AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI (PROJECT CYCLE MANAGEMENT) ve MALİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE KULLANILAN TERİMLER&AÇIKLAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI (PROJECT CYCLE MANAGEMENT) ve MALİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE KULLANILAN TERİMLER&AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YÖNETİMİ YAKLAŞIMI (PROJECT CYCLE MANAGEMENT) ve MALİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE KULLANILAN TERİMLER&AÇIKLAMALARI Derleyen H.Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı 29 Kasım 2002

2 Araç : (Means) Avrupa Komisyonu: (European Commission) Bar Çizelgesi: (Bar Chart) Başlangıç Periyodu: (Inception Period) Başlangıç Periyodu: (Inception Period) Başlangıç Raporu: (Inception Report) Araç ve masraflar kutuları, faaliyetler seviyesinde tarafsız teyit göstergeleri ve teyit kaynakları kısımlarının yerine kullanılır. Araç, planlanan faaliyetleri yürütmek ve projeyi idare etmek için gerekli olan fiziksel kaynaklar ve fiziksel olmayan kaynaklar (genellikle girdiler )dır. İnsan kaynakları ile malzeme kaynakları birbirinden ayrı olarak değerlendirilirler. Avrupa Birliği nin yürütme organıdır. Avrupa Birliği politikasını oluşturur ve AB müktesebatı ve bütçe sınırları çerçevesinde program ve politikaları uygular. Gantt Çizelgesi ne bakınız Projenin başından başlangıç raporu nun yazılmasına kadar geçen süre olup genellikle iki ile üç ay arasındaki süredir. Projenin, Müteahhit / teknik yardımın ulaşması sonrasındaki uygulama devresidir. Başlangıç periyodunun sonunda hazırlanan, proje tasarımını ve/veya iş tanımlarını güncelleştiren, projenin geri kalan kısmı için bir çalışma planı ortaya koyan ilk rapordur. Bütünsel Yaklaşım: (Integrated Approach) Cinsiyet: (Gender) Cinsiyet Analizi: (Gender Analysis) Proje döngüsünün tüm aşamalarında; uygunluk, olabilirlik ve sürdürülebilirliğe önem verilip verilmediğinin tutarlı olarak incelenmesidir. Kadın ve erkekler tarafından öğrenilen veya yüklenilen zamana, içerisinde bulunulan topluma veya gruba göre değişebilen sosyal farklılıklardır. Cinsiyet, kadın ile erkek arasındaki biyolojik farklılıklardan öte bir kavramı ifade eder. Kalkınmaya yönelik işbirliği çalışmalarında cinsiyet ile ilgili AB yaklaşımı, proje çevrimi boyunca her seviyedeki cinsiyet analizinin entegrasyonunu gerektirir. Cinsiyet analizi, belli bir durumdaki değişim dinamiklerinin tespit edilmesini ve entegrasyonunu mümkün kıldığı gibi, özellikle kadın ile erkek arasındaki farklılıklar açısından gelişmelerin izlenmesini de sağlar. Bir cinsiyet analizi, kadın ve erkeklerin 2

3 Cinsiyet Eşitliği: (Gender Equality) Çalışma Planı: (Work plan) Çerçeve Sözleşme : (Framework Contract) Değerlendirme: (Evaluation) Değerlendirme Aşaması: (Evaluation Phase) Doğrulama Kaynakları: (Sources of Verification) farklı rollerinin (üretkenlik, üreme, karar-alma); kaynaklara ulaşmada ve bunları kullanmadaki farklılıklarının; kendine özgü ihtiyaçlarının, ilgi alanlarının, sorunlarının ve tüm engellerin dikkate alınmasını; proje faaliyetlerinde kadın ve erkeklerin adil bir şekilde yer almasının sağlanmasını ve proje sonucunda elde edilecek olan yararlardan kadın ve erkeklerin yine adil bir şekilde faydalanmasını içermektedir. Kadın ve erkekler arasındaki eşitliğin sosyal ve ekonomik altyapılardan, hizmetlerden, ve kalkınmanın sağladığı imkanlardan yararlanma çerçevesinde geliştirilmesi çok önemlidir. Buradaki temel hedef; sağlık, eğitim, istihdam, ekonomik faaliyetler ve her seviyedeki karar alma mekanizmaları çerçevesinde, kadın ile erkekler arasındaki farklılıkların azaltılmasıdır. Tüm program ve projeler, kendi etki alanları içerisinde, cinsiyet farklılıklarının azaltılmasına, aktif olarak katkıda bulunmalıdırlar. Bir projenin sonuç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri ve kaynakları ortaya koyan plandır. Mali İşbirliğinin uygulanması esnasında, finansman teklifi AB Komisyonuna sunulmadan önce gerçekleştirilmesi gereken proje dokümanı hazırlıklarının(proje fişi hazırlanması) yapılabilmesi için çeşitli konulardaki uzman desteğinden yararlanmak üzere, mevcut uzman portföyü çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesine göre yapılan sözleşmedir. Bir projenin verimliliğinin, etkinliğinin, etkisinin, sürdürülebilirliğinin ve uygunluğunun, önceden tespit edilmiş hedefler çerçevesinde dönemsel olarak değerlendirilmesidir. Bir projenin geçmişi, hedefleri, sonuçları, faaliyetleri ve kullanılan araçları açısından, ileride alınacak kararlara yardımcı olmak üzere ders çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız bir incelemedir. Proje çevriminin altıncı ve son aşaması olup proje, ortaya konulmuş olan hedefleri açısından incelenir ve buradan çıkarılan dersler, gelecekteki çalışmalara yardımcı olur. Mantıksal çerçevenin dördüncü sütununu oluşturur; genel amaçlar, proje hedefi ve sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilgilerin, (tarafsız teyit göstergelerinde tarif edildiği üzere) nereden ve hangi formda temin 3

4 Etki: (Impact) Etkililik: (Effectiveness) Faaliyetler: (Activities) Faaliyet Planı (Eylem Planı): (Activity Schedule) Faydalananlar: (Beneficiaries) (a) Proje ortakları / doğrudan faydalananlar: (project partners)/ direct beneficiaries (b) Ara-faydalananlar: (inter-beneficiaries) (c) Hedef Kitleler: (target groups) (d) Nihai faydalananlar: (Final beneficiaries) edilebileceğini gösterir. Projenin geniş ölçekteki tesiri, projenin genel hedefleri kısmında ifade edilen ve geniş ölçekli sektörel hedeflere ulaşılmasına sağladığı katkı ile Avrupa Komisyonu nun siyasi hedeflerine ulaşılmasını sağlamadaki başarıdır. Proje hedefine ulaşılmasında, elde edilen sonuçların sağlanan başarıya katkısının değerlendirilmesi ve varsayımların proje sonuçlarını nasıl etkilediğinin irdelenmesidir. Sonuçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken eylemler (ve kullanılması gereken araçlar)dir. Projede neyin yapılacağını özetler. Projedeki faaliyetlerin ne zaman, hangi sıra ile ve ne kadar süre içerisinde yerine getirileceğini grafiksel olarak ortaya koyan, bar çizelgesine benzeyen bir Gantt Çizelgesidir. Faaliyet Planı aynı zamanda, projenin gidişatının izlenmesinde kullanılabilecek kilometre taşlarının tespit edilmesinde ve her bir kilometre taşının erişilmesi için sorumlulukların atanmasında da kullanılabilir. Projenin uygulanmasından bir şekilde fayda sağlayanlardır. Şu şekilde sınıflandırılabilir: Avrupa Komisyonu tarafından fon sağlanan projelerin tasarlayıcısı ve uygulayıcısı olan kurum ve kuruluşlardır. Örn: Genellikle bakanlıklar, uygulayıcı kurum ve kuruluşlar. Hedef kitlelere yönelik hizmetlerin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere proje kapsamında desteklenenlerdir.örn: Tarım Bakanlığı nda çalışan personelin eğitilerek çiftçilere daha iyi bir şekilde danışmanlık hizmeti sağlamaları. Projeden olumlu yönde etkilenecek olan ve projenin çok yakın bir şekilde beraber olarak yürütüleceği projenin hedefi olan kitlelerdir. Örn: (b) tanımındaki projenin hedef kitlesi, çiftçilerdir. Hedef kitlelerin ötesinde, projeden uzun vadede faydalanacak olan toplumsal kesimler veya sektörlerdir. Örn: Sağlık ve eğitim harcamalarına daha fazla kaynak ayrılması durumunda çocuklar, tarımsal üretim ve pazarlamanın geliştirilmesi durumunda tüketiciler, tarımsal üretim ve pazarlamanın 4

5 geliştirilmesiyle artan ihracat gelirlerinden dolayı devlet, nihai faydalananlardır. Finansman Anlaşması: (FinancingAgreement/Memorandum) Finansman Teklifi: (Financing Proposal) Finansman Kararı: (Financing Decision) Finansman Aşaması: (Financing Phase) Gannt Çizelgesi: (Gannt Chart) Genel Hedefler: (Overall Objectives) Girdiler: (Inputs) Gösterge Programlar: (Indicative Programmes) Finansman desteği sağlanacak olan belli bir proje veya programa ilişkin tanımı içerir. Avrupa Birliği ile ortak ülkenin tanımlanan tedbirler bazında finansman sağlayacağının resmi taahhüdünü ifade eder. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finansman kararı alınmasını müteakip, yasal olarak bağlayıcılığı olan mali yükümlülükleri içeren ve aday ülke Ulusal Mali Yardım Koordinatörü ile AB Komisyonu arasında imzalanan anlaşmadır. Aday ülkenin Avrupa Birliği Komisyonu ile birlikte oluşturduğu ve mali destek sağlamak üzere PHARE Yönetim Komitesine sunduğu proje&programları içeren bir pakettir. Aday ülke tarafından sunulan finansman teklifi üzerinde, PHARE Yönetim Komitesinin olumlu görüş beyan etmesi durumunda, Avrupa Birliği Komisyonu nca alınan karardır. Proje döngüsünde, proje finansmanının onaylandığı dördüncü aşamadır. Genellikle faaliyet planlamasında kullanılan, bilgilerin grafiksel olarak sunulduğu bir yöntem olup bar çizelgesi ne benzemektedir. Projenin nihai faydalananlara uzun vadeli yararlarını ve sağladığı faydalar açısından diğer gruplara ve toplum için neden önemli olduğunu açıklarlar. Aynı zamanda hükümetin/ilgili kuruluşların ve Avrupa Komisyonu nun bölgesel/sektörel politikalarına ne şekilde dahil olduğunun ve bunun yanında Avrupa Komisyonu ile işbirliğinin genel siyasi hedeflerinin de ortaya konulmasına yardımcı olurlar. Projenin kendisi ile genel hedefler e ulaşılması mümkün değildir (proje sadece genel hedefler e ulaşmakta katkı sağlayacaktır). Projede ifade edilen genel hedefler e ulaşılması ancak diğer program ve projelerin de katkısı ile mümkün olabilecektir. Bakınız araç. Bunlar Avrupa Komisyonu tarafından, ortak ülke hükümetleri ile koordinasyon sağlanarak 5

6 Hedef: (Objective) Hedef Ağacı: (Objective Tree) Hedef Kitlesi(leri): (Target group(s) ) Hedefler Hiyerarşisi: (Hierarchy of Objectives) Hedeflerin Analizi: (Analysis of Objectives) İlerleme Raporu: (Progress Report) İlgi, İlişki: (Relevance) İş Tanımı: (Terms of Reference) İzleme: (Monitoring) Kalkınma Yardımı Komitesi (KYK): (Development Assistance Committee) hazırlanır. Avrupa Birliği ile işbirliği konusunda, genel yol gösterici kuralları ve ilkeleri ortaya koyarlar. Bir ülke veya bölgedeki odak sektörleri ve konuları ifade edebilecekleri gibi, çeşitli proje fikirlerini de ortaya koyabilirler. Bir proje veya programın maksadının tarif edilmesidir. Genel olarak, faaliyetler, sonuçlar, proje hedefi ve genel hedefler ile ilgilidir. Sorun analizini müteakip hazırlanan, araç-sonuç ilişkisini gösteren ve gelecekte sorunların çözülmesi halindeki durumu diyagram olarak ifade eden bir sunumdur. Proje hedefi seviyesinde projeden olumlu etkilenecek olan projenin birlikte ve kendileri için çok yakın çalışacağı grup veya kurumdur. Bir sorun analizini müteakip, araç-sonuç ilişkisi içerisinde, mantıksal olarak planlanmış önerilen proje müdahalelerinin diyagramatik bir şekilde sunulmasıdır. Hedefler ağacı ile eşanlamlıdır. Projeden yararlanacak olanların öncelik atfettiği, gelecekte ortaya çıkması arzu edilen yararların tespit edilmesi ve teyit edilmesidir. Hedeflerin analizi sonucunda ortaya hedef ağacı (hedeflerin hiyerarşik olarak sıralanması) çıkar. Projeye ilişkin yürütülen çalışmaların ilerleyişi ile ilgili olarak, proje yönetimi/yüklenicisi tarafından belirli bir zaman çerçevesinde hazırlanan ortak kuruma ve Komisyona sunulan bir ara rapordur. Projenin teknik ve mali performansına ilişkin bölümler içerir. Genellikle üç ayda bir hazırlanır. Proje genel hedeflerinin, projenin esas olarak hitap ettiği varsayılan hedef kitlenin ve faydalananların gerçek sorunlarına, ihtiyaçlarına, önceliklerine ve projenin gerçekleştirildiği fiziksel ve siyasi çevreye uygunluğudur. Bir yüklenici (müteahhit)den beklenen işleri tanımlar ve proje geçmişi ile genel amaçlarını, planlanan faaliyetleri, beklenen girdileri, çıktıları, bütçeyi, zaman çizelgesini ve görev açıklamalarını içerir. Bilgilerin, yönetim ve karar verme amacıyla, sistematik ve sürekli olarak toplanması, analiz edilmesi ve kullanılmasıdır. OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) nin Kalkınma Yardımı Komitesi dir. 6

7 Kaynak Planı: (Resource Schedule) Kilometre Taşları: (Milestones) Komisyon: (Commission) Maliyet: (Cost) Mantıksal Çerçeve: (Logical Framework=Logframe) Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı: (Logical Framework Approach) Merkezi Finansman ve İhale Birimi: (Central Finance and Contracts Unit=(CFCU) ) Mali İşbirliği Tüzüğü : (Financial Regulation) Araç ve masrafların faaliyetler ile ilişkilendirildiği, her bir zaman dilimi için detaylandırılan bir proje bütçesi dökümüdür. Kısa ve orta vadeli hedefler (genellikle faaliyetler) için bir çeşit tarafsız teyit göstergesi niteliğinde ve proje başarısının sadece sonunda değil tüm proje boyunca ölçülmesini sağlayan ara kademelerdir. Kilometre taşları ayrıca, kararların alınacağı veya faaliyetlerin tamamlanacağı zamanları da gösterirler. Avrupa Birliği Komisyonu Tespit edilmiş olan tüm kaynakların (araçlar) mali değer cinsinden ifade edilmesidir. Bir projeye ilişkin müdahale mantığı, varsayımlar, tarafsız teyit göstergeleri ve teyit kaynaklarının sunulduğu matristir. Paydaş analizi, sorun analizi, hedeflerin analizi, stratejilerin analizi; mantıksal çerçeve matrisinin, eylem ve kaynak planların hazırlanmasını içeren; program ve projelerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Mali işbirliği kapsamındaki projelerin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen yönteme uygun olarak ihaleleri, ödemeleri ve raporlama işlemlerini yürütmekten sorumlu olan birimdir.idari olarak Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine bağlı olmakla birlikte işlemlerini bağımsız olarak yürütecektir. Konseyin 17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001 sayı ile yayımladığı ve 1 Ocak 2002 tarihi itibarı ile yürürlüğü girmiş olan Mali İşbirliği Tüzüğü, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında yürütülmekte olan Mali İşbirliğinin esaslarını ve uygulamaya ilişkin düzenlemeleri ortaya koymaktadır. 7

8 Mali İşbirliği Komitesi : (Financial Cooperation Committe): Müdahale Mantığı: (Intervention Logic) Nitelik Faktörleri: (Quality Factors) Ortak İzleme Komitesi : (Joint Monitoring Committee) Olabilirlik (fizibilite): (Feasibility) Mali İşbirliği ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumu sağlamak üzere kurulmuş olup; Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinden oluşur. Komiteye, Ulusal Mali Yardım Koordinatörü veya görevlendireceği temsilcisi başkanlık eder. Komitenin sekreterya hizmetleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. Mali kaynakların kullanımında öncelikleri belirlemek,saptanacak öncelikler kapsamında yıllık programları hazırlamak, mali kaynakların öncelikler doğrultusunda dağıtımını gözetmek, mali İşbirliği uygulamasını izlemek ve değerlendirmek başlıca görevleri arasındadır. Projenin temelini oluşturan stratejidir. Mantıksal çerçevede bulunan hedeflerin hiyerarşisi nin dört kademesinin her birinde yer verilen, projenin özet tarifidir. Önceden sürdürülebilirlik kriterleri olarak ifade edilmekteydi. Her projenin tasarlanmasında ve uygulanmasında dikkate alınması gereken ve geçmişteki proje uygulamalarında, projenin ortaya çıkartmış olduğu yararların sürdürülebilirliği üzerinde çok önemli bir etkisi olduğu tespit edilen kriterlerdir. Kalite faktörleri şunlardır: Projenin faydalananlar tarafından sahiplenilmesi, siyasi destek, uygun teknoloji, projenin çevresel yönleri, kurumsal ve idari kapasite. Ortak İzleme Komitesi, Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Mali İşbirliği Komitesi ve Avrupa Birliği Komisyonu temsilcilerinden oluşur. Ortak İzleme Komitesi yılda en az bir kez toplanarak programları gözden geçirir. İzleme raporları kapsamında Finansman Protokollerinde yer alan hedeflerin gerçekleşmesini değerlendirmek, belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için önceliklerde değişiklik, programlar arasında kaynak aktarımı ve gerekli hallerde program bazında ilave mali kaynak önerisinde bulunmak, Ortak İzleme Komitesi nin başlıca görevleri arasındadır. Proje hedeflerinin gerçekten ulaşılabilir olup olmadığını ifade eder. 8

9 Olabilirlik (fizibilite) Çalışması: (Feasibility study) Ön Değerlendirme: (Appraisal) Ön Değerlendirme Aşaması: (Appraisal Phase) Ön Fizibilite Çalışmaları: (Pre-feasibility study) Ön Koşullar: (Pre-conditions) Paydaş Analizi: (Stakeholder analysis) Değerlendirme aşamasında gerçekleştirilen fizibilite çalışması, önerilen projenin sağlam temellere dayanıp dayanmadığını ve tespit edilen hedef kitlenin/faydalananların ihtiyaçlarını karşılamaya yatkınlığını inceler. Fizibilite çalışması, projenin tüm siyasi, teknik, ekonomik, mali, kurumsal, idari, çevresel, sosyo-kültürel ve cinsiyetle ilgili yönlerini dikkate alarak, tüm operasyonel ayrıntılarıyla tasarlamalıdır. Fizibilite çalışması Avrupa Komisyonuna ve ortak hükümet, ileride finansmanı sağlanabilecek olan projenin kabul edilmesi, değiştirilmesi veya reddedilebilmesi için yeterli bilgi sağlamalıdır. Teklif edilen bir projenin, daha önceden belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde, değerinin ve kabul edilebilirliğinin tespit edilmesi amacıyla analiz edilmesidir. Bu, bir projenin finansmanına karar verilmeden önceki son aşamadır. Mevcut koşullar içerisinde projenin olabilirliğini, konulan hedeflerin uygunluğunu ve maliyetlerin makul olup olmadığını kontrol eder. Bu terim sıkça fizibilite çalışması tabiri ile eşanlamlı olarak kullanılır. Proje çevrimindeki üçüncü aşamadır. Projenin, daha sonra AB Komisyonu çalışanları tarafından değerinin ve sektörel politikalarla tutarlılığının incelenmek üzere, bir fizibilite çalışması şeklinde detaylandırılmasını öngörmektedir. Tanımlama aşamasında yürütülen, tüm sorunların tanımlandığı, alternatif çözümlerin değerlendirildiği ve nitelik faktörleri göz önünde bulundurularak bir alternatifin tercih edildiği ön fizibilite çalışmasıdır. Bu çalışma, Avrupa Komisyonuna ve ortak ülkeye, daha sonra yapılacak değerlendirmede, önerilen projenin kabul edilmesi, değiştirilerek düzeltilmesi veya reddedilebilmesi için yeterli bilgi sağlamalıdır. Proje başlamadan önce yerine getirilmesi gereken koşullardır. Örn: Faaliyetlere başlanılması. Ön koşullar (eğer varsa) yardım ile ilgili hükümlere eklenirler. Önerilen projeden olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilecek tüm paydaş gruplarının tespit edilmesini, bu grupların ilgi alanlarının, sorunlarının, potansiyellerinin ve diğer özelliklerinin belirlenmesini ve analizini içermektedir. Bu analizin sonuçları daha sonra 9

10 Paydaşlar: (Stakeholders) Program: (Programme) Programlama Aşaması: (Programming Phase) Proje: (project) Proje Fişi: (project fiche) Proje Amacı: (Project purpose) Proje Döngüsü: (Project cycle) proje tasarımına yansıtılır. Bir proje/programla bir ilgisi olan bireyler, insan grupları, kurum/kuruluşlar veya firmalar paydaş olarak tanımlanmaktadır. Proje veya programların faaliyet veya çıktılarından (sonuçlarından) doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilir veya proje sürecini etkileyebilirler. Genellikle farklı alt grupların dikkate alınması gerekmektedir. Ortak bir genel hedefi olan projeler serisidir. İndikatif Programın hazırlandığı, proje çevriminin ilk aşamasıdır. İndikatif Programa da bakınız. Belli bir sonucu sınırlı bir zaman dilimi içerisinde sağlaması için tasarlanan, hedefi belli faaliyetler serisidir. Aday ülkeler ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında yürütülmekte olan Mali İşbirliği ilişkileri çerçevesinde, AB Komisyonuna finansman desteği temin edilmek üzere finansman teklifinin iletildiği dokümandır. Bu dokümanda projeye ilişkin faaliyetlerin ne şekilde, hangi kaynaklar kullanılarak, ne kadarlık zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirileceği ve projenin gerçekleştirilmesine ilişkin diğer teknik ve idari düzenlemelere dair bilgiler verilmektedir. Projenin ana amacıdır. Proje hedefi, esas soruna yönelik olmalı ve hedef kitleler için sürdürülebilir faydalar cinsinden tanımlanmalıdır. Proje hedefi aynı zamanda, hedef kitleler içerisindeki kadın ve erkekler için, adil yararlar ifade etmelidir. Her projenin sadece bir proje amacı olmalıdır. Bir proje fikrinin ortaya çıkmasından projenin tamamlanmasına kadar geçen süre içerisindeki tüm aşamaları kapsamaktadır. Proje ile ilgili paydaşlara danışıldığını garanti altına alan bir yapı sağlar ve tüm aşamalardaki önemli kararları, bilgi gereksinimlerini ve sorumlulukları tanımlar ki böylece bir projenin gerçekleştirilmesindeki tüm aşamalarda kararlar belli bir bilgi dahilinde alınabilmiş olur. Değerlendirmelerden elde edilen tecrübeler, gelecekteki program ve projelerin tasarlanmasında kullanılır. 10

11 Proje Döngüsü Yönetimi: (Project Cycle Management) Riskler: (Risks) Sonuçlar: (Results) Sorun Ağacı: (Problem Tree) Sorun Analizi: (Problem Analysis) Stratejilerin Analizi: (Analysis of Strategies) Sürdürülebilirlik: (Sustainability) Sürdürülebilirlik Kriterleri: (Sustainability criteria) SWOT Analizi: (SWOT analysis) Taahhüt: (Committment) Tanımlama Aşaması: (Identification Phase) Mantıksal çerçeve yaklaşımı ile bütünsel yaklaşım temeline dayanan ve proje ile programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Varsayımlar a da bakınız. Gerçekleşmesi çok mümkün olmayan ancak gerçekleşmesi durumunda projenin ilerleyişini veya başarısını etkileyebilecek dış faktörler ve olaylardır. Olumsuz bir ifade kullanılarak formüle edilmektedirler. Örn: Ceza Muhakemeleri Reformu başarıya ulaşmaz. Gerçekleştirilen faaliyetlerin ürünleri dir. Proje hedefine, sonuçların bir araya gelmesiyle ulaşılır ki bu, hedef kitleler için sürdürülebilir faydaları da beraberinde getirir. Olumsuz bir duruma ilişkin, neden-sonuç ilişkisini gösteren diyagram şeklindeki bir sunuştur. Bir durumun olumsuz yönlerinin, neden-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya konulabilmesini sağlayan yapısal bir incelemedir. Hedeflere ulaşmakta kullanılabilecek olan alternatif yöntemlerin değerlendirilmesi ve teklif edilen projede kullanılmak üzere bir veya birkaç tanesinin seçilmesidir. Projeden elde edilen fayda akışının, dış destek (yardım) sona erdikten sonra da devam etme olasılığıdır. Nitelik Faktörleri ne bakınız. Bir kurumun kuvvetli ve zayıf yönleri ile karşılaştığı fırsat ve tehditlerin analizidir. Proje çevriminin tüm aşamalarında kullanılabilecek bir araçtır. Taahhüt, belli bir miktar paranın belli bir amaca yönelik olarak ayrılması için Komisyon tarafından alınan resmi bir karardır. Yetki verilen taahhüdün üzerinde herhangi bir harcamada bulunulamaz. Proje çevriminin ikinci aşamasıdır. Proje fikrinin hedefler, sonuçlar ve faaliyetler açısından öncelikli olarak irdelenerek fizibilite çalışmasının yapılıp yapılmayacağına karar verilmesini içermektedir. 11

12 Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler: (Objectively Verifiable Indicators) Teknik Yardım: (Technical Assistance) Temsilcilik: (Representation of the European Commission) Ulusal Fon(National Fund)&Ulusal Yetkilendirme Görevlisi(National Authorizing Officer) Uygulama Aşaması: (Implementation Phase) Ulusal Mali Yardım Koordinatörü : (National Aid Coordinator) Mantıksal çerçevenin en üst üç basamağındaki, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ifade edecek olan ölçülebilir göstergelerdir. Uygun bir izleme sisteminin tasarlanmasının temelini oluşturmaktadırlar. Know-how ve beceri devri ile, kurumların oluşturulması ve güçlendirilmesi için uzmanlar, danışmanlar, eğiticiler, müşavirler vs. ile yapılan sözleşmelerdir. Uluslararası kuruluşlar veya ülkeler nezdinde Avrupa Komisyonu nu elçilik düzeyinde temsil eden diplomatik temsilciliklerdir. Temsilciliğin başındaki kişi genellikle elçi veya büyükelçidir. Avrupa Birliğinden sağlanacak mali yardımlar Hazine Müsteşarlığı tarafından açılacak ve yönetilecek bir Ulusal Fonda toplanacaktır. Fon u yönetmek üzere Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ulusal Yetkilendirme Görevlisi olarak tanımlanmıştır. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, bu görevi yerine getirmek üzere gerektiğinde bir temsilci atayabilir. Komisyon dan fonların transferini talep etmek ve fonları yönetmek; Finansman Protokolünde geçen ulusal ve diğer mali kaynakların akışını sağlamak; Avrupa Birliği mali yardımları için Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş bir mali raporlama sistemi oluşturmak; Finansman Anlaşmasında belirtilen usule uygun olarak fonları Merkezi Finans ve İhale Birimine transfer etmek başlıca görevleri arasındadır. Projenin uygulandığı ve hedeflere ulaşmada kaydedilen ilerlemenin izlendiği proje döngüsünün beşinci aşamasıdır. Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında yürütülmekte olan Mali İşbirliği ilişkilerini düzenleyen 18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre, Avrupa Birliği ile Mali İşbirliğinin koordinasyonunu sağlayacak Ulusal Yardım Koordinatörlüğü için, Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı görevlendirilmiştir. Ulusal Mali Yardım Koordinatörü bu görevi yerine getirmek üzere gerektiğinde bir temsilci atayabilir. Topluluk mali yardımının katılım süreci ile ilişkilendirilmesi ve fonların sadece bu amaç için kullanılmasını teminen gerekli 12

13 Ülke Destek Stratejisi: (Country Support Strategy) Ülke Strateji Belgeleri: (Country Strategy Paper) Varsayımlar: (Assumptions) Verimlilik: (Efficiency) Yinelenen Masraflar: (Recurrent costs) Yüklenici: (Contractor) koordinasyonu sağlamak; Mali işbirliği kapsamında değerlendirilecek projelerin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programda yer alan öncelikler doğrultusunda yönlendirilmesini, seçilmesini, uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak; Yıllık Finansman Protokollerini, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve ilgili Bakanlıklar ile bağlantılı olarak hazırlamak ve koordine etmek; Programların izlenmesini ve değerlendirilmesini koordine etmek başlıca görevleri arasındadır. Ulusal Mali Yardım Koordinatörlüğü nün sekreterya hizmetleri, Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. Ülke Strateji Belgesi ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Ülke Strateji Belgeleri, Avrupa Komisyonu yardım programlarının yönetilmesinde, uygulanmasında ve gözden geçirilmesinde kullanılan araçtır. Ülke Strateji Belgesinin amacı, Avrupa Birliği/Avrupa Komisyonunun hedefleri, ortaklık yapılan ülkenin hükümetinin siyaset gündemi, ortaklıkta bulunulan ülkenin mevcut durumunun ve diğer ana ortakların faaliyetlerinin analizi temelinde hazırlanmakta olup amacı, Avrupa Birliği nin yardım programları hakkında bir çerçeve çizmektir. Projenin ilerleyişini veya başarısını etkileyebilecek olan ancak proje yöneticisinin kontrolü dahilinde olmayan dış etkenlerdir. Varsayımlar, Mantıksal Çerçevenin dördüncü sütununu oluşturmakta olup olumlu bir ifade kullanılarak formüle edilmektedirler. Örn: Ceza Muhakemeleri Reformu başarılı bir şekilde uygulanır. Sonuçların, makul (kabul edilebilir) maliyetle elde edilmesidir. Örn: Araç ve faaliyetlerin sonuçlara dönüştürülmesindeki başarı ve elde edilen sonuçların niteliği. Projenin uygulama sürecinden sonra da devam edecek olan işletme ve bakım masraflarıdır. Sözleşme yapan kurumun kendisi ile mukavele tanzim ettiği kamuya veya özel sektöre ait olan kurum, konsorsiyum veya şahıstır. Kendisi ile resmi olarak mukavele (sözleşme) yapılan firma, şahıs veya konsorsiyumdur. 13

14 TERİMLER TABLOSU (İNGİLİZCEDEN TÜRKÇEYE) Activities Activity Schedule Analysis of Objectives Analysis of Strategies Appraisal Appraisal Phase Assumptions Bar Chart Beneficiaries Central Finance and Contracts Unit(CFCU) Commission Committment Contractor Cost Country Strategy Paper Country Support Strategy Development Assistance Committee Delegation Effectiveness Efficiency European Commission Evaluation Evaluation Phase Feasibility Feasibility Study Financing Agreement/Memorandum Financing Memorandum Financing Phase Gannt Chart Gender Gender Analysis Gender Equality Hierarchy of Objectives Identification Phase Impact Implementation Phase Inception Period Inception report Indicative Programmes Inputs Integrated Approach Intervention Logic Joint Monitoring Committee(JMC) Logical Framework=Logframe Logical Framework Approach(LFA) Means Faaliyetler Faaliyet Planı Hedeflerin Analizi Stratejilerin Analizi Ön Değerlendirme Öndeğerlendirme Aşaması Varsayımlar Bar Çizelgesi Faydalananlar Merkezi Finansman ve İhale Birimi Komisyon Taahhüt Yüklenici Maliyet Ulusal Strateji Belgesi Ulusal Destek Stratejisi Kalkınma Yardım Komitesi (KYK) Temsilcilik Etkililik Verimlilik Avrupa Komisyonu Değerlendirme Değerlendirme Aşaması Olabilirlik (fizibilite) Olabilirlik (fizibilite) çalışması Finansman Anlaşması Finansman Anlaşması Finansman Aşaması Gannt Çizelgesi Cinsiyet Cinsiyet Analizi Cinsiyet Eşitliği Hedefler Hiyerarşisi Tanımlama Aşaması Etki Uygulama Aşaması Başlangıç Periyodu Başlangıç Raporu Gösterge Programlar Girdiler Bütünsel Yaklaşım Müdahale Mantığı Ortak İzleme Komitesi Mantıksal Çerçeve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Araç 14

15 Milestones Monitoring National Aid Coordinator(NAC) National Authorizing Officer(NAO) National Fund(NF) Objective Objective Tree Objectively Verifiable Indicators (OVI) Overall Objectives Pre-conditions Pre-feasibility Study Problem Analysis Problem Tree Programme Programme Authorising Officer(PAO) Programming Phase Progress Report Project Project Cycle Project Cycle Management Project Purpose Quality Factors Recurrent Costs Relevance Resource Schedule Results Risks Sources of Verification Stakeholder Analysis Stakeholders Start-up Period Sustainability Sustainability Criteria SWOT Analysis Target Groups Technical Assistance Terms of Reference Workplan Kilometre taşları İzleme Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ulusal Fon Hedef Hedef Ağacı Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler Genel Hedefler Ön Koşullar Ön Fizibilite Çalışmaları Sorun Analizi Sorun Ağacı Program Program Yetkilendirme Görevlisi Programlama Aşaması İlerleme Raporu Proje Proje Döngüsü Proje Döngüsü Yönetimi Proje Amacı Nitelik Faktörleri Yinelenen Maliyetler İlgi, İlişki Kaynak Planı Sonuçlar Riskler Doğrulama Kaynakları Paydaş Analizi Paydaşlar Başlangıç Periyodu Sürdürülebilirlik Sürdürlebilirlik Kriteri SWOT Analizi Hedef Kitlesi(leri) Teknik Yardım İş Tanımı Çalışma Planı 15

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004*

Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Proje Çevrimi Yönetimi El Kitabı- 2004* Programlama Değerlendirme & Denetim Tanımlama Uygulama Ön değ erlendirme Bölümler: Proje Çevrimi Yönetimi Operasyonel Kılavuzu Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Kurumsal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

AB Proje Döngüsü Yönetimi. Ana İçerikler ve Araçlar. Ankara, 27. 28.07.2010. Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı

AB Proje Döngüsü Yönetimi. Ana İçerikler ve Araçlar. Ankara, 27. 28.07.2010. Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı AB Proje Döngüsü Yönetimi Ana İçerikler ve Araçlar Ankara, 27. 28.07.2010 Serdar Özgün Planlama ve Eğitim Uzmanı Eğitim Çalıştayı Hedefleri Çalıştay katılımcıları AB ve diğer Organizasyonların PCM ilkeleri

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Hazırlayan Feray SALMAN I. Giriş 1950'lerden bu yana kalkınma çabaları, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan proje ya da programlarla

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi Serdar ÖZTÜRK EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET 1999 Helsinki

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU...

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... İÇİNDEKİLER STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU... 2 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunun Amacı... 2 Birimlerin Stratejik Aşamaları... 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 4 BİRİMLER İÇİN STRATEJİK PLANLAMA RAPOR

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme

AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler AB Hibe Programlarında Proje Uygulama ve Değerlendirme Proje Yöneticileri için İpuçları Hazırlayan Hande Özüt REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU

F NANSMAN ANLA MASI MADDE 1 KAPSAM VE KONU 16 Şubat 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26436 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/11668 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Yönetimi. Ilkeleri. Kamu

Yönetimi. Ilkeleri. Kamu Creating Change Together Kamu Yönetimi Ilkeleri SIGMA, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği nin ortak bir girişimidir, finansmanı esasen Avrupa Birliği tarafından sağlanır.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı