SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ"

Transkript

1 SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında; Rönesans ve Reformasyon, Avrupanın genişlemesi, modern devletin kökenleri, Bilimsel Devrim ve Aydınlanma, Fransız İhtilalinin kökenleri, Sanayi Çağı ve emperyalizm, Marksizim, Dünya Savaşalrı, Rus ve Çin Devrimleri, Soğuk Savaş, sömürgeleştirme ve Üçüncü Dünya, entellektürel ve kültürel gelişmeler, medeni haklar, yurttaş özgürlükleri ve geç yirminci yüzyılda dünya çapında demokrasi yer almaktadır. Humanity and Society I-II This is an introductory course in the history of civilization from 1500 CE to the contemporary time. Among the topics to be considered are: the Renaissance and the Reformation; the expansion of Europe; the origins of the modern state; the Scientific Revolution and the Enlightenment; origins of the French Revolution; Industrial Age and imperialism; Marxism; the World Wars; the Russian and Chinese Revolutions; the Cold War; colonization and the Third World; intellectual and cultural developments; civil rights, civil liberties, and democracy worldwide in the late twentieth century. Bilim Felsefesi I-II Ders, açıklayıcı metinler, okuma parçaları ve vaka analizleri ile bütünleşitirilmiş ana bilimsel konular (felsefe, bilim vb.) hakkında öğrencilere ulaşılabilir ve kapsamlı bir bilim felsefesine giriş niteliğine sahiptir. Aktarılacak konulara arasında; bilimsel yöntemden etik konulara ve bilimin en güncel sosyal ve siyasal etkilerine kadar olan konular yer almaktadır. Böylece bilim felsefesinin günümüz konularıyla ne kadar ilintili olduğu ortaya konulacaktır. Philosophy of Science I-II The objective of this course is to integrate explanatory text, primary source readings, and case studies, by providing students any major (philosophy, science, or other) with an accessible and comprehensive introduction to the philosophy of science. The topics covered; from issues of scientific method to ethical issues, to science's most current social and political implications. Through this, the course demonstrates how philosophy of science is relevant in a modern day context. İşletme İngilizcesi I Orta ve alt seviyede işletme terminoloji ve güncel iş konularından oluşan derste ayrıca gramer ve kelime bilgisi de verilmektedir. Business English I This course is intented to give information on business terminology and on recent topics of businesses at pre-intermediate level along with additional grammar and vocabulary. Bölgesel Coğrafya Ders dünya bölgesel coğrafyayı, bölgesel ilişkiler ve yer, nüfus, kaynak, kültür ve siyasi sistemler arası sürekli bir etkileşim olarak ele almaktadır. Dünyada mevcut sekiz coğrafi bölgeyi kültürel ve fiziksel coğrafya açısından dengeli bir şekilde öğrenciye sunarken, örnekler ve referanslar ile beşeri faaliyetler ve doğal kaynakların mekan ve yeryüzü şekillerini nasıl yeniden düzenleyebileceği anlatılacaktır. Regional Geography The course presents world regional geography as a way to comprehend the world s connections and continuous interplay between features of place, populations, resources, cultures, and political systems. Retaining its balanced cultural and physical geographic perspectives on the world s eight regions, it includes examples, and cross-references to show students how human activities and natural processes reshape places and landscapes. Deniz İşletmeciliği Etiği Derste tarihsel olarak deniz etiğinin, denizcilik mesleğinin örf ve adetlerinin doğal olarak gemi üzerinde yaşanan, öğrenilen ve uygulanan olgulardan hareketle denizdeki çalışma ve yaşama ortamının gereklerinden nasıl doğduğu anlatılacak ve günümüz denizciliğinde etik kodlar ve yasal uygulamalar ele alınacaktır.

2 Marine Business Ethics The course lays the reasons of how the maritime ethics have been evolved from natural events on deck, the related practical issues and learnt concepts as well as job related manners and customs. Furthermore, the contamporary maritime business ethics and legal practices will also be discussed. Örgütsel Psikoloji Ders psikoloji biliminin gelişimiyle başlayacak ve uygulamalı endüstriyel-örgütsel psikoloji, insan kaynaklarının gelişimi, örgütsel psikoloji, işyerinin karakteristik özellikleri, mühendislik psikolojisi, tüketici psikolojisi gibi konuları ele alacaktır. Organizational Psychology The course starts with the science of psychology and covers topics involving the practice of industrialorganizational psychology, the development of human resources, organizational psychology, characteristics of the workplace, engineering psychology, and consumer psychology. İşletme İngilizcesi II Orta ve üstü seviyede işletme terminoloji ve güncel iş konularından oluşan derste ayrıca gramer ve kelime bilgisi de verilmektedir. Business English II This course is intented to give information on business terminology and on recent topics of businesses at intermediate/upper-intermediate level along with additional grammar and vocabulary. İKİNCİ SINIF DERSLERİ Kültürlerarası İş İletişimi Kültürlerarası İş İletişiminin doğası, evrensel sistemler, kültürel değerleri karşılaştırma, kültürel şok, dil, sözlü ve sözsüz iletişim desenleri, yazılı iletişim desenleri, küresel görgü kuralları, iş ve sosyal gelenekler, kültürlerarası müzakerenin bileşenleri, uluslararası iş ve seyahatleri etkileyen kanunlar. Intercultural Business Communication The Nature of Intercultural Communication, Universal Systems, Contrasting Cultural Values, Cultural Shock, Language, Oral and Nonverbal Communication Patterns, Written Communication Patterns, Global Etiquette, Business and Social Customs, Intercultural Negotiation Process, Intercultural Negotiation Components, Laws Affecting International Business and Travel. Kültürel Tarih I-II Ders öğrencilere, antik çağlardan günümüze gelişen kültürel tarihi derinlemesine keşfetme imkanı sağlamaktadır. Okuma parçaları, araştırma metinleri, sunumlar ve videolar ile dünya kültürel ve entellektüel tarihindeki önemli dönüm noktaları anlatılacak ve tartışılacaktır. History of Culture I-II This course offers the serious student the opportunity to explore, in depth, the cultural history of the world from ancient times to the present. Through readings, research, slides and videos, students will be provided with some of the major landmarks in world cultural and intellectual history. Bilim ve Teknoloji Tarihi I-II Derste işlenilecek konular arasında teknolojide sosyal konular, teknoloji ve kültür, teknolojik antropoloji, teknoloji ve etik ile teknoloji tarihi yer almaktadır. Toplum-teknoloji ililşkisine odaklanılarak teknolojinin hayatımıza olan etkilerini, geçmiş, şimdi ve gelecekte, araştırabilmek maksadıyla yöntem ve kuramlar öğretilecektir. History of Science and Technology I-II This cours covers Social Issues in Technology, Technology and Culture, Technological Anthropology, Technology and Ethics, and History of Technology. By focusing on the technology-society connection, it will present the methods and theories available for exploring the effects of technology on our lives past, present, and future.

3 Örgütsel Davranış Örgütsel davranış nedir? Örgütlerde farklılıklar, tutumlar ve iş tatmini, duygular ve ruh hali, kişilik ve değerler, algı ve bireysel karar verme, güdüleme kavramları, grup davranışı temelleri, iş takımlarını anlamak, iletişim, liderlik, güç ve politika, ihtilaf ve müzakere, örgüt yapısının temelleri. Organizational Behaviour What Is Organizational Behavior? Diversity in Organizations, Attitudes and Job Satisfaction, Emotions and Moods, Personality and Values, Perception and Individual Decision Making, Motivation Concepts, Foundations of Group Behavior, Understanding Work Teams, Communication, Leadership, Power and Politics, Conflict and Negotiation, Foundations of Organization Structure. Seyire Giriş Teme seyir bilgisinin verileceği derste seyir haritaları, koordinat mevki, nispi ve hakiki yön, kerteriz ve rota, mesafe ve sürat, manyetik ve cayro pusulalar ve sapmaları gibi konular işlenecektir. Introduction to Navigation The cousre covers the foundations of navigation involving, maritime charts, position coordinate, relative and true bearing, bearing and course, speed and distance, magnetic and gyro compasses and deviation. ÜÇÜNCÜ SINIF DERSLERİ Örgüt Kuramları Derste işlenecek konular arasında örgüt kuramı kavramının tanımı, örgüt kuramını etkileyen klasik yaklaşımlar, neoklasik yaklaşımlar, çağdaş yaklaşımlar, yönetim aracı olarak örgütler, yaşayan bir sistem olarak örgütler, kültür olarak örgütler, örgütsel çevre, örgüt - çevre ilişkileri kuramları, örgütsel yapı kavramına farklı yaklaşımlar, modern ve postmodern örgütler ve eleştiriler ile geleceğin işletmeleri yer almaktadır. Organizational Theories The course covers topics involving the definition of organization as a term, neo-classical approaches that effected organizational theory, neo-classic organizations, contemporary organizations, management in organizations, organizations as living systems, organizations as cultures, organizational environment, theories on relationship between organizations and their environments, different approaches to organizational design concepts, modern and post modern organizations and criticism, future organizations. E-İş E-iş ve e-ticaret kavramlarına giriş, e-ticaretin temelleri, e-iş altyapısı, e-çevre, e-iş stratejisi, tedarik zinciri yönetimi, e-satınalma, e-pazarlama, müşteri ilişkileri, değişim yönetimi, analiz ve tasarım, uygulama ve bakım. E-business Introduction to e-business and e-commerce, e-commerce fundamentals, e-business infrastructure, e- environment, e-business strategy, supply chain management, e-procurement, e-marketing, customer relationship, change management, analysis and design, implementation and maintenance. Kültürlerarası Yönetim Uluslararası yönetim ve kültür, kültürleri karşılaştırmak, kültürlerarası hareketlilik, örgütsel kültür, kültür ve yönetim iletişimi, uluslararası yönetim açısından ihtiyaçlar ve teşvikler, ihtilaf çözümü ve müzakere, kültürlerarası düzeyde küresel kadrolama. Cross-Cultural Management International management and culture, comparing cultures, movement in the culture, organisational culture, culture and management communication, needs and incentives an international management perspective, dispute resolution and negotiation, global staffing cross-cultural dimensions.

4 YBS Derste genel olarak işlenecek konular şunlardır: Kariyer olarak YBS, e-iş: iş yerinde YBS kullanımı, BS ile rekabetçi avantaj sağlama, BS altyapısı: donanım ve yazılım, İş Zekası temelleri: veritabanları ve bilişim yönetimi, telekomünikasyon araçları: Internet ve kablosuz teknolojileri, BS güvenliği, operasyonel mükemmellik ve müşteri ilişkileri: kurumsal uygulamalar, e-ticaret: dijital pazarlar, dijital ürünler, karar verme iyileştirmesi ve bilgi yönetimi, BS kurma ve proje yönetimi, BS nde etik ve sosyal konular. MIS The outline of the course is as follows: Business information systems in your career, e-business: how businesses use information systems, achieving competitive advantage with information systems, IT infrastructure: hardware and software, foundations of business intelligence: databases and information management, telecommunications, the Internet, and wireless technology, securing information systems, achieving operational excellence and customer intimacy: enterprise applications, e- commerce: digital markets, digital goods, improving decision making and managing knowledge, building information systems and managing projects, ethical and social issues in information systems. Tüketici Davranışı Bu derste pazarlama stratejilerinin temelinde yer alan planlama, geliştirme ve uygulamada tüketici davranışları incelenecek ve uygulamaları anlatılacaktır. Ayrıca, ders boyunce öğrenciler, yeni medyanın tüketici davranışlarını nasıl etkileyebileceğini kavrayacak ve stratejinin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için pazarlamacılık yeteneğine odaklanarak, tüketici satın alma tercihleri hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerdir. Consumer Behaviour This course explores how the examination and application of consumer behavior is central to the planning, development, and implementation of marketing strategies. Throughout the lectures the students will also be able to capture the impact of new media on consumer behavior and focuse on the marketer's ability to learn more about customers' purchases in order to implement a strategy with greater precision. Proje Yönetimi Ders yalnızca gerekli proje yönetimi yeteneklerini değil aynı zaman da elzem olan takım kurma, iletişim, çatışma yönetimi, liderlik, güdüleme, karar verme ve müzakere usülleri gibi insani yetenekleri de kapsamaktadır. Genel olarak şu konulara değinilecektir: proje birleştirme, kapsam, zaman, maliyet, kalite, İK, iletişim, risk ve satın alma yönetimi. Project Management The course does not only covers the necessary project management skills, but also crucial people skills such as teambuilding, communication, conflict management, leadership, motivation, decisionmaking, and negotiation. Topics covered include: project integration, scope management, time management, cost management, quality management, HR management, communication management, risk management, and procurement management. Uluslararası İşletme Çevresi Derste işletmenin uluslararası çevresi ile ilgili temeller ortaya konularak şu konular işlenecektir: uluslararası işletme stratejisinin temel kavramları, firmaya özel kritik avantajlar, ana ülke yer sahipliği avantajı, misafir ülke yer sahipliği avantajı sorunları, çokuluslluluk açısından ana ülke ve misafir ülke avantajlarının frimaya özel avantajlar ile örtüşmesi, uluslararası yenilik, kaynak aktarımı ve üretim, uluslararası finans, pazarlama, çokuluslu şirketlerin yöneticilerini yönetme, giriş dinamikleri: 1-yabancı dağıtımcılar, 2: stratejik ortaklar, 3: birleşme ve satınalmalar, gelişmekte olan ekonomilerin önemi, gelişmekte olan çokuluslular ve uluslararası kurumsal çervesel sürdürülebilirlik. International Business Environment The course intends to lay the foundations of international business environmental by elaborating on topics involving conceptual foundations of international business strategy, the critical role of firmspecific advantages, the nature of home country location advantages, the problem with host country location advantages, combining firm-specific advantages and location advantages in a multinational framework, international innovation, international sourcing and production, international finance, international marketing, managing managers in the multinational enterprise, entry mode dynamics 1:

5 foreign distributors, 2: strategic alliance partners, 3: mergers and acquisitions, the role of emerging economies, emerging economy multinational enterprises, international strategies of corporate social responsibility, and international strategies of corporate environmental sustainability. Satış Yönetimi Dersin amacı satış sürecini tanıtmak ve satış kavramları ile satışçılık mesleği, satın almada motifler ve satış süreci gibi alt başlıklara değinerek; satış yönetimi süreci kapsamındaki konulardan satış planlaması ve bütçeleme, satış gücü belirleme ve eleman alımı, işgücü motivasyonu ve satış performansı değerlendirme konuları incelemektir. Ayrıca perakende noktasında satış ve satış yönetiminde yeni trendler de anlatılacaktır. Sales Management The course presents the fundemantal concepts of selling and sales processes. By relating how sales interacts with other marketing and business functions,. Kriz Yönetimi Derste temel amaç hemen hemen hergün karşılaşılan krizler karşısında sağduyulu harekete geçebilecek biilinçte bireylerin eğitimini sağlamaktır. Aktarılacak konulara arasında kriz kavramı, krizin nedenleri, krizin türleri, kriz yönetimi aşamaları, kriz yönetimi teknikleri, kriz ortamında stratejik yönetim, krizi yönetmek için takım çalışması, liderlik ve iletişim, kriz senaryolarının hazırlanması, kriz planı oluşturma, kriz sonrası faaliyetler ve krizin olumsuz sonuçlarının telafisi, krizden ders almak ve krizleri fırsata dönüştürmek, kriz yönetimi vaka analizleri yer almaktadır. Crises Management The main objective of this course is to train individuals so as to act in a discreet manner in crises situations faced almost everyday. The topics presented at the course are; the concept of crises, reasons, types, stages of crises, crises management processes and techniques, strategic management during time of crises, team management, leadership, and communication in crises, preparation of crises scenarios, crises planning, post-crises activities and trauma aid, lessons and opportunities learnt from crises, case studies for crises management. İntermodal Ulaşım Bu ders, intermodal ulaşım ağları hakkında bir giriş niteliği taşımaktadır. Mevcut altyapıların analizi ile birlikte finansal mekanizmalar, ulusal ve uluslararası rekabetçi stratejiler, risk yönetimi (kamu güvenliği ve acil durum hazırlığı) ve çevresel faydalar ile güncel yasal çerçeve de tartışılacaktır. Intermodal Transport The course introduces the context of intermodal transportation networks. It will include an overview of existing infrastructure as well as financing mechanisms, national and international competitive strategies, risk management (public safety and emergency preparedness), and the environmental benefits as well as consider current legislation. Gümrük Mevzuatı Derste ele alınacak konular: gümrükle ilgili temel kavramlar, gümrük vergisi uygulaması, kıymet kavramı ve kıymet tespit yöntemleri, giriş rejimi, dahilde işletme rejimi, hariçte işleme rejimi, çıkıştransit ve aktarma rejimleri, diğer gümrük rejimleri ve serbest bölgelerde gümrük denetimi, tek tip gümrük beyannamelerinin kullanılması, gümrük mevzuatı. Customs Legislation The course covers topics involving basics of customs, customs duty practices, concept of value and valuation methods, release procedures, inward processing tariffs, outward processing tariffs, outbound-transition and connection procedures, other tariffs and free zone customs regulation, standardize manifests, tariff laws. Liman Yönetimi Derste limanların temel işlevleri ve ilgili hizmet alanları, liman kargo ve tesisler, liman yer seçimi ve arkalan bağlantıları, liman çevresi ve tedarik zinciri, liman saha değişimi ve sanayi öbekleri, liman davranış analizi kavramı, liman fiyatlandırma kuramı, liman hizmetlerinde arz ve talep, limancılıkta rekabet, performans değerlendirmenin limancılığa ekonomik katkısı, liman yeri seçiminde kamu yararı,

6 limancılık reformları ve serbest Pazar kavramı, limancılıkta paydaşlar ve içerik yönetimi gibi konular ele alınacaktır. Port Management The course covers the port function and related services, port cargo and port facilities, port location and hinterland links, the port environment and its supply chain, port space conversion and industrial clusters, Port Enterprise Behavior Analysis, port pricing theory, supply and demand for port services and port competition, port and economic contribution of performance assessment, port and protection of public interest, the port reform and market liberalization, and port stakeholders and the management of content. Deniz Sigortacılığı Derste deniz sigorta hukukunun prensipleri, deniz sigortaları, P&I kulüpleri ve çift taraflı sigorta, deniz reasürans piyasası, denizcilikte sigorta talepleri, kuru yük ve tanker yükü sigorta talepleri, sorumluluklar, deniz sigorta sörveyörlüğü, deniz sigorta taleplerinde anlaşmazlıkların yönetimi gibi konular anlatılacak ve vaka analizleri ile uygulama yapılacaktır. Maritime Insurance The course intends to present knowledge on the principles of marine insurance law, marine underwritings, P&I Clubs and dual insurance, marine reassurance markets, demans for marine insurance, bulk and tanker loading insurance demands, responsibilities, marine insurance surveyorship, conflict management in marine insurance demand and case studies. Gemicilikte Teknik Yönetim Ders şu konuları ele alacaktır; uluslararası taşımacılıkta kullanılan evraklar; içerikleri ve her birinden birer örnek, uluslararası taşımacılığa katkıda bulunan ana kuruluşlar ve amaçları, konşimentolarda verilen klozlar, seyahat ve zaman sözleşmeleri, prensip evrakları örnekleri, çartır gemileri için sıkça kullanılan teklif-karşı-teklif terim ve deyimleri, gemi, kargo, konteyner ve liman tipleri, ek fiyatlar, çartır terminolojisi, ticari operasyonlar ile ilgili gemicilikte teknik unsurlar. Technical Management in Shipping The course deals with the following topics: Documents used in international transport - what they cover, the different types and examples of each, The main organisations whose members contribute to international transport and their aims and objectives, Clauses appearing in bills of lading, voyage and time charters, Examples of principle documents, Definitions for terms and phrases frequently used in offers and counter-offers for charter ships, Types of ships, cargos, containers and ports, Surcharges, Chartering terms, Technical elements of shipping as they relate to the commercial operation. İktisadi Doktrinler Derste önemli iktisatçıların kendi zamanlarındaki sorunları ve modern iktisat düşüncesi arasındaki ilişkileri değerlendirilecektir. En önemli dört iktisadi düşünce okuluna (klasik, Marksçı, neo klasik ve Keynezci) ait bileşenlere odaklanılarak, her bir düşüncenin farklı iktisadi kalkınma düzeylerinde kökleri olmasına rağmen günümüz ekonomilerini de kavramamıza yardımcı olabilecekleri anlatılacaktır. Economic Doctrines This course assesses the thought of a number of important economists both in terms of the issues of their day and in relation to modern economic thought. By concentrating on the greatest exponents it highlights the central properties of the four main schools of economic thought - classical, Marxian, neo-classical, and Keynesian - and shows that although each of these traditions is rooted in a different stage of economic development, they can all provide insights into the recurring problems of modern economics. Finansal Analiz ve Değerleme Ders, firmaların mali yapılarını yorumlamak ve operasyonel sonuçlarını anlayabilmek amacıyla gerekli yöntemleri içermektedir. Finansal tablo analizleri yatay ve dikey analizler ile rasyo analizleri kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, nakit dönüşüm döngüsü ve nakit yaratma ile kullanma konuları da işlenecektir.

7 Financial Analysis and Valuation The course covers the methods of analysis necessary for the interpretation of financial structures of companies and for their operational results. Comparison of the financial tables will be established using vertical and horizontal analysis, ratio analysis techniques. In addition the company's cash conversion cycle, topics in the creation and use of cash will be covered. Enerji Ekonomisi Ders kaynak ve enerji ekonomisi, yenilenebilir ve yenilenemez enerjiler, enerji istatistikleri, enerji piyasaları, enerji verimliliği potansiyeli, engelelr ve piyasa aksaklıkları ile ilgili enerji politikaları gibi temel konulara giriş niteliği taşımaktadır. Ayrıca kullanılacak olan yöntemler arasında yeni enerji teknolojileri için maliyet analizi, senaryo teknikleri, enerji modellemeleri ve enerji kullanımının marjinal dışsal maliyeti yer almaktadır. Enerji politikaları olarak da genel ve özel politika araçları çerçevesinde iklim değişiklikleri politikaları ve uygulamaları anlatılacaktır. Energy Economy The course introduces basic knowledge of resource and energy economics, renewable and nonrenewable energies, energy statistics, energy markets, energy efficiency potentials, obstacles and market imperfections and related energy policies. The methods covered are cost estimation of new energy technologies, scenario technique, energy models (bottom up and top down), and external cost of energy use. The energy policy section covers general and specific policy instruments and also includes climate change policy, related instruments and their implementation. Avrupa nın Ekonomik Politiği Dersin amacı şu konularda giriş düzeyinde bilgi vermektir; AB tarihi, kurumları, yasal boyutları ve temel Avrupa Ekonomisi, AB Pazar birleşmesi: kuram ve uygulama, AB parasal birleşme, tek Pazar olarak AB, AB bütçe ve yapısal politikaları ile AB dış ilişkileri. Europe's Economic Policy The course objective is to provide introductory knowledge on these topics; EU history, institutions, legal dimension and basic European Economy, EU market integration: theory and practice, EU monetary integration, the single European Market, EU budget and structural policies, and EU external relations. DÖRDÜNCÜ SINIF DERSLERİ Yenilikçilik ve Girişimcilik Derste hizmet (kamu ve özel) sektörü gibi güncel konular ile ilgili uygulamalar, sürüdürülebilirlik için yenilikçilik, sosyal girişimcilik, kalkınma için yenilikçilik ve girişimcilik ile yenilikçilik kullanılarak değer yaratabilme ve yakalayabilme konuları işlenecektir. Asıl amaç bu ikili arasındaki bağın ortaya konularak belirgin süreç modellerinin geliştirilmesine çalışmak olacaktır. Innovativeness and Entrepreneurship The course introduces contemporary applications like services (public and private), innovation for sustainability, social entrepreneurship, innovation for development, and creating and capturing value from innovation and entrepreneurship. The main aim is to develop an explicit process model of entrepreneurship with clearer links between innovation and entrepreneurship. Hizmet Pazarlaması Hizmet Pazarlamasına giriş, hizmet sektöründe tüketici davranışı, rekabetçi piyasalarda hizmet konumlandırması, hizmet ürünü geliştirme: temel ve tamamlayıcı öğeler, fiziksel ve elektronik kanallar vasıtasıyla hizmet dağıtımı, fiyatlandırma ve gelir yönetimi uygulaması, hizmet tutundurması ve müşteri eğitimi, hizmet süreçleri tasarlama ve yönetimi, talep ve kapasite dengeleme, hizmet çevresi düzenleme, hizmet avantajı elde etmede insan yönetimi, ilişki yönetimi ve sadakat programları, şikayet yönetimi ve hizmet düzeltme, hizmet kalitesini artırma ve verimlilik. Service Marketing Introduction to services marketing, consumer behavior in a services context, positioning services in competitive markets, developing service products: core and supplementary elements, distributing services through physical and electronic channels, setting prices and implementing revenue management, promoting services and educating customers, designing and managing service

8 processes, balancing demand and capacity, crafting the service environment, managing people for service advantage, managing relationships and building loyalty, complaint handling and service recovery, improving service quality and productivity. Sosyal Sorumluluk Projesi Batıda oldukça yaygın olan ama Türkiye gibi ülkelerde yeni yeni uygulanmaya başlanan sosyal sorumluluk kavramı temelinde öğrencilerden okullarının bulunduğu çevrede topluma azami fayda sağlayabilecek ve bu arada insan ilişkileri, takım çalışması ve vatandaşlık duygularını geliştirebilecekleri birer proje gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Projenin uygulanmasının ardından derste sunumu yapılacaktır. Social Responsibility Project Social responsibility is a well-known concept in the West, but it has been gradually recognized in countries like Turkey. Through this, the students are expected to start projects that will enable them to develop their humanly relationships, team work and citizenship awareness along with a maximum afford to support their community. After the implementation period they are encouraged to present their projects in class. Liderlik Uygulamaları Bu dersin asıl amacı örgütlerde görülen liderlik uygulamalarıdır. Güncel gelişmeler ışığında liderlik konuları işlenecek ve bu arada konunun geniş bir tarihçesi de verilecektir. Derslerde öğrenciler, kendi liderlik özelliklerini keşfedip geliştirme araçlarını öğrenebilecek ve bu konuda yapacakları araştırmalılarla gelecek hedeflerini planlayarak nasıl bir lider olmak istediklerini ortaya koyacaklardır. Leadership Practices This course is an introduction to leadership in organizations. A historical review of leadership theory and research will be given along with current developments in understanding leadership. Throughout the lectures students will be able to evaluate their own leadership features and will be able to find the opportunity to develop their leadership skills and planning for their on-going development as a leader and researcher of leadership. Müşteri İlişkileri Yönetimi 21. yüzyılda ticaret, Müşteri İlişkileri Yönetimine doğru, Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) nedir? E-MİY ve klasik MİY farkı, planlama yöntemleri, genel engellerden sakınma, başarı için örgütleme, MİY stratejisi geliştirme, MİY projesi başlatma, altyapı bileşenlerini kurmak, bilişim, süreç, teknoloji ve insan bileşenlerini anlamak, MİY proje yönetimi, bileşenleri bir araya getirmek, doğru müşteri kavramı, müşteriye değer önerisi, MİY proje sonuçlarının değerlendirilmesi, kaliteli bilginin şirket varlığı olarak yönetimi, rekabetçi avantaj için kalite sistemi tasarımı, kişisel gizlilik. Customer Relationship Management Commerce in the 21st Century, The Case for Customer Relationship Management, What Is CRM?, e- CRM-What's the Difference?, Understanding the Method for planning, Avoiding Common Barriers, Organizing for Success, Developing Your CRM Strategy, Launching a CRM Project, Building Infrastructure Components, Understanding the Information, Process, Technology and People Components, Managing CRM Project, Integrating Components, Finding the Right Customers, Delivering the Customer Offer, Evaluating CRM Project Results, Managing Quality Information As a Company Asset, Designing Quality Systems for a Competitive Advantage, Customer Privacy. İnsan kaynakları Yönetimi Derste modern örgütlerde insan kaynakları fonsiyonlarının gelişimi işlenecek olup genel olarak şu konular ele alınacaktır: İK nın işlevi, örgüt içi etkileşimi, politikaları ve prosedürleri, işyerinde çeşitlilik ve küresel ekonomide insan kaynaklarının rolü. Human Resources Management This course focuses on the development of human resources function within modern organizations. The course will enable the students to explore the role of managers and supervisors of the organization s human resources. Topics to be examined include: the functions of Human Resource Management, relationships within the organization, policies and procedures, workplace diversity, and the role of human resources in a global economy.

9 İşletme Simülasyonu Gerçek zamanlı bir şirketin simüle edildiği ve bilgisayar ortamında kararların alınıp yönetildiği derste öğrenciler, bu zamana kadar kuramsal edinilen bilgileri hayata geçirme ve uygulama imkanı bulmaktadırlar. Business Simulation In this course, a real-time company is simulated and in a computerized environment, the students will be able to make decisions and manage their companies; in the meantime, they will have the opportunity to realize and practice the theoretical knowledge they attain so far. Marka Yönetimi Ders; marka oluşumu, algı ve tanınırlık süreçleriyle ilintili konularla ilgilenir. Ürün veya hizmetlerin karşılaştırılması, markanın firma faaliyetlerine ve satışlarına etkisi, marka değerinin ölçülmesi de dersin konuları arasındadır. Bunun dışında marka yaratımı ve bunlara ilişkin stratejiler, marka verimliliğini artırmanın yolları, marka-kimlik kavramları konuları da kapsanmaktadır. Brand Management Course covers topics related to brand development, perception and recognition processes. Comparison of products and services, the effect of brand on the activities of the company and its sales, measuring brand value will be among the topics covered in the course. In addition, the creation of the brand and related strategies, ways to improve the efficiency of the brand, brand-identity concepts will be covered. Spor Ekonomisi ve İşletmeciliği Ders spor işletmeciliğine, ekonomik bakış açısından yaklaşılmasını hedeflemektedir. Öğrencilerin, sporun iş tarafını anlayabilmelerini ve arena veya statta oynanan oyunları nasıl etkileyebildiğini anlamalarına yardımcı olmayı da öngörmektedir. Ayrıca elektronik medya ile günümüz ekonomik durumun da sporda olan etkileri tartışılacaktır. Sports Economy and Businesses The course presents the business of sports in terms of economic thinking. It will help students understand the business side of sports and how it impacts the games seen at the stadium or in the arena. Additionally, it covers the role of electronic media, and the current economic situation. Perakendecilik Yönetimi Dersin amacı öğrencilerin dikkatini perakendeciliğe çekerek perakendecilik sektöründe yaşanan stratejik konulara odaklanmalarını ve konu hakkında güncel, bilgilendirici gerçek zamanlı vaka analizleri çözümleri yaptırılacaktır. Retailing Management The objective of the course is to stimulate student interest in retailing business by focusing on the strategic issues facing the retail industry and provides a current, informative knowledge enriched with real life case studies. Lojistikte Seminer Öğrencilerin lojistik sektörü ile ilgili güncel modelleri, uygulamaları ve sorunları araştırmaları teşvik edilecek, hem sektör hem de bilimsel literatürü kapsayan tartışmalara katkı sağlayarak ve değerlendirmeler yaparak sunumlarda bulunmaları beklenecektir. Seminar in Logistics The students are encouraged to study current models, practices and obstacles in logistics; and expected to participate in discussions and to make evaluations involving issues both from the sector and from the scientific literature. Depolama Yönetimi Ders tedarik zinciri içerisinde dağıtım merkezleri ve malzeme yönetiminin stratejik konumunun aktarılması için tasarlanmıştır. İçerik olarak tasarım aşamasından uygulamaya kadar dağıtım merkezi operasyonlarının analizi, sistem seçimi ve yerleşme konusu ile malzeme elleçleme ve depo yönetimi seçenekleri yer almakatdır.

10 Warehouse Management This course is designed to investigate the strategic role of distribution center and material management in the supply chain. Course content includes the analysis of distribution center operations through the study of design, system selection, and layout configuration as well as the evaluation of material handling and inventory management options. Yachting and Marina Management The course highlights essential topics for students who may pursue career as a marina designer, developer or operator and to take advantage of the changes in today s competitive markets. Topics that will be covered includes Marina profit-center management, Strategic Planning, Marina-operations techniques, Marina law, contracts and liabilities, Facility design & retrofits, Improving the quality and value of marina services, financial management, Marina marketing, promotion and pricing. Yatçılık ve Marina Yönetimi Ders ile marina tasarımcılığı, kuruculuğu veya işletmeciliği konularında kariyer düşünen öğrencilere ve herkese marina yönetimi hakkında temel çerçevenin aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca günümüz rekabetçi piyasalarındaki hızlı değişimlerin bu sektörde nasıl olumlu yöne çevrilebileceği konuları da işlenecektir. İşlenilecek konular arasında karlı marina yönetimi, stratejik planlama, marina operasyon teknikleri, marina yönetiminde yasal konular, sözleşme ve sorumluluklar, tesis tasarımı ve tadilatı, marina hizmetlerinde kaliteyi ve değer sunumunu artırmak, finansal yönetim, marina hizmet pazarlaması, konumlandırma ve fiyatlandırması yer almaktadır. Çevre Ekonomisi Derste çevre politikalarına ait ekonomik kuramın analizi ile ilgili kapsamlı sunumlar yapılacaktır. Yaşam kalitesine etkileyebilecek faktörlerin kuramsal işleyişi formal bir çerçevede ele alınacak ve dışsallıklar kuramı ile uygulamaların çevre politikaları üzerindeki etkileri tartışılacak; bu bağlamda çevresel ekonomi disiplininde güncel araştırmalar da dahil edilecektir. Environmental Economy The course illustrates comprehensive analysis of the economic theory of environmental policy. It presents a formal, theoretical treatment of those factors infuencing the quality of life. By covering both the theory of externalities and its application to environmental policy, recent research in enviromental economics is also incorporated in discussion sessions. Türk Vergi Sistemi Verginin konusu ve kapsamı temel olarak sağlanacaktır. Vergilendirmenin temel prensipleri, süreçleri, vergi suç ve cezaları, vergi yargısı, vergi tipleri aktarılacaktır. Ayrıca, Türkiye'deki yabancı firmaların ve yurt dışında iş yapan Türk firmalarının vergisel konularla ilgili karşılaştıkları süreçler ve muhtemel sorunlar aktarılacaktır. Bu bağlamda, uluslararası vergi hukuku prensipleri, çifte vergilendirme problemi ve çözüm yolları gibi konuların aktarılması amaçlanmaktadır. Turkish Taxation System The subject and scope of tax will be main topics. The basic principles of taxation, processes, tax offenses and penalties, tax jurisdiction, types of taxes will be explained. In addition, tax related issues, processes and potential problems encountered by foreign companies in Turkey or Turkish companies doing business abroad will be conveyed. In this context, the aim will be on explaining principles of international tax law, and issues such as double taxation problems and their solutions. Gelişmiş Ekonometri Ders içeriği eşbütünleşme modelleri, panel veri analizi, tek ve çok eğişkenli varyans modelleri ele alınacaktır. Advanced Econometrics The course covers issues involving co-integrating models, panel data analysis, univariate and multivariate GARCH models. Mikro Yapı ve Yüksek Frekanslı Alım-Satım Bu ders öğrenciler için finansal piyaslardaki mikroyapı teorisine bir giriş niteliğinde olacaktır. Farklı piyasa modelleri ve regulasyonların varlık fiyatları üzerine olan etkilerini görmüş olacaklar. Likidite, işlem maliyeti, volatilite, bilgi içeriği ve fiyat keşfi gibi kilit konular dersin temelinde yer alacaktır. Ayrıca,

11 bilgili/bilgisiz, manipülatör, blöfçü, önden işlem yapanlar gibi farklı piyasa katışımcıları ve bunların izlediği stratejiler de incelenecek ve karşılaştırılacaktır. Micro Structure and High Frequency Trading This course will introduce students to the field of market microstructure. They will experience the effects of market designs and regulations on price formation processes of various assets. Key features like liquidity, transaction costs, volatility, information content and price discovery will be at the core of the course. Also, market participant concepts like uninformed/informed traders, manipulators, bluffers, front runners and their strategies will be extensively analysed and compared. Tersane Organizasyonu ve Yönetimi Dersin amacı öğrencileri şu konularda bilgilendirmektir: üretim yönetimi ve gemi üretiminde bileşenler, tersane yerleşimi, işleyişi ve malzeme akışı, süreç analizi, gemi imalatında bilgi akışı, üretim safhaları, üretim planlama ve kontrolü, örgüt kuramı, kalite yönetimi, gemi üretiminde bilişim sistemleri ile işgücü ve endüstriyel ilişkiler. Shipyard Organizations and Management The aim is to introduce the concept of production management, components of ship production, shipyard layout, work and material flows, process analysis, information flow in ship production, ship production stages, production planning and control, organizational theory, quality management, computer applications in ship production as well as labor and industrial relations. Gemicilikte Planlı Bakım Sistemleri Dersin kapsamı içerisinde yer alan konular; zaman tahminlemede doğruluk, iş planlarında detay düzeyi, plan yaratma, malzeme kademelendirme, CMMS kullanma, planlama için iş olurluk etüdü, planlama prensipleri, zamanlama prensipleri, reaktif bakım uygulama, temel planlama, ileri zamanlama, öngörücü bakım ve proje uygulama ile gemi tiplerine göre bakım planlama ve imalatçı ve clas/sınıflandırma kuruluşları ihtiyacı çerçevesinde bakım aralıkları belirleme. Planned Maintenance Systems in Shipping The course covers the accuracy of time estimates, the level of detail in job plans, creating schedules, staging material, and utilizing a CMMS. Topics are; The business case for the benefit of planning, planning principles, scheduling principles, dealing with reactive maintenance, basic planning, advance scheduling, predictive maintenance, and project work as well as planning maintenance according to ship types and maintenance in intervals according to manufacturers and class/classification society requirements. Kargo Operasyonları Yönetimi Ders oldukça geniş bir kargo sınıflandırma ölçeğinin anahtar özellikleri ile kargo tipleri dahil, kargo işini etkileyebilecek en güncel uluslararası yönetmelikleri ve genel prensipleri içermektedir. Ro-Ro kargo elleçleme, konteynerizasyon, malzeme ve açık deniz tedarik sistemleri de ayrıca işlenecektir. Cargo Operations Management The course covers general principles and the latest international regulations that affect all cargo work, including cargo types and key characteristics of a wide range of cargo classes. It also details Roll On - Roll Off cargo handling, containerization, equipment and offshore supply.

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı