Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

2 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na : Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi (Banka) nın, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir, nakit akım ve özkaynak değişim tablolarını denetlemek üzere görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen denetime dayanarak bu mali tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Denetim, 5411 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, bağımsız denetimin mali tablolarda önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve açıklamalara ilişkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve doğrulanmasının yanı sıra, uygulanan muhasebe standartlarının ve yönetim tarafından yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun değerlendirilmesini içermektedir. Gerçekleştirilen denetimin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 15 Şubat 2006 tarihli bağımsız denetim raporumuzda belirtildiği üzere Banka, mali tablolarını ilk defa 1 Ocak 2005 tarihinden sonra 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun Hesap ve Kayıt Düzeni başlıklı 13.maddesi hükmü çerçevesinde yürürlükte bulunan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne (MUY) uygun olarak hazırladığından ve daha önceki hesap dönemlerinde söz konusu yönetmelik uygulanmadığından, 3 Şubat 2006 tarihli raporun ekinde yer alan mali tablolar ve dipnotları MUY un mali tabloların ve ilgili mali tablo dipnotlarının karşılaştırmalı olarak sunulmasını öngören standardına uygun olarak karşılaştırmalı olarak sunulamamış ve bu husus dolayısıyla şartlı görüş bildirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarihli, BDDK.DZM.2/13/1-c nolu yazısı ile Banka nın 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan mali tablolarının karşılaştırmalı olarak, sadece Banka nın internet sitesinde yayımlanmak üzere hazırlanmasını istemiş bulunmaktadır. Bunun üzerine Banka söz konusu karşılaştırmalı mali tabloları hazırlayarak ilişikte sunmuştur. Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37. nci maddesi ve bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

3 Bu rapor daha önce yayımlanmış ve düzenlenme tarihi 15 Şubat 2006 olan raporumuzu değiştirmekte olup söz konusu rapor geçersizdir. Yukarıda 3 numaralı paragrafta izah edildiği üzere, BDDK nın talebi üzerine, ilişikteki mali tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarda 15 Şubat 2006 tarihli raporun ekinde yer alan mali tablolar ve dipnotlara ek olarak karşılaştırmalı bir şekilde, 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait bilanço, bilanço dışı yükümlülükler, gelir, nakit akım, özkaynak değişim, ve kar dağıtım tabloları ile mali tablo dipnotlarına yer verilmiştir. Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Müşfik Cantekinler, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 23 Haziran 2006 İstanbul, Türkiye (2)

4 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka ın tarihçesi 1 II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar 1 IV. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi 2 V. Diğer bilgiler 2 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR I. Bilançolar 3 II. Bilanço dışı yükümlülükler tabloları 5 III. Gelir tabloları 6 IV. Nakit akım tabloları 7 V. Özkaynak değişim tabloları 8 VI. Kar dağıtım tabloları 9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 10 II. Muhasebe politikaları ve değerleme esaslarında yapılan değişiklikler 10 III. Yabancı para varlık ve borçlar 11 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 11 V. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar 11 VI. Kar payı gelir ve giderine ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 VII. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 VIII. Alım satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 IX. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve Banka kaynaklı kullandırılan fonlar ve alacaklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 X. İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 13 XI. Krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 13 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 13 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 14 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 14 XV. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar 15 XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar 15 XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 15 XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 16 XIX. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 16 XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklama ve dipnotlar 16 XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 17 XXII. Emanetteki menkul kıymetler 17 XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklama ve dipnotlar 17 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Finansal araçların kullanımı stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 18 II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar 18 III. Kredi riskine ilişkin açıklamalar 21 IV. Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 23 V. Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 24 VI. Likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar 25 VII. Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değerle gösterilmesine ilişkin açıklamalar 26 VIII. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 27 IX. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar 27 BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Aktif kalemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 28 II. Pasif kalemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar 39 III. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 47 IV. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 51 V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 55 VI. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 56 VII. Özel finans kurumlarının birleşme ve devirleri ile özel finans kurumlarınca iktisap edilen ortaklıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar 58 VIII. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklama ve dipnotlar 59 IX. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 61 X. Banka nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şubeleri ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin bilgiler 63 XI. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 64 ALTINCI BÖLÜM DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. Diğer açıklamalar, bilançoyu önemli ölçüde etkileyen yada bilançonun açık yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar 65 YEDİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 66 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 66

5 NİN 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Yönetim merkezi adresi : Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy / İSTANBUL Telefon numarası : Fax numarası : Elektronik site adresi : Elektronik posta adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Özel Finans Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 19 Sayılı Tebliğ e göre hazırlanan konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler ile Banka mız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden, ifade edilerek hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. 23 Haziran 2006 Adnan Ertem Ufuk Uyan Ufuk Uyan İsmail Hakkı Yeşilyurt İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı yerine Bütçe ve Raporlama Müdürü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Ali Akay / Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürü Tel No: Fax No:

6 MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Banka nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Banka nı Tarihçesi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) 28 Şubat 1989 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ndan aldığı izinle kurulmuş olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde başlamıştır. Ana faaliyet alanı, Banka nın kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Katılma Hesapları yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak işlemlerini kapsamaktadır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Banka, 67 kurumsal ve bireysel (31 Aralık ), 1 kıyı bankacılığı şubesi (31 Aralık ) ile faaliyetlerini sürdürmektedir. II. Banka nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan Veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, varsa bu Hususlarda yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Banka hisselerinin %62.23 ü Kuveyt te mükim Kuwait Finance House a, %18.72 si Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları na, %9.00 u Kuveyt te mükim The Public Institution For Social Security e ve %9.00 u Islamic Development Bank a ait olup geriye kalan %1.05 oranındaki hisseler diğer gerçek ve tüzel kişilere aittir. III. Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri, Varsa Bunlarda Meydana Gelen Değişiklikler ile Banka da Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar İSİM Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Göreve Atanmadan Önceki Bankacılık veya İşletmecilik Deneyimi (Yıl) Mohammad S.A.I. ALOMAR Yönetim Kurulu Başkanı 19/07/2000 Üniversite 17 Abdullah TİVNİKLİ Y.K. Başkan Yardımcısı 16/05/2001 Yüksek Lisans 20 Azfar Hussain QARNI Y.K. Üyesi 17/03/2003 Yüksek Lisans 20 Rashed Salem AL FARHAN Y.K. Üyesi 16/01/1989 Üniversite 26 Osman Niyazi AKÇAY Y.K. Üyesi 20/04/2004 Üniversite - Adnan ERTEM Y.K. Üyesi 09/09/2002 Doktora 11 Ufuk UYAN Genel Müdür 10/05/1999 Yüksek Lisans 23 Fawaz Al-ISSA Gnl.Md.Baş Yardımcısı 22/08/2001 Üniversite 15 Hakan COŞKUN Gnl Md. Yrd. 18/03/2002 Yüksek Lisans 19 Ahmet Süleyman KARAKAYA Gnl Md. Yrd. 14/01/2003 Üniversite 23 Bilal SAYIN Gnl Md. Yrd. 20/08/2003 Üniversite 14 Haluk ELÇİ Gnl Md. Yrd. 21/09/2004 Yüksek Lisans 8 Hüseyin Cevdet YILMAZ Gnl Md. Yrd. 16/12/2003 Üniversite 13 İrfan YILMAZ Gnl Md. Yrd. 27/10/2005 Lisans 16 Ruşen Ahmet ALBAYRAK Gnl Md. Yrd. 05/05/2005 Yüksek Lisans 17 Kashif Saeed KHAN Gnl Md. Yrd. 11/05/2005 Lisans 10 Prof.Dr. Sabahattin ZAİM Denetçi 12/04/1995 Üniversite 45 Asım ÖZGÖZÜKARA Denetçi 22/11/1988 Üniversite 40 Aslı Ceren İNANÇ Denetçi 07/05/2004 Üniversite - Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarının Banka sermayesindeki pay oranı %0.13 tür (31 Aralık %0.12). (1)

7 IV. Banka nın Hizmet Türü Ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet Bilgi Banka nın faaliyet alanı, kurumsal bankacılık, uluslararası bankacılık hizmetleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı işlemlerini kapsamaktadır. Banka nın ana faaliyet alanı faizsiz bankacılık kuralları içerisinde cari hesaplar ve kar/zarar katılma hesapları yoluyla fon toplayıp müşterilerine kullandırmaktır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Banka 68 şube (31 Aralık ) ve 1,265 personeli (31 Aralık ) ile faaliyet göstermektedir. V. Diğer Bilgiler a) Banka nın Ticaret Ünvanı: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. dir. b) Yönetim Merkezinin Adresi, Telefon ve Faks Numaraları Yönetim Adresi : Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy/İstanbul Telefon : Fax : c) Elektronik Site Adresi ve Elektronik Posta Adresi Elektronik Site Adresi : www. kuveytturk.com.tr Elektronik Posta Adresi : d) Raporlama Dönemi: 1 Ocak 31 Aralık 2005 e) Mali tablolar ve bu mali tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL) olarak hazırlanmıştır. (2)

8 İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR I. Bilançolar II. Bilanço Dışı Yükümlülükler Tabloları III. Gelir Tabloları IV. Nakit Akım Tabloları V. Özkaynak Değişim Tabloları VI. Kar Dağıtım Tabloları

9 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 85,280 34, ,468 17,992 19,967 37, Kasa 20, ,529 15,659-15, Efektif Deposu - 33,549 33,549-16,832 16, T.C. Merkez Bankası 64, , Diğer ,214 2,771 4,985 II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (2) ,228 9, Hisse Senetleri ,228 9, Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) 59, , ,461 19, , , Bankalar ve Özel Finans Kurumları 59, , ,461 19, , , Yurtiçi Bankalar ve Özel Finans Kurumları 14,706 44,945 59,651 7,766 75,908 83, Yurtdışı Bankalar ve Finans Kuruluşları 45, , ,810 12,000 59,457 71, Yurtdışı Merkez ve Şubeler IV. PARA PİYASALARI V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (4) - 14,102 14,102-11,408 11, Hisse Senetleri Diğer Menkul Değerler - 14,102 14,102-11,408 11,408 VI. KREDİLER (5) 1,466,296 39,432 1,505, ,455 38, , Kısa Vadeli 615,081 23, , ,550 30, , Orta ve Uzun Vadeli 797,049 16, , ,015 8, , Takipteki Krediler 101, , , , Özel Karşılıklar (-) (46,846) - (46,846) (94,675) - (94,675) VII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (6) VIII. KONSOLİDASYON DIŞI IŞTİRAKLER (Net) (7) Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler IX. KONSOLİDASYON DIŞI BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 9,478-9,478 6,778-6, Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar 9,478-9,478 6,778-6,778 X. KONSOLİDASYON DIŞI DİĞER YATIRIMLAR (Net) (9) XI. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) 146, , , , Finansal Kiralama Alacakları 174, , , , Kazanılmamış Gelirler ( - ) (27,753) - (27,753) (32,108) - (32,108) 12.3 Faaliyet Kiralaması Alacakları XII. ZORUNLU KARŞILIKLAR - 130, ,140 20, , ,463 XIII. MUHTELİF ALACAKLAR (11) , ,113 1,987 XIV. KAR PAYI VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (12) 29,706 1,744 31,450 15, , Krediler 28,629 1,401 30,030 13, , Menkul Değerler Diğer 1, ,225 1, ,205 XV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 52, ,900 50, , Defter Değeri 72, ,590 66, , Birikmiş Amortismanlar ( - ) (19,635) (55) (19,690) (15,916) (25) (15,941) XVI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (14) 1, ,920 1, , Şerefiye Diğer 3, ,154 2, , Birikmiş Amortismanlar ( - ) (1,981) (253) (2,234) (1,243) (144) (1,387) XVII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (15) 18,909-18,909 18,909-18,909 XVIII. DİĞER AKTİFLER (16) 23, ,175 35,649 2,270 37,919 AKTİF TOPLAMI 1,895, ,711 2,339,928 1,220, ,722 1,541,421 (3)

10 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. TOPLANAN FONLAR (1) 789,530 1,110,241 1,899, , ,183 1,293, Özel Cari Hesaplar 186, , ,823 82, , , Katılma Hesapları 602, ,967 1,489, , ,172 1,041,378 II. PARA PİYASALARI III. ALINAN KREDİLER (2) - 167, ,952-19,460 19, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler - 167, ,952-19,460 19, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan - 167, ,952-19,460 19,460 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (3) V. MUHTELİF BORÇLAR (4) 16, ,204 9,238 1,606 10,844 VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5) 4,542 1,681 6,223 2,722 2,258 4,980 VII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (6) 4,698-4,698 3,967-3,967 VIII. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (7) Finansal Kiralama Borçları Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (43) (43) - (20) (20) IX. KAR PAYI VE GİDER REESKONTLARI (8) 7,852 6,865 14,717 3,782 3,707 7, Katılma Hesapları 7,852 4,430 12,282 3,772 3,415 7, Kullanılan Krediler - 2,374 2, Diğer X. KARŞILIKLAR (9) 14, ,742 16,233 1,279 17, Genel Karşılıklar 8, ,550 5, , Kıdem Tazminatı Karşılığı ,634-2, Vergi Karşılığı Diğer Karşılıklar 5,301-5,301 7, ,166 XI. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (9) XII. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XIII. AZINLIK HAKLARI (17) XIV. ÖZKAYNAKLAR (10) 207,568 5, , ,319 1, , Ödenmiş Sermaye 200, , , , Sermaye Yedekleri ,467-21, Hisse Senedi İhraç Primleri (11) Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (12) Yeniden Değerleme Fonu (13) Yeniden Değerleme Değer Artışı (14) Diğer Sermaye Yedekleri ,467-21, Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Kâr Yedekleri 13,838-13,838 22,831-22, Yasal Yedekler (15) 4,586-4,586 10,516-10, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (16) 9,252-9,252 12,315-12, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar (6,458) 5,617 (841) (61,085) 1,209 (59,876) Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları (30,645) - (30,645) (69,408) - (69,408) Grubun Payı (30,645) - (30,645) (69,408) - (69,408) Azınlık Hakları (17) Dönem Net Kâr ve Zararı 24,187 5,617 29,804 8,323 1,209 9, Grubun Payı 24,187 5,617 29,804 8,323 1,209 9, Azınlık Hakları PASİF TOPLAMI 1,045,291 1,294,637 2,339, , ,045 1,541,421 (4)

11 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 345, , , , , ,820 I. GARANTİ ve KEFALETLER (2), (4), (5) 180, , ,077 62, , , Teminat Mektupları 180,243 87, ,182 62,983 75, , Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 41,489 5,082 46,571 18,819 10,095 28, Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 138,754 82, ,611 44,164 65, , Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri - 5,555 5,555-4,374 4, İthalat Kabul Kredileri - 5,555 5,555-4,374 4, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 82,310 82,310-66,193 66, Belgeli Akreditifler - 34,018 34,018-21,023 21, Diğer Akreditifler - 48,292 48,292-45,170 45, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (2), (5) 164,774 24, , , , Cayılamaz Taahhütler 164,774 24, , , , Vadeli, Aktif Değer Alım-Satım Taahhütleri 6,755 24,337 31, Katılma Hesabı Alım Satım Taahhütlerimiz İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 130, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 27,798-27,798 39,504-39, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (3) - 37,829 37,829 57, , , Vadeli Alım-Satım İşlemleri - 37,829 37,829 57, , , Vadeli Döviz Alım İşlemleri - 18,925 18,925 57,792 48, , Vadeli Döviz Satım İşlemleri - 18,904 18, , , Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV + V+VI) 2,729,239 3,376,694 6,105,933 1,135,117 1,275,782 2,410,899 IV. EMANET KIYMETLER (6) 452,203 32, , ,477 97, , Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler 376,966 4, , ,032 42, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 74,937 27, ,139 37,253 55,406 92, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 2,277,036 3,344,441 5,621, ,640 1,178,075 2,020, Menkul Kıymetler 2,059-2, Teminat Senetleri 56, , ,209 13, , , Emtia 566,278 46, , ,952 47, , Varant Gayrimenkul 1,338, ,413 1,807, , , , Diğer Rehinli Kıymetler 312,882 2,535,041 2,847,923 88, , , Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 3,074,256 3,614,694 6,688,950 1,408,037 1,576,682 2,984,719 (5)

12 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN GELİR TABLOLARI GELİR TABLOSU Dipnot Toplam Toplam I. KAR PAYI GELİRLERİ (1) 168, , Kredilerden Alınan Kar Payları 133, , TP Kredilerden Alınan Kar Payları 129, , Kısa Vadeli Kredilerden 65,469 41, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 64,218 65, YP Kredilerden Alınan Kar Payları 3, Kısa Vadeli Kredilerden 1, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1, Takipteki Alacaklardan Alınan Kar Payları 344 1, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 4,764 3, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarından Alınan Gelirler 10,442 7, T.C.Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarından Yurtdışı Bankalar ve Mali Kuruluşlardan 10,442 7, Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden Finansal Kiralama Gelirleri 20,251 18, Diğer Kar Payı Gelirleri - - II. KAR PAYI GİDERLERİ (2) 97,688 72, Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları 92,789 71, TP Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları 66,423 51, Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1, Gerçek Kişi Ticari Olmayan 60,064 47, Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar 3,819 3, Diğer Kuruluşlar YP Katılma Hesaplarına Verilen Kâr Payları 26,366 20, Bankalar ve Özel Finans Kurumları 2,007 2, Gerçek Kişi Ticari Olmayan 22,356 17, Resmi Kuruluşlar Ticari Kuruluşlar 1, Diğer Kuruluşlar Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları 4, T.C.Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarına Yurtdışı Bankalara 4, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri 37 - III. NET KAR PAYI GELİRİ [ I - II ] 70,857 65,858 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 39,281 21, Alınan Ücret ve Komisyonlar 46,863 27, Nakdi Kredilerden 22,221 15, Gayri Nakdi Kredilerden 2,966 5, Diğer 21,676 7, Verilen Ücret ve Komisyonlar 7,582 6, Nakdi Kredilere Gayri Nakdi Kredilere Diğer 7,296 6,240 V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - VI. NET TİCARİ KAR/ZARAR 40,041 5, Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı (Net) 9,114 7, Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 9,193 12, Türev Finansal Araçlardan Karlar 4,407 7, Diğer 4,786 5, Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 79 4, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 51 3, Diğer 28 1, Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı (Net ) 30,927 (2,476) Kambiyo Karı 267, , Kambiyo Zararı (-) (236,379) (182,835) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (3) 22,698 10,753 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 172, ,973 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (4) 17,651 18,267 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5) 125,877 74,819 XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 29,349 9,887 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/(ZARAR) (6) XIII. NET PARASAL POZİSYON KARI / ZARARI - (1,748) XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 29,804 8,139 XV. VERGİ KARŞILIĞI (-) (7) - 1,393 XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KAR/ZARARI (XIV-XV) 29,804 9,532 XVII. VERGİ SONRASI OLAGANÜSTÜ KAR/ZARAR Vergi Sonrası Olağanüstü Kar/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kara İlişkin Vergi Karşılığı (-) - - XVIII. KONSOLİDASYON DIŞI ORTAKLIKLAR KÂR/ZARARI (-) - - XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII) (8) 29,804 9, Grubun Kârı / Zararı 29,804 9, Azınlık Hakları Kârı / Zararı Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam YTL) (6)

13 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN NAKİT AKIM TABLOLARI NAKIT AKIMLARI TABLOSU Dipnot A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 82,279 49, Alınan Kâr Payları 152, , Ödenen Kâr Payları (90,714) (72,472) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar 39,281 21, Elde Edilen Diğer Kazançlar 21,719 10, Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 344 1, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (43,830) (33,453) Ödenen Vergiler (3,294) (3,698) Olağandışı Kalemler Diğer (1) 5,758 (15,900) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 125,394 (81,960) Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net (Artış) Azalış 9,228 (177) Bankalar ve Özel Finans Kurumları Hesabındaki Net (Artış) Azalış 4,228 4, Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (656,468) (335,192) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 5,997 (37,014) Bankalar ve Özel Finans Kurumlardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) 704, , Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 49,688 19, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 8,653 (7,333) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 207,673 (32,102) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI (14,929) (27,182) II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (14,929) (27,182) 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar (2) (2,700) (6,465) 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar (3) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (11,721) (14,194) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 2, Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler (2,694) (6,523) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Olağandışı Kalemler Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI ,140 III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit , Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları - 77, Temettü Ödemeleri (147) (405) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Olağandışı Kalemler Diğer 706 (530) IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi - (14,859) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 193,396 17,856 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (4) 209, ,865 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5) 402, ,862 (7)

14 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI Dipnot Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değer. Değer Artış Fonu Toplam Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM I. Sonu Bakiyesi (31/12/2003) 95, ,662-5,930 19,704 8,012 (40,330) - 96,288 Dönem İçindeki Artışlar II. Muhasebe Politikalarında Yapılan Değişiklikler III. Yeni Bakiye (I+II) 95, ,662-5,930 19,704 8,012 (40,330) - 96,288 IV. Dönem Net Karı veya Zararı , ,532 V. Kar Dağıtımı ,854-6,385 - (8,012) (1,632) - (405) 5.1 Dağıtılan Temettü (405) - - (405) 5.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,854-6,385 - (7,607) (1,632) Diğer VI. Sermaye Artırımı 103, ,763 - (27,446) - 78, Nakden 77, , Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları Diğer 26, ,082 - (27,446) - - VII. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) 199, ,516-12,315 21,467 9,532 (69,408) - 183,528 CARİ DÖNEM I. Sonu Bakiyesi 199, ,516-12,315 21,467 9,532 (69,408) - 183,528 Dönem İçindeki Artışlar (1) II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Net Rayiç Değer Kârı / Zararı III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar (2) IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden Net Kâra Aktarılan Tutarlar V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Kârı , ,804 VII. Kâr Dağıtımı (9,532) 8,286 - (147) 7.1 Dağıtılan Temettü (3) (147) - - (147) 7.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (4) (1,099) Diğer (8,286) 8, VIII. Sermaye Artırımı 1, (1,082) Nakden Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı (5) Kur Farkları Diğer 1, (1,082) - - IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller X. Netleştirilen Enflasyon Muhasebesi Etkileri (6,820) - (3,272) (21,467) - 31, Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) 200, ,586-9,252-29,804 (30,645) 213,185 (8)

15 31 ARALIK 2005 VE 2004 TARİHLERİNDE SONA EREN KAR DAĞITIM TABLOLARI I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 29,804 9, ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - A. NET DÖNEM KÂRI ( ) (Not V-I-17-c) 29,804 9, GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 28,151 8, BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1, BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KÂR 29,804 9, HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) %1.49 % İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - (9)

16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Banka, mali tablolarını, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37. maddesi hükmü çerçevesinde yürürlükte bulunan ve genel uygulama esas ve ilkelerini düzenleyen "Muhasebe Uygulama Yönetmeliği" (MUY) ve ilgili tebliğler ile bunlara ek veya değişiklik getiren tebliğlere ve açıklamalara uygun olarak hazırlamaktadır. II. Muhasebe Politikaları ve Değerleme Esaslarında Yapılan Değişiklikler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 19 Nisan 2004 tarih ve 1254 sayılı kararı ile 22 Haziran 2002 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili tebliğler hükümlerinin özel finans kurumları bakımından da geçerli olmasına gerek görmüş ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili tebliğlerin, 17 sayılı Tebliğ- Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara ilişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı ile Tek Düzen Hesap planı ve izahnamesi hakkında Tebliğ hariç olmak üzere özel finans kurumları tarafından da uygulanmasına, uygulamaya geçişin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren zorunlu kılınmasına ve bu tarihe kadar ilgili esasların uygulamaya geçeceği tarihlerin ilgili kurumlar tarafından bildirilmesine karar vermiştir. Banka, bu karara istinaden ilgili bütün tebliğleri 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle uygulamaya koymuş bulunmaktadır. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 27 Haziran 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne ilişkin 19 sayılı Tebliğ- Özel Finans Kurumlarınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Standardı nın özel finans kurumları tarafından uygulanmasına ve uygulamaya geçişin 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren zorunlu kılınmasına karar vermiştir. Banka, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle finansal raporunu ilgili standarda uygun olarak hazırlamıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 21 Nisan 2005 tarih sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine ilişkin 14 sayılı Tebliğ Mali Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine İlişkin Muhasebe Standartı nın 5. Maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalktığı ve banka ve özel finans kurumlarının mali tablolarını bu tebliğ hükümlerine göre hazırlama zorunluluklarının bulunmadığı belirtilmiştir. Bu karar uyarınca 1 Ocak 2005 ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. Türkiye'de süre gelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Lirası nda (TL) artan sayı haneleriyle birlikte, işlemlerin ifade ve kayıt edilmesi sırasında güçlükler ortaya çıkmıştır. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir yasa ile, 1 Ocak 2005 ten geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası (YTL), Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yeni para birimi olarak belirlenmiş ve çevirim oranı 1,000,000 TL, 1 YTL 'ye eşit olmak üzere TL nin dolaşımdan tamamen kalkmasına kadar geçecek süre için sabitlenmiştir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Banka nın işlevsel ve raporlama para birimi YTL olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nın 5 Ocak 2005 tarihli genelgesi uyarınca cari dönem mali tabloları bin YTL olarak sunulmuştur. Banak, 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolarını BDDK tarafından 10 Şubat 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Finans Kurumlarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ine uygun olarak hazırlamıştır. (10)

17 Diğer 15 Şubat 2006 tarihli raporumuzda belirtildiği üzere Banka, mali tablolarını ilk defa 1 Ocak 2005 tarihinden sonra 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun Hesap ve Kayıt Düzeni başlıklı 13.maddesi hükmü çerçevesinde yürürlükte bulunan Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ne (MUY) uygun olarak hazırladığından ve daha önceki hesap dönemlerinde söz konusu yönetmelik uygulanmadığından, 3 Şubat 2006 tarihli raporun ekinde yer alan mali tablolar ve dipnotları MUY un mali tabloların ve ilgili mali tablo dipnotlarının karşılaştırmalı olarak sunulmasını öngören standardına uygun olarak karşılaştırmalı olarak sunulamamış ve bu husus dolayısıyla şartlı görüş bildirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun tarihli, BDDK.DZM.2/13/1- c nolu yazısı ile 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan finansal raporun karşılaştırmalı olarak, sadece Banka nın internet sitesinde yayımlanmak üzere hazırlanmasını istemiş bulunmaktadır. III. Yabancı Para Varlık ve Borçlar Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C. Merkez Bankasının açıkladığı kurlardan değerlemeye tabi tutularak Yeni Türk Lirası na çevrilmiş ve oluşan kur farkları, kambiyo karı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır. Banka, Tasfiye Olunacak Alacaklar, Tahsili Şüpheli Ücret, Komisyon ve Diğer Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar hesaplarında izlenen katılma hesaplarından kullandırılan kredilerin riskinin, özel finans kurumuna ait olan kısmı ile özkaynaklar ve özel cari hesaplardan kullandırılan yabancı para ve dövize endeksli krediler ve alacaklar bakiyelerini, bu hesaplara intikal tarihindeki kurlar üzerinden Yeni Türk Lirasına çevirerek takip etmektedir. Katılma hesaplarından kullandırılan yabancı para kredilerin, riski katılma hesaplarına ait olan kısmı ise cari kurlarla değerlenerek oluşan kur farkları diğer gelirler veya diğer faaliyet giderleri hesaplarında takip edilmektedir. Borçlanmayı temsil eden menkul değerler ile parasal nitelikli finansal aktiflerin Yeni Türk Lirası na dönüştürülmesinden kaynaklanan farklar gelir tablosuna dahil edilmektedir. Banka nın aktifleştirdiği kur farkı bulunmamaktadır. IV. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar Banka, yabancı para pozisyon riskini azaltmak ve döviz likiditesini yönetmek amacıyla yabancı para swap işlemlerine girmektedir. Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri işlemlerinin rayiç değeri piyasa verilerini kullanan iç fiyatlama modelleri kullanılarak hesaplanmakta, ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar ve zarar tutarları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Söz konusu kazanç ve kayıplar, gelir tablosunda sırasıyla Sermaye Piyasası İşlemleri Karı ve Zararı hesabında muhasebeleştirilmektedir. Ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri yoktur. V. Finansal Araçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Finansal varlık ve yükümlülüklerin yasal olarak netleştirilmesi mümkün ise ve Banka nın varlık ve yükümlülüğü net tutarları üzerinden tahsil etme veya ödeme niyeti var ise söz konusu finansal varlık ve yükümlülükler bilançoda net tutarlarıyla gösterilmektedir. (11)

18 VI. Kar Payı Gelir ve Giderine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Kar payı gelirleri kullandırılan fonlar üzerinden tahakkuk esasına göre etkin iç verim oranı yöntemi kullanılarak kayıtlara intikal ettirilmiş olup mali tablolarda kar payı gelirleri hesabında muhasebeleştirilmiştir. İlgili mevzuat uyarınca donuk alacak haline gelen kredilerin kar payı tahakkuk ve reeskont tutarları iptal edilmekte ve söz konusu tutarlar tahsil edilene kadar kar payı gelirleri dışında tutulmaktadır. Banka, kar/zarar katılma hesapları üzerinden birim değer hesaplama yöntemine göre gider reeskontu hesaplamaktadır ve bu tutarlar bilançoda Kar Payı ve Gider Reeskontları hesabında gösterilmiştir. VII. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen bazı bankacılık işlemlerinden alınan ücret ve komisyon gelir ve giderleri dışında ücret ve komisyon gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. VIII. Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Alım satım amaçlı menkul değerler piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır. Alım satım amaçlı menkul değerlerin ilk kayda alınmasında işlem maliyetlerini de içeren elde etme maliyeti kullanılmaktadır. İlk kayda alımdan sonra organize mali piyasalarda aktif olarak işlem gören satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerleri bilanço günü dahil geriye doğru 5 işgünü boyunca Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması ile belirlenir. Maliyet değeri ile rayiç değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş gelirler kar zarar tablosunda Diğer Sermaye Piyasası İşlem Karları hesabı altında gösterilmektedir. Banka, portföyünde alım satım amaçlı menkul değer bulundurmamaktadır. IX. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler, Satılmaya Hazır Menkul Değerler ve Banka Kaynaklı Kullandırılan Fonlar ve Alacaklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Banka, portföyünde vadeye kadar elde tutulacak menkul değer bulundurmamaktadır. Satılmaya hazır menkul değerler, kullandırılan fonlar ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler ve alım satım amaçlılar dışında kalan menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Kullandırılan fonlar ve alacaklar borçluya para sağlama yoluyla yaratılanlardan alım satım ya da kısa vadede satılma amacıyla elde tutulanlar dışında kalan finansal varlıklardır. Banka, finansal varlıkların yukarıda açıklanan sınıflamalara göre tasnifini anılan varlıkların edinilmesi esnasında yapmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerler, Banka nın kar/zarar katılma payı esaslı yaptığı mudharaba işlemlerinden oluşmaktadır. Sözkonusu işlemlerin rayiç değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemediğinden mali tablolarda maliyet bedelinden, varsa değer düşüklüğü karşılığı indirilerek yansıtılmışlardır. Söz konusu işlemlerden alınan kar payları, gelir tablosunda Bankalar ve Özel Finans Kurumlarından Gelirler hesabında muhasebeleştirilmektedir. Menkul değerlerin alım ve satım işlemleri teslim tarihine göre muhasebeleştirilmektedir. (12)

19 X. İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Yeni Türk Lirası karşılığı alınan bağlı ortaklıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelleriyle değerlenmiştir. Yabancı para iştirakler ise elde etme maliyeti eksi gerçekleşen kur değer azalışları ile değerlenmiştir. Geçmiş dönemlere tekabül eden kur farkı değer azalışları ise geçmiş yıl zararları hesabında muhasebeleştirilmekle birlikte, cari döneme ilişkin kur değer artışı kar zarar tablosuyla ilişkilendirilmiştir. Kalıcı değer düşüklüğü tesbit edildiği takdirde iştirak ve bağlı ortaklıklar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. XI. Krediler ve Alacaklar ve Ayrılan Özel Karşılıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Banka, krediler ve alacakların ilk kaydını elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda alınmayı izleyen dönemlerde etkin kar payı oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden muhasebeleştirilmekte ve bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri ve bunun gibi diğer masrafları işlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul etmeyip doğrudan gider hesaplarına yansıtmaktadır. Tahsili ileride şüpheli olabilecek krediler için karşılık ayrılmakta ve masraf yazılmak suretiyle cari dönem karından düşülmektedir. Takipteki alacaklar karşılığı, mevcut kredilerle ilgili ileride çıkabilecek muhtemel zararları karşılamak amacıyla, Banka yönetiminin fon portföyünü kalite ve risk açısından değerlendirerek, ekonomik koşulları ve diğer etkenleri ve ilgili mevzuatı da göz önüne alarak ayırdığı tutardır. Banka, kredilerin tahsil edilemeyeceğine dair bulguların varlığı halinde 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 3. maddesinin 11. fıkrası ve 11. maddesinin 12. fıkrası hükmüne istinaden yayımlanan "Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" ile 31 Ocak 2002 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca III., IV. ve V. grup krediler içinde sınıflamakta ve bu tutarlar için özel karşılık ayırmaktadır. Bu tür kredilerle ilgili olarak yapılan tahsilatlarda öncelikle söz konusu kredinin ana para borçları karşılanmakta, ardından kar payı alacakları tahsil edilmektedir. Söz konusu kredilerle ilgili cari dönem içinde ayrılan karşılıklara istinaden yapılan tahsilatlardan Kurum payına düşen kısmı gelir tablosunda "Krediler ve Diğer Alacaklar Karşılığı" hesabından düşülmekte, önceki dönemlerde karşılık ayrılmış yada aktiften silinmiş olan kredilere istinaden yapılan anapara tahsilatları "Diğer Faaliyet Gelirleri" hesabına kaydedilmektedir. Serbest kalan karşılık tutarları hesabına ters kayıt vermek suretiyle "Değer Düşüş Giderleri - Özel Karşılık Giderleri" kapatılmaktadır. XII. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Maddi olmayan duran varlıklar 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet tutarlarından birikmiş itfa payları ve varsa değer azalış karşılığı düşüldükten sonraki değerleri ile izlenmekte olup, itfa payı, doğrusal itfa yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Banka nın diğer maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar, bilgisayar yazılımları olup söz konusu varlıkların itfa süresinin belirlenmesinde özel bir kriter uygulanmamış olup V.U.K. hükümlerine bağlı kalınmış ve bu kıymetler için faydalı ömür 2004 yılı öncesinde 5 yıl olarak belirlenirken 2004 ve sonraki dönemdeki girişler için 3 yıl olarak belirlenmiştir. Banka kayıtlarında iştirak ve bağlı ortaklıklar ile ilgili şerefiye yoktur. (13)

20 XIII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş maliyet tutarlarından birikmiş amortismanlar ve varsa değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonraki değerleri ile izlenmektedir. Amortisman, maddi duran varlıklar için doğrusal amortisman metoduyla varlıkların tahmini faydalı ömürleri dikkate alınarak ayrılmakta olup, kullanılan oranlar aşağıdaki gibidir : Gayrimenkuller %2 Menkuller, finansal kiralama ile edinilen menkuller %2 - %50 Özel maliyetler Kira süresince itfa edilmektedir Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmaktadır. Özel maliyetler kira sürelerine bağlı olarak doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kar veya zarar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin farkı olarak kar ve zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Maddi duran varlığın onarım maliyetlerinden varlığın ekonomik ömrünü uzatıcı nitelikte olanlar aktifleştirilmekte, diğer onarım maliyetleri ise gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Muhasebe tahminlerinde cari dönemde önemli etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen değişiklikler bulunmamaktır. Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek veya tedbir bulunmamaktadır. Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar, finansal kiralama kanunları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Maddi duran varlıklarla ilgili alım taahhüdü bulunmamaktadır. XIV. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Kiracı Olarak Yapılan İşlemler Finansal kiralama yoluyla alınan maddi duran varlıklar kiranın başlangıç tarihinde Banka nın aktifinde bir varlık, pasifinde ise bir borç olarak kaydedilir. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan bu tutarın tespitinde, varlığın rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı esas alınır. Kira ödemelerinde katlanılan doğrudan maliyetlerden finansal kiralama işlemiyle ilgili olan tutarlar, finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların maliyetine eklenerek aktifleştirilmektedir. Kira ödemeleri, kiralamadan doğan finansman maliyetlerini ve kiralamaya konu varlığın tutarının o döneme isabet eden kısmını içermektedir. Finansal kiralama işlemi her muhasebe döneminde amortismana tabi varlıklar için amortisman giderine yol açmaktadır. Kullanılan amortisman oranı 2 sayılı Tebliğ Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı na uygun olarak hesaplanmakta olup uygulanan oranlar %20 - %25 tir. Faaliyet kiralaması konusu sözleşme süresi bitmeden, sözleşmenin sona erdirilmesi sonucu ceza olarak ödenmiş ve sözleşme süresi sonunda gider olarak yazılmış tutar bulunmamaktadır. Banka, faaliyet kiralama kapsamındaki anlaşmalara istinaden yaptığı kira ödemelerini kira süresi boyunca, eşit tutarlarda gider kaydetmektedir. (14)

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı