Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu"

Transkript

1 Koç Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

2 Koç Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço (finansal durum tablosu) 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu 3. Kar veya zarar tablosu 4. Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 5. Özkaynak değişim tablosu 6. Nakit akış tablosu 7. Kar dağıtım tablosu Üçüncü bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler 2.3 Önemli muhasebe politikalarının özeti 2.4 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 2.5 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar Dördüncü bölüm Finansal tablolara ilişkin açıklama ve dipnotlar 1. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 2. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 3. Bilanço dışı hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 4. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 5. İlişkili taraflara ilişkin açıklama ve dipnotlar 6. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Beşinci bölüm Mali bünyeye ilişkin bilgiler

3 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu Koç Finansman Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Koç Finansman Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar tablosunu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunu, nakit akış tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Şirket yönetim kurulunun sorumluluğuna ilişkin açıklama: Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 24 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla öneml ilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili denetim kuruluşunun sorumluluğuna ilişkin açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yapılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.

4 Bağımsız denetçi görüşü Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Koç Finansman Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgele re (Bakınız Üçüncü Bölüm Dipnot 2) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Yaşar Bivas, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi 16 Şubat 2015 İstanbul, Türkiye Genel (2)

5 İkinci bölüm Finansal tablolar I. Bilanço (finansal durum tablosu) II. Bilanço dışı hesaplar tablosu III. Kar veya zarar tablosu IV. Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu V. Özkaynak değişim tablosu VI. Nakit akış tablosu VII. Kar dağıtım tablosu Genel

6 31 Aralık 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KAL EMLER Bağımsız D enetimden Geçmiş Bağımsız D enetimden Geçmiş Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 1. NAKİT, NAKİT B ENZERLERİ VE MERKEZ (I-1) BANKASI 16,036,286 20,231,960 36,268,246 4,400, ,836 4,854, GERÇEĞE UYGUN DEĞER F ARKI K/Z'A YANSIT ILAN FV (Net) (I-2) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçeğe U ygun Değer Far kı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar BANK ALAR (I-3) 5,959,661 1,783,954 7,743,615 4,976,688 5,393,192 10,369, TERS R EPO İŞLEMLERİNDEN ALAC AKLAR (I-4) SATILMAYA HAZIR F İNANSAL VARLIKL AR (Net) (I-5) FİN ANSMAN KREDİLERİ (I-6) 2,300,794,468-2,300,794,468 1,730,928,149-1,730,928, T üketici Kr edileri 1,139,087,188-1,139,087,188 1,129,637,707-1,129,637, Kredi Kartları T aksitli Ticari Krediler 1,161,707,280-1,161,707, ,290, ,290, DİĞER AL ACAKL AR (I-7) 7,294,313-7,294,313 3,343,166-3,343, T AKİPTEKİ AL ACAKL AR (I-8) 36,858,189-36,858,189 26,110,525-26,110, T akipteki Finansman Kredileri (I-8) 59,249,863-59,249,863 51,680,754-51,680, Özel Karşılıklar (-) (I-8) (22,391,674) - (22,391,674) (25,570,229) - (25,570,229) 9. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİN ANSAL VARLIKLAR (I-9) - 7,473,623 7,473,623-15,698,688 15,698, Gerçeğe U ygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar N akit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - 7,473,623 7,473,623-15,698,688 15,698, Yurtdışındaki N et Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VAD EYE K AD AR ELDE TUTULAC AK (I-10) YATIRIML AR (Net) B AĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-11) İŞTİR AKLER (Net) (I-12) 12,502-12,502 12,502-12, İŞ ORT AKLIKLARI (Net) (I-13) M ADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-14) 614, , , , M ADDİ OLMAYAN DUR AN VARLIKLAR (Net) (I-15) 290, , , , Şerefi ye Diğer 290, , , , PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER (I-16) 1,430,106-1,430,106 1,041,689-1,041, C ARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI (I-17) ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI (I-18) 993, , DİĞER AKTİFLER (I-19) 65,502-65,502 96,755-96,755 ARA TOPL AM 2,370,350,349 29,489,537 2,399,839,886 1,772,146,290 21,545,716 1,793,692, SAT IŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLER E İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) (I-20) 161, , , , Satış Amaçlı 161, , , , Durdurulan Faali yetlere İlişkin AKTİF TOPL AMI 2,370,511,838 29,489,537 2,400,001,375 1,772,817,089 21,545,716 1,794,362,805 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (3)

7 31 Aralık 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) PASİF KAL EMLER Bağımsız D enetimden Geçmiş Bağımsız D enetimden Geçmiş Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam 1. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDİLER (II-1) 1,334,080, ,494,032 1,571,574, ,786, ,121, ,907, KİRAL AM A İŞL EMLERİNDEN BORÇLAR (II-2) Finansal Kiralama Borçları F aali yet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Fi nansal Kiralama Giderleri ( - ) İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-3) 571,408, ,408, ,970, ,970, Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler T ahviller 571,408, ,408, ,970, ,970, DİĞER BORÇL AR (II-4) 10,134,213-10,134,213 6,141,298-6,141, DİĞER YABANCI K AYN AKLAR (II-5) 2,956,195-2,956,195 6,160,095-6,160, RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (II-6) Gerçeğe U ygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar N akit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki N et Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER (II-7) 6,480,344-6,480,344 4,419,230-4,419, BORÇ VE GİDER K ARŞILIKL ARI (II-8) 48,260,489-48,260,489 21,286,325-21,286, Yeniden Yapılanma Karşılığı Ç alışan Hakları Yükümlül üğü Karşılığı 2,224,898-2,224,898 1,829,747-1,829, Diğer Karşılıklar 46,035,591-46,035,591 19,456,578-19,456, ERTELENMİŞ GELİRLER (II-9) 30,282,359-30,282,359 5,923,726-5,923, C ARİ DÖNEM VERGİ BORCU (I-17) 1,061,955-1,061, , , ERTELENMİŞ VERGİ BORCU (I-17) ,675,556-1,675, SERMAYE BENZERİ KREDİLER (II-12) ARA TOPL AM 2,004,663, ,494,032 2,242,157,977 1,466,267, ,121,075 1,621,388, SAT IŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLER E İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (II-13) Satış Amaçlı Durdurulan Faali yetlere İlişkin ÖZKAYN AKLAR (II-14) 157,843, ,843, ,974, ,974, Ödenmiş Sermaye (II-14.1) 100,000, ,000, ,000, ,000, Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Priml eri Hisse Senedi İptal Kârları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Gi derler (115,028) - (115,028) (30,134) - (30,134) 15.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Gi derler (II-14.3) 873, , , , Kâr Yedekleri 40,816,114-40,816,114 40,084,231-40,084, Yasal Yedekl er 16,675,295-16,675,295 12,638,701-12,638, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekl er 24,140,819-24,140,819 27,445,530-27,445, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 16,268,325-16,268,325 31,997,022-31,997, Geçmiş Yıllar Kâr veya Zar arı 1,265,139-1,265,139 1,265,139-1,265, D önem Net Kâr veya Zararı 15,003,186-15,003,186 30,731,883-30,731,883 PASİF TOPL AMI 2,162,507, ,494,032 2,400,001,375 1,639,241, ,121,075 1,794,362,805 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (4)

8 31 Aralık 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) NAZIM HESAP K ALEMLERİ Bağımsız D enetimden Geçmiş Bağımsız D enetimden Geçmiş Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. RİSKİ ÜSTLENİL EN FAKTORİNG İŞLEMLERİ II. RİSKİ Ü STLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞL EMLERİ III. ALIN AN TEMİNATL AR (III-1) 3,525,917,170 58,452,010 3,584,369, ,656,092 2,966, ,622,615 IV. VERİLEN TEMİN ATLAR (III-2) 48,652-48, , ,741 V. TAAHHÜTLER 3,296,599, ,595,416 3,641,194,930 2,740,958, ,129,818 2,960,087, C ayılamaz T aahhütler (III-3) C ayılabilir Taahhütler (III-3) 3,296,599, ,595,416 3,641,194,930 2,740,958, ,129,818 2,960,087, Kiralama Taahhütleri Finansal Kiralama Taahhütl eri Faali yet Kiralama Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler 3,296,599, ,595,416 3,641,194,930 2,740,958, ,129,818 2,960,087,875 VI. TÜREV FİN ANSAL ARAÇL AR (III-4.1) 160,691, ,186, ,877, ,183, ,551, ,734, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar (III-4.1) 160,691, ,186, ,877, ,183, ,551, ,734, Gerçeğe U ygun D eğer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Kor unma Amaçlı İşlemler (III-4.1) 160,691, ,186, ,877, ,183, ,551, ,734, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler (III-4.2) Vadeli Alım-Satım İşlemleri Swap Alım Satım İşlemleri Alım Satım Opsi yon İşlemleri (III-4.2) Futures Alım Satım İşlemleri Diğer VII. EMANET KIYMETLER (III-5) 5,954,813 1,069,860 7,024,673 4,335,160-4,335,160 NAZIM TOPL AMI 6,989,211, ,303,424 7,546,514,952 3,013,437, ,648,038 3,349,085,277 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (5)

9 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHİNDE SONA EREN DONEME AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden GELİR VE GİDER K ALEMLERİ Dipnot Geçmiş Geçmiş 1 Ocak 1 Ocak I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ - FİN ANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER ( IV-1 ) 283,533, ,726, Finansman Kredilerinden Alınan F aizler 242,107, ,549, Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 41,426,460 35,176,667 II. FİN ANSMAN GİDERLERİ (-) (190,183,925) (151,171,001) 2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (121,819,298) (70,685,323) 2.2 F aktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler Finansal Kiralama Giderleri İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen F aizler (49,192,279) (66,247,849) 2.5 Diğer Faiz Gi derleri (5,942) (3,386) 2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar (19,166,406) (14,234,443) III. BRÜT K/Z (I+II) 93,350,067 82,555,235 IV. ESAS F AAL İYET GİDERLERİ (-) (IV-2 ) (62,632,156) (39,450,825) 4.1 Personel Gi derleri (17,181,840) (15,975,257) 4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (258,576) (101,888) 4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri Genel İşletme Giderleri (18,449,872) (10,832,446) 4.5 Diğer (26,741,868) (12,541,234) V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV) 30,717,911 43,104,411 VI. DİĞER FAALİYET GEL İRLERİ (IV-3 ) 15,025,213 47,669, Bankalardan Alınan F aizler 2,224,522 6,131, T ers Repo İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul D eğerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe U ygun D eğer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar El de T utulacak Yatırımlardan T emettü Gelirleri Sermaye Pi yasası İşlemleri Kârı 8,531 6, Türev Finansal İşl eml erden 8,531 6, Diğer Kambi yo İşlemleri Kârı 12,021,505 39,390, Diğer 770,652 2,141,107 VII. T AKİPTEKİ AL AC AKLAR A İLİŞKİN ÖZEL K ARŞILIKL AR (-) (IV-4 ) (9,144,711) (10,622,965) VIII. DİĞER F AAL İYET GİDERLERİ (-) (IV-5 ) (11,576,656) (38,916,297) 8.1 Menkul D eğerler Değer Düşüş Gi deri Gerçeğe U ygun D eğer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar El de T utulacak Yatırımlardan D uran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Satış Amaçlı Elde T utul an ve Durudurul an F aali yetl ere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri Şerefi ye Değer Düşüş Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer D üşüş Gi derleri İştirak, Bağlı Ortakılık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri T ürev Finansal İşlemlerden Zar ar (790,687) (80,104) 8.4 Kambi yo İşlemleri Zararı (10,785,969) (38,836,193) 8.5 Diğer - - IX. NET F AALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII) 25,021,757 41,234,990 X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OL ARAK K AYDEDİL EN FAZL ALIK TUTARI - - XI. NET PAR ASAL POZİSYON KÂRI/ZAR ARI - - XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI) 25,021,757 41,234,990 XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ K ARŞILIĞI (±) (10,018,571) (10,503,106) 13.1 Cari Vergi Karşılığı (I-17 (12,653,885) (8,082,859) 13.2 Ertel enmiş Vergi Gider Etkisi (+) - (2,420,247) 13.3 Ertel enmiş Vergi Gelir Etkisi (-) (I-17) 2,635,314 - XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII) 15,003,186 30,731,883 XV. DURDURULAN FAALİYETL ERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde T utulan Duran Varlık Gelirleri Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde T utulan Duran Varlık Giderleri Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Gi derleri - - XVII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI) - - XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ K ARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertel enmiş Vergi Gider Etkisi (+) Ertel enmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII) - - XX. NET DÖNEM K ARI/Z ARARI (XIV+XIX) 15,003,186 30,731,883 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (6)

10 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHİNDE SONA EREN DONEME AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2013 I. DÖNEM KARI/ZAR ARI II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (84.897) (30.131) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Ol mayan D uran Varlıklar Yeniden D eğerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Pl anları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları ( ) (37.664) Diğer Kâr veya Z arar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kâr veya Zararda Yeni den Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar (49.461) Yabancı Par a Çevirim Far kları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden D eğerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri Nakit Akış Riskinden Kor unma Gelirleri/Giderleri (61.826) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Diğer Kâr veya Z arar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kâr veya Zararda Yeni den Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler ( ) Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri ( ) III. TOPLAM K APSAMLI GELİR (I+II) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (7)

11 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHİNDE SONA EREN DONEME AİT OZKAYNAK DEĞIŞIM TABLOSU Dipnot Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer K apsamlı Gelirler ve Giderler Tanımlanmış fayda planların ın birikmiş yeniden ölçüm kazançları/kayıpları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Nakit akış riskinden korunma kazan çları/kayıpları Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Ödenmiş Yasal Olağanüst Dönem Kârı / Toplam ÖZKAYN AK KALEMLERİNDEKİ D EĞİŞİKLİKLER Sermaye Yedekler ü Yedekler (Zararı) Özkayn ak I. Dönem Başı B akiyesi (1 Ocak 2013) (II- 14.1) ( ) II. TMS 8 U yarınca Yapılan Düzeltmeler ( ) Hataların Düzeltil mesini n Etkisi Muhasebe Politi kasında Yapılan Değişiklikl erin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) (II- 14.1) IV. Toplam Kapsamlı Gelir ( ) V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı İç Kayn aklard an Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VI. VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme F arkı VIII. Hisse Sen edine Dönüştürülebilir T ahviller IX. Sermaye Benzeri Krediler X. Diğer Değişiklikler Ned emiyle Artış /Azalış XI. Dönem Net Kârı veya Z ararı - (30.131) XII. Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü (97.379) ( ) ( ) ( ) 12.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (97.379) ( ) - ( ) ( ) 12.3 Diğer ( ) ( ) - II. TMS 8 U yarınca Yapılan Düzeltmeler Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2013) (II- 14.1) (30.131) I. Dönem Başı B akiyesi (1 Ocak 2014) (II- 14.1) (30.131) II. TMS 8 U yarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltil mesini n Etkisi Muhasebe Politi kasında Yapılan Değişiklikl erin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) (II- 14.1) (30.131) IV. Toplam Kapsamlı Gelir V. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı İç Kayn aklard an Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı VI. VII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme F arkı VIII. Hisse Sen edine Dönüştürülebilir T ahviller IX. Sermaye Benzeri Krediler X. Diğer Değişiklikler Ned emiyle Artış /Azalış - (84.897) (49.461) ( ) XI. Dönem Net Kârı veya Z ararı XII. Kâr Dağıtımı (II- 14.2) ( ) ( ) - ( ) ( ) 12.1 Dağıtılan Temettü ( ) ( ) - ( ) ( ) 12.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer ( ) - ( ) - Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2014) (II- 14.1) ( ) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (8)

12 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHİNDE SONA EREN DONEME AİT NAKIT AKIŞ TABLOSU A. ESAS F AALİ YETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞL ARI Dipnotlar (4.Bölüm) Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık Esas Faaliy et Konusu Aktif v e Pasif lerdeki Değişim Öncesi Faaliy et Kârı Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri Kiralama Giderleri Alınan Temettüler Alınan Ücret v e Komisy onlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar Personele v e Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler ( ) ( ) Ödenen Vergiler ( ) ( ) Diğer ( ) ( ) 1.2 Esas Faaliy et Konusu Aktif v e Pasif lerdeki Değişim ( ) ( ) Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış ( ) ( ) Diğer Aktif lerde Net (Artış) Azalış ( ) ( ) Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı B. YATIRIM F AALİ YETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞL ARI 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık v e İştirakler v e İş Ortaklıkları Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık v e İştirakler v e İş Ortaklıkları Satın Alınan Menkuller v e Gay rimenkuller (I-13,14) ( ) ( ) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul v e Gay rimenkuller Elde Edilen Satılmay a Hazır Finansal Varlıklar 2.6 Elden Çıkarılan Satılmay a Hazır Finansal Varlıklar 2.7 Satın Alınan Vadey e Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.8 Satılan Vadey e Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Diğer II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı ( ) ( ) C. FİNANSMAN F AALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞL ARI 3.1 Krediler v e İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler v e İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kay naklanan Nakit Çıkışı ( ) ( ) 3.3 İhraç Edilen Sermay e Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri ( ) ( ) 3.5 Finansal Kiralamay a İlişkin Ödemeler Diğer - - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit ( ) ( ) IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış ( ) ( ) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (I-3) VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (I-3) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (9)

13 31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHİNDE SONA EREN DONEME AİT KAR DAĞITIM TABLOSU I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) ( ) ( ) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) ( ) ( ) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlül ükler ( ) A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇMİŞ DÖNEMLER Z ARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FON LAR (-) - - B. DAĞITIL ABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA BİRİNCİ T EMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmti yazlı Hisse Senedi Sahipl erine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli T ahvillere Kâr ve Z arar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ T EMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmti yazlı Hisse Senedi Sahipl erine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli T ahvillere Kâr ve Z arar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmti yazlı Hisse Senedi Sahipl erine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli T ahvillere Kâr ve Z arar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE B AŞIN A KÂR HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - 0, İMTİYAZLI HİSSE SEN EDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SEN EDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE B AŞIN A TEMETTÜ HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - 0, İMTİYAZLI HİSSE SEN EDİ SAHİPLERİNE İMTİYAZLI HİSSE SEN EDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - * Cari döneme ai t karın dağıtımı hakkında Şirket in yetkili organı Genel Kurul dur. R apor tarihi itibariyle Genel Kurul topl antısı yapılmamıştır. ** Ertelenmiş vergi geliri diğer vergi ve yasal yüküml ülükler satırında gösterilmiştir. Kar dağıtımına konu edilmemesi gerekmekt e ol up olağanüstü yedekler içerisinde tutul maktadır. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. (10)

14 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR Üçüncü bölüm Muhasebe politikaları 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu Koç Finansman A.Ş. ( Şirket ) 3 Ocak 1995 tarihinde İstanbul da Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. adı altında kurulmuş ve Türkiye deki ilk Finansman Şirketi Faaliyet İzin Belgesi ni almış olup, Koç Şirketler Topluluğu ( Koç Grubu ) nun bir üyesidir. Şirket, 25 Aralık 2007 tarihli Yönetim Kurulu kararında ana faaliyet konularına sigorta aracılığı ve mortgage kredisi ( tut-sat ) verebilme konularını eklemeyi kararlaştırmıştır. 13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal veya hizmet alımını kredilendirmekte olan Şirket, ağırlıklı olarak taşıt kredisi kullandırmakta taşıt kredilerinde farklı markalara kredi imkanı sunarak mevcut bayi ağını kademeli olarak genişletmektedir. Şirket, 22 Mart 2013 tarihli ve 8284 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi nde yapılan ünvan değişikliği ile Koç Finansman A.Ş adını almıştır. 31 Aralık 2014 itibarıyla Şirket in bünyesinde çalışan personel sayısı 124 dür. (31 Aralık 2013: 127). Şirket in bu finansal tabloların hazırlandığı tarih itibarıyla tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir: Koç Finansman A.Ş. Ticaret Sicil No: Mersis No: Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Koç Çamlıca İş Merkezi A Blok Üsküdar- İstanbul 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Şirket in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir : % Arçelik A.Ş. 47,00 Koç Holding A.Ş. 44,50 Diğer ortaklar 8,50 Ödenmiş sermaye toplamı 100,00 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren döneme ait finansal tablolar, 16 Şubat 2015 tarihinde onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yeşim Pınar Kitapçı ve Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Tüfekçioğlu tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul un ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları tashih etme hakkı vardır. (11)

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-3 Finansal durum

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı