Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=64"

Transkript

1 EARGED'de ara Ara Choose Your Language Anasayfa Birimler Kuruluş Yönerge Teşkilat Şeması 6.Akşam Sanat Okulu İletişim Projeler Eğitim Araştırmaları Çalışmaları Eğitim Araştırmaları Destek Programı Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri Tabanı (TEAV) Araştırma Uygulama İzinleri Diğer Çalışmalar Okul Veli İşbirliği Okulda Süreç Yönetimi Okulda Güvenlik Toplumsal Hizmet Bu Benim Eserim A rr aştt ı ı rr m a E ğiittii - > m Arr şttıırr a m all arrıı D e stt e k Prr o grr a mıı - > Arraşttıırrma Konullarrıı Liisttesii Eğitimi Geliştirme Çalışmaları Süreci Tamamlanan Çalışmalar ÖBBS PISA TIMSS Raporlar M i i l ğği l l i l t i i m ğğı EE ı BB aa kk aa nn l l ı ı E ğiittii mii Arr şttıırr a m a V e G ellii şttiirr m e D aiirr e sii şkanllıığıı B a E ğiittii m Arr şttıırr a m all arrıı D e stt e k Prr o grr a mıı Ç err vesiinde ç ev Desttek Verriillmesii Pllanllanan Arraşttıırrma Konullarrıı Liisttesii SII R A N O A R A Ş T I I R M A N I I N A D I I (Ocak, 2011) Aile Eğitimi Programı nın (0-18 Yaş) (Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Dezavantajlı Ailelerin Yararlanma Düzeyi ve Aileler Üzerindeki Etkisi) Anadolu Öğretmen Liselerinde Okutulan Ö ğrr ett m e nllii k M e sll e k Biill gii sii D err sll errii,, U y gullamallıı İİzlleme Ettkiinlliikllerrii ile 16 Marrtt Uygullamallarrıı nın Öğretmenlik Mesleğine Yönlendirmede Etkisi Anadolu Öğretmen Liseleri ile Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Okutulan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Birbirini Tamamlama Yönünden 4 Anadolu Öğretmen Liselerine Yönelen Öğrencilerin Sosyal Durumlarının İncelenmesi 5 Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Öğrenim ve İstihdam Durumlarının 6 Mahalli Hizmet içi Eğitim Faaliyetlerinin 7 Mahalli Hizmet İçi Eğitim ile Merkezi Hizmet İçi Eğitimin Etkililiğinin Karşılaştırılması 8 Ankara Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde Düzenlenen Yabancı Dil Eğitimlerinin 9 İngilizce Dersi Öğretmenlerine Verilen Hizmet içi Eğitimin 10 Dünya Bankası ve AB Hibe Projeleri Bünyesinde Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlerin Verimliliği 11 Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Görev Yapan Personelin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi 12 Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi 1 3 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Yönetici ve Atölye-Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Alanlar ve İller Bazında Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi 14 Hizmet İçi Eğitimlerde Görev Alan Eğitim Görevlilerinin ve Eğitim Yöneticilerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi 1 5 Eğitim Kurumlarında Yönetici, Öğretmen ve Çalışanların Kendilerini Geliştirme İstek ve İhtiyaçları İle Bunların Karşılanma Düzeyinin Belirlenmesi 16 Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Almış Oldukları Hizmet içi Eğitimlerinin Etki Analizi 17 Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Belirleme Standartlarının Oluşturulması 18 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Standartlarının Oluşturulması 1 9 Mesleki Eğitimde Açılan Kursların Yeterlilikleri ile İstihdam Arasındaki İlişkinin 20 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Denetim Hizmetlerinin 21 İlköğretimde Teftiş Uygulamalarının 22 Bakanlık Merkez Teşkilatındaki Denetim İhtiyacının Karşılanma Düzeyi 2 3 Üçlü Denetim Yapısının Türk Eğitim Sistemine Etkisi 2 4 Yenilenen Öğretim Programlarının 25 Ortaöğretim Görev Yapan Öğretmenlerin Yeni Öğretim Programlarını Tanıma Düzeyleri Genel Ortaöğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Değişen Öğretim Programlarını Uygulayabilme Düzeylerinin Belirlenmesi Yenilenen Ortaöğretim Programlarının Bakanlık Müfettişleri, Okul Yöneticileri ve Öğretmenler Tarafından Algılanması ve Benimsenme Düzeyi Öğretim Programlarının Tanıtımı ve Öğretim Yöntemleri ile Değişim Yönetimine Yönelik Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetinin 29 Okul Öncesi Eğitimde Öğretmenlerin Program Duyarlılığı 1 of 7 4/13/13 12:13 PM

2 30 İlköğretim Beden Eğitimi Öğretim Programının Beden Eğitimi Öğretmenleri Açısından Uygulanabilirliğinin İncelenmesi 31 Yenilenen İlköğretim Programlarına İlişkin Öğretmelerin Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin 3 2 Yenilenen Öğretim Programlarındaki Tutum ve Değer Kazanımlarının Öğrencileri Hayata Hazırlamadaki Etkisinin Belirlenmesi 33 Yenilenen Öğretim Programlarının Öğrenci Başarıları Üzerindeki Etkileri 3 4 Yeni Öğretim Programlarının Uygulandığı Okullarda Öğrencilerin Derslere Karşı Tutumlarının Belirlenmesi 35 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının 36 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının 37 Uygulama Birimleri ve Donanımların Programlara Uygunluğunun 38 Okul Öncesi Eğitim Programı ile Zorunlu İlköğretim Programının Birbirine Uyumunun Belirlenmesi 39 Mesleki ve Teknik Öğretim Programlarının (Öğretim Modüllerinin) İş Hayatına Uygunluğunun 4 0 Modüler Eğitim Sisteminin Sektör, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenciler Açısından 41 TIMSS, PIRLS, PISA Gibi Uluslararası Projelerin Sonuçlarının Öğretim Programlarına Katkısı ve Yansımaları 42 PISA Verilerine Göre Matematik Eğitiminin 43 PİSA Verilerine Göre Fen Eğitiminin 44 Ortaöğretimde Alternatif Ölçme Araçlarının Öğretmenlerce Uygulanma Düzeyinin 45 Eğitim Kurumlarında Uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarının 46 Özel Okullarda Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin 47 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Derslerde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin 48 Din Öğretiminde Anne Babanın Öğrenci Başarısına Katkısı 49 Dünya Ülkeleriyle Ülkemizdeki Din Öğretiminin Karşılaştırılması 5 0 İmam Hatip Liselerinde Verilen Kur an Eğitimi ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 51 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Derslerin AB Ülkeleri ile Denklik Durumlarının 5 2 Ortaöğretim Ortak Dersleri Öğretim Programlarında Yer Alan Düşünme Becerilerinin ve Değerlerin Öğretmenler Tarafından Dersin İşlenişi Esnasında Ne Şekilde İşe Koştuklarının Araştırılması 53 İlköğretim Okullarında Haftalık Ders Saatleri Toplamının Öğrenci Algısı Üzerindeki Etkisi 54 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Ders Çizelgelerindeki Derslerin Belirlenme Kriterlerinin 5 5 İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarında Branş Öğretmenlerinin Derslere Girmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi 56 Ortaöğretimdeki Seçmeli Derslerin Öğrenci Başarısına Etkisi 57 Ders Kitaplarının Etkili Kullanımının 58 Ders Kitaplarının Hazırlanış, Denetleme ve Onaylanma Sürecinin 59 OECD Ülkelerindeki Ders Kitapları ve Öğretim Programlarının Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi 60 İmam Hatip Liseleri Arapça Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının 6 1 Modül Kitapçıkların 6 2 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı okullarda görevli Mesleki ve Teknik Öğretmenlerin İş Piyasası Şartlarına Göre Yeterliliklerinin 63 Eğitim Ortamlarında Şiddetin Azaltılması ve Önlenmesi 64 İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Şiddet Algıları 65 Ortaöğretim Kurumlarında Zararlı Madde Kullanımın Yaygınlık Derecesinin Belirlenmesi 66 Okullarda Verilen Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Etkililiğinin 67 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Öğrenci Başarısında Etkisi Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Verilen Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Etkililiğinin Öğrenci, Öğretmen ve Veli Açısından Okullarda Rehberlik, Öğrenci Danışma Hizmetlerinin AB Ülkeleri ile Çalışma Metotları, Etkinliği ve İmkânları Açısından Karşılaştırılması 70 Otistik Çocukların Erken Tanısının ve Eğitiminin 2 of 7 4/13/13 12:13 PM

3 Yaş Grubundaki Engelli Bireylerin Belirlenmesi 7 2 Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Eğitsel nde Engel Grubuna Göre Kullanılan Değerlendirme Araç-Gereç ve Ölçeklerin Belirlenmesi 73 Engelli Bireylerin İstihdam Edilebileceği Meslekler 74 Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Eğitiminde Öğretim Yaklaşımları 75 İşitme Engelliler İlköğretim Okullarında Verilen Okuma-Yazma Eğitimlerinin 76 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Sınıf Rehberlik Programlarının Etkililiğinin 77 Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Personelin İş Doyumlarının 78 İlköğretim Okullarında Mesleki Rehberlik Çalışmalarının 79 Ortaöğretimde Ortak 9. Sınıf Uygulamaları ve Okullar Arası Geçişlerin Öğrenci Başarısına Etkisinin 80 Turizm Bölgelerinde Rehberlik ve Mesleki Rehberlik Bölge Merkezlerinin Belirlenmesi 81 Ülkemizde ve AB Ülkelerinde Uygulanan Mesleki Rehberlik Çalışmalarının Karşılaştırılması 82 Öğrencilerin Meslek Seçiminde Medyanın Rolü 83 Çıraklık Eğitiminin (Hedeflerine Ulaşma Durumu, Meslek Alanları, Dalları ve Süre vb. Açıdan) 84 Türkiye nin Tüm Mesleklere İlişkin Sektör İhtiyaçları 85 Mesleki Eğitim Kurumlarının Sektörel Bağlantılarının 8 6 Kız Teknik Öğretim Okul/Kurumlarında Görevli Mesleki ve Teknik Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri, Sektörel Gelişmeleri İzleme ve Uygulamada Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi 87 Kız Meslek Lisesi Mezunlarının İstihdam Durumlarının Belirlenmesi 88 Kız Meslek Liselerindeki Alanların Eğitim Öğretim Açısından 8 9 Mesleki ve Teknik Öğretim Okullarında Uygulanan Alan ve Dal Sınıflandırmasının 9 0 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Yetiştirilen Benzer/Yakın Meslek Elemanlarının Ortak Yeterliklerinin Belirlenmesi 91 Kadın İstihdamına Yönelik Mesleklerin ve İstihdam Kapasitesinin Belirlenmesi 9 2 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullardan Mezun Oların Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacını Karşılama Düzeyinin Belirlenmesi 93 Ülkemizdeki Mesleki Eğitimin AB ye Uyum Sürecinde Karşılaşılan Problemlerin Anadolu Öğretmen Lisesi Mezunu Öğretmenler ile Diğer Liselerden Mezun Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerinin Karşılaştırılması Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Performanslarının 96 Öğretmenlerin Performansları Açısından Toplumla İlişkisinin 9 7 Öğretmen Yetiştirmede Hizmet Öncesi Öğretmenlik Uygulamalarının Yapı, İşleyiş ve Başarı Yönünden 98 Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Akademik Alan Yeterliliği ile Öğretim Becerilerinin 99 İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Yönelik Farkındalık Düzeyleri 100 Sınıf Öğretmenlerinin Özgünlük Düzeylerinin 101 İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerinin Mesleki ve Teknik Öğretmenlerin İş Piyasası Şartlarına Göre Yeterlilikleri 103 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliği ve Mesleğe Karşı Bakış Açılarının 104 Öğretmen İstihdamının (Atama Çeşitleri, Atamaya İlişkin Uygulamalar) 105 Gelecek On Yılda MEB in Branşlar Bazında Öğretmen İhtiyacının 106 Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının 107 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Norm Kadro Uygulamasının 108 Norm Fazlası Öğretmenlerin İstihdamında Alternatif Yöntemler 109 Öğretmenlerin Yer Değiştirmelerinde Esas Alınan Hizmet Puanı Uygulamasının 110 MEB e Bağlı Eğitim Kurumlarındaki Yönetici Atama Politikalarının 111 MEB Merkez Teşkalâtında İnsan Kaynaklarının Planlanması, İstihdam ve Meslekte Yükselme sisteminin 3 of 7 4/13/13 12:13 PM

4 112 MEB Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevde Yükselme Kriterlerinin Verimliliğinin 113 Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Kariyer Basamakları Uygulamasının 114 Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Yöneticilerinin Atama ve Terfilerinin Ülkemiz Uygulamaları ile Karşılaştırılması Alan Dışı Atanan Rehber Öğretmenlerin İş Doyumları ve Karşılaştıkları Sorunlar 116 Eğitim Sisteminde Farklı Kaynaklardan İstihdam Edilen Öğretmenlerin Yeterliliklerinin 117 Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Personelin Özlük Haklarındaki Farklılıkların İş Motivasyonuna Etkisi 118 Öğretmenlerin Özlük Haklarındaki Farklılıkların İş Motivasyonlarına Etkisi Farklı Kaynaklardan Yetişen ve İmam Hatip Liselerinde Görev Yapan Arapça Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliklerinin Karşılaştırılması Yurt Dışında Resmî Burslu Olarak Öğrenim Görüp Zorunlu Hizmet Karşılığında İstihdam Edilen Öğrencilerin İstihdamında ve İstihdam Edildikleri Yerlerde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri 121 Okul Müdürlerinin Yeterliklerinin Eğitim Öğretim Sürecine Etkisi 122 Eğitim Kurumlarında Benimsenen Yönetim Felsefesinin Belirlenmesi 123 MEB Politikalarının Oluşturulmasında Uygulanan Yöntemlerin 124 Millî Eğitim Bakanlığındaki Yönetim Uygulamalarının Yönetim Kalitesi Açısından 125 İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yönetim Uygulamalarının 126 Eğitim Kurumu Liderlerinin Liderlik Rollerinin Kurum Kültürüne Etkileri 127 MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Çalışanlarının Kurum Kültürü Algısı 128 MEB Merkez Teşkilatı Birimlerinin Yapmış Olduğu Faaliyetlerin Koordinasyon Yönünden 129 MEB Birimlerinin İzleme ve Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi 130 Okul Yönetiminin Öğrenci Davranışlarına Etkisi 131 Eğitim Kurumlarının Performanslarının nde Kullanılacak Ölçütlerin Belirlenmesi 132 Eğitim Kurumlarında Bir Modele Dayalı Öz Değerlendirme Çalışmalarının Kurum Performansına Yansımaları 133 Turizm Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Performanslarının Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Görev Yapan Usta Öğretici ve Eğiticilerin Performanslarının 135 Teknoloji ve Tasarım Derslerini Okutan Öğretmenlerin Performanslarının 136 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Kadrosuz Usta Öğreticilerin Başarı Durumu İlköğretime Erken Başlamanın Öğrencilerin Okul Başarısına, Sosyal, Duygusal ve Psikomotor Gelişimlerine Etkilerinin 138 Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler 139 Öğrencilerin Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Derslerinin Başarı Düzeylerinin Diğer Derslerle Karşılaştırılması Eğitim Kurumlarında Kalite Güvence Sistemi Oluşturulmasına İlişkin Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşlerinin 141 TKY Uygulayan ve Uygulamayan Okul/Kurumlarla Kurumsal Performans ve Çalışanların İş Doyumu Açısından Karşılaştırılması 142 Okul Geliştirme Çalışmalarının 143 Okulun Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 144 Eğitim Kurumlarında Stratejik Planların Uygulanabilirliğinin 145 Eğitim Politikalarının Uygulanmasında Stratejik Planların Etkisi 146 Baba Destek Eğitimi Programı nın 147 Gönül Köprüsü ve Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projelerinin Toplum Bilinci Oluşumuna Katkıları 148 Okulların Geliştirdikleri ve Uyguladıkları Projelerin Uluslararası Projelerin Sonuçlarının Türkiye deki Okul Türlerine Göre 150 Proje ve Performans Görevlerinin Uygulanmasında Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerinin 151 Okulların Fiziksel Yapılarının Mimari ve Mühendislik Açısından 152 İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Okuldan Beklentilerinin Saptanması 4 of 7 4/13/13 12:13 PM

5 153 Okula Karşı Tutum 154 İlköğretim Okullarında Örgütsel Öğrenme Engelleri 155 Bakanlığımıza Bağlı Okul ve Kurum Tiplerinin Bilimsel Verilere Bağlı Olarak Belirlenmesi 156 Okul Fiziki Yapılarının Modüler Sisteme Uygunluğunun 157 Okulların Fiziki Yapılarının Öğrenci Başarısına Etkileri 158 İlköğretim ve Ortaöğretim Mezunlarının İzlenmesi 159 İlköğretim Okullarındaki Öğretim Süresinin değerlendirilmesi 160 İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Devamsızlık Nedenleri 161 Öğrencilerin Okulu Terk Etme Nedenlerinin Belirlenmesi 162 Okullardaki Sosyal, Kültürel, Sportif ve Sanatsal Etkinliklere Öğrenci, Veli, Öğretmen ve Yöneticilerin Bakış Açıları 163 İlköğretim Öğrencilerinin Spor Alanlarına Göre Fiziksel Uygunluk Normlarının Belirlenmesi 164 Devlet Burs Hizmetlerinin 165 e-öğrenme Uygulamalarının 166 e-öğrenme Uygulamalarının Mesleki Eğitime Uyarlanması 167 e-okul Projesinin Eğitim Portalının 169 YİBO larda Görev Yapan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Eğitim-Öğretim Sürecine Etkisi 170 YİBO lardaki Yöneticilerin Performanslarının 171 YİBO lara Yönelik Olarak Yürütülen Projelerin Eğitim-Öğretim Sürecine Etkisinin YİBO larda Öğrencilere Yönelik Şiddet ve Cinsel Eğitim Ağırlıklı Bilgilendirme Seminerlerinin 173 YİBO larda Hizmet Satın Alımının 174 YİBO Çalışanlarının Öğrenci Bilgi ve Becerilerinin Arttırılmasındaki Etkisi 175 YİBO lardaki Öğrenci Başarısını Artıracak Etkenlerin Belirlenmesi 176 YİBO lardaki Pansiyon Hizmetlerinin 177 YİBO lara Yönelik Öğrenci Talebindeki Değişimlerin Nedenleri 178 YİBO ların, Öğrencilerin Psikolojik ve Sosyal Gelişimlerine Etkisi 179 Okul Pansiyonlarında Açık Büfe Kahvaltı Uygulamasının 180 Okul Pansiyonlarının Ev Ortamına Dönüştürülmesinin 181 Ortaöğrenim Öğrenci Pansiyon Yatırımlarının 182 Pansiyonlu Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarının Yatılılık Ortamlarının Donanım Yönünden 183 Özel Öğrenci Yurtlarının 184 Bilgisayar Eğitiminin Etkililiğinin 185 Teknolojik Araçların Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri 186 Intel Öğretmen Programının 187 Intel Öğrenci Programının Microsoft Yenilikçi Öğretmenler Eğitimi Programının Microsoft Eğitiminde İşbirliği Uzaktan Öğretmen Eğitimi Programının Web Tabanlı İçerik Geliştirme ve Yazarlık Yazılımı Programının 191 Cisco Networking Eğitimi Akademisi Programının 192 ThinkQuest Eğitim Portalının 193 Bilişim Teknolojilerinin Öğretmenler Tarafından Kullanımı 5 of 7 4/13/13 12:13 PM

6 194 Eğitimde İnternet Kullanımının 195 Eğitimde Bilgisayar Kullanımının Öğrenci ve Öğretmen Sağlığı Üzerindeki Etkisi 196 Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkililiği 197 Tüm Dersler Dosya sının Internet Ortamında Yer Almasının Eğitim Öğretim Sürecine Katkısı 198 e-okul Bütçe Uygulamasının Maliyet ve Fayda Analizi 199 Eğitim Kurumlarında kullanılan araç ve gereçlerin Maliyet Fayda Analizi Yaygın Eğitim Kurumlarının Fayda Maliyet Analizlerinin 201 Millî Eğitim Bakanlığı Okullarında Maliyet-Fayda Analizi 202 Millî Eğitim Bakanlığınca Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Maliyet-Fayda Analizi 203 MEB e Bağlı Eğitim Kurumlarına Tahsis Edilen Ödeneklerin Verimlilik Açısından 204 Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarına Gönderilen Donanım Ödeneklerinin Amacına Uygun Kullanılma Durumunun Tespiti 205 Okul Türlerine Göre Öğrenci Maliyetlerinin Belirlenmesi Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarının Modüler Sistemde Kullandıkları Ders Araçları ve Bu Araçlara Okulların Sahip Olma Düzeyleri 207 Okullarda Kullanılan Yazı Tahtalarının İlköğretim Fen ve Teknoloji ve Matematik Ders Araçları Takımları nın Yeterlikleri, Öğretmen ve Öğrencilerin Yararlanma Düzeyi 209 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarındaki Bilgisayar Destekli Takım Tezgâhlarının 210 Ortaöğretim Kurumlarında Yer Alan Fizik-Kimya-Biyoloji Laboratuvarlarının 211 DynEd İngilizce Sistemi nin Dil Öğretimi Üzerindeki Etkilerinin 212 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretiminin Yeri 213 Okul Öncesi Eğitimde Türkçenin Kullanımının Okul Öncesi Eğitimde Çocuklara Kazandırılması Gereken Sosyal Duygusal Gelişimlerini Destekleyecek Değerlerin Araştırılması 215 Okul Öncesi Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilerin İlköğretimdeki Başarılarının 216 Okul Öncesi Eğitim Modellerinin ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi 217 Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmada Yerel Yönetimlerin Yeri ve Önemi 218 Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırmada Ebeveyn Bilinci 219 Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Meslek Algısının İncelenmesi ve 155 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarının Ticaret ve Turizm Öğretimi Okullarında Uygulanmasının 221 İlköğretim Mevzuatının Öğrenci Gelişimine Etkisi 222 Ortaöğretim Mevzuatının Öğrenci Gelişimine Etkisi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Mevzuatın Karşılaştırılması ve Uygulamadaki Sürekliliğin 224 Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Programlarının 225 Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Eğitiminin AB Ülkeleri ile Karşılaştırılması 226 Özel Okullarda Yapılandırmacı Eğitim Uygulamalarının Yurtdışındaki Vatandaşlarımızın İki Dilli Eğitim-Öğretim İhtiyacı Analizi ve Model Önerisi Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçimi ve Yetiştirilmesine Yönelik İhtiyaç Analizi ve Model Önerisi Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu ve Eğitim İmkânı Ülkemizde Bulunmayan Lisansüstü Eğitim Programlarının (Uzmanlık Alanlarının) Belirlenmesi 230 Ülkemiz ve AB Ülkelerinin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Mülteci ve Sığınmacı Göçmen Çocukların Eğitime Erişimlerinin 232 Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerinin Eğitim Öğretim Sürecine Etkisi 233 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Elektronik İmza Uygulanamamasının Nedenlerinin Belirlenmesi 234 Turizm Eğitim Merkezlerinin (TUREM) Eğitim İçindeki Yeri ve İşlevlerinin 6 of 7 4/13/13 12:13 PM

7 235 EARGED in Yapmış Olduğu Araştırmaların Etkililiğinin değerlendirilmesi 236 Taşımalı Eğitim Uygulamasının Öğretmen Köy ilişkileri Açısından 237 Eğitim Politikaları ve Ortamının Toplumsal Cinsiyet Açısından 238 Kız Çocuklarının Okullulaşma Durumunun 239 Öğrencilere Okuma Alışkanlığı Kazandırma Çalışmalarının 240 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Bir Model Önerisi 241 Toplumsal Hareketliliğin Öğrencilerin Okula Uyum Davranışlarına Etkisi Dünyada Hayat Boyu Öğrenme Yaklaşımının İstihdam, Mesleki Eğitim ve Ekonomik Yansımaları Açısından Genel 7 of 7 4/13/13 12:13 PM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI www.meb.gov.tr Hazırlık - Baskı: GAZİ MEM Matbaası, 2011 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011 MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALÎ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 YILI MEB İŞ TAKVİMİ Devlet Kitapları Basım Evi ANKARA-2009 Yayıma Hazırlayan Meral KATIRCI nca hazırlanan 2009 Yılı MEB İş Takvimi Bakanlık Makamının 20/01/2009 tarih ve

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Nisan 2011 Hazırlık - Baskı : Gazi MEM Matbaası - ANKARA Millî eğitimde, süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2009 Nisan 2010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Nisan 2010 www.meb.gov.tr http://sgb.meb.gov.tr Hazırlık - baskı : Gazi Mesleki Eğitim

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU

ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL YETENEKLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ STRATEJİ VE UYGULAMA KILAVUZU 1 Necati BİLGİÇ Abdullah TAŞTAN Gürhan KURUKAYA Kaya KAYA

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30.01.2015 İçindekiler Tablosu I. DURUM ANALİZİ...1 1.1. TARİHÇE...1 1.2. TEŞKİLAT ŞEMASI...2 1.3. İNSAN KAYNAKLARI...3 1.4. ÖĞRENCİ YAPISI...5

Detaylı