AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin genel tarihçesi anlatýlmýþtýr. Toplantýda GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ayrýca, Slovenya'nýn AB üyeliðinin tetiklediði birtakým deðiþiklerle ilgili bilgi verilmiþ ve toplamda üç tane 7-10 Eylül 2009 tarihleri transfüzyon merkezi olduðuna dikkat çekilerek, a r a s ý n d a F a s ý l 2 8 merkezler arasýnda kurulmuþ olan iletiþim aðý hakkýnda Tüketicinin ve Saðlýðýn bir sunum yapýlmýþtýr. Korunmasý kapsamýnda ele alýnan Kan ve Kan Ürünleri Ýkinci gün ise Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezi ve konusunda 6 kiþilik bir Kýzýl Haç yetkililerinin katýlýmýyla, kan baðýþý h e y e t i n k a t ý l ý m ý y l a yapýlmakta olan bir kasabaya ziyaret gerçekleþtirilerek, Slovenya nýn baþkenti baðýþ esnasýnda izlenen prosedüre iliþkin Ljubljana ya çalýþma ziyareti gerçekleþtirilmiþtir. incelemelerde bulunulmuþtur. Kan baðýþýnýn yerinde Saðlýk Bakanlýðý Bakanlýk Müdürü baþkanlýðýnda incelemesi yapýldýktan sonra, Ljubljana Kan oluþturulmuþ olan bu heyette, Kan Bankasýndan 4 tane Tr a n s f ü z y o n M e r k e z i n e s o n b i r z i y a r e t temsilci ile Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi gerçekleþtirilerek kanýn toplanmasý, iþlenmesi ve temsilcisi de yer almaktaydý. depolanmasý ile ilgili olan birimlerde uygulanan prosedürlere iliþkin bilgi alýnmýþtýr. Ýlgili birimlerdeki Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý (MUP) uygulamalar incelendikten sonra, sorularýn kapsamýnda Fasýl 28 Tüketicinin ve Saðlýðýn cevaplandýrýlmasý ve Kalite Yönetim Biriminin Korunmasý konusuna yönelik, 2009 yýlý içerisinde çalýþmalarýna iliþkin bilgi verilmesi için bir kapanýþ gerçekleþtirilmesi planlanan faaliyetlerle ilgili bir toplantýsý yapýlmýþtýr. çalýþma planý hazýrlanmýþ ve söz konusu çalýþma ziyareti de bu program çerçevesinde öngörülmüþtür. Bu çalýþma ziyareti ile Tüketicinin ve Saðlýðýn Korunmasý SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMA kapsamýnda ele alýnan Kan ve Kan Ürünleri konusu ile GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ilgili diðer modellerin incelenmesi hedeflenmiþtir. Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý (MUP) Ýki günü kapsayacak þekilde hazýrlanmýþ olan program kapsamýndaki Fasýl 28 Tüketicinin ve Saðlýðýn çerçevesinde, ilk toplantý Slovenya Saðlýk Korunmasý çerçevesinde yürütülmekte olan Saðlýðýn Bakanlýðýnda gerçekleþtirilmiþ ve Saðlýk Bakanlýðý Korunmasý konusuna iliþkin Eylül ayýnda teknik yetkilileri tarafýndan Slovenya Saðlýk Sistemi ile ilgili yardým alýnmýþtýr yýlýný kapsayan çalýþma bilgi aktarýlmýþtýr. Söz konusu sunumu takiben, programýnda öngörülen faaliyetlere baðlý olarak ve Slovenya Kýzýl Haç sistemi ile ilgili baþka bir sunum öncelikli alan olan Doku, Hücre ve Organ Nakli gerçekleþtirilerek, Kýzýl Haç'ýn çalýþmalarýna iliþkin konusuna yönelik çalýþma grubu tarafýndan kaleme genel bilgi verilmiþtir. Slovenya Saðlýk Bakanlýðýnda alýnan yasa tasarýsýnýn ilk taslaðý gözden geçirilmiþtir. gerçekleþtirilen toplantý sonrasýnda, Slovenya Týbbi 16 ve 17 Eylül tarihlerinde gerçekleþtirilmiþ olan bu Ürünler ve Týbbi Cihazlar ile ilgili yetkili otoriteye çalýþmada, yasa tasarýsý detaylý bir þekilde incelenmiþ ziyaret gerçekleþtirilmiþ ve bu kurum bünyesinde v e u z m a n t a r a f ý n d a n y a p ý l a n ö n e r i l e r yürütülmekte olan sektörlerle ilgili bilgi aktarýlmýþtýr. deðerlendirilmiþtir. Çalýþma sonucunda, ortaya çýkan Söz konusu kurum tarafýndan ilaçlarýn kalite görüþler çalýþma grubu ile tartýþýlmýþ, bu doðrultuda kontrolünün yapýldýðýna ve kan ürünleri ile ilgili ise önerilen deðiþikliklerin bir sonraki toplantýya kadar kurum bünyesinde ayrý bir bölümün oluþturulduðuna yasa tasarýsýna eklenip, ikinci taslaða iliþkin uyum dikkat çekilmiþtir. Birinci günün son toplantýsý ise, tablosunun hazýrlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 ÞÝRKETLER HUKUKU ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMA Seçim öncesinde AB üyesi devletlerin hükümet ve GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ devlet baskanlar na seçildigi takdirde 5 y ll k strateji ve Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý (MUP) eylem plan anlatmýs, destek almak için büyük ugras kapsamýnda Fasýl 6 Þirketler Hukuku konusuna iliþkin 2- vermisti. 4 Eylül 2009 tarihlerinde Maltalý uzmanlarla bir çalýþma Barroso oylama sonrasý gördügü genis destek için gerçekleþtirilmiþtir. Söz konusu çalýþmada, öncelikli Parlamentoya tesekkür etti. Simdi AB üyesi ülkeler, alanlardan biri olan Hesap Uzmanlýðý ve Düzenleyici Barroso'nun olusturacagý II. Dönem Komisyonu için Kurullar Yasa Tasarýsý ve bir diðer öncelikli alan olan yeni isimler önerecekler. Avrupa Parlamentosu Baskaný Resmi Kabz Memurluðu ve Þirketler Mukayyitlik Jerzy Buzek, yeni isimler konusunda gecikme Dairesi otomasyon projesi ele alýnmýþtýr. yasanmamasý ve yeni Komisyonun hýzla olusturulup ilk olarak, 2 ve 3 Eylül tarihlerinde, çalýþma grubu Hesap göreve baslamasý için üye ülkeleri uyardý. Uzmanlýðý ve Düzenleyici Kurullar Yasa Tasarýsýnýn tüm Yeni Komisyonun Olusumuna Iliskin Öngörüler maddeleri gözden geçirilerek, yapýlmasý gereken AB'nin önceliklerindeki büyük degisiklikleri yans deðiþikliklere dikkat çekilmiþ ve bu deðiþikliklerle ilgili tmak ve Avrupa Komisyonunda liderlik kavram n daha öneriler tartýþýlmýþtýr. 4 Eylül Cuma günü ise, söz fazla ön plana ç karmak amac yla yeni bir Komiserler konusu yasa tasarýsýna iliþkin çalýþma grubu tarafýndan kurulu olusturulmas ve bu kurul taraf ndan birkaç yeni hazýrlanmýþ olan kavram belgesi üzerinde inceleme veya yeniden sekillendirilmis portföy olusturulmas yapýlmýþ ve uzmanlardan konuya iliþkin önerileri bekleniyor. alýnmýþtýr. Son olarak ise, Resmi Kabz Memurluðu ve Þirketler Mukayyitliði Dairesi için öngörülmüþ olan Bu yeni görevlerin AB üye devletleri aras nda her bir otomasyon projesi ele alýnmýþ ve bu projenin portföyün yetki alanýnýn ve hangi ülkeye hangi gerçekleþtirilmesi için nasýl bir yasal zemin komiserligin verilecegine iliskin ç lgýnca pazarlýklara oluþturulacaðýna iliþkin daire yetkilileri ile yol açmasý beklenirken, yüksek düzeyli degisikliklerin deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Farklý görüþler en fazla iklim ve göç komiserliklerinde yapýlmasý deðerlendirilerek nasýl bir yasa deðiþikliði yapýlacaðý ile çesitli çevrelerce büyük olasýlýk olarak görülüyor. ilgili görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur. Politika portföylerinin yeni isim verilmesi veya Yasa tasarýsý ile ilgili gerekli görülen deðiþiklikler yeniden yapýlandýrýlmasý ulusal hükümetlerde oldugu yapýldýktan ve ikinci taslak temel alýnarak hazýrlanacak gibi Avrupa Birliginde de sýk rastlanan bir durum. Bu olan uyum tablosu tamamlandýktan sonra, bir sonraki tür degisiklikler genellikle siyasi talepler veya islevlere çalýþmanýn yapýlmasýna karar verilmiþtir. göre sekilleniyor. Ünvan ve yetki alan nda degisiklikler bir komiserin itibar üzerinde önemli rol oynuyor. Ticaret, rekabet veya tarým gibi çok degerli birkaç B A R R O S O Y E N I D E N K O M I S Y O N portföy AB'nin ilk insasýndan bu yana pek fazla BASKANLIGINA SEÇILDI degisiklige ugramadan yoluna devam etmeyi basard. Avrupa Komisyonu Baskan Portekizli Jose Manuel Ancak aralar nda adalet, iç isleri, çevre, enerji ve bilgi Durao Barroso, tek aday olarak girdigi Komisyon toplumu gibi diger portföylerin büyük bir kýsmý Baskanl g seçimini kazand. Barroso'ya 382 evet, 219 degisikliklere maruz kaldý. hay r oyu çýktý. 117 kisi oylamaya kat lmad. Uzun tart smalara neden olan Baskanl k seçimi ard ndan Barroso gelecek 5 y l için Komisyon Baskanl g n yürütecek. AB'DEN DOMUZ GRIBI ASISINA ONAY GELDI Seçimin Lizbon Anlasmas 'n n onay sonras na b rak Avrupa'da sagl k kuruluslar geçen hafta bir tavsiyede lmas önerilmis, ancak bu kabul görmemisti. AB bulunarak iki domuz gribi as n n onaylanmas n ve liderleri, son zirvede, 53 yas ndaki Barroso'nun bes y l genis çapl as laman n birkaç hafta içerisinde baslat daha görevde kalmas na onay vermisti. Genel kuruldaki lmas n istedi. oylamada Hristiyan Demokrat, Avrupa Ilaç Kurulu (EMEA) uzmanlar ndan olusan bir Liberal ve Muhafazakar gruplar n komite ilk H1N1 domuz gribi as s na onay verdi. üyelerinin özellikle Barroso'yu GlaxoSmithKline ve Novartis taraf ndan üretilen as destekledigi gözlendi. lara Pandemrix ve Focetria ad verildi. Sosyalist Grup ''küresel mali H 1 N 1 v i r ü s ü n e k a r s krizde etkisiz kaldýgý'', Yesil Grup gelistirilen asýlar simdi ise ''küresel ýsýnma karsýsýnda Avrupa Komisyonundan etkili politikalar gelistiremedigi'' o n a y b e k l i y o r. O n a y g e r e k ç e s i y l e B a r r o s o ' y u s ü r e c i n i n g ü n desteklemeyecegini aç klam st. alabilecegi ve salg n hastal klara kars gelistirilen as lar Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 için düzenleme sisteminin h zland r lacag belirtiliyor. Baxter'in üzerinde çal st g bir üçüncü as da komiteye teslim edildi ancak onay alamad. Bununla birlikte EMEA komitesi bu as n n ve diger müracaatlarla ilgili degerlendirmelerin devam etmekte oldugunu bildirdi. Komite sözcüsü En k sa zamanda tavsiyede bulunabilmek için Bakter firmas yla birlikte ihtiyac m z olan bütün bilgiyi elde etmek için çal s yoruz dedi. Ilaç üreticileri ve hükümetler yeni H1N1 gribine kars as gelistirmek üzere geçen haziranda bas gösteren salg ndan bu yana çal smalar sürdürüyorlar. Dünya Sagl k Örgütü (WHO) Persembe günü yap lan aç klamada ilaç üreticilerinin her y l dünyan n yaln zca yar s na yetebilecek kadar as üretebileceklerini ve bunun y ll k 3 milyar doz anlam na geldigini dolay s yla hükümetlerin kimin ne kadar s n rl miktarda as alabilecegine karar vermeleri gerektigini duyurdu. Aç klamada ayr ca tek bir dozun sagl kl yetiskinlere ve daha önce virüsten etkilenmis çocuklara yetebilecegini belirtti. Ancak EMEA üç hafta ara ile iki doz tavsiye ediyor. Ilk verilere göre tek dozun yeterli oldugu aç ksa da bu tavsiye karar n n yeni verilerle birlikte yenilenebilecegi bildiriliyor. EMA taraf ndan yap lan yaz l aç klamada Mevsimsel grip as lar yla yasanan bunca y ll k deneyimler yeni bir tür as n n gelistirilmesinin koruma düzeyini ve güvenligini pek fazla etkilemeyecegini göstermistir denildi. AV R U P A ' D A Y Ü Z D E 4 K Ü Ç Ü L M E BEKLENÝYOR Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Ýliþkiler Genel Direktörlüðü bir basýn toplantýsý ve raporla Eylül 2009 Geçici Ekonomik Tahmini'ni açýkladý. Raporun Durgunluktan çýkýlýyor ancak belirsizlik yüksek baþlýklý özetinde, AB ekonomisinin bir dönüm noktasýnda bulunduðu belirtildi için beklenen yüzde 4'lük küçülme tahmini deðiþmedi. Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Ýliþkiler Genel Direktörlüðü, Eylül 2009 Geçici Ekonomik Tahmini'nde, AB geneli ve avro bölgesinde bu yýl için yüzde 4 küçülme öngörüsünü deðiþtirmedi. Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Ýliþkiler Genel Direktörlüðü bir basýn toplantýsýyla, Eylül 2009 Geçici Ekonomik Tahmini'ni açýkladý. Durgunluktan çýkýlýyor ancak belirsizlik yüksek baþlýðý taþýyan rapor özetinde, AB ekonomisinin bir dönüm noktasýnda bulunduðu belirtilerek, Ekonomik durumdaki iyileþmelerin iþaretleri, sonbahar baþlangýcýndan itibaren artan þekilde görünür hale geldi, derin ve uzayan bir durgunluktan duyulan korku azalýyor. Önemli 'karþý rüzgarlarla' birlikte hala yüksek dereceli bir belirsizlik olsa da, son olarak 'arkadan esen r ü z g a r l a r ' g ü ç kazanmýþtýr. Özellikle ekonomi politikasýnda önemli müdahaleler finansal sistemin istikrara kavuþmasý ve ekonomik faaliyetlere desteðin saðlanmasýnda baþarýlý olmuþtur. Bilhassa, ikinci çeyrek verileri AB GSÝH'sýndaki daralma adýmlarýnda önemli bir rahatlamaya (ilk çeyrekte yüzde -2,4'lük azalmadan, yüzde -0.2 azalmaya ulaþarak) iþaret etmektedir. Soru bu pozitif sürprizin büyük ölçüde bir kerelik bir unsuru yansýtýp yansýtmadýðý ya da sürdürülebilir iyileþmenin baþlangýcý olup olmadýðýdýr denildi. Kýsa vadeli görünümde iyimser olmak için birçok neden var Kýsa vadeli görünüm konusunda iyimser olmak için birçok neden olduðunu, finansal koþullarýn yaz boyunca, birkaç finansal göstergenin kriz öncesi seviyesine dönmesiyle önemli iyileþme gösterdiði belirtilen raporda AB dýþý küresel ekonominin istikrara kavuþmasýyla, dýþ ticaret görünümünün daha cesaret verici olduðu da kaydedildi. Envanter göstergelerinde ülkeler arasýnda farklýlýklara rastlansa da iyileþme gayreti görüldüðü, kýsa vadeli görünüm için de iyileþmenin kanýtý iþ alemi ve tüketici güven göstergelerinin son aylarda hemen hemen tüm sektör ve ülkelerde iyileþmesini sürdürdüðü belirtilen raporda, En az diðerleri kadar önemli olan bir konu da içinde bulunulan çeyrek için planlanan, seslendirilmiþ birkaç ihtiyari önlemin yürürlüðe konulmasýdýr denildi. AB'ye üye en büyük yedi devlette, AB gayrisafi iç hâsýla büyüme ivmesinin yýlýn ikinci yarýsý için yukarý yönlü revize edildiði kaydedilen raporda Bununla birlikte yýlsonu neticesi o kadar zayýf çýktý ki, yeni görünüm ve ikinci çeyrekte elde edilen ve beklenenden daha iyi sonuçlara karþýn, GSÝH'daki düþüþ hem AB hem de avro bölgesinde genel yýl itibarýyla deðiþmeyecek, yüzde -4'te kalacak ifadesi yer aldý. GSÝH gibi AB'de tüketici fiyatý enflasyonunun da önceki tahminlere göre deðiþmeden kalacaðý ve 2009 için yüzde 0,9 olarak gerçekleþeceði belirtilen raporda, avro bölgesinde 2009 tüketici fiyat artýþýnýn ise yüzde 0.4 olacaðý bildirildi. Raporda 2010 yýlý için ise þöyle denildi: Bununla birlikte gelecek yýla bakýldýðýnda belirsizlik yaygýn konumda bulunuyor. Ýyileþmenin kýsa süreli ve vasatýn altýnda sonuçlanabileceðine inanmak için sebepler vardýr. Ekonomik krizin emek piyasasý ve kamu finansmaný üzerindeki tam etkisiyle karþý karþýya bulunulmaktadýr. Bol yedek kapasite ve yetersiz kredi Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 arzý yatýrýmlarý kýsýtlamýþken artan iþsizlik tüketimi Bu miktarýn yükselme etkilemektedir. Daha ileri negatif geribildirim döngüsü n e d e n l e r i a r a s ý n d a, bu nedenle gözden uzak tutulmamalýdýr. Finansal kriz Brüksel'den Almanya'ya ayný zamanda büyüme potansiyeli üzerinde karþý yönde akmasý gereken çeþitli kalýcý etkiler býrakabilir. Diðer taraftan, ekonomi fonlardaki paranýn da politikasý önlemleri daha saðlýklý bir finansal yapýnýn azalmasý gösteriliyor. oluþturulmasýnda etkinlik artýþý, dolayýsýyla ekonomik Özellikle iþ ve büyüme aktivitenin desteklenmesi ve ekonominin alanlarýnda bu aþý azaldý. Ýtalya ve Ýspanya'nýn AB'ye fonksiyonlarýnýn iyileþtirilmesiyle sonuçlanabilir. ödemelerinde de artýþ gözleniyor. Özetle, iyileþmenin gücü yakýn dönemde yukarý yönlü bir sürpriz yapabilir, ancak sürdürülebilirliði halen test edilmektedir ve Kasýmda baþlamasý planlanan, tüm ülkelerin 2011 dâhil bir tahmin ufku boyunca deðerlendirilecekleri gelecek tam teþekküllü tahminde dikkate alýnacaktýr. Ýngiltere'nin ödemeleri ise 4,2 milyardan 0,8 milyara geriledi. Bu da Ýngiltere'nin son krizden daha çok etkilenmesinden kaynaklanýyor. AB'den en çok para alan ülkeler arasýnda Yunanistan, Ýspanya ve Polonya geliyor. Yunanistan 6.3 milyar avro yardým ile birinci sýrada. AB'nin 2008'deki toplam bütçesi 116,5 milyar avro AB KRÝZLE MÜCADELE ÝÇÝN YENÝ ÖNLEM oldu. Bütçenin dörtte üçü gibi önemli kýsmý durumu iyi PAKETÝ AÇIKLADI olan AB üyesi ulus devletlerden, gerisi ise gümrük Avrupa Komisyonu bugün açýkladýðý planla geçtiðimiz gelirlerinden geliyor. sene karþý karþýya kalýnan ekonomik krizin Bütçe giderlerinde ise tarýmsal destek ödemeleri ve tekrarlanmamasý için bir dizi düzenleyici önlem kýrsal alana akýtýlan paralar birinci sýrada. Bütçenin alýnacaðýný ortaya koydu. yüzde 40'ý altyapý iyileþtirmeleri için büyüme, istihdam Komisyonun ekonomi ve parasal iþlerden sorumlu ve rekabetin güçlenmesi amacýna harcanýyor. üyesi Joacquin Almunia krizden ders çýkarmak zorunda 105 milyar avro doðrudan devletlere ödeniyor. Fransa, olduklarýný, bu sebeple Avrupa'daki finansal istikrara Ýspanya, Almanya ve Ýtalya'ya 47,3 milyar ödendi. yönelik tehditleri deðerlendirecek ve bunlara karþý AB'nin yeni 12 üyesine 20 milyar avro akýtýldý. Bu uyarýda bulunacak bir Avrupa Sistematik Risk miktar bütçenin yüzde 19'unu oluþturuyor. Kurulunun oluþturulacaðýný bildirdi. Tarým sübvansiyonlarýndan en çok Fransa (10 milyar 27 üye ülkenin merkez bankasý baþkanlarýndan avro), Ýspanya (7,1 milyar avro) ve Almanya (6.6 oluþacak ve Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný'nýn milyar avro) yararlandý. önderlik edeceði Kurulun doðrudan etkisi olmayacak. AB'nin 27 ülkesi geçen yýl taahhüt ettikleri Kurul düzenli aralýklarla bir araya gelecek ve AB üyesi miktarlardan 267 milyon avro daha az ödeme yaptýlar. ülkelerin Maliye Bakanlarý ve liderlerine rapor Bu ödemeler çeþitle gerekçelerle yapýlamadý. sunacak. Komisyon tarafýndan açýklanan önlemlerden biri de Avrupa Finansal Gözetmenler Sistemi oluþturulmasý. Bu kurum ise bankalarý ve firmalarý denetleyecek. Bu gözetmenler Avrupa çapýnda uyumlu ve ortak bir düzenleme sistemi öngörüyor. Bu düzenlemenin yürürlüðe girmesi için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafýndan onaylanmasý gerekiyor. AB BÜTÇESÝNE EN ÇOK KATKIYI ALMANYA YAPIYOR Son hesaplamalara göre AB ülkeleri arasýnda AB bütçesine en büyük katkýyý Almanya yapýyor. 2007'den bu yana ödemelerini artýran Almanya'nýn 2008'de Brüksel e aktardýðý toplam miktar 9 milyar avro ile Almanya AB ülkeleri arasýnda en yüksek 'nakit ödeyici' ünvanýný elinde tutuyor. Avrupa Komisyonu Almanya'nýn ödediði miktarýn 2007'deki 7,3'den 2008'de 8,8 milyar avroya yükseldiðini açýkladý. AB'DE KOBÝ'LER PATENT KORUNUMU ÝÇÝN BASKI YAPIYOR Küçük iþletmeler Avrupa Birliðinin yenilikçiliði geliþtirme çabalarýný memnunlukla karþýlamakla birlikte liderleri tek bir Avrupa Topluluðu patenti oluþturulmasýnýn öncelik haline getirilmesi konusunda uyardýlar. Avrupa Komisyonunun yenilikçilik politikasý gözden geçirmesinde Avrupa Yenilikçilik Paktý'yla ilgili planlara da yer veriliyor. Fikri mülkiyetin korunmasýna ek olarak Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler (KOBÝ) üye devletlerin kamu ihaleleri, lider marka üretimi ve devlet teþvikleriyle yenilikçiliði yüreklendirmesi talebinde bulunuyorlar. Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Müdürlüðünün yayýmladýðý yenilikçilikle ilgili konularýn gözden geçirmesine cevap olarak KOBÝ'lerin lobi faaliyetlerini yürüten UEAPME tek bir topluluk patenti geliþtirilmesi çaðýrýsýnda bulunurken bunun Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 KOBÝ'lerde yenilikçiliði tetikleyeceðini ileri sürdü. UEAPME Genel Sekreteri Andrea Benassi hazýrlanan metnin yenilikçilik konularýnýn daha iyi anlaþýlmasýna yardýmcý olduðunu kaydetti. Benassi, söz konusu belgede Avrupa ile rakipleri arasýnda fikri mülkiyet haklarýnýn korunmasý, bilim ve iþ çevreleri arasýnda daha sýký iþbirliði gibi konularda boþluðun kapatýlmasý sýrasýnda karþýlaþýlan zorluklarýn doðru bir þekilde teþhis edildiðini söyledi. Komisyonun hazýrladýðý Avrupa'da yenilikçilik konulu geniþ kapsamlý özet metinde tek bir patent, KOBÝ'lere daha fazla sorumluluk verilmesi, iç pazarýn öneminin vurgulanmasý yaný sýra eðitim ve meslek içi eðitimin geliþtirilmesi gibi doðru hedeflere iþaret ediliyor. Lizbon Gündemi yerine Sürpriz geliþmeler olmamakla birlikte belge, Komisyonun Lizbon Gündemi yerine ne düþündüðü konusuna ýþýk tuttu. Öte yandan metnin, 2009 Avrupa Yaratýcýlýk ve Yenilikçilik Yýlý olmasýna raðmen yaratýcýlýða göndermede bulunmamasý dikkat çekiciydi. Ancak bu bile kendi içerisinde yenilikçilik politikasýna bu yýlýn sonunda giriþimcilik gündemiyle hýz kazandýrýlabileceðinin iþaretlerini veriyor. Komisyon, AB ve ABD, Japonya gibi belli baþlý rakipleri arasýnda yenilikçilik konusundaki açýðýn 2005'te yeniden start verilen Lizbon Stratejisi'nden bu yana daraldýðýný yine de bu konuda daha fazla çalýþýlmasý gerektiðini kaydetti. Birçoklarý hedeflere ulaþýlamayacaðýna inansa da Lizbon Büyüme ve Ýstihdam Stratejisi'yle 2010 yýlýna kadar Avrupa ekonomisinin dünyanýn bir numaralý ekonomisi haline getirilmesi hedefleniyor. Komisyona göre Avrupa'da ticari marka kayýt maliyeti düþtü ancak fikri mülkiyet haklarýnýn korunmasý yine de en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Risk sermayesi sýkýntýsý Fonlarda her zamankinden çok yenilikçilik alanýna ilgi gösterilirken özellikle KOBÝ'ler için finansal kaynaklara eriþimle ilgili mevzuatýn basitleþtirilmesi gerekiyor. Yeni belgede risk sermayesi yenilikçilik üzerinde çalýþan þirketler için sorun olmaya devam ediyor. Komisyona göre Mali yatýrýmcýlar kýsa vadede kazanç elde etme beklentisinin ötesine geçerek uzun vadede geri dönüþ saðlayacak ufuklar için yenilikçi giriþimlere yatýrým yapmaya hazýr olmalýlar. Yenilikçiliðin teþviki AB genelinde bütün düzeylerde en önemli politika önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. Öte yandan Birlik Avrupa Yenilikçilik Paktý'nýn elveriþli olup olmadýðýný incelemekten de geri kalmýyor. Söz konusu anlaþmanýn 2010 ilkbaharýnda kanun tasarýsý haline getirilmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Günter Verheugen yenilikçiliðin Avrupalýlardan geldiðini ancak üzerinde çalýþýlabilmesi için doðru çerçevesinin belirlenmesi gerektiðini söyledi. Yenilikçilik kararname ile düzenlenemez. Yenilikçilik insandan kaynaklanýr ve yalnýzca insanlar, bilim adamlarý, araþtýrmacýlar, giriþimciler ve çalýþanlar, yatýrýmcýlar, tüketiciler ve kamu yetkeleri Avrupa'yý daha yenilikçi yapacaktýr. Ancak bütün bu insanlar fanus içinde yaþamýyor. Bu insanlar kendilerini ya yüreklendirecek ya da bilinmeyen alanlara girmekte korku yaratacak bir çerçeve içinde hareket ediyorlar. Bu bildiride sunulan söylemler bizlere önümüzdeki on yýl için merkezinde yenilikçiliðin yer aldýðý modern bir AB reform gündemi belirlememiz konusunda yardým edecektir. Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðünce 2009 Avrupa Yaratýcýlýk ve Yenilikçilik Yýlý olarak ilan edildi. Bu giriþimle Avrupa'da yaratýcýlýk ve yenilikçiliðin rolü düzenli toplantýlarda masaya yatýrýlýyor. 27 üye ülkeden bu özel yýlýn hedeflerini teþvik etmek ve bu ay sonunda bir manifesto sunmak üzere büyükelçiler görevlendirildi. Söz konusu metinde eðitimin Avrupa'da yenilikçi ve yaratýcý ruh üzerindeki etkisinin ele alýnmasý bekleniyor. Ayrýca Komisyonun giriþimcilik kolu özellikle giriþimcilik ve küçük iþletmelere odaklý yenilikçiliðin teþvik edilmesi için çaba sarf ediyor. Tam da bu sýralarda Komisyon 2010 yýlýnda süresi dolacak Lizbon Büyüme ve Ýstihdam Strateji'sinin yerine yeni bir belge ortaya koymaya hazýrlanýyor. AB TARIM BAKANLARI KÜRESEL ISINMAYI MASAYA YATIRDI Türkiye Cumhuriyeti Tarým ve Köy iþleri Bakaný Mehdi Eker'in de katýldýðý Avrupa Birliði Tarým Bakanlarý toplantýsýnda bakanlar, küresel ýsýnmanýn tarým üzerindeki etkilerini tartýþtý. Avrupa Birliðinin dönem baþkanlýðýný üstlenen Ýsveç'in düzenlediði ve 27 AB üyesi ülke ile aday ülkelerin de katýldýðý Avrupa Tarým Bakanlarý toplantýsý, Ýsveç'in tarýma elveriþli bölgelerinden olan Smoland bölgesindeki Vaexjo kentinde Eylül tarihlerinde yapýldý. Ýsveç Tarým Bakaný Eskil Erlandsson'un ev sahipliðinde gerçekleþen toplantýlarda 27 AB üyesi bakanlar ile birlikte aday ülkelerin tarým bakanlarý, ilk gün bölgedeki tarým alanlarýný gezerek bilgi aldý. Bakanlar bugün yapýlan toplantýlarda ise, küresel Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 ýsýnmanýn tarým alanlarý politikalar yürütülmesine üzerindeki etkileri raðmen, Japonya'nýn üzerinde durdu. Avrupa 2020 arasýndaki emisyon Birliði bakanlarý küresel deðerlerini yüzde 25 azaltma ý s ý n m a y a k a r þ ý ç a b a s ý n a h a t ý r l a t a r a k, yapýlabilecek ortak Av r u p a ' n ý n u y g u l a d ý ð ý iþbirliði konularýndaki önlemlere raðmen bu konuda görüþlerini açýkladý. oldukça geride kaldýðýna Toplantýnýn son gününde bir konuþma yapan Eker, dikkat çekti. Avrupa Birliðinin küresel ýsýnmanýn azaltýlmasýnda Avrupa Komisyonu Çevre komiseri Stavros Dimas'ýn önemli rolü olduðu üzerinde durdu. Türkiye'nin, geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeler için sunmaya bulunduðu Akdeniz çanaðýnda, küresel ýsýnmadan en hazýrlandýðý bu teklifin, kabul edilme olasýlýðýnýn fazla etkilenen ülke olduðunu da kaydeden Bakan Eker, yüksek olduðu ifade edildi yýlýna kadar bu konuda Türkiye'nin aldýðý önlemleri anlattý. geliþmekte olan ülkelerin küresel ýsýnmaya karþý Konuþmasýnda Türkiye'de kuraklýða karþý tarýmsal ihtiyaç duyduðu toplam miktarýn yýllýk 100 milyar avro araþtýrmalara önem verildiðini bildiren Bakan Eker, olduðuna dikkat çeken Dimas, bunlarýn yarýsýndan ''kuraklýða dayanýklý hububat tohumu geliþtirildi ve bu fazlasýnýn hükümetler tarafýndan karþýlanmasý çiftçilere tavsiye ediliyor'' dedi. gerektiðini söyledi. Geriye kalan kýsmýnda ise AB üyesi Türkiye'de son zamanlarda toprak koruma ve sulama ülkelerin yüzde 30'dan fazlasýný, ABD'nin de yüzde teknikleri konusunda da bilgi veren Tarým ve Köy iþleri 24'ü aþan kýsmýný üstlenmesi gerektiði ifade edildi. Bakaný Mehmet Mehdi Eker, damla sulama yöntemiyle Bu paralarýn iklim deðiþikliðini tetikleyen CO2 yapýlan sulama konusunda bilgi verirken, ''Tarým salýnýmýný azaltmada ve diðer çevre konularýnýn aslýnda hem küresel ýsýnmadan etkilenen hem de desteklenmesinde kullanýlmasý öngörülüyor yýlý küresel ýsýnmayý etkileyen bir alan. Yeni tarým sonunda Kopenhag'da yapýlmasý beklenen Ýklim tekniklerinin geliþtirilmesi gerekiyor'' dedi. Bakan Konferansý'na kadar bu paketin netleþmesi bekleniyor. Eker ayrýca, küresel hayvan hastalýklarýnýn önlenmesi CO2 konusunda zengin ve fakir ülkeler arasýnda farklý ve bu konudaki iþbirliði konularý ile bunun gýda yaklaþýmlar ortaya çýkýyor. Zengin ülkeler bu konuda güvenliðine etkileri üzerindeki görüþlerini anlattý. azaltma taahhütleri verirken, fakir ülkeler kalkýnmalarý engelleneceði gerekçesiyle bu konuda herhangi bir AB, GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERÝ 15 angajmana girmek istemiyorlar. Bu yüzden özel çevre MÝLYAR AVRO'YA KÜRESEL ISINMADAN paketleri ile desteklenmeleri gerekiyor. KORUYACAK Ancak AB açýsýndan bu konuda ortaya çýkan sorun, bu Avrupa Birliði, 15 milyar avro deðerinde bir fon mali paketin AB bütçesine mi konacaðý yoksa ayýrarak, küresel ýsýnmadan etkilenme olasýlýðý yüksek dýþarýdan, üye devletlerin ödeme yapacaðý bir Ýklim geliþmekte olan ülkelere yardým etmeyi planlýyor. Fonu üzerinden mi saðlanacaðý. Tüm dünyada iklim deðiþikliðine karþý mücadele Eðer bütçeye konursa, bütçenin onaylanmasý sýrasýnda planlarý geliþtirilirken, Avrupa Birliði de bu konuda ülkeler ve partiler arasýnda sonsuz ve yýpratýcý mali yeni bir çalýþma yapýyor. Avrupa Komisyonu 10 tartýþmalarýn çýkmasýndan korkuluyor. Eðer AB bütçesi Eylül'de bu konuda kalkýnmakta olan ülkelere destek dýþýnda bir fon oluþturma kararý çýkarsa, sistemin daha için bir paket çalýþmasý yapýldýðý açýklandý. Paket rahat iþleyebileceði öngörülüyor. Ancak bu fon için de aralarýnda Doðu Avrupa'nýn yeni AB üyelerinin de yine AP'den karar çýkarýlmasý gerekiyor. bulunduðu ülkelere 2-15 milyar lira para aktarýlmasýný Bu konuda 2009 yýlý içinde önümüzdeki dönem öngörüyor. yapýlacak toplantýlar þöyle sýralanýyor: Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin eþit þartlarda mücadele etmesi gerektiðini düþünen AB ülkeleri Aralýk ayýnda Kopenhag'da yapýlacak toplantýda bu konuya aðýrlýk verecek. Ýngiltere Dýþ Ýþleri Bakaný David Miliband, Aralýk ayýnda yapýlacak olan görüþmelerin olumsuz sonuçlanmasýnýn ciddi bir tehlike yaratacaðýný düþündüðünü açýkladý. Aralýk ayýnda Kopehnag'da gerçekleþtirilecek olan çevrecilik konferansýna liderlik edecek olan Danimarka Baþbakaný Cannie Hedergard ise Birlik üyelerini yavaþ hareket etmekle eleþtirdi. Hedegaard, bu konuda ciddi EYLÜL Eylül: New York'ta Ýklim Zirvesi Eylül: Pittsburgh'da G 20 Toplantýsý 28 Eylül-9 Ekim: Bangkok'da BM iklim Görüþmeleri Ekim: Avrupa Toplantýsý 2-6 Kasým: Barselona'da BM Ýklim Görüþmeleri 7-18 Aralýk: Kopenhag Ýklim Deðiþikliði Konferansý Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 A B ' D E N H AVAY O L U Þ Ý R K E T L E R Ý N E KARBON KOTASI Avrupa Birliðinin, sera etkisi yaratan gazlarýn salýnýmýný azaltmak için yapýlan Kyoto A n l a þ m a s ý i l e k a r b o n e m i s y o n l a r ý n a g e t i r i l e n s ý n ý r l a m a l a r ý h a v a c ý l ý k sektörüne de taþýyacaðý ve havayolu þirketlerine karbon kotasý getireceði bildirildi. Deloitte adlý araþtýrma kuruluþundan yapýlan açýklamaya göre, Avrupa Birliði, hava limanlarýna sefer yapan havayolu þirketlerinin 2012 itibariyle AB Karbon Salýnýmý Denetim Sistemi'ne uymasýný istiyor. Buna göre, sektörün tümüne bir kota getiren anlaþma uyarýnca, CO2 salýnýmlarýný nasýl azaltacaklarý konusunda planlarýyla baþvuran havayolu þirketlerine kota tahsis edilecek. Kotasýný dolduran þirketler, kullanmadýklarý fazla CO2 kotasý olan diðer þirketlerden kota satýn alabilecekler. Sistemin püf noktalarýna dikkat çeken, Deloitte uzmanlarý, sektörün 2012 itibari ile AB Karbon Salýnýmý Denetim Sistemi (EU ETS) kapsamýna alýnacaðýna iþaret ediyorlar. Özellikle AB üyesi ülkeler arasýnda sefer yapan havayolu þirketlerinin bu konuda ciddi hazýrlýklar yapmalarý gerektiði belirtiliyor. Denetim sisteminin 2012 yýlý için öngördüðü karbon salýným düzeyi, 2004, 2005 ve 2006 yýllarý ortalamasýnýn %97`sine denk geldiðini söyleyen uzmanlar, þirketlerin 31 Mart 2011 tarihine kadar kota almak için baþvuruda bulunmalarý gerektiðini ifade ediyorlar. AB, ELEKTRONÝK TÝCARETTE HAKSIZ UYGULAMALARI MERCEK ALTINA ALDI Avrupa'da Ýnternet üzerinden elektronik eþya satýþý yapan þirketlerin yarýdan çoðunun kurallara uymadýðý, müþteriye tüketici haklarý veya satýcýyla ilgili irtibat konusunda yanlýþ ya da yanýltýcý bilgi verdikleri ortaya çýktý. Avrupa Komisyonu tarafýndan Mayýs ayýnda gerçekleþtirilen kamuoyu yoklamasýna göre 369 web sitesinin yüzde 55'inde yolsuzluk yapýldýðý tespit edildi. Avrupa Komisyonu Tüketici Haklarý Komiseri Meglena Kuneva yaptýðý açýklamada Bu Avrupa çapýnda çözüm gerektiren Avrupa çapýnda bir problem. Bu sektörü temizlemek için önümüzdeki aylarda çok iþ yapmamýz gerekiyor. Avrupalý tüketici daha iyisini hak ediyor dedi. Araþtýrmaya göre, yolsuzluk en fazla tüketici haklarýyla ilgili bilgi sunumu sýrasýnda yapýlýyor. Örneðin AB yasalarý bir ürünün internet üzerinden satýþý sýrasýnda ürünün herhangi bir neden belirtmeksizin en az bir hafta sonra iade edilebileceði belirtiyor. Ancak çoðu web sitesi bunu açýkça belirtmiyor ve bazý hallerde geri iadelerin kabul edilmediðini belirtiyorlar. Dahasý, tüketiciler sýk sýk ürünün gerçek fiyatýyla ilgili olarak yanlýþ bilgilendiriliyor. Kimi araç gereç ise her þey dâhil ve ücretsiz posta vaadiyle satýlýyor. Ancak alýcý teslim sýrasýnda belirtilenden daha yüksek bir fiyat ödemek durumunda kalýyor. Bazý web siteleri de satýcýyla ilgili irtibat bilgilerini eksik sunuyor ve dolayýsýyla tüketicinin herhangi bir þikâyette bulunmasýný engelliyor. Brüksel tüketici memnuniyetsizliði nedeniyle bu sektörle ilgili soruþturma baþlatmaya karar verdi. Komisyon verilerine göre, 2007'de Avrupalý yetkililerin üzerinde çalýþtýklarý internet üzerinde satýþlarla ilgili þikâyetlerin üçte birinden fazlasý elektronik aletlerle ilgili. Sektör ayný zamanda AB genelinde elektronik ticari iþlemlerin de büyük bir kýsmýný üstleniyor. Tüketicilerin yüzde 25'i internet yoluyla elektronik eþya satýn alýyor. Bu þekilde satýlan elektronik cihazlarýn toplam piyasa deðerinin 2007'de 6,8 milyar civarýnda olduðu belirtiliyor. Açýlan soruþturma kapsamýna fotoðraf makinesi, cep teleflonu, DVD çalar, oyun konsollarý, müzik çalar ve bilgisayar aksamý giriyor ki aslýnda bu gereçlerin tümü en fazla satýlan elektronik cihazlar arasýnda yer alýyor. Komisyon yolsuzluk yapan web siteleri için para cezalarý veya iþten geçici olarak men edilmesi gibi cezalar öngörüyor. Ancak bu gibi yaptýrýmlarýn ulusal yetkelerden gelebilecek uyarýlar nedeniyle yakýn bir zamanda uygulamaya konulmasý beklenmiyor. Ankette ayrýca internet üzerinde sýnýr ötesi satýþlarýn göreceli olarak daha düþük olmasýna da dikkat çekiliyor. Yasalarý ihlal eden web sitelerinin yalnýzca yüzde 13'ünün sýnýr ötesi iþlemde bulunduðu bildiriliyor. Bu rakamlar bir önceki araþtýrma sonuçlarýný da teyit eder nitelikte. Önceki anket sonuçlarýna göre Avrupalý tüketicilerin yalnýzca yüzde 7'si internet üzerinde bir baþka üye ülkeden alýþveriþ yapýyor ve sýnýr ötesi iþlem yapan perakendecilerin oraný da yüzde 21. AV R U PA K O M Ý S Y O N U G E N Ý Þ B A N T ÞEBEKELERÝNE DEVLET DESTEÐÝNÝ MASAYA YATIRIYOR Avrupa Komisyonu 17 Eylül 2009 tarihinde geniþ bant þebekelerine yapýlacak devlet yardýmlarýna iliþkin Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 kurallarý açýklayan bir kýlavuz y a y ý n l a d ý. K ý l a v u z, gerektiðinde devlet desteði verilerek yüksek hýzda geniþ b a n t þ e b e k e l e r i n i n k u r u l m a s ý n ý n t e þ v i k e d i l m e s i n i a m a ç l ý y o r. R e k a b e t t e n S o r u m l u Komisyon Üyesi Neelie Kroes tarafýndan yapýlan açýklamada, Kýlavuzun bu alanda Avrupa'nýn rekabet gücünü artýracak yüksek ve çok y ü k s e k h ý z d a g e n i þ b a n t þ e b e k e l e r i n i n yaygýnlaþtýrýlmasýný kolaylaþtýracaðý ve Avrupa'da bilgi toplumunun oluþumuna yardým edeceði belirtildi. Açýklamada ayrýca, Avrupa'da bu alanda 300 milyar avro civarýnda yatýrým yapýlmasýnýn beklendiði ve bunun da büyük bölümünün kamu sektörü tarafýndan karþýlanacaðý ifade edildi. Kýlavuz, yatýrýmcýlar için açýk ve öngörülebilir bir çerçeve oluþturuyor ve sonraki nesil eriþim þebekelerinin geliþtirilmesine yönelik devlet yardýmlarýna olanak saðlayarak, rekabetin bozulmasýna yol açmadan bu stratejik sektörde yatýrýmlarýn artýrýlmasýný teþvik ediyor. Kýlavuz özellikle nüfusun özel sektörün yatýrým yapmak istemeyeceði ölçüde az olduðu bölgelere yatýrým yapýlmasýný teþvik etmeyi amaçlýyor. Kýlavuzda, devlet yardýmý yapýlmasýna gerek olmayan rekabetçi bölgeler ( siyah alanlar ) ile devlet yardýmý yapýlmasýný haklý kýlacak az geliþmiþ veya karlý olmayan bölgeler ( beyaz ve gri alanlar) arasýnda bir ayýrým yapýlýyor. Eðer bir bölgeye devlet yardýmý verilecek ise, beraberinde bölgenin ayrýntýlý bir haritasýnýn çýkarýlmasý, açýk ihale uygulanmasý, teknolojik tarafsýzlýðýn ve açýk eriþim yükümlülüðünün saðlanmasý þartý getiriliyor. Kýlavuzda sonraki nesil eriþim þebekeleri (Next Generation Access Networks) (NGA), ADSL veya kablo gibi geleneksel geniþ bant þebekelerinden ayrýlmakta ve belirli þartlarda NGA þebekelerinin, devlet yardýmlarýna iliþkin genel kurallardan muaf tutulabilecek þekilde, genel ekonomik çýkarlara hizmet kavramý altýnda deðerlendirilebileceði belirtiliyor. Bunun için karþýlanmasý gereken þartlar ise: (1) Açýkça kamu hizmeti olarak verilmesi, (2)Yapýlacak devlet yardýmý kriterlerinin önceden belirlenmesi, (3)Devlet yardýmýnýn bu kamu hizmetinin verilmesi için gerekli olan maliyeti aþmamasý ve (4)Faydalanýcýnýn açýk ihale ile belirlenmesi, olarak sayýlýyor. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Günlük Yorum. IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY BRENT PETROL ALTIN GBPUSD EURUSD

Günlük Yorum. IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY BRENT PETROL ALTIN GBPUSD EURUSD Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY BRENT PETROL ALTIN GBPUSD EURUSD Yellen dan faiz mesajı Cuma günü açıklanan ve beklentilerin oldukça altında kalan

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2009 / Sayý: 35 KARAYOLU ULAÞIMI ÝLE ÝLGÝLÝ UYUM YENÝ ÇED TÜZÜÐÜ ÜZERÝNDE ÇALIÞMALAR Ç A L I Þ M A L A R I K A P S A M I N D A

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret SGK BAŞKANI ACAR; - AR-GE YE ÖNEM VEREN, YATIRIM YAPMAK İSTEYEN, GELİŞMEYE AÇIK FİRMALARA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK VE BU FİRMALARI AYDINLIK BİR

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2009 / Sayý: 34 KAMU ÝHALELERI VE REKABET POLÝTÝKASI FASILLARINDA AB YE UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Kamu Ýhaleleri konusundaki

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel 2. YATIRIM ORTAMI 14 2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel Bir Bakýþ Türkiye geçmiþte önemli miktarda doðrudan yabancý yatýrým çekme baþarýsý gösteremedi. 15 20 yýlý hariç tutulursa 1980

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı