Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu zekâ kuramının (ÇZK) okullardaki uygulanmasını ele alan çalışmalar artış göstermiştir. Bu çalışmaların periyodik olarak ve sistematik bir şekilde analiz edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sayede, ÇZK nın Türk eğitim sistemine yansıması hakkında kapsamlı bir fikir edinilmiş olacak, ÇZK ya ilgi duyan yeni veya deneyimli araştırmacıların var olan çalışmalardan haberdar olmaları sağlanacak ve eğitim bilimcilerin bu yayınlara ilişkin bilimsel tartışma ve sorgulama yapmalarına ışık tutulmuş olunacaktır. Bu araştırmada, ÇZK ile ilgili yılları arasında Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezinde indekslenen yüksek lisans ve doktora tezleri ile ULAK- BİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında indekslenen ulusal dergilerdeki araştırma makaleleri çeşitli değişkenler açısından içeriksel olarak analiz edilmiştir. İçerik analizi, basılı, görsel vb. materyallerin sistematik bir şekilde taranarak belli kategoriler bakımından tematik olarak analiz edilmesini kapsar. Çalışma kapsamına dâhil edilen yüksek lisans tezleri (n=71), doktora tezleri (n=8) ve araştırma makaleleri (n=18) toplam 25 tema çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, çalışmaların büyük bir bölümü 2006 yılında (% 44,3) Ankara ilinde (% 28,9) bayan araştırmacılar (% 60,8) tarafından ÇZK nın fen bilgisi dersindeki (% 25,8) kullanımının ilköğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisini (% 56,7) incelemek üzere yüksek lisans düzeyinde (% 73,2) ve deneysel desende (% 63,9) gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, Çocukların çoklu zekâ alanları nasıl geliştirilebilir? sorusuna yönelik olarak daha fazla sayıda nitel çalışmaya gereksinim vardır. Anahtar Kelimeler Çoklu Zekâ Kuramı, İçerik Analizi, Türkiye de Yapılmış ve Türkçe Yazılmış Çalışmalar. * Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (2) Bahar / Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 834 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Doç. Dr. Ahmet SABAN Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Meram / Konya Elektronik Posta: ; Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Saban, A. (in press). Prospective teachers metaphorical conceptualizations of learner. Teaching and Teacher Education, 25. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(55), Saban, A. (2007). Lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma metodolojisine ilişkin algıları. Selçuk Üniver sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, Saban, A., Kocbeker, B. N., & Saban, A. (2007). Prospective teachers conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Learning and Instruction, 17(2), Saban, A. (2006). Functions of metaphor in teaching and teacher education: A review essay. Teaching Education, 17(4), Saban, A., Koçbeker, B. N. ve Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), Saban, A. (2004). Prospective classroom teachers metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elementary and co-operating teachers. International Journal of Educational Development, 24(6), Saban, A. (2003). A Turkish profile of prospective elementary school teachers and their views of teaching. Teaching and Teacher Education, 19(8), Saban, A. (2002). Toward a more intelligent school. Educational Leadership, 60(2), Saban, A. (2000). Professional growth through self-reflection and writing. Education, 120(3), Hillkirk, K., Chang, B. R., Oettinger, L. A., Saban, A., & Villet, C. (1998). Supporting ongoing professional learning in rural schools. Rural Educator, 19(3),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi* Ahmet SABAN Çoklu zekâ kuramını 1983 yılında Frames of Mind (Zihin Çerçeveleri) adlı kitabıyla tanıtan Howard Gardner, tıpkı kendinden önceki bazı kuramcılar ( J. P. Guilford ve L. L. Thurstone) ve kendisiyle aynı dönemde yaşayan bazı çağdaşları (R. Sternberg ve D. Goleman) gibi zekânın çoğul bir olgu olduğunu vurgulamıştır. Gardner zekâyı, bir bireyin bir veya birden fazla kültürel ortamda değer bulan ürünler ortaya koyma veya problemler çözme kapasitesi olarak tanımlamıştır (Gardner, 1993). Bu tanımla Gardner, zekâyı bilişsel alana sınırlamadan farklı alanlarda çözüm getirme ve üretme eylemlerine vurgu yapmış ve aynı zamanda zekânın sosyal ve kültürel bağlamına da dikkat çekmiştir (Eriş, 2008). Nitekim son yıllarda gerçekleştirilen bazı çalışmalarda, Gardner ın zekâ tanımının başındaki bir bireyin sözcüğü yerine bir ya da birden fazla bireyin terimiyle değiştirilmesi önerilmektedir. Böylece zekâ bireyin bir ya da daha fazla alanda tek başına sahip olduğu kabiliyet(ler) dışında, kolektif olarak ulaşılabilecek çözüm ya da ürünler olarak da algılanabilir. (Eriş, 2008, s. 76). Gardner ın ileri sürdüğü sekiz zekâ alanı şunlardır (Armstrong, 2000, s. 2): 1. Sözel-dil zekâsı: Bir bireyin kendi diline ait kavramları bir masalcı, bir konuşmacı, bir politikacı gibi sözlü olarak ya da bir şair, bir yazar, bir gazeteci gibi yazılı olarak etkili bir biçimde kullanabilmesi kapasitesidir. 2. Mantıksal-matematiksel zekâ: Bir bireyin bir matematikçi, bir vergi memuru, bir istatistikçi gibi sayıları etkili bir şekilde kullanabilmesi ya da bir bilim adamı, bir bilgisayar programcısı, bir mantık uzmanı gibi olayların oluşumu ve işleyişi hakkında etkili bir şekilde mantık yürütebilmesi kapasitesidir. * Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

4 836 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 3. Görsel-uzamsal zekâ: Bir kişinin bir avcı, bir izci, bir rehber gibi uzamsal dünyayı doğru bir şekilde algılaması veya bir dekoratör, bir mimar, bir ressam gibi dış dünyadan edindiği izlenimleri görselleştirme kapasitesidir. 4. Müziksel-ritmik zekâ: Bir kişinin bir besteci, bir müzisyen ya da bir şarkıcı gibi müzik formlarını algılama, ayırt etme ve ifade etme kabiliyetlerini kapsar. 5. Bedensel-kinestetik zekâ: Bir kişinin bir aktör, bir atlet, bir dansçı gibi düşüncelerini ve duygularını anlatmak için vücudunu kullanmadaki ustalığı veya bir heykeltıraş, bir cerrah, bir tamirci gibi el becerilerine dayalı üretme kapasitesidir. 6. Sosyal zekâ: Bir insanın bir öğretmen, bir terapist ya da bir pazarlamacı gibi çevresindeki insanların duygularını, isteklerini veya ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama kapasitesidir. 7. İçsel-öze dönük zekâ: Bir kişinin kendisini objektif olarak tanıması ve kendisi hakkında sahip olduğu bu bilgi ve anlayış ile çevresiyle uyumlu davranışlar sergilemesi yeteneğidir. 8. Doğacı zekâ: Bir kişinin bir biyolog gibi hayvanları ve bitkileri tanıması, onları belli özelliklerine bağlı olarak sınıflandırması ve diğerlerinden ayırt etmesi veya bir jeolog yaklaşımıyla dünya doğasının bulutlar, kayalar veya depremler gibi çeşitli karakteristiklerine karşı ilgili, duyarlı ve yetenekli olması kapasitesidir. Hopper ve Hurry (2000) e göre, ÇZK başlıca üç gerekçeden dolayı bir öğretim yaklaşımı olarak benimsenmelidir: (i) ÇZK, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerine yönelik bilinç geliştirmelerini sağlamaktadır. (ii) ÇZK, öğrenmeyi her öğrenci için bireyselleştirmektedir. (iii) ÇZK, aktif öğrenmeyi sağlamaktadır. Benzer şekilde, Saban (2001) a göre, ÇZK başlıca dört gerekçeden dolayı bir öğretim felsefesi olarak benimsenmelidir: (i) ÇZK, her çocuğu potansiyelli bir birey olarak kabul etmektedir. (ii) ÇZK, öğretimin nasıl olması gerektiğine dair öğretmenlere yeni bir pedagojik yaklaşım sunmaktadır. (iii) ÇZK, okuldaki bütün öğretmenler arasındaki iş birliğini desteklemektedir. (iv) ÇZK, öğrencilerin kendi öğrenme yolları konusunda bilinç oluşturmalarını sağlamaktadır. Shearer (2004) a göre çok az kuram, çoklu zekâ kuramı (ÇZK) kadar eğitim alanına etki yapmıştır. Örneğin, Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yılları arasında kırk bir okulla yürütü-

5 SABAN / Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi 837 len SUMIT (Schools Using Multiple Intelligences Theory) projesinden elde edilen verilere göre, ÇZK nın Amerikan okullarındaki uygulanması neticesinde okul disiplininin sağlanmasında, ailelerin okul etkinliklerine katılmalarında ve farklı öğrenme kapasitelerine sahip öğrencilerin öğrenmelerinde olumlu bir artış gözlenmiştir (Kılıç, 2002). Benzer şekilde, Douglas, Burton ve Reese-Durham (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada çoklu zekâ kuramına dayalı olarak yürütülen etkinliklerin sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarılarına olan etkisi doğrudan öğretime kıyasla daha fazla olmuştur. Campbell ve Campbell (1999) tarafından Amerika da gerçekleştirilen başka bir çalışmada, iki ilkokul, iki ortaokul ve iki lisedeki öğretmenler ve yöneticilerle yapılan görüşmelere, bu okullarda gerçekleştirilen gözlemlere ve okullardaki çeşitli dokümanların analizine bağlı olarak, ÇZK nın bütün öğrencilerin temel becerileri kazanmalarında, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerinde ve okul programlarının öngördüğü kazanımları uzmanlık düzeyinde yerine getirmelerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ÇZK nın ülkemizdeki bazı okullar tarafından uygulanması neticesinde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin, ÇZK nın Özel Konya Esentepe İlköğretim Okulundaki uygulanması neticesinde, bu kurama dayalı öğretim etkinlikleri yoluyla öğretimin bireyselleştirilebildiği ve öğretmenler arasındaki iş birliğinin arttırıldığı rapor edilmiştir (bk. Saban, 2002). Son yıllarda ülkemizde ÇZK nın okullardaki uygulanmasını ele alan araştırmalar artış göstermiştir. Bu araştırmaların periyodik olarak ve sistematik bir şekilde analiz edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu sayede, ÇZK nın Türk eğitim sistemine yansıması hakkında kapsamlı bir fikir edinilmiş olacak, ÇZK ya ilgi duyan yeni veya deneyimli araştırmacıların var olan çalışmalardan haberdar olmaları sağlanacak ve eğitim bilimcilerin bu yayınlara ilişkin bilimsel tartışma ve sorgulama yapmalarına ışık tutulmuş olunacaktır. Örneğin, Kayhan ve Koca (2004) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, ülkemizde matematik eğitimiyle ilgili en çok bilişsel boyut, matematik programı konuları ve öğretim yöntemleri alanlarında araştırma gerçekleştirildiğine dikkat çekilmiştir. Bu araştırma, aynı zamanda, ÇZK ile ilgili alanyazındaki çalışmaların kapsamlı bir şekilde analizini konu edinen ilk ulusal düzeydeki çalışma olması bakımından da alanyazına kuramsal düzeyde önemli bir katkı

6 838 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ sağlamaktadır. Bu araştırmada ÇZK ile ilgili çalışmalar, araştırma deseni, araştırma yöntemi, veri toplama aracı, örneklem türü, katılımcı sayısı vb. değişkenler açısından analiz edilmiş ve bu çalışmaların hangi konular ve dersler etrafında yoğunlaştığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bundan başka, ÇZK ile ilgili deneysel çalışmaların uygulama süreleri, deney ve kontrol gruplarındaki katılımcı sayıları ve deney-kontrol gruplarının ön test, son test, erişi, kalıcılık ve tutum puanları arasındaki fark durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle çalışma, ÇZK ile ilgili gerçekleştirilen araştırmaların yaklaşık dokuz yıllık bir dönemde nasıl bir seyir izlediğini ortaya koyarak alanyazına önemli bir katkı sağlamaktadır. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, çoklu zekâ kuramı (ÇZK) ile ilgili yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezinde indekslenen yüksek lisans ve doktora tezleri ile ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında indekslenen ulusal dergilerdeki araştırma makalelerini çeşitli değişkenler açısından sistematik bir şekilde incelemektir. Yöntem Bu çalışma, içerik analizi modelinde yürütülmüştür. İçerik analizi, basılı, görsel vb. materyallerin sistematik bir şekilde taranarak belli kategoriler bakımından tematik olarak analiz edilmesini kapsar. Çalışma Evreni ve Örneklem Bu araştırmada analiz edilen tezler, 25 Eylül 2008 tarihi itibarıyla YÖK Ulusal Tez Merkezinden PDF uzantılı olarak erişilebilir olan tezler (n=41) ile daha önceki yıllarda farklı zamanlarda yine YÖK Ulusal Tez Merkezinden fotokopi yoluyla çoğaltılan (n=38) tezlerle sınırlıdır. Ayrıca, araştırmaya sadece Türkçe dilinde yazılmış tezler dâhil edilmiştir. 25 Eylül 2008 tarihi itibariyle çoklu zekâ anahtar kavramına ilişkin olarak YÖK Ulusal Tez Merkezinde yapılan taramada yıllarına ait toplam 148 adet teze ulaşılmıştır. ÇZK ile ilgili erişilen ilk tez, Prof. Dr. Petek Aşkar danışmanlığında Rüya Coşkungönüllü tarafından 1 ÇZK ile ilgili olarak YÖK Ulusal Tez Merkezinde Türkçe dilinde indekslenen ilk tez 1999 yılına aittir (bk. Tarman, 1999). Benzer şekilde, ÇZK ile ilgili olarak ulusal hakemli dergilerde Türkçe dilinde yayımlanan ilk makale yine 1999 yılına aittir (bk. Kazak, Yürük, Çakır ve Sungur, 1999).

7 SABAN / Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne İngilizce dilinde sunulan bir yüksek lisans tezi olmuştur. ÇZK ile ilgili erişilen son tez de bir yüksek lisans tezi olup Yrd. Doç. Dr. Soneser Yurdakul danışmanlığında Sinem Sivri tarafından 2007 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne Türkçe dilinde sunulmuştur. 148 adet tezin 27 (% 18,24) si İngilizce dilinde, 2 (% 1,35) si Almanca dilinde ve geri kalan 119 (% 80,40) u da Türkçe dilinde yazılmıştır. Türkçe dilinde yazılmış 119 tezden üçte ikisi (n=79, % 66,4) bu araştırma kapsamında analiz edilmiş, üçte biri ise (n=40, % 33,6) erişim sorunu nedeniyle araştırmaya dâhil edilememiştir. Araştırmada analiz edilen makaleler toplam 18 çalışmayı kapsamaktadır. Tabii ki bu sayı, alanyazındaki ÇZK ile ilgili bütün makalelerin sayısını yansıtmamaktadır. Araştırma makalelerinin sınırlandırılmasında aşağıdaki parametreler kullanılmıştır: 1. Araştırma makalelerinin belirlenmesinde ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı kullanılmıştır. Bu veri tabanında yer almayan dergilerdeki makaleler ise Selçuk Üniversitesi merkez kütüphanesindeki kaynaklarla sınırlıdır. 2. Araştırmada sadece yılları arasında yayımlanan makaleler analiz edilmiştir. 3. Araştırmada sadece Türkçe dilinde yazılmış ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler analiz edilmiştir. 4. Belli bir tez çalışmasına dayalı olarak yayımlanan makaleler yerine, söz konusu tezin kendisinin analizinin yapılması tercih edilmiştir. İçerik Analizi Yönergesinin Oluşturulması Araştırma örneklemine dâhil edilen ÇZK ile ilgili toplam 97 adet çalışmanın (bk. Ek 1) analiz edilmesinde yirmi beş soru kullanılmıştır. Bu soruların her biri araştırmada kullanılan içerik analizi yönergesi için bir tema olarak değerlendirilmiştir. Bu soruların/temaların geliştirilmesinde ise çeşitli yurt içi ve yurt dışı çalışmalardan (örneğin; Murphy, Vriesenga ve Storey, 2007; Tarım, 2003; Ulutaş ve Ubuz, 2008) yararlanılmıştır. Geliştirilen bu sorular daha sonra kapsam geçerliği için uzman görüşüne (bk. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009) sunulmuştur. Bu çalışmadaki kapsam geçerliği, içerik analizi yönergesinde yer alan yirmi beş sorunun araştırmanın genel amacına ne

8 840 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ derece hizmet edip etmediğiyle ilgilidir. Uzmanlar, araştırmacı ile aynı fakültede görev yapan ve bilimsel araştırma süreci ile ilgili lisans veya lisansüstü düzeyde ders vermekte olan üç öğretim üyesinden oluşmuştur. Görüşlerine başvurulan uzmanlardan, içerik yönergesinde yer alan yirmi beş soruyu uygunluk ve netlik bakımlarından değerlendirmeleri istenmiş ve kendilerine (varsa) başka soruları da ekleyebilecekleri hatırlatılmıştır. Uzmanlar, içerik yönergesinde yer alan yirmi beş sorunun uygunluğu ve netliği konusunda tamamen hemfikir olduklarını belirtmişler ve bu soruların dışında başka bir soru önermemişlerdir. İçerik analizi yönergesinde yer alan sorular aşağıda verilmektedir. İlk on soru, analiz edilen bütün çalışmalar (n=97) için ortaktır; on birinci ve on ikinci sorular sadece tezlere, on üçüncü ve on dördüncü sorular sadece makalelere ve arası sorular ise sadece deneysel türdeki çalışmalara (n=62) uygulanmıştır: 1. ÇZK ile ilgili çalışmaların yayın türüne göre dağılımı nasıldır? 2. ÇZK ile ilgili çalışmaların konulara göre dağılımı nasıldır? 3. ÇZK ile ilgili çalışmaların yayın yılına göre dağılımı nasıldır? 4. ÇZK ile ilgili çalışmaların araştırmacının cinsiyetine göre dağılımı nasıldır? 5. ÇZK ile ilgili çalışmaların araştırma desenine göre dağılımı nasıldır? 6. ÇZK ile ilgili çalışmaların araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır? 7. ÇZK ile ilgili çalışmaların veri toplama aracına göre dağılımı nasıldır? 8. ÇZK ile ilgili çalışmaların örneklem türüne göre dağılımı nasıldır? 9. ÇZK ile ilgili çalışmalardaki ortalama katılımcı sayısı kaçtır? 10. ÇZK ile ilgili çalışmaların illere göre dağılımı nasıldır? 11. ÇZK ile ilgili tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 12. ÇZK ile ilgili tezlerin enstitülere göre dağılımı nasıldır? 13. ÇZK ile ilgili makalelerin dergilere göre dağılımı nasıldır? 14. ÇZK ile ilgili makalelerdeki yazar sayısı kaçtır? 15. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalara katılan öğrencilerin öğrenim düzeyi nedir? 16. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmaların gerçekleştirildiği dersler nelerdir? 17. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalar hangi okullarda gerçekleştirilmektedir?

9 SABAN / Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalardaki uygulama süresi (hafta olarak) nedir? 19. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalardaki deney grubu katılımcı sayısı nedir? 20. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalardaki kontrol grubu katılımcı sayısı nedir? 21. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalardaki deney-kontrol gruplarının ön test puanları arasındaki fark durumu nasıldır? 22. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalardaki deney-kontrol gruplarının son test puanları arasındaki fark durumu nasıldır? 23. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalardaki deney-kontrol gruplarının erişi puanları arasındaki fark durumu nasıldır? 24. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalardaki deney-kontrol gruplarının kalıcılık puanları arasındaki fark durumu nasıldır? 25. ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalardaki deney-kontrol gruplarının tutum puanları arasındaki fark durumu nasıldır? Verilerin Kodlanması ve Çözümlenmesi Öncelikle içerik analizine tabi tutulan toplam 97 adet çalışma birçok kez okunarak içerik analizi yönergesinde yer alan yirmi beş soru (veya tema ) için alt temalar oluşturulmuştur. Örneğin, ÇZK ile ilgili çalışmaların araştırma desenine göre dağılımı nasıldır? sorusunda sorgulanan tema için toplam beş adet alt tema ( literatür taraması, model geliştirme, içerik analizi, betimsel araştırma, deneysel araştırma ) geliştirilmiştir. Daha sonra, 97 çalışma yeniden okunarak her alt tema ya ilişkin olarak tek tek kodlanmıştır. Kodlamadaki iç tutarlılığı (güvenirliği) sağlamak amacıyla veriler araştırmacı tarafından bağımsız olarak iki farklı zamanda olmak üzere iki kez kodlanmıştır. İkinci kodlama, birinci kodlamadan iki hafta sonra gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, iki kodlama birbiriyle karşılaştırılmış ve güvenirlik Miles ve Huberman (1994) ın formülü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı X 100) kullanılarak hesaplanmıştır. Bu araştırmaya özgü olarak gerçekleştirilen güvenirlik çalışmasında iki kodlama arasındaki uyum % 100 olarak hesaplanmıştır.

10 842 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Kodlanan verilerin çözümlenmesi için SPSS paket programı kullanılmıştır. Bu amaçla öncelikle bütün temalar ve alt temalar SPSS paket programına aktarılmıştır. Daha sonra, ilgili temanın/alt temanın çalışmalarda mevcut olup olmadığına ( var veya yok şeklinde) bakılmış ve bu temaların kaç kez tekrarlandığı frekans (f) ve yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. Gerekli görülen durumlarda aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri de hesaplanarak, bütün veriler tablolaştırılmıştır. Bulgular Bu bölümde, içerik analizi yönergesindeki yirmi beş adet soruyla sorgulanan tema lara ilişkin elde edilen veriler tablolaştırılarak sunulmaktadır. Yayın Türü Tablo 1, ÇZK ile ilgili çalışmaların yayın türüne göre dağılımını göstermektedir. Tablo 1 e göre, toplam 97 adet çalışmanın 71 i yüksek lisans düzeyinde (% 73,2), 8 i doktora düzeyinde (% 8,2) ve 18 i de araştırma makalesi kapsamında (% 18,6) gerçekleştirilmiştir. Bu durum, ÇZK ile ilgili daha çok sayıda doktora düzeyindeki araştırmalara gereksinim olduğunu göstermektedir. Tablo 1. ÇZK ile İlgili Çalışmaların Yayın Türüne Göre Dağılımı Yayın türü f % Yüksek lisans tezi 71 73,2 Doktora tezi 8 8,2 Araştırma makalesi 18 18,6 Çalışma Konusu Tablo 2, ÇZK ile ilgili çalışmaların konulara göre dağılımını göstermektedir. Tablo 2 ye göre, ÇZK ile ilgili toplamda on iki farklı konuda çalışma gerçekleştirilmiştir. En fazla çalışmanın yapıldığı konular sırasıyla şunlardır: (i) ÇZK nın ilköğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisi (% 45,4), (ii) ÇZK nın ortaöğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisi (% 15,5) ve (iii) ÇZK nın uygulanmasına ilişkin görüşler (% 12,4). En az çalışmanın yapıldığı konular ise şunlardır: (i) Çoklu zekâ alanlarının geliştirilmesi (% 1) ve (ii) ÇZK nın yükseköğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisi (% 1). İncelenen 97 çalışma arasında bu iki konuda sadece birer çalışma bulunması, bu alanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

11 SABAN / Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi 843 Tablo 2. ÇZK ile İlgili Çalışmaların Konulara Göre Dağılımı Konular f % Öğrencilerin çoklu zekâ profili 7 7,2 Çoklu zekâ alanları ile öğrenme stilleri/stratejileri arasındaki ilişki 3 3,1 Çoklu zekâ alanları ile akademik başarı arasındaki ilişki 2 2,1 Çoklu zekâ alanlarının geliştirilmesi 1 1,0 Çoklu zekâ kuramı ve eğitim programı 5 5,2 Çoklu zekâ kuramı ve rehberlik 2 2,1 Çoklu zekâ kuramı ve ders kitapları 3 3,1 ÇZK nın uygulanmasına ilişkin görüşler 12 12,4 ÇZK nın okulöncesi öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisi 2 2,1 ÇZK nın ilköğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisi 44 45,4 ÇZK nın ortaöğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisi 15 15,5 ÇZK nın yükseköğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisi 1 1,0 Yayın Yılı Tablo 3, ÇZK ile ilgili çalışmaların yayın yılına göre dağılımını sunmaktadır. Tablo 3 e göre, incelenen toplam 97 çalışma arasından 43 çalışma (% 44,3) ile en fazla yayın 2006 yılında yapılmıştır. Ayrıca, ÇZK ile ilgili çalışmaların dörtte üçü, son üç yılda (2005, 2006 ve 2007 yıllarında) yayımlanmıştır. Bu durum, ÇZK nın öğretim yılında pilot uygulaması yapılan ve öğretim yılından itibaren uygulamaya konan yeni ilköğretim programlarına temel oluşturmasıyla birlikte eğitim bilimcilerinin de bu alana daha fazla ilgi göstermeye başlamış olduğunun bir göstergesi sayılabilir. Tablo 3. ÇZK ile İlgili Çalışmaların Yayın Yılına Göre Dağılımı 2 Yayın yılı f % , , ,2 2 Bu dağılım, aynı zamanda, 148 adet tezin yıllara göre dağılımıyla da paralellik göstermektedir (n=1, % 0,7); 1999 (n=1, % 0,7); 2000 (n=4, % 2,7); 2001 (4=2, % 2,7); 2002 (n=6, % 4,1); 2003 (n=18, % 12,2); 2004 (n=22, % 14,9); 2005 (n=28, % 18,9); 2006 (n=47, % 31,8); 2007 (n=17, % 11,5).

12 844 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ , , , , , ,6 Araştırmacı Cinsiyeti Tablo 4, ÇZK ile ilgili çalışmaların araştırmacıların cinsiyetine göre dağılımını göstermektedir. Tablo 4 e göre, toplam 97 adet çalışmanın 38 i erkek araştırmacılar (% 39,2), 59 u da bayan araştırmacılar (% 60,8) tarafından yürütülmüştür. Bu durum, erkek araştırmacılara kıyasla bayan araştırmacıların çoklu zekâ kuramına daha fazla ilgi duyduğunun bir göstergesi sayılabilir. Tablo 4. ÇZK ile İlgili Çalışmaların Araştırmacı Cinsiyetine Göre Dağılımı 3, 4 Araştırmacının cinsiyeti f % Erkek 38 39,2 Bayan 59 60,8 Araştırma Deseni Tablo 5, ÇZK ile ilgili çalışmaların araştırma desenine göre dağılımını göstermektedir. Tablo 5 e göre, ÇZK ile ilgili çalışmaların yaklaşık üçte ikisinin (% 63,9) deneysel araştırma deseninde ve geri kalan üçte bire yakın bir kısmının (% 30,9) da betimsel araştırma deseninde yürütüldüğü görülmektedir. Bu durum, ÇZK ya ilişkin özellikle model geliştirme (% 2,1), içerik analizi (% 2,1) veya literatür taraması (% 1) desenlerinde gerçekleştirilmiş daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 3 Çok yazarlı araştırma makalelerinde sadece ilk yazarın cinsiyeti dikkate alınmıştır. 4 Bu dağılım, aynı zamanda, 148 adet tezin araştırmacı cinsiyetine göre dağılımıyla da paralellik göstermektedir. Erkek (n=55, % 37,2); Bayan (n=93, % 62,8).

13 SABAN / Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi 845 Tablo 5. ÇZK ile İlgili Çalışmaların Araştırma Desenine Göre Dağılımı Araştırma deseni f % Literatür taraması (konuyla ilgili yayımlanmış makale, tez vb. eserleri anlamlı bir bütün hâlinde eleştirel bir yaklaşımla ele alan çalışmalar) Model geliştirme (uygulamaya dönük materyal, etkinlik, yazılım programı vb. geliştiren çalışmalar) İçerik analizi (basılı, görsel vb. materyalleri sistematik bir şekilde belli kategoriler bakımından tematik olarak analiz eden çalışmalar) Betimsel araştırma (bir durumu saptamaya veya açıklamaya yönelik nitel, nicel veya karma yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmalar) Deneysel araştırma (bir uygulamanın etkisini belirlemeye yönelik nitel, nicel veya karma yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmalar) 1 1,0 2 2,1 2 2, , ,9 Araştırma Yöntemi Tablo 6, ÇZK ile ilgili çalışmaların araştırma yöntemine göre dağılımını göstermektedir. Tablo 6 ya göre, ÇZK ile ilgili çalışmaların yaklaşık üçte ikisinin (% 62,9) nicel yönteme dayalı olarak gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durum, ÇZK na ilişkin nitel (% 12,4) ve karma (% 23,7) yöntemlerle gerçekleştirilmiş daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Tablo 6. ÇZK ile İlgili Çalışmaların Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı 5 Araştırma yöntemi f % Nitel (gözlem, görüşme ve doküman analizine dayalı çalışmalar) 12 12,4 Nicel (belli istatistiksel tekniklerin işe koşulduğu araştırmalar) 61 62,9 Karma (nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı araştırmalar) 23 23,7 Diğer 1 1,0 Veri Toplama Aracı Tablo 7, ÇZK ile ilgili çalışmaların veri toplama aracına göre dağılımını göstermektedir. Tablo 7 ye göre, ÇZK ile ilgili çalışmalarda sekiz farklı veri toplama aracının kullanıldığı, en sık kullanılan veri toplama araçlarının da test (% 60,8) ve ölçek (% 34) olduğu görülmektedir. Bu 5 Yıldız (2005) tarafından model geliştirme deseninde gerçekleştirilen çalışma, altıncı, yedinci ve sekizinci sorular için diğer kategorisinde kodlanmıştır.

14 846 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ durum, ÇZK ya ilişkin gözlem (% 24,7), görüşme (% 24,7) ve doküman analizine (% 13,4) dayalı gerçekleştirilmiş daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Tablo 7. ÇZK ile İlgili Çalışmaların Veri Toplama Aracına Göre Dağılımı 6 Veri toplama aracı f % Gözlem (katılımcı gözlem, video destekli gözlem, yapılandırılmış gözlem vb.) 24 24,7 Görüşme (yarı yapılandırılmış görüşme, klinik görüşme vb.) 24 24,7 Doküman analizi (fotoğraf, günlük, öğrenci projeleri vb.) 13 13,4 Anket (açık uçlu, kapalı uçlu vb. sorularla görüş belirlemeye yönelik araçlar) 20 20,6 Test (katılımcı performansını çoktan seçmeli vb. sorularla ölçen sınavlar) 59 60,8 Envanter ( Teele Çoklu Zekâ Envanteri vb.) 13 13,4 Ölçek ( Öğrenme Stratejilerini Belirleme Ölçeği, Tutum Ölçeği vb.) 33 34,0 Ders geçme notu (karne notu vb.) 2 2,1 Diğer 1 1,0 Örneklem Türü Tablo 8, ÇZK ile ilgili çalışmaların örneklem türüne göre dağılımını göstermektedir. Tablo 8 e göre, ÇZK ile ilgili çalışmaların yaklaşık dörtte üçü ilköğretim birinci kademe öğrencileri (% 21,6), ilköğretim ikinci kademe öğrencileri (% 35,1) ve ortaöğretim öğrencilerinin (% 17,5) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu durum, ÇZK ya ilişkin okul öncesi (% 6,2) ve yükseköğretim (% 3,1) öğrencileriyle gerçekleştirilmiş daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Tablo 8. ÇZK ile İlgili Çalışmaların Örneklem Türüne Göre Dağılımı 7 Örneklem türü f % Okul öncesi öğrencileri 6 6,2 İlköğretim birinci kademe öğrencileri 21 21,6 6 Çalışmaların bazılarında birden çok veri toplama aracı kullanıldığından, yedinci soruyla sorgulanan her alt tema ayrı bir kategori olarak kodlanmıştır. Bu nedenle, yedinci soruya ilişkin olarak analiz edilen toplam çalışma sayısı (n=97) ile Tablo 7 de verilen frekansların toplamı birbirinden farklıdır. 7 Çalışmaların bazılarında birden çok örneklem türü kullanıldığından, sekizinci soruyla sorgulanan her alt tema ayrı bir kategori olarak kodlanmıştır. Bu nedenle, sekizinci soruya ilişkin olarak analiz edilen toplam çalışma sayısı (n=97) ile Tablo 8 de verilen frekansların toplamı birbirinden farklıdır.

15 SABAN / Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi 847 İlköğretim ikinci kademe öğrencileri 34 35,1 Ortaöğretim öğrencileri 17 17,5 Üniversite öğrencileri 3 3,1 Öğretmen adayları 2 2,1 Sınıf öğretmenleri 7 7,2 Branş öğretmenleri 7 7,2 Yöneticiler 1 1,0 Veliler 2 2,1 Basılı materyaller 6 6,2 Diğer 1 1,0 Ortalama Katılımcı Sayısı Tablo 9, ÇZK ile ilgili çalışmalardaki ortalama katılımcı sayısını göstermektedir. Tablo 9 a göre, ÇZK ile ilgili çalışmalardaki toplam katılımcı sayısı 8 ile arasında değişmekte olup çalışma başına düşen ortalama katılımcı sayısı yaklaşık olarak 162 civarındadır (Betimsel araştırmalar için ortalama katılımcı sayısı 345, deneysel araştırmalar için ortalama katılımcı sayısı ise 73 civarındadır.). Tablo 9. ÇZK ile İlgili Çalışmalardaki Ortalama Katılımcı Sayısı 8 N Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma Betimsel ,13 677,543 Deneysel ,68 48,134 Toplam ,52 405,389 Çalışmaların Yapıldığı İl Tablo 10, ÇZK ile ilgili çalışmaların illere göre dağılımını göstermektedir. Tablo 10 a göre, ÇZK ile ilgili çalışmaların toplam otuz farklı ilde gerçekleştirildiği, en fazla çalışmanın da üç büyük ilde yürütüldüğü görülmektedir: Ankara (n=28, % 28,9); İstanbul (n=9, % 9,3); İzmir (n=7, % 7,2). Bu durum, otuz ilin dışındaki illerde de ÇZK ya ilişkin gerçekleştirilmiş çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 8 Biri literatür taraması (Tarman, 1999), ikisi model geliştirme (Akyüz, 2006; Yıldız, 2005) ve diğer ikisi de içerik analizi (Başbay, 2000; Dağlı, 2006) desenlerinde gerçekleştirilmiş beş çalışmada (örneklem türü olarak basılı materyal kullanımı nedeniyle) katılımcı sayısı belli olmadığından, bu çalışmalar dokuzuncu soru için istatistiksel analize dâhil edilmemiştir.

16 848 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 10. ÇZK ile İlgili Çalışmaların İllere Göre Dağılımı 9 İl f % Adana 3 3,1 Afyonkarahisar 3 3,1 Ankara 28 28,9 Antalya 1 1,0 Balıkesir 1 1,0 Bolu 5 5,2 Bursa 6 6,2 Çanakkale 2 2,1 Çorum 1 1,0 Denizli 1 1,0 Diyarbakır 3 3,1 Edirne 1 1,0 Erzincan 1 1,0 Eskişehir 2 2,1 Gaziantep 2 2,1 Hakkari 1 1,0 İstanbul 9 9,3 İzmir 7 7,2 Kastamonu 1 1,0 Kayseri 1 1,0 Kocaeli 2 2,1 Konya 2 2,1 Muğla 1 1,0 Nevşehir 1 1,0 Niğde 2 2,1 Samsun 1 1,0 Trabzon 4 4,1 Yalova 1 1,0 Yozgat 1 1,0 Zonguldak 3 3,1 Tezlerin Yürütüldüğü Üniversiteler Tablo 11, ÇZK ile ilgili tezlerin üniversitelere göre dağılımını sunmaktadır. Tablo 11 e göre, bu araştırmada analiz edilen ÇZK ile ilgili 79 adet tezin toplam yirmi yedi farklı devlet üniversitesinde yürütüldüğü ve ağırlıklı olarak da Gazi Üniversitesinde (% 30,4) gerçekleştirildiği görülmektedir. Herhangi bir özel üniversitede ÇZK ile ilgili bir tez çalışmasının yapılmamış olması ise oldukça dikkat çekicidir. 9 Biri Kayseri ve Zonguldak illerinde (bk. Azar, 2006), diğeri de Antalya, Çanakkale ve Konya illerinde (bk. Şahin, 2007) olmak üzere, farklı illerde yürütülen iki çalışma için ilk zikredilen il kodlanmıştır.

17 SABAN / Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi 849 Tablo 11. ÇZK ile İlgili Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 10 Üniversite f % Abant İzzet Baysal 6 7,6 Anadolu 1 1,3 Ankara 3 3,8 Balıkesir 2 2,5 Çanakkale Onsekiz Mart 2 2,5 Çukurova 1 1,3 Dicle 1 1,3 Dokuz Eylül 2 2,5 Ege 1 1,3 Erciyes 1 1,3 Eskişehir Osmangazi 1 1,3 Gazi 24 30,4 Gaziantep 2 2,5 Hacettepe 6 7,6 İstanbul 1 1,3 Karadeniz Teknik 4 5,1 Marmara 5 6,3 Muğla 1 1,3 Niğde 2 2,5 Pamukkale 1 1,3 Ondokuz Mayıs 1 1,3 Sakarya 1 1,3 Selçuk 4 5,1 Süleyman Demirel 1 1,3 Uludağ 3 3,8 Yıldız Teknik 1 1,3 Zonguldak Karaelmas 1 1,3 Tezlerin Sunulduğu Enstitüler Tablo 12, ÇZK ile ilgili tezlerin enstitülere göre dağılımını sunmaktadır. Tablo 12 ye göre, ÇZK ile ilgili araştırma konularının genelde Sosyal Bilimler (% 43) ve özelde de Eğitim Bilimleri (% 36,7) alanlarıyla daha fazla ilintili olduğu görülmektedir. ÇZK ile ilgili Fen Bilimleri (% 17,7) ve Sağlık Bilimleri (% 2,5) alanlarında yürütülen çalışmalar ise toplamda beşte birlik bir dilimi yansıtmaktadır. 10 Bu dağılım, aynı zamanda, 148 adet tezin üniversitelere göre dağılımıyla da paralellik göstermektedir. Yine en fazla tez çalışması benzer bir oranla Gazi Üniversitesinde (n=42, % 28,4) yürütülmüştür. Ayrıca, 148 adet tez çalışması toplam otuz üniversitede gerçekleştirilmiş olup buradakilerden farklı olan üç üniversite ise şunlardır: Orta Doğu Teknik (n=12, % 8,1); Atatürk (n=1, % 0,7); Celal Bayar (n=1, % 0,7).

18 850 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 12. ÇZK ile İlgili Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı 11 Enstitü f % Eğitim Bilimleri 29 36,7 Fen Bilimleri 14 17,7 Sağlık Bilimleri 2 2,5 Sosyal Bilimler 34 43,0 Makalelerin Yayımlandığı Dergiler Tablo 13, ÇZK ile ilgili makalelerin dergilere göre dağılımını göstermektedir. Tablo 13 e göre, ÇZK ile ilgili makalelerin on bir farklı ulusal hakemli dergide yayımlandığı, yazarların ise çalışmaları için Eğitim Araştırmaları (% 16,7), Eğitim ve Bilim (% 16,7) ve HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (% 16,7) gibi dergileri diğerlerine kıyasla daha fazla tercih ettikleri görülmektedir. Tablo 13. ÇZK ile İlgili Makalelerin Dergilere Göre Dağılımı Dergi f % AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 1 5,6 Çağdaş Eğitim 1 5,6 DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 1 5,6 Eğitim Araştırmaları 3 16,7 Eğitim ve Bilim 3 16,7 Eğitimde Kuram ve Uygulama 1 5,6 GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 5,6 HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 3 16,7 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1 5,6 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 5,6 UÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 2 11,1 Makalelerdeki Yazar Sayısı Tablo 14, ÇZK ile ilgili makalelerin yazar sayısını göstermektedir. Tablo 14 e göre, ÇZK ile ilgili makalelerin yazar sayısı 1 ile 4 arasında de- 11 Bu dağılım, aynı zamanda, 148 adet tezin enstitülere göre dağılımıyla da paralellik göstermektedir. Eğitim Bilimleri (n=59, %39,9); Fen Bilimleri (n=25, %16,9); Sağlık Bilimleri (n=3, %2); Sosyal Bilimler (n=61, %41,2).

19 SABAN / Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi 851 ğişmekte olup makale başına düşen ortalama yazar sayısı ise yaklaşık olarak 2 dir. Bu durum, ÇZK ile ilgili makalelerin genellikle çok yazarlı faaliyetler olarak gerçekleştirildiğinin bir göstergesi sayılabilir. Tablo 14. ÇZK ile İlgili Makalelerdeki Yazar Sayısı N Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma Makalelerdeki yazar sayısı ,78,878 Deneysel Çalışmalara Katılan Öğrencilerin Öğrenim Düzeyi Tablo 15, ÇZK ile ilgili deneysel çalışmalara katılan öğrencilerin öğrenim düzeyine göre dağılımını göstermektedir. Tablo 15 e göre, ÇZK ile ilgili deneysel çalışmaların büyük bir bölümünün ilköğretim altıncı sınıf (% 17,7), ilköğretim yedinci sınıf (% 11,3), ilköğretim sekizinci sınıf (% 14,5) ve lise birinci sınıf (% 17,7) öğrencileriyle yürütüldüğü görülmektedir. Bu durum, daha alt ve üst kademelerde öğrenim gören öğrencilerle daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini göstermektedir. Tablo 15. ÇZK ile İlgili Deneysel Çalışmalara Katılan Öğrencilerin Öğrenim Düzeyi Öğrenim düzeyi f % Ana sınıfı 2 3,2 İlköğretim birinci sınıf 1 1,6 İlköğretim ikinci sınıf 2 3,2 İlköğretim üçüncü sınıf 4 6,5 İlköğretim dördüncü sınıf 4 6,5 İlköğretim beşinci sınıf 6 9,7 İlköğretim altıncı sınıf 11 17,7 İlköğretim yedinci sınıf 7 11,3 İlköğretim sekizinci sınıf 9 14,5 Lise birinci sınıf 11 17,7 Lise ikinci sınıf 3 4,8 Lise üçüncü sınıf 1 1,6 Üniversite ikinci sınıf 1 1,6

20 852 EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE Deneysel Çalışmaların Gerçekleştirildiği Dersler Tablo 16, ÇZK ile ilgili deneysel çalışmaların gerçekleştirildiği derslerin dağılımını göstermektedir. Tablo 16 ya göre, ÇZK ile ilgili deneysel çalışmaların dörtte birinin (% 25,8) fen bilgisi dersindeki konulara ilişkin olarak yürütüldüğü görülmektedir. Ayrıca, ortaöğretim fen alanlarına (fizik, kimya, biyoloji) kıyasla sosyal alanlarda (coğrafya) ÇZK ile ilgili daha az çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Tablo 16. ÇZK ile İlgili Deneysel Çalışmaların Gerçekleştirildiği Dersler Dersler f % Okuma yazmaya hazırlık 1 1,6 Matematik 8 12,9 Hayat Bilgisi 6 9,7 Fen Bilgisi 16 25,8 Sosyal Bilgiler 6 9,7 Türkçe 3 4,8 Bilgisayar 1 1,6 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 1 1,6 Beden Eğitimi 1 1,6 Müzik 2 3,2 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1 1,6 Fizik 5 8,1 Kimya 2 3,2 Biyoloji 3 4,8 Coğrafya 2 3,2 İngilizce 2 3,2 Tekstil Teknolojisi 1 1,6 Malzeme Bilgisi 1 1,6 Deneysel Çalışmaların Yapıldığı Okullar Tablo 17, ÇZK ile ilgili deneysel çalışmaların gerçekleştirildiği okulların dağılımını göstermektedir. Tablo 17 ye göre, ÇZK ile ilgili deneysel çalışmaların büyük bir çoğunluğu (% 83,9) devlet okullarında ve yaklaşık altıda biri de (% 16,1) özel okullarda yürütülmektedir.

Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory

Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory KARAHAN / The Effects of a Communication and Conflict Resolution Skill Training Program... 859 Content Analysis of Turkish Studies about the Multiple Intelligences Theory Ahmet SABAN* Abstract Recently,

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

EĞİTİMBİLİM ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZ EDİLMESİ

EĞİTİMBİLİM ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZ EDİLMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa 125-142, 2010 EĞİTİMBİLİM ALANINDA NİTEL ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZ EDİLMESİ Ahmet Saban

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI PROFİLLERİ Hülya HAMURCU 1, Yasemin GÜNAY 2, Güzin ÖZYILMAZ 1 1 DEÜ. Buca Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR

Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Yrd.Doç.Dr. MELTEM YALIN UÇAR Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf 1992-1996 Lisans Celâl Bayar

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ)

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 73-80, 2008 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Öznur Öztosun Çaydere

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Karadeniz

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI 2014-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI PROGRAM KODU LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ. PROGRAM ADI KONTENJAN ABANT

Detaylı