TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES"

Transkript

1 ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü de içine almtr. Bankalarda varlk yönetimiyle ilgili risklerin önem dereceleri de%imi ve yenilerini eklenmitir. Riskler kar önlem olarak, yeni piyasa araçlar türetilmitir. Ancak bu türev araçlar, muhasebe tekni%i bakmndan bankalarn varlk toplamlar dnda muhasebeletirilmektedir. Giderek toplam varlklarn birkaç kat büyüklü%ündeki tutarlara ulaan bu fonlar ayrca risk unsuru olmaya balamtr. Bu sorun, bilanço d ilemlerle ilgili yeni düzenlemeler yaplmasn ve yeni muhasebeletirme yöntemi araylarn gerektirmektedir. Anahtar Kelimeler: aktif yönetimi, risk, bilanço d-.- i.lemler, türev ürünler, muhasebele.tirme, SUMMARY The financial operations, beginning with globalization, affected the banking sector in our country. Some of the risks which are under the direction of assets, came into question and new ones were added. New derivative products are produced as precaution against the risks. But in point of accounting technics, these derivative products are recorded apart from asset amounts of Banks. These funds which have become a few times as much as the amount of the total assets, besides became risk creator elements. This problem requires new acounting methods about off-balance sheet bankings. Key Words: asset management, risk, off-balance sheet bankings, derivative products, accounting record 1.GR Küreselleme olarak ifade edilen de%iim sürecinde, arann bu serbest dolam de%iik finans araçlarnn türemesine yol açm ve finans sektöründeki kurum ve kurulularnn ilemlerinin büyük bölümünü bu yeni türeyen finansal ilemler almtr. Türev ürünlerinin bilanço d ilemlerde izlendi%i göz önüne alnd%nda, bankalarn belki de ana ilemlerinin önemli bir ksmn bilançolarna yanstmadklar söylenebilir. /lem hacminin yardan fazlas bilanço d ilemlerden oluan gelimi ekonomiler içinde faaliyet gösteren yabanc bankalar için bile riskin türü ve büyüklü%ü artm, yeni risk yönetimi araylar balamtr. Bankalarn tadklar riskin önlenebilmesi ve yönetilebilmesi, onun varl%nn bilinmesine ve görülebilmesine ba%ldr. Bu da bankalarn kamuya açklanan verilerinin yeterli ve tam açklayc bilgiler içeren, effaf ve kullanlabilir bilançolaryla olanakldr. Oysa bilanço d ilemler, finansal tablolara yansmayp, ancak ilemin vadesi sonunda tamamlanmas sonucunda kâr ya da zarar olarak bilanço ve gelir tablosunda yer almaktadr. 1 Dokuz Üniversitesi,/ktisadi ve /dari Bilimler Fakültesi, /letme 1

2 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi Bu çalmada türev ürünlerin bankaclk sektöründe yer almasn hazrlayan nedenler üzerinde durularak; risk yönetim araçlar olarak türev ürünlerinin bankaclk sektörü içerisindeki artan pay, Türk Bankaclk Sisteminde son dönemlerde bilanço d yükümlülükler ve sonuçlarnn muhasebe sistemi içerisinde kayt biçimi, finansal tablo kullanclar bilgilendirmesi açsndan irdelenecektir 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ VE TÜRK BANKACILIK SSTEM Son çeyrek yüzylda küreselleme olarak adlandrlan de%iim olgusuyla birlikte, finans piyasalarnn bütünlemesi de hzlanmtr. Bu geçi sürecinde kültürel ve ekonomik snrlarn kalkt% bir dünyada uluslar aras bankaclk sisteminde de önemli de%iiklikler yaanmtr. Bu nedenle artk bankaclk sisteminin büyüklü%ü de%il, uluslar aras kabul gören kurallara ve standartlara uyumlulu%u ve ilevselli%i önemli hale gelmitir. Küresellemeyle birlikte Uluslar aras aktif sermaye akmlarnn Dünya mali kaynaklarnn etkin paylamnn sa%lanm Rekabet artm, /stikrar, risk alma, bankaclk sisteminin denetimi v.b kavramlarn yeniden tanmlanm, Bankaclk ve bankaclk ilemlerini daha kompleks hale gelmitir. Yukarda saylan sonuçlar, küresellemenin yararlar olarak de%erlendirilebilse de, bu yararlar tüm ülkeler için mutlak de%il, ancak ekonomilerini en iyi biçimde yönetmeyi baaran ülkeler için söz konusudur. (Erçel, 2000) Özellikle kalknma ve gelime düzeyi düük, siyasal ve ekonomik istikrara ulaamam ülke ekonomileri, bu sermaye dolam karsnda belli bir krlganlk göstermitir. Türkiye de snrlarn kalkt% bu ekonomik de%iim sürecinde bankaclk sektörüyle de yerini almtr. Bankaclk sektöründe bankalar, faaliyetleri bakmndan mevduat bankalar ve kalknma ve yatrm bankalar olmak üzere iki snfa ayrlmaktadr. Sektör istatistiklerine bakld%nda gerek banka ve ube says olarak ve gerekse sektördeki fon paylar bakmndan mevduat bankalarnn daha büyük pay sahibi oldu%u görülmektedir. Tablo 1: 2007 de Türkiye deki Bankalarn Aktif Büyüklükleri Aralk Yüzde De%iimi Banka Türleri YTL Milyon Dolar Milyon YTL Dolar Mevduat bankalar Kamu bankalar Özel bankalar Fondaki bankalar Yabanc sermayeli bankalar Kalknma ve yatrm bankalar Toplam Kaynak: (TBB,2007,iv) 2

3 Geçen ylsonuna göre, toplam aktifler mevduat bankalarnda yüzde 8, kalknma ve yatrm bankalarnda ise yüzde 16 orannda artmtr. Ayn dönem itibariyle, özel bankalarn toplam aktifler ve krediler içindeki pay 1 er puan azalrken; yabanc sermayeli bankalarn pay ise1 er puan artmtr. Aktif toplam, 2007 nin ilk dokuz aynda, mevduat bankalar grubuna dahil olan; Fondaki bankalarda azalm, di%er bütün banka gruplarnda artmtr. Kalknma ve yatrm bankalar grubunun aktif toplam ise yüzde 16 orannda artmtr. Tablo 2: Gruplarn Sektör Paylar (Yüzde) Toplam aktifler Toplam mevduat Toplam krediler Banka Türleri Aralk Aralk Aralk Mevduat bankalar Kamu bankalar Özel bankalar Fondaki bankalar Yabanc sermayeli bankalar Kalknma ve yatrm bankalar Toplam Kaynak: Kaynak: (TBB,vi) Bankaclk sistemimiz içerisinde toplam aktifin % 97 sinin ve yine toplam kredilerin 2006 de %95 inin, 1 puan artarak 2007 de % 96 sinin mevduat bankalarna ait oldu%u görülmektedir. Dolaysyla piyasaya para transferinde en büyük rolü mevduat bankacl%nn oynad% görülmektedir. Büyük ölçüde kamudan topladklar fonlar satarak kazanç sa%lamak, temel faaliyet amac olan mevduat bankalar için söz konusu fonlardan oluan aktifteki varlklarnn yönetilmesi baarnn göstergesi oldu%u gibi ulusal ekonomin istikrar ve piyasalara olan güven açsndan da büyük öneme sahiptir 3. BANKACILIK SSTEMMZDE FON YÖNETM VE RSK Temel amaçlar kâr etmek olarak, ticari bankalar mevduat toplayp kredi verirler; yurt içinden ve yurt dndan fon sa%larlar. (Aydn, N. 2004; 197) Mevduat bankalar ayrca sermaye, ihtiyatlar, ulusal ve uluslar aras finansal piyasalardan sa%lanan kredileri, hazine bonolarndan sa%lanan fonlar, çeitli yatrm alternatifleri arasnda da%trlar. Bunlar balca; nakit de%er yatrmlar, menkul kymetler ve verilen krediler olarak sralanabilir. Ancak, her alternatifin getirisi ve bununla ilikili olarak risklilik derecesi farkldr. Kâr amacnn öne çkmas, kârn cazibesi, bankalar riske kar cesaretlendirebilmektedir. Bankalar hedeflenen kâr do%rultusunda ve kabul edilebilir risk snrlar içerisinde net faiz marjn maksimize etmek durumundadr. Yani aktif pasif yönetimi srasnda getirilerle maliyetler, faizlerle vadeler arasnda dengeli bir iliki kurulmaya çallr. Ticari banka yöneticileri, fonlama stratejilerini balca özkaynak yeterlili%ini, likidite ihtiyacn, finansal yükümlülüklerinin bileimini, aktif ve pasif pozisyonlarnn hedge edilmesini gözetmek durumundadrlar. Genel olarak banka bilançolarna bakld%nda özkaynaklarn yabanc kaynaklara kyasla oldukça düük bir paya sahip oldu%u görülür. Ancak özkaynaklar bankalarn faaliyetlerini sa%lkl biçimde sürdürebilmelerinin, olas zararlar gö%üsleyebilmelerinin, krizlere kar direnç sa%layabilmelerinin bir güvencesi ve ölçüsü olarak son derece önemlidir. Ayrca müterileri koruma ve onlara güven verme açsndan da önem tar l yllara do%ru, ülkelerin ço%unda birbirinden farkl sermaye yeterlilik düzenlemelerinin olmas, sermaye yeterlili%iyle ilgili bir risk ortaya çkartt. Çünkü bankalarn snr ötesi faaliyetlerinin artmas, bankalar aras rekabet sorununu da 3

4 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi beraberinde getirdi. Bu durum Basel I kapsamnda, gelimi ülkelerin belirli riskli varlklarla ilgili ortak tanmlar gelitirmelerine ve sermaye yükümlülü%üyle ilgili asgari sermaye yeterlili%i (%8) oran gibi snrlar getirmelerine neden olmutur. (Kurt, 2007: 26) Türkiye deki bankalarn 2000 ylndan bu yana, kaynak ve varlk yapsyla ilgili temel veriler, birbiriyle ilikilendirilerek fon yönetimi açklanmaya çallmtr Özkaynak-Varl-k ili.kisi Bankaclk sistemimiz içinde yer alan kamu, özel, bankaclk denetleme fonunda olan ve yabanc bankalar ile, kalknma ve yatrm bankalarnn yllar arasndaki toplam aktif büyüklükleri ile özkaynak büyüklükleri ve e%ilimleri aa%daki tablo ve grafiklerde gösterilmitir. Tablo 3: Toplam aktifler ile özkaynaklar büyüklü%ü ( YTL) Yllar * 2003* 2004* Toplam Aktif Özkaynak ekil1: Toplam Aktif ve Özkaynak tutarlar grafi%i * 2003* 2004* Toplam Aktifler Özkaynaklar* Tablo 4: Toplam aktifler ile özkaynaklar e%ilim yüzdeleri * 2003* 2004* ekil 2: Toplam aktifler ile özkaynaklar e%ilim yüzdeleri grafi%i 4

5 Toplam Aktifler Özkaynaklar* * 2003* 2004* Ka Kaynak:http://www.tbb.org.tr/turkce/diger_bilgiler/bgbsbb.xls adresindeki verilerden derlenmitir Türk bankaclk sistemi içerisindeki bankalarn 2000 ylndan 2007 eylülüne kadar geçen süre içinde özkaynaklarn art e%ilimi içerisinde oldu%u, bunun salt bankaclk sistemindeki büyümeden de%il, aktif (bir baka deyile pasif kaynaklar) içerisindeki özkaynak paynn büyümesinden kaynakland% ekil 2 de görülmektedir. Örne%in aa%daki tabloda 2000 ylndan eylül 2007 sonunsa kadar, özkaynaklarn toplam aktife orannn % 7 den %13 kadar çkt%, bu saptamay do%rulamaktadr.. Tablo 5: özkaynaklar/toplam aktif oran * 2003* 2004* %7 %7 %12 %14 %15 %14 %12 %13 Kaynak: derlenmitir. adresindeki verilerden Bankaclk sistemi içerisinde özkaynak/toplam aktif orann Basel kriterlerine göre asgari sermaye yeterlilik orannn altnda olan % 7 lik de%erinin, 2002 ylndan itibaren %12 ve üstünde de%erlerle seyretti%i Tablo 5 de görülmektedir. Dolaysyla 2007 ylnn ilk dokuz ay sonunda % 13 lük orana baklarak, sermaye yeterlili%i bakmndan sektör genelinin güvenceli oldu%u düünülebilir Mevduat- Toplam Aktif li.kisi Banka bilançolarnn aktifindeki kalemler genel itibariyle Likit Aktifler, Krediler, Donuk Aktifler ve Di%er Aktifler olarak dört grupta toplanmaktadr. Aktifte yer alan bu kalemler, en yüksek tutar ise Likit Aktifler ile Kredilere aittir. Banka bilançolarnn pasifinde yer alan yükümlülükleri ise, Mevduat, Mevduat Ds Kaynaklar ve Özkaynaklar oluturmaktadr. Pasif toplam içinde de mevduatn önemli bir yer tuttu%u görülmektedir. Bir baka ifadesi de aktifteki varlklar finanse eden fonun önemli bir ksm mevduat olarak toplanan yabanc kaynaklardan sa%lanmasdr. Tablo 6: Bankaclk SistemindeToplam Aktif, Toplam Mevduat Tutarlar * 2003* 2004* Toplam Aktifler(1.000.YTL) Mevduat

6 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi (1.000.YTL) Kaynak: derlenmitir. adresindeki verilerden Tablo7:Bankaclk Sisteminde aras toplam aktif içindeki mevduat paylar * 2003* 2004* %66 %70 %67 %64 %64 %64 &65 %64 Tablo 7 de Türk bankaclk sisteminde 2002 ve öncesinde toplam aktifin mevduatla finanse edilen paynn % 66 - % 70 orannda oldu%u görülmektedir. Toplam aktif içindeki mevduatn pay 2003 ve sonrasnda % 64 -% 65 oranlarnda seyretmektedir. Bir anlamda mevduat d finansman paynn artt% söylenebilir. Ancak bu fark oldukça küçük bir fark olarak de%erlendirilebilir. Nitekim toplam aktif ile mevduat art e%iliminin paralel bir seyir izledi%i ekil 2 de görülmektedir. Tablo8: Toplam aktif, mevduat e%ilim yüzdeleri Yllar Toplam Aktifler Mevduat Kaynak: derlenmitir. ekil2: Toplam aktif,mevduat e%ilim yüzdeleri grafi%i adresindeki verilerden Toplam Aktifler Mevduat * 2003* 2004* Kaynak: derlenmitir Krediler Toplam Aktif li.kisi adresindeki verilerden Bankalarda, para satan kurumlar olarak, varlk yönetiminde kredilerin toplam aktif içerisindeki paylar, fonlarn de%erlendirilmesi bakmndan önemlidir. Tablo9: Yllara Göre Toplam Aktif Kredi Tutarlar * 2003* 2004*

7 Aktifler Krediler Tablo 10:Krediler/Toplam Aktifler oran * 2003* 2004* %33 %25 %27 %28 %34 %39 %45 % ylnda aktifin % 33 ü kredi olarak kullandrlrken 2001 de % 25 e gerileyip, 2003 ten itibaren kullandrlan kredi tutarnn yükseldi%i ve 2007 nin ilk 9 aynda % 49 a kadar çkt% görülmektedir. Kredilerin toplam aktiflere oran bir 2006 yl sonuna göre 4 puan artla yüzde 49 olmutur. Kukusuz kredinin vadesi ve yaps dönemler itibariye sektör içi ve d nedenlerle de%imektedir Mart 2007 Haziran 2007 döneminde, kredilerin ortalama vadesinin az miktarda da olsa ksald% görülmektedir. Ksa vadeli toplam kredilerin pay 0,4 puan artarak %46,4 e yükselirken, orta ve uzun vadeli kredilerin toplam krediler içindeki pay ayn oranda azalarak %53,6 düzeyine inmitir (Tablo 11). /ncelenen dönemde orta ve uzun vadeli TP kredilerin pay 0,3 puan artarken YP kredilerin pay 0,7 puan dümütür. Toplam krediler içindeki TP kredilerin pay Mart 2007 dönemine göre, 1 puanlk artla %75,3 düzeyine yükselmitir.(bddk,haziran 2007;108) Tablo 11: Kredilerde Vade ve Para Cinsi Da%lm Kaynak: BDDK, Haziran 2007:108 Türkiye de Haziran 2006 Haziran 2007 kredi portföyüne bakld%nda, döneminde kredi türlerinin oransal paylarnda en önemli art 4,2 puanla iletme kredilerinde meydana gelirken, ihracat kredilerinde 2,0 puanlk bir azalma görülmütür. /ncelenen dönemde, tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki paynn %21,4 ten %22,8 ye yükseldi%i ve bu artn 1,8 puanlk ksmnn ihtiyaç kredilerinden kaynakland% görülmektedir. Tat kredilerindeki 1,0 puanlk düüe ra%men tüketici kredilerinde oluan bu artta 0,4 puan artan konut kredilerinin de rolü vardr (Tablo 12). Tablo12: Kredi Türlerinin Oransal Paylar 7

8 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi Kaynak: (BDDK, Haziran 2007:110) Tablo13:Toplam aktiflerin ve kredilerin e%ilim yüzdeleri Yllar Krediler Toplam Aktifler ekil 3:Toplam aktiflerin ve kredilerin e%ilim yüzdeleri grafi%i 8

9 Toplam Aktifler Krediler ** * 2003* 2004* ylndan 2003 ortalarna kadar Aktiflerin art seyri, kredilerdeki art seyrinin üzerinde gerçeklemi, ancak 2003 ten sonra bu seyir tersine dönmütür. Tablo 13 deki e%ilim yüzdeleri ve ekil 3 dki e%ilimler izlendi%inde, kredi hacminin aktife göre daha yüksek bir art seyri göstermektedir. Bir anlamda sektörün para sat hamc, varlklarna oranla yükselmitir Kredi Mevduat li.kisi Bankalar para piyasalarnda topladklar mevduat satarak kazanç sa%layan kurumlardr. Fonlarn ve aktifteki parasal varlklarn karl ve verimli kullanlmalarnn bir göstergesi olarak mevduatn krediye dönümesi önemlidir. Tablo14: Yllara Göre Kredi Mevduat Tutarlar ( ) * 2003* 2004* Krediler Mevduat Tablo 14 de da görüldü%ü gibi 2000 ylndan bu yana mevduat ve kredi tutarlar sürekli büyümütür. Ancak birbiriyle kyaslamak için Tablo 15 e bakld%nda, 2000 ylna göre 2007 eylülünde krediler 7,51 kat artarken, mevduat 4,88 kat artt% görülmektedir. Grafikte ise yllar arasnda mevduat art hz kredilerden fazlayken, 2003 sonunda kredi artlarnn mevduat artn yakalayarak artan bir seyirle bu güne kadar geldi%i görülmektedir. Tablo 15: Kredi Mevduat e%ilim yüzdeleri Yllar * 2003* 2004* Krediler Mevduat ekil 3: Kredi Mevduat e%ilim yüzdeleri grafi%i 9

10 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi * 2003* 2004* Krediler **% Mevduat % Bankalarn mevduat maliyetini düürmeleri ve kara geçebilmeleri mevduatn krediye dönüüm oranyla ba%lantldr. Tablo 16 da 2000 ylnda bankaclk sistemi mevduatn yarsn satarken, 2001 ve 2002 yllarnda % 40 lara kadar geriledi%i görülmektedir. Ancak 2004 den itibaren mevduatn krediye dönüme oran artarak 2007nin ilk dokuz aynda % 77 ye ulat% görülmektedir. Tablo16: Yllara Göre Kredi / mevduat oranlar * 2003* 2004* Bankalarn kredi satarak kazanç sa%lamalar baarnn salt göstergesi olamaz kukusuz. Karla birlikte zarar riski de ayn oranda oldu%u göz önünde tutulacak olursa, kredilerin bir o kadar da faiz ve anapara olarak vadesinde geri dönülerini sa%lamak, varlk yönetimi baars olarak de%erlendirilir. 3.RSK YÖNETM Risk yönetimi, getiri, sermaye ve riski ilikilendiren, bunlarn arasnda optimum dengeyi kuran bir yaklam, bir yönetim tekni%i ve anlaydr. Risk yönetimi güçlü olan bankalar, aldklar kredi, piyasa ve operasyonel riskleri ayrntl olarak inceler, olas krizlerde kayplar daha önceden belirleyerek önceden önlemler alrlar, aldklar risk ile kazançlar karlatrp, riske de%ip de%meyece%inin de%erlendirmesini yaparlar. Bankaclkta risk yönetimi anlaynn yadsnamaz önemi, son yllarda finansal sektörde yaanan krizler sonucu giderek artmtr (Karacan, 2001,32) 3.1. Risk Unsurlar- Bankalarda varlk yönetimi sadece kredi riskiyle snrl kalmamaktadr. Bankaclk sektöründe risk unsurlar balca üç balk altnda ifade edilmektedir. Kredi riski Piyasa riski Operasyonel risk Bankalar; sermaye yaplar, sermaye yeterlilikleri, tadklar riskler ve genel uygulama kapsamlar hakknda kamuyu aydnlatmak durumundadrlar. Koullarn gere%i düzenleyici kurumlar, bankaclk sektörünü risk alc davranlardan alkoymak için var olan kurallar yetersiz görmülerdir. Yeni kurallar uluslar aras bir düzeyde BIS (Bank for International Settlements) ve onun bir parças olan Basel Komitesi tarafndan koyulmutur. (Active Aratrma Grubu, Ekim-Aralk 1999;16) 10

11 Basel II kriterleriyle uluslar aras anlamda belli güvenlik standartlarn sa%layabilmek amacyla ulusal bankaclk otoriteleri görevlendirilmi bulunmaktadr. Basel II, bankalarn sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve de%erlendirilmesine ilikin standartlar bütünüdür. Basel II içerisinde balca; sermaye yükümlülü%ünün hesaplanma yöntemleri, maruz kalnan risklerin yönetimi, sermaye yeterlili%inin de%erlendirilmesi, kamuya açklama, risk ölçüm yöntemleri ile kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk ölçüm yöntemleri gibi konular kapsamaktadr. (Kurt, 23) Sermaye yeterlili%inin tespitinde kullanlacak yöntemin belirlenmesinde risk yöneticilerinin ellerindeki seçeneklerin en iyilerinden biri geçmii iyi betimleyen yöntemin gelece%i de iyi betimleyece%i argüman oldu%u görülmektedir.(akan, 2007;68) Kredi Riski Pek çok banka için kredi riskinin en geni ve en görünür kayna% bankann açt% krediler olmakla birlikte, bir bankann faaliyetlerine ba%l olarak kredi riskini do%uran di%er baka etmenler de söz konusudur ki; bunlar hem bankaclk ve ticaret defterlerinde hem de bilanço ve bilanço d hesaplarda yer almaktadr. Bankalar gün geçtikçe krediler dnda da de%iik finansal enstrümanlara ilikin kredi riski ile kar karya kalmaktadrlar; örne%in interbank ilemleri, kabuller, ticaret finansman, döviz ilemleri, swap ilemleri, bonolar, opsiyonlar, vadeli ilemler, garanti ve kefaletler.(tbb, 1999; 2) Kredi riski yönetimi süreci kredilendirme standartlar ve içsel derecelendirme gibi temel unsurlar dikkate alarak, uygulamaya koyulduktan sonra üç önemli geliim aamas geçirmelidir: (Akol ve di%,2002;14) 1. Beklenen zararn belirlenmesi, hesaplanmas ve yönetilmesi, 2. Ekonomik sermaye ve kredi riskinin do%urdu%u riske maruz de%erin ölçülmesi ve yönetilmesi, 3. Risk ve getirinin ölçülmesi ve yönetilmesi Piyasa Riski Bilanço içi ve bilanço d hesaplarda bankalarca tutulan pozisyonlarda, finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur ve hisse senedi fiyat de%imelerine ba%l olarak ortaya çkan faiz oran riski, hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimaline piyasa riski denmektedir. (BDDK, 2001; 15) Bankalar yabanc para varlk ve yükümlülüklerinin yönetimine özel bir önem vermek durumundadrlar. Döviz kuru yönetimi yalnzca varlk yükümlülük toplam üzerinden yaplmamal, bunun yan sra yabanc paralarn türlerine göre alt da%lmlar dikkate alnmaldr.belli para birimleri cinsinden bankann net olarak ksa ya da uzun pozisyonda olup olmad%, döviz kuru riskinin boyutlarnn belirlenmesi açsndan önem tamaktadr. Sonraki aama ise bankann spot, forward ya da swap ilemleri aracl%yla net pozisyonlarndaki döviz ve vade uyumsuzlu%unu gidermeleri ve kendilerini hedge etmeleri gerekmektedir.(akpak, 1995;17) 3.3. Operasyonel Risk Operasyonel risk, insan hatasndan, sistem hatasndan, sistemin çökmesinden ve irket skandallarndan kaynaklanan kayp ve zararlardr. Basel Komite nin operasyonel risk üzerine gelitirmi oldu%u tanmlarda da belirtildi%i gibi, operasyonel risk; insan, sistem, süreç ve dsal faktörler olmak üzere 4 balk altnda incelenmektedir. (Teker ve Ülengin, Aralk 2005;14) 11

12 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi Operasyonel riskin ölçülebilmesi için elde yeterli veri ve olmas ve yeterli düzeyde bilgilendirme yaplmas gerekir. Operasyonel risk verilerinin risk ölçümü ve yönetimi sürecinde kullanlabilmesi için do%ru olma, tam olma, zamannda eriilebilir olma, detayllk ve incelemeye elverili olma gibi özelliklere sahip olmalar gerekir.(mazba, 2006;4) 4. BLANÇO DII LEMLER Uluslararas piyasalardaki krizlerden ve sonuçlarndan alnan ortak ders, uluslararas düzeyde risk yönetiminin çok daha önemle eli alnmas gerekti%i biçiminde olmutur. Dünyada esnek kur sistemine geçile birlikte 1970 li yllarda yükselen enflasyon oranlar döviz ve para piyasalarndaki dalgalanmalar artrmtr. Bu dalgalanmalara kar korunmak amacyla, finansal kurumlar, türev ürün ilemlerine balamlardr. (Akan;59) Özellikle 1980 li yllardan sonra de%iken faizli borç verme ilemlerinin a%rlk kazanmasyla birlikte, risklerin ortadan kaldrlmasna yönelik yeni finansal ürün ve teknikler gelimitir. (Erdo%an,1995; 40) Bankaclk sisteminde türev ürünleri, riske ba%l olarak türetilmi araçlardr. Risk gelecekle ilgili bir sorun oldu%una göre, gelecekteki olas bir tehlikeyle banka arasndaki bir ilikinin bugünden ba%lants söz konusudur. Yani türev ürünleri sonuçlar gelecekte netleerek iletme sonuçlarna yansyacak finansal güvence araçlardr. Bu iliki taraflar arasnda birer sorumluluk do%urmakta ve gelecekte sonucu netleecek olan bu sorumlulu%un muhasebe tekni%i içerisinde izlenmesi gerekmektedir. Yaklak son 25 yl içerisinde önemli derecede artan türev ürünleri ve bunlarn dahil oldu%u bilanço d ilemler ayrca izlenmeye alnm, yeni düzenlemeler getirilmeye balanmtr Bilanço D-.-.lemlerin S-n-fland-r-lmas- Bankalarn geleneksel bankaclk faaliyetlerinden uzaklaarak, daha yeni olarak adlandrlabilecek bilanço d ilemlere yönelmelerinin ardnda temel olarak ekonomik koullarn zorlayc oldu%u ortamlarda bankalarn, karllklarn korumak ve/veya artrmak amacyla yeni finansal ürünler bulmalar ya da bulunanlar uygulamaya koymalar, hem müteri hem de kendileri açsndan yükümlülüklerini azaltan, kar artran alanlara yönelmeleri vardr.( Aydn, A, 2000;71.) Bilanço d ilemler iki ana balk altnda toplanabilir B/LANÇO DII /LEMLER BORÇ ARAÇLARI TÜREV ÜRÜNLER/ TAAHHÜTLER TEM/NAT MEKTUPLARI FORWARD (FUTURES) SWAP OPS/YONLAR Borç Araçlar- Bilanço dnda izlenen ve klasik bankaclk ilevlerinden olan bu ilemler, garanti ve kefaletler olarak muhasebeletirilmektedirler. 12

13 Taahhütler, banka taahhüdü kullancsnn yüklendi%i bir ii gerçekletirmesinde finansman güvencesi sa%layan ilemlerdir. Böyle bir güvenceye karlk sa%layan bir ilemdir. Yani bir tür finansman sigortasdr. Böyle bir güvenceye karlk bankann ald% komisyon geliri kazanc olmaktadr. Bankann verdi%i güvence, ayn zamanda yüklendi%i finansal risk içermektedir. Yani taahhüdünü yerine getirmesi durumunda kullandrd% nakit tutar üzerinden faiz iletecektir. Gerek ileyen faizi ve gerekse anaparasn tahsil edebilmesi risk tamaktadr. Bu kredi riski nedeniyle bankalar taahhüt ilemlerini kredibilitesi yüksek müterilerine kullandrmaktadrlar. Teminat mektuplar ise, müterinin sözlemeye ba%land% bir edinimin yerine getirilece%ine dair üçüncü kiilere verilen garantidir.(aydn, A;66) Türev Ürünleri Vadeli ilemler olarak da adlandrlan türev ürünleri; a) Düzenli piyasalarda bulunan ve borsada ilem gören finansal araçlar (opsiyon, futures sözlemeleri) b) Tezgah üstü ilemler olarak adlandrlan ve düzenli piyasalar bulunmayan finansal araçlardr (swap, forward) (Gujuratti, 2000; 20) Forward sözlemesi, sözleme tarihinde belirlenmi bir fiyattan, sözleme konusu belirli miktardaki ekonomik de%erin (döviz, mal, menkul kymet gibi.) sözlemede belirtilen tarihte alnmas ya da satlmas konusundaki bir ilemdir. (Aksel,1995;37) Forward ileminde, sözlemede belirlenen vadeli kurlar, spot kurlardan do%al olarak farkldr. Vade sonunda, vadeli kur, spot kurdan yüksekse, aradaki fark prim olarak, e%er düükse iskonto olarak ifade edilmektedir. Swap sözlemelerinde ise, taraflar faiz ya da döviz gibi iki varl%n gelir akmlarn gelecekte belli bir tarihte de%ime konusunda anlamalardr(aydn A; 67) Swap sözlemelerinin katlmc taraflar son kullanclar ve araclar olarak ikiye ayrlmaktadr. Son kullanclar, ekonomik ve mali nedenlerle faiz ve döviz riskini azaltmak amacyla swap ileminin taraf olurken, araclar ise, komisyon ücreti almak ya da ticari kar elde etmek için sözlemenin di%er taraf olurlar. (Akay, 2002; 34) Opsiyon sözlemeleri, bir tarafn kar tarafa belirlenmi koullar altnda bir varlk satmak yada ondan bir varlk satn almak hakkn düzenleyen sözlemelerdir. Opsiyon sözlemeleri alc için bir hakk, satc için ise bir yükümlülü%ü temsil eder. Opsiyon alcs için (en olumsuz koullarda bile) maksimum zarar ödedi%i prim tutar ile snrlyken, opsiyon satcs için maksimum kâr tahsil etti%i prim tutar ile snrl, ama zarar ise snrsz olmaktadr. (Uyank,1997; 85) 4.2. Türk Bankac-l-k Sisteminde Bilanço D-.-.lemler Türk bankaclk sektöründe de, dünyadaki gelimelere paralel olarak bilanço d ilemlerin pay giderek artmtr. Ancak banka muhasebesi sistemi gere%ince zaten borç araçlar olarak snflandrlan teminatlar ve garanti mektuplar bilanço d ilemler olarak muhasebeletirilirken, 1980 li yllardan sonraki de%iim sürecinde türev ürünler finans piyasalarna girdikten sonra, giderek yüksek tutarlarla bilanço d ilemlerde yerini almaya balamdr. Tablo 17: Toplam Aktif ve Bilanço D Yükümlülükler Tutarlar ( YTL) * 2003* 2004* Toplam

14 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi Aktifler Bilanço D Yükümlülükler Kaynak: tablo verileri adresinden indirilen bilançolardan oluturulmutur ylnda itibaren aktif toplamn ( milyon $) aan bilanço d ilemler( milyon $), tablo17 de görüldü%ü gibi yalnzca 2001 kriz döneminde aktif toplamnn altnda bir tutara inmitir. Ancak, 2002 ten itibaren, özellikle 2005 yln takip eden dönemlerde bankaclk sektörünün bilanço d yükümlülüklerinin inanlmaz bir art görülmektedir Tablodaki veriler ekil 2 deki gibi grafike dönütürüldü%ünde bilanço d yükümlülüklerin aktif toplamlarna kar büyüklüklerini kyaslamak daha kolay olacaktr. ekil 4: Bilanço d yükümlülükle ve Toplam Aktifler * 2003* 2004* Toplam Aktifler Bilanço D+,+ Yükümlülükler Kaynak: tablo verileri adresinden indirilen bilançolardan oluturulmutur. Son 7 yllk geliim 2000 yl baz alnarak izlenecek olursa tablo 2 deki art yüzdeleri ile ekil deki seyir ortaya çkmaktadr. Tablo18 : Toplam Aktif Bilanço D Yükümlülüklerin E%ilim Yüzdeleri * 2003* 2004* Toplam Aktifler (%) Bilanço D-.- Yükümlülükler(%) Bilanço d yükümlülüklerin banka sektörünün toplam aktifine göre e%ilim yüzdeleri analiz yapld%nda 2000 ylna göre aktif toplam 2006 da 4,66 kat artarken, bilanço d yükümlülükler 44,83 kat artmtr. Sadece 2007 ylnn ilk dokuz ay itibariyle sektörün aktif toplam 100 e göre 505 orannda,, bilanço d ilemler de 4276 orannda artmtr.(tablo 18) ekil 5: Toplam Aktif ile Bilanço D Yükümlülüklerin E%ilim Yüzdeleri Grafi%i 14

15 * 2003* 2004* Toplam Aktifler% Bilanço D+,+ Yükümlülükler% Kaynak: tablo verileri adresinden indirilen bilançolardan oluturulmutur. Son 7 yllk geliim 2000 yl baz alnarak izlenecek olursa tablo 2 deki art yüzdeleri ile ekil 5 deki seyir ortaya çkmaktadr. Grafikten, bankaclk ilemlerinin, bilanço içi ilemlerin kararl, ancak yava bir seyirle art gösterirken 2005 ylndan itibaren bilanço d yükümlülüklerin artt% izlenmektedir. Tablo 19: Bilanço D Yükümlülükler/Toplam Aktifler oran * 2003* 2004* %101 %53 %107 %140 %167 %1037 %973 %856 Yukardaki de%erlendirmeler bilanço d yükümlülükler / toplam aktif oranndan da do%rulanmaktadr. Bankaclk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Haziran 2007 tarihli 3 aylk Finansal Piyasalar Raporu nda 2006 ve haziran 2007 dönemine ait de%erlendirmede, Bilânço d ilemlerin hacminin Haziran 2007 dönemi itibaryla toplam 344,5 milyar YTL düzeyine yükseldi%i, yln ikinci çeyre%inde toplam aktifler %3,6 orannda artarken; bilânço d ilemlerin hacmindeki art %12,7 orannda gerçekleti%i ifade edilmektedir. Gruplar itibaryla da%lm analiz edildi%inde yln ikinci çeyre%inde özellikle kalknma ve yatrm bankalarnn (tablo 20) bilanço d ilemlerinde önemli bir art oldu%u ve bu durum, söz konusu banka grubunun türev ilem hacminde meydana gelen büyük artla açklanmaktadr.(bknz BDDK,Haziran 2007;74-75) Tablo 20: Bilânço D /lemler Milyar YTL Bilançoya oran (%) Toplam /çinde Pay Haz.07 Ara. 05 Haz. 06 Ara. 06 Mar. 07 Haz. 07 Ara. 05 Haz. 06 Ara. 06 Mar. 07 Haz. 07 Mevduat B. 191,3 237,5 257,6 284,6 317,6 49,8 53,9 86,9 58,8 63,6 92,2 Gynkd. Kredi 63, ,0 76,7 16,4 17,3 25,3 15,7 15,3 84,6 ve Yük Taahhütler 128,2 161,4 182,6 208,6 241,0 33,4 36,6 61,6 43,1 48,2 94,9 Kalk-n. ve 7,6 11,1 7,3 8,2 12,1 59,1 74,9 47,6 50,1 70,1 3,5 Yat. B. Gynkd. Kredi 1,7 1,9 2 2,1 2,3 13,2 12,8 13,0 12,6 13,4 2,6 ve Yük Taahhütler 5,9 9,2 5,2 6,1 9,8 45,9 62,1 33,9 37,4 56,7 3,9 Kat-l-m B. 7,1 10,6 12,5 13,0 14,7 71,4 86,3 90,9 87,5 95,8 4,3 15

16 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi Gynkd. Kredi 5,7 7,8 9,7 10,1 11,6 57,3 63,5 70,5 68,2 69,1 12,8 ve Yük Taahhütler 1,4 2,8 2,8 2,9 3,1 14,1 22,8 20,4 19,3 26,6 1,2 Toplam 206,0 259,3 277,4 305,7 344,5 50,6 55,5 55,5 59,3 64,5 100,0 Gynkd. Kredi 70,6 85,8 86,7 88,2 90,6 17,4 18,4 17,3 17,1 17,0 100,0 ve Yük Taahhütler 135,4 173,5 190,7 217,6 253,9 33,3 37,1 38,2 42,2 47,6 100,0 Kaynak: BDDK; 75 ekil 6: Türev /lemlerin Geliimi Kaynak: BDDK; 76 Yine BDDK nn ayni döneme ait raporunda türev ürünlerinin getirileri analiz edilerek sektördeki katma de%eri incelenmitir. Rapora göre türev ilemler türler itibaryla incelendi%inde Haziran 2007 de en fazla pay %66,1 ile swap ilemlerin ald%, opsiyon ilemlerinin %35,3 pay ile ikinci srada yer ald% görülmektedir(ekil 6) yl bandan itibaren türev ilemlerden zarar edilmektedir. Haziran ay itibaryla türev ilemlerden kaynaklanan zarar 0,6 milyon YTL düzeyindedir yl bandan itibaren swap ilemlerinden zarar; forward ilemlerinden ise kâr edilmektedir (ekil 7). ekil 7: Türev /lemler Baznda Kârllk 16

17 Kaynak: BDDK; 76 Tablo 21:Nazm Hesaplar Bilanço d yükümlülükler en son 2007 itibariyle baklacak olursa, 2006 ya göre yüzde 42 orannda artarak 350 milyar YTL ye, emanet ve rehinli kymetler ise yüzde 8 orannda artarak milyar YTL ye yükselmitir. Böylece toplam nazm hesaplar yüzde 10 orannda artarak milyar YTL olmutur. (BDDK, 2007a:xiv) Bilanço D-.-.lemlerin Muhasebe TekniLi Aç-s-ndan DeLerlendirilmesi Banka muhasebesinde bilanço d yükümlülükler, bilanço d hesaplar snfnda izlenmektedir. Bilanço d ilemler balca; garanti kefaletler, taahhütler, türev-finans araçlar ve rehinli mallar olmak üzere dört temel gurupta de%erlendirildi%inde 2002 ylndan bu kalemler arasnda en küçük paya türev ürünlerinin sahip oldu%u görülmektedir. Tablo 22 de 2002 yln takip eden 5 yllk sürede mutlak de%er olarak tüm kalemlerde art izlenmektedir. Ancak bunlarn arasnda 2007 yl itibariyle en büyük artn türev ürünlerinde oldu%u, yllara göre art oranlarnn izlendi%i Tablo 23 de görülmektedir ylna göre eylül 2007 itibariyle türev ürünlerinde ki art % 50,68 olmutur. Bu art türev ürünlerini mutlak büyüklük olarak rehinli mallardan sonra ikinci büyüklük srasna getirmitir. Tablo 22: Bilanço d ilemlerin da%lm Bilanço D+,+.,lemler Garanti Kefaletler Taahhütler Türev, Finans Araçlar Rehinli Mallar TOPLAM Kaynak: Toplu Mali Tablolar: Tablo23: Bilanço d kalemlerin yüzde artlar Bilanço teminatlar taahhütler türev ürünler rehinli toplam 17

18 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi d+,+ mallar kalemler ,25 33,95 50,68 4,07 5, ,76 19,44 61,06 13,60 14, ,41-19,77 69, ,15 702, ,43 58,88 13,69 54,13 46, ,04 19,38 34,83 67,47 53,55 Kaynak: Toplu Mali Tablolar: Türev ürünleri bankalar tarafndan hem risk yönetim arac hem de bir kazanç kayna% olarak kullanlabilirken, yukarda görüldü%ü gibi bir zarar nedeni de olabilmektedir. Yani risk tamaktadr. Bankalarn bilanço d yükümlülüklerine, bilanço toplamlaryla orantl bir snrlama getirilmedi%i sürece riskin boyutu daha da artacaktr. Aktifteki varlklarn rasyonel ve karl biçimde yönetimi sorumlulu%u, zarar etme riski bir anlamda bilanço büyüklü%üyle snrldr. Çünkü bilanço, kaynaklar (pasif) ksmyla varlklar üzerindeki taraflarn haklarn, varlklar da banka iletmesinin taraflara kar sorumlulu%unu yüklendi%i de%erlerin büyüklü%ünü matematiksel eitlik içerisinde gösteren bir tablodur. Banka yönetimi, bankaclk ilke ve tekni%i çerçevesinde aktifteki varlklarn yönetimiyle kâr amaçlamaktadr. Kar ya da zarar muhasebede bir dönem sonucu olarak iletmenin özkaynaklarn do%rudan etkileyen unsurlardr. Kar ya da zarar unsurlarnn, ait oldu%u faaliyet gurubu içerisinde, hangi varlklarn yönetimine ba%l gerçekleti%ini bilmek, hem kriz yönetimi açsndan önemlidir, hem de yönetimin temel görevidir. Oysa bilanço d ilemlerin sonuçlar (kazanç ya da kayp) dönem sonucu toplamnda yerini ald%nda, bu sonuç salt yönetilen aktif toplamnn sonucu de%ildir. Hele bilanço d ilemlerden zarara u%ranld%nda, dönem sonucu kâr bile olsa, özkaynaklar ve aktif toplam bilanço d ilemlere ait zararlar kadar kayba u%ram demektir. Finansal muhasebe sistemi içerisinde nazm hesaplarda izlenen yükümlülüklerle ilgili sonuçlarn olumsuz olarak varlk hesaplarna yansmas ve özkaynaklar olumsuz etkilemesi her zaman olasdr. Ancak bu, di%er sektörlerde bilanço toplamn aacak tutarlara ulamamaktadr. Aktifi riske kar korumak için bir araç olarak kullanlan türev ürünlerinin bilanço d ilemler içindeki paylarnn büyümesi, kendisini bal bana bir risk unsuru haline getirmektedir. Türev ürün kullanm özellikle spekülatif amaçl yapld%nda risklilik artmaktadr. (Kurt;55) Bilanço D-.-.lemlerle lgili Düzenlemeler Bankaclk mevzuatndaki düzenlemeler, bilanço d ilemleri de kapsamak üzere yabanc para ilemlerine ve sermaye yeterlili%ine ilikin olmak üzere iki gurupta de%erlendirilebilir. Bu konularda ilgili yaynlanan tebli%i ve genelgelerle bilanço d yükümlülükler baz rasyolarn kullanlmasnda dikkate alnmaya balamtr. Yabanc para ilemlerine ilikin olarak kullanlan rasyolardan Yabanc Para Net Genel Pozisyon / Sermaye Taban standart rasyosunda, yabanc para repo alacaklar ve vadeli döviz alm taahhütleri (forward döviz ve swap para almlar)döviz varlklar arasnda, yabanc para repo borçlar ve vadeli döviz satm taahhütleri (forward döviz ve swap para satmlar) yabanc para yükümlülükleri arasnda saylmaktadr. Yine döviz yönetim pozisyon yönetimi ile ilgili likidite rasyosun un hesaplamasnda TC.Merkez Bankas nn I-M sayl Genelgesi ne göre tanmlanm bilanço d ilemler, yükümlülüklerde yer alan vadelerine üç ay kalm, kabul kredilerinden borçlar, akreditif taahhütlerinden borçlar ve teminatsz prefinansman kredi borçlarndan olumaktadr. (Aydn,A;75) Döviz pozisyon ile ilgili döviz varl%klar%/döviz yükümlülükleri orannn hesaplanmasnda kullanlan döviz varlklar içerisinde vadeli döviz almlar, swap para almlar, di%er türev enstrümanlarla ilgili nazm hesaplarda izlenen döviz almlar/ 18

19 alacaklar saylrken, bunlarn satm ileminden kaynaklanan yükümlülükler de döviz yükümlülüklerini oluturmaktadr. Uluslar ars bankaclk sistemini riske kar koruma amaçl olarak yeniden düzenlemeler içeren Basel II, bankalarn sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve de%erlendirilmesine ilikin standartlar bütünüdür (Kurt;23). Nitekim Basel II de sermaye yeterlilik oran % 8 oran en düük oran belirlenmitir. Sermaye yeterlilik rasyosu olarak ifade edilen sermaye taban%/ risk a-%rl%kl% varl%klar, gayri nakdi krediler ve yükümlülükler standart rasyosu konsolide bazda en az % 8 orann vermesi gerekmektedir. Gayri nakdi krediler, garanti ve kefaletler, taahhütler ve döviz ve faiz haddi olarak guruplandrlm dolaysyla sermaye ile yükümlülük arasndaki iliki de%erlendirilmektedir. Gayri nakdi kredi ve yükümlülüklerle %20, % 50 ve % 100 olarak risk snflarna ayrlarak a%rlandrlmakta ve riski azaltmak için, e%er sermaye artrlmazsa, yükümlülüklerin (bilanço d ilemler) azaltlmasna gidilecektir (Aydn,A;76). Dolaysyla bankalar; ya bilanço d ilemlerini sermayelerine göre, ya da sermayelerini bilanço d ilemlere göre ayarlayarak riski minimize edeceklerdir. Finansal tablo kullanclarn, finansal araçlarn, finansal duruma, performansa ve nakit akmlarna olan etkisi konusunda bilgilendirmek, finansal araçlardan kaynaklanan riskler ve bunlarn yönetimi hakknda açklamalar yapmak amacyla Muhasebe Standartlar yaymlanmtr. TMS 30, TMS32 ve TMS 39 balca konuyla ilgili açlma ve düzenlemeler getirmektedir. Ancak tüm bunlara karn, bilanço d yükümlülüklerin ayrntl analizlerini yapmaya olanak sa%layacak finansal tablo düzenlemesi ve alt yapsnn hazrland%n söylemek güçtür. SONUÇ: Türk bankaclk sektörü bilgi iletiim ça% de%iimi süreci içerisinde ister istemez yerini almtr. Bu de%iim ticareti serbestletirmi, snr ötesine tam, ulusal sermaye kavramn ve kimli%ini de%itirmitir. Nitekim son yllarda bankaclk sektöründe birçok bankann yabanc yatrmclara satyla ulusal bankalarn, artk uluslar aras para piyasalarna tam entegre olduklarn söyleyebiliriz. Bilanço d yükümlülüklerle ilgili geliim tüm dünyada oldu%u gibi, belki biraz daha gecikmeli de olsa ulusal bankaclk sistemimiz içinde çok büyük oranlara ulamtr. Aktifin tad% riskten kaçnmak ve kazanç sa%lamak gibi pozitif amaçl türetilerek finans sistemine giren türev ürünler bankalara belki gerçekten kazançlarn artrc etki sa%lamaktadrlar. Ancak kâr ile risk arasndaki do%rusal ba%lant göz ard edilmemelidir. Gerçi bankaclk sektöründe kullanlan baz rasyolarda bilanço d ilemlerle ilgili de%erler kullanlarak ölçek getirilmek suretiyle sermaye tutarlar veya bilanço d ilemleri dolayl olarak snrlandrlmaktadr. Bankalarn bilanço d ilemler aktif toplam içerisinde yer almazken, sonuçlar gelir tablosunda ve dönem kar olarak özkaynaklar içerisinde yer almaktadr. Bu da karllk ve faaliyet analizinde gerçek de%erlendirmelerin yaplmasna engel olmaktadr. Her ne kadar getirilen muhasebe standartlaryla tam açklama ilkesi yerine getirilmeye ve mali tablo kullanclar aydnlatlmaya çallsa da, hesap planlarnda gereken uyumlatrma yaplmamtr. Gelir tablosunda bilanço d yükümlülüklerle ilgili kâr ve zararlar, bilanço d kalemler itibariyle izlenebilmelidir. Bu sözkonusu bilanço d ilemle ilgili yüklenilen riski de%erlendirilmesi ve risk yönetimi baarsnn ölçümü için kullanlabilecek veriler sa%layacaktr. Sonuç olarak, bilanço d ilemlerin 900 lü (nazm) hesaplarda artk bir muhasebe tekni%inin gere%idir ve gelene%i olmutur. Bilanço d ilemlerin sonuçta sa%lad% kazançlar belli ölçüde olurken, kayplar çok daha büyük ölçüde olabilmektedir, (teminat 19

20 Türk Bankac%l%k Sisteminde Bilanço D%)% )lemler ve Muhasebe Tekni-i Aç%s%ndan De-erlendirilmesi ve kefaletlerin yerine getirilmesi durumunda). Bilanço d ilemlerin yüklendi%i riski, bilanço bünyesine tayabilecek muhasebe teknikleri üzerinde düünülmesi gerekse de, imdilik, bilanço d ilemlerin dönem kâr ya da zarar içerisindeki paylarn de%erlendirebilmek için gerekli hesap düzeninin oluturulmas yarar sa%layacaktr. KAYNAKÇA: Active Aratrma Grubu,(1999) Yirmibirinci Yüzy-lda Finansal Riskin Ölçülmesi Aktive Finansa Dergisi, Ekim-Aralk AKAN,Burak, (2007); Piyasa Riski Ölçümü Bankac-lar Dergisi Say 61, Eriim Tarihi: ; AKAY Hüseyin, (2000); Türev Ürünlerinde Swap.lemleri ve Muhasebele.tirilme lkeleri (içinde Selvi )Muhasebe Bilim Dünyas Dergisi.Cilt, 4.Say 3. AKOL ve Di%.(2004); Bankalarda Kredi Riski Yönetimi, Eriim Tarihi: ; AKPAK, Sudi (1995) Uluslar aras- Bankac-l-k ve Finansal Sistemler, /stanbul AKSEL, H.Aye Eyüpo%lu, Risk Yönetim Arac Olarak Futures Piyasalar, SPK Yaynlar,No:21, Ankara, 1995.S.37) AYDIN,Aydan, (2000); Bilanço D-.-.lemler, Bankaclk Dergisi, say 34, Eriim Tarihi: ; %B1%20%C4%B0%C5%9Flemler.doc AYDIN Nurhan, (2004) Sermaye Piyasalar- ve Finansal Kurumlar. A.Ü.Yaynlar, Ankara, BDDK( 2007);Finansal Piyasalar Raporu, say 6, Eriim Tarihi: 15,12,2007; iran_2007_26_10_2007.pdf BDDK (2007a); Finansal Piyasalar Raporu say 7, Eriim Tarihi: 15,12,2007; internet_ pdf () BDDK,(8 ubat 2001); Bankalar-n ç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk-nda Yönetmelik ERÇEL, Gazi (2000); Küreselle.me Ve Uluslararas- Finansal Geli.meler 17 nci Asya Bankalar BirliLi Genel Kurulu, , /stanbul, Eriim Tarihi : ; ERDO]AN, Niyazi;(1995)Uluslar aras /letmelerde Mali Risk ve Yönetimi & Ça%da Finansman Teknikleri, Ankara GUJURATTI Paul,(2000) Markets and Implementations, McGraw KARACAN, Ali /hsan (2001); Bankac-l-k ve Kriz, Creative yaynlar, /stanbul Kredi Riskinin Yönetimine li.kin lkeler, Eriim Tarihi: ; KURT, Gülüzar, (2007)Basel II: Genel DeLerlendirme,KOB ler ve Muhasebe Uygulamalar- Üzerindeki Etkileri,/zmir SMMM Odas Ayan Matbaaclk./zmir 20

Türk Bankacılık Sisteminde Bilanço Dışı İşlemler Ve Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Türk Bankacılık Sisteminde Bilanço Dışı İşlemler Ve Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Türk Bankacılık Sisteminde Bilanço Dışı İşlemler Ve Risk Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi K. Şevket SAYIN 1 Alınma Tarihi: 04.2008, Kabul Tarihi: 06.2008. Özet Küreselleşme ile birlikte başlayan uluslar

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler

Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Hisse Senedi / Sektör Görünümü 08/02/2011 Bankacılık Sektörü: Aylık Gelimeler Bilançolar zorlu bir yıla hazırlanıyor Bankacılık sektörü Aralık ayında 1.564 milyon TL net kar elde etti. BDDK nın yayımladıı

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /0/01 Kredi mevduat spredleride geçen aya göre iyileme görülüyor Toplam krediler bir miktar geriledi. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Mayıs ayı verileri sektör görünümü için olumlu 30/06/2015 Mayıs ayında sektör karlılıı güçlü toparlandı. BDDK nın açıkladıı verilere göre Mayıs ayında Türk bankacılık sektörü

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.06.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı