Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

2 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na : Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi (Banka) nın, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir, nakit akım ve özkaynak değişim tablolarını denetlemek üzere görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen denetime dayanarak bu mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, bağımsız denetimin mali tablolarda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve açıklamalara ilişkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve doğrulanmasının yanı sıra, uygulanan muhasebe standartlarının ve yönetim tarafından yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun değerlendirilmesini içermektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 15 Şubat 2006 tarihli bağımsız denetim raporumuzda belirtildiği üzere Banka, mali tablolarını ilk defa 1 Ocak 2005 tarihinden sonra 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun Hesap ve Kayıt Düzeni başlıklı 13.maddesi hükmü çerçevesinde yürürlükte bulunan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne (MUY) uygun olarak hazırladığından ve daha önceki hesap dönemlerinde söz konusu yönetmelik uygulanmadığından, 3 Şubat 2006 tarihli raporun ekinde yer alan mali tablolar ve dipnotları MUY un mali tabloların ve ilgili mali tablo dipnotlarının karşılaştırmalı olarak sunulmasını öngören standardına uygun olarak karşılaştırmalı olarak sunulamamış ve bu husus dolayısıyla şartlı görüş bildirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarihli, BDDK.DZM.2/13/1-c nolu yazısı ile Banka nın 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan mali tablolarının karşılaştırmalı olarak, sadece Banka nın internet sitesinde yayımlanmak üzere hazırlanmasını istemiş bulunmaktadır. Bunun üzerine Banka söz konusu karşılaştırmalı mali tabloları hazırlayarak ilişikte sunmuştur. Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37. nci maddesi ve bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

3 Bu rapor daha önce yayımlanmış ve düzenlenme tarihi 15 Şubat 2006 olan raporumuzu değiştirmekte olup söz konusu rapor geçersizdir. Yukarıda 3 numaralı paragrafta izah edildiği üzere, BDDK nın talebi üzerine, ilişikteki mali tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarda 15 Şubat 2006 tarihli raporun ekinde yer alan mali tablolar ve dipnotlara ek olarak karşılaştırmalı bir şekilde, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait bilanço, bilanço dışı yükümlülükler, gelir, nakit akım, özkaynak değişim, ve kar dağıtım tabloları ile mali tablo dipnotlarına yer verilmiştir. Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Müşfik Cantekinler, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 23 Haziran 2006 İstanbul, Türkiye (2)

4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka ın tarihçesi 1 II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar 1 IV. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi 2 V. Diğer bilgiler 2 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR I. Bilançolar 3 II. Bilanço dışı yükümlülükler tabloları 5 III. Gelir tabloları 6 IV. Nakit akım tabloları 7 V. Özkaynak değişim tabloları 8 VI. Kar dağıtım tabloları 9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 10 II. Muhasebe politikaları ve değerleme esaslarında yapılan değişiklikler 10 III. Yabancı para varlık ve borçlar 11 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 11 V. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar 11 VI. Kar payı gelir ve giderine ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 VII. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 VIII. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 IX. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve Banka kaynaklı kullandırılan fonlar ve alacaklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 X. İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 13 XI. Krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 13 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 13 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 14 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 14 XV. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar 15 XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar 15 XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 15 XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 16 XIX. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 16 XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklama ve dipnotlar 16 XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 17 XXII. Emanetteki menkul kıymetler 17 XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklama ve dipnotlar 17 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Finansal araçların kullanımı stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 18 II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar 18 III. Kredi riskine ilişkin açıklamalar 21 IV. Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 23 V. Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 24 VI. Likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 25 VII. Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değerle gösterilmesine ilişkin açıklamalar 26 VIII. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 27 IX. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar 27 BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Aktif kalemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 28 II. Pasif kalemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 39 III. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 47 IV. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 51 V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 55 VI. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 56 VII. Özel finans kurumlarının birleşme ve devirleri ile özel finans kurumlarınca iktisap edilen ortaklıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar 58 VIII. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklama ve dipnotlar 59 IX. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 61 X. Banka nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şubeleri ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin bilgiler 63 XI. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 64 ALTINCI BÖLÜM DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Diğer açıklamalar, bilançoyu önemli ölçüde etkileyen yada bilançonun açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 65 YEDİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 66 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 66

5 NİN 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Yönetim merkezi adresi : Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy / İSTANBUL Telefon numarası : Fax numarası : Elektronik site adresi : Elektronik posta adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Özel Finans Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 19 Sayılı Tebliğ e göre hazırlanan konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Banka mız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden, ifade edilerek hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 23 Haziran 2006 Adnan Ertem Ufuk Uyan Ufuk Uyan İsmail Hakkı Yeşilyurt İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı yerine Bütçe ve Raporlama Müdürü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Ali Akay / Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürü Tel No: Fax No:

6 MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Banka nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Banka nı Tarihçesi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) 28 Şubat 1989 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ndan aldığı izinle kurulmuş olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde başlamıştır. Ana faaliyet alanı, Banka nın kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Katılma Hesapları yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak işlemlerini kapsamaktadır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Banka, 67 kurumsal ve bireysel (31 Aralık ), 1 kıyı bankacılığı şubesi (31 Aralık ) ile faaliyetlerini sürdürmektedir. II. Banka nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan Veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, varsa bu Hususlarda yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Banka hisselerinin %62.23 ü Kuveyt te mükim Kuwait Finance House a, %18.72 si Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları na, %9.00 u Kuveyt te mükim The Public Institution For Social Security e ve %9.00 u Islamic Development Bank a ait olup geriye kalan %1.05 oranındaki hisseler diğer gerçek ve tüzel kişilere aittir. III. Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri, Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Banka da Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar İSİM Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Göreve Atanmadan Önceki Bankacılık veya İşletmecilik Deneyimi (Yıl) Mohammad S.A.I. ALOMAR Yönetim Kurulu Başkanı 19/07/2000 Üniversite 17 Abdullah TİVNİKLİ Y.K. Başkan Yardımcısı 16/05/2001 Yüksek Lisans 20 Azfar Hussain QARNI Y.K. Üyesi 17/03/2003 Yüksek Lisans 20 Rashed Salem AL FARHAN Y.K. Üyesi 16/01/1989 Üniversite 26 Osman Niyazi AKÇAY Y.K. Üyesi 20/04/2004 Üniversite - Adnan ERTEM Y.K. Üyesi 09/09/2002 Doktora 11 Ufuk UYAN Genel Müdür 10/05/1999 Yüksek Lisans 23 Fawaz Al-ISSA Gnl.Md.Baş Yardımcısı 22/08/2001 Üniversite 15 Hakan COŞKUN Gnl Md. Yrd. 18/03/2002 Yüksek Lisans 19 Ahmet Süleyman KARAKAYA Gnl Md. Yrd. 14/01/2003 Üniversite 23 Bilal SAYIN Gnl Md. Yrd. 20/08/2003 Üniversite 14 Haluk ELÇİ Gnl Md. Yrd. 21/09/2004 Yüksek Lisans 8 Hüseyin Cevdet YILMAZ Gnl Md. Yrd. 16/12/2003 Üniversite 13 İrfan YILMAZ Gnl Md. Yrd. 27/10/2005 Lisans 16 Ruşen Ahmet ALBAYRAK Gnl Md. Yrd. 05/05/2005 Yüksek Lisans 17 Kashif Saeed KHAN Gnl Md. Yrd. 11/05/2005 Lisans 10 Prof.Dr. Sabahattin ZAİM Denetçi 12/04/1995 Üniversite 45 Asım ÖZGÖZÜKARA Denetçi 22/11/1988 Üniversite 40 Aslı Ceren İNANÇ Denetçi 07/05/2004 Üniversite - Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarının Banka sermayesindeki pay oranı %0.13 tür (31 Aralık %0.12). (1)

7 IV. Banka nın Hizmet Türü Ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi Banka nın faaliyet alanı, kurumsal bankacılık, uluslararası bankacılık hizmetleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı işlemlerini kapsamaktadır. Banka nın ana faaliyet alanı faizsiz bankacılık kuralları içerisinde cari hesaplar ve kar/zarar katılma hesapları yoluyla fon toplayıp müşterilerine kullandırmaktır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Banka 68 şube (31 Aralık ) ve 1,265 personeli (31 Aralık ) ile faaliyet göstermektedir. V. Diğer Bilgiler a) Banka nın Ticaret Ünvanı: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. dir. b) Yönetim Merkezinin Adresi, Telefon ve Faks Numaraları Yönetim Adresi : Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy/İstanbul Telefon : Fax : c) Elektronik Site Adresi ve Elektronik Posta Adresi Elektronik Site Adresi : www. kuveytturk.com.tr Elektronik Posta Adresi : d) Raporlama Dönemi: 1 Ocak 31 Aralık 2005 e) Mali tablolar ve bu mali tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak hazırlanmıştır. (2)

8 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR I. Bilançolar II. Bilanço Dışı Yükümlülükler Tabloları III. Gelir Tabloları IV. Nakit Akım Tabloları V. Özkaynak Değişim Tabloları VI. Kar Dağıtım Tabloları

9 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 85,280 34, ,468 17,992 19,967 37, Kasa 20, ,529 15,659-15, Efektif Deposu - 33,549 33,549-16,832 16, T.C. Merkez Bankası 64, , Diğer ,214 2,771 4,985 II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (2) ,228 9, Hisse Senetleri ,228 9, Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) 59, , ,461 19, , , Bankalar ve Özel Finans Kurumları 59, , ,461 19, , , Yurtiçi Bankalar ve Özel Finans Kurumları 14,706 44,945 59,651 7,766 75,908 83, Yurtdışı Bankalar ve Finans Kuruluşları 45, , ,810 12,000 59,457 71, Yurtdışı Merkez ve Şubeler IV. PARA PİYASALARI V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (4) - 14,102 14,102-11,408 11, Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler - 14,102 14,102-11,408 11,408 VI. KREDİLER (5) 1,466,296 39,432 1,505, ,455 38, , Kısa Vadeli 615,081 23, , ,550 30, , Orta ve Uzun Vadeli 797,049 16, , ,015 8, , Takipteki Krediler 101, , , , Özel Karşılıklar (-) (46,846) - (46,846) (94,675) - (94,675) VII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (6) VIII. KONSOLİDASYON DIŞI IŞTİRAKLER (Net) (7) Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler IX. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 9,478-9,478 6,778-6, Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar 9,478-9,478 6,778-6,778 X. KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) (9) XI. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) 146, , , , Finansal Kiralama Alacakları 174, , , , Kazanılmamış Gelirler ( - ) (27,753) - (27,753) (32,108) - (32,108) 12.3 Faaliyet Kiralaması Alacakları XII. ZORUNLU KARŞILIKLAR - 130, ,140 20, , ,463 XIII. MUHTELİF ALACAKLAR (11) , ,113 1,987 XIV. KAR PAYI VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (12) 29,706 1,744 31,450 15, , Krediler 28,629 1,401 30,030 13, , Menkul Değerler Diğer 1, ,225 1, ,205 XV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 52, ,900 50, , Defter Değeri 72, ,590 66, , Birikmiş Amortismanlar ( - ) (19,635) (55) (19,690) (15,916) (25) (15,941) XVI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (14) 1, ,920 1, , Şerefiye Diğer 3, ,154 2, , Birikmiş Amortismanlar ( - ) (1,981) (253) (2,234) (1,243) (144) (1,387) XVII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (15) 18,909-18,909 18,909-18,909 XVIII. DİĞER AKTİFLER (16) 23, ,175 35,649 2,270 37,919 AKTİF TOPLAMI 1,895, ,711 2,339,928 1,220, ,722 1,541,421 (3)

10 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. TOPLANAN FONLAR (1) 789,530 1,110,241 1,899, , ,183 1,293, Özel Cari Hesaplar 186, , ,823 82, , , Katılma Hesapları 602, ,967 1,489, , ,172 1,041,378 II. PARA PİYASALARI III. ALINAN KREDİLER (2) - 167, ,952-19,460 19, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler - 167, ,952-19,460 19, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 167, ,952-19,460 19,460 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (3) V. MUHTELİF BORÇLAR (4) 16, ,204 9,238 1,606 10,844 VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5) 4,542 1,681 6,223 2,722 2,258 4,980 VII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (6) 4,698-4,698 3,967-3,967 VIII. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (7) Finansal Kiralama Borçları Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (43) (43) - (20) (20) IX. KAR PAYI VE GİDER REESKONTLARI (8) 7,852 6,865 14,717 3,782 3,707 7, Katılma Hesapları 7,852 4,430 12,282 3,772 3,415 7, Kullanılan Krediler - 2,374 2, Diğer X. KARŞILIKLAR (9) 14, ,742 16,233 1,279 17, Genel Karşılıklar 8, ,550 5, , Kıdem Tazminatı Karşılığı ,634-2, Vergi Karşılığı Diğer Karşılıklar 5,301-5,301 7, ,166 XI. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (9) XII. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XIII. AZINLIK HAKLARI (17) XIV. ÖZKAYNAKLAR (10) 207,568 5, , ,319 1, , Ödenmiş Sermaye 200, , , , Sermaye Yedekleri ,467-21, Hisse Senedi İhraç Primleri (11) Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (12) Yeniden Değerleme Fonu (13) Yeniden Değerleme Değer Artışı (14) Diğer Sermaye Yedekleri ,467-21, Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Kâr Yedekleri 13,838-13,838 22,831-22, Yasal Yedekler (15) 4,586-4,586 10,516-10, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (16) 9,252-9,252 12,315-12, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar (6,458) 5,617 (841) (61,085) 1,209 (59,876) Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları (30,645) - (30,645) (69,408) - (69,408) Grubun Payı (30,645) - (30,645) (69,408) - (69,408) Azınlık Hakları (17) Dönem Net Kâr ve Zararı 24,187 5,617 29,804 8,323 1,209 9, Grubun Payı 24,187 5,617 29,804 8,323 1,209 9, Azınlık Hakları PASİF TOPLAMI 1,045,291 1,294,637 2,339, , ,045 1,541,421 (4)

11 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 345, , , , , ,820 I. GARANTİ ve KEFALETLER (2), (4), (5) 180, , ,077 62, , , Teminat Mektupları 180,243 87, ,182 62,983 75, , Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 41,489 5,082 46,571 18,819 10,095 28, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 138,754 82, ,611 44,164 65, , Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri - 5,555 5,555-4,374 4, İthalat Kabul Kredileri - 5,555 5,555-4,374 4, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 82,310 82,310-66,193 66, Belgeli Akreditifler - 34,018 34,018-21,023 21, Diğer Akreditifler - 48,292 48,292-45,170 45, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (2), (5) 164,774 24, , , , Cayılamaz Taahhütler 164,774 24, , , , Vadeli, Aktif Değer Alım-Satım Taahhütleri 6,755 24,337 31, Katılma Hesabı Alım Satım Taahhütlerimiz İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 130, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 27,798-27,798 39,504-39, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (3) - 37,829 37,829 57, , , Vadeli Alım-Satım İşlemleri - 37,829 37,829 57, , , Vadeli Döviz Alım İşlemleri - 18,925 18,925 57,792 48, , Vadeli Döviz Satım İşlemleri - 18,904 18, , , Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV + V+VI) 2,729,239 3,376,694 6,105,933 1,135,117 1,275,782 2,410,899 IV. EMANET KIYMETLER (6) 452,203 32, , ,477 97, , Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler 376,966 4, , ,032 42, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 74,937 27, ,139 37,253 55,406 92, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 2,277,036 3,344,441 5,621, ,640 1,178,075 2,020, Menkul Kıymetler 2,059-2, Teminat Senetleri 56, , ,209 13, , , Emtia 566,278 46, , ,952 47, , Varant Gayrimenkul 1,338, ,413 1,807, , , , Diğer Rehinli Kıymetler 312,882 2,535,041 2,847,923 88, , , Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 3,074,256 3,614,694 6,688,950 1,408,037 1,576,682 2,984,719 (5)

12 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN GELİR TABLOLARI GELİR TABLOSU Dipnot Toplam Toplam I. KAR PAYI GELİRLERİ (1) 168, , Kredilerden Alınan Kar Payları 133, , TP Kredilerden Alınan Kar Payları 129, , Kısa Vadeli Kredilerden 65,469 41, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 64,218 65, YP Kredilerden Alınan Kar Payları 3, Kısa Vadeli Kredilerden 1, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1, Takipteki Alacaklardan Alınan Kar Payları 344 1, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 4,764 3, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarından Alınan Gelirler 10,442 7, T.C.Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarından Yurtdışı Bankalar ve Mali Kuruluşlardan 10,442 7, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden Finansal Kiralama Gelirleri 20,251 18, Diğer Kar Payı Gelirleri - - II. KAR PAYI GİDERLERİ (2) 97,688 72, Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları 92,789 71, TP Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları 66,423 51, Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1, Gerçek Kişi Ticari Olmayan 60,064 47, Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar 3,819 3, Diğer Kuruluşlar YP Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları 26,366 20, Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2,007 2, Gerçek Kişi Ticari Olmayan 22,356 17, Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar 1, Diğer Kuruluşlar Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları 4, T.C.Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarına Yurtdışı Bankalara 4, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri 37 - III. NET KAR PAYI GELİRİ [ I - II ] 70,857 65,858 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 39,281 21, Alınan Ücret ve Komisyonlar 46,863 27, Nakdi Kredilerden 22,221 15, Gayri Nakdi Kredilerden 2,966 5, Diğer 21,676 7, Verilen Ücret ve Komisyonlar 7,582 6, Nakdi Kredilere Gayri Nakdi Kredilere Diğer 7,296 6,240 V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - VI. NET TİCARİ KAR/ZARAR 40,041 5, Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı (Net) 9,114 7, Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 9,193 12, Türev Finansal Araçlardan Karlar 4,407 7, Diğer 4,786 5, Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 79 4, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 51 3, Diğer 28 1, Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı (Net ) 30,927 (2,476) Kambiyo Karı 267, , Kambiyo Zararı (-) (236,379) (182,835) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (3) 22,698 10,753 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 172, ,973 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (4) 17,651 18,267 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5) 125,877 74,819 XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 29,349 9,887 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/(ZARAR) (6) XIII. NET PARASAL POZİSYON KARI / ZARARI - (1,748) XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 29,804 8,139 XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) (7) - 1,393 XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KAR/ZARARI (XIV-XV) 29,804 9,532 XVII. VERGİ SONRASI OLAGANÜSTÜ KAR/ZARAR Vergi Sonrası Olağanüstü Kar/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kara İlişkin Vergi Karşılığı (-) - - XVIII. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-) - - XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII) (8) 29,804 9, Grubun Kârı / Zararı 29,804 9, Azınlık Hakları Kârı / Zararı Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam YTL) (6)

13 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN NAKİT AKIM TABLOLARI NAKIT AKIMLARI TABLOSU Dipnot A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 82,279 49, Alınan Kâr Payları 152, , Ödenen Kâr Payları (90,714) (72,472) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 39,281 21, Elde Edilen Diğer Kazançlar 21,719 10, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 344 1, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (43,830) (33,453) Ödenen Vergiler (3,294) (3,698) Olağandışı Kalemler Diğer (1) 5,758 (15,900) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 125,394 (81,960) Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış 9,228 (177) Bankalar ve Özel Finans Kurumları Hesabındaki Net (Artış) Azalış 4,228 4, Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (656,468) (335,192) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 5,997 (37,014) Bankalar ve Özel Finans Kurumlardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) 704, , Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 49,688 19, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 8,653 (7,333) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 207,673 (32,102) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI (14,929) (27,182) II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (14,929) (27,182) 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar (2) (2,700) (6,465) 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar (3) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (11,721) (14,194) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 2, Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler (2,694) (6,523) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Olağandışı Kalemler Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI ,140 III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları - 77, Temettü Ödemeleri (147) (405) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Olağandışı Kalemler Diğer 706 (530) IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi - (14,859) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 193,396 17,856 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (4) 209, ,865 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5) 402, ,862 (7)

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eurobank Tekfen A.Ş. Yönetim Kurulu na:

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı