ESTA LTD. (0312)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96"

Transkript

1 ESTA LTD. (312)

2 1 Kas m 27 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 27/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme ve erozyon tehdidi alt nda bulunan ülkemizde a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar n n önemi herkes taraf ndan bilinmektedir. Bu maksatla 1995 y l nda kamu kurum ve kurulufllar ile gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan yap lacak a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar na ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 say l Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlü e konulmufltur say l Kanunun 4 üncü maddesinde; Baflbakanl k, Milli Savunma Bakanl, çiflleri Bakanl, Milli E itim Bakanl, Tar m ve Köy flleri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl ve üniversiteler ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Diyanet flleri Baflkanl, Elektrik Üretim A.fi. Genel Müdürlü ü, Türkiye Elektrik letim A.fi. Genel Müdürlü ü, Karayollar Genel Müdürlü ü, Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü, Devlet Su flleri Genel Müdürlü- ü, Türkiye Kömür flletmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü, Türkiye Taflkömürü flletmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü, Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü, Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü, belediyeler, köy tüzel kiflilikleri, odalar, meslek kurulufllar, birlikler, sendikalar, vak flar, dernekler, spor kulüpleri, gönüllü kurulufllar ve benzeri teflekküller ile büyük iflletmelere, a açland rma ve erozyonla mücadele konusunda çeflitli görevler verilmektedir. Ayr ca say lanlar d fl nda kalan kamu kurum ve kurulufllar ile tüzel kifliler de an lan Kanun kapsam nda a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar yapabilmektedirler. Ancak, bugüne kadar mezkur Kanunun görev verdi i kurum ve kurulufllarca yeterli çal flma yap lamam flt r. Hükümetimiz taraf ndan a açland rma, ormanlar m z n slah ve erozyon kontrol çal flmalar - na büyük önem verilmektedir. Ayr ca, 6. Hükümet Program nda da bu husus teyit edilmifl; a açland rma, erozyonla mücadele ve iyilefltirme çal flmalar n n h zland r laca ve kararl l kla devam ettirilece i belirtilmifltir. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanl nca haz rlanan "A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberli i Eylem Plan " ilgili kurum ve kurulufllar ile valiliklere gönderilmifl ve "www.cevreorman.gov.tr" internet adresinde de yay mlanm flt r. Sözkonusu Eylem Plan nda hedef ve stratejiler, çal flma plan ve uygulamalar, bunlar n yerine getirilmesinden sorumlu ve ilgili kurulufllar, iller baz nda yap lacak çal flmalar ile di er hususlar yer almaktad r. Mezkur Kanun ve Eylem Plan nda belirtilen görevler, ilgili kurum ve kurulufllar taraf ndan eksiksiz bir flekilde yerine getirilecektir. Bu maksatla söz konusu kurulufllarca bütçelerine yeterince ödenek konulacak, y ll k programlar nda bu hususlara yer verilecek ve yer tahsisleri konusunda gereken destek ve yard m sa lanacakt r. Valilikler taraf ndan her üç ayda bir yap lan faaliyetler hakk nda Çevre ve Orman Bakanl - na, bu Bakanl k taraf ndan da y ll k olarak Baflbakanl a rapor verilecektir. Bu a açland rma ve erozyon kontrolü seferberli inde, her y l yap lacak de erlendirmeler neticesinde en baflar l iller ile kurum ve kurulufllar takdir ve taltif edilecektir. Konunun önem ve önceli ine binaen, ilgili kurum ve kurulufllar taraf ndan mezkûr Kanun ve Eylem Plan çerçevesinde gerekli detay uygulama planlar haz rlanarak derhal harekete geçilecek ve çal flmalar titizlikle takip edilecektir. Bilgilerini ve gere ini önemle rica ederim. 23 y l ndan beri ülkemizin hizmetinde olan ve 6. Cumhuriyet Hükümetleri, milletimizin talep ve beklentilerinin en etkin ve verimli bir flekilde gerçeklefltirilmesini gaye edinmifltir. Bu gayenin yerine getirilebilmesi için Hükümetimiz, bütün kurum ve kurulufllar m z n, kamu hizmeti sunmada daha yüksek performansa ve daha dinamik bir yap ya kavuflturulmalar n bir vizyon olarak hedeflemifltir. Muas r medeniyetlerin getirdi i modern hayat seviyesini hedefleyen Milletimiz, bu kararl l n, Hükümetimizin Avrupa Birli ine üye olmada ortaya koydu u at l mlar destekleyerek bir kez daha teyit etmifltir. Geliflmekte olan bir ülke konumundan geliflmifl ülkeler aras ndaki yerini alan Türkiye nin, sosyal ve ekonomik kalk nma yolundaki hedeflerine ulaflmak için ortaya koymufl oldu umuz politik taahhütlerimiz, ciddiyetimizin bir ifadesidir. Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte ve takdirle karfl - lamaktay m. Halk m z n ve gelecek nesillerimizin sa l n ilgilendiren çevre problemlerinin çözümünde ve bu alanda dünyada meydana gelen geliflmelerin takibinde çok önemli mesafeler kaydedilmifltir. Di er yandan, 5 y l aflk n bir süreden beri fakir köylümüze en yak n mesafede çal flan ve buralara çok faydal hizmetler götüren ormanc l k kurulufllar m z n hizmetleri kayda de erdir. Daha kat l mc, paylafl mc, toplumcu bir anlay flla, her kesimin orman mal ve hizmetlerine olan taleplerinin karfl lanmas nda ve bu zengin kaynaklar m z n korunarak, gelifltirilerek ve rehabilite edilerek yeni nesillerin de faydalanmas na sunulmas nda sa lanan geliflmeler aç kça görülmektedir. Ülkemiz ayn zamanda, uluslararas ve bölgesel süreçlerde de etkin rol almaya devam etmektedir. Bunlar aras nda, BM Çölleflme ile Mücadele Sözleflmesi, ülkemizin 1998 y l nda taraf oldu- u ve çal flmalar n titizlikle takip etti imiz bir BM giriflimidir. Ülkemizin, içinde bulundu u ekolojik, iklim ve topo rafik flartlar sebebiyle kurakl k ve çölleflmeye karfl hassas olmas, Sözleflme çal flmalar n n ülkemizce yakinen takip edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Birleflmifl Milletler kaynaklar na göre, çölleflme ve kurakl k, dünyada 4 milyar hektardan fazla alan ve 11 ülkede yaflayan 1,2 milyar nüfusun hayat n do rudan tehdit etmektedir Bu önemli küresel sorunun çözümüne katk sa lamak için Sözleflmeye, 27 itibariyle 19 ülke ve AB taraf olmufltur. Çevre ve Orman Bakanl bu alanda, ülkemizde yap lacak çal flmalar n oda nda bulunmaktad r. Tar m topraklar m zda çoraklaflma, orman ve mera alanlar m zdaki tabii yap n n bozulmas, yanl fl arazi kullan m, toprak kirlili i ve daha önemlisi ülke topraklar m z n %86 lara varan k sm nda erozyon ve toprak kayb n n var olmas gibi gerçekler, ülkemizin çölleflmeden etkilenme ihtimalinin yüksek oldu unun önemli göstergeleridir. Ülkemizdeki, çölleflme ve kurakl n etkilerinin ortadan kald r lmas na veya azalt lmas na yönelik baflta erozyonla mücadele, a açland rma, bozuk ormanl k alanlar n ve meralar n slah için, 4122 Say l "Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu" gere i, bütün kurum ve kurulufllar m z, sivil toplum kurulufllar n ve vatandafllar m z güç birli i oluflturmaya ve bu seferberli e katk vermeye davet ediyorum. Ülke kalk nmam z n bafll ca göstergelerinden ve halk m z n temel haklar ndan olan yaflanabilir bir çevre ve tabii kaynaklar m z n sürdürülebilir yönetimi yolunda 23 y l ndan bu yana sa lanan geliflmeler ve gerçeklefltirilen hamlelerin gelecek y llarda, katlanarak artaca ndan kimsenin flüphesi olmas n. Bu vesileyle, Çevre ve Orman Bakanl n n bütün mensuplar n, bu seferberli e katk sa layacak olan di er kurum ve kurulufllar ile eme i geçecek herkesi gösterecekleri üstün gayretleri nedeniyle flimdiden tebrik ediyorum. Recep Tayyip ERDO AN Baflbakan Recep Tayyip ERDO AN Baflbakan 1

3 Bu eylem plan ile ilk 2 y lda atmosferdeki milyon ton karbon daha ormanlar taraf ndan absorbe edilecektir. S ürdürülebilir kalk nma kavram 2. Yüzy l n sonlar nda uluslararas gündeme tafl nm fl ve günümüzde de her alanda yayg n olarak kullan lan bir kavram olmufltur. Dünyada yaflanan bu geliflmelere paralel olarak Ülkemizde de s n rl olan tabii kaynaklar m z n tahrip edilmeden sürdürülebilir flekilde halk m z n istifadesine sunulmas benimsenmektedir. Sanayileflmenin h z kazand günümüzde; havan n, suyun, topra n ve bunlar n oluflturdu u güzelliklerimizin korunmas gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep gündemimizde yer almaktad r. Tabii kaynaklar m z n bafl nda yer alan ormanlar m z da bu anlay fl çerçevesinde koruma-kullanma dengesi gözetilerek iflletilmekte ve insanlar m z n hizmetine sunulmaktad r. Baz kifliler taraf ndan ormanlar m z n h zla yok oldu u iddia edilse de, yap lan envanter çal flmalar ormanlar m z n azalmay p aksine artt n göstermektedir. Nitekim, daha önce 2,2 milyon hektar oldu u ifade edilen orman varl m z n yap lan son envanter çal flmalar sonucunda 21,2 milyon hektara ulaflt tespit edilmifltir. Orman varl m z n artt na iliflkin de erler bizim bu konudaki çabam za engel teflkil etmemektedir. Aksine, sahip oldu umuz bu kaynaklar n daha da gelifltirilerek halk m z n istifadesine sunulmas, dünyada turizm faaliyetleri sonucu oluflan gelirden lay k oldu umuz pay n al nmas, taraf oldu umuz uluslararas sözleflmelerle yüklendi imiz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, de iflen dünya ve ülke flartlar sonucu büyük farkl l klar gösteren orman ve çevreden beklentilerin ça dafl bir anlay flla karfl lanmas için bu çabalar m z n artan bir çal flma temposuyla sürdürülmesinin ne kadar önemli oldu unun fluurunday z. Dünya nüfusunun h zla artmas ve h zl sanayileflmenin etkisi gibi sebeplerle insanlar n yaflad klar çevre giderek dahada bozulmaktad r. Bununla birlikte Ülkemizin arazi yap s, iklimi, afl r mera ve orman tahribat, uygulanan yanl fl tar m yöntemleri topraklar m z erozyona daha duyarl olmas na yol açmaktad r. Dünyadaki orman varl sürekli azal rken, ülkemiz orman varl n n artmakta oldu unun tespit edilmesi memmuniyet vericidir. Ancak hala ormanlar m z n yar s na yak n n n bozuk vas fta olamas da düflündürücüdür. Verimsiz ormanlar kendilerinden beklenen ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlar da yeterince yerine getirememektedir. Günümüzde yaflanan küresel s nma ve sonucunda yaflanan iklim de iflikli ine karfl al nabilecek en önemli tedbirlerin bafl nda verimsiz ormanlar n süratle slah edilmesi ve uygun yerlerde a açland rma yap lmas gelmektedir. Çevre ve Orman Bakanl m z ile 4122 Say l "Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu"nun görev verdi i, kamu kurum ve kurulufllar, belediyeler, sivil toplum kurulufllar ve halk m z n el ele, omuz omuza çal flacaklar ndan eminim Y llar n kapsayacak flekilde düzenlenen bu eylem plan ile befl y lda 2,3 milyon hektar alan n a açland r lmas ve slah hedeflenmektedir. Ülkemizin sahip oldu u orman kaynaklar n n sürdürülebilir biçimde ve uluslararas sözleflmeler çerçevesinde ça dafl bir anlay flla halk m z n istifadesine sunulmas için öncelikle vas flar n n iyilefltirilmesi ve miktar n n artt r lmas gayesiyle bu eylem plan haz rlanm flt r. Devlet ormanc l ndan millet ormanc l na geçiflin bir basama n oluflturacak bu çal flmalara katk sa layan herkesi flimdiden kutluyor, bu seferberli in, ormanc l m za, milletimize ve ülkemize hay rl olmas n diliyorum. Prof. Dr. Veysel ERO LU Çevre ve Orman Bakan 2 3

4 G R fi D ünya nüfusunun h zla artmas, küresel ekonominin dünya üzerinde genifllemesi sonucu tabii kaynaklar üzerindeki bask lar her gün biraz daha artmaktad r. nsanlar n afl r tüketim h rs sonucu, çevre temel göstergeleri giderek daha da bozulmaktad r. Ormanlar azalmakta, su seviyeleri düflmekte, toprak erozyonla kaybolmakta, sulak alanlar ortadan kalkmakta, meralar bozulmakta, nehirler kurumakta, ortalama s yükselmekte, mercan adalar ölmekte, bitki ve hayvan türlerinin nesli tükenmektedir. Sürekli geliflen ve geniflleyen küresel ekonomi, önlem al nmaz ise kendi yaflam-destek sistemi olan yerkürenin ekosistemini yok edecektir. Dünyan n çözmesi gereken problem kendi kendini yok etmeden tüm insanlar n temel ihtiyaçlar n sa layacak bir sistem tasarlamakt r. Türkiye; topo rafik yap s, iklimi, uygulanan yanl fl tar m yöntemleri, afl r mera ve orman tahribat ve topraklar n ço unlukla erozyona duyarl olmas nedeni ile dünya yüzünde yüksek düzeyde erozyona maruz kalan ülkeler aras nda yer almaktad r. Son y llarda atmosfere sal nan sera gazlar ndaki art fl sonucu oluflan küresel s nma ve iklim de iflikli ine ba l sorunlar, her geçen gün artmaktad r. Ülkemizde, bu sorunlardan en fazla etkilenecek ülkeler aras nda yer almaktad r. Atmosferdeki sera gaz dengesinin yeniden kurulabilmesi için bir yan- GAYE dan sera gaz sal n m n n azalt lmas di er yandan da karbon yutaklar n n art r lmas gerekmektedir. Atmosferdeki sera gazlar n dengede tutabilmek için, önemli karasal karbon yutaklar olan orman alanlar n n art r lmas en büyük hedefimizdir. En k sa sürede orman varl n n art r lmas, bozuk ormanlar n rehabilite edilmesi, erozyonla mücadele edilerek topraklar m z n göllere, barajlara ve denizlere tafl nmas n n önlenmesi gerekmektedir. Bu amaca k sa sürede ulaflmak için ülkemizin kaynaklar n seferber ederek çal flmalara h z verilmesi mecburiyeti bulunmaktad r. Ulusal A açland rma Seferberli i Eylem Plan nda, kamu kurum ve kurulufllar ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli bir flekilde çal flmalar öngörülmüfltür. Bu eylem plan, y llar aras n kapsamaktad r. Plan kapsam nda befl y ll k süre içersinde 2.3. hektar alanda a açland rma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu ve mera slah çal flmas planlanm flt r. Bu miktar n hektar nda Çevre ve Orman Bakanl, 136. hektar nda ise di er kurum ve kurulufllar çal flma yapacaklard r. Çal flmalar n toplam maliyeti YTL. olarak öngörülmektedir. 4 ç Anadolu'da bir köy Ayanc k - Sipop 5

5 DÜNYA VE TÜRK YE ünyam zda milyon hektar ormanl k alan olup, kara alan n n %3 una tekabül etmektedir. Nüfus art fl, D ekonomik geliflme, h zl sanayileflme ve yanl fl arazi kullan m ormanlar n azalmas na veya yap lar n n bozulmas na neden olmaktad r. Bunun sonucunda çevre kirlili i ve erozyon tehlikesi artmakta, tahrip olan ormanlar kendisinden beklenen fonksiyonlar tam olarak yerine getirememektedir. Dünyam zda y lda ortalama olarak 13 milyon hektar orman yok olmaktad r. Orman alanlar n n daralmas yla iklim de iflikli i, küresel s nma, çölleflme, biyolojik çeflitlili in yok olmas gibi çevre problemleri yaflanmaktad r. Dünyada bir ülkenin orman bak m ndan kendine yeterli olabilmesi için topraklar n n en az % 3 unun verimli ormanlarla kapl olmas gereklidir. Ülkemiz alan n n % 27,2 si ormanlarla kapl d r. Bu oran dünya normlar na yak nd r. Ancak bizim ormanlar m z n % 49 u verimsiz ormanlard r. Süratle verimsiz ormanlar n verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Verimsiz orman alanlar m z n bir bölümü tafll k, TÜRK YE'DE ARAZ KULLANIM DURUMU kayal k olup k sa sürede ekonomik olarak verimli Türkiye Genel Alan : Hektar orman haline getirilmesi oldukça zordur. Yaklafl k Türkiye Ormanl k Alan : Hektar 4.2 milyon hektar bozuk orman alan a açland rma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu çal flmalar ile verimli ormanlar haline dönüfltürülebilir. Ayr - ca, a açland rma ve erozyon kontrolu çal flmas yap labilecek yaklafl k 1 milyon hektar hazine arazisi bulunmaktad r. A açland rma - Erozyon Kontrolu - a Konu Potansiyel Alanlar (Ha) Orman Arazisi Hazine Arazisi 1.. TOPLAM Ülkemizin orman varl hektar olup, toplam alan n % 27,2'sine tekabül etmektedir. Envanter sonuçlar na göre; y l nda : Hektar (Ülke genelinin % 26,1'i), 1997 y l nda : Hektar (Ülke genelinin % 26,6's ), 24 y l nda : Hektar (Ülke genelinin % 27,2'si) ormanl k alan mevcuttur. Envanter sonuçlar na göre ormanl k alan m zda son 3 y lda yaklafl k 1.. hektarl k art fl oldu u tespit edilmifltir. Ormanl k Alanlar Odunsu Bitki Alanlar Di er Alanlar Su Alanlar ANA KARALARDA ORMAN VE D ER ORMANLIK ALANLARIN BÜYÜKLÜ Ü Kara Alan ANA KARA (KITA) Orman Alan Di er Orman Olmayan GENEL / ALAN (Normal) Ormanl k Toplam A açl Su TOPLAM 1 ha Kara Alan na Alan (Bozuk) Alan Alan Alan ALAN Oran % 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha AFR KA ASYA AVRUPA KARAY P ADALARI KUZEY VE ORTA AMER KA GÜNEY AMER KA OKYANUSYA DÜNYA TOPLAM TÜRK YE'DE ORMANLIK ALANIN DA ILIMI DURUM NORMAL BOZUK TOPLAM Hektar % Hektar % Hektar % KORU BALTALIK

6 YAPILACAK ÇALIfiMALAR ORMANLARIN REHAB L TASYONU Subasar Ormanlar - K rklareli YAPILAN ÇALIfiMALAR Tanzimat Ferman ile bugünkü ormanc l k teflkilat n n çekirde ini oluflturan ilk orman müdürlü ü kurulmufltur. Bu kurulufl bugünkü teflkilat m z n çekirde ini oluflturmaktad r y l na kadar yeterince a açland rma çal flmalar yap lamam flt r y l nda yürürlü e giren 3116 Say l Kanunun sa lad imkanlarla ve büyük heyecanla a açland rma çal flmalar na girilmifltir y l nda ülkenin planl kalk nma dönemine girmesiyle a açland rma çal flmalar h z kazanm flt r. fi N NEV 26 YILINA 27 KADAR YAPILAN PROGRAMLARI Ha Ha A açland rma Erozyon Kontrolü Yeflil Kuflak A açland rmas Suni Gençlefltirme Enerji Orman Tesisi 623. Mera Islah DAYANAK A nayasam z n 169. ve 17. maddelerinde, orman ve orman köylüsüne iliflkin hükümler düzenlenmifl olup; 169. madde "Devlet ormanlar n n korunmas ve sahalar n n geniflletilmesi için gerekli kanunlar koyar ve tedbirleri al r". 17. madde ise "ormanlar içinde veya bitifli indeki köyler halk n n kalk nd r lmas, ormanlar n ve bütünlü ünün korunmas bak mlar ndan, orman n gözetilmesi ve iflletilmesinde Devletle halk n iflbirli ini sa lay c tedbirleri al r" denilmektedir say l Orman Kanunu, 4856 Say l Çevre ve Orman Bakanl Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun, 3234 say l Teflkilat ve Görevleri hakk nda kanun hükmünde kararnamenin de ifltirilerek kabulü hakk ndaki kanun say l Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu y llar aras n kapsayan Ulusal Ormanc l k Program. 25 Y l nda yap lan 1. Çevre ve Ormanc l k fiuras kararlar. Çölleflme ile mücadele sözleflmesi, biyolojik çeflitlilik sözleflmesi, iklim de iflikli i çerçeve sözleflmesi, RAMSAR sözleflmesi, BERN sözleflmesi, CITES sözleflmesi gibi Ülkemizin de taraf oldu u uluslararas sözleflmeler. Ülkemizde orman içi veya orman kenar nda 2.43 orman köyü bulunmakta ve buralarda 7,5 milyon civar nda nüfus yaflamaktad r. Geçimini a rl kl olarak tar m ve hayvanc l kla sa layan orman köylerinde, köylere yak n ormanlar büyük ölçüde açma, yakacak temini ve otlatmalar nedeni ile tahrip edilmifllerdir. Bunun neticesinde ormanlar m z n düzensiz faydalanma ve otlatmalarla vas f ve kalitesi bozulmufl ve kapal l %4' n alt na düflmüfl binlerce hektar verimsiz ve bozuk orman alan oluflmufltur. Ancak son y llarda Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik geliflmeler paralelinde bafllayan flehirlere göç hareketi orman köylerinde önemli nüfus azalmalar na sebep olmufltur. Buna paralel olarak da ormanlar üzerindeki bask lar azalm flt r. Bu sahalardan 1 kapal olanlardan gençlefltirmeye ayr lanlar d fl ndaki sahalar hiçbir ifllem yap lmadan yeni plan dönemine b rak lmakta, bozuk sahalar ise mevcut yap lar ile a açland rmay beklemektedir. Bu sahalara ilgiyi azaltan bir baflka olumsuz görüflte, buralarda mevcut kötü formlu fertlerin genetiksel olarak kötü olduklar ve bunlardan elde edilecek fertlerinde kötü olaca anlay fl d r. Bunlar n kesilip dikilmesinden baflka alternatiflerinin olmad ve ayn yafll ormanlara ancak bu flekilde ulafl laca- görüflüdür. Ancak bu fertlerden gelen yeni generasyonun mevcutlardan daha kaliteli ve boylu olduklar görülmektedir. Buda yafll fertlerdeki form bozuklu unun genetiksel olmad n, bunun çevre flartlar ile orman ekosisteminin eksikli inden meydana geldi ini göstermektedir. Di er yandan fauna ve flora yönünden zengin olan bu sahalar gerek odun d fl ürünler gerekse yaban hayat yönünden, t rafllama ve sunucunda a açland rma yap lan sahalarda fakirleflmekte ve buralar genetik erozyona u rat lmaktad r. Ormanc l m z için olumsuz olan bu geliflmeler dikkat çekici bulunmufl ve bu sahalardaki hem olumsuz geliflmeleri durdurmak hemde buralar n tekrar verimli hale getirilmesi gerçe i ortaya ç km flt r. Türkiye orman yönünden zengin bir ülke de ildir. Ülkenin %27.2'si ormanlarla kapl d r. Bu da hektar ormana tekabül etmektedir. Türkiye de ormanlar n da l fl nda en önemli etken iklim faktörüdür. ç Anadolu nun baz bölgelerinde ya fllar n azl orman oluflumunda etkili olmaktad r. Bunun yan nda orman oluflumunda denizden yükseklik ve toprakta önemli rol oynamaktad r. Çal flmas - Burdur 8 9

7 Ormanlar n afl r tahribi, yanl fl arazi kullan m ve afl - r otlatmalarla meralar n tahribi sonucu Ülkenin %85'i erozyon problemiyle karfl karfl ya kalm fl ve bugün erozyon Ülkenin en önemli problemlerinden birisi olmufltur. Ülkedeki ormanlar n hemen hemen tamam n n mülkiyeti (%99'u) devlete aittir ve devlet eliyle iflletilmektedir. Ormanlarda planl ve düzenli devlet orman iflletmecili i uygulanmakta ve ormanlar iflletme flekillerine göre koru ve baltal k olmak üzere 2'ye ayr lmak suretiyle planlan p iflletilmektedir. Bunun d fl nda ormanlar verimliliklerine göre verimli ve verimsiz olmak üzere iki s - n fta de erlendirilmektedir. Çal flmalar n n Amac Bir kapal ve bozuk orman alanlar n ; mevcut meflcerelerin geliflme dinami i ve büyüme enerjisinden maksimum derecede faydalanmak, orman ekosisteminin bozmadan yetiflme muhiti rklar n yerinde korumak suretiyle en az emek ve masrafla verimli koru ormanlar na dönüfltürmektir. Bozuk Ormanlar n unda Silvikültürel lkeler Bozuk ormanlar n iyilefltirilmesinde klasik planlamalardan ve meflcere kurma anlay fllar nda srarc olunmamal, flablonal silvikültürel yaklafl mlardan kaç n lmal d r. Sar çam u - Erzurum Mevcut her türlü vejetasyon orman ekosistemine olumlu etkileri sürdü ü sürece korunmal ve genetiksel çeflitlilik muhafaza edilmelidir. Geliflen do a ve çevrecilik bilinci içinde ekoloji ve ekonominin kaynaflt yeni ve ça dafl bir iflletmecilik anlay fl ile çal fl lacakt r. Her türlü kal nt meflcereler ve münferit fertlerin siper, tohum ve sürgünlerinden faydalan lmal, bunlar lokal rklar olarak yerlerine yeni generasyonlar gelip müstakil yaflama kabiliyetlerini kazanana kadar korunmal - d r. Var olan fauna ve flora zenginli i ile orman ekosistemi korunacak, mevcut lokal rklar n devaml l n n sa lanmas ile de genetik erozyon önlenecektir. Bu alanlarda tohum ve fidan kullan lmas söz konusu oldu unda yetiflme ortam na uygun türler ve orijinler kullan lmal d r. Yöre halk n n ihtiyac na göre planlama yap lmal, ifl gücü ve odun talepleri göz önünde tutulmal d r. Bölgede oturan orman köylülerine ifl imkan sa lanacakt r. T rafllama nedeni ile karfl ç k lan ve otlatma alanlar n n daralaca gerekçeleri ile sosyal problemlerin ç kt, girilemeyen birçok sahalara girebilme flans m z artacakt r. Salt odun üretimi esas na dayal ormanc l k anlay fl d fl nda var olan veya suni yoldan tesis edilecek odun d - fl ürünlerin de erlendirilmesi maksatl projeler ile di er sosyal a rl kl ormanc l k projeleri kombine bir çal flma yap labilecektir. A AÇLANDIRMA Ülkemizde; artan nüfusun, sürekli geliflen sanayinin ihtiyaç duydu u odun hammaddesinin yurt içi kaynaklardan karfl lanabilmesi ve ormanlardan beklenen di er faydalar n gerçeklefltirilmesi için, verimli orman alanlar n n silvikültür teknik ve prensipler do rultusunda, devaml l k esaslar çerçevesinde iflletilmesinin yan s ra, ülke ekonomisine fazla katk s olmayan, uygun yetiflme ortam flartlar na sahip verimsiz orman alanlar, orman içi aç kl klar ve orman kurulmas nda fayda görülen orman s n rlar d - fl ndaki yerler, en k sa zamanda hedefler do rultusunda a açland r lacakt r. Çok yönlü faydalar, uzun zamana, paraya ve eme e ihtiyaç duyulan a açland rma çal flmalar n n baflar s, birbirine ba ml bir dizi faaliyetin, ormanc l k bilim ve tekni ine uygun, zaman nda, itina ile a açland rma tekni ine uygun yap lmas gerekmektedir. A açland rma - Erozyon Kontrolu Çal flmas - Kahramanmarafl A açland rmalar; 1-Üretim Hedefli A açland rmalar (Ekonomik); Ekonomik de eri olan ürünleri üretmek amaçl a açland rmalard r. Bu a açland rmalar odun ve odun d fl orman emvali üretimine yöneliktir. 2-Koruma, Hidrolojik ve Yetiflme Ortam Islah (Ekolojik) Hedefli A açland rmalar; Bitki, toprak ve su aras ndaki do al dengenin bozulmufl oldu u havzalarda bu dengenin yeniden kurulmas ile dere ak fllar n n düzenlenmesinin, su depolama tesislerinin siltasyondan korunmas n n ve yaflam ortamlar - n n iyilefltirilmesinin sa lanmas na yönelik olmak üzere erozyon, sel ve taflk n olaylar n n önlenmesi gayesiyle yap lan a açland rmalard r. A açland rma Çal flmas 3-Estetik, Rekreatif ve Çevrenin Korunmas (Sosyal) Hedefli A açland rmalar; fiehirlerimizin etraf nda yeflil alanlar ve kent ormanlar kurmak, hava kirlili inin önlenmesi, sel ve taflk nlardan korunmas, su kaynaklar n n muhafaza edilmesi, halk n rekreasyon ihtiyac n n karfl lanmas gayesiyle yap lan a açland rmalard r. 1 11

8 A açland rma - Erozyon Kontrolu Çal flmas - Denizli HEDEFLER Türkiye deki bozuk ve bir kapal ormanlar, do aya yak n bir ormanc l k anlay fl ile az emek ve az masrafla rehabilite edilerek verimli hale getirilecektir. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis ederek, yaflanabilir bir çevre oluflturulacak, küresel s nma, iklim de iflikli i ve çölleflmenin ülkemiz üzerindeki olabilecek etkileri en aza indirilecektir. Ayr ca akarsu havzalar nda yayg n olarak görülen, can ve mal kay plar na sebep olan sel ve taflk nlar önemli ölçüde engellenecektir. Su toplanma havzalar n n ak fl düzene girecek ve elde edilen suyun kalitesi artacakt r. Ülkemizin odun hammaddesine olan ihtiyac a açland rma yoluyla kurulan ormanlardan sa lanarak do al ormanlar üzerindeki üretim bask s azalt lacakt r. Ülkemizde bafllat lacak a açland rma seferberli i ile gönüllerimize fidan, a aç ve orman sevgisi yerleflecektir. Fidan dikme al flkanl yayg nlaflarak her y l vatandafllar m z taraf ndan uygulan r hale gelecektir. Tabiat daha iyi severek çevremizi güzellefltirme olgusu gönüllere yerleflecektir. Dikilecek her fidanla topraklar m za sahip ç k lacak, ülke topraklar erozyonla göllere, barajlara ve denizlere tafl nmayacakt r. nsanlar m z daha yeflil bir do a ve temiz bir çevrede yaflayacakt r. nsano lu bugün kurakl k, çölleflme, erozyon, sel, ç tahribatlar, açl k, susuzluk gibi bir tak m felaketlerle s k s k karfl laflmaktad r. Her y l dünyada ve ülkemizde tabii afetler sonucu bir çok insan ve di er canl lar ölmektedir. Tabiat bilinçsiz tahrip eden insano lu bunun bedelini a r ödemektedir. Bu felaketlerin yaflanmamas için a aç ve orman en büyük kaynaklar m zdan biridir. Bu kaynaklar - m z gözümüz gibi korumal varl klar n devam ettirerek art r lmal d r. Bu da ancak herkesin fidan dikme ve yeniden orman kurma seferberli i ile oluflacakt r. Potansiyel a açland rma alanlar n n, sadece Çevre ve Orman Bakanl n n mali ve fiziki gücü ile yap lmas mümkün de ildir. Ülkemize yap lacak en büyük hizmetlerden biri fidan dikilerek "Erozyona Dur" denilmesidir. Bu heyecan ve ruhu, herkesin yaflamas gerekir. Bu sebeple ülkemizdeki kurum ve kurulufllar, askeri birlikler, yerel yönetimler, sivil toplum kurulufllar a açland rma seferberli ine mali ve fiziki destek vermelidir. EROZYON KONTROLÜ Toprak erozyonu: Yeryüzünde ana kaya üzerindeki topra n çeflitli etkenlerle afl n p, tafl nmas d r. Erozyon, tabiat n normal süreci içinde meydana geliyorsa buna normal erozyon denir ve jeolojik oluflumlar içinde cereyan eder. fiayet insan n tabiattaki toprak-su-bitki aras ndaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa buna da h zland r lm fl erozyon denir. Erozyon Kontrolu Çal flmas - Denizli Ormanlar n afl r ve yanl fl kullan larak tahrip edilmesi, yang nlar, tarla aç lmas, sanayileflme ile birlikte çevre ve hava kirlenmesi sonucu asit ya murlar gibi problemlerin yan nda tar m topraklar n n hatal ifllenmesi, mera ve çay rlar n bilinçsiz ve afl r kullan lmalar ve buna benzer sebeplerle rüzgar ve ya fllarla h zlanan toprak erozyonu, bugün dünyan n bir çok bölgesinde oldu u gibi ülkemizde de en önemli toprak ve çevre problemi olarak karfl m za ç kmaktad r. Türkiye, konumu ve topografyas dolay - s yla kendi içinde farkl iklim bölgelerine sahiptir. klim yar kurak, ya fllar düzensiz ve fliddetli sa anak fleklindedir. Rize de y ll k ya fl 2269 mm. iken I d r-aral k ta 231 mm.dir. Türkiye nin kuzey ve güneyi da larla çevrili olup, bat dan do uya gidildikçe yükseklik artar. Avrupa n n ortalama yüksekli i 33 m. iken Türkiye nin ise 1132 m.dir. Toplam alan n %46 s n %4 dan fazla e ime, %62.5 den fazlas n da %15 den fazla e ime sahip sahalar teflkil etmektedir. Bu rakamlar ülkemizin ne kadar da l k ve engebeli ülke oldu unu göstermektedir. Bu nedenle topraklar m z n yaklafl k 3/4 fliddetli ve çok fliddetli erozyona maruzdur. Tar m alanlar n n %59 unda, meralar n %64 ünde, orman arazilerinin %54 ünde erozyon vard r. 12 A açland r lan Bir Bölge - Çanakkale 13

9 14 ÇALIfiMA PLANI (28-212) Faaliyetler Toplam Alan Maliyet Alan Maliyet Alan Maliyet Alan Maliyet Alan Maliyet Alan Maliyet YTL YTL YTL YTL YTL YTL A açland rma (Bakanl m z) A açland rma (Di er Kurumlar) Erozyon Kontrolu Mera Islah Toplam Göle - Ardahan Eylem Plan Uygulamalar No Eylem Aç klama Sorumlu ve lgili ( ) kurulufllar Uygulama y l 1 A açland rma, 1- Bozuk orman alanlar ile a açland rmaya Çevre ve Orman Bakanl rehabilitasyon uygun arazilerin a açland r lmas AGM, OGM ve erozyon kontrolu 2- Bozuk orman alanlar n n iyilefltirilmesi Çevre ve Orman Bakanl yap lmas AGM, OGM 3- Erozyon kontrolu çal flmalar Çevre ve Orman Bakanl AGM, OGM 4- Baraj ve gölet havzalar nda a açland rma Çevre ve Orman Bakanl ve erozyon kontrolu çal flmas yap lmas DS, AGM, OGM 5- Maden sahalar n n a açland r lmas Enerji ve Tabii Kay. Bak.l Çevre ve Orman Bakanl AGM, Valilikler lgili maden iflletmecileri 6- Faaliyetler için tohum ve fidan üretimi Çevre ve Orman Bakanl Orman içi, orman kenar ve Çevre ve Orman Bakanl orman üst s n r meralar n slah AGM, OGM ( ) 8- Hazine arazilerinin tahsisi Milli Emlak Gen. Müd AGM ( ), OGM ( ), Valilikler ( ) 9- Erozyona maruz meralarda toprak Tar m ve Köyiflleri Bakanl muhafaza amaçl tahsis amac de iflikli i Milli Emlak Gen. Müd., Valilikler AGM ( ), OGM ( ), 1- Her türlü proje yap m Çevre ve Orman Bakanl AGM, OGM lgili kurum ve kurulufllar ( ) 2 Özel a açland rma 1- Bozuk orman alanlar nda Çevre ve Orman Bakanl (Özel orman) özel a açland rma AGM, OGM lgili özel ve tüzel kiflilikler 2- Hazineye ait arazilerde özel a açland rma Milli Emlak Gen.Müd lgili özel ve tüzel kiflilikler AGM ( ) 3- Özel mülkiyete ait arazilerde lgili özel ve tüzel kiflilikler özel a açland rma AGM ( ) 3 Kurum ve kurulufl 1- Adalet ormanlar kurulmas Adalet Bakanl ormanlar kurulmas Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 2- Ceza ve Tevkif Evlerinin Adalet Bakanl etraf n n a açland r lmas Ceza ve Tevkif Evleri Gen. Müd. Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 3- Türk Silahl Kuvvetleri Ormanlar Genel Kurmay Baflkanl kurulmas (Ordu ormanlar ) Milli Savunma Bakanl ( ) Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 4- Jandarma ormanlar kurulmas, çiflleri Bakanl karakollar n a açland r lmas Jandarma Genel Komutanl Valilikler Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 15

ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007

ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007 ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007 FGIHRUEATKLYQJVCZSBfgkyl Editör den.. Merhaba Sevgili Çocuklar, Bu say m zda sizlere Türkiye yi yeflillendirme projesinden bahsedece im.

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI

S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI T.C. ORMAN VE SU LER BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü S LV KÜLTÜR DA RES BA KANLI I S LV KÜLTÜREL UYGULAMALARIN TEKN K ESASLARI TEBL NO: 298 BÜTÜN TE K LATA OCAK 2014 2 3 S LV KÜLTÜREL ÇALI MALAR LE L K

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı