ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 Soru Sayısı Sayfa No nayasa Hukuku 20 2 Dağıtım Kanalları Planlaması 20 5 Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri 20 8 İletişim Hukuku İletişim Kuramları İletişim Tarihi ve Sosyolojisi Kişilerarası İletişim Lojistik Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama İlkeleri Reklam Fotoğrafçılığı Sözlü İletişim ve Hitabet Sponsorluk GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 nayasa Hukuku DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın nayasa Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Siyasi par lere yapılan mali yardım ve siyasi par lerin harcamaları konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Mali yardım konusunda siyasi par ler arasında eşitlik bulunmamaktadır. B) Par ler harcamalarını belgelemek zorundadır. C) 1961 nayasası nın ilk şeklinde mali yardım konusu düzenlenmiş r. D) 1982 nayasası na göre siyasi par lere yeterli düzeyde mali yardım yapılmalıdır. 4. şağıdakilerden hangisi anayasacılık ilkelerinden biri değildir? ) Hukuk devle B) nayasanın üstünlüğü C) Özgürlükler için güvence sistemi D) Kuvvetler birliği E) dem-i merkeziyet E) Siyasi par ler üyelerinden aidat alarak edindikleri gelirleri harcamalarında kullanabilirler. 2. şağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı nda yer alan hükümlerden biri değildir? ) Din, mezhep ve ırk ayrımı olmaksızın mevzuat dâhilinde kamu hizmetlerine giriş serbes r. B) Hris yan ve diğer gayrimüslimlere daha önce sağlanan tüm im yazlar yürürlükten kaldırılmış r. C) İşkence, eziyet ve cismani ceza uygulanması kesinlikle yasak r. D) Eyalet ve il meclislerinde cemaatler nüfuslarına oranla temsil edilirler. E) Devlet, dinî ayinlerin serbestçe yapılması için gerekli tedbirleri alır. 5. Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kişi güvenliği, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan hürriye gibi haklar, pozi f statü haklarındandır. B) Kişi adına devlete belirli ödevler yükleyen; bireye, devle en bir hizmet ve yardım isteme imkânı tanıyan haklara, nega f statü hakları denir. C) Kişinin devlet tara ndan dokunulamayacak ve aşılamayacak özel alanının sınırlarını çizen haklara, olumsuz statü hakları denir. D) Siyasi ik darın kullanılmasına ka lmayı sağlayan haklara, olumlu statü hakları denir. E) Sosyal güvenlik hakkı, eği m ve öğrenim hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı gibi haklar ak f statü haklarındandır. 3. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası'ndaki 2001 yılı değişikliklerinden biri değildir? ) nayasa'nın 13. maddesinde yapılan düzenlemeyle, bütün haklar için geçerli olan genel sınırlama nedenleri kaldırılmış r. B) Düşüncelerin açıklanmasında ve basın faaliyetlerinde, kanunla yasaklanmış herhangi bir dilin kullanılamayacağı şeklindeki anayasal sınırlama kaldırılmış r. C) Savaş, yakın savaş durumu ve terör suçları dışında idam cezası kaldırılmış r. D) Gözal süreleri, toplu işlenen suçlarda en çok 15 günden 24 saate indirilmiş r. E) Millî Güvenlik Kurulunun sivil üyelerinin sayısı ar rılmış, kararlarının Bakanlar Kurulu için tavsiye niteliğinde olduğu vurgusu güçlendirilmiş r. 6. şağıdakilerden hangisi 12 Eylül 2010 Referandumu ile hukuk devle ne ilişkin yapılan düzenlemelerden biridir? ) Hâkim ve savcıları denetleyecek müfe şler dalet Bakanlığına bağlanmış r. B) Uyarma ve kınama şeklindeki disiplin cezalarının yargısal dene mi yasaklanmış r. C) Sivillerin, askerî mahkemelerde yargılanmaları kolaylaş rılmış r. D) Yüksek skerî Şuranın bütün kararları yargısal dene me açılmış r. E) nayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılarak üye sayısı 11 den 17 ye çıkarılmış r. 2

4 7. Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sened-i İ fak ta taraflar, padişah ile dönemin yerel güç odakları olan âyanlardır. B) Osmanlı-Türk anayasacılık girişimlerinin başlangıç noktası Tanzimat Fermanı'dır. C) 1856 tarihli Islahat Fermanı, tebaanın eşitliğini somut şekilde ifade etmiş r. D) Gülhane Ha -ı Hümayunu, Tanzimat Dönemi anayasal belgesidir. E) I. Meşru yet, 1876 Kanun-u Esasi nin kabul edilmesiyle başlamış r. 10. nayasal devlet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) nayasal devlet olmak için şeklî anlamda anayasaya sahip olmak şart değildir. B) nayasanın ka veya çerçeve anayasa olması, anayasal devlet olma niteliğini doğrudan etkilemez. C) Yöne m şekli monarşi-krallık olan devletler de anayasal devlet olabilir. D) nayasal devle e devlet ik darının sınırlandırılması için kuvvetler birliğinin sağlanması gerekir. E) nayasal devle e temel hak ve özgürlüklere güvence sağlamak için devlet ik darının sınırlandırılması şar r. 8. Türkiye'de uygulanan hükûmet sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Yürütme, başbakan ve bakanlar kurulundan oluşur. B) Cumhurbaşkanı, yürütmeyi feshedebilir. C) Hükûme n siyasi sorumluluğu bulunmamaktadır. D) Bakanlar, TBMM ye karşı sorumlu değildir. E) Bakanlar, başbakana karşı sorumludur nayasası na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kurulun kararları kesin olmakla birlikte bazı kararları için Yargıtay a temyiz başvurusunda bulunulabilir. B) Genel seçimlerin göze mi ve dene mi ile görevli olup yerel seçimlerle ilgili herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. C) Seçim süreci ile ilgili olarak yolsuzluk ve diğer konulardaki şikâyetleri inceler. D) Milletvekillerine mazbata vermek için seçimlerin tamamlanmasını beklemeyebilir. E) Kurul üyeleri Yargıtay, Danıştay, skerî Yargıtay ve skerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri arasından seçilmektedir. 9. Siyasi par lerin organları ve örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Büyük kongre, siyasi par lerin merkez organlarından biridir. B) İh yari kurulların görev ve yetkileri par tüzüğünde gösterilir. C) Merkez disiplin kurulu üyeleri, par nin tabii üyeleridir. D) Merkez karar ve yöne m kurulu, par tüzüğünü değiş remez. E) Siyasi par lerin en yüksek organı, genel başkandır. 12. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası nda yer alan milletvekili seçilebilme şartlarından biridir? ) Otuz yaşını doldurmuş olmak B) Seçim döneminde Türkiye Cumhuriye sınırları içinde oturmak C) Türk vatandaşlığının yanında başka bir devle n vatandaşı olmamak D) En az ilkokul mezunu olmak E) Beş yıldan fazla kamu hizme nden yasaklı bulunmamak 3

5 13. Siyasi par lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Serbest par lerde milletvekillerinin hangi yönde oy kullanacağına ilişkin kararlar alınır. B) Disiplinli par lerde par içi demokrasi bulunmamaktadır. C) Kadro par leri kitle par lerine göre daha geniş kitlelere hitap eder. D) Kitle par leri sadece seçim dönemlerinde yoğun bir şekilde çalışır. 17. şağıdakilerden hangisi millî gelirin adaletli bir şekilde dağı lmasını sağlamaya yönelik tedbirlerdendir? ) Planlama B) Özelleş rme C) Vergide eşitlik ilkesi D) Herkese konut sağlama E) Vergi muafiye sağlama E) Kadro par lerinde par örgütü çok güçlü değildir. 14. Hükûme n yasama organı içindeki çoğunluktan çık ğı ve yasama ile yürütme organı arasında daha çok iş birliği olarak nitelendirilebilecek yumuşak bir kuvvetler ayrılığının bulunduğu hükûmet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yarı başkanlık hükûmet sistemi B) Başkanlık hükûmet sistemi C) Yarı doğrudan hükûmet sistemi D) Parlamenter hükûmet sistemi E) Yarı meclis hükûme sistemi 18. şağıdakilerden hangisi 1982 nayasası için doğrudur? ) Yapılış süreci, yapıldığı döneme göre son derece demokra k r. B) Yasamayı güçlendirmiş r. C) Yapılan değişikliklerle otoriter niteliği azal lmış r. D) 1961 nayasası'na göre değiş rilemez hükümlerin kapsamı daral lmış r. E) Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılmış r. 15. Hükûmet sistemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Başkanlık sisteminde, başkan halk tara ndan seçilebileceği gibi yasama organı tara ndan da seçilebilir. B) Parlamenter sistemde devlet başkanının doğrudan halk tara ndan seçilmesi zorunludur. C) Parlamenter sistemde yürütme organı genel olarak iki başlı ise de tek başlı olması da mümkündür. D) Meclis hükûme sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerlidir. E) Parlamenter sistemde yumuşak kuvvetler ayrılığı bulunur. 19. Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar veremez. B) Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermeden TBMM Başkanının görüşünü alması zorunludur. C) Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi ile birlikte TBMM nin görevi sona erer. D) Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisini görev süresi içinde yalnızca bir kez kullanabilir. E) Bakanlar Kurulunun güvensizlik oyu ile düşürülmesi hâlinde, seçimlerin yenilenmesi zorunludur. 16. şağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesinin gerçekleş rilmesi için gerekli olan haklardan değildir? ) Çalışma hakkı B) Sosyal güvenlik hakkı C) Konut hakkı D) Sağlık hakkı E) Mülkiyet hakkı 20. şağıdaki anayasal ilkelerden hangisi kişiye istediği dine inanma ya da hiçbir dine inanmama özgürlüğü sağlar? ) Demokrasi B) Laiklik C) Hukuk devle D) Sosyal devlet E) Üniter devlet 4

6 Dağıtım Kanalları Planlaması DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dağıtım Kanalları Planlaması testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi dağı m kanalını etkileyen yakın çevre faktörlerinden biri değildir? ) Beklenmedik olaylar B) Kanal üyeleri C) Üçüncü taraf firmalar D) Rakipler E) Kamuoyu grupları 4. I. Rekabet analizinin yapılması II. Hedef pazar seçimi III. Farklılaş rma IV. Konumlandırma Yukarıdakilerden hangileri tüke ci odaklı pazar bölümlendirmede işletmelerin takip edeceği aşamalardandır? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV 2. şağıdakilerden hangisi telefonla pazarlamanın fonksiyonlarından biri değildir? ) Kişisel sa şı tamamlaması B) Medya etkinlik ölçümü yapması C) Sa ş verimliliğini ar rması D) Kişisel sa şın yerini alması E) Müşteri hizmetleri işlevi görmesi 5. şağıdakilerden hangisi lojis k sistem modüllerinden biri değildir? ) Tedarikçi sistemi B) raç kapasite planlama C) raç yükleme D) raç sevkiyat E) Depo kabul planlama 3. İşletmelerin hedef pazara daha iyi nüfuz etmek amacıyla uyguladığı, daha küçük ve iyi tanımlanmış hedef gruplar için tercih edilen pazar bölümlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Çoklu Bölümlendirme B) Coğrafi Bölümlendirme C) Demografik Bölümlendirme D) Psikografik Bölümlendirme E) Davranışsal Bölümlendirme 6. Simülasyon modellerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Gerçek haya aki sistemlerin davranışını bilgisayar ortamında uygun yazılımlar ile taklit etmek için kullanılan metotlardır. B) Olasılık hesaplarına bağlı olarak rastsal değerler üretebilir. C) Bir değişkenin geçmişteki değişim oranlarına bağlı olarak gelecekte alacağı değerleri tahmin etmek için kullanılır. D) nali k olarak çözümlenemeyecek kadar karmaşık problemler için kullanışlı bir araç r. E) Gerçek ya rım öncesi belirsizlik içeren birçok konuya ilişkin sayısal değerler elde etmek mümkündür. 5

7 7. şağıdakilerden hangisi lojis k firmaların müşterilerine sunduğu hizmetlerden biri değildir? ) Sevkiyat güvenilirliği B) Siparişlerin tam olarak yerine ge rilmesi C) Yeni ürün ve paket geliş rilmesinde danışma D) Sipariş döngüsü süresinin kısalığı E) Ürünlerin dağı mını yapan araçların yöne lmesi 11.., beklen ve isteklerden bahsetmeden işlerin doğru yapılış şeklini birlikte tar şarak karşı tara n kendi kararlarını almasına izin verme stratejisidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Söz verme B) Bilgi paylaşımı C) Sözleşmeye dayalı yasal strateji D) İstekte bulunma E) Öneri stratejisi 8. Dağı m kanalı por öyünün bir çeşit finansal araç olarak görüldüğü dağı m kanalı stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? ) İtme stratejisi B) Çekme stratejisi C) Çoklu kanal stratejisi D) Yan strateji E) Yoğun dağı m 12. Etkilenen tara n etkileyen tara n isteklerini doğal olarak yerine ge rme zorunluluğunun bulunduğunu düşünmesinden kaynaklanan güce ne ad verilir? ) Ödül kaynaklı güç B) Uzman gücü C) Meşru güç D) Referans kaynaklı güç E) Zorlayıcı güç 9. şağıdakilerden hangisi fiyatlandırmanın 5C sinden biri değildir? ) Müşteriler B) Farklılaş rma C) Kanallar D) Maliyet E) Rekabet 13. Dağı m kanalı üyeleri ne ölçüde müşteri odaklı? sorusunun cevabını arayan performans değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Rasyonel maç Yaklaşımı B) İçsel Süreçler Yaklaşımı C) İlişki Temelli Yaklaşım D) çık Sistem Yaklaşımı E) Kapalı Sistem Yaklaşımı 10. Departmanlı mağaza ve büyük marketlerin gelen müşterilerin sayısını ar rmak için bazı ünlü markaların mallarının fiyatlarını düşürdüğü ve bu malların fiya ndan kaynaklanan kâr azalışını normal fiyatlı ürünlerden karşıladığı fiyatlandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Fiyat Lideri B) Özel Olay Fiyatlandırması C) Özel Faizli Ödeme Planı D) Psikolojik İskonto 14. şağıdakilerden hangisi performans değerlendirme kriterlerinden biri değildir? ) Kârlılık B) Müşteri memnuniye C) Çalışan memnuniye D) racı memnuniye E) Kalite E) Mamul verme 6

8 15. şağıdakilerden hangisi stratejik birleşmelerin nedenlerinden biri değildir? ) Maliyet tasarrufu sağlama B) Finansal is krar elde etme C) Verimlilik ar şı sağlama D) Büyük şirketlere karşı pazarlık gücünü ar rma E) Doğrudan dağı mı yaygınlaş rma 18. şağıdakilerden hangisi INCOTERMS te anlaşılan teslim yöntemine göre dikkate alınacak kriterlerden biri değildir? ) lıcı ile sa cının sahip oldukları duran varlıkların sayısı B) Gümrük işlemlerini hangi tara n tamamlayacağı C) Taşıma işlemi öncesinde ve sonrasında yükleme-boşaltma işlemlerinden hangi tara n sorumlu olduğu D) Navlun ödemesinin kimin tara ndan nasıl yapılacağı E) Sigorta işlemlerini hangi tara n yürüteceği 16. İkinci el eşya ve araç sa şı yapan e- caret siteleri aşağıdakilerden hangisi için örnek r? ) B2B B) C2B C) C2C D) C2G E) B2C 19. şağıdakilerden hangisi demir yolu taşımacılığının tercih edilme sebeplerinden biri değildir? ) Birim işle m maliye düşüktür. B) Enerjiyi etkin biçimde tüketmesi nedeniyle ekonomi ve çevreye duyarlı bir sistemdir. C) Taşıma süresi uzundur. D) Hava koşullarından ve trafik yoğunluğundan en düşük düzeyde etkilenmektedir. E) Kaza riski çok düşüktür. 17. Dağı cının, üre ci yetenekleri ile müşteri ih yaçlarını uyumlaş rma amacıyla yazılım, müşteri verileri ve diğer tedarikçilerin üre m programlarını kullanarak tedarik zinciri kontrolörü hâline geldiği elektronik kanal yapısı aşağıdakilerden hangisidir? ) Son Kullanıcıya Direkt Sa ş Yapılan Kanal Modeli B) Dağı cı Kontrolünde Kanal Modeli C) Üre ci-dağı cı ve Perakendeci Kanal Modeli D) Karma Kanal Modeli E) Üçüncü Taraf racının Bulunduğu Kanal Modeli 20. I. Taşımacılığın transit süresi II. Pazarı kapsayabilme becerisi III. Özel elleçleme sistemlerinin uygulanabilme becerisi IV. Kayıp-hasar performansı Yukarıdakilerden hangileri uluslararası taşımacılıkta taşıma türü seçilirken dikkat edilecek kriterler arasındadır? ) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 7

9 Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Hedefin mesaja verdiği tepki ve bunun alıcıya bildirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Kodlama B) Kaynak C) Geri bildirim D) Kanal E) Hedef 4. Halkla ilişkilerin uygulama sürecinde yürütülecek faaliyetlerin hedef kitle ya da kitleleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? ) Yaş B) Cinsiyet C) Meslek D) Kültür E) Başarı 2. şağıdakilerden hangisi kurumsal hedeflerin taşıması gereken özelliklerden biri değildir? ) Kurumun vizyonunun açık bir ifadesini oluşturmalıdır. B) Kurumun değerlerine ve misyonuna odaklanmalıdır. C) raş rma sonuçlarına dayanmalıdır. D) Soyut değerlere dayanmalıdır. E) çık ve ölçülebilir özellikler taşımalıdır. 5. Ölçme aracının aynı koşullarda birden çok ölçme işlemi sonunda aynı verileri vermesine ne denir? ) Genellik B) Değişkenlik C) Nesnellik D) Güvenilirlik E) Hızlılık 3. şağıdakilerden hangisi ile şim sürecinde mesajı alıcıya ileten kişi, kurum ya da kuruluşu ifade eder? ) lıcı B) Kodlama C) Kaynak D) Kanal E) Geri bildirim 6. şağıdakilerden hangisi halka ilişkiler kampanyalarında en son basamak olan değerlendirme sürecinin temel aşamalarından biri değildir? ) Değerlendirmenin amaçları ve kullanımları hakkında fikir birliğinin oluşturulması B) Değerlendirmenin sürecin tüm basamakları için esas kabul edilmesi C) Bölümler arasında değerlendirme araş rması ile ilgili uzlaşmanın sağlanması D) Gözlemlenebilir ve ölçümlenebilir program hedeflerinin yazılması E) Programın kavramsallaş rılması ve desenlenmesi 8

10 7. Uçlarındaki şekillerin farklılığı nedeniyle iki eşit boydaki yatay çizginin birbirine eşit olarak algılanması hangi yanılsama türüne örnek r? ) Ponzo Yanılsaması B) Damalı Gölge Yanılsaması C) Wundt Yanılsaması D) Poggendorff Yanılsaması E) Müller-Lyer Yanılsaması baskı tekniği; küçük boyu a broşür, el ilanları, dergi, kılavuz kitapçık gibi işlerin yanı sıra afiş, kitap kapakları, katalog gibi nitelikli renkli baskılar için uygun bir teknik r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Yüksek B) lçak veya çukur C) Düz D) Tabaka ofset E) Web ofset 8. şağıdakilerden hangisi görsel tasarımın ilkelerinden biri değildir? ) Düzen B) Bloklama C) Görsel devamlılık D) Bütünleme E) Vurgulama 12. şağıdakilerden hangisi ciltleme türlerinden biridir? ) Tel dikiş B) Forma C) Kitapçık D) Laklama E) Flekso 9. şağıdakilerden hangisi uzmanlaşma alanlarına göre dergi tasarlanırken faydalanılan grid modellerinden biri değildir? ) Go k Grid B) Medyan Grid C) Hiyerarşik Grid D) Manuskript (blok) Grid E) Diyagonal Grid 13. Fotoğra n temel değerlendirme kriterleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiş r? ) Teknik,kompozisyon ve içerik B) Teknik,alan ve hareket C) lan, içerik ve netlik D) Kompozisyon,derinlik ve netlik E) İçerik,teknik ve alan 10. şağıdakilerden hangisi masaüstü yayıncılık yazılımlarından biri değildir? ) Nokta esaslı tasarım programlar. B) Nesne esaslı tasarım programlar. C) Sayısal işlem esaslı programlar. D) Sayfa mizanpaj esaslı programlar. E) Cümle esaslı tasarım programlar. 14. Sek rme flaş uygulamasında, açı alabilen flaşın kafası yaklaşık kaç derece açıyla kaldırılmalıdır? ) 20 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90 9

11 15. şağıdakilerden hangisi görsel-işitsel alanda yapım sürecinde görev alan kişilerden biri değildir? ) Yapımcı B) Yönetmen C) Senaryo yazarı D) Kurgucu E) İzleyici 18. I. Sürekli çekim II. ralıklı çekim III. Kullanılan kamera sayısı IV. Rejili çekim Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri özel gün ve gecelerin prodüksiyon maliye ne etki eden unsurlardandır? ) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 16. Birçok çevrim senaryosunda olarak adlandırılan resimli be mlenmelere de yer verilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) storyboard B) mizansen C) sinopsis D) kurgu 19. Ekrandaki görüntünün %20 sini aşmayacak şekilde, 8 sn. süre ve 8 kareden oluşan durağan ya da sabit görüntüler içeren reklam türü hangisidir? ) Reklam filmi B) Bant reklam C) Tanı m reklamı D) Spot reklam E) Kurum reklamı E) senaryo 17. Drama k etki amacıyla veya hikâye gereği, olayların sırasında geleceğe doğru yapılan sıçrama tekniğinin adı nedir? ) Flashback B) Flashforward C) Slow mo on D) Fast mo on E) Bölünmüş resim 20. şağıdakilerden hangisi kurumsal bir web sitesinde bulunan unsurlardan biri değildir? ) Yöne m kadrosu B) Kurumun tarihçesi C) Personel bilgi sistemi D) Finansal bilgiler E) Reklam kataloğu 10

12 İletişim Hukuku DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişim Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İle şime konu olan bilgi, duygu, düşünce ve durumların ile şim yöntem ve araçları kullanılarak muhataplara ile lmek üzere ortaya çık ğı yere ne ad verilir? ) İle şimin konusu B) İle şim kütlesi C) İle şimin kaynağı D) İle şim mecraı 5. İlk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir? ) Ceride-i Havadis B) Tercüman-ı hval C) Takvim-i Vekayi D) Tasvir-i E âr E) Ruzname-i Ceride-i Havadis E) İle şim kanalı 2. şağıdakilerden hangisi vrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 10. maddesi ile düzenlenen ifade özgürlüğünün sınırlanması sebeplerinden biri değildir? ) Ulusal güvenliğin korunması B) Toprak bütünlüğünün veya kamu emniye nin korunması C) Kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi D) Haber verme hakkının üstün olmadığı durumların önlenmesi E) Başkalarının şöhret ve haklarının korunması sayılı Kanun uyarınca süreli yayın çıkarılması için verilen beyannamede Basın Kanunu nda aranan unsurların bulunmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı beyannamenin verilmesinden i baren kaç ha a içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzel lmesini yayın sahibinden isteyebilir? ) 1 ha a B) 2 ha a C) 3 ha a D) 4 ha a E) 5 ha a 3. Türkiye de ilk gazete hangi yıl yayımlanmış r? ) 1852 B) 1860 C) 1877 D) 1895 E) sayılı Kanun a göre yayın lisans süresi kaç yıldır? ) 1 yıl B) 3 yıl C) 5 yıl D) 10 yıl E) 20 yıl 4. Gerçek anlamda gazetecilik ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamış r? ) Fransa B) lmanya C) Hollanda D) Danimarka E) İsviçre 11

13 8. Bir gerçek veya tüzel kişi doğrudan ya da dolaylı olarak en fazla karasal yayın lisansına sahip medya hizmet sağlayıcısı kuruluşuna ortak olabilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) 2 B) 3 C) şağıdakilerden hangisi Basın Kanunu nda düzenlenen suçlardan biri değildir? ) Zorunlu bilgileri göstermeme B) Durdurulan yayının yayımına devam etme C) Teslim yükümlülüğüne uymama D) Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması E) Özel haya n gizliliğini ihlal D) 5 E) 6 9. şağıdakilerden hangisi kişilik hakkı kapsamında görülen değerlerden biri değildir? ) Hayat, sağlık ve beden tamlığı B) Kişinin şeref ve haysiye C) Kişinin malvarlığı D) Kişinin fotoğra ve sesi E) Kişinin sır çevresi 13. Günlük süreli yayınlarda cevap ve düzeltme yazısını sorumlu müdür düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten i baren en geç kaç gün içinde yayımlamalıdır? ) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 10 gün E) 30 gün 10. Kişilik hakkına saldırı başlamış ve devam ediyor ise aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir? ) Saldırıyı önleme davası B) Saldırıyı tespit davası C) Maddi tazminat davası D) Saldırıya son verme davası E) Manevi tazminat davası 14. TRT ye karşı cevap ve düzeltme hakkı kaç gün içinde kullanılmalıdır? ) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 10 gün E) 30 gün 11. Günlük süreli yayınlarda basın yoluyla işlenen suçlara ilişkin dava süresi aşağıdakilerden hangisidir? ) 2 ay B) 3 ay C) 4 ay D) 6 ay E) 12 ay 12

14 15. I. Hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yayımlanır. II. Cevap ve düzeltmeye konu yayının yapıldığı saa e ve programda yayımlanır. III. İzleyiciler tara ndan kolaylıkla takip edilebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde yayımlanır. IV. Düzeltme ve cevap hakkı doğuran programın yayından kaldırıldığı veya yayınına ara verildiği durumlarda, düzeltme ve cevap hakkı, anılan programın yayın saa nde kullandırılır. V. Düzeltme ve cevapta, buna neden olan yayın belir lir. 18. şağıdakilerden hangisi cari ile şimi kısıtlanabilen ya da tamamen yasaklanabilen ürünlerden biri değildir? ) lkol ürünleri B) Reçeteye tabi ilaçlar C) Reçeteye tabi tedaviler D) Tütün ürünleri E) şırı tüke mi tavsiye edilmeyen gıda maddeleri 6112 sayılı Kanun a göre yukarıdakilerden hangileri medya hizmet sağlayıcısının cevap ve düzeltme metnini yayımlarken uymak zorunda olduğu esaslardandır? ) I, II, III ve IV B) II ve III C) IV ve V D) I, II, III, IV ve V E) III, IV ve V 16. Ticari dolaşıma veya gösterime sunulması uygun bulunan ancak içerikleri nedeniyle seyircinin bilgilendirilmesi ya da izleyici kitlesi için yaş sınırı uygulanması gereken filmlerde çeşitli işaret ve ibareler kullanılması zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde para cezaları kim tara ndan verilir? ) Kültür ve Turizm Bakanlığı B) Mahallin en büyük mülki idare amirliği 19. Basın iş sözleşmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Deneme süreli yapılabilir. B) Şekle bağlı olarak yapılır. C) Kısmi süreli olarak yapılabilir. D) Tam süreli olarak yapılabilir. E) Belirli süreli veya belirsiz süreli olarak yapılabilir. C) Sulh ceza mahkemesi hâkimi D) İdare mahkemesi hâkimliği E) Danıştay 17. şağıdakilerden hangisi 6112 sayılı Kanun da yer alan cari ile şimin genel ilkelerinden biri değildir? ) Haber bülteni ve haber programlarını düzenli olarak sunan kişilerin görüntü veya seslerine cari ile şimlerde yer verilemez. B) Ticari ile şimde bilinçal teknikleri kullanılamaz. C) Gizli cari ile şime izin verilemez. D) Ticari ile şim, yayın hizme nin diğer unsurlarından görsel ve işitsel olarak kolayca ayırt edilemez. 20. İşçinin bireysel ya da bir grup içinde üstün çaba göstererek başarılı bir şekilde yapmış olduğu işi ödüllendirmek için kendisine ödenen ek ücret aşağıdakilerden hangisidir? ) Sosyal ücret B) Prim C) İkramiye D) sıl ücret E) Doğal ücret E) Ticari ile şim, medya hizmet sağlayıcısının editoryal bağımsızlığını ve program içeriğini etkileyecek şekilde kullanılamaz. 13

15 İletişim Kuramları DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişim Kuramları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Metnin anlam bakımından karmaşık, sürekli birbirine gönderme yapan iç içe geçmiş ilişkileri içermesi ve bunların arasında uzlaşılan bir anlama varılamaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Pas ş B) Özneler arasılık C) nlamlandırma D) Me nler arasılık 5. İle şim sürecine, ortak izafet çerçevesi ögesini katan ile şim modeli aşağıdakilerden hangisidir? ) DeFleur'un İle şim Modeli B) Dance'ın Sarmal İle şim Modeli C) Schramm'ın İle şim Modeli D) Osgood'un Döngüsel İle şim Modeli E) Lasswell'in Genel İle şim Modeli E) Eğre leme 2. şağıdakilerden hangisi Yeniliklerin Yayılması Modeli'nin basamaklarından biri değildir? ) Bilgi B) İkna etme C) Karar D) Onaylama E) Kod çımlama 6. Enformasyon ve ile şim araçlarının sahip olduğu güç pi aşağıdakilerden hangisidir? ) Ekonomik güç B) Siyasi güç C) Baskıcı güç D) Hukuki güç E) Sembolik güç araş rma, daha çok olaylarla ilgili bağlama, sürece ve yaşanan deneyimlere duyarlıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Pozi vist B) mpirik C) Toplumsal D) Nicel 7. Bilimin aşağıdaki niteliklerinden hangisi tek tek olgularla değil olgu türleriyle uğraş ğını ifade eder? ) Genelleyici olması B) Man ksal olması C) Eleş rel olması D) Nesnel olması E) Seçici olması E) Nitel 4. Bilimsel ve teknolojik yeniliklerin topluma uyarlanmasında, kitle ile şiminin etkisini göstermeye çalışan model aşağıdakilerden hangisidir? ) Bilgi Gediği Modeli B) Suskunluk Sarmalı Modeli C) Bağımlılık Kuramı D) Gündem Belirleme Yaklaşımı E) Yeniliklerin Yayılması Modeli 8. şağıdakilerden hangisi lthusser e göre devle n baskı aygıtları arasında yer almaz? ) Hükûmet B) Sendika C) Polis D) Mahkeme E) Ordu 14

16 9. Belli konularda uzmanlaşan ve derinleşen, belli bir hedef kitleye yönelik olay ve gelişmeleri haberleş ren gazete türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kitle gazetesi B) Magazin gazetesi C) Fikir gazetesi D) Tema k gazete E) Bulvar gazetesi 13. Derrida'nın göstergenin bölünmüşlüğünü ifade etmek üzere ortaya koyduğu "ayıram" kavramı hangi terimlere gönderme yapar? ) Hiyerarşi ve ayrım B) Erteleme ve farklılık C) Varlık ve kapalılık D) Eşlik ve benzeşme E) Süreklilik ve geçişlilik 10. Bir uyarıcının, belli bir sonucu ortaya çıkaracağını öngören basit etki-tepki anlayışına dayanan. varsayımına göre, medya mesajları izleyicilerin bünyesine girer ve belirli bir etkinin ortaya çıkmasını sağlar. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) İki şamalı kış Modeli B) Bilgi Gediği Modeli C) Matema ksel Model D) Sarmal Modeli E) Şırınga Modeli 14. Toplumsal alanda olup bitenlerin medya profesyonelleri tara ndan ele alınarak habere dönüştürülmesi ve kamuya ile lmesine haber... süreci denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) üre m B) alımlama C) dağı m D) toplama E) verme 11. şağıdakilerden hangisi uluslararası haber ajanslarının özelliklerinden biri değildir? ) Ulusal medyanın ve ajansların gündemini belirlerler. B) Uluslararası düzeyde ile şimin teknik altyapısına sahip rler. C) Yerel-ulusal medya poli kalarının belirlenmesinde etkilidirler. D) Uluslararası şirketler olarak kâr amacı gütmezler. E) Ulusal ve uluslararası medyaya enformasyon sağlarlar. 15. Sosyal bilimlerde daha basit olanın daha iyi olduğunu ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir? ) Olgusallık B) Tutumluluk C) İlişkisellik D) kıcılık E) Bilinçlilik 12. Hedef kitlenin ka lımının olduğu, geliş rilebilir, etkileşimli, içinde toplulukları barındıran ve toplulukları birbirine bağlayan çevrim içi ile şim kanalları aşağıdakilerden hangisidir? ) Sosyal medya B) Enformasyon toplumu C) Bilgi toplumu D) Geleneksel medya 16. şağıdakilerden hangisi kültürel çalışmalar alanının temel özelliklerinden biri değildir? ) Kültürün geniş bir tanımına vurgu yapmak B) Yüksek kültür-aşağı kültür ayrımını reddetmek C) Kültürü hem bir pra k hem de deneyim olarak kavramak D) Disiplinler arası olmak E) İdeoloji kavramını reddetmek E) Sayısal teknoloji 15

17 17. Eski Yunan'da... adı verilen kentlerde özgür yur aşların toplandığı ve siyasal kararların alındığı alanlara... denmekteydi. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) şehir - kamuoyu B) meydan - sivil toplum C) polis - agora 19. şağıdakilerden hangisi bir sosyal medya türü değildir? ) Sosyal imleme B) Pub C) Podcast D) Wiki E) Forum D) akropol - pazar E) megapol - stad 18. Kültürel çalışmalar alanı içerisinde Odak Grup Tekniği'nin alımlama analizinde ilk kez kullanıldığı çalışma aşağıdakilerden hangisidir? ) Krizin Yöne lmesi: Devle n Soyulması, Kanun ve Düzen B) Gündelik Televizyon: Ulusal Çapta İzleyiciler C) ile Televizyonu: Kültürel İk dar ve Ev İçi Boş Zaman D) İzleyiciyi Yeniden Kavramlaş rmak E) Kesişen Yollar: Bir Pembe Dizinin Dramı 20. şağıdakilerden hangisi eleş rel söylem çözümlemesinin üzerinde durduğu konulardan biri değildir? ) simetrik güç ilişkisi B) Ekolojik denge C) Sömürü D) Manipülasyon E) Yapısal eşitsizlik 16

18 İletişim Tarihi ve Sosyolojisi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişim Tarihi ve Sosyolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi kitle ile şim araçlarının kişisel kimlik ile ilgili işlevleri arasında yer alır? ) Merak ve genel ilgiyi tatmin etmek B) Davranış modelleri bulmak C) Gerçek hayat refaka için vekil bulmak D) Sorunlardan kaçmak E) Zaman doldurmak 4. şağıdaki modellerden hangisi alıcıyı ak f bir özne olarak konumlandırır? ) Kullanımlar ve Doyumlar B) Gündem Belirleme C) Suskunluk Sarmalı D) Sihirli Mermi E) Enformasyonun İki şamalı kışı 2. şağıdaki değerlendirmelerden hangisi algı ve algılama süreci açısından yanlış r? ) lgı şuural süreçlerden etkilenir. B) Bireyin kültürel özellikleri algılama sürecinde etkilidir. C) Seçici dikkat, seçici algılama süreçlerinden biridir. D) Bireyin içinde bulunduğu psikolojik durum algılamada bir farklılık yaratmaz. E) lgılama olmadan ile şim sürecinden bahsedilemez. 5. şağıdaki modellerden hangisi kitle ile şim etkilerinin kişiler arası ilişkiler yoluyla yayıldığını tar şır? ) Gündem Belirleme ve Saptama B) Enformasyonun İki şamalı kışı C) lımlama D) Kullanımlar ve Doyumlar E) Yapay Deneyim Etkileri 3. I. Bilgi: Bireyin yenilikten haberdar olması ve yeniliğin nasıl kullanılacağını öğrenmesidir. II. İkna: Bireyin söz konusu yeniliğe karşı olumlu ya da olumsuz bir tutum oluşturmasıdır. III. Karar: Bireyin yeniliği kabul etmesi veya reddetmesi anlamına gelecek bir faaliye e bulunmasıdır. IV. Onaylama: Bireyin verdiği yenilik kararına destek arama sürecine girmesi ve aykırı mesajlarla karşılaşması hâlinde önceki kararını gözden geçirmesidir. Yukarıda aşamaları tanımlanarak sıralanan yaklaşım hangisidir? 6. Kod kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kod, içlerinden seçim yapılabilecek birçok birimden oluşabilir. B) Kodlar kendilerinden başka bir yere de a a bulunabilen göstergedir. C) Kodlar kültürel dinamiklerden bağımsız şekillenir. D) Kodlar bir toplumsal ya da ile şimsel rol üstlenir. E) Kodlar bir ile şim aracıyla veya kanalıyla aktarılabilme özelliğine sahip r. ) J-Eğrisi Modeli B) BX Modeli C) Matema ksel Model D) Yeniliklerin Yayılımı Modeli E) Kod çımlama Modeli 17

19 7. Birçok şeyin akılda tutulmasını gerek ren sözlü kültürde, günlük önemi olmayan bilgilerin belli bir yöntemle unutulması söz konusudur. Bu durum sözlü kültürün hangi özelliği ile ilgilidir? ) Tutucu ve geleneksel olması B) Tümce yapısını üstün tutması C) Omeosta k olması D) Tepkiyi ve ka lımı sağlaması E) İle şimi yarışma biçiminde sürdürmesi 9. şağıdakilerden hangisinde Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı'na ge rilen bir eleş riden bahsedilemez? ) Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı'nın rolünü geliş rmek ve farklı alanlarda kapsamlı çalışmalarını yapmakta fayda vardır. B) Fazla bireysel odaklanma, sosyal sistemlerle olan ilişkiyi ortaya koymakta yetersiz kalabilir. C) Doyuma ulaşması beklenen ih yaçların kitle ile şim araçları kullanımıyla ilişkisinin net kurulabilmesi gerekir. D) Mo vasyon ve kitle ile şim araçlarının kullanımı açısından daha tutarlı olmak gerekir. E) Kullanımlar ve Doyumlar, bireylerin neden kitle ile şim araçlarını tercih e ğini anlamada etkili yaklaşımdır. 8. Bireyin, belirli ih yaçlarını karşılamak amacıyla kitle ile şim araçları arasından yap ğı tercih hangi yaklaşımın kanı olarak savunulabilir? ) Kod çımlama B) Suskunluk Sarmalı C) Kullanımlar ve Doyumlar D) Gündem Belirleme E) Etki-Tepki 10. I. Etki-Tepki Modeli II. Kod çımlama III. İki şamalı kış IV. Gündem Belirleme ve Saptama V. Kullanımlar ve Doyumlar VI. Suskunluk Sarmalı Yukarıdaki model ve yaklaşımların ortak özelliği hangisidir? ) Bireye odaklanması B) Olaylara toplumsal boyutlarıyla yaklaşması C) Kitle ile şim araçlarının bireyi, toplumu etkilediğini saptaması D) Kitle ile şim araçlarının bireyi, toplumu etkilemediğini savunması E) Kitle ile şim araçlarının bireyi, toplumu etkileyip etkilemediği üzerine araş rmalara dayanması 18

20 11. I. Vatandaşların bazı siyasal kararları doğrudan doğruya almaları II. Vatandaşların eşit siyasi, hukuki hak ve yetkilere sahip olmaları III. Vatandaşların görüş ve düşüncelerini özgürce açıklayabilmeleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri an k demokrasinin ilkeleri arasında yer alır? ) Yalnız I 15. şağıdakilerden hangisi televizyon yayınlarının dönemi gelişim aşamalarını ifade eder? ) Gelişme Devresi B) Deneme ya da Başlangıç Devresi C) l nçağ Devresi D) Olgunluk Devresi E) Ticari Medya Devresi B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 12. İnsanın önceki tutumlarıyla uyumlu ile şim içeriğine yönelmesi ve uyumsuz olan içerikten kaçınması eğilimi aşağıdakilerden hangisidir? ) Seçici maruz kalma B) Seçici dikkat C) Seçici ha rlama D) Seçici algı E) Seçici yorum 16. şağıdakilerden hangisi Rogers ve Shoemaker tara ndan geliş rilen Yeniliklerin Yayılımı Modeli'nin basamakları arasında yer almaz? ) Bilgi B) Yorum C) İkna D) Karar E) Onaylama 13. İle şim sürecinde kaynağın alıcı, alıcının da kaynak olabilmesine imkân tanıyan yeni ile şim teknolojilerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? ) Etkileşim B) Eş zamansızlık C) Kitlesizleş rme D) Hedefleme E) Hiperme nleşme 17. Enformasyon toplumunu "İş Sonrası Toplum" olarak adlandıran kişi aşağıdakilerden hangisidir? ) lvin Toffler B) mi ai Etzioni C) Peter F. Drucker D) Ralf Dahrendorf E) George Lichtheim dünyası,... teknolojisinin üre ği bir evrendir ve daha çok bilgi işlem alanında kullanılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Siber uzay - elektrik B) Sanal gerçeklik - internet C) Sente k uzay - genom D) Siberne k - biomekanik 18. Popüler olarak "halkın hükûmet etmesi" ya da "halk idaresi" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? ) Otorite B) Bürokrasi C) Siyaset D) Demokrasi E) Yöne m E) Siber uzay - transistör 19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN 79 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6 Kabul Tarihi : 5//0 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: //0 Sayı : 786 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

İLETİŞİM 1) 2) B. Telgraf Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hiçbiri ABD, İngiltere ve Fransa da yayınlanmamaktadır.

İLETİŞİM 1) 2) B. Telgraf Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hiçbiri ABD, İngiltere ve Fransa da yayınlanmamaktadır. 1) Aşağıdakilerden hangisi Gannett in araştırmasına göre Körfez savaşında kullanılan ve uluslararası iletişim açısından da günümüzde kullanılan araç ve teknolojilerden değildir? A. Elektronik posta B.

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI

Detaylı

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı