PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI"

Transkript

1 1

2 Proje tanımı, hedefleri Proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular Projelerin özellikleri Proje yönetiminin faydaları Proje Yönetimine GeçiĢteki Direnç Proje yaģam çevrimi 2

3 Proje yönetim süreci 1.Proje fikrinin doğması 2.Proje yapılabilirliğinin (Fizibilite) araģtırılması 3.Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması 3.1.Proje tekliflerinin toplanması ve değerlendirilmesi 3.2.Proje Kararının Verilmesi 3.3.Proje yöneticisinin atanması Proje yöneticisinin temel sorumluluk ve faaliyetleri Proje yöneticisinin sahip olması gereken nitelikler 3/57

4 4.Projenin planlanması 4.1.Proje Planının OluĢturulması 4.2.Projenin Örgütlenmesi 4.3.Girdilerin Sağlanması 4.4.Proje Plan DeğiĢikliği 5.Projenin yürütülmesi ve kontrol 5.1.Proje Planının Onaylanması 5.2.Projenin BaĢlatılması 5.3.Proje ekibinin oluģturulması 5.4.Proje ekibinin baģarılı olabilmeleri için 5.5.Projenin Yürütülmesi 5.6.Projenin Ġzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi 5.7.Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması 4/57

5 6.Projenin sona erdirilmesi 6.1.Projenin sona erdirilmesi sunumunda bulunması gerekenler 6.2.Üst yönetime sunuģ yapılması 6.3.Proje çıktılarının kullanıcılara/müģteriye devredilmesi 6.4.Proje ekibinin eski/yeni görev yerlerine atanması 5/57

6 Proje Yönetiminde Bilgisayar Desteği Proje örnekleri Proje yönetiminde kullanılan bazı teknikler; * GANTT diyagramı * PERT (Project Evaluation and Review Technique-Proje GeliĢtirme ve Revizyon Tekniği) * CPM (Critical Path Method-Kritik Yol Yöntemi) 6/57

7 proje yönetimi proje faaliyetlerinin, belirli bir hedefe ulaģmak için zaman, maliyet ve performans kısıtlamaları dahilinde kaynakların verimli kullanılarak planlanması, programlanması ve kontrolüdür. 7

8 Projenin Tanımı Projenin en basit ve etkili tanımı PMI tarafından PMBoK rehberinde verilmiştir: Proje; özgün bir ürün veya hizmet üretmek için gösterilen geçici bir çabadır. 8

9 Projeler genelde belli bir ihtiyacın giderilmesini Bazen de daha büyük bir projeye hizmet etmeyi amaçlar BaĢlangıç ve bitiģ noktaları doğru tespit edilmezse proje çıktılarının iģletmenin normal çıktıları içine entegre edilmesi oldukça güçleģir 9

10 Farklı Proje Tipleri Konstrüksiyon Bina, tünel inşası, madencilik vb. Proje Tipleri Bilimsel İmalat Yönetim Gemi, uçak, iş makinesi, yeni ürün geliştirme vb. IT sistemleri, reorganizasyon vb. Bilimsel tabanlı projeler, ilaç, malzeme geliştirme, ARGE vb. 10

11 proje hedefleri özgün ölçülebilir eriģilebilir ödüllendirilebilir zamana ayarlı 11

12 proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular 1. zaman yönetimi 2. maliyet yönetimi 3. kalite yönetimi 4. insan yönetimi 5. kontrat/tedarik yönetimi 6. iletiģim 7. hedef yönetimi 8. risk yönetimi 9. 12

13 Projelerin Özellikleri Projeler sıradan olmayan-rutin dışı işlerdir. Örneğin, yeni ürün geliģtirme veya prototip yapımı bir proje kapsamına girer, ürünün seri olarak üretimi ise rutin bir iģ olup proje kapsamına girmez Projeler geçici organizasyonlardır. Projeler belli bir süre için yapılan sonlu bir çalıģmadır Her proje orjinaldir ve kendine özgüdür. Her proje ayrı bir projedir, baģka projelere veya daha önce yapılmıģ olanlara benzemez, koģulları farklıdır 13

14 Projelerin Özellikleri Projeler büyük ölçeklidirler. Projede söz konusu olan iģ veya ürün belli bir ölçeğin üstünde büyüklükte ve karmaģık yapılıdır. Projeler dinamik süreçlerdir. Projeler koģullarda oluģabilecek değiģikliklere son derece duyarlı süreçlerdir Projelerde örgütlenme biçimi klasik yapıdan farklıdır. Projeler alıģılmıģ hiyerarģik, çok kademeli ve dikey örgütlenme yapısından farklıdır 14

15 Projelerin Özellikleri İşlevler fonksiyonlar arasılık, değişik disiplinlere gereksinim duyar. Projeler değişimi zorunlu kılar. Her projenin bir amacı vardır. Her proje belli bir amaç için yapılır ve bu amaca ulaģınca proje sona erer PROJE YÖNETĠMĠ Dr.Ahmet KOVANCI 15

16 proje yönetiminin faydaları baģarı ölçüsünün saptanması. müģteri iģbirliğinin ve odaklanmasının sağlanması. değerin maliyete orantılı olarak belirtilmesi. kaynak kullanımı optimizasyonu. kalite prensiplerinin yaygınlaģtırılması. stratejik planların uygulamaya geçirilmesi. pazara çıkıģ süresinin kısalması. 16

17 Proje Yönetimine Geçişteki Direnç * Üst yönetimin merkeziyetçi yapıdan kurtulmak istememeleri * Yöneticilerin proje yönetimini tamamen müģteri odaklı uygulaması * Personelin günlük iģlerinin yoğunluğunu ileri sürmeleri * ĠĢ yapmanın yeni yaklaģımlarına gösterilen direnç * Mevcut duruma alıģma * 17

18

19 Proje YaĢam Çevrimi Sonuç DENEME ÜRETİMİ DEVREYE ALMA uygulama yönetmeliklerin/talimatların hazırlanması Görev tanımları Standartlar Kaynak tahsisi Personel görevlendirme 19/57

20 Proje yönetim süreci (proje yönetim metodolojisi) 1. Aşama: Proje fikrinin doğması 2. Proje yapılabilirliğinin araģtırılması 3. Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması 4. Projenin planlanması 5. Projenin yürütülmesi ve kontrolü/değerlendirilmesi 6. Projenin sona erdirilmesi 20/57

21 1. AġAMA Proje fikrinin doğması 21/57

22 Proje fikrinin doğması PROJE FİKRİ AMAÇ PROJE PAYDAŞLARI İHTİYAÇLAR VARSAYIMLAR KISITLAR 22

23 Fikir Geliştirme ve Başlatma Durum Sorunlar Ġhtiyaçlar Beklentiler açık ve kesin ifadelerle tanımlanmalı Herkes hemfikir olacak??? 23

24 Fikir Geliştirme ve Başlatma aşamasında: Başlangıç hedeflerinin tanımlanması Teknik özellikler İnsan, para, fiziksel ihtiyaçların tanımlanması Kurumsal katkılar ve ortakların/paydaşların belirmesi 24

25 Projeler; enteresan, standart dışı, övgüyle bahsedilen, anlatırken tüyleri diken diken yapan anıların biriktirildiği süreçlerdir. 25/57

26 Proje yönetim süreci (proje yönetim metodolojisi) 1. Proje fikrinin doğması 2. AĢama: Proje yapılabilirliğinin araģtırılması (Fizibilite etüdü) 3. Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması 4. Projenin planlanması 5. Projenin yürütülmesi ve kontrolü/değerlendirilmesi 6. Projenin sona erdirilmesi 26

27 2. AġAMA Proje yapılabilirliğinin araģtırılması (Fizibilite etüdü) 27/57

28 Proje öncesinde mevcut durum nedir? Yeni bir projeye gerçekten ihtiyaç var mı? Ġhtiyaç varsa; proje neyi gerçekleģtirmeyi amaçlayacak?

29 Bir projenin yatırım ve iģletme aģamalarına geçmeden önce, yapılabilirlik etütlerine mutlaka ihtiyaç vardır. 29

30 GeçmiĢ deneyimler göstermektedir ki sağlıklı bir proje için yatırım öncesi çalıģmaların ayrıntılı ve güvenilir olması gerekir 30

31 Çünkü, toplumsal amaçları ve ekonomik geliģmeyi gerçekleģtirecek kıt insan ve sermaye kaynaklarının optimum kullanılması ancak sağlıklı endüstriyel projelerle mümkündür 31

32 Doğru karar vermek için sağlam verilere sahip olmak gerekir. 32

33 Yapılabilirlik etütleri sayesinde projenin baģarı Ģansını herhangi bir yatırım yada iģletme maliyetine katlanmadan öğrenebilir ve ona göre yola devam ederiz 33

34 Yapılabilirlik/uygunluk aģamasındaki aksaklıklar; AĢırı yatırım maliyetine Uzun bekleme sürelerine Kaynakların hatalı dağıtımına Yüksek endüstriyel ölüm oranlarına Çarpık büyümeye neden olabilir. 34

35 Sigara kağıdı üzerinde planlanmıģ projelerin baģarı Ģansıda ancak planlama aģamasında harcanan emek kadar olmaktadır 35

36 GeliĢmekte olan ülkelerde, özellikle yatırım teģvik kuruluģları kalkınma bankaları ve danıģman firmalar, endüstriyel yapılabilirlik etütlerinden yararlanmalıdır. 36

37 Proje geliģtirme döngüsü *yatırım öncesi *yatırım *iģletme aşamalarından oluşur. 37

38 Yatırım - uygulama aģaması *proje ve mühendislik tasarımları *görüģmeler ve sözleģmeler *inģaat *eğitim *tesisin iģletilmesi 38

39 ĠĢletme aģaması sorunlar kısa ve uzun dönem açısından incelenmelidir. Ortak finansman ve iģletme yönetimi olan projelerde, ön anlaģma gereklidir. 39

40 Yatırım öncesi aģama; *olanak etüdü *ön yapılabilirlik etüdleri *yapılabilirlik etüdleri+destek etüdleri *nihai değerlendirme *yatırım kararı 40

41 Ön-Analiz Projenin mali kaynak büyüklüğü ne? Bu kaynak nereden, nasıl sağlanır? GerçekleĢtirilmesi amaçlanan AMAÇ için harcanmasına değer mi, yani fizibıl mı, değil mi? PROJE YÖNETĠMĠ Dr.Ahmet KOVANCI 41

42 Ön-Analiz Proje programında belirtilen hususların belgeleri hazırlanır. Bu belgelerde belirtilen hususların ön analizleri yapılır. Bu analizlerin sonuçlarına göre projenin durdurulma olasılığı yüksektir. Bu nedenle projenin yapılmasına iliģkin ön-analizin, proje yönetimince büyük bir titizlikle hazırlanıp yürütülmesi gerekir.! 42/57

43 Ön-analizin uzmanlar tarafından yapılması, proje yönetimi ile iģveren arasında gelecekte iģbirliğinin sağlanabilmesi için de gerekli bir koģuldur. 43/57

44 Ön-analizin sonunda şu sonuçlara erişilmelidir. Projenin amacı, görevler, maliyetler vb. gerekler Sorunların tanımı ve çözüm yolları Projenin bölümleri ve görevlerinin analizi Proje yapısı taslak planının hazırlanması Projenin tümüne iliģkin zaman ve maliyet tahmini yapılması 44/57

45 Projenin kapsamı *tesis içindeki tüm faaliyetler *girdilerin tesis dıģı ulaģımı ve depolanması *çıktıların tesis dıģı ulaģım ve depolanması *eğitim, konut, sosyal tesisler 45

46 Proje ekibi *endüstriyel ekonomist *pazar analisti *uzman teknolog/müh. *Makine/endüstri müh. *ĠnĢaat mühendisi *endüstri iģletmecisi /muhasebe uzmanı 46

47 Projenin yapılabilirlik etüdünü yapan kiģi olarak ana bilgi kaynağı yatırımcıdır ve birçok karar yatırımcı tarafından alınır. 47

48 Yapılabilirlik araştırması Ġdari özet seçenekler göz önüne alınarak projenin tüm temel sorunları kesin sonuçlara ulaģtırılmalı, bu sonuç ve önerilerin tüm kritik yönleri idari özette yer almalıdır. 48

49 Projenin geçmiģi ve tarihçesi Proje ülkenin genel ekonomik koģulları ve endüstriyel kalkınma ortamında ne Ģekilde yer alıyor? projenin ayrıntılı tanımı yatırımcılar ve projeye olan ilgilerinin gerekçeleri 49

50 Pazar ve tesis kapasitesi * talep, arz tahminleri * üretim programı ve tesis kapasitesi ile ilgili yıllık veriler 50

51 Malzeme ve girdiler Hammadde, Yardımcı maddeler, Fabrika gereçleri, Diğer kullanım malzemelerinin, genel sağlanabilirlik durumları Malzemelerin-girdilerin yıllık ikmal gereksinimleri 51

52 Bölge seçimi Kamu politikalarının rolü Hammadde ve pazara yakınlık Yerel koģullar: altyapı ve sosyoekonomik çevre Nihai bölge seçimi 52

53 Yer seçimi Yerin konumu,tanımı Arazi maliyeti Yerel koģullar UlaĢım olanakları Su sunumu Enerji sunumu Atık/Çöp boģaltma Nihai karar 53

54 Proje mühendisliği Projenin yerleģim planı ve kapsamı tanımlanır Teknoloji belirlenir Donanım seçilir Gereken inģaat iģleri belirlenir 54

55 Proje yerleģim planı veri ve seçenekler göz önüne alınarak optimum yerleģim planı seçilir, ayrıntılı olarak açıklanır. Seçim gerekçesi ve seçilen yerleģim planları uygun çizimlerle gösterilir. 55

56 Proje kapsamı projeyi oluģturan unsurlar fiziksel yerleģim planı çizimlerinde belirtilir. Daha ayrıntılı mühendislik ve maliyet tahminleri için gereken proje unsurları sıralanıp numaralandırılır. 56

57 Teknolojiler *alternatif teknolojileri açıklayın. *Emek yoğun,sermaye yoğun, modası geçmeme gibi istenilen teknolojinin niteliğini *kaynağını *elde ediliģ biçimini (lisans, satın alma, ortak giriģim) belirleyin. *Maliyetini belirleyin. 57

58 Donanım üretim ve yardımcı donanım, hizmet donanımı, yedek parça ve aletlerden oluģur. Seçilen makinelerin sayısı, türü, özellikleri, kapasite ve kaynakları itibariyle açıklanır. 58

59 Donanım maliyeti tahmini Yatırım Üretim Yardımcı Hizmet Belli baģlı yedek parça AĢınmıĢ ve bozulmuģ kısımlar ve alet stokları 59

60 ĠnĢaat iģleri Arazinin hazırlanması ve geliģtirilmesi Binalar ve özel inģaat iģleri DıĢarı iģleri (yardımcı ve servis olanakları) 60

61 ĠnĢaat mühendisliği iģleri Fiziksel tesis yerleģim planı ĠnĢaat iģlerinin sayısı, türü Yapı malzemeleri, tesis ve iģgücünün kalitesi ve bulunabilirliği Tesis iģletmesinin teknik gereksinimleri 61

62 ĠnĢaat mühendisliği iģlerinin maliyeti Yatırım maliyeti Arazi hazırlanması ve geliģtirilmesi Bina ve özel inģaat iģleri DıĢ inģaat iģleri 62

63 3. AġAMA Projenin; tanımlanması/tasarlanması ve onay alması 63

64 Projenin Tanımlanmasının Adımları 1.adım Proje tekliflerinin toplanması ve değerlendirilmesi Proje teklifi dokümanı 2.adım 3.adım Proje kararının verilmesi Proje yöneticisinin atanması Proje tanım dokümanı 64

65 1.adım Proje tekliflerinin toplanması ve değerlendirilmesi 1.1.Proje ihtiyacını ortaya çıkaran nedenlerden bazıları: Organizasyon içi sorunlar, MüĢteri ihtiyaç ve beklentileri, Rekabetin konumu, Teknolojik geliģmeler, Organizasyon tabanından gelen öneriler 65

66 1.2.Proje Teklifinde Olması Gereken Bilgiler Proje Teklifinin Nedenleri Elde Edilmek Ġstenen Sonuçlar, Proje Hedef ve Çıktıları Projenin MüĢterisi Projenin Kapsamı Kısıtlar Varsayımlar YaklaĢım;nasıl,nerede gerçekleģecek,aģamaları,yöntemleri Toplam Girdiler Projenin Süresi 66

67 1.3.Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi Politika ve hedefleri desteklemeli, MüĢterilerin beklentilerini karģılamalı, Risk faktörü kontrol edilebilir sınırlar içinde olmalı, Fayda ve maliyet analizi yapılmalı, Hedef ve çıktılar gerçekçi olmalı, Kapsam, varsayımlar ve kısıtlar göz önüne alınmalı, Uzmanlık ihtiyacı karģılanmalı, Kaynakların temini sağlanmalı, Proje yapılabilir olmalı, DeğiĢimin boyutu yönetilebilir olmalı 67

68 2.adım Proje Kararlarının Verilmesi Değerlendirme sürecinin sonunda bazı proje tekliflerinin uygulanması kararları verilecektir. Proje kararı alındıktan sonra Üst yönetim tarafından Proje sponsoru ve proje yöneticisinin atanması yapılmalıdır 68

69 Proje Kararının Verilmesi Değerlendirme sürecinin sonunda bazı proje tekliflerinin uygulanması kararları verilecektir. Proje kararı alındıktan sonra Üst yönetim tarafından Proje yöneticisi atanmalıdır. 69

70 3.adım Proje yöneticisinin atanması P.Y.nin temel sorumluluk ve faaliyetleri >Ġlgili uzmanların yardımıyla proje planını hazırlamak. >Proje organizasyonunda sorumluluk alacak kiģileri belirlemek, teklif etmek ve atanmalarını sağlamak. >Girdi sözleģmelerinin yapılmasını sağlamak. >AĢama ve faaliyetleri koordine etmek. 70

71 Proje yöneticisinin temel sorumluluk ve faaliyetleri >AĢama ve faaliyetlerin gerçekleģtirilmesinde sorumluluk alacak kiģileri yetkilendirmek ve proje planını harekete geçirmek. >Üst yönetime rapor vermek ve gerektiğinde karar için baģvurmak. >Proje planını sürekli olarak güncelleģtirmek. >Yetkisi dahilindeki değiģiklik kararlarını alarak uygulatmak. 71

72 Proje yöneticisinin temel sorumluluk ve faaliyetleri >Proje organizasyonunda ortaya çıkan problemleri çözümlemek ve ekip-takım bütünlüğünü sağlamak. >Toplantıları organize etmek. >Lojistik sorunları çözmek. 72

73 Proje yöneticisinin sahip olması gereken nitelikler >Proje konusu hakkında bilgili olmak. >Kullanılacak metodoloji ve yaklaģımlara yatkın olmak. >Takım çalıģmasına ve yönetimine yatkın olmak ve bu konuda tecrübeli olmak. >Üst yönetim ile iletiģim kurabilme becerisine sahip olmak. >Bilgi ve tecrübesine saygı duyuluyor olmak. 73

74 Proje yöneticisinin sahip olması gereken nitelikler ulaģılabilir, açık, dürüst ve güvenilir olmalı. sözü ve eylemi aynı olmalı. gezerek yönetmeli. takım elemanlarını yetkilendirebilmeli. gayri resmi iliģkiler kurabilmeli. Personele eğitim olanakları sağlamalı. 74

75 Proje yönetim süreci (proje yönetim metodolojisi) 1. Proje fikrinin doğması 2. Proje yapılabilirliğinin araģtırılması 3. Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması 4. AĢama: Projenin planlanması 5. Projenin yürütülmesi ve kontrolü/değerlendirilmesi 6. Projenin sona erdirilmesi 75/57

76 4. AġAMA Projenin Planlanması 76

77 4.Projenin planlanması 4.1.Proje Planının OluĢturulması 4.2.Projenin Örgütlenmesi 4.3.Girdilerin Sağlanması 4.4.Proje Plan DeğiĢikliği 77

78 Proje Planlaması Projenin gerçekleģmesi için ne yapılması ve nasıl bir yöntemle yapılması gerekiyor?

79 Proje Planlamasının Yararları Belirsizliği ortadan kaldırmak veya azaltmak Yapılan iģlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak Proje hedef ve kapsamının daha iyi anlaģılmasını sağlamak Ġzleme ve değerlendirme aģaması için bir temel oluģturmak 79

80 Projenin planlanması aģamasının adımları proje planının oluģturulması Proje organizasyonunun oluģturulması Girdilerin sağlanması ĠĢ bölümü yapısı aģama/faaliyet faaliyet adımları tanımı proje zaman planı proje organizasyon Ģeması sorumluluk dağılım tablosu Proje kaynak ve maliyet planı Proje planı değiģikliği Hayır evet Proje planı DeğiĢiklik teklifi DeğiĢiklik dağıtım listesi 80

81 OluĢturulacak proje planı: Sistematik olmalı ve yapısal tüm unsurları içermelidir. GerçekleĢtirme aģamasında tüm faaliyetler izlenebilir ve denetlenebilir olmadır. DeğiĢen koģullara kolayca uyum sağlayacak Ģekilde esnek yapıya sahip olmalıdır. 81

82 Proje planın temel adımları: Proje teklif dokümanı (sipariģ formu) üzerinde detaylı olarak çalıģma, Proje aģamalarının tanımlanması, aģamalara bağlı faaliyetlerin belirlenmesi Detaylı faaliyet planı yapılması, Faaliyetlerin girdi ve kaynak gereksinimleri, süreleri ve maliyetlerine karar verilmesi, Proje organizasyonunun belirlenmesi, Proje maliyet tahmini ve proje bütçesinin geliģtirilmesi 82

83 83

84 84

85 Proje Planının Oluşturulması Oluşturulacak proje planı: Sistematik olmalı ve yapısal tüm unsurları içermelidir. Gerçekleştirme aşamasında tüm faaliyetler izlenebilir ve denetlenebilir olmadır. Değişen koşulllara kolayca uyum sağlayacak şekilde esnek yapıya sahip olmalıdır. 85

86 Proje Planının Oluşturulması Proje planın oluşturulmasında temel adımlar şu şekilde sıralanabilir: Proje teklif dokümanı üzerinde detaylı olarak çalışma, Projenin aşamalarının tanımlanması, aşamaların altındaki faaliyetlerin belirlenmesi, Detaylı faaliyet planı yapılması, Faaliyetlerin girdi ve kaynak gereksinimleri, süreleri ve maliyetlerine karar verilmesi, Proje örgütünün belirlenmesi, Proje maliyet tahmini ve proje bütçesinin geliştirilmesi 86

87 Proje İş bölümü yapılması PROJENİN YAPISI PROJE AĢamalar ALT PROJELER Aşama 1 Aşama 2 faaliyetler FAALİYET 1.1 Faaliyet adımları FAALİYET ADIMI

88 Proje Planının Oluşturulması Faaliyetlerle İlgili Proje Tanımları ĠĢ Bölümü Yapı sı belirlendikten sonra ilk yapılması gereken Ģey faaliyetlerle ilgili proje tanımlarının yapılmasıdır. Proje yönetiminde aģama ve faaliyetlerle ilgili tanımlanması gereken hususları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. Asıl girdiler, Kaynaklar, Çıktılar, BaĢarı kriterleri, Olası kısıt ve sorunlar, PROJE YÖNETİMİ Gerekli faaliyetler Dr.Ahmet veya KOVANCI faaliyet alanları. 88

89 89

90 90/57

91 91

92 Proje Planının Oluşturulması Proje Zaman Planının Yapılması Faaliyetler ve faaliyet adımları için belirlenen sürelerin proje için hedef alınan toplam sürenin tutturulmasını sağlayacak nitelikte olması gerekir. Proje planı oluģturulurken GANTT, PERT CPM gibi metodlar uygulanabilir. 92

93 93/57

94 94/57

95 Proje aģama ve faaliyetleri >AĢama ve faaliyetler kendi içinde bütünlüğe sahip, kontrol edilebilir ve yönetilebilir proje alt seviyeleridir. >Projenin boyutu ve karmaģasına bağlı olarak, aģama ve faaliyetlerin belirli kiģilerin sorumluluğu altında yürütülmesine karar verilebilir. 95

96 AĢama ve faaliyet sorumlularının sorumlulukları AĢama ve faaliyet sorumlularının temel sorumlulukları proje yöneticisi için tanımlanan temel sorumluluklara benzer. Kendilerine tanımlanan yetkiler çerçevesinde, aģama ve faaliyetin yönetimini gerçekleģtirirler. Yetki alanlarının dıģına taģan konularda, proje yöneticisinin kararına baģvururlar. 96

97 AĢama ve faaliyet sorumlularının tanımlanacak prosedür çerçevesinde proje yöneticisi ile yakın temasta bulunmaları gerekir. AĢama ve faaliyetlerle ilgili ilerlemeler ve ortaya çıkan sorunlardan, proje yöneticisi haberdar edilmelidir. 97

98 Proje Planının Oluşturulması Proje Dönüm Noktaları (Milestones) : Bir projenin zaman, maliyet, teslimat hedeflerine yönelik düģük performansta gerçekleģtirdiğine veya çıktıların kalitesinin yeterli olmadığında projeye olumsuz etkileri yüksek olacak faaliyetler, bir projenin dönüm noktalarını oluģturur. 98

99 Projenin Örgütlenmesi Proje örgütlenmesini etkileyen faktörler Ģöyle sıralanabilir: Projenin organizasyonel konumu, Projenin boyutu, Projenin KarmaĢıklığı, 99

100 Projenin Örgütlenmesi Proje örgütlenmesi geçici bir yapıya sahiptir. Çünkü; Yalnızca projenin içerdiği iģlerin gerçekleģtirilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonu için meydana getirilmiģtir. Proje amacına ulaģtığı zaman proje tamamlanır ve oluģturulan proje örgütlenmesi de dağılır. 100

101 Girdilerin Sağlanması Girdi planlaması ve kullanımı proje yönetimi açısından son derece önemlidir Her görev için gerekli girdiler, girdinin türü, ihtiyaç duyulduğu zaman dilimi miktarı ayrıntılı bir Ģekilde belirlenmelidir 101

102 Proje Plan Değişikliği Projenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan olumsuz koģullar, Proje dahilinde yer alan çeģitli aģama faaliyet ve faaliyet adımlarında sapma olarak ortaya çıkar. ġayet ortaya çıkan sapma alınan önlemlerle ortadan kaldırılamıyorsa, o takdirde proje planında değiģiklik yapma ihtiyacı ortaya çıkacaktır 102

103 Proje Plan Değişikliği Proje yöneticisi proje planında yapacağı değiģikliği ayrıntılı bir çalıģma yaptıktan sonra değiģikliği yalnızca organizasyon içindeki birimlere değil aynı zamanda projeye girdi sağlayan tüm fonksiyonlara zamanında iletmelidir 103

104 Proje yönetim süreci (proje yönetim metodolojisi) 1. Proje fikrinin doğması 2. Proje yapılabilirliğinin araģtırılması 3. Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması 4. Projenin planlanması 5. AĢama: Projenin yürütülmesi ve kontrolü/değerlendirilmesi 6. Projenin sona erdirilmesi 104

105 5. AġAMA Projenin yürütülmesi ve kontrolü/değerlendirilmesi 105

106 5.Projenin yürütülmesi ve kontrolü/değerlendirilmesi 5.1.Proje Planının Onaylanması 5.2.Projenin BaĢlatılması 5.3.Proje ekibinin oluģturulması 5.4.Proje ekibinin baģarılı olabilmeleri için 5.5.Projenin Yürütülmesi 5.6.Projenin Ġzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi 5.7.Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması 106

107 Projenin yürütülmesi ve kontrolü/değerlendirilmesi Projenin izlenmesi nasıl yapılacak, ne zamana kadar izlenecek, hangi zaman aralıklarıyla raporlanması isteniyor veya gerekli? 107

108 108/57

109 Proje planının üst yönetime sunulması Proje planının oluģturulması sırasında yapılan risk değerlendirilmelerini de göz önüne alarak gerçekçi Ģekilde inceleyerek projeye ayrılabilen kaynaklar, proje hedeflerine ulaģılmasına imkan vermeyecekse hedefin değiģtirilmesi ciddi olarak gündeme getirilmelidir. Yapılan son rötuģlardan sonra proje planı üst yönetimin onayına sunulmaya hazırdır. 109

110 Projenin Onaylanması Planın üst yönetime sunulmasında projeyle ilgili ana unsurların projenin getireceği faydaların ve Ģirket üzerine olan etkisinin kısa ve öz olarak anlatılması gerekir 110

111 Projenin Başlatılması Liderlik ve Ekip GeliĢtirme Proje Ekibinin Oryantasyonu Projenin Yürütülmesi Projenin Ġzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması 111

112 Liderlik ve Ekip Geliştirme Öğrenen organizasyonların önemli görevlerinden birisi, kurumun/kuruluģun misyonunun gerçekleģmesini sağlayacak çalıģanları bulmak, eğitmek ve gelecek yıllara hazırlamaktır 112

113 Liderlik ve Ekip Geliştirme BaĢarılı proje ekiplerinde olması gereken üç temel unsur; güven, yönetici ile ekip üyeleri arasında olumlu iliģkiler, ekip ruhudur 113

114 Proje planlanması mühendis, iģletmeci, iktisatçı, sosyal bilimci, iģ adamı, kamu yöneticileri vb. uzman personelden oluģan bir ekip gerektiren disiplinler arası bir çalıģmadır. 114

115 Proje Ekibi ile ilk toplantının yapılması-ekibin Oryantasyonu Proje baģlatılma kararı alındıktan sonra proje sponsoru ve proje yöneticisinin yapması gereken ilk Ģey proje ekibini oluģturan kiģileri bir araya getirerek ilk toplantıyı yapmasıdır 115

116 Projenin Yürütülmesi Ekibin proje süresince nasıl çalıģacağı baģtan prosedürlerle saptanmalı ve titizlikle uygulanmalıdır. Projenin her aģamasında mevzuata uygunluk esas olmalıdır. 116

117 Projenin Yürütülmesi KiĢiler ve fonksiyonlar arasındaki eģgüdüm önemlidir. Kritik yol düzenindeki iģlerde herhangi bir sapmanın projenin tümünde aynı oranda bir sapmaya yol açacağı unutulmamalıdır. 117

118 Projenin Ġzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi Değerlendirme Seviyeleri Problem Çözme Çevirimi Ġzleme Sisteminin Tasarımı faaliyet faaliyet faaliyet 118

119 Problem çözme çevirimi 119

120 Düzeltici Faaliyetlerin Planlanması Planlanan ile gerçekleģen arasında farklılıklar oluģtuğunda bir dizi düzeltici önlemlerin alınması gerekmektedir. Düzeltici faaliyetlerin tasarlanması problem çözme yaklaģımı içinde ele alınmalıdır 120

121 Bu durum basit bir grafik üzerinde Ģöyle gösterilebilir. UlaĢılmak istenen miktar standart GerçekleĢen miktar fiili sonuçlar Kontrol süreci Sapma - neden 121

122 Hazırlık Uygulama Değerlendirme Programlama Tanımlama (ön fizibilite) Değerlendirme (fizibilite) Proje sözleşmesi Eylem planı 1.ÖZET İzleme raporları Değerlendirme raporları Ara değerlendirme Proje sonu değerlendirme 1.ÖZET 2.ÖN BİLGİLER 1.GENEL DEĞERLENDİRME 2.ÖN BİLGİLER Hükümet/sektörel politikalar Sektörün özellikleri İlgili taraflar Sorunlar Diğer müdahaleler Mevcut belgeler 3.MÜDAHALE Genel hedefler Proje amacı Sonuçlar işlemler Projede Kullanılan Temel Belgeler Proje unsurlarının açıklanması Sürekliliğe ilişkin genel değerlendirme Ek fonlar 2.GÖRÜŞLER/EYLEMLER 3.ELDE EDİLEN Proje amacı Sonuçlar işlemler Hükümet/sektörel politikalar Sektörün özellikleri İlgili taraflar Sorunlar Diğer müdahaleler Mevcut belgeler 3.MÜDAHALE Genel hedefler Proje amacı Sonuçlar işlemler 122

123 Projede Kullanılan Temel Belgeler Hazırlık Uygulama Değerlendirme 4.VARSAYIMLAR Farklı düzeylerde varsayımlar Riskler ve esneklik 4.VARSAYIMLAR Farklı düzeylerde varsayımlar Riskler ve esneklik 5.UYGULAMA 5.UYGULAMA 5.UYGULAMA Araçlar Organizasyon ve ilkeler Zaman çizelgesi Maliyet ve finansman planı Özel koşullar ve destek önlemleri Girdiler-İhale kararları Finansman Zaman çizelgesi Maliyet ve finansman planı Özel koşullar ve destek önlemleri 4.VARSAYIMLAR Farklı düzeylerde varsayımlar Riskler ve esneklik Araçlar Organizasyon ve ilkeler Zaman çizelgesi Maliyet ve finansman planı Özel koşullar ve destek önlemleri 123

124 Projede Kullanılan Temel Belgeler Hazırlık Uygulama Değerlendirme 6.SÜREKLİLİĞİ SAĞLAYAN FAKTÖRLER Destek politikaları Uygun teknoloji Çevre koruma önlemleri Sosyo-kültürel boyutlar Kurumsal ve yönetsel kapasite Ekonomik ve mali analiz 7.İZLEME/DEĞERLENDİRME Göstergelerin tanımlanması Gözden geçirme/değerlendirme 6.SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMADA İLERLEME Destek politikaları Uygun teknoloji Çevre koruma önlemleri Sosyo-kültürel boyutlar Kurumsal ve yönetsel kapasite Ekonomik ve mali analiz 7.İZLEME/DEĞERLENDİRME 6.SÜREKLİLİĞİ SAĞLAYAN FAKTÖRLER Destek politikaları Uygun teknoloji Çevre koruma önlemleri Sosyo-kültürel boyutlar Kurumsal ve yönetsel kapasite Ekonomik ve mali analiz 7.İZLEME/DEĞERLENDİRME Göstergelerin tanımlanması Gözden geçirme/değerlendirme 8.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 8.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 8.SONUÇLAR VE ÖNERİLER 124

125 Proje Yönetiminde Karşılaşılabilecek Problemlerin Bazı Nedenleri: Yeni bir teknolojinin söz konusu olması, Projede çalıģanların teknolojiye hakim olmaması, YanlıĢ ekipman ve malzeme kullanımı, YanlıĢ metodoloji ve tekniklerin kullanımı, Yeterli kaynak sağlanamaması, Kaynaklar üzerinde yeterli denetim kurulamaması, Asıl girdilerin temininde gecikmeler, 125

126 Proje Yönetiminde KarĢılaĢılabilecek Problemlerin Bazı Nedenleri: DıĢa bağımlılıklar nedeniyle oluģan gecikmeler, AĢama ve faaliyetlerin planlanandan daha uzun sürede gerçekleģtirilmesi, Öngörülmeyen ilave faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi, Girdi ve kaynakların temin maliyetinde oluģan artmalar 126

127 Proje yönetim süreci (proje yönetim metodolojisi) 1. Proje fikrinin doğması 2. Proje yapılabilirliğinin araģtırılması 3. Projenin tanımlanması/tasarlanması ve onay alması 4. Projenin planlanması 5. Projenin yürütülmesi ve kontrolü/değerlendirilmesi 6. AĢama: Projenin sona erdirilmesi 127

128 6. AġAMA Projenin sona erdirilmesi 128

129 Projenin Sona Erdirilmesi Projenin sona erdirilmesi sunumunda bulunması gerekenler Üst yönetime sunuģ yapılması Proje çıktılarının kullanıcılara/müģteriye devredilmesi Proje ekibinin eski/yeni görev yerlerine atanması 129

130 proje sona erdirme sunuģunda: üst yönetim projenin müģterisi konumundaki yöneticiler çıktılarını kullanacak müģteri temsilcileri proje yöneticisi proje ekibinde çalıģmıģ olan uzman kadro proje ekibine destek olan part-time çalıģan kadro hazır bulunmalıdır. 130

131 Proje sona erdirme sunuģunun hazırlanmasında Ģu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır Proje dönüm noktalarında karģılaģılan zorluklar, Projenin mali akıģının incelenmesi, Projenin çıktılarının kalite, performans, etkinlik ve fonksiyonellik açısından değerlendirilmesi, Proje zaman çevriminin değerlendirilmesi 131

132 Proje Çıktılarının Müşteriye Devredilmesi Proje çıktılarının; zaman içinde özelliklerinin korunması sürekli iyileģtirilmesi proje ekibinden beklenen bir durumdur. Bunun için proje ekibi tarafından; gerekli alt yapı hazırlıklarının da proje kapsamı içinde ele alınması ve çözümlenmesi gerekir. 132

133 Proje Ekibi Dağıtılması Projenin sona ermesiyle birlikte proje ekibi dağıtılmak zorundadır Bireylerin ve grupların çabalarının ve baģarılarının zamanında tanınması ve takdir edilmesi toplam kalite yönetiminin ana unsurlarından birisidir. Ödüllendirme özel olarak ele alınmalı ve zamanında yapılmalıdır. 133

134 Proje uygulanmaya baģlanıp sonuçlanınca ulaģılması amaçlanan AMACA ulaģılabildi mi? UlaĢılamadıysa nedenleri ne? Nasıl bir proje revizyonuyla bu amaca ulaģılabilir? Proje çevreyi (doğayı ve bu ortamda yaģayan kiģileri ve canlıları) nasıl etkiledi? Sosyal yaģamı nasıl etkiledi? 134

135 Projeyi BaĢarılı Kılan Etmenler Takım çalıģması Amaç ve hedeflerin iyi belirlenmesi Sürekli iyileģtirme Ġnsanlara saygı Motivasyon Liderlik MüĢteri odaklı çalıģma 135

136 Proje Yönetiminde Bilgisayar Desteği Günümüzde proje yönetimi alanında dünyaca tanınmıģ yazılım Ģirketlerinin üretip piyasaya sürdükleri: Microsoft Project, Primavera, Sure Trak, Harvard Project Manager, Promis gibi çok yaygın kullanılan bazı yazılımlar vardır 136

137 Proje örnekleri Fiziksel ürün yapımı olarak; Keban Barajı, İstanbul Boğaz Köprüsü, F16 uçakları yapımı projesi, Atatürk Barajı, Urfa Tünelleri yapımı, Güneydoğu Anadolu Projesi ulusal boyuttaki projelerden bir kaçıdır 137

138

139

140

141

142

143

144

145 Proje planlama ve denetim teknikleri 1. GANTT ġemalari (Çubuk çizitleri-diyagramları) Birinci dünya savaģı yıllarında askeri gereksinimleri karģılamak için geliģtirilmiģtir. 2. SERĠM MODELLERĠ (AĞ-ġEBEKE MODELLERĠ) CPM (Critical Path Method) ABD, Dupont PERT (Project Evaluation and Review Technique) 1958, ABD Polaris Füzeleri GERT (Graphical Evaluation and Reviev Technique) PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI 145

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP

PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5. Emre Alıç, PMP PROJE ZAMAN YÖNETİMİ *PMBOK 5 Emre Alıç, PMP ZAMAN YÖNETİMİ SÜREÇLERİ 1. Zaman Yönetimini Planlama 2. Aktivitelerin Tanımlanması 3. Aktivitelerin Sıralanması 4. Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

Detaylı

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI

İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI 29 İSG011 1/7 İSG PROJE YÖNETİMİ İSG PROJE YÖNETİMİ ve ACİL DURUM PLÂNI AMAÇ: İSG de Proje yönetimi ile tehlike araştırma yöntemleri hakkında bilgilendirme Slayt III BÖLÜM CPM GANT PERT YÖNTEMİLERİ VE

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģyerlerinde iģ sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ. Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67

ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ. Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67 ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67 SUNU PLANI Giriş İş Sürekliliği İş Sürekliliğinin Tarihi Gelişimi Dünyadaki ve

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 1 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ENTEGRE LOJİSTİK DESTEK (ELD) UYGULAMALARINDA MKEK İN ROLÜ Evren ERKEK Memur Pazarlama ve İhracat Daire Başkanlığı 28 ŞUBAT 2012 2

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ

SWOT ANALİZİ SWOT ANALİZİ 09.04.2010. Yrd.Doç.Dr. Ceyda ŞEN- Bilişim Sistemleri 1 PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERE KURULMA PROJESİ PROJEYE HAZIRLIK SÜRECİ SWOT ANALİZİ REORGANİZASYON DEĞİŞİM YÖNETİMİ KURUM KÜLTÜRÜ DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ-REENGINNERING SWOT ANALİZİ SWOT

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR?

ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? ŞİRKETLERDE STRATEJİK YÖNETİM NEDEN ÖNEMLİDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 Bugün ve gelecekte artık, yöneticilerin kurumlarını yönetmeleri eskisi kadar kolay değildir. Sürekli değişen çevre

Detaylı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı T.C. UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı UġAK ÜNĠVERSĠTESĠ, ZĠRAAT VE DOĞA BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 1 İçindekiler listesi Sunuş... 4 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET EMA EKSPERLİK VE VARLIK DEĞERLEME A.Ş. 1985 yılında EMA Mühendislik

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yerini 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na bırakıyor. Her şeyden

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME VE PROJELENDĠRME BĠRĠMĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ANKARA 112 ĠL AMBULANS SERVĠSĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME VE PROJELENDĠRME BĠRĠMĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:00 Revizyon No:00 SayfaNo:1 / 5 1. AMAÇ Acil Sağlık Hizmetlerinin üst düzeyde kaliteli, hızlı ve ulaşılabilir şekilde sunulabilmesi için, hazırlanan plan ve programların, desteklenen projelerin

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ Eğitim Programı. Eskişehir, Nisan 2010

PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ Eğitim Programı. Eskişehir, Nisan 2010 PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ Eğitim Programı Eskişehir, Nisan 2010 PROJE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR PROJE YÖNETİM SÜRECİ PCM UYGULAMASI ORTAK YANLAR: ĠNSANLAR TARAFINDAN GERÇEKLEġTĠRĠLĠR, SINIRLI KAYNAKLARLA

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN

Proje Yönetimi. 2010 2011 Bahar Yarıyılı. Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN Proje Yönetimi 2010 2011 Bahar Yarıyılı Yrd. Doç. Dr. Ömer GİRAN KISIM I PROJE YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ 1. Bölüm Giriş Proje Yönetimi Bilgi Birikimi PMBOK Kılavuzu Kılavuzu Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi NİSAN 2015 PROJE NEDİR? Zaman, Kaynak, Amaç Belirli bir zaman aralığı içinde, mevcut kaynakları kullanarak, önceden tanımlanan hedef

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır.

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İnşaat projelerinin yönetimi ve kurallar Parkinson Kuralı İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. Peter İlkesi Bireyler

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK <400> STAJ RAPORU

EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK <400> STAJ RAPORU EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU FABRİKA / ATÖLYE STAJI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK STAJ RAPORU (Rapor yazım tarihi) ÖĞRENCİ ADI SOYADI : NUMARASI : STAJ YAPILAN KURUM ADI

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

6.DERS PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

6.DERS PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ 6.DERS PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ 1 1. PROJE YÖNETİMİ ARAÇ ve TEKNİKLERİ Proje yöneticilerinin proje akışını izleyebilmeleri ve projenin son durumunu belirleyebilmeleri için geliştirilmiş iki teknik vardır bunlar;

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE EL KİTABI. Doküman No: KEK.01 Tarih: 08.09.2014 Rev. No: 00 KALĠTE EL KĠTABI 1/ 28 ĠÇĠNDEKĠLER REVĠZYONLAR... 4 DAĞITIM... 5 FĠRMA TANITIMI... 6 ORGANĠZASYON ġemasi... 7 KALĠTE YÖNETĠM STRATEJĠSĠ... 8 KALĠTE POLĠTĠKASI... 9 KAPSAM... 9 4. KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ...

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı