AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. Şirket in ilişikteki 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu başka bir denetim şirketi tarafından incelenmiş ve olumlu görüş bildirilmiştir. Görüşümüze göre, yukarıdaki paragrafta söz konusu edilen mali tablolar Aktif Finans Factoring A.Ş. nin 31 Aralık 2000 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 12 Ocak 2001, (Bilanço dipnotları , 11.3, 20 ve 34 için 9 Şubat 2001) CEVDET SUNER DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ Işık Yaşa Sorumlu Ortak, Başdenetçi 31 Aralık 2000 ve 1999 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası)

2 Sayfa No: 2 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi (Şirket) Türkiye ve yurtdışında endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmetleri sunmaktadır. Şirket, aynı tüzel bir kuruluşa ilişkin olmaları halinde kabili rücu faktoring işlemleriyle ilgili faktoring alacaklarını ve faktoring borçlarını mali tablolarda net bazda gösterme ilkesini benimsemiştir. 31 Aralık 2000 ve 1999 tarihleri itibariyle bu şekilde faktoring alacaklarıyla netleştirilen faktoring borçlarının tutarı sırasıyla 22,114,019 TL ve 5,826,984 TL dir. 2 Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar: 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, Şirket in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri bin TL nominal değerde 10 milyar adet (1999: 4 milyar 999 milyon 749 bin 300 adet) hisseden meydana gelmiştir. Şirket in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Pay Pay Pay Pay Adı Oranı Tutarı Oranı Tutarı Halka arz edilen % ,481,812 % ,740,654 Birleşik Türk Körfez Bank A.Ş. % ,585,004 % ,792,503 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. % ,728 % ,864 Osmanlı Bankası A.Ş. % ,728 % ,864 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. % ,728 % ,864 % ,000,000 % ,999,749 Şirket in halka arz edilen hisselerinin 2,554,996 TL tutarlık kısmı Birleşik Türk Körfez Bank A.Ş. yatırım portföyünde tutulmaktadır. 3 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar: Yönetim Kurulu üyeleri A grubu hisse senedi sahibi ortakların göstereceği adaylar arasından seçilir. 4 Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıt sermaye tutarı: Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 25,000,000 TL (1999: 5,000,000 TL) tutarındadır. 5 Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları: Şirket in ödenmiş sermayesi, 18 Eylül 2000 tarihinde 1,250,000 TL si bedelli, 3,750,000 TL si bedelsiz (3,697,316 TL si yedeklerden, 19,287 TL si yeniden değerleme fonundan, 3,607 TL si ise emisyon priminden, 29,790 TL si ise iştirak değer artış fonundan karşılanmıştır) olmak üzere toplam 5,000,000 TL artırılmıştır. 6 Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:

3 Sayfa No: 3 7 Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: 12 Kasım 1999 ihraç tarihli ve 1,000,000 Euro tutarındaki finansman bonosu 10 Mayıs 2000 tarihinde itfa edilmiştir. 8 Cari dönemde duran varlık hareketleri: 2000 ve 1999 yıllarında duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 43,164 40,182 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti (48,170) (20,292) c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: - Varlık maliyetleri (+) 153,031 55,085 - Birikmiş amortismanlarda (-) (43,100) (24,575) 9 Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 10 Şirket in ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi: 31 Aralık itibariyle, Şirket in ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir: Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar 1) Ortaklar Ticari Diğer Ticari Diğer Ticari Diğer Ticari Diğer Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş. -- 8,118, ,218, ,585, Türkiye Garanti Bankası A.Ş , ,585, , ,950,176 Osmanlı Bankası A.Ş ) Bağlı Ortaklık Aktif Finansal Kiralama A.Ş , ,601,379 3) İştirak Garanti Finansal Kiralama A.Ş , Ayrıca, ortaklara temettü borçları 31 Aralık 2000 itibariyle 151 TL dir (1999: 155 TL). 11 Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri; bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler; bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri: 11.1 Mali Tabloların Sunuluş Şekli:

4 Sayfa No: 4 Şirket, mali tablolarını yürürlükteki ticari ve mali mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) tebliğleri ve ilgili açıklamalarındaki ilke ve kurallara (bundan sonra SPK tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır) uygun olarak hazırlamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen tebliğler faktoring şirketleri tarafından uygulanması gereken muhasebe ve raporlama prensiplerini içermemektedir. Bunların yokluğunda, işletmenin içinde bulunduğu sektörde sözkonusu işletme büyüklüğü için yaygın olarak kullanılan veya uluslararası genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla, ilişikteki mali tablolar, yürürlükteki ticari ve mali mevzuata uygun olarak tutulan yasal kayıtlar esas alınarak hazırlanmış ve mümkün olabileceği ölçüde SPK nın raporlama prensiplerine bağlı kalınarak sınıflandırılmıştır Önemli Muhasebe İlkelerinin Özeti: İlişikteki mali tabloların hazırlanışında takip edilen ana muhasebe ilkeleri aşağıda belirtilmiştir: Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar : Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar kullanılarak yeniden değerlemeye tabi tutulmuş maliyet bedelleri ile belirtilmiştir. Amortisman, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların yeniden değerlemeye tabi tutulmuş maliyet bedelleri üzerinden, Türk vergi kanunları dahilinde normal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıştır. Diğer maddi duran varlıkların tamamı özel maliyet bedellerinden oluşmaktadır. Özel maliyet bedelleri ise kira kontratının kalan ömrüne göre amortismana tabi tutulmaktadır. Uygulanan amortisman oranları aşağıda belirtilmiştir: Taşıt Araç ve Gereçleri %20 Döşeme ve Demirbaşlar %20 Diğer Maddi duran Varlıklar %20-33 Maddi Olmayan Duran Varlıklar %20 Tamir ve bakım harcamaları, masraf yapıldığı tarihte ilgili masraf hesabına intikal ettirilmektedir. Sabit kıymetlerin ömrünü arttıran harcamalar aktifleştirilmektedir Finansal Duran Varlıklar: Raporlama açısından, Şirket in, direk veya dolaylı olarak, hisselerine ve/veya yönetimine %50 ve üzerindeki oranlarda katıldığı şirketler Bağlı ortaklık ; ve %10 ila %49 oranlarında katıldığı şirketler ise İştirak olarak nitelendirilmektedir. %10 un altında iştirak edilen şirketlerdeki yatırımlar ise Diğer finansal duran varlıklar içinde gösterilmektedir. Finansal duran varlıklar maliyet bedelleri ile gösterilmektedir. Alınan bedelsiz hisseler ise nominal değerleri ile Finansal duran varlıklar ve İştirakler değer artışı, hesaplarına kaydedilmektedir Menkul Kıymetler 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle, kamu kesimi tahvil, senet ve bonolarının değerlemesinde elde etme maliyeti esas alınmıştır. Dönem sonu itibariyle hesaplanan faiz reeskontları ilişikteki bilançoda menkul kıymetler kaleminde yansıtılmıştır.

5 Sayfa No: 5 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle ise SPK nın 26 Ocak 2001 tarih ve MSD-10/ sayılı yazısı uyarınca kamu kesimi tahvil, senet ve bonolarının değerlemesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır: Borsada işlem gören menkul kıymet kıymetlerin bilanço tarihinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları üzerinden değerlenmiştir. Borsada işlem görmekle birlikte bilanço tarihinde borsada alım satıma konu olmayan menkul kıymetlerin son işlem günündeki ağırlıklı ortalama fiyatları fiyatları üzerinden değerlenmiştir. Borsada işlem görmeyen menkul kıymetlerin ise T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan fiyatları üzerinden değerlenmiştir Yabancı Para Birimi Kalemleri: Dönem içerisinde yabancı para birimi bazındaki işlemler, işlem tarihinde geçerli olan döviz kurundan Türk Lirası na çevrilmiştir. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki varlıklar ve kaynaklar, bilanço tarihindeki TCMB döviz kurları kullanılarak Türk Lirası na çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur farkları dönem karının belirlenmesinde hesaba alınmıştır Kıdem Tazminatı Karşılığı : Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, azami TL (1999: TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır. Şirket, kıdem tazminatı yükümlülüğünün tümü üzerinden karşılık ayırmıştır Gelir ve Gider Tahakkuku : Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre gelir tablosuna yansıtılmaktadır Muhasebe politikalarında önceki yıllara göre olan değişiklik: 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle kamu kesimi tahvil, senet ve bonolarının değerleme yönteminde yukarıda not te de belirtilen değişiklik yapılmıştır. 12 Tebliğin 1 no lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 1 Ocak 2001 tarihinden geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı TL olarak açıklanmıştır. 13 Tebliğin 2 no lu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır): 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle toplam 506,975 TL tutarında Şirket aleyhine açılmış olan iki adet alacak davası bulunmaktadır. Sözkonusu tutar 1999 yılının ikinci yarısında açılan iki ayrı davadan oluşmaktadır. Şirket yönetimi Şirket avukatının görüşü doğrultusunda faktoring alacaklılarının her iki davada da vaki factoring işleminde garanti fonksiyonunu kaldıran nitelikteki kötü davranışlarından dolayı bu davaların

6 Sayfa No: 6 Şirket lehine sonuçlanacağını belirtmekte ve herhangi bir zarar doğacağını düşünmemektedir. Bu nedenle 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarda konuyla ilgili bir karşılık ayrılmamıştır. 14 İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: 15 Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, Şirket, kullanmış olduğu 4,136,649 TL tutarındaki krediye karşılık toplam 5,160,000 TL tutarındaki nominal ve 4,604,060 TL kayıtlı değerli devlet tahvillerini teminat olarak kredi alınan kuruluşa vermiştir. 16 Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, kasa, kıymetli evrak ve maddi duran varlıklara ilişkin toplam sigorta kapsamı 1,343,789 TL dir (1999: 550,521 TL). 17 Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle Şirket, factoring alacaklarına karşılık sırasıyla 22,555,857 TL ve 115,510 TL (1999: 9,252,489 TL ve 4,717 TL ) tutarında müşteri çek ve senetleri; sırasıyla 3,325,336 TL ve 3,142,870 TL (1999: 1,380,967 TL ve 711,948 TL) tutarında teminat çek ve senetleri; ve 85,000 TL (1999: 85,000 TL) tutarında ipotek almıştır. Ayrıca, ihracat işlemlerinden doğan ve muhabirler vasıtasıyla gerçekleştirilen faktoring alacakları muhabirlerin garantisi altındadır. 18 Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: Şirket 22 Aralık 2000 tarihinde 1 adet forward işlemi yapmıştır. Söz konusu forward işleminin konusunu Euro karşılığı Amerikan Doları satmak oluşturmuştur. Forward işleminin vadesi 5 Ocak 2001 ve işlem tutarı ise 413,448 Euro karşılığı 380,000 Amerikan Doları dır. Şirket, yapmış olduğu finansal kiralama işlemleri dolayısıyla toplam 283,405 TL anapara ve faizi önümüzdeki dönemlerde ödeyecektir. 19 Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, Şirket in 12,270 TL (1999: 5,000 TL) tutarında bloke mevduatı vardır. 20 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi : Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları hesabı 2001 yılı vadeli devlet tahvillerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle menkul kıymetler hesabında yer alan 5,662,939 TL değerindeki tahviller not te yer alan değerleme metodlarına göre piyasa değeri ile değerlenmişlerdir. Sözkonusu menkul kıymetlerin maliyet bedellerine göre değerleri 6,489,172 TL dir.

7 Sayfa No: 7 Şirket in ayrıca 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle 2 Ocak 2001 vadeli ve 95%-171% faiz oranı aralığında sırasıyla toplam 15,882,284 TL alış ve 16,295,438 TL taşınan değerinde geri satım taahhütlü menkul kıymetleri bulunmaktadır. Finansal duran varlıklar maliyet bedelleri ile gösterilmiştir ve bu hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmemektedir. 21 Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: 22 Mali tablolardaki Diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları: Diğer Maddi Duran Varlıklar 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, Diğer maddi duran varlıklar özel maliyetlerden oluşmaktadır. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, Diğer maddi olmayan duran varlıklar software yazılımı, telefon tesisi ve lease line hattından oluşmaktadır. 23 Diğer Alacaklar ile Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar hesap kalemleri içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları: 24 Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak karşılıkları tutarları ve bunların borçluları: 25 Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılıkları tutarları: 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle, vadesi gelen alacaklar için ayrılan Şüpheli alacaklar karşılığı tutarı 188,850 TL dır (1999: 190,905 TL). 26 İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü ile iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları: İştirak İştirak Tutarı Oranı Tutarı Oranı

8 Sayfa No: 8 Bağlı Ortaklık Aktif Finansal Kiralama A.Ş. 496,500 % ,500 %99.30 İştirak International Factors Group S.C. 1,842 % Garanti Finansal Kiralama A.Ş. -- 4,697,999 % ,342 5,194,499 Aktif Finansal Kiralama A.Ş, 1 Ocak 31 Aralık 2000 mali döneminde SPK tarafından yayınlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hazırlanmış mali tablolarında sırasıyla 2,246,841 TL ve 1,796,188 TL dönem karı ve net dönem karı elde etmiştir. Şirket in Garanti Finansal Kiralama A.Ş. de sahip olduğu 5,650,000 TL (1999: 4,697,999 TL) tutarındaki iştiraki 15 Aralık 2000 tarihinde 8,091,121 TL karşılığı Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş. ye satmış ve karşılığını nakden almıştır. Bu işlemden elde edilen 2,441,121 TL tutarındaki gelir diğer olağanüstü gelirler ve karlar hesabında yer almaktadır. 27 İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: 28 Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: 29 Duran varlıklarda yapılan yeniden değerleme tutarları: Maddi duran varlıklar ile Yıl ilgili net yeniden değerleme artışı , ,931

9 Sayfa No: 9 30 Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları: 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle: Yabancı TL Para Miktar Karşılığı a) Yurtdışı Faktoring Alacakları USD 8,926,459 5,996,483 DEM 14,684,687 4,644,253 FRF 18,776,103 1,770,568 CHF 60,173 24,544 EURO 6,462,950 3,997,729 GBP 1,630,019 1,620,040 ITL 15,652,547,353 5,000,362 BEF 2,113,527 32,409 Diğer 2,079 23,088,467 b) Bankalar USD 7,136,899 4,794,319 EURO 5,407,352 3,344,777 GBP 78,550 78,070 DEM 12,072 3,818 8,220,984 c) Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli USD 43,201,121 29,160,929 Banka Kredileri EURO 29,863,052 18,561,201 47,722,130 d) Yurtdışı Faktoring Borçları USD 526, ,647 DEM 11,475,736 3,629,374 FRF 18,726,191 1,765,861 GBP 1,261,198 1,253,477 EURO 6,131,184 3,792,512 ITL 10,520,915,284 3,361,012 BEF 2,113,528 32,408 Diğer 12,951 14,201,242 e) Bağlı Menkul Kıymetler EURO 2,979 1, Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:

10 Sayfa No: Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı: Yıl içinde çalışan ortalama aylıklı personel sayısı 45 kişidir (1999: 47 kişi). 33 Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: 33.1 İlişkili kuruluşlarla bakiyeler 31 Aralık itibariyle dipnot 10 da belirtilen ortaklar ile olan borç ve alacaklar dışındaki ilişkili kuruluşlarla olan bakiyeler aşağıda belirtilmiştir: Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar Ticari Diğer Ticari Diğer Ticari Diğer Ticari Diğer Antur Turizm A.Ş İxir Uluslr. Elektrik Tic. Bil Doğuş Sigorta Aracılık A.Ş: , , A.T.I. Dış Ticaret Turizm Yatırım 4, Filiz Gıda Sanayi ve Tic. 160, Erbak Uludağ Meşrubat ve Gıda San. A.Ş. 163, Sebit Eğitim ve Bilgi Tekn. 142, Doğuş Yapı San. A.Ş , Doğuş Grubu İlet. Yayıncılık 470, , , , Dönemin vergi karşılıkları: 31 Aralık 1998 tarihine kadar kurumlar vergisi oranı %25 ti. Buna ek olarak, kurumlar vergisinden sonraki kar tutarı maksimum %10 (hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmeyen kuruluşlar için %20) oranında gelir vergisi stopajına tabi tutulmaktaydı. Yukarıda belirtilen oranlar üzerinden %10 fon kesintisi ile beraber toplam vergi yükü %35.75 olmaktaydı. Temmuz 1998 de vergi mevzuatımızda yapılan önemli bir değişiklik sonucunda ise; 1 Ocak 1999 tarihinde ve daha sonra başlayan dönemler için kurumlar vergisi oranı % 30 olarak değiştirilmiştir; bu oran üzerinden % 10 fon kesintisi ile beraber toplam kurumlar vergisi yükü % 33 olmaktadır. Kurumlar vergisine ilave olarak bir gelir vergisi stopajı da öngörülmektedir. Bakanlar Kurulu bu stopaj oranını % 25 e kadar belirlemekle yetkili kılınmıştır; halen bu oran İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören kuruluşlar için % 5 (diğer kuruluşlar için: % 15) olarak öngörülmüştür. Bu oran üzerinden % 10 fon kesintisi ile beraber toplam gelir vergisi yükü % 5,5 olmaktadır. Ancak bu gelir vergisi stopajı, sadece kar payı dağıtımı anında ve sadece kar payı olarak dağıtılacak tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ödenecektir.

11 Sayfa No: Aralık itibariyle hesaplanan vergi karşılıkları aşağıdaki gibidir: Ticari kar 6,522,548 5,644,840 İlaveler 154,278 3,964,492 İndirimler (84,053) (3,360,971) Kurumlar vergisi matrahı 6,592,773 1,665,306 Kurumlar vergisi ve fon payı 1,977, ,551 Gelir vergisi ve fon payı 197,783 Toplam vergi karşılığı 2,175, , Aralık 2000 tarihi itibariyle ilişikte sunulan gelir tablolarında, Şirket 2,175,615 TL (1999 : 549,551 TL) cari dönem vergi karşılığını ve; ilişikte sunulan bilançolarda cari dönemde kaydedilmiş olmalarına rağmen gelecek dönemlerde vergi matrahının hesabında dikkate alınacak gelirlere ilişkin olarak 27,501 TL (1999 : 2,609,515 TL) tutarında ertelenmiş vergi yükümlülüğünü yansıtmıştır.

12 Sayfa No: 12 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Aralık 2000 ve 1999 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Gelir Tabloları Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: Amortisman giderleri: Normal amortisman giderleri 63,532 28,040 Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri 30,808 11,017 İtfa ve tükenme payları 10,789 42, ,129 81,839 2 Dönemin reeskont ve karşılık giderleri: 31 Aralık 2000 tarihinde sona eren hesap döneminde, reeskont giderleri 1,577,236 TL (1999: 5,728,228 TL) ve; kıdem tazminatı karşılık gideri 42,232 TL (1999: 32,076 TL) dir. 3 Dönemin tüm finansman giderleri: 31 Aralık 2000 ve 1999 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde net olarak gösterilen kur farkı gelir/giderleri ile faiz giderlerinden oluşan finansman giderleri aşağıdaki gibidir: Kısa vadeli borçlanma giderleri 9,198,883 6,043,085 Uzun vadeli borçlanma giderleri 5,399,715 4,789,513 14,598,598 10,832,598 4 Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı: Finansman giderlerinin 4,212,021 TL (1999: 7,684,393 TL) tutarındaki kısmı Şirket in ilişkili kuruluşlar ve bağlı ortaklıklardan kullanmış olduğu banka kredileriyle ilgili olarak ödemiş ve tahakkuk ettirmiş olduğu faiz, komisyon ve kur farklarıdır.

13 Sayfa No: 13 5 Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri: Gelirler Vadeli Mevduat Gelirleri Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş. 1,689,250 14,186 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1,005, ,930 Osmanlı Bankası A.Ş ,713 2,695,142 1,111,829 Giderler Finansman giderleri Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş 477, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 3,457,978 1,798,152 Osmanlı Bankası. A.Ş Aktif Finansal Kiralama A.Ş. 276,923 5,885,643 4,212,021 7,684,393 Finansal kiralama gideri Aktif Finansal Kiralama A.Ş. 53,972 45,424 4,265,993 7,729,817 6 Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 400,981 TL (1999: 338,055 TL) tutarındadır. 7 Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): Amortisman hesaplama yöntemleri 11 numaralı bilanço dipnotunda açıklanmıştır. Bu yöntemlerde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 8 Stok maliyeti hesaplama sistemleri: 9 Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri: Stok yoktur.

14 Sayfa No: Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar: 11 İşletmenin, varsa, satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi: 12 Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not: 13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları (kısaltılmamış tam TL olarak): Bin Türk Lirası nominal bedelli hisse başına kar (TL) : 389 TL (1999: 739 TL) Bin Türk Lirası nominal bedelli hisse başına kar (%) : 38.9 (1999: 73.9) Şirket henüz kar dağıtım kararı almadığı için kar payı bilgisi verilmemiştir.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Sayfa ------ Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı