DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI"

Transkript

1 DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU Öğr.Gör.Şule KIYCI 1

2 DÖRÜDÜNCÜ HAFTA 2

3 Pazarlama Karması MAMUL Çeşitlilik Kalite Tasarım Özellikler Marka Ambalaj Hizmetler Garantiler FĐYAT Đndirimler ve Krediler Ödeme Şekli Fiyat stratejileri Fiyat düzeyi HEDEF PAZAR TUTUNDURMA Kişisel Satış Reklam Satış Geliştirme Halkla ilişkiler ve Tanıtma Doğrudan Pazarlama DAĞITIM Dağıtım kanalları Dağıtım kapsamı Çıkış noktaları Satış bölgeleri Stoklar Taşıyıcılar Bu dört temel unsur taktiktir. Tabi Bunların önünde PAZAR BÖLÜMLENDĐRME, hedef belirleme ve konumlandırmaya ilişkin stratejik kararlar konması gerekmektedir. 3

4 1.MAMUL(ÜRÜN) Bir markanın başlangıçta yaygınlık ve reklamla oluştuğunu, ama eninde sonunda performansıyla yerleşip varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Eğer ürünün doğru değilse, istediğin kadar isminle öne çık, çırpın, parçalan yine de başarılı olamazsın Ali Ağaoğlu Bir ürün, özellikleri, stili, hizmetleri, servis desteği, garantisi ve değer önermesini bir diğerine üstün kılan daha bir dizi etmen bakımından ayırt edici olabilir. 4

5 2.FĐYAT Adı priceline.com olan bir internet sitesinde alıcılar bir uçak yolculuğuna ya da bir otele ödemeyi düşündükleri rakamı kendileri öneriyorlar, satıcılar ise bu rakamı uygun bulurlarsa, kabul ediyorlarmış. Alıcıları üç gruba ayırabiliriz. Fiyat konusunda titiz denecek ölçüde bilinçli Kalite ve hizmet iyi ise parayı önemsemeyenler En iyi kalite ve hizmeti arayan müşteri 5

6 2.FĐYAT(DEVAM) Pazar sanatı markalaşma sanatıdır. Farklılık taşıyan marka değilseniz, fiyat rekabeti ve fiyat savaşlarıyla karşılaşıp yok olabilirsiniz. 6

7 3.DAĞITIM(YER) Dağıtıcılar ve perakendeciler giderek güçleniyor ve müşteriye giden yolu kontrol altında tutuyorlar. Şimdi ticaret imalatçıların elinde değil. Dağıtım ve perakendeciler en güçlü dönemini yaşıyor. Dağıtımda uzman firmalar ile anlaşmak en iyi yol gibi. Ne kadar çok dağıtım kanalı kullanılırsa yönetsel kaynaklar ve kanallar arası çatışma ve karışıklık olasılığı da artar. 7

8 3.DAĞITIM(DEVAM) Aracı kurumların desteğini yitirmeden firmalar kendileri de doğrudan satış yapabilirler. 8

9 4.TUTUNDURMA PROMOSYON Çoğu satış promosyonu marka üzerinde olumsuz etki yapıyor. Markayı güçlendirmekten çok, ucuzlatmaya yarıyor. 9

10 PROMOSYON ÇEŞĐTLERĐ Sponsorluk Talk şovlarda kendinden söz ettirme Ürün yerleştirme (Filmlerde ünlü kişilerin kullandığı araba, telefon vs) Sokak Promosyonları Ünlü isimleri ile ürün üretme Đnsanlara reklam taşıtma (sırt, boyun, alın) 10

11 PROMOSYON Şirketler satış promosyonuna kaynak ayıracaklarına hizmet kalitesini arttırmaya ya da ürün geliştirmeye kaynak ayırsalar çok daha karlı olurlar. Tüketici promosyonları genelde bir seferlik mal alacak müşterileri etkiler. Şirketler genelde bütçelerinin %0,5 araştırmaya, %99,5 ini promosyona ayırıyorlar. Halbuki bu oran %1,5-2 olsa, reklamlarını da promosyonlarını da daha iyi bir şekilde hedefe yönlendirebilecek ve piyasa koşullarına göre ayarlayabileceklerdir 11

12 Reklamcılığın sonuca etkisi satış promosyonuna göre daha yavaştır. Satış promosyonu hemen almaya teşvik eder. Reklam ve promosyonda aşırıya kaçılırken halkla ilişkilerde yetersiz kalınmaktadır. 12

13 MTM Medya Takip Merkezi, 2010 yılında markaların reklam yatırımlarını incelemiş. Reytingi yüksek 12 TV kanalı üzerinden yapılan reklam ölçümlemesine göre; 2010 YILINDA EN BÜYÜK REKLAM YATIRIMI UNĐLEVER DEN En çok reklam yatırımı yaptığı ilk beş markası ise sırasıyla Knorr, Cif,Algida,Magnum ve Lipton oldular. Aynı araştırma raporuna göre; en çok reklam yatırımı yapan ikinci firma ise Turkcell Đletişim Hizmetleridir. Yılın en fazla reklam veren üçüncü şirketi, Procter&Gamble oldu. Firma, spot adedine göre ise ikinci sıraya yerleşti. Yıl boyunca 12 markası için verdiği reklamlar ile tüketicinin karşısına çıkan Procter&Gamble ın en çok reklam yatırımı yaptığı ilk üç markası ise sırasıyla Đpana, Ariel ve Prima oldular. 13

14 ETKĐN BĐR PAZARLAMA KARMASI NASIL OLMALIDIR? MÜŞTERĐ ĐHTĐYAÇLARINI KARŞILAR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAR ETKİN PAZARLAMA KARMASI DENGELİ KARIŞIM FİRMA KAYNAKLARINA UYAR 14

15 GELENEKSEL PAZARLAMA ODAKLI ORGANĐZASYON YAPISI ÜST YÖNETİM ORTA KADEME YÖNETİM ÖN HİZMET ÇALIŞANLARI MÜŞTERİLER 15

16 MODERN PAZARLAMA ODAKLI ORGANĐZASYON YAPISI M Ü Ş T E R İ L E R MÜŞTERİLER ÖN HĐZMET ÇALIŞANLARI ORTA KADEME YÖNETĐM ÜST YÖNETİM M Ü Ş T E R İ L E R 16

17 TEMEL PAZARLAMA SĐSTEMĐ 17

18 STRATEJĐK PAZARLAMA PLANLAMASININ AŞAMALARI 1. DURUM ANALĐZĐ 2. AMAÇLARIN BELĐRLENMESĐ 3. HEDEF PAZARIN SEÇĐLMESĐ VE ÖLÇÜLMESĐ 4. PAZARLAMA KARMASI STRATEJĐ VE TAKTĐKLERĐNĐN SEÇĐLMESĐ 5. YILLIK PAZARLAMA PLANININ HAZIRLANMASI 6. UYGULAMA VE DENETLEME 18

19 1.Durum Analizi Đşletme mevcut durumunu değerlendirir. Nereden geldik? Şimdi neredeyiz? Nereye gidiyoruz? 19

20 2.Amaçların Belirlenmesi Đşletmenin ileriye dönük hedeflerini belirlediği aşamadır. Nereye gitmek istiyoruz? Amaçlar, spesifik, gerçekçi ve birbirleriyle tutarlı olmalıdır. 20

21 3.Hedef Pazarın Seçilmesi ve Ölçülmesi Mevcut ve potansiyel müşterilerin belirlendiği aşamadır. Đşletmeler pazardaki bütün tüketicilerin ihtiyaçlarını aynı düzeyde karşılayamazlar. Pek çok farklı tipte tüketici vardır.bu sebeple;pazar bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma yaparlar. 21

22 3.Hedef Pazarın Seçilmesi ve Ölçülmesi(devam) Pazar bölümlendirme, pazarın hangi bölümlerinin işletme için daha uygun olduğuna karar verme. Bu amaçla tüketiciler gruplandırılır. Pazar hedefleme, bölümlere ayrılan pazarın değerlendirilerek bir veya birkaç pazarın seçilmesi. Konumlandırma ya da Pazar pozisyonu belirleme, ürünün tüketici zihninde rakiplerine göre nasıl bir yere sahip olacağıdır. 22

23 4.Pazarlama Karmasının Geliştirilmesi Đşletmenin hedef pazarda başarılı olmak için uygun bir birleşim yaptığı kontrol edilebilir pazarlama değişkenleri dizisidir. Mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım(yer) unsurlarının pazara uygun bir kombinasyonun oluşturulmasıdır. Bu dört aşamadan sonra uygun bir yıllık plan hazırlanır ve uygulamaya konulur. 23

24 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Belirli bir pazarlama problemine ilişkin verilerin objektif olarak toplanması, analizi ve yorumlanmasıdır. Pazarlama problemlerinin çözümlenmesi için bilimsel metodun uygulanmasıdır. 24

25 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Ke Keşif yapmak için in harcanan zaman boşa gitmez. Pazarlama araştırmalarının artması, karar alma sürecini daha objektif ve sistemli kılar ; çünkü, araştırma, sezgiden bilimsel sorun çözme yaklaşımına geçiş demektir. 25

26 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Bir yandan pazarlama anlayışının yaygınlaşması ; diğer yandan stratejik pazarlama planlamasının önem kazanması ile günümüzde pazarlama araştırmasına ve bilgi toplamaya olan ihtiyaç da artmıştır. 26

27 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ FAYDALARI Pazarlama problemlerinin varlığını ve onları yaratan faktörleri ortaya çıkarır. Alınacak kararların riskini azaltır ve rasyonelliği sağlar. Yönetimin, tüketici ihtiyaç ve isteklerini öğrenmesini ve böylece üretilen mal ve hizmetlerle talep arasında uygunluğu sağlar. Yeni mamul ve piyasalar ile, mevcut mamuller için yeni kullanım imkanlarının keşfini ve böylece satışların artmasını sağlar. 27

28 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ FAYDALARI Satış faaliyetlerinde başarı derecesini ve yetersizlikleri belirleyip, etkinliği arttırmaya yardımcı olur. Mal ve hizmetlerle ilgili tüketici tercihleri için veri sağlayıp teknik araştırmayı yönlendirir. Uygulanan pazarlama metotlarının etkinliğini ölçmek ve en uygun metotların seçilmesini sağlamakla pazarlama masraflarından tasarruf edilmesine olanak tanır. 28

29 PAZARLAMA BĐLGĐ SĐSTEMĐ Pazarlama kararları için gerekli bilgileri düzenli ve sürekli bir biçimde toplamak, muhafaza ve yaymak üzere geliştirilmiş bir prosedürler ve metotlar dizisidir. 29

30 PBS NE ĐHTĐYAÇ DUYULMASININ NEDENLERĐ Pazarlama yöneticisinin karar verme zamanının giderek kısalması ; Pazarlama faaliyetinin giderek daha karmaşık ve kapsamlı hale gelmesi ; Enerji ve hammadde darlıklarının, bunların ve işgücünün daha verimli kullanımını gerektirmesi ; Tüketici şikayetlerinin pazarlama yöneticisinin bilgi yetersizliğinden kaynaklanması ; Günümüzün bilgi çağı olması. 30

31 PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECĐ 1) Problemin tanımlanması ; 2) Araştırmanın planlanması ; 3) Araştırma planının uygulanması ; 4) Verilerin analizi ve yorumu ; 5) Araştırma raporunun hazırlanması. 31

32 1.PROBLEMĐN TANIMLANMASI Araştırmacı ; işletmeyi, işletmenin sanayi dalını, diğer çevresel koşulları, işletmenin pazarlama çabalarını iyice gözden geçirmelidir. Bu aşamada yapılan ; problemi spesifik hale getirmeye yönelik bir keşifsel araştırma dır. 32

33 2.ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI Bu aşamada ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak için etkin bir araştırma planı geliştirilir. Araştırma planının geliştirilmesi 5 konuda karar alınmasını gerektirir : Veri Kaynakları : Birincil - ikincil veriler. Araştırma metot ve yaklaşımı : Anket, gözlem ve deney. Temas metodu : Mektupla anket, yüz yüze görüşme, telefonla görüşme. Örnekleme planı : Örnek kitlenin birimi, örnek hacmi, örnekleme süreci. 33

34 3.ARAŞTIRMA PLANININ UYGULANMASI Veri toplama ; araştırma sürecinin genellikle en pahalı ve en kolay hata yapılabilen aşamasıdır. Veri toplama sürecinde ; anketi cevaplayacak kişiye ulaşılamaması ve temasın tekrarlanması, cevaplayanların tarafsız olmaması ve doğru cevaplamamsı gibi sorunlar yaşanabilir. 34

35 4.VERĐLERĐN ANALĐZĐ VE YORUMU Đlk adım, verilerin cetvellenmesidir. Veriler sınıflandırılır ve sayım işlerine geçilir. Verilerin analizinde genellikle istatistiksel analiz kullanılır. Sonrasında elde edilen analiz sonuçlarına göre veriler yorumlanır. 35

36 5.ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI Araştırma sonuçları genellikle yazılı bir rapor halinde pazarlama yöneticilerine sunulur. Yöneticiler, sunulan raporu göz önünde bulundurarak problemin çözümü hakkında bir karar verirler. 36

37 PA DA VERĐ TOPLAMA METOTLARI Veriler birincil ve ikincil veriler diye ikiye ayrılır. Birincil veriler; Kişilerin bizzat kendi yaptıkları görüşmelerle elde ettikleri orijinal verilerdir. Zaman, emek ve masraf yükünün ağır olması ve Yetenekli uzman araştırmacı bulmanın zor olması en büyük sakıncalarıdır. Đkincil veriler; Araştırmacıdan başka kişi ya da kurumlarca, daha önceden toplanmış verilerdir. Bilgilerin eski olma ihtimali bulunması; Amaç farklılığı olması ; ayrıca tasnif veya birim ölçü farklılığı olabilmesi ; Tarafgir olma olasılığının fazla olması da ikincil verilerin sakıncalarıdır. 37

38 BĐRĐNCĐL VERĐ TOPLAMA METOTLARI Anket metodu ; Gözlem metodu ; Deney metodu. 38

39 BEŞĐNCĐ HAFTA 39

40 PAZARLAMA ÇEŞĐTLERĐ 40

41 Makro pazarlama; Pazarlama faaliyetlerinin ülke ya da toplum düzeyinde ele alınmasıdır. işletmelerin veya bunların oluşturduğu endüstrilerin pazarlama faaliyetlerinin, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı üzerindeki etkileriyle ilgilenir. Örneğin; pazarlama faaliyetlerinde verimliliğin artırılması, yük ve yolcu taşımacılığının genel etkinliği, fiyat artışlarının enflasyon üzerine etkileri, yeni ürün ve dağıtım yöntemlerinin ülkedeki genel fiyat düzeylerine ve dağıtım sistemlerine etkileri, marka sayısındaki artışın ve ülke tanıtımının ülkenin ihracatına ve turizm gelirlerine etkisi vb. gibi. 41

42 Mikro Pazarlama Pazarlama faaliyetlerinin işletme düzeyinde ele alınıp incelenmesidir. 42

43 Đlişkisel Pazarlama Mevcut tüketicilerle kurulmuş olan ilişkiyi devam ettirmek ve bu ilişkiyi iyileştirmeyi hedefleyen çalışmalar yürütmektir. Đlişkisel pazarlamanın odağında satış değil, tüketicilerin sürekliliği bulunur. Pazarlama çalışmaları ürünün özellikleri üzerinden değil, tüketicilerin değeri üzerinden yürütülür. Đlişkisel pazarlamanın en önemli özelliklerinden birisi, toplam kalitenin bütün birimler tarafından hedeflenmesi ve odaklanmanın kazancı maksimize eden müşterilerde daha yoğun olmasıdır. Đlişkisel pazarlamanın özü tüketicilere aileden biri olduklarını hissettirmek duygusunu da içerir. 43

44 Turbo Pazarlama Ürün ya da hizmetleri ucuz, kaliteli ve farklı yapmaya ek olarak zamana karşı duyarlı olan tüketicilere daha hızlı teslim etme süreçlerini ifade eder. 44

45 Megamarketing Pazarlama işlevi hedeflerinin ulusal ya da uluslararası boyutlarda tüm hükümet ve benzeri resmi yetkilileri, kamuoyu ve çıkar gruplarını, medyayı da içine alacak şekilde genişletilmesi sonucu pazarlama karmasına politik güç-iktidar ve kamuoyu oluşturmanın da eklenerek, pazarlamanın işletme üst yönetiminin bir işlevi olarak ele alınması anlayışıdır. 45

46 Kontr Pazarlama Tüketici, kamu ya da öteki menfaat grupları tarafından, bazı ürünlere olan talep bilinçli olarak ortadan kaldırılmak ya da azaltılmak istenir. (sigara) 46

47 Senkronize edici pazarlama, Bazı mal ya da hizmetlere arz ile talep arasında zaman uyuşmazlıklarında alınacak önlemleri kapsar. (kışın otellerde eğitim faaliyetleri) 47

48 Gerilla pazarlama, Esasında gerillanın ve geleneksel pazarlama anlayışının hedefleri konusunda bir farklılık bulunmuyor. Daha fazla satmak ve daha çok kar elde etmek gibi geleneksel hedeflere odaklansa da gerilla, kullandığı yöntemlerle geleneksel pazarlamadan ayrılıyor. Yani esas fark amaçta değil araçlarda ortaya çıkıyor. Gerilla pazarlama, mümkün olan en küçük bütçeyle, geleneksel araçların yaratacağı etkinin üstüne çıkan bir etki yaratacak pazarlama yöntemlerini bulmak ve uygulamak şeklinde tanımlanabilir. (örneğin sadece yünlü çamaşırlar için deterjan üretmek) 48

49 Pazarlama Körlüğü (Marketing Myopia) Yönetici ve çalışanların uzağı görememesi, yeniliklere ve değişime kapalı olması anlamına gelir. 49

50 Yeşil Pazarlama (Çevresel duyarlılık hakimdir.) Postmodern pazarlama (Toplumsallaşma yerine bireyselleşme ile ilerlemektedir.) 50

51 Deneyim Pazarlaması, bir ürün ya da hizmet satmak yerine, olumlu bir deneyim tasarlayıp müşteriye sunma. Dağcılık ekipmanı satan bir mağazanın içinde bir tırmanma duvarı ve yapay yağmur ortamı, Balıkçı malzemesi satan bir mağazanın denemek için içi balık dolu bir havuz olması Deneyimsel pazarlama (Tüketicilerin deneyimlerinden yararlanma söz konusudur.) 51

52 SOSYAL PAZARLAMA Sosyal Pazarlama, modern pazarlama uygulamalarındaki aksamalar karşısında tüketicilerin ve toplumun korunması gereği ortaya çıkan bir kavramdır. Ancak toplumu bilgilendirmeye yönelik pazarlama ile karıştırılmamalıdır. Biz bu derste ise toplumun refahı için ve kaliteli yaşam için olan Sosyal Pazarlama ile ilgileneceğiz! 52

53 SP, pazarlamacıya kar sağlamak için değil hedef kitleye ya da genel olarak topluma fayda sağlamak için sosyal davranışları etkileme teknikleri üzerinde durur. 53

54 ĐLK olarak 1970 li yıllarda Amerika da gündeme gelmiştir. Öncelikle kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar sosyal pazarlama faaliyetlerini üstlenmişlerdir. SP konuları; genellikle toplumu ilgilendiren konulardır. 54

55 SP NIN KONULARI Çevre kirliliğinin önlenmesi Yaban hayatın korunması Sigara ve alkol kullanımının önlenmesi Aile planlamasının yapılması Bulaşıcı hastalıklardan korunma Göğüs kanserinin erken teşhisi Alkollü araba kullanmayı önleme Trafikte aşırı hızı önleme Aşı kampanyaları Anne sütüyle besleme vb. toplumdaki bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek konularda 55

56 SP NIN TANIMLARI 1.Sosyal bir düşüncenin, nedeninin ya da uygulamalarının belirli bir hedef grup tarafından benimsenmesini sağlamak üzere gerekli programların geliştirilmesi, uygulanması ve kontrolü sürecidir. 2.Ürün pazarlaması prensiplerinden yararlanarak, hedef kitlede,istedikleri faydalar sunularak, maruz kaldığı engeller azaltılarak ve motive etmek için ikna yöntemi kullanılarak; gönüllü davranış değişimi programının planlanmasıdır. 56

57 Sosyal pazarlama da ürün davranış değişikliğidir. Bu davranış değişikliğini yaratmak hem bir malı satmaktan daha zor hem de daha çok zaman isteyen bir süreçtir. 57

58 Sosyal Pazarlama ve Ticari Sektör Pazarlaması Arasındaki Farklılıklar SP, iyi şeyler yapmak isterlerken TSP, para kazanmak isterler. SP da program bağış ve vergilerle finanse edilirken TSP de program yatırımlarla finanse edilir. SP da güven temelli ilişki varken TSP da rekabet temelli ilişki vardır. SP yüksek riskli hedefler seçerlerken TSP ulaşılabilir riskler seçerler. SP da kamuya karşı sorumluluk varken TSP da bireye ve işletmeye karşı sorumluluk vardır. SP, TSP na göre daha zordur. Çünkü sigaranın bırakılması, emniyet kemerinin kullanılması gibi davranışların benimsetilmesi, mal 58 satışından daha güçtür.

59 Sosyal sorumlulukları hakkında duyarlı olan işletmeler önemli rekabet avantajları elde ederler. Bunlar: Satış ve Pazar payı artar. Marka konumlanmasının güçlenmesi Kurumsal imajın zenginleşmesi Çalışanları motive etme ve elde tutma yeteneklerinin yükselmesi Operasyon maliyetlerinin düşmesi Yatırımcılar ve finansal analistlerin gözünde daha iyi konuma gelmeler 59

60 Amerika da yapılan bir araştırma sonuçlarına göre; Amerikalıların %84 ünün, eğer fiyat ve kalite benzer ise iyi bir amacı destekleyen, sosyal sorumluluklarına duyarlı olan markayı tercih edeceklerini, %80 de kurumsal vatandaşlık açısından negatif uygulamaları olan bir şirkette çalışmayı kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. 60

61 Sosyal sorumluluk projelerinin şirketlere katma değer sağlaması için, belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar: Toplumsal ihtiyaç ve duyarlılık paralelinde işler yapılması Başarıya ulaşmak için yapılan faaliyetin ve iletişiminin sürekliliğinin sağlanması Đletişimin yoğunluğunun ve doğruluğunun iyi ayarlanması Yapılan faaliyetlerin içeriğinin dolu ve etkili olması Bu içeriğin ve faaliyetin şirket ile bağdaştırılma derecesi yüksek tutulmalı. 61

62 SOSYAL PAZARLAMAYI GEREKTĐREN DURUMLAR Yeni bir bilgi ya da alışkanlığın yayılmasına ihtiyaç duyulması(đyotlu tuz kullanımı ) Karşı pazarlamaya ihtiyaç duyulması (sigara ya karşı kampanyalar) Harekete ihtiyaç duyulması (sürekli her yaşta sporun özendirilmesi) 62

63 SOSYAL PAZARLAMA SÜRECĐ 1.Đhtiyacı anlamak 2.Đhtiyaçları değerlendirmek 3.Amaç ve hedefleri belirlemek 4.Müdahale geliştirmek 5.Müdahaleyi uygulamak 6.Sonuçları değerlendirmek Aslında birçok sosyal pazarlama modeli vardır. Bu süreç onlardan sadece bir tanesidir. 63

64 SOSYAL PAZARLAMA ÇEVRESĐ Mikro Çevre Etkenleri Kaynaklar(Finansman,Uygun personel,uzmanlık seviyeleri) Tecrübe(geçmişteki başarı ve başarısızlıklar ve bunun yeni projeye etkisi) Hizmet Sunumu(programın ya da hizmetin sunulmasındaki beceri) Yönetimin Desteği(Bu çabanın yönetimin desteği ve ilgisini alma derecesi) Konu önceliği(kamuoyu açısından SP konusunun yüksek önceliğinin olması) Dahili halk(işletmenin diğer çalışanlarının projeye bakışı) 64

65 Makro Çevre Etkenleri Kültürel etkenler(toplumun temel değerleri, tercihleri, algılarını etkileyen olay ve eğilimler) Teknolojik etkenler( Demografik etkenler Doğal etkenler Ekonomik etkenler Politik ve yasal etkenler Dış kamuoyu 65

66 KAYNAKÇA İsmet MUCUK, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 17.Basım. Zeliha ESER VE Bahar ÖZDOĞAN, Siyasal Kitabevi.

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

DYA102 İŞLETME 2 DERS NOTU R.ŞULE KIYCI

DYA102 İŞLETME 2 DERS NOTU R.ŞULE KIYCI DYA102 İŞLETME 2 DERS NOTU ÖĞR.GÖR. R.ŞULE KIYCI 1. hafta YÖNETİM YÖNETİM M KAVRAMI Yönetim: Yönetim ve organizasyon düşünürlerine d göre yönetim, y başkalar kaları aracılığı ığıyla amaçlara ulaşmak ve

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ

MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA YÖNETİMİ VE TÜKETİCİ KARAR SÜRECİNE ETKİLERİ Hazırlayan TUĞBA AK 064201011001 İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI

BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKACILIKTA DEĞİŞEN PAZARLAMA ANLAYIŞI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma Müge BALSÖZ Ankara 2004 T.C.

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

KÜRŞAT TUNCEL GAYRİMENKULDE PAZARLAMA SÜRECİ

KÜRŞAT TUNCEL GAYRİMENKULDE PAZARLAMA SÜRECİ KÜRŞAT TUNCEL GAYRİMENKULDE PAZARLAMA SÜRECİ Pazarlama sürecine klasik bir başlangıç Pazarlama 7P den oluşur; Product, Place, Price, Promotion, Personnel, Phsical Facilities ve Process Management. A. ÜRÜN

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK

T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK T.C. KADĐR HAS ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI ĐŞLETME MBA PROGRAMI MARKA YÖNETĐMĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ NEYLAN ÖZTÜRK Danışman Yrd. Doç. Dr. Hayati ERĐŞ ĐSTANBUL, 2010 1 ÖZET

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

2. İNOVASYONUN TANIMI

2. İNOVASYONUN TANIMI 1 1. GİRİŞ İnovasyon ülkemizde geniş kitlelerce yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunun gündemlerini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde bu kavram

Detaylı

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞEHİR MARKASI YARATMA SÜRECİ VE EDİRNE ŞEHİR MARKASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BESTE BURCU VURAL TEZ DANIŞMANI DOÇ.

Detaylı

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Đşletme Bölümü Öğretim Üyesi Figen CĐHAN Zonguldak

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı