Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr"

Transkript

1 Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu

2 içindekiler Davet mektubu 1 Konu başlıkları 2 Düzenleyen kurumlar 2 Amaç 2 Genel bilgiler 3 Sempozyum ön programı 3 Kurullar 4 Niçin katılmalı? 6 Kimler katılacak? 6 Sergi 7 Sergi planı 9 Sergi ücretleri 10 Genel koşullar 12 İletişim 13

3 De erli Sektör Temsilcisi; 1 Biliflim teknolojilerindeki geliflmeler, do al olarak günlük yaflant m z ifl ve ifllemlerimizi her geçen gün daha çok etkilemekte, de ifltirmekte, beklentilerimizi artt rmakta, bizleri elektronik ortamlara daha çok ba ml hale getirmektedir. Bu ortamlara güven veya bu ortamlar n güvenilirli inin yüksek olmas ; kiflisel ve kurumsal kay plar n azalt lmas, verimlili in artt r lmas, ifl ve ifllemlerin h zland r lmas gibi birçok katk sa layabilecektir. Sizler de takdir edersiniz ki, elektronik ortamlara güvenin artt r lmas, bilgi varl klar n n depolanmas, ifllenmesi ve tafl nmas esnas nda karfl lafl labilecek tehdit ve tehlikelerin büyük oranda ortadan kald r lmas yla mümkün olabilecektir. Ülkemizde 2004 y l nda yürürlü e giren ve Ocak 2005 ten itibaren hukuken de geçerlili i olan nitelikli e-imza; elektronik ortamlarda karfl lafl labilecek tehdit ve tehlikeleri azaltabilecek, elektronik ortamlara daha yüksek oranda güven duyulmas n sa layacak, ifl ve ifllemlerin daha h zl ve verimli yap labilmesine ve ülke bilgi güvenli in artt r lmas na büyük katk lar sa layabilecektir. Ülke gerçekleri göz önüne al nd nda, e-dönüflüm çal flmalar na h z verilse de e-imza konusunda bir kamuoyu oluflturulamad, birçok problemle karfl lafl ld, uygulamalar n ise s n rl oldu u, mevcut uygulay c lar nda bir tak m s k nt larla karfl laflt bilinmektedir. Belirtilen s k nt lara k smen çözüm bulabilmek için Telekomünikasyon Kurumu ve Gazi Üniversitesi olarak Aral k 2006 tarihleri aras nda Sheraton Hotel & Convention Center da ilk Ulusal Elektronik mza Sempozyumu nu düzenliyoruz. Düzenlemifl oldu umuz bu sempozyumun amac ; elektronik ve mobil imza konusunda gerek kuramsal gerekse uygulamal çal flmalar yapan bilim adamlar n, mühendisleri ve uygulamac lar bir araya getirmek, karfl lafl lan ve karfl lafl labilecek problemlerin ortak bir platformda tart fl larak bilimsel çözümlerin bulunmas na katk sa lamak, en son kuramsal ve teknolojik geliflmeleri paylaflmak ve tart flmak, fikir al fl-verifllerinde bulunulabilecek ortam oluflturmak, e-imzan n hukuki ve teknik boyutlar n gözden geçirmek, ülkemizde yap lan çal flmalar n paylafl lmas n ve gelecekte birçok araflt rma gelifltirme çal flmalar n n yap labilmesine katk sa lamakt r. Ülkemiz için önem arz eden bu sempozyuma gönderilecek olan bildirilerin say s n n ve kalitesinin yüksek olmas, elektronik imzan n uygulanmas, yayg nlaflmas ve gelifltirilmesine büyük katk lar sa layacakt r. Sempozyumda sunulacak olan bildirilerin özgün de eri yüksek olanlar, Engineering Index de taranan Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi ile Türk Hukuk Enstitüsü Dergisinde yay nlanacakt r. Ulusal Elektronik mza Sempozyumu ile ilgili güncel bilgilere adresinden ulaflabilirsiniz. Ulusal Elektronik mza Sempozyumu, uygulamaya yönelik yap lan tüm çal flmalar n gerek sözlü sunumlar gerekse görsel olarak sergilenmeleri tüm yöneticilerin uygulama s ras nda daha çok seçenek aras ndan tercih yapmalar n sa layabilecektir. Bu aç dan özel kurum ve kurulufllar n kat l m ve katk lar her zaman bu tür organizasyonlara ayr bir renk ve de er katmaktad r. Sektörel kurulufllar olarak, MOB L MZA VE E- MZA uygulamalar n z, gelifltirmifl oldu unuz çal flmalar veya de erli gördü ünüz bilgilerinizi uygulama sunumlar nda kat l mc lara aktarman z ve/veya bildiri göndererek bilimsel çal flmalara destek vermenizi ve/veya bizzat kat larak düflüncelerinizi ve çal flmalar n z kat l mc larla paylaflman z arzu etmekteyiz. Ulusal Elektronik mza Sempozyumu nun uluslararas toplant organizasyonu ve kalite standartlar nda gerçeklefltirilebilmesindeki baflar da en büyük etkenlerden biri de sektörel kurulufllar n sponsorluk katk ve desteklerinin en üst düzeyde sa lanmas d r. Bu do rultuda haz rlanan sektörel kurulufllar kat lmaya ve katk koymaya davet eden bu sponsorluk k lavuzunda kendi kuruluflunuzu en üst düzeyde temsil etme f rsat bulacaks n z. Ulusal Elektronik mza Sempozyumu Düzenleme Kurulu olarak tüm kat l mc lara baflar l bir sempozyum geçirebilmeleri için gerekenin en iyisini yapmaya çal flmakta oldu umuzu belirtir, katk lar n z için Sempozyum Ofisi/Sekreteryas ile iletiflime geçmenizi rica eder, sayg lar sunar z. Sempozyumda görüflmek üzere! Sempozyum Düzenleme Kurulu Ad na Doç. Dr. Mustafa ALKAN Sempozyum Düzenleme Kurulu Efl Baflkan Telekomünikasyon Kurumu Baflkan Yard mc s Elektronik mza Ulusal Koordinasyon Kurulu Baflkan Doç. Dr. fieref SA IRO LU Sempozyum Düzenleme Kurulu Efl Baflkan Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Bilgsayar Mühendisli i Bölüm Baflkan

4 2 Konu bafll klar Bilgi, Bilgisayar ve A Güvenli i fiifreleme Bilimi Yaklafl mlar Elektronik mza Mobil Elektronik mza E- mza Hukuku Standartlar ve Protokoller E-Ticaret Say sal mza Yaz l m ve Donan mlar Kurum ve Sektör Uygulamalar E-Devlet Projeleri ile Uyum Kurumsal Bilgi Güvenli i Aç k Anahtar Altyap s ve Yönetimi Sertifika ve Sertifika Yönetimi Algoritmalar Güven Modelleri E- mza Çerçevesinde Türk Mevzuat Aç k Anahtar Altyap s Bileflenleri Düzenleyenkurumlar amaç Bu y l birincisini düzenleyece imiz Ulusal Elektronik mza Sempozyumunun amac ; Elektronik imzan n ülkemizde gündeme gelmesini sa lamak, araflt rmac lar ve uygulay c lar bir araya getirmek, karfl lafl lan ve karfl lafl labilecek problemlerin ortak bir platformda tart fl larak bilimsel çözümlerin bulunmas na katk sa lamak, gerek kuramsal gerekse uygulamal çal flmalar yapan bilim adamlar n, mühendisleri ve uygulamac lar bir araya getirmek, en son kuramsal ve teknolojik geliflmeleri paylaflmak ve tart flmak, fikir al fl-verifllerinde bulunulabilecek ortam oluflturmak, e-imzan n hukuki ve teknik boyutlar n gözden geçirmek, ülkemizde yap lan çal flmalar n paylafl lmas n ve gelecekte birçok araflt rma gelifltirme çal flmalar n n yap labilmesine katk sa lamakt r. Bu sebeplerden dolay, bu y lki Sempozyum Temam z Ulusal Bak fl ve Uygulamalar olarak belirlenmifltir.

5 Genelbilgi Sempozyum Ön Program Saat A SALONU B SALONU C SALONU 09:00-10:00 Kay t Bildiri Sunumlar 10:00-10:15 Aç l fl konuflmas Bildiri Sunumlar 10:15-11:00 Davetli Konuflmac Davetli Konuflmac 11:00-11:30 Ara Ara 11:30-13:00 Panel Panel 13:00-14:00 Ara Ara 14:00-15:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar 15:40-16:00 Ara Ara 16:00-17:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar Sempozyum ve Sergi Yeri Ulusal Elektronik mza Sempozyumu Sheraton Hotel & Convention Center ANKARA da gerçekleflecektir. Tarih Aral k 2006 Sempozyumun Dili Sempozyumun resmi dili Türkçe dir. Çay/Kahve kramlar Sempozyum süresince kay tl kat l mc lara sabah ve ö leden sonra olmak üzere günde iki kez çay/kahve ikram yap lacakt r. 09:00-10:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar Uygulama Sunumu 10:40-11:00 Ara Ara Ara 11:00-12:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar Uygulama Sunumu 13:00-14:00 Ara Ara Ara 14:00-14:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar Uygulama Sunumu 14:40-15:00 Ara Ara Ara 15:00-17:40 Panel Bildiri Sunumlar Uygulama Sunumu 17:40-18:00 Kapan fl Konaklama Sempozyum Ofisi kat l mc lar na baz otel ve konaklama merkezlerinde özel fiyatlar ile konaklama imkan sunacakt r. Ayr ca üniversitenin kampüsü içinde yer alan konukevi sempozyum kat l mc lar na hizmet verebilecektir. S n rl say da oda olmas nedeniyle rezervasyonlar n erken yapt r lmas tavsiye edilmektedir. Otel ve konaklama merkezleri hakk nda detayl bilgiler sempozyum web sitesinde ilan edilecektir. klim Aral k ay ortalama mevsim s cakl klar Gün içinde : 2,5ºC Akflamlar : -3ºC Internet Sempozyum ve Ankara hakk nda afla daki internet sitelerinden bilgi al nabilir. Sempozyum resmi sitesi Gazi Üniversitesi resmi sitesi Telekomünikasyon Kurumu resmi sitesi Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Bilgisayar Mühengisli i Bölümü resmi sitesi Ankara Büyükflehir Belediyesi resmi sitesi Sempozyum s ras nda kat l mc lar n elektronik olarak iletiflimlerini sa lamas için bir internet merkezi kurulacakt r. Sorumluluk Ulusal Elektronik mza Sempozyumunda, bildirisi kabul edilen yazarlar n bildirilerini bizzat sunumlar beklenmektedir. Kay t Ulusal Elektronik mza Sempozyumuna, kat lacak tüm kat l mc lar kay t yapt rmak zorundad r. Sempozyuma kay tl kat l m için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 3

6 4 Kurullar Onur Kurulu Tayfun ACARER Kadri YAMAÇ Telekomünikasyon Kurumu Baflkan Gazi Üniversitesi Rektörü Dan flma Kurulu Altu ACAR TURKCELL fl Gelifltirme VAS Yönetim Nizami AKTÜRK MEB E TEK Genel Müdürü Ahmet Hamdi ATALAY Telekomünikasyon Kurumu Kurul Üyesi Ertan BARUT YASAD Ankara Temsilcisi fienol BAfiKAYA Gazi MMF Dergisi Editörü Leyla KESER Bilgi Üniversitesi Kemalettin BULAMACI BT DÜNYASI Murat BÜKE Tele.com.tr Dergisi Furkan C VELEK Devlet Planlama Teflkilat Can ÇO UN Gazi MMF Dekan Ali Fuat ÇÖTEL O LU OYTEK Grup Müdürü Celalettin D NÇER TÜRK TELEKOM Genel Müdür Yrd. Hüseyin ED S Telekomünikasyon Kurumu Kurul Üyesi Behçet ENVARLI E-GÜVEN Genel Müdürü Özgür ERZ NCAN GANTEK Genel Müdür Yrd. A. Raflit GÜLHAN ARG Dan fl. Genel Müdürü Ahmet KAPLAN TÜRKSAT A.fi. Bilgi Teknolojileri Direktörü Ali KAYA Adalet Bakanl Ayd n KOLAT VER S S Genel Müdürü Ahmet KOLTUKSUZ YTE smet KOYUN KOB L YK Baflkan Turan MENTEfi TBD Baflkan M. Kemal NALÇACI Türk Patent Enstitüsü Can ORHUN SIM Önder ÖZDEM R TBD II. Baflkan Metin ÖZKAN E- MZA Bil. let. Bilgi Güv. Hiz. Medya Paz. Ltd. fiti. Gen. Müd. Metin SALAMCI Gazi MMF Orhan SAMAST FORSNET Genel Müdürü Yüksel SAMAST TÜRKTRUST Genel Müdürü Ceyda SÜER SIEMENS Y lmaz SÖNMEZ TBMPD Genel Baflkan Aydemir fiaman TBB Temsilcisi Erdo an TANRIÖVEN TELEKOM DÜNYASI Alpaslan BABAO LU TÜB TAK UEKAE Orhan TURAN Noterler Birli i Metin TÜRK DOCUART Genel Müdürü Ahmet Türkay VARLI BDDK Daire Baflkan Levent UYANIKER BT HABER Fikret ÜÇCAN Baflbakanl k Baflmüflaviri, e-dtr K Üyesi Mete VARAS isentry Genel Müdürü Atilla YARDIMCI TOBB Daire Baflkan Muzaffer YILDIRIM EGA Genel Müdürü Rasim YILMAZ TSE Daire Baflkan Davud YURDDAfi SGC Genel Müdürü

7 5 Bilim Kurulu M. Ali AKCAYOL Gazi Üniversitesi Ersan AKYILDIZ ODTÜ Mustafa ALKAN Telekomünikasyon Kurumu Mehmet ALTUNER Telekomünikasyon Kurumu Emin ANARIM Bo aziçi Üniversitesi Murat AfiKAR ODTÜ Murat ATALI Telekomünikasyon Kurumu T. Ayhan BEYDO AN Telekomünikasyon Kurumu Faruk CÖMERT Telekomünikasyon Kurumu Cebrail Ç FTL KL Erciyes Üniversitesi Atilla ELÇ DAÜ fiaban EREN Ege Üniversitesi Rüyal ERGÜN ODTÜ Mine AKKAN 9 Eylül Üniversitesi Adem KALINLI Erciyes Üniversitesi Dervifl KARABO A Erciyes Üniversitesi Ertu rul KARAÇUHA Telekomünikasyon Kurumu Leyla KESER Bilgi Üniversitesi brahim KIRÇOVA YTÜ Çetin Kaya KOÇ TO Ayd n KOLAT Verisis Ahmet KOLTUKSUZ IYTE Haluk KONURALP Bilkent Üniversitesi Albert LEVI Sabanc Üniversitesi Tekin MEM fi Kadir Has Üniversitesi Vasif NABIYEV KTÜ Mesut ORTA Adalet Bakanl Atilla ÖZG T ODTÜ fieref SA IRO LU Gazi Üniversitesi Hayri SEVER Baflkent Üniversitesi brahim SO UKPINAR GYTE Erkan TEKMAN TÜB TAK UEKAE Deniz TUNÇALP TURKCELL Tolga TÜFEKÇ TÜRKTRUST Atilla YARDIMCI TOBB Ali YAZICI TOBB ETÜ Galip ZEREY Telekomünikasyon Kurumu Düzenleme Kurulu Mustafa ALKAN Sempozyum Düzenleme Kurulu Eflbaflkan fieref SA IRO LU Sempozyum Düzenleme Kurulu Eflbaflkan M. Ali AKCAYOL Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü H. fiakir B LGE Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Cafer CANBAY Telekomünikasyon Kurumu K. Candan HERDEM Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü E. Nergis GÜVEN Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Murat HACIÖMERO LU Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ayfle NALÖZ Telekomünikasyon Kurumu Demet KABASAKAL Telekomünikasyon Kurumu Mehmet fi MfiEK Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Zuhal TEPEC K Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Muhammet ÜNAL Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Mustafa ÜNVER Telekomünikasyon Kurumu Uraz YAVANO LU Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Sezen YEfi L Telekomünikasyon Kurumu Sait Can YÜCEBAfi Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Gürol CANBEK Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü

8 6 Niçin kat lmal? Kapsaml ve etkili bir pazarlama plan n n bir parças olarak sponsorluk ve sergi kat l m, afla dakiler gibi olumlu sonuçlar sa lar: :: Mobil mza, E- mza teknolojileri ve yat r mlar konusunda ilgili kamu kurum ve kurulufllar yöneticileri, akademisyenler ve araflt rmac lardan oluflan büyük bir yerel, ulusal izleyici kitlesine eriflim olana :: Bu sempozyum s ras nda ve sonras nda flirket profilinizi de erli bir hedef kitlenin gözünde yükseltmeye yönelik f rsatlar :: Kuruluflunuzun aç kça gösterilen sektörel kat l m, ba l l ve deste inin tan nmas ve kabul edilmesi :: Personeliniz için profesyonel meslektafllar ile görüfl al flveriflinde bulunma ve sürekli olarak geliflen teknolojileri tart flma yönünde çeflitli f rsatlar :: En son teknoloji ve pazarlama geliflmeleri ile ilgili de erli bilgi ve verileri elde etme ve ayd nlanma :: Özel alan n zda iletiflim kurulacak kifli ve karar verici listenizi güncellemek için kullan fll mekanizmalar :: Ürün ve hizmetlerin reklam ve tan t m alanlar nda yasal vergi indirimi avantajlar :: Yukar daki hedeflere ulaflmak ya da daha fazlas n baflarmak için, flirketinizin pazarlama ekibi ile birlikte çal flaca z. Kimler kat lacak? E- MZA Ulusal Elektronik mza Sempozyumu nda farkl alanlar içeren genifl bir yelpazeden 1000 in üzerinde kat l mc n n ilgisini çekmesi ve böylece konularla ilgili birden fazla disipline yer veren bir yaklafl m n elde edilmesi bekleniyor.

9 Sergi Sergi alanlar için blok sat fllar yap lmaktad r. TAR HLER Kurma: 06 Aral k, 07:00 20:00 Serginin aç k oldu u süreler: 07 Aral k, ve 08 Aral k, 09: Sökme: 08 Aral k, 17:00 22:00 Firma ismi 7 fiekil-1 3m X 3m birim standart stand Stand Tipleri Ç VE DIfi ÖZEL DEKORASYONLU STANDLAR Özel dekorasyon uygulamalar nda dekoratör, organizatörün belirledigi flartlara uymak ve ilgili forma ek olarak kat l mc lar stand dizayn n (bölümler ve görünüfller, stand konstrüksiyonunun santimetre yüksekli i, bölme duvarlar, arka mesafeler, ofis kulübeleri, pencereler vb. dahil olarak çizilmifl dekorasyon projesi) gösteren çizimleri Sempozyum Ofisi ne sunmak zorundad r. Serbest duran sergi esyalar afla daki tabloda mekansal olarak belirlenmifl duvar paneli yüksekli ini aflmamal d r ve tahsis edilen stand alan n n s n rlar n geçmemelidir. Sergi Alan Sheraton Hotel & Convention Center Maksimum Yükseklik 3,00 m Kat l mc ya da dekoratör taraf ndan sergi alan na ya da mülküne verilen hasar kat l mc firmadan sergi kapan fl ndan önce tanzim edilecektir. Standlar 9 m 2 olarak kiralanabilir. Bu fiyata flunlar dahildir: Çay/kahve/ö le yeme i Yaka kartlar STANDART STANDLAR Kat l mc, standart stand yap s n n hiçbir k sm na eklenmemek kofluluyla arzu ettigi serbest duran gösterim ve tertibatlar infla etmek üzere, kendi seçtigi bir dekoratörle çal sabilir. Standart stand yap s n aflan uygulamalarda kat l mc, olas hasar ödemekle yükümlü k l nabilir. Serbest duran sergi eflyalar duvar paneli yüksekli i olan yerden 2.5 metre yüksekli i aflmamal d r ve tahsis edilen stand alan n n s n rlar n geçmemelidir. Boya, duvar ka d ya da standart stand paneli için çivi kullan m yasakt r. Standlar 9 m 2 olarak kiralanabilir. (fiekil-1) Bu fiyata flunlar dahildir: Çay/kahve/ö le yeme i Yaka kartlar Beyaz skelet fiema çerçevesi Beyaz duvar panelinde 4.5 mm kal nl kta alüminyum duvar bölmeleri; Üzerinde kat l mc firman n ad n n, stand numaras n n yer ald al nl k Temel Ifl kland rma, her üç metrekare için 100 watt l k bir spot fl k 220 voltluk bir adet grup priz Ortak alanlar ve geçitlerin temizli i

10 8 SERG BAfiVURU SON TAR H 24 KASIM 2006 STAND ALAN ÖLÇÜLER SERG SATIfi STAND NO ALAN Burcu DURGUN E- MZA Sempozyum Ofisi A1, A2, A3, A4, 18 m 2 B1, B2, B3, B4, B5, B6 9 m 2 C1, C2, C3, C4 12 m 2 D1, D2, D3, D4, D5, D6 9 m 2 Dedekorkut Sokak No.16/4 Çankaya ANKARA Tel : Faks : E-posta :

11 SERG PLANI 9

12 10 SERG ALAN ÜCRETLER STAND NO ALAN K RA BEDEL A1, A2, A3, A4 18 m Euro + KDV B1, B2, B3, B4, B5, B6 9 m Euro + KDV C1, C2, C3, C4 12 m Euro + KDV D1, D2, D3, D4, D5, D6 9 m Euro + KDV SERG ALANININ TAHS S ED LMES Yer Tahsisi, ilk gelene ilk hizmet verilmesi ilkesine göre yap lacakt r. Peflin ödeme ile birlikte doldurulmufl bir baflvuru formu postalanarak /fakslanarak arzu edilen yerin rezervasyonu sa lanmal d r. Ödeme ile birlikte baflvuru formu al nd nda, tahsis edilen yer teyit edilecek ve ödenecek bakiye ile ilgili bir fatura postalanacakt r. Yer tahsisi, ödeme ile birlikte baflvuru formlar n n al nd s raya göre yap lacakt r. Bütün yerlerin dolu olmas veya teklif edilen alan n kat l mc larca kabul edilebilir olmamas halinde, peflin ödeme iade edilecektir. KATILIMCI KAYDI Bütün kat l mc lar n kaydolmas gereklidir ve sergiyi açan flirketin ad n gösteren bir yaka kart kendilerine verilecektir. Tutulan her 9 metre karelik alan için iki kat l mc kimlik kart verilecektir. YER GÖRME (ALANINIZLA LG L SALONU MUTLAKA KONTROL ED N Z) Kat l mc lar ve sponsorlar kolayl k aç s ndan sempozyum alan n ziyaret etmekte özgürdür. Bu konuda ayarlama yapmak için lütfen salonla do rudan temasa geçiniz. Sheraton Hotel & Convention Center Noktal Sk.Kavakl dere ANKARA Tel : +90 (312) Faks : +90 (312) Web sitesi : SERG PLANI Sergi plan, bas ld zaman itibar yla do rudur. Kat l mc lar n herhangi bir alan özel gereksinimlerine göre uyarlama talepleri mümkündür. Yenilenmifl bir sergi plan stand teyidi ile birlikte temin edilecektir.

13 ÖDEME KOfiULLARI %50 si imzalanan sözleflme ile birlikte %50 si 30 Kas m, 2006 tarihine kadar Bütün ödemeler, Sempozyumun bafllang ç tarihinden önce tamamlanm fl olmal d r. 11 ÖDEME YÖNTEMLER Seçenek 1: Çekle ödeme Lütfen çekleri CMS Kongre Yönetim Sistemleri Ltd.fiti.. ad na keflide ediniz. Seçenek 2: Banka Havalesi Yoluyla Ödeme * Lütfen ödeme emirlerini CMS Kongre Yönetim Sistemleri Ltd.fiti. ad na yap n z. Banka Ad fiube Kodu fiube Ad Hesap Türü Hesap No Yap Kredi Bankas 0666 Karum YTL Yap Kredi Bankas 0666 Karum EURO * Banka masraflar kat l mc firma sorumlulu udur ve kayna nda kira bedeli ile birlikte ödenmelidir. PTAL POL T KASI ptal yaz l olarak afla daki adrese yap lmal d r: Burcu DURGUN E- MZA Sempozyum Ofisi Dedekorkut Sokak No.16/4 Çankaya ANKARA Tel : +90 (312) Faks : +90 (312) E-posta : E- MZA Sempozyum Ofisi; ptalin Sempozyumun bafllamas ndan 2 aydan fazla bir süre önce yap lmas halinde üzerinde anlafl lan paket tutar n n %20 sini al koyar ptalin Sempozyumun bafllamas ndan 1-2 ay önce yap lmas halinde üzerinde anlafl lan toplam tutar n n %70 ini al koyar ptalin Sempozyumun bafllamas ndan 1 aya kadar bir süre önce yap lmas halinde üzerinde anlafl lan paket tutar n n %100 ünü al koyar. Kat l m yerinin tekrar sat lmas halinde, %30 idari masraf düflülerek bütün ödeme iade edilecektir. fiart VE KOfiULLAR Kat l m n flart ve koflullar bu broflürde yer almaktad r. Kat l m sözleflmesinin imzalanmas n n bu flart ve koflullar n kabulünü gösterdi ine lütfen dikkat ediniz.

14 12 SERG KATILIMKOfiULLARI Bu flartlar, Organizatör ile Kat l mc fiirket (Kat l mc /lar) aras ndaki kontrata dayal anlaflmad r. Kat l m Baflvurusu Kat l m baflvurusu yaln zca uygun formlar n tam doldurulmufl, imzalanm fl ve ekinde gerekli ödemenin yap lm fl olmas halinde de erlendirmeye al nacakt r. Kay t, mevcut yer bulundu u ölçüde teyit edilecektir. Baflvuru sahipleri baflvurular n n kabulü veya reddi konusunda yaz l olarak bilgilendirilecektir. Reddedilmesi halinde, bütün ödemeler tamam yla iade edilecektir. Kat l mc n n Yükümlülükleri ve Haklar Kay t, sergileme konusundaki bütün düzenlemelerin Kat l mc larla tam olarak kabulü anlam n tafl r. Bu düzenlemelerin herhangi bir flekilde ihlali, Kat l mc n n haklar na dokunulmaks z n ödenmifl olan miktarlar n tazminat veya geri ödemesi söz konusu olmadan kat l m hakk n firmaya herhangi bir yasal ön bildirim yapmadan geri alabilir. Kat l m baflvurusu yaparak Kat l mc, tahsis edilen yeri doldurma ve serginin kapanmas için belirlenen tarih ve saate kadar kurdu u tesisi muhafaza etme yönünde kati ve geri dönüflü olmayan bir taahhütte bulunmufl olur. Kat l mc, kat l m baflvurusunda aç klanan malzemeyi, ürünleri veya hizmetleri sadece kendi stand nda veya alan nda sergileyebilir. Hangi flekilde olursa olsun, sergi alan ile kat l mc olmayan flirketler ad na reklam yap lmas na izin verilmez. Tahsis edilen yerlerin tamamen veya k smen devredilmesi veya baflkas na kiralanmas yasakt r. Organizatörün Yükümlülükleri ve Haklar Organizatör, sergi alan tahsisini mümkün oldu u ölçüde baflvuru sahipleri taraf ndan ifade edilen tercihleri temel alarak gerçeklefltirmeyi taahhüt eder. Baflvurular, baflvuru formlar n n ödeme ile birlikte al nd s raya göre de erlendirilecektir. Organizatör kesinlikle gerekli oldu u durumlarda Kat l mc lara tazminat ödeme yükümlülü ü olmaks z n standlar n konumunu de ifltirme hakk n sakl tutar. Organizatör, serginin aç l fl ndan önceki gün doldurulmam fl olan herhangi bir stand veya alan hatal Kat l mc ya herhangi bir tazminat ödeme yükümlülü ü olmaks z n baflka bir flirkete teklif etme hakk n sakl tutar. ptal ptaller, yaln zca bu belgede daha önce aç klanan hal ve flartlarla kabul edilir. Mali Sorumluluk Sigortas Organizatör, sergi alan nda genel güvenlik hizmeti sa lar. Organizatör, kiralayan firman n getirdi i ve sergi alan nda kulland hiçbir malzeme, teçhizat, ve aletler için sigorta sa lamaz ve bu malzeme, teçhizat, ve aletlerin kayb, zarar görmesi ve çal nmas ndan dolay sorumlu tutulamaz. Kiralayan firma, yang n gibi durumlar da kapsayan bir sigorta ile bu malzeme, teçhizat, aletler ve personelini tam kapsaml sigorta alt na almal d r. Sergi Yönetmelikleri Sempozyum Ofisi, sergilerin kabul edilebilirli i konusunda son karar yetkisine sahiptir. Sempozyum Ofisinin önceden yaz l izni olmaks z n, kat l mc lar kendilerine tahsis edilen herhangi bir yeri baflkalar yla paylaflmayacakt r. Önceden tahmin edilmeyen koflullar n bu tür bir fiili mazur göstermesi halinde, Organizatör genel yerleflimi de ifltirme veya her bir kat l mc ya tahsis edilen yeri s n rlama, sergiyi erteleme veya baflka bir yere nakletme hakk n sakl tutar. Herhangi bir beklenmedik durumun serginin düzenlenmesini engellemesi halinde, Organizatör sergi alan kira ücretleri d fl nda ortaya ç kan baflka herhangi bir masraftan sorumlu tutulmayacakt r. Bütün sergi malzemeleri koridorlar engellemeyecek, birleflen standlara engel olmayacak, tesislere veya kiralanm fl di er ekipmana zarar vermeyecek biçimde sergilenecektir. Kat l mc lardan çevredeki sergi malzemelerinin aç kça görünmesini sa layacak yeterli görüfl alanlar b rakmalar rica edilir. Standart standlarda yükseklik 246 cm ile s n rl d r. Kat l mc lar sergileyecekleri malzemenin tasar m, tesisat ve sergi yerine getirilmesi (ve sergi yerinden tafl nmas ) ifllerinin maliyet ve ifas ndan sorumludur. Yan c maddeler kullan lmaz. Sergilenen malzemeler çok s k güvenlik tedbirleri alt nda sergilenmelidir. Kat l mc lar, serginin aç l fl ndan önce sergi malzemelerini tamamlamalar ve sergi kapan fl nda sökmeleri için belirlenen zaman plan n gözetmeyi taahhüt eder. Sergi malzemesi belirlenen saat öncesinde sökülemez veya paketlenemez. Sergi malzemelerini yaln z b rakmalar öncesinde de er tafl yan bütün maddeleri paketlemek ve uzaklaflt rmak veya yükleme için teslim etmek Kat l mc lar n sorumlulu udur, aksi halde Organizatör bunlar n sergi alan ndan ç kar lmas iflini risk ve masraflar Kat l mc ya ait olmak üzere düzenleyecektir. Kat l mc lar, serginin aç k oldu u saatler süresince standlar nda personel bulundurmakla yükümlüdür. Ödeme, Kat l m Baflvuru Formunda belirtilen ödeme flartlar uyar nca yap lacakt r. Kat l mc n n bir ödemeyi zaman nda yapmamas halinde, Sempozyum Ofisi sözleflmeyi sona erdirme, kabul teyidini geri çekme, standa yönelik baflka düzenlemeler yapma veya sözleflmenin yerine getirilmemesi sonucunda tazminat talep etme yetkisine sahiptir. Kat l mc lar n kat l m burada belirtilen bütün kurallar, yönetmelikler ve flartlara uyulmas na ba l d r. Sergiye girifl, Organizatörün haz rlayaca bir yaka kart ile yap lacakt r. Kat l mc yaka kartlar önceden postalanmayacak ve Sempozyum Kay t masas ndan temin edilebilecektir. Organizatör koridorlar n günlük temizli ini sa lar. Kat l mc lar kendi standlar n n temizli inden sorumludur. Sergi Açan Kat l mc lar taraf ndan ziyaretçilere ikramda bulunulmas na, söz konusu sergi binas n n ikram yönetmeli inin gözetilmesi durumunda izin verilir. Kat l mc lara temin edilen sergi alanlar ve tesisat, orijinal durumunda iade edilmelidir. Temin edilen ekipman n hasar görmesi veya kayb ya da kullan lan alanlar n zarar görmesi halinde, onar m ve de ifltirme masraflar Kat l mc ya yüklenecektir. Özel herhangi bir dekorasyon veya tesisat, önceden izin al nmas amac yla Organizatöre teslim edilmelidir. Kat l mc lara tahsis edilen sergi alanlar d fl nda reklam panosu ve sergi bileflenlerine izin verilmez. Organizatör gerekli de ifliklikler yap l ncaya kadar kabul edilen standartlara uygun olmayan standlara onay vermeyecektir.

15 13 Organizasyon E- MZA Sempozyum Ofisi Dedekorkut Sokak No.16/4 Çankaya ANKARA Tel : +90 (312) Faks : +90 (312) E-posta :

16 flinizin büyütme ve pazarlama f rsatlar ndan yararlanmaya flimdi bafllay n!

17 org.tr

18 SPONSORLUK SERGi SATIfi Kongre Yönetim Sistemleri Uluslararas Organizasyon Yay nc l k Biliflim Hizmetleri Limited fiirketi Dedekorkut Sokak No.16/4 Çankaya ANKARA Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) E-posta:

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve

KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve KUZEY KIBRIS TÜRK YATIRIMCILARINI BEKLİYOR Türkiye ile KKTC arasında kurulmuş olan ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayide ve ticarette mevcut olan işbirliklerinin kuvvetlendirilmesini

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya

23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya 23-25 May s 2013 Maritim Pine Beach Hotel, Belek-Antalya www.koyunkecisagligisempozyumu2013.org De erli Meslektafllar m, De erli Kat l mc lar Beslenmemizde hayvansal proteinlerden et ve süt çok önemli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. 00980797 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 59131235-060.11.03 Konu : Kurumsal Kimlik Çalışmaları T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

Kablo. Kablo Abone Say s. Toplam Türkçe Konu an Kifli. 140 Milyon

Kablo. Kablo Abone Say s. Toplam Türkçe Konu an Kifli. 140 Milyon Kablo Kablo Abone Say s Toplam Türkçe Konu an Kifli 140 Milyon Uydu Dijital (iptv) Atv Avrupa Programlar Atv Avrupa Diziler Ekim 2010 ATV AVRUPA KATEGOR S L STES ÇALIfiMA KOfiULLARI

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

26.01.16 İLGİLİ FİRMA : İSTANBUL BAROSU TEL : 0212 251 63 25 Sayın ÖRNEK, Öncelikle Nidya Hotel Galataport a göstermiş olduğunuz nazik ilgiye teşekkür ederiz. 31.06.2016 tarihine kadar şirketinizin değerli

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu

Sayın İlgili, Saygılarımızla. UZAL-CBS 2012 Düzenleme Kurulu Sponsorluk Dosyası Sayın İlgili, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2012) sempozyumu ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stant alanı kural ve bilgilerini içeren dosya bilginize

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i 13-14 Ekim 2010 Barbaros Point Otel stanbul Düzenleyen: (ADSAD) Adolesan Sa l Derne i Türk Pediatri Kurumu Derne i nin deste iyle De erli Meslektafllar m, II. Adolesan Sa l 13-14 Ekim 2010 tarihleri aras

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı