GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT"

Transkript

1 SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket ve bağlı ortaklığının (hep birlikte Ana Ortaklık ) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 2. Ana Ortaklık yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Ana Ortaklık yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3 Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve bağlı ortaklığının 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 12 Şubat 2008 AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Member of ENTERPRISE NETWORK WORLDWIDE Tahir ÇINAR Sorumlu Ortak, Baş Denetçi

4 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları VARLIKLAR Cari/Dönen Varlıklar 57,156,259 54,996,033 Hazır Değerler 4 7,328,719 6,847,684 Menkul Kıymetler (net) 5 11,856,112 6,586,915 Ticari Alacaklar (net) 7 36,314,163 39,899,532 Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) 10 21, ,554 Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15 1,635,605 1,512,348 Cari Olmayan/Duran Varlıklar 2,840,047 4,895,902 Ticari Alacaklar (net) 7 26,358 11,786 Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) ,496 2,330,292 Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 (542,705) (610,549) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) 19 2,809,789 3,099,749 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 56,109 64,624 Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar Toplam Varlıklar 59,996,306 59,891,935 Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 25,257,113 30,198,383 Finansal Borçlar (net) 6 8,709 - Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) , ,057 Ticari Borçlar (net) 7 21,350,315 27,011,825 İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları 23 1,780,098 1,570,783 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) 15 2,009,196 1,475,718 Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,167,074 1,052,985 Finansal Borçlar (net) 6-19,160 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) 7 7,297 7,297 İlişkili taraflara borçlar (net) Alınan Avanslar Borç karşılıkları , ,452 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü , ,894 Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE 33,571,881 28,640,567 Sermaye 25 23,000,000 15,000,000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri 26 18,224 18,224 Hisse Senetleri İhraç Primleri - - Hisse Senedi İptal Karları - - Yeniden Değerleme Fonu - - Finansal Varlık Değer Artış Fonu 18,224 18,224 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları - - Kar Yedekleri 27 2,668,044 6,877,564 Yasal Yedekler 1,692,656 1,317,168 Statü Yedekleri - - Olaganüstü Yedekler 975,388 5,560,396 Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve - Gayrimenkul Satış Kazançları - - Yabancı Para Çevrim Farkları - - Net Dönem Karı/Zararı 7,438,020 5,800,283 Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) , ,496 Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler 59,996,306 59,891,935 Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

5 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2007 VE 2006 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Dipnot Referansları ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) 36 1,620,073,135 1,010,997,844 Satışların Maliyeti (-) 36 (1,618,522,067) (1,011,101,312) Hizmet Gelirleri (net) 36 16,074,541 17,281,519 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Faiz+temettü+kira (net) 36 6,467,413 5,793,719 BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 24,093,022 22,971,770 Faaliyet Giderleri (-) 37 (16,075,595) (16,103,564) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8,017,427 6,868,206 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 1,768,302 1,764,125 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (512,908) (1,008,530) Finansman Giderleri (-) 39 (93,728) (403,221) FAALİYET KARI/ZARARI 9,179,093 7,220,580 Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DIŞI KAR 24 (54) (41) VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 9,179,039 7,220,539 Vergiler 41 (1,741,019) (1,420,256) NET DÖNEM KARI/ZARARI 7,438,020 5,800,283 HİSSE BAŞINA KAZANÇ Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

6 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2007 VE 2006 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Geçmiş A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Vergi Öncesi Net Kar (+) 9,179,039 7,220,539 Düzeltmeler : Amortisman (+) 922,313 1,122,476 Menkul kıymet değer artışı ve azalışı, net 113, ,380 Konusu kalmayan karşılıklar (147,209) (265,303) Şüpheli alacak karşılık gideri (+) 12,201 - Ertelenmiş vergi gideri/(geliri) (39,079) (150,524) Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 282, ,085 Diğer düzeltmeler (67,844) (5,136) İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) 10,255,139 8,454,517 Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki azalışlar/(artışlar) 3,713,263 8,444,055 Stoklardaki azalış (+) - - Ticari borçlarda artış (+)/azalış (-) (5,661,510) (8,988,061) Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim (123,257) (1,486,459) Diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim 502, ,518 Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) 8,685,851 6,954,570 Faiz ödemeleri (-) (93,728) (403,221) Vergi ödemeleri (-) (1,570,783) (2,202,936) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 7,021,340 4,348,413 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Menkul kıymet alımı, alış/satış tutarının neti (5,352,016) 1,296,045 Finansal varlık alımı, alış/satış tutarının neti 1,839,796 (744,995) Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları (-) (627,069) (604,744) Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 2, ,927 Tahsil edilen faizler (+) - 191,278 Tahsil edilen temettüler (+) 145, ,943 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (3,991,886) 462,454 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Sermaye artışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) - - Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) (19,160) 100,829 Banka kredilerinden dolayı girişler/(ödemeler) 8,709 (1,650,000) Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-) (31,262) (35,644) Uzun vadeli diğer finansal yükümlülüklerdeki değişim - Ödenen temettüler (-) (2,506,706) (1,087,000) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (2,548,419) (2,671,815) Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 481,035 2,139,052 Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 6,847,684 4,708,632 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 7,328,719 6,847,684 Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

7 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK-31 ARALIK 2007 VE 2006 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.) Hisse Senetleri Özsermaye Enflasyon Finansal Varlık Yasal Olağanüstü Özel Geçmiş Yıllar Net Toplam Sermaye İhraç Primleri Düzeltmesi Farkları Değer Artış Fonu Yedekler Yedekler Yedekler Kar/(Zararları) Dönem Karı Özsermaye 31 Aralık 2005 Bakiye 15,000,000-3,704,701 18,224 1,108,482 2,191,022 - (3,916,456) 5,506,174 23,612,147 Sermaye Artırımı -Nakit Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Olağanüstü Yedeklerden Transfer Birikmiş Kar'lardan ilaveler ,773, ,613 (4,419,174) - - Halka arz yolu ile sağlanan nakit Hisse Senetleri İhraç Primleri Finansal Varlık Değer Artışı/(Azalışı) Yasal Yedekler , (208,686) - - Olağanüstü Yedekler (404,187) - 404, Özel Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) - - (3,704,701) ,704, Düzeltmeler , ,137 Ödenen Temettü (1,087,000) (1,087,000) Net Dönem Karı ,800,283 5,800, Aralık 2006 Bakiye 15,000, ,224 1,317,168 5,560, ,496 5,800,283 28,640, Ocak 2007 Bakiye 15,000, ,224 1,317,168 5,560, ,496 5,800,283 28,640,567 Sermaye Artırımı -Nakit Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Olağanüstü Yedeklerden Transfer 4,585, (4,585,008) Birikmiş Kar'lardan ilaveler 1,727, (1,727,567) Halka arz yolu ile sağlanan nakit Hisse Senetleri İhraç Primleri Finansal Varlık Değer Artışı/(Azalışı) Yasal Yedekler , (375,488) - - Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) 1,687, ,112,858 (5,800,283) - Düzeltmeler Ödenen Temettü (2,506,706) - (2,506,706) Net Dönem Karı ,438,020 7,438, Aralık 2007 Bakiye 23,000, ,224 1,692, , ,593 7,438,020 33,571,881 Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

8 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ) Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Kartal/ İstanbul merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu ve aşağıda dökümü yapılan yetki belgeleri çerçevesinde Aracı Kurum faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirketin, merkez adresinden başka aşağıda dökümü yapılan adreslerde şubeleri bulunmaktadır. Şirket Merkezi Maslak, Eski Büyükdere Cad. Tahir Ağa Çeşme Sokak Ayazağa Ticaret Merkezi No: 11/10 Şişli/ İstanbul adresinde SPK dan almış bulunduğu Alım-Satıma Aracılık Belgesi çerçevesinde Aracı Kurum faaliyetlerini yürüten Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesinin %99.99 luk kısmına sahiptir. Bu sebeple Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: XI, No:25) Onüçüncü Kısım da yer alan usul ve esaslar göz önünde bulundurularak Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin finansal tabloları Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin bağlı ortaklığı olması sıfatı ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin finansal taboları ile konsolide edilmiştir. Şirketin sermayesi YTL iken, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı izni ve tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile, 12 Nisan 2007 tarih ve 6790 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde de yer aldığı üzere YTL na çıkarılmıştır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle şirketin %10 ve daha fazla hissesine sahip ortakları aşağıda gösterilmiştir Pay Oranı % Pay Tutarı Pay Oranı % Pay Tutarı Halil Kaya GEDİK 9, , Gedik Holding A.Ş. 21, , Hakkı GEDİK 10, , Hülya SADIKLAR 10, , Erhan TOPAÇ 50, , Genel Toplam 100, ,

9 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Şirketin merkez ve şubelerine ait adres bilgileri aşağıda gösterilmiştir. Adresler Merkez Şube (Altıyol) Şube (Ankara) Şube (Antakya) Şube (Antalya) Şube (Bakırköy) Şube (Bursa) Şube (Caddebostan) Şube (Çatalca) Şube (Denizli) Şube (Düzce) Şube (Elazığ ) Şube (Eskişehir) Şube (Gaziantep) Şube (Gebze) Şube (İzmir) Şube (Kapalışarşı) Şube (Karaman) Şube (Kavaklıdere) Şube (Konya) Şube (Maltepe) Şube (Manisa) Şube (Mersin) Şube (Muğla) Şube (Şaşkınbakkal) Şube (Tophane) Şube (Uşak) Şube (Ümraniye) :Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Kartal/İstanbul :Osmanağa Mah. Kırtasiyeci Sok. No:14 Kadıköy/İstanbul :Sümer Birinci Sk. No:13/3 Ankara :Fevzipaşa Mah No: 7/1 Antakya :H.Ahmet Bedesteni No: 5/29 Antalya :Ebuziyaa Cad. Bakırköy/İstanbul :Şehreküstü Mah. No:17 Bursa :Bağdat Cad. Murat Apt. No:340 K: 2 D.10 Kadıköy/İstanbul :Ferhatpaşa Mah No:22/3 Çatalca/İstanbul :Saraylar Mah. No:56 Denizli :Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No: Düzce :Yeni Mah. Gazi Cad. No:28/3 Elazığ :Köprübaşı No:1/4 Eskişehir :Atatürk Bulvarı Ferah Apt. D.4 Şahinbey, Gaziantep :H.Halil Mah No:107 Gebze :H.Ziya Bulvarı No:42/8 İzmir :Kürkçüler Sk. No:25 Eminönü :Kirişçi Mah. Belediye İş Hanı No:94-95, Karaman :Tunus Cad No:48 D:8 Kavaklıdere/Ankara :Nalçacı Cad. No: Konya :Gedik İş Hanı No:162/2 Maltape/İstanbul :Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 34-1 Manisa :Atatürk Cad. Adil Kanun İşhanı K:4 No:13,14,15 Mersin :Şeyh Mah. Bankalar Cad. Naipler Sok. Zihni Derin Alışveriş Merkezi Kat:1 No:29 Muğla :Bağdat Cad No:277/5 Suadiye/İstanbul :N.Bey Cad No:24 Tophane/İstanbul :İsmetpaşa Cad. No:63 Kat:2 Mavi Plaza Uşak :Atatürk Mah. No:122/2 Ümraniye/İstanbul tarihinde sona eren dönem içinde Ana Ortaklık ve Bağlı Ortaklık bünyesinde istihdam edilen personel sayısı toplamı 251 olup, 209 kişi ana ortaklık bünyesinde istihdam edilmiştir. 2

10 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ndan aşağıdaki yetki belgelerini almıştır; Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi (Alım Tarih/No: 22 Eylül ARK/ASA-276) Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı Yetki Belgesi (Alım Tarihi/No: 22 Eylül ARK/RP-184) Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi (Alım Tarihi/No: 14 Ocak ARK/TAASA-39) Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Kayda Alınmasına İlişkin Belge (A Tipi Karma ) (Alım Tarihi/No: 15 Ağustos 1997 KYD 495) Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Kayda Alınmasına İlişkin Belge (A Tipi-Hisse Senedi) (Alım Tarihi/No: 15 Ağustos 1997 KYD Mayıs 2000 KYD 528 ) Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Kayda Alınmasına İlişkin Belge (B Tipi) (Alım Tarihi/No: 6 Haziran 1999 KYD 294) Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi (Alım Tarihi/No: 22 Eylül 1998 ARK/PY-165) Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi (Alım Tarihi/No: 22 Eylül 1998 ARK/YD-142) Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi (Alım Tarihi/No: 22 Eylül 1998 ARK/HAA-199) Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemlerinin İzin Belgesi (Alım Tarihi/No: 22 Eylül 1998 ARK/KRD-145) İştirak 1 Şirket in Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş nde % 1 paya karşılık YTL tutarında iştiraki bulunmaktadır. Bu oranın %20 nin altında kalması sebebiyle konsolidasyona tabi tutulmamıştır. İştirak 2 Şirket,Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin sermayesinde adet karşılığı YTL tutarında yönetim hakkını elde tutan A grubu hisselere sahiptir. Bu hisseler finansal varlıklar içerisinde finansal tablolara alınmıştır. Ayrıca, adet hisse ise B grubu hisselerden oluşmakta olup, alım satım amaçlı olduğundan dolayı menkul kıymetler içerisinde yer almaktadır. Bundan dolayı ekteki konsolide finansal tablolarda bu iştirak konsolidasyona konu edilmemiştir. 3

11 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Uygulanan Muhasebe Standartları Şirket ile bağlı ortaklık muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. İlişikteki konsolide finansal tablolar ise, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ e uygun olarak Şirket in yasal kayıtlarına yapılan düzeltmeleri ve sınıflamaları içermektedir. Finansal Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesine Son Verilmesi: SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile Seri: XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ in 375 inci maddesi uyarınca; mevcut objektif kriterler dikkate alındığında yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılında finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiş olup, buna istinaden, 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolar enflasyona göre düzeltilmemiştir. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. Netleştirme/Mahsup Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler. Konsolidasyon Esasları Konsolide finansal tablolar, ana ortaklık ve bağlı ortaklığının aynı tarih itibariyle düzenlenen finansal tablolarını içermektedir. Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ in 335. maddesine göre hesap dönemi içinde elde edilen bağlı ortaklıklar için gelir tablosu kalemlerinin toplanmasında bağlı ortaklığın elde edildiği tarih esas alınır tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana 0rtaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir: BağlıOrtaklığın Ana ortaklık doğrudan Ana ortaklık dolaylı Ana ortaklık toplam sermaye payı (%) Ünvanı sermaye payı (%) sermaye payı (%) Marbaş Menkul Değerler A.Ş. % 99,999 - % 99,999 4

12 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Konsolidasyon Esasları (devamı) Konsolide finansal tablolar, konsolidasyon kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan varlık, borç, özsermaye, gelir ve giderlerin bir bütün olarak birleştirilmesi ve konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak konsolide finansal tabloların hazırlanmasını içeren tam konsolidasyon yöntemine göre hazırlanmıştır. Bağlı ortaklık, ana ortaklığın, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları veya iştirakleri vasıtasıyla, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde %50 den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmeleri temsil etmektedir. Kontrol gücü, ana ortaklık tarafından bağlı ortaklığın finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü ile faaliyetlerden fayda sağlama gücü olarak tanımlanmaktadır. Buna göre konsolide bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki esaslara göre düzenlenmiştir: a) Konsolide edilen ortaklıkların bilanço ve gelir tablosu kalemleri birbirlerine eklenme suretiyle konsolide edilmiştir. Ana ortaklığın konsolide edilen bağlı ortaklığında sahip olduğu payların defter değeri bağlı ortaklığın öz sermaye hesapları ile karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. b) Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları ile konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden yapmış oldukları mal ve hizmet satışları, birbirleriyle olan işlemleri nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. c) Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran varlıklar, bu varlıkların konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklara olan elde etme maliyetleri üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide bilançoda gösterilmiştir. d) Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün öz sermaye hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda özsermaye hesap grubundan önce, "Ana Ortaklık Dışı Paylar" hesap grubu adıyla gösterilir. e)konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi ilke olarak ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesidir; konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi yer almaz. Ancak, bağlı ortaklıkların ana ortaklıkta pay sahibi olmaları durumunda, konsolide bilançonun ödenmiş/çıkarılmış sermayesi, ana ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinden daha az olabilir. f) Tam konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerine sermaye taahhütlerinden kaynaklanan borçlarının bulunması halinde bu borçlar, ilgili oldukları ödenmemiş sermaye ve varsa emisyon primi alacaklarından indirilerek tasfiye edilir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih itibarıyla ve daha sonraki pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların alım tarihi itibariyle bağlı ortaklığın makul değere göre değerlenmiş bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir. 5

13 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Şerefiye İktisap maliyetinin, tanımlanan varlık ve borçların değişim tarihindeki makul değeri üzerinde iktisap edenin sahip olduğu paydan fazla olan kısmı, şerefiye olarak tanımlanır ve bilançonun aktifinde yer alır. İktisap esnasında ortaya çıkan şerefiye, iktisap edenin gelecek dönemlerde ekonomik fayda sağlayacağı beklentisiyle yaptığı ödemedir. Şerefiye maliyet değerinden birikmiş itfa tutarları ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonraki değeriyle bilançoda taşınır. Şerefiye, faydalı ömrü boyunca sistematik olarak itfa edilir. İtfa süresi, gelecekteki ekonomik fayda beklentisini en iyi yansıtan süre olmalıdır. Tüm dönemlere ait itfa tutarları gider olarak finansal tablolara alınır. Şerefiye tutarı, taşıdığı değerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlarda ve yılda en az bir kere olası değer düşüklüğü için gözden geçirilir. Değişim tarihinde, iktisap edilen tanımlanabilir varlık ve borçların makul değerinde iktisap edenin payının iktisap maliyetini aşan kısmı negatif şerefiye olarak finansal tablolara alınır. Negatif şerefiye, işletmenin varlıklarından bir indirim kalemi olarak bilançoda şerefiyenin yer aldığı kalem içinde gösterilir. Negatif şerefiyenin, gelecekte beklenen zararlar ve giderler ile ilgili olması ve bu hususun elde edenin iktisap planında belirlenmesi ve güvenilir bir şekilde hesaplanabilmesi ve iktisap tarihinde tanımlanabilir borçları temsil etmediği durumlarda, beklenen zarar ve giderlerin finansal tablolara alındığı dönemde negatif şerefiyenin ilgili kısmı gelir tablosuna gelir olarak alınır. Ekli konsolide finansal tablolarda yer alan negatif şerefiye, doğrusal amortisman yöntemi ile 10 yıl üzerinden kıst esasına göre itfa edilmektedir. 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI Sermaye piyasaları aracılık hizmetleri Müşterilere sermaye piyasalarında alım satım işlemleri için verilen aracılık hizmet ücretleri alım/satım işleminin yapıldığı tarihte gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kredili işlemler nedeniyle ortaya çıkan faiz gelirleri yönetimin tahmini ve yorumu doğrultusunda tahsilatın şüpheli hale geldiği duruma kadar, tahakkuk esasına göre günlük olarak gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Faiz geliri sabit getirili menkul kıymetlerin kupon ödemelerini ve hazine bonolarının tahakkuk eden faiz getirilerini de içermektedir. Portföy yönetim ücretleri Müşteriler adına sermaye piyasalarında alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için oluşturulan portföylerin yönetim ücretleri her ay sonunda ilgili gelir hesaplarına yansıtılmaktadır. 6

14 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) Menkul kıymet alım satım karları Menkul kıymet alım satım karları/zararları ilgili alım/satım emrinin verildiği tarihte gelir tablosuna yansıtılır. Dönem sonu elde bulunan alım satım amaçlı menkul kıymetlerin elde etme maliyetleri ile makul değerleri arasındaki fark gelir tablosunda izlenmiştir. Diğer bölümler Faiz gelirleri etkin faiz yöntemi esasına göre, temettü geliri temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte muhasebeleştirilir. Hizmet sunumu ile ilgili işlemlerin sonuçlarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumda, işlemle ilgili hasılat ilgili işlemin bilanço tarihindeki tamamlanma düzeyi dikkate alınarak finansal tablolara alınır. b. Maddi Varlıklar Maddi varlıklar, 31 Aralık 2007 tarihindeki elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Maddi varlıklar doğrusal amortisman metoduyla kıst esasına göre amortismana tabi tutulmuştur. Maddi varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda belirtilmiştir: Binalar Makine Tesis ve Cihazlar Demirbaşlar Taşıtlar 50 yıl 4-10 yıl 5-15 yıl 5 yıl Varlıkların kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden daha yüksek olduğu takdirde, karşılık ayrılmak suretiyle ikame değerine indirgenmektedir. Sabit kıymetlerin tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilirler. c. Maddi Olmayan Varlıklar Maddi olmayan varlıklar, 31 Aralık 2007 tarihindeki elde etme maliyetinden kayda alınır ve faydalı ömürleri olan 5 yıl boyunca doğrusal olarak kıst esasına göre itfa edilirler. Haklar Özel Maliyetler 3-5 yıl 5 yıl 7

15 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) d. Varlıklarda Değer Düşüklüğü Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ in dokuzuncu kısmında Varlıklarda Değer Düşüklüğü başlığı altında açıklanan standartlara göre stoklar, inşaat sözleşmeleri, kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler, çalışanlara sağlanan faydalar, finansal varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve canlı varlıklar dışındaki tüm varlıkların uğradıkları değer düşüklüklerinin muhasebeleştirilmesinde bu kısım hükümleri uygulanır. Seri XI, No:25 sayılı Tebliğ e göre, bir varlığın kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü karşılığı ayırmak gerekmektedir. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin edilen bugünkü değeridir. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarı, bir varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak tanımlanır. e. Borçlanma Maliyetleri Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ in onuncu kısmında Borçlanma Maliyetleri başlığı altında açıklanan standartlara göre borçlanma maliyetleri, borçlanılan fonlar nedeniyle katlanılan faiz ve diğer maliyetleri ifade etmektedir. Borçlanma maliyetleri Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ in onuncu kısmında belirtilen alternatif yönteme göre aktifleştirilecekler hariç olmak üzere katlanılan dönem içersinde gider olarak kaydedilir. Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunan borçlanma maliyetleri o özellikli varlığın bir parçası olarak aktifleştirilir. Bu yöntemde özellikli varlıkla doğrudan ilişkili borçlanma maliyetleri doğrudan ilgili bulunduğu özellikli varlığın maliyetine dahil edilir. Borçlanma maliyetlerinin ve bu maliyetlerin ilave edildiği varlığın işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlamasının muhtemel olması ve maliyetlerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi halinde, borçlanma maliyetleri ilgili özellikli varlığın maliyetlerinin bir parçası olarak aktifleştirilir. Bunun dışındaki borçlanma maliyetleri katlanılan dönem içersinde gider olarak finansal tablolara alınır. 8

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1. ŞĐRKET ĐN ORGANĐZASYONU VE FAALĐYET KONUSU Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket"), 14.03.2006 tarihinde Đstanbul Ticaret Siciline tescil ve 21.03.2006 tarihli, 6517 sayılı Türkiye Ticaret

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 2007-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Bağımsız

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU KAV DANIŞMANLIK PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLALAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı