SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK EYLÜL 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 2012-30 EYLÜL 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu"

Transkript

1 01 OCAK EYLÜL 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

2 I- SAF GYO A.Ş. HAKKINDA Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları na ilişkin esaslar tebliğinde belirtilen gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak ve tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunmak amacı ile 2005 yılında kurulmuştur. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ,-TL net aktif değeri ile Saf Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Ticaret A.Ş. ise ,-TL indirgenmiş nakit akım değeri ile 31 Ekim 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda birleşme kararı almış, bu karar ile Şirket in ödenmiş sermayesi ,-TL ye ve kayıtlı sermaye tavanı ,-TL ye ulaşmıştır. Söz konusu birleşme sürecinde Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ana Sözleşmesi nin 2. Maddesi tadil edilerek şirket unvanı Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir. SAF GYO A.Ş. Misyonu SAF GYO, gayrimenkul piyasasının gelişim alanlarını yakından takip ederek istikrarlı büyüme ve yüksek karlılıkla yatırımcılarına kazanç sağlamayı misyon edinmiştir. Vizyonu Ülkemiz gayrimenkul piyasasındaki değişime ve ilerlemeye ivme kazandıracak, Türkiye ekonomisi için değer yaratacak, dünya standartlarında projelere imza atarak sektörün daima önde gelen güvenilir firmalarından biri olmaya devam edecektir. 2

3 II- SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Şirketin kayıtlı sermayesi TL olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin TL olan ödenmiş sermayesi her biri 1Kr (Bir Kuruş) itibari değere sahip adet paya ayrılmış olup tamamı ödenmiştir. Ödenmiş sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı adet pay karşılığı TL den ve B grubu hamiline yazılı adet pay karşılığı TL den oluşmaktadır. A grubu paylar nama ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. 12 üyeden oluşan Saf GYO A.Ş. yönetim kurulunda 4 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, diğer adaylar ise B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri 2007 yılı Mart ayından beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Sermaye ve Ortaklık Yapısı (30 Eylül 2012) 3

4 Yönetim kurulu Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu 12 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu, gayrimenkul yatırım ortaklığı mevzuatında belirtilen özellikli kararlar hariç olmak üzere en az 8 yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması ile toplanmakta ve yine en az 8 yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu ile karar almaktadır. Yönetim kurulu üyeleri tarihinde yapılan olağan genel kurul ile üç yıl süre için seçilmişlerdir. YK Üye Adı Sermayede ki Pay Oranı Sermayede ki Pay Tutarı Görevi Göreve Seçildiği Tarih Görev Süresi Avni ÇELİK 0,42% Yönetim Kurulu Başkanı Yıl Raif Ali DİNÇKÖK 2,36% Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıl Abdullah TİVNİKLİ 4,99% Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Ahmet ÖZOKUR 0,00% - Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU 0,94% Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Mehmet Ali BERKMAN 0,00% - Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Murat ÜLKER 0,56% Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Özlem ATAÜNAL 0,00% - Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Rıfat HASAN 5,06% Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Zeki Ziya SÖZEN 0,00% - Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Ekrem PAKDEMİRLİ 0,00% - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıl Yalçın ÖNER 0,00% - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yıl TOPLAM 14,33% Yönetim Kurulu Danışmanı Mair KASUTO III- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ SAF GYO Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 2009 yılı içerisinde resmi olarak kurulmuş olup bu görev Mehmet Serhan KOLAÇ tarafından yerine getirilmektedir. Söz konusu kişi, pay sahibi ortaklardan yazılı olarak veya internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte İMKB, SPK, MKK ve Takasbank ile olan yazılı iletişimi de sağlamaktadır. Söz konusu kişinin ad-soyad ve iletişim bilgileri; Mehmet Serhan KOLAÇ Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tel: Fax: Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi nin esas itibarıyla; Tüm pay sahiplerine eşit muamele eder, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunar, Genel Kurul Toplantısı nın yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlar, Genel Kurul Toplantısı nda, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlar, 4

5 Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların Pay Sahiplerine yollanmasını sağlar, Mevzuat ve Şirket in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izleme görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir yılı içerisinde Pay Sahipleri İlişkiler Birimi aktif olarak çalışmış ve dönem içerisinde pay sahiplerinden sözlü olarak gelen talepler en hızlı şekilde yanıtlanmış, yazılı olarak gelen talepler ise en geç ertesi gün yanıtlanmıştır. IV- KOMİTELER Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Yönetim Kurulu içinde Denetimden Sorumlu Komite ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Denetim Komitesi nde Yalçın ÖNER ve Ekrem PAKDEMİRLİ görev yapmaktadır. Komiteler ara hesap dönemi ve hesap dönemi sonunda Şirket in mali tablolarının gerçeğe aykırı bir açıklama içerip içermediğini incelemekte her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu olmakla birlikte SPK kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan faaliyetleri amaç edinmiştir. Komite üyeleri, icrada görev almamaktadır. Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı na Ekrem PAKDEMİRLİ, Kurumsal Yönetim Komite Üyeliğine ise Yalçın ÖNER atanmıştır. SAF GYO kurumsal yönetim faaliyetlerinin Şirket nezdinde takibi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeleri Denetim Komitesi Yalçın ÖNER Üye Adı Ekrem PAKDEMİRLİ Görevi Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Üye Adı Ekrem PAKDEMİRLİ Yalçın ÖNER Görevi Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi V-KAR DAĞITIM POLİTİKASI SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir. Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kâr dağıtımı yapılmaz. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. 5

6 Kar dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Kâr payının dağıtılmasında ana sözleşmenin 30'ncu maddesi çerçevesinde, şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kârdan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar esas alınır. Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin Yönetim Kurulu 2011 faaliyet dönemi karının dağıtılması ile ilgili olarak aşağıda ki kararı almıştır: Şirketimizin net dönem karı, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ ine uygun olarak hazırlanan 31 Aralık 2011 tarihli mali tablolarına göre TL, Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda ise TL 'dir. Sermaye Piyasası Mevzuatı na göre düzenlenmiş mali tablolarda oluşan ,-TL dönem karından; aşağıda belirtilen şekilde kar dağıtım önerisinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. a ,-TL nin birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, b ,-TL nin ortaklara birinci temettü dağıtılması, c ,-TL nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, d ,-TL nin ise olağanüstü yedekler ayrılması, Şirket 21 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun yukarıda belirtilen kar dağıtım önerisini kabul etmiş ve söz konusu kar dağıtımı nakit olarak 30 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. VI- 1 OCAK EYLÜL 2012 DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2008 yılında başlayan küresel kriz yapı ve odak noktası değiştirerek etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Krizin başlangıç yeri olarak görülebilecek ABD de genel ekonomik durum düzelme işaretleri verse de, kriz kendini hem iş gücü piyasasında hem finansal piyasalarda hem de ülke borcu olarak göstermektedir. İspanya, Portekiz, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede artan borçlanmaların etkisiyle faiz oranları yükselmekte aynı zamanda krizle beraber ekonomik durgunluğun da etkisiyle işgücü piyasasında olumsuz süreç devam etmekte ve işsizlik oranları giderek artmaktadır. Küresel Krizin başlangıç yeri olan gelişmiş ülkelerin yanında özellikle 2012 yılı itibarıyla gelişmekte olan ülkelerde de kendini göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelerin bu yıl itibarıyla en çok sıkıntı çektikleri nokta küresel ekonomik durgunluğun kendilerine sirayet etmesi ve geçmişteki yüksek büyüme hızlarını yakalamakta sıkıntı çekmeleridir. 6

7 Türkiye de bu noktada kendini büyüme tarafında yaşanan sert düşüşün içinde bulmaktan koruyamamıştır. Büyüme tarafında yaşanan sıkıntının ülkenin genel ekonomik yapısı ile de ilgili olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle 2011 yılının ikinci yarısıyla hızlı büyümenin etkisiyle kendini açıkça gösteren cari açık sorunu ve kredi seviyelerindeki artış, başta hükümet olmak üzere ilgili kurumların büyüme konusunda kontrollü bir yavaşlama politikası izlemelerine sebep olmuştur. Bu politika sayesinde büyüme tarafında olumsuzluk yaşansa da cari açık konusunda önemli yol kat edilmiştir. Petrol fiyatlarındaki artış, Ortadoğu da halen devam etmekte olan karışıklıklar, yurtiçi talepte yaşanan düşüşler, yurtiçi talebe bağlı olarak yükselen bütçe açığı, bütçe açığının da etkisiyle yapılan zamların enflasyon üzerindeki olumsuz etkisinin yanında işsizlik rakamlarında ise olumlu bir seyir izlenmiştir. Bu gelişmelerin yanında 5 Kasım tarihinde uzun süredir devam eden ve aslında finansal piyasaların çok önceden hemfikir olduğu Türkiye nin yatırım yapılabilir ülke konumu Fitch tarafından teyit edildi. FitchRatings, Türkiye nin döviz cinsi kredi notunu BB+ dan BBB- ye yükseltti ve not görünümünü durağan olarak belirledi. Yerel para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notunu da iki basamak birden artırarak BBB'ye yükseltti. Böylece TL cinsinden kredi notu S&P'nin ardından Fitch tarafından da yatırım yapılabilir seviyede derecelendirilmiş oldu. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamaya göre not artırımının, ekonominin yumuşak inişe yönlenmesi ile birlikte, azalan kısa vadeli makro finansal risklerin bir yansıması olduğu ifade edildi. Fitch ayrıca Türkiye nin cari işlemler açığındaki daralmanın yanında Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sağlama yolunda olduğu yorumlarında da bulundu. Türkiye nin cari işlemler açığının, Orta Doğu ve Afrika ya yapılan ihracatın Avrupa ya ihracattaki kayıpları gidermesi sonucu 10 ay arka arkada düştüğü ve Ekim ayında 2009 dan bu yana en düşük seviyesine indiği belirtildi. Kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise, 2004 teki %74 seviyesinden günümüzde %39 a düştüğüne de işaret edildi. TCMB tarafından yapılan çalışmaya göre kredi notunun artışının etkileri özetle; Risk algılamasındaki iyileşmeye bağlı olarak yabancı portföy akımındaki artış, Ülkeye yatırım yapan yatırımcı sayısında artış, Not artırımının piyasalarda artırım öncesinde belli oranda fiyatlanması, Dış borçlanmanın maliyetinin düşmesi ile vade ve miktarının artması, Buna bağlı olarak yurtiçi kredi arzında artış, Piyasa faiz seviyesinde topyekûn düşüş şeklinde özetlenebiliyor. Kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükselmesiyle, ülke risk primindeki düşüş ve kredi notunun ekonomik beklentilerde yarattığı pozitif etki ile yerel para biriminde değerlenme görülmektedir. Bunları iç talepteki canlanmanın izlemesi durumunda ise cari dengede bozulma görülebilmektedir.* *TCMB Ekonomi Notu: 21/09/2012 Hazırlayanlar: İbrahim Burak Kanlı, Yasemin Barlas 7

8 Son 3 aylık dönemde meydana gelen makroekonomik gelişmeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir; Dış Ticaret Verileri İhracat(FOB) (milyon $) İthalat (CIF) (milyon $) Dış Ticaret Dengesi (milyon $) İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Ocak-Eylül ,7 Ocak-Eylül ,0 Sanayi Üretimi Mart 2012 SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ MADENCİLİK VE TAŞOCAKCILI ĞI ENDEKSİ İMALAT SANAYİ ENDEKSİ ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI ENDEKSİ 131,35 125,52 128,93 153,04 Nisan ,35 115,77 124,61 134,68 Mayıs ,73 131,87 134,31 139,11 Haziran ,55 146,00 130,20 147,16 Temmuz ,76 147,72 127,89 167,27 Ağustos ,57 145,72 111,40 158,15 Enflasyon Mayıs 2012 TÜFE aylık % değişim yıllık % değişim 206,61-0,21% 8,28% Haziran ,76-0,90% 8,87% Temmuz ,29-0,23% 9,07% Ağustos ,43 0,56% 8,88% Eylül ,55 1,03% 9,19% Ekim ,62 1,96% 7,80% Enflasyon Mayıs 2012 ÜFE aylık % değişim yıllık % değişim 206,86 0,53% 8,06% Haziran ,77-1,49% 6,44% Temmuz ,13-0,31% 6,13% Ağustos ,65 0,26% 4,56% Eylül ,75 1,03% 4,03% Ekim ,11 0,17% 2,57% İstihdam İşsizlik Oranı (%) Şubat 2012 Tarım Dışı İşsizlik Oranı İşgücüne Katılma Oranı (%) 10,40 12,70 49,20 Mart ,90 12,10 48,60 Nisan ,00 11,10 49,60 Mayıs ,20 10,40 50,50 Haziran ,00 10,20 50,80 Temmuz ,40 10,70 50,80 Kapasite Kullanım Oranı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (%) Tüketici Güveni Tüketici Güven Endeksi Mayıs ,70 Nisan ,10 Haziran ,60 Mayıs ,12 Temmuz ,80 Haziran ,75 Ağustos ,30 Temmuz ,78 Eylül ,00 Ağustos ,10 Ekim ,90 Eylül ,80 8

9 Gayrimenkul Sektörü Özellikle faiz oranlarında yaşanacak süreç uzun vadede gayrimenkul sektöründe önemli bir ivmelenmeye sebep olacaktır. Kentsel dönüşüm ve yabancılara konut satışının serbest bırakılmasıyla beraber düşünüldüğünde son yıllarda sektörün büyüme hızında yaşanan yavaşlama yerini uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye bırakacaktır. Eylül ayı içerisinde Türkiye hazinesi ilk sukuk ihracını gerçekleştirmişti. 5,5 yıl vadeli 1,5 milyar USD borçlanma ile gerçekleştirilen Sukuk ihracına gösterilen yüksek talep nedeniyle ilerleyen dönemde daha fazla borçlanma yapılabileceğinin sinyalleri verilmiştir. TCMB tarafından açıklanan verilere göre yıl başında 70 milyar TL düzeyinde olan mevduat bankalarının konut kredisi hacmi ilk üç aylık dönemde yatay seyretmiş, ikinci çeyreğin sonunda 73 milyar TL ye ve üçüncü çeyreğin sonunda 75 milyar TL ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek sonu itibariyle konut kredilerinin tüketici kredileri içindeki payı %42,3, toplam krediler içindeki payı ise %11,6 olmuştur. GYODER Sektör Raporuna göre yılın ikinci çeyrek döneminde konut satışları 106 bin adet olarak gerçekleşirken yılın ilk çeyreğindeki satışlara göre %10,4 artmıştır. Ancak konut satışları geçen yılın canlı geçen ikinci ve dördüncü çeyreğindeki satışların altında kalmaya devam etmektedir. Bunların yanında konut alma eğiliminde zayıflama görülmesine rağmen mevcut konut fiyatlarındaki artış eğiliminin sürdüğü görülmektedir. Türkiye genelinde konut fiyatları endeksi ikinci çeyrek sonunda olurken, Temmuz ayı sonunda e yükselmiş ve ilk yedi ayda artış yüzde 8.4 e ulaşmıştır. İstanbul ve İzmir de konut fiyatları daha hızlı artmaktadır. Yeni konut alanına bakıldığında 2011 son çeyrek ve 2012 yılı ilk çeyreğinde yaşanan fiyat artışlarının 2. ve 3. Çeyreklerde düşüş eğilimine girdiği ve artış hızının yavaşladığı görülmektedir. Konut sektöründe bir başka önemli yer tutan alan olan AVM lerde ise açılan AVM sayılarında yavaşlama olduğu görülmektedir. Yılın ilk çeyrek döneminde 5, ikinci çeyrek döneminde ise 6 AVM açıldıktan sonra üçüncü çeyrek dönemde (13 Eylül tarihi itibariyle ) sadece 1 yeni AVM açılmıştır. Tüm bunlarla beraber sektörün bir diğer kolu olan ofis piyasasında ise hem yatırımların sürdüğü hem de doluluk oranlarının yüksek seyrettiği görülmektedir. 3. Çeyrekte TÜİK tarafından açıklanan sektör verilerine bakılacak olursa; 2012 Ekim ayında bir önceki aya göre İnşaat Sektörü Güven Endeksi %7,1 oranında azaldı yılı Eylül ayında 85,1 olan İnşaat Sektörü Güven Endeksi 79,0 değerine düştü. Yılın ilk 4 ayında artış gösteren endeks Nisan 2012 de 100 seviyesine ulaşmış ve sonraki her ay düşüş kaydettiği görülmektedir. 2005=100 Temel Yıllı Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, Temmuz Ağustos Eylül aylarını kapsayan 2012 yılı üçüncü döneminde toplamda bir önceki döneme göre %0,10, bir önceki yılın son dönemine göre %1,93, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,86 ve dört dönem ortalamalara göre ise %8,17 artış göstermiştir. 9

10 2012 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın ilk altı ayına göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı verilen yapıların bina sayısında %8,4, yüzölçümünde %37,0,değerinde %48,9, daire sayısında %26,4 oranında artış olmuştur yılının ilk altı ayında Yapı Ruhsatına göre yapıların yüzölçümü 72 Milyonm² iken bunun 40 Milyon m² si (%56,1) konut, 18,7 Milyonm² si (%26,0) konut dışı ve 12,9 Milyonm² si (%17,9) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı ayında bir önceki yılın ilk altı ayına göre belediyeler tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların bina sayısında %9,1, yüzölçümünde %5,1, daire sayısında %4,8 oranında düşüş olurken, değerinde %2,5 artış olmuştur yılının ilk altı ayında Yapı Kullanma İzin Belgesine göre yapıların yüzölçümü m² iken bunun 28, Milyon m² si (%61,2) konut, 11,6 Milyon m² si (%25,1) konut dışı ve 6,4 Milyon m² si (%13,7) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşmiştir. VII- PORTFÖYDEKİ VARLIK ve HAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin portföyü gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, mevduat ve iştiraklerden oluşmaktadır tarihi itibarı ile şirketin sahip olduğu portföyün toplam değeri ,-TL dir. Yıllar itibarı ile şirketin portföy dağılımı ve portföy değeri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Portföy Dağılımı (TL) Eylül 2012 Arsa Bina Fabrika İş Merkezi Mağaza Ofis Proje AVM Konut İştirak Para ve Sermaye Piyasası Aracı TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ Toplam portföy içerisinde ki varlıkların dağılımına bakıldığında yaklaşık 1.3 milyar TL tutarındaki gayrimenkul projelerinin %87 oran ile önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Dağılım içerisindeki gayrimenkul projelerini %5 ile binalar, %1 ile iştirakler, %7 ile para ve sermaye piyasası araçları izlemektedir. 10

11 1.5 milyar TL değere sahip portföy içerisinde inşaatı devam eden Akasya Acıbadem AVM ve Akasya Kent Konut projesi %87 ile en büyük paya sahiptir. 11

12 Şirketin portföyüne dahil gayrimenkullerin %97 si İstanbul sınırları içerisindedir. SAF GYO A.Ş. Kira Gelirleri Portföy Dağılımı Tür Alt Tür PAZAR DEĞERİ Aralık 2011 Ekspertiz Değeri Ekspertiz Kira Değeri Fiili Kira Değeri (Aralık 2011) Eylül 2012 Kira Gelirlerinin Dağılımı Yatırım Geri Dönüş Süresi Yıl Rozi Fabrika Binası Bina Fabrika TL TL TL 58% 9,4 Mecidiyeköy İşmerkezi Bina Ofis TL TL TL 2% 12,5 Antalya BTM Bina Mağaza TL TL TL 6% 11,6 Altunizade BTM Bina Mağaza TL TL TL 13% 9,6 Fecir İş Merkezi Bina İş Merkezi TL TL TL 20% 9,8 TOPLAM TL TL TL 100% 9,7 Kira geliri elde edilen gayrimenkullerden Rozi Fabrika Binası nın ve Mecidiyeköy İş Merkezi nin kira sözleşmeleri USD cinsinden diğer gayrimenkullerin kira sözleşmeleri ise Türk Lirası cinsinden düzenlenmiştir. Tabloda yer alan tüm rakamlar KDV hariç tutarlardan oluşmaktadır. SAF GYO A.Ş. Projeler Portföyünün en yüksek değerine sahip Akasya Acıbadem projesinde yer alan Akasya Göl ve Akasya Koru etapları 2011 yılı içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş, projenin son etabı olan Akasya Kent Konut Projesi ve Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezi yatırımları ise devam etmektedir. Akasya Kent Konut etabı m 2 inşaat alanı ve m 2 satılabilir alana sahip toplam 458 adet konuttan oluşmaktadır yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan Akasya Kent Konut Projesin de satışların %88 i tamamlanmıştır m 2 inşaat alanına ve m 2 kiralanabilir alana sahip Akasya Acıbadem AVM nin ise yine aynı dönemde açılması ve yıllık 45 milyon USD net kira geliri elde etmesi planlanmaktadır. Söz konusu projenin tamamlanmasıyla Akasya Acıbadem AVM İstanbul Anadolu Yakası nın en büyük alış veriş merkezi olacaktır. SAF GYO A.Ş. PROJELER İnşaat Alanı (m2) Satılabilir / Kiralabilir Alan (m2) Bağımsız Bölüm Sayısı (Adet) Kent Etabı Konut AVM Etabı AVM Toplam Toplam Yatırım Tutarı (TL) KDV Hariç Yatırım Tutarı ( ) TL KDV Hariç Tamamlanması İçin Gereken Yatırım Tutarı (TL) KDV Hariç Tamamlanma Oranı ,96% ,99% ,71%

13 Akasya Acıbadem AVM yi çekim merkezi haline getirecek ve projeye değer katacak alt yapı yatırımları tüm hızıyla devam etmektedir. ORTAK İNŞAATLAR Çevre Yolları ve Altyapı İşleri Kadıköy-Kartal Metrosu Yaya Bağlantı Tüneli Okul Diğer Toplam Toplam Yatırım Tutarı (TL) KDV Hariç Yatırım Tutarı ( ) TL KDV Hariç Tamamlanması İçin Gereken Yatırım Tutarı (TL) KDV Hariç Tamamlanma Oranı ,49% ,07% ,39% ,68% ,97% Söz konusu tutarlar sadece inşaat imalat kalemlerinden oluşmakta olup finansman giderleri, genel yönetim ve üretim giderleri, pazarlama giderleri ile belediye harçları gibi diğer giderler tabloya yansıtılmamıştır. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 30 Eylül 2012 itibarıyla ters repoların vadesi 3 gün olup ortalama brüt faiz oranı %8,92 dir. Vadeli mevduatlar ise maksimum 31 günlük olup brüt faiz oranı % 10,79 dur. İştirakler Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların Dağılım Kasa 708 0,00% Bankalardaki Mevduat ,47% Vadesiz Mevduatlar ,54% Vadeli Mevduatlar ,94% Ters Repo ,53% TOPLAM ,00% Ottoman Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. Ottoman Gayrimenkul 12 Eylül 2007 tarihinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye ait İstanbul Zeytinburnu nda yer alan, 774 ada ve 52 parsel numaralı m² büyüklüğündeki arsa için düzenlenen ihaleye katılmış ve söz konusu arsayı TL + KDV bedelle satın almıştır. Söz konusu arsa imar uygulamaları sonrası 774 ada ve 57 parsel olarak numaralandırılmış olup, m² olarak tescil edilmiştir. Marmara Denizi Bakırköy sahil yolu üzerinde bulunan söz konusu arsa üzerinde Ottoman Gayrimenkul Yatırımları İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından proje tasarım geliştirme faaliyetleri 2010 yılı içerisinde tamamlanmış ve Ekim 2010 yılında Yapı Ruhsatı alınmıştır. Arsa üzerinde geliştirilen Ottomare Suites projesi m² lik satılabilir alana sahip 354 apart ünite ve 6 adet ticari alandan oluşmaktadır. Projenin ön satışına 2010 yılının son çeyreğinde başlanmış ve satışlar %94 oranında tamamlanmıştır. 144 milyon TL sermayeli şirkete Saf GYO A.Ş. nin %10 ortaklığı bulunmaktadır. Ottoman Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin ortaklık ve sermaye yapısı aşağıda ki tabloda gösterilmiştir. 13

14 Ottoman Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. Sermaye Yapısı Sermaye Tutarı (TL) Yüzde BARWA C.O ,00% SİNPAS GYO A.Ş ,90% H.SERHAN ERCİVELEK ,10% EKSİM DIŞ TİCARET A.Ş ,00% SAF GYO A.Ş ,00% TOPLAM ,00% VIII- ŞİRKET HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER Saf GYO A.Ş. hisseleri Ocak-Eylül 2012 döneminde 2011 yılının aynı dönemine göre günlük ortalama işlem hacmi % 7 azalış ile bin TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem Günlük Ort. İşlem Hacmi (Bin TL) Kapanış Fiyatı Günlük Ort İşlem Hacmine Göre Değişim Kapanış Fiyatına Göre Değişim Ocak-Eylül ,69 0,77 Ocak-Eylül ,36 1,26 172% 64% Ocak-Eylül ,98 0,95-7% -25% İMKB 100 (XU100), İMKB 50 (XU50), İMKB 30 (XU30) ve İMKB GMYO (XGMYO) endeks getirileri ile Saf GYO A.Ş. İMKB hisse getirileri dönemler itibari ile karşılaştırıldığında Saf GYO A.Ş. uzun dönem hisse getirisi %121 gerçekleşirken XU100 %147 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 30 Mayıs 2012 tarihinde hissedarlarına pay başına 0,20 TL temettü dağıttığı dikkate alındığında kapanış fiyatının 1,15 TL olduğu ve bu haliyle uzun dönem hisse getirisinin %167 ile XU100- XU50- XU30 endekslerinin üzerinde gerçekleştiği söylenebilir. ENDEKS GETİRİ KARŞILAŞTIRMALI SAF GYO A.Ş. HİSSE PERFORMANSI III.Çeyrek Performans 21 Aylık Performans 33 Aylık Performans 45 Aylık Performans SAF GYO 0,43 0,88 0,89 1,33 0,95-29% 7% 8% 121% XU % 1% 26% 147% XU % 0% 24% 141% XU % 0% 21% 132% XGMYO % -1% 26% 200% Şirketimiz hisse senedi tarihi itibari ile kapanışına göre %14 değer kaybetmiştir. Fakat dağıtılan temettü dikkate alındığında ise bu oranın reel olarak %14 değer kaybı olduğu görülecektir. Öte yandan 2008 kapanışına göre hisse fiyatı üzerindeki dağıtılan temettü fiyatının etkisi arındırıldığında (0,20TL) hissenin %167 değer kazandığı görülecektir. 14

15 İMKB Piyasa Değerine Göre Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Piyasa GAYRİMENKUL YATIRIM Hisse Fiyatı Piyasa Değeri Değer ORTAKLIKLARI Değişimi EMLAK KONUT GYO 2,51 2,22 2,32 1, % TORUNLAR GYO 2,84 5,54 5,38 3, % SAF GYO 0,95 0,91 1,36 1, % IS GYO 1,34 1,14 1,19 1, % SINPAS GYO 1,28 1,24 1,35 0, % AKMERKEZ GYO 18,60 19,35 25,90 16, % VAKIF GYO 3,64 3,40 4,56 2, % DİĞER GYO'LAR 2,64 2,40 3,48 2, % TOPLAM , % IX- MALİ TABLOLAR Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mali tabloları, şirketin almış olduğu u karar gereğince bağımsız denetime tabi olmayan ara dönemlerin de bağımsız denetime tabi tutulacaktır. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Seri:XI, No:29) " Ara Dönem Finansal Raporların Kurula ve Borsaya Bildirimi" baslıklı 11. maddesine istinaden bildirim süremize ilave olarak iki hafta eklenecektir. Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. finansal raporları solo olarak hazırlanmaktadır tarihi itibari ile Saf GYO A.Ş. aktif toplamı tarihli mali tablo verilerine göre %24 oranında azalarak TL olarak gerçekleşmiştir tarihli mali tablo verilerine göre tarihi itibari ile şirketin dönen varlıkları %55 oranında nda azalmış, duran varlıkları ise %30 oranında artmıştır. Duran varlıklardaki artış büyük ölçüde aktifleştirilen Akasya Acıbadem AVM yatırım harcamalarından kaynaklanmaktadır. Dönen varlıklardaki azalışın kaynağı ise Akasya Acıbadem AVM yatırımına ilişkin nakit çıkışları ve ortaklara aynı koşullarla yansıtılan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. kredisi ile HSBC Bank Plc kredisi için ortaklardan kredi ile aynı vadede alınan senetlerin tahsil edilerek tüm kredi geri ödemelerinin gerçekleştirilmesidir. Söz konusu kredinin pasife etkisi ise 15

16 %92 oranında azalma ile kısa vadeli yükümlülüklerde kendini göstermektedir tarihli mali tablo verilerine göre tarihli Uzun vadeli yükümlülüklerde ise %92 oranında artış meydana gelmiştir. Söz konusu artış Haziran 2012 tarihinde HSBC Bank PLC den Libor ( 1,05 sabit faiz) + 5,65 olmak üzere yıllık %6,70 oran ile Akasya Acıbadem AVM yatırımının finansmanı için kullanılan ABD Doları tutarındaki kredidir. Özkaynakların aktif toplamına oranı %32, yabancı kaynakların aktife oranı ise %68 dir. SAF GYO A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Bağımsız İncelemeden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları 30 Eylül Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Varlıklar -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR *Dipnot Referansları Bağımsız Denetim Raporunda yer almaktadır. 16

17 SAF GYO A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Bağımsız İncelemeden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem KAYNAKLAR Referansları 30 Eylül Aralık 2011 Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar İlişkili Taraflara Finansal Borçlar Ticari Borçlar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Borçlar Diğer Ticari Olmayan Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar İlişkili Taraflara Finansal Borçlar Diğer Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Sermaye Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı 13 ( ) ( ) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Hisse Senedi İhraç Primleri Geçmiş Yıl Karları Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR *Dipnot Referansları Bağımsız Denetim Raporunda yer almaktadır. 17

18 SAF GYO A.Ş GELİR TABLOSU Bağımsız İncelemeden Geçmiş Yeniden Düzenlenmiş Bağımsız İncelemeden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları 1 Ocak - 30 Eylül Ocak - 30 Eylül 2011 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 14 ( ) - BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 15 ( ) ( ) FAALİYET ZARARI ( ) ( ) (Esas faaliyet dışı) Finansal gelirler (Esas faaliyet dışı) Finansal giderler (-) 17 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARARI) / KARI ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gideri - ( ) Dönem vergi gideri - ( ) Ertelenmiş vergi gelir/gideri - ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM (ZARARI) / KARI ( ) DÖNEM (ZARARI) / KARI ( ) Hisse ortalama adedi Diğer kapsamlı (zarar) / gelir - - TOPLAM KAPSAMLI (GİDER) / GELİR ( ) Hisse başına (zarar) / kazanç (Tam TL) (0,032) 1,081 *Dipnot Referansları Bağımsız Denetim Raporunda yer almaktadır. 18

19 X- RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL MEKANİZMASI I- Risk Yönetim Organizasyonu, Tanımı ve Yönetimi Riskin Erken Saptanması Komitesi nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Ekrem PAKDEMİRLİ nin başkanlığında ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın ÖNER ile görevini icra etmektedir. Komite, Şirket in içsel ve dışsal olarak karşılaştığı veya karşılaşacağı mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamakta ve değerlendirmektedir. SAF GYO A.Ş. Yönetim Kurulu, Şirket in ortakları ve menfaat sahiplerini etkileyecek olan risklerin etkilerini en aza indirgeyecek bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması ve bunun sağlıklı olarak işlemesini sağlamaktan sorumludur. II- İç Kontrol İç kontrol sistemi; finansal, operasyonel ve uygunluk kontrolünün tamamını içermektedir. Yönetim Kurulu nun risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Yalçın ÖNER in başkanlığında ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem PAKDEMİRLİ ile görevini icra etmektedir. Denetim Komitesi, iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğinin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumludur. SAF GYO İç Denetim Birimi, Şirket in operasyonel, finansal ve uygunluk açısından periyodik olarak iç kontrol sisteminin işleyişini kontrol etmekte ve raporlamalarını Denetim Komitesi ne sunmaktadır. Yönetim Kurulu, Şirket in karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamış olup periyodik olarak değerlendirmekte ve yönetmektedir. Şirket in faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ilgili konular İcra Komitesi Üyeleri ve Üst Düzey yöneticiler tarafından haftalık olarak değerlendirilmektedir. İç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmeye yönelik iç kontrol sistemi, aşağıda yer alan süreçleri içermektedir: Şirket tarafından yazılı bir iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. Bütçe ve fiili durum sürekli karşılaştırılarak sapmalar konusunda tedbir alınmaktadır. Denetim Komitesi ve yöneticilerin periyodik olarak yaptıkları toplantıların yanı sıra acil ve önemli hususlar söz konusu olduğu durumlarda da ivedi olarak toplanmaktadır. Organizasyon yapısında yetki ve sorumlulukların ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili yetkililer açıkça tanımlanmıştır. Yatırımlar ve finansal anlamda temel riskler periyodik olarak değerlendirilmekte ve sistematik olarak yöneticiler ve sorumlu çalışanlarca izlenmektedir. Birim sorumluları kendi sorumluluk alanları ile ilgili olarak iç kontrol sisteminin etkinliğinin izlenmesinden sorumludur. Yönetim kurulu, iç kontrol sisteminin etkinliğini mali tabloların onaylandığı gün dâhil olmak üzere yıllık olarak ölçümlemektedir. Yönetim Kurulu, iç kontrol sisteminin etkinliğinin izlenmesi çalışmasını aşağıdaki süreçler uyarınca yapmaktadır: Denetim Komitesi tarafında hazırlanan iç ve dış denetim çalışma planının gözden geçirilmesi Denetim Komitesi nin yöneticiler ile birlikte belirlediği mevcut ve potansiyel risklerin incelenmesi ve yöneticilerle tartışılması İç kontrol sisteminin zafiyetleri ile ilgili olarak iç ve dış denetim tarafından hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ve yöneticilerle tartışılması 19

20 III- Bağımsız Denetim Şirket in bağımsız denetimi, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğun sağlanması açısından bağımsız denetim firmasının seçiminde aşağıda belirtilen süreçler takip edilmektedir. Denetim Komitesi tarafından bağımsız denetim firmasına bağımsızlık analizi yapılması Bağımsız denetim firmasının seçimi ve alınacak hizmetler için Denetim Komitesi nin ön onay vermesi Sonuçların Yönetim Kurulu onayıyla Genel Kurul a sunulması Her yılsonunda bağımsız denetim firmasının bağımsızlığı ile ilgili rapor, Denetim Komitesi tarafından hazırlanarak Genel Kurul un onayına sunulmaktadır. Genel Kurul onay kararı vermediği takdirde bağımsız denetim firmasının sözleşmesi fesh edilmektedir. XI - DİĞER KONULAR 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş dönemi olağan genel kurulu tarihinde saat 10:30 da şirket merkezinde adet asaleten, adet vekaleten olmak üzere toplam %93,20 oranında toplantı nisabı ile gerçekleştirmiştir. Olağan genel kurula ilişkin detaylara, hazirun cetvellerine ve toplantı tutanaklarına adresinden ve şirketimizin web sitesi adresinden ulaşılabilmektedir. Proje Finansmanı Şirket İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 73 Pafta, 1083 Ada, 68 (C) parsel de gerçekleştirdiği Konut ve AVM projesi kapsamında AVM de yer alacak makine, teçhizat ve ekipmanların tedariki için Ak Finansal Kiralama A.Ş. ile 18 ay ödemesiz 42 ay ödemeli toplam 60 ay vadeli yıllık %6,90 oran ve %0,5 komisyon ile USD (YirmibeşmilyonAmerikanDoları) tutarında finansal kiralama sözleşmesi, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. ile 24 ay ödemesiz 48 ay ödemeli toplam 72 ay vadeli yıllık %6,75 oran ile USD (YirmidokuzmilyonbeşyüzbinAmerikanDoları) tutarında finansal kiralama sözleşmesi ve yine AVM proje finansmanı çerçevesinde HSBC Bank PLC den Sabit Libor + 5,65 oranlı 2 yıl ödemesiz 3 yıl geri ödemeli olmak üzere toplam 5 yıl vadeli ve %1 komisyon ile USD (YüzmilyonAmerikanDoları) tutarında kredi sözleşmesi imzalamıştır. Şirket Temsil ve İlzamı Şirket yönetim kurulu 22/10/2012 tarihinde toplanarak şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili aşağıdaki kararı almış ve karar 30/10/2012 tarihinde İstanbul ticaret sicil memurluğunda tescil edilmiştir. SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: 1- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı na AVNİ ÇELİK in seçilmesine, 2- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne RAİF ALİ DİNÇKÖK ün seçilmesine, 3- Aşağıdaki komite ve görevlerden; a) T.C.Kimlik No.lu MAİR KASUTO nun Yönetim Kurulu Danışmanlığı na atanmasına ve bu görevi nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine, 20

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 MEHMET AKTAŞ 2 NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM

Detaylı

AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01.OCAK.2008-31.MART.2008 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01.OCAK.2008-31.MART.2008 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01.OCAK.2008-31.MART.2008 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Mart 2015. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Mart 2015. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com SAF GYO Yatırımcı Sunumu Mart 2015 BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com Yasal Not İşbu dokümanda yer alan bilgiler SAF GYO (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanda

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Eylül 2015. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Eylül 2015. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com SAF GYO Yatırımcı Sunumu Eylül 2015 BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com Yasal Not İşbu dokümanda yer alan bilgiler SAF GYO (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanda

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Aralık 2014. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Aralık 2014. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com SAF GYO Yatırımcı Sunumu Aralık 2014 BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com Yasal Not İşbu dokümanda yer alan bilgiler SAF GYO (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanda

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin

Detaylı

SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara İlişkin Duyuru

SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara İlişkin Duyuru SPK Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalara İlişkin Duyuru Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 27 Ekim 2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul a ilişkin yapılması gereken

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafindan düzenlenen

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ Eski Metin ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3: Şirketin merkezi Atatürk Bulvarı 13. Cadde 34 Portall Plaza Kat: 2-3 İkitelli OSB 34494

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu

Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu Panora GYO A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Değerlendirme Raporu 10.04.2014 1 İşbu rapor; Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili ( Panora GYO veya Şirket ) 07.05.2013 tarihinde

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında olmayıp, sadece müşterilerimizi

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 375952/ Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi BÜYÜKDERE CAD.NUROL MASLAK

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016 YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (Ocak Haziran

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VİA GYO Halka Arz Bilgilendirme Notu. Halka Arz Yapısı

VİA GYO Halka Arz Bilgilendirme Notu. Halka Arz Yapısı VİA GYO Halka Arz Bilgilendirme Notu Bu bilgilendirme notu VİA GYO halka arzına yönelik yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Ekspertiz Değeri. Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0%

Ekspertiz Değeri. Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0% GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri Alış Tarihi Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Tarihi Alış Ekspertiz Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2015 31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2015 31.03.2015 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayın ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

2- GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır? GYO lar sermayelerinin en az %25 ini halka açmak zorundadırlar.

2- GYO'lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır? GYO lar sermayelerinin en az %25 ini halka açmak zorundadırlar. 1- GYO'lara ilişkin temel yasal düzenleme nedir? GYO lar, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ne tabidirler. 2- GYO'lar sermayelerinin

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ VE KİRALAMA HİZMETLERİ DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ VE KİRALAMA HİZMETLERİ DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR İÇİNDEKİLER 1- ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 2- ŞİRKET İN YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 3- RAPORUN KONUSU 4- RAPORDA KULLANILAN YÖNTEMLER 5- ŞİRKET

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Aralık 2013. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Aralık 2013. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com SAF GYO Yatırımcı Sunumu Aralık 2013 BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com Yasal Not İşbu dokümanda yer alan bilgiler SAF GYO (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanda

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 2008/2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. ESAS SÖZLEŞME TADİLATI 6

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. 1 Ocak 2014 30 Haziran 2014 Dönemi

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. 1 Ocak 2014 30 Haziran 2014 Dönemi SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 30 Haziran 2014 Dönemi İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET PROFİLİ... 3 1.1. ŞİRKET BİLGİLERİ... 3 1.2. MİSYON VE VİZYON... 3 1.3. TARİHÇE...

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 2012-30 HAZİRAN 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 2012-30 HAZİRAN 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01 OCAK 2012-30 HAZİRAN 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu I- SAF GYO A.Ş. HAKKINDA Merkezi Adresi Telefon Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km Çeçen Sokak, Acıbadem - Üsküdar - İstanbul 216-428

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi:

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi: TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı