Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi"

Transkript

1 Örnek Olay Çal flmas / Case Study Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi An integrated model proposal for project management in universities Hakk Gökbel 1, Hasan Kürflat Gülefl 2, Ömür Hakan Kuzu 3 1 Selçuk Rektörü, 2 Rektör Yard mc s, 3 Turizm Fakültesi Ö retim Üyesi, Konya Özet Bu çal flmada, Türkiye deki üniversitelerde proje ofisi konusundaki yap - lanmalar çerçevesinden hareketle Selçuk ndeki proje merkezi/ofisi yap lanmas örnek olay yöntemi ile incelenmifltir. Çal flman n ilk bölümünde proje yönetimi uygulamalar na yönelik kavramsal bir çerçeve sunulmaya çal fl lm fl ve ülkemizdeki baz üniversitelerin proje ofisi ve/veya merkezi yap lanmalar karfl laflt rmal olarak incelenmifltir. Karfl laflt rma yoluyla incelenecek üniversitelerin seçiminde sistematik bir yol izleme amac yla ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP 2013 Türkiye Genel S ralamas nda ilk onda yer alan ve proje ofisi/merkezi ad alt nda birimi bulunan dokuz devlet ve vak f üniversitesi ile s ralama d fl ndaki di er devlet ve vak f üniversitelerinden kolayda örneklem yöntemiyle seçilen sekiz üniversite dikkate al nm flt r. Bu sekiz üniversitenin seçiminde proje ofisi/merkezi yap lanmas na dair bilgiye internet arac l yla h zla eriflilebilme kriteri esas al nm flt r. Çal flman n ikinci bölümünde örnek olay yöntemi ile incelenen Selçuk Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi nin kuruluflu için gelifltirilen kavramsal model de erlendirilmifltir. Çal flman n son bölümünde, örnek olay olarak incelenen Selçuk ile di er üniversitelerin proje merkezi/ofisi yap lanmalar elefltirel bir bak fl aç s yla tart fl lm flt r. Anahtar sözcükler: Proje merkezi, proje ofisi, Selçuk. Abstract In this study project center/office structure at the Selçuk University was examined by the case method with starting from the frame of structures about the project office on universities in Turkey. In the first part of the study, it was aimed to present a conceptual framework for project management practices, and project offices/centers of some universities were analyzed comparatively. In order to follow a systematic way in the selection of universities for comparison, nine state and private universities that were in the first tenth and have project office/center unit according to METU Informatics Institute URAP 2013 Turkey General Rankings List and the other eight state and private universities that were not in the list were chosen through convenience sampling method. In selection of these eight universities, the quickly access to information via Internet was taken into consideration, and the information about project office/center structures was obtained through this method. In the second part of the study, conceptual model that investigated by the case method and developed for the establishment of Selçuk University Project Development and Management Practices and Research Center was evaluated. In the final part of the study, Selçuk University examined as a case study and other universities project center/office structures have been discussed with a critical perspective. Keywords: Project center, project office, Selçuk University. Üniversiteler, son y llarda bilgi üreten ba ms z bir yap dan ileri teknoloji yenilikler üreten bilgi merkezleri ve faaliyet gösterdikleri bölgeler için ekonomik büyüme kayna olma fleklinde yap sal ve fonksiyonel bir de iflim içerisindedir (Youtie ve Shapira, 2008, s. 1188). Bu de iflim, üniversitelerin geleneksel olarak e itim ve araflt rma odakl olman n ötesinde sektör odakl ve bilgi transferi süreçlerine do ru uzanan sürekli ve yenilikçi bir dönüflüm yaflad fleklinde de ifade edilebilir. Üniversitelerin Ortaça üniversitelerindeki e itim misyonu odakl yap s, 19. yüzy l bafllar nda araflt rma misyonunun eklenmesiyle iki çekirdek misyona kavuflmufltur. Daha sonralar üçüncü misyon fleklinde belirtilen bilginin ve üniversitenin di er imkanlar n n akademik d - fl çevreler yani sektör ve toplum için üretilmesi, kullan lmas, letiflim / Correspondence: Prof. Dr. Hasan Kürflat Gülefl Selçuk Rektörlü ü, fiemsi Tebrizi Mahallesi, Ankara Caddesi, 42030, Karatay, Konya e-posta: Yüksekö retim Dergisi 2014;4(2): Deomed Gelifl tarihi / Received: Mart / March 8, 2014; Kabul tarihi / Accepted: Eylül / September 2, 2014 Bu çevrimiçi makalenin at f künyesi / Please cite this online article as: Gökbel, H., Gülefl, H. K., Kuzu, Ö. H. (2014). Üniversitelerde bütünleflik proje yönetimi için model önerisi. Yüksekö retim Dergisi, doi: /yod Çevrimiçi eriflim / Online available at: doi: /yod Karekod / QR code:

2 Hakk Gökbel, Hasan Kürflat Gülefl, Ömür Hakan Kuzu uygulanmas ve iflletilmesi yönünde üniversitelerle sosyo-ekonomik kalk nma aras ndaki ba lant sal bir iliflkiye dönüflmüfltür (Vorley ve Nelles, 2008, s. 3). Üniversitelerin sosyo-ekonomik kalk nmaya katk s nda araflt rma misyonunun önemi büyüktür. Araflt rma ve üçüncü misyon fleklinde tan mlanan toplumsal katk n n entegrasyonu ile bütün misyonlar n birbiriyle uyumu ve bütünleyicili i sa lanmaktad r (Etzkowitz, 2004; Geuna, 1999). Bu nedenle araflt rma misyonunun; e itim ve sosyo-ekonomik kalk nmaya katk sunma (toplumsal hizmet) fleklindeki di er iki misyon aras nda ba lant kuran en önemli misyon oldu u söylenebilir. Di er yandan baflta ifl dünyas olmak üzere d fl paydafllarla iflbirli inin ve uluslararas laflman n sa lanmas için araflt rma misyonunun kilit rol üstlendi i görülmektedir. Bu gibi geliflmelerle birlikte üniversitelerde araflt rma faaliyetlerinin planlanmas, yürütülmesi ve yayg nlaflt r lmas konusunun önemi daha da artmaktad r. Araflt rma faaliyetlerinin bir önemli konusu da faaliyetlerin finansman olarak görülmekte ve ülkemiz üniversitelerinde üniversite içi araflt rmalar n finansman için Projeleri (BAP) Koordinatörlü ü kaynaklar kullan lmaktad r. BAP Koordinatörlükleri nin sadece üniversite içi projelerle ilgili destek ve finansman faaliyetlerini yürütmesi ise araflt rma faaliyetlerinin yayg n etkisi aç s ndan baflka yap lanmalar n oluflmas n gerekli k lmaktad r. Bu nedenle üniversite d fl ndan gelecek projelerle ilgili faaliyetler konusunda fark ndal k oluflturmak ve projelerin e itim, dan flmanl k ve teknik destek gibi ihtiyaçlar n gidermek amac yla BAP Koordinatörlükleri d fl nda baz idari birimler kurulmaktad r. Böylelikle üniversiteler Proje Ofisi veya Proje Merkezi ad alt nda kurulan daha esnek ve daha yetkili yap lanmalarla araflt rma faaliyetlerini daha etkin ve kapsaml hale getirmeyi amaçlamaktad r. Bu anlamda çal flman n ilk bölümünde üniversitelerde araflt rma misyonunun daha etkin ve pratik bir biçimde yürütülmesine imkân tan yan proje yönetimi uygulamalar na yönelik kavramsal bir çerçeve sunulmaya çal fl lm fl ve ülkemiz üniversitelerindeki proje ofisi ve/veya merkezi yap lanmalar incelenmifltir. Çal flman n ikinci bölümünde örnek olay yöntemi ile incelenen Selçuk Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi nin kuruluflu için gelifltirilen kavramsal model de erlendirilmifltir. Çal flman n son bölümünde, örnek olay olarak incelenen Selçuk ile di er üniversitelerin proje merkezi/ofisi yap lanmalar elefltirel bir bak fl aç s yla tart fl lm flt r. Kavramsal Çerçeve Proje Yönetim Ofisi Araflt rma yapma, ileriye dönük projeler gelifltirme, bilgi üretme ve yayma, ulusal bilgi sistemini gelifltirebilecek temel yenilik faktörleri aras nda de erlendirilmektedir. Üniversiteler, ö retim elemanlar ve ö renciler ile araflt rma ve projeler yürüterek bu yenilik faktörlerini gelifltirmede önemli bir rol üstlenmektedir (Hansen ve Lehmann, 2006, s. 823). Son y llarda üniversiteler ulusal bilgi ve yenilik sistemlerine daha fazla ve daha do rudan katk yapmalar konusunda ciddi bask ya maruz kalmaktad r. Bu nedenle üniversiteler daha genifl ölçekli, multidisipliner ve tak m çal flmas odakl, k saca daha iflbirlikçi ve yenilikçi projelere yönelmektedir (Toker ve Gray, 2008, s. 311). Proje, kal c bir organizasyona veya karmafl k problemleri çözme yoluyla bir grup paydafla fayda sa lamak üzere tasarlanm fl, belli bir çal flma süresi olan çal flmad r (Söderlund, 2011, s. 37). Mevcut rekabet bask s na karfl, projelerin say s n ve stratejik önemini art rmak amac yla pek çok organizasyon Proje Yönetim Ofisi olarak isimlendirilen yeni bir örgütsel oluflum gelifltirmifltir (Hobbs, Aubry ve Thuillier, 2008, s. 547). Proje yönetim ofisi, proje yöneticileri, tak mlar ve çeflitli yönetim düzeylerine stratejik konularda yard mc olmak için proje yönetimi ilkelerine uygun uygulama, metodoloji, araç ve teknikler kullanan bir birimdir (Ward, 2000, s. 759). Proje yönetim ofisleri, organizasyonlar ile gelifltirdikleri projeler aras nda bilgi ve di er kaynaklar n eflgüdümünü kolaylaflt ran birimler olarak kabul edilebilir (Pamsel ve Wiewiora, 2013, s. 32). Proje yönetim ofisinin görevleri uygulamalar yönetmek, idari destek sa lamak, proje izleme ve kontrol, e itim ve dan flmanl k, de erlendirme-analiz ve proje seçimi fleklinde grupland r labilir (Artto, Kulvik, Poskela ve Turkulainen, 2011, s. 413). Daha genifl bir perspektifte proje yönetim ofislerinin proje yönetimine sa lad katk lar afla da s ralanm flt r (Block ve Frame, 1998; Akt.: Dai ve Wells, 2004, s. 524): Raporlama ve yaz l m ifllemleri gibi idari yüklerin azalt lmas konular nda proje yönetimine destek sa lama Proje yönetimi uzmanlar arac l yla öneri gelifltirme ve proje planlama gibi konularda profesyonel dan flmanl k yapma En iyi uygulamalar gelifltirmek ve ekipteki tüm üyelerin ayn proje yönetim dilini kulland klar ndan emin olmak için standartlar gelifltirme Bireysel becerileri gelifltirmek ve mesleki sertifikalar n edinimini teflvik etmek için e itim verme Uygun proje yöneticileri önererek proje ekibine destek olma Co rafi ve organizasyonel mesafeleri ortadan kald ran sanal proje ofisleri gelifltirerek ileri teknoloji standartlar nda destek sunma 2 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

3 Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Tablo 1. Üniversitelerde proje birimi yap lanmas türleri Devlet Üniversiteleri Vak f Üniversiteleri Ofis yap lanmas Örnekler: - ODTÜ Proje Destek Ofisi - Ankara Proje Ofisi - Sinop Proje Yönetim Ofisi - Pamukkale Proje Destek Ofisi - Ondokuz May s Proje Yönetim Ofisi - Ege Proje Destek Ofisi - Kocaeli Proje Birimi Örnekler: - Sabanc Araflt rma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlü ü - Koç Araflt rma ve Proje Direktörlü ü - Turgut Özal Proje Yönetim Ofisi Merkez yap lanmas Örnekler: - Gazi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araflt rma Merkezi - Bingöl Proje Koordinasyon Uygulama ve Araflt rma Merkezi - Uluda Proje Yönetim Merkezi - Akdeniz Proje Gelifltirme Uygulama ve Araflt rma Merkezi - Cumhuriyet Proje Koordinasyon Uygulama ve Araflt rma Merkezi Sonuç olarak proje yönetim ofisleri özellikle uluslararas düzeyde projeler yürütmeyi amaçlayan üniversiteler için büyük önem tafl maktad r. Ülkemizde bilimsel araflt rma-gelifltirme faaliyetleri sürecinde çok önemli bir kurum olan TÜB - TAK, HORIZON 2020 Araflt rma ve Yenilik Çerçeve Program [1] içeri inde baflar l bir üniversite yap lanmas için Proje Destek Ofisine yer vererek bu önemi daha da ön plana ç karmay amaçlamaktad r. Ülkemiz Üniversitelerinde Proje Ofisi/Merkezi Yap lanmas Ülkemizde kamu kurumlar nda proje ofisi veya proje merkezi uygulamalar nda son on y ld r nicelik ve nitelik olarak önemli geliflmeler kaydedilmifltir. Üniversiteler, Proje Gelifltirme/Yönetim/ Destek Ofisi veya Proje Gelifltirme/Destek/Koordinasyon Uygulama ve Araflt rma Merkezi ad alt nda kurduklar birimler ile bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi kapsam nda yurt içi ve yurt d fl desteklerin tek bir çat alt nda toplan p ulusal ve uluslararas bilimsel destek f rsatlar n n duyurulmas, projelerin baflvurusu, al nan projelerin izlenmesi ve mali yönetimleri s ras nda karfl lafl lan tüm sorunlara üniversite düzeyinde çözümler oluflturarak bir bütünlük sa lanmas, araflt rma ve gelifltirme sürecinin her aflamas nda yasal, teknik ve bütçe konular nda destek verilmesi, bilimsel araflt rmalar n teflvik edilmesi ile üniversitede gelifltirilen projelerin yat r mc lara tan t larak projelerin lisanslanmas ve ticarilefltirilmesi yönünde idari ve hukuki dan flmanl k verilmesini amaçlamaktad r. Devlet üniversitelerinde ö retim elemanlar ve araflt rmac lar n bilimsel araflt rma projesi tekliflerinin de erlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi konular nda BAP Koordinatörlü ü ad alt nda bir idari birim bulunmaktad r. Bu birimlerin mali ve idari ifllerinin d fl nda bilimsel çal flmalar n projelendirilmesi konusunda dan flmanl k ve yönlendirme faaliyetlerinin kuvvetlendirilmesi için üniversitelerin proje ofisleri veya merkezleri kurduklar görülmektedir. Üniversitelerin proje ofisi yap lanmas nda mevcut mevzuat içerisinde yer alan lar Koordinatörlü ü ile yetki ve sorumluluk aç s ndan potansiyel kar fl kl k ve çak flmalar ortadan kald rmak için farkl türde seçenekleri göz önünde bulundurduklar gözlemlenmektedir. Tablo 1 de özetlendi i üzere üniversitelerdeki proje ofisi yap lanmas nda; devlet üniversitelerinin BAP Koordinatörlü ü ekseninde proje ofisleri kurduklar ; vak f üniversitelerinin baz lar n n ise Direktörlük fleklinde bir örgütlenme ile proje gelifltirme ve yönetimi mekanizmas n kurumsallaflt rd klar görülmektedir. Proje ofislerinin ülkemiz üniversitelerinde yap lanma türleri Tablo 1 de özetlenmifltir. Tablo 1 deki bilgiler fl nda üniversitelerde proje birimlerinin iki flekilde yap land söylenebilir: Proje ofisi/proje birimi fleklinde yap lanma Araflt rma ve uygulama merkezi fleklinde yap lanma Araflt rmayla ilgili bütün birimlerin koordinasyonunu sa lama fleklinde bir misyonu bulunan Ege Proje Destek Ofisinin di er örneklerden farkl oldu u ifade edilebilir. [1] HORIZON 2020, Avrupa n n küresel rekabet düzeyinin art r lmas n amaçlayan Avrupa 2020 öncü inisiyatifi ve Yenilik Birli inin temel uygulama arac olarak tan mlanmaktad r. Avrupa Birli i taraf ndan, üye ülkelerin çeflitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalar n n birbirine yak nlaflt r lmas amac yla düzenlenen HORIZON 2020 nin bütçesi, cari fiyatlarla yaklafl k olarak 80 milyar Avro, sabit fiyatlarla 70.2 milyar Avro dur. Bu anlamda HORIZON 2020, dünyan n en büyük sivil Ar-Ge program olarak nitelendirilmektedir. Çevrimiçi Erken Bask / Online Preprint Issue

4 Hakk Gökbel, Hasan Kürflat Gülefl, Ömür Hakan Kuzu Tablo 2. Üniversitelerin proje ofisi/merkezi yap lanmas bilgilerinin derlendi i internet eriflim adresleri ve eriflim tarihleri Akdeniz Eriflim Tarihi: Ankara Eriflim Tarihi: Bilkent Eriflim Tarihi: Bingöl Eriflim Tarihi: Bo aziçi Eriflim Tarihi: Ege Eriflim Tarihi: Gazi Eriflim Tarihi: stanbul Teknik Eriflim Tarihi: stanbul Eriflim Tarihi: Eriflim Tarihi: Kocaeli Eriflim Tarihi: Orta Do u Teknik Eriflim Tarihi: Pamukkale Eriflim Tarihi: Sabanc Eriflim Tarihi: Eriflim Tarihi: Selçuk https://www.selcuk.edu.tr/sayfa.aspx?birim=250&dt=1, Eriflim Tarihi: Sinop Eriflim Tarihi: Turgut Özal Eriflim Tarihi: Uluda Eriflim Tarihi: Yöntem Bu çal flmada, Türkiye deki üniversitelerde proje ofisi konusundaki yap lanmalar çerçevesinden hareketle Selçuk ndeki proje merkezi/ofisi yap lanmas örnek olay yöntemi ile incelenmifltir. Genel olarak örnek olay yöntemi araflt rmac n n gerçek olaylar üzerinde kontrolünün s n rl oldu u durumlarda nas l, ne ve niçin sorular na cevap bulmak üzere tercih edilen bir araflt rma yöntemidir. Bireysel yaflam döngüleri, örgütsel ve yönetsel süreçler, uluslararas iliflkiler ve sanayi faaliyetleri gibi gerçek yaflam olaylar n n bütünsel ve anlaml karakteristiklerini tespit ederek mevcut bilgiye katk sa lamaya imkan tan maktad r (Yin, 2003, s. 1). Araflt rma sürecinde öncelikle ülkemizdeki farkl devlet ve vak f üniversitelerinin proje ofisi/merkezi yap lanmalar karfl - laflt rmal olarak analiz edilmifltir. Karfl laflt rma yoluyla incelenecek üniversitelerin seçiminde sistematik bir yol izleme amac yla ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP 2013 Türkiye Genel S ralamas nda (URAP, 2013) ilk onda yer alan ve proje ofisi/merkezi ad alt nda birimi bulunan dokuz devlet ve vak f üniversitesi ile s ralama d fl ndaki di er devlet ve vak f üniversitelerinden kolayda örneklem yöntemiyle seçilen sekiz üniversite dikkate al nm flt r. Bu sekiz üniversitenin seçiminde proje ofisi/merkezi yap lanmas na dair bilgiye internet arac l yla h zla eriflilebilme kriteri esas al nm flt r. Tablo 2 de 17 üniversiteye ait bilgilere eriflilen toplam 19 internet adresi sunulmufltur. Çal flman n kavramsal modeli, üniversitelerdeki projelerin üretilmesi ve uygulanmas sürecinde üniversitenin paydafllar yla olan karfl l kl etkileflimini göstermek üzere tasarlanm flt r. Araflt rma-gelifltirme faaliyetlerinin önemli ç kt lar ndan olan projelerin üretim öncesi sürecindeki en temel ifl alan olarak e itim ön görülmüfl ve fiekil 1 de yer alan modelin temelinde e itim birimlerine yer verilmifltir. Bu noktada araflt rmac lar n proje yapma kültürünün gelifltirilmesiyle ilgili e itimlerde üniversitenin sadece fakülte ve enstitü fleklindeki birimlerinin de il, araflt rma ve uygulama merkezleri fleklinde kurulan birimlerinin de aktif flekilde yer almas önemli görülmüfl ve örnek olay incelemesinde bu birimlerin neler olabilece i konusu detayland r lm flt r. Modelde ikinci olarak, proje merkezine planlama, idare ve finans konular ndaki katk lar nedeniyle Projeleri (BAP) Koordinatörlü- ü yer alm flt r. Projelerin ticarilefltirilmesi ve toplumsal kullan ma sunulmas noktas nda da Teknokent ve sektör temsilcilerine modelin üst yap lar nda yer verilmifltir. Üniversitelerin araflt rma-gelifltirme faaliyetlerindeki finans ve toplumsal kullan m içerikli en temel sorunlar na çözüm olarak; üniversitenin e itim ve araflt rma alt yap lar ile desteklenen bir proje merkezinin sorumlulu una araflt rma-gelifltirmeyle ilgili önemli yap ve kurumlar n koordineli çal flt r lmas ana yetki ve görevlerinin de eklenmesi ve bu yap n n birim içinde kurumsallaflt r lmas önerisi gelifltirilmifltir. Bu ba lamda model, projelerin gelifltirilmesi, yönetilmesi, eflgüdümü, dan flmanl - 4 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

5 Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi ve konuyla ilgili e itimlerin planlanmas gibi araflt rma-gelifltirme faaliyetlerine bilgi ve belge yönetimi deste i sunacak ve üniversitenin içindeki ve d fl ndaki paydafl ve kurumlarla iliflkileri koordine edecek bir proje merkezi yap lanmas üzerine kurgulanm flt r. Böylelikle üniversitenin araflt rmagelifltirme faaliyetlerindeki ortak kurumsal haf zan n oluflumuna multidisipliner ve multisektörel bir alt yap kazand r larak bu haf zan n sürdürülebilir k l nmas amaçlanm flt r. Afla daki bölümde öncelikle üniversitelerdeki proje merkezi yap lanmalar karfl laflt rmal olarak incelenmifl, sonras nda Selçuk örne i üzerinden proje merkezi yap - lanmalar hakk nda baz öneriler gelifltirilmifltir. Örnek Olay: Selçuk Proje Gelifltirme ve Uygulama ve Araflt rma Merkezi Kavramsal Model Gelifltirme Çal flmalar Üniversitelerde Proje Birimi Yap lanmas Örneklerinin ncelenmesi ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP 2013 Türkiye Genel S ralamas nda ülkemizde ilk onda yer alan devlet ve vak f üniversiteleri ile proje birimleri bulunan baz devlet ve vak f üniversitelerindeki proje birimi yap lanmalar Tablo 3 de sunulmufltur. Tablo 3 de yer alan üniversitelerin proje ofisi/merkezi yap lanmalar incelendi inde, mevcut faaliyet alanlar n BAP Koordinatörlü ü Yönergeleri taraf ndan belirlenen organizasyon, yetki ve sorumluluk alanlar ndan farkl laflt rmak için proje birimlerinin iki ana konu üzerinde (dan flmanl k ve destek hizmetleri) odakland görülmektedir: Üniversite ö retim elemanlar n n proje yapma kültür ve becerilerinin gelifltirilmesi Ulusal ve uluslararas projelerin akademik personele tan - t larak yap lacak projelere akademik, idari ve teknik destek hizmetlerin sa lanmas Söz konusu proje birimlerinin yap lanmalar ve mevzuatlar incelendi inde BAP birimleri ile organizasyon, yetki ve sorumluluk alanlar çak flmas n n bulundu u ifade edilebilir. Afla- da proje yönetiminde görevli birimler aras nda yetki ve iflleyiflteki eflgüdüm sorununa çözüm üretmek ve finansal kaynaklar n zenginlefltirilmesine katk sa lamak amac yla bir model önerilmifltir. Selçuk nde hayata geçirilen birimler ve paydafllar aras etkileflimli bu model üzerinden ilgili birimlerin proje merkezi içerisindeki yap lanmas görülmektedir. fiekil 1. Çal flman n kavramsal modeli. Çevrimiçi Erken Bask / Online Preprint Issue

6 Hakk Gökbel, Hasan Kürflat Gülefl, Ömür Hakan Kuzu Tablo 3. Üniversitelerde proje birimi yap lanmas örnekleri Üniversite BAP birimi ad Teknokent ad Proje birimi ad Amac Yap lanmas Devlet üniversitelerinde ofis yap lanmas Orta Do u Teknik - BAP Koordinatörlü ü - Araflt rmalar Koordinatörlü ü ODTÜ Teknokent Proje Destek Ofisi, Proje Yürütme Ofisleri, Proje Gelifltirme Ofisi - Proje ça r lar n n üniversite içinde duyurulmas, - Proje destek imkânlar n n tan t lmas vb. bilgilendirme faaliyetleri ile proje baflvurusu aflamas nda formlar n kontrol edilmesi ve bilgilerin araflt rma projeleri veritaban na aktar lmas, - Üniversitedeki araflt rma yönetim sistemi ile ilgili bilgi dokümanlar ve araflt rma performans na iliflkin raporlar n haz rlanarak araflt rmac lar n bilgisine sunulmas. BAP Koordinatörlü ü, Araflt rmalar Koordinatörlü üne ba l birim olarak çal flmaktad r. Ulusal ve uluslararas projeler için iki alt birimi bulunmaktad r. Araflt rma projelerinin yönetiminde eflgüdüm içinde çal flma yapan birimler afla da s ralanm flt r: 1. Araflt rmalar Koordinatörlü ü Proje Destek Ofisi (PDO) 2. Strateji Gelifltirme Daire Baflkanl - Muhasebe Birimi 3. dari ve Mali fller Daire Baflkanl - BAP Koordinatörlü ü 4. TÜB TAK ve AB Projeleri Ofisi (TAB) 5. Teknopark Proje Ofisi (TPO) Ankara BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlü ü Teknoloji Gelifltirme Bölgesi Proje Ofisi (BAPRO) - Araflt rma veritaban n oluflturulmas ve performans ölçümü, - Ulusal ve uluslararas proje destek programlar n n duyurulmas ve proje haz rlan fl na destek olunmas, - Proje uygulama sürecinin koordinasyonunun sa lanmas, - novasyon ve teknoloji transferi oluflumuna destek olunmas. Ofis, birbiriyle iflbirli i içerisinde olacak flekilde ba ms z çal flan dört birimde yap land r lm flt r: 1. Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi 2. BAP Koordinasyon Birimi 3. Dokümantasyon Birimi 4. novasyon Birimi Sinop BAP Koordinasyon Birimi - Proje Yönetim Ofisi - Ö retim üyeleri ile araflt rmac lar taraf ndan gerçeklefltirilen ulusal veya uluslararas projeler ile BAP Komisyonuna sunulan projelerin say s n n ve niteli inin art r lmas, - Yurt içi ve d fl proje teklif ça r lar n n ilgili akademisyen ve birimlere duyurulmas, - Proje haz rlayacak kiflilerin iletifliminin sa lanmas, - Proje kaynaklar n n do ru ve etkin kullan m n n sa lanmas, - Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve e itsel çal flmalarda bulunulmas, dan flmanl k hizmeti verilmesi. Organlar : 1. Baflkan 2. Baflkan Yard mc s 3. Kurullar 4. Komisyonlar 5. Birimler 6. Proje gruplar Pamukkale Projeleri Koordinatörlü ü Pamukkale Teknokent Proje Destek Ofisi - Akademik personele araflt rma projeleri faaliyetleri konusunda destek sa lanmas, - Proje haz rlayacak personele dan flmanl k hizmeti sunulmas, - Projelerle ilgili istatistiksel verilerin takip edilmesi, - Proje duyurular n n takip edilmesi ve akademik personelin bilgilendirilmesi, - AR-GE konusunda e itim programlar düzenlenmesi. Organlar : 1. Yürütme Kurulu 2. Dan flma Kurulu 6 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

7 Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Tablo 3. [devam] Üniversitelerde proje birimi yap lanmas örnekleri Üniversite BAP birimi ad Teknokent ad Proje birimi ad Amac Yap lanmas stanbul Projeleri Birimi stanbul Teknokent Avrupa Birli i Proje Ofisi - Uluslararas araflt rma destek kaynaklar n n izlenmesi ve tan t lmas, - Araflt rmac lar uluslararas kaynaklardan ve AB. 7.Ç.Program ndan yararlanmaya yönelik araflt rma projeleri haz rlamaya özendirilmesi, - Araflt rmac lara projelerin her aflamas nda (haz rl k, baflvuru, yönetim, sonland rma, patent, ticarileflme ) idari ve mali süreç deste i sa lanmas, - Araflt rma faaliyetlerinin verilerle izlenmesi, verilerin ifllenmesi ve raporlanmas. Rektörlü e ba l bir yap olarak çal flmaktad r. Ege fiube Müdürlü ü zmir Teknoloji Gelifltirme Bölgesi Proje Destek Ofisi - Faaliyet alan, ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi kapsam nda bilimsel araflt rma ve hayat boyu ö renme kapsam ndaki yurt içi ve yurt d fl desteklerin tek bir çat alt nda toplan p ulusal ve uluslararas bilimsel destek f rsatlar n n duyurulmas, - Projelerin baflvurusu, al nan projelerin izlenmesi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi s ras nda karfl lafl lan tüm sorunlara üniversite düzeyinde çözümler oluflturarak bir bütünlük sa lanmas, - Araflt rma ve gelifltirme çal flmalar sürecinin her aflamas nda yasal, teknik ve bütçe konular nda destek verilmesi, - Bilimsel araflt rmalar n teflvik edilmesi ile üniversitede gelifltirilen projelerin, yat r mc lara tan t larak projelerin lisanslanmas ve ticarilefltirilmesi amac yla idari ve hukuki dan flmanl k verilmesi. BAP fiube Müdürlü ü baflta olmak üzere ilgili tüm birimleri koordine eden etkin ve kapsaml hizmet veren bir ayr yap içerisindedir. Kocaeli BAP Koordinasyon Birimi Kocaeli Teknopark Proje Birimi - Ulusal ve uluslararas projelerin nitelik ve nicelik olarak gelifltirilmesi, - Bire bir dan flmanl k sunulmas, - Yap land r lm fl yüz yüze ve çevrimiçi seminerler düzenlenmesi, - Bas l, canl ya da sanal kaynaklara kolay eriflim olana sa lanmas, - Önemli geliflme ve tarihlerin duyurulmas. Sorumlu iki ö retim üyesi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bo aziçi Projeleri Koordinatörlü ü Bo aziçi Teknopark Araflt rma Projeleri Koordinasyon Ofisi - Ulusal ve uluslararas araflt rma destek kaynaklar n n izlenmesi ve tan t lmas, - Üniversite araflt rmac lar taraf ndan ulusal ve uluslararas kaynaklardan yararlanmaya yönelik araflt rma projelerinin haz rlanmas n n özendirilmesi, - Araflt rmac lara projelerin her aflamas nda (haz rl k, baflvuru, yönetim, sonland rma, patent, ticarileflme ) idari ve mali süreç deste inin sa lanmas, - Üniversitenin disiplinleraras ve çok disiplinli yetkinliklerini etki yaratacak projelerle daha fazla harekete geçirmek için çal flmalar n yap lmas, - Araflt rma Politikalar Dan flma ve Yürütme Kurullar n n sekretaryas n n yürütülmesi, - Uygulama ve Araflt rma (UYGAR) Merkezlerinin koordinasyonunun yap lmas, - Üniversite araflt rma faaliyetlerinin verilerle izlenip ifllenmesi ve raporlanmas. - BAP Mali ve dari Koordinatörlü ünden ayr olarak yap land r lm flt r. - Araflt rma Projeleri Koordinasyon Ofisi bu görevlere ait ifl süreçlerini; - Uluslararas Projeler Birimi (AB ÇP ve di er uluslararas projeler), Ulusal Projeler Birimi (TÜB TAK, Kalk nma Bakanl, di er), Araflt rma Planlama Koordinasyon fiube Müdürlü ü ve Patent Ofisinden oluflan organizasyonel yap lanma içinde sürdürmektedir. Çevrimiçi Erken Bask / Online Preprint Issue

8 Hakk Gökbel, Hasan Kürflat Gülefl, Ömür Hakan Kuzu Tablo 3. [devam] Üniversitelerde proje birimi yap lanmas örnekleri Üniversite BAP birimi ad Teknokent ad Proje birimi ad Amac Yap lanmas Devlet üniversiteleri merkez yap lanmas Gazi Projeleri Birimi Gazi Teknopark Proje Koordinasyon Uygulama ve Araflt rma Merkezi - Yurt içinden ve yurt d fl ndan proje teklif ça r lar n n tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurulmas, - Proje haz rlayan kifli ve gruplar aras iletiflim ve koordinasyonun sa lanmas, - Proje kaynaklar n n do ru ve etkin kullan lmas, - Projelerle ilgili bilimsel, mesleki ve e itsel çal flmalarda bulunulmas, - Proje yönetimi süreçlerinin izlenmesi, - Kariyer planlamas ve akademik geliflimin desteklenmesi, - Üniversite sanayi iliflkilerinin güçlendirilmesi, - Bilimsel faaliyetlerde projecilik anlay fl n n yürütülmesi, - Proje teknik destek ihalelerine baflvurulmas ve dosyalar n n haz rlanmas, - Üniversitenin sosyal ve bilimsel proje faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak art r lmas. BAP Komisyonu d fl nda bir yönetmelikle Proje Koordinasyon Uygulama ve Araflt rma Merkezi fleklinde yap land r lm flt r. Merkezin yönetim organlar flu flekildedir: 1. Müdür 2. Müdür Yard mc lar 3. Yönetim Kurulu 4. Dan flma Kurulu 5. Birimler stanbul Teknik Projeleri Koordinasyon Birimi TÜ Ar Teknokent Proje Yönetim Merkezi - Akademik ba lant ile akademik kurulufllara ve sektörel ba lant ile de yap ve proje yönetimi alan nda uzmanlara e itim, rehberlik ve destek sa lamaya ve yap sektörünün bir bütün olarak geliflmesi ve büyümesine adanm flt r. BAP Koordinasyon Biriminden ayr olarak merkez fleklinde yap lanm flt r. Bingöl Projeleri Birimi - Proje Koordinasyon Uygulama ve Araflt rma Merkezi - Yurt içi ve yurt d fl proje teklif ve ça r lar n n akademisyen ve birimlere duyurulmas, - Proje haz rlayan kifli ve gruplar aras iletiflim ve koordinasyonunun sa lanmas, - Proje kaynaklar n n etkin ve do ru kullan lmas, - Projelerle ilgili bilimsel, mesleki ve e itsel çal flmalarda bulunulmas, dan flmanl k hizmetleri verilmesi, - Proje yönetim süreçlerinin izlenmesi, - Kariyer planlamas ve akademik geliflimin desteklenmesi, - Üniversite-sanayi iliflkilerinin güçlendirilmesi, - Bilimsel faaliyetlerde projecilik anlay fl n n yürütülmesi, - Proje teknik destek ihalelerine baflvurulmas ve dosyalar n n haz rlanmas. BAP Birimi d fl nda bir yönetmelikle Proje Koordinasyon Uygulama ve Araflt rma Merkezi fleklinde yap land r lm flt r. Merkezin yönetim organlar flu flekildedir: 1. Müdür 2. Müdür Yard mc lar 3. Yönetim Kurulu 4. Dan flma Kurulu 5. Birimler Uluda Projeleri Birimi Bursa Ulutek Teknoloji Gelifltirme Bölgesi Proje Yönetim Merkezi - Üniversite ö retim elemanlar n n kendi öz kaynaklar d fl ndaki araflt rma fonlar ndan daha etkin yararlanmas, - Proje ça r lar n n duyurulmas, gerçeklefltirilmesi, sonuç raporlar n n yaz m na kadar tüm süreçlerde destek verilmesi. Dan flmanl k ve destek birimi olarak yap land r lm flt r. Yönetim ve dan flmanl k birimleri bulunmaktad r. 8 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

9 Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Tablo 3. [devam] Üniversitelerde proje birimi yap lanmas örnekleri Üniversite BAP birimi ad Teknokent ad Proje birimi ad Amac Yap lanmas Akdeniz Projeleri Koordinasyon Birimi Antalya Teknokent Proje Gelifltirme, Uygulama ve Araflt rma Merkezi - Üniversitenin iç ve d fl kaynakl proje haz rlama, uygulama ve de erlendirme kapasitesini gelifltirecek faaliyetlerde bulunulmas, - Üniversitenin ulusal ve uluslar aras düzeyde sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik düzeyinin geliflimine katk da bulunulmas. Organlar : 1. Müdür 2. Yönetim Kurulu 3. Dan flma Kurulu 4. Merkez Koordinasyon Sorumlusu Hacettepe Projeleri Koordinasyon Birimi Hacettepe Teknokent - - Avrupa Birli i projelerinin üniversite içinde art r lmas. Özel proje ofisleri bulunmaktad r (Avrupa Birli i Proje Ofisi gibi) Vak f Üniversiteleri Sabanc Araflt rma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlü ü - Proje Gelifltirme Ofisi - Teknoloji Transfer Ofisi - Proje Yönetimi Ofisi - Üniversitenin tüm alanlar nda ö retim üyelerine, personele ve idarecilere yönelik iç ve d fl finansman f rsatlar n belirlemek, de erlendirmek ve önermek, - Bireysel araflt rmac lar, gruplar, bölümler, fakülteler, merkezler ve enstitülerle araflt rma önergelerinin haz rlanmas n koordine etmek; gerekti inde konsorsiyum oluflturmak, - Fakülte araflt rmac lar n n hibe ve sözleflmelerdeki destek ve teklif hükümlerini de erlendirmesine yard mc olmak; ard ndan resmi baflvuru ile süreci yönetmek ya da desteklemek, - Bütçe haz rlamak ve formlarla belgelerin tamamlanmas na destek vererek sponsorun flartlar n n yerine getirilmesini sa lamak, - Hibe ve sözleflme tekliflerini do ruluk, eksiksizlik ve ajans kurallar na, kurum politikalar na uyum bak m ndan gözden geçirmek, - Hibelerle ilgili politika, prosedür, kural ve formülleri analiz etmek; yorumlamak ve kampus içine ve kampus d fl na duyurmak, - Fakülte personeline, hibe ve ilgili konular n gelifltirilip haz rlanmas hakk nda sürekli e itim vermek, - Sözleflmelerin haz rlanmas, uyuflmazl klar n çözümü konular nda hukuki dan flmanl k deste i vermek ve tüm sözleflmeleri üniversite ad na yürütmek. - - Araflt rma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlü ü alt nda yap land r lm flt r. - Proje Yönetim Ofisi ise proje faaliyetlerinin mali ve idari ifllerini yürütmektedir. Turgut Özal lar Koordinatörlü ü - Proje Yönetim Ofisi - Bilimsel proje faaliyetlerinin nicel ve nitel yönden art r lmas, - Fakülteler, enstitüler, araflt rma merkezleri ve ö retim birimleri aras nda koordinasyon sa lanmas. Organlar : - Müdür - Müdür Yard mc s - Proje uzmanlar Bilkent - Bilkent Cyberpark Avrupa Birli i Merkezi - Araflt rmac lar n Avrupa Birli i Çerçeve Programlar 'na kat l mlar n kolaylaflt rmak için bilgi iletiflimi (proje ça r duyurumlar ve fon kazanan projelerin ilan gibi) hizmeti vermek. Birim fleklinde yap land r lm flt r. Üniversitede baflka araflt rma merkezleri de bulunmaktad r. Çevrimiçi Erken Bask / Online Preprint Issue

10 Hakk Gökbel, Hasan Kürflat Gülefl, Ömür Hakan Kuzu Yetki ve flleyifl Eflgüdümü Üzerine Bir Model: Selçuk Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi Selçuk Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama Araflt rma Merkezi, ilgili yönetmeli in say l ve 23 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete de yay mlanmas suretiyle faaliyetlerine bafllam flt r. Merkezin kuruluflu sürecinde örneklem içerisinde yer alan di er üniversitelerdeki merkezlerin yukar daki bölümde özet olarak verilen karfl laflt rmal incelemesi yap lm flt r. Sonras nda bu merkezlerin faaliyetlerinin kapsam ve benzeri kurum ve yap larla yetki kar fl kl n n giderilmesi noktas nda projelerle ilgili süreçler konusunda uzman akademisyenlerden görüfller al nm flt r. Bu görüfller afla daki flekilde s ralanm flt r: Proje ofisleri/merkezlerinin sorumluluk alanlar n n; - Proje üretme, proje yazma, kaynak ve ortak bulma, - Makale yazma ve yay nlatma, - Patent ve mali müflavirlik boyutlar nda destek sunma fleklinde s n rland r lmas, BAP Koordinatörlü ü alt nda yap lanma, BAP Koordinatörlü ü ile olan kesiflmeleri belirginlefltirdi inden yeni proje birimlerinin BAP Koordinatörlü üne destek olma amac yla kurulmas gerekti i, bu nedenle de bu birimlerin ba fl haricinde gelirlerinin olmamas, Proje ofisi/merkezinin, BAP Koordinatörlü ünü yöneten ve kontrol eden bir yap n n d fl nda bu birimin çal flmalar - na destek olan bir anlay flta BAP Koordinatörlü ü imkânlar n aflan çal flmalar için faaliyetlerini sürdürmesi, Proje ofisi/merkezinin, projelerin akademisyenlere duyurulmas, proje haz rlay c lar n iletiflimi, proje kaynaklar n n etkin hale getirilmesi, yurt içi ve yurt d fl proje faaliyetlerinin e itim, dan flmanl k ve yay nlanmas ile ilgili paydafllarla iflbirli i sa lanmas gibi üniversite içi ve d fl e itim, bilgilendirme ve dan flmanl k deste i sa lamaya odaklanmas, Proje ofisi/merkezi amaçlar n n sürekli e itim ve uzaktan e itim merkezleri baflta olmak üzere di er uygulama ve araflt rma merkezleri, Bölge Kalk nma daresi Baflkanl klar ve teknokentlerin amaçlar ve ifllevleri ile görev çat flmas yaflamamas, fiekil 2. Selçuk Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi kavramsal modeli. 10 Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

11 Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Proje ofisi/merkezinin akademik geliflime katk sunmas, ancak bu tarz e itim programlar n n ve üniversitenin di er birimlerinin e itime yönelik genel faaliyetlerini kapsamamas, Proje ofisi/merkezinin projelerin ön de erlendirmesinin yap ld proje sunum birimi olarak de il, projelerin sunulmas n n idari, hukuki ve teknik olarak desteklendi i bir destek birimi olarak ele al nmas, Proje ofisi/merkezinin BAP Koordinatörlü ünün baflta iç kaynaklar yönetme gibi genel iflleyiflinin tekrar ndan kaç - narak mevcut bir yap n n iflleyifli ile örtüflen karmafl k bir görüntü sergilememesi, Proje ofisi/merkezi yap lanmalar n n BAP Koordinatörlü- ü gibi kanunla yetki verilmifl bir bütçelerinin olmamas nedeniyle bu birimlerin gelir ve giderlerinin döner sermaye üzerinden yürütülerek bu birimlerin yap lanma mevzuatlar nda mali ve personel konular na yer verilmemesi. Uygulama örnekleri ve uzman görüflleri çerçevesinde gelifltirilen Selçuk Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezinin kurulufl yap s na ve hukuksal boyutuna temel teflkil etmek üzere gelifltirilen bir yap - lanma modeli fiekil 2 de gösterilmektedir. fiekil 2 de finansal sorunlar n ve toplumsal kalk nman n önemine vurgu nedeniyle de iflen 21. yüzy l üniversite anlay - fl paralelinde finans ve topluma hizmet misyonlar na modelin üst k sm nda yer verilmifltir. Di er misyonlardan olan araflt rma ve e itim misyonlar ise temel misyonlar olarak görüldü ünden modelin alt k sm nda yer almaktad r. Di er üniversitelerdeki uygulamalarla uzman görüfllerinin birlikte de erlendirilmesi sonucunda flekillenen proje birimi yap lanmas n n gerek BAP Koordinatörlü ü ile yetki çat flmas n ortadan kald rmak gerekse mali ve idari yap lanmas sorununu çözümleyebilmek için Selçuk proje birimi için önerilen model; Uygulama ve Araflt rma Merkezi fleklinde belirlenmifltir. fiekil 2 de Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi ad alt nda yeni proje biriminin bilhassa sanayi olmak üzere sektörle iflbirli i ve ö retim elemanlar ve araflt rmac lar anlam nda iç paydafl ve kamu kurumlar ve sivil toplum kurulufllar baflta olmak üzere d fl paydafl kat l m na önem veren bir yap lanma ve iflleyiflte kurgulanarak sektörle iflbirli i ve paydafl kat l m anlay fl ekseninde faaliyetlerini sürdürmesi gerekti ine vurguda bulunulmufltur. Bu amaçla Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi yap lanmas n n etkileflim içinde yer alaca- düflünülen birim ve kurulufllar Selçuk BAP Koordinatörlü ü, Konya Teknokent, Selçuk Sürekli E itim Uygulama ve Araflt rma Merkezi (SELÇUKSEM) ve Selçuk Uzaktan E itim Uygulama ve Araflt rma Merkezi Merkezi (SUZEM) olarak gösterilmektedir. Bu durum, proje merkezinin kurulufl ve yap lanma yönetmeli inde söz konusu dört birimin proje merkezi yönetim kurulunda temsil edilmesi suretiyle hukuksal ve kurumsal anlamda prati e dönüfltürülmüfltür (Selçuk Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi Yönetmeli i, 2013). Sonuç Proje üretme sürecine katk da bulunmak amac yla tasarlanan proje birimlerinin üniversitelerdeki yap lanmalar çeflitlilik göstermektedir. Bu üniversitelerden devlet ve vak f üniversiteleri ayr ayr incelendi inde; devlet üniversitelerinde BAP Koordinatörlüklerinin bulundu u ve proje birimlerinin birim/ofis, eflgüdüm sa layan üst yap birimi ve araflt rma-uygulama merkezi fleklinde yap land görülmektedir. Vak f üniversitelerinde ise Araflt rma ve Proje Direktörlü ü veya Proje Ofisi fleklinde idari yap lanma örnekleriyle karfl lafl lmaktad r. Adlar ndaki çeflitlili e benzer flekilde proje birimlerinin yap sal ve hukuksal aç dan da farkl modellerde tasarland sonucuna ulafl lm flt r. Proje birimlerinin projeler konusu ile ilgili mevcut birimlerle yetki çat flmas yaflamamak için farkl noktalara odakland klar görülmektedir. Bu odaklanmalar flu flekilde ifade edilebilir: Dan flma ve desteklemeye odaklanma: Bu misyona odaklanan bir proje birimi bulunan ünivesitede; harcama, avans ve kredi gibi mali ifllerle saymanl k ve sat n alma gibi yürütme fonksiyonlar n n BAP Koordinatörlü ünde b rak larak yeni proje birimine bu alanda üniversite içi birimler aras nda eflgüdümü sa lama ve yönlendirme yetkilerinin tan mland görülmektedir. Ege Proje Destek Ofisi yap - lanmas bu odaklanma modeline örnek olarak gösterilebilir. Sektörle iflbirli ine odaklanma: Üniversitelerin ifl dünyas ve sivil toplum kurulufllar ile iflbirli ini gelifltirmeye yönelik yap lanmalar n önemine vurguda bulunan bu modeldeki proje birimlerine; üniversitenin iç paydafllar yla beraber d fl paydafllarla projeler oluflturmas, d fl paydafllara projelerin tan t m ve üniversite d fl kesimlerin de proje yapma e itimlerini kapsayacak kapsaml bir yetki alan tasarland görülebilmektedir. E itim ve eflgüdüme odaklanma: Baz proje birimlerinin TÜB TAK, Avrupa Birli i, Kalk nma Bakanl ve Kalk nma Ajanslar gibi kurumlar taraf ndan desteklenen projelerle ilgili olarak üniversite ö retim elemanlar na yönelik e itim ve üniversitenin d fl paydafllar aras ndan proje ortaklar bulma gibi faaliyetleri düzenleyen ve koordine eden bir misyonu üstlenecek flekilde örgütlendi i görülmektedir. Bu konuda Gazi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araflt rma Merkezi incelenebilir. Çevrimiçi Erken Bask / Online Preprint Issue

12 Hakk Gökbel, Hasan Kürflat Gülefl, Ömür Hakan Kuzu Bu anlamda, üniversitelerde araflt rma-gelifltirme misyonunun temel paradigmalar ndan olan projelerin ticarilefltirilmesi ve toplumsal hizmete sunulmas ve proje kaynaklar n n çeflitlendirilmesine yönelik ekonomik, finansal ve toplumsal üretkenlik sorunsal na pratik çözümler gelifltirilmesi amac yla farkl bir örgütlenme modeli ile tasarlanan Selçuk Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezini benzeri birimlerden ay ran temel özellikler ve bu özelli inden dolay beklenen faydalar flu flekilde ifade edilebilir: Selçuk Proje Gelifltirme ve Yönetimi Uygulama ve Araflt rma Merkezi, üniversitenin e itim ve araflt rma misyonlar n üstlenen Konya Teknokent, BAP Koordinatörlü ü, Selçuk Sürekli E itim Uygulama ve Araflt rma Merkezi ve Selçuk Uzaktan E itim Uygulama ve Araflt rma Merkezi ile etkileflim içinde üniversiteyi dünya çap nda üniversite olma vizyonuna tafl yacak uluslararas laflma odakl çal flmalar n eflgüdümünü sa layabilecektir. Bu etkileflimli yönüyle mevcut yap lanmalara üstünlük sa lamas öngörülen merkez, afla- daki boyutlarda projelerin verimlili ine katk sa layacakt r. Merkezin Selçuk Sürekli E itim Uygulama ve Araflt rma Merkezi ve Selçuk Uzaktan E itim Uygulama ve Araflt rma Merkezi gibi birimlerle iflbirli i ve ortak faaliyetler içerisinde bulunmas, üniversitede sektörle iflbirli i ve d fl paydafl kat l m n n maksimize edildi i bir toplumsal hizmet anlay fl n yayg nlaflt rabilecektir. Merkezin Konya Teknokent ile eflgüdümlü ürün ve patent çal flmalar n n olmas, üniversite aç s ndan projelerin ticarileflmesi sürecine ivme kazand rabilecektir. Merkezin bu dört birimle eflgüdümlü çal flmalar, di er dört birimin gelirlerinden do rudan ya da dolayl olarak merkezin de faydalanmas na neden olabilecek ve di er kurulufl ve birimlerin faaliyetlerinin sürdürülebilirli ine ve üniversite aç s ndan da finansal kaynaklar n n etkin ve verimli bir biçimde zenginlefltirilmesi ve çeflitlendirilmesine katk sunulabilecektir. Teflekkür Çal flmadaki katk lar ndan dolay Selçuk Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tu ba fiener e teflekkür ederiz. Kaynaklar Artto, K., Kulvik, I., Poskela, J., and Turkulainen, V. (2011). The integrative role of the project management office in the front end of innovation. International Journal of Project Management, 29, Dai, C. X., and Wells, W. G. (2004). An exploration of project management office features and their relationship to project performance. International Journal of Project Management, 22, Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation, 1(1), Geuna, A. (1999). The economics of knowledge production: Funding and the structure of university research. Cheltenham (UK): Edward Elgar. Hansen, J. A., and Lehmann, M. (2006). Agents of change: Universities as development hubs. Journal of Cleaner Production, 14, Hobbs, B., Aubry, M., and Thuillier, D. (2008). The project management office as an organisational innovation. International Journal of Project Management, 26, Pemsel, S., and Wiewiora, A. (2013). Project management office a knowledge broker project-based organisations. International Journal of Project Management, 31, Söderlund, J. (2011). Theoretical foundations of project management. In P. W. G. Morris, J. K. Pinto, and J. Soderlund (Eds.), The Oxford handbook of project management (pp ). New York: Oxford University Press. Toker, U., and Gray, D. O. (2008). Innovation spaces: Workspace planning and innovation in U.S. university research centers. Research Policy, 37, URAP (2013). ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP 2013 Türkiye Genel S ralamas. 1 Mart 2013 tarihinde <http://tr.urapcenter.org/2013/ 2013_URAP_BASIN_ACIKLAMASI.pdf> adresinden eriflildi. Vorley, T., and Nelles, J. (2008). (Re)conceptualising the academy: Institutional development of and beyond the third mission. Higher Education Management and Policy, 20(3), Ward, L. (2000). Glossary of project management terms (2nd ed.). Arlington, VA: Esi International. Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods (3rd ed.). Applied Social Research Methods Series (Vol. 5). Thousand Oaks, CA: Sage. Youtie, J., and Shapira, P. (2008). Building an innovation hub: A case study of the transformation of university roles in regional technological and economic development. Research Policy, 37, Yüksekö retim Dergisi Journal of Higher Education

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Örnek Olay Çal flmas / Case Study www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi An integrated model proposal for project management in universities Hakk Gökbel 1,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1-

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç MADDE 1- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (PAMUKKALE TTO) PROJE HAZIRLAMADA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK MENTÖRLÜK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1365-1372 Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Destekli Proje Başvuru Prosedürü

Destekli Proje Başvuru Prosedürü Destekli Proje Başvuru Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/8 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU TEKNOLOJ VE YEN L K DESTEK PROGRAMLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac ; Türkiye

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas TEfiK LAT fiemasi YEREL VERG YÖNET M NDE YEN DÖNEM Erzurum Diyarbak r VERG DA RES BAfiKANLIKLARI VERG DA RES BAfiKANLIKLARI DA ILIMI Edirne stanbul Zonguldak Tekirda

Detaylı