AT D REKT F VE TÜRK T CARET KANUNU TASARISI. AVRUPA TOPLULU UNDA KARfiILAfiTIRMALI REKLAMLARI DÜZENLEYEN 97/55/EG LE DE fi K 84/450 SAYILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AT D REKT F VE TÜRK T CARET KANUNU TASARISI. AVRUPA TOPLULU UNDA KARfiILAfiTIRMALI REKLAMLARI DÜZENLEYEN 97/55/EG LE DE fi K 84/450 SAYILI"

Transkript

1 AVRUPA TOPLULU UNDA KARfiILAfiTIRMALI REKLAMLARI DÜZENLEYEN 97/55/EG LE DE fi K 84/450 SAYILI AT D REKT F VE TÜRK T CARET KANUNU TASARISI Doç. Dr. Lerzan YILMAZ* 1-Genel Olarak I-KARfiILAfiTIRMALI REKLAM Ticaretin s n rlar n n h zla ortadan kalkt ve mal ve hizmetin sat fl ve pazarlanmas nda ac mas z rekabetin yafland günümüzde, firmalar için kaliteli ve üstün nitelikli mal veya hizmet üretmek sat fl için yeterli olmamaktad r. Sat fl için, mal ve hizmetin tan t m n n yap lmas flartt r. Bu tan t m, ne denli do ru ve büyük kitleleri etkiler nitelikte yap l rsa, o denli mal n markalaflmas ve/veya sat fl n n artmas mümkün hale gelmektedir. Özelikle marka olman n önemi son y llarda tüm dünyada anlafl lm fl ve üreticiler mallar n n ve hizmetlerinin tan t m için büyük paralar harcar hale gelmifllerdir. flte reklam, mal, hizmet ve markan n tan t m n gerçeklefltiren, tüketicinin sat n almak istedi i ürün hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olmas n sa layan, üretici ile tüketiciyi buluflturan, önemli bir arabulucu ve araçt r. Bu araç, ulusal ve uluslararas haks z rekabet normlar na uygun biçimde kullan ld sürece problem yoktur. Ancak son y llarda birçok üretici (reklam veren) s rf kendi mal veya hizmetinin sat - fl n art rmak ve rakiplerini bertaraf etmek maksad yla, akl n ve hukuk sisteminin s n rlar n zorlayan reklam modelleri gelifltirmeye bafllam fllard r. Bu reklam modellerinden en çok karfl laflt rmal reklamlar karfl m - za ç kmaktad r. Biz bu çal flmam zda, karfl laflt rmal reklamlara iliflkin olarak, iç hukuk düzenlemeleri, Avrupa Toplulu u nun 84/450/AT Direktifini de ifltiren tarihli 97/55 say l Karfl laflt rmal Reklam Direktifi ve sviçre Haks z Rekabet Kanunu nun haks z rekabet hallerine iliflkin md. 3/e hükmü esas al narak haz rlanm fl olan Türk Ticaret Ka- (*) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi.

2 1946 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 nunu Tasar s n n karfl laflt rmal reklamlara iliflkin 55/a/5 hükmü üzerinde duraca z. 2-Tan m Bir üreticinin kendi mal veya hizmetini tan t rken, ayn ihtiyaçlar karfl layan baflka üreticilerin mal veya hizmetleriyle karfl laflt rarak reklam yapmas prensip olarak yasaklanmam flt r Say l Kanunla De iflik 4077 Say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un 16. maddesinin 3.bendinde; Ayn ihtiyaçlar karfl layan ya da ayn amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karfl laflt rmal reklamlar yap labilir. denmektedir. Üretici, kendi mal ve hizmetlerinin rakiplerine nazaran üstün niteliklerini, karfl laflt rmal olarak reklam yoluyla tan tabilir. Bu halde karfl laflt rmal reklam söz konusu olur. Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un (TKHK) 16. maddesinde karfl laflt rmal reklam tan m yap lmam fl, sadece karfl laflt rmal reklamlara izin verildi i aç klanm flt r tarih ve Say l R.G. yay nlanarak yürürlü e girmifl olan Ticari Reklam ve lanlara liflkin lkeler ve Uygulama Esaslar na Dair Yönetmeli i nin 11. maddesi ile karfl laflt rmal reklamlar düzenlenmifltir. Bu düzenlemeye göre; belli flartlar n varl halinde karfl laflt rmal reklamlara izin verilebilir. Karfl laflt r lan mal, hizmet veya marka ad n n belirtilmemesi, karfl laflt r lan mal veya hizmetlerin ayn nitelikte olmas veya ayn istek ve ihtiyaca cevap vermesi, dürüst rekabet ilkelerine uygun olmas ve tüketicinin yan lt lmamas halinde karfl laflt rmal reklamlara izin verilmifltir. Görüldü ü gibi Ticari Reklam ve lanlara liflkin lkeler ve Uygulama Esaslar na Dair Yönetmeli in (Reklam Yönetmeli i) 11. maddesinde de kanun koyucu, karfl laflt rmal reklam tan m vermemifltir. ç hukukumuzda tan mlanmam fl olan karfl laflt rmal reklamlar, Avrupa Toplulu u hukukunda ise 97/55/EG say l direktifiyle tan mlanm flt r. Avrupa Ekonomik Toplulu u, topluluk anlaflmas n n yürürlü e girmesinden k sa bir süre sonra, 1958 y l nda üye ülkelerde haks z rekabet ve karfl laflt rmal reklam hukukunun uyumlu hale getirilmesi için harekete geçmifltir. Ancak Common-Law ülkeleri olan ngiltere ve rlanda, Avrupa Toplulu u Komisyonu nun haz rlad haks z rekabetin önlenmesine iliflkin çal flmalara karfl ç km fl ve yasalaflmas halinde, kendi ülkelerinde uygulamayacaklar n bildirmifllerdir. 25 y l sürmüfl olan tart flmalardan sonra, 10 Eylül 1984 tarihinde, Avrupa Ekonomik Toplulu u 84/450/EWG say l Direktifi ç kararak, aldatan ve yan ltan reklamlar yasaklam flt r. (BODEWIG, GRUR. int. 1999, Heft 5:385) y l ndan sonra geliflen ticari koflullar göstermifltir ki, haks z rekabet, yaln zca aldat c veya yan lt c reklamlar yolu ile de il, karfl laflt rmal reklamlar yolu ile de yap lmaktad r. Ancak ne yaz k ki karfl laflt rmal reklamlar n Avrupa Toplulu u nezdinde düzenlemeye kavuflturulmas için 13 y l daha

3 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz 1947 beklemek gerekmifltir. 6 Ekim 1997 tarihinde Avrupa Toplulu u Komisyonu 84/450/EWG say l direktifin içine 97/55/EG Say l direktifi entegre etmifltir 1. Böylelikle Avrupa Toplulu una üye ülkelerde karfl laflt rmal Reklam Hukuku uyumlu hale getirilmifl ve liberalize edilmifl oldu 2. Direktife göre, belli flartlar n yerine getirilmesi kofluluyla karfl laflt rmal reklam yap labilir. 84/450/EWG Say l Direktif e 97/55/EG Say l direktifle 2a maddesi eklenmifltir. Bu hükümde, karfl laflt rmal reklam tan m yap lm flt r. Rakibi veya rakibin ürünlerini veya hizmetlerini dolayl veya do rudan do ruya tan nabilir (teflhis edilebilir) k lan her reklam karfl laflt rmal reklamd r. Bu tan mdan hareketle, rakibi ya da rakibin mallar n veya hizmetlerini aç kça veya ima yoluyla (dolayl ) tan nabilir k - lan her reklam karfl laflt rmal reklamd r. Bu tan m, karfl laflt rmal reklam n uygulamada ortaya ç kan tüm biçimlerini kapsamas maksad yla çok genifl tutulmufltur. (KÖHLER, GRUR 4/2005:273) 3. 97/55/EG say l Direktif in 1997 y l nda yürürlü e girmesiyle, milli hukuklara aktar lmas için 30 ayl k süre ifllemeye bafllam flt r. Almanya, kendi iç hukukunda tarihinde haks z rekabet yasas nda de- iflikli e giderek, kendi iç hukukuyla Avrupa Toplulu unun 97/55/EG say l Direktif indeki karfl laflt rmal reklam düzenlemelerini uyumlu hale getirmifltir. (PLA, NJW 2000, Heft 43:3162). Alman Haks z Rekabet Kanununun 2 md sinin I. Bendinde, Karfl laflt rmal Reklam, t pk 97/55/EG say l Direktif teki gibi tan mlanm flt r. Almanya da tarihinde yeni bir haks z rekabet kanunu yürürlü e girmifltir. Bu yeni Kanunun 6. maddesinde karfl laflt rmal reklam tan m na yer verilmifltir. Bu tan m, önceki kanunun 2/I maddesi ile 97/55/EG say l Direktif teki tan m n ayn s d r. (BODEWIG, 9/2004:713) 3-Unsurlar 97/55/EG say l Direktif ile 84/450/EWG say l Direktif e eklenen 2a maddesinde karfl laflt rmal reklam, do rudan veya dolayl biçimde rakibi veya bir rakip taraf ndan piyasaya sunulan mal veya hizmetleri teflhis eden reklam olarak tan mlanm flt r. Bu tan mdan hareketle karfl laflt rmal reklamdan söz edebilmek için öncelikle reklam mahiyetinde bir beyandan söz ediyor olmam z gerekir. Ayr ca karfl laflt rmal reklam n varl - (1) Richtlinie 97/55/EG des Europaischen parlaments und Rates vom 6. Oktober 1997 zur Andaerung des Richtlinie 84/450/EWG über irreführende werbung Zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung (Gesetzgebung in GRUR int. 1997, Heft 12. s ) 97/55/EG Say l direktif iç hukuka uyarland - nda Direktif in ruhuna uygun yorumlanmas gerekir. Direktifin uygulanmas nda yorum sorunu ç kt - nda, tüm Avrupa Birli i ne üye ülkelerde yeknesak bir yorum temini için ihtilaf n Avrupa Adalet Divan na götürülmesi ve çözümün orada aranmas gerekir. (2) Direktifin milli hukuklara aktar lmas için 30 ay süre tan nm flt r. Bu süre 2000 y l n n nisan ay nda dolmufltur. (3) Köhler, karfl laflt rmal reklam tan m yorumlan rken, Avrupa Toplulu u Anayasas n n düflünce özgürlü ü hükümlerinin baz al nmas gerekti i fikrindedir.

4 1948 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 için reklamda rakibin flahs, mal veya hizmeti ile bir ba lant kurulmufl olmal d r. (PLASSMANN, GRUR 1996, Heft 6:377). Bu ba lant aç kça (do rudan do ruya) kurulabilece i gibi ima yoluyla (dolay s yla) da kurulabilir. Di er bir deyiflle, karfl laflt rma yap l rken rakibin veya onun ürününün ismen zikredilmesi flart de ildir. Tüketici reklam n yap l fl flekli itibariyle rakibi veya rakibin ürününü teflhis edebiliyor ise ima yoluyla (dolayl ) karfl laflt rma yap l yor demektir. (PLASSMANN, GRUR,1996, Heft 6:378 ARKAN, BATIDER, 2001:25). Bir üreticinin kendi ürünleri aras nda karfl laflt rma yaparak reklam yapmas karfl laflt rmal reklam kavram içine girmez. Zira burada belli bir rakip ve rakiple iliflkilendirme yoktur. (NORDMANN, GRUR, int. 4/2002:298). Örne in üretici, ürünlerinin önceki fiyatlar yla yeni fiyatlar n karfl laflt rarak bir reklam yap yorsa, burada karfl laflt rmal reklamdan söz edilmez. 97/55/EG say l Direktif ile 84/450 say l Direktif e eklenen 2a maddesinde; karfl laflt rmal reklamda bir rakibin veya bir rakip taraf ndan piyasaya sunulan mal veya hizmetlerin teflhis edilebilirli inden söz edilmektedir. Kanun koyucu, Direktifi haz rlarken her ne kadar bir rakip ve onun taraf ndan sunulan mal ve hizmetin teflhis edilebilirli inden söz ediyorsa da, bundan, teflhis edilebilir olmak kayd yla, birden fazla rakibin veya onlar n ürünleriyle karfl laflt rma yap lamayaca anlam ç kar lmamal d r. Di er bir ifadeyle, Direktif rakibin tekli ine de il, teflhis edilebilirli ine vurgu yapmaktad r. Reklamda birden fazla rakiple (veya onlar n ürünleriyle) karfl laflt rma söz konusu ise burada da karfl laflt rmal reklam var demektir. (Ayn görüfl için bkz. ARKAN, BATIDER, 2001:25 PLAß, NJW 2000, Heft 43:3162). Örne in Türkiye de bir GSM operatörü, yay nlanmak üzere televizyona verdi i reklamlarda, di er bütün GSM operatörlerinden daha fazla kapsama alan na sahip oldu unu iddia ediyorsa, burada, karfl laflt rmal reklam yap yor demektir. Zira Türkiye de kendisinin d fl nda kimlerin GSM Operatörü oldu u teflhis edilebilir niteliktedir. Yani reklamda kimleri hedef alarak, onlar n ürünleriyle kendi ürününü karfl laflt rd bellidir. Dolay s yla teflhis edilebilir olmak kayd yla karfl laflt rmal reklamda tek bir rakiple iliflkilendirme flart de ildir. Birden fazla rakiple de iliflkilendirme söz konusu olabilir. 97/55/EG say l Direktif in yürürlü e girmesinden sonra Alman Federal Mahkemesi, bu Direktif henüz iç hukuka uyumlu hale getirilmedi- i halde tarihli ucuz composite-racketler davas nda yukar daki görüflümüzü destekler mahiyette bir karar vermifltir. (BODEWIG, GRUR int 1999, Heft 5:389). 5 Olayda bir spor malzemeleri üreticisi firma, (4) Direktif Almanya da tarihinde haks z rekabet Kanununda yap lan de ifliklikle uyumlu hale getirilmifltir. Ayr nt l bilgi için bkz PLA, NJW 2000, Heft 43:3162. (5) Ayr nt l bilgi için bkz. ARKAN, BATIDER 2001:25.

5 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz 1949 potansiyel müflterilerine yazd bir reklam broflüründe flöyle bir ifade kullanmaktad r; Ucuz Composite-Racketleri- (Graphit-Fiberglas) müflterilerimize tavsiye etmiyoruz. Bu reklamdan haberdar olan bir Composite-Racket üreticisi dava açm flt r. Alman Federal Mahkemesi, her ne kadar belli bir rakip ismen zikredilmemiflse de, Graphit-Fiberglas ile üretim yapan tüm üreticilerin, davac da dahil, hedef al nd n göz önüne alarak, olayda karfl laflt rmal reklam n varl n kabul etmifl ve Graphit-Fiberglas ile üretim yapan rakiplerin ürünlerinin reklam yoluyla kötülenmesinin haks z rekabet teflkil etti ine karar vermifltir. Avrupa Adalet Divan (AAD) ilk defa Toshiba Katun davas nda (EuGH, GRUR 2000, 354, 355 Rdnr 28 vd.) Direktif in 2.maddesinin 2a bendinde yer alan karfl laflt rmal reklam kavram n yorumlam flt r. Mahkeme olay afla daki flekilde karara ba lam flt r. Karfl laflt rmal reklam her fleyden evvel reklam kavram n içinde bar nd r r. Reklam kavram Direktifin 2. maddesinin 1 nolu bendinde tan mlanm flt r. Bu hükme göre; reklam, bir ticari ifl, ticari iflletme, zanaat ve serbest meslek icras nda, tafl nmazlar, haklar ve sorumluluklar da dahil olmak üzere mallar n ve hizmetlerin sürümünü art rmak amac yla yap lan her türlü tan t md r. Bu çok genifl tan m, çok çeflitli reklam biçimlerini kapsamaktad r. Bu reklam çeflitlerinden biri de karfl laflt rmal reklamd r. Direktifin 2a numaral bendine göre; bir tan t m, hangi biçimde olursa olsun dolayl bir rakibi veya onun hizmet ve ürünlerini teflhis edilebilir yap l yorsa orada karfl laflt rmal reklam söz konusudur. O kadar ki, reklam sahibi taraf ndan sunulan ürün veya hizmetler ile rakibinkiler aras nda bir mukayese olup olmamas n n önemi yoktur. 6 AAD ye göre Direktif in 2a bendindeki karfl laflt rmal reklam tan m - n n ve Direktif in 3a bendindeki karfl laflt rmal reklam n hukuka uygunluk koflullar n n lafzi (wörtlicher Auslegung) olarak yorumlanmas halinde ortaya bir çeliflki ç kmaktad r. Zira rakibi veya onun sundu u ürün ve hizmetleri teflhis imkân veren ancak Direktifin 3a bendi anlam nda karfl laflt rma ihtiva etmeyen her türlü beyan hukuka ayk r kabul etmek gerekecektir.(köhler, GRUR 2005:274). AAD sorunu, 97/55/EG say l Direktif in amac na at f yaparak çözmeye çal flm flt r. Mahkeme, karfl laflt rmal reklam ile sa lanan faydan n objektif olarak ve tüketicinin yarar na olacak flekilde de erlendirilmesi gerekti i yolunda bir yorum yaparak sorunu aflmaya çal flm flt r. (6) EuGH, GRUR 2002, 354, 355, Rdnr 31 Toshiba Katun Wenn eine Aeu erung in einer beliebigen form vorliegt, die-auch nur mittelbar- auf einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die dieser anbietet, Bezug nimmt. Hierbei ist es ohne Belang, ob ein Vergleich zwischen den vom Werbenden angebotenen Erzeugnissen und Dienstleistungen und denjenigen des Mitbewerbers vorliegt.

6 1950 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 Böylelikle mahkeme karfl laflt rma kavram na çok genifl bir yorum get i r m i fl t i r. Kanaatimizce, karfl laflt rmal bir reklamdan söz edebilmek için sadece rakibe veya rakibin ürünlerine at f yapmak veya onu teflhis edebilmek yeterli de ildir. Reklamda bir karfl laflt rma ( liflkilendirme) olmal d r. Direktif in amac da her rakibe veya onun ürünlerine yap lan atf n yasaklanmas de ildir. Tüketiciyi yan ltan, tüketicinin sat n alma konusundaki karar n, rakiplerini kötüleyerek veya küçülterek veya rakiplerin ticari itibar ndan istifade ederek etkileyen karfl laflt rmalar yasaklanm flt r. Rakibe veya onun ürününe veya hizmetlerine reklam yoluyla yap lan her at f, karfl laflt rmal reklam kabul edilmez. 7 Rakibin veya rakiplerin kim oldu u reklamdan tam olarak teflhis edilemiyorsa ne olacakt r? Rakip veya rakiplerin teflhis edilebilir olmas flartt r. Zira Direktif in 2a bendine göre; Vergleichende werbung, jede werbung, die unmittelbar oder mitterbar einen mitbewerber oder die Erzugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht. Rakibi veya rakibin ürünlerini veya hizmetlerini do rudan veya dolayl olarak (ima yoluyla) teflhis edilebilir k lan her reklam karfl laflt rmal reklamd r. Reklamda rakip 8 veya onun ürünlerinin teflhis edilebilir olmas flartt r. fiu halde karfl laflt rma, belli bir rakibe veya rakiplere yöneltilmeyip, genel olarak yap ld nda karfl laflt rmal reklamdan söz edilmez. (TILMANN, GRUR, 1997 Heft 11:795). Özellikle bafl nda en ibaresi tafl yan reklamlar böyledir. Örne in en kaliteli, en güzel, en büyük, en s cak, en güzel kokulu, en eski, en yeni fleklinde yap lan reklamlarda nerede ve kimin ya da kimlerin en iyi oldu u belirtilmedi inden, rakibin kim oldu u net biçimde teflhis edilememektedir. Bu durumda karfl laflt rmal reklamdan söz edilemez. Örne in dünyan n en kaliteli sabunu ibaresiyle yap lan reklamda, dünyada yüzlerce sabun üreticisi ve yüzlerce birbirinden farkl özellikler arz eden sabun çeflidi oldu u düflünülürse rakiplerin kim oldu u ve onlar n hangi çeflit ürünleriyle karfl laflt rma yap ld teflhis edilememektedir. Dolay - s yla burada karfl laflt rmal reklamdan söz edilemez. Burada karfl laflt rmal reklam yerine abart l reklamdan söz edilebilir. Bu tür reklam abart lar tüketiciyi aldat c ve yan lt c oldu undan 84/450/EWG say l (7) (PLA, NJW 2000, Heft 43:3162, KÖHLER, GRUR 2005, Heft 4:277). Bir inflaat firmas, kendi ismini aç klamadan (anonym) bir ilan vererek, belli bir rakibin kaçak iflçi çal flt rd n ilan ediyorsa, rakibe at f yap lm flsa da burada karfl laflt rmal reklamdan söz edilemez. Ayr nt l bilgi için bkz. KÖHLER, GRUR, 2005, 277. (8) Rakibin tek olmas flart de ildir. Teflhis edilebilir nitelikte olmak flart yla, birden fazla rakip de karfl - laflt rmal reklama konu olabilir.

7 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz 1951 Direktif in aldat c reklamlar düzenleyen hükümleri taraf ndan yasaklanm flt r. (Direktif, md.2, 2/2, 3, 7/1). Bafl nda en ibaresi tafl makla birlikte, rakip veya onun ürünleri reklamda teflhis edilebiliyorsa, bu durumda, yine karfl laflt rmal reklamdan söz edilebilir. Örne in Berlin in en büyük mobilya ma azas reklam nda, Berlin de reklam verenin d fl nda belli say da mobilya ma azas mevcutsa, burada reklam yapan n kimlerle kendisini karfl laflt rd bellidir. Bu durumda rakipler belli ve teflhis edilebilir oldu undan, karfl laflt rmal reklamdan söz edebilir. Tek olma iddias yla (Alleinstellungsbehauptungen) ve en ibaresiyle yap lan reklamlarda da nerede en? sorusu sorulmal ve verilen cevaba göre hüküm verilmelidir. (TILMANN, GRUR 1997, Heft 11:795). Özetle, bir reklam n karfl laflt rmal reklam olarak kabul edilmesi için flu unsurlar tafl mas gerekmektedir: 1- Ortada reklam fleklinde (84/450/EWG say l Direktif in 2. md sine uyan) bir beyan olmal d r. Bu reklam sözle, yaz yla, resimle, müzikle, çizgiyle, her türlü görsel veya iflitsel efektlerle, foto raflarla veya karikatürle yap labilir. (MORO LU, Ticaret Hukuku ve Yarg tay Kararlar Sempozyumu, 1994, C. XI:5, KÖHLER, GRUR 2005, Heft 4:276). Reklamda beyan n amac, sat fla arz edilmifl olan mallar n ve hizmetlerin sürümünü art rmak olmal d r. Reklamda, ürünün bizzat tan t m yap labilece i gibi, reklam, s rf dikkat çekme fleklinde de yap labilir. Kanunen zorunluluk halleri d fl nda, bir adresin bildirilmesi bile reklam fleklinde yorumlanabilir. Örne in bir avukat, ortak avukatl k bürosundan ayr ld ktan sonra, gazeteye bir ilan vererek kamuoyuna kendi yaz hanesini açt n adres, telefon ve faks numaralar n vererek duyurmuflsa, burada bir reklamdan söz edilebilir. 2- Karfl taraf teflhis etme Karfl laflt rmal reklamda karfl taraf (rakip veya belli rakipler) teflhis edilebilir olmal d r. Avrupa Adalet Divan Toshiba-Katun davas nda, rakibin veya onun ürünlerinin teflhis edilebilir (identifizierung ermöglich werden muss) olmas flart n aram flt r. Mahkemeye göre, bir reklamda rakibi veya onun ürünlerini teflhis edebilme ölçütü, ortalama dikkate ve anlay fla sahip ve ortalama ayd nlat lm fl tüketicinin alg s na göre tespit edilmelidir. Ayr ca rakiplerin say s, dolay s yla kimlikleri öngörülebilir olmal d r. (Die Zahl der mitbewerber muss daher überschauber sein) (KÖHLER, GRUR 2005, Heft 4:278). Bir önceki paragrafta sözünü etti imiz Avukatl k bürosunun aç l fl ilan örne ine dönecek olursak, Avukat, kendi yaz hanesini açmakla, hizmet sektöründe di er hukuk bürolar na rakip hale gelmifltir. Avukat, rek-

8 1952 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 lam (ilan) metninde hangi ortak avukatl k bürosundan ayr ld n aç kça belirtmese bile, reklam n hitap etti i çevrece rakibin belirlenebilmesi mümkünse, burada karfl laflt rmal reklamdan söz edilebilir. 3- Karfl laflt rmal reklamda mukayese olmal d r. Bir karfl laflt rmal reklamdan söz edebilmek için reklamda teflhis edilebilir rakiple veya onun ürünleriyle, reklam verenin kendi ürünlerini karfl laflt r yor olmas gerekir. Reklam verenin amac, bir karfl laflt rma yaparak kendi ürünlerinin üstün veya emsalsiz yanlar n ortaya koymak ve tüketicinin, kendi ürününden yana seçim yapmas n sa lamakt r. (MORO LU, 1994:4; ARKAN, 2001:25; KÖHLER, GRUR, 2005, Heft 4:278). 4- Karfl laflt rmal Reklam n Türleri 1- Rakibin Tan nm fll na Dayanan Karfl laflt rmal Reklamlar (Anlehnende Werbung) Bu tür karfl laflt rmal reklamlarda, rakibin veya onun ürünün tan nm fll ndan istifade edilmek istenmektedir. Örne in Bizim ürünlerimiz de X in ürünleri kadar iyidir fleklinde bir reklam yap l yorsa veya reklamda böylesine bir ima söz konusuysa, burada reklam verenin ürünleriyle rakibin (X) ürünleri karfl laflt r l yor ve rakibin tan nm fll ndan istifade edilmek suretiyle sürümün art r lmas hedefleniyor demektir. (GLOY/BRUHN, GRUR, 1998, Heft 3-4:226). Ancak bir yedek parça veya aksesuar üreticisi, kendi ürününü orijinal ana ürün ile birlikte sergiliyor ve bunu reklam konusu yap yorsa, Alman Federal Mahkemesi, burada rakibin tan nm fll na dayanan bir karfl laflt rmal reklamdan bahsedilemeyece ine hükmetmifltir. (BGH, GRUR 1962, 537, 540 (Radkappe). 9 Rakibin tan nm fll na dayanan karfl laflt rmal reklamlar 84/450/EWG say l Direktif in 3a maddesinin 1.F kras n n (g) bendine göre yasaklanm flt r. (GLOY BRUHN, GRUR 1998, Heft 3-4:227; NORD- MANN, GRUR int. 2002, Heft 4:302). 2-fiahsi Karfl laflt rmal Reklam (Persönlich vergleichende werbung) Bu tür reklamlarda reklam veren, rakibin flahsi özellikleri, iliflkileri veya geçmifli ile iliflkilendirme yapar. Örne in x in ürünlerini de il, bizimkileri al n. Zira biz onun gibi mahkum olmad k fleklinde yap lan reklam, flahsi karfl laflt rmal reklamd r. Bu tür reklamlarda, tüketiciyi etki- (9) Bir otomobil yedek parça üreticisi haz rlatt bir reklam afiflinde, markas çok tan nm fl bir otomobilin jant n, kendisinin üretti ini tüketiciye gösterebilmek için, tan nm fl bir marka olan otomobilin üzerine kendi jant n monte etmifltir. Bu afifl dava konusu olmufltur. Otomobil üreticisi firma, jant üreticisini dava ederek, jant üreticisinin, otomobilin tan nm fll ndan istifade etti ini ileri sürmüfltür. Alman Federal Mahkemesi, davac n n talebini reddetmifltir. Zira, bir mal n kullanma amac n tan mlamak için orijinal ürüne aç kça iflaret edilmesi, ad geçen aksesuar veya yedek parçan n orijinal üretici taraf ndan üretildi i intiba n uyand rmad sürece, hukuka ayk r de ildir. (Ayr nt l bilgi için bkz. BGH, GRUR 1962, )

9 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz 1953 lemek maksad yla, rakibin mal ve hizmetleri de il, flahsi baz özellikleri karfl laflt r lmak suretiyle rakip kötülenir. (PLAß, NJW 2000, Heft 43:3164). Oysa karfl laflt rmal reklama ancak, ayn ihtiyaca cevap veren veya ayn amaca hizmet eden mal veya hizmetler aras nda müsaade edilmifltir. Karfl laflt r lan mal veya hizmet de il de rakibin özgeçmifli veya baz özellikleri (milliyeti, cinsi, cilt rengi gibi) veya iliflkileri ise, bu tür karfl laflt rmalar objektif olamayaca ndan ve tüketiciyi maksada ayk r flekilde etkileyece inden müsaade edilmemifltir. (BAUMBACH/HEFER- MEHL, 1981:677, Rdnr 371 TILMANN, GRUR 1997, Heft 11:795) 84/450/EWG say l Direktif in 3a maddesinde baz flartlar n yerine getirilmesi halinde karfl laflt rmal reklamlara izin verilmifltir. Karfl laflt r lan; a- Mal ve hizmetler ayn amaç veya ihtiyaç için üretilmifl olmal d r. (md 3a/1/b) b- Karfl laflt rma objektif, bir veya birden fazla önemli, eflde er, test edilebilir ve tipik özellikler göz önünde bulundurularak yap lmal d r. Buna fiyat da dahildir. (md.3a/1/c) Görüldü ü gibi karfl laflt rma, ayn ihtiyaç veya amaç için üretilmifl mal ve hizmetler aras nda olmal ve mal ve hizmetler karfl laflt r l rken objektif olunmal, biri di erine eflde er, test edilebilir ve tipik özellikler göz önünde bulundurulmal d r. Di er bir ifadeyle, her özelli i karfl laflt rmak mümkün de ildir. Örne in rakibin flahsi özellikleri veya iliflkileri veya geçmifli ile mukayeseye izin verilmemifltir.(gloy/bruhn, GRUR 1998, Heft 3-4:227) 3- Fiyat Karfl laflt rmal Reklamlar (Preisvergleichende Werbung) 84/450/EWG say l Direktif in 3a maddesinin 1.F kras n n (c) bendine göre, fiyat karfl laflt rmas yap larak reklam yap lmas na müsaade edilmifltir. Ancak bu fiyat karfl laflt rmas, ayn ihtiyaca cevap veren veya ayn amaca hizmet eden ve test edilebilir ürünler aras nda objektif olarak yap lmal d r. 10 Alman Federal Mahkemesi, 23 Nisan 1998 tarihli karar nda, fiyat karfl laflt rmal reklamlar n, Direktif in 3a maddesinin 1. f kras - n n (a-h) bentleri göz önünde tutularak yap lmas n n flart oldu unu belirtmifltir. (BGH, GRUR 1999, 69 Preisvergleichsliste II ; BODEWIG, GRUR int. 1999, Heft 5:390). Di er bir deyiflle, ürünler karfl laflt r l rken (10) Fiyat karfl laflt rmas nda objektiflik, reklamdaki verilerin gerçek olmas n gerektirir. (GLOY/BRUHN, GRUR 1998, Heft ). Reklam veren gerçek verilerden hareket etmeyerek, fiyat karfl laflt rmas yap yorsa, tüketiciyi aldat yor demektir. Reklam veren, fiyat karfl laflt rmas yaparken, rakip ürünün bütün özelliklerini göstermemifl olsa bile, bu reklam haks z rekabet teflkil etmez. Ayr ca reklam sahibi kendisi için daha çok fiyat fark n n olufltu u ürünü seçerek reklam konusu yapabilir.(eugh GRUR 2003, pippig Augenoptik/ Hartlauer davas nda AAD, karfl laflt rmal reklamlarda Direktif in 3a maddesinde yer alm fl olan hukuka uygunluk flartlar n n bir bütün olarak hep birlikte de erlendirilmesi gerekti ini hükme ba lam flt r.)

10 1954 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 fiyat na etki eden faktörler (kalite, a rl k, uzunluk, büyüklük vs.) test edilebilir olmal d r. Alman Federal Mahkemesi, ürünlerin fiyat n belirleyen faktörlerin test edilebilir olmas halinde, fiyat karfl laflt rmal reklamlara müsaade edilebilece ini belirterek, bunun mümkün olmad hallerde, fiyat karfl - laflt rmal reklam n yap lamayaca n hükme ba lam flt r. (Ayn görüfl için bkz. BAUMBACH/HEFERMEHL, 1981:656 Rdnr. 336). Ayr ca fiyat karfl - laflt rmal reklamlarda, rakibin veya rakiplerin kim oldu u belli olmal d r. (BAUMBACH/HEFERMEHL, 1981:665, Rdnr. 335). Reklam veren, rakibin ürünleriyle kendi ürünleri aras nda fiyat karfl laflt rmas yaparken, rakibini aç kça göstermeyip sadece ima ediyorsa durum ne olacakt r? Bu durumda her olay n somut özellikleri göz önünde tutularak karar verilmelidir. E er piyasadaki oyuncular n kim oldu u belli ise, di er bir ifadeyle, oligopol bir piyasada reklam verenin d fl nda zaten bir veya iki firma ad geçen ürünü üretiyorsa, tüketici bak m ndan rakibin teflhisi kolayl kla mümkündür. Ancak piyasada, binlerce ayn ürünü üreten firma mevcutsa ve tüketici bak m ndan rakibin teflhisi mümkün de ilse, burada, bir karfl laflt rmal reklamdan söz edilemez. (Ayn görüfl için bkz. GLOY/BRUHN, GRUR 1998, Heft 3-4:229). Reklam verenin kendi ürünleri aras nda yapt fiyat karfl laflt rmalar da karfl laflt rmal reklam say lmaz. (GLOY/BRUHN, GRUR 1998, Heft 3-4:229; BAUMBACH/HEFERMEHL, 1981:655 Rdnr. 335) 4-Elefltirel Karfl laflt rmal Reklam (kritisierende vergleichende Werbung) Reklam veren, bir veya birden fazla rakibin ürünlerini, hizmetlerini çeflitli biçimlerde elefltirerek bir karfl laflt rma yap yorsa, burada elefltirel karfl laflt rmal reklamdan söz ediliyor demektir. Piyasaya yeni ç kan bir ürünün piyasadaki di er baz ürünlere nazaran farkl ve/veya üstün yanlar elefltirel karfl laflt rmal reklam yaparak ortaya konabilir. Ancak bu elefltirel karfl laflt rma, Direktif in 3a maddesinin 1. f kras ndaki hukuka uygunluk kriteri göz önünde bulundurularak yap lmal d r. Di er bir deyiflle a) elefltirel karfl laflt rma ayn amaca yönelik veya ayn ihtiyaca cevap veren ürünler aras nda yap lmal d r. b) Elefltirilen özellikler test edilebilir, farkl l k veya üstün özellikler ispat edilebilir olmal d r. c) Tüketiciyi aldat c veya yan lt c olmamal d r. Karfl laflt rman n objektif elefltiri s n rlar n aflmamas, incitici veya gereksiz yere kötüleyici olmamas gerekir. (BAUMBACH/ HEFERMEHL, 1981:626, Rdnr. 281) (PEDRAZZ N /PEDRAZZ N, 2002:77). sviçre Federal Mahkemesi, maden suyunda rakip ürünlerin ihtiva ettikleri maden oranlar n n gerçe i yans tmamas sebebiyle, yap lan maden oranlar karfl laflt rmas n n objektif elefltiri say lmas gerekti ine karar vermifltir. (BGE 55 II 178, 179).

11 AT de Karfl laflt rmal Reklamlar Doç. Dr. Lerzan Y lmaz Sistem karfl laflt r larak yap lan reklamlar (Systemvergleichende Werbung) Bu tür reklamlarda belli bir rakip veya ürün karfl laflt r lmas yap lmak yerine, teknik veya ticari sistem karfl laflt r lmas yap lmaktad r. Örne in, yak t olarak kömür kullanmak yerine, ondan daha temiz ve do a dostu bir yak t olan do algaz n tercih edilmesine vurgu yapan karfl laflt rmal reklamda, belirli bir kömür üreticisi ile iliflkilendirme yap lmadan, do algaz sisteminin art lar ortaya konmaya çal fl lmaktad r. Reklamda, reklam verenin üretti i klimalar n % 40 elektrik tasarrufu getirdi i vurgulan yorsa veya otobüsle seyahat etmenin özel otomobile nazaran %70 daha güvenli oldu u iddia ediliyorsa, sistem karfl laflt rmas yap l yor demektir. Bu tür reklamlarda, belli bir rakip veya ürün karfl laflt r lmas yap lmad ndan, bu tür reklamlar karfl laflt rmal reklam say lmaz. Dolay - s yla sistem karfl laflt rmalar n n haks z rekabet teflkil etmedi i aç kt r. Ancak sistem karfl laflt rmas yap l rken reklamda aç kça belli bir rakibin mal veya hizmetleri görüntüleniyorsa, burada art k sistem karfl laflt rmas de il, karfl laflt rmal reklam söz konusudur. (BAUMBACH/HEFER- MEHL, 1981:635 Rdnr. 295). fiahsi iliflkilendirme (Individuelle Bezugsnahme) karfl laflt rmadaki tarafs zl ortadan kald rm flt r. Sistem karfl - laflt rmas kisvesi alt nda, rakibi veya onun ürünlerini kötülemek haks z rekabet teflkil eder. Sistem karfl laflt rmas yap l rken, ima yoluyla rakiple veya onun ürünleriyle karfl laflt rma yap l yorsa durum ne olacakt r? Alman Federal Mahkemesi, tarihli ucuz composite-racketler davas nda 11 (BGH, GRUR 1998: 824), sistem karfl laflt r lmas na de il karfl laflt rmal reklama hükmetmifltir. Olayda spor malzemeleri üreticisi bir firma, ucuz composite-racketleri müflterilerimize tavsiye etmiyoruz. slogan yla reklam yapmaktad r. Composite raket üreticilerinden biri, bu reklam n haks z rekabet teflkil edecek mahiyette bir karfl laflt rmal reklam oldu unu iddia ederek reklam verene dava açm flt r. Alman Federal Mahkemesi; Do rudan veya ima yoluyla (dolayl ) rakibi veya onun ürün ve hizmetlerini teflhis edilebilir k lan her reklam karfl laflt rmal reklamd r. Olayda reklam veren bu sloganla karfl taraf n (rakibin) composite raket üreticileri oldu una iflaret etmektedir. Demek ki rakip teflhis edilebilir niteliktedir. Kimlerin composite raket ürettikleri ise tenis çevrelerince bilinmektedir. Bu tür ima yoluyla iliflkilendirmelerde (mittelbare Bezugsnahme) o ifl ile ilgili çevrelerce karfl laflt r lan ürünün kimin ürünü oldu- u aç kça biliniyorsa burada, Direktif in 2a maddesi uyar nca karfl laflt rmal reklam var demektir. diyerek olayda karfl laflt rmal reklam n (11) Bu dava ile ilgili olarak I/3, s. 5 vd. nda daha detayl aç klama yer alm flt r.

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü...

Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... 44 Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... 44 44 Doç Dr. Hüseyin ALTAfi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Türk Telekom ve Türksat

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

OCAK 2013 TAR H BASKILI ELEKTRON K T CARET DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

OCAK 2013 TAR H BASKILI ELEKTRON K T CARET DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL OCAK 2013 TAR H BASKILI ELEKTRON K T CARET DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL Ünite 5, Elektronik Ticaret ve lgili Hukuki Düzenlemeler bafll kl ünite, 28 May s 2014 tarihinde yürürlü e giren 6502 say

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Olay: Buyer A.Ş. (Buyer) gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup ürünlerinin tamamını kendi üretip, dağıtmaktadır. Bay James, şirketin yönetim

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı