SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ"

Transkript

1 SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında; Rönesans ve Reformasyon, Avrupanın genişlemesi, modern devletin kökenleri, Bilimsel Devrim ve Aydınlanma, Fransız İhtilalinin kökenleri, Sanayi Çağı ve emperyalizm, Marksizim, Dünya Savaşalrı, Rus ve Çin Devrimleri, Soğuk Savaş, sömürgeleştirme ve Üçüncü Dünya, entellektürel ve kültürel gelişmeler, medeni haklar, yurttaş özgürlükleri ve geç yirminci yüzyılda dünya çapında demokrasi yer almaktadır. Humanity and Society I-II This is an introductory course in the history of civilization from 1500 CE to the contemporary time. Among the topics to be considered are: the Renaissance and the Reformation; the expansion of Europe; the origins of the modern state; the Scientific Revolution and the Enlightenment; origins of the French Revolution; Industrial Age and imperialism; Marxism; the World Wars; the Russian and Chinese Revolutions; the Cold War; colonization and the Third World; intellectual and cultural developments; civil rights, civil liberties, and democracy worldwide in the late twentieth century. Bilim Felsefesi I-II Ders, açıklayıcı metinler, okuma parçaları ve vaka analizleri ile bütünleşitirilmiş ana bilimsel konular (felsefe, bilim vb.) hakkında öğrencilere ulaşılabilir ve kapsamlı bir bilim felsefesine giriş niteliğine sahiptir. Aktarılacak konulara arasında; bilimsel yöntemden etik konulara ve bilimin en güncel sosyal ve siyasal etkilerine kadar olan konular yer almaktadır. Böylece bilim felsefesinin günümüz konularıyla ne kadar ilintili olduğu ortaya konulacaktır. Philosophy of Science I-II The objective of this course is to integrate explanatory text, primary source readings, and case studies, by providing students any major (philosophy, science, or other) with an accessible and comprehensive introduction to the philosophy of science. The topics covered; from issues of scientific method to ethical issues, to science's most current social and political implications. Through this, the course demonstrates how philosophy of science is relevant in a modern day context. İşletme İngilizcesi I Orta ve alt seviyede işletme terminoloji ve güncel iş konularından oluşan derste ayrıca gramer ve kelime bilgisi de verilmektedir. Business English I This course is intented to give information on business terminology and on recent topics of businesses at pre-intermediate level along with additional grammar and vocabulary. Bölgesel Coğrafya Ders dünya bölgesel coğrafyayı, bölgesel ilişkiler ve yer, nüfus, kaynak, kültür ve siyasi sistemler arası sürekli bir etkileşim olarak ele almaktadır. Dünyada mevcut sekiz coğrafi bölgeyi kültürel ve fiziksel coğrafya açısından dengeli bir şekilde öğrenciye sunarken, örnekler ve referanslar ile beşeri faaliyetler ve doğal kaynakların mekan ve yeryüzü şekillerini nasıl yeniden düzenleyebileceği anlatılacaktır. Regional Geography The course presents world regional geography as a way to comprehend the world s connections and continuous interplay between features of place, populations, resources, cultures, and political systems. Retaining its balanced cultural and physical geographic perspectives on the world s eight regions, it includes examples, and cross-references to show students how human activities and natural processes reshape places and landscapes. Deniz İşletmeciliği Etiği Derste tarihsel olarak deniz etiğinin, denizcilik mesleğinin örf ve adetlerinin doğal olarak gemi üzerinde yaşanan, öğrenilen ve uygulanan olgulardan hareketle denizdeki çalışma ve yaşama ortamının gereklerinden nasıl doğduğu anlatılacak ve günümüz denizciliğinde etik kodlar ve yasal uygulamalar ele alınacaktır.

2 Marine Business Ethics The course lays the reasons of how the maritime ethics have been evolved from natural events on deck, the related practical issues and learnt concepts as well as job related manners and customs. Furthermore, the contamporary maritime business ethics and legal practices will also be discussed. Örgütsel Psikoloji Ders psikoloji biliminin gelişimiyle başlayacak ve uygulamalı endüstriyel-örgütsel psikoloji, insan kaynaklarının gelişimi, örgütsel psikoloji, işyerinin karakteristik özellikleri, mühendislik psikolojisi, tüketici psikolojisi gibi konuları ele alacaktır. Organizational Psychology The course starts with the science of psychology and covers topics involving the practice of industrialorganizational psychology, the development of human resources, organizational psychology, characteristics of the workplace, engineering psychology, and consumer psychology. İşletme İngilizcesi II Orta ve üstü seviyede işletme terminoloji ve güncel iş konularından oluşan derste ayrıca gramer ve kelime bilgisi de verilmektedir. Business English II This course is intented to give information on business terminology and on recent topics of businesses at intermediate/upper-intermediate level along with additional grammar and vocabulary. İKİNCİ SINIF DERSLERİ Kültürlerarası İş İletişimi Kültürlerarası İş İletişiminin doğası, evrensel sistemler, kültürel değerleri karşılaştırma, kültürel şok, dil, sözlü ve sözsüz iletişim desenleri, yazılı iletişim desenleri, küresel görgü kuralları, iş ve sosyal gelenekler, kültürlerarası müzakerenin bileşenleri, uluslararası iş ve seyahatleri etkileyen kanunlar. Intercultural Business Communication The Nature of Intercultural Communication, Universal Systems, Contrasting Cultural Values, Cultural Shock, Language, Oral and Nonverbal Communication Patterns, Written Communication Patterns, Global Etiquette, Business and Social Customs, Intercultural Negotiation Process, Intercultural Negotiation Components, Laws Affecting International Business and Travel. Kültürel Tarih I-II Ders öğrencilere, antik çağlardan günümüze gelişen kültürel tarihi derinlemesine keşfetme imkanı sağlamaktadır. Okuma parçaları, araştırma metinleri, sunumlar ve videolar ile dünya kültürel ve entellektüel tarihindeki önemli dönüm noktaları anlatılacak ve tartışılacaktır. History of Culture I-II This course offers the serious student the opportunity to explore, in depth, the cultural history of the world from ancient times to the present. Through readings, research, slides and videos, students will be provided with some of the major landmarks in world cultural and intellectual history. Bilim ve Teknoloji Tarihi I-II Derste işlenilecek konular arasında teknolojide sosyal konular, teknoloji ve kültür, teknolojik antropoloji, teknoloji ve etik ile teknoloji tarihi yer almaktadır. Toplum-teknoloji ililşkisine odaklanılarak teknolojinin hayatımıza olan etkilerini, geçmiş, şimdi ve gelecekte, araştırabilmek maksadıyla yöntem ve kuramlar öğretilecektir. History of Science and Technology I-II This cours covers Social Issues in Technology, Technology and Culture, Technological Anthropology, Technology and Ethics, and History of Technology. By focusing on the technology-society connection, it will present the methods and theories available for exploring the effects of technology on our lives past, present, and future.

3 Örgütsel Davranış Örgütsel davranış nedir? Örgütlerde farklılıklar, tutumlar ve iş tatmini, duygular ve ruh hali, kişilik ve değerler, algı ve bireysel karar verme, güdüleme kavramları, grup davranışı temelleri, iş takımlarını anlamak, iletişim, liderlik, güç ve politika, ihtilaf ve müzakere, örgüt yapısının temelleri. Organizational Behaviour What Is Organizational Behavior? Diversity in Organizations, Attitudes and Job Satisfaction, Emotions and Moods, Personality and Values, Perception and Individual Decision Making, Motivation Concepts, Foundations of Group Behavior, Understanding Work Teams, Communication, Leadership, Power and Politics, Conflict and Negotiation, Foundations of Organization Structure. Seyire Giriş Teme seyir bilgisinin verileceği derste seyir haritaları, koordinat mevki, nispi ve hakiki yön, kerteriz ve rota, mesafe ve sürat, manyetik ve cayro pusulalar ve sapmaları gibi konular işlenecektir. Introduction to Navigation The cousre covers the foundations of navigation involving, maritime charts, position coordinate, relative and true bearing, bearing and course, speed and distance, magnetic and gyro compasses and deviation. ÜÇÜNCÜ SINIF DERSLERİ Örgüt Kuramları Derste işlenecek konular arasında örgüt kuramı kavramının tanımı, örgüt kuramını etkileyen klasik yaklaşımlar, neoklasik yaklaşımlar, çağdaş yaklaşımlar, yönetim aracı olarak örgütler, yaşayan bir sistem olarak örgütler, kültür olarak örgütler, örgütsel çevre, örgüt - çevre ilişkileri kuramları, örgütsel yapı kavramına farklı yaklaşımlar, modern ve postmodern örgütler ve eleştiriler ile geleceğin işletmeleri yer almaktadır. Organizational Theories The course covers topics involving the definition of organization as a term, neo-classical approaches that effected organizational theory, neo-classic organizations, contemporary organizations, management in organizations, organizations as living systems, organizations as cultures, organizational environment, theories on relationship between organizations and their environments, different approaches to organizational design concepts, modern and post modern organizations and criticism, future organizations. E-İş E-iş ve e-ticaret kavramlarına giriş, e-ticaretin temelleri, e-iş altyapısı, e-çevre, e-iş stratejisi, tedarik zinciri yönetimi, e-satınalma, e-pazarlama, müşteri ilişkileri, değişim yönetimi, analiz ve tasarım, uygulama ve bakım. E-business Introduction to e-business and e-commerce, e-commerce fundamentals, e-business infrastructure, e- environment, e-business strategy, supply chain management, e-procurement, e-marketing, customer relationship, change management, analysis and design, implementation and maintenance. Kültürlerarası Yönetim Uluslararası yönetim ve kültür, kültürleri karşılaştırmak, kültürlerarası hareketlilik, örgütsel kültür, kültür ve yönetim iletişimi, uluslararası yönetim açısından ihtiyaçlar ve teşvikler, ihtilaf çözümü ve müzakere, kültürlerarası düzeyde küresel kadrolama. Cross-Cultural Management International management and culture, comparing cultures, movement in the culture, organisational culture, culture and management communication, needs and incentives an international management perspective, dispute resolution and negotiation, global staffing cross-cultural dimensions.

4 YBS Derste genel olarak işlenecek konular şunlardır: Kariyer olarak YBS, e-iş: iş yerinde YBS kullanımı, BS ile rekabetçi avantaj sağlama, BS altyapısı: donanım ve yazılım, İş Zekası temelleri: veritabanları ve bilişim yönetimi, telekomünikasyon araçları: Internet ve kablosuz teknolojileri, BS güvenliği, operasyonel mükemmellik ve müşteri ilişkileri: kurumsal uygulamalar, e-ticaret: dijital pazarlar, dijital ürünler, karar verme iyileştirmesi ve bilgi yönetimi, BS kurma ve proje yönetimi, BS nde etik ve sosyal konular. MIS The outline of the course is as follows: Business information systems in your career, e-business: how businesses use information systems, achieving competitive advantage with information systems, IT infrastructure: hardware and software, foundations of business intelligence: databases and information management, telecommunications, the Internet, and wireless technology, securing information systems, achieving operational excellence and customer intimacy: enterprise applications, e- commerce: digital markets, digital goods, improving decision making and managing knowledge, building information systems and managing projects, ethical and social issues in information systems. Tüketici Davranışı Bu derste pazarlama stratejilerinin temelinde yer alan planlama, geliştirme ve uygulamada tüketici davranışları incelenecek ve uygulamaları anlatılacaktır. Ayrıca, ders boyunce öğrenciler, yeni medyanın tüketici davranışlarını nasıl etkileyebileceğini kavrayacak ve stratejinin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için pazarlamacılık yeteneğine odaklanarak, tüketici satın alma tercihleri hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerdir. Consumer Behaviour This course explores how the examination and application of consumer behavior is central to the planning, development, and implementation of marketing strategies. Throughout the lectures the students will also be able to capture the impact of new media on consumer behavior and focuse on the marketer's ability to learn more about customers' purchases in order to implement a strategy with greater precision. Proje Yönetimi Ders yalnızca gerekli proje yönetimi yeteneklerini değil aynı zaman da elzem olan takım kurma, iletişim, çatışma yönetimi, liderlik, güdüleme, karar verme ve müzakere usülleri gibi insani yetenekleri de kapsamaktadır. Genel olarak şu konulara değinilecektir: proje birleştirme, kapsam, zaman, maliyet, kalite, İK, iletişim, risk ve satın alma yönetimi. Project Management The course does not only covers the necessary project management skills, but also crucial people skills such as teambuilding, communication, conflict management, leadership, motivation, decisionmaking, and negotiation. Topics covered include: project integration, scope management, time management, cost management, quality management, HR management, communication management, risk management, and procurement management. Uluslararası İşletme Çevresi Derste işletmenin uluslararası çevresi ile ilgili temeller ortaya konularak şu konular işlenecektir: uluslararası işletme stratejisinin temel kavramları, firmaya özel kritik avantajlar, ana ülke yer sahipliği avantajı, misafir ülke yer sahipliği avantajı sorunları, çokuluslluluk açısından ana ülke ve misafir ülke avantajlarının frimaya özel avantajlar ile örtüşmesi, uluslararası yenilik, kaynak aktarımı ve üretim, uluslararası finans, pazarlama, çokuluslu şirketlerin yöneticilerini yönetme, giriş dinamikleri: 1-yabancı dağıtımcılar, 2: stratejik ortaklar, 3: birleşme ve satınalmalar, gelişmekte olan ekonomilerin önemi, gelişmekte olan çokuluslular ve uluslararası kurumsal çervesel sürdürülebilirlik. International Business Environment The course intends to lay the foundations of international business environmental by elaborating on topics involving conceptual foundations of international business strategy, the critical role of firmspecific advantages, the nature of home country location advantages, the problem with host country location advantages, combining firm-specific advantages and location advantages in a multinational framework, international innovation, international sourcing and production, international finance, international marketing, managing managers in the multinational enterprise, entry mode dynamics 1:

5 foreign distributors, 2: strategic alliance partners, 3: mergers and acquisitions, the role of emerging economies, emerging economy multinational enterprises, international strategies of corporate social responsibility, and international strategies of corporate environmental sustainability. Satış Yönetimi Dersin amacı satış sürecini tanıtmak ve satış kavramları ile satışçılık mesleği, satın almada motifler ve satış süreci gibi alt başlıklara değinerek; satış yönetimi süreci kapsamındaki konulardan satış planlaması ve bütçeleme, satış gücü belirleme ve eleman alımı, işgücü motivasyonu ve satış performansı değerlendirme konuları incelemektir. Ayrıca perakende noktasında satış ve satış yönetiminde yeni trendler de anlatılacaktır. Sales Management The course presents the fundemantal concepts of selling and sales processes. By relating how sales interacts with other marketing and business functions,. Kriz Yönetimi Derste temel amaç hemen hemen hergün karşılaşılan krizler karşısında sağduyulu harekete geçebilecek biilinçte bireylerin eğitimini sağlamaktır. Aktarılacak konulara arasında kriz kavramı, krizin nedenleri, krizin türleri, kriz yönetimi aşamaları, kriz yönetimi teknikleri, kriz ortamında stratejik yönetim, krizi yönetmek için takım çalışması, liderlik ve iletişim, kriz senaryolarının hazırlanması, kriz planı oluşturma, kriz sonrası faaliyetler ve krizin olumsuz sonuçlarının telafisi, krizden ders almak ve krizleri fırsata dönüştürmek, kriz yönetimi vaka analizleri yer almaktadır. Crises Management The main objective of this course is to train individuals so as to act in a discreet manner in crises situations faced almost everyday. The topics presented at the course are; the concept of crises, reasons, types, stages of crises, crises management processes and techniques, strategic management during time of crises, team management, leadership, and communication in crises, preparation of crises scenarios, crises planning, post-crises activities and trauma aid, lessons and opportunities learnt from crises, case studies for crises management. İntermodal Ulaşım Bu ders, intermodal ulaşım ağları hakkında bir giriş niteliği taşımaktadır. Mevcut altyapıların analizi ile birlikte finansal mekanizmalar, ulusal ve uluslararası rekabetçi stratejiler, risk yönetimi (kamu güvenliği ve acil durum hazırlığı) ve çevresel faydalar ile güncel yasal çerçeve de tartışılacaktır. Intermodal Transport The course introduces the context of intermodal transportation networks. It will include an overview of existing infrastructure as well as financing mechanisms, national and international competitive strategies, risk management (public safety and emergency preparedness), and the environmental benefits as well as consider current legislation. Gümrük Mevzuatı Derste ele alınacak konular: gümrükle ilgili temel kavramlar, gümrük vergisi uygulaması, kıymet kavramı ve kıymet tespit yöntemleri, giriş rejimi, dahilde işletme rejimi, hariçte işleme rejimi, çıkıştransit ve aktarma rejimleri, diğer gümrük rejimleri ve serbest bölgelerde gümrük denetimi, tek tip gümrük beyannamelerinin kullanılması, gümrük mevzuatı. Customs Legislation The course covers topics involving basics of customs, customs duty practices, concept of value and valuation methods, release procedures, inward processing tariffs, outward processing tariffs, outbound-transition and connection procedures, other tariffs and free zone customs regulation, standardize manifests, tariff laws. Liman Yönetimi Derste limanların temel işlevleri ve ilgili hizmet alanları, liman kargo ve tesisler, liman yer seçimi ve arkalan bağlantıları, liman çevresi ve tedarik zinciri, liman saha değişimi ve sanayi öbekleri, liman davranış analizi kavramı, liman fiyatlandırma kuramı, liman hizmetlerinde arz ve talep, limancılıkta rekabet, performans değerlendirmenin limancılığa ekonomik katkısı, liman yeri seçiminde kamu yararı,

6 limancılık reformları ve serbest Pazar kavramı, limancılıkta paydaşlar ve içerik yönetimi gibi konular ele alınacaktır. Port Management The course covers the port function and related services, port cargo and port facilities, port location and hinterland links, the port environment and its supply chain, port space conversion and industrial clusters, Port Enterprise Behavior Analysis, port pricing theory, supply and demand for port services and port competition, port and economic contribution of performance assessment, port and protection of public interest, the port reform and market liberalization, and port stakeholders and the management of content. Deniz Sigortacılığı Derste deniz sigorta hukukunun prensipleri, deniz sigortaları, P&I kulüpleri ve çift taraflı sigorta, deniz reasürans piyasası, denizcilikte sigorta talepleri, kuru yük ve tanker yükü sigorta talepleri, sorumluluklar, deniz sigorta sörveyörlüğü, deniz sigorta taleplerinde anlaşmazlıkların yönetimi gibi konular anlatılacak ve vaka analizleri ile uygulama yapılacaktır. Maritime Insurance The course intends to present knowledge on the principles of marine insurance law, marine underwritings, P&I Clubs and dual insurance, marine reassurance markets, demans for marine insurance, bulk and tanker loading insurance demands, responsibilities, marine insurance surveyorship, conflict management in marine insurance demand and case studies. Gemicilikte Teknik Yönetim Ders şu konuları ele alacaktır; uluslararası taşımacılıkta kullanılan evraklar; içerikleri ve her birinden birer örnek, uluslararası taşımacılığa katkıda bulunan ana kuruluşlar ve amaçları, konşimentolarda verilen klozlar, seyahat ve zaman sözleşmeleri, prensip evrakları örnekleri, çartır gemileri için sıkça kullanılan teklif-karşı-teklif terim ve deyimleri, gemi, kargo, konteyner ve liman tipleri, ek fiyatlar, çartır terminolojisi, ticari operasyonlar ile ilgili gemicilikte teknik unsurlar. Technical Management in Shipping The course deals with the following topics: Documents used in international transport - what they cover, the different types and examples of each, The main organisations whose members contribute to international transport and their aims and objectives, Clauses appearing in bills of lading, voyage and time charters, Examples of principle documents, Definitions for terms and phrases frequently used in offers and counter-offers for charter ships, Types of ships, cargos, containers and ports, Surcharges, Chartering terms, Technical elements of shipping as they relate to the commercial operation. İktisadi Doktrinler Derste önemli iktisatçıların kendi zamanlarındaki sorunları ve modern iktisat düşüncesi arasındaki ilişkileri değerlendirilecektir. En önemli dört iktisadi düşünce okuluna (klasik, Marksçı, neo klasik ve Keynezci) ait bileşenlere odaklanılarak, her bir düşüncenin farklı iktisadi kalkınma düzeylerinde kökleri olmasına rağmen günümüz ekonomilerini de kavramamıza yardımcı olabilecekleri anlatılacaktır. Economic Doctrines This course assesses the thought of a number of important economists both in terms of the issues of their day and in relation to modern economic thought. By concentrating on the greatest exponents it highlights the central properties of the four main schools of economic thought - classical, Marxian, neo-classical, and Keynesian - and shows that although each of these traditions is rooted in a different stage of economic development, they can all provide insights into the recurring problems of modern economics. Finansal Analiz ve Değerleme Ders, firmaların mali yapılarını yorumlamak ve operasyonel sonuçlarını anlayabilmek amacıyla gerekli yöntemleri içermektedir. Finansal tablo analizleri yatay ve dikey analizler ile rasyo analizleri kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, nakit dönüşüm döngüsü ve nakit yaratma ile kullanma konuları da işlenecektir.

7 Financial Analysis and Valuation The course covers the methods of analysis necessary for the interpretation of financial structures of companies and for their operational results. Comparison of the financial tables will be established using vertical and horizontal analysis, ratio analysis techniques. In addition the company's cash conversion cycle, topics in the creation and use of cash will be covered. Enerji Ekonomisi Ders kaynak ve enerji ekonomisi, yenilenebilir ve yenilenemez enerjiler, enerji istatistikleri, enerji piyasaları, enerji verimliliği potansiyeli, engelelr ve piyasa aksaklıkları ile ilgili enerji politikaları gibi temel konulara giriş niteliği taşımaktadır. Ayrıca kullanılacak olan yöntemler arasında yeni enerji teknolojileri için maliyet analizi, senaryo teknikleri, enerji modellemeleri ve enerji kullanımının marjinal dışsal maliyeti yer almaktadır. Enerji politikaları olarak da genel ve özel politika araçları çerçevesinde iklim değişiklikleri politikaları ve uygulamaları anlatılacaktır. Energy Economy The course introduces basic knowledge of resource and energy economics, renewable and nonrenewable energies, energy statistics, energy markets, energy efficiency potentials, obstacles and market imperfections and related energy policies. The methods covered are cost estimation of new energy technologies, scenario technique, energy models (bottom up and top down), and external cost of energy use. The energy policy section covers general and specific policy instruments and also includes climate change policy, related instruments and their implementation. Avrupa nın Ekonomik Politiği Dersin amacı şu konularda giriş düzeyinde bilgi vermektir; AB tarihi, kurumları, yasal boyutları ve temel Avrupa Ekonomisi, AB Pazar birleşmesi: kuram ve uygulama, AB parasal birleşme, tek Pazar olarak AB, AB bütçe ve yapısal politikaları ile AB dış ilişkileri. Europe's Economic Policy The course objective is to provide introductory knowledge on these topics; EU history, institutions, legal dimension and basic European Economy, EU market integration: theory and practice, EU monetary integration, the single European Market, EU budget and structural policies, and EU external relations. DÖRDÜNCÜ SINIF DERSLERİ Yenilikçilik ve Girişimcilik Derste hizmet (kamu ve özel) sektörü gibi güncel konular ile ilgili uygulamalar, sürüdürülebilirlik için yenilikçilik, sosyal girişimcilik, kalkınma için yenilikçilik ve girişimcilik ile yenilikçilik kullanılarak değer yaratabilme ve yakalayabilme konuları işlenecektir. Asıl amaç bu ikili arasındaki bağın ortaya konularak belirgin süreç modellerinin geliştirilmesine çalışmak olacaktır. Innovativeness and Entrepreneurship The course introduces contemporary applications like services (public and private), innovation for sustainability, social entrepreneurship, innovation for development, and creating and capturing value from innovation and entrepreneurship. The main aim is to develop an explicit process model of entrepreneurship with clearer links between innovation and entrepreneurship. Hizmet Pazarlaması Hizmet Pazarlamasına giriş, hizmet sektöründe tüketici davranışı, rekabetçi piyasalarda hizmet konumlandırması, hizmet ürünü geliştirme: temel ve tamamlayıcı öğeler, fiziksel ve elektronik kanallar vasıtasıyla hizmet dağıtımı, fiyatlandırma ve gelir yönetimi uygulaması, hizmet tutundurması ve müşteri eğitimi, hizmet süreçleri tasarlama ve yönetimi, talep ve kapasite dengeleme, hizmet çevresi düzenleme, hizmet avantajı elde etmede insan yönetimi, ilişki yönetimi ve sadakat programları, şikayet yönetimi ve hizmet düzeltme, hizmet kalitesini artırma ve verimlilik. Service Marketing Introduction to services marketing, consumer behavior in a services context, positioning services in competitive markets, developing service products: core and supplementary elements, distributing services through physical and electronic channels, setting prices and implementing revenue management, promoting services and educating customers, designing and managing service

8 processes, balancing demand and capacity, crafting the service environment, managing people for service advantage, managing relationships and building loyalty, complaint handling and service recovery, improving service quality and productivity. Sosyal Sorumluluk Projesi Batıda oldukça yaygın olan ama Türkiye gibi ülkelerde yeni yeni uygulanmaya başlanan sosyal sorumluluk kavramı temelinde öğrencilerden okullarının bulunduğu çevrede topluma azami fayda sağlayabilecek ve bu arada insan ilişkileri, takım çalışması ve vatandaşlık duygularını geliştirebilecekleri birer proje gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Projenin uygulanmasının ardından derste sunumu yapılacaktır. Social Responsibility Project Social responsibility is a well-known concept in the West, but it has been gradually recognized in countries like Turkey. Through this, the students are expected to start projects that will enable them to develop their humanly relationships, team work and citizenship awareness along with a maximum afford to support their community. After the implementation period they are encouraged to present their projects in class. Liderlik Uygulamaları Bu dersin asıl amacı örgütlerde görülen liderlik uygulamalarıdır. Güncel gelişmeler ışığında liderlik konuları işlenecek ve bu arada konunun geniş bir tarihçesi de verilecektir. Derslerde öğrenciler, kendi liderlik özelliklerini keşfedip geliştirme araçlarını öğrenebilecek ve bu konuda yapacakları araştırmalılarla gelecek hedeflerini planlayarak nasıl bir lider olmak istediklerini ortaya koyacaklardır. Leadership Practices This course is an introduction to leadership in organizations. A historical review of leadership theory and research will be given along with current developments in understanding leadership. Throughout the lectures students will be able to evaluate their own leadership features and will be able to find the opportunity to develop their leadership skills and planning for their on-going development as a leader and researcher of leadership. Müşteri İlişkileri Yönetimi 21. yüzyılda ticaret, Müşteri İlişkileri Yönetimine doğru, Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) nedir? E-MİY ve klasik MİY farkı, planlama yöntemleri, genel engellerden sakınma, başarı için örgütleme, MİY stratejisi geliştirme, MİY projesi başlatma, altyapı bileşenlerini kurmak, bilişim, süreç, teknoloji ve insan bileşenlerini anlamak, MİY proje yönetimi, bileşenleri bir araya getirmek, doğru müşteri kavramı, müşteriye değer önerisi, MİY proje sonuçlarının değerlendirilmesi, kaliteli bilginin şirket varlığı olarak yönetimi, rekabetçi avantaj için kalite sistemi tasarımı, kişisel gizlilik. Customer Relationship Management Commerce in the 21st Century, The Case for Customer Relationship Management, What Is CRM?, e- CRM-What's the Difference?, Understanding the Method for planning, Avoiding Common Barriers, Organizing for Success, Developing Your CRM Strategy, Launching a CRM Project, Building Infrastructure Components, Understanding the Information, Process, Technology and People Components, Managing CRM Project, Integrating Components, Finding the Right Customers, Delivering the Customer Offer, Evaluating CRM Project Results, Managing Quality Information As a Company Asset, Designing Quality Systems for a Competitive Advantage, Customer Privacy. İnsan kaynakları Yönetimi Derste modern örgütlerde insan kaynakları fonsiyonlarının gelişimi işlenecek olup genel olarak şu konular ele alınacaktır: İK nın işlevi, örgüt içi etkileşimi, politikaları ve prosedürleri, işyerinde çeşitlilik ve küresel ekonomide insan kaynaklarının rolü. Human Resources Management This course focuses on the development of human resources function within modern organizations. The course will enable the students to explore the role of managers and supervisors of the organization s human resources. Topics to be examined include: the functions of Human Resource Management, relationships within the organization, policies and procedures, workplace diversity, and the role of human resources in a global economy.

9 İşletme Simülasyonu Gerçek zamanlı bir şirketin simüle edildiği ve bilgisayar ortamında kararların alınıp yönetildiği derste öğrenciler, bu zamana kadar kuramsal edinilen bilgileri hayata geçirme ve uygulama imkanı bulmaktadırlar. Business Simulation In this course, a real-time company is simulated and in a computerized environment, the students will be able to make decisions and manage their companies; in the meantime, they will have the opportunity to realize and practice the theoretical knowledge they attain so far. Marka Yönetimi Ders; marka oluşumu, algı ve tanınırlık süreçleriyle ilintili konularla ilgilenir. Ürün veya hizmetlerin karşılaştırılması, markanın firma faaliyetlerine ve satışlarına etkisi, marka değerinin ölçülmesi de dersin konuları arasındadır. Bunun dışında marka yaratımı ve bunlara ilişkin stratejiler, marka verimliliğini artırmanın yolları, marka-kimlik kavramları konuları da kapsanmaktadır. Brand Management Course covers topics related to brand development, perception and recognition processes. Comparison of products and services, the effect of brand on the activities of the company and its sales, measuring brand value will be among the topics covered in the course. In addition, the creation of the brand and related strategies, ways to improve the efficiency of the brand, brand-identity concepts will be covered. Spor Ekonomisi ve İşletmeciliği Ders spor işletmeciliğine, ekonomik bakış açısından yaklaşılmasını hedeflemektedir. Öğrencilerin, sporun iş tarafını anlayabilmelerini ve arena veya statta oynanan oyunları nasıl etkileyebildiğini anlamalarına yardımcı olmayı da öngörmektedir. Ayrıca elektronik medya ile günümüz ekonomik durumun da sporda olan etkileri tartışılacaktır. Sports Economy and Businesses The course presents the business of sports in terms of economic thinking. It will help students understand the business side of sports and how it impacts the games seen at the stadium or in the arena. Additionally, it covers the role of electronic media, and the current economic situation. Perakendecilik Yönetimi Dersin amacı öğrencilerin dikkatini perakendeciliğe çekerek perakendecilik sektöründe yaşanan stratejik konulara odaklanmalarını ve konu hakkında güncel, bilgilendirici gerçek zamanlı vaka analizleri çözümleri yaptırılacaktır. Retailing Management The objective of the course is to stimulate student interest in retailing business by focusing on the strategic issues facing the retail industry and provides a current, informative knowledge enriched with real life case studies. Lojistikte Seminer Öğrencilerin lojistik sektörü ile ilgili güncel modelleri, uygulamaları ve sorunları araştırmaları teşvik edilecek, hem sektör hem de bilimsel literatürü kapsayan tartışmalara katkı sağlayarak ve değerlendirmeler yaparak sunumlarda bulunmaları beklenecektir. Seminar in Logistics The students are encouraged to study current models, practices and obstacles in logistics; and expected to participate in discussions and to make evaluations involving issues both from the sector and from the scientific literature. Depolama Yönetimi Ders tedarik zinciri içerisinde dağıtım merkezleri ve malzeme yönetiminin stratejik konumunun aktarılması için tasarlanmıştır. İçerik olarak tasarım aşamasından uygulamaya kadar dağıtım merkezi operasyonlarının analizi, sistem seçimi ve yerleşme konusu ile malzeme elleçleme ve depo yönetimi seçenekleri yer almakatdır.

10 Warehouse Management This course is designed to investigate the strategic role of distribution center and material management in the supply chain. Course content includes the analysis of distribution center operations through the study of design, system selection, and layout configuration as well as the evaluation of material handling and inventory management options. Yachting and Marina Management The course highlights essential topics for students who may pursue career as a marina designer, developer or operator and to take advantage of the changes in today s competitive markets. Topics that will be covered includes Marina profit-center management, Strategic Planning, Marina-operations techniques, Marina law, contracts and liabilities, Facility design & retrofits, Improving the quality and value of marina services, financial management, Marina marketing, promotion and pricing. Yatçılık ve Marina Yönetimi Ders ile marina tasarımcılığı, kuruculuğu veya işletmeciliği konularında kariyer düşünen öğrencilere ve herkese marina yönetimi hakkında temel çerçevenin aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca günümüz rekabetçi piyasalarındaki hızlı değişimlerin bu sektörde nasıl olumlu yöne çevrilebileceği konuları da işlenecektir. İşlenilecek konular arasında karlı marina yönetimi, stratejik planlama, marina operasyon teknikleri, marina yönetiminde yasal konular, sözleşme ve sorumluluklar, tesis tasarımı ve tadilatı, marina hizmetlerinde kaliteyi ve değer sunumunu artırmak, finansal yönetim, marina hizmet pazarlaması, konumlandırma ve fiyatlandırması yer almaktadır. Çevre Ekonomisi Derste çevre politikalarına ait ekonomik kuramın analizi ile ilgili kapsamlı sunumlar yapılacaktır. Yaşam kalitesine etkileyebilecek faktörlerin kuramsal işleyişi formal bir çerçevede ele alınacak ve dışsallıklar kuramı ile uygulamaların çevre politikaları üzerindeki etkileri tartışılacak; bu bağlamda çevresel ekonomi disiplininde güncel araştırmalar da dahil edilecektir. Environmental Economy The course illustrates comprehensive analysis of the economic theory of environmental policy. It presents a formal, theoretical treatment of those factors infuencing the quality of life. By covering both the theory of externalities and its application to environmental policy, recent research in enviromental economics is also incorporated in discussion sessions. Türk Vergi Sistemi Verginin konusu ve kapsamı temel olarak sağlanacaktır. Vergilendirmenin temel prensipleri, süreçleri, vergi suç ve cezaları, vergi yargısı, vergi tipleri aktarılacaktır. Ayrıca, Türkiye'deki yabancı firmaların ve yurt dışında iş yapan Türk firmalarının vergisel konularla ilgili karşılaştıkları süreçler ve muhtemel sorunlar aktarılacaktır. Bu bağlamda, uluslararası vergi hukuku prensipleri, çifte vergilendirme problemi ve çözüm yolları gibi konuların aktarılması amaçlanmaktadır. Turkish Taxation System The subject and scope of tax will be main topics. The basic principles of taxation, processes, tax offenses and penalties, tax jurisdiction, types of taxes will be explained. In addition, tax related issues, processes and potential problems encountered by foreign companies in Turkey or Turkish companies doing business abroad will be conveyed. In this context, the aim will be on explaining principles of international tax law, and issues such as double taxation problems and their solutions. Gelişmiş Ekonometri Ders içeriği eşbütünleşme modelleri, panel veri analizi, tek ve çok eğişkenli varyans modelleri ele alınacaktır. Advanced Econometrics The course covers issues involving co-integrating models, panel data analysis, univariate and multivariate GARCH models. Mikro Yapı ve Yüksek Frekanslı Alım-Satım Bu ders öğrenciler için finansal piyaslardaki mikroyapı teorisine bir giriş niteliğinde olacaktır. Farklı piyasa modelleri ve regulasyonların varlık fiyatları üzerine olan etkilerini görmüş olacaklar. Likidite, işlem maliyeti, volatilite, bilgi içeriği ve fiyat keşfi gibi kilit konular dersin temelinde yer alacaktır. Ayrıca,

11 bilgili/bilgisiz, manipülatör, blöfçü, önden işlem yapanlar gibi farklı piyasa katışımcıları ve bunların izlediği stratejiler de incelenecek ve karşılaştırılacaktır. Micro Structure and High Frequency Trading This course will introduce students to the field of market microstructure. They will experience the effects of market designs and regulations on price formation processes of various assets. Key features like liquidity, transaction costs, volatility, information content and price discovery will be at the core of the course. Also, market participant concepts like uninformed/informed traders, manipulators, bluffers, front runners and their strategies will be extensively analysed and compared. Tersane Organizasyonu ve Yönetimi Dersin amacı öğrencileri şu konularda bilgilendirmektir: üretim yönetimi ve gemi üretiminde bileşenler, tersane yerleşimi, işleyişi ve malzeme akışı, süreç analizi, gemi imalatında bilgi akışı, üretim safhaları, üretim planlama ve kontrolü, örgüt kuramı, kalite yönetimi, gemi üretiminde bilişim sistemleri ile işgücü ve endüstriyel ilişkiler. Shipyard Organizations and Management The aim is to introduce the concept of production management, components of ship production, shipyard layout, work and material flows, process analysis, information flow in ship production, ship production stages, production planning and control, organizational theory, quality management, computer applications in ship production as well as labor and industrial relations. Gemicilikte Planlı Bakım Sistemleri Dersin kapsamı içerisinde yer alan konular; zaman tahminlemede doğruluk, iş planlarında detay düzeyi, plan yaratma, malzeme kademelendirme, CMMS kullanma, planlama için iş olurluk etüdü, planlama prensipleri, zamanlama prensipleri, reaktif bakım uygulama, temel planlama, ileri zamanlama, öngörücü bakım ve proje uygulama ile gemi tiplerine göre bakım planlama ve imalatçı ve clas/sınıflandırma kuruluşları ihtiyacı çerçevesinde bakım aralıkları belirleme. Planned Maintenance Systems in Shipping The course covers the accuracy of time estimates, the level of detail in job plans, creating schedules, staging material, and utilizing a CMMS. Topics are; The business case for the benefit of planning, planning principles, scheduling principles, dealing with reactive maintenance, basic planning, advance scheduling, predictive maintenance, and project work as well as planning maintenance according to ship types and maintenance in intervals according to manufacturers and class/classification society requirements. Kargo Operasyonları Yönetimi Ders oldukça geniş bir kargo sınıflandırma ölçeğinin anahtar özellikleri ile kargo tipleri dahil, kargo işini etkileyebilecek en güncel uluslararası yönetmelikleri ve genel prensipleri içermektedir. Ro-Ro kargo elleçleme, konteynerizasyon, malzeme ve açık deniz tedarik sistemleri de ayrıca işlenecektir. Cargo Operations Management The course covers general principles and the latest international regulations that affect all cargo work, including cargo types and key characteristics of a wide range of cargo classes. It also details Roll On - Roll Off cargo handling, containerization, equipment and offshore supply.

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 1 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Introduction to Business Introduction

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER (dersin kodu, içeriği ve kredisi) BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi MONDAY FBA1301 Sociology QMT 2001 Science GÜZİN MRK 4233 Digital SUMEYRA DUMAN FIN 4233 Investment Analysis EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI MNO 4213 Recruitment Selection and Placement MRK 4233 Digital : SUMEYRA DUMAN

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI İKT0 Z Davranış Bilimleri Introduction to BehavioralSciences 3+0-3 3 İKT03 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting I 3+0-3 5 İKT05 Z Matematik I Mathematics I

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Introduction to Public Administration KAM 104 Spring 3

Detaylı

BH500 Muhasebe 0 0 0 0 0 BH501 Ekonomi 0 0 0 0 0 BH502 İstatistik 0 0 0 0 0

BH500 Muhasebe 0 0 0 0 0 BH501 Ekonomi 0 0 0 0 0 BH502 İstatistik 0 0 0 0 0 DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

EK-A DENİZ İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

EK-A DENİZ İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER EK-A DENİZ İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDI AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS MBA511

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) HKUK 131 Hukuka Giriş ve n Temel Kavramları HKUK 135 Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler HKUK 137 Anayasa

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş BSD13102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS MÜFREDATI Tablo 1 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Hukuka Giriş ve n HKUK 131 Temel Kavramları 4 0 4 4 HKUK 106 Aile 5 0 5 6 Medeni Hukuka Giriş ve Genel

Detaylı