AT D REKT F VE TÜRK T CARET KANUNU TASARISI. AVRUPA TOPLULU UNDA KARfiILAfiTIRMALI REKLAMLARI DÜZENLEYEN 97/55/EG LE DE fi K 84/450 SAYILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AT D REKT F VE TÜRK T CARET KANUNU TASARISI. AVRUPA TOPLULU UNDA KARfiILAfiTIRMALI REKLAMLARI DÜZENLEYEN 97/55/EG LE DE fi K 84/450 SAYILI"

Transkript

1 AVRUPA TOPLULU UNDA KARfiILAfiTIRMALI REKLAMLARI DÜZENLEYEN 97/55/EG LE DE fi K 84/450 SAYILI AT D REKT F VE TÜRK T CARET KANUNU TASARISI Doç. Dr. Lerzan YILMAZ* 1-Genel Olarak I-KARfiILAfiTIRMALI REKLAM Ticaretin s n rlar n n h zla ortadan kalkt ve mal ve hizmetin sat fl ve pazarlanmas nda ac mas z rekabetin yafland günümüzde, firmalar için kaliteli ve üstün nitelikli mal veya hizmet üretmek sat fl için yeterli olmamaktad r. Sat fl için, mal ve hizmetin tan t m n n yap lmas flartt r. Bu tan t m, ne denli do ru ve büyük kitleleri etkiler nitelikte yap l rsa, o denli mal n markalaflmas ve/veya sat fl n n artmas mümkün hale gelmektedir. Özelikle marka olman n önemi son y llarda tüm dünyada anlafl lm fl ve üreticiler mallar n n ve hizmetlerinin tan t m için büyük paralar harcar hale gelmifllerdir. flte reklam, mal, hizmet ve markan n tan t m n gerçeklefltiren, tüketicinin sat n almak istedi i ürün hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmas n sa layan, üretici ile tüketiciyi buluflturan, önemli bir arabulucu ve araçt r. Bu araç, ulusal ve uluslararas haks z rekabet normlar na uygun biçimde kullan ld sürece problem yoktur. Ancak son y llarda birçok üretici (reklam veren) s rf kendi mal veya hizmetinin sat - fl n art rmak ve rakiplerini bertaraf etmek maksad yla, akl n ve hukuk sisteminin s n rlar n zorlayan reklam modelleri gelifltirmeye bafllam fllard r. Bu reklam modellerinden en çok karfl laflt rmal reklamlar karfl m - za ç kmaktad r. Biz bu çal flmam zda, karfl laflt rmal reklamlara iliflkin olarak, iç hukuk düzenlemeleri, Avrupa Toplulu u nun 84/450/AT Direktifini de ifltiren tarihli 97/55 say l Karfl laflt rmal Reklam Direktifi ve sviçre Haks z Rekabet Kanunu nun haks z rekabet hallerine iliflkin md. 3/e hükmü esas al narak haz rlanm fl olan Türk Ticaret Ka- (*) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi.

2 1946 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 nunu Tasar s n n karfl laflt rmal reklamlara iliflkin 55/a/5 hükmü üzerinde duraca z. 2-Tan m Bir üreticinin kendi mal veya hizmetini tan t rken, ayn ihtiyaçlar karfl layan baflka üreticilerin mal veya hizmetleriyle karfl laflt rarak reklam yapmas prensip olarak yasaklanmam flt r Say l Kanunla De iflik 4077 Say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un 16. maddesinin 3.bendinde; Ayn ihtiyaçlar karfl layan ya da ayn amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karfl laflt rmal reklamlar yap labilir. denmektedir. Üretici, kendi mal ve hizmetlerinin rakiplerine nazaran üstün niteliklerini, karfl laflt rmal olarak reklam yoluyla tan tabilir. Bu halde karfl laflt rmal reklam söz konusu olur. Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un (TKHK) 16. maddesinde karfl laflt rmal reklam tan m yap lmam fl, sadece karfl laflt rmal reklamlara izin verildi i aç klanm flt r tarih ve Say l R.G. yay nlanarak yürürlü e girmifl olan Ticari Reklam ve lanlara liflkin lkeler ve Uygulama Esaslar na Dair Yönetmeli i nin 11. maddesi ile karfl laflt rmal reklamlar düzenlenmifltir. Bu düzenlemeye göre; belli flartlar n varl halinde karfl laflt rmal reklamlara izin verilebilir. Karfl laflt r lan mal, hizmet veya marka ad n n belirtilmemesi, karfl laflt r lan mal veya hizmetlerin ayn nitelikte olmas veya ayn istek ve ihtiyaca cevap vermesi, dürüst rekabet ilkelerine uygun olmas ve tüketicinin yan lt lmamas halinde karfl laflt rmal reklamlara izin verilmifltir. Görüldü ü gibi Ticari Reklam ve lanlara liflkin lkeler ve Uygulama Esaslar na Dair Yönetmeli in (Reklam Yönetmeli i) 11. maddesinde de kanun koyucu, karfl laflt rmal reklam tan m vermemifltir. ç hukukumuzda tan mlanmam fl olan karfl laflt rmal reklamlar, Avrupa Toplulu u hukukunda ise 97/55/EG say l direktifiyle tan mlanm flt r. Avrupa Ekonomik Toplulu u, topluluk anlaflmas n n yürürlü e girmesinden k sa bir süre sonra, 1958 y l nda üye ülkelerde haks z rekabet ve karfl laflt rmal reklam hukukunun uyumlu hale getirilmesi için harekete geçmifltir. Ancak Common-Law ülkeleri olan ngiltere ve rlanda, Avrupa Toplulu u Komisyonu nun haz rlad haks z rekabetin önlenmesine iliflkin çal flmalara karfl ç km fl ve yasalaflmas halinde, kendi ülkelerinde uygulamayacaklar n bildirmifllerdir. 25 y l sürmüfl olan tart flmalardan sonra, 10 Eylül 1984 tarihinde, Avrupa Ekonomik Toplulu u 84/450/EWG say l Direktifi ç kararak, aldatan ve yan ltan reklamlar yasaklam flt r. (BODEWIG, GRUR. int. 1999, Heft 5:385) y l ndan sonra geliflen ticari koflullar göstermifltir ki, haks z rekabet, yaln zca aldat c veya yan lt c reklamlar yolu ile de il, karfl laflt rmal reklamlar yolu ile de yap lmaktad r. Ancak ne yaz k ki karfl laflt rmal reklamlar n Avrupa Toplulu u nezdinde düzenlemeye kavuflturulmas için 13 y l daha

3 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz 1947 beklemek gerekmifltir. 6 Ekim 1997 tarihinde Avrupa Toplulu u Komisyonu 84/450/EWG say l direktifin içine 97/55/EG Say l direktifi entegre etmifltir 1. Böylelikle Avrupa Toplulu una üye ülkelerde karfl laflt rmal Reklam Hukuku uyumlu hale getirilmifl ve liberalize edilmifl oldu 2. Direktife göre, belli flartlar n yerine getirilmesi kofluluyla karfl laflt rmal reklam yap labilir. 84/450/EWG Say l Direktif e 97/55/EG Say l direktifle 2a maddesi eklenmifltir. Bu hükümde, karfl laflt rmal reklam tan m yap lm flt r. Rakibi veya rakibin ürünlerini veya hizmetlerini dolayl veya do rudan do ruya tan nabilir (teflhis edilebilir) k lan her reklam karfl laflt rmal reklamd r. Bu tan mdan hareketle, rakibi ya da rakibin mallar n veya hizmetlerini aç kça veya ima yoluyla (dolayl ) tan nabilir k - lan her reklam karfl laflt rmal reklamd r. Bu tan m, karfl laflt rmal reklam n uygulamada ortaya ç kan tüm biçimlerini kapsamas maksad yla çok genifl tutulmufltur. (KÖHLER, GRUR 4/2005:273) 3. 97/55/EG say l Direktif in 1997 y l nda yürürlü e girmesiyle, milli hukuklara aktar lmas için 30 ayl k süre ifllemeye bafllam flt r. Almanya, kendi iç hukukunda tarihinde haks z rekabet yasas nda de- iflikli e giderek, kendi iç hukukuyla Avrupa Toplulu unun 97/55/EG say l Direktif indeki karfl laflt rmal reklam düzenlemelerini uyumlu hale getirmifltir. (PLA, NJW 2000, Heft 43:3162). Alman Haks z Rekabet Kanununun 2 md sinin I. Bendinde, Karfl laflt rmal Reklam, t pk 97/55/EG say l Direktif teki gibi tan mlanm flt r. Almanya da tarihinde yeni bir haks z rekabet kanunu yürürlü e girmifltir. Bu yeni Kanunun 6. maddesinde karfl laflt rmal reklam tan m na yer verilmifltir. Bu tan m, önceki kanunun 2/I maddesi ile 97/55/EG say l Direktif teki tan m n ayn s d r. (BODEWIG, 9/2004:713) 3-Unsurlar 97/55/EG say l Direktif ile 84/450/EWG say l Direktif e eklenen 2a maddesinde karfl laflt rmal reklam, do rudan veya dolayl biçimde rakibi veya bir rakip taraf ndan piyasaya sunulan mal veya hizmetleri teflhis eden reklam olarak tan mlanm flt r. Bu tan mdan hareketle karfl laflt rmal reklamdan söz edebilmek için öncelikle reklam mahiyetinde bir beyandan söz ediyor olmam z gerekir. Ayr ca karfl laflt rmal reklam n varl - (1) Richtlinie 97/55/EG des Europaischen parlaments und Rates vom 6. Oktober 1997 zur Andaerung des Richtlinie 84/450/EWG über irreführende werbung Zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung (Gesetzgebung in GRUR int. 1997, Heft 12. s ) 97/55/EG Say l direktif iç hukuka uyarland - nda Direktif in ruhuna uygun yorumlanmas gerekir. Direktifin uygulanmas nda yorum sorunu ç kt - nda, tüm Avrupa Birli i ne üye ülkelerde yeknesak bir yorum temini için ihtilaf n Avrupa Adalet Divan na götürülmesi ve çözümün orada aranmas gerekir. (2) Direktifin milli hukuklara aktar lmas için 30 ay süre tan nm flt r. Bu süre 2000 y l n n nisan ay nda dolmufltur. (3) Köhler, karfl laflt rmal reklam tan m yorumlan rken, Avrupa Toplulu u Anayasas n n düflünce özgürlü ü hükümlerinin baz al nmas gerekti i fikrindedir.

4 1948 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 için reklamda rakibin flahs, mal veya hizmeti ile bir ba lant kurulmufl olmal d r. (PLASSMANN, GRUR 1996, Heft 6:377). Bu ba lant aç kça (do rudan do ruya) kurulabilece i gibi ima yoluyla (dolay s yla) da kurulabilir. Di er bir deyiflle, karfl laflt rma yap l rken rakibin veya onun ürününün ismen zikredilmesi flart de ildir. Tüketici reklam n yap l fl flekli itibariyle rakibi veya rakibin ürününü teflhis edebiliyor ise ima yoluyla (dolayl ) karfl laflt rma yap l yor demektir. (PLASSMANN, GRUR,1996, Heft 6:378 ARKAN, BATIDER, 2001:25). Bir üreticinin kendi ürünleri aras nda karfl laflt rma yaparak reklam yapmas karfl laflt rmal reklam kavram içine girmez. Zira burada belli bir rakip ve rakiple iliflkilendirme yoktur. (NORDMANN, GRUR, int. 4/2002:298). Örne in üretici, ürünlerinin önceki fiyatlar yla yeni fiyatlar n karfl laflt rarak bir reklam yap yorsa, burada karfl laflt rmal reklamdan söz edilmez. 97/55/EG say l Direktif ile 84/450 say l Direktif e eklenen 2a maddesinde; karfl laflt rmal reklamda bir rakibin veya bir rakip taraf ndan piyasaya sunulan mal veya hizmetlerin teflhis edilebilirli inden söz edilmektedir. Kanun koyucu, Direktifi haz rlarken her ne kadar bir rakip ve onun taraf ndan sunulan mal ve hizmetin teflhis edilebilirli inden söz ediyorsa da, bundan, teflhis edilebilir olmak kayd yla, birden fazla rakibin veya onlar n ürünleriyle karfl laflt rma yap lamayaca anlam ç kar lmamal d r. Di er bir ifadeyle, Direktif rakibin tekli ine de il, teflhis edilebilirli ine vurgu yapmaktad r. Reklamda birden fazla rakiple (veya onlar n ürünleriyle) karfl laflt rma söz konusu ise burada da karfl laflt rmal reklam var demektir. (Ayn görüfl için bkz. ARKAN, BATIDER, 2001:25 PLAß, NJW 2000, Heft 43:3162). Örne in Türkiye de bir GSM operatörü, yay nlanmak üzere televizyona verdi i reklamlarda, di er bütün GSM operatörlerinden daha fazla kapsama alan na sahip oldu unu iddia ediyorsa, burada, karfl laflt rmal reklam yap yor demektir. Zira Türkiye de kendisinin d fl nda kimlerin GSM Operatörü oldu u teflhis edilebilir niteliktedir. Yani reklamda kimleri hedef alarak, onlar n ürünleriyle kendi ürününü karfl laflt rd bellidir. Dolay s yla teflhis edilebilir olmak kayd yla karfl laflt rmal reklamda tek bir rakiple iliflkilendirme flart de ildir. Birden fazla rakiple de iliflkilendirme söz konusu olabilir. 97/55/EG say l Direktif in yürürlü e girmesinden sonra Alman Federal Mahkemesi, bu Direktif henüz iç hukuka uyumlu hale getirilmedi- i halde tarihli ucuz composite-racketler davas nda yukar daki görüflümüzü destekler mahiyette bir karar vermifltir. (BODEWIG, GRUR int 1999, Heft 5:389). 5 Olayda bir spor malzemeleri üreticisi firma, (4) Direktif Almanya da tarihinde haks z rekabet Kanununda yap lan de ifliklikle uyumlu hale getirilmifltir. Ayr nt l bilgi için bkz PLA, NJW 2000, Heft 43:3162. (5) Ayr nt l bilgi için bkz. ARKAN, BATIDER 2001:25.

5 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz 1949 potansiyel müflterilerine yazd bir reklam broflüründe flöyle bir ifade kullanmaktad r; Ucuz Composite-Racketleri- (Graphit-Fiberglas) müflterilerimize tavsiye etmiyoruz. Bu reklamdan haberdar olan bir Composite-Racket üreticisi dava açm flt r. Alman Federal Mahkemesi, her ne kadar belli bir rakip ismen zikredilmemiflse de, Graphit-Fiberglas ile üretim yapan tüm üreticilerin, davac da dahil, hedef al nd n göz önüne alarak, olayda karfl laflt rmal reklam n varl n kabul etmifl ve Graphit-Fiberglas ile üretim yapan rakiplerin ürünlerinin reklam yoluyla kötülenmesinin haks z rekabet teflkil etti ine karar vermifltir. Avrupa Adalet Divan (AAD) ilk defa Toshiba Katun davas nda (EuGH, GRUR 2000, 354, 355 Rdnr 28 vd.) Direktif in 2.maddesinin 2a bendinde yer alan karfl laflt rmal reklam kavram n yorumlam flt r. Mahkeme olay afla daki flekilde karara ba lam flt r. Karfl laflt rmal reklam her fleyden evvel reklam kavram n içinde bar nd r r. Reklam kavram Direktifin 2. maddesinin 1 nolu bendinde tan mlanm flt r. Bu hükme göre; reklam, bir ticari ifl, ticari iflletme, zanaat ve serbest meslek icras nda, tafl nmazlar, haklar ve sorumluluklar da dahil olmak üzere mallar n ve hizmetlerin sürümünü art rmak amac yla yap lan her türlü tan t md r. Bu çok genifl tan m, çok çeflitli reklam biçimlerini kapsamaktad r. Bu reklam çeflitlerinden biri de karfl laflt rmal reklamd r. Direktifin 2a numaral bendine göre; bir tan t m, hangi biçimde olursa olsun dolayl bir rakibi veya onun hizmet ve ürünlerini teflhis edilebilir yap l yorsa orada karfl laflt rmal reklam söz konusudur. O kadar ki, reklam sahibi taraf ndan sunulan ürün veya hizmetler ile rakibinkiler aras nda bir mukayese olup olmamas n n önemi yoktur. 6 AAD ye göre Direktif in 2a bendindeki karfl laflt rmal reklam tan m - n n ve Direktif in 3a bendindeki karfl laflt rmal reklam n hukuka uygunluk koflullar n n lafzi (wörtlicher Auslegung) olarak yorumlanmas halinde ortaya bir çeliflki ç kmaktad r. Zira rakibi veya onun sundu u ürün ve hizmetleri teflhis imkân veren ancak Direktifin 3a bendi anlam nda karfl laflt rma ihtiva etmeyen her türlü beyan hukuka ayk r kabul etmek gerekecektir.(köhler, GRUR 2005:274). AAD sorunu, 97/55/EG say l Direktif in amac na at f yaparak çözmeye çal flm flt r. Mahkeme, karfl laflt rmal reklam ile sa lanan faydan n objektif olarak ve tüketicinin yarar na olacak flekilde de erlendirilmesi gerekti i yolunda bir yorum yaparak sorunu aflmaya çal flm flt r. (6) EuGH, GRUR 2002, 354, 355, Rdnr 31 Toshiba Katun Wenn eine Aeu erung in einer beliebigen form vorliegt, die-auch nur mittelbar- auf einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die dieser anbietet, Bezug nimmt. Hierbei ist es ohne Belang, ob ein Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Erzeugnissen und Dienstleistungen und denjenigen des Mitbewerbers vorliegt.

6 1950 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 Böylelikle mahkeme karfl laflt rma kavram na çok genifl bir yorum get i r m i fl t i r. Kanaatimizce, karfl laflt rmal bir reklamdan söz edebilmek için sadece rakibe veya rakibin ürünlerine at f yapmak veya onu teflhis edebilmek yeterli de ildir. Reklamda bir karfl laflt rma ( liflkilendirme) olmal d r. Direktif in amac da her rakibe veya onun ürünlerine yap lan atf n yasaklanmas de ildir. Tüketiciyi yan ltan, tüketicinin sat n alma konusundaki karar n, rakiplerini kötüleyerek veya küçülterek veya rakiplerin ticari itibar ndan istifade ederek etkileyen karfl laflt rmalar yasaklanm flt r. Rakibe veya onun ürününe veya hizmetlerine reklam yoluyla yap lan her at f, karfl laflt rmal reklam kabul edilmez. 7 Rakibin veya rakiplerin kim oldu u reklamdan tam olarak teflhis edilemiyorsa ne olacakt r? Rakip veya rakiplerin teflhis edilebilir olmas flartt r. Zira Direktif in 2a bendine göre; Vergleichende werbung, jede werbung, die unmittelbar oder mitterbar einen mitbewerber oder die Erzugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht. Rakibi veya rakibin ürünlerini veya hizmetlerini do rudan veya dolayl olarak (ima yoluyla) teflhis edilebilir k lan her reklam karfl laflt rmal reklamd r. Reklamda rakip 8 veya onun ürünlerinin teflhis edilebilir olmas flartt r. fiu halde karfl laflt rma, belli bir rakibe veya rakiplere yöneltilmeyip, genel olarak yap ld nda karfl laflt rmal reklamdan söz edilmez. (TILMANN, GRUR, 1997 Heft 11:795). Özellikle bafl nda en ibaresi tafl yan reklamlar böyledir. Örne in en kaliteli, en güzel, en büyük, en s cak, en güzel kokulu, en eski, en yeni fleklinde yap lan reklamlarda nerede ve kimin ya da kimlerin en iyi oldu u belirtilmedi inden, rakibin kim oldu u net biçimde teflhis edilememektedir. Bu durumda karfl laflt rmal reklamdan söz edilemez. Örne in dünyan n en kaliteli sabunu ibaresiyle yap lan reklamda, dünyada yüzlerce sabun üreticisi ve yüzlerce birbirinden farkl özellikler arz eden sabun çeflidi oldu u düflünülürse rakiplerin kim oldu u ve onlar n hangi çeflit ürünleriyle karfl laflt rma yap ld teflhis edilememektedir. Dolay - s yla burada karfl laflt rmal reklamdan söz edilemez. Burada karfl laflt rmal reklam yerine abart l reklamdan söz edilebilir. Bu tür reklam abart lar tüketiciyi aldat c ve yan lt c oldu undan 84/450/EWG say l (7) (PLA, NJW 2000, Heft 43:3162, KÖHLER, GRUR 2005, Heft 4:277). Bir inflaat firmas, kendi ismini aç klamadan (anonym) bir ilan vererek, belli bir rakibin kaçak iflçi çal flt rd n ilan ediyorsa, rakibe at f yap lm flsa da burada karfl laflt rmal reklamdan söz edilemez. Ayr nt l bilgi için bkz. KÖHLER, GRUR, 2005, 277. (8) Rakibin tek olmas flart de ildir. Teflhis edilebilir nitelikte olmak flart yla, birden fazla rakip de karfl - laflt rmal reklama konu olabilir.

7 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz 1951 Direktif in aldat c reklamlar düzenleyen hükümleri taraf ndan yasaklanm flt r. (Direktif, md.2, 2/2, 3, 7/1). Bafl nda en ibaresi tafl makla birlikte, rakip veya onun ürünleri reklamda teflhis edilebiliyorsa, bu durumda, yine karfl laflt rmal reklamdan söz edilebilir. Örne in Berlin in en büyük mobilya ma azas reklam nda, Berlin de reklam verenin d fl nda belli say da mobilya ma azas mevcutsa, burada reklam yapan n kimlerle kendisini karfl laflt rd bellidir. Bu durumda rakipler belli ve teflhis edilebilir oldu undan, karfl laflt rmal reklamdan söz edebilir. Tek olma iddias yla (Alleinstellungsbehauptungen) ve en ibaresiyle yap lan reklamlarda da nerede en? sorusu sorulmal ve verilen cevaba göre hüküm verilmelidir. (TILMANN, GRUR 1997, Heft 11:795). Özetle, bir reklam n karfl laflt rmal reklam olarak kabul edilmesi için flu unsurlar tafl mas gerekmektedir: 1- Ortada reklam fleklinde (84/450/EWG say l Direktif in 2. md sine uyan) bir beyan olmal d r. Bu reklam sözle, yaz yla, resimle, müzikle, çizgiyle, her türlü görsel veya iflitsel efektlerle, foto raflarla veya karikatürle yap labilir. (MORO LU, Ticaret Hukuku ve Yarg tay Kararlar Sempozyumu, 1994, C. XI:5, KÖHLER, GRUR 2005, Heft 4:276). Reklamda beyan n amac, sat fla arz edilmifl olan mallar n ve hizmetlerin sürümünü art rmak olmal d r. Reklamda, ürünün bizzat tan t m yap labilece i gibi, reklam, s rf dikkat çekme fleklinde de yap labilir. Kanunen zorunluluk halleri d fl nda, bir adresin bildirilmesi bile reklam fleklinde yorumlanabilir. Örne in bir avukat, ortak avukatl k bürosundan ayr ld ktan sonra, gazeteye bir ilan vererek kamuoyuna kendi yaz hanesini açt n adres, telefon ve faks numaralar n vererek duyurmuflsa, burada bir reklamdan söz edilebilir. 2- Karfl taraf teflhis etme Karfl laflt rmal reklamda karfl taraf (rakip veya belli rakipler) teflhis edilebilir olmal d r. Avrupa Adalet Divan Toshiba-Katun davas nda, rakibin veya onun ürünlerinin teflhis edilebilir (identifizierung ermöglich werden muss) olmas flart n aram flt r. Mahkemeye göre, bir reklamda rakibi veya onun ürünlerini teflhis edebilme ölçütü, ortalama dikkate ve anlay fla sahip ve ortalama ayd nlat lm fl tüketicinin alg s na göre tespit edilmelidir. Ayr ca rakiplerin say s, dolay s yla kimlikleri öngörülebilir olmal d r. (Die Zahl der mitbewerber muss daher überschauber sein) (KÖHLER, GRUR 2005, Heft 4:278). Bir önceki paragrafta sözünü etti imiz Avukatl k bürosunun aç l fl ilan örne ine dönecek olursak, Avukat, kendi yaz hanesini açmakla, hizmet sektöründe di er hukuk bürolar na rakip hale gelmifltir. Avukat, rek-

8 1952 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 lam (ilan) metninde hangi ortak avukatl k bürosundan ayr ld n aç kça belirtmese bile, reklam n hitap etti i çevrece rakibin belirlenebilmesi mümkünse, burada karfl laflt rmal reklamdan söz edilebilir. 3- Karfl laflt rmal reklamda mukayese olmal d r. Bir karfl laflt rmal reklamdan söz edebilmek için reklamda teflhis edilebilir rakiple veya onun ürünleriyle, reklam verenin kendi ürünlerini karfl laflt r yor olmas gerekir. Reklam verenin amac, bir karfl laflt rma yaparak kendi ürünlerinin üstün veya emsalsiz yanlar n ortaya koymak ve tüketicinin, kendi ürününden yana seçim yapmas n sa lamakt r. (MORO LU, 1994:4; ARKAN, 2001:25; KÖHLER, GRUR, 2005, Heft 4:278). 4- Karfl laflt rmal Reklam n Türleri 1- Rakibin Tan nm fll na Dayanan Karfl laflt rmal Reklamlar (Anlehnende Werbung) Bu tür karfl laflt rmal reklamlarda, rakibin veya onun ürünün tan nm fll ndan istifade edilmek istenmektedir. Örne in Bizim ürünlerimiz de X in ürünleri kadar iyidir fleklinde bir reklam yap l yorsa veya reklamda böylesine bir ima söz konusuysa, burada reklam verenin ürünleriyle rakibin (X) ürünleri karfl laflt r l yor ve rakibin tan nm fll ndan istifade edilmek suretiyle sürümün art r lmas hedefleniyor demektir. (GLOY/BRUHN, GRUR, 1998, Heft 3-4:226). Ancak bir yedek parça veya aksesuar üreticisi, kendi ürününü orijinal ana ürün ile birlikte sergiliyor ve bunu reklam konusu yap yorsa, Alman Federal Mahkemesi, burada rakibin tan nm fll na dayanan bir karfl laflt rmal reklamdan bahsedilemeyece ine hükmetmifltir. (BGH, GRUR 1962, 537, 540 (Radkappe). 9 Rakibin tan nm fll na dayanan karfl laflt rmal reklamlar 84/450/EWG say l Direktif in 3a maddesinin 1.F kras n n (g) bendine göre yasaklanm flt r. (GLOY BRUHN, GRUR 1998, Heft 3-4:227; NORD- MANN, GRUR int. 2002, Heft 4:302). 2-fiahsi Karfl laflt rmal Reklam (Persönlich vergleichende werbung) Bu tür reklamlarda reklam veren, rakibin flahsi özellikleri, iliflkileri veya geçmifli ile iliflkilendirme yapar. Örne in x in ürünlerini de il, bizimkileri al n. Zira biz onun gibi mahkum olmad k fleklinde yap lan reklam, flahsi karfl laflt rmal reklamd r. Bu tür reklamlarda, tüketiciyi etki- (9) Bir otomobil yedek parça üreticisi haz rlatt bir reklam afiflinde, markas çok tan nm fl bir otomobilin jant n, kendisinin üretti ini tüketiciye gösterebilmek için, tan nm fl bir marka olan otomobilin üzerine kendi jant n monte etmifltir. Bu afifl dava konusu olmufltur. Otomobil üreticisi firma, jant üreticisini dava ederek, jant üreticisinin, otomobilin tan nm fll ndan istifade etti ini ileri sürmüfltür. Alman Federal Mahkemesi, davac n n talebini reddetmifltir. Zira, bir mal n kullanma amac n tan mlamak için orijinal ürüne aç kça iflaret edilmesi, ad geçen aksesuar veya yedek parçan n orijinal üretici taraf ndan üretildi i intiba n uyand rmad sürece, hukuka ayk r de ildir. (Ayr nt l bilgi için bkz. BGH, GRUR 1962, )

9 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz 1953 lemek maksad yla, rakibin mal ve hizmetleri de il, flahsi baz özellikleri karfl laflt r lmak suretiyle rakip kötülenir. (PLAß, NJW 2000, Heft 43:3164). Oysa karfl laflt rmal reklama ancak, ayn ihtiyaca cevap veren veya ayn amaca hizmet eden mal veya hizmetler aras nda müsaade edilmifltir. Karfl laflt r lan mal veya hizmet de il de rakibin özgeçmifli veya baz özellikleri (milliyeti, cinsi, cilt rengi gibi) veya iliflkileri ise, bu tür karfl laflt rmalar objektif olamayaca ndan ve tüketiciyi maksada ayk r flekilde etkileyece inden müsaade edilmemifltir. (BAUMBACH/HEFER- MEHL, 1981:677, Rdnr 371 TILMANN, GRUR 1997, Heft 11:795) 84/450/EWG say l Direktif in 3a maddesinde baz flartlar n yerine getirilmesi halinde karfl laflt rmal reklamlara izin verilmifltir. Karfl laflt r lan; a- Mal ve hizmetler ayn amaç veya ihtiyaç için üretilmifl olmal d r. (md 3a/1/b) b- Karfl laflt rma objektif, bir veya birden fazla önemli, eflde er, test edilebilir ve tipik özellikler göz önünde bulundurularak yap lmal d r. Buna fiyat da dahildir. (md.3a/1/c) Görüldü ü gibi karfl laflt rma, ayn ihtiyaç veya amaç için üretilmifl mal ve hizmetler aras nda olmal ve mal ve hizmetler karfl laflt r l rken objektif olunmal, biri di erine eflde er, test edilebilir ve tipik özellikler göz önünde bulundurulmal d r. Di er bir ifadeyle, her özelli i karfl laflt rmak mümkün de ildir. Örne in rakibin flahsi özellikleri veya iliflkileri veya geçmifli ile mukayeseye izin verilmemifltir.(gloy/bruhn, GRUR 1998, Heft 3-4:227) 3- Fiyat Karfl laflt rmal Reklamlar (Preisvergleichende Werbung) 84/450/EWG say l Direktif in 3a maddesinin 1.F kras n n (c) bendine göre, fiyat karfl laflt rmas yap larak reklam yap lmas na müsaade edilmifltir. Ancak bu fiyat karfl laflt rmas, ayn ihtiyaca cevap veren veya ayn amaca hizmet eden ve test edilebilir ürünler aras nda objektif olarak yap lmal d r. 10 Alman Federal Mahkemesi, 23 Nisan 1998 tarihli karar nda, fiyat karfl laflt rmal reklamlar n, Direktif in 3a maddesinin 1. f kras - n n (a-h) bentleri göz önünde tutularak yap lmas n n flart oldu unu belirtmifltir. (BGH, GRUR 1999, 69 Preisvergleichsliste II ; BODEWIG, GRUR int. 1999, Heft 5:390). Di er bir deyiflle, ürünler karfl laflt r l rken (10) Fiyat karfl laflt rmas nda objektiflik, reklamdaki verilerin gerçek olmas n gerektirir. (GLOY/BRUHN, GRUR 1998, Heft ). Reklam veren gerçek verilerden hareket etmeyerek, fiyat karfl laflt rmas yap yorsa, tüketiciyi aldat yor demektir. Reklam veren, fiyat karfl laflt rmas yaparken, rakip ürünün bütün özelliklerini göstermemifl olsa bile, bu reklam haks z rekabet teflkil etmez. Ayr ca reklam sahibi kendisi için daha çok fiyat fark n n olufltu u ürünü seçerek reklam konusu yapabilir.(eugh GRUR 2003, pippig Augenoptik/ Hartlauer davas nda AAD, karfl laflt rmal reklamlarda Direktif in 3a maddesinde yer alm fl olan hukuka uygunluk flartlar n n bir bütün olarak hep birlikte de erlendirilmesi gerekti ini hükme ba lam flt r.)

10 1954 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 fiyat na etki eden faktörler (kalite, a rl k, uzunluk, büyüklük vs.) test edilebilir olmal d r. Alman Federal Mahkemesi, ürünlerin fiyat n belirleyen faktörlerin test edilebilir olmas halinde, fiyat karfl laflt rmal reklamlara müsaade edilebilece ini belirterek, bunun mümkün olmad hallerde, fiyat karfl - laflt rmal reklam n yap lamayaca n hükme ba lam flt r. (Ayn görüfl için bkz. BAUMBACH/HEFERMEHL, 1981:656 Rdnr. 336). Ayr ca fiyat karfl - laflt rmal reklamlarda, rakibin veya rakiplerin kim oldu u belli olmal d r. (BAUMBACH/HEFERMEHL, 1981:665, Rdnr. 335). Reklam veren, rakibin ürünleriyle kendi ürünleri aras nda fiyat karfl laflt rmas yaparken, rakibini aç kça göstermeyip sadece ima ediyorsa durum ne olacakt r? Bu durumda her olay n somut özellikleri göz önünde tutularak karar verilmelidir. E er piyasadaki oyuncular n kim oldu u belli ise, di er bir ifadeyle, oligopol bir piyasada reklam verenin d fl nda zaten bir veya iki firma ad geçen ürünü üretiyorsa, tüketici bak m ndan rakibin teflhisi kolayl kla mümkündür. Ancak piyasada, binlerce ayn ürünü üreten firma mevcutsa ve tüketici bak m ndan rakibin teflhisi mümkün de ilse, burada, bir karfl laflt rmal reklamdan söz edilemez. (Ayn görüfl için bkz. GLOY/BRUHN, GRUR 1998, Heft 3-4:229). Reklam verenin kendi ürünleri aras nda yapt fiyat karfl laflt rmalar da karfl laflt rmal reklam say lmaz. (GLOY/BRUHN, GRUR 1998, Heft 3-4:229; BAUMBACH/HEFERMEHL, 1981:655 Rdnr. 335) 4-Elefltirel Karfl laflt rmal Reklam (kritisierende vergleichende Werbung) Reklam veren, bir veya birden fazla rakibin ürünlerini, hizmetlerini çeflitli biçimlerde elefltirerek bir karfl laflt rma yap yorsa, burada elefltirel karfl laflt rmal reklamdan söz ediliyor demektir. Piyasaya yeni ç kan bir ürünün piyasadaki di er baz ürünlere nazaran farkl ve/veya üstün yanlar elefltirel karfl laflt rmal reklam yaparak ortaya konabilir. Ancak bu elefltirel karfl laflt rma, Direktif in 3a maddesinin 1. f kras ndaki hukuka uygunluk kriteri göz önünde bulundurularak yap lmal d r. Di er bir deyiflle a) elefltirel karfl laflt rma ayn amaca yönelik veya ayn ihtiyaca cevap veren ürünler aras nda yap lmal d r. b) Elefltirilen özellikler test edilebilir, farkl l k veya üstün özellikler ispat edilebilir olmal d r. c) Tüketiciyi aldat c veya yan lt c olmamal d r. Karfl laflt rman n objektif elefltiri s n rlar n aflmamas, incitici veya gereksiz yere kötüleyici olmamas gerekir. (BAUMBACH/ HEFERMEHL, 1981:626, Rdnr. 281) (PEDRAZZ N /PEDRAZZ N, 2002:77). sviçre Federal Mahkemesi, maden suyunda rakip ürünlerin ihtiva ettikleri maden oranlar n n gerçe i yans tmamas sebebiyle, yap lan maden oranlar karfl laflt rmas n n objektif elefltiri say lmas gerekti ine karar vermifltir. (BGE 55 II 178, 179).

11 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz Sistem karfl laflt r larak yap lan reklamlar (Systemvergleichende Werbung) Bu tür reklamlarda belli bir rakip veya ürün karfl laflt r lmas yap lmak yerine, teknik veya ticari sistem karfl laflt r lmas yap lmaktad r. Örne in, yak t olarak kömür kullanmak yerine, ondan daha temiz ve do a dostu bir yak t olan do algaz n tercih edilmesine vurgu yapan karfl laflt rmal reklamda, belirli bir kömür üreticisi ile iliflkilendirme yap lmadan, do algaz sisteminin art lar ortaya konmaya çal fl lmaktad r. Reklamda, reklam verenin üretti i klimalar n % 40 elektrik tasarrufu getirdi i vurgulan yorsa veya otobüsle seyahat etmenin özel otomobile nazaran %70 daha güvenli oldu u iddia ediliyorsa, sistem karfl laflt rmas yap l yor demektir. Bu tür reklamlarda, belli bir rakip veya ürün karfl laflt r lmas yap lmad ndan, bu tür reklamlar karfl laflt rmal reklam say lmaz. Dolay - s yla sistem karfl laflt rmalar n n haks z rekabet teflkil etmedi i aç kt r. Ancak sistem karfl laflt rmas yap l rken reklamda aç kça belli bir rakibin mal veya hizmetleri görüntüleniyorsa, burada art k sistem karfl laflt rmas de il, karfl laflt rmal reklam söz konusudur. (BAUMBACH/HEFER- MEHL, 1981:635 Rdnr. 295). fiahsi iliflkilendirme (Individuelle Bezugsnahme) karfl laflt rmadaki tarafs zl ortadan kald rm flt r. Sistem karfl - laflt rmas kisvesi alt nda, rakibi veya onun ürünlerini kötülemek haks z rekabet teflkil eder. Sistem karfl laflt rmas yap l rken, ima yoluyla rakiple veya onun ürünleriyle karfl laflt rma yap l yorsa durum ne olacakt r? Alman Federal Mahkemesi, tarihli ucuz composite-racketler davas nda 11 (BGH, GRUR 1998: 824), sistem karfl laflt r lmas na de il karfl laflt rmal reklama hükmetmifltir. Olayda spor malzemeleri üreticisi bir firma, ucuz composite-racketleri müflterilerimize tavsiye etmiyoruz. slogan yla reklam yapmaktad r. Composite raket üreticilerinden biri, bu reklam n haks z rekabet teflkil edecek mahiyette bir karfl laflt rmal reklam oldu unu iddia ederek reklam verene dava açm flt r. Alman Federal Mahkemesi; Do rudan veya ima yoluyla (dolayl ) rakibi veya onun ürün ve hizmetlerini teflhis edilebilir k lan her reklam karfl laflt rmal reklamd r. Olayda reklam veren bu sloganla karfl taraf n (rakibin) composite raket üreticileri oldu una iflaret etmektedir. Demek ki rakip teflhis edilebilir niteliktedir. Kimlerin composite raket ürettikleri ise tenis çevrelerince bilinmektedir. Bu tür ima yoluyla iliflkilendirmelerde (mittelbare Bezugsnahme) o ifl ile ilgili çevrelerce karfl laflt r lan ürünün kimin ürünü oldu- u aç kça biliniyorsa burada, Direktif in 2a maddesi uyar nca karfl laflt rmal reklam var demektir. diyerek olayda karfl laflt rmal reklam n (11) Bu dava ile ilgili olarak I/3, s. 5 vd. nda daha detayl aç klama yer alm flt r.

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5

S C L. Mart 08 Y l 3 Say 9. flyerinin Bir Bölümünün Devri nde Fiziki Mekan... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU 5237 SAYILI YEN TÜRK CEZA KANUNU NDA MALA ZARAR VERME SUÇU Erkan SARITAfi* G R fi Ceza kanunlar nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin cezaland r lmas ile hangi amaç(lar) a rl kl olarak güdülürse

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S

ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S Av. HAL SAN YENG N (1) Girifl Ulusal hukuk kurallar n n ülke d fl nda uygulanmas n engelleyen

Detaylı

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr.

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr. Sunufl Di er ve kendisinden önceki ifl yasalar gibi 4857 sy. fl Kanunu da getirdi i kimi hükümlerin uygulanmas na verdi i önemi göstermek için baz hükümlere ayk r l devlet ad na idari para cezas yapt r

Detaylı

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU Özel Say s MAYIS 2007 STANBUL BAROSU DERG S Yerel Süreli Yay n ki Ayda Bir Yay mlan r ÖZEL SAYI 3 Sahibi stanbul Barosu Ad na Baro Baflkan Av. Kâz m KOLCUO LU * Sorumlu

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*)

N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) EVL L K B RL Ç NDE GERÇEKLEfiEN N TEL KL C NSEL SALDIRI SUÇU, BU SUÇUN MA DUR ÜZER NDEK ETK LER VE MA DURU KORUMAYA YÖNEL K ÖNLEMLER (*) MURAT VOLKAN DÜLGER (**) Girifl Kad nlara karfl çeflitli amaçlarla

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı