ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 Soru Sayısı Sayfa No nayasa Hukuku 20 2 Dağıtım Kanalları Planlaması 20 5 Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri 20 8 İletişim Hukuku İletişim Kuramları İletişim Tarihi ve Sosyolojisi Kişilerarası İletişim Lojistik Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama İlkeleri Reklam Fotoğrafçılığı Sözlü İletişim ve Hitabet Sponsorluk GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 nayasa Hukuku DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın nayasa Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Siyasi par lere yapılan mali yardım ve siyasi par lerin harcamaları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Mali yardım konusunda siyasi par ler arasında eşitlik bulunmamaktadır. B) Par ler harcamalarını belgelemek zorundadır. C) 1961 nayasası nın ilk şeklinde mali yardım konusu düzenlenmiş r. D) 1982 nayasası na göre siyasi par lere yeterli düzeyde mali yardım yapılmalıdır. 4. şağıdakilerden hangisi anayasacılık ilkelerinden biri değildir? ) Hukuk devle B) nayasanın üstünlüğü C) Özgürlükler için güvence sistemi D) Kuvvetler birliği E) dem-i merkeziyet E) Siyasi par ler üyelerinden aidat alarak edindikleri gelirleri harcamalarında kullanabilirler. 2. şağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı nda yer alan hükümlerden biri değildir? ) Din, mezhep ve ırk ayrımı olmaksızın mevzuat dâhilinde kamu hizmetlerine giriş serbes r. B) Hris yan ve diğer gayrimüslimlere daha önce sağlanan tüm im yazlar yürürlükten kaldırılmış r. C) İşkence, eziyet ve cismani ceza uygulanması kesinlikle yasak r. D) Eyalet ve il meclislerinde cemaatler nüfuslarına oranla temsil edilirler. E) Devlet, dinî ayinlerin serbestçe yapılması için gerekli tedbirleri alır. 5. Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kişi güvenliği, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan hürriye gibi haklar, pozi f statü haklarındandır. B) Kişi adına devlete belirli ödevler yükleyen; bireye, devle en bir hizmet ve yardım isteme imkânı tanıyan haklara, nega f statü hakları denir. C) Kişinin devlet tara ndan dokunulamayacak ve aşılamayacak özel alanının sınırlarını çizen haklara, olumsuz statü hakları denir. D) Siyasi ik darın kullanılmasına ka lmayı sağlayan haklara, olumlu statü hakları denir. E) Sosyal güvenlik hakkı, eği m ve öğrenim hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı gibi haklar ak f statü haklarındandır. 3. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'ndaki 2001 yılı değişikliklerinden biri değildir? ) nayasa'nın 13. maddesinde yapılan düzenlemeyle, bütün haklar için geçerli olan genel sınırlama nedenleri kaldırılmış r. B) Düşüncelerin açıklanmasında ve basın faaliyetlerinde, kanunla yasaklanmış herhangi bir dilin kullanılamayacağı şeklindeki anayasal sınırlama kaldırılmış r. C) Savaş, yakın savaş durumu ve terör suçları dışında idam cezası kaldırılmış r. D) Gözal süreleri, toplu işlenen suçlarda en çok 15 günden 24 saate indirilmiş r. E) Millî Güvenlik Kurulunun sivil üyelerinin sayısı ar rılmış, kararlarının Bakanlar Kurulu için tavsiye niteliğinde olduğu vurgusu güçlendirilmiş r. 6. şağıdakilerden hangisi 12 Eylül 2010 Referandumu ile hukuk devle ne ilişkin yapılan düzenlemelerden biridir? ) Hâkim ve savcıları denetleyecek müfe şler dalet Bakanlığına bağlanmış r. B) Uyarma ve kınama şeklindeki disiplin cezalarının yargısal dene mi yasaklanmış r. C) Sivillerin, askerî mahkemelerde yargılanmaları kolaylaş rılmış r. D) Yüksek skerî Şuranın bütün kararları yargısal dene me açılmış r. E) nayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılarak üye sayısı 11 den 17 ye çıkarılmış r. 2

4 7. Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sened-i İ fak ta taraflar, padişah ile dönemin yerel güç odakları olan âyanlardır. B) Osmanlı-Türk anayasacılık girişimlerinin başlangıç noktası Tanzimat Fermanı'dır. C) 1856 tarihli Islahat Fermanı, tebaanın eşitliğini somut şekilde ifade etmiş r. D) Gülhane Ha -ı Hümayunu, Tanzimat Dönemi anayasal belgesidir. E) I. Meşru yet, 1876 Kanun-u Esasi nin kabul edilmesiyle başlamış r. 10. nayasal devlet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) nayasal devlet olmak için şeklî anlamda anayasaya sahip olmak şart değildir. B) nayasanın ka veya çerçeve anayasa olması, anayasal devlet olma niteliğini doğrudan etkilemez. C) Yöne m şekli monarşi-krallık olan devletler de anayasal devlet olabilir. D) nayasal devle e devlet ik darının sınırlandırılması için kuvvetler birliğinin sağlanması gerekir. E) nayasal devle e temel hak ve özgürlüklere güvence sağlamak için devlet ik darının sınırlandırılması şar r. 8. Türkiye'de uygulanan hükûmet sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yürütme, başbakan ve bakanlar kurulundan oluşur. B) Cumhurbaşkanı, yürütmeyi feshedebilir. C) Hükûme n siyasi sorumluluğu bulunmamaktadır. D) Bakanlar, TBMM ye karşı sorumlu değildir. E) Bakanlar, başbakana karşı sorumludur nayasası na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kurulun kararları kesin olmakla birlikte bazı kararları için Yargıtay a temyiz başvurusunda bulunulabilir. B) Genel seçimlerin göze mi ve dene mi ile görevli olup yerel seçimlerle ilgili herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. C) Seçim süreci ile ilgili olarak yolsuzluk ve diğer konulardaki şikâyetleri inceler. D) Milletvekillerine mazbata vermek için seçimlerin tamamlanmasını beklemeyebilir. E) Kurul üyeleri Yargıtay, Danıştay, skerî Yargıtay ve skerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri arasından seçilmektedir. 9. Siyasi par lerin organları ve örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Büyük kongre, siyasi par lerin merkez organlarından biridir. B) İh yari kurulların görev ve yetkileri par tüzüğünde gösterilir. C) Merkez disiplin kurulu üyeleri, par nin tabii üyeleridir. D) Merkez karar ve yöne m kurulu, par tüzüğünü değiş remez. E) Siyasi par lerin en yüksek organı, genel başkandır. 12. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası nda yer alan milletvekili seçilebilme şartlarından biridir? ) Otuz yaşını doldurmuş olmak B) Seçim döneminde Türkiye Cumhuriye sınırları içinde oturmak C) Türk vatandaşlığının yanında başka bir devle n vatandaşı olmamak D) En az ilkokul mezunu olmak E) Beş yıldan fazla kamu hizme nden yasaklı bulunmamak 3

5 13. Siyasi par lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Serbest par lerde milletvekillerinin hangi yönde oy kullanacağına ilişkin kararlar alınır. B) Disiplinli par lerde par içi demokrasi bulunmamaktadır. C) Kadro par leri kitle par lerine göre daha geniş kitlelere hitap eder. D) Kitle par leri sadece seçim dönemlerinde yoğun bir şekilde çalışır. 17. şağıdakilerden hangisi millî gelirin adaletli bir şekilde dağı lmasını sağlamaya yönelik tedbirlerdendir? ) Planlama B) Özelleş rme C) Vergide eşitlik ilkesi D) Herkese konut sağlama E) Vergi muafiye sağlama E) Kadro par lerinde par örgütü çok güçlü değildir. 14. Hükûme n yasama organı içindeki çoğunluktan çık ğı ve yasama ile yürütme organı arasında daha çok iş birliği olarak nitelendirilebilecek yumuşak bir kuvvetler ayrılığının bulunduğu hükûmet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yarı başkanlık hükûmet sistemi B) Başkanlık hükûmet sistemi C) Yarı doğrudan hükûmet sistemi D) Parlamenter hükûmet sistemi E) Yarı meclis hükûme sistemi 18. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası için doğrudur? ) Yapılış süreci, yapıldığı döneme göre son derece demokra k r. B) Yasamayı güçlendirmiş r. C) Yapılan değişikliklerle otoriter niteliği azal lmış r. D) 1961 nayasası'na göre değiş rilemez hükümlerin kapsamı daral lmış r. E) Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılmış r. 15. Hükûmet sistemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Başkanlık sisteminde, başkan halk tara ndan seçilebileceği gibi yasama organı tara ndan da seçilebilir. B) Parlamenter sistemde devlet başkanının doğrudan halk tara ndan seçilmesi zorunludur. C) Parlamenter sistemde yürütme organı genel olarak iki başlı ise de tek başlı olması da mümkündür. D) Meclis hükûme sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerlidir. E) Parlamenter sistemde yumuşak kuvvetler ayrılığı bulunur. 19. Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar veremez. B) Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermeden TBMM Başkanının görüşünü alması zorunludur. C) Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi ile birlikte TBMM nin görevi sona erer. D) Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisini görev süresi içinde yalnızca bir kez kullanabilir. E) Bakanlar Kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi hâlinde, seçimlerin yenilenmesi zorunludur. 16. şağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesinin gerçekleş rilmesi için gerekli olan haklardan değildir? ) Çalışma hakkı B) Sosyal güvenlik hakkı C) Konut hakkı D) Sağlık hakkı E) Mülkiyet hakkı 20. şağıdaki anayasal ilkelerden hangisi kişiye istediği dine inanma ya da hiçbir dine inanmama özgürlüğü sağlar? ) Demokrasi B) Laiklik C) Hukuk devle D) Sosyal devlet E) Üniter devlet 4

6 Dağıtım Kanalları Planlaması DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dağıtım Kanalları Planlaması testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi dağı m kanalını etkileyen yakın çevre faktörlerinden biri değildir? ) Beklenmedik olaylar B) Kanal üyeleri C) Üçüncü taraf firmalar D) Rakipler E) Kamuoyu grupları 4. I. Rekabet analizinin yapılması II. Hedef pazar seçimi III. Farklılaş rma IV. Konumlandırma Yukarıdakilerden hangileri tüke ci odaklı pazar bölümlendirmede işletmelerin takip edeceği aşamalardandır? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV 2. şağıdakilerden hangisi telefonla pazarlamanın fonksiyonlarından biri değildir? ) Kişisel sa şı tamamlaması B) Medya etkinlik ölçümü yapması C) Sa ş verimliliğini ar rması D) Kişisel sa şın yerini alması E) Müşteri hizmetleri işlevi görmesi 5. şağıdakilerden hangisi lojis k sistem modüllerinden biri değildir? ) Tedarikçi sistemi B) raç kapasite planlama C) raç yükleme D) raç sevkiyat E) Depo kabul planlama 3. İşletmelerin hedef pazara daha iyi nüfuz etmek amacıyla uyguladığı, daha küçük ve iyi tanımlanmış hedef gruplar için tercih edilen pazar bölümlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Çoklu Bölümlendirme B) Coğrafi Bölümlendirme C) Demografik Bölümlendirme D) Psikografik Bölümlendirme E) Davranışsal Bölümlendirme 6. Simülasyon modellerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Gerçek haya aki sistemlerin davranışını bilgisayar ortamında uygun yazılımlar ile taklit etmek için kullanılan metotlardır. B) Olasılık hesaplarına bağlı olarak rastsal değerler üretebilir. C) Bir değişkenin geçmişteki değişim oranlarına bağlı olarak gelecekte alacağı değerleri tahmin etmek için kullanılır. D) nali k olarak çözümlenemeyecek kadar karmaşık problemler için kullanışlı bir araç r. E) Gerçek ya rım öncesi belirsizlik içeren birçok konuya ilişkin sayısal değerler elde etmek mümkündür. 5

7 7. şağıdakilerden hangisi lojis k firmaların müşterilerine sunduğu hizmetlerden biri değildir? ) Sevkiyat güvenilirliği B) Siparişlerin tam olarak yerine ge rilmesi C) Yeni ürün ve paket geliş rilmesinde danışma D) Sipariş döngüsü süresinin kısalığı E) Ürünlerin dağı mını yapan araçların yöne lmesi 11.., beklen ve isteklerden bahsetmeden işlerin doğru yapılış şeklini birlikte tar şarak karşı tara n kendi kararlarını almasına izin verme stratejisidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Söz verme B) Bilgi paylaşımı C) Sözleşmeye dayalı yasal strateji D) İstekte bulunma E) Öneri stratejisi 8. Dağı m kanalı por öyünün bir çeşit finansal araç olarak görüldüğü dağı m kanalı stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? ) İtme stratejisi B) Çekme stratejisi C) Çoklu kanal stratejisi D) Yan strateji E) Yoğun dağı m 12. Etkilenen tara n etkileyen tara n isteklerini doğal olarak yerine ge rme zorunluluğunun bulunduğunu düşünmesinden kaynaklanan güce ne ad verilir? ) Ödül kaynaklı güç B) Uzman gücü C) Meşru güç D) Referans kaynaklı güç E) Zorlayıcı güç 9. şağıdakilerden hangisi fiyatlandırmanın 5C sinden biri değildir? ) Müşteriler B) Farklılaş rma C) Kanallar D) Maliyet E) Rekabet 13. Dağı m kanalı üyeleri ne ölçüde müşteri odaklı? sorusunun cevabını arayan performans değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Rasyonel maç Yaklaşımı B) İçsel Süreçler Yaklaşımı C) İlişki Temelli Yaklaşım D) çık Sistem Yaklaşımı E) Kapalı Sistem Yaklaşımı 10. Departmanlı mağaza ve büyük marketlerin gelen müşterilerin sayısını ar rmak için bazı ünlü markaların mallarının fiyatlarını düşürdüğü ve bu malların fiya ndan kaynaklanan kâr azalışını normal fiyatlı ürünlerden karşıladığı fiyatlandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Fiyat Lideri B) Özel Olay Fiyatlandırması C) Özel Faizli Ödeme Planı D) Psikolojik İskonto 14. şağıdakilerden hangisi performans değerlendirme kriterlerinden biri değildir? ) Kârlılık B) Müşteri memnuniye C) Çalışan memnuniye D) racı memnuniye E) Kalite E) Mamul verme 6

8 15. şağıdakilerden hangisi stratejik birleşmelerin nedenlerinden biri değildir? ) Maliyet tasarrufu sağlama B) Finansal is krar elde etme C) Verimlilik ar şı sağlama D) Büyük şirketlere karşı pazarlık gücünü ar rma E) Doğrudan dağı mı yaygınlaş rma 18. şağıdakilerden hangisi INCOTERMS te anlaşılan teslim yöntemine göre dikkate alınacak kriterlerden biri değildir? ) lıcı ile sa cının sahip oldukları duran varlıkların sayısı B) Gümrük işlemlerini hangi tara n tamamlayacağı C) Taşıma işlemi öncesinde ve sonrasında yükleme-boşaltma işlemlerinden hangi tara n sorumlu olduğu D) Navlun ödemesinin kimin tara ndan nasıl yapılacağı E) Sigorta işlemlerini hangi tara n yürüteceği 16. İkinci el eşya ve araç sa şı yapan e- caret siteleri aşağıdakilerden hangisi için örnek r? ) B2B B) C2B C) C2C D) C2G E) B2C 19. şağıdakilerden hangisi demir yolu taşımacılığının tercih edilme sebeplerinden biri değildir? ) Birim işle m maliye düşüktür. B) Enerjiyi etkin biçimde tüketmesi nedeniyle ekonomi ve çevreye duyarlı bir sistemdir. C) Taşıma süresi uzundur. D) Hava koşullarından ve trafik yoğunluğundan en düşük düzeyde etkilenmektedir. E) Kaza riski çok düşüktür. 17. Dağı cının, üre ci yetenekleri ile müşteri ih yaçlarını uyumlaş rma amacıyla yazılım, müşteri verileri ve diğer tedarikçilerin üre m programlarını kullanarak tedarik zinciri kontrolörü hâline geldiği elektronik kanal yapısı aşağıdakilerden hangisidir? ) Son Kullanıcıya Direkt Sa ş Yapılan Kanal Modeli B) Dağı cı Kontrolünde Kanal Modeli C) Üre ci-dağı cı ve Perakendeci Kanal Modeli D) Karma Kanal Modeli E) Üçüncü Taraf racının Bulunduğu Kanal Modeli 20. I. Taşımacılığın transit süresi II. Pazarı kapsayabilme becerisi III. Özel elleçleme sistemlerinin uygulanabilme becerisi IV. Kayıp-hasar performansı Yukarıdakilerden hangileri uluslararası taşımacılıkta taşıma türü seçilirken dikkat edilecek kriterler arasındadır? ) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 7

9 Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hedefin mesaja verdiği tepki ve bunun alıcıya bildirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kodlama B) Kaynak C) Geri bildirim D) Kanal E) Hedef 4. Halkla ilişkilerin uygulama sürecinde yürütülecek faaliyetlerin hedef kitle ya da kitleleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? ) Yaş B) Cinsiyet C) Meslek D) Kültür E) Başarı 2. şağıdakilerden hangisi kurumsal hedeflerin taşıması gereken özelliklerden biri değildir? ) Kurumun vizyonunun açık bir ifadesini oluşturmalıdır. B) Kurumun değerlerine ve misyonuna odaklanmalıdır. C) raş rma sonuçlarına dayanmalıdır. D) Soyut değerlere dayanmalıdır. E) çık ve ölçülebilir özellikler taşımalıdır. 5. Ölçme aracının aynı koşullarda birden çok ölçme işlemi sonunda aynı verileri vermesine ne denir? ) Genellik B) Değişkenlik C) Nesnellik D) Güvenilirlik E) Hızlılık 3. şağıdakilerden hangisi ile şim sürecinde mesajı alıcıya ileten kişi, kurum ya da kuruluşu ifade eder? ) lıcı B) Kodlama C) Kaynak D) Kanal E) Geri bildirim 6. şağıdakilerden hangisi halka ilişkiler kampanyalarında en son basamak olan değerlendirme sürecinin temel aşamalarından biri değildir? ) Değerlendirmenin amaçları ve kullanımları hakkında fikir birliğinin oluşturulması B) Değerlendirmenin sürecin tüm basamakları için esas kabul edilmesi C) Bölümler arasında değerlendirme araş rması ile ilgili uzlaşmanın sağlanması D) Gözlemlenebilir ve ölçümlenebilir program hedeflerinin yazılması E) Programın kavramsallaş rılması ve desenlenmesi 8

10 7. Uçlarındaki şekillerin farklılığı nedeniyle iki eşit boydaki yatay çizginin birbirine eşit olarak algılanması hangi yanılsama türüne örnek r? ) Ponzo Yanılsaması B) Damalı Gölge Yanılsaması C) Wundt Yanılsaması D) Poggendorff Yanılsaması E) Müller-Lyer Yanılsaması baskı tekniği; küçük boyu a broşür, el ilanları, dergi, kılavuz kitapçık gibi işlerin yanı sıra afiş, kitap kapakları, katalog gibi nitelikli renkli baskılar için uygun bir teknik r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Yüksek B) lçak veya çukur C) Düz D) Tabaka ofset E) Web ofset 8. şağıdakilerden hangisi görsel tasarımın ilkelerinden biri değildir? ) Düzen B) Bloklama C) Görsel devamlılık D) Bütünleme E) Vurgulama 12. şağıdakilerden hangisi ciltleme türlerinden biridir? ) Tel dikiş B) Forma C) Kitapçık D) Laklama E) Flekso 9. şağıdakilerden hangisi uzmanlaşma alanlarına göre dergi tasarlanırken faydalanılan grid modellerinden biri değildir? ) Go k Grid B) Medyan Grid C) Hiyerarşik Grid D) Manuskript (blok) Grid E) Diyagonal Grid 13. Fotoğra n temel değerlendirme kriterleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiş r? ) Teknik,kompozisyon ve içerik B) Teknik,alan ve hareket C) lan, içerik ve netlik D) Kompozisyon,derinlik ve netlik E) İçerik,teknik ve alan 10. şağıdakilerden hangisi masaüstü yayıncılık yazılımlarından biri değildir? ) Nokta esaslı tasarım programlar. B) Nesne esaslı tasarım programlar. C) Sayısal işlem esaslı programlar. D) Sayfa mizanpaj esaslı programlar. E) Cümle esaslı tasarım programlar. 14. Sek rme flaş uygulamasında, açı alabilen flaşın kafası yaklaşık kaç derece açıyla kaldırılmalıdır? ) 20 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90 9

11 15. şağıdakilerden hangisi görsel-işitsel alanda yapım sürecinde görev alan kişilerden biri değildir? ) Yapımcı B) Yönetmen C) Senaryo yazarı D) Kurgucu E) İzleyici 18. I. Sürekli çekim II. ralıklı çekim III. Kullanılan kamera sayısı IV. Rejili çekim Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri özel gün ve gecelerin prodüksiyon maliye ne etki eden unsurlardandır? ) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 16. Birçok çevrim senaryosunda olarak adlandırılan resimli be mlenmelere de yer verilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) storyboard B) mizansen C) sinopsis D) kurgu 19. Ekrandaki görüntünün %20 sini aşmayacak şekilde, 8 sn. süre ve 8 kareden oluşan durağan ya da sabit görüntüler içeren reklam türü hangisidir? ) Reklam filmi B) Bant reklam C) Tanı m reklamı D) Spot reklam E) Kurum reklamı E) senaryo 17. Drama k etki amacıyla veya hikâye gereği, olayların sırasında geleceğe doğru yapılan sıçrama tekniğinin adı nedir? ) Flashback B) Flashforward C) Slow mo on D) Fast mo on E) Bölünmüş resim 20. şağıdakilerden hangisi kurumsal bir web sitesinde bulunan unsurlardan biri değildir? ) Yöne m kadrosu B) Kurumun tarihçesi C) Personel bilgi sistemi D) Finansal bilgiler E) Reklam kataloğu 10

12 İletişim Hukuku DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişim Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İle şime konu olan bilgi, duygu, düşünce ve durumların ile şim yöntem ve araçları kullanılarak muhataplara ile lmek üzere ortaya çık ğı yere ne ad verilir? ) İle şimin konusu B) İle şim kütlesi C) İle şimin kaynağı D) İle şim mecraı 5. İlk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir? ) Ceride-i Havadis B) Tercüman-ı hval C) Takvim-i Vekayi D) Tasvir-i E âr E) Ruzname-i Ceride-i Havadis E) İle şim kanalı 2. şağıdakilerden hangisi vrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 10. maddesi ile düzenlenen ifade özgürlüğünün sınırlanması sebeplerinden biri değildir? ) Ulusal güvenliğin korunması B) Toprak bütünlüğünün veya kamu emniye nin korunması C) Kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi D) Haber verme hakkının üstün olmadığı durumların önlenmesi E) Başkalarının şöhret ve haklarının korunması sayılı Kanun uyarınca süreli yayın çıkarılması için verilen beyannamede Basın Kanunu nda aranan unsurların bulunmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı beyannamenin verilmesinden i baren kaç ha a içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzel lmesini yayın sahibinden isteyebilir? ) 1 ha a B) 2 ha a C) 3 ha a D) 4 ha a E) 5 ha a 3. Türkiye de ilk gazete hangi yıl yayımlanmış r? ) 1852 B) 1860 C) 1877 D) 1895 E) sayılı Kanun a göre yayın lisans süresi kaç yıldır? ) 1 yıl B) 3 yıl C) 5 yıl D) 10 yıl E) 20 yıl 4. Gerçek anlamda gazetecilik ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamış r? ) Fransa B) lmanya C) Hollanda D) Danimarka E) İsviçre 11

13 8. Bir gerçek veya tüzel kişi doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcısı kuruluşuna ortak olabilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) 2 B) 3 C) şağıdakilerden hangisi Basın Kanunu nda düzenlenen suçlardan biri değildir? ) Zorunlu bilgileri göstermeme B) Durdurulan yayının yayımına devam etme C) Teslim yükümlülüğüne uymama D) Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması E) Özel haya n gizliliğini ihlal D) 5 E) 6 9. şağıdakilerden hangisi kişilik hakkı kapsamında görülen değerlerden biri değildir? ) Hayat, sağlık ve beden tamlığı B) Kişinin şeref ve haysiye C) Kişinin malvarlığı D) Kişinin fotoğra ve sesi E) Kişinin sır çevresi 13. Günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme yazısını sorumlu müdür düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten i baren en geç kaç gün içinde yayımlamalıdır? ) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 10 gün E) 30 gün 10. Kişilik hakkına saldırı başlamış ve devam ediyor ise aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir? ) Saldırıyı önleme davası B) Saldırıyı tespit davası C) Maddi tazminat davası D) Saldırıya son verme davası E) Manevi tazminat davası 14. TRT ye karşı cevap ve düzeltme hakkı kaç gün içinde kullanılmalıdır? ) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 10 gün E) 30 gün 11. Günlük süreli yayınlarda basın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava süresi aşağıdakilerden hangisidir? ) 2 ay B) 3 ay C) 4 ay D) 6 ay E) 12 ay 12

14 15. I. Hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yayımlanır. II. Cevap ve düzeltmeye konu yayının yapıldığı saa e ve programda yayımlanır. III. İzleyiciler tara ndan kolaylıkla takip edilebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde yayımlanır. IV. Düzeltme ve cevap hakkı doğuran programın yayından kaldırıldığı veya yayınına ara verildiği durumlarda, düzeltme ve cevap hakkı, anılan programın yayın saa nde kullandırılır. V. Düzeltme ve cevapta, buna neden olan yayın belir lir. 18. şağıdakilerden hangisi cari ile şimi kısıtlanabilen ya da tamamen yasaklanabilen ürünlerden biri değildir? ) lkol ürünleri B) Reçeteye tabi ilaçlar C) Reçeteye tabi tedaviler D) Tütün ürünleri E) şırı tüke mi tavsiye edilmeyen gıda maddeleri 6112 sayılı Kanun a göre yukarıdakilerden hangileri medya hizmet sağlayıcısının cevap ve düzeltme metnini yayımlarken uymak zorunda olduğu esaslardandır? ) I, II, III ve IV B) II ve III C) IV ve V D) I, II, III, IV ve V E) III, IV ve V 16. Ticari dolaşıma veya gösterime sunulması uygun bulunan ancak içerikleri nedeniyle seyircinin bilgilendirilmesi ya da izleyici kitlesi için yaş sınırı uygulanması gereken filmlerde çeşitli işaret ve ibareler kullanılması zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde para cezaları kim tara ndan verilir? ) Kültür ve Turizm Bakanlığı B) Mahallin en büyük mülki idare amirliği 19. Basın iş sözleşmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Deneme süreli yapılabilir. B) Şekle bağlı olarak yapılır. C) Kısmi süreli olarak yapılabilir. D) Tam süreli olarak yapılabilir. E) Belirli süreli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir. C) Sulh ceza mahkemesi hâkimi D) İdare mahkemesi hâkimliği E) Danıştay 17. şağıdakilerden hangisi 6112 sayılı Kanun da yer alan cari ile şimin genel ilkelerinden biri değildir? ) Haber bülteni ve haber programlarını düzenli olarak sunan kişilerin görüntü veya seslerine cari ile şimlerde yer verilemez. B) Ticari ile şimde bilinçal teknikleri kullanılamaz. C) Gizli cari ile şime izin verilemez. D) Ticari ile şim, yayın hizme nin diğer unsurlarından görsel ve işitsel olarak kolayca ayırt edilemez. 20. İşçinin bireysel ya da bir grup içinde üstün çaba göstererek başarılı bir şekilde yapmış olduğu işi ödüllendirmek için kendisine ödenen ek ücret aşağıdakilerden hangisidir? ) Sosyal ücret B) Prim C) İkramiye D) sıl ücret E) Doğal ücret E) Ticari ile şim, medya hizmet sağlayıcısının editoryal bağımsızlığını ve program içeriğini etkileyecek şekilde kullanılamaz. 13

15 İletişim Kuramları DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişim Kuramları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Metnin anlam bakımından karmaşık, sürekli birbirine gönderme yapan iç içe geçmiş ilişkileri içermesi ve bunların arasında uzlaşılan bir anlama varılamaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Pas ş B) Özneler arasılık C) nlamlandırma D) Me nler arasılık 5. İle şim sürecine, ortak izafet çerçevesi ögesini katan ile şim modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) DeFleur'un İle şim Modeli B) Dance'ın Sarmal İle şim Modeli C) Schramm'ın İle şim Modeli D) Osgood'un Döngüsel İle şim Modeli E) Lasswell'in Genel İle şim Modeli E) Eğre leme 2. şağıdakilerden hangisi Yeniliklerin Yayılması Modeli'nin basamaklarından biri değildir? ) Bilgi B) İkna etme C) Karar D) Onaylama E) Kod çımlama 6. Enformasyon ve ile şim araçlarının sahip olduğu güç pi aşağıdakilerden hangisidir? ) Ekonomik güç B) Siyasi güç C) Baskıcı güç D) Hukuki güç E) Sembolik güç araş rma, daha çok olaylarla ilgili bağlama, sürece ve yaşanan deneyimlere duyarlıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Pozi vist B) mpirik C) Toplumsal D) Nicel 7. Bilimin aşağıdaki niteliklerinden hangisi tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraş ğını ifade eder? ) Genelleyici olması B) Man ksal olması C) Eleş rel olması D) Nesnel olması E) Seçici olması E) Nitel 4. Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin topluma uyarlanmasında, kitle ile şiminin etkisini göstermeye çalışan model aşağıdakilerden hangisidir? ) Bilgi Gediği Modeli B) Suskunluk Sarmalı Modeli C) Bağımlılık Kuramı D) Gündem Belirleme Yaklaşımı E) Yeniliklerin Yayılması Modeli 8. şağıdakilerden hangisi lthusser e göre devle n baskı aygıtları arasında yer almaz? ) Hükûmet B) Sendika C) Polis D) Mahkeme E) Ordu 14

16 9. Belli konularda uzmanlaşan ve derinleşen, belli bir hedef kitleye yönelik olay ve gelişmeleri haberleş ren gazete türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kitle gazetesi B) Magazin gazetesi C) Fikir gazetesi D) Tema k gazete E) Bulvar gazetesi 13. Derrida'nın göstergenin bölünmüşlüğünü ifade etmek üzere ortaya koyduğu "ayıram" kavramı hangi terimlere gönderme yapar? ) Hiyerarşi ve ayrım B) Erteleme ve farklılık C) Varlık ve kapalılık D) Eşlik ve benzeşme E) Süreklilik ve geçişlilik 10. Bir uyarıcının, belli bir sonucu ortaya çıkaracağını öngören basit etki-tepki anlayışına dayanan. varsayımına göre, medya mesajları izleyicilerin bünyesine girer ve belirli bir etkinin ortaya çıkmasını sağlar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) İki şamalı kış Modeli B) Bilgi Gediği Modeli C) Matema ksel Model D) Sarmal Modeli E) Şırınga Modeli 14. Toplumsal alanda olup bitenlerin medya profesyonelleri tara ndan ele alınarak habere dönüştürülmesi ve kamuya ile lmesine haber... süreci denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) üre m B) alımlama C) dağı m D) toplama E) verme 11. şağıdakilerden hangisi uluslararası haber ajanslarının özelliklerinden biri değildir? ) Ulusal medyanın ve ajansların gündemini belirlerler. B) Uluslararası düzeyde ile şimin teknik altyapısına sahip rler. C) Yerel-ulusal medya poli kalarının belirlenmesinde etkilidirler. D) Uluslararası şirketler olarak kâr amacı gütmezler. E) Ulusal ve uluslararası medyaya enformasyon sağlarlar. 15. Sosyal bilimlerde daha basit olanın daha iyi olduğunu ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir? ) Olgusallık B) Tutumluluk C) İlişkisellik D) kıcılık E) Bilinçlilik 12. Hedef kitlenin ka lımının olduğu, geliş rilebilir, etkileşimli, içinde toplulukları barındıran ve toplulukları birbirine bağlayan çevrim içi ile şim kanalları aşağıdakilerden hangisidir? ) Sosyal medya B) Enformasyon toplumu C) Bilgi toplumu D) Geleneksel medya 16. şağıdakilerden hangisi kültürel çalışmalar alanının temel özelliklerinden biri değildir? ) Kültürün geniş bir tanımına vurgu yapmak B) Yüksek kültür-aşağı kültür ayrımını reddetmek C) Kültürü hem bir pra k hem de deneyim olarak kavramak D) Disiplinler arası olmak E) İdeoloji kavramını reddetmek E) Sayısal teknoloji 15

17 17. Eski Yunan'da... adı verilen kentlerde özgür yur aşların toplandığı ve siyasal kararların alındığı alanlara... denmekteydi. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) şehir - kamuoyu B) meydan - sivil toplum C) polis - agora 19. şağıdakilerden hangisi bir sosyal medya türü değildir? ) Sosyal imleme B) Pub C) Podcast D) Wiki E) Forum D) akropol - pazar E) megapol - stad 18. Kültürel çalışmalar alanı içerisinde Odak Grup Tekniği'nin alımlama analizinde ilk kez kullanıldığı çalışma aşağıdakilerden hangisidir? ) Krizin Yöne lmesi: Devle n Soyulması, Kanun ve Düzen B) Gündelik Televizyon: Ulusal Çapta İzleyiciler C) ile Televizyonu: Kültürel İk dar ve Ev İçi Boş Zaman D) İzleyiciyi Yeniden Kavramlaş rmak E) Kesişen Yollar: Bir Pembe Dizinin Dramı 20. şağıdakilerden hangisi eleş rel söylem çözümlemesinin üzerinde durduğu konulardan biri değildir? ) simetrik güç ilişkisi B) Ekolojik denge C) Sömürü D) Manipülasyon E) Yapısal eşitsizlik 16

18 İletişim Tarihi ve Sosyolojisi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişim Tarihi ve Sosyolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi kitle ile şim araçlarının kişisel kimlik ile ilgili işlevleri arasında yer alır? ) Merak ve genel ilgiyi tatmin etmek B) Davranış modelleri bulmak C) Gerçek hayat refaka için vekil bulmak D) Sorunlardan kaçmak E) Zaman doldurmak 4. şağıdaki modellerden hangisi alıcıyı ak f bir özne olarak konumlandırır? ) Kullanımlar ve Doyumlar B) Gündem Belirleme C) Suskunluk Sarmalı D) Sihirli Mermi E) Enformasyonun İki şamalı kışı 2. şağıdaki değerlendirmelerden hangisi algı ve algılama süreci açısından yanlış r? ) lgı şuural süreçlerden etkilenir. B) Bireyin kültürel özellikleri algılama sürecinde etkilidir. C) Seçici dikkat, seçici algılama süreçlerinden biridir. D) Bireyin içinde bulunduğu psikolojik durum algılamada bir farklılık yaratmaz. E) lgılama olmadan ile şim sürecinden bahsedilemez. 5. şağıdaki modellerden hangisi kitle ile şim etkilerinin kişiler arası ilişkiler yoluyla yayıldığını tar şır? ) Gündem Belirleme ve Saptama B) Enformasyonun İki şamalı kışı C) lımlama D) Kullanımlar ve Doyumlar E) Yapay Deneyim Etkileri 3. I. Bilgi: Bireyin yenilikten haberdar olması ve yeniliğin nasıl kullanılacağını öğrenmesidir. II. İkna: Bireyin söz konusu yeniliğe karşı olumlu ya da olumsuz bir tutum oluşturmasıdır. III. Karar: Bireyin yeniliği kabul etmesi veya reddetmesi anlamına gelecek bir faaliye e bulunmasıdır. IV. Onaylama: Bireyin verdiği yenilik kararına destek arama sürecine girmesi ve aykırı mesajlarla karşılaşması hâlinde önceki kararını gözden geçirmesidir. Yukarıda aşamaları tanımlanarak sıralanan yaklaşım hangisidir? 6. Kod kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kod, içlerinden seçim yapılabilecek birçok birimden oluşabilir. B) Kodlar kendilerinden başka bir yere de a a bulunabilen göstergedir. C) Kodlar kültürel dinamiklerden bağımsız şekillenir. D) Kodlar bir toplumsal ya da ile şimsel rol üstlenir. E) Kodlar bir ile şim aracıyla veya kanalıyla aktarılabilme özelliğine sahip r. ) J-Eğrisi Modeli B) BX Modeli C) Matema ksel Model D) Yeniliklerin Yayılımı Modeli E) Kod çımlama Modeli 17

19 7. Birçok şeyin akılda tutulmasını gerek ren sözlü kültürde, günlük önemi olmayan bilgilerin belli bir yöntemle unutulması söz konusudur. Bu durum sözlü kültürün hangi özelliği ile ilgilidir? ) Tutucu ve geleneksel olması B) Tümce yapısını üstün tutması C) Omeosta k olması D) Tepkiyi ve ka lımı sağlaması E) İle şimi yarışma biçiminde sürdürmesi 9. şağıdakilerden hangisinde Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı'na ge rilen bir eleş riden bahsedilemez? ) Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı'nın rolünü geliş rmek ve farklı alanlarda kapsamlı çalışmalarını yapmakta fayda vardır. B) Fazla bireysel odaklanma, sosyal sistemlerle olan ilişkiyi ortaya koymakta yetersiz kalabilir. C) Doyuma ulaşması beklenen ih yaçların kitle ile şim araçları kullanımıyla ilişkisinin net kurulabilmesi gerekir. D) Mo vasyon ve kitle ile şim araçlarının kullanımı açısından daha tutarlı olmak gerekir. E) Kullanımlar ve Doyumlar, bireylerin neden kitle ile şim araçlarını tercih e ğini anlamada etkili yaklaşımdır. 8. Bireyin, belirli ih yaçlarını karşılamak amacıyla kitle ile şim araçları arasından yap ğı tercih hangi yaklaşımın kanı olarak savunulabilir? ) Kod çımlama B) Suskunluk Sarmalı C) Kullanımlar ve Doyumlar D) Gündem Belirleme E) Etki-Tepki 10. I. Etki-Tepki Modeli II. Kod çımlama III. İki şamalı kış IV. Gündem Belirleme ve Saptama V. Kullanımlar ve Doyumlar VI. Suskunluk Sarmalı Yukarıdaki model ve yaklaşımların ortak özelliği hangisidir? ) Bireye odaklanması B) Olaylara toplumsal boyutlarıyla yaklaşması C) Kitle ile şim araçlarının bireyi, toplumu etkilediğini saptaması D) Kitle ile şim araçlarının bireyi, toplumu etkilemediğini savunması E) Kitle ile şim araçlarının bireyi, toplumu etkileyip etkilemediği üzerine araş rmalara dayanması 18

20 11. I. Vatandaşların bazı siyasal kararları doğrudan doğruya almaları II. Vatandaşların eşit siyasi, hukuki hak ve yetkilere sahip olmaları III. Vatandaşların görüş ve düşüncelerini özgürce açıklayabilmeleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri an k demokrasinin ilkeleri arasında yer alır? ) Yalnız I 15. şağıdakilerden hangisi televizyon yayınlarının dönemi gelişim aşamalarını ifade eder? ) Gelişme Devresi B) Deneme ya da Başlangıç Devresi C) l nçağ Devresi D) Olgunluk Devresi E) Ticari Medya Devresi B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 12. İnsanın önceki tutumlarıyla uyumlu ile şim içeriğine yönelmesi ve uyumsuz olan içerikten kaçınması eğilimi aşağıdakilerden hangisidir? ) Seçici maruz kalma B) Seçici dikkat C) Seçici ha rlama D) Seçici algı E) Seçici yorum 16. şağıdakilerden hangisi Rogers ve Shoemaker tara ndan geliş rilen Yeniliklerin Yayılımı Modeli'nin basamakları arasında yer almaz? ) Bilgi B) Yorum C) İkna D) Karar E) Onaylama 13. İle şim sürecinde kaynağın alıcı, alıcının da kaynak olabilmesine imkân tanıyan yeni ile şim teknolojilerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Etkileşim B) Eş zamansızlık C) Kitlesizleş rme D) Hedefleme E) Hiperme nleşme 17. Enformasyon toplumunu "İş Sonrası Toplum" olarak adlandıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? ) lvin Toffler B) mi ai Etzioni C) Peter F. Drucker D) Ralf Dahrendorf E) George Lichtheim dünyası,... teknolojisinin üre ği bir evrendir ve daha çok bilgi işlem alanında kullanılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Siber uzay - elektrik B) Sanal gerçeklik - internet C) Sente k uzay - genom D) Siberne k - biomekanik 18. Popüler olarak "halkın hükûmet etmesi" ya da "halk idaresi" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Otorite B) Bürokrasi C) Siyaset D) Demokrasi E) Yöne m E) Siber uzay - transistör 19

Lojistik Yönetimi. Tedarikçilere daha yakın noktalarda karma ve büyük hacimli sevkiya sağlamaya yönelik oluşturulan depolara ne ad verilir?

Lojistik Yönetimi. Tedarikçilere daha yakın noktalarda karma ve büyük hacimli sevkiya sağlamaya yönelik oluşturulan depolara ne ad verilir? Lojistik Yönetimi DİKKT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Lojistik Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Tedarikçilere daha yakın noktalarda karma ve büyük

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) ve hizmetleri üreticiden tüketiciye ulaştıran kişi ve kuruluşlara ne ad verilmektedir? Yöneticiler Tasarımcılar Aracılar Müteşebbisler Tedarikçiler

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 16 Temmuz 2016, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 16 Temmuz 2016, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2016CS23-5 2016CS23-5 2015 2016 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 16 Temmuz 2016, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 11 Haziran 2016, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2015 2016 BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 11 Haziran 2016, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2016CS22-5 2016CS22-5 2015 2016 BHR DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 11 Haziran 2016, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı 2016 BHR R - HLKL İLİŞKİLER 1. Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tek yönlü olarak yürütülebilir. B) Temel amacı, düşünceleri biçimlendirmek ve bilinci yönetmektir. C) Hedef

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Program 1: Program 2: Taşımacılık Yönetimi Depo Yönetimi Stok Yönetimi Satınalma ve Tedarik

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Engellilik ve Sosyal Hizmet Engellilik ve Sosyal Hizmet DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Engellilik ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1., vücu aki bir enzimin eksik

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri I DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Araştırma Yöntem ve Teknikleri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bağımsız İdari Otoriteler/ Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 80 li yıllarda başlayan Yeni Sağ politikaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal-kurumsal

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI 2014-2015 1 ) Güdülenme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? İhtiyaç - Dürtü - Davranış - Güdü Güdü - Dürtü - İhtiyaç - Davranış Davranış

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK ANAYASA HUKUKU LAW 117 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k.

Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. BİZ KİMİZ? Turizm ve havacılık sektörüne ge rdiğimiz yenilikçi yazılım çözümleriyle müşterilerimizin markalarına değer katmak için yola çık k. Tur operatörü, seyahat acentesi ve konsolidatörlerle (uçuş

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı