Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=64"

Transkript

1 EARGED'de ara Ara Choose Your Language Anasayfa Birimler Kuruluş Yönerge Teşkilat Şeması 6.Akşam Sanat Okulu İletişim Projeler Eğitim Araştırmaları Çalışmaları Eğitim Araştırmaları Destek Programı Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı (TEAV) Araştırma Uygulama İzinleri Diğer Çalışmalar Okul Veli İşbirliği Okulda Süreç Yönetimi Okulda Güvenlik Toplumsal Hizmet Bu Benim Eserim A rr aştt ı ı rr m a E ğiittii - > m Arr şttıırr a m all arrıı D e stt e k Prr o grr a mıı - > Arraşttıırrma Konullarrıı Liisttesii Eğitimi Geliştirme Çalışmaları Süreci Tamamlanan Çalışmalar ÖBBS PISA TIMSS Raporlar M i i l ğği l l i l t i i m ğğı EE ı BB aa kk aa nn l l ı ı E ğiittii mii Arr şttıırr a m a V e G ellii şttiirr m e D aiirr e sii şkanllıığıı B a E ğiittii m Arr şttıırr a m all arrıı D e stt e k Prr o grr a mıı Ç err vesiinde ç ev Desttek Verriillmesii Pllanllanan Arraşttıırrma Konullarrıı Liisttesii SII R A N O A R A Ş T I I R M A N I I N A D I I (Ocak, 2011) Aile Eğitimi Programı nın (0-18 Yaş) (Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Dezavantajlı Ailelerin Yararlanma Düzeyi ve Aileler Üzerindeki Etkisi) Anadolu Öğretmen Liselerinde Okutulan Ö ğrr ett m e nllii k M e sll e k Biill gii sii D err sll errii,, U y gullamallıı İİzlleme Ettkiinlliikllerrii ile 16 Marrtt Uygullamallarrıı nın Öğretmenlik Mesleğine Yönlendirmede Etkisi Anadolu Öğretmen Liseleri ile Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Okutulan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Birbirini Tamamlama Yönünden 4 Anadolu Öğretmen Liselerine Yönelen Öğrencilerin Sosyal Durumlarının İncelenmesi 5 Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Öğrenim ve İstihdam Durumlarının 6 Mahalli Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerinin 7 Mahalli Hizmet İçi Eğitim ile Merkezi Hizmet İçi Eğitimin Etkililiğinin Karşılaştırılması 8 Ankara Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde Düzenlenen Yabancı Dil Eğitimlerinin 9 İngilizce Dersi Öğretmenlerine Verilen Hizmet içi Eğitimin 10 Dünya Bankası ve AB Hibe Projeleri Bünyesinde Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlerin Verimliliği 11 Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Personelin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi 12 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi 1 3 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Yönetici ve Atölye-Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Alanlar ve İller Bazında Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi 14 Hizmet İçi Eğitimlerde Görev Alan Eğitim Görevlilerinin ve Eğitim Yöneticilerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 1 5 Eğitim Kurumlarında Yönetici, Öğretmen ve Çalışanların Kendilerini Geliştirme İstek ve İhtiyaçları İle Bunların Karşılanma Düzeyinin Belirlenmesi 16 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Almış Oldukları Hizmet içi Eğitimlerinin Etki Analizi 17 Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Belirleme Standartlarının Oluşturulması 18 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Standartlarının Oluşturulması 1 9 Mesleki Eğitimde Açılan Kursların Yeterlilikleri ile İstihdam Arasındaki İlişkinin 20 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Denetim Hizmetlerinin 21 İlköğretimde Teftiş Uygulamalarının 22 Bakanlık Merkez Teşkilatındaki Denetim İhtiyacının Karşılanma Düzeyi 2 3 Üçlü Denetim Yapısının Türk Eğitim Sistemine Etkisi 2 4 Yenilenen Öğretim Programlarının 25 Ortaöğretim Görev Yapan Öğretmenlerin Yeni Öğretim Programlarını Tanıma Düzeyleri Genel Ortaöğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Değişen Öğretim Programlarını Uygulayabilme Düzeylerinin Belirlenmesi Yenilenen Ortaöğretim Programlarının Bakanlık Müfettişleri, Okul Yöneticileri ve Öğretmenler Tarafından Algılanması ve Benimsenme Düzeyi Öğretim Programlarının Tanıtımı ve Öğretim Yöntemleri ile Değişim Yönetimine Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetinin 29 Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlerin Program Duyarlılığı 1 of 7 4/13/13 12:13 PM

2 30 İlköğretim Beden Eğitimi Öğretim Programının Beden Eğitimi Öğretmenleri Açısından Uygulanabilirliğinin İncelenmesi 31 Yenilenen İlköğretim Programlarına İlişkin Öğretmelerin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin 3 2 Yenilenen Öğretim Programlarındaki Tutum ve Değer Kazanımlarının Öğrencileri Hayata Hazırlamadaki Etkisinin Belirlenmesi 33 Yenilenen Öğretim Programlarının Öğrenci Başarıları Üzerindeki Etkileri 3 4 Yeni Öğretim Programlarının Uygulandığı Okullarda Öğrencilerin Derslere Karşı Tutumlarının Belirlenmesi 35 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının 36 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının 37 Uygulama Birimleri ve Donanımların Programlara Uygunluğunun 38 Okul Öncesi Eğitim Programı ile Zorunlu İlköğretim Programının Birbirine Uyumunun Belirlenmesi 39 Mesleki ve Teknik Öğretim Programlarının (Öğretim Modüllerinin) İş Hayatına Uygunluğunun 4 0 Modüler Eğitim Sisteminin Sektör, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenciler Açısından 41 TIMSS, PIRLS, PISA Gibi Uluslararası Projelerin Sonuçlarının Öğretim Programlarına Katkısı ve Yansımaları 42 PISA Verilerine Göre Matematik Eğitiminin 43 PİSA Verilerine Göre Fen Eğitiminin 44 Ortaöğretimde Alternatif Ölçme Araçlarının Öğretmenlerce Uygulanma Düzeyinin 45 Eğitim Kurumlarında Uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarının 46 Özel Okullarda Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin 47 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Derslerde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin 48 Din Öğretiminde Anne Babanın Öğrenci Başarısına Katkısı 49 Dünya Ülkeleriyle Ülkemizdeki Din Öğretiminin Karşılaştırılması 5 0 İmam Hatip Liselerinde Verilen Kur an Eğitimi ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 51 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Derslerin AB Ülkeleri ile Denklik Durumlarının 5 2 Ortaöğretim Ortak Dersleri Öğretim Programlarında Yer Alan Düşünme Becerilerinin ve Değerlerin Öğretmenler Tarafından Dersin İşlenişi Esnasında Ne Şekilde İşe Koştuklarının Araştırılması 53 İlköğretim Okullarında Haftalık Ders Saatleri Toplamının Öğrenci Algısı Üzerindeki Etkisi 54 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Ders Çizelgelerindeki Derslerin Belirlenme Kriterlerinin 5 5 İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarında Branş Öğretmenlerinin Derslere Girmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi 56 Ortaöğretimdeki Seçmeli Derslerin Öğrenci Başarısına Etkisi 57 Ders Kitaplarının Etkili Kullanımının 58 Ders Kitaplarının Hazırlanış, Denetleme ve Onaylanma Sürecinin 59 OECD Ülkelerindeki Ders Kitapları ve Öğretim Programlarının Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi 60 İmam Hatip Liseleri Arapça Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının 6 1 Modül Kitapçıkların 6 2 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı okullarda görevli Mesleki ve Teknik Öğretmenlerin İş Piyasası Şartlarına Göre Yeterliliklerinin 63 Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması ve Önlenmesi 64 İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Şiddet Algıları 65 Ortaöğretim Kurumlarında Zararlı Madde Kullanımın Yaygınlık Derecesinin Belirlenmesi 66 Okullarda Verilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Etkililiğinin 67 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Öğrenci Başarısında Etkisi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Verilen Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Etkililiğinin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Okullarda Rehberlik, Öğrenci Danışma Hizmetlerinin AB Ülkeleri ile Çalışma Metotları, Etkinliği ve İmkânları Açısından Karşılaştırılması 70 Otistik Çocukların Erken Tanısının ve Eğitiminin 2 of 7 4/13/13 12:13 PM

3 Yaş Grubundaki Engelli Bireylerin Belirlenmesi 7 2 Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Eğitsel nde Engel Grubuna Göre Kullanılan Değerlendirme Araç-Gereç ve Ölçeklerin Belirlenmesi 73 Engelli Bireylerin İstihdam Edilebileceği Meslekler 74 Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Eğitiminde Öğretim Yaklaşımları 75 İşitme Engelliler İlköğretim Okullarında Verilen Okuma-Yazma Eğitimlerinin 76 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Sınıf Rehberlik Programlarının Etkililiğinin 77 Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Personelin İş Doyumlarının 78 İlköğretim Okullarında Mesleki Rehberlik Çalışmalarının 79 Ortaöğretimde Ortak 9. Sınıf Uygulamaları ve Okullar Arası Geçişlerin Öğrenci Başarısına Etkisinin 80 Turizm Bölgelerinde Rehberlik ve Mesleki Rehberlik Bölge Merkezlerinin Belirlenmesi 81 Ülkemizde ve AB Ülkelerinde Uygulanan Mesleki Rehberlik Çalışmalarının Karşılaştırılması 82 Öğrencilerin Meslek Seçiminde Medyanın Rolü 83 Çıraklık Eğitiminin (Hedeflerine Ulaşma Durumu, Meslek Alanları, Dalları ve Süre vb. Açıdan) 84 Türkiye nin Tüm Mesleklere İlişkin Sektör İhtiyaçları 85 Mesleki Eğitim Kurumlarının Sektörel Bağlantılarının 8 6 Kız Teknik Öğretim Okul/Kurumlarında Görevli Mesleki ve Teknik Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri, Sektörel Gelişmeleri İzleme ve Uygulamada Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi 87 Kız Meslek Lisesi Mezunlarının İstihdam Durumlarının Belirlenmesi 88 Kız Meslek Liselerindeki Alanların Eğitim Öğretim Açısından 8 9 Mesleki ve Teknik Öğretim Okullarında Uygulanan Alan ve Dal Sınıflandırmasının 9 0 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Yetiştirilen Benzer/Yakın Meslek Elemanlarının Ortak Yeterliklerinin Belirlenmesi 91 Kadın İstihdamına Yönelik Mesleklerin ve İstihdam Kapasitesinin Belirlenmesi 9 2 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullardan Mezun Oların Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacını Karşılama Düzeyinin Belirlenmesi 93 Ülkemizdeki Mesleki Eğitimin AB ye Uyum Sürecinde Karşılaşılan Problemlerin Anadolu Öğretmen Lisesi Mezunu Öğretmenler ile Diğer Liselerden Mezun Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerinin Karşılaştırılması Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Performanslarının 96 Öğretmenlerin Performansları Açısından Toplumla İlişkisinin 9 7 Öğretmen Yetiştirmede Hizmet Öncesi Öğretmenlik Uygulamalarının Yapı, İşleyiş ve Başarı Yönünden 98 Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Akademik Alan Yeterliliği ile Öğretim Becerilerinin 99 İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Yönelik Farkındalık Düzeyleri 100 Sınıf Öğretmenlerinin Özgünlük Düzeylerinin 101 İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerinin Mesleki ve Teknik Öğretmenlerin İş Piyasası Şartlarına Göre Yeterlilikleri 103 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliği ve Mesleğe Karşı Bakış Açılarının 104 Öğretmen İstihdamının (Atama Çeşitleri, Atamaya İlişkin Uygulamalar) 105 Gelecek On Yılda MEB in Branşlar Bazında Öğretmen İhtiyacının 106 Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının 107 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Norm Kadro Uygulamasının 108 Norm Fazlası Öğretmenlerin İstihdamında Alternatif Yöntemler 109 Öğretmenlerin Yer Değiştirmelerinde Esas Alınan Hizmet Puanı Uygulamasının 110 MEB e Bağlı Eğitim Kurumlarındaki Yönetici Atama Politikalarının 111 MEB Merkez Teşkalâtında İnsan Kaynaklarının Planlanması, İstihdam ve Meslekte Yükselme sisteminin 3 of 7 4/13/13 12:13 PM

4 112 MEB Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevde Yükselme Kriterlerinin Verimliliğinin 113 Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Kariyer Basamakları Uygulamasının 114 Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Yöneticilerinin Atama ve Terfilerinin Ülkemiz Uygulamaları ile Karşılaştırılması Alan Dışı Atanan Rehber Öğretmenlerin İş Doyumları ve Karşılaştıkları Sorunlar 116 Eğitim Sisteminde Farklı Kaynaklardan İstihdam Edilen Öğretmenlerin Yeterliliklerinin 117 Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Personelin Özlük Haklarındaki Farklılıkların İş Motivasyonuna Etkisi 118 Öğretmenlerin Özlük Haklarındaki Farklılıkların İş Motivasyonlarına Etkisi Farklı Kaynaklardan Yetişen ve İmam Hatip Liselerinde Görev Yapan Arapça Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerinin Karşılaştırılması Yurt Dışında Resmî Burslu Olarak Öğrenim Görüp Zorunlu Hizmet Karşılığında İstihdam Edilen Öğrencilerin İstihdamında ve İstihdam Edildikleri Yerlerde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 121 Okul Müdürlerinin Yeterliklerinin Eğitim Öğretim Sürecine Etkisi 122 Eğitim Kurumlarında Benimsenen Yönetim Felsefesinin Belirlenmesi 123 MEB Politikalarının Oluşturulmasında Uygulanan Yöntemlerin 124 Millî Eğitim Bakanlığındaki Yönetim Uygulamalarının Yönetim Kalitesi Açısından 125 İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yönetim Uygulamalarının 126 Eğitim Kurumu Liderlerinin Liderlik Rollerinin Kurum Kültürüne Etkileri 127 MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Çalışanlarının Kurum Kültürü Algısı 128 MEB Merkez Teşkilatı Birimlerinin Yapmış Olduğu Faaliyetlerin Koordinasyon Yönünden 129 MEB Birimlerinin İzleme ve Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi 130 Okul Yönetiminin Öğrenci Davranışlarına Etkisi 131 Eğitim Kurumlarının Performanslarının nde Kullanılacak Ölçütlerin Belirlenmesi 132 Eğitim Kurumlarında Bir Modele Dayalı Öz Değerlendirme Çalışmalarının Kurum Performansına Yansımaları 133 Turizm Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Performanslarının Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Usta Öğretici ve Eğiticilerin Performanslarının 135 Teknoloji ve Tasarım Derslerini Okutan Öğretmenlerin Performanslarının 136 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Kadrosuz Usta Öğreticilerin Başarı Durumu İlköğretime Erken Başlamanın Öğrencilerin Okul Başarısına, Sosyal, Duygusal ve Psikomotor Gelişimlerine Etkilerinin 138 Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler 139 Öğrencilerin Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Derslerinin Başarı Düzeylerinin Diğer Derslerle Karşılaştırılması Eğitim Kurumlarında Kalite Güvence Sistemi Oluşturulmasına İlişkin Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşlerinin 141 TKY Uygulayan ve Uygulamayan Okul/Kurumlarla Kurumsal Performans ve Çalışanların İş Doyumu Açısından Karşılaştırılması 142 Okul Geliştirme Çalışmalarının 143 Okulun Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 144 Eğitim Kurumlarında Stratejik Planların Uygulanabilirliğinin 145 Eğitim Politikalarının Uygulanmasında Stratejik Planların Etkisi 146 Baba Destek Eğitimi Programı nın 147 Gönül Köprüsü ve Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projelerinin Toplum Bilinci Oluşumuna Katkıları 148 Okulların Geliştirdikleri ve Uyguladıkları Projelerin Uluslararası Projelerin Sonuçlarının Türkiye deki Okul Türlerine Göre 150 Proje ve Performans Görevlerinin Uygulanmasında Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerinin 151 Okulların Fiziksel Yapılarının Mimari ve Mühendislik Açısından 152 İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Okuldan Beklentilerinin Saptanması 4 of 7 4/13/13 12:13 PM

5 153 Okula Karşı Tutum 154 İlköğretim Okullarında Örgütsel Öğrenme Engelleri 155 Bakanlığımıza Bağlı Okul ve Kurum Tiplerinin Bilimsel Verilere Bağlı Olarak Belirlenmesi 156 Okul Fiziki Yapılarının Modüler Sisteme Uygunluğunun 157 Okulların Fiziki Yapılarının Öğrenci Başarısına Etkileri 158 İlköğretim ve Ortaöğretim Mezunlarının İzlenmesi 159 İlköğretim Okullarındaki Öğretim Süresinin değerlendirilmesi 160 İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Devamsızlık Nedenleri 161 Öğrencilerin Okulu Terk Etme Nedenlerinin Belirlenmesi 162 Okullardaki Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Etkinliklere Öğrenci, Veli, Öğretmen ve Yöneticilerin Bakış Açıları 163 İlköğretim Öğrencilerinin Spor Alanlarına Göre Fiziksel Uygunluk Normlarının Belirlenmesi 164 Devlet Burs Hizmetlerinin 165 e-öğrenme Uygulamalarının 166 e-öğrenme Uygulamalarının Mesleki Eğitime Uyarlanması 167 e-okul Projesinin Eğitim Portalının 169 YİBO larda Görev Yapan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Eğitim-Öğretim Sürecine Etkisi 170 YİBO lardaki Yöneticilerin Performanslarının 171 YİBO lara Yönelik Olarak Yürütülen Projelerin Eğitim-Öğretim Sürecine Etkisinin YİBO larda Öğrencilere Yönelik Şiddet ve Cinsel Eğitim Ağırlıklı Bilgilendirme Seminerlerinin 173 YİBO larda Hizmet Satın Alımının 174 YİBO Çalışanlarının Öğrenci Bilgi ve Becerilerinin Arttırılmasındaki Etkisi 175 YİBO lardaki Öğrenci Başarısını Artıracak Etkenlerin Belirlenmesi 176 YİBO lardaki Pansiyon Hizmetlerinin 177 YİBO lara Yönelik Öğrenci Talebindeki Değişimlerin Nedenleri 178 YİBO ların, Öğrencilerin Psikolojik ve Sosyal Gelişimlerine Etkisi 179 Okul Pansiyonlarında Açık Büfe Kahvaltı Uygulamasının 180 Okul Pansiyonlarının Ev Ortamına Dönüştürülmesinin 181 Ortaöğrenim Öğrenci Pansiyon Yatırımlarının 182 Pansiyonlu Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarının Yatılılık Ortamlarının Donanım Yönünden 183 Özel Öğrenci Yurtlarının 184 Bilgisayar Eğitiminin Etkililiğinin 185 Teknolojik Araçların Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri 186 Intel Öğretmen Programının 187 Intel Öğrenci Programının Microsoft Yenilikçi Öğretmenler Eğitimi Programının Microsoft Eğitiminde İşbirliği Uzaktan Öğretmen Eğitimi Programının Web Tabanlı İçerik Geliştirme ve Yazarlık Yazılımı Programının 191 Cisco Networking Eğitimi Akademisi Programının 192 ThinkQuest Eğitim Portalının 193 Bilişim Teknolojilerinin Öğretmenler Tarafından Kullanımı 5 of 7 4/13/13 12:13 PM

6 194 Eğitimde İnternet Kullanımının 195 Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Öğrenci ve Öğretmen Sağlığı Üzerindeki Etkisi 196 Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkililiği 197 Tüm Dersler Dosya sının Internet Ortamında Yer Almasının Eğitim Öğretim Sürecine Katkısı 198 e-okul Bütçe Uygulamasının Maliyet ve Fayda Analizi 199 Eğitim Kurumlarında kullanılan araç ve gereçlerin Maliyet Fayda Analizi Yaygın Eğitim Kurumlarının Fayda Maliyet Analizlerinin 201 Millî Eğitim Bakanlığı Okullarında Maliyet-Fayda Analizi 202 Millî Eğitim Bakanlığınca Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Maliyet-Fayda Analizi 203 MEB e Bağlı Eğitim Kurumlarına Tahsis Edilen Ödeneklerin Verimlilik Açısından 204 Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarına Gönderilen Donanım Ödeneklerinin Amacına Uygun Kullanılma Durumunun Tespiti 205 Okul Türlerine Göre Öğrenci Maliyetlerinin Belirlenmesi Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarının Modüler Sistemde Kullandıkları Ders Araçları ve Bu Araçlara Okulların Sahip Olma Düzeyleri 207 Okullarda Kullanılan Yazı Tahtalarının İlköğretim Fen ve Teknoloji ve Matematik Ders Araçları Takımları nın Yeterlikleri, Öğretmen ve Öğrencilerin Yararlanma Düzeyi 209 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki Bilgisayar Destekli Takım Tezgâhlarının 210 Ortaöğretim Kurumlarında Yer Alan Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarlarının 211 DynEd İngilizce Sistemi nin Dil Öğretimi Üzerindeki Etkilerinin 212 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretiminin Yeri 213 Okul Öncesi Eğitimde Türkçenin Kullanımının Okul Öncesi Eğitimde Çocuklara Kazandırılması Gereken Sosyal Duygusal Gelişimlerini Destekleyecek Değerlerin Araştırılması 215 Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilerin İlköğretimdeki Başarılarının 216 Okul Öncesi Eğitim Modellerinin ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi 217 Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmada Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemi 218 Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmada Ebeveyn Bilinci 219 Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Meslek Algısının İncelenmesi ve 155 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında Uygulanmasının 221 İlköğretim Mevzuatının Öğrenci Gelişimine Etkisi 222 Ortaöğretim Mevzuatının Öğrenci Gelişimine Etkisi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Mevzuatın Karşılaştırılması ve Uygulamadaki Sürekliliğin 224 Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Programlarının 225 Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Eğitiminin AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması 226 Özel Okullarda Yapılandırmacı Eğitim Uygulamalarının Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın İki Dilli Eğitim-Öğretim İhtiyacı Analizi ve Model Önerisi Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçimi ve Yetiştirilmesine Yönelik İhtiyaç Analizi ve Model Önerisi Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu ve Eğitim İmkânı Ülkemizde Bulunmayan Lisansüstü Eğitim Programlarının (Uzmanlık Alanlarının) Belirlenmesi 230 Ülkemiz ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Mülteci ve Sığınmacı Göçmen Çocukların Eğitime Erişimlerinin 232 Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerinin Eğitim Öğretim Sürecine Etkisi 233 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Elektronik İmza Uygulanamamasının Nedenlerinin Belirlenmesi 234 Turizm Eğitim Merkezlerinin (TUREM) Eğitim İçindeki Yeri ve İşlevlerinin 6 of 7 4/13/13 12:13 PM

7 235 EARGED in Yapmış Olduğu Araştırmaların Etkililiğinin değerlendirilmesi 236 Taşımalı Eğitim Uygulamasının Öğretmen Köy ilişkileri Açısından 237 Eğitim Politikaları ve Ortamının Toplumsal Cinsiyet Açısından 238 Kız Çocuklarının Okullulaşma Durumunun 239 Öğrencilere Okuma Alışkanlığı Kazandırma Çalışmalarının 240 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Bir Model Önerisi 241 Toplumsal Hareketliliğin Öğrencilerin Okula Uyum Davranışlarına Etkisi Dünyada Hayat Boyu Öğrenme Yaklaşımının İstihdam, Mesleki Eğitim ve Ekonomik Yansımaları Açısından Genel 7 of 7 4/13/13 12:13 PM

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL

MEB LERİ LOGO. Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan. kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL MEB BİLİŞİM M TEKNOLOJİLER LERİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.. Dr. Turan ŞİŞMAN Eğitim Teknolojileri Genel MüdürlM rlüğü Bilişim im Hizmetleri Dairesi Başkan kanı 29 NİSAN 2008 - İSTANBUL Vizyon Eğitim sistemini

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin; a)felsefe

Detaylı

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:Mayis2006 Sayı:2584 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı. Müsteşar Yardımcısı (I) SAYILI CETVEL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Talim ve Terbiye Müsteşar Kurulu Yardımcısı Müsteşar Talim ve Terbiye Kurulu Hizmet Birimleri 1) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2) Ortaöğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı.

: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. T.C. HALİLİYE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 33136620/100/5986779 31.05.2016 Konu: Mesleki lar ( Haziran -2016). DAĞITIM YERLERİNE İlgi : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu Saklama Süresi Saklama Kodu EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ 100 Eğitim ve Öğretim İşleri (Genel) 101 Eğitim ve Öğretim Programları 15 A 01 Okul Öncesi ve İlköğretim

Detaylı

MODÜL2. ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUM TANITIMLARI GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ

MODÜL2. ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUM TANITIMLARI GENEL TANITIM BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ MODÜL2 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TANITIMI BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA TEMEL EĞİTİM SONRASI KARİYER DANIŞMANLIĞI PROJESİ ÖZEL EĞİTİM OKUL ve KURUM TANITIMLARI GENEL TANITIM Geleceğiniz, geleceğimizdir

Detaylı

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI

TURGUTLU LİSESİ (ANADOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇALIŞMA PLANI TURGUTLU LİSESİ (NDOLU) MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DNIŞM HİZMETLERİ ÇLIŞM PLNI y Yeterlikler Kazanımlar(amaçlar) E 1. Öğrencilerle tanışma, Öğrencilerimize

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ANNE BABALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ ÖĞRENCİLERE

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİÇİ EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİÇİ EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİÇİ EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA 212 GİRİŞ Bakanlığımızda görev yapan personelin Meslek içi eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2006/26

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2006/26 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.02.02/1324 24/03/2006 Konu : Okullarda Şiddetin Önlenmesi GENELGE NO: 2006/26 İlgi : a) 18.10.1995

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 SAYI: 2664-2675 2013 YILI 76. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta Öğretim

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. Sinem Çağrı CENGİZ REHBER ÖĞRETMEN

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. Sinem Çağrı CENGİZ REHBER ÖĞRETMEN TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Sinem Çağrı CENGİZ REHBER ÖĞRETMEN Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal,

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler TEOG Modelinin Amaçları TEOG Modelinin Uygulanması TEOG Modelinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI #DEĞER! EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR FAALİYET YERİ FAALİYET BAŞLAMA TARİHİ FAALİYET BİTİŞ TARİHİ SÜRE (GÜN) KATILIMCI SAYISI İLGİLİ BİRİMİ YETKİLİ BİRİM İptal

Detaylı

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI #DEĞER! EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR FAALİYET YERİ FAALİYET FAALİYET BİTİŞ BAŞLAMA TARİHİ TARİHİ SÜRE (GÜN) KATILIMCI SAYISI İLGİLİ BİRİMİ YETKİLİ BİRİM İptal

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI 2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI #DEĞER! EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR FAALİYET YERİ FAALİYET FAALİYET BİTİŞ BAŞLAMA TARİHİ TARİHİ SÜRE (GÜN) KATILIMCI SAYISI İLGİLİ BİRİMİ YETKİLİ BİRİM İptal

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

DESTEK EĞİTİM ODASI İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI DESTEK EĞİTİM ODASI içindekiler Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır? Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir? Destek Eğitim

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ

MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ MEB tarafından açıklanan YENİ SINAV SİSTEMİ 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında, 8.Sınıf öğrencilerine Kasım ve Nisan ayının sonunda, 6 dersten Merkezi Sınav yapılacak. 1 dönemde 3 sınavı olan dersten 2.si,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.. VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.. VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : 89692170/903.99/248065 27/12/2012 Konu: Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi (Tereddüt edilen hususlar). VALİLİĞİNE

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre Okul Müdürlüğü I. Kademe 1 Öğretim Liderliği a. Kavramsal Çerçeve b. Liderlik Kuramları c. Lider Özellikleri d. Liderliğin Güç Kaynakları e. Öğretimsel Liderlik ve Özellikleri 2 Vizyon ve Strateji Geliştirme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ. açılan kapı SEDA. Bașarıya

SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ. açılan kapı SEDA. Bașarıya Bașarıya açılan kapı SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİME DESTEK AKADEMİSİ SEDA SULTANGAZİ BELEDİYESİ EĞİTİM DESTEK AKADEMİSİ BAŞARIYA GİDEN YOL SULTANÇİFTLİĞİ SEDA İ nsanlar bireysel farklılık taşırlar. Bu farklılıkları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

BÖLÜMLERĠMĠZ. Fakültemizin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için ÖSYM Kılavuzunda yer alan lisans programları aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜMLERĠMĠZ. Fakültemizin 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için ÖSYM Kılavuzunda yer alan lisans programları aşağıda sunulmuştur. Ayrıca öğrencilerimiz boş zamanlarında bilgisayar laboratuarından ve salonlarımızda bulunan açık bilgisayarlardan yararlanabilmektedirler. Nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan fakültemizde dersler,

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.05.01./ 33115 01 / 06 / 2007 Konu : 2007 Yılı Alan Değişikliği VALİLİĞİNE (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığına

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİY 1 Okulda Performans Yönetimi Tekkeköy İlköğretim Okulu / TEKKEKÖY 02.01.2012 04.01.2012 3 12 30 2 Toplam Kalite

Detaylı

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE

TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE T.C KOZAN KAYMAKAMLIĞI 50.Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı: 10167268-776/272 14.08.2015 Konu: Mesleki lar TÜM ÖĞRETMEN VE İDARECİLERE İlgi: a)milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği b)ortaöğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6191 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/6/2014 No : 2014/6459 Dayandığı KHK nin Tarihi

Detaylı