PARA BANKA. 6. Finansal kurumlarla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PARA BANKA. 6. Finansal kurumlarla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?"

Transkript

1 Para Banka PARA BANKA 1. Aşağıdakilerden hangisi, enflasyonun var olduğu bir ortamda, genelde uygun görülmeyecek bir yatırım davranışıdır? ( Tasarrufları nakit olarak elde tutmak Hisse senedi satın almak Kıymetli maden satın almak Gayrimenkul satın almak 6. Finansal kurumlarla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Faaliyet kaldıraçları finansal olmayan işletmelere göre düşüktür. Faaliyetlerini öncelikle yabancı kaynakla finanse ederler. Finansal riskleri, finansal olmayan işletmelere göre genellikle daha yüksektir. İflas etmeleri, finansal olmayan işletmelere göre daha kolaydır. ( Hepsi 2. "Satınalma gücünün geleceğe aktarılması" ifadesi finansal araçların hangi fonksiyonu ile ilişkilidir? Değişim aracı Değer muhafaza aracı Borç ödeme aracı Risk transfer aracı 7. Aşağıdaki banka türlerinden hangisi para oluşturan kurumlar içinde yer alır? Yatırım Bankaları Kalkınma bankaları ( Katılım bankaları Uzmanlık bankaları E ) 3. Finansal sistemde, fon arz ve talep eden birimler arasındaki vade ve miktar uyumsuzluğunun giderilmesinde rol oynayan başlıca unsur hangisidir? Finansal piyasalar Finansal Araçlar ( Finansal kurumlar Fon arz edenler Hepsi 8. Alacaklı tarafından düzenlenen, üçlü ilişkiye dayalı olarak işlem gören ticari senet türü aşağıdakilerden hangisidir? ( Poliçe Çek Bono Adi senet 4. "Fon talep eden birimlerin fon ihtiyaçlarını karşıladıkları finansal piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? İkincil piyasa, Üçüncül piyasa, Spot piyasa, ( Birincil piyasa, Vadeli piyasa 9. Üzerine çek yazılabilen mevduat türü aşağıdakilerden hangisidir? Diğer kurumlar mevduat Vadeli mevduat İhbarlı mevduat ( Vadesiz mevduat Döviz mevduatı 5. Özel hukuki düzenleme olmaksızın genel hukuki kurallara göre işleyen piyasa aşağıdakilerden hangisidir? Vadeli piyasa Serbest piyasa İkincil piyasa Spot piyasa 10. Aşağıdaki finansal araçlardan hangisi para piyasalarında işlem görme özelliğine sahiptir? Banka bonosu, Hazine bonosu Mevduat sertifikası Mevduat ( Hepsi Sayfa-1

2 Para Banka 11. Bir bölgeye ait tasarrufların başka bir bölgeye kredi olarak verilmesi, ticaret bankalarının hangi fonksiyonu ile ilgilidir? Uluslar arası ticareti geliştirme kaydi para oluşturma Uluslar arası ticareti geliştirme ( Kaynaklara akıcılık sağlama kaynak kullanımını iyileştirme 16. Aşağıdakilerden hangisi paranın sahip olması gereken özellikler arasında yer alır? Genel kabul görmesi, Bölünebilir olması standart olması, Taklidinin güç olması, ( Hepsi 12. Parasalcı yaklaşıma göre aşağıdaki varlıklardan hangileri para kapsamına dahildir? I. Nakit, II. Çeke tabi mevduat, III. Vadeli Mevduat, IV. Repo, V. Likit Fon I, III ve IV, I, II ve III, I, ve II, III, IV ve V, II, III, IV ve V 13. Paranın likit olma özelliğinin sonuçları, aşağıdaki fonksiyonlardan hangilerinde birlikte verilmiştir? Değişim ve ölçü birimi, Değer saklama ve ölçü birimi, ( Değişim ve değer saklama Ölçü birimi ve borç ödeme Değişim ve Borç ödeme 14. Sanayi devrimiyle hızlanan ekonomik kalkınma ve ticaret hacminde artış, hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur? ( Temsili para Mal para İtibari para Kaydi para 15. Merkez bankalarının amaçlarına ulaşmak için kullanacağı para politikası araçlarını serbestçe belirleyebilmesi hangi tür bağımsızlık kapsamındadır? Amaç bağımsızlığı Finansal bağımsızlık Siyasi bağımsızlık ( Araç bağımsızlığı Kurumsal bağımsızlık 17. TC Merkez Bankası hisselerinin sahipliği ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Hisselerin yarısından fazlası Maliye Bakanlığı'na aittir Hisselerin yarısından fazlası Hazineye aittir Hisselerin tamamı Hazineye aittir Yarısı Maliye Bankasına aittir 18. Osmanlı döneminde ilk altın para hangi padişah döneminde basılmıştır? Orhan Bey, Kanuni Sultan Süleyman, ( Fatih Sultan Mehmet, III. Ahmet, Hepsi, 19. Çift metal döneminde altın ile gümüş arasındaki paritenin sürekli değişmesi ile ortaya çıkan durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir? ( Topal ölçek, Paralel ölçek, Paraşüt sitemi Denge sistemi, Hepsi 20. Aşağıdaki finansal kurumlardan hangisi, dönüşüm fonksiyonunu yerine getiren kurumlar arasında yer alır? Katılım bankaları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Mevduat Bankaları, Sigorta Şirketleri, ( Hepsi Sayfa-2

3 Türkiye Ekonomisi TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. Osmanlı son döneminde çıkarılan1858 Arazi kanunu neyi hedeflemiştir? Sanayileşmenin hızlandırılması Tarımda kamu mülkiyetinin kuvvetlendirilmesi ( Tarımda özel mülkiyete geçilmesi Tarıma dayalı ihracatın geliştirilmesi Sanayi işletmelerinin kuruluşunun kolaylaştırılması 6. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya savaşı dönemindeki Türkiye ekonomisi için geçerli değildir? Devletin ekonomiye olan müdahalesinin artması Fiyat istikrarının bozulması Mal piyasasında dengenin bozulması ( Dış ticaretin sürekli açık vermesi Üretken istihdamın azalması 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı son döneminde emisyon (para basma) yetkisine sahip bir kuruluştur? Zıraat Bankası Osmanlı Bankası İstanbul Bankası İtibar-ı Milli Bankası Düyun-u Umumiye İdaresi 7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, ikinci dünya savaşının bitiminden sonra ( arası) katı devletçilikten yeni devletçiliğe geçişi gösteren girişimlerden biri olarak gösterilemez? ( Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Yabancı Sermaye Teşvik Yasası İvedili Sanayileşme Planı Türkiye Sanayi Kredi Bankası İktisadi Kalkınma Planı 3. Aşağıdakilerden hangisi, 1923 İzmir İktisat Kongresi'ne katılan ekonomik kesimler arasında yer almaz? ( Bankacılar Çitçiler İşçiler Tüccarlar Sanayiciler 4. Cumhuriyetin ilk on yılında, iktisat politikasının ana hedefi ne olarak belirlendi? Tarımı geliştirmek Demiryollarını geliştirmek Osmanlı borçlarını ödemek Milli ticaret sınıfını oluşturmak ( Özel kesim eliyle sanayileşmek 8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, arasındaki olağanüstü büyüme performansının arkasındaki temel faktörlerden biri olarak kabul edilemez? Fevkalade iyi seyreden iklim şartları Kore savaşı sırasındaki uluslararası ticaret konjoktüründe tarım ve maden ürünlerinin fiyatlarının yüksek seyretmesi Tarım kesiminde yaşanan gelir artışının yol açtığı iç talep genişlemesi Dış Yardım ( Sıkı para ve maliye politikası döneminde yaşanan sanayileşme gelişmeleri için aşağıdakilerden hangisi söz konusu edilemez? 5. Devletçi dönemde uygulanan I. Beş yıllık sanayileşme planı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Planın finansmanı yabancı kaynaklarla gerçekleşmiştir. Plan içinde ara malları üretimine yer verilmemiştir. Planın amaçları arasında yatırım mallarını üretmek de vardır. Planın sanayileşmedeki hedef bölgesi Marmara bölgesidir. ( Sümerbank bu planın yürütücü organıdır. Kamu kesimi sanayileri (KİT'ler), genelde dönem boyunca artan zarar vermişlerdir. Dayanıklı tüketim malları üretimi, plan hedeflerinin çok altında gerçekleşmiştir. Türkiye'de sanayileşme, gelişme ve derinleşme sağlarken, sanayi sektörünün genel olarak dışa bağımlılığı artmıştır. Sanayi sektörü nicel (fiziki kapasite) olarak plan hedeflerine yakın büyümüş; ancak sanayi sektöründe verimlilik, kalite ve rekabet gücü aynı oranda gelişme göstermemiştir. Bu dönemde imalat sanayisinde hala küçük işyerleri yaygındır. Sayfa-3

4 Türkiye Ekonomisi 10. Aşağıda sıralanan gelişmelerden hangisi, 1970'li yılların sonunda Türkiye ekonomisinde yaşanan döviz darboğazı (büyük ödemeler bilançosu açıkları) ile ilişkilendirilemez? Petrol şokları Artan ithalat trendi Kısa vadeli borçlardaki artış ( Turizm gelir performansı İhracat gelirlerinin yeterince arttırılamaması Enflasyonla Mücadele Programı, hangi program çapası veya çapalarını benimsemiştir? Maaş ve ücretler Para Arzı Faiz haddi ve para arzı ( Para arzı ve döviz kuru Faiz haddi 11. Aşağıdakilerden hangisi, 24 Ocak 1980 Kararları ile oluşan neo-liberal iktisat politikasının bir unsuru olarak kabul edilemez? Serbest piyasa ekonomisini kurması İktisadi hayatta devlet müdahalesini minimize etmesi ( İthal ikameci (iç piyasayı hedefleyen) bir sanayileşme stratejisini kurumsallaştırması Özel teşebbüse ağırlık vermesi Dışa dönük bir kalkınma modelini yerleştirmesi Ocak 1980 istikrar programının, 1983'ten sonraki ( ANAP dönemi) uygulama sonuçlarını aşağıdaki parametreler açısından değerlendirdiğimizde, hangisinde dönem boyunca başarısız veya olumsuz bir durumdan söz edebiliriz? Büyüme oranı İşsizlik ( Enflasyon Turizm gelirleri Alt yapı yatırımları Nisan 1994 İstikrar Programı çerçevesinde alınan önlemlerin en önemli faydası, aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmiştir? Kamu kesimi mali dengesi Yapısal önlemler Fiyat istikrarı ( Mali piyasaların istikrarı Adil gelir dağılımı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı en çok hangi özelliğiyle diğer istikrar programlarından farklıdır? Özelleştirmeye yaptığı vurgu Çok sayıda yapısal (yasal) düzenlemeyi içine alması Fiyat istikrarını hedeflemesi Ödemeler bilançosu açığının daraltılması Kamu kesimi mali dengesinin sağlanması 16. Türkiye ekonomisinin döneminde, hangi alanda istikrarlı bir başarı sağlanamamıştır? ( Cari açığın milli gelire oranı İhracat artış oranı Bütçe açığının milli gelire oranı Kamu borcunun milli gelire oranı Enflasyon oranı 17. Türkiye'nin nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Türkiye nüfusu Cumhuriyetin başından beri artmaktadır. Türkiye'nin son on senedeki yıllık nüfus artış hızı % 2'nin altındadır. Türkiye'de kent nüfusu, toplam nüfusun büyük bölümünü oluşturur. Türkiye, nüfus büyüklüğü itibariyle dünyanın ilk 20 ülkesi arasındadır. ( Türkiye, yaşlı nüfus (65 yaş ve üstü) bakımından Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasındadır. Sayfa-4

5 Türkiye Ekonomisi 18. Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin işgücüne katılım oranının düşük çıkmasında önemli bir faktör olarak kabul edilemez? Genel eğitim düzeyinin düşük olması Yaşlı nüfusun (65 ve üstü) büyük kısmının çalışma hayatından çekilmesi Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olması Kadınların erkeklere göre eğitim düzeyinin düşük kalması Kadınların işgücüne katılımını düşüren geleneksel ve bölgesel faktörler 19. Türkiye, cari işlemler hesabının hangi hizmetler türünde en yüksek döviz gelirini sağlar? Taşımacılık geliri Sigortacılık geliri ( Turizm geliri İnşaat hizmetleri geliri Finansal hizmetler geliri 20. Türkiye Avrupa Birliği ile olan ekonomik entegrasyonun hangi safhasında yer almaktadır? ( Gümrük birliği Serbest ticaret bölgesi Ortak pazar Ekonomik birlik Tercihli ticaret anlaşması Sayfa-5

6 Uluslararası Pazarlama ULUSLARARASI PAZARLAMA 1. Hangisi uluslar arası pazarlama planlaması aşamalarına uygun değildir? İç Pazar analizi-dış Pazar analizi-pazar bölümlendirmesi Dış Pazar analizi- Pazar bölümlendirmesi-hedef Pazar seçimi ( Pazarlama karmasının oluşturulması- İç Pazar analizi-dış Pazar analizi Pazar bölümlendirmesi-hedef Pazar seçimi- Pazarlama karmasının oluşturulması Hedef Pazar seçimi- Pazarlama karmasının oluşturulması-pazara giriş 2. Devletler Döviz Gelirini Artırmak için İşletmeleri İthalatta Desteklerler İhracatta desteklerler İç ticarette desteklerler Hepsi 3. Pazar Bölümlendirmesi ve Hedef Pazar Seçimi Yapmak Maliyetleri düşürür Stok Devir Hızını Artırır Rekabeti kolaylaştırır Tüketici Tatminini artırır ( Hepsi 4. Hangisi Tüm Malın parçasıdır? Marka Etiket Reklam Garanti ( Hepsi 5. Fiyatın belirli olmayıp mülkiyet devri ithalatçıya geçmeyen ödeme şekli hangisidir? ( Konsinye ödeme Açık hesap ödeme Poliçe ödeme Akreditifle ödeme Peşin ödeme 6. Akreditifte 'akreditif amiri' kimdir? İhracatçı İthalatçı Akreditif açan banka İhracatçının bankası Hepsi 7. Dış Pazardaki Tüketicilerin Anlamlı Gruplar Halinde Toplanmasına.....denir. Hedef Pazar seçimi Kâr hedefleme ( Pazar bölümlendirmesi Hepsi 8. Şu anda Türkiye'de uygulanan kur sistemi hangisidir? Sabit kur sistemi Tam esnek kur sistemi Sabit esnek kur sistemi ( Müdahaleli esnek kur sistemi 9. Dış Ticareti Zorunlu Kılan Genel Sebeplerden Değildir. Coğrafik Sebepler Dünya Nüfusunun Artışı ( Risk faktörü Kültürel değişim Maliyet farklılıkları 10. Hangisi Zımni Garantiye girmez. Yasalardan doğan garanti Ticari geleneklerden doğan garanti ( İşletmenin verdiği belgeden doğan garanti Mamülün olması gereken özelliğinden doğan garanti Sayfa-6

7 Uluslararası Pazarlama 11. Hangisi pazardan pazara değişen Tüketici Satın alma rolüdür? Ödeme rolü Karar rolü Tüketme rolü Fiili satın alma rolü ( Hepsi 16. Hangisi İhracatçı açısından en düşük maliyetli ve risksiz teslimat şeklidir? FOB CIF DDP FOR ( EX 12. İhracatta Vergi İadesi O Malın Tüm Vergilerden Muaf Tutulmasıdır Vergilerin geri ödenmesidir Kredi desteğidir Hepsi ( 17. Hangisi Pazar Bölümlendirmesinde Kullanılan Değişkenlerdendir? Gelir Aile büyüklüğü Aile yapısı Cinsiyet ( Hepsi 13. Uluslararası Pazarlama İle Dış Ticaret Kavramları Kapsamları Açısından Aynıdır Uluslararası Pazarlama Dış Ticaretten daha kapsamlıdır Dış Ticaret Uluslararası Pazarlamadan daha kapsamlıdır Hepsi 18. Türkiye'nin 2014 yılı İhracatı milyar dolar olarak hangisidir? ( Milli paranın dövize göre değerinin artması durumunda Türkiye'nin 2014 yılı İthalatı milyar dolar olarak. hangisidir? İhracat artar İthalat artar İhracat ve ithalat artar Hepsi ( Devletler genelde işletmeleri hangi tutundurma çabasında desteklerler? Reklam Sponsorluk Kişisel tutundurma ( Fuar Tanıtma 20. Türkiye'nin 2014 yılı dış ticaret dengesi açığı milyar dolar olarak. hangisidir? ( Sayfa-7

8 Yöneylem Araştırması II YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II 1. X1 ve X2 değişkenlerinin yer aldığı bir tamsayılı programlama probleminin, tamsayı koşulu göz ardı edildiğinde, en iyi çözümü (2.5, 3.5) noktasında elde edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tamsayılı çözüm elde edilememiştir. X2 değişkenine göre, X2 2 ve X2 3 şeklinde dallandırma yapılmalıdır. Tamsayılı çözüm elde edilememiştir. X1 değişkenine göre, X1 2 ve X1 3 şeklinde dallandırma yapılmalıdır. Tamsayılı çözüm elde edilememiştir. X2 değişkenine göre, X2 4 ve X2 5 şeklinde dallandırma yapılmalıdır. Tamsayılı çözüm elde edilememiştir. X1 değişkenine göre, X1 4 ve X1 5 şeklinde dallandırma yapılmalıdır. Dallandırma yapmaya gerek yoktur. Bulunan çözüm en iyi çözümdür. 3. Maks Z = 5X1 + 10X2 X1 + 2X2 36 X1 1 X1 + X2 1 X1,X2 = 0 ve 1 tamsayı Aşağıdakilerden hangisi yukarda verilen 0-1 tam sayılı doğrusal programlama modelinin optimum çözüm kümesidir? X1 X2 (10, 20) ( 0, 1) ( ( 1, 1) ( 6, 24) ( 1, 0) 2. Bir kasabaya, büyük yerleşim birimlerine, uzaklık ve coğrafi koşullardaki engeller sebebiyle, acil durumlarda sağlık hizmeti götürülmesinde sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sebeple kasabanın 6 ayrı köyünün ihtiyacını karşılamak için, yeni 112 Acil Servis Ambulans Birimleri kurulması düşünülmektedir. Ambulans talep edildiğinde, en geç 8 dk. içerisinde talep noktasına gidilmesi istenmektedir. Aşağıdaki tablo, köyler arası uzaklıkları vermektedir. En az sayıda yeni ambulans noktası açarak ve fakat köylere ihtiyaç halinde en geç 8 dk. içerisinde ulaşmayı da sağlayacak şekilde, hangi köylere yeni ambulans birimi kurulması gerektiğine karar verecek model yazıldığında aşağıdakilerden hangisi bir kısıt olamaz? 4. Bir karar probleminde, X1 ve X2 değişkenlerinin tamsayı olma koşulu olup, bu koşul kaldırıldığında en iyi çözüm A(2.3, 3.4) olarak elde edilmiş olsun. Aşağıdakilerden hangisi yuvarlama yöntemi ile belirlenecek noktalardan biridir? ( 1, 3 ) ( 2, 3 ) ( 3, 2 ) ( 1, 4 ) ( 2, 2 ) ve 3. tedarikçilerin en az birisiyle çalışılması istendiği durumda, aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgili kısıta karşılık gelir? X1 + X2 + X3 1 X2 + X3 1 X1 + X2 + X3 + X5 1 X4 + X5 + X6 1 ( X1 + X4 + X5 1 X1 + X2 1 X1 + X2 1 X1 + X2 = 1 X1 1 X2 1 Sayfa-8

9 Yöneylem Araştırması II 6. Maks Z = X1 + 2X2 + X3 2X1 + 3X2 + X3 6 X1 + X2 1 X1 + 2X2 + X3 4 X1, X2, X3 = 0-1 Tamsayı Yukarıda verilen modelin optimum çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? (0,1,0) (1,1,1) (0,0,1) (0,1,1) (1,1,0) tedarikçi ile çalışılırsa, 5. tedarikçi ile çalışılmaması istendiği durumda, aşağıdaki ifadelerden hangisi ilgili kısıta karşılık gelir? X3 = X5 X3 = 1 X3 X5 ( X3 + X5 1 X3 + X ayrı tedarikçinin sadece birisiyle çalışmak isteyen bir işletmeci için yazılabilecek matematiksel denklem hangisidir? ( X1 + X2 + X3 + X4 = 1 X1 + X2 + X3 + X4 1 X1 + X2 = X3 + X4 X1 + X2 X3 + X4 X1 + X2 X3 + X4 10. Min Z = X1 + 2X2 + X3 2X1 + 3X2 + X3 5 X1 + X2 1 X1 + 2X2 + X3 3 X1, X2, X3 = 0-1 Tamsayı Yukarıda verilen modelin optimum çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? (0,1,0) (1,1,1) (0,0,1) (0,1,1) ( (0,0,0) şehirden 9. şehre en kısa yoldan gidebilmek için yazılacak olan model içerisinde 1. şehirden mutlaka çıkış yapılmasını sağlayan kısıt aşağıdakilerden hangisidir? X12 + X13 + X14 1 X12 + X13 + X14 = 1 X12 + X13 + X14 1 X23 + X34 + X14 = 1 X11 + X12 + X13 = 1 1. şehirden 9. şehre en kısa yoldan gidebilmek için yazılacak olan model için 3-5 yolu kapatılırsa modele eklenmesi gereken kısıt aşağıdakilerden hangisidir? ( X35 = 0 X35 = 1 X35 + X36 = 0 X35 = X57 X13 = X35 Sayfa-9

10 Yöneylem Araştırması II 12. Bir okul kütüphanesi bütçe kısıtlarından dolayı abone olduğu dergilerden bazılarının aboneliklerini iptal etmek zorundadır. 6 dergiye abone olan kütüphane hangi derginin iptal edileceğine, dergilerin okuyucu sayılarını dikkate alarak karar verecektir. Kütüphanenin dergi aboneliği için sahip olduğu toplam bütçe en fazla 1000 birimdir. Dergilerin yıllık abonelik ücretleri ve okuyucu sayıları aşağıdaki gibidir. İçerikleri aynı olduğundan 2. ve 4. derginin sadece birinin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca 1. dergi seçilirse 2. derginin de seçilmesi gerekmektedir. Okuyucu sayısını maksimum yapabilmek için hangi dergilerin seçileceği kararını vermemizi sağlayacak tam sayılı doğrusal programlama modelinde olması gereken kısıt aşağıdakilerden hangisidir? 14. Yukarıda verilen projenin en erken tamamlanma süresi kaçtır? ( X2 + X4 1 X1 1 ( X1 X2 X1 X2 X2 X4 Yukarıda verilen projeye ilişkin aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Kritik yol üzerinde boşluk yoktur. Şebekede kukla faaliyetler vardır. A faaliyetinde aylak süre (boşluk) vardır. ( B faaliyetinde aylak süre (boşluk) vardır. F faaliyetinde aylak süre (boşluk) yoktur. 16. Yukarıda verilen projeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A faaliyetinden önce B faaliyeti tamamlanmalıdır. B faaliyetinden önce A faaliyeti tamamlanmalıdır. ( A ve B faaliyetinden önce bir faaliyet yoktur. D faaliyetinin başlayabilmesi için A faaliyetinin bitmiş olması gerekir. E faaliyetinin başlaması başka bir faaliyete bağlı değildir. Yukarıda verilen projede yer alan C faaliyeti için Erken Başlama (E ve Erken Tamamlanma (ET) süreleri aşağıdakilerden hangisidir? EB ET ( 5 11 Sayfa-10

11 Yöneylem Araştırması II Yukarıdaki projede yer alan C faaliyetinin süresinin 5 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Kritik yol değişir. Projenin tamamlanma süresi değişir. D faaliyetinde aylak süre (boşluk) değişir. D faaliyeti daha geç başlar. ( D faaliyetinde bulunan aylak süre (boşluk) değişmez. Yukarıda verilen projede yer alan D faaliyetinde aylak süre (boşluk) ne kadardır? ( Yukarıdaki projede yer alan D faaliyetinin süresinin 10 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Kritik yol değişir. Projenin tamamlanma süresi değişir. E faaliyetinde aylak süre (boşluk) 0 olur. D faaliyetinde aylak süre (boşluk) oluşur. ( D faaliyetinde bulunan aylak süre (boşluk) değişmez. 19. Yukarıda verilen projede yer alan D faaliyeti için Geç Başlama (G ve Geç Tamamlanma (GT) süreleri aşağıdakilerden hangisidir? GB GT ( Sayfa-11

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Avni KENDİR TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ

DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI DÜNYA BANKASI KREDİLERİYLE DESTEKLİ TARIM PROJELERİNİN TÜRK TARIMINA ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Cemal DOĞAN

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme

Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Akademik İncelemeler Cilt:4 Sayı:1 Yıl:2009 Türkiye de Finansal Serbestleşme ve Derinleşme Süreci Üzerine Nitel Bir İnceleme Asuman OKTAYER 1 scebeci@sakarya.edu.tr ÖZET Bu çalışmada Türkiye de finansal

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi 11 Yrd.Doç.Dr. Hayal A. ŞİMŞEK DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Prof.Dr. Asuman ALTAY DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü I. Giriş Dünya Ekonomisinde

Detaylı