Hastane Tehlikeli Atıkları & Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastane Tehlikeli Atıkları & Yönetimi"

Transkript

1 Hastane Tehlikeli Atıkları & Yönetimi EKOVAR GERĠ DÖNÜġÜM MAK. ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTĠ. ġtġ. Adres: Hilal Mahallesi 50. Sokak 4. Cadde No:8/8 Yıldız-Çankaya / ANKARA Tel : Fax :

2 SUNUM ĠÇERĠĞĠ EKOVAR ATIK DEPOLAMA YASA VE YÖNETMELİKLER HASTANE TEHLĠKELĠ ATIKLARI TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ Atık Envanteri Atıkların Toplanması ve Geçici Depolanması Atık Gönderilmesi Atık Beyanı Yapılması ve Kayıtlar Atık Yönetim Planı

3 EKOVAR ATIK DEPOLAMA GeliĢen teknoloji ve yasal düzenlemeler çevre hizmetlerinin daha ince ve detaylı yönetimini gerektirmektedir. EKOVAR, konusunda uzman kadrosu ile Çevre ve Orman Bakanlığından almıģ olduğu Lisanslar doğrultusunda tehlikeli atık üreticilerine yenilikçi hizmetler sunan bir ÇÖZÜM ORTAĞI dır.; TEHLĠKELĠ ATIKLARIN ENVANTERĠ, TOPLANMASI LĠSANSLI ARAÇLAR ĠLE TAġINMASI ARA DEPOLANMASI GERĠ KAZANIMI & BERTARAFI

4 EKOVAR ATIK DEPOLAMA 6800 m 2 alanlı ara depolama tesisimiz Yenikent / ANKARA 3500 m 2 alanlı Geri dönüģüm tesisimiz Kazan / ANKARA ile tehlikeli atıklar üzerinde hizmet vermekteyiz.

5 YASA VE YÖNETMELĠKLER TEHLĠKELĠ ATIKLAR ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER ÇEVRE KANUNU YÖNETMELĠKLER ile belirlenmiģtir.

6 YASA VE YÖNETMELĠKLER 2872 sayılı Çevre Kanununda; Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek Ģekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taģımak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. hükmü Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve iģletmeler ile yerleģim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler. hükümleri yer almaktadır.

7 YASA VE YÖNETMELĠKLER Hastanelerden kaynaklanan atıklar, Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından YayımlanmıĢ Olan; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22 Haziran 2005) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 2005) Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik (05 Temmuz 2008) doğrultusunda değerlendirilmelidir.

8 YASA VE YÖNETMELĠKLER Tıbbi atık yönetmeliği nde Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıģtırılamaz EK-2 de F grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu atıkların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır. hükümleri yer almaktadır

9 YASA VE YÖNETMELĠKLER TIBBĠ ATIK YÖNETMELĠĞĠ Tehlikeli Atık: Fiziksel ya da kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısıyla özel iģleme tabi tutulacak atıklar.

10 YASA VE YÖNETMELĠKLER Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre Atık üreticisinin yükümlülükleri a) Atık üretimini en az düzeye indirecek Ģekilde gerekli tedbirleri almakla, b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düģürecek Ģekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriģ tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla, c) atıklarını tesislerinde geçici olarak depolanması durumunda valilikten izin almakla, d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği lisanslı geri kazanım yada bertaraf tesisinin istemiģ olduğu uluslar arası kabul görmüģ standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla, f) Atığın niteliğinin belirlenmesi gibi yapılan harcamaları karģılamakla g) atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak,iki ay içinde valiliğe göndermekle

11 YASA VE YÖNETMELĠKLER Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre Atık üreticisinin yükümlülükleri h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dıģında yapılması Ulusal Atık TaĢıma Formu (UATF) doldurmakla m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleģtirilmiģ sağlam, sızdırmaz emniyetli ve uluslar arası kabul görmüģ standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taģıyan baģka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek Ģekilde geçici depolamakla, n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarını altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını en fazla 180 gün geçici depolayabilir.

12 YASA VE YÖNETMELĠKLER 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kurum kuruluģ ve iģletmeler için ön görülen idari yaptırımlar, faaliyetten men ve idari nitelikte para cezalarıdır. Bilgi ve Belge Vermeme : 7764 TL ( AYP, Atık beyanları ) Tehlikeli Atıklar : TL TL ( Kanun da ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlara aykırı olarak davranmak.)

13 TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ Atık yönetim planını hazırlamak Atıkları kaynağında ayrı toplamak Sağlık KuruluĢu Tehlikeli Atıkların Sağlık KuruluĢu Ġçinde Yönetimi Atıkları ayrı taģımak Atıkları geçici depolamak Personeli eğitmek Bertaraf harcamalarını karģılamak Tehlikeli atık miktarını kayıt altına almak

14 TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ I- Tehlikeli Atık Yönetim Planı hazırlanması Tehlikeli atıkların tespiti Tehlikeli atıkların tahmini yıllık miktarlarının belirlenmesi Lisanslı kuruluģlar ile sözleģmelerin yapılması Atıkların kaynağında ayrı ve tanımlı ( uluslararası standartlara uygun ) bir Ģekilde toplanmasının baģlanması Tehlikeli atık geçici depolama alanının oluģturulması Atık yönetim planının doldurulması Çevre Ġl Müdürlüğüne Atık Yönetim Planı gönderilmesi

15 TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN ÖZELLĠKLERĠ -PATLAYICI (E) -OKSĠTLEYĠCĠ (O) -YÜKSEK ORANDA TUTUġABĠLEN (F+) -TUTUġABĠLEN (F) -TAHRĠġ EDĠCĠ (Xi) -ZARARLI (Xn) -TOKSĠK(T) -KANSEROJEN (T - Xn) -KOROZĠF (C) -MUTAJENĠK (T Xn) -EKOTOKSĠK (N)

16 ATIK ENVANTERĠ Hastaneler de tehlikeli atık üreten üniteler Yüksek düzey dezenfektanların ( örneğin gluteraldehid içeren) kullanıldığı üniteler ( ) Ameliyathaneler Kadın Doğum Gastroenteroloji Üroloji Cerrahi Klinikler Anjio Kliniği Acil Servis Cerrahi Klinikler KBB DiĢ

17 ATIK ENVANTERĠ Onkolojik Atıklar( ) Onkoloji Kliniği Ayaktan kemoterapi Kliniği Kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri

18 ATIK ENVANTERĠ Laboratuvar atıkları Merkez Laboratuvar A) Cihaz Atıkları( ) 1. Elisa 2. Sereloji 3. Hematoloji 4. Koagulasyon 5. Hormon 6. Biyokimya B) Kontamine Ambalaj( ) BoĢ reagent ambalajları

19 ATIK ENVANTERĠ Pataloji Laboratuvarı HĠSTOPATOLOJĠ A) Cihaz Atıkları( ) Doku Takip Cihazı Boya Cihazı : Hematoksilen, Eozim boyaları B) Kimyasal Atıklar( ) Etanol Ksilen Formaldehid

20 ATIK ENVANTERĠ MAKROSKOPĠ Formaldehid ( ) MĠKROBĠYOLOJĠ Boya atığı

21 ATIK ENVANTERĠ STERĠLĠZASYON ( ) Etilen Oksit KartuĢları Hidrojen Peroksit KartuĢları Formaldehid AMELĠYATHANE - Anestezi Anestezik gaz ambalajı Entübasyon tüpü Airway

22 ATIK ENVANTERĠ DĠġ Amalgam ( ) ECZANE Kullanım süresi geçmiģ ilaçlar BozulmuĢ aģı, serum ( )

23 ATIK ENVANTERĠ GENEL ATIKLAR Floresanlar ( ) Kablo ( ) Yalıtım Malzemeleri ( ) Piller ( ) Aküler ( ) Elektrikli ve Elektronik Ekipman ( ) Makina-Ekipman Parçaları ( ) Yağ Yakıt Filtreleri ( ) Hava Filtreleri, üstübü ( )

24 ATIKLARIN TOPLANMASI VE GEÇĠCĠ DEPOLANMASI Atık Varillerimiz

25 ATIKLARIN TOPLANMASI VE GEÇĠCĠ DEPOLANMASI

26 ATIKLARIN TOPLANMASI VE DEPOLANMASI KĠġĠSEL KORUYUCULAR MELTBLOWN KUMAġLAR YASTIK VE SOSĠSLER

27 ATIKLARIN ALINMASI VE GEÇĠCĠ DEPOLANMASI KĠġĠSEL KORUYUCULAR

28 ATIKLARIN TOPLANMASI VE GEÇĠCĠ DEPOLANMASI MELTBLOWN KUMAġLAR YASTIK VE SOSĠSLER

29 ATIKLARIN ALINMASI VE GEÇĠCĠ DEPOLANMASI Hastaneler atıklarını; hastane sınırları içinde ünite ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleģtirilmiģ sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüģ standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taģıyan baģka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek Ģekilde geçici depolamakla sorumludurlar. BETON ZEMĠN

30 ATIKLARIN TOPLANMASI VE GEÇĠCĠ DEPOLANMASI MAZGALI OLAN DĠKKAT TEHLĠKELĠ ATIK TEHLĠKELĠ ATIK ETĠKETĠ

31 ATIKLARIN GÖNDERĠLMESĠ Dolan atık varillerini kodları ile lojistik birimine iletilmesi Her bir atık kodu için ayrı UATF formu bulundurulması Atık üreticisinin; atık gönderimi sırasında Sevk Ġrsaliyesi düzenlemesi Atık alımı sırasında varillerin tartılması için bir kantar bulundurulmalı Yükleme aģamasında yeterli personel bulundurulmalı

32 ATIKLARIN GÖNDERĠLMESĠ KĠMYASAL ATIK KABUL KRĠTERLERĠ - Atık üreticisi, göndereceği her bir atık türü için temsili numune alarak, akredite çevre analiz laboratuarından herhangi birinde atık analizi yaptırmak için göndermelidir. - Atık üreticisi kimyasal atıklar ile ilgili olarak göndereceği atık hakkında, atığın içerdiği kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) larını atık kabul departmanımıza iletmelidir

33 ATIKLARIN GÖNDERĠLMESĠ

34 ATIK BEYANI YAPILMASI VE KAYITLAR UATF atık üreticisi tarafından bağlı bulundukları Ġl Çevre ve Orman müdürlüklerinden alınır.

35 ATIK BEYANI YAPILMASI VE KAYITLAR 1) Atık alımı sırasında YeĢil nüsha hastanede bırakılır 2) Atık tesise kabul edildikten sonra beyaz ve pembe nüshalar hastaneye iletilir 3) Hastane yeģil nüshanın aslını, pembe yada beyazın fotokopisini Ġl Çevre Müdürlüğüne bir dilekçe ile teslim eder. Kendisi için yeģil nüshanın fotokopisini alır. 4) Pembe ve beyaz nüshaları 3 yıl saklar, denetleme anında denetçiye gösterir

36 ATIK YÖNETĠM PLANI EKOVAR TARAFINDAN VERĠLECEK HĠZMETLER Tehlikeli atıklarınızın tespiti için ATIK ENVANTERLERĠNĠN ÇIKARTILMASI Atıklarınızı toplayacağınız, ATIK VARĠLLERĠ Atıklarınızı tanımlayacağınız ATIK ETĠKETLERĠ ve TEHLĠKE SEMBOLLERĠ Atıkların geçici depolanması için, DANIġMANLIK Atıklarınızın taģınması için LĠSANSLI ARAÇ Tüm tehlikeli atıklarınızın ara depolanması ve bertarafı için LĠSANSLI KURULUġ Atık yönetim planınızın hazırlanması ve beyan iģlemleriniz için DANIġMANLIK Talep halinde GÜVENLĠK KĠTĠ ve ÇEVRE DANIġMANLIĞI

37 TEŞEKKÜRLER

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında.

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ Hande UZUNOĞLU Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. Gün geçtikçe artan nüfus beraberinde tüketimi artırıyor. Bu durumda doğal kaynaklarımız

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir

Detaylı

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazıtehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

TEBLİĞ. b) M adenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, 17 Haziran 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27967 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIM I TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ 25 Kasım 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26357 Çevre ve Orman Bakanlığından: 1. Değişiklik 30.03.2010 tarih ve 27537 sayı YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLERĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık üreticisinin yükümlülükleri adde 9 - Atık üreticisi; a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla, b) Atıkların insan sağlığı

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazate Tarihi 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı:25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların

stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini, Ürün: Atık yağların Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387

Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12. Basel Sözleşmesi/m.3. R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 Çevre Bakanlığı 2872/m.8,11,12 Basel Sözleşmesi/m.3 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ R.G.: 27.08.1995 Sayı: 22387 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İLKELER AMAÇ MADDE 1 - Bu

Detaylı

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler

- Ara Depolama ve Arıtma Tesisleri ile İlgili Hükümler. - Bertaraf Tesislerine Lisans Verilmesi ile İlgili Hükümler TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler - Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı