T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (28 EYLÜL 2013) ULUSLARARASI EġYA-KARGO TAġIMACILIĞI ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠ SINAV SORULARI (ÜDY 3) (A) AĢağıdaki bölümü doldurunuz. S ADI: SOYADI: Bu kitapçık 50 (elli) soru ve 12 (on iki) sayfadan oluģmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

2 2

3 1. Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaģmalar hangi hukuki kaynakla eģdeğer düzeydedir? A. Kanun Hükmünde Kararname B. Yönerge C. Yönetmelik D. Kanun 2. AĢağıdakilerden hangisi spot kredinin özelliklerinden değildir? A. Vadesinden önce krediyi kapatmak mümkündür. B. Uygulanacak faiz oranı ve vadesi kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre saptanır. C. Firmalara kısa süreli nakit ihtiyaçları için verilen kısa vadeli kredilerdir. D. Kredi kullanıldığında, geri ödeme süresi ve faiz tutarının ne olacağı baştan bellidir. 3. Ġnsan Kaynakları Yönetimine göre aģağıdakilerden hangisi risk faktörünü dikkate alan yöntemlerden değildir? A. Belirlilik eşitliği B. Olasılık dağılımı C. Karar ağacı D. Geri ödeme süresi 4. AĢağıdakilerden hangisi tamamen kendi değer yargılarına dayanarak en iyiden en kötüye doğru sıralamasının yapıldığı kiģilerarası karģılaģtırmaya dayalı yöntemlerden birisidir? A. Geleneksel değerleme B. Alternatif sıralama C. Basit sıralama D. İkili karşılaştırma 5. Belirli bir dönemde iģletmeden ayrılan personelin yüzde olarak ifadesine ne ad verilir? A. İnsan kaynakları plânlaması B. İşgücü genel envanteri C. İşgücü beceri envanteri D. Personel dönüşüm oranı 6. ĠĢ Kanununa göre, iģverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, iģveren, iģçiyi kaç gün içinde iģe baģlatmak zorundadır? A. 15 gün B. 30 gün C. 45 gün D. 60 gün 3

4 7. ĠĢ Kanununa göre, çağrı üzerine çalıģma uygulamasındaki sözleģmede günlük çalıģma süresi belirtilmemiģ ise, iģveren her çağrıda iģçiyi en az kaç saat üst üste çalıģtırmak zorundadır? A. 1 saat B. 3 saat C. 4 saat D. 6 saat 8. ĠĢ Kanununa göre, iģ güvencesi kapsamında, geçersiz fesihe bağlı olarak, aģağıdakilerden hangisi iģverenin iģçiye ödemesi gereken tutardır? A. En az bir aylık ve en çok dört aylık ücreti tutarında tazminat B. En az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat C. En az iki aylık ve en çok altı aylık ücreti tutarında tazminat D. En az iki aylık ve en çok beş aylık ücreti tutarında tazminat 9. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, yolcuların, zati ve hediyelik eģya kapsamı dıģında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eģyası arasında veya taģıma araçlarında çıkan eģya ile ilgili olarak verilecek cezanın uygulanması ne Ģekilde olur? A. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince 3 kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. B. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince 2 kat olarak alınır ve eşya gümrüğe terkedilmiş sayılır. C. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince 2 kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. D. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince 3 kat olarak alınır ve eşya gümrüğe terkedilmiş sayılır sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre ihraç eģyasının gümrüklenmiģ değerinden ne anlaģılır? A. Eşyanın FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamı B. Eşyanın FOB kıymeti C. Eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamı D. Eşyanın CIF kıymeti 11. Özet beyanın önceden verildiği durumlarda karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eģyanın gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmıģ bir iģleme tutulması ve iģlemin tamamlanması gerekir? A. 10 gün B. 20 gün C. 30 gün D. 60 gün 4

5 12. Gümrüklerden geçiģ karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa veya geçerlilik süreleri bitmiģ ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye'nin ismi bulunuyorsa, aģağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Türkiye'ye girişine izin verilir B. Türkiye'ye girişine bir defalık izin verilir C. Türkiye'ye girişine izin verilmez D. Türkiye'ye girişine teminat vermesi durumunda izin verilir 13. TIR Uygulama Tebliğine göre, onay belgesinin gerçeğe aykırı (sahte) olarak tanzim edildiğinin tespit edilmesi halinde aģağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Onay belgesi iptal edilir. Aynı taşıta, 6 ay süreyle onay belgesi verilmez B. Aynı taşıta, 3 ay süreyle onay belgesi verilmez C. Talep üzerine belge yenilenir D. TIR taşımacılığı sonuçlanıncaya kadar kullanılmasına izin verilir 14. TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına iliģkin belgelendirme iģleminde TIR Karnesi hamiline gümrük idaresi tarafından tanınan süre aģağıdakilerden hangisidir? A. 10 gün B. 1 ay C. 3 ay D. 6 ay 15. MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi'nde müģteri temasları hangi sıraya göre yapılmalıdır? A. Gruplandır-kişiselleştir-temas kur-tanımla B. Tanımla-gruplandır-temas kur-kişiselleştir C. Kişiselleştir-temas kur- gruplandır-tanımla D. Tanımla-kişiselleştir-gruplandır-temas kur 16. ĠĢletmelerin müģteri memnuniyeti yoluyla kara geçmesinde kullanacakları yöntem ve odaklanacakları nokta hangisi olmalıdır? A. Yeni müşteriler bulmak. B. Müşteri sadakati yaratmak. C. Yeni ürünler geliştirmek. D. Yeni dağıtım kanalları geliştirmek. 17. Bir iģletme açısından baģarılı bir MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM) için aģağıdakilerden hangisi ile etkili bir temasın sağlanması birincil öncelik oluģturmaz? A. İşletmenin tedarikçileri B. İşletmenin çalışanları C. İşletmenin müşterileri D. Reklam ajansları 5

6 18. AĢağıdakilerden hangisi fiyatlandırma yöntemlerinden değildir? A. Psikolojik fiyatlandırma B. Maliyete yönelik fiyatlandırma C. Talebi temel alan fiyatlandırma D. Rekabete yönelik fiyatlandırma 19. AĢağıdakilerden hangisi bir pazar oluģumu için zorunlu değildir? A. Alıcıların ve satıcıların serbest bir biçimde çalışmaları B. Her türlü mal veya hizmetin bulunması C. Belirli bir yerde toplanmış olmaları D. Fiyatların alıcılar ve satıcılar tarafından belirlenmesi 20. Tüketicinin belirli bir ürünü ya da markayı satın almak istediğinde, sosyal etkileģim içinde bulunduğu kiģilerin tercihlerine göre hareket etmesine ne ad verilir? A. Değer açıklayıcı etki B. Faydalandırıcı etki C. Bilgilendirici etki D. Normatif etki 21. AĢağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi'nin iģletmelerde uygulamaya konma aģamaları arasında yer almaz? A. Geleneksel Aşama B. Müşteri Bilinci Aşaması C. Süreç İyileştirme Aşaması D. Takım Stratejisi Aşaması 22. AĢağıdakilerden hangisi hizmet üreten bir Ģirket için bir sürecin unsurlarından değildir? A. İş B. İnsan Kaynağı C. Teknoloji D. Para 23. Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, tescil, değiģiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karģı, tebliğlerinden itibaren kaç gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler? A. 7 gün B. 8 gün C. 10 gün D. 15 gün 6

7 24. Türk Ticaret Kanununa göre, eģya taģımasında zamanaģımı süresi ne zaman iģlemeye baģlar? A. Eşyanın taşımacıya teslim tarihinden itibaren B. Eşyanın gönderilene teslim tarihten itibaren C. Eşyanın hasar gördüğü tarihten itibaren D. Eşyanın gönderilene teslim tarihinden 7 gün sonra 25. AĢağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez? A. Kefalet B. Hisse senetleri C. Hazine tahvil ve bonoları D. Süresiz banka teminat mektupları 26. Vergi düzenlemeleri dolayısıyla devlet ile kiģiler arasında ortaya çıkan hukuki iliģkinin usulüne ve gerçekleģtirilmesine iliģkin hususları düzenleyen hukuk kuralları bütününe ne ad verilir? A. Maddi Vergi Hukuku B. Özel Hukuk C. İdare Hukuku D. Şekli Vergi Hukuku 27. Ġlke olarak gelir vergisinde aģağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Kaynakta vergi kesme esası B. Gelirlerin toplanıp yıllık beyanname ile bildirilmesi esası C. Münferit beyan esası D. Götürü vergilendirme esası 28. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanununa göre, haciz ve iflasta kamu alacaklısına alacağın tahsilatı bakımından tanınan önemli önceliğe ne denir? A. Rüçhan hakkı B. Alacak hakkı C. Kamu alacağı D. Vergi alacağı 29. Sigortacılıkta kullanılan klozlar teriminin anlamı nedir? A. Ait olduğu sigortanın genel ve özel şartlarıdır. B. Meydana gelen kaza çeşitlerinin adıdır. C. Kaza anında derlenecek evrakların adıdır. D. Sigorta süresini belirleyen tarihtir. 7

8 30. Sigorta konusu olan menfaatin aynı tehlikelere karģı aynı sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta Ģirketi tarafından sigortalanması aģağıdakilerden hangisidir? A. Azami iyi niyet B. Hasara katılım C. Birlikte sigorta D. Aşkın sigorta 31. AĢağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz? A. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafi ğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek B. Trafik polisinin dur emrine uymamak C. Hız sınırlarını % 30 u aşmak D. Şehirler arası karayollarının taşıt yolu kısmı üzerinde zorunlu haller dışında park etme duraklama yapma 32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taģıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir iģaret yoksa geçiģ önceliği sıralaması açısından aģağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Otomobil kamyonete B. Kamyon arazi taşıtına C. Kamyon lastik tekerlekli traktöre D. Kamyonet minibüse 33. CMR sözleģmesine göre birden fazla taģıyıcının iģtirak ettiği bir taģımada birden fazla taģıyıcının kusur veya ihmalinden kaynaklanan kayıp ve hasarın tazminatının ödenmesi ile ilgili aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. İlk taşıyıcı tümünü öder B. Her taşıyıcı sorumluluk oranında tazminat öder C. Tazminat tüm taşıyıcılar arasında eşit paylaştırılır D. Hasar ve kayba yol açan taşıyıcı tüm tazminatı öder 34. TaĢıma hizmetinin CMR sözleģmesi kapsamında olması için gerekli Ģartlar arasında aģağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? A. Malların alındığı yer ile teslim edileceği yerin en az biri akit taraf olan iki farklı ülkede bulunması B. Ücret karşılığında olması C. Karayoluyla eşya taşımacılığının gerçekleştirilmesi D. Taşıma aracının özmal olması 8

9 35. CMR Konvansiyonuna göre, kararlaģtırılan zaman limiti yoksa, yükün kaybolduğuna kesin kanıt oluģturmaması için, taģımacının yükü almasından sonra, kaç gün içinde teslim edilmiģ olması gerekir? A. 30 B. 45 C. 60 D Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aģağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır B. Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır C. Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır D. İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır 37. UBAK Dağıtım Esasları Yönergesine göre; Türkiye ye tahsis edilen UBAK Ġzin Belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kiģilerin sahip olacakları yetki belgelerine iliģkin aģağıdakilerden hangisi doğrudur? A. C2, L2 ve M2 den birisi B. C2, L2 ve M3 den birisi C. C2, C3 ve M3 den birisi D. C2, C1 ve M3 den birisi 38. UBAK Sekreteryasınca Türkiye ye tahsis edilen UBAK Ġzin Belgelerinde aģağıdaki ülkelerden hangisinde kısıtlama uygulanmaz? A. Avusturya B. Yunanistan C. İtalya D. Almanya 39. GeçiĢ Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ne göre Ġpsala Sınır Kapısından çıkacak Almanya ya yük taģıyan bir aracın izlenmesi gereken transit güzergah grubu aģağıdakilerden hangisidir? A. Yunanistan - Makedonya - Macaristan - Avusturya B. Yunanistan - Makedonya - Sırbistan - Hırvatistan - Slovenya - Avusturya C. Yunanistan - Sırbistan - Macaristan - Avusturya D. Yunanistan - Sırbistan - Macaristan - Slovakya - Çek Cumhuriyeti 40. AETR ye göre Ģoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüģ ise ne yapılır? A. Herhangi bir şey yapılmaz B. Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır C. Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır D. Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır 9

10 41. ADR ye göre aģağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır? A. Sınıf 1 B. Sınıf 2 C. Sınıf 5 D. Sınıf Malın taģımacıya teslimatından sonra ithalatçı tarafından mal bedelinin ödendiği ve sevk evraklarının banka tarafında ithalatçıya teslimatının yapıldığı ödeme çeģidi aģağıdakilerden hangisidir? A. Mal mukabili ödeme B. Vesaik mukabili ödeme C. Akreditifli ödeme D. Peşin ödeme 43. AĢağıdakilerden hangisi lojistik yönetimin girdilerinden değildir? A. Tesis ve ekipmanlar B. Doğru ürün C. Finansal kaynaklar D. Bilgi 44. AĢağıdakilerden hangisi öngörülen lojistik eğilimlerden biri değildir? A. Çevresel yaşam kalitesine özen gösterme B. Tedarikçi sayısının arttırılması C. Belli bir alanda yoğunlaşma D. Dış hizmet alımı 45. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, N2 yetki belgesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıģtır? A. Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır B. En az bir adet Üst Düzey Yönetici ve bir adet Orta Düzey Yöneticiye sahip olmaları şarttır C. Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır. D. Kullanmak istedikleri sözleşmeli taşıt sayısının, sahip oldukları her özmal taşıta karşılık aynı cinsten taşıt sayısının 2 katını geçmemesi şarttır 46. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleģim merkezleri arasındaki taģıma iģlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taģıtlarını da kullanabilirler? A. M1 ve M2 B. M2 ve M3 C. Sadece M2 D. M1, M2 ve M3 10

11 47. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre, C türü yetki belgesi alma koģullarına iliģkin olarak aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? A. C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır. B. C1 yetki belgesi için başvuranların, belirli bir işletme sermayesine sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır. C. C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 adet özmal birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması şarttır. D. C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması şarttır. 48. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre, taģımacının sorumluluğu kapsamında aģağıdakilerin hangisi yanlıģtır? A. Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. B. Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur. C. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur. D. Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 49. Karayolu TaĢıma Yönetmeliği'ne göre eģya ve kargo taģımaları ile ilgili olarak aģağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? A. Asgari kapasitenin hesaplanmasında çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar dikkate alınır. B. Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. C. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz D. Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz 50. Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi ve taģıt belgelerinde kayıtlı özmal taģıt sayılarına göre kullanabilecekleri sözleģmeli taģıt sayıları aģağıdakilerden hangisinde doğru verilmiģtir? A. L1 yetki belgesi - özmal taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere B. M2 yetki belgesi - özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere C. C2 yetki belgesi - özmal taşıt sayısını geçmemek üzere D. N2 yetki belgesi - özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere 11

12 SINAVDA UYULACAK KURALLAR Bu bölüm salon baģkanı tarafından sınav baģlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır. 1. Sınav giriģ belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. 2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar. 3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar. 4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. Sınav kitapçık türü bölümünü mutlaka doldurunuz. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz. 6. Sınava; karalama kağıdı, telsiz, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla girilmez. Bu Ģekilde sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır. Adaylara ait cep telefonları sınav süresince kapalı olarak Salon Başkanı na teslim edilecektir. 7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız. 8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. 9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır. 10. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir. 11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır. 12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 13. Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir Ģekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır. 14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar. 15. Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 20 (yirmi) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır. BAŞARILAR DİLERİZ. 12

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (30 HAZĠRAN 2012) YURTĠÇĠ EġYA-KARGO TAġIMACILIĞI ÜST DÜZEY

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (24 ARALIK 2011) ULUSLARARASI EġYA-KARGO TAġIMACILIĞI ÜST

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (07 ARALIK 2013) ULUSLARARASI YOLCU TAġIMACILIĞI ORTA DÜZEY

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (10 MART 2013) ULUSLARARASI EġYA-KARGO TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (25 EYLÜL 2010)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (25 EYLÜL 2010) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (25 EYLÜL 2010) ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI ORTA DÜZEY YÖNETİCİ SINAV SORULARI

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (30 HAZĠRAN 2012) ULUSLARARASI EġYA-KARGO TAġIMACILIĞI

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (10 MART 2013) ULUSLARARASI YOLCU TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (24 MART 2012) YURTĠÇĠ YOLCU TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (30 HAZİRAN 2012) YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ

Detaylı

1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir?

1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir? 1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir? A) Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine, B) Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine, C) Sadece

Detaylı

ARDER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SORULARI

ARDER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SORULARI ARDER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SORULARI ULAġTIRMA MEVZUATI 1-AĢağıdakilerden hangisi UlaĢtırma Mevzuatı kanunun kapsamı içindedir? a. Yolcu ve Eşya Taşımaları b. Taşıma Acenteleri c. Taşıma İşleri Komisyoncuları

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008)

SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008) SRC SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI (son güncelleme 2008) TRAFĠK KURALLARI VE CEZALAR 1) Kara Yolları Trafik Kanunu na göre; aģağıdakilerden hangilerinin yapılması yasaktır? A. Kanunda belirtilen hız limitlerinin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI 29/01/2013 KĠTAPÇIK TÜRÜ

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI 29/01/2013 KĠTAPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI 29/01/2013 KĠTAPÇIK TÜRÜ A ADAYIN ADI VE SOYADI: BAġLAYINIZ DENĠLMEDEN SORU KĠTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1- AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak

Detaylı

25 EYLÜL 2010 ODY 1. 2) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

25 EYLÜL 2010 ODY 1. 2) B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz? 1) Türkiye ile uluslararası karayolu taşımacılık anlaşması olmayan ülkelere ait taşıtlarla, Türkiye ye veya Türkiye den veya Türkiye üzerinden yapılacak taşımalarda kullanılacak her bir taşıt için nereden

Detaylı

SRC2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

SRC2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI 25.12.2010 TARĠHLĠ SRC2 SINAVI SORULARI 1) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğine göre aģağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? A) Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

24 ARALIK 2011 ÜDY3 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

24 ARALIK 2011 ÜDY3 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1) Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir? A) Gönderene B) Yetki belgesi sahibine C) Gönderene ve yetki belgesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı e-kılavuzu 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Sınav uygulamasıyla

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı