TAPDK nın NDEKİ ROLÜ. Dr. Mehmet KÜÇÜK TAPDK Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAPDK nın NDEKİ ROLÜ. Dr. Mehmet KÜÇÜK TAPDK Başkanı"

Transkript

1 TAPDK nın TÜTÜN N KONTROLÜNDEK NDEKİ ROLÜ Dr. Mehmet KÜÇÜK TAPDK Başkanı

2 TAPDK

3 Tütün, fiilen yıllary llarında, resmen 1612 yılında y kullanılmaya lmaya başlanm lanmıştır yılında y ilk defa tütün t üretimi yasaklanmış ıştır yılında y tütünden t ilk defa vergi alınmaya başlanm lanmıştır yılında y devlet tekeli altına alınm nmıştır yılında y imtiyaz REJİ idaresine verilmiştir yılında y REJİ ye el konularak Devlet tekeli altına alınm nmıştır.

4 1984 yılında y yabancı sigaralar ithal edilmeye başlanm lanmıştır tarihinden itibaren tütün t n mamullerinin üretim ve dağı ğıtımı serbest bırakb rakılmaya başlanm lanmıştır yılında y 4207 sayılı Kanun yürürly rlüğe girmiştir ürün n yılında y 4733 sayılı Kanun ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü Tütün n Kontrolü Çerçeve eve Sözleşmesi ülkemiz tarafından tarihli ve 5261 sayılı Kanun ile kabul edilmiştir.

5 Kurumumuz 2002 yılında idari ve mali özerkliğe sahip olarak 4733 sayılı Kanunla kurulmuştur. Tütün Tütün Mamulleri Alkollü içkiler Etil alkol Metanol piyasalarını düzenlemek, denetlemek ve kontrol etmek. Aynı zamanda tütün ve alkol kontrolüne dönük görevleri yürütmektedir.

6 ÜLKEMİZDE TÜTÜN N KONTROLÜ DÜZENLEMELERİ DSÖ Tütün n Kontrolü Çerçeve eve SözleS zleşmesi UTKP ve Eylem Planı 4207 sayılı Kanun 4733 sayılı Kanun Başbakanl bakanlık k Genelgeleri TAPDK İkincil DüzenlemeleriD ve ilgili diğer mevzuat.

7 DSÖ TÜTÜN N KONTROLÜ ÇERÇEVE EVE SÖZLES ZLEŞMESİ DSÖ Tütün n Kontrolü Çerçeve eve Sözleşmesinin (TKÇS) birincil hedefi, yaşayan ayan ve gelecek nesilleri tütün t mamulleri kullanımının n ve tütün t n dumanına na maruz kalmanın n sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarda oluşturdu turduğu u yıkıcıy problemlerden korumaktır. r.

8 ULUSAL TÜTÜN T N KONTROL PROGRAMI "Tütün n Kontrol Çerçeve eve SözleS zleşmesi" kapsamında yapılacak çalışmaların planlanması ve ülkemizde tütün t tüketiminin kontrol altına alınarak vatandaşlar larımızın, özellikle gençlerimizin korunması amacıyla yıllary llarını kapsayacak şekilde "ULUSAL TÜTÜN T KONTROL PROGRAMI" hazırlanm rlanmıştır.

9 ULUSAL TÜTÜN T N KONTROL PROGRAMINDA TAPDK NIN GÖREVLERG REVLERİ A. Tütün T Ürünlerine Olan Talebin Azaltılmas lmasına Yönelik Y Önlemler Halkı bilgilendirme, bilinçlendirme lendirme ve eğitime Tütün n endüstrisinin geçmi mişten günümüze g uygulamaları ile ilgili bilgilerin toplumun paylaşı şımına açılmasa lması Sigarayı bırakma Sigara ve tütün t n mamulleri paketlerinde kullanıcıyı ciddi nitelikte caydırıcı resim ve ibarelerin kullanılmas lması Reklâm, promosyon ve sponsorluk Taraf ülkeler ile sınır s ötesi reklâmcılığı ığın önlenmesi için i in gerekli teknolojilerin ve diğer araçlar ların n geliştirilmesi amacıyla işbirlii birliği yapılmas lması İdari ve adli yaptırımlar mların n etkili, adil, uygulanabilir ve caydırıcı olmasının n sağlanmas lanması

10 Ürün n kontrolü ve tüketicinin t bilgilendirilmesi Tütün n ve tütün t n mamullerinin üretimine ve denetimine ilişkin standartların n belirlenmesi Akredite edilmiş ölçüm m laboratuvarının n kurulması,, bu laboratuvarın TobLabNet e üye yapılmas lması Tütün n ve tütün t n mamullerinin üretiminde normlara uygunluğun un sağlanmas lanması Tütün n ve tütün t n mamullerinde zifir, CO ve nikotin bırakb rakım miktarlarının n yazılmas lması,, kademeli olarak formaldehit, nitrojen, siyanit,, benzen oranlarının n da ölçülerek yazılmas lması Tütün n ve tütün t n mamullerinde kullanılan lan maddelerin içeriklerinin düzenli d olarak denetlenmesi Paketlerin üzerindeki light,, ultra light,, hafif gibi tanımlar mların n kullanılmas lmasının n yasaklanması

11 Tütün n mamullerinin ambalajı üzerinde sağlık uyarılar larının n ve çarpıcı resimli uyarılar ların n yer alması (1 Mayıs s 2010) Tütün n ve tütün t n mamullerinin içerii eriği i ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi Diğer tütün t ürünlerinin üretimi,paketlenmesi ve dağı ğıtımına ilişkin uygulamaların denetlenmesi Tütün n mamullerinde kullanılan lan maddelerin içerikleri hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesi Tütün n ve tütün t n mamullerinin üretimi ve denetimine ilişkin standartlara uyulup uyulmadığı ığının n kontrol edilmesi

12 B) Tütün T n Arzının n ve Tütün T Ürünlerinin Kullanımının n Azaltılmas lmasına Yönelik Y Önlemler Yasadışı ticaretin önlenmesi Paketlerin üzerindeki bandrollerin güvenilirlig venilirliğinin inin arttırılmas lması Transit rejime tabi olan tütün t n mamulleri ile ilgili denetimlerin niteliğinin inin ve niceliğinin inin yükseltilmesiy Gümrük k kapılar larında denetim için i in teknolojik donanımın tamamlanması Tütün n mamullerinin tanımlanmas mlanması ve izlenebilirliğinin inin sağlanmas lanması amacıyla, üretim yeri ve zamanını belirleyecek kodlamanın n konulması

13 Gençlerin ulaşabilirli abilirliğinin inin önlenmesi 18 yaş altındakilere tütün t n ve tütün t n mamullerinin satışı ışına caydırıcı nitelikte cezai müeyyideler m uygulanması Tütün n ve tütün t n mamullerinin sadece bu işe i e münhasm nhasır r satış noktalarında nda satılmas lması Tütün n ve tütün t n mamullerini alacak gençlerden, 18 yaş üstünde olduklarını belgelemelerinin istenmesi Sigaraların; satış makineleri, self servis satış ış,, postayla sipariş ve elektronik satış ışlar ile satılmas lmasının n yasaklanması

14 Tütün üretimi ve alternatif politikalar Tütün üretiminin izlenmesi, kaydedilmesinin AB Tütün T Ortak Piyasa Düzenine D uygun hale getirilmesi Sözleşmeli üretim sisteminde görülen g aksaklıklar kların giderilmesinin yanı sıra sistemin işleyii leyişinde inde üretici örgütlerinin işlerlii lerliğinin inin artırılmas lması TKÇS de belirtilen kaynakların n ulusal planlar, programlar ve öncelikler çerçevesinde evesinde ülke tütün t n sektörünün istifadesi yönünde y nde harekete geçirilmesi, tütün t n mamulleri ile mücadele m için i in mali imkânlara göre g kaynak sağlanmas lanması yönünde nde gerekli düzenlemelerin d yapılmas lması Kazanç yönünden nden tütüne t alternatif ürünlerin teşviki ve teşvik edilecek ürünlerin pazarlanması için in gerekli organizasyonların n yapılmas lması

15 C) Tütün T n Kullanımı ve Ulusal Tütün T n Kontrol Programının İzlenmesi, Değerlendirmesi erlendirmesi ve Raporlanması Yıllık k olarak Ulusal Tütün T n Kontrol Programında aksayan yönleri, olası nedenleri ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi erlendirilmesi ve raporlandırılmas lması

16 4733 SAYILI KANUN Tütün n ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun kuruluş Kanunudur. Tütün n Kontrolünde nde TAPDK nın n görev g ve yetkileri; Tütün n tüketiminden t kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi t nitelikteki her türlt rlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri d yapmak, Kanunun uygulanmasıyla yla ilgili sektörel düzenlemeler yapmak, Kuruma bağlı akredite laboratuvarlarının n tesis edilmesine ve işletilmesine i ilişkin şartları tespit etmek,

17 4733 SAYILI TÜTÜN N VE ALKOL PİYASASI P DÜZENLEME D KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN da 5752 sayılı Kanun ( değişiklik iklik yapan Kanun (15/4/2008 tarihli ve sayılı RG) Kurumumuzu tütün n kontrolü konusunda güçg üçlendirmiştir.

18 TAPDK nın tütün kontrolü ile ilgili yetki ve sorumlulukları genişletilmiş ve Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığı ihdas edilmiştir. Özellikle, 4733 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi (Cezai hükümler) yeniden düzenlenerek tütün kontrolü konusunda satışı özendirici ve teşvik edici uygulamaları ortadan kaldırırken tütün kontrolüne dönük çok sayıda düzenlemeye aykırı davranan kişi ve kuruluşlara ciddi miktarlarda cezalar öngörülmüştür.

19 TÜTÜN N VE ALKOL KONTROLÜ DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI I GÖREVLERG REVLERİ TKÇS S uygulamasıyla yla ilgili çalışmalar yapmak Ulusal tütün t n kontrolü programının n geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirlii birliği i içinde i inde olmak Tütün n mamulleri sektörüne ilişkin düzenlemeler d ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici t bilinci oluşturmaya yönelik y çalışmalar yapmak Tütün n tüketiminden t kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi t nitelikteki zararlı etkileri önleyecek düzenlemeler ile ilgili çalışmalar yapmak Tütün n mamullerinin zararlarının önlenmesi konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla larla çalışmalar yapmak Sektörde faaliyette bulunan kişi i ve kuruluşlar lar ile tüketicilerin başvuru ve şikâyetlerini değerlendirmek erlendirmek

20 Tütün n Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Y Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Y ile; tarihinden itibaren azami 12 mg. zifir, 1 mg. nikotin ve 10 mg. CO bırakb rakımının n olması Tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla firmalar tarafından sunulan veri ve bilgilerin halkın n bilgisine sunulması Sigara paketlerine zifir, nikotin ve CO bırakb rakımlarının yazılmas lması tarihinden itibaren paketin geniş dış yüzeyinin en az %30 unda "Sigara içmek i öldürür" r" veya "Sigara içmek i size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir" şeklindeki iki genel uyarıdan birinin dönüşümld mlü olarak yer alması

21 TÜTÜN N MAMULLERİ PAKETLERİNİN SADELEŞTİRİLMES LMESİ ETİKET YÖNETMELY NETMELİĞİ tarihinden itibaren paketlerin üzerindeki teşvik edici ve özendirici unsurların n bulunmamasına na yönelik y düzenleme d ile; MADDE 9-9 (Değişik ik madde: 05/04/ s.r.g Yön/4.md.) n/4.md.)birim paketin görünebilir g dışd ambalajı,, açma a şeridi, içi ambalajı ve alüminyum folyosu ile sigaralar üzerinde; bir tütün t n mamulünün diğerlerine göre g daha az zararlı ve/veya daha üstün n olduğunu unu ima eden veya tüketimini t özendiren ya da teşvik eden her türlt rlü metin, isim, marka, çeşit adı,, mecaz, figür, işaret i ve diğer unsurlar ile tüketiciyi t aldatıcı nitelikteki tanımlama, marka, çeşit adı,, renk, figür r veya işaretler i kullanılamaz. lamaz. (Değişmeden önceki hali) Tütün n mamullerinin ambalajları üzerinde 1/1/2006 tarihinden itibaren belirli bir tütün t n mamulünün n diğerlerine göre g daha az zararlı olduğunu unu ima eden metin, isim, ticari marka, mecaz veya diğer işaretler i kullanılamaz. lamaz.

22 TARİHİNDEN İTİBAREN PİYASAYA P ARZEDİLEN SİGARALARIN S GENİŞ YÜZEYİ (Çerçeve eve hariç paketin % 30 unda yazılı uyarı var) Marka Marka Sigara içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir Sigara içmek öldürür

23 TARİHİNDEN İTİBAREN PİYASAYA P ARZEDİLEN SİGARALARIN S DİĞD İĞER GENİŞ YÜZEYİ (Çerçeve eve hariç paketin % 40 ında yazılı uyarı var) Marka Marka Sigara içmek i kan akışı ışını yavaşlat latır ve cinsel iktidarsızl zlığa neden olur Sigara içmek i ölümcül l akciğer kanserine neden olur

24 tarihinden itibaren paketin geniş dış yüzeyinin en az % 40 ında aşağıda yer alan 14 ek uyarıdan birinin dönüşümld mlü olarak yer alması 1. Sigara içenler i genç yaşta ölür 2. Sigara içmek i damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere lere neden olur 3. Sigara içmek i ölümcül l akciğer kanserine neden olur 4. Hamile iken sigara içmek i bebeğe e zarar verir 5. Çocukları koruyun: Dumanınızı onlara solutmayın 6. Sağlık k kuruluşlar ları sigarayı bırakmada size yardımc mcı olabilir

25 7.. Sigara içmek i yüksek y derecede bağı ğımlılık k yapar, başlamay lamayın 8. Sigarayı bırakmak ölümcül l kalp ve akciğer hastalıklar kları riskini azaltır 9. Sigara içmek i ağrılıa ve yavaş bir ölüme neden olabilir 10. Sigarayı bırakmak için i in doktorunuzdan ve size en yakın n sağlık ocağı ğından yardım m isteyin 11. Sigara içmek i kan akışı ışını yavaşlat latır r ve cinsel iktidarsızl zlığa neden olur 12. Sigara içmek i cildin erken yaşlanmas lanmasına na neden olur 13. Sigara içmek i spermlere zarar vererek doğurganl urganlığı azaltır 14. Sigara dumanında nda benzen, nitrozamin,, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur

26 1 MAYIS SİGARA PAKETLERİNDEK NDEKİ BİLEŞİK K UYARILAR (ön n yüze) y % 65 oranında nda uygulanmaktadır

27

28

29 4207 sayılı Kanun uyarınca Birleşik Uyarılar, Yasal uyarı yazılarının düzenlenmesi ve asılması, Sigara satışının yapılabileceği yerleri düzenleme, 18 yaşını doldurmamış kişilerin sektörde istihdam edilemeyeceği, İnternetten satışının yapılamayacağı, Reklam, promosyon ve sponsorluk yasakları, Perakende satış (stand-teşhir), Gençlerin ulaşabilirliğinin önlenmesi,

30 TÜTÜN N ve ALKOL PİYASASI P DÜZENLEME D KURUMU ETKİNLİKLERİMİZ: Kurumumuz 31 MAYIS DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ dolayısıyla her yıl çeşitli etkinliklerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, yapılan toplantıların yanı sıra ödüllü afiş, kompozisyon ve film yarışmaları düzenlemiştir. Bu yönde elde edilen afişler katalog haline getirilmiş, bilboardlarda sergilenmiş, eğitim ve sağlık kuruluşlarına dağıtılmıştır. Spot filmlerin ulusal ve yerel televizyonlarda gösterimi devam etmektedir.

31 TÜTÜN N ve ALKOL PİYASASI P DÜZENLEME D KURUMU

32 TÜTÜN N ve ALKOL PİYASASI P DÜZENLEME D KURUMU

33 TÜTÜN N ve ALKOL PİYASASI P DÜZENLEME D KURUMU Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat sonucu, 31 Mayıs DünyaSigarasız Günü kapsamında son üç yıldan bu yana Milli Piyango biletlerinde tütün kontrolü mesajları verilmektedir.

34 TÜTÜN N ve ALKOL PİYASASI P DÜZENLEME D KURUMU HAVANI KORU ve DUMANSIZ HAVA SAHASI KAMPANYASI: 4207 sayılı Kanunun kamuoyuna tanıtılması ve iletişimin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile ortak olarak düzenlenen kampanya çerçevesinde; ve web sayfaları hazırlanmıştır. Aynı adlarla düzenlenen kampanyalar kapsamında ise hazırlatılan ilanlar ve tanıtım filmleri gazete, bilboard, radyo ve televizyonlarda düzenli olarak yayınlanmıştır.

35 TÜTÜN N ve ALKOL PİYASASI P DÜZENLEME D KURUMU

36 TÜTÜN N ve ALKOL PİYASASI P DÜZENLEME D KURUMU

37 31 MAYIS 2010 DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ kompozisyon, afiş, spot film ve panel şeklinde çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir. Ş

38 ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR DSÖ Bünyesindeki Uluslararası Çalışmalar: TKÇS Taraflar Konferansı (COP) Hükümetlerarası Müzakere Organı (INB) TKÇS Çalışma Grupları TobLabNet Katılım sağlanarak, buradan elde edilen bilgi ve birikimlerin ülkemize yansıtılmasına çalışılmaktadır. AB ve Diğer Uluslararası Kurumlar: ISO TC126 Çalışma Grubu, Nargile Alt Çalışma Grubu AB Tütün Mamulleri Komitesi

39 Teşekk ekkürler Tütün n ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 2010

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1.

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2015-2018) A. TÜTÜN ÜRÜNLERİNE OLAN TALEBİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim Amaç: Tütün ve tütün ürünlerinin

Detaylı

TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE REKLAM YASAĞI. Dr. Hüseyin ĠLTER Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı

TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE REKLAM YASAĞI. Dr. Hüseyin ĠLTER Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE REKLAM YASAĞI Dr. Hüseyin ĠLTER Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı M-POWER M: Tütün kullanımını ve koruyucu çalıģmaları TAKĠP ET P: Pasif sigara dumanı etkileniminden

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER...1 1.1-MİSYON VE VİZYON...1 1.2- TEMEL DEĞERLER VE İLKELER...1 1.3- KURULUŞ AMACI... 2 1.4- MALİ VE HUKUKİ STATÜ... 3 1.5- GÖREV VE YETKİLERİ... 3 2-KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Efza Evrengil 5 Ekim 2010

Efza Evrengil 5 Ekim 2010 Efza Evrengil 5 Ekim 2010 TRPS yasaklarına yönelik temel hukuk metinleri 4207 sayılı Kanun 4733 sayılı Kanun 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı(2008-2012)

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

1/11 TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

1/11 TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tütün mamulleri üretim tesislerinin

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI Dünyada Mevcut Durum Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Dünya genelinde de kanser

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

4207 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI

4207 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI 4207 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI T.C. SAĞLIK BAKANALIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN VE BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 1 4207 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların finansmanı açısından

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

Tütün Kontrolü Uygulaması

Tütün Kontrolü Uygulaması Tütün Kontrolü Uygulaması Madde 8: Tütün dumanı etkileniminden korunma DSÖ Avrupa Bölgesinde DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Uygulama Örnekleri Türkiye nin Öyküsü 1 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi nin yayınlarıyla

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011 Page 1 Sunum Başlıkları Dünya da İlaç Sektörü Türkiye de İlaç Sektörü Maliye Bakanlığı Tarafından İlaç Sektörüne Yönelik Olarak Gerçekleştirilen İncelemeler

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı