T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi, bankacılığın ekonomide ki yeri, mali piyasa kavramı, Bankalarda risk yönetimi, risk çeşitleri, risk ölçümü, analiz Mevduat ve bankacılık hizmetleri, tanımı, sınıflandırılması, hukuki esaslar İktisada Giriş 1( 3 0 3) Ekonominin özellikleri ile ilgili bilgi edinmek, Üretimi sınıflandırmak, İhtiyaçları belirlemek, Faydayı sınıflandırmak, Diğer iktisadi kavramlarla ilgili bilgi edinmek, Tüketici dengesini belirlemek, Talep oluşumunu belirlemek, Talep esnekliği çeşitlerini ayırt etmek, Üretici dengesini belirlemek, Arz oluşumunu belirlemek, Maliyet analizleri yapmak, Piyasa türlerini sınıflandırmak, Farklı piyasalarda denge oluşumunu ayırmak. Genel Hukuk Bilgisi (3 0 3) Hukukun temel kavramlarını tanımak, hukuk sistemini incelemek, hak türlerini sınıflandırmak, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek, kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek, kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek, aile hukuku ve hükümleri analiz etmek, borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak, borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak, sözleşme düzenlemek, eşya kavramı ve türlerini tanımak, eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak, icra iflas işlemlerini takip etmek. Genel Muhasebe (3 1 4) Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, ana ve alt hesaplan oluşturmak, açılış kaydı düzenlemek, açılış ve kapanış bilançosu düzenlemek, büyük defter düzenlemek, mizan düzenlemek, dönen varlıkları kaydetmek, duran varlıkları kaydetmek Ticari Matematik (2 0 2) Yüzde hesapları. Oran ve orantı hesapları. Karışım ve alaşım problemleri. Basit faiz: İç faiz ve dış faiz. Bileşik faiz: İç faiz ve dış faiz. Iskonto hesapları: İç ıskonto ve dış ıskonto, senetlerin değiştirilmesi. Sermaye oluşumu: Dönem başı plasman, dönem sonu plasman. Amortisman Cari Hesaplar. Faizsiz cari hesaplar, faizli cari hesaplar. Atatürk İlkeleri Ve Inkılâp Tarihi I (2 0 2) Bu derste Türkiye'nin yakın tarihi hakkında çok yönlü bilgiler verilirken, lâik demokratik cumhuriyet düzeninin kuruluş ve varoluş felsefesi aktarılır, böylece yüzyılın olduğu kadar, küreselleşen dünyanın geleceği ve sorunları Atatürk'ün yöntem ve dünya görüşüyle değerlendirilir. Cumhuriyet Demokrasi ve Lâiklik gibi kavramların Türkiye'nin bütünlüğü açısından, iç ve dış gelişmelerden örneklerle açıklanır. Türk Dili I (2 0 2) Dil ve kültür, yeryüzündeki diller, tarih boyunca Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk dilinin tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, ses bilgisi, biçim bilgisi, kelime türleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri, genel kompozisyon bilgileri. İngilizce I (2 0 2) Greetings, To Be Fiili kullanımı, Thisis... kalıbı, SubjectsandQuestions, Countries, Jobs, Negatives, ShortAnswers, Personal Information, FamilyWords, PossesiveAdjectives, Possesive 's, Have/Has yapısı, Adjective+nounpatterns, Present Simple, a and an, Adverbs of Frequency, Sports, Food, Drinks, 1

2 LanguagesandNationalities,The Time, VerbsandNouns, Pronouns, ThisandThat, Adjectives, OppositeAdjectives, Places, Prespositions of Time, Days of theweek, How much is it, Can I...? konuları ve bunlarla ilgii dinleme, konuşma ve okuma aktiviteleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dış Ticaret Politikası (2 0 2) Dış ticarette temel kavramlar, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri, ihracat bedelinin tahsili işlemleri, ihracat hesabının kapatılması, ihracat işlemlerinde terkin, ithal mallarının sınıflandırılması, ithalat işlemlerinde vergi, kambiyo işlemleri, kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler. Türkiye AB ülkeleri ticari ilişkileri Pazarlama İlkeleri (2 0 2) Pazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkeler Davranış Bilimleri (2 0 2) Sosyoloji, psikoloji, sosyo-psikoloji gibi disiplinler hakkında bilgiler verildikten sonra insan davranışlarını anlamaya yönelik bilgiler aktarılacaktır. Halkla İlişkiler (2 0 2) Halkla ilişkilerin tanımı, tarihi gelişimi, halkla ilişkileri ile pazarlama, propaganda, reklam arasındaki ilişkiler, halkla ilişkilerde uyulması gereken ilkeler, halkla ilişkiler fonksiyonunun işletme örgütü içindeki yeri, kullanılan araç ve yöntemler, işyerinde bulunması gereken özellikler, personelde bulunması gereken özellikler, iletişim fonksiyonu, iletişim araçları. Sigortacılığa Giriş (3 0 3) Sigortacılığın tarihçesi, Sigorta Sözleşmesi- Sigorta Aracıları Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar, Sigorta Ettiren ile Sigortadan Faydalanın kusurları, Sigorta Sözleşmesinde zaman aşım, Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu ve Organizasyon Yapılan. Reasürans ve Brokerlik Kurumlanma Kuruluşu ve Organizasyon Yapıları. Aracı Kurumların Hukuki Yapıları ve Örgütsel modelleri. Tarife sistemleri, Tarife yapımı ve esasları. Ticaret Hukuku (3 0 3) Ticaret hukuku kavramı, ticari işletme kavramı, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı, tacir kavramı, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, İktisada Giriş II (3 0 3) Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri, büyüme teorileri Türk Dili II (2 0 2) Yazım Kuralları ve Uygulaması, Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar, Cümle Bilgisi, Kelime Grupları, Cümle Türleri, Kompozisyon (Kompozisyonda; Konu, Düşünce ve Ana Düşünce, Tema, Hayal, Paragraf), Anlatım Biçimleri, Yaratıcı, Kurgusal Yazılar, Düşünce ve Bilgi Aktaran Yazılar, Resmî (Formal) Yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları, Öz Geçmiş), Dil Yanlışları (Yazım ve Noktalama İşareti Yanlışları, Anlatım Bozuklukları, Sese Dayalı Yanlışlar), Konferans, Bilimsel Araştırma Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II (2 0 2) Osmanlı Devleti nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerler, diplomatik zaferler vurgulanırken, daha sonrada Cumhuriyet Dönemimdeki reformlar 2

3 Genel İşletme (3 0 3) İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre İle İlişkileri; İşletmelerin Sınıflandırılması; İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi; İşletme Fonksiyonları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2 0 2) iş hukukunun konusu, nitelikleri, iş hukukunun doğuşu ve gelişimi, iş hukukunun temel ilkeleri, iş hukukunun temel kaynakları, iş hukukunun kapsamı, iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası, sona ermesi ile ilgili hükümler, işçi, işveren, işyeri, iş sözleşmesi gibi kavramlar, kıdem ve ihbartazminatı ve ferdi iş sözleşmelerine ilişkin çıkabilecek tüm durumlar hakkında bilgi sahibi olur. İnsan Kaynakları Yönetimi (2 0 2) İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Genel Bir Bilgilendirme, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Felsefesi ve İşletme İçindeki Yeri, İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Değişen Rol ve Sorumlulukları, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Kapsamı, Amaçlar, İlkeleri, İşlevleri, Organizasyon Yapısı İçindeki Yeri ve Önemi, İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Boyutu, İnsan Kaynaklarının Çevresi, İş Analizi ve İş Tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması Bilgisayar Büro Programları (2 1 3) Dersin amaç ve hedefleri, Ofis yazılımlarının yapısı ve çeşitleri, Bilgisayarın yapısı, gelişimi, donanımları genel tanıma klavye kullanımı, işletim sistemleri. Windows yüklenmesi, programı başlatma ve programdan çıkma, klasör ve kısayol oluşturma, Ağların tanıtımı, Wordpad, Paint, grafik alma, çizim nesnesi oluşturma. Biçimlendirme, sayfa ayarlarına değiştirme, düzenleme sıralama, yazım denetimi, tablo oluşturma Bankacılık (3 0 3) Bankanın Kuruluş amacı, Banka Hizmetleri arasında yer alan ürünler, Bankanın sağladığı kaynakların kullanıma dönüşmesi, Çeşitleri, Müşterilere sağlanması, Bankanın karlılığı ve Gelir Gider Kalemleri, Bankacılıkta Önemli yeri olan diğer İşlem ve kavramlar. Finansal Yönetim (3 0 3) Finansal yönetimin tanımı ve önemi, finansman ilkeleri, bilanço verilerinim finansal açıdan kullanılması, finansal analiz teknikleri, rasyo uygulamaları finans planlama ve kontrol sabit ve çalışma sermayesi, nakit yönetimi risk ve çeşitleri, sermaye maliyeti, sermaye piyasası, menkul kıymet borsaları. Bankacılık Hukuku (2 0 2) Bankalar hukukunun kaynaklan, bankalar yasası ile ilgili tebliğ ve yönetmelikler, BDDK. banka kuruluş ve organizasyonunda yasal hükümler, mevduata ilişkin hükümler, kredilere ilişkin hükümler, bankacılıkta yasal zorunluluklar, yasal düzenleme, sistem yapısı ilişkisi. Para Banka ve Kredi (3 0 3) Bu dersin temel amacı para, banka ve para ana kavramlarını tanıtmak, mali piyasaları ve bu piyasalarda faaliyet gösteren kurumlarla araçları incelemek. Türkiye'de en önemli mali kurum olan bankalar ve bankacılığın temel fonksiyonlarını ve ilişkili kavramları tanımlamaktır. Şirketler Muhasebesi (3 0 3) Şirket Türleri: Kolektif Şirket; Kuruluşu ve muhasebe kayıtları, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr/Zarar dağıtımı ve tasfiye; Komandit Şirket: Kuruluşu ve muhasebe kayıtlan, Sermaye artırma ve azaltılması, Kâr/Zarar dağıtımı ve tasfiye; Anonim Şirketler; Kuruluş işlemleri, Sermaye artınını. 3

4 Sermaye azaltılması, Kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleşme; Limited Şirketler: Kuruluş işlemleri, Sermaye artınım, Sermaye azaltılması, Kâr dağıtımı ve zarar mahsubu, Tasfiye, Birleşme; Holding Şirketler: Kuruluş biçimi, Kâr dağıtımı, T3hvü ve finansman bonosu çıkarma; Kooperatifler: Muhasebe işlemleri. Sigorta Pazarlaması (2 0 2) Pazarlama araçları, satış tahminleri, Pazar hedefleri, pazarlama hizmetleri, uluslar arası pazarlama gibi faaliyetleri içeren pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, Pazar Tanımı ve Sigortaya yaklaşım. Türkiye'de Sigorta Pazarının incelenmesi Sigorta İstihsalciliği - Sigorta Pazarlamasında Başarılı Olmanın Yolları. Sermaye Piyasaları Ve Menkul Kıymet Yatırımlarının Yönetimi (2 0 2) Mali Piyasalar, Halka Açık Şirketler, Menkul Kıymetlerin Özellikleri, Tahvil, Hisse Senetleri, Menkul Kıymetlerin Borsa Koduna Alınması ve Çıkarılması ile ilgili Esaslar, Pazar Türleri Müşteri Emirleri Ve Fiyatların Oluşması Türk Sermaye Piyasasının Gelişimi ve Karşılaştığı Sorunlar, Vergi Hukuku(3 0 3) Vergi mevzuatı, vergi uyuşmazlığı genel olarak vergi uygulaması, gelir vergisi, yatırım indirimi, emlak vergisi, geçici ve daimi varlıklar, mülkiyet, aile resmi beyanı, kurumlar vergisi, tüketimi, denetimi, vergi yargısı ve uygulamaları Türk Vergi Sistemi (2 0 2) Gelir Vergisinin Konusu/ Gelir Vergisi İle İlgili Muaflıklar, İstisnalar ve İndirimler/ Ticari Kazançlar, Gelir Unsuru ile İlgili Muaflık ve İstisnalar; Yatırım indirimi: Koşullan/ Kapsamı ve Oranı/ İşleyişi/ Yatırım İndiriminin Kapsamına Giren İktisadi Un3urlarm Satışı ve Devri Durumunda Gerçekleştirilecek İşlemler/ Zamanaşımı/ Serbest Meslek Kazançları İle ilgili İstisnalar/ Diğer Muaflık ve İstisnalar/ Ticari Kazançların Kapsamı ve Vergilendirilmesi/ Ticari Kazançların Belirlenmesi/ Kanunen Kabul Edilen ve Edilmeyen Giderler/ Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Ticari Kazancın Belirlenmesi/ Kaynakta Vergilendirmeye Tabi Olmayan Ücretler/ Serbest Meslek Kazançlarının Tanımı ve Kapsamı/ Gayrimenkul Sermaye İratlarının Kapsamı ve Vergilendirilmesi/ Menkul Sermaye İratlarının Kapsamı ve Vergilendirilmesi/ Sair Kazanç ve İratların Kapsam ve Vergilendirilmesi Yönetim ve Organizasyon (3 0 3) Yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi, örgüt ve çevre, yönetsel işlevler, örgütleme, yöneltme ve etkileme, kontrol, bağlantı süreçleri, örgütsel etkinlik ve verimlilik ile bazı güncel konular, zaman ve stres yönetimi, çatışma ve kriz yönetimi, Örgütsel sosyalizasyon ve kariyerler. AB-Türkiye İlişkileri (2 0 2) Dünya'da yaşanan değişimin ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel etkileri, Avrupa Birliği tarih. Avrupa Birliği politikaları, Avrupa Birliğinin amaç ve işleyişini. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi, kurumsal ve hukuki altyapısı, Ortaklığın temel belgeleri. Ortaklığın dönemleri ve tam üyelik başvurusu, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin Türkiye'deki ekonomik, sosyo-kültürel yansımaları, Türkiye ve Avrupa Birliği dış ticaret ilişkileri, Tarımsal ürünlere uygulanan rejim, İş gücünün serbest dolaşımı, mali yardım, Türkiye - Avrupa Birliğinin organları, Gümrük Birliği ve Türk sanayisinin rekabet gücü, Gümrük birliği ekonomik ve parasal birlik ve Türkiye ekonomisinin performansı. Türkiye Ekonomisinin AB Entegrasyonundan Doğan Sorunları, Yönlendirilmiş Çalışma I-II (2 0 2) Araştırma yapılacak konunun belirlenmesi, belirlenen konunun ön planının hazırlanması, araştırma için anket sorulan ile anket formlarının hazırlanması, hazırlanan anket formlarının uygulanması, çizelgelere dökülerek sınıflama ve tasnif işlemlerinin yapılması, tasnif edilen bilgilerin analiz edilerek, literatür bilgileriyle desteklenerek tez haline getirilmesi. 4

5 Güncel Ekonomik Konular (3 0 3) Küreselleşme ve uluslararası ilişkiler, Dünya ekonomisindeki trendler, Uluslararası ticaretin serbestleşmesini Sermaye hareketlerinin önündeki engeller, Sermaye hareketlerinin serbestleşme eğilimi, Dünya ve Türkiye Ekonomisi Açısından Rekabetçi Üstünlük Teorisi ve Anlamı, Mikro ve Makro Ekonomik Soranlar, Mikro, Küreselleşme ve Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Süreçleri, Sebep ve Sonuçları, Türkiye Ekonomisinin AB Entegrasyonundan Doğan Sorunları, İçsel Büyüme Teorileri, Uluslararası Ekonomik Anlaşmalar, Verimlilik Soranları, Güncel Ekonomik Soranlarda Dünya Yaklaşımı, Teknoloji ve Sermaye Hareketleri. Vadeli Piyasa İşlemleri (3 0 3) Para, döviz ve sermaye piyasaları; organize ve organize olmayan, piyasalar; vadeli piyasa işlemlerinin önemi; forward piyasa işlemler, swap, future. option ve diğer vadeli piyasa işlemleri, türev enstrümanların fiyatlanması. Türkiye'de vadeli piyasa işlemleri. Kamu Maliyesi (3 0 3) Kamu maliyesinin konusu, kamu ekonomik faaliyetleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri, devlet bütçesi, devlet borçlanması Elektronik Ticaret Giriş (3 0 3 ) Elektronik ticaret ile ilgili temel terimler, kavramlar ve tanımları, teknoloji ve iş dünyası arasındaki ilişkiler. E- ticaret terim ve kavramları, e-pazarlar, e-ticaretin teknolojik yapısı, e-tedarik zincirleri, başarılı bir elektronik şirket kurarak işletmek ve güvenlik. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Serbest Bölgeler ( ) Küreselleşme ve Bölgeselleşme kavramları, Ekonomik entegrasyon aşamaları ve çeşitleri, Avrupa kıtasındaki entegrasyonlar, Uluslararası ekonomik kuruluşlar, Uluslar arası finansal kuruluşlar, Serbest Bölgelerin dış ticaretteki yeri, Serbest Bölge çeşitleri, Serbest Bölgelerin ülke ekonomisindeki etkileri, Serbest Bölgelerin teşkilat ve yapılanması Mali Tablolar Analizi ( ) Mali Tablolara İlişkin Genel Bilgilerin Sunulması, Temel Mali Tablolar,Bilanço ve Gelir tablosunun tanımı, amacı, ilkeleri ve düzenlenme esasları, Bilançonun analize hazırlanma süreci, Mali Analiz Tekniklerinin incelenmesi ve bu tekniklerin temel mali tablolara uygulanması, Sektörel açıdan mali tabloların analiz edilmesi ve incelenmesi. Finansal Yatırım Araçları ( ) Hisse senedi işlemleri, Tahvil işlemleri, Vadeli işlem piyasaları, Opsiyon piyasası işlemleri, Futures Swap işlemleri, Forward işlemleri, Tahvile yatırım yapmak, Repoya yatırım yapmak, Banka ve Sigorta Muhasebesi (3 0 3 ) Sigortaişletmelerinde kullanılan hesap planını kullanaraksigortaprim üretimi ve iptalleri ile hasar işlemlerinin günlükkayıtlarını (şirket ve acente açısından), ticari işletmelerinkullandığı tek düzen hesap planını kullanaraksigortaacentelerinin muhasebe kayıtları,banka tek düzen hesap planı, Dönen varlıklar Kredi işlemleri, Yatırım işlemleri, Mevduat, Sermaye, faiz gelirleri Sigorta Hukuku (2 0 2 ) Sosyal güvenliğin anlamı,sosyal ve özel sigortalar.sosyal sigortacılığın ve özel sigortacılığın Türkiye de düzenlenişi.sigorta şirketlerinin teşkilatı ve denetimi.sigorta Hukukunun genel hükümleri:özel sigortaların ayrımı.sigorta sözleşmesi tarafları unsurları, kuruluşu kapsamı,sözleşme serbestisi,sona ermesi zamanaşımı.mal sigortalarının genel hükümleri, sigorta sözleşmesinde tarafların karşılıklı hukuku.zorunlu deprem sigortası,mal sigortası türleri. Mesuliyet Sigortası, KTK dolayısıyla mesuliyet ve mesuliyet sigortası. Can sigortası ve türleri gibi temel kavramlar, 5

6 Hasar ve Risk Yönetimi ( ) Risk ve risk yönetimi ile ilgili temel kavramlar, risk kaynakları ve türleri, risk teorisi ve politikası, risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Risk değerlendirilmesinde kullanılan teknikler fiyatlandırma sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması risk politikası aracı olarak fiyatlandırma. Risk kontrolü ve finansmanı risk kontrol şekilleri risk yönetim örneği. Hasarın önemi ve özelliği hasar ödemelerinin sigortacılığın gelişimine etkisi hasar olayının oluşumu ve değerlendirilmesi sigortalı ve sigortacının sorumlulukları hasar dosyasının oluşturulması hasar tespiti eksper ve hasar ekspertizi hasar dosyasının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması tazminat hesabı ve ödemesi hasar ödeme politikalarının belirlenmesi hasar rasyoları. Uluslararası Bankacılık İşlemleri ( ) Dış bankacılığın önemi, dış bankacılığın gelişimi, dış bankacılığın konuları ithalat ihracat ve dış yatırımların finanse edilmesi dış bankacılıkta örgüt yapısı dış bankacılığın fonksiyonları dış bankacılıkta kullanılan finansal yöntemler leasing faktöring forfaiting futures sözleşmeleri faiz döviz swapları kıyı bankacılığı. Kıymetli Evrak Hukuku ( ) Kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakın temel esasları, kıymetli evrak teorileri; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrak çeşitleri, kıymetli evrakın sınıflandırılması ve kıymetli evrak hukukuna hâkim olan ilkeler. Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, kıymetli evrakta hak sahipliği, kıymetli evrakın devri, kıymetli evrak ile bir hak sahibi olan veya borç altına girenlerin hukuki statüsü ile kambiyo senetlerinin (poliçe, bono ve çek) hususiyetleri, kabul, ciro çeşitleri ve cironun özellikleri, aval, kıymetli evrakta ödeme, aynı şekilde bono ve çeke uygulanacak mevzuat hükümleri, karşılıksız çek keşide etmek suçu ve emtia senetleri. Finansal Piyasalar ( ) Finansal Piyasalar Kavramı, Oluşumu, İlkeleri ve İşleyişi, Para Piyasaları, Mevduat Piyasaları, Kredi Piyasaları, Döviz Piyasaları, Altın Piyasaları, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Araçları, Portföy ve Portföy Oluşturma, Risk ve Risk Analizi, Borsa, Para Piyasası Analizleri, Sermaye Piyasası Analizleri Türkiye Ekonomisi (3 0 3) Türkiye Ekonomisinin tanımı ve kapsamı, dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları. Yaz Stajı (30 İş Günü) 4. yarıyıl sonunda öğrencilerden 30 iş günü yaz stajı yapmaları istenmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkânına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri ve ikinci yılda alacakları derslerle ilgili olarak yapacakları diğer uygulamalara bir temel oluşturmaları amaçlanmaktadır. 6

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı