ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar"

Transkript

1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu program, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde yayın ve sunum yapmaya özendirilmesi ve bilimsel etkinliklerin desteklenmesi amacına ilişkin esasları belirler. Tanımlar MADDE 2 (1) Bu ilkelerde geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir: a) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, b) Rektörlük: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünü, c) Yönetim Kurulu: OMÜ Yönetim Kurulunu, d) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerini, e) PYO: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisini, f) OMÜ AGED: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Gelişimi Destekleme Programını, g) AGED Kurulu: Akademik Gelişimi Destekleme Programı Kurulunu, h) TÜBİTAK UBYT: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programını, i) Uluslararası kitap: Uluslararası yayınevlerince basılmış ve uluslararası niteliği AGED Kurulu tarafından kabul edilmiş kitap, j) SCI exp: Science Citation Index expanded ı, k) SSCI: Social Science Citation Index i, l) AHCI: Art and Humanity Citation Index i, m) Atıf indeksleri: SCI, SCI exp, SSCI ve AHCI yı, n) Bütçe: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi bütçesini, o) Bilimsel etkinlik: Bilimsel amaçlı gerçekleştirilen kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform, kurs, konser, sergi, gösteri, bienal ve atölye çalışmalarını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Destekleme Programına Başvuru, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi AGED kurulu MADDE 3 (1)AGED Kurulu, bu programda belirtilen kapsamda yayınları olan ve yayınlarına bu kapsamdaki dergilerde atıflar yapılmış olan öğretim üyeleri arasından Sağlık, Fen, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Sanat alanları dikkate alınarak Rektör tarafından görevlendirilen en az üç ve en fazla yedi öğretim üyesinden oluşur. AGED Kurulu kendi içinden bir başkan ve raportör seçer. AGED Kurulu Proje Yönetim Ofisine bağlı olarak çalışan 1

2 bir kuruldur. AGED Kurulu üyeleri 4 yıllığına seçilir. Görev süresi biten üye aynı usul ile yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı MADDE 4 (1) AGED Kurulu ayda bir olağan toplanır. Yürütülmekte olan hizmetlerin gerektirdiği zamanlarda ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının olması gerekir. Kurul toplantılarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. AGED kurulunun görevleri MADDE 5 (1) AGED Kurulu başvuruların kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, iptali ve sonuçlandırılması, başvuru takviminin belirlenmesi, değiştirilmesi görevlerine ve ilgili formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir. AGED Kurulu gerektiğinde danışman(lar) görüşüne başvurabilir. Destek türleri MADDE 6 (1) Bu program kapsamında yapılacak destekler sekiz grupta ele alınır ve değerlendirilir. Bunlar; a) Uluslararası yayın teşvik programı (1924 Yayın Programı), b) Uluslararası yayınlara yapılan atıfları teşvik programı (1925 Atıf Programı), c) Doktora tez ödülü programı (1926 Doktora Ödülü Programı), d) Proje ödül programı (1928 Proje Ödül Programı) e) Uluslararası yayınlanmış araştırma ödül programı (1929 Uluslararası Yayınlanmış Araştırma Ödül Programı), f) Uluslararası etkinlik ödül programı (1930 Uluslararası Etkinlik Ödül Programı), g) Uluslararası dergi editörlüğü ödül programı (1931 Uluslararası Dergi Editörlüğü Ödül Programı) h) Ondokuz Mayıs Üniversitesi dergileri yayın teşvik programı (1932 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergileri Yayın Teşvik Programı) dır. Destek ve ödül başvurusu MADDE 7 (1) Destek ve ödül başvurusunda aşağıdaki ilkelere uyulur. a) Yayın Programı, Atıf Programı, Proje Ödül Programı, Uluslararası Yayın Ödül Programı, Uluslararası Etkinlik Ödül Programı, Uluslararası Dergi Editörlüğü Ödül Programına Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları, Doktora Ödülü Programına Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri başvuruda bulunabilir. MADDE 8 (1) Başvuru sahipleri bu kapsamdaki programlar için hazırlanan ilgili Akademik Gelişimi Destekleme Başvuru Formunu doldurarak, doğrudan Proje Yönetimi Ofisine yapar. 2

3 Tüm başvurularda ilgili formlar usulüne uygun doldurulmalıdır, usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirilmez. Başvuru zamanı MADDE 9 (1) Doktora Tez Ödülü Programı için başvurular her yıl Temmuz tarihleri arasında kabul edilir. Diğer tüm programlar için başvurular her yıl Mart tarihleri arasında yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular için hak iddia edilmez. Başvuru özellikleri 1924 Yayın Programı MADDE 10 (1) Yayın Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) Yayınlara yapılan teşvikler için dergiler TÜBİTAK UBYT dergi listesine göre A, B, C olmak üzere üç kategoride değerlendirilir. b) Türüne göre yayınlar iki grupta değerlendirilir. Yurt içi veya yurt dışından alınan patent, çeşit tescili, TÜBİTAK UBYT dergi listesinde yer alan bilimsel dergilerde yayınlanmış derleme (review), özgün araştırma makalesi niteliğindeki yayınlar, editör veya editörler grubunda yer almak ve uluslararası kitap veya kitap bölümü 1. grupta yer alır (A1, B1, C1). Olgu raporu, kısa not, teknik not tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu vb. yayınlar 2. grupta yer alır (A2, B2, C2). c) Editöre mektup türü yayınlar bu destek programı kapsamı dışındadır. d) Ondokuz Mayıs Üniversitesi adresi taşımayan yayınlar destek kapsamı dışında tutulur. e) Yayın Programından sağlanan teşvik sadece yayınlardaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarına uygulanır. f) Bir yayına verilen teşvik miktarı, yayındaki yazar sayısına bölünerek yalnız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarına verilir. g) Bir öğretim elemanına aynı yıl içinde C grubunda en fazla üç yayın ve iki çeşit tescili için teşvik verilir. h) Bir öğretim elemanına aynı yıl içinde en fazla 10 yayın için teşvik verilir. i) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde yayınlanmış yayınlar değerlendirmeye alınır, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz. j) Yayının yapıldığı yıla ait TÜBİTAK UBYT dergi listesi esas alınır ve aynı yıla ait ödül miktarı ile ödüllendirilir. k) Başvuru dosyasına teşvik talep edilen yayının elektronik kopyası eklenir. l) Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının bir yayınla ilgili olarak tek bir başvuru formu ile başvurmaları zorunludur Atıf Programı MADDE 11 (1) Atıf Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde, atıf indeksleri kapsamındaki dergiler ve uluslararası kitaplarda ki atıflar değerlendirmeye alınır. 3

4 b) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki yedi takvim yılı içinde atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış yayınlara ve uluslar arası kitaplara yapılan atıflar için başvuruda bulunulabilir, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz. c) Yapılan atıfların atıf indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış tam metin (kongre özetleri hariç) yayınlarda ve uluslararası kitaplarda, başkaları tarafından yapılması zorunludur. Kendi kendine yapılan atıflar kapsam dışıdır. d) Atıf Programından sağlanan teşvik sadece yayınlardaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarına uygulanır. e) Alınan atıflar ile atıf yapılan yayınların künyesini içeren liste başvuru dosyasına ilave edilir. f) Destek A, B ve C grubu olmak üzere üç grupta değerlendirilir. g) Sosyal Bilimler alanında en az üç, diğer alanlarda en az 30 atıf alan öğretim elemanlarına verilecek destek A grubunda yer alır. h) Sosyal Bilimler alanında iki, diğer alanlarda arasında atıf alan öğretim elemanlarına verilecek destek B grubunda yer alır. i) Sosyal Bilimler alanında bir, diğer alanlarda arasında atıf alan öğretim elemanlarına verilecek destek C grubunda yer alır. j) Başvuruda bulunan öğretim elemanlarından, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar olmak üzere üç alandan, her birinde A grubunda en fazla atıfa sahip üç öğretim elemanına ödül sertifikası verilir. k) Süre kısıtlaması olmaksızın 100 ün üzerinde atıfa sahip yayınların ilk yazarına ödül sertifikası verilir. Bu ödül kapsamında her bir yayın için yalnız bir defa başvuruda bulunulabilir Doktora Ödülü Programı MADDE 12 (1) Doktora Ödülü Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) Araştırma etkinliklerini özendirmek ve başarılı araştırmacıları ödüllendirmek üzere her yıl Fen, Sağlık, Sosyal ve Güzel Sanatlar alanlarında birer doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik sahibine tez ödülü verilir. b) Doktora Tez Ödülü bilimsel niteliği üstün, bilimsel literatüre özgün katkıda bulunan tezlere verilir. Sağlık ve Fen Bilimleri alanlarında, tezden üretilen makalelerin, TÜBİTAK A sınıfında yer alan uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmak üzere kabul edilmiş veya yayınlanmış olması koşulu aranır. Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanlarında ise, tezden üretilen makalelerin, ulusal dergi veya kitaplarda yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması veya yayınlanmış olması koşulu aranır. c) Başvurular gerekçeleriyle birlikte, tez danışmanı öğretim üyesi tarafından, Proje Yönetimi Ofisine yapılır. Tezin kabul edildiğine dair ilgili birim Yönetim Kurulu kararının birlikte gönderilmesi gerekmektedir. d) Başvurunun yapıldığı takvim yılı ve önceki iki takvim yılı içinde sonuçlanmış tezler için başvuruda bulunulabilir, daha eski tezler değerlendirmeye alınmaz. e) Ödül sertifikası tez sahibine ve tez danışmanına verilir. 4

5 1928 Proje Ödül Programı MADDE 13 (1) Proje Ödül Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) Avrupa Birliği Çerçeve Programları, TÜBİTAK ve hibe programlarına proje hazırlamayı özendirme programıdır. b) Başvurunun yapıldığı takvim yılı ve önceki takvim yılı içindeki Avrupa Birliği ve TÜBİTAK proje başvuruları değerlendirmeye alınır. c) Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına proje koordinatörü, proje ortağı ve Fikirler Özel Programına baş araştırmacı olarak proje teklifi sunan öğretim elemanları ile Proje Ödül Programına başvurabilir. d) Ödül ayrı ayrı kategorilerde değerlendirilir. e) Avrupa Araştırma Konseyi tarafından fonlanmasına karar verilmiş projeleri sunanlara verilecek ödül A grubunda yer alır. f) Avrupa Araştırma Konseyi tarafından yapılan değerlendirmede eşik üstü bulunan, ancak fon yetersizliği nedeniyle desteklenemeyen projeleri sunanlara verilecek ödül B grubunda yer alır. g) Avrupa Araştırma Konseyi tarafından panel değerlendirmesinde eşik altı puan almışsa, projeleri sunanlara verilecek ödül C grubunda yer alır. h) Öğretim elemanının projedeki görevine göre ödül iki gruba ayrılır. Başvuru sahibi proje koordinatörü veya Fikirler Özel Programında baş araştırmacı ise 1 grupta (A1, B1, C1), proje ortağı ise 2. grupta (A2, B2, C2) yer alır. i) Başvuru sahibi her bir proje başvurusu için, belirtilen destek kategorilerinden sadece biri ile ödüllendirilir. j) Başvuruda bulunan proje koordinatörü, baş araştırmacı veya proje ortağının projesine ilişkin tüm formlar ile komisyon tarafından iletilen değerlendirme raporunu başvuru dosyasına eklemelidir. k) TÜBİTAK tarafından proje desteği için başvuruda bulunan veya destek almış projelerin yürütücüleri Proje Ödül Programına başvurabilir. Projenin TÜBİTAK tarafından değerlendirmek üzere kabul edildiğine veya desteklendiğine dair belge başvuru dosyasına eklenmelidir. l) TÜBİTAK tarafından hızlı destek dışında proje desteği ( TL ve üzeri) almış projelerin yürütücüleri A kategorisinde ödüllendirilir. m) TÜBİTAK tarafından hızlı destek dışında proje desteği ( TL den az) almış projelerin yürütücüleri B kategorisinde ödüllendirilir. n) TÜBİTAK tarafından hızlı destek proje desteği almış projelerin yürütücüleri ile hızlı destek dışında proje desteği başvurusunda bulunmuş ve değerlendirmeye alınmış ama destek alamayan projelerin yürütücüleri C kategorisinde ödüllendirilir. C kategorisinde başvuru sahibinin en fazla iki başvurusuna ödül verilebilir. o) Hibe Programları kapsamında Katılım Öncesi Yardım Programı (IPA), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Ortak Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İŞKUR v.b. kuruluşlara proje desteği için başvuruda bulunan veya destek almış projelerin yürütücüleri ve ortakları Proje Ödül Programı na başvurabilir. ö ) Hibe Programları tarafından fonlanmasına karar verilen projeleri sunanlara verilecek ödül A grubunda ( Proje Yürütücüsü : A1, Proje Ortağı : A2 ) yer alır. 5

6 1929 Uluslararası Yayınlanmış Araştırma Ödül Programı MADDE 14 (1) Uluslararası Yayınlanmış Araştırma Ödül Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) OMÜ öğretim elemanlarını uluslararası düzeyde araştırma makalesi yayınlamayı özendirme programıdır. b) Bu programda yalnız TÜBİTAK UBYT dergi listesinde A ve B grubunda yer alan dergilerde, tam metin olarak yayınlanmış özgün araştırma makaleleri değerlendirmeye alınır. c) Derleme, olgu raporu, kısa not, teknik not, tartışma, araştırma sonuçlarının ön duyurusu ve editöre mektup türü yayınlar bu program kapsamı dışındadır. d) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde yayınlanmış yayınlar değerlendirmeye alınır, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz. e) Başvurunun değerlendirilmesinde yayının yapıldığı yıla ait TÜBİTAK UBYT dergi listesi esas alınır. f) Ondokuz Mayıs Üniversitesi adresi taşımayan yayınlar destek kapsamı dışında tutulur. g) Ödül programına sadece yayınlardaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları başvuruda bulunabilir. h) Başvuruda bulunan öğretim elemanlarından en fazla A ve B grubunda yer alan dergilerde tam metin olarak yayınlanmış özgün araştırma makalesine sahip üç öğretim elemanına ödül sertifikası verilir Uluslararası Etkinlik Ödül Programı MADDE 15 (1) Uluslararası Etkinlik Ödül Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) Uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinlerde davetli olarak konuşma, sunum yapan, bildirileri veya sunumları bilimsel ve sanatsal etkinlik düzenleme komitesi tarafından ödüllendirilen öğretim elemanlarını özendirme programıdır. b) Uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinlikler; uluslararası düzeyde yurt dışında gerçekleştirilen kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, platform, kurs, konser, sergi, bienal ve atölye çalışmaları ile yurt içinde uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kongre ve bienaldir. c) Uluslararası etkinlik, düzenleme komitesinde görev alanların, katılımcı ve konuşmacı olarak katılanların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve özel durumlar dışında her seferinde farklı bir ülkede düzenlenen etkinliktir. d) Son bir yılda birden fazla uluslararası bilimsel etkinliğe çağrılı konuşmacı olarak katılan öğretim elemanları bu programa başvurabilir. e) Son bir yılda, çağrılı olarak uluslararası düzeyde kişi veya grup olarak birden fazla etkinlikte (Festival, konser, gösteri, dinleti, sergi, bienal, atölye çalışması, proje uygulama, vb) yer alan özgün sanat eserleri, tasarımlar veya yorum çalışmaları olan öğretim elemanları etkinlik ödül programına başvurabilir. Sanatsal etkinliklerin, uluslararası bilimsel/sanatsal kurulu veya hakemler tarafından kabul görmesi veya böyle bir kurul adına davet edilmiş olması gereklidir. f) Başvuruda bulunan öğretim elemanlarından en fazla konuşma veya sanatsal sunuma sahip üç öğretim elemanına ödül sertifikası verilir. 6

7 g) Son bir yılda, uluslararası jürili yarışmalarda, kişisel sanat/tasarım etkinlikleri ile ödül alan öğretim elemanlarına ödül sertifikası verilir. h) Son bir yılda uluslararası kongrelerde bildirileri ile ödül alan öğretim elemanlarına ödül sertifikası verilir. i) Son bir yılda üniversitemizde uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, kurs, konser, sergi, düzenleyen öğretim elemanlarına ödül sertifikası verilir Dergi Editörlüğü Ödül Programı MADDE 16 (1) Dergi Editörlüğü Ödül Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) OMÜ öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde yayınlanan dergilerde editör veya editörler kurulunda görev yapmalarını özendirme programıdır. b) TÜBİTAK UBYT dergi listesinde yer alan dergilerde editör veya editörler kurulunda yer alan öğretim elemanlarına ödül sertifikası verilir. c) Başvurunun değerlendirilmesinde derginin yayınlandığı yıla ait TÜBİTAK UBYT dergi listesi esas alınır. d) Başvurunun yapıldığı takvim yılından, önceki takvim yılı içinde yayınlanmış dergiler değerlendirmeye alınır, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz. e) Bu program kapsamında her bir dergi için bir defa başvuruda bulunulabilir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergileri Yayın Teşvik Programı MADDE 17 (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergileri Yayın Teşvik Programının uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) Bu programda yalnız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dergilerinde tam metin olarak yayınlanmış özgün araştırma makaleleri değerlendirmeye alınır. b) Derleme, olgu raporu, kısa not, teknik not, tartışma, araştırma sonuçlarının ön duyurusu ve editöre mektup türü yayınlar bu program kapsamı dışındadır. c) Ondokuz Mayıs Üniversitesi adresi taşımayan yayınlar destek kapsamı dışında tutulur. d) Teşvik Programından sağlanan teşvik sadece yayınlardaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarına uygulanır. e) Bir yayına verilen teşvik miktarı, yayındaki yazar sayısına bölünerek yalnız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarına verilir. f) Başvurunun yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı içinde yayınlanmış yayınlar değerlendirmeye alınır, daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz. g) Başvuru dosyasına teşvik talep edilen yayının elektronik kopyası eklenir. h) Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının bir yayınla ilgili olarak tek bir başvuru formu ile başvurmaları zorunludur. i) Başvuruda bulunulan yayınlardan her bir dergi için AGED kurulunca seçilen üç araştırma makalesi yazarlarına ödül sertifikası verilir. Değerlendirme MADDE 18 (1) Başvurular, AGED Kurulu tarafından değerlendirilir. Akademik Gelişimi Destekleme Programlarında başvurulan eserlerin veya etkinliklerin yeterli düzeyde 7

8 bulunmaması halinde ödül ve teşvik verilmeyebilir. AGED Kurulu kararları Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünün onayı ile yürürlüğe girer. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Geçici Madde 1 (1) tarihinde, Senato da kabul edilen Madde 11 (1)/b deki değişiklik: Sosyal Bilimler Alanı nda 2011 yılı başvuruları için uygulanır. Bu kapsamda Senato kararının yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yapılan başvurular değerlendirmeye alınır. MADDE 19 (1) Bu ilkelerde öngörülmeyen hususlarda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü, AGED Kurulunun görüşünü alarak karar verir. Yürürlük MADDE 20 (1) Bu ilkeler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 21 (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 8

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN AKADEMİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA YÖNERGESİ 12.03.2009 tarihli Senato Toplantısında alınan 2009/44 sayılı karar ile kabul edilmiştir. 18.08.2010 tarih ve 2010/164 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır. 09.12.2010 tarih ve 2010/219 sayılı

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ SUNUŞ Değerli Gazililer, Kurallar ve kriterlerin yönettiği, kurumsallaşmış bir

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Bingöl Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde yapılacak olan her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ Amaç: MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş olan yayınlara ilişkin stratejik hedefler

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 03.12.2009 Tarihli Senato Kararı ( Ankara Üniversitesi Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi (BİYEP), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYEP) Uygulama Yönergesi ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı