HÜRR YET REKLAM TAR FES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRR YET REKLAM TAR FES"

Transkript

1 HÜRR YET REKLAM TAR FES 13

2

3 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 0. Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No: Bağcılar - İstanbul Türkiye Telefon: (0212) Mart 13 Değerli İş Ortağımız, 1 Mart 13 tarihinden itibaren geçerli Hürriyet Reklam Tarifeleri 13 ilişiktedir. Yeni tarifemizde yer alan tüm kalemler pazar koşulları gözetilerek değerlendirilmiş ve enflasyon oranında ayarlanmıştır. Tarifemize Hürriyet e-gazete ve Tablet reklam tarifeleri eklenmiştir. Hürriyet Reklam Tarifeleri 13, Hürriyet Media Kit sitesinden elektronik ortamda temin edilebilir. Sayg lar m zla, Ayşe Sözeri Cemal Reklam Başkan * Hürriyet Reklam Tarifeleri'ni, adresinden bilgisayar n za s k şt r lm ş zip dosyas olarak indirdikten sonra Win Zip program ile açabilir ve Adobe Acrobat Reader dosyas olarak kullanabilirsiniz.

4 içindekiler Çal şma ve ndirim Koşullar Hakk nda Önemli Bilgiler Teknik Özellikler Reklam Kalite Kontrol Süreci ve hurriyetmediakit.com deal Bask Sonucu Almak çin Dikkat Edilmesi Gereken Teknik Konular Bask Bölgelerine Göre llerin Da l m Çal şma, ndirim Koşullar ve Uyar lar Reklam Tarifeleri ve ndirim Koşullar Türkiye, stanbul Bask lar ve ndirim Koşullar Yan Yay nlar ve ndirim Koşullar Hürriyet Seyahat Hürriyet Emlak Hürriyet Kelebek Hürriyet Cumartesi Hürriyet Pazar Hürriyet Keyif Cumartesi/Pazar Trendy Cover-Section Yan Yay nlar ndirim Koşullar Hürriyet Ana Gazete nsan Kaynaklar ve Hürriyet K ndirim Koşullar Hürriyet stanbul Seri lan Gazetesi ve ndirim Koşullar Özel Tarifeli Reklamlar ve ndirim Koşullar E itim Turizm Sosyal, Mevzuat ve Ekonomik Reklamlar Vak f ve Dernekler Seri lanlar Insert Etiket Bölge Bask lar ve ndirim Koşullar Ankara Bask s ve Hürriyet Ankara Hürriyet Eskişehir Ankara Bask s ve Hürriyet Ankara ndirim Koşullar Ege, Adana, Kıbrıs, Antalya ve Trabzon Bask lar Bölge Gazeteleri Bölge Bask lar ve Gazeteleri ndirim Koşullar Hürriyet Gösteri ve ndirim Koşullar Hürriyet Avrupa ve ndirim Koşullar e-gazete Tablet Hürriyet Reklam Grubu letişim Bilgileri

5 teknik özellikler

6 teknik özellikler 1) 1. sayfadaki reklamlar n yay nlanabilmesi için öncelikle yaz işlerinin onay gerekmektedir ve yay n garantisi verilmez. 13) Yaz l olarak yap lmayan de işikliklerde sorumluluk ordinoyu düzenleyene aittir. 2) Orta sayfada her iki sayfay birlikte kullanan reklamlar için minimum genişlik sütundur. Bu sayfadaki gün ve yay n garantisi için minimum ölçü hafta içi 18 st x 26 cm, Cumartesi ve Pazar günleri 2 tam sayfad r. Bu sayfalarda yay nlanacak tam sayfa haricindeki reklamlar n yüksekli i en fazla 40 cm olabilir. 14) Reklam rezervasyon iptalinin yay n tarihinden 2 gün önce yap lmas halinde reklam bedelinin %50 si, 1 gün öncesinde ise %85 i kesinlikle reklamverene fatura edilir. 3) Orta sayfada, her iki sayfay birlikte kullanan reklamlar için genişlik 18 st = 67,5 cm dir. 15) Y l içerisinde uzun dönemli yap lan rezervasyon taleplerinde, ilan n yay n ndan 15 gün önce rezervasyon onay al nmal d r. Hürriyet Rezervasyon Bölümü nden onay al nmayan ilanlar n yay n garantisi yoktur. 4) lan sayfalar ndaki renkli veya reklamlara, teknik nedenlerden dolay, yay n günü ve yer garantisi verilemez. ) Bir firma 1 ay içinde maksimum 2 adet Pazar arka kapak + 2 adet Cumartesi arka kapak + 2 adet Pazar 2. sayfa + 2 adet Cumartesi 2. sayfa (toplam 8 sayfa) rezervasyon yapabilir. 5) Sözlü yap lan rezervasyonun geçerli olabilmesi için onayl ordino gönderilmesi zorunludur. 17) Yan yay nlar için stanbul bask s verilen ilanlar stanbul Şehir + Taşra yay nlan r. 6) Rezervasyonlarda, teklif numaras ordino üzerinde belirtilmelidir. 7) lanlar boyut ve renk önceli ine göre sayfaya al n r. 8) 3. sayfada tam sayfa reklam yay nlanmas için %25 fiyat fark uygulan r. Ana gazete 2. ve 3. sayfalarda ayn gün tam sayfa reklam kullan lamaz. 9) stenilen teknik özelliklerde gönderilmeyen reklamlar n yay n nda meydana gelebilecek problemlerde sorumluluk kabul edilmez. ) Ana gazate için Türkiye bask s renkli ve bask larda ilan teslimi yay n tarihinden 2 gün önce, stanbul bask s renkli ve bask larda yay n tarihinden 1 gün önce saat 11:00 e kadard r. 11) Reklamlarda ölçü de işikli i, yay n tarihinden bir gün önce saat :00 a kadard r. 12) Haftal k yan yay nlar m z için ölçü de işiklikleri ve iptaller yay n tarihinden 3 gün önce, Hürriyet Kelebek için ise 2 gün önce, saat :00 a kadar yap labilir. SÜTUN ÖLÇÜLER 1 st 2 st 3 st 4 st 5 st 6 st 7 st 8 st 9 st st 18 st lan Sayfas 3,3 cm 6,9 cm,6 cm 14,2 cm 17,9 cm 21,5 cm 25,1 cm 28,8 cm 32,4 cm 67,5 cm Seri lan Sayfas 3,1 cm 6,4 cm 9,6 cm 12,9 cm,2 cm 19,4 cm 22,7 cm 26,0 cm 29,2 cm 32,4 cm - Not: Sayfa yüksekli i net 52,5 cm dir. 1

7 reklam kalite kontrol süreci ve hurriyetmediakit.com Hürriyet Gazetesi olarak okurlar m za, reklamverenlerimize görsel aç dan daha kaliteli bir gazete sunabilmek amac ile gazetemizde yay nlanan reklamlar için, bildi iniz gibi, bir Reklam Kalite Kontrol Süreci uygulanmaktad r. Bu süreçte amac m z bize ulaşan tüm reklam materyallerinin bask öncesinde tüm kontrollerini ve düzeltmelerini yapabilmek ve oluşabilecek bask hatalar n en aza indirmektir. Bu nedenle gönderece iniz reklam materyallerinde; Yarat c reklam çal şmalar nda kaliteli gazete bask s alabilmek için; okunabilirlik için, dişi yaz %70'ten az traml alanda, sar veya di er aç k renk arka planlarda kullan lmamal d r. Kal n çerçeveli ilanlar, uygun olmayan mürekkep da l m na sebep olabilir. S n rlar, özellikle mürekkep yetersizli ine e imlidir. Reklam n çevresinde sürekli s n rlar kullanmamak en iyisidir. Bununla birlikte, bir s n r arzu ediliyorsa aç k renkler tercih edilmelidir. Yukar daki koşullara uyulmamas durumunda, bu tür nedenlerden oluşan bask problemlerinde kesinlikle hiçbir sorumluluk kabul edilmez. hurriyetmediakit.com Bildirilen say da ve gazete bask s na uygun prova bask gönderilmedir. (Ana gazete; Türkiye bask s renkli reklamlarda 8 adet (3 adet stanbul, 5 adet bölge matbaalar m z için), stanbul bask s renkli reklamlarda ise 3 adet, 3. hamur ka da bas lm ş reklam prova bask s gönderilmelidir. Hizmet kalitemizi art rmak ve iş ortaklar m za daha iyi hizmet sunmak amac yla sitemizin altyap s n ve görselli ini de iştirdik. Yeni Hürriyet Medyakit sitemize adresinden ulaşabilirsiniz. Reklam metinlerinin veya yaz lar n istenen aç kl k ve okunabilirlikte olabilmesi için "Sans-Serif" yaz karakterleri gazete bask s nda en iyi seçimdir. Di er karakterler ripleme işleminde problem yaratabilir. Aç kl k ve okunabilirlik için, reklam tasar m nda 7 punto ve üzeri harfler kullan lmal d r. Dişi yaz kullan ld nda puntodan az olmamal d r. Yaz dört renkli ise, 12 punto ya da daha büyük olmal d r. En iyi sonuç için, siyah orijinal yaz tipi kullan lmal d r. hurriyetmediakit.com da daha interaktif bir ortam sunuyoruz. Yeni teklif yap s ile site üzerinden belirledi iniz sektör temsilcisi ile iletişime geçip talepte bulunabilir; ajans n za ait rezervasyonlar n z anl k olarak görüntüleyip detay na ulaşabilir; haz rlanm ş ya da haz rlanacak faturalar n z inceleyebilir; ajans n za ait çeşitli raporlar görüntüleyebilirsiniz. Ayr ca Hürriyetin 1948 y l ndan günümüze kadar olan tüm reklam arşivine de arama kriterlerinizle ulaşabilirsiniz. Siyah zeminde k rm z yaz kullan ld nda iyi sonuç al namayaca göz önünde tutulmal d r. Aç k orijinal materyaller (karakalem ve/veya pastel) ve yaz karakterleri kullan lmamal d r. Kontrasts z, belirgin olmayan imajlar veya yeterince yo unlu u olmayan imajlar repro s ras nda kaybolabilir. K rm z Ödülleri ve dünyadan yarat c reklam örnekleri bültenini, sektörden haberler, duyurular, insert da t m bölgeleri, online yay nlar, Hürriyet in özel projeleri, medya araşt rmalar ve seri ilanlar hakk nda bilgiler hurriyetmediakit.com da. ki de işik tram de erli bir arka plan üzerine yaz yaz l yorsa, en iyi sonuç için, arka plandaki tram %25'ten fazla olmamal d r. Bu durumda arka plandaki obje ile yaz lar aras nda yeterli kontrast sa lan r. Kontrast ve 2

8 ideal bask sonucu almak için dikkat edilmesi gereken teknik konular 26 May s 08 tarihinden itibaren Hürriyet Gazetesi Reklam Servisi reklam kabulünü ASURA ENTERPRISE isimli online sistem ile gerçekleştirmektedir. Bu sistem tek reklam kabul sistemidir. E-posta, FTP ve CD yoluyla ilan al m na son verilmiştir. ASURA sisteminin birçok avantaj söz konusudur. E-posta yoluyla birbiriyle konuşan bir sistemdir. Ayr ca gönderilen ilanlar bir check program na tabi tutulmaktad r. Bu sistem ajanslar n ilan geçişlerini Hürriyet Gazetesi nin belirlemiş oldu u bask standartlar n yakalamak ve ilan takibini kolaylaşt rmak için geliştirilmiştir. Bu sisteme girmek için öncelikle üye olmak gereklidir. ASURA ENTERPR SE Sistemine ilan gönderirken dikkat edilecek unsurlar: 1) Kullan c şifrenizi al rken yazd n z e-posta adresi sizin haberleşme adresinizdir. 2) Sistemde ç k ş kanal n seçerken (2.ad m) Ek Bilgi E-Posta Adresi gazetemiz Reklam Servisinin haberleşme adresidir. Bu k sma ilan n z yay nlayaca n z yay n organ na göre aşa daki e-posta adreslerinden birini yazmal s n z. 5) lan n zdaki görseller birebir ölçüde, asgari 240 dpi/inç de erinde ve CMYK TIFF olmal d r. RGB kullan lmamal d r. 6) Tiff dosyalarda ICC profil bulunmamal d r. 7) Gönderilen dosya bir PDF ise mutlaka ACROBAT DISTELLER da haz rlanm ş olmal d r. Hiçbir program n Eksport seçene indeki PDF format kullan lmamal d r. DISTELLER-JOP OPTIONS servisimizden (0212) nolu telefonlar aranarak temin edilebilir. 8) Asura sistemine Freehand eps, photoshop eps, PS ve PDF dosyalar aktar labilir. 9) FREEHAND veya ADOBE INDESING programlar nda çal ş lan ilanlarda; tüm iş gruplanarak EXPORT dan MACINTOSH EPS (Selected Objects Only) kapal olarak bir EPS dosya oluşturulup sisteme gönderilebilir. E er EPS yüklü ise bu EPS, Disteller arac l yla bir PDF dosyaya dönüştürülüp ASURA üzerinden gönderilebilir. Asura sisteminde bir defada gönderilebilecek dosya a rl üst s n r 0 MB d r. ) Gönderilecek ilan dosyas üzerinde font bulunmamal d r. (Fontlar convert edilmiş olmal d r.) 11) lan geçiş sistemi ve üyelik için detayl bilgi grafik servisinden aşa daki telefonlar aranarak temin edilebilir. (0212) ) lan n z vektörel bir grafik program nda haz rlanmal d r. 4) lan n zda overprint bulunmamal d r. (%0 siyah renkler hariç) 3

9 bask bölgelerine göre illerin da l m STANBUL ANKARA EGE ADANA ANTALYA TRABZON BÖLGE GAZETELER N N DA ITIM ALANLARI Hürriyet Ege: Ege Bask s Da t m Bölgesi Hürriyet Çukurova - GAP: Adana Bask s Da t m Bölgesi Hürriyet Akdeniz: Antalya Bask s Da t m Bölgesi Hürriyet Bursa: Bursa, Band rma, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa, Orhangazi, Yalova Hürriyet Ankara: Ankara Şehirçi, K r kkale, Polatl Hürriyet Eskişehir: Eskişehir, Kütahya, Bozüyük - Bilecik, Akşehir 4

10 hürriyet bölge gazeteleri il da l mlar HÜRR YET AKDEN Z HÜRR YET ANKARA HÜRR YET BURSA HÜRR YET ÇUKUROVA - GAP HÜRR YET EGE HÜRR YET ESK ŞEH R Antalya Burdur Isparta Afyon Ankara Şehir Bursa Gemlik M.Kemal Paşa Orhangazi Yalova Band rma Adana Şehir zmir Şehir Kilis Ni de Antakya Ere li (Konya) Osmaniye çel Ad yaman Batman Siirt Kahramanmaraş Malatya Mardin Nizip (Gaziantep) Şanl urfa Tunceli Ş rnak Diyarbak r Elaz Bal kesir Çanakkale Manisa Denizli Ayd n Uşak Mu la Eskişehir Kütahya Bozuyük-Bilecik Akşehir K r kkale Polatl 5

11 çal şma ve indirim koşullar

12 çal şma ve indirim koşullar ndirim Koşullar 2 gruba ayr lm şt r. 1. grup indirimler ana indirimler, 2. grup indirimler ise ana indirimlerin üzerine kullan lan ilave indirimlerdir. 1. GRUP ND R MLER 1.1) BÜTÇE ND R M : Dönemsel veya y ll k anlaşma yapan reklamverenlerimizin reklam yat r mlar ndaki Ajans Hizmet Pay dahil net bütçe büyüklü üne verilen indirim oran d r. 2. GRUP ND R MLER 2.1) MEVS MSELL K ND R M : Sadece belirlenen dönemlerde yay nlanan reklamlara uygulanan indirim oran d r. 2.2) YEDEK REKLAM ND R M : Gazete taraf ndan, sadece hafta içi günlerinde, 2 nci, 3 üncü, 5 inci, 7 nci ile Ekonomi Sayfalar, Arka Sayfa çi ve Arka Sayfa haricindeki sayfalarda 7 gün içinde yay nlanmas koşuluyla verilen reklamlara uygulanan indirim oran d r. Yer garantisi verilmemektedir. 2.3) BOYUT ND R M : Tam sayfa reklam etkinli inden faydalanmak isteyen reklamverenlerimize sunulan indirim oran d r. 5 yay na kadar olan kullan mlar n 8 hafta içinde yay nlanmas gerekir. (Bu madde 3. sayfa için geçerli de ildir). Yar m sayfa (234 st/cm) reklam etkinli inden faydalanmak isteyen reklamverenlerimize sunulan indirim oran d r. 5 yay na kadar olan kullan mlar n 4 hafta içinde yay nlanmas gerekir. 2.4) DÖNEMSEL DESTEK ND R M : Dönemsel Destek ndirimi Ocak 09 da Hürriyet Reklam Tarifesi ne dahil edilmiştir. 6

13 çal şma ve indirim koşullar n kullan rken dikkat edilmesi gerekenler 1) Hürriyet Gazetesi reklam tarifelerinde, Ana Gazete içinde Turizm ve E itim sektörleri, Sosyal ve Seri ilanlar ile bunlar n d ş nda Bölge Bask lar ve Yan yay nlar ( stanbul, Ankara, zmir, Adana, Antalya, Bursa, Trabzon, Eskişehir), Insert, Yan Yay nlar ve Hürriyet K için özel tarife ve indirim koşullar oluşturmuştur. ) Vak f, dernek ve benzeri kâr amac gütmeyen organizasyonlar n ticari amaç taş mayan maksimum 125 st/cm boyutundaki reklamlar için Özel Tarifeli Reklamlar bölümündeki Vak f ve Dernekler tarifesindeki fiyatlar; di er boyuttaki reklamlar için ise yay nland yay n ve sayfa üzerinden net %50 indirim uygulan r. 2) ndirim koşullar sadece geçerli olduklar sayfa/bask /gazete/dergi tarifeleri için birbirinden ba ms z olarak kullan l r. 11) 3. sayfada tam sayfa reklam yay nlanmas için %25 fiyat fark uygulan r. Ana gazete 2. ve 3. sayfalarda ayn gün tam sayfa reklam kullan lamaz. 3) Normal reklam kullan m alanlar d ş nda kalan özel proje, ek vb. teklifli çal şmalar n tamam özel proje olarak de erlendirilir ve özel olarak fiyatland r l r. 12) Özel boyutlu reklamlar n, yay nland sayfa ve sayfalar n mizanpaj na göre özel fiyatland rma yap l r. 4) Özel indirim oranlar, s rayla ve bir önceki indirimin kalan üzerinden düşülerek hesaplan r. Kesinlikle üst üste toplanmaz. 13) 1. sayfada yay nlanacak maktu reklamlar, yaz işleri onay ile yay nlan r ve yay n garantisi verilmez. 5) Bütçe aral klar, gerçekleştirilmesi gereken minimum net harcama tutar n ifade eder. 14) Ekonomik boyutlu reklamlara tarifede yay nlanan hiçbir indirim uygulanmaz. 6) Net harcama tutar na %15 Ajans Hizmet Pay dahil, KDV hariçtir. 15) Reklam ajanslar ndan gelen Bas n lan Kurumu na tabi ilanlarda indirimler düşüldükten sonra %14 Bas n lan Kurumu Pay, kalan net rakam üzerinden % Ajans Hizmet Pay verilir. 7) Dönemsel anlaşmalar n bütçe indirimlerinde harcama dönemi birbirini takip eden aylar için geçerlidir. 8) Anlaşmalar firma özelinde olup, grup içindeki di er şirketler taraf ndan kullan lamaz. 9) Dönemsel/y ll k anlaşmalarda; anlaşma dönemi sonunda, di er anlaşma koşular da dikkate al narak; a) Anlaşma koşullar n n yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilen koşullar de erlendirilerek hak edilen indirim oran hesaplan r ve aradaki fark ilk fatura döneminde fatura edilir. b) Anlaşma koşullar üzerinde bütçe kullan lmas halinde hak edilen yeni indirim oran hesaplan r ve aradaki fark ücretsiz reklam alan olarak ya da dörde bölünerek her bir yay n n ödeme tarihinde Hürriyet e iade faturas kesilerek hesap mutabakat sa lan r. 7 ) lan sayfalar nda yay nlanan ilanlar için sayfa tercihi yap lamaz, haber içeri i garantisi verilmez. 17) Reklam rezervasyon iptalinin yay n tarihinden 2 gün önce yap lmas halinde reklam bedelinin %50 si, 1 gün öncesinde ise %85 i reklamverene kesinlikle fatura edilir. 18) Y l içerisinde uzun dönemli yap lan rezervasyon taleplerinde, ilan n yay n ndan 15 gün önce rezervasyon onay al nmal d r. Hürriyet Rezervasyon Bölümü nden onay al nmayan ilanlar n yay n garantisi yoktur. 19) Bir firma 1 ay içinde maksimum 2 adet Pazar arka kapak + 2 adet Cumartesi arka kapak + 2 adet Pazar 2. sayfa + 2 adet Cumartesi 2. sayfa (toplam 8 sayfa) rezervasyon yapabilir.

14 çal şma ve indirim koşullar n kullan rken dikkat edilmesi gerekenler ) Section ve cover uygulamalar nda ordino sahibi reklamveren d ş nda başka kuruluşa ve/veya başka kuruluşa ait ürünün ya da hizmetin tan t m, reklam, logo kullan m ve benzeri ticari iletişim kapsam na giren unsur ya da unsurlar bulunmas durumunda, söz konusu uygulaman n fiyatland r lmas için ön mutabakat al nmas gerekmektedir. 21) Yar m cover rezervasyonlar nda, ilgili yay na tam cover rezervasyonu geldi i takdirde, öncelikli yay n hakk tam cover rezervasyonuna verilecektir. 22) Teminatl ajanslar için yay nlanan reklamlar n bedeli fatura tarihinden itibaren 60 gün içinde ödenir. Vadesinden önce yap lan ödemelere ayl k %1+KDV oran nda erken ödeme indirimi, vadesinden sonra yap lan ödemelere ise son ödeme gününü izleyen günden itibaren ayl k %2,5+KDV vade fark uygulan r. Ödeme günü ve vade fark oran faturada belirtilir. Oranlar Hürriyet Gazetesi taraf ndan ekonomik koşullara göre de iştirilebilir ve duyurulur. 23) Yay nlanacak ilanlar n her türlü hukuki ve cezai sorumlulu u reklamverene aittir. lan n mevzuata ayk r unsurlar taş mas halinde Hürriyet Gazetesi, ilan n de iştirilmesi talep hakk na haizdir. Hürriyet Gazetesi nin an lan hakk kullanm ş olup olmamas na bak lmaks z n, yay nlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlar na ödenmek zorunda kal nabilecek her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalar için reklamverene aynen rücu hakk sakl d r. 24) Reklam ve tan t m Mevzuat kapsam nda özel hükümlerle belirtilen veya bu amaçla ç kar lan Özel Mevzuatla düzenlenmiş olan ürün ve hizmetlere (alkol, tütün, sa l k kuruluşu vb. gibi bunlarla s n rl olmamak üzere) ilişkin ilanlar n yay n ndan önce hukuki denetim aç s ndan Hukuk Departman na gönderilmesi sa lanacakt r. Bu denetim sonucunda yay nlanmas riskli bulunan ilanlar, reklamverenin talebiyle yay nlanmak isteniyorsa bu; ancak şirketimizin takdir yetkisini kullanmas suretiyle ve mutlaka reklamverenden gelebilecek her türlü tazminat/cezaya ilişkin bir taahhütname al nmas suretiyle mümkün olabilecektir. 8

15 reklam tarifeleri ve indirim koşullar

16 TÜRK YE BASKISI STANBUL BASKISI

17 TÜRK YE Arka Sayfa 2. Sayfa 3.* ve 5. Sayfalar Orta Sayfa1 7. Sayfa 4. ve 6. Sayfa Ekonomi 1. Sa Ekonomi 1. Sol Ekonomi Sa Ekonomi Sol Orta Sayfa Önü Orta Sa Sayfa Orta Sol Sayfa Arka Sayfa çi (Spor) Spor Sa Sayfalar Spor Sol Sayfalar Seri Sayfalar3 Seri Sayfalar2 lan Sayfalar Ekonomi Sa Sayfa Ekonomi Sol Sayfa lan Sayfalar Seri Sayfalar HAFTA Ç CUMARTES PAZAR MAKTU REKLAMLAR 1. Sayfa Sayfa Alt (9 st x cm)1 Sürmanşet (9 st x 5 cm)2 Logo Yan (3 st x 5.3 cm)3 Sa Alt Köşe (2 st x cm)1 Arka Sayfa (5 st x 4.5 cm)3 TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Maktu ve sayfa alt nda kullan l r. 2 Maktu ve sayfa üstünde kullan l r. 3 Maktu ve logo yan nda kullan l r. Not: Maktu reklamlar n yay nlanabilmesi için yaz işleri onay gereklidir ve yay n - gün garantisi verilmez. Tarifedeki fiyatlar brüt TL fiyatlar olup, %15 Ajans Hizmet Pay dahil, KDV hariçtir. 1 ki sayfay birlikte kullanan reklamlar için geçerlidir. 2 stanbul Bask s 'nda renkli, di er bölgelerde yay nlan r. Yay n garantisi yoktur. 3 stanbul Bask s 'nda Seri sayfalarda renkli, di er bölgelerde ilan sayfalar nda renkli yay nlan r. *3. Sayfada yay nlanacak Tam Sayfa ilanlar için %25 fiyat fark uygulan r. Not 1: Seri Sayfalar stanbul Şehir Bask s 'nda Cuma, Cumartesi ve Pazar Günleri Seri lan Gazetesi'nde; stanbul Çevre ller Bask s ve Ankara Çevre ller Bask s 'nda Ana Gazete Seri Sayfalarda; Di er bölgelerde ise Bölge Gazeteleri'nde yay nlan r. Not 2: Sayfada tabana dayal ve ortalanarak, tek baş na yay nlanmas istenilen ilanlarda, 1st/cm ilan bedeli 280 st/cm üzerinden hesaplan r. Not 3: lan sayfalar nda yay nlanan ilanlar için sayfa tercihi yap lamaz, haber içeri i garantisi verilmez. Seri sayfalar sütun olarak yay nlan r. 9

18 STANBUL Şehir Ekonomi Sa Sayfa Ekonomi Sol Sayfa Şehir+Çevre ller Ekonomi Sa Sayfa Ekonomi Sol Sayfa HAFTA Ç CUMARTESİ PAZAR HAFTA Ç CUMARTESİ PAZAR Seri ilan Sayfaları Şehir+Çevre ller Çevre ller Şehir+Çevre ller Çevre ller HAFTA Ç CUMARTESİ PAZAR İlan Sayfaları Şehir Şehir+Çevre ller Çevre ller Şehir Şehir+Çevre ller Çevre ller Not: Çevre iller bask s nda yay n günü, sayfa, renk ve yer garantisi verilemez. stanbul bask s nda yay n günü garantisi verilemez. Tarifedeki fiyatlar brüt TL fiyatlar olup, %15 Ajans Hizmet Pay dahil, KDV hariçtir.

19 türkiye ve istanbul bask lar indirim koşullar 1. GRUP ND R MLER 2.2) YEDEK REKLAM ND R M ND R M ORANI (%) 1.1) BÜTÇE ND R M REKLAM YATIRIMI ND R M ORANI (%) (B N TL) 1 AY AY AY AY Reklam Yat r m, bütün indirimler düşüldükten sonra kullan lan Ajans Hizmet Pay dahil bütçedir. 2.3) BOYUT ND R M (TAM SAYFA) YAYIN ADED ND R M ORANI (%) Not: Bu indirim oranından yararlanan reklamların 8 hafta içinde yayınlanması gerekir. 2.4) BOYUT ND R M (234 st/cm) 2. GRUP ND R MLER YAYIN ADED ND R M ORANI (%) ) MEVS MSELL K ND R M DÖNEM ND R M ORANI (%) Ocak - Şubat ( 2 ay ) Temmuz - A ustos ( 2 ay ) 8 Not: Bu indirim oranından yararlanan reklamların 4 hafta içinde yayınlanması gerekir. 2.5) DÖNEMSEL DESTEK ND R M ND R M ORANI (%) 15 Not: ndirim koşullar stanbul Çevre ller Bask s için geçerli de ildir. 11

20 YAN YAYINLAR

21 HÜRR YET SEYAHAT 1. Sayfa (3 st x 7 cm)1 Arka Sayfa Sayfalar Orta Sayfa* Sa Sayfalar Sol Sayfalar Arka Sayfa çi HÜRR YET KELEBEK PZT.-PERŞ. 1. Sayfa (3 st x 5 cm) Arka Sayfa 181 Orta Sayfa* ve 3. Sayfalar 7 Orta Sa ve Orta Öncesi Sa Sayfalar 151 Orta Sol ve Orta Öncesi Sol Sayfalar 133 lan Sayfalar 5 stanbul Bask s HÜRRİYET EMLAK 80 CUMA C.TESİ PAZAR Haftaiçi (Tür. Bask.) 1. Sayfa ( cm x cm) Sayfa (9 cm x 7 cm)2.000 Arka Sayfa ve 3. Sayfalar 250 Orta Sayfa* 250 Orta Sa ve Orta Öncesi Sa Sayfalar 2 Orta Sol ve Orta Öncesi Sol Sayfalar 195 lan Sayfalar 5 Ana gazete için geçerli indirim koşulları, logo yanı, alt bant ve cover hariç Emlak Gazetesi tarifesi için de geçerlidir. * Her iki sayfay birlikte kullanan reklamlar için geçerlidir. 1 Maktu ve logo yan nda kullan l r. 2 Maktu ve sayfa alt nda kullan l r. 3 3.sayfada yayınlanacak tam sayfa ilanlar için %25 fiyat farkı uygulanır. Tarifedeki fiyatlar brüt TL fiyatlar olup, %15 Ajans Hizmet Payı dahil, KDV hariçtir. 12

22 HÜRR YET CUMARTESİ 1. Sayfa (2 st x 6 cm)1 Arka Sayfa 2. ve 3. Sayfalar Orta Sayfa* Orta Öncesi Sa Sayfa Orta Öncesi Sol Sayfa Arka Sayfa çi lan Sayfalar stanbul Bask s HÜRR YET PAZAR 1. Sayfa (2 st x 7.5 cm)1 Arka Sayfa 2. ve 3. ve 5. Sayfalar 4. ve 6. ve 8. Sayfalar Orta Sayfa** Orta Sa ve Orta Öncesi Sa Sayfalar Orta Sol ve Orta Öncesi Sol Sayfalar Orta Sonras Sa Sayfalar Orta Sonras Sol Sayfalar Arka Sayfa çi stanbul Bask s Göbek Önü Sa Göbek Önü Sol Göbek Sonras Sa Göbek Sonras Sol * Orta sayfalarda sadece özel proje yay nlanacak olup, ilan ölçüsüne göre fiyatland r lacakt r. ** Her iki sayfay birlikte kullanan reklamlar için geçerlidir. 1 Maktu ve sa logo yan nda kullan l r. Tarifedeki fiyatlar brüt TL fiyatlar olup, %15 Ajans Hizmet Pay dahil, KDV hariçtir. 13

23 HÜRR YET KEY F CUMARTES TL stanbul Bask s ç Sayfalar 8.0 stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar Arka Sayfa 2. Sayfa ve Arka Sayfa çi ç Sayfalar Reklam Ölçüleri: Tam Sayfa (çerçeveli) cm x 32,5 cm Reklam Ölçüleri: Çerçeveli 1/2 Sayfa (dikey) 1/2 Sayfa (yatay) cm x 29,7 cm,5 cm x 29,7 cm 21 cm x 15 cm TL stanbul Bask s ç Sayfalar.240 stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar Arka Sayfa 2. Sayfa ve Arka Sayfa çi ç Sayfalar Reklam Ölçüleri: Tam Sayfa (çerçeveli) Arka Kapak 2. Sayfa ve Arka Sayfa çi ç Sayfalar 1/2 Sayfa (dikey) 1/2 Sayfa (yatay) TL Not: Trendy Pazartesi günleri, Hürriyet ile birlikte ücretli olarak yay nlan r. Not: Hürriyet Keyif Cumartesi yaln zca stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar nda yay nlan r. HÜRR YET KEY F PAZAR TRENDY 25 cm x 32,5 cm Not: Hürriyet Keyif Pazar yaln zca stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar nda yay nlan r. 14

24 cover HÜRR YET KELEBEK PZT.-PERŞ. Türkiye stanbul Şehir Ankara Şehir HÜRR YET SEYAHAT HÜRR YET EMLAK Ankara Şehir 86.0 HÜRR YET CUMARTES HÜRR YET PAZAR zmir Şehir HÜRR YET KEY F CUMARTES stanbul Şehir stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar HÜRR YET KEY F PAZAR TL TL stanbul Şehir stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar NOT 1: Cover ve Section'lar indirim koşullarından yararlanamaz. NOT 2: Bölgelerdeki Section fiyatlar 4 sayfa içindir. NOT 3: Cover rezervasyonlarında ilan, film teslim tarihi yayın tarihinden 3 gün öncedir. NOT 4: Yar m cover rezervasyonlar nda, ilgili yay na tam cover rezervasyonu geldi i takdirde, öncelikli yay n hakk tam cover rezervasyonuna verilecektir. NOT 5: Section ve cover uygulamalar nda ordino sahibi reklamveren d ş nda başka kuruluşa ve/veya başka kuruluşa ait ürünün ya da hizmetin tan t m, reklam, logo kullan m ve benzeri ticari iletişim kapsam na giren unsur ya da unsurlar bulunmas durumunda, söz konusu uygulaman n fiyatland r lmas için ön mutabakat al nmas gerekmektedir TL HÜRR YET AKDEN Z TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Antalya Şehir + Çevre ller HÜRR YET ÇUKUROVA-GAP TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Adana Şehir + Çevre ller HÜRR YET BURSA TL Türkiye stanbul Şehir Ankara Şehir HAFTA Ç CUMARTES PAZAR TL Türkiye stanbul Şehir Ankara Şehir HÜRR YET EGE (İzmir Şehir) TL Türkiye (Hafta İçi) TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR TL Türkiye stanbul Şehir Ankara Şehir 15 HÜRR YET ANKARA TL CUMA CUMARTES PAZAR TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Bursa HÜRR YET ESK ŞEH R 13.0 TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Eskişehir.500 SECTION TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Türkiye 4 sayfa 8 sayfa stanbul Şehir Ankara Şehir zmir Şehir Antalya Şehir + Çevre ller Adana Şehir + Çevre ller Bursa Eskişehir NOT 6: Kuşe baskı cover için %25 fiyat farkı uygulanır. NOT 7: Kuşe baskı section için %25 fiyat farkı uygulanır. Kuşe baskı İstanbul da 8. sayfa, bölgelerde 4 sayfa olarak yayınlanır.

25 yan yay nlar indirim koşullar 1. GRUP ND R MLER 2.3) YAYIN ADED ND R M Hürriyet Keyif 1.1) BÜTÇE ND R M REKLAM YATIRIMI ND R M ORANI (%) (B N TL) 1 AY AY AY AY Reklam Yat r m, bütün indirimler düşüldükten sonra kullan lan Ajans Hizmet Pay dahil bütçedir. YAYIN ADED ND R M ORANI (%) Not: Bu indirim oranı yaln zca Tabloid boyutundaki yan yay nlar için geçerlidir. Tabloid boyutundaki yan yay nlar di er indirimlerden yararlanamaz. HÜRR YET EMLAK SER LANLAR 1.1) YAYIN ADED (FREKANS) ND R M 2. GRUP ND R MLER 2.1) MEVS MSELL K ND R M DÖNEM ND R M ORANI (%) Ocak - Şubat ( 2 ay ) Temmuz - A ustos ( 2 ay ) 8 YAYIN ADED ND R M ORANI (%) Not: Arka arkaya yay nlanan 0 st/cm den büyük reklamlar için geçerlidir. 1.2) BOYUT ND R M BOYUT ND R M ORANI (%) 234 st/cm ve üzeri NOT: Hürriyet Emlak Seri lanlar da yay nlanan reklamlar yaln zca yay n adedi ve boyut indiriminden yararlanabilir. 2.2) BOYUT ND R M (TAM SAYFA) YAYIN ADED ND R M ORANI (%) Not: 5 yay na kadar olan kullan mlar n 8 hafta içinde yay nlanmas gerekir. Not: ndirim koşullar sadece yan yay nlar kullanan reklamverenler için geçerlidir.

26 HÜRR YET K

27 TÜRK YE YAZI ŞLER SAYFALARI 1. Sayfa (12,5 cm x 8,5 cm)1 1. Sayfa2 Arka Sayfa Konferans Seminer (11,5 cm x 13 cm)3 HAFTA Ç -CMT PAZAR Ş VE YÖNET M SAYFALARI 2. ve 3. Sayfalar Di er Sayfalar ELEMAN SAYFALARI 4. ve 5. Sayfalar (5 st x 12,5 cm)4 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar st/cm aras 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar Di er Sayfalar 87 5 Di er Sayfalar EKONOM K REKLAMLAR st/cm aras st/cm'e kadar TL HAFTA Ç -CMT PAZAR Maktu ve logo yan nda kullan l r. 2 Reklamlar n boyutu için yaz işlerinin onay gereklidir. 3 Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birleştirilemez. 4 Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birleştirilebilir. Not: Ticari Reklamlar Plasiyer, Taşeron, Bayilik ve Göçmenlik ile ilgili reklamlar di er eleman sayfalar nda yay nlan r ve % fiyat fark uygulan r. Eleman sayfalar sütun olarak yay nlan r. 17

28 STANBUL ŞEH R HAFTA Ç -CMT PAZAR YAZI ŞLER SAYFALARI Konferans Seminer (11,5 cm x 13 cm) Ş VE YÖNET M SAYFALARI Di er Sayfalar2 ELEMAN SAYFALARI 4. ve 5. Sayfalar (5 st x 12,5 cm) 3 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar Di er Sayfalar st/cm aras 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar Di er Sayfalar ÇEVRE LLER st/cm e kadar EKONOM K REKLAMLAR ŞEH R HAFTA Ç -CMT PAZAR st/cm aras st/cm'e kadar ŞEH R + ÇEVRE LLER ŞEH R + ÇEVRE LLER ELEMAN SAYFALARI 4. ve 5. Sayfalar (5 st x 12,5 cm) 3 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar st/cm aras Di er Sayfalar st/cm'e kadar st/cm aras 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birleştirilemez ve 3.sayfalar d ş ndaki ş ve Yönetim sayfalar d r. 3 Maktu 1 kutu ölçüsüdür, kutular birleştirilebilir NOT: Ticari Reklamlar Plasiyer, Taşeron, Bayilik ve Göçmenlik ile ilgili reklamlar di er elaman sayfalar nda yay nlan r ve % fiyat fark uygulan r. Di er Sayfalar Eleman sayfalar sütun olarak yay nlan r. 18 HAFTA Ç -CMT PAZAR 30 st/cm üzeri

GAZETELER REKLAM TARiFESi. Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

GAZETELER REKLAM TARiFESi. Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. GAZETELER REKLAM TARiFESi Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER SABAH Sayfa TAKVİM Sayfa Ana gazete Türkiye reklam tarifesi 2 Takvim Türkiye ve İstanbul baskısı reklam tarifesi 32 Ana

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 6-10 Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi

Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 6-10 Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar 6-10 Mayıs (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430 Fulya 34394 stanbul Tel: +90 212 266 70 70 Faks: +90 212 266 70 10 info@yapifuari.com.tr

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ

TOPRAK RADYO TELEVİZYONU MEDYA KİTİ Neden Toprak TV Tarımın yeni yüzü Toprak TV yi neden tercih etmelisiniz? Program Kataloğu Mutlaka sizin firmanızı yansıtacak bir program var, bu yüzden Toprak TV nin program kataloğuna göz atın. Hedef

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2015 stanbul, 04 fiubat 2015 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 24-28 Nisan. Kira Sözleflmesi

Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 24-28 Nisan. Kira Sözleflmesi Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar 24-28 Nisan Kira Sözleflmesi Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No:12/430 Fulya 34394 stanbul Tel: +90 212 266 70 70 Faks: +90 212 266 70 10 info@yapifuari.com.tr

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder.

Kullanım Şartları. : AKDENİZ PE-TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI VE TİC. A.Ş yi ifade eder. www.biletbank.com u ifade eder. Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi / Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ

Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN PROJE KOORD NATÖRÜ Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na MT YAZ SAH B ve YÖNET M KURULU BAfiKANI Mustafa ÜSTÜN GRUP PROJE KOORD NATÖRÜ Hacer YILMAZER KALAFATLAR hyilmazer@bilesim.com.tr

Detaylı

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi İÇERİK İletişim Bilgileri Önsöz İstanbul Kongre Merkezi Sponsorluklar Fuar Alanı Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi Anlaşma Koşulları ve Sözleşme 3 4 5 6 12 13 14 2 İletişim Bilgileri KONGRE MERKEZİ TDB

Detaylı

Herhangi bir dernek üyesi misiniz? EVET: HAYIR : Dernek İsmi?... Lojistik Hizmetleri

Herhangi bir dernek üyesi misiniz? EVET: HAYIR : Dernek İsmi?... Lojistik Hizmetleri KATILIM SÖZLEŞMESİ 6-8 KASIM 015 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ Kayıtlarınız için lütfen bir kopyasını saklayınız. KATALOG SİPARİŞİ İÇİN SON GÜN: 6 EKİM 015 GL events Fuarcılık A.Ş. Şerif Ali Mahallesi Pakdil

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012/ 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT Sayfa No: 2 ARA DÖNEM a) Raporun dönemi : 01.01.2012 30.09.2012 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın unvanı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ ÜCRETSİZDİR AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ 2012 Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALMANAC-PRO YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve İletişim Bilgileri İşbu sözleşme (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), aşağıda Firma ve Müşteri olarak tanımlanan ve Sözleşmenin

Detaylı