TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 13/12/2006 Karar No : 122 Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 16/02/2007 Sayı : Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 19/08/2010 Karar No : 77 Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 01/108/2010 Karar No : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasama faaliyetleri ile ilgili idari hizmetleri yürüten Yasama Uzman ve Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları, yetiştirilmeleri, meslek içi ilerlemeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü, Bütçe Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü ile Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yasama Uzman ve Yasama Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Başkan: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, b) Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını, c) Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterini, ç) Genel Sekreterlik: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğini, d) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını, e) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını, f) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini, g) Yasama Uzmanı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlarını, ğ) Yasama Uzman Yardımcısı: Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman Yardımcılarını,

2 ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yasama Uzman Yardımcılığı ve Giriş Sınavı Yasama Uzman Yardımcılığına giriş MADDE 5- (1) Yasama Uzman Yardımcısı olarak atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen giriş sınavında başarılı olmak şarttır. Giriş sınavı MADDE 6- (1) Giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça uygun görülecek zamanlarda açılır. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. (2) Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar. Giriş sınavı ilanı MADDE 7- (1) Giriş sınavı başvuru şartları, sınav konuları, başvuru tarihi, öğrenim dalları ve kontenjanları, atanacak Yasama Uzman Yardımcısı adedi, başvuruda istenen belgeler ile Başkanlıkça gerekli görülen diğer hususlar, (Değişik; Başkanlık Divanının 19/08/2010 tarihli ve 77 sayılı Kararı ile) yazılı sınav tarihinden en az iki; KPSS nin esas alınması halinde sözlü sınav tarihinden en az bir ay önce Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az ikisinde bir defa ilan edilir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmi internet sitesi ile kampüsünde uygun görülecek yerlerde de ilan edilir. Giriş sınavına katılma şartları MADDE 8- (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak. b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki fakülte ya da yüksek okullardan mezun olmak. c) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak. ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, ÖSYM tarafından yapılan KPSS den, başvuru ilanında belirtilen puan türünden/türlerinden yine ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak. almak. d) KPSS yabancı dil testinden en az yüzde yetmiş oranında başarı sağlamak veya KPDS den en az C düzeyinde puan e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak). f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak. g) Başkanlıkça giriş sınavı ilanında gösterilen diğer şartları taşımak. Başvuruda istenen belgeler MADDE 9- (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan giriş sınavı başvuru dilekçesi ile birlikte; a) Nüfus cüzdanının tasdik edilmiş örneği,

3 b) Üç adet vesikalık fotoğraf, c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, ç)yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, d) Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal belgesinin aslı, e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, f) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi, g) Tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak ve görev yapmasına engel bir hali olmadığını gösterir, ibraz edildiği tarihten en fazla altı ay önceki tarihli sağlık kurulu raporu, ğ) Başkanlıkça belirlenen diğer belgeler, istenir. (2) Başkanlıkça önceden duyurulmak koşuluyla bu belgelerden bazıları sınavdan sonra istenebilir. (3) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Başvuru şekli ve yeri MADDE 10- (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Sınav Kurulu MADDE 11- (1) Sınav Kurulu, Başkanın onayı ile Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcılarından birinin başkanlığında, Genel Sekreter yardımcıları, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı, Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Müdürü, Bütçe Müdürü, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü ve Araştırma Merkezi Müdürü arasından teşkil edilecek beş üyeden oluşur. Ayrıca bu müdürlüklerin müdür yardımcıları arasından iki müdür yardımcısı ile bir Yasama Uzmanı yedek üye olarak belirlenir. Sınav ön hazırlık çalışmaları MADDE 12- (1) Sınav Kurulunun kendi içerisinden belirleyeceği üç kişilik Sınav Ön Hazırlık Kurulu, yapılan başvuruları inceleyerek ilgililerde aranan şartların varlığını tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler. Sınav giriş belgesi ve sınavın yapılacağı yer MADDE 13- (1) (Değişik; Başkanlık Divanının 19/08/2010 tarihli ve 77 sayılı Kararı ile) Yazılı sınavın Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması halinde adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav yeri ve tarihi adaylara gönderilecek sınav giriş belgesinde belirtilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz. Giriş sınavı konuları MADDE 14- (1) (Değişik; Başkanlık Divanının 19/08/2010 tarihli ve 77 sayılı Kararı ile) Yazılı sınavın Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması halinde sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır. KPSS de ise bu konularla ilgili puan türleri esas alınır. a) Hukuk: 1) Anayasa Hukuku 2) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usulü Hukuku 3) Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku) 4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

4 5) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) 6) Uluslararası Hukuk b) İktisat: 1) Makro İktisat 2) Mikro İktisat 3) Uluslararası İktisat 4) Türkiye Ekonomisi c) Maliye: 1) Kamu Maliyesi 2) Maliye Politikası 3) Türk Vergi Sistemi ç) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: 1) Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 2) Siyasal Düşünceler Tarihi 3) Türkiye nin Yönetim Yapısı 4) Siyaset Bilimi 5) Kamu Personel Yönetimi d) Uluslararası İlişkiler: 1) Siyasi Tarih 2) Türk Dış Politikası 3) Uluslararası Örgütler ve Avrupa Birliği e) Başkanlıkça belirlenen diğer konular. Yazılı sınav MADDE 15- (1) (Değişik; Başkanlık Divanının 19/08/2010 tarihli ve 77 sayılı Kararı ile) Yazılı sınav, Başkanlık tarafından yapılabilir veya yaptırılabilir ya da yazılı sınav yerine geçmek üzere KPSS esas alınabilir. Sözlü sınav MADDE 16- (1) Yazılı sınavdan yetmiş ve üzerinde puan alan adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday, sözlü sınavdan onbeş gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılırlar. Sözlü sınava çağrılanların listesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kampüsünde ve resmi internet sitesinde ilan edilir. (2) Sözlü sınavda adaylara; yazılı sınav konuları, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Yasama Uzmanlığına uygunluğu ve Yasama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önünde bulundurularak Kurul üyelerince ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bu sonuç bir tutanakla tespit edilir. (3) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yasama Uzman Yardımcılığına atanma MADDE 17- (1) Yazılı ve sözlü sınav ortalaması yüz puan üzerinden en az yetmiş puan olan adaylar arasından, en yüksek puan alandan başlanarak, ilan edilen kadro sayısı kadar aday belirlenir ve bunlar sınavı kazanmış sayılır. (2) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. (3) Giriş sınavını kazananlar Yasama Uzman Yardımcısı olarak atanırlar. Herhangi bir nedenle ilan edilen kadronun tamamlanamaması halinde eksik kalan kadro yedekler arasından puan sırasına göre tamamlanır. Yedek listedeki adaylar, atama yapılmak üzere Başkanlıkça yapılan tebligat üzerine, en geç bir ay içerisinde Başkanlığa müracaat etmemeleri halinde herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Yasama Uzman Yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri MADDE 18- (1) Yasama Uzman Yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece Yasama Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla tamamı en fazla üç yıl olan üç eğitim döneminden geçirilirler. Bu eğitim dönemleri içerisinde görev alanları ile ilgili olarak Kurum içi idareciler ve Yasama Uzmanları ile birlikte diğer kamu kurum ve

5 kuruluşlarının, konusunda uzman personeli tarafından Yasama Uzman Yardımcılarına eğitim ve seminerler verilmesi sağlanır. (2) Birinci dönem, Yasama Uzman Yardımcılarının en az altı ay süren mesleğe hazırlayıcı temel eğitim programını kapsar. Yasama Uzman Yardımcıları bu dönemde Genel Sekreterlik tarafından hazırlanacak programa göre; a) Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı, b) Personel rejimi ve Devlet Memurları Kanunu, c) Türk anayasa sistemi ve parlamento hukuku, ç) Siyaset bilimi ve siyasal düşünceler tarihi, d) Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar, e) Komisyonlar ve komisyonların işleyişi, f) Kanun yapım tekniği, g) Bilgi edinme ve parlamenter denetim yolları, ğ) Genel Kurul çalışmaları, h) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanması, ı) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri, i) Bilgisayar kullanımı ve bilgi erişim becerileri, konularından ve Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan eğitime tabi tutulurlar. (3) Onsekiz aylık süreyi kapsayan ikinci dönemde; Yasama Uzman Yardımcılarının, inceleme ve araştırmalarda bulunmaları, müdürlüklerdeki bürolarda ve komisyonlarda görev alarak mesleki uygulamaları öğrenmeleri, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımlarının sağlanması yoluyla mesleki bilgi, deneyim ve temsil tecrübelerinin artırılması sağlanır. (4) İkinci dönem çalışmaları birim amirlerinin sorumluluğunda, Yasama Uzmanlarının refakatinde yürütülür. Yasama Uzman Yardımcısının bu dönem içerisinde en az üç Yasama Uzmanının yanında dörder aylık sürelerle çalışması sağlanır. Yasama Uzmanı refakatinde yapılan çalışmanın sonunda Yasama Uzman Yardımcısı hakkında Yasama Uzmanı tarafından bir değerlendirme raporu düzenlenir ve Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere sorumlu birim amirine teslim edilir. (5) İkinci dönem çalışmalarının yapıldığı süreçte Yasama Uzman Yardımcıları, yabancı dillerinin geliştirilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla Genel Sekreterlik tarafından hazırlanacak ve Başkanlık tarafından onaylanacak bir program dahilinde yurt dışına gönderilebilirler. (6) Üçüncü dönem; Yasama Uzman Yardımcılarının belirlenen görev yerlerinde çalışmalarını, inceleme, araştırma ve tez hazırlama faaliyetlerini yürütecekleri oniki aylık süreyi kapsar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yasama Uzmanlığı Tezi ve Yeterlik Sınavı Tez konusunun belirlenmesi Madde 19- (1) Yirmidört aylık çalışma süresini tamamlayan Yasama Uzman Yardımcısı, bu sürenin sonunda çalışma

6 alanıyla ilgili olarak bir tez konusu seçer. Birim amirleri, uygun gördükleri tez konusunu Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Tez konusu Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanı tarafından bir hafta içerisinde Genel Sekreterin onayına sunulur. Uygun bulunan tez konusu onbeş gün içerisinde Yasama Uzman Yardımcısına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir. (2) Genel Sekreterin tez konusunu uygun bulmaması halinde Yasama Uzman Yardımcısı onbeş gün içerisinde yeni bir tez konusu belirler. Tez konusu ikinci kez uygun görülmediği takdirde Genel Sekreterlikçe bir hafta içerisinde re sen belirlenir. Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar Madde 20- (1) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Yasama Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez danışmanı MADDE 21- (1) Uzmanlık tezleri, Genel Sekreterliğin belirleyeceği bir öğretim üyesinin, uzmanlık kariyerine sahip bir yöneticinin veya bir Yasama Uzmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi MADDE 22- (1) Yasama Uzman Yardımcısı, belirlenen tez konusunu, kendisine tebliğ tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde tamamlayarak birim amirine teslim eder. Birim amiri tezleri Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderir. (2) Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen Yasama Uzman Yardımcısına, talebi üzerine Genel Sekreterin onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir. Tezin değerlendirilmesi MADDE 23- (1) Tez, Genel Sekreterliğe teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere en az doktor unvanına sahip Yasama Uzmanına ve üstü yöneticilere verilir veya üniversitelerin tez konusuyla ilgili anabilim dallarına gönderilir. (2) Tezi değerlendirecek Kurum personeli iki ay içerisinde değerlendirmeyi tamamlayarak Genel Sekreterliğe teslim eder. Üniversite, Genel Sekreterlikle yapılacak protokol çerçevesinde tezi teslim aldığı tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde inceler ve değerlendirme raporunu Genel Sekreterliğe gönderir. Yeterlik Sınavı Kurulu ve tez savunması MADDE 24- (1) Yeterlik Sınavı Kurulu, 11 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulur. (2) Yeterlik Sınavı Kurulunun kuruluşunu takiben Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca tezler ve Yasama Uzman Yardımcıları hakkındaki değerlendirme raporları bu Kurula teslim edilir. Yeterlik Sınavı Kurulunca tespit edilecek tarihte Yasama Uzman Yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır. (3) Yeterlik Sınavı Kurulu aşağıdaki esaslara göre karar verir: a) Kurul üyelerinin oyları eşittir. b) Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır. c) Yeterliğin tespitinde oy çokluğu esastır. (4) Tezi Yeterlik Sınavı Kurulunca yeterli görülen Yasama Uzman Yardımcısı 25 inci maddede öngörülen yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. (5) Değerlendirme raporunda ve Yeterlik Sınavı Kurulunca yapılan değerlendirmede, tezinde eksiklikler bulunan Yasama Uzman Yardımcısına bunların giderilmesi için bir aylık süre verilir. Bu süre sonunda Yeterlik Sınav Kurulunca tezi yeterli görülen

7 Yasama Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. (6) Tezi 20 nci maddeye aykırı bulunan veya yetersiz görülen Yasama Uzman Yardımcısına yeni bir tez konusu verilir. Yasama Uzman Yardımcısı, yeni tezi dört ay içerisinde hazırlayarak teslim eder. Tez 23 üncü madde çerçevesinde bir ay içerisinde değerlendirilmek üzere Genel Sekreterlikçe Kurum personeline veya ilgili üniversiteye gönderilir. Tez ve değerlendirme sonucu Yeterlik Sınavı Kurulunca en kısa zamanda değerlendirilerek Yasama Uzman Yardımcısının tezini savunması sağlanır. Tezi yeterli görülen Yasama Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. (7) Tezi ikinci defa yetersiz görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen Yasama Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder. Bunlar Başkanlıkça durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Yeterlik sınavı MADDE 25- (1) Yeterlik Sınavı, Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından tez değerlendirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren bir ay içerisinde yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. (2) Bu sınavda; a) Anayasa, b) İçtüzük, c) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili kanunlar, ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, d) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, e) Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları ile ilgili 3046 sayılı Kanun, çerçevesinde, mesleki mevzuat bilgisinin ölçülmesine yönelik sorular sorulur. (3) Yazılı sınav soruları ikinci fıkrada belirtilen konuları kapsayacak şekilde Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından hazırlanır ve üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içerisinde bir tutanakla Kurul Başkanına teslim edilir. (4) Yazılı sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Sınav, Sınav Kurulunun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Gerektiğinde Yasama Uzmanları da Kurul Başkanı tarafından gözetmen olarak görevlendirilebilir. Sınav başlamadan önce soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılır, sorular dağıtılır. (5) Sınav sonunda sınavın başlangıcını, akışını, bitimini ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Yeterlik Sınavı Kurulu Başkanına verilir. Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce imzalanır. (6) Yeterlik Sınavı Kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısıyla toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kağıtları numaralanır. Her cevap kağıdı en az üç kurul üyesi tarafından okunarak değerlendirilir. Kurul üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılır. Tüm cevap kağıtlarının değerlendirilmesinden sonra, kağıtların ad yazılı kısımları açılır. Adayların isimleri, cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak şarttır. (7) Yazılı sınav sonuçları, sınav gününü izleyen en geç onbeş gün içerisinde açıklanır. (8) Başarılı olan Yasama Uzman Yardımcıları, yazılı sınav sonucunun açıklanmasından itibaren onbeş gün içerisinde sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınav yazılı sınav konularından mevzuat bilgisinin ölçülmesine yönelik olarak yapılır. Sözlü sınavda ayrıca Yasama Uzman Yardımcısı hakkında verilen değerlendirme raporları dikkate alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak şarttır. Yasama Uzmanlığına giriş

8 MADDE 26- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığına Yasama Uzman Yardımcısı olarak girilir. (2) Yasama Uzmanı olabilmek için, yapılacak yeterlik sınavından başarılı olmak gerekir. Başarı sırası yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenir. Yeterlik sınavında başarılı olan Yasama Uzman Yardımcıları Yasama Uzmanı kadrosuna atanırlar. Mazeret ve başarısızlık hali MADDE 27- (1) Yeterlik sınavında başarılı olamayan Yasama Uzman Yardımcısına bir aydan az olmamak üzere altı ay içerisinde ikinci bir sınav hakkı tanınır. (2) Geçerli bir mazereti nedeniyle yeterlik sınavının yazılı veya sözlü aşamasına katılamayan Yasama Uzman Yardımcısı mazeretinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde yeterlik sınavına tabi tutulur. (3) Yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan Yasama Uzman Yardımcıları ile geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenler Yasama Uzmanlığına atanamazlar. Bunlar Başkanlıkça durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Meslek kıdemi MADDE 28- (1) Yasama Uzmanlığına atananların meslekte kıdem sırası, yeterlik sınavlarının tarihlerine ve bu sınavlardaki başarı derecelerine göre belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Yasama Uzman Yardımcılarının görev ve yetkileri MADDE 29- (1) Yasama Uzman Yardımcıları; amirlerince ve refakatinde çalıştığı Yasama Uzmanı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidirler. Yasama Uzmanlarının görev ve yetkileri MADDE 30- (1) Yasama Uzmanları Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ve ilgili kanunlar gereğince verilen görevleri yerine getirmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama ve denetim faaliyetlerinin etkin, düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için; gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bilgi, belge ve dokümanları sağlamak ve Başkanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdürler. (2) Bu çerçevede uzmanların görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: a) Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin ifasında; Başkanlık Divanına, komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine her türlü idari ve teknik destek sağlamak. b) Milletvekillerince belirtilecek konular çerçevesinde kanun teklifi taslakları hazırlamak, hazırlanmış olan kanun teklifi taslaklarını kanun yapım tekniği açısından inceleyerek destek sağlamak. c) Başkanlığa sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile tezkereleri; Anayasa, İçtüzük, genel hukuk kuralları, kanun yapım tekniği ve Anayasa dili açısından inceleyerek görüş ve önerilerini yazılı olarak sunmak. ç) Başkanlığa intikal eden işlerle ilgili olarak talep halinde araştırmalar yapmak ve bilgi notları hazırlamak. d) Kanun tasarı ve teklifleri ile tezkerelerin ön incelemesini ve gerekli mevzuat araştırmasını yaparak komisyon başkanına dosya hakkında bilgi sunmak, komisyon yazışmalarına ilişkin işlemleri yürütmek. e) İçtüzüğün 20, 105, 109 ve 131 inci maddelerinde belirtilen komisyonların Anayasa, İçtüzük ve ilgili kanunlar gereğince öngörülen görevlerine ilişkin araştırmalar yapmak; komisyona, komisyon çalışmalarında ve Genel Kurul toplantılarında İçtüzük ve mevzuat açısından danışmanlık yapmak ve görüşülen işlerle ilgili rapor taslaklarını hazırlayarak komisyon başkanına sunmak. f) Komisyon başkanının isteği doğrultusunda komisyon gündemini hazırlamak, gündemin; komisyon üyelerine, bakanlıklara

9 ve diğer ilgililere duyurulmasını sağlamak. g) Komisyonun yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarına katılmak ve gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlamak. ğ) Komisyon çalışmalarında bilgisine başvurulmak için çağrılan uzmanlarla koordinasyonu sağlamak. h) Soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması önergeleri ile komisyon raporlarını Anayasa ve İçtüzük açısından incelemek, inceleme sonucunu birim amirine sunmak, önergelerle ilgili işlemleri yapmak, Başbakanlık, milletvekilleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla yazışmaların yapılmasını takip etmek, milletvekillerine talepleri halinde denetim ile ilgili çalışmalarında destek sağlamak. ı) Komisyon raporunun (sıra sayısı) basımından önce ve sonra esas komisyonun kabul ettiği metin ile Genel Kurul görüşmelerinde esas alınacak metnin; Genel Kurulca kabul edilen kanun metni ile Cumhurbaşkanlığına gönderilecek metnin karşılaştırılmasını ve kontrolünü yapmak, varsa hataların düzeltilmesi için gerekli işlemleri yürütmek. i) Yürürlükte olan kanunların, kanun tasarı ve teklif metinleri ile gerekçelerinin, komisyonun kabul ettiği metinlerin, Genel Kurul tutanaklarının doğru bir şekilde elektronik ortama aktarılmasını gözetmek, bu bilgilerin güncelliğini ve güvenilirliğini sağlamak. j) Parlamento gündemini izleyerek gündemdeki konulara ilişkin bilgi ve belge derlemek. k) Milletvekillerinin analiz edilmiş bilgi ihtiyaçlarını karşılamak. l) Ulusal ve uluslararası alanda güncel gelişmeleri, konferans ve seminerleri izlemek. m) Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yer alan uluslararası gruplara danışmanlık yapmak. n) Uluslararası grup başkanının isteği doğrultusunda grubun gündemini hazırlamak, gündemin grup üyelerine ve diğer ilgililere duyurulmasını sağlamak. o) Uluslararası grubun, yurt içi ve yurt dışındaki toplantılarına katılmak, katıldığı toplantıların raporlarını hazırlamak, raporların grup üyelerine ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. ö) Parlamentolararası Avrupa Birliği Bilgi Değişimi (IPEX) çerçevesindeki görevleri yerine getirmek. p) Avrupa Birliği ile ilgili konularda idari ve teknik destek sağlamak. r) İnceleme ve araştırmaları sonucunda tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi konusunda bağlı olduğu birime önerilerde bulunmak, belirlenen görüş doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. s) Gözetiminde çalışan Yasama Uzman Yardımcısının çalışmalarını yönlendirmek ve yetişmesini sağlamak. ş) Amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek. Sorumluluk MADDE 31- (1) Yasama Uzman ve Yasama Uzman Yardımcıları verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı birim amirlerine, komisyonlarda görevli olan Yasama Uzman ve Yasama Uzman Yardımcıları ayrıca komisyon başkanlığına karşı sorumludurlar. Yurt dışı eğitimi BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 32- (1) Yasama Uzmanları Genel Sekreterlik tarafından hazırlanacak ve Başkanlıkça onaylanacak program çerçevesinde bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak veya kurs görmek üzere bir yılı; lisansüstü öğrenim görmek için lisansüstü öğretim programını takip edebilecek derecede yabancı dil bildiğini gösterir, İngilizce için

10 asgari yüzde yetmiş puanlık geçerli TOEFL belgesine, diğer diller için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak şartı ile iki yılı aşmamak üzere yabancı ülkelere gönderilebilir. Lisansüstü öğrenim görmek için gönderilenlerin süresi yarısına kadar uzatılabilir. (2) Bu amaçla yabancı ülkelere gönderilenlerin mali hakları, yükümlülükleri, giderlerinin karşılanması, aylık ve ödeneklerinin transferi konularında Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır. (3) Lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek uzman sayısı Genel Sekreterlikçe belirlenir. Başvuru sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda meslek kıdemi dikkate alınır. (4) Bu madde hükümlerine göre altı ay ve daha fazla süre ile öğrenime gönderilenler, öğrenim sürelerinin iki katı kadar Türkiye Büyük Millet Meclisinde ya da diğer kamu kurumlarında mecburi hizmetle yükümlüdürler. Mecburi hizmetini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar ile memuriyetten çıkarılanların hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait yükümlülüklerinin tazmini konusunda Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Yeniden atanma MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Yasama Uzmanı unvanını kazandıktan sonra, çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılanlar, ayrılma tarihinden itibaren beş yıldan fazla süre geçmemek şartıyla ayrıldıkları kadrolarına yeniden atanabilirler. Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 34- (1) 24/10/1990 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Uzmanlık Yönetmeliğinin bu Yönetmelik kapsamındaki müdürlüklere ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Halihazırdaki Uzman ve Uzman Yardımcıları GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde uzman olarak çalışmakta olanlar da bu Yönetmelikle getirilen haklardan yararlanırlar. (2) Bu yönetmeliğin yayımı tarihinde, Uzman Yardımcısı kadrolarında çalışanların yetiştirilmeleri ve uzmanlığa atanmalarında göreve başladıkları tarihte yürürlükte bulunan 24/10/1990 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzmanlık Yönetmeliği hükümleri uygulanır. (3) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü mevcut Uzman Yardımcıları hakkında da uygulanabilir. Yürürlük MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan:

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan: 27 Eylül 2006 tarih ve 26302 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLAR İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 25 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27357 YÖNETMELİK Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden: AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMAN YETERLİK SINAVI

Detaylı

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI. Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 35 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Uzman Yardımcılığı Giriş, Kadının Statüsü Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI ELEME VE GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde genel idari hizmetleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28821 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar. 10 Haziran 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE 10 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik. ve Çalışma Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 2, 2 Avukat, 24 Memur ve 2

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVIN KAPSAMI :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVIN KAPSAMI : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU SINAVIN KAPSAMI : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan Sayısı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Başkanlığımızda açık bulunan kadrolara atanmak üzere; Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Kontenjan

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derecelerden 200 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YARIŞMA SINAVI İLE AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI I. GENEL BİLGİLER Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28523 Avrupa Birliği Bakanlığından: YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 02.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29404 İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT HUKUK MÜŞAVİRİ VE AVUKAT KADROLARINA ATAMA YAPMAK İÇİN UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU UZMANLIĞI İLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU UZMANLIĞI İLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11.12.2007 Sayı : 26727 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU UZMANLIĞI İLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28509 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29363 Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29363 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İLK DEFA DEVLET MEMURLUĞUNA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 54, Avukat, 6 Tekniker ve

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

Detaylı

YÖNETMELİK. Rekabet Kurumundan: REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Rekabet Kurumundan: REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 YÖNETMELİK Rekabet Kurumundan: REKABET KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu) ndan: Resmi Gazete Tarihi: 08/08/2014 Resmi Gazete Sayısı: 29082 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm Page 1 of 6 13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28322 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7. dereceli Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından; T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA GİRİŞ SINAVI İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARBIMCISI ALINACAKTIR. A. GENEL BİLGİLER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAVI BAŞVURU E-KILAVUZU http://www.sgk.gov.tr/ MÜRACAAT VE SÖZLÜ SINAV TARİHİ MÜRACAAT TARİHLERİ SINAVA KATILACAKLARIN İLAN TARİHİ 24 Ekim

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (08.08.2012 T. 28378 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (08.08.2012 T. 28378 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (08.08.2012 T. 28378 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gümrük ve Ticaret

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim. ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği AÇIKLAMALAR : 1- Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmî Gazete nin 13 Haziran 2012 tarih

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.03.2013/85-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak;

Genel şartlar MADDE 6 - (1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak; Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞSINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI ne yarışma sınavı İle 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 25inci Maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesinde

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını,

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını, 12 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28849 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

Mesleki Yeterlilik Kurumundan: 11 Aralık 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26727 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: YÖNETMELİK MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 6 12 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28849 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına, aşağıda okul bölümü, puan türü ve

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Bakanlığımız merkez teşkilatında (ANKARA) görevlendirilmek amacıyla;

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 14 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28353 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU 2012 DİKKAT: Bu kılavuzu Bu kılavuzu dikkatle dikkatlice okuyunuz. okuduktan sonra

Detaylı

28 Eylül 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27713 YÖNETMELİK

28 Eylül 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27713 YÖNETMELİK 28 Eylül 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27713 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE

Detaylı

(08.10.2005/25960 RG) İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

(08.10.2005/25960 RG) İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ (08.10.2005/25960 RG) İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini, eğitimini,

Detaylı

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI İLE MESLEK PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI İLE MESLEK PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 17 Temmuz 2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI İLE MESLEK PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SINAV BROŞÜRÜ

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SINAV BROŞÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SINAV BROŞÜRÜ Ankara, 2014 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 1- KGK HAKKINDA BİLGİ 02/11/2011

Detaylı

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız

PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Sınav başvuru formu (Bakanlığımız ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI haberleşme uzman yardımcısı 2 (iki) havacılık uzay teknolojileri uzman yardımcısı alımı ilanı BİK İlan No : ILN00454084

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU Başkanlık 5978 sayılı Kurum yasasının 23 üncü maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 10 adet Yurtdışı

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

YÖNETMELİK KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28813 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: YÖNETMELİK KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı bağımsız denetçilik sınavına

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25960 İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25960 İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25960 İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç

Detaylı

İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 1 / 19

İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 1 / 19 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 1 / 19 (08.01.2008 tarihli son değişiklikler işlenmiştir.) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PLANLAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe alınması,

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir: T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 1- GENEL T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece Hazine

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE HAVACILIK UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE HAVACILIK UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK (29/04/2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı) Ulaştırma Bakanlığından: SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI VE HAVACILIK UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SINAV DUYURUSU. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

SINAV DUYURUSU. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı SINAV DUYURUSU SINAVIN ADI Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı, yazılı sınava katılabilecek aday sayısı,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

HAVACILIK UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

HAVACILIK UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 17 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28356 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVACILIK UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SINAV BROŞÜRÜ

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SINAV BROŞÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI SINAV BROŞÜRÜ Ankara, 2014 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 1- KGK HAKKINDA BİLGİ 02/11/2011

Detaylı