Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu. www.eimza.org.tr"

Transkript

1 Sektörel Kurulufllara Davet Sergi K lavuzu

2 içindekiler Davet mektubu 1 Konu başlıkları 2 Düzenleyen kurumlar 2 Amaç 2 Genel bilgiler 3 Sempozyum ön programı 3 Kurullar 4 Niçin katılmalı? 6 Kimler katılacak? 6 Sergi 7 Sergi planı 9 Sergi ücretleri 10 Genel koşullar 12 İletişim 13

3 De erli Sektör Temsilcisi; 1 Biliflim teknolojilerindeki geliflmeler, do al olarak günlük yaflant m z ifl ve ifllemlerimizi her geçen gün daha çok etkilemekte, de ifltirmekte, beklentilerimizi artt rmakta, bizleri elektronik ortamlara daha çok ba ml hale getirmektedir. Bu ortamlara güven veya bu ortamlar n güvenilirli inin yüksek olmas ; kiflisel ve kurumsal kay plar n azalt lmas, verimlili in artt r lmas, ifl ve ifllemlerin h zland r lmas gibi birçok katk sa layabilecektir. Sizler de takdir edersiniz ki, elektronik ortamlara güvenin artt r lmas, bilgi varl klar n n depolanmas, ifllenmesi ve tafl nmas esnas nda karfl lafl labilecek tehdit ve tehlikelerin büyük oranda ortadan kald r lmas yla mümkün olabilecektir. Ülkemizde 2004 y l nda yürürlü e giren ve Ocak 2005 ten itibaren hukuken de geçerlili i olan nitelikli e-imza; elektronik ortamlarda karfl lafl labilecek tehdit ve tehlikeleri azaltabilecek, elektronik ortamlara daha yüksek oranda güven duyulmas n sa layacak, ifl ve ifllemlerin daha h zl ve verimli yap labilmesine ve ülke bilgi güvenli in artt r lmas na büyük katk lar sa layabilecektir. Ülke gerçekleri göz önüne al nd nda, e-dönüflüm çal flmalar na h z verilse de e-imza konusunda bir kamuoyu oluflturulamad, birçok problemle karfl lafl ld, uygulamalar n ise s n rl oldu u, mevcut uygulay c lar nda bir tak m s k nt larla karfl laflt bilinmektedir. Belirtilen s k nt lara k smen çözüm bulabilmek için Telekomünikasyon Kurumu ve Gazi Üniversitesi olarak Aral k 2006 tarihleri aras nda Sheraton Hotel & Convention Center da ilk Ulusal Elektronik mza Sempozyumu nu düzenliyoruz. Düzenlemifl oldu umuz bu sempozyumun amac ; elektronik ve mobil imza konusunda gerek kuramsal gerekse uygulamal çal flmalar yapan bilim adamlar n, mühendisleri ve uygulamac lar bir araya getirmek, karfl lafl lan ve karfl lafl labilecek problemlerin ortak bir platformda tart fl larak bilimsel çözümlerin bulunmas na katk sa lamak, en son kuramsal ve teknolojik geliflmeleri paylaflmak ve tart flmak, fikir al fl-verifllerinde bulunulabilecek ortam oluflturmak, e-imzan n hukuki ve teknik boyutlar n gözden geçirmek, ülkemizde yap lan çal flmalar n paylafl lmas n ve gelecekte birçok araflt rma gelifltirme çal flmalar n n yap labilmesine katk sa lamakt r. Ülkemiz için önem arz eden bu sempozyuma gönderilecek olan bildirilerin say s n n ve kalitesinin yüksek olmas, elektronik imzan n uygulanmas, yayg nlaflmas ve gelifltirilmesine büyük katk lar sa layacakt r. Sempozyumda sunulacak olan bildirilerin özgün de eri yüksek olanlar, Engineering Index de taranan Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Dergisi ile Türk Hukuk Enstitüsü Dergisinde yay nlanacakt r. Ulusal Elektronik mza Sempozyumu ile ilgili güncel bilgilere adresinden ulaflabilirsiniz. Ulusal Elektronik mza Sempozyumu, uygulamaya yönelik yap lan tüm çal flmalar n gerek sözlü sunumlar gerekse görsel olarak sergilenmeleri tüm yöneticilerin uygulama s ras nda daha çok seçenek aras ndan tercih yapmalar n sa layabilecektir. Bu aç dan özel kurum ve kurulufllar n kat l m ve katk lar her zaman bu tür organizasyonlara ayr bir renk ve de er katmaktad r. Sektörel kurulufllar olarak, MOB L MZA VE E- MZA uygulamalar n z, gelifltirmifl oldu unuz çal flmalar veya de erli gördü ünüz bilgilerinizi uygulama sunumlar nda kat l mc lara aktarman z ve/veya bildiri göndererek bilimsel çal flmalara destek vermenizi ve/veya bizzat kat larak düflüncelerinizi ve çal flmalar n z kat l mc larla paylaflman z arzu etmekteyiz. Ulusal Elektronik mza Sempozyumu nun uluslararas toplant organizasyonu ve kalite standartlar nda gerçeklefltirilebilmesindeki baflar da en büyük etkenlerden biri de sektörel kurulufllar n sponsorluk katk ve desteklerinin en üst düzeyde sa lanmas d r. Bu do rultuda haz rlanan sektörel kurulufllar kat lmaya ve katk koymaya davet eden bu sponsorluk k lavuzunda kendi kuruluflunuzu en üst düzeyde temsil etme f rsat bulacaks n z. Ulusal Elektronik mza Sempozyumu Düzenleme Kurulu olarak tüm kat l mc lara baflar l bir sempozyum geçirebilmeleri için gerekenin en iyisini yapmaya çal flmakta oldu umuzu belirtir, katk lar n z için Sempozyum Ofisi/Sekreteryas ile iletiflime geçmenizi rica eder, sayg lar sunar z. Sempozyumda görüflmek üzere! Sempozyum Düzenleme Kurulu Ad na Doç. Dr. Mustafa ALKAN Sempozyum Düzenleme Kurulu Efl Baflkan Telekomünikasyon Kurumu Baflkan Yard mc s Elektronik mza Ulusal Koordinasyon Kurulu Baflkan Doç. Dr. fieref SA IRO LU Sempozyum Düzenleme Kurulu Efl Baflkan Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Bilgsayar Mühendisli i Bölüm Baflkan

4 2 Konu bafll klar Bilgi, Bilgisayar ve A Güvenli i fiifreleme Bilimi Yaklafl mlar Elektronik mza Mobil Elektronik mza E- mza Hukuku Standartlar ve Protokoller E-Ticaret Say sal mza Yaz l m ve Donan mlar Kurum ve Sektör Uygulamalar E-Devlet Projeleri ile Uyum Kurumsal Bilgi Güvenli i Aç k Anahtar Altyap s ve Yönetimi Sertifika ve Sertifika Yönetimi Algoritmalar Güven Modelleri E- mza Çerçevesinde Türk Mevzuat Aç k Anahtar Altyap s Bileflenleri Düzenleyenkurumlar amaç Bu y l birincisini düzenleyece imiz Ulusal Elektronik mza Sempozyumunun amac ; Elektronik imzan n ülkemizde gündeme gelmesini sa lamak, araflt rmac lar ve uygulay c lar bir araya getirmek, karfl lafl lan ve karfl lafl labilecek problemlerin ortak bir platformda tart fl larak bilimsel çözümlerin bulunmas na katk sa lamak, gerek kuramsal gerekse uygulamal çal flmalar yapan bilim adamlar n, mühendisleri ve uygulamac lar bir araya getirmek, en son kuramsal ve teknolojik geliflmeleri paylaflmak ve tart flmak, fikir al fl-verifllerinde bulunulabilecek ortam oluflturmak, e-imzan n hukuki ve teknik boyutlar n gözden geçirmek, ülkemizde yap lan çal flmalar n paylafl lmas n ve gelecekte birçok araflt rma gelifltirme çal flmalar n n yap labilmesine katk sa lamakt r. Bu sebeplerden dolay, bu y lki Sempozyum Temam z Ulusal Bak fl ve Uygulamalar olarak belirlenmifltir.

5 Genelbilgi Sempozyum Ön Program Saat A SALONU B SALONU C SALONU 09:00-10:00 Kay t Bildiri Sunumlar 10:00-10:15 Aç l fl konuflmas Bildiri Sunumlar 10:15-11:00 Davetli Konuflmac Davetli Konuflmac 11:00-11:30 Ara Ara 11:30-13:00 Panel Panel 13:00-14:00 Ara Ara 14:00-15:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar 15:40-16:00 Ara Ara 16:00-17:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar Sempozyum ve Sergi Yeri Ulusal Elektronik mza Sempozyumu Sheraton Hotel & Convention Center ANKARA da gerçekleflecektir. Tarih Aral k 2006 Sempozyumun Dili Sempozyumun resmi dili Türkçe dir. Çay/Kahve kramlar Sempozyum süresince kay tl kat l mc lara sabah ve ö leden sonra olmak üzere günde iki kez çay/kahve ikram yap lacakt r. 09:00-10:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar Uygulama Sunumu 10:40-11:00 Ara Ara Ara 11:00-12:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar Uygulama Sunumu 13:00-14:00 Ara Ara Ara 14:00-14:40 Bildiri Sunumlar Bildiri Sunumlar Uygulama Sunumu 14:40-15:00 Ara Ara Ara 15:00-17:40 Panel Bildiri Sunumlar Uygulama Sunumu 17:40-18:00 Kapan fl Konaklama Sempozyum Ofisi kat l mc lar na baz otel ve konaklama merkezlerinde özel fiyatlar ile konaklama imkan sunacakt r. Ayr ca üniversitenin kampüsü içinde yer alan konukevi sempozyum kat l mc lar na hizmet verebilecektir. S n rl say da oda olmas nedeniyle rezervasyonlar n erken yapt r lmas tavsiye edilmektedir. Otel ve konaklama merkezleri hakk nda detayl bilgiler sempozyum web sitesinde ilan edilecektir. klim Aral k ay ortalama mevsim s cakl klar Gün içinde : 2,5ºC Akflamlar : -3ºC Internet Sempozyum ve Ankara hakk nda afla daki internet sitelerinden bilgi al nabilir. Sempozyum resmi sitesi Gazi Üniversitesi resmi sitesi Telekomünikasyon Kurumu resmi sitesi Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Bilgisayar Mühengisli i Bölümü resmi sitesi Ankara Büyükflehir Belediyesi resmi sitesi Sempozyum s ras nda kat l mc lar n elektronik olarak iletiflimlerini sa lamas için bir internet merkezi kurulacakt r. Sorumluluk Ulusal Elektronik mza Sempozyumunda, bildirisi kabul edilen yazarlar n bildirilerini bizzat sunumlar beklenmektedir. Kay t Ulusal Elektronik mza Sempozyumuna, kat lacak tüm kat l mc lar kay t yapt rmak zorundad r. Sempozyuma kay tl kat l m için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 3

6 4 Kurullar Onur Kurulu Tayfun ACARER Kadri YAMAÇ Telekomünikasyon Kurumu Baflkan Gazi Üniversitesi Rektörü Dan flma Kurulu Altu ACAR TURKCELL fl Gelifltirme VAS Yönetim Nizami AKTÜRK MEB E TEK Genel Müdürü Ahmet Hamdi ATALAY Telekomünikasyon Kurumu Kurul Üyesi Ertan BARUT YASAD Ankara Temsilcisi fienol BAfiKAYA Gazi MMF Dergisi Editörü Leyla KESER Bilgi Üniversitesi Kemalettin BULAMACI BT DÜNYASI Murat BÜKE Tele.com.tr Dergisi Furkan C VELEK Devlet Planlama Teflkilat Can ÇO UN Gazi MMF Dekan Ali Fuat ÇÖTEL O LU OYTEK Grup Müdürü Celalettin D NÇER TÜRK TELEKOM Genel Müdür Yrd. Hüseyin ED S Telekomünikasyon Kurumu Kurul Üyesi Behçet ENVARLI E-GÜVEN Genel Müdürü Özgür ERZ NCAN GANTEK Genel Müdür Yrd. A. Raflit GÜLHAN ARG Dan fl. Genel Müdürü Ahmet KAPLAN TÜRKSAT A.fi. Bilgi Teknolojileri Direktörü Ali KAYA Adalet Bakanl Ayd n KOLAT VER S S Genel Müdürü Ahmet KOLTUKSUZ YTE smet KOYUN KOB L YK Baflkan Turan MENTEfi TBD Baflkan M. Kemal NALÇACI Türk Patent Enstitüsü Can ORHUN SIM Önder ÖZDEM R TBD II. Baflkan Metin ÖZKAN E- MZA Bil. let. Bilgi Güv. Hiz. Medya Paz. Ltd. fiti. Gen. Müd. Metin SALAMCI Gazi MMF Orhan SAMAST FORSNET Genel Müdürü Yüksel SAMAST TÜRKTRUST Genel Müdürü Ceyda SÜER SIEMENS Y lmaz SÖNMEZ TBMPD Genel Baflkan Aydemir fiaman TBB Temsilcisi Erdo an TANRIÖVEN TELEKOM DÜNYASI Alpaslan BABAO LU TÜB TAK UEKAE Orhan TURAN Noterler Birli i Metin TÜRK DOCUART Genel Müdürü Ahmet Türkay VARLI BDDK Daire Baflkan Levent UYANIKER BT HABER Fikret ÜÇCAN Baflbakanl k Baflmüflaviri, e-dtr K Üyesi Mete VARAS isentry Genel Müdürü Atilla YARDIMCI TOBB Daire Baflkan Muzaffer YILDIRIM EGA Genel Müdürü Rasim YILMAZ TSE Daire Baflkan Davud YURDDAfi SGC Genel Müdürü

7 5 Bilim Kurulu M. Ali AKCAYOL Gazi Üniversitesi Ersan AKYILDIZ ODTÜ Mustafa ALKAN Telekomünikasyon Kurumu Mehmet ALTUNER Telekomünikasyon Kurumu Emin ANARIM Bo aziçi Üniversitesi Murat AfiKAR ODTÜ Murat ATALI Telekomünikasyon Kurumu T. Ayhan BEYDO AN Telekomünikasyon Kurumu Faruk CÖMERT Telekomünikasyon Kurumu Cebrail Ç FTL KL Erciyes Üniversitesi Atilla ELÇ DAÜ fiaban EREN Ege Üniversitesi Rüyal ERGÜN ODTÜ Mine AKKAN 9 Eylül Üniversitesi Adem KALINLI Erciyes Üniversitesi Dervifl KARABO A Erciyes Üniversitesi Ertu rul KARAÇUHA Telekomünikasyon Kurumu Leyla KESER Bilgi Üniversitesi brahim KIRÇOVA YTÜ Çetin Kaya KOÇ TO Ayd n KOLAT Verisis Ahmet KOLTUKSUZ IYTE Haluk KONURALP Bilkent Üniversitesi Albert LEVI Sabanc Üniversitesi Tekin MEM fi Kadir Has Üniversitesi Vasif NABIYEV KTÜ Mesut ORTA Adalet Bakanl Atilla ÖZG T ODTÜ fieref SA IRO LU Gazi Üniversitesi Hayri SEVER Baflkent Üniversitesi brahim SO UKPINAR GYTE Erkan TEKMAN TÜB TAK UEKAE Deniz TUNÇALP TURKCELL Tolga TÜFEKÇ TÜRKTRUST Atilla YARDIMCI TOBB Ali YAZICI TOBB ETÜ Galip ZEREY Telekomünikasyon Kurumu Düzenleme Kurulu Mustafa ALKAN Sempozyum Düzenleme Kurulu Eflbaflkan fieref SA IRO LU Sempozyum Düzenleme Kurulu Eflbaflkan M. Ali AKCAYOL Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü H. fiakir B LGE Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Cafer CANBAY Telekomünikasyon Kurumu K. Candan HERDEM Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü E. Nergis GÜVEN Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Murat HACIÖMERO LU Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Ayfle NALÖZ Telekomünikasyon Kurumu Demet KABASAKAL Telekomünikasyon Kurumu Mehmet fi MfiEK Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Zuhal TEPEC K Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Muhammet ÜNAL Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Mustafa ÜNVER Telekomünikasyon Kurumu Uraz YAVANO LU Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Sezen YEfi L Telekomünikasyon Kurumu Sait Can YÜCEBAfi Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Gürol CANBEK Gazi Üniversitesi MMF Bilgisayar Mühendisli i Bölümü

8 6 Niçin kat lmal? Kapsaml ve etkili bir pazarlama plan n n bir parças olarak sponsorluk ve sergi kat l m, afla dakiler gibi olumlu sonuçlar sa lar: :: Mobil mza, E- mza teknolojileri ve yat r mlar konusunda ilgili kamu kurum ve kurulufllar yöneticileri, akademisyenler ve araflt rmac lardan oluflan büyük bir yerel, ulusal izleyici kitlesine eriflim olana :: Bu sempozyum s ras nda ve sonras nda flirket profilinizi de erli bir hedef kitlenin gözünde yükseltmeye yönelik f rsatlar :: Kuruluflunuzun aç kça gösterilen sektörel kat l m, ba l l ve deste inin tan nmas ve kabul edilmesi :: Personeliniz için profesyonel meslektafllar ile görüfl al flveriflinde bulunma ve sürekli olarak geliflen teknolojileri tart flma yönünde çeflitli f rsatlar :: En son teknoloji ve pazarlama geliflmeleri ile ilgili de erli bilgi ve verileri elde etme ve ayd nlanma :: Özel alan n zda iletiflim kurulacak kifli ve karar verici listenizi güncellemek için kullan fll mekanizmalar :: Ürün ve hizmetlerin reklam ve tan t m alanlar nda yasal vergi indirimi avantajlar :: Yukar daki hedeflere ulaflmak ya da daha fazlas n baflarmak için, flirketinizin pazarlama ekibi ile birlikte çal flaca z. Kimler kat lacak? E- MZA Ulusal Elektronik mza Sempozyumu nda farkl alanlar içeren genifl bir yelpazeden 1000 in üzerinde kat l mc n n ilgisini çekmesi ve böylece konularla ilgili birden fazla disipline yer veren bir yaklafl m n elde edilmesi bekleniyor.

9 Sergi Sergi alanlar için blok sat fllar yap lmaktad r. TAR HLER Kurma: 06 Aral k, 07:00 20:00 Serginin aç k oldu u süreler: 07 Aral k, ve 08 Aral k, 09: Sökme: 08 Aral k, 17:00 22:00 Firma ismi 7 fiekil-1 3m X 3m birim standart stand Stand Tipleri Ç VE DIfi ÖZEL DEKORASYONLU STANDLAR Özel dekorasyon uygulamalar nda dekoratör, organizatörün belirledigi flartlara uymak ve ilgili forma ek olarak kat l mc lar stand dizayn n (bölümler ve görünüfller, stand konstrüksiyonunun santimetre yüksekli i, bölme duvarlar, arka mesafeler, ofis kulübeleri, pencereler vb. dahil olarak çizilmifl dekorasyon projesi) gösteren çizimleri Sempozyum Ofisi ne sunmak zorundad r. Serbest duran sergi esyalar afla daki tabloda mekansal olarak belirlenmifl duvar paneli yüksekli ini aflmamal d r ve tahsis edilen stand alan n n s n rlar n geçmemelidir. Sergi Alan Sheraton Hotel & Convention Center Maksimum Yükseklik 3,00 m Kat l mc ya da dekoratör taraf ndan sergi alan na ya da mülküne verilen hasar kat l mc firmadan sergi kapan fl ndan önce tanzim edilecektir. Standlar 9 m 2 olarak kiralanabilir. Bu fiyata flunlar dahildir: Çay/kahve/ö le yeme i Yaka kartlar STANDART STANDLAR Kat l mc, standart stand yap s n n hiçbir k sm na eklenmemek kofluluyla arzu ettigi serbest duran gösterim ve tertibatlar infla etmek üzere, kendi seçtigi bir dekoratörle çal sabilir. Standart stand yap s n aflan uygulamalarda kat l mc, olas hasar ödemekle yükümlü k l nabilir. Serbest duran sergi eflyalar duvar paneli yüksekli i olan yerden 2.5 metre yüksekli i aflmamal d r ve tahsis edilen stand alan n n s n rlar n geçmemelidir. Boya, duvar ka d ya da standart stand paneli için çivi kullan m yasakt r. Standlar 9 m 2 olarak kiralanabilir. (fiekil-1) Bu fiyata flunlar dahildir: Çay/kahve/ö le yeme i Yaka kartlar Beyaz skelet fiema çerçevesi Beyaz duvar panelinde 4.5 mm kal nl kta alüminyum duvar bölmeleri; Üzerinde kat l mc firman n ad n n, stand numaras n n yer ald al nl k Temel Ifl kland rma, her üç metrekare için 100 watt l k bir spot fl k 220 voltluk bir adet grup priz Ortak alanlar ve geçitlerin temizli i

10 8 SERG BAfiVURU SON TAR H 24 KASIM 2006 STAND ALAN ÖLÇÜLER SERG SATIfi STAND NO ALAN Burcu DURGUN E- MZA Sempozyum Ofisi A1, A2, A3, A4, 18 m 2 B1, B2, B3, B4, B5, B6 9 m 2 C1, C2, C3, C4 12 m 2 D1, D2, D3, D4, D5, D6 9 m 2 Dedekorkut Sokak No.16/4 Çankaya ANKARA Tel : Faks : E-posta :

11 SERG PLANI 9

12 10 SERG ALAN ÜCRETLER STAND NO ALAN K RA BEDEL A1, A2, A3, A4 18 m Euro + KDV B1, B2, B3, B4, B5, B6 9 m Euro + KDV C1, C2, C3, C4 12 m Euro + KDV D1, D2, D3, D4, D5, D6 9 m Euro + KDV SERG ALANININ TAHS S ED LMES Yer Tahsisi, ilk gelene ilk hizmet verilmesi ilkesine göre yap lacakt r. Peflin ödeme ile birlikte doldurulmufl bir baflvuru formu postalanarak /fakslanarak arzu edilen yerin rezervasyonu sa lanmal d r. Ödeme ile birlikte baflvuru formu al nd nda, tahsis edilen yer teyit edilecek ve ödenecek bakiye ile ilgili bir fatura postalanacakt r. Yer tahsisi, ödeme ile birlikte baflvuru formlar n n al nd s raya göre yap lacakt r. Bütün yerlerin dolu olmas veya teklif edilen alan n kat l mc larca kabul edilebilir olmamas halinde, peflin ödeme iade edilecektir. KATILIMCI KAYDI Bütün kat l mc lar n kaydolmas gereklidir ve sergiyi açan flirketin ad n gösteren bir yaka kart kendilerine verilecektir. Tutulan her 9 metre karelik alan için iki kat l mc kimlik kart verilecektir. YER GÖRME (ALANINIZLA LG L SALONU MUTLAKA KONTROL ED N Z) Kat l mc lar ve sponsorlar kolayl k aç s ndan sempozyum alan n ziyaret etmekte özgürdür. Bu konuda ayarlama yapmak için lütfen salonla do rudan temasa geçiniz. Sheraton Hotel & Convention Center Noktal Sk.Kavakl dere ANKARA Tel : +90 (312) Faks : +90 (312) Web sitesi : SERG PLANI Sergi plan, bas ld zaman itibar yla do rudur. Kat l mc lar n herhangi bir alan özel gereksinimlerine göre uyarlama talepleri mümkündür. Yenilenmifl bir sergi plan stand teyidi ile birlikte temin edilecektir.

13 ÖDEME KOfiULLARI %50 si imzalanan sözleflme ile birlikte %50 si 30 Kas m, 2006 tarihine kadar Bütün ödemeler, Sempozyumun bafllang ç tarihinden önce tamamlanm fl olmal d r. 11 ÖDEME YÖNTEMLER Seçenek 1: Çekle ödeme Lütfen çekleri CMS Kongre Yönetim Sistemleri Ltd.fiti.. ad na keflide ediniz. Seçenek 2: Banka Havalesi Yoluyla Ödeme * Lütfen ödeme emirlerini CMS Kongre Yönetim Sistemleri Ltd.fiti. ad na yap n z. Banka Ad fiube Kodu fiube Ad Hesap Türü Hesap No Yap Kredi Bankas 0666 Karum YTL Yap Kredi Bankas 0666 Karum EURO * Banka masraflar kat l mc firma sorumlulu udur ve kayna nda kira bedeli ile birlikte ödenmelidir. PTAL POL T KASI ptal yaz l olarak afla daki adrese yap lmal d r: Burcu DURGUN E- MZA Sempozyum Ofisi Dedekorkut Sokak No.16/4 Çankaya ANKARA Tel : +90 (312) Faks : +90 (312) E-posta : E- MZA Sempozyum Ofisi; ptalin Sempozyumun bafllamas ndan 2 aydan fazla bir süre önce yap lmas halinde üzerinde anlafl lan paket tutar n n %20 sini al koyar ptalin Sempozyumun bafllamas ndan 1-2 ay önce yap lmas halinde üzerinde anlafl lan toplam tutar n n %70 ini al koyar ptalin Sempozyumun bafllamas ndan 1 aya kadar bir süre önce yap lmas halinde üzerinde anlafl lan paket tutar n n %100 ünü al koyar. Kat l m yerinin tekrar sat lmas halinde, %30 idari masraf düflülerek bütün ödeme iade edilecektir. fiart VE KOfiULLAR Kat l m n flart ve koflullar bu broflürde yer almaktad r. Kat l m sözleflmesinin imzalanmas n n bu flart ve koflullar n kabulünü gösterdi ine lütfen dikkat ediniz.

14 12 SERG KATILIMKOfiULLARI Bu flartlar, Organizatör ile Kat l mc fiirket (Kat l mc /lar) aras ndaki kontrata dayal anlaflmad r. Kat l m Baflvurusu Kat l m baflvurusu yaln zca uygun formlar n tam doldurulmufl, imzalanm fl ve ekinde gerekli ödemenin yap lm fl olmas halinde de erlendirmeye al nacakt r. Kay t, mevcut yer bulundu u ölçüde teyit edilecektir. Baflvuru sahipleri baflvurular n n kabulü veya reddi konusunda yaz l olarak bilgilendirilecektir. Reddedilmesi halinde, bütün ödemeler tamam yla iade edilecektir. Kat l mc n n Yükümlülükleri ve Haklar Kay t, sergileme konusundaki bütün düzenlemelerin Kat l mc larla tam olarak kabulü anlam n tafl r. Bu düzenlemelerin herhangi bir flekilde ihlali, Kat l mc n n haklar na dokunulmaks z n ödenmifl olan miktarlar n tazminat veya geri ödemesi söz konusu olmadan kat l m hakk n firmaya herhangi bir yasal ön bildirim yapmadan geri alabilir. Kat l m baflvurusu yaparak Kat l mc, tahsis edilen yeri doldurma ve serginin kapanmas için belirlenen tarih ve saate kadar kurdu u tesisi muhafaza etme yönünde kati ve geri dönüflü olmayan bir taahhütte bulunmufl olur. Kat l mc, kat l m baflvurusunda aç klanan malzemeyi, ürünleri veya hizmetleri sadece kendi stand nda veya alan nda sergileyebilir. Hangi flekilde olursa olsun, sergi alan ile kat l mc olmayan flirketler ad na reklam yap lmas na izin verilmez. Tahsis edilen yerlerin tamamen veya k smen devredilmesi veya baflkas na kiralanmas yasakt r. Organizatörün Yükümlülükleri ve Haklar Organizatör, sergi alan tahsisini mümkün oldu u ölçüde baflvuru sahipleri taraf ndan ifade edilen tercihleri temel alarak gerçeklefltirmeyi taahhüt eder. Baflvurular, baflvuru formlar n n ödeme ile birlikte al nd s raya göre de erlendirilecektir. Organizatör kesinlikle gerekli oldu u durumlarda Kat l mc lara tazminat ödeme yükümlülü ü olmaks z n standlar n konumunu de ifltirme hakk n sakl tutar. Organizatör, serginin aç l fl ndan önceki gün doldurulmam fl olan herhangi bir stand veya alan hatal Kat l mc ya herhangi bir tazminat ödeme yükümlülü ü olmaks z n baflka bir flirkete teklif etme hakk n sakl tutar. ptal ptaller, yaln zca bu belgede daha önce aç klanan hal ve flartlarla kabul edilir. Mali Sorumluluk Sigortas Organizatör, sergi alan nda genel güvenlik hizmeti sa lar. Organizatör, kiralayan firman n getirdi i ve sergi alan nda kulland hiçbir malzeme, teçhizat, ve aletler için sigorta sa lamaz ve bu malzeme, teçhizat, ve aletlerin kayb, zarar görmesi ve çal nmas ndan dolay sorumlu tutulamaz. Kiralayan firma, yang n gibi durumlar da kapsayan bir sigorta ile bu malzeme, teçhizat, aletler ve personelini tam kapsaml sigorta alt na almal d r. Sergi Yönetmelikleri Sempozyum Ofisi, sergilerin kabul edilebilirli i konusunda son karar yetkisine sahiptir. Sempozyum Ofisinin önceden yaz l izni olmaks z n, kat l mc lar kendilerine tahsis edilen herhangi bir yeri baflkalar yla paylaflmayacakt r. Önceden tahmin edilmeyen koflullar n bu tür bir fiili mazur göstermesi halinde, Organizatör genel yerleflimi de ifltirme veya her bir kat l mc ya tahsis edilen yeri s n rlama, sergiyi erteleme veya baflka bir yere nakletme hakk n sakl tutar. Herhangi bir beklenmedik durumun serginin düzenlenmesini engellemesi halinde, Organizatör sergi alan kira ücretleri d fl nda ortaya ç kan baflka herhangi bir masraftan sorumlu tutulmayacakt r. Bütün sergi malzemeleri koridorlar engellemeyecek, birleflen standlara engel olmayacak, tesislere veya kiralanm fl di er ekipmana zarar vermeyecek biçimde sergilenecektir. Kat l mc lardan çevredeki sergi malzemelerinin aç kça görünmesini sa layacak yeterli görüfl alanlar b rakmalar rica edilir. Standart standlarda yükseklik 246 cm ile s n rl d r. Kat l mc lar sergileyecekleri malzemenin tasar m, tesisat ve sergi yerine getirilmesi (ve sergi yerinden tafl nmas ) ifllerinin maliyet ve ifas ndan sorumludur. Yan c maddeler kullan lmaz. Sergilenen malzemeler çok s k güvenlik tedbirleri alt nda sergilenmelidir. Kat l mc lar, serginin aç l fl ndan önce sergi malzemelerini tamamlamalar ve sergi kapan fl nda sökmeleri için belirlenen zaman plan n gözetmeyi taahhüt eder. Sergi malzemesi belirlenen saat öncesinde sökülemez veya paketlenemez. Sergi malzemelerini yaln z b rakmalar öncesinde de er tafl yan bütün maddeleri paketlemek ve uzaklaflt rmak veya yükleme için teslim etmek Kat l mc lar n sorumlulu udur, aksi halde Organizatör bunlar n sergi alan ndan ç kar lmas iflini risk ve masraflar Kat l mc ya ait olmak üzere düzenleyecektir. Kat l mc lar, serginin aç k oldu u saatler süresince standlar nda personel bulundurmakla yükümlüdür. Ödeme, Kat l m Baflvuru Formunda belirtilen ödeme flartlar uyar nca yap lacakt r. Kat l mc n n bir ödemeyi zaman nda yapmamas halinde, Sempozyum Ofisi sözleflmeyi sona erdirme, kabul teyidini geri çekme, standa yönelik baflka düzenlemeler yapma veya sözleflmenin yerine getirilmemesi sonucunda tazminat talep etme yetkisine sahiptir. Kat l mc lar n kat l m burada belirtilen bütün kurallar, yönetmelikler ve flartlara uyulmas na ba l d r. Sergiye girifl, Organizatörün haz rlayaca bir yaka kart ile yap lacakt r. Kat l mc yaka kartlar önceden postalanmayacak ve Sempozyum Kay t masas ndan temin edilebilecektir. Organizatör koridorlar n günlük temizli ini sa lar. Kat l mc lar kendi standlar n n temizli inden sorumludur. Sergi Açan Kat l mc lar taraf ndan ziyaretçilere ikramda bulunulmas na, söz konusu sergi binas n n ikram yönetmeli inin gözetilmesi durumunda izin verilir. Kat l mc lara temin edilen sergi alanlar ve tesisat, orijinal durumunda iade edilmelidir. Temin edilen ekipman n hasar görmesi veya kayb ya da kullan lan alanlar n zarar görmesi halinde, onar m ve de ifltirme masraflar Kat l mc ya yüklenecektir. Özel herhangi bir dekorasyon veya tesisat, önceden izin al nmas amac yla Organizatöre teslim edilmelidir. Kat l mc lara tahsis edilen sergi alanlar d fl nda reklam panosu ve sergi bileflenlerine izin verilmez. Organizatör gerekli de ifliklikler yap l ncaya kadar kabul edilen standartlara uygun olmayan standlara onay vermeyecektir.

15 13 Organizasyon E- MZA Sempozyum Ofisi Dedekorkut Sokak No.16/4 Çankaya ANKARA Tel : +90 (312) Faks : +90 (312) E-posta :

16 flinizin büyütme ve pazarlama f rsatlar ndan yararlanmaya flimdi bafllay n!

17 org.tr

18 SPONSORLUK SERGi SATIfi Kongre Yönetim Sistemleri Uluslararas Organizasyon Yay nc l k Biliflim Hizmetleri Limited fiirketi Dedekorkut Sokak No.16/4 Çankaya ANKARA Tel: +90 (312) Faks: +90 (312) E-posta:

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

III/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu Kamu Kurumlar Araflt rma Gelifltirme Projeleri Destekleme Program na ve TÜB TAK Birimlerince Yürütülen Projelere liflkin Yönetmelik (*) B R NC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir.

Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. Bu belgenin her türlü fikri mülkiyet hakk BAKA (Bat Akdeniz Kalk nma Ajans ) ve Albars Dan flmanl k Ltd. fiti ye aittir. TÜRK YE N N BATI AKDEN Z BÖLGES NDE YATIRIM türkiye nin bat akdeniz bölgesi nin

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı