GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI"

Transkript

1 7. UNITE GAZETE VE DERGI KAZANIMLAR 1. Gazete ile ilgili temel kavramlar tan r. 2. Gazetedeki haber ve foto raf iliflkisini analiz eder. 3. Örnek bir gazete haz rlar. 4. çerik ve yay n periyoduna göre dergi türlerini s n fland r r. HAZIRLIK SORULARI 1. Gazetelerde ne tür yaz lar okuyorsunuz? 2. Sürekli okudu unuz gazete ve dergi var m? Varsa neden bu gazete ve dergileri okuyorsunuz? 125

2 GAZETE DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40' (1 ders saati) ÜN TE : Gazete ve Dergi (7. ünite) TEMEL BECER LER : Problem çözme, yarat c düflünme, elefltirel düflünme, Türkçeyi güzel, do ru ve etkin kullanma. KAZANIMLAR : Gazete ile ilgili temel kavramlar tan r (1. kazan m). Gazetedeki haber ve foto raf iliflkisini analiz eder (2. kazan m). MATERYALLER : TDK Türkçe Sözlük, 3 adet ulusal gazete DERSE HAZIRLIK Bir hafta önceden ö rencilerinizden birer adet ulusal gazete getirmelerini isteyiniz. Dersin bafl nda 127. sayfadaki etkinli i ço altarak ö rencilerinize da ıtıp etkinli i yapmalarını isteyiniz. Daha sonra 128. sayfada yer alan GAZETE ÖRNE sayfas n ço altarak ö rencilerinize da t n z. Sayfa üzerinde önceki etkinlikte ö rendikleri gazetecilik kavramlar n uygun bölümlere yazmalarını isteyiniz. DERS N filen fi S n fa getirilen gazetelerde ayn haberin farkl ebatlarda verildi ini göstererek bunda gazetenin ekonomik durumunun, siyasi e iliminin vb. de etkili oldu unu/olabilece ini vurgulayın z. Gazetede verilen bir haberi desteklemek için kullan lan foto raf n öneminden söz ediniz. Bunun için afla daki bilgilerden yararlanabilirsiniz sayfadaki FOTO RAF HABERE RENK VER R etkinli ini ö rencilerinize da t n z. Haberle foto rafın birbirlerini destekleyip desteklemedi ini sorunuz. S n fa getirilen gazetelerden foto raflar keserek bu foto raflar n haberlerinin nas l olabilece i konusunda tahmin yürütmelerini isteyiniz. Daha sonra gazete haberini elefltirel bir gözle inceleyebilmeleri için 130. sayfada verilen GAZETE HABER KONTROL L STES bafllıklı etlkinli i ço altarak ö rencilerinize da ıtınız. Ö rencilerinizden sayfada yer alan haberi, gazete haberi kontrol ölçülerine göre de erlendirmelerini isteyiniz. GAZETE VE FOTO RAF Politika, ekonomi, kültür ve sanat baflta olmak üzere birçok konuda haber ve bilgi vermek amacıyla yorumlu veya yorumsuz, her gün ya da belirli zaman aralıklarıyla çıkan basılı yayın organına gazete denir. Gazete 17. yüzyılda ilk kez Avrupa da yayımlanmaya bafllamıfltır. Ülkemizde ilk gazete ise 1831 yılında yayınlanan Takvim-i Vekâyi gazetesidir. Gazetelerde iç, dıfl, magazin, ekonomi, kültür-sanat, spor gibi haberler bulunur. Bu haberlerin olmazsa olmaz bir ögesi ise foto raflardır. Foto rafsız bir gazete ya da dergi düflünmek günümüz koflullarında neredeyse imkânsızdır. Foto raflar gazetelerde yazı kadar hatta bazen ondan da önemli bir unsurdur. Bazen uzun bir yazıyla anlatılamayan bir haber iyi çekilmifl bir foto rafla çok daha etkili anlatılabilir. Foto raflar haberi tanımlayan, tamamlayan ve güçlendiren unsurlarıyla haberin inandırıcılı ını artırırlar. Bu yüzden gazete ve dergilerde birçok foto muhabiri çalıflır. 126

3 EfiLEfiT REREK Ö RENEL M Afla daki kutucuklarda gazetecilik kavramlar, cümlelerde ise onlar n aç klamalar verilmifltir. Cümlelerin bafl ndaki boflluklara ipucu olarak verilen harflerden yararlanarak ilgili kavramlar yaz n z. M ZANPAJ FOTO RAF KÜNYE MANfiET HABER ENFORMASYON SÜRMANfiET SPOT T RAJ fi 1. Gazetelerin ilk sayfas na iri puntolarla konulan bafll a verilen ad. T 2. Gazetelerin birinci sayfas ndaki logonun üzerinde kullan lan bafll a verilen ad. J 3. Gazete, kitap, dergi vb.nin bask say s. O B 4. Bir haberde ilgi ve merak uyand rmak amac yla haberin içinde bulunan çarp c ifadelerin daha büyük puntoyla verilmesi. 5. letiflim ve medya yay n araçları tarafından verilen bilgi. 6. Görüntüyü, fl a karfl duyarl cam, kâ t vb. bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi, bu yöntemle aktar larak ço alt lan resim. Ü 7. Bir gazetede, gazetenin sahibi, sorumlular, adresi, bas ld yer ve iletiflim bilgilerinin verildi i kutucuk. P 8. Gazete, dergi vb. yay nlarda sayfa düzeni. F 9. Haber alma, haber verme, haberleflme. 127

4 GAZETE ÖRNE Afla daki gazetecilik kavramlar n gazete üzerinden okla göstererek alt, üst, sa ve soldaki boflluklara yaz n z. 1. Manflet 2. Sürmanflet 3. Spot 4. Haber 5. Foto raf 6. Mizanpaj 7. Logo 128

5 FOTO RAF HABERE RENK VER R Afla daki foto rafla desteklenmifl gazete haberi kupürünü inceleyerek sorular cevaplay n z. 1. Haberle foto raf birbirini destekliyor mu? Açıklayınız Haber, foto rafla desteklenmese nas l olurdu? Foto rafın habere ya da haberin foto rafa sa ladı ı katkılar nelerdir? Haberin ve foto raf n verilifl flekline etki eden nedenler (kayg /faktör) neler olabilir? Bir gazete haberi,

6 GAZETE HABER KONTROL L STES Afla daki gazete haberi kupürünü inceleyerek verilen ölçütlere göre de erlendiriniz. Evet Hay r 1. Haberde bilgi ya da olay, anlaflılır ve do ru flekilde anlat lm fl m? 2. Haberin alındı ı kaynak güvenilir mi? 3. Haber baflka medya araçlarında aynı flekilde yer almıfl mı? 4. Haberde ad geçen kifli ya da kurumlar n görüfllerine yer verilmifl mi? 5. Haber, yorum ifade eden sözcüklerden ar nd r lm fl m? 6. Haberde gerekti i kadar ayr nt ya yer verilmifl mi? 130 Bir gazete haberi,

7 HAYDI GAZETE HAZIRLAYALIM DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40' (1 ders saati) ÜN TE : Gazete ve Dergi (7. ünite) TEMEL BECER LER : Araflt rma, yarat c düflünme, giriflimcilik, bilgi teknolojilerini kullanma, sosyal ve kültürel kat l m, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : Örnek bir gazete haz rlar (3.kazan m). MATERYALLER : Beyaz karton, yap flt r c, makas DERSE HAZIRLIK Ö rencilerinize bir hafta önce 132. sayfadaki M ZANPAJ YAPIYORUZ etkinli ini ço altarak da t n z. Gelecek derste örnek gazete yapacaklar n bunun için önceden gazetede bulunmas gereken bölümleri incelemelerini söyleyiniz. S n f iki gruba ay r n z. Her grubun kendi aras nda görev da l m yaparak iki farkl içerikte gazete haz rlayacaklar n söyleyiniz. gazete sayfas verilmifltir. Bu sayfa gazetenin ana (ilk) sayfas olacakt r. Ö rencilerinize bu sayfay vermeden önce mizanpaj konusunda afla daki bilgilerden yararlanarak onlar bilgilendiriniz. Gruplar n gazetelerini, edindikleri mizanpaj bilgileri do rultusunda haz rlamalar n sa lay n z. Haz rlanan gazete sayfalar n, s n f panosuna ast rarak s n fça inceleyiniz. DERS N filen fi 132. sayfada ö rencilerinizin bu çal flmay yapmalar na kolayl k sa lamak amac yla bofl Sayfa Tasar m (Mizanpaj) Nedir, Neye Yarar? Bir gazeteyi di er gazetelerden ay ran görsel özellikler sayfa tasar m (Mizanpaj) ile ortaya konur. Gazeteye kiflilik veren, onu be enilir ve çekici k lan, okuyucu ile sözsüz iletiflimi sa layan büyük ölçüde sayfa tasar m d r. Neyin önemli oldu unu okura ilk elden sunan, hangi haberin daha de erli, hangi foto raf n daha anlaml oldu unu belirten de sayfa tasar m d r. Gazeteyi haber ve köfle yaz lar n n monoton yap s ndan kurtaran ve daha okunabilir hâle getiren de yine sayfa tasar m d r. Genel olarak gazete ve dergi gibi yay nlarda sayfalarda yer alacak haber, köfle yaz s, foto raf ve görsel unsurlar n düzenlenmesi, karmafla ve düzensizli in ortadan kald r lmas anlam na gelen sayfa tasar m, ayr ca sayfa plan, sayfa düzeni ya da Frans zca kökenli mizanpaj karfl l yla bilinir. Bir gazeteyi görsel yönden farkl k lan niteliklerin de sayfa tasar m na konu oldu u söylenebilir. Sayfa tasar m, fark yaratan en belirgin unsurdur. Gazetede kullan lan yaz karakterleri ya da fontlar ve yaz puntolar, kullan lan ince, kal n ya da kesik çizgiler, ikon ya da semboller, foto raflar n yerleflim biçimleri hatta verilen aç lar, sayfa yap s ndaki sütun say s ve renkler zaman içinde de iflim gösterir. 131 Doç. Dr. Erkan YÜKSEL Doç. Dr. Halil brahim GÜRCAN Haber Toplama ve Yazma

8 M ZANPAJ YAPIYORUZ Afla da bofl bir gazete sayfas görüyorsunuz. Gazetede bulunmas gereken bölümlerin baz lar verilmifltir. Bu bölümleri uygun yerlere yerlefltiriniz. SÜRMANfiET LOGO MANfiET FOTO RAF HABER BAfiYAZI KÖfiE YAZISI 132

9 DERGI INCELEYELIM DERS : MEDYA OKURYAZARLI I SINIF : 6, 7, 8 YAKLAfiIK SÜRE : 40' (1 ders saati) ÜN TE : Gazete ve Dergi (7. ünite) TEMEL BECER LER : Araflt rma, yarat c düflünme, giriflimcilik, bilgi teknolojilerini kullanma, sosyal ve kültürel kat l m, Türkçeyi do ru, güzel ve etkili kullanma KAZANIMLAR : çerik ve yay n periyoduna göre dergi türlerini s n fland r r (4. kazan m). MATERYALLER : Projeksiyon cihaz /tepegöz, çeflitli dergiler DERSE HAZIRLIK Bir hafta önceden ö rencilerinizden farkl hedef kitlelere yönelik yay n yapan dergiler getirmelerini isteyiniz (Yay n tarihi geçmifl dergiler de olabilir.). Gelenler içinden kendileri için yararlı ya da ilgi çekici dergi olup olmadı ını sorunuz. Böyle dergi varsa onun hakkında bilgi vermelerini isteyiniz. DERS N filen fi Ö rencilerinize dergileri; a. çerik türü, b. Künyesi, c. Kaç günde / haftada / ayda vb. yay nland (yay n periyodu), ç. Hedef kitle olarak kimlere (yafl, meslek, cinsiyet, genel) hitap etti i gibi ölçütlere göre de erlendireceklerini belirtiniz. Bu ölçütleri tahtada tablo hâline getiriniz sayfadaki DERG LER TANIYORUZ etkinli ini ço altarak da t n z. Ard ndan s n fa dergi getiren ö rencilerin bunlara ait bilgileri k saca aktarmalar n isteyiniz. Bu esnada s n fa aktar lan bilgileri görevlendirdi iniz bir ö renci tahtadaki kategorilere ifllesin. Ö rencilerinizle birlikte s n fa getirilen dergileri içerik türlerine ve yay n periyotlar na göre s n fland r n z sayfadaki BU DERG DEN NELER Ö RENEB L R M? etkinli ini ço altıp da ıttıktan sonra ö rencilerinize etkinli i yapt rarak derginin ifllevlerini kavramalar n sa lay n z. Bu çal flmalar yapt r rken afla daki içeriklerine göre yay n yapan dergi türlerinden yararlanabilirsiniz. Ayr ca bu dergi türlerinden baz lar na örnekler verdiriniz. Bu dergilerin yay n periyodu ile ilgili görüfl al fl veriflinde bulununuz. Sayfada bulunan dergi görsellerini inceleyip hangi dergi türlerinden oldu unu sorup yay n periyodu hakk nda görüfllerini al n z. Bilgisayar Gençlik Zekâ Oyunlar Kiflisel Geliflim Çocuk Kültür Edebiyat Emlak Mutfak ve Yemek Oyun Hobi ve Beceri Müzik Al flverifl Sektörel Denizcilik Sa l k ve Spor Do a ve Tatil Avc l k Foto rafç l k Bilim ve Teknik Havac l k Mimarl k ve Tasar m Sinema ve Tiyatro Yolcu Üniversite Haz rl k Grafik Tasar m E itim Çizgi Roman Mizah Hukuk fiehir ve Yaflam Ekonomi Otomobil Din ve Tasavvuf Kad n Aktüel 133

10 DERG LER TANIYORUZ S n fa getirdi iniz dergileri, konular na ve yay nland klar süre aral klar na göre inceleyerek afla daki tabloyu doldurunuz. Dergi Ad Yay n Türü Yay n Periyodu Bilim Çocuk Bilimsel Çocuk Dergisi Ayl k Hedef Kitle Yafl Arası Yukar daki tablodan elde etti iniz sonuclara göre afla daki boflluklar doldurunuz. 1. ÇER KLER NE GÖRE DERG TÜRLER YAYIN PER YODUNA GÖRE DERG TÜRLER

11 BU DERG DEN NELER Ö RENEB L R M? Yafl ve e itim düzeyinize uygun olan çocuk, edebiyat, kültür, sanat vb. dergi türlerinden bir tanesini seçiniz. Derginin kapa n afla daki bofllu a yap flt rarak, dergiyi inceleyerek afla daki cümlelerin karfl s ndaki uygun kutuya iflareti koyunuz. EVET KISMEN HAYIR 1. Dergiden bir e itim arac olarak yararlanabilirim. 2. Bu derginin ö retici ifllevi var. 3. Bu derginin e lendirici ifllevi var. 4. Bu dergi günlük yaflamda karfl laflt m sorunlara çözümler önermektedir. 135

12 ÜN TE DE ERLEND RMES Afla ıdaki cümlelerden do ru olanların baflına D, yanlıfl olanların baflına Y harfi yazınız.yanlıfl oldu unu düflündü ünüz cümlelerin do rularını verilen bofllu a yazınız. ( ) 1. Gazetelerde farklı bilimsel çalıflmalar sıkça yer almalıdır.... ( ) 2. Sürmanflet: Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde yer alan bafllı a verilen addır.... ( ) 3. Dergiler içeriklerine göre moda, çocuk, magazin, spor, bilim olarak adlandırılır.... ( ) 4. Gazete haberlerinde foto rafa yer verilmesi haberi inandırıcı kılar.... ( ) 5. Bir derginin hedef kitlesi, ifadesi ile anlat lmak istenen okuyucunun yafl, cinsiyeti, mesle i vb.dir.... ( ) 6. Künyede gazetenin tiraj yla ilgili bilgiler yer al r.... Afla ıdaki cümlelerde bofl bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. 1. Gazete, dergi vb. yayınlarda sayfa düzenine...denir. 2. Yayınlar süreli ve süresiz olmak üzere ikiye ayrılır. Gazete ve dergiler...yayınlardır. Afla ıdaki soruların cevaplarını iflaretleyiniz. 1. Bilinçli bir gazete okuyucusu için bir haberde afla ıdaki seçeneklerden hangisi önemsizdir? A. Haberin foto rafı B. Haberlerin yansız olup olmadı ı C. Haberde yorum olup olmadı ı D. Gazetenin tirajı 2. Bir gazetenin ana sayfasında yer alması zorunlu olan öge afla ıdakilerden hangisidir? A. Logo B. Künye C. Reklam ilanı D. Köfle yazıları 3. Afla ıdaki seçeneklerden hangisi bir derginin yayın periyodu olamaz? A. Haftal k B. Ayl k C. Günlük D. Üç ayl k Afla ıdaki soruyu okuyunuz. Cevabını bofl bırakılan yere yazınız. 1. Sizce bir gazetenin tiraj n n yüksek olmas onun hangi özellikleriyle iliflkilidir? Kendi yafl grubunuza ve e itim düzeyinize uygun bir dergi yayımlamak isteseniz bu derginin içeri inde nelerin olmasını istersiniz?

13 ÖZ DE ERLEND RME GAZETE VE DERG ünitesinde neleri ne kadar ö rendi inizi anlamak için kendinizi de erlendirebilirsiniz. Afla daki ifadeleri okuyarak size uygun olan seçene i x ile iflaretleyiniz. Bunu çok iyi yapabiliyorum. için Bunu k smen yapabiliyorum. için Bunu yapam yorum. için kutucu unu iflaretleyiniz. ÖLÇÜTLER 1. Gazetecilikle ilgili kavramların anlamlarını gazete sayfası üzerinde gösterek açıklayabilirim. 2. Gazete okuyucusu olmakla hangi kazanımları elde edebilece imi söyleyebilirim. 3. Dergilerin yayın türlerini ve periyotlarını söyleyebilirim. 4. Gazete haberlerini hangi ölçütler do rultusunda de erlendirmem gerekti ini söyleyebilirim. 5. Gazete haberi ile birlikte verilen foto rafın haberi destekleyip desteklemedi ini yorumlayabilirim. 6. Bu konuda ö rendiklerimi günlük hayatımda kullanabilirim. Ö RETMEN N YORUMU:... De erlendirme sonunda iki kez ya da bir kez iflaretlediyseniz bu üniteyi yeniden gözden geçirmeniz yararl olacakt r. 137

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

INTERNET (SANAL DUNYA)

INTERNET (SANAL DUNYA) 8. UNITE INTERNET (SANAL DUNYA) KAZANIMLAR 1. nternet in özelliklerini tan yarak iletiflime getirdi i yenilikleri keflfeder. 2. nternet te bilgiye eriflim, haber okuma, sohbet, e-posta, uzaktan e itim, oyun

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI*

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI* Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 25 : 194-203 [2003] OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ MATEMAT K Ö RETMEYE NE KADAR HAZIR OLDUKLARINA L fik N BAZI PUÇLARI* SOME CLUES ON HOW MUCH PRESCHOOL

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M

YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M 56 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 57 YEN DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI E T M Kenan Çay r 1 2003 y l nda tamamlanan ilk Ders Kitaplar nda nsan Haklar Projesi nde Vatandafll k ve nsan Haklar E itimi ders

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU Özel Say s MAYIS 2007 STANBUL BAROSU DERG S Yerel Süreli Yay n ki Ayda Bir Yay mlan r ÖZEL SAYI 3 Sahibi stanbul Barosu Ad na Baro Baflkan Av. Kâz m KOLCUO LU * Sorumlu

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı