HÜRR YET REKLAM TAR FES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRR YET REKLAM TAR FES"

Transkript

1 HÜRR YET REKLAM TAR FES 13

2

3 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 0. Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No: Bağcılar - İstanbul Türkiye Telefon: (0212) Mart 13 Değerli İş Ortağımız, 1 Mart 13 tarihinden itibaren geçerli Hürriyet Reklam Tarifeleri 13 ilişiktedir. Yeni tarifemizde yer alan tüm kalemler pazar koşulları gözetilerek değerlendirilmiş ve enflasyon oranında ayarlanmıştır. Tarifemize Hürriyet e-gazete ve Tablet reklam tarifeleri eklenmiştir. Hürriyet Reklam Tarifeleri 13, Hürriyet Media Kit sitesinden elektronik ortamda temin edilebilir. Sayg lar m zla, Ayşe Sözeri Cemal Reklam Başkan * Hürriyet Reklam Tarifeleri'ni, adresinden bilgisayar n za s k şt r lm ş zip dosyas olarak indirdikten sonra Win Zip program ile açabilir ve Adobe Acrobat Reader dosyas olarak kullanabilirsiniz.

4 içindekiler Çal şma ve ndirim Koşullar Hakk nda Önemli Bilgiler Teknik Özellikler Reklam Kalite Kontrol Süreci ve hurriyetmediakit.com deal Bask Sonucu Almak çin Dikkat Edilmesi Gereken Teknik Konular Bask Bölgelerine Göre llerin Da l m Çal şma, ndirim Koşullar ve Uyar lar Reklam Tarifeleri ve ndirim Koşullar Türkiye, stanbul Bask lar ve ndirim Koşullar Yan Yay nlar ve ndirim Koşullar Hürriyet Seyahat Hürriyet Emlak Hürriyet Kelebek Hürriyet Cumartesi Hürriyet Pazar Hürriyet Keyif Cumartesi/Pazar Trendy Cover-Section Yan Yay nlar ndirim Koşullar Hürriyet Ana Gazete nsan Kaynaklar ve Hürriyet K ndirim Koşullar Hürriyet stanbul Seri lan Gazetesi ve ndirim Koşullar Özel Tarifeli Reklamlar ve ndirim Koşullar E itim Turizm Sosyal, Mevzuat ve Ekonomik Reklamlar Vak f ve Dernekler Seri lanlar Insert Etiket Bölge Bask lar ve ndirim Koşullar Ankara Bask s ve Hürriyet Ankara Hürriyet Eskişehir Ankara Bask s ve Hürriyet Ankara ndirim Koşullar Ege, Adana, Kıbrıs, Antalya ve Trabzon Bask lar Bölge Gazeteleri Bölge Bask lar ve Gazeteleri ndirim Koşullar Hürriyet Gösteri ve ndirim Koşullar Hürriyet Avrupa ve ndirim Koşullar e-gazete Tablet Hürriyet Reklam Grubu letişim Bilgileri

5 teknik özellikler

6 teknik özellikler 1) 1. sayfadaki reklamlar n yay nlanabilmesi için öncelikle yaz işlerinin onay gerekmektedir ve yay n garantisi verilmez. 13) Yaz l olarak yap lmayan de işikliklerde sorumluluk ordinoyu düzenleyene aittir. 2) Orta sayfada her iki sayfay birlikte kullanan reklamlar için minimum genişlik sütundur. Bu sayfadaki gün ve yay n garantisi için minimum ölçü hafta içi 18 st x 26 cm, Cumartesi ve Pazar günleri 2 tam sayfad r. Bu sayfalarda yay nlanacak tam sayfa haricindeki reklamlar n yüksekli i en fazla 40 cm olabilir. 14) Reklam rezervasyon iptalinin yay n tarihinden 2 gün önce yap lmas halinde reklam bedelinin %50 si, 1 gün öncesinde ise %85 i kesinlikle reklamverene fatura edilir. 3) Orta sayfada, her iki sayfay birlikte kullanan reklamlar için genişlik 18 st = 67,5 cm dir. 15) Y l içerisinde uzun dönemli yap lan rezervasyon taleplerinde, ilan n yay n ndan 15 gün önce rezervasyon onay al nmal d r. Hürriyet Rezervasyon Bölümü nden onay al nmayan ilanlar n yay n garantisi yoktur. 4) lan sayfalar ndaki renkli veya reklamlara, teknik nedenlerden dolay, yay n günü ve yer garantisi verilemez. ) Bir firma 1 ay içinde maksimum 2 adet Pazar arka kapak + 2 adet Cumartesi arka kapak + 2 adet Pazar 2. sayfa + 2 adet Cumartesi 2. sayfa (toplam 8 sayfa) rezervasyon yapabilir. 5) Sözlü yap lan rezervasyonun geçerli olabilmesi için onayl ordino gönderilmesi zorunludur. 17) Yan yay nlar için stanbul bask s verilen ilanlar stanbul Şehir + Taşra yay nlan r. 6) Rezervasyonlarda, teklif numaras ordino üzerinde belirtilmelidir. 7) lanlar boyut ve renk önceli ine göre sayfaya al n r. 8) 3. sayfada tam sayfa reklam yay nlanmas için %25 fiyat fark uygulan r. Ana gazete 2. ve 3. sayfalarda ayn gün tam sayfa reklam kullan lamaz. 9) stenilen teknik özelliklerde gönderilmeyen reklamlar n yay n nda meydana gelebilecek problemlerde sorumluluk kabul edilmez. ) Ana gazate için Türkiye bask s renkli ve bask larda ilan teslimi yay n tarihinden 2 gün önce, stanbul bask s renkli ve bask larda yay n tarihinden 1 gün önce saat 11:00 e kadard r. 11) Reklamlarda ölçü de işikli i, yay n tarihinden bir gün önce saat :00 a kadard r. 12) Haftal k yan yay nlar m z için ölçü de işiklikleri ve iptaller yay n tarihinden 3 gün önce, Hürriyet Kelebek için ise 2 gün önce, saat :00 a kadar yap labilir. SÜTUN ÖLÇÜLER 1 st 2 st 3 st 4 st 5 st 6 st 7 st 8 st 9 st st 18 st lan Sayfas 3,3 cm 6,9 cm,6 cm 14,2 cm 17,9 cm 21,5 cm 25,1 cm 28,8 cm 32,4 cm 67,5 cm Seri lan Sayfas 3,1 cm 6,4 cm 9,6 cm 12,9 cm,2 cm 19,4 cm 22,7 cm 26,0 cm 29,2 cm 32,4 cm - Not: Sayfa yüksekli i net 52,5 cm dir. 1

7 reklam kalite kontrol süreci ve hurriyetmediakit.com Hürriyet Gazetesi olarak okurlar m za, reklamverenlerimize görsel aç dan daha kaliteli bir gazete sunabilmek amac ile gazetemizde yay nlanan reklamlar için, bildi iniz gibi, bir Reklam Kalite Kontrol Süreci uygulanmaktad r. Bu süreçte amac m z bize ulaşan tüm reklam materyallerinin bask öncesinde tüm kontrollerini ve düzeltmelerini yapabilmek ve oluşabilecek bask hatalar n en aza indirmektir. Bu nedenle gönderece iniz reklam materyallerinde; Yarat c reklam çal şmalar nda kaliteli gazete bask s alabilmek için; okunabilirlik için, dişi yaz %70'ten az traml alanda, sar veya di er aç k renk arka planlarda kullan lmamal d r. Kal n çerçeveli ilanlar, uygun olmayan mürekkep da l m na sebep olabilir. S n rlar, özellikle mürekkep yetersizli ine e imlidir. Reklam n çevresinde sürekli s n rlar kullanmamak en iyisidir. Bununla birlikte, bir s n r arzu ediliyorsa aç k renkler tercih edilmelidir. Yukar daki koşullara uyulmamas durumunda, bu tür nedenlerden oluşan bask problemlerinde kesinlikle hiçbir sorumluluk kabul edilmez. hurriyetmediakit.com Bildirilen say da ve gazete bask s na uygun prova bask gönderilmedir. (Ana gazete; Türkiye bask s renkli reklamlarda 8 adet (3 adet stanbul, 5 adet bölge matbaalar m z için), stanbul bask s renkli reklamlarda ise 3 adet, 3. hamur ka da bas lm ş reklam prova bask s gönderilmelidir. Hizmet kalitemizi art rmak ve iş ortaklar m za daha iyi hizmet sunmak amac yla sitemizin altyap s n ve görselli ini de iştirdik. Yeni Hürriyet Medyakit sitemize adresinden ulaşabilirsiniz. Reklam metinlerinin veya yaz lar n istenen aç kl k ve okunabilirlikte olabilmesi için "Sans-Serif" yaz karakterleri gazete bask s nda en iyi seçimdir. Di er karakterler ripleme işleminde problem yaratabilir. Aç kl k ve okunabilirlik için, reklam tasar m nda 7 punto ve üzeri harfler kullan lmal d r. Dişi yaz kullan ld nda puntodan az olmamal d r. Yaz dört renkli ise, 12 punto ya da daha büyük olmal d r. En iyi sonuç için, siyah orijinal yaz tipi kullan lmal d r. hurriyetmediakit.com da daha interaktif bir ortam sunuyoruz. Yeni teklif yap s ile site üzerinden belirledi iniz sektör temsilcisi ile iletişime geçip talepte bulunabilir; ajans n za ait rezervasyonlar n z anl k olarak görüntüleyip detay na ulaşabilir; haz rlanm ş ya da haz rlanacak faturalar n z inceleyebilir; ajans n za ait çeşitli raporlar görüntüleyebilirsiniz. Ayr ca Hürriyetin 1948 y l ndan günümüze kadar olan tüm reklam arşivine de arama kriterlerinizle ulaşabilirsiniz. Siyah zeminde k rm z yaz kullan ld nda iyi sonuç al namayaca göz önünde tutulmal d r. Aç k orijinal materyaller (karakalem ve/veya pastel) ve yaz karakterleri kullan lmamal d r. Kontrasts z, belirgin olmayan imajlar veya yeterince yo unlu u olmayan imajlar repro s ras nda kaybolabilir. K rm z Ödülleri ve dünyadan yarat c reklam örnekleri bültenini, sektörden haberler, duyurular, insert da t m bölgeleri, online yay nlar, Hürriyet in özel projeleri, medya araşt rmalar ve seri ilanlar hakk nda bilgiler hurriyetmediakit.com da. ki de işik tram de erli bir arka plan üzerine yaz yaz l yorsa, en iyi sonuç için, arka plandaki tram %25'ten fazla olmamal d r. Bu durumda arka plandaki obje ile yaz lar aras nda yeterli kontrast sa lan r. Kontrast ve 2

8 ideal bask sonucu almak için dikkat edilmesi gereken teknik konular 26 May s 08 tarihinden itibaren Hürriyet Gazetesi Reklam Servisi reklam kabulünü ASURA ENTERPRISE isimli online sistem ile gerçekleştirmektedir. Bu sistem tek reklam kabul sistemidir. E-posta, FTP ve CD yoluyla ilan al m na son verilmiştir. ASURA sisteminin birçok avantaj söz konusudur. E-posta yoluyla birbiriyle konuşan bir sistemdir. Ayr ca gönderilen ilanlar bir check program na tabi tutulmaktad r. Bu sistem ajanslar n ilan geçişlerini Hürriyet Gazetesi nin belirlemiş oldu u bask standartlar n yakalamak ve ilan takibini kolaylaşt rmak için geliştirilmiştir. Bu sisteme girmek için öncelikle üye olmak gereklidir. ASURA ENTERPR SE Sistemine ilan gönderirken dikkat edilecek unsurlar: 1) Kullan c şifrenizi al rken yazd n z e-posta adresi sizin haberleşme adresinizdir. 2) Sistemde ç k ş kanal n seçerken (2.ad m) Ek Bilgi E-Posta Adresi gazetemiz Reklam Servisinin haberleşme adresidir. Bu k sma ilan n z yay nlayaca n z yay n organ na göre aşa daki e-posta adreslerinden birini yazmal s n z. 5) lan n zdaki görseller birebir ölçüde, asgari 240 dpi/inç de erinde ve CMYK TIFF olmal d r. RGB kullan lmamal d r. 6) Tiff dosyalarda ICC profil bulunmamal d r. 7) Gönderilen dosya bir PDF ise mutlaka ACROBAT DISTELLER da haz rlanm ş olmal d r. Hiçbir program n Eksport seçene indeki PDF format kullan lmamal d r. DISTELLER-JOP OPTIONS servisimizden (0212) nolu telefonlar aranarak temin edilebilir. 8) Asura sistemine Freehand eps, photoshop eps, PS ve PDF dosyalar aktar labilir. 9) FREEHAND veya ADOBE INDESING programlar nda çal ş lan ilanlarda; tüm iş gruplanarak EXPORT dan MACINTOSH EPS (Selected Objects Only) kapal olarak bir EPS dosya oluşturulup sisteme gönderilebilir. E er EPS yüklü ise bu EPS, Disteller arac l yla bir PDF dosyaya dönüştürülüp ASURA üzerinden gönderilebilir. Asura sisteminde bir defada gönderilebilecek dosya a rl üst s n r 0 MB d r. ) Gönderilecek ilan dosyas üzerinde font bulunmamal d r. (Fontlar convert edilmiş olmal d r.) 11) lan geçiş sistemi ve üyelik için detayl bilgi grafik servisinden aşa daki telefonlar aranarak temin edilebilir. (0212) ) lan n z vektörel bir grafik program nda haz rlanmal d r. 4) lan n zda overprint bulunmamal d r. (%0 siyah renkler hariç) 3

9 bask bölgelerine göre illerin da l m STANBUL ANKARA EGE ADANA ANTALYA TRABZON BÖLGE GAZETELER N N DA ITIM ALANLARI Hürriyet Ege: Ege Bask s Da t m Bölgesi Hürriyet Çukurova - GAP: Adana Bask s Da t m Bölgesi Hürriyet Akdeniz: Antalya Bask s Da t m Bölgesi Hürriyet Bursa: Bursa, Band rma, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa, Orhangazi, Yalova Hürriyet Ankara: Ankara Şehirçi, K r kkale, Polatl Hürriyet Eskişehir: Eskişehir, Kütahya, Bozüyük - Bilecik, Akşehir 4

10 hürriyet bölge gazeteleri il da l mlar HÜRR YET AKDEN Z HÜRR YET ANKARA HÜRR YET BURSA HÜRR YET ÇUKUROVA - GAP HÜRR YET EGE HÜRR YET ESK ŞEH R Antalya Burdur Isparta Afyon Ankara Şehir Bursa Gemlik M.Kemal Paşa Orhangazi Yalova Band rma Adana Şehir zmir Şehir Kilis Ni de Antakya Ere li (Konya) Osmaniye çel Ad yaman Batman Siirt Kahramanmaraş Malatya Mardin Nizip (Gaziantep) Şanl urfa Tunceli Ş rnak Diyarbak r Elaz Bal kesir Çanakkale Manisa Denizli Ayd n Uşak Mu la Eskişehir Kütahya Bozuyük-Bilecik Akşehir K r kkale Polatl 5

11 çal şma ve indirim koşullar

12 çal şma ve indirim koşullar ndirim Koşullar 2 gruba ayr lm şt r. 1. grup indirimler ana indirimler, 2. grup indirimler ise ana indirimlerin üzerine kullan lan ilave indirimlerdir. 1. GRUP ND R MLER 1.1) BÜTÇE ND R M : Dönemsel veya y ll k anlaşma yapan reklamverenlerimizin reklam yat r mlar ndaki Ajans Hizmet Pay dahil net bütçe büyüklü üne verilen indirim oran d r. 2. GRUP ND R MLER 2.1) MEVS MSELL K ND R M : Sadece belirlenen dönemlerde yay nlanan reklamlara uygulanan indirim oran d r. 2.2) YEDEK REKLAM ND R M : Gazete taraf ndan, sadece hafta içi günlerinde, 2 nci, 3 üncü, 5 inci, 7 nci ile Ekonomi Sayfalar, Arka Sayfa çi ve Arka Sayfa haricindeki sayfalarda 7 gün içinde yay nlanmas koşuluyla verilen reklamlara uygulanan indirim oran d r. Yer garantisi verilmemektedir. 2.3) BOYUT ND R M : Tam sayfa reklam etkinli inden faydalanmak isteyen reklamverenlerimize sunulan indirim oran d r. 5 yay na kadar olan kullan mlar n 8 hafta içinde yay nlanmas gerekir. (Bu madde 3. sayfa için geçerli de ildir). Yar m sayfa (234 st/cm) reklam etkinli inden faydalanmak isteyen reklamverenlerimize sunulan indirim oran d r. 5 yay na kadar olan kullan mlar n 4 hafta içinde yay nlanmas gerekir. 2.4) DÖNEMSEL DESTEK ND R M : Dönemsel Destek ndirimi Ocak 09 da Hürriyet Reklam Tarifesi ne dahil edilmiştir. 6

13 çal şma ve indirim koşullar n kullan rken dikkat edilmesi gerekenler 1) Hürriyet Gazetesi reklam tarifelerinde, Ana Gazete içinde Turizm ve E itim sektörleri, Sosyal ve Seri ilanlar ile bunlar n d ş nda Bölge Bask lar ve Yan yay nlar ( stanbul, Ankara, zmir, Adana, Antalya, Bursa, Trabzon, Eskişehir), Insert, Yan Yay nlar ve Hürriyet K için özel tarife ve indirim koşullar oluşturmuştur. ) Vak f, dernek ve benzeri kâr amac gütmeyen organizasyonlar n ticari amaç taş mayan maksimum 125 st/cm boyutundaki reklamlar için Özel Tarifeli Reklamlar bölümündeki Vak f ve Dernekler tarifesindeki fiyatlar; di er boyuttaki reklamlar için ise yay nland yay n ve sayfa üzerinden net %50 indirim uygulan r. 2) ndirim koşullar sadece geçerli olduklar sayfa/bask /gazete/dergi tarifeleri için birbirinden ba ms z olarak kullan l r. 11) 3. sayfada tam sayfa reklam yay nlanmas için %25 fiyat fark uygulan r. Ana gazete 2. ve 3. sayfalarda ayn gün tam sayfa reklam kullan lamaz. 3) Normal reklam kullan m alanlar d ş nda kalan özel proje, ek vb. teklifli çal şmalar n tamam özel proje olarak de erlendirilir ve özel olarak fiyatland r l r. 12) Özel boyutlu reklamlar n, yay nland sayfa ve sayfalar n mizanpaj na göre özel fiyatland rma yap l r. 4) Özel indirim oranlar, s rayla ve bir önceki indirimin kalan üzerinden düşülerek hesaplan r. Kesinlikle üst üste toplanmaz. 13) 1. sayfada yay nlanacak maktu reklamlar, yaz işleri onay ile yay nlan r ve yay n garantisi verilmez. 5) Bütçe aral klar, gerçekleştirilmesi gereken minimum net harcama tutar n ifade eder. 14) Ekonomik boyutlu reklamlara tarifede yay nlanan hiçbir indirim uygulanmaz. 6) Net harcama tutar na %15 Ajans Hizmet Pay dahil, KDV hariçtir. 15) Reklam ajanslar ndan gelen Bas n lan Kurumu na tabi ilanlarda indirimler düşüldükten sonra %14 Bas n lan Kurumu Pay, kalan net rakam üzerinden % Ajans Hizmet Pay verilir. 7) Dönemsel anlaşmalar n bütçe indirimlerinde harcama dönemi birbirini takip eden aylar için geçerlidir. 8) Anlaşmalar firma özelinde olup, grup içindeki di er şirketler taraf ndan kullan lamaz. 9) Dönemsel/y ll k anlaşmalarda; anlaşma dönemi sonunda, di er anlaşma koşular da dikkate al narak; a) Anlaşma koşullar n n yerine getirilmemesi halinde gerçekleştirilen koşullar de erlendirilerek hak edilen indirim oran hesaplan r ve aradaki fark ilk fatura döneminde fatura edilir. b) Anlaşma koşullar üzerinde bütçe kullan lmas halinde hak edilen yeni indirim oran hesaplan r ve aradaki fark ücretsiz reklam alan olarak ya da dörde bölünerek her bir yay n n ödeme tarihinde Hürriyet e iade faturas kesilerek hesap mutabakat sa lan r. 7 ) lan sayfalar nda yay nlanan ilanlar için sayfa tercihi yap lamaz, haber içeri i garantisi verilmez. 17) Reklam rezervasyon iptalinin yay n tarihinden 2 gün önce yap lmas halinde reklam bedelinin %50 si, 1 gün öncesinde ise %85 i reklamverene kesinlikle fatura edilir. 18) Y l içerisinde uzun dönemli yap lan rezervasyon taleplerinde, ilan n yay n ndan 15 gün önce rezervasyon onay al nmal d r. Hürriyet Rezervasyon Bölümü nden onay al nmayan ilanlar n yay n garantisi yoktur. 19) Bir firma 1 ay içinde maksimum 2 adet Pazar arka kapak + 2 adet Cumartesi arka kapak + 2 adet Pazar 2. sayfa + 2 adet Cumartesi 2. sayfa (toplam 8 sayfa) rezervasyon yapabilir.

14 çal şma ve indirim koşullar n kullan rken dikkat edilmesi gerekenler ) Section ve cover uygulamalar nda ordino sahibi reklamveren d ş nda başka kuruluşa ve/veya başka kuruluşa ait ürünün ya da hizmetin tan t m, reklam, logo kullan m ve benzeri ticari iletişim kapsam na giren unsur ya da unsurlar bulunmas durumunda, söz konusu uygulaman n fiyatland r lmas için ön mutabakat al nmas gerekmektedir. 21) Yar m cover rezervasyonlar nda, ilgili yay na tam cover rezervasyonu geldi i takdirde, öncelikli yay n hakk tam cover rezervasyonuna verilecektir. 22) Teminatl ajanslar için yay nlanan reklamlar n bedeli fatura tarihinden itibaren 60 gün içinde ödenir. Vadesinden önce yap lan ödemelere ayl k %1+KDV oran nda erken ödeme indirimi, vadesinden sonra yap lan ödemelere ise son ödeme gününü izleyen günden itibaren ayl k %2,5+KDV vade fark uygulan r. Ödeme günü ve vade fark oran faturada belirtilir. Oranlar Hürriyet Gazetesi taraf ndan ekonomik koşullara göre de iştirilebilir ve duyurulur. 23) Yay nlanacak ilanlar n her türlü hukuki ve cezai sorumlulu u reklamverene aittir. lan n mevzuata ayk r unsurlar taş mas halinde Hürriyet Gazetesi, ilan n de iştirilmesi talep hakk na haizdir. Hürriyet Gazetesi nin an lan hakk kullanm ş olup olmamas na bak lmaks z n, yay nlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlar na ödenmek zorunda kal nabilecek her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalar için reklamverene aynen rücu hakk sakl d r. 24) Reklam ve tan t m Mevzuat kapsam nda özel hükümlerle belirtilen veya bu amaçla ç kar lan Özel Mevzuatla düzenlenmiş olan ürün ve hizmetlere (alkol, tütün, sa l k kuruluşu vb. gibi bunlarla s n rl olmamak üzere) ilişkin ilanlar n yay n ndan önce hukuki denetim aç s ndan Hukuk Departman na gönderilmesi sa lanacakt r. Bu denetim sonucunda yay nlanmas riskli bulunan ilanlar, reklamverenin talebiyle yay nlanmak isteniyorsa bu; ancak şirketimizin takdir yetkisini kullanmas suretiyle ve mutlaka reklamverenden gelebilecek her türlü tazminat/cezaya ilişkin bir taahhütname al nmas suretiyle mümkün olabilecektir. 8

15 reklam tarifeleri ve indirim koşullar

16 TÜRK YE BASKISI STANBUL BASKISI

17 TÜRK YE Arka Sayfa 2. Sayfa 3.* ve 5. Sayfalar Orta Sayfa1 7. Sayfa 4. ve 6. Sayfa Ekonomi 1. Sa Ekonomi 1. Sol Ekonomi Sa Ekonomi Sol Orta Sayfa Önü Orta Sa Sayfa Orta Sol Sayfa Arka Sayfa çi (Spor) Spor Sa Sayfalar Spor Sol Sayfalar Seri Sayfalar3 Seri Sayfalar2 lan Sayfalar Ekonomi Sa Sayfa Ekonomi Sol Sayfa lan Sayfalar Seri Sayfalar HAFTA Ç CUMARTES PAZAR MAKTU REKLAMLAR 1. Sayfa Sayfa Alt (9 st x cm)1 Sürmanşet (9 st x 5 cm)2 Logo Yan (3 st x 5.3 cm)3 Sa Alt Köşe (2 st x cm)1 Arka Sayfa (5 st x 4.5 cm)3 TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Maktu ve sayfa alt nda kullan l r. 2 Maktu ve sayfa üstünde kullan l r. 3 Maktu ve logo yan nda kullan l r. Not: Maktu reklamlar n yay nlanabilmesi için yaz işleri onay gereklidir ve yay n - gün garantisi verilmez. Tarifedeki fiyatlar brüt TL fiyatlar olup, %15 Ajans Hizmet Pay dahil, KDV hariçtir. 1 ki sayfay birlikte kullanan reklamlar için geçerlidir. 2 stanbul Bask s 'nda renkli, di er bölgelerde yay nlan r. Yay n garantisi yoktur. 3 stanbul Bask s 'nda Seri sayfalarda renkli, di er bölgelerde ilan sayfalar nda renkli yay nlan r. *3. Sayfada yay nlanacak Tam Sayfa ilanlar için %25 fiyat fark uygulan r. Not 1: Seri Sayfalar stanbul Şehir Bask s 'nda Cuma, Cumartesi ve Pazar Günleri Seri lan Gazetesi'nde; stanbul Çevre ller Bask s ve Ankara Çevre ller Bask s 'nda Ana Gazete Seri Sayfalarda; Di er bölgelerde ise Bölge Gazeteleri'nde yay nlan r. Not 2: Sayfada tabana dayal ve ortalanarak, tek baş na yay nlanmas istenilen ilanlarda, 1st/cm ilan bedeli 280 st/cm üzerinden hesaplan r. Not 3: lan sayfalar nda yay nlanan ilanlar için sayfa tercihi yap lamaz, haber içeri i garantisi verilmez. Seri sayfalar sütun olarak yay nlan r. 9

18 STANBUL Şehir Ekonomi Sa Sayfa Ekonomi Sol Sayfa Şehir+Çevre ller Ekonomi Sa Sayfa Ekonomi Sol Sayfa HAFTA Ç CUMARTESİ PAZAR HAFTA Ç CUMARTESİ PAZAR Seri ilan Sayfaları Şehir+Çevre ller Çevre ller Şehir+Çevre ller Çevre ller HAFTA Ç CUMARTESİ PAZAR İlan Sayfaları Şehir Şehir+Çevre ller Çevre ller Şehir Şehir+Çevre ller Çevre ller Not: Çevre iller bask s nda yay n günü, sayfa, renk ve yer garantisi verilemez. stanbul bask s nda yay n günü garantisi verilemez. Tarifedeki fiyatlar brüt TL fiyatlar olup, %15 Ajans Hizmet Pay dahil, KDV hariçtir.

19 türkiye ve istanbul bask lar indirim koşullar 1. GRUP ND R MLER 2.2) YEDEK REKLAM ND R M ND R M ORANI (%) 1.1) BÜTÇE ND R M REKLAM YATIRIMI ND R M ORANI (%) (B N TL) 1 AY AY AY AY Reklam Yat r m, bütün indirimler düşüldükten sonra kullan lan Ajans Hizmet Pay dahil bütçedir. 2.3) BOYUT ND R M (TAM SAYFA) YAYIN ADED ND R M ORANI (%) Not: Bu indirim oranından yararlanan reklamların 8 hafta içinde yayınlanması gerekir. 2.4) BOYUT ND R M (234 st/cm) 2. GRUP ND R MLER YAYIN ADED ND R M ORANI (%) ) MEVS MSELL K ND R M DÖNEM ND R M ORANI (%) Ocak - Şubat ( 2 ay ) Temmuz - A ustos ( 2 ay ) 8 Not: Bu indirim oranından yararlanan reklamların 4 hafta içinde yayınlanması gerekir. 2.5) DÖNEMSEL DESTEK ND R M ND R M ORANI (%) 15 Not: ndirim koşullar stanbul Çevre ller Bask s için geçerli de ildir. 11

20 YAN YAYINLAR

21 HÜRR YET SEYAHAT 1. Sayfa (3 st x 7 cm)1 Arka Sayfa Sayfalar Orta Sayfa* Sa Sayfalar Sol Sayfalar Arka Sayfa çi HÜRR YET KELEBEK PZT.-PERŞ. 1. Sayfa (3 st x 5 cm) Arka Sayfa 181 Orta Sayfa* ve 3. Sayfalar 7 Orta Sa ve Orta Öncesi Sa Sayfalar 151 Orta Sol ve Orta Öncesi Sol Sayfalar 133 lan Sayfalar 5 stanbul Bask s HÜRRİYET EMLAK 80 CUMA C.TESİ PAZAR Haftaiçi (Tür. Bask.) 1. Sayfa ( cm x cm) Sayfa (9 cm x 7 cm)2.000 Arka Sayfa ve 3. Sayfalar 250 Orta Sayfa* 250 Orta Sa ve Orta Öncesi Sa Sayfalar 2 Orta Sol ve Orta Öncesi Sol Sayfalar 195 lan Sayfalar 5 Ana gazete için geçerli indirim koşulları, logo yanı, alt bant ve cover hariç Emlak Gazetesi tarifesi için de geçerlidir. * Her iki sayfay birlikte kullanan reklamlar için geçerlidir. 1 Maktu ve logo yan nda kullan l r. 2 Maktu ve sayfa alt nda kullan l r. 3 3.sayfada yayınlanacak tam sayfa ilanlar için %25 fiyat farkı uygulanır. Tarifedeki fiyatlar brüt TL fiyatlar olup, %15 Ajans Hizmet Payı dahil, KDV hariçtir. 12

22 HÜRR YET CUMARTESİ 1. Sayfa (2 st x 6 cm)1 Arka Sayfa 2. ve 3. Sayfalar Orta Sayfa* Orta Öncesi Sa Sayfa Orta Öncesi Sol Sayfa Arka Sayfa çi lan Sayfalar stanbul Bask s HÜRR YET PAZAR 1. Sayfa (2 st x 7.5 cm)1 Arka Sayfa 2. ve 3. ve 5. Sayfalar 4. ve 6. ve 8. Sayfalar Orta Sayfa** Orta Sa ve Orta Öncesi Sa Sayfalar Orta Sol ve Orta Öncesi Sol Sayfalar Orta Sonras Sa Sayfalar Orta Sonras Sol Sayfalar Arka Sayfa çi stanbul Bask s Göbek Önü Sa Göbek Önü Sol Göbek Sonras Sa Göbek Sonras Sol * Orta sayfalarda sadece özel proje yay nlanacak olup, ilan ölçüsüne göre fiyatland r lacakt r. ** Her iki sayfay birlikte kullanan reklamlar için geçerlidir. 1 Maktu ve sa logo yan nda kullan l r. Tarifedeki fiyatlar brüt TL fiyatlar olup, %15 Ajans Hizmet Pay dahil, KDV hariçtir. 13

23 HÜRR YET KEY F CUMARTES TL stanbul Bask s ç Sayfalar 8.0 stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar Arka Sayfa 2. Sayfa ve Arka Sayfa çi ç Sayfalar Reklam Ölçüleri: Tam Sayfa (çerçeveli) cm x 32,5 cm Reklam Ölçüleri: Çerçeveli 1/2 Sayfa (dikey) 1/2 Sayfa (yatay) cm x 29,7 cm,5 cm x 29,7 cm 21 cm x 15 cm TL stanbul Bask s ç Sayfalar.240 stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar Arka Sayfa 2. Sayfa ve Arka Sayfa çi ç Sayfalar Reklam Ölçüleri: Tam Sayfa (çerçeveli) Arka Kapak 2. Sayfa ve Arka Sayfa çi ç Sayfalar 1/2 Sayfa (dikey) 1/2 Sayfa (yatay) TL Not: Trendy Pazartesi günleri, Hürriyet ile birlikte ücretli olarak yay nlan r. Not: Hürriyet Keyif Cumartesi yaln zca stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar nda yay nlan r. HÜRR YET KEY F PAZAR TRENDY 25 cm x 32,5 cm Not: Hürriyet Keyif Pazar yaln zca stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar nda yay nlan r. 14

24 cover HÜRR YET KELEBEK PZT.-PERŞ. Türkiye stanbul Şehir Ankara Şehir HÜRR YET SEYAHAT HÜRR YET EMLAK Ankara Şehir 86.0 HÜRR YET CUMARTES HÜRR YET PAZAR zmir Şehir HÜRR YET KEY F CUMARTES stanbul Şehir stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar HÜRR YET KEY F PAZAR TL TL stanbul Şehir stanbul, Ankara ve zmir Şehir Bask lar NOT 1: Cover ve Section'lar indirim koşullarından yararlanamaz. NOT 2: Bölgelerdeki Section fiyatlar 4 sayfa içindir. NOT 3: Cover rezervasyonlarında ilan, film teslim tarihi yayın tarihinden 3 gün öncedir. NOT 4: Yar m cover rezervasyonlar nda, ilgili yay na tam cover rezervasyonu geldi i takdirde, öncelikli yay n hakk tam cover rezervasyonuna verilecektir. NOT 5: Section ve cover uygulamalar nda ordino sahibi reklamveren d ş nda başka kuruluşa ve/veya başka kuruluşa ait ürünün ya da hizmetin tan t m, reklam, logo kullan m ve benzeri ticari iletişim kapsam na giren unsur ya da unsurlar bulunmas durumunda, söz konusu uygulaman n fiyatland r lmas için ön mutabakat al nmas gerekmektedir TL HÜRR YET AKDEN Z TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Antalya Şehir + Çevre ller HÜRR YET ÇUKUROVA-GAP TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Adana Şehir + Çevre ller HÜRR YET BURSA TL Türkiye stanbul Şehir Ankara Şehir HAFTA Ç CUMARTES PAZAR TL Türkiye stanbul Şehir Ankara Şehir HÜRR YET EGE (İzmir Şehir) TL Türkiye (Hafta İçi) TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR TL Türkiye stanbul Şehir Ankara Şehir 15 HÜRR YET ANKARA TL CUMA CUMARTES PAZAR TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Bursa HÜRR YET ESK ŞEH R 13.0 TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Eskişehir.500 SECTION TL HAFTA Ç CUMARTES PAZAR Türkiye 4 sayfa 8 sayfa stanbul Şehir Ankara Şehir zmir Şehir Antalya Şehir + Çevre ller Adana Şehir + Çevre ller Bursa Eskişehir NOT 6: Kuşe baskı cover için %25 fiyat farkı uygulanır. NOT 7: Kuşe baskı section için %25 fiyat farkı uygulanır. Kuşe baskı İstanbul da 8. sayfa, bölgelerde 4 sayfa olarak yayınlanır.

25 yan yay nlar indirim koşullar 1. GRUP ND R MLER 2.3) YAYIN ADED ND R M Hürriyet Keyif 1.1) BÜTÇE ND R M REKLAM YATIRIMI ND R M ORANI (%) (B N TL) 1 AY AY AY AY Reklam Yat r m, bütün indirimler düşüldükten sonra kullan lan Ajans Hizmet Pay dahil bütçedir. YAYIN ADED ND R M ORANI (%) Not: Bu indirim oranı yaln zca Tabloid boyutundaki yan yay nlar için geçerlidir. Tabloid boyutundaki yan yay nlar di er indirimlerden yararlanamaz. HÜRR YET EMLAK SER LANLAR 1.1) YAYIN ADED (FREKANS) ND R M 2. GRUP ND R MLER 2.1) MEVS MSELL K ND R M DÖNEM ND R M ORANI (%) Ocak - Şubat ( 2 ay ) Temmuz - A ustos ( 2 ay ) 8 YAYIN ADED ND R M ORANI (%) Not: Arka arkaya yay nlanan 0 st/cm den büyük reklamlar için geçerlidir. 1.2) BOYUT ND R M BOYUT ND R M ORANI (%) 234 st/cm ve üzeri NOT: Hürriyet Emlak Seri lanlar da yay nlanan reklamlar yaln zca yay n adedi ve boyut indiriminden yararlanabilir. 2.2) BOYUT ND R M (TAM SAYFA) YAYIN ADED ND R M ORANI (%) Not: 5 yay na kadar olan kullan mlar n 8 hafta içinde yay nlanmas gerekir. Not: ndirim koşullar sadece yan yay nlar kullanan reklamverenler için geçerlidir.

26 HÜRR YET K

27 TÜRK YE YAZI ŞLER SAYFALARI 1. Sayfa (12,5 cm x 8,5 cm)1 1. Sayfa2 Arka Sayfa Konferans Seminer (11,5 cm x 13 cm)3 HAFTA Ç -CMT PAZAR Ş VE YÖNET M SAYFALARI 2. ve 3. Sayfalar Di er Sayfalar ELEMAN SAYFALARI 4. ve 5. Sayfalar (5 st x 12,5 cm)4 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar st/cm aras 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar Di er Sayfalar 87 5 Di er Sayfalar EKONOM K REKLAMLAR st/cm aras st/cm'e kadar TL HAFTA Ç -CMT PAZAR Maktu ve logo yan nda kullan l r. 2 Reklamlar n boyutu için yaz işlerinin onay gereklidir. 3 Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birleştirilemez. 4 Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birleştirilebilir. Not: Ticari Reklamlar Plasiyer, Taşeron, Bayilik ve Göçmenlik ile ilgili reklamlar di er eleman sayfalar nda yay nlan r ve % fiyat fark uygulan r. Eleman sayfalar sütun olarak yay nlan r. 17

28 STANBUL ŞEH R HAFTA Ç -CMT PAZAR YAZI ŞLER SAYFALARI Konferans Seminer (11,5 cm x 13 cm) Ş VE YÖNET M SAYFALARI Di er Sayfalar2 ELEMAN SAYFALARI 4. ve 5. Sayfalar (5 st x 12,5 cm) 3 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar Di er Sayfalar st/cm aras 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar Di er Sayfalar ÇEVRE LLER st/cm e kadar EKONOM K REKLAMLAR ŞEH R HAFTA Ç -CMT PAZAR st/cm aras st/cm'e kadar ŞEH R + ÇEVRE LLER ŞEH R + ÇEVRE LLER ELEMAN SAYFALARI 4. ve 5. Sayfalar (5 st x 12,5 cm) 3 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar st/cm aras Di er Sayfalar st/cm'e kadar st/cm aras 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar Di er Sayfalar Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birleştirilemez ve 3.sayfalar d ş ndaki ş ve Yönetim sayfalar d r. 3 Maktu 1 kutu ölçüsüdür, kutular birleştirilebilir NOT: Ticari Reklamlar Plasiyer, Taşeron, Bayilik ve Göçmenlik ile ilgili reklamlar di er elaman sayfalar nda yay nlan r ve % fiyat fark uygulan r. Di er Sayfalar Eleman sayfalar sütun olarak yay nlan r. 18 HAFTA Ç -CMT PAZAR 30 st/cm üzeri

HÜRR YET REKLAM TAR FES

HÜRR YET REKLAM TAR FES HÜRR YET REKLAM TAR FES 13 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 0. Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No: 78 344 Bağcılar - İstanbul Türkiye Telefon: (0212) 677 00 00 1 Mart 13 Değerli İş Ortağımız, 1

Detaylı

SABAH GAZETESİ ve EKLERİ REKLAM TARiFESi

SABAH GAZETESİ ve EKLERİ REKLAM TARiFESi SABAH GAZETESİ ve EKLERİ REKLAM TARiFESi Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. MESAJINIZI HAREKETE DÖNÜŞTÜRÜR www.turkuvazreklam.com.tr TÜRKİYE BASKISI RENKLİ (TL/st.cm) HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR

Detaylı

HÜRRİYET ÇUKUROVA-GAP EYLÜL 2012 KAMPANYASI

HÜRRİYET ÇUKUROVA-GAP EYLÜL 2012 KAMPANYASI HÜRRİYET ÇUKUROVA-GAP EYLÜL 2012 KAMPANYASI 29 AĞUSTOS 2012 Değerli İş Ortağımız; Hürriyet Çukurova-Gap gazetesinde 1-30 EYLÜL 2012 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalarımızla ilgili fiyatlarımız

Detaylı

DERGİLER REKLAM TARiFESi. Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

DERGİLER REKLAM TARiFESi. Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. DERGİLER REKLAM TARiFESi Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER Para 1 Şamdan Plus 2 Bebeğim ve Biz 3 China Today 4 Cosmopolitan Bride 5 Cosmopolitan 6 Esquire 7 Esquire Big Black Book

Detaylı

Minika Çocuk Eğlencenin Gücü Adına

Minika Çocuk Eğlencenin Gücü Adına Eğlenceli olduğu kadar güvenilir dergi Minika Çocuk Eğlencenin Gücü Adına Eğlencenin Gücü Adına TÜR Süreli yayın, çocuk dergisi PERİYOT Aylık HEDEF KİTLE 3-6 yaş AMAÇ Okul öncesi dönemdeki çocukların zihinsel

Detaylı

MinikaGO Eğlencenin Gücü Adına

MinikaGO Eğlencenin Gücü Adına Eğlenceli olduğu kadar güvenilir dergi MinikaGO TÜR Süreli yayın, çocuk dergisi PERİYOT Aylık HEDEF KİTLE 7-14 yaş AMAÇ Okuma çağındaki çocukların bilgisel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı

Detaylı

DERGİLER. REKLAM TARiFESi. Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

DERGİLER. REKLAM TARiFESi. Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. DERGİLER REKLAM TARiFESi Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER Para 1 Şamdan Plus 2 Bebeğim ve Biz 3 China Today 4 Cosmopolitan Bride 5 Cosmopolitan 6 Esquire 7 Esquire Big Black Book

Detaylı

GAZETELER REKLAM TARiFESi. Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

GAZETELER REKLAM TARiFESi. Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. GAZETELER REKLAM TARiFESi Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER SABAH Sayfa TAKVİM Sayfa Ana gazete Türkiye reklam tarifesi 2 Takvim Türkiye ve İstanbul baskısı reklam tarifesi 32 Ana gazete

Detaylı

GAZETELER REKLAM TARiFESi. Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

GAZETELER REKLAM TARiFESi. Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. GAZETELER REKLAM TARiFESi Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER SABAH Sayfa TAKVİM Sayfa Ana gazete Türkiye reklam tarifesi 2 Takvim Türkiye ve İstanbul baskısı reklam tarifesi 32 Ana

Detaylı

SABAH ve DAILY SABAH. Reklam Tarifeleri

SABAH ve DAILY SABAH. Reklam Tarifeleri SABAH ve DAILY SABAH Reklam Tarifeleri Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER SABAH Sayfa DAILY SABAH Sayfa Türkiye Baskısı Reklam Tarifesi 2 Daily Sabah Reklam Tarifesi ve Dağıtım Bölgeleri

Detaylı

TAKVİM, FOTOMAÇ ve YENİ ASIR. Reklam Tarifeleri

TAKVİM, FOTOMAÇ ve YENİ ASIR. Reklam Tarifeleri TAKVİM, FOTOMAÇ ve YENİ ASIR Reklam Tarifeleri Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER TAKVİM Sayfa TEKNİK BİLGİLER Sayfa Türkiye ve İstanbul Baskısı Reklam Tarifesi 2 Genel İlkeler 15 Bölge

Detaylı

ZEKİ GÜÇLÜLÜKS İKON GÖSTERİŞLİ SOFİSTİKE IŞILTILI TRENDSETTER PROVOKATİF STİL SAHİBİ YENI SEZON GÜZE L L I K DOSYASI

ZEKİ GÜÇLÜLÜKS İKON GÖSTERİŞLİ SOFİSTİKE IŞILTILI TRENDSETTER PROVOKATİF STİL SAHİBİ YENI SEZON GÜZE L L I K DOSYASI SOFİSTİKE IŞILTILI TRENDSETTER İKON PROVOKATİF GÜÇLÜLÜKS STİL SAHİBİ ZEKİ GÖSTERİŞLİ TURKUVAZ NİSAN 2014-4 TÜRKİ YE YENI SEZON GÜZE L L I K DOSYASI CESUR VE GÜZEL AYAKKABI ÇANTA MODASI TRENDLERIN ÖTESINE

Detaylı

YENİLİKÇİ GÜVENİLİR LÜKS VİZYONER LİDER ULUSLARARASI PRESTİJLİ ARAŞTIRMACI GÜÇLÜ

YENİLİKÇİ GÜVENİLİR LÜKS VİZYONER LİDER ULUSLARARASI PRESTİJLİ ARAŞTIRMACI GÜÇLÜ LİDER ULUSLARARASI ARAŞTIRMACI GÜÇLÜ PRESTİJLİ YENİLİKÇİ VİZYONER GÜVENİLİR LÜKS TOFAŞ YENİ YATIRIMLARLA FORD OTOSAN I ALT EDEBİLİR NİSAN 2014 NO: 04 GELENEĞE DÖNÜŞ EKONOMİK KONJONKTÜRDEKİ DEĞİŞİM İSTİHDAM

Detaylı

MAGAZINES ADVERTISING RATES

MAGAZINES ADVERTISING RATES MAGAZINES ADVERTISING RATES Effective from April 2015 CONTENTS Para 1 Şamdan Plus 2 Bebeğim ve Biz 3 China Today 4 Cosmopolitan Bride 5 Cosmopolitan 6 Esquire 7 Esquire Big Black Book 8 Forbes Turkiye

Detaylı

GAZETELER. REKLAM TARiFESi. Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

GAZETELER. REKLAM TARiFESi. Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. GAZETELER REKLAM TARiFESi Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. İÇİNDEKİLER SABAH Sayfa TAKVİM Sayfa Ana gazete Türkiye reklam tarifesi 2 Takvim Türkiye ve İstanbul baskısı reklam tarifesi 32 Ana

Detaylı

TURKUVAZ. a ak 2 n. b i

TURKUVAZ. a ak 2 n. b i TURKUVAZ DERGİLER çe rli dir. m a l k Re esi f i r a T Oc ak 2 016 tarihinden ge n are b i t i TURKUVAZ REKLAM PAZARLAMA DANIŞMANLIK A.Ş. Barbaros Bulvarı, Cam Han, No:153, K:1, 34349 Balmumcu, Beşiktaş

Detaylı

18HLK02S_TUM (18 = YAYIN TARIHI, HLK= HALK GAZETESI, 02= 2 SAYFA, S=SEHIR BASKISI, TUM = TUM BOLGELERE GIDECEK)

18HLK02S_TUM (18 = YAYIN TARIHI, HLK= HALK GAZETESI, 02= 2 SAYFA, S=SEHIR BASKISI, TUM = TUM BOLGELERE GIDECEK) Sayfa Gönderme Standartları : Turkuvaz Matbaacılık Yay. A.Ş. gazete baskı tesislerine CD, E-posta, FTP ile baskı için doküman gönderilirken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

Detaylı

Sayfa Gönderme Bilgi Notları :

Sayfa Gönderme Bilgi Notları : Sayfa Gönderme Bilgi Notları : Turkuvaz Matbaacılık Yay. A.Ş. baskı tesislerine CD, E-posta, FTP veya Agfa Apogee Portal programı ile sayfa gönderilirken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda bilgilerinize

Detaylı

Onur Air uçak içi yayınları medya kiti

Onur Air uçak içi yayınları medya kiti Onur Air uçak içi yayınları medya kiti Onair Onur Air yolcularına, koltuk ceplerinde tüm iç hat - dış hat uçuşlarında, 900 bin - 950 bin yolcuya ücretsiz sunulan, aktüalite, kültür - sanat ve gezi yazılarından

Detaylı

Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı. Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Adres Gruplarına Göre Dağılımı

Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı. Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Adres Gruplarına Göre Dağılımı Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 5 Marmara Bölgesi 5 %34 İç Anadolu Bölgesi %34 Ege Bölgesi %9 Karadeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi %3 %9 Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Detaylı

Yangın ve Güvenlik Dergisi

Yangın ve Güvenlik Dergisi Yayına Başladığı Tarih: 1994 Yayına Periyodu: Yılda 8 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket ve kurum ismine, ambalajlı olarak gönderim yapılır. Tiraj: 8.000 net. Fuar ve ilgili kongre, seminer vb.

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Yarışma ya gönderilecek basın reklamları, bu Katılım Kuralları ve kuralların ayrılmaz parçası brief yönergesine göre hazırlanmalıdır.

Yarışma ya gönderilecek basın reklamları, bu Katılım Kuralları ve kuralların ayrılmaz parçası brief yönergesine göre hazırlanmalıdır. 9. KIRMIZI BASINDA EN İYİLER REKLAM ÖDÜLLERİ 2011 KENDİNİZİ TÜRKİYE YE TANITIN İÇ TURİZM REKLAM YARIŞMASI BELEDİYE ve TİCARET ODASI BAŞKANLIKLARI KATILIM KURALLARI A) GİRİŞ Kırmızı Basında En İyiler Reklam

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj:

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj: Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: 1988 Yurt içi yıllık abonelik ücreti 48 TL. Bu fiyatlara KDV ve gönderim ücretleri dahildir. Yayına Periyodu: Yılda 6 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket

Detaylı

App Store da, Google Play de... Emlak Pazarı uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

App Store da, Google Play de... Emlak Pazarı uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Emlak PAZARLAMA VE SATIŞ SEKTÖRÜNÜN En Uzun Soluklu Dergisi ARTIK DİJİTAL YAYINDA! App Store da, Google Play de... MEDYA KİTİ Emlak Pazarı nda Reklam Vermenin Faydaları 10 yılı aşkın süredir yayın hayatına

Detaylı

Enerji Dünyası Dergisi

Enerji Dünyası Dergisi Yayına Başladığı Tarih: 2000 Yayına Periyodu: Yılda 8 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket ve kurum ismine, ambalajlı olarak gönderim yapılır. Tiraj: 8000 net. Fuar ve ilgili kongre, seminer vb.

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

STİL SAHİBİ YARATICI ADAMAKILLI EĞLENCELİ KARİZMATİK ENTELEKTÜEL ELEGANT PETER STİL DINKLAGE GAME OF THRONES UN 140 CM LİK DEVİ EKOLOJİK YAŞAM

STİL SAHİBİ YARATICI ADAMAKILLI EĞLENCELİ KARİZMATİK ENTELEKTÜEL ELEGANT PETER STİL DINKLAGE GAME OF THRONES UN 140 CM LİK DEVİ EKOLOJİK YAŞAM ELEGANT STİL SAHİBİ EĞLENCELİ YARATICI ADAMAKILLI KARİZMATİK ENTELEKTÜEL DEMİR LEBLEBİ (YENİ BÖLÜM!) ÜMİT ERDİM DÜNYADA ONDAN TEMKİNLİSİ YOK ADAMAKILLI DERGİ TURKUVAZ BOYUNDAN BÜYÜK İŞLER YAPAN ADAM PETER

Detaylı

GÜÇLÜ ÖNCÜ % 100 YERLİ GÜVEN İŞTAH AÇICI YOL GÖSTERİCİ KÖKLÜ MARKA TECRÜBE TÜRKİYE NİN GÜVENDİĞİ TARİFLER. Kuzu etiyle enfes tarifler

GÜÇLÜ ÖNCÜ % 100 YERLİ GÜVEN İŞTAH AÇICI YOL GÖSTERİCİ KÖKLÜ MARKA TECRÜBE TÜRKİYE NİN GÜVENDİĞİ TARİFLER. Kuzu etiyle enfes tarifler % 100 YERLİ KÖKLÜ MARKA GÜVEN TECRÜBE YOL GÖSTERİCİ GÜÇLÜ ÖNCÜ İŞTAH AÇICI TÜRKİYE NİN GÜVENDİĞİ TARİFLER NİSAN N 2014/ 04 SAYI: 124 FİYATI: 7 TL KKTC FİYATI: 9 TL 04 9 771304 554001 ISSN 1304-5547 İ Tadıyla

Detaylı

Kablo. Kablo Abone Say s. Toplam Türkçe Konu an Kifli. 140 Milyon

Kablo. Kablo Abone Say s. Toplam Türkçe Konu an Kifli. 140 Milyon Kablo Kablo Abone Say s Toplam Türkçe Konu an Kifli 140 Milyon Uydu Dijital (iptv) Atv Avrupa Programlar Atv Avrupa Diziler Ekim 2010 ATV AVRUPA KATEGOR S L STES ÇALIfiMA KOfiULLARI

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ DERGĐSĐ

TESĐSAT MÜHENDĐSLĐĞĐ DERGĐSĐ Page 1 of 5 23.01.2009 Sayın Yetkili, Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından itibaren Makina Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan, bu alandaki güncel gelişmeleri içeren makaleler,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Enerji Dünyası Dergisi

Enerji Dünyası Dergisi Yayına Başladığı Tarih: 2000 Yayına Periyodu: Yılda 8 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket ve kurum ismine, ambalajlı olarak gönderim yapılır. Tiraj: 8000 net. Fuar ve ilgili kongre, seminer vb.

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

Sayın yetkili. İşbirliğimiz ile başarılı sonuçlar alacağınızı düşünüyoruz. Birlikte başarılı projeler gerçekleştirebilmek ümidiyle saygılar sunarız.

Sayın yetkili. İşbirliğimiz ile başarılı sonuçlar alacağınızı düşünüyoruz. Birlikte başarılı projeler gerçekleştirebilmek ümidiyle saygılar sunarız. Sayın yetkili Omedya A.Ş. olarak Ostim Organize Sanayi Bölgesi nde 1996 yılından bu yana faaliyet göstermekteyiz. Faaliyette bulunduğumuz Ostim bölgesinde yer alan ve planlama-satış-uygulama çalışmalarını

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU

ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. YIL LOGOSU KULLANIM KILAVUZU ODTÜ 60. yıl logosu kullanım kılavuzu, ODTÜ kurumsal kimliği kapsamında, tüm görsel malzemelerde, ODTÜ 60. yıl logosunun kullanım düzeni ve kurallarını içerir. ODTÜ

Detaylı

TURKUVAZ MEDYA GRUBU İSTANBUL AUTOSHOW 2015 ÖZEL REKLAM PAKETİ

TURKUVAZ MEDYA GRUBU İSTANBUL AUTOSHOW 2015 ÖZEL REKLAM PAKETİ TURKUVAZ MEDYA GRUBU İSTANBUL AUTOSHOW 2015 ÖZEL REKLAM PAKETİ AUTOSHOW 2015 ÖZEL ÖZEL REKLAM PAKETİ İstanbul Autoshow Fuarı, 22-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezinde

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren geçerlidir. 2. Bu teknik şartnamede, Türk Kızılayı nın yazılı izni alınmadan değişiklik

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Bureau Veritas Logo Kullanımı

Bureau Veritas Logo Kullanımı Tebrikler! Bureau Veritas tarafından belgelendirildiniz; bu belge sizler için değer yaratan bir varlıktır.belgeniz, sadece başarınızı ve işinizi tamamıyla profesyonelce ve tutarlı bir şekilde yapmaya bağlılığınızı

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

Firma Adı - Ürün Adı. 300 dpi. 21 cm. 300 dpi. 14 cm. 300 dpi. 7 cm. (jpg, tiff veya eps)

Firma Adı - Ürün Adı. 300 dpi. 21 cm. 300 dpi. 14 cm. 300 dpi. 7 cm. (jpg, tiff veya eps) max. 13 mm max. alan:800 mm 2 max.70 mm (jpg, tiff veya eps) Görsel Malzemeler Yayınlamak istenen ürünün fotoğrafları minimum 300dpi (dot per inch) çözünürlükte ve eni minimum 140 mm olacak şekilde dijital

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi www.kervangida.com LOGOTYPE GÜVENLiK ALANI MiNiMUM KULLANIM ÖLÇÜSÜ Logotype n etraf nda b rak lmas gereken güvenlik alan afla da belirtilmifltir. Referans

Detaylı

Yarışmanın Adı: Gerekçe: Yarışmanın Amacı: Kurallar:

Yarışmanın Adı: Gerekçe: Yarışmanın Amacı: Kurallar: Yarışmanın Adı: Ankara Fotoğraf Yarışması 2014 Gerekçe: Şehirlerin vermek istedikleri mesajları hızlı ve güçlü güçlü bir şekilde insanlara ulaştırması gerekmektedir. İnsanların görsel mesajları daha kolay

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme Abonelik Sözleşmeleri ve Faturalama Denetimi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : İnceleme Abonelik Sözleşmeleri ve Faturalama Denetimi. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 11.09.2013 Karar No : 2013/DK-SDD/513 Gündem Konusu : İnceleme Abonelik Sözleşmeleri ve Faturalama Denetimi. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi

Detaylı

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı Mobil Internet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

İSTANBUL BASKISI KELİME FİYATLARI GAZETELER KELİME FİYATI 14 PUNTO BAŞLIK ALT-ÜST ÇİZGİ ZAYİİ İLANLARI 2+5 3.70+KDV:4.37

İSTANBUL BASKISI KELİME FİYATLARI GAZETELER KELİME FİYATI 14 PUNTO BAŞLIK ALT-ÜST ÇİZGİ ZAYİİ İLANLARI 2+5 3.70+KDV:4.37 İSTANBUL BASKISI KELİME FİYATLARI 1/6 GAZETELER KELİME FİYATI 14 PUNTO BAŞLIK ALT-ÜST ÇİZGİ ZAYİİ İLANLARI HÜRRİYET 4.67+KDV=5.51 46.70+KDV=55.10 23.35+KDV=27.55 2.00+KDV=2.36 SABAH 4.10+KDV=4.84 41.00+KDV=48.38

Detaylı

13. yıl. Reklam. Kiti 10

13. yıl. Reklam. Kiti 10 13. yıl Reklam Kiti 10.. içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

Tesisat Dergisi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi

Tesisat Dergisi. Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: 1992 Yurt içi yıllık abonelik ücreti 96 TL, Bu fiyatlara KDV ve gönderim ücretleri dahildir. Yayına Periyodu: Yılda 12 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11 EYLÜL 2011 10 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL Medya Kit 11 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III MINI Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor.

Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor. Harvard Business Review Dergisi, Türkiye de Türkçe içeriği ile 1 EKİM 2012 den beri raflarda yerini alıyor. 1922 den beri dünyanın pek çok ülkesinde, farklı edisyonları ile milyonlarca okura ulaşan Harvard

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye 1500 Esnaf Avantaj Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle... numaralı hattım için.../.../... tarihli imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Galaxy Young Bundle Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu name de ( name ) belirtilen Özel ve

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı