaklar Yasaklarda yüksek hakem kuruluna baģvurma Grev ve lokavtın ertelenmesi Grev oylaması Grev ve lokavtın uygulanması Kararın tebliği ve uygulamaya konulması ĠĢyerinden ayrılma zorunluluğu Kanuni grev ve lokavta katılamayacak iģçi kadrosu Kanuni grev ve lokavtın iģ sözleģmelerine etkisi

9 Grev ve lokavtta iģçi alma ve baģka iģe girme yasağı Kanun dıģı grev ve lokavtın sonuçları YÜKSEK HAKEM KURULU ÖZEL HAKEM TOPLU HAK UYUġMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ Yorum davası Eda davası SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI GENEL ÇERÇEVE Kapsam Zorunluluk ilkesi TANIMLAR (SSGSK.M.3) SĠGORTALI SAYILANLAR (SSGSK.M.4) (4/I-a) Sigortalıları (Bağımlı çalıģanlar) (4/I-b) Sigortalıları (Bağımsız çalıģanlar) (4/I-c) Sigortalıları (Kamu görevlileri) KISA VADELĠ SĠGORTA KOLLARININ KAPSAMI (SSGSK.M.4) BAZI SĠGORTA KOLLARININ UYGULANACAĞI SĠGORTALILAR: KISMĠ SĠGORTALILAR(SSGSK.M.5) Tutuklu ve hükümlüler Çıraklar ve mesleki eğitim gören öğrenciler Stajyerler Kısmi zamanlı çalıģan üniversite öğrencileri Harp malulleri ve vazife malullüğü aylığı alan çalıģanlar ĠġKUR kursiyerleri Türk iģverenlerce çalıģtırılmak üzere yurtdıģına götürülen Türk iģçileri SĠGORTALI SAYILMAYANLAR (SSGSK.M.6) SĠGORTALILIĞIN BAġLANGICI (SSGSK.M.7) SĠGORTALI BĠLDĠRĠMĠ VE TESCĠLĠ (SSGSK.M.8) (4/I-a) Kapsamında sigortalılığının baģlangıcı (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın baģlangıcı (4/I-c) Kapsamında sigortalılığın baģlangıcı SĠGORTALILIĞIN SONA ERMESĠ (SSGSK.M.9) (4/I-a) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi (4/1- c) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi Diğer sona erme halleri Sona ermenin bildirimi SĠGORTALILARIN ĠġLERĠ NEDENĠYLE GEÇĠCĠ OLARAK YURT DIġINDA BULUNMALARI(SSGSK.M.10) ĠġYERĠ, ĠġYERĠNĠN BĠLDĠRĠLMESĠ, DEVRĠ, ĠNTĠKALĠ VE NAKLĠ (SSGSK.M.11) ĠġVEREN, ĠġVEREN VEKĠLĠ, GEÇĠCĠ Ġġ ĠLĠġKĠSĠ KURULAN ĠġVEREN VE ALT ĠġVEREN (SSGSK.M.12) ĠĢveren ĠĢveren vekili Alt iģveren

10 ĠĢveren yükümlülüklerini yerine getirecek kiģi ve kurumlar Ġġ KAZASI (SSGSK.M.13) ĠĢ kazasının tanımı ĠĢ kazasının bildirimi ĠĢ kazasının soruģturulması MESLEK HASTALIĞI (SSGSK.M.14) Meslek tanımı Meslek hastalığının tespiti Meslek hastalığının iģten ayrıldıktan sonra ortaya çıkması Meslek hastalığının bildirilmesi HASTALIK VE ANALIK (SSGSK.M.15) Hastalık Analık Ġġ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK VE ANALIK SĠGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR (SSGSK.M.16) ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar Hastalık ve analık sigortasından sağlanan yardımlar Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç (SSGSK.m.17) Geçici iģ göremezlik ödeneği (SSGSK.m.18) Sürekli iģ göremezlik geliri (SSGSK.m.19) Sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri (SSGSK.m.20) Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ĠLE HASTALIK BAKIMINDAN ĠġVERENĠN VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERĠN SORUMLULUĞU (SSGSK.M.21) MALULLÜK SĠGORTASI Malul sayılma (SSGSK.m.25) Malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Ģartları (SSGSK.m.26) Malullük aylığı (SSGSK.m.27) YAġLILIK SĠGORTASI YaĢlılık aylığı (SSGSK.m.28) YaĢlılık toptan ödemesi ve ihya (SSGSK.m.31) Toptan ödeme Ġhya ÖLÜM SĠGORTASI (SSGSK.M.32) Sağlanan haklar Ölüm aylığından yararlanma Ģartları Ölüm aylığının hesaplanması (SSGSK.m.33) Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaģtırılması (SSGSK.m.34) Hak sahiplerinin aylıklarının baģlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması (SSGSK.m.35) Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya (SSGSK.m.36) Evlenme ve cenaze ödeneği (SSGSK.m.37) UZUN VADELĠ SĠGORTA KOLLARI BAKIMINDAN ÜÇÜNCÜ KĠġĠNĠN SORUMLULUĞU (SSGSK.M.39) HĠZMET BORÇLANMASI (SSGSK.M.41) Borçlanılabilecek süreler

11 Borçlanma usulü ĠSTEĞE BAĞLI SĠGORTA Tanımı ve Ģartları (SSGSK.m.50) BaĢlangıcı ve sigortalılık süresi (SSGSK.m.51) Kısmi süreli iģ sözleģmesi ile çalıģanların isteğe bağlı sigortalılıkları (SSGSK.m.51) Sona ermesi (SSGSK.m.51) Ġsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi (SSGSK.m.52) SĠGORTALILIK HALLERĠNĠN BĠRLEġMESĠ(SSGSK.M.53) AYLIK VE GELĠRLERĠN BĠRLEġMESĠ(SSGSK.M.54) Uzun vadeli sigorta kollarından Kısa vadeli sigorta kollarından Diğer hususlar GELĠR VE AYLIK BAĞLANMAYACAK HALLER(SSGSK.M.56) GENEL SAĞLIK SĠGORTASI Genel sağlık sigortalısı sayılan kiģiler (SSGSK.m.60) Genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiģi sayılmayanlar (SSGSK.m.60) GENEL SAĞLIK SĠGORTALILIĞININ BAġLANGICI, BĠLDĠRĠMĠ VE TESCĠLĠ (SSGSK.M.61) BaĢlangıcı Sona Ermesi FĠNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE SÜRESĠ (SSGSK.M.63) KURUMCA FĠNANSMANI SAĞLANMAYACAK SAĞLIK HĠZMETLERĠ(SSGSK.M.64) YOL GĠDERĠ, GÜNDELĠK VE REFAKATÇĠ GĠDERLERĠ (SSGSK.M.65) YURT DIġINDA TEDAVĠ (SSGSK.M.66) SAĞLIK HĠZMETLERĠNDEN YARARLANMA ġartlari (SSGSK.M.67) Herhangi bir Ģart aranmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek kiģiler En az 30 gün prim ödeme Ģartı ile sağlık hizmeti alacak kiģiler günlük primden baģka, ayrıca 60 günden fazla borcu olmaması gereken kiģiler günlük primden baģka, borcu olmaması gereken diğer kiģiler KATILIM PAYI ALINMASI (SSGSK.M.68) KATILIM PAYI ALINMAYACAK HALLER, SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE KĠġĠLER (SSGSK.M.69) Katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri Katılım payı alınmayacak kiģiler HĠZMET BASAMAKLARI VE SEVK ZĠNCĠRĠ (SSGSK.M.70) SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN ÖDENECEK BEDELLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ (SSGSK.M.72) PRĠME ESAS KAZANÇLAR (SSGSK.M.80) /1-(a) Kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesi /1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın tespiti PRĠM ORANLARI VE DEVLET KATKISI (SSGSK.M.81) Malullük, YaĢlılık ve Ölüm Sigortaları Primi Kısa dönemli sigorta kolları primi Genel sağlık sigortası primi Sosyal güvenlik destek primi oranları

12 Mesleki eğitim kanununa tabi çıraklar ve öğrencilerin prim oranları ĠĢsizlik sigortası primi Zorunlu staja tabi tutulan meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin ve TĠK kursiyerlerinin prim oranları Ġsteğe bağlı sigorta prim oranları /1-(b) Kapsamında olanlarla ilgili düzenleme Devlet katkısı GÜNLÜK KAZANÇ SINIRLARI (SSGSK.M.82) PRĠM BELGELERĠ VE ĠġYERĠ KAYITLARI (SSGSK.M.86) Aylık prim ve hizmet belgesi Belgelerin re sen düzenlenmesi ve itiraz Hizmet tespit davası Hastalık ve analık sigortasına iliģkin özel hüküm PRĠM ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ (SSGSK.M.87) İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU SAYILI (RG, , 23810) TANIMLAR ĠĢsizlik sigortası Sigortalı Sigortalı iģsiz ĠġSĠZLĠK SĠGORTASININ KAPSAMINA GĠRENLER ĠġSĠZLĠK SĠGORTASININ KAPSAMI DIġINDA KALANLAR ĠġSĠZLĠK SĠGORTASININ YÖNETĠMĠ ZORUNLULUK ĠLKESĠ VE BĠLDĠRĠMLER ĠġSĠZLĠK SĠGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI PRĠMLERĠ (4447 S.K.M.49) ĠġSĠZLĠK ÖDENEĞĠ (4447 S.K.M.50) Miktarı Ödenek alma süreleri Ödeneğin verilmesi ĠġSĠZLĠK ÖDENEĞĠNE HAK KAZANMANIN ġartlari (4447 S.K.M.51) ĠĢverence yapılan süreli fesih ĠĢçi tarafından yapılan haklı (derhal) fesih ĠĢveren tarafından yapılan haklı fesih Diğer haller ĠġSĠZLĠK ÖDENEĞĠNĠN KESĠLMESĠ (4447 S.K.M.52) B. TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL ÇERÇEVE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ANAYASAL DAYANAKLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEMELER ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ

13 3.2.ĠġĠN DURDURULMASI VEYA ĠġYERĠNĠN KAPATILMASI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ ĠġÇĠLERĠN ÇALIġMAKTAN KAÇINMA HAKKI AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLER SAĞLIK RAPORLARI Ağır ve tehlikeli iģlerde çalıģacak iģçiler için rapor On sekiz yaģından küçük iģçiler için rapor İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİKLERİ C. EĞİTİM/SINAV SİSTEMİ EĞİTİM/SINAV SİSTEMİ ÖRGÜN EĞİTİM OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ĠLKÖĞRETĠM ORTAÖĞRETĠM YÜKSEKÖĞRETĠM YAYGIN EĞİTİM MESLEKÎ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜRLÜKLERĠ HALK EĞĠTĠM MERKEZLERĠ DĠĞER YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI KAYNAKÇA D. TEMEL ÇEVRE MEVZUATI TEMEL ÇEVRE MEVZUATI KAVRAMSAL OLARAK ÇEVRE ÇEVRE HAKKI ÇEVRE SORUNLARI ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN TÜRLERİ ÇEVRE SORUNLARININ ETKİLERİ ÇEVREYİ KORUMA ÇABALARI ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ÇEVRE STANDARTLARI GERİ DÖNÜŞÜM ÇEVRE KANUNU SAYILI KAYNAKÇA

14 E. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL KAVRAMLARI KALİTE SİSTEM STANDARTLARININ ORTAYA ÇIKMASI TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI ISO 9000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ NĠN KURULUġLARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR KALĠTESĠZLĠĞĠN GETĠRĠLERĠ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PRENSİPLERİ) MÜġTERĠ ODAKLILIK LĠDERLĠK SÜREÇLERLE VE VERĠLERLE YÖNETĠM ÇALIġANLARIN GELĠġĠMĠ VE KATILIMI YÖNETĠMDE SĠSTEM YAKLAġIMI SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME SÜREKLĠ ÖĞRENME VE YENĠLĠKÇĠLĠK TEDARĠKÇĠLERLE KARġILIKLI FAYDAYA DAYANAN ĠLĠġKĠLER TOPLUMSAL SORUMLULUK SÜREÇ YÖNETİMİ PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ TANIMI SÜREÇ ÇEġĠTLERĠ Operasyonel (ana) süreçler Destek (yardımcı) süreçler Alt süreçler SÜREÇLERLE YÖNETĠMĠN AVANTAJLARI SÜREÇLERĠN TANIMLANMASI SÜREÇ SAHĠPLERĠNĠN SORUMLULUKLARI SÜREÇ SAHĠPLERĠ KAYNAKÇA III. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM VE UYGULAMALARI A. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI

15 2.1. ĠNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI FONKSĠYONU ĠġE ALMA VE YERLEġTĠRME FONKSĠYONU EĞĠTĠM VE GELĠġTĠRME FONKSĠYONU MOTĠVASYON YÖNETĠMĠ Ġġ VE ĠġGÖREN DEĞERLEME FONKSĠYONU ÜCRET YÖNETĠMĠ FONKSĠYONU KARĠYER GELĠġTĠRME FONKSĠYONU ÇALIġMA ĠLĠġKĠLERĠ VE GÜVENLĠK FONKSĠYONU İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (İKBS) KAYNAKÇA B. PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ NEDENLERİ VE ÖNEMİ İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI SÜRECİ PERSONEL GEREKSİNMESİ TÜRLERİ İK PLANLAMASINDA KULLANILAN ARAÇLAR İK PLANLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER ĠK PLANLAMASINDA KULLANILAN ĠġGÜCÜ TALEBĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK YÖNTEMLER ĠĢ analizi Talep tahmin yöntemleri Yargısal yöntemler Sayısal yöntemler Ayrıntılı yöntemler ĠK PLANLAMASINDA KULLANILAN ĠġGÜCÜ ARZININ BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK YÖNTEMLER TÜRKİYE DE İK PLANLAMASI İLE İLGİLİ KISA BİR DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA C. İŞE ALIM SÜRECİ İŞE ALIM SÜRECİ PERSONEL TEMİN VE SEÇİMİNİN ÖNEMİ ADAY SAĞLAMA YOLLARI ĠÇ KAYNAKLAR DIġ KAYNAKLAR PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ ĠLAN VE ADAY KABULÜ

16 3.2. ÖN GÖRÜġME VE BAġVURU FORMU TEST - SINAV Ġġ GÖRÜġMESĠ REFERANSLARIN ĠNCELENMESĠ SEÇĠM KARARI SAĞLIK KONTROLÜ ĠġE KABUL VE YERLEġTĠRME KAYNAKÇA D. EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ EĞİTİM KAVRAMI VE KAPSAMI EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ KAVRAMI VE KAPSAMI EĞĠTĠM ĠHTĠYACI EĞĠTĠM ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ EĞĠTĠM ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠNĠN GEREKLĠLĠĞĠ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ SÜRECİ GÖZLEM AġAMASI KEġĠF AġAMASI ANALĠZ AġAMASI Örgütsel analiz Görev analizi KiĢi analizi RAPORLAMA AġAMASI KAYNAKÇA E. KARİYER YÖNETİMİ KARİYER YÖNETİMİ KARİYER GELİŞTİRME İLE İLGİLİ KAVRAMLAR KARĠYER KAVRAMI KARĠYER GELĠġTĠRME KARĠYER PLANLAMA KARĠYER YÖNETĠMĠ KARİYER GELİŞTİRME İLE YAKINDAN İLGİLİ KAVRAMLAR KARĠYER ÇIPASI (CAREER ANCHOR) KARĠYER AġAMALARI (EVRELERĠ)

17 KARĠYER AġAMALARI, HER AġAMADAKĠ TEMEL FAALĠYET, ĠLĠġKĠLER VE ROLLER ġekġl 1 DE GÖRÜLMEKTEDĠR (MĠLKOVĠCHVE BOUDREAU, 1991, S. 452) KARİYER MODELLERİ KARĠYER PATĠKASI KARĠYER BAġARISI KARİYER SEÇİMİ KURAMLARI EġLEġTĠRME SÜRECĠ OLARAK KARĠYER SEÇĠMĠ Özellik-Faktör kuramı ĠĢe uyum kuramı Holland ın kariyer kuramı Roe nin kiģilik geliģimi kuramı Bordin in psikanalitik kariyer seçimi kuramı KARĠYER KARARI VERME Kariyer kararı verme süreci Sosyal öğrenme kuramı Beklenti kuramı KARĠYER GELĠġĠM SÜRECĠ Super in benlik kuramı Ginzberg ve arkadaģlarının geliģim kuramı Gottfredson un sınırlandırma ve uzlaģma kuramı SOSYOLOJĠK KURAM ÖRGÜTLERDE KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMALARI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SĠSTEMĠ KAVRAMI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SĠSTEMĠNĠN YARARLARI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SĠSTEMĠNĠN KAPSAMI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME ARAÇLARI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SORUMLULUKLARI ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRME SĠSTEMĠNĠN ĠKY FONKSĠYONLARĠ ĠLE ĠLĠġKĠSĠ ÖRGÜTSEL KARĠYER GELĠġTĠRMEDE BAġARI FAKTÖRLERĠ KARİYER GELİŞTİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR KARĠYER ALANINI ETKĠLEYEN DEĞĠġĠMLER VE YENĠ YAKLAġIMLAR SINIRSIZ KARĠYER ANLAYIġI KARİYER SORUNLARI KAYNAKÇA IV. BÖLÜM DANIŞAN PSİKOLOJİSİ A.İNSAN VE İŞSİZ PSİKOLOJİSİ İNSAN VE İŞSİZ PSİKOLOJİSİ

18 1. ALGILAMA ALGILAMANIN TANIMI ALGILAMA SÜRECĠ VE AġAMALARI Duyumsama Algı eģikleri Dikkat (Algıda seçicilik) Düzenleme ġekil Zemin Algısı Gruplama Şekil 2: Algı Yasaları DeğiĢmezlik Yorumlama ALGILAMAYI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER ATIF TEORĠSĠ Weiner in atıf modeli ALGILAMA HATALARI Stereotype (Kategorize etme) Hale etkisi Algısal savunma Yansıtma ve tahminde bulunma Kendine yontma Oyuncu seyirci etkisi KAYNAKÇA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR DAVRANIġÇI YAKLAġIM PSĠKANALĠTĠK YAKLAġIM Savunma Mekanizmaları Bastırma Yer DeğiĢtirme Yansıtma Yüceltme Mantığa Bürüme KarĢıt Tepki GeliĢtirme Reddetme Gerileme Yeni Freud cu Kuramcılar HÜMANĠSTĠK YAKLAġIM Maslow ve Ġhtiyaçlar HiyerarĢisi Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri Carl Rogers ve DanıĢan Merkezli Terapi BĠLĠġSEL PSĠKOLOJĠ AYIRICI ÖZELLĠK YAKLAġIMI BĠYOLOJĠK YAKLAġIM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler

AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Danışmanlık Eğitim Tedarikçi Denetimleri AB Teşvikleri, Destekler ve İzinler Kalimera Kalite Merkezi AraĢtırma, DanıĢmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. ġti Ġzmir Yolu Cad. BarıĢ Mahallesi Neray

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi

EĞİTİM PROGRAMI. my kobi eğitim akademi my kobi eğitim akademi EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMEL ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ

İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ VERSİYON 1.0 T.C. İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI ĠSKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Ağustos 2013 Sayfa 1 / 365 ĠÇĠNDEKĠLER [GĠRĠġ HÜKÜMLERĠNE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR]... 8 TAKDĠM... 9 KISALTMALAR...

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER

KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER TANIMLAR BÖLÜM I. BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ KULÜP LĠSANS VE MALĠ FAĠR PLAY TALĠMATI OCAK 2014 ĠÇĠNDEKĠLER MADDE 1 - AMAÇ 10 MADDE 2- KAPSAM 11 BÖLÜM II. KULÜP LĠSANS MADDE 3 LĠSANS SÜRECĠ 11 MADDE 4 DEĞERLENDĠRME

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR:

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 21. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşveren : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İş Sendikası : Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) Yürürlük : 01.05.2013 30.04.2015

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ 100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi

Detaylı

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI

ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ġġrketlerde ĠNSAN KAYNAKLARI NIN EĞĠTĠMĠ VE GELĠġTĠRĠLMESĠ FONKSĠYONU NUN GELECEK ĠÇĠN YENĠDEN TASARLANMASI Yüksek Lisans Tezi SERAY NÂSIRLI ĠSTANBUL, 2012 T.C. BAHÇEġEHĠR

Detaylı

ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA

ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SAVUNMA YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI ANKARA ĠLĠ BAKIM MERKEZLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SEVĠYESĠ: GÖRGÜL BĠR ARAġTIRMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Feridun

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ

HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HAYAT SĠGORTALARI VE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı