ESTA LTD. (0312)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96"

Transkript

1 ESTA LTD. (312)

2 1 Kas m 27 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 27/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme ve erozyon tehdidi alt nda bulunan ülkemizde a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar n n önemi herkes taraf ndan bilinmektedir. Bu maksatla 1995 y l nda kamu kurum ve kurulufllar ile gerçek ve tüzel kifliler taraf ndan yap lacak a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar na ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 say l Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlü e konulmufltur say l Kanunun 4 üncü maddesinde; Baflbakanl k, Milli Savunma Bakanl, çiflleri Bakanl, Milli E itim Bakanl, Tar m ve Köy flleri Bakanl, Kültür ve Turizm Bakanl, Çevre ve Orman Bakanl ve üniversiteler ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Diyanet flleri Baflkanl, Elektrik Üretim A.fi. Genel Müdürlü ü, Türkiye Elektrik letim A.fi. Genel Müdürlü ü, Karayollar Genel Müdürlü ü, Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü, Devlet Su flleri Genel Müdürlü- ü, Türkiye Kömür flletmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü, Türkiye Taflkömürü flletmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü, Posta ve Telgraf Teflkilat Genel Müdürlü ü, Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü, belediyeler, köy tüzel kiflilikleri, odalar, meslek kurulufllar, birlikler, sendikalar, vak flar, dernekler, spor kulüpleri, gönüllü kurulufllar ve benzeri teflekküller ile büyük iflletmelere, a açland rma ve erozyonla mücadele konusunda çeflitli görevler verilmektedir. Ayr ca say lanlar d fl nda kalan kamu kurum ve kurulufllar ile tüzel kifliler de an lan Kanun kapsam nda a açland rma ve erozyon kontrolü çal flmalar yapabilmektedirler. Ancak, bugüne kadar mezkur Kanunun görev verdi i kurum ve kurulufllarca yeterli çal flma yap lamam flt r. Hükümetimiz taraf ndan a açland rma, ormanlar m z n slah ve erozyon kontrol çal flmalar - na büyük önem verilmektedir. Ayr ca, 6. Hükümet Program nda da bu husus teyit edilmifl; a açland rma, erozyonla mücadele ve iyilefltirme çal flmalar n n h zland r laca ve kararl l kla devam ettirilece i belirtilmifltir. Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanl nca haz rlanan "A açland rma ve Erozyon Kontrolü Seferberli i Eylem Plan " ilgili kurum ve kurulufllar ile valiliklere gönderilmifl ve "www.cevreorman.gov.tr" internet adresinde de yay mlanm flt r. Sözkonusu Eylem Plan nda hedef ve stratejiler, çal flma plan ve uygulamalar, bunlar n yerine getirilmesinden sorumlu ve ilgili kurulufllar, iller baz nda yap lacak çal flmalar ile di er hususlar yer almaktad r. Mezkur Kanun ve Eylem Plan nda belirtilen görevler, ilgili kurum ve kurulufllar taraf ndan eksiksiz bir flekilde yerine getirilecektir. Bu maksatla söz konusu kurulufllarca bütçelerine yeterince ödenek konulacak, y ll k programlar nda bu hususlara yer verilecek ve yer tahsisleri konusunda gereken destek ve yard m sa lanacakt r. Valilikler taraf ndan her üç ayda bir yap lan faaliyetler hakk nda Çevre ve Orman Bakanl - na, bu Bakanl k taraf ndan da y ll k olarak Baflbakanl a rapor verilecektir. Bu a açland rma ve erozyon kontrolü seferberli inde, her y l yap lacak de erlendirmeler neticesinde en baflar l iller ile kurum ve kurulufllar takdir ve taltif edilecektir. Konunun önem ve önceli ine binaen, ilgili kurum ve kurulufllar taraf ndan mezkûr Kanun ve Eylem Plan çerçevesinde gerekli detay uygulama planlar haz rlanarak derhal harekete geçilecek ve çal flmalar titizlikle takip edilecektir. Bilgilerini ve gere ini önemle rica ederim. 23 y l ndan beri ülkemizin hizmetinde olan ve 6. Cumhuriyet Hükümetleri, milletimizin talep ve beklentilerinin en etkin ve verimli bir flekilde gerçeklefltirilmesini gaye edinmifltir. Bu gayenin yerine getirilebilmesi için Hükümetimiz, bütün kurum ve kurulufllar m z n, kamu hizmeti sunmada daha yüksek performansa ve daha dinamik bir yap ya kavuflturulmalar n bir vizyon olarak hedeflemifltir. Muas r medeniyetlerin getirdi i modern hayat seviyesini hedefleyen Milletimiz, bu kararl l n, Hükümetimizin Avrupa Birli ine üye olmada ortaya koydu u at l mlar destekleyerek bir kez daha teyit etmifltir. Geliflmekte olan bir ülke konumundan geliflmifl ülkeler aras ndaki yerini alan Türkiye nin, sosyal ve ekonomik kalk nma yolundaki hedeflerine ulaflmak için ortaya koymufl oldu umuz politik taahhütlerimiz, ciddiyetimizin bir ifadesidir. Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte ve takdirle karfl - lamaktay m. Halk m z n ve gelecek nesillerimizin sa l n ilgilendiren çevre problemlerinin çözümünde ve bu alanda dünyada meydana gelen geliflmelerin takibinde çok önemli mesafeler kaydedilmifltir. Di er yandan, 5 y l aflk n bir süreden beri fakir köylümüze en yak n mesafede çal flan ve buralara çok faydal hizmetler götüren ormanc l k kurulufllar m z n hizmetleri kayda de erdir. Daha kat l mc, paylafl mc, toplumcu bir anlay flla, her kesimin orman mal ve hizmetlerine olan taleplerinin karfl lanmas nda ve bu zengin kaynaklar m z n korunarak, gelifltirilerek ve rehabilite edilerek yeni nesillerin de faydalanmas na sunulmas nda sa lanan geliflmeler aç kça görülmektedir. Ülkemiz ayn zamanda, uluslararas ve bölgesel süreçlerde de etkin rol almaya devam etmektedir. Bunlar aras nda, BM Çölleflme ile Mücadele Sözleflmesi, ülkemizin 1998 y l nda taraf oldu- u ve çal flmalar n titizlikle takip etti imiz bir BM giriflimidir. Ülkemizin, içinde bulundu u ekolojik, iklim ve topo rafik flartlar sebebiyle kurakl k ve çölleflmeye karfl hassas olmas, Sözleflme çal flmalar n n ülkemizce yakinen takip edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Birleflmifl Milletler kaynaklar na göre, çölleflme ve kurakl k, dünyada 4 milyar hektardan fazla alan ve 11 ülkede yaflayan 1,2 milyar nüfusun hayat n do rudan tehdit etmektedir Bu önemli küresel sorunun çözümüne katk sa lamak için Sözleflmeye, 27 itibariyle 19 ülke ve AB taraf olmufltur. Çevre ve Orman Bakanl bu alanda, ülkemizde yap lacak çal flmalar n oda nda bulunmaktad r. Tar m topraklar m zda çoraklaflma, orman ve mera alanlar m zdaki tabii yap n n bozulmas, yanl fl arazi kullan m, toprak kirlili i ve daha önemlisi ülke topraklar m z n %86 lara varan k sm nda erozyon ve toprak kayb n n var olmas gibi gerçekler, ülkemizin çölleflmeden etkilenme ihtimalinin yüksek oldu unun önemli göstergeleridir. Ülkemizdeki, çölleflme ve kurakl n etkilerinin ortadan kald r lmas na veya azalt lmas na yönelik baflta erozyonla mücadele, a açland rma, bozuk ormanl k alanlar n ve meralar n slah için, 4122 Say l "Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu" gere i, bütün kurum ve kurulufllar m z, sivil toplum kurulufllar n ve vatandafllar m z güç birli i oluflturmaya ve bu seferberli e katk vermeye davet ediyorum. Ülke kalk nmam z n bafll ca göstergelerinden ve halk m z n temel haklar ndan olan yaflanabilir bir çevre ve tabii kaynaklar m z n sürdürülebilir yönetimi yolunda 23 y l ndan bu yana sa lanan geliflmeler ve gerçeklefltirilen hamlelerin gelecek y llarda, katlanarak artaca ndan kimsenin flüphesi olmas n. Bu vesileyle, Çevre ve Orman Bakanl n n bütün mensuplar n, bu seferberli e katk sa layacak olan di er kurum ve kurulufllar ile eme i geçecek herkesi gösterecekleri üstün gayretleri nedeniyle flimdiden tebrik ediyorum. Recep Tayyip ERDO AN Baflbakan Recep Tayyip ERDO AN Baflbakan 1

3 Bu eylem plan ile ilk 2 y lda atmosferdeki milyon ton karbon daha ormanlar taraf ndan absorbe edilecektir. S ürdürülebilir kalk nma kavram 2. Yüzy l n sonlar nda uluslararas gündeme tafl nm fl ve günümüzde de her alanda yayg n olarak kullan lan bir kavram olmufltur. Dünyada yaflanan bu geliflmelere paralel olarak Ülkemizde de s n rl olan tabii kaynaklar m z n tahrip edilmeden sürdürülebilir flekilde halk m z n istifadesine sunulmas benimsenmektedir. Sanayileflmenin h z kazand günümüzde; havan n, suyun, topra n ve bunlar n oluflturdu u güzelliklerimizin korunmas gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep gündemimizde yer almaktad r. Tabii kaynaklar m z n bafl nda yer alan ormanlar m z da bu anlay fl çerçevesinde koruma-kullanma dengesi gözetilerek iflletilmekte ve insanlar m z n hizmetine sunulmaktad r. Baz kifliler taraf ndan ormanlar m z n h zla yok oldu u iddia edilse de, yap lan envanter çal flmalar ormanlar m z n azalmay p aksine artt n göstermektedir. Nitekim, daha önce 2,2 milyon hektar oldu u ifade edilen orman varl m z n yap lan son envanter çal flmalar sonucunda 21,2 milyon hektara ulaflt tespit edilmifltir. Orman varl m z n artt na iliflkin de erler bizim bu konudaki çabam za engel teflkil etmemektedir. Aksine, sahip oldu umuz bu kaynaklar n daha da gelifltirilerek halk m z n istifadesine sunulmas, dünyada turizm faaliyetleri sonucu oluflan gelirden lay k oldu umuz pay n al nmas, taraf oldu umuz uluslararas sözleflmelerle yüklendi imiz yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, de iflen dünya ve ülke flartlar sonucu büyük farkl l klar gösteren orman ve çevreden beklentilerin ça dafl bir anlay flla karfl lanmas için bu çabalar m z n artan bir çal flma temposuyla sürdürülmesinin ne kadar önemli oldu unun fluurunday z. Dünya nüfusunun h zla artmas ve h zl sanayileflmenin etkisi gibi sebeplerle insanlar n yaflad klar çevre giderek dahada bozulmaktad r. Bununla birlikte Ülkemizin arazi yap s, iklimi, afl r mera ve orman tahribat, uygulanan yanl fl tar m yöntemleri topraklar m z erozyona daha duyarl olmas na yol açmaktad r. Dünyadaki orman varl sürekli azal rken, ülkemiz orman varl n n artmakta oldu unun tespit edilmesi memmuniyet vericidir. Ancak hala ormanlar m z n yar s na yak n n n bozuk vas fta olamas da düflündürücüdür. Verimsiz ormanlar kendilerinden beklenen ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlar da yeterince yerine getirememektedir. Günümüzde yaflanan küresel s nma ve sonucunda yaflanan iklim de iflikli ine karfl al nabilecek en önemli tedbirlerin bafl nda verimsiz ormanlar n süratle slah edilmesi ve uygun yerlerde a açland rma yap lmas gelmektedir. Çevre ve Orman Bakanl m z ile 4122 Say l "Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu"nun görev verdi i, kamu kurum ve kurulufllar, belediyeler, sivil toplum kurulufllar ve halk m z n el ele, omuz omuza çal flacaklar ndan eminim Y llar n kapsayacak flekilde düzenlenen bu eylem plan ile befl y lda 2,3 milyon hektar alan n a açland r lmas ve slah hedeflenmektedir. Ülkemizin sahip oldu u orman kaynaklar n n sürdürülebilir biçimde ve uluslararas sözleflmeler çerçevesinde ça dafl bir anlay flla halk m z n istifadesine sunulmas için öncelikle vas flar n n iyilefltirilmesi ve miktar n n artt r lmas gayesiyle bu eylem plan haz rlanm flt r. Devlet ormanc l ndan millet ormanc l na geçiflin bir basama n oluflturacak bu çal flmalara katk sa layan herkesi flimdiden kutluyor, bu seferberli in, ormanc l m za, milletimize ve ülkemize hay rl olmas n diliyorum. Prof. Dr. Veysel ERO LU Çevre ve Orman Bakan 2 3

4 G R fi D ünya nüfusunun h zla artmas, küresel ekonominin dünya üzerinde genifllemesi sonucu tabii kaynaklar üzerindeki bask lar her gün biraz daha artmaktad r. nsanlar n afl r tüketim h rs sonucu, çevre temel göstergeleri giderek daha da bozulmaktad r. Ormanlar azalmakta, su seviyeleri düflmekte, toprak erozyonla kaybolmakta, sulak alanlar ortadan kalkmakta, meralar bozulmakta, nehirler kurumakta, ortalama s yükselmekte, mercan adalar ölmekte, bitki ve hayvan türlerinin nesli tükenmektedir. Sürekli geliflen ve geniflleyen küresel ekonomi, önlem al nmaz ise kendi yaflam-destek sistemi olan yerkürenin ekosistemini yok edecektir. Dünyan n çözmesi gereken problem kendi kendini yok etmeden tüm insanlar n temel ihtiyaçlar n sa layacak bir sistem tasarlamakt r. Türkiye; topo rafik yap s, iklimi, uygulanan yanl fl tar m yöntemleri, afl r mera ve orman tahribat ve topraklar n ço unlukla erozyona duyarl olmas nedeni ile dünya yüzünde yüksek düzeyde erozyona maruz kalan ülkeler aras nda yer almaktad r. Son y llarda atmosfere sal nan sera gazlar ndaki art fl sonucu oluflan küresel s nma ve iklim de iflikli ine ba l sorunlar, her geçen gün artmaktad r. Ülkemizde, bu sorunlardan en fazla etkilenecek ülkeler aras nda yer almaktad r. Atmosferdeki sera gaz dengesinin yeniden kurulabilmesi için bir yan- GAYE dan sera gaz sal n m n n azalt lmas di er yandan da karbon yutaklar n n art r lmas gerekmektedir. Atmosferdeki sera gazlar n dengede tutabilmek için, önemli karasal karbon yutaklar olan orman alanlar n n art r lmas en büyük hedefimizdir. En k sa sürede orman varl n n art r lmas, bozuk ormanlar n rehabilite edilmesi, erozyonla mücadele edilerek topraklar m z n göllere, barajlara ve denizlere tafl nmas n n önlenmesi gerekmektedir. Bu amaca k sa sürede ulaflmak için ülkemizin kaynaklar n seferber ederek çal flmalara h z verilmesi mecburiyeti bulunmaktad r. Ulusal A açland rma Seferberli i Eylem Plan nda, kamu kurum ve kurulufllar ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli bir flekilde çal flmalar öngörülmüfltür. Bu eylem plan, y llar aras n kapsamaktad r. Plan kapsam nda befl y ll k süre içersinde 2.3. hektar alanda a açland rma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu ve mera slah çal flmas planlanm flt r. Bu miktar n hektar nda Çevre ve Orman Bakanl, 136. hektar nda ise di er kurum ve kurulufllar çal flma yapacaklard r. Çal flmalar n toplam maliyeti YTL. olarak öngörülmektedir. 4 ç Anadolu'da bir köy Ayanc k - Sipop 5

5 DÜNYA VE TÜRK YE ünyam zda milyon hektar ormanl k alan olup, kara alan n n %3 una tekabül etmektedir. Nüfus art fl, D ekonomik geliflme, h zl sanayileflme ve yanl fl arazi kullan m ormanlar n azalmas na veya yap lar n n bozulmas na neden olmaktad r. Bunun sonucunda çevre kirlili i ve erozyon tehlikesi artmakta, tahrip olan ormanlar kendisinden beklenen fonksiyonlar tam olarak yerine getirememektedir. Dünyam zda y lda ortalama olarak 13 milyon hektar orman yok olmaktad r. Orman alanlar n n daralmas yla iklim de iflikli i, küresel s nma, çölleflme, biyolojik çeflitlili in yok olmas gibi çevre problemleri yaflanmaktad r. Dünyada bir ülkenin orman bak m ndan kendine yeterli olabilmesi için topraklar n n en az % 3 unun verimli ormanlarla kapl olmas gereklidir. Ülkemiz alan n n % 27,2 si ormanlarla kapl d r. Bu oran dünya normlar na yak nd r. Ancak bizim ormanlar m z n % 49 u verimsiz ormanlard r. Süratle verimsiz ormanlar n verimli hale getirilmesi gerekmektedir. Verimsiz orman alanlar m z n bir bölümü tafll k, TÜRK YE'DE ARAZ KULLANIM DURUMU kayal k olup k sa sürede ekonomik olarak verimli Türkiye Genel Alan : Hektar orman haline getirilmesi oldukça zordur. Yaklafl k Türkiye Ormanl k Alan : Hektar 4.2 milyon hektar bozuk orman alan a açland rma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu çal flmalar ile verimli ormanlar haline dönüfltürülebilir. Ayr - ca, a açland rma ve erozyon kontrolu çal flmas yap labilecek yaklafl k 1 milyon hektar hazine arazisi bulunmaktad r. A açland rma - Erozyon Kontrolu - a Konu Potansiyel Alanlar (Ha) Orman Arazisi Hazine Arazisi 1.. TOPLAM Ülkemizin orman varl hektar olup, toplam alan n % 27,2'sine tekabül etmektedir. Envanter sonuçlar na göre; y l nda : Hektar (Ülke genelinin % 26,1'i), 1997 y l nda : Hektar (Ülke genelinin % 26,6's ), 24 y l nda : Hektar (Ülke genelinin % 27,2'si) ormanl k alan mevcuttur. Envanter sonuçlar na göre ormanl k alan m zda son 3 y lda yaklafl k 1.. hektarl k art fl oldu u tespit edilmifltir. Ormanl k Alanlar Odunsu Bitki Alanlar Di er Alanlar Su Alanlar ANA KARALARDA ORMAN VE D ER ORMANLIK ALANLARIN BÜYÜKLÜ Ü Kara Alan ANA KARA (KITA) Orman Alan Di er Orman Olmayan GENEL / ALAN (Normal) Ormanl k Toplam A açl Su TOPLAM 1 ha Kara Alan na Alan (Bozuk) Alan Alan Alan ALAN Oran % 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha AFR KA ASYA AVRUPA KARAY P ADALARI KUZEY VE ORTA AMER KA GÜNEY AMER KA OKYANUSYA DÜNYA TOPLAM TÜRK YE'DE ORMANLIK ALANIN DA ILIMI DURUM NORMAL BOZUK TOPLAM Hektar % Hektar % Hektar % KORU BALTALIK

6 YAPILACAK ÇALIfiMALAR ORMANLARIN REHAB L TASYONU Subasar Ormanlar - K rklareli YAPILAN ÇALIfiMALAR Tanzimat Ferman ile bugünkü ormanc l k teflkilat n n çekirde ini oluflturan ilk orman müdürlü ü kurulmufltur. Bu kurulufl bugünkü teflkilat m z n çekirde ini oluflturmaktad r y l na kadar yeterince a açland rma çal flmalar yap lamam flt r y l nda yürürlü e giren 3116 Say l Kanunun sa lad imkanlarla ve büyük heyecanla a açland rma çal flmalar na girilmifltir y l nda ülkenin planl kalk nma dönemine girmesiyle a açland rma çal flmalar h z kazanm flt r. fi N NEV 26 YILINA 27 KADAR YAPILAN PROGRAMLARI Ha Ha A açland rma Erozyon Kontrolü Yeflil Kuflak A açland rmas Suni Gençlefltirme Enerji Orman Tesisi 623. Mera Islah DAYANAK A nayasam z n 169. ve 17. maddelerinde, orman ve orman köylüsüne iliflkin hükümler düzenlenmifl olup; 169. madde "Devlet ormanlar n n korunmas ve sahalar n n geniflletilmesi için gerekli kanunlar koyar ve tedbirleri al r". 17. madde ise "ormanlar içinde veya bitifli indeki köyler halk n n kalk nd r lmas, ormanlar n ve bütünlü ünün korunmas bak mlar ndan, orman n gözetilmesi ve iflletilmesinde Devletle halk n iflbirli ini sa lay c tedbirleri al r" denilmektedir say l Orman Kanunu, 4856 Say l Çevre ve Orman Bakanl Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun, 3234 say l Teflkilat ve Görevleri hakk nda kanun hükmünde kararnamenin de ifltirilerek kabulü hakk ndaki kanun say l Milli A açland rma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu y llar aras n kapsayan Ulusal Ormanc l k Program. 25 Y l nda yap lan 1. Çevre ve Ormanc l k fiuras kararlar. Çölleflme ile mücadele sözleflmesi, biyolojik çeflitlilik sözleflmesi, iklim de iflikli i çerçeve sözleflmesi, RAMSAR sözleflmesi, BERN sözleflmesi, CITES sözleflmesi gibi Ülkemizin de taraf oldu u uluslararas sözleflmeler. Ülkemizde orman içi veya orman kenar nda 2.43 orman köyü bulunmakta ve buralarda 7,5 milyon civar nda nüfus yaflamaktad r. Geçimini a rl kl olarak tar m ve hayvanc l kla sa layan orman köylerinde, köylere yak n ormanlar büyük ölçüde açma, yakacak temini ve otlatmalar nedeni ile tahrip edilmifllerdir. Bunun neticesinde ormanlar m z n düzensiz faydalanma ve otlatmalarla vas f ve kalitesi bozulmufl ve kapal l %4' n alt na düflmüfl binlerce hektar verimsiz ve bozuk orman alan oluflmufltur. Ancak son y llarda Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik geliflmeler paralelinde bafllayan flehirlere göç hareketi orman köylerinde önemli nüfus azalmalar na sebep olmufltur. Buna paralel olarak da ormanlar üzerindeki bask lar azalm flt r. Bu sahalardan 1 kapal olanlardan gençlefltirmeye ayr lanlar d fl ndaki sahalar hiçbir ifllem yap lmadan yeni plan dönemine b rak lmakta, bozuk sahalar ise mevcut yap lar ile a açland rmay beklemektedir. Bu sahalara ilgiyi azaltan bir baflka olumsuz görüflte, buralarda mevcut kötü formlu fertlerin genetiksel olarak kötü olduklar ve bunlardan elde edilecek fertlerinde kötü olaca anlay fl d r. Bunlar n kesilip dikilmesinden baflka alternatiflerinin olmad ve ayn yafll ormanlara ancak bu flekilde ulafl laca- görüflüdür. Ancak bu fertlerden gelen yeni generasyonun mevcutlardan daha kaliteli ve boylu olduklar görülmektedir. Buda yafll fertlerdeki form bozuklu unun genetiksel olmad n, bunun çevre flartlar ile orman ekosisteminin eksikli inden meydana geldi ini göstermektedir. Di er yandan fauna ve flora yönünden zengin olan bu sahalar gerek odun d fl ürünler gerekse yaban hayat yönünden, t rafllama ve sunucunda a açland rma yap lan sahalarda fakirleflmekte ve buralar genetik erozyona u rat lmaktad r. Ormanc l m z için olumsuz olan bu geliflmeler dikkat çekici bulunmufl ve bu sahalardaki hem olumsuz geliflmeleri durdurmak hemde buralar n tekrar verimli hale getirilmesi gerçe i ortaya ç km flt r. Türkiye orman yönünden zengin bir ülke de ildir. Ülkenin %27.2'si ormanlarla kapl d r. Bu da hektar ormana tekabül etmektedir. Türkiye de ormanlar n da l fl nda en önemli etken iklim faktörüdür. ç Anadolu nun baz bölgelerinde ya fllar n azl orman oluflumunda etkili olmaktad r. Bunun yan nda orman oluflumunda denizden yükseklik ve toprakta önemli rol oynamaktad r. Çal flmas - Burdur 8 9

7 Ormanlar n afl r tahribi, yanl fl arazi kullan m ve afl - r otlatmalarla meralar n tahribi sonucu Ülkenin %85'i erozyon problemiyle karfl karfl ya kalm fl ve bugün erozyon Ülkenin en önemli problemlerinden birisi olmufltur. Ülkedeki ormanlar n hemen hemen tamam n n mülkiyeti (%99'u) devlete aittir ve devlet eliyle iflletilmektedir. Ormanlarda planl ve düzenli devlet orman iflletmecili i uygulanmakta ve ormanlar iflletme flekillerine göre koru ve baltal k olmak üzere 2'ye ayr lmak suretiyle planlan p iflletilmektedir. Bunun d fl nda ormanlar verimliliklerine göre verimli ve verimsiz olmak üzere iki s - n fta de erlendirilmektedir. Çal flmalar n n Amac Bir kapal ve bozuk orman alanlar n ; mevcut meflcerelerin geliflme dinami i ve büyüme enerjisinden maksimum derecede faydalanmak, orman ekosisteminin bozmadan yetiflme muhiti rklar n yerinde korumak suretiyle en az emek ve masrafla verimli koru ormanlar na dönüfltürmektir. Bozuk Ormanlar n unda Silvikültürel lkeler Bozuk ormanlar n iyilefltirilmesinde klasik planlamalardan ve meflcere kurma anlay fllar nda srarc olunmamal, flablonal silvikültürel yaklafl mlardan kaç n lmal d r. Sar çam u - Erzurum Mevcut her türlü vejetasyon orman ekosistemine olumlu etkileri sürdü ü sürece korunmal ve genetiksel çeflitlilik muhafaza edilmelidir. Geliflen do a ve çevrecilik bilinci içinde ekoloji ve ekonominin kaynaflt yeni ve ça dafl bir iflletmecilik anlay fl ile çal fl lacakt r. Her türlü kal nt meflcereler ve münferit fertlerin siper, tohum ve sürgünlerinden faydalan lmal, bunlar lokal rklar olarak yerlerine yeni generasyonlar gelip müstakil yaflama kabiliyetlerini kazanana kadar korunmal - d r. Var olan fauna ve flora zenginli i ile orman ekosistemi korunacak, mevcut lokal rklar n devaml l n n sa lanmas ile de genetik erozyon önlenecektir. Bu alanlarda tohum ve fidan kullan lmas söz konusu oldu unda yetiflme ortam na uygun türler ve orijinler kullan lmal d r. Yöre halk n n ihtiyac na göre planlama yap lmal, ifl gücü ve odun talepleri göz önünde tutulmal d r. Bölgede oturan orman köylülerine ifl imkan sa lanacakt r. T rafllama nedeni ile karfl ç k lan ve otlatma alanlar n n daralaca gerekçeleri ile sosyal problemlerin ç kt, girilemeyen birçok sahalara girebilme flans m z artacakt r. Salt odun üretimi esas na dayal ormanc l k anlay fl d fl nda var olan veya suni yoldan tesis edilecek odun d - fl ürünlerin de erlendirilmesi maksatl projeler ile di er sosyal a rl kl ormanc l k projeleri kombine bir çal flma yap labilecektir. A AÇLANDIRMA Ülkemizde; artan nüfusun, sürekli geliflen sanayinin ihtiyaç duydu u odun hammaddesinin yurt içi kaynaklardan karfl lanabilmesi ve ormanlardan beklenen di er faydalar n gerçeklefltirilmesi için, verimli orman alanlar n n silvikültür teknik ve prensipler do rultusunda, devaml l k esaslar çerçevesinde iflletilmesinin yan s ra, ülke ekonomisine fazla katk s olmayan, uygun yetiflme ortam flartlar na sahip verimsiz orman alanlar, orman içi aç kl klar ve orman kurulmas nda fayda görülen orman s n rlar d - fl ndaki yerler, en k sa zamanda hedefler do rultusunda a açland r lacakt r. Çok yönlü faydalar, uzun zamana, paraya ve eme e ihtiyaç duyulan a açland rma çal flmalar n n baflar s, birbirine ba ml bir dizi faaliyetin, ormanc l k bilim ve tekni ine uygun, zaman nda, itina ile a açland rma tekni ine uygun yap lmas gerekmektedir. A açland rma - Erozyon Kontrolu Çal flmas - Kahramanmarafl A açland rmalar; 1-Üretim Hedefli A açland rmalar (Ekonomik); Ekonomik de eri olan ürünleri üretmek amaçl a açland rmalard r. Bu a açland rmalar odun ve odun d fl orman emvali üretimine yöneliktir. 2-Koruma, Hidrolojik ve Yetiflme Ortam Islah (Ekolojik) Hedefli A açland rmalar; Bitki, toprak ve su aras ndaki do al dengenin bozulmufl oldu u havzalarda bu dengenin yeniden kurulmas ile dere ak fllar n n düzenlenmesinin, su depolama tesislerinin siltasyondan korunmas n n ve yaflam ortamlar - n n iyilefltirilmesinin sa lanmas na yönelik olmak üzere erozyon, sel ve taflk n olaylar n n önlenmesi gayesiyle yap lan a açland rmalard r. A açland rma Çal flmas 3-Estetik, Rekreatif ve Çevrenin Korunmas (Sosyal) Hedefli A açland rmalar; fiehirlerimizin etraf nda yeflil alanlar ve kent ormanlar kurmak, hava kirlili inin önlenmesi, sel ve taflk nlardan korunmas, su kaynaklar n n muhafaza edilmesi, halk n rekreasyon ihtiyac n n karfl lanmas gayesiyle yap lan a açland rmalard r. 1 11

8 A açland rma - Erozyon Kontrolu Çal flmas - Denizli HEDEFLER Türkiye deki bozuk ve bir kapal ormanlar, do aya yak n bir ormanc l k anlay fl ile az emek ve az masrafla rehabilite edilerek verimli hale getirilecektir. Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis ederek, yaflanabilir bir çevre oluflturulacak, küresel s nma, iklim de iflikli i ve çölleflmenin ülkemiz üzerindeki olabilecek etkileri en aza indirilecektir. Ayr ca akarsu havzalar nda yayg n olarak görülen, can ve mal kay plar na sebep olan sel ve taflk nlar önemli ölçüde engellenecektir. Su toplanma havzalar n n ak fl düzene girecek ve elde edilen suyun kalitesi artacakt r. Ülkemizin odun hammaddesine olan ihtiyac a açland rma yoluyla kurulan ormanlardan sa lanarak do al ormanlar üzerindeki üretim bask s azalt lacakt r. Ülkemizde bafllat lacak a açland rma seferberli i ile gönüllerimize fidan, a aç ve orman sevgisi yerleflecektir. Fidan dikme al flkanl yayg nlaflarak her y l vatandafllar m z taraf ndan uygulan r hale gelecektir. Tabiat daha iyi severek çevremizi güzellefltirme olgusu gönüllere yerleflecektir. Dikilecek her fidanla topraklar m za sahip ç k lacak, ülke topraklar erozyonla göllere, barajlara ve denizlere tafl nmayacakt r. nsanlar m z daha yeflil bir do a ve temiz bir çevrede yaflayacakt r. nsano lu bugün kurakl k, çölleflme, erozyon, sel, ç tahribatlar, açl k, susuzluk gibi bir tak m felaketlerle s k s k karfl laflmaktad r. Her y l dünyada ve ülkemizde tabii afetler sonucu bir çok insan ve di er canl lar ölmektedir. Tabiat bilinçsiz tahrip eden insano lu bunun bedelini a r ödemektedir. Bu felaketlerin yaflanmamas için a aç ve orman en büyük kaynaklar m zdan biridir. Bu kaynaklar - m z gözümüz gibi korumal varl klar n devam ettirerek art r lmal d r. Bu da ancak herkesin fidan dikme ve yeniden orman kurma seferberli i ile oluflacakt r. Potansiyel a açland rma alanlar n n, sadece Çevre ve Orman Bakanl n n mali ve fiziki gücü ile yap lmas mümkün de ildir. Ülkemize yap lacak en büyük hizmetlerden biri fidan dikilerek "Erozyona Dur" denilmesidir. Bu heyecan ve ruhu, herkesin yaflamas gerekir. Bu sebeple ülkemizdeki kurum ve kurulufllar, askeri birlikler, yerel yönetimler, sivil toplum kurulufllar a açland rma seferberli ine mali ve fiziki destek vermelidir. EROZYON KONTROLÜ Toprak erozyonu: Yeryüzünde ana kaya üzerindeki topra n çeflitli etkenlerle afl n p, tafl nmas d r. Erozyon, tabiat n normal süreci içinde meydana geliyorsa buna normal erozyon denir ve jeolojik oluflumlar içinde cereyan eder. fiayet insan n tabiattaki toprak-su-bitki aras ndaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa buna da h zland r lm fl erozyon denir. Erozyon Kontrolu Çal flmas - Denizli Ormanlar n afl r ve yanl fl kullan larak tahrip edilmesi, yang nlar, tarla aç lmas, sanayileflme ile birlikte çevre ve hava kirlenmesi sonucu asit ya murlar gibi problemlerin yan nda tar m topraklar n n hatal ifllenmesi, mera ve çay rlar n bilinçsiz ve afl r kullan lmalar ve buna benzer sebeplerle rüzgar ve ya fllarla h zlanan toprak erozyonu, bugün dünyan n bir çok bölgesinde oldu u gibi ülkemizde de en önemli toprak ve çevre problemi olarak karfl m za ç kmaktad r. Türkiye, konumu ve topografyas dolay - s yla kendi içinde farkl iklim bölgelerine sahiptir. klim yar kurak, ya fllar düzensiz ve fliddetli sa anak fleklindedir. Rize de y ll k ya fl 2269 mm. iken I d r-aral k ta 231 mm.dir. Türkiye nin kuzey ve güneyi da larla çevrili olup, bat dan do uya gidildikçe yükseklik artar. Avrupa n n ortalama yüksekli i 33 m. iken Türkiye nin ise 1132 m.dir. Toplam alan n %46 s n %4 dan fazla e ime, %62.5 den fazlas n da %15 den fazla e ime sahip sahalar teflkil etmektedir. Bu rakamlar ülkemizin ne kadar da l k ve engebeli ülke oldu unu göstermektedir. Bu nedenle topraklar m z n yaklafl k 3/4 fliddetli ve çok fliddetli erozyona maruzdur. Tar m alanlar n n %59 unda, meralar n %64 ünde, orman arazilerinin %54 ünde erozyon vard r. 12 A açland r lan Bir Bölge - Çanakkale 13

9 14 ÇALIfiMA PLANI (28-212) Faaliyetler Toplam Alan Maliyet Alan Maliyet Alan Maliyet Alan Maliyet Alan Maliyet Alan Maliyet YTL YTL YTL YTL YTL YTL A açland rma (Bakanl m z) A açland rma (Di er Kurumlar) Erozyon Kontrolu Mera Islah Toplam Göle - Ardahan Eylem Plan Uygulamalar No Eylem Aç klama Sorumlu ve lgili ( ) kurulufllar Uygulama y l 1 A açland rma, 1- Bozuk orman alanlar ile a açland rmaya Çevre ve Orman Bakanl rehabilitasyon uygun arazilerin a açland r lmas AGM, OGM ve erozyon kontrolu 2- Bozuk orman alanlar n n iyilefltirilmesi Çevre ve Orman Bakanl yap lmas AGM, OGM 3- Erozyon kontrolu çal flmalar Çevre ve Orman Bakanl AGM, OGM 4- Baraj ve gölet havzalar nda a açland rma Çevre ve Orman Bakanl ve erozyon kontrolu çal flmas yap lmas DS, AGM, OGM 5- Maden sahalar n n a açland r lmas Enerji ve Tabii Kay. Bak.l Çevre ve Orman Bakanl AGM, Valilikler lgili maden iflletmecileri 6- Faaliyetler için tohum ve fidan üretimi Çevre ve Orman Bakanl Orman içi, orman kenar ve Çevre ve Orman Bakanl orman üst s n r meralar n slah AGM, OGM ( ) 8- Hazine arazilerinin tahsisi Milli Emlak Gen. Müd AGM ( ), OGM ( ), Valilikler ( ) 9- Erozyona maruz meralarda toprak Tar m ve Köyiflleri Bakanl muhafaza amaçl tahsis amac de iflikli i Milli Emlak Gen. Müd., Valilikler AGM ( ), OGM ( ), 1- Her türlü proje yap m Çevre ve Orman Bakanl AGM, OGM lgili kurum ve kurulufllar ( ) 2 Özel a açland rma 1- Bozuk orman alanlar nda Çevre ve Orman Bakanl (Özel orman) özel a açland rma AGM, OGM lgili özel ve tüzel kiflilikler 2- Hazineye ait arazilerde özel a açland rma Milli Emlak Gen.Müd lgili özel ve tüzel kiflilikler AGM ( ) 3- Özel mülkiyete ait arazilerde lgili özel ve tüzel kiflilikler özel a açland rma AGM ( ) 3 Kurum ve kurulufl 1- Adalet ormanlar kurulmas Adalet Bakanl ormanlar kurulmas Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 2- Ceza ve Tevkif Evlerinin Adalet Bakanl etraf n n a açland r lmas Ceza ve Tevkif Evleri Gen. Müd. Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 3- Türk Silahl Kuvvetleri Ormanlar Genel Kurmay Baflkanl kurulmas (Ordu ormanlar ) Milli Savunma Bakanl ( ) Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 4- Jandarma ormanlar kurulmas, çiflleri Bakanl karakollar n a açland r lmas Jandarma Genel Komutanl Valilikler Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 15

10 Eylem Plan Uygulamalar No Eylem Aç klama Sorumlu ve lgili ( ) kurulufllar Uygulama y l 5- Emniyet ormanlar kurulmas çiflleri Bakanl Emniyet Gen. Müd. Valilikler Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 6- Özel dare ormanlar kurulmas Valilikler, l Özel daresi Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 7- Belediye ormanlar kurulmas ve Belediyeler kent a açland rmalar Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 8- Köy ve kasaba ormanlar kurulmas Valilikler, Belediyeler, ve a açland r lmas, Köy ve kasaba l Özel daresi, Köy Muhtarl klar mezarl klar n n a açland r lmas Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ), OGM ( ), Müftülükler ( ) 9- Maliye ormanlar kurulmas Maliye Bakanl Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 1- Okul ormanlar kurulmas ve Milli E itim Bakanl okul bahçelerinin a açland r lmas Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 11- Üniversite ormanlar kurulmas Üniversiteler Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 12- Sa l k çal flanlar ormanlar kurulmas, Sa l k Bakanl sa l k ocaklar ile hastanelerin Çevre ve Orman Bakanl ( ) a açland r lmas AGM ( ) 13- THY ormanlar kurulmas Ulaflt rma Bakanl, THY Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 14- TOK ormanlar kurulmas, toplu konut Toplu Konut daresi alanlar n n a açland r lmas Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 15- Diyanet ormanlar kurulmas ve Diyanet flleri Baflkanl camilerin a açland r lmas Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 16- Organize sanayi bölgelerinin OSB Yönetimleri a açland r lmas Çevre ve Orman Bakanl ( ) AGM ( ) 4 Yol ve güzergah 1- Karayolu a açland rmalar Ulaflt rma Bakanl a açland rmalar Karayollar Gen. Müd. Çevre ve Orman Bakanl ( ) 2- Demiryolu a açland rmalar Ulaflt rma Bakanl, DDY Çevre ve Orman Bakanl ( ) 3- Köy yolu a açland rmalar Valilikler, l Özel daresi Köy Muhtarl klar 4- Tar m alanlar ndaki yollar n Tar m ve Köyiflleri Bakanl a açland r lmas ve rüzgar perdesi Valilikler, l Özel daresi, Çiftçiler oluflturulmas Çevre ve Orman Bakanl ( ) 5- Do al gaz boru hatlar, isale hatlar gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.l tesis güzergahlar nda erozyon kontrol Çevre ve Orman Bakanl tedbirleri al nmas ve a açland r lmas lgili teflekküller Eylem Plan Uygulamalar No Eylem Aç klama Sorumlu ve lgili ( ) kurulufllar Uygulama y l 5 Hat ra ormanlar 1- Sivil Toplum Örgütleri, sendika, vak f, Çevre ve Orman Bakanl kurulmas dernek, gönüllü kifli ve kurulufl vb. AGM, OGM teflekküller ad na orman kurulmas lgili teflekküller ( ) 2- Sanatç ormanlar kurulmas Çevre ve Orman Bakanl AGM, OGM Kültür ve Turizm Bakanl ( ) lgili teflekküller ( ) 3- Spor kulüpleri ormanlar kurulmas Gençlik ve Spor Gn. Md Spor kulüpleri Çevre ve Orman Bakanl AGM, OGM ( ) 4- Banka ormanlar kurulmas Bankalar Çevre ve Orman Bakanl AGM, OGM ( ) 5- Di er hat ra ormanlar Talep sahipleri Çevre ve Orman Bakanl AGM, OGM ( ) 6 Köylülerin 1- Yap lan faaliyetlerden olumsuz olarak Çevre ve Orman Bakanl desteklenmesi etkilenen orman köylülerinin desteklenmesi ORKÖY 7 Protokoller 1- Faaliyetlere kat lacak ilgili kurum ve Çevre ve Orman Bakanl kurulufllar ile protokol yap lmas Kurum ve kurulufllar ( ) 8 zleme ve 1- Yap lan faaliyetlerin izlenmesi, Baflbakanl k ( ) de erlendirme dönemsel gerçekleflmelerin bildirilmesi Çevre ve Orman Bakanl Valilikler, Kurum ve kurulufllar ( ) Eylem Plan Finansman No Eylem Aç klama Sorumlu ve lgili ( ) kurulufllar Uygulama y l 9 Bütçe ve ödenek 1- lgili Bakanl klar n, kurum ve kurulufllar n Maliye Bakanl, tahsisi bütçelerine yapacaklar çal flman n program DPT, ve ödene inin konulmas lgili Bakanl k, kurum ve kurulufllar 1 Banka hesaplar 1- Düzenlenecek kampanyalar ile Çevre ve Orman Bakanl aç lmas ilgili ba fl hesaplar 2- Faaliyetler için kurum ve kurulufllar n Çevre ve Orman Bakanl kaynak aktar m hesab 11 Ek finansmanlar 1- Ba fllar Çevre ve Orman Bakanl Kurum ve kurulufllar n Çevre ve Orman Bakanl aktaracaklar kaynaklar 3- Uluslar aras kaynaklar Çevre ve Orman Bakanl Ayni katk lar Çevre ve Orman Bakanl Di erleri Çevre ve Orman Bakanl

11 Eylem Plan E itim ve Tan t m Faaliyetleri No Eylem Aç klama Sorumlu ve lgili ( ) kurulufllar Uygulama y l 12 E itim 1- Ö rencilere a aç ve orman sevgisinin Çevre ve Orman Bakanl kazand r lmas, fidan dikimi ile ilgili Milli E itim Bakanl ( ), e itim verilmesi, Valilikler 2- Yüksekö renim ö rencilerine a aç ve Çevre ve Orman Bakanl orman sevgisinin afl lanmas ve uygulamal Valilikler fidan dikimi e itimi verilmesi Üniversiteler 3- Sivil Toplum Kurulufllar Çevre ve Orman Bakanl Kamu kurum ve özel sektör kurulufllar Valilikler, Odalar ve Birlikler ( ) 5- Muhtarlar lgili kurum ve kurulufllar ( ) 6- Halk n e itimi Halk E itim Müdürlükleri ( ) 13 Yaz l ve görsel 1- Televizyonlar; spot reklamlar, tan t m Çevre ve Orman Bakanl medya çal flmalar filmleri, alt yaz reklam kufla, belgeseller, TV ler, RTÜK, Film yap mc lar, TV programlar na kat l m, dizi oyuncular n n Sanatç lar ( ) sloganlar, dizi senaryolar nda konuya yer verilmesi, haber programlar 2- Gazete ve dergiler; reklamlar, haberler, Çevre ve Orman Bakanl röportaj, köfle yazarlar n konuya de inmesi Gazeteler ve dergiler, ve yerel medyan n kullan lmas Gazeteciler Cemiyeti, Bas n lan Kurumu, Bas n Yay n Enformasyon Gen. Müd. ( ) 3- Internet; kampanya web sayfas n n Çevre ve Orman Bakanl haz rlanmas, internet haber sayfalar nda Internet hizmet sa lay c lar ( ) konuya yer verilmesi 14 Etkinlikler 1- Seferberlik kampanyalar düzenlenmesi Çevre ve Orman Bakanl Geziler ve tabiat yürüyüflleri Çevre ve Orman Bakanl Konserler Çevre ve Orman Bakanl Kitap ve broflür haz rlanmas ve da t m Çevre ve Orman Bakanl Afifl, bilboard ve reklam panolar arac l Çevre ve Orman Bakanl ile tan t m yap lmas 7- Fidan da t m ve dikim kampanyalar Çevre ve Orman Bakanl düzenlenmesi 8- Sergi, fuar, sempozyum, çal flma toplant s, Çevre ve Orman Bakanl konferans, seminer vb. 9- Baflar l çal flma yapan kifli, kurum ve Çevre ve Orman Bakanl kurulufllar n taltifi ve ödüllendirilmesi, 18 A açland rma Çal flmas - Mersin 19

12 1 2 ADANA ADIYAMAN KL M: ki tip iklim görülür. Birinci tip k y ve ovalardaki Akdeniz iklimi, ikincisi yüksek yerlerdeki karasal iklimdir. Akdeniz ikliminin karakteri yazlar s cak ve kurak, k fllar n l k ve ya fll olmas d r. En düflük s cakl k : -6,4 C En yüksek s cakl k : 44, C Ortalama ya fl miktar : 67,8 mm Ortalama nispi nem : % 66 TOPOGRAFYA: Yer flekilleri bak m ndan da l k ve oval k olmak üzere iki bölüme ayr l r. Orta Toros ad verilen da sistemi Do uda Amanoslara dayan r. Bütünüyle Adana Ovas ad verilen havzan n güneyinde kalan bölüme Çukurova, kuzeyde kalan bölüme ise yukar Anavarza denir. TOPRAK YAPISI: Ana kaya, filifller, kalker, tortul çökellerden oluflmaktad r. De iflik tür topraklara rastlanmaktad r. B TK ÖRTÜSÜ: Maki bitki türleri ile birlikte k z lçam, karaçam, sedir, ard ç, göknar ve mefle gibi türler bulunmaktad r. Normal Orman ,5 Bozuk Orman 24.72, Toplam Orman ,5 Ormans z ,5 Genel Alan , KL M: lde iklim k smen Akdeniz k smen de karasal iklim karakteristi ini kapsamaktad r. En düflük s cakl k : -1, C En yüksek s cakl k : 45,3 C Ortalama ya fl miktar : 71,9 mm Ortalama Nispi Nem : % 49 TOPOGRAFYA: Güneydo u toroslar üzerinde yer alan platolar, vadiler ve ovalardan oluflan engebeli bir araziye sahiptir. TOPRAK YAPISI: Serpantin, kalker anakaya ile filifller ve tortul çökellerden oluflan yap larda de iflik tür topraklard r. Anakayan n türüne göre topraklar n mutlak ve fizyolojik derinlikleri tafll l k ve strüktürleri farkl l k göstermektedir. Mutlak toprak derinli inin orta ve derin oldu u yerler a açland rma için uygundur. B TK ÖRTÜSÜ: Genelde mefle türleri yayg nd r. Lokal olarak k z lçam, ayr ca antepf st, badem, al ç türleri ile birlikte ard ç bulunmaktad r. Normal Orman ,5 Bozuk Orman ,5 Toplam Orman , Ormans z ,5 Genel Alan ,5 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma A açland rma 1.41 Erozyon kontrolü Erozyon kontrolü Mera slah Mera slah Özel a açland rma A AÇLANDIRMA 8. REHAB L TASYON 2. TOPLAM Özel a açland rma A AÇLANDIRMA 225. REHAB L TASYON 12. TOPLAM 345. EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () A açland rma A açland rma Erozyon Kontrolu Erozyon Kontrolu Mera Islah Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma

13 3 4 AFYONKARAH SAR A RI Normal Orman ,5 Bozuk Orman ,5 Toplam Orman , Ormans z , Genel Alan , 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma Erozyon kontrolü Mera slah Özel a açland rma KL M: l Ege bölgesinde olmas na ra men Ege iklimiyle ba daflmaz. Yükselti ve denizden uzakl k sebebiyle Afyonkarahisar n iklim flartlar nda ç Anadolu iklimine benzerlik görülür. Daha çok k fllar so uk ve kar ya fll, yazlar s cak ve kurak bir step iklimi görülür. En düflük s cakl k : -19,4 C En yüksek s cakl k : 39,8 C Ortalama ya fl miktar : 416,8 mm Ortalama nispi nem : % 63 TOPOGRAFYA: KB-GD yönünde uzanan Akflehir - Afyonkarahisar depresyonu kuzeyi ve güneyi da l k olan bölgeyi ikiye ay r r. Depresyonun kuzeyinde 15 m'nin üzerinde yükseltiye sahip da lar yer al r. Güneye do ru 1 m yükseltisinde Afyon ovas yer al r. Toros Kufla na ait Sultan da lar bulunmaktad r. TOPRAK YAPISI: Ovalarda topraklar genelde hafif ve orta alkali bir karakter arz eder.ormanlar m z gerek ana kayan n kalkerli olmas gerekse toprak yap s n n az derin ve tafll olmas nedeniyle 4. ve 5. bonitette olup form olarak orta kalitededir. B TK ÖRTÜSÜ: Karaçam, k z lçam, boylu ard ç, kokulu ard ç, kermes meflesi, akça kesme ve fakir topraklar n bitkisi olan cistus lardan oluflmaktad r. A AÇLANDIRMA 4. REHAB L TASYON 8. TOPLAM 12. Normal Orman, Bozuk Orman 5.95, Toplam Orman 5.95, Ormans z , Genel Alan , 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma 97 Erozyon kontrolü 45 Mera slah Özel a açland rma KL M: l Türkiye nin en karasal ve sert iklim kufla nda yer al r. Karasall k etkisi dolay s yla yazlar ya fll geçer. En düflük s cakl k : -39,8 C En yüksek s cakl k : 37,6 C Ortalama ya fl miktar : 535,4 mm Ortalama Nispi Nem : % 67 TOPOGRAFYA: A r da oval k alanlar çok fazla genifl de ildir. Ova ve düzlükler ço unlukla faylar ve da larla s n rlanm flt r. Bu ovalar çöküntü havzalar d r ve sonradan toprak birikmesi olmufltur. Da l k alanlar daha genifl bir yer tutmaktad r. A r da da l k arazinin büyük bir k sm yayla olarak kullan lmaktad r. fiehirleflme alanlar göl ve akarsu çökelleri üzerindedir. TOPRAK YAPISI: klim,topografya ve ana maddenin farkl l klar nedeniyle A r linde çeflitli büyük toprak gruplar oluflmufltur. Bu toprak gruplar n n yan s ra toprak örtüsünden yoksun baz arazi tipleri de görülmektedir. A açland rma amaçl de erlendirilecek alanlar oldukça s n rl d r. B TK ÖRTÜSÜ: A r da a rl kl olarak ran Turan bitki örtüsü hakim olup. Ayr ca Avrupa Sibirya ve Akdeniz bitkileri de yer almaktad r. Baz lar bitki türleri flunlard r; Fakir topraklar n bitki örtüsü olan Gevenler, Kuflburnu, Akçaa aç, Papaz Küla, 62 endemik bitki tespit edilmifltir. A AÇLANDIRMA 1. REHAB L TASYON 5. TOPLAM 15. EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () A açland rma Erozyon Kontrolu Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () A açland rma Erozyon Kontrolu Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma

14 5 6 AMASYA ANKARA Normal Orman 79.91, Bozuk Orman 113.7,5 Toplam Orman ,5 Ormans z 369.5,5 Genel Alan , 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma Erozyon kontrolü Mera slah 2.31 KL M: Kuzeyde Karadeniz iklimi ile güneyde Karasal iklim aras nda iç geçit iklimi karakterine sahiptir. Karadeniz k y fleridine paralel olarak uzanan kuzeydeki s rada lar, Amasya ikliminin kuzeyde hüküm süren l k Karadeniz iklimine benzerli ini azaltmaktad r. Amasya, di er Orta Karadeniz illerine göre daha sert ve kurak bir iklim özelli i ile ç Anadolu iklimine daha çok benzerlik göstermektedir. En düflük s cakl k : -2,4 C En yüksek s cakl k : 45, C Ortalama ya fl miktar : 448,5 mm Ortalama Nispi Nem : % 66 TOPOGRAFYA: l ve ilçe merkezlerini çevreleyen ve sarp topografyay oluflturan da l k alanlar ile, bunlar n aras nda düz ve engebesiz topografyay oluflturan Geldingen, Suluova, Merzifon ve G.Hac köy Ovalar d r. lin topografik olarak en sarp ve yüksek kesimi Akda olup, "Tasl Tepe" mevkii 2.62 rak m yla zirveyi oluflturur. TOPRAK YAPISI: Ana kaya kalker, yeflil kayaçlar ve yamaç molozlar ile alüvyondan oluflmufltur. Samsun ç k fl Tersakan n do u ve bat s ile Tokat ç k s nda zemin yap s kireç tafl d r. Yap n n di er bir özelli i ise kalker arazisinin genifl bir yer tutmas d r B TK ÖRTÜSÜ: Yükseklerde sar çam, karaçam ve kay n, düflük rak mlarda k z lçam, ard ç, mefle, gürgen ve titrek kavak yay l fl göstermektedir. Bunun yan nda yabani ahlat ve erik gibi a açç klar, sürünücü ard ç gibi çal formlar da vard r Normal Orman ,5 Bozuk Orman ,5 Toplam Orman , Ormans z , Genel Alan , 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma Erozyon kontrolü Mera slah KL M: lin genifl arazisinde yer yer iklim farkl l klar görülür. Güneyde, ç Anadolu ikliminin bariz özellikleri olan step iklimi, kuzeyde ise, Karadeniz ikliminin l man ve ya fll halleri görülebilir. Kara ikliminin hüküm sürdü ü bu bölgede k fl s cakl klar düflük, yaz ise s cak geçer. En düflük s cakl k : -21,5 C En yüksek s cakl k : 4,8 C Ortalama ya fl miktar : 41,2 mm Ortalama nispi nem : % 6 TOPOGRAFYA: Ankara l i ç Anadolu Bölgesinin oldukça engebeli Kuzey kesimini kapsar. Güneydeki Konya bölümünün az dalgal düzlüklerinden Kuzeye, Karadeniz da lar n n iç s ralar na do ru gidildikçe daha da l k bir görünüm kazan r. TOPRAK YAPISI: Alüviyal, Hidromorfik Alüviyal, Kolüvyal, Kireçsiz kahverengi orman top., Vertisol, Organik, Kahverengi orman, Regosol, Tuzlu- Sodik (çorak) topraklar bulunmaktad r. B TK ÖRTÜSÜ: Bölgenin yayg n bitki örtüsünü otsu bitkilerden oluflturmaktad r. Fakat de iflik yüksekliklerde ve nem oranlar farkl topo rafik alanlarda farkl bitki topluluklar bulunmaktad r. Bunlar i de, sö üt, akkavak ve karakavak, ceviz, dut ve karaçam, ard ç ve sar çam bulunmaktad r Özel a açland rma A AÇLANDIRMA 83. REHAB L TASYON 8. TOPLAM Özel a açland rma A AÇLANDIRMA 6. REHAB L TASYON 1. TOPLAM 16. EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () A açland rma A açland rma Erozyon Kontrolu Erozyon Kontrolu Mera Islah Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma

15 7 8 ANTALYA ARTV N Normal Orman ,9 Bozuk Orman , Toplam Orman ,9 Ormans z ,2 Genel Alan ,1 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma Erozyon kontrolü KL M: klimi genel olarak Akdeniz iklimine girmektedir. Yazlar s cak ve kurak, k fllar l k ve ya fll olarak ifade edilen iklim tipi di er bir de iflle "Mutedil Deniz ve S cak Deniz klim S n f "na girer, daha iç kesimlerde ise "So uk Yar -Kara klim" tipi görülmektedir. En düflük s cakl k : -4, C En yüksek s cakl k : 45, C Ortalama ya fl miktar : 1126,6 mm Ortalama Nispi Nem : % 64 TOPOGRAFYA: l arazisinin ortalama olarak %77.8'i da l k, %1.2'si ova, %12'si ise engebeli bir yap ya sahiptir. Anakaya kireçtafllar ndan oluflmufl bu da lar ve platolar alan nda, kireçtafllar n n erimesiyle de iflik karst topografyas oluflmufltur. TOPRAK YAPISI: Ovada traverten, da l k k s mlar ise kalker anakayadan oluflan s fizyolojik derinli i fazla ince tekstürlü topraklardan oluflmaktad r. B TK ÖRTÜSÜ: Do al bitki örtüsü yönünden çok zengindir. K y dan uzaklafl l p Toros'lar n eteklerine gelindi inde, Akdeniz ülkelerine özgü maki bitki türleri ile k z lçam, karaçam, sedir, servi, mefle, ard ç, göknar gibi türlerden oluflmaktad r. Normal Orman ,5 Bozuk Orman ,5 Toplam Orman , Ormans z , Genel Alan , 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma 5.73 Erozyon kontrolü KL M: klimin karakteristi i, k fllar n l k, yazlar n s cak ve çok yüksek ya fllar n s kça görülmesidir. En düflük s cakl k : -11,9 C En yüksek s cakl k : 41,6 C Ortalama ya fl miktar : 719,1 mm Ortalama nispi nem : % 65 TOPOGRAFYA: l topraklar büyük ölçüde engebeli ve da l kt r; il topraklar n n büyük bir bölümünü sarp ve geçit vermeyen da lar kaplam flt r. Yüksekli i yer yer 3. m.yi aflan bu s ra da lar hem denize hem de birbirine paralel olarak uzan r. Ova olarak nitelendirilebilecek alanlar, Arhavi ve Hopa k y fleridindeki alüvyal düzlüklerdir. TOPRAK YAPISI: Artvin ili, volkanik kayaçlar n yayg n oldu u bir bölgede yer al r. Volkanik külteler, granit, granodiyorit ve siyenit özellikli ö elerden oluflmufltur. Meyilin yüksek olmas ndan dolay genelde derin topraklar oluflmam flt r. B TK ÖRTÜSÜ: ldeki ormanlar n büyük bölümünü i ne yaprakl a açlar oluflturmaktad r. 1 m yükseltiden sonra kar fl k ormanlar bafllar. 16 m den sonra ise i ne yaprakl lar egemendir. Etek kesimlerinde do u ladini yayg nd r. Buralarda yer yer kay n a açlar da bulunmaktad r. Orta yükseltilerde sar çamlar ve ladinler kar - fl k durumdad r. Mera slah Mera slah Özel a açland rma A AÇLANDIRMA 19, REHAB L TASYON 8, TOPLAM 99, Özel a açland rma A AÇLANDIRMA 44. REHAB L TASYON 8. TOPLAM 124. EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () A açland rma A açland rma Erozyon Kontrolu Erozyon Kontrolu Mera Islah Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma

16 9 1 AYDIN BALIKES R KL M: Akdeniz in bir yan uzant s olan Ege Denizinin etkisi nedeniyle l de genel olarak Akdeniz iklim tipi yayg n olup; yazlar kurak ve s cak, k fllar n l k ve ya fll geçmektedir. En düflük s cakl k : -5,2 C En yüksek s cakl k : 44,6 C Ortalama ya fl miktar : 628,4 mm Ortalama nispi nem : % 63 TOPOGRAFYA: l, orta ve bat kesiminde verimli ovalar, kuzey ve güneyi da lar ile çevreli Büyük Menderes Havzas üzerinde bulunmaktad r. Ayd n Ovas, Koçarl Ovas, Söke Ovas ve Balat Ovas gibi ovalar tar m yap lan alanlard r. TOPRAK YAPISI: Mikaflist, serpantin, kalker, granit anakayalardan oluflan muhtelif tür topraklar bulunmaktad r. Topraklar a açland rma çal flmalar na uygundur. Ovalarda alivüyal verimli topraklar bulunmaktad r. B TK ÖRTÜSÜ: Akdeniz bitki türlerine sahiptir. lin topraklar n n % 3'u ormanlarla kapl d r. Ormanlar k z lçam, f st kçam, karaçam, kestane, mefle türlerinden oluflmaktad r. Normal Orman ,5 Bozuk Orman ,5 Toplam Orman , Ormans z , Genel Alan , KL M: Bal kesir Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi aras ndaki geçifl bölgesinde bulunmaktad r. Bu nedenle her iki iklimin özelliklerini yer yer görmek mümkündür. En düflük s cakl k : -12,2 C En yüksek s cakl k : 42,4 C Ortalama ya fl miktar : 628,9 mm Ortalama nispi nem : % 68 TOPOGRAFYA: Fazla engebeli olmayan Bal kesir topraklar büyük ölçüde dalgal düzlüklerden oluflur. TOPRAK YAPISI: Bal kesir linde da l fl gösteren topraklar, 4 ayr grup olarak kendini göstermektedir. Metamorfik flist, granit ve granodiyonit ile volkanik kayaçlardan oluflan topraklar a açland rmaya uygundur. B TK ÖRTÜSÜ: Üst tabakada 6-7 rak mlar aras nda K z lçam hakimdir. Üst rak mlarda Karaçam, Kay n, Göknar asli a aç türleridir. Kestane Mefle, K z la aç, Ç nar a açlar bulunmaktad r. Alt tabakada Cistus (Laden), Erica, Karaçal, Bö- ürtlen, Sarmafl k bitkileri ile Kekik, Adaçay, Sumak gibi t bbi bitkiler aç s ndan da çok zengindir. Normal Orman , Bozuk Orman , Toplam Orman , Ormans z ,3 Genel Alan ,3 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma A açland rma Erozyon kontrolü Erozyon kontrolü Mera slah 1.3 Mera slah Özel a açland rma A AÇLANDIRMA 15. REHAB L TASYON 8. TOPLAM Özel a açland rma A AÇLANDIRMA 44. REHAB L TASYON 1. TOPLAM 144. EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () A açland rma A açland rma Erozyon Kontrolu Erozyon Kontrolu Mera Islah Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma

17 11 12 B LEC K B NGÖL Normal Orman , Bozuk Orman ,5 Toplam Orman ,5 Ormans z , Genel Alan ,5 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma 11.2 Erozyon kontrolü 829 Mera slah Özel a açland rma KL M: Bilecik ilinde, Marmara ve ç Anadolu Bölgeleri nin geçifl k sm nda konumlanm fl olmas, su kaynaklar ve farkl l k gösteren topo rafyas na paralel olarak 3 farkl iklim tipi görülmektedir. Bilecik ili Marmara Bölgesinde bulundu undan yazlar s cak ve kurak, k fllar l k ve az ya- fll merkezi Akdeniz iklimi hakimdir. Bölgede görülen rejim tipi, merkezi Akdeniz ya fl rejim tipidir. Sonbahar ve k fl en ya fll iki mevsim olup, yaz en kurak mevsimdir. Bilecik iklimi ç Anadolu bölgesinin karasal iklimiyle Marmara Bölgesinin denizsel ve liman iklimleri aras nda bir geçifl iklimi niteli i tafl maktad r. En düflük s cakl k : -14,3 C En yüksek s cakl k : 41, C Ortalama ya fl miktar : 447,8 mm Ortalama Nispi Nem : % 56 TOPOGRAFYA: Yeryüzü flekillerini, tepelik alanlar, dik ve derin vadilerle yar lm fl afl nm fl düzlükler oluflturmaktad r. Topraklar n yaklafl k % 32 sini da lar, %7 sini ovalar, %6 n yaylalar ve platolar kaplamaktad r. TOPRAK YAPISI: lin büyük bir bölümü Kahverengi Orman topraklar ile kapl d r. Bölgenin bat s nda k rm z ve gri k rm z padzelik topraklar yer al r. Sakarya nehrinin geçti i alüvyal ovalar n iki yan nda uzanan yamaçlar, genellikle afl nm fl topraklarla örtülüdür. B TK ÖRTÜSÜ: lin yaklafl k % 5'si ormanlarla kapl d r. A rl kl olarak ibreli a aç türlerinden oluflan ormanlarda Kay n, mefle, diflbudak gibi yaprakl türlerde yer almaktad r. lin % 6 s çay r ve meralarla kapl d r. % 33 lük bölüm tar m alanlar ndan oluflmaktad r. A AÇLANDIRMA 3, REHAB L TASYON 4, TOPLAM 43, KL M: l genelinde kara iklimi hüküm sürer. Yazlar s cak ve kurak, k fllar so uk ve sert geçer. En düflük s cakl k : -25,1 C En yüksek s cakl k : 42, C Ortalama ya fl miktar : 962,1 mm Ortalama Nispi Nem : % 56 TOPOGRAFYA: l s n rlar içinde arazi oldukça engebeli ve yüksektir. Da lar ve tepelik alanlar çok genifl bir yer kaplar. Bingöl de da lar orta k s mlarda birbirinden uzaklaflarak genifllemifl ve bu geniflleyen yerde Bingöl Ovas meydana gelmifltir. Bu ovay bir çok akarsular çeflitli yönlerde parçalanm flt r. TOPRAK YAPISI: Anakaya bazalt ve andezittir. A açland rmaya uygun derin topraklar mevcuttur. Vadilerde alüviyal topraklar görülmekle beraber, bu topraklar organik maddece de iflikliler göstermektedir B TK ÖRTÜSÜ: Büyük ölçüde Mefle den oluflan ormanlar n büyük bölümü baltal k ve bozuk baltal k niteli indedir. lin yaklafl k % 51 i çay r ve meralarla kapl d r. 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma Erozyon kontrolü 828 Mera slah Özel a açland rma 6.66 EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () Normal Orman ,5 Bozuk Orman , Toplam Orman ,5 Ormans z Genel Alan 84.34,5 A AÇLANDIRMA 29. REHAB L TASYON 4. TOPLAM 69. EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () A açland rma Erozyon Kontrolu Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma A açland rma Erozyon Kontrolu Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma

18 13 14 B TL S BOLU Normal Orman Bozuk Orman Toplam Orman Ormans z Genel Alan SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma 2.65 Erozyon kontrolü Mera slah 74 Özel a açland rma KL M: klimi, gerçekte do unun sert ve karasal iklimiyle Akdeniz iklimi aras nda bir geçifl niteli i göstermektedir. lde k slar so uk, yazlar ise s - cak ve kurak geçer. En düflük s cakl k : -22, C En yüksek s cakl k : 38, C Ortalama ya fl miktar : mm Ortalama nispi nem : % 66 TOPOGRAFYA: Bitlis in ortalama yüksekli- i 165 metredir.bitlis ilinin yeryüzü flekillerini Van Gölü nün güneyinde ve kuzeyinde bulunan, genellikle volkanik bir yap gösteren da lar ile bunlar n üzerindeki düzlükler belirler. lin güneyindeki da lar Güneydo u Toroslar n uzant s biçimindedir. TOPRAK YAPISI: lde görülen iklim ve jeolojik yap farkl l klar ile vejetasyondaki çeflitlilik, de iflik özelliklere sahip topraklar n oluflumuna neden olmufltur. Topraklar genel olarak k rm z kahverengi topraklardan oluflmaktad r. B TK ÖRTÜSÜ: Bitlis in bitki örtüsü, iklim özelli ine ba l olarak de ifliklikler göstermektedir. Karasal iklimin sürdü ü ilde hakim bitki örtüsü step ve bozk rd r. Bunlar ya fllar n bol oldu u dönemde yefleren yaz n kurakl k ve s cakl kla birlikte kuruyan otlardan oluflur. Bitki örtüsü bak - m ndan çay r, otlak ve meralar n genifl yer tuttu- u yayla görünümündedir. Ormanlar a rl kl olarak mefle, ard ç, akçaa aç ve diflbudak a açlar ndan oluflmaktad r. A AÇLANDIRMA 27, REHAB L TASYON 4, TOPLAM 67, Normal Orman ,2 Bozuk Orman ,9 Toplam Orman ,1 Ormans z ,8 Genel Alan ,9 % 38 % 16 % SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma Erozyon kontrolü Mera slah Özel a açland rma KL M: klim; Bat Karadeniz ard, Marmara ve ç Anadolu iklim m nt kalar n n geçit yerinde ve bu üç iklimin tesiri alt ndad r. En düflük s cakl k : -22,6 C En yüksek s cakl k : 39,3 C Ortalama ya fl miktar : 546,6 mm Ortalama nispi nem : % 73 TOPOGRAFYA: Bolu il alan n n yaklafl k yüzde 56's, rak mlar m ye kadar ç kan da larla kapl d r. Da lar kuzeydo u-güneybat do rultusunda s ralanan ve oluflumlar nda Kuzey Anadolu fay kufla hareketinin etkisi bulunan ovalarla bölünmüfltür. Bolu ili do al göl say s bak m ndan da zengin say lan illerimizden biridir. TOPRAK YAPISI: Bolu ili topraklar, toprak yap s bak m ndan iki grupta toplanabilir. Birinci grup topraklar, yöredeki çukur alanlarda oluflan, e imi az, derin alüvyal topraklard r. kinci grup topraklar ise, alüvyal alanlardan bafllayarak e imi gittikçe artan tar ma elverifllili i, e im ve toprak tutma özelli ine göre, de iflerek ormanl k ya da da l k alanlara dönüflen topraklard r. B TK ÖRTÜSÜ: Türkiye nin bu flora zenginli inde önemli yeri olan bölgelerden biri Bolu bölgesidir. Tür say s 882 kadard r. Bunlar n 84 ü Türkiye endemik türlerindendir. Sadece Bolu ya endemik olan 3 tür bulunmaktad r. A AÇLANDIRMA 13. REHAB L TASYON 8. TOPLAM 93. EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () A açland rma Erozyon Kontrolu Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma A açland rma Erozyon Kontrolu Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma

19 15 16 BURDUR BURSA Normal Orman , Bozuk Orman ,5 Toplam Orman ,5 Ormans z , Genel Alan ,5 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma 4.78 Erozyon kontrolü Mera slah Özel a açland rma KL M: lde genellikle; k fllar so uk ve ya fll, yazlar s cak ve kurakt r. ç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesi aras nda geçit iklimi özelli ine sahiptir. ç Anadolu ikliminin daha fazla tesiri alt ndad r. En düflük s cakl k : -14, C En yüksek s cakl k : 39, C Ortalama ya fl miktar : 427,7 mm Ortalama nispi nem : % 57 TOPOGRAFYA: Genel olarak Toroslar n iç k sm nda yer alan Burdur, dalgal plato görünümündedir. Yüzey flekilleri aç s ndan; l topraklar - n çevreleyen da lar ve aralar na s k flm fl düzlükler, güney ve güneydo udaki yüksek yaylalar ve güneybat daki taban kesimi oval k engebeli plato olmak üzere üç ana bölüme ayr labilir. TOPRAK YAPISI: Genel olarak killi ve kireçli olup, gri, k rm z ms, kahverengi ve koyu gri renkli görünümündedir. Akarsular n tesiri alt nda kalan erozyonlarla meydana gelen ova düzlüklerindeki topraklar ise alüvyon karakterli olup tar - ma elverifllidir. B TK ÖRTÜSÜ: lde ormanlar daha çok da l k alanlar ve dik yamaçlarda yer almaktad r. Eflik k s mlarda ise, maki ve sert yapraklardan oluflan bir bitki örtüsü vard r. Burdur ormanlar, k z lçam, karaçam, sedir, ard ç ve mefle a açlar ndan oluflmaktad r. A AÇLANDIRMA 38. REHAB L TASYON 5. TOPLAM 88. Normal Orman 37.27,3 Bozuk Orman ,6 Toplam Orman ,9 Ormans z ,2 Genel Alan ,1 A açland rma Erozyon kontrolü 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR Mera slah Özel a açland rma KL M: lde Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi aras nda bir geçifl iklimi tipine sahiptir. K fllar n çok sert geçmedi i ilde yaz dönemlerinde de kurakl k görülmektedir. En düflük s cakl k : -16,4 C En yüksek s cakl k : 43,8 C Ortalama ya fl miktar : 676,6 mm Ortalama nispi nem : % 69 TOPOGRAFYA: Bursa ilinin yeryüzü flekillerini, birbirinden efliklerle ayr lm fl çöküntü alanlar, yüksek olmayan da lar, yükseklikleri kimi yerde 1 m ye ulaflan ovalar oluflturur. TOPRAK YAPISI: Bursa linde bulunan bafll ca toprak çeflitleri yayg nl k s ras na göre flöyledir. Rendzina Topraklar, Vertisol Topraklar, Kahverengi Topraklar, Kireçsiz Kahverengi Topraklar, Kireçsiz Kahverengi Orman Topraklar, Alüvyal Topraklar, K rm z Kahverengi Akdeniz Topraklar d r. B TK ÖRTÜSÜ: Bursa do al bitki örtüsü aç s ndan zengin bir ildir. l alan n n yaklafl k %4' ormanlarla kapl d r. Ormanlarda k z lçam, karaçam, göknar, kay n, mefle, kestane, hlamur, ç nar, gürgen gibi birçok tür yer almaktad r. Marmara k y lar nda makiler ve zeytinlikler egemendir. A AÇLANDIRMA 15. REHAB L TASYON 5. TOPLAM 65. EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () A açland rma A açland rma Erozyon Kontrolu Erozyon Kontrolu Mera Islah Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma

20 17 18 ÇANAKKALE ÇANKIRI Normal Orman ,5 Bozuk Orman ,5 Toplam Orman , Ormans z , Genel Alan , 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma Erozyon kontrolü 9 Mera slah Özel a açland rma A açland rma Erozyon Kontrolu Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () KL M: Bulundu u yer nedeniyle geçifl iklimi özellikleri gösterir. Genel olarak Akdeniz ile Karadeniz iklimi aras nda bir durum arz eder. En düflük s cakl k : -11,2 C En yüksek s cakl k : 38,8 C Ortalama ya fl miktar : 599,6 mm Ortalama nispi nem : % 71 TOPOGRAFYA: Çanakkale li genellikle da ve tepelerle kapl alanlar n vadilerin yar lmas yla oluflan engebeli bir yap göstermektedir. l de oval k alanlar az yer kaplar. TOPRAK YAPISI: lin de iflik topo rafyas, iklimi ve jeolojik yap farkl l klar ile vejetasyondaki çeflitlilik, de iflik özelliklere sahip topraklar n oluflmas na neden olmufltur. Kalker gronadiyolit, bazalt, andezit filifller ve kireç tafllar ndan oluflan killi, killi balç k, kumlu balç k topraklar bulunmaktad r. B TK ÖRTÜSÜ: Bitki örtüsü çeflitlilik göstermektedir. lin alt seviyelerinde K z lçam ormanlar karakteristiktir. Bütün Akdeniz Bölgesinde görüldü ü gibi, tahrip gören ormanlar n yerini maki topluluklar alm fl, maki topluluklar n n da tahrip görmesiyle garigler oluflmufltur. A AÇLANDIRMA 4, REHAB L TASYON 8, TOPLAM 12, KL M: Karadeniz iklim kufla nda ç Anadolu Bölgesine özgü kara iklimine geçifl kufla nda yer almas na ra men Çank r da genellikle ç Anadolu ya özgü iklim hüküm sürmektedir. En düflük s cakl k : -23,9 C En yüksek s cakl k : 42,4 C Ortalama ya fl miktar : 42,1 mm Ortalama nispi nem : % 65 TOPOGRAFYA: lin yüzölçümünün % 61'i engebelidir. Vadi fleklinde düz araziler mevcuttur. TOPRAK YAPISI: lin bafll ca toprak türleri; alüvyal, kestane renkli, kahverengi orman ve kahverengi topraklard r. Ayr ca tuzlu ve jipsli topraklar büyük alanlar kaplar. Bu yap lar a açland rmaya uygun de ildir. B TK ÖRTÜSÜ: Çank r ilinde do al bitki örtüsü üst floras karaçam, sar çam, ard ç, mefle ve göknar gibi orman a açlar ile ahlat, k z lc k gibi meyve a açlan teflkil eder. 26 SONU T BARI LE YAPILAN ÇALIfiMALAR A açland rma Erozyon kontrolü Mera slah Özel a açland rma A açland rma Erozyon Kontrolu Mera Islah Di er Kurum ve Kurulufllar A açland rma EYLEM PLANI LE YAPILACAK ÇALIfiMALAR () Normal Orman 81.74, Bozuk Orman ,5 Toplam Orman 16.31,5 Ormans z ,5 Genel Alan A AÇLANDIRMA 2. REHAB L TASYON 4. TOPLAM

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Veysel ERO LU Çevre ve Orman Bakan

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Veysel ERO LU Çevre ve Orman Bakan ÖNSÖZ Türkiye; topo rafik yap s, iklimi, uygulanan zirai yöntemleri, afl r mera ve orman tahribat ve topraklar n ço unlukla erozyona duyarl olmas dolay s yle Dünya da yüksek seviyede erozyona maruz kalan

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M CO RAFYA TÜRK YE N N KL M ÖRNEK 1 : Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya fll olan, yaz n afl r s caklar n, k fl n afl r so uklar n görülmedi i bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye nin afla daki co

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER 0/18 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İZMİR BULUŞMASI 26 OCAK 2007 1/18 İklim Değişikliği 970 Atmosferdeki CO 2 konsantrasyonu

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S

CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S CO RAFYA TÜRK YE N N EKONOM S ÖRNEK 1 : Afla daki enerji kaynaklar n n hangisiyle çal - flan santraller, kulland enerji kayna ndan uzak bir yere kurulamaz? A) Petrol B) Akarsu C) Kömür D) Do algaz E) Uranyum

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi İÇİNDEKİLER 1. bölüm Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi 1. Çevre Bozulması ve Çevre Eğitiminin Doğuşu... 1 2. Çevre Eğitiminin Anlamı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi... 3 3.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN RAPORU 1. PLANLAMANIN

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SORULARLA KISACA ÖZEL A AÇLANDIRMA.

SORULARLA KISACA ÖZEL A AÇLANDIRMA. SORULARLA KISACA ÖZEL A AÇLANDIRMA. 1-Özel A açland rma Nedir? Bozuk vas fl orman alanlar nda ve bo orman topraklar nda, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel ki ilerin mülkiyetindeki alanlarda Çevre ve

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU

ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI ERZURUM KONAKLI BÖLGESİ KIŞ TURİZM MERKEZİ RAPORU Turizm Raporları No:2 Süleyman TOY Emine Bilgen EYMİRLİ Murat KARAPINAR Erzurum 2010 KUZEYDO U ANADOLU KALKINMA AJANSI

Detaylı