PARA BANKA. 6. Finansal kurumlarla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARA BANKA. 6. Finansal kurumlarla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?"

Transkript

1 Para Banka PARA BANKA 1. Aşağıdakilerden hangisi, enflasyonun var olduğu bir ortamda, genelde uygun görülmeyecek bir yatırım davranışıdır? ( Tasarrufları nakit olarak elde tutmak Hisse senedi satın almak Kıymetli maden satın almak Gayrimenkul satın almak 6. Finansal kurumlarla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Faaliyet kaldıraçları finansal olmayan işletmelere göre düşüktür. Faaliyetlerini öncelikle yabancı kaynakla finanse ederler. Finansal riskleri, finansal olmayan işletmelere göre genellikle daha yüksektir. İflas etmeleri, finansal olmayan işletmelere göre daha kolaydır. ( Hepsi 2. "Satınalma gücünün geleceğe aktarılması" ifadesi finansal araçların hangi fonksiyonu ile ilişkilidir? Değişim aracı Değer muhafaza aracı Borç ödeme aracı Risk transfer aracı 7. Aşağıdaki banka türlerinden hangisi para oluşturan kurumlar içinde yer alır? Yatırım Bankaları Kalkınma bankaları ( Katılım bankaları Uzmanlık bankaları E ) 3. Finansal sistemde, fon arz ve talep eden birimler arasındaki vade ve miktar uyumsuzluğunun giderilmesinde rol oynayan başlıca unsur hangisidir? Finansal piyasalar Finansal Araçlar ( Finansal kurumlar Fon arz edenler Hepsi 8. Alacaklı tarafından düzenlenen, üçlü ilişkiye dayalı olarak işlem gören ticari senet türü aşağıdakilerden hangisidir? ( Poliçe Çek Bono Adi senet 4. "Fon talep eden birimlerin fon ihtiyaçlarını karşıladıkları finansal piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? İkincil piyasa, Üçüncül piyasa, Spot piyasa, ( Birincil piyasa, Vadeli piyasa 9. Üzerine çek yazılabilen mevduat türü aşağıdakilerden hangisidir? Diğer kurumlar mevduat Vadeli mevduat İhbarlı mevduat ( Vadesiz mevduat Döviz mevduatı 5. Özel hukuki düzenleme olmaksızın genel hukuki kurallara göre işleyen piyasa aşağıdakilerden hangisidir? Vadeli piyasa Serbest piyasa İkincil piyasa Spot piyasa 10. Aşağıdaki finansal araçlardan hangisi para piyasalarında işlem görme özelliğine sahiptir? Banka bonosu, Hazine bonosu Mevduat sertifikası Mevduat ( Hepsi Sayfa-1

2 Para Banka 11. Bir bölgeye ait tasarrufların başka bir bölgeye kredi olarak verilmesi, ticaret bankalarının hangi fonksiyonu ile ilgilidir? Uluslar arası ticareti geliştirme kaydi para oluşturma Uluslar arası ticareti geliştirme ( Kaynaklara akıcılık sağlama kaynak kullanımını iyileştirme 16. Aşağıdakilerden hangisi paranın sahip olması gereken özellikler arasında yer alır? Genel kabul görmesi, Bölünebilir olması standart olması, Taklidinin güç olması, ( Hepsi 12. Parasalcı yaklaşıma göre aşağıdaki varlıklardan hangileri para kapsamına dahildir? I. Nakit, II. Çeke tabi mevduat, III. Vadeli Mevduat, IV. Repo, V. Likit Fon I, III ve IV, I, II ve III, I, ve II, III, IV ve V, II, III, IV ve V 13. Paranın likit olma özelliğinin sonuçları, aşağıdaki fonksiyonlardan hangilerinde birlikte verilmiştir? Değişim ve ölçü birimi, Değer saklama ve ölçü birimi, ( Değişim ve değer saklama Ölçü birimi ve borç ödeme Değişim ve Borç ödeme 14. Sanayi devrimiyle hızlanan ekonomik kalkınma ve ticaret hacminde artış, hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? ( Temsili para Mal para İtibari para Kaydi para 15. Merkez bankalarının amaçlarına ulaşmak için kullanacağı para politikası araçlarını serbestçe belirleyebilmesi hangi tür bağımsızlık kapsamındadır? Amaç bağımsızlığı Finansal bağımsızlık Siyasi bağımsızlık ( Araç bağımsızlığı Kurumsal bağımsızlık 17. TC Merkez Bankası hisselerinin sahipliği ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Hisselerin yarısından fazlası Maliye Bakanlığı'na aittir Hisselerin yarısından fazlası Hazineye aittir Hisselerin tamamı Hazineye aittir Yarısı Maliye Bankasına aittir 18. Osmanlı döneminde ilk altın para hangi padişah döneminde basılmıştır? Orhan Bey, Kanuni Sultan Süleyman, ( Fatih Sultan Mehmet, III. Ahmet, Hepsi, 19. Çift metal döneminde altın ile gümüş arasındaki paritenin sürekli değişmesi ile ortaya çıkan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir? ( Topal ölçek, Paralel ölçek, Paraşüt sitemi Denge sistemi, Hepsi 20. Aşağıdaki finansal kurumlardan hangisi, dönüşüm fonksiyonunu yerine getiren kurumlar arasında yer alır? Katılım bankaları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Mevduat Bankaları, Sigorta Şirketleri, ( Hepsi Sayfa-2

3 Türkiye Ekonomisi TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. Osmanlı son döneminde çıkarılan1858 Arazi kanunu neyi hedeflemiştir? Sanayileşmenin hızlandırılması Tarımda kamu mülkiyetinin kuvvetlendirilmesi ( Tarımda özel mülkiyete geçilmesi Tarıma dayalı ihracatın geliştirilmesi Sanayi işletmelerinin kuruluşunun kolaylaştırılması 6. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya savaşı dönemindeki Türkiye ekonomisi için geçerli değildir? Devletin ekonomiye olan müdahalesinin artması Fiyat istikrarının bozulması Mal piyasasında dengenin bozulması ( Dış ticaretin sürekli açık vermesi Üretken istihdamın azalması 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı son döneminde emisyon (para basma) yetkisine sahip bir kuruluştur? Zıraat Bankası Osmanlı Bankası İstanbul Bankası İtibar-ı Milli Bankası Düyun-u Umumiye İdaresi 7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, ikinci dünya savaşının bitiminden sonra ( arası) katı devletçilikten yeni devletçiliğe geçişi gösteren girişimlerden biri olarak gösterilemez? ( Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Yabancı Sermaye Teşvik Yasası İvedili Sanayileşme Planı Türkiye Sanayi Kredi Bankası İktisadi Kalkınma Planı 3. Aşağıdakilerden hangisi, 1923 İzmir İktisat Kongresi'ne katılan ekonomik kesimler arasında yer almaz? ( Bankacılar Çitçiler İşçiler Tüccarlar Sanayiciler 4. Cumhuriyetin ilk on yılında, iktisat politikasının ana hedefi ne olarak belirlendi? Tarımı geliştirmek Demiryollarını geliştirmek Osmanlı borçlarını ödemek Milli ticaret sınıfını oluşturmak ( Özel kesim eliyle sanayileşmek 8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, arasındaki olağanüstü büyüme performansının arkasındaki temel faktörlerden biri olarak kabul edilemez? Fevkalade iyi seyreden iklim şartları Kore savaşı sırasındaki uluslararası ticaret konjoktüründe tarım ve maden ürünlerinin fiyatlarının yüksek seyretmesi Tarım kesiminde yaşanan gelir artışının yol açtığı iç talep genişlemesi Dış Yardım ( Sıkı para ve maliye politikası döneminde yaşanan sanayileşme gelişmeleri için aşağıdakilerden hangisi söz konusu edilemez? 5. Devletçi dönemde uygulanan I. Beş yıllık sanayileşme planı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Planın finansmanı yabancı kaynaklarla gerçekleşmiştir. Plan içinde ara malları üretimine yer verilmemiştir. Planın amaçları arasında yatırım mallarını üretmek de vardır. Planın sanayileşmedeki hedef bölgesi Marmara bölgesidir. ( Sümerbank bu planın yürütücü organıdır. Kamu kesimi sanayileri (KİT'ler), genelde dönem boyunca artan zarar vermişlerdir. Dayanıklı tüketim malları üretimi, plan hedeflerinin çok altında gerçekleşmiştir. Türkiye'de sanayileşme, gelişme ve derinleşme sağlarken, sanayi sektörünün genel olarak dışa bağımlılığı artmıştır. Sanayi sektörü nicel (fiziki kapasite) olarak plan hedeflerine yakın büyümüş; ancak sanayi sektöründe verimlilik, kalite ve rekabet gücü aynı oranda gelişme göstermemiştir. Bu dönemde imalat sanayisinde hala küçük işyerleri yaygındır. Sayfa-3

4 Türkiye Ekonomisi 10. Aşağıda sıralanan gelişmelerden hangisi, 1970'li yılların sonunda Türkiye ekonomisinde yaşanan döviz darboğazı (büyük ödemeler bilançosu açıkları) ile ilişkilendirilemez? Petrol şokları Artan ithalat trendi Kısa vadeli borçlardaki artış ( Turizm gelir performansı İhracat gelirlerinin yeterince arttırılamaması Enflasyonla Mücadele Programı, hangi program çapası veya çapalarını benimsemiştir? Maaş ve ücretler Para Arzı Faiz haddi ve para arzı ( Para arzı ve döviz kuru Faiz haddi 11. Aşağıdakilerden hangisi, 24 Ocak 1980 Kararları ile oluşan neo-liberal iktisat politikasının bir unsuru olarak kabul edilemez? Serbest piyasa ekonomisini kurması İktisadi hayatta devlet müdahalesini minimize etmesi ( İthal ikameci (iç piyasayı hedefleyen) bir sanayileşme stratejisini kurumsallaştırması Özel teşebbüse ağırlık vermesi Dışa dönük bir kalkınma modelini yerleştirmesi Ocak 1980 istikrar programının, 1983'ten sonraki ( ANAP dönemi) uygulama sonuçlarını aşağıdaki parametreler açısından değerlendirdiğimizde, hangisinde dönem boyunca başarısız veya olumsuz bir durumdan söz edebiliriz? Büyüme oranı İşsizlik ( Enflasyon Turizm gelirleri Alt yapı yatırımları Nisan 1994 İstikrar Programı çerçevesinde alınan önlemlerin en önemli faydası, aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir? Kamu kesimi mali dengesi Yapısal önlemler Fiyat istikrarı ( Mali piyasaların istikrarı Adil gelir dağılımı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı en çok hangi özelliğiyle diğer istikrar programlarından farklıdır? Özelleştirmeye yaptığı vurgu Çok sayıda yapısal (yasal) düzenlemeyi içine alması Fiyat istikrarını hedeflemesi Ödemeler bilançosu açığının daraltılması Kamu kesimi mali dengesinin sağlanması 16. Türkiye ekonomisinin döneminde, hangi alanda istikrarlı bir başarı sağlanamamıştır? ( Cari açığın milli gelire oranı İhracat artış oranı Bütçe açığının milli gelire oranı Kamu borcunun milli gelire oranı Enflasyon oranı 17. Türkiye'nin nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Türkiye nüfusu Cumhuriyetin başından beri artmaktadır. Türkiye'nin son on senedeki yıllık nüfus artış hızı % 2'nin altındadır. Türkiye'de kent nüfusu, toplam nüfusun büyük bölümünü oluşturur. Türkiye, nüfus büyüklüğü itibariyle dünyanın ilk 20 ülkesi arasındadır. ( Türkiye, yaşlı nüfus (65 yaş ve üstü) bakımından Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasındadır. Sayfa-4

5 Türkiye Ekonomisi 18. Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin işgücüne katılım oranının düşük çıkmasında önemli bir faktör olarak kabul edilemez? Genel eğitim düzeyinin düşük olması Yaşlı nüfusun (65 ve üstü) büyük kısmının çalışma hayatından çekilmesi Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması Kadınların erkeklere göre eğitim düzeyinin düşük kalması Kadınların işgücüne katılımını düşüren geleneksel ve bölgesel faktörler 19. Türkiye, cari işlemler hesabının hangi hizmetler türünde en yüksek döviz gelirini sağlar? Taşımacılık geliri Sigortacılık geliri ( Turizm geliri İnşaat hizmetleri geliri Finansal hizmetler geliri 20. Türkiye Avrupa Birliği ile olan ekonomik entegrasyonun hangi safhasında yer almaktadır? ( Gümrük birliği Serbest ticaret bölgesi Ortak pazar Ekonomik birlik Tercihli ticaret anlaşması Sayfa-5

6 Uluslararası Pazarlama ULUSLARARASI PAZARLAMA 1. Hangisi uluslar arası pazarlama planlaması aşamalarına uygun değildir? İç Pazar analizi-dış Pazar analizi-pazar bölümlendirmesi Dış Pazar analizi- Pazar bölümlendirmesi-hedef Pazar seçimi ( Pazarlama karmasının oluşturulması- İç Pazar analizi-dış Pazar analizi Pazar bölümlendirmesi-hedef Pazar seçimi- Pazarlama karmasının oluşturulması Hedef Pazar seçimi- Pazarlama karmasının oluşturulması-pazara giriş 2. Devletler Döviz Gelirini Artırmak için İşletmeleri İthalatta Desteklerler İhracatta desteklerler İç ticarette desteklerler Hepsi 3. Pazar Bölümlendirmesi ve Hedef Pazar Seçimi Yapmak Maliyetleri düşürür Stok Devir Hızını Artırır Rekabeti kolaylaştırır Tüketici Tatminini artırır ( Hepsi 4. Hangisi Tüm Malın parçasıdır? Marka Etiket Reklam Garanti ( Hepsi 5. Fiyatın belirli olmayıp mülkiyet devri ithalatçıya geçmeyen ödeme şekli hangisidir? ( Konsinye ödeme Açık hesap ödeme Poliçe ödeme Akreditifle ödeme Peşin ödeme 6. Akreditifte 'akreditif amiri' kimdir? İhracatçı İthalatçı Akreditif açan banka İhracatçının bankası Hepsi 7. Dış Pazardaki Tüketicilerin Anlamlı Gruplar Halinde Toplanmasına.....denir. Hedef Pazar seçimi Kâr hedefleme ( Pazar bölümlendirmesi Hepsi 8. Şu anda Türkiye'de uygulanan kur sistemi hangisidir? Sabit kur sistemi Tam esnek kur sistemi Sabit esnek kur sistemi ( Müdahaleli esnek kur sistemi 9. Dış Ticareti Zorunlu Kılan Genel Sebeplerden Değildir. Coğrafik Sebepler Dünya Nüfusunun Artışı ( Risk faktörü Kültürel değişim Maliyet farklılıkları 10. Hangisi Zımni Garantiye girmez. Yasalardan doğan garanti Ticari geleneklerden doğan garanti ( İşletmenin verdiği belgeden doğan garanti Mamülün olması gereken özelliğinden doğan garanti Sayfa-6

7 Uluslararası Pazarlama 11. Hangisi pazardan pazara değişen Tüketici Satın alma rolüdür? Ödeme rolü Karar rolü Tüketme rolü Fiili satın alma rolü ( Hepsi 16. Hangisi İhracatçı açısından en düşük maliyetli ve risksiz teslimat şeklidir? FOB CIF DDP FOR ( EX 12. İhracatta Vergi İadesi O Malın Tüm Vergilerden Muaf Tutulmasıdır Vergilerin geri ödenmesidir Kredi desteğidir Hepsi ( 17. Hangisi Pazar Bölümlendirmesinde Kullanılan Değişkenlerdendir? Gelir Aile büyüklüğü Aile yapısı Cinsiyet ( Hepsi 13. Uluslararası Pazarlama İle Dış Ticaret Kavramları Kapsamları Açısından Aynıdır Uluslararası Pazarlama Dış Ticaretten daha kapsamlıdır Dış Ticaret Uluslararası Pazarlamadan daha kapsamlıdır Hepsi 18. Türkiye'nin 2014 yılı İhracatı milyar dolar olarak hangisidir? ( Milli paranın dövize göre değerinin artması durumunda Türkiye'nin 2014 yılı İthalatı milyar dolar olarak. hangisidir? İhracat artar İthalat artar İhracat ve ithalat artar Hepsi ( Devletler genelde işletmeleri hangi tutundurma çabasında desteklerler? Reklam Sponsorluk Kişisel tutundurma ( Fuar Tanıtma 20. Türkiye'nin 2014 yılı dış ticaret dengesi açığı milyar dolar olarak. hangisidir? ( Sayfa-7

8 Yöneylem Araştırması II YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II 1. X1 ve X2 değişkenlerinin yer aldığı bir tamsayılı programlama probleminin, tamsayı koşulu göz ardı edildiğinde, en iyi çözümü (2.5, 3.5) noktasında elde edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tamsayılı çözüm elde edilememiştir. X2 değişkenine göre, X2 2 ve X2 3 şeklinde dallandırma yapılmalıdır. Tamsayılı çözüm elde edilememiştir. X1 değişkenine göre, X1 2 ve X1 3 şeklinde dallandırma yapılmalıdır. Tamsayılı çözüm elde edilememiştir. X2 değişkenine göre, X2 4 ve X2 5 şeklinde dallandırma yapılmalıdır. Tamsayılı çözüm elde edilememiştir. X1 değişkenine göre, X1 4 ve X1 5 şeklinde dallandırma yapılmalıdır. Dallandırma yapmaya gerek yoktur. Bulunan çözüm en iyi çözümdür. 3. Maks Z = 5X1 + 10X2 X1 + 2X2 36 X1 1 X1 + X2 1 X1,X2 = 0 ve 1 tamsayı Aşağıdakilerden hangisi yukarda verilen 0-1 tam sayılı doğrusal programlama modelinin optimum çözüm kümesidir? X1 X2 (10, 20) ( 0, 1) ( ( 1, 1) ( 6, 24) ( 1, 0) 2. Bir kasabaya, büyük yerleşim birimlerine, uzaklık ve coğrafi koşullardaki engeller sebebiyle, acil durumlarda sağlık hizmeti götürülmesinde sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sebeple kasabanın 6 ayrı köyünün ihtiyacını karşılamak için, yeni 112 Acil Servis Ambulans Birimleri kurulması düşünülmektedir. Ambulans talep edildiğinde, en geç 8 dk. içerisinde talep noktasına gidilmesi istenmektedir. Aşağıdaki tablo, köyler arası uzaklıkları vermektedir. En az sayıda yeni ambulans noktası açarak ve fakat köylere ihtiyaç halinde en geç 8 dk. içerisinde ulaşmayı da sağlayacak şekilde, hangi köylere yeni ambulans birimi kurulması gerektiğine karar verecek model yazıldığında aşağıdakilerden hangisi bir kısıt olamaz? 4. Bir karar probleminde, X1 ve X2 değişkenlerinin tamsayı olma koşulu olup, bu koşul kaldırıldığında en iyi çözüm A(2.3, 3.4) olarak elde edilmiş olsun. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlama yöntemi ile belirlenecek noktalardan biridir? ( 1, 3 ) ( 2, 3 ) ( 3, 2 ) ( 1, 4 ) ( 2, 2 ) ve 3. tedarikçilerin en az birisiyle çalışılması istendiği durumda, aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgili kısıta karşılık gelir? X1 + X2 + X3 1 X2 + X3 1 X1 + X2 + X3 + X5 1 X4 + X5 + X6 1 ( X1 + X4 + X5 1 X1 + X2 1 X1 + X2 1 X1 + X2 = 1 X1 1 X2 1 Sayfa-8

9 Yöneylem Araştırması II 6. Maks Z = X1 + 2X2 + X3 2X1 + 3X2 + X3 6 X1 + X2 1 X1 + 2X2 + X3 4 X1, X2, X3 = 0-1 Tamsayı Yukarıda verilen modelin optimum çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? (0,1,0) (1,1,1) (0,0,1) (0,1,1) (1,1,0) tedarikçi ile çalışılırsa, 5. tedarikçi ile çalışılmaması istendiği durumda, aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgili kısıta karşılık gelir? X3 = X5 X3 = 1 X3 X5 ( X3 + X5 1 X3 + X ayrı tedarikçinin sadece birisiyle çalışmak isteyen bir işletmeci için yazılabilecek matematiksel denklem hangisidir? ( X1 + X2 + X3 + X4 = 1 X1 + X2 + X3 + X4 1 X1 + X2 = X3 + X4 X1 + X2 X3 + X4 X1 + X2 X3 + X4 10. Min Z = X1 + 2X2 + X3 2X1 + 3X2 + X3 5 X1 + X2 1 X1 + 2X2 + X3 3 X1, X2, X3 = 0-1 Tamsayı Yukarıda verilen modelin optimum çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? (0,1,0) (1,1,1) (0,0,1) (0,1,1) ( (0,0,0) şehirden 9. şehre en kısa yoldan gidebilmek için yazılacak olan model içerisinde 1. şehirden mutlaka çıkış yapılmasını sağlayan kısıt aşağıdakilerden hangisidir? X12 + X13 + X14 1 X12 + X13 + X14 = 1 X12 + X13 + X14 1 X23 + X34 + X14 = 1 X11 + X12 + X13 = 1 1. şehirden 9. şehre en kısa yoldan gidebilmek için yazılacak olan model için 3-5 yolu kapatılırsa modele eklenmesi gereken kısıt aşağıdakilerden hangisidir? ( X35 = 0 X35 = 1 X35 + X36 = 0 X35 = X57 X13 = X35 Sayfa-9

10 Yöneylem Araştırması II 12. Bir okul kütüphanesi bütçe kısıtlarından dolayı abone olduğu dergilerden bazılarının aboneliklerini iptal etmek zorundadır. 6 dergiye abone olan kütüphane hangi derginin iptal edileceğine, dergilerin okuyucu sayılarını dikkate alarak karar verecektir. Kütüphanenin dergi aboneliği için sahip olduğu toplam bütçe en fazla 1000 birimdir. Dergilerin yıllık abonelik ücretleri ve okuyucu sayıları aşağıdaki gibidir. İçerikleri aynı olduğundan 2. ve 4. derginin sadece birinin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca 1. dergi seçilirse 2. derginin de seçilmesi gerekmektedir. Okuyucu sayısını maksimum yapabilmek için hangi dergilerin seçileceği kararını vermemizi sağlayacak tam sayılı doğrusal programlama modelinde olması gereken kısıt aşağıdakilerden hangisidir? 14. Yukarıda verilen projenin en erken tamamlanma süresi kaçtır? ( X2 + X4 1 X1 1 ( X1 X2 X1 X2 X2 X4 Yukarıda verilen projeye ilişkin aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Kritik yol üzerinde boşluk yoktur. Şebekede kukla faaliyetler vardır. A faaliyetinde aylak süre (boşluk) vardır. ( B faaliyetinde aylak süre (boşluk) vardır. F faaliyetinde aylak süre (boşluk) yoktur. 16. Yukarıda verilen projeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A faaliyetinden önce B faaliyeti tamamlanmalıdır. B faaliyetinden önce A faaliyeti tamamlanmalıdır. ( A ve B faaliyetinden önce bir faaliyet yoktur. D faaliyetinin başlayabilmesi için A faaliyetinin bitmiş olması gerekir. E faaliyetinin başlaması başka bir faaliyete bağlı değildir. Yukarıda verilen projede yer alan C faaliyeti için Erken Başlama (E ve Erken Tamamlanma (ET) süreleri aşağıdakilerden hangisidir? EB ET ( 5 11 Sayfa-10

11 Yöneylem Araştırması II Yukarıdaki projede yer alan C faaliyetinin süresinin 5 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Kritik yol değişir. Projenin tamamlanma süresi değişir. D faaliyetinde aylak süre (boşluk) değişir. D faaliyeti daha geç başlar. ( D faaliyetinde bulunan aylak süre (boşluk) değişmez. Yukarıda verilen projede yer alan D faaliyetinde aylak süre (boşluk) ne kadardır? ( Yukarıdaki projede yer alan D faaliyetinin süresinin 10 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Kritik yol değişir. Projenin tamamlanma süresi değişir. E faaliyetinde aylak süre (boşluk) 0 olur. D faaliyetinde aylak süre (boşluk) oluşur. ( D faaliyetinde bulunan aylak süre (boşluk) değişmez. 19. Yukarıda verilen projede yer alan D faaliyeti için Geç Başlama (G ve Geç Tamamlanma (GT) süreleri aşağıdakilerden hangisidir? GB GT ( Sayfa-11

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $)

GÖSTERGELER. Altın ihracat ve ithalatı (Bin $) Altın ihracatı (Milyon $) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON ALTIN İHRACATI ve İRAN: Türkiye normalde altında net ithalatçı bir ülke. Önemsenecek düzeyde altın madenimiz yok ve ihtiyacımızı ithalatla karşılıyoruz.

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar.

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar. TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: İlk çeyrekte ithalat 56, ihracat 32, cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası

Detaylı

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 19.Para ve Bankacılık Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 19.1.Paranın Tanımı ve Fonksiyonları Para,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu Ödemeler Bilançosunun Parçaları: Cari İşlemler Hesabı Sermaye ve Finans Hareketleri Hesabı Cari İşlemler

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER

GÖSTERGELERİ > > PİYASALAR: TÜRKİYE NİN HABER TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON PİYASALAR: Dokuz aylık borçlanma ve ödeme ile Eylül sonundaki stok 2007 Borçlanma 121,3 79,3 97,8 Borç ödemesi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR

Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Doç.Dr.Gülbiye Y. YAŞAR Paranın Fonksiyonları İktisadi analizde para, malların ve hizmetlerin satın alınmasında ve borçların geri ödenmesinde genel olarak kabul edilen şey olarak tanımlanmaktadır. Para

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

PARANIN ÖZELLİKLERİ, PARA ÇEŞİTLERİ VE EMİSYON REJİMLERİ

PARANIN ÖZELLİKLERİ, PARA ÇEŞİTLERİ VE EMİSYON REJİMLERİ PARANIN ÖZELLİKLERİ, PARA ÇEŞİTLERİ VE EMİSYON REJİMLERİ 1 1.PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI A.Paranın Tanımı Para bir ekonomide mal ve hizmetlerin alım satımında kullanılan herkes tarafından kabul gören

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ:

GÖSTERGELER YABANCI HAREKETİ: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON YABANCI HAREKETİ: Piyasa oyuncuları gelişmeleri yorumlarken üç göstergeye bakıyor; döviz, faiz ve borsa. Döviz geriler, faiz düşer ve borsa çıkarsa, genellikle

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Türkiye 2012 yılına kadar sıcak paranın da etkisi ile düşük kur yaşadı. Düşük kur nedeniyle iç üretimden suni olarak daha ucuza gelen tüketim malını,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde)

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON STOPAJ DÜZENLEMESİ: TL mev. Vadesiz Vadeye göre pay (Yüzde) Bir Aya Üç Aya Altı Aya Bir Yıla ve Daha Uzun 2005 17,8 20,6 45,8 10,5

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ vi İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu... 3 1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

HER 100 LİRALIK ANAPARA ÖDEMESİNE KARŞILIK 120 LİRA BORÇLANDIK (MİLYAR TL) Ödeme Borçlanma Borç çevirme oranı

HER 100 LİRALIK ANAPARA ÖDEMESİNE KARŞILIK 120 LİRA BORÇLANDIK (MİLYAR TL) Ödeme Borçlanma Borç çevirme oranı Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON İÇ BORÇ: Türkiye ekonomisinin en yumuşak karnı cari açıkla birlikte bütçe açığıydı. Yıllar yılı bu açıklardan söz ettik. Ama son yıllarda bütçede sağlanan

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI II

MALİYE POLİTİKASI II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MALİYE POLİTİKASI II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Para-Banka Teori ve Politikası. Zorunlu DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Para-Banka Teori ve Politikası Zorunlu DERS HEDEFİ Para-Banka Teori ve Politikası dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Paranın tanımı, fonksiyonları

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı