T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 1994 CUMARTESİ Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Kanun No : 3968 Kabul Tarihi : MADDE tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 65. ithal eşyasının gümrük vergisine esas kıymeti, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma hükümlerine göre tayin ve tespit olunur. Şu kadar ki, Anlaşmanın 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen unsurlar bu kıymete dahil edilir. Eşyanın gümrük vergisine esas olacak kıymetinin Türk Parası olarak beyanı mecburidir. Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte olan kurlara göre Türk Parasına çevrilir. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 11 Şubat 1994 Yasama Bölümü Sayfa: 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2

3 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Başbakanlıktan : Karar Sayısı : 94/42834 Atama Kararları 1 Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 3 üncü derece kadrolu ve ek göstergeli Müfettişliğe, aynı yer Müfettişi Mehmet GÜRBÜZ'ün tayini, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu Başbakan ÇİLLER Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Necati AKTAŞ'ın tayini, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu Başbakan ÇİLLER Karar Sayısı: 94/ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan; 5 inci derece kadrolu Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Mustafa ATEŞ ile Hasan DURSUN'un, 6 ncı derece kadrolu Planlama Uzmanlığına, Planlama Uzman Yardımcısı İlyas ÇAKIR'ın tayinleri, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 511 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Başbakan yürütür. Prof. Dr. Tansu Başbakan ÇİLLER 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : Dışişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Male Fahri Başkonsolosluğuna İsmail Hilmy'nin atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. ÇETİN Başbakan Dışişleri Bakanı Karar Sayısı : 94/ Belo Horizonte Fahri Konsolosluğuna Alexandre Misk'in atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. ÇETİN Başbakan Dışişleri Bakanı Karar Sayısı : 94/ Recife Fahri Konsolosluğuna Edward Lira Cavalcante Junior'un atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. ÇETİN Başbakan Dışişleri Bakanı Karar Sayısı : 94/ Linz Fahri Konsolosluğuna Werner Obermüller'in atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. ÇETİN Başbakan Dışişleri Bakanı Orman Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Sabit ÇELİK'in, 657 sayılı Kanunun 59. ve 60. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Orman Bakanı yürütür. 8 Şubat 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER H. EKİNCİ Başbakan Orman Bakanı Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 2

5 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Devlet Bakanlığından : Yönetmelikler Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma'ya İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; tarihli, 3447 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve tarihli, 88/13194 sayılı Kararname ile onaylanan ve ancak ekleri ile birlikte Türkçe metinlerinin yerine geçmek üzere tarihli, 93/4690 sayılı Kararname ile düzeltilen "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma" hükümleri çerçevesinde ithal eşyası kıymetinin tespiti için uygulanması gereken yöntem ve kuralların belirlenmesi bakımından hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; (gümrük vergisinden muaf olan veya ağırlık esası üzerinden vergiye tabi bulunan eşya da dahil olmak üzere) gümrük hattından geçirilen ithal konusu eşyanın kıymetinin belirlenme usullerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; 12.0S.1988 tarihli, 3447 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve tarihli, 88/13194 sayılı ve tarihli. 93/4690 sayılı Kararnamelerle onaylanan "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma" gereğince hazırlanmıştır. Kısaltma ve Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) GATT; Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasını, b) Anlaşma; tarihli, 3447 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve tarihli, 93/4690 sayılı Kararname ile onaylanan "Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)' nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma ve eklerini, c) İthal eşyasının gümrük kıymeti; ithal eşyası üzerinden advalorem sisteme göre gümrük vergisi tarhına esas teşkil edecek eşya kıymetini, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : d) Üretilmiş; yetiştirilmiş, imal edilmiş veya topraktan çıkarılmış olma halini, e) Aynı eşya; fiziksel özellik, kalite ve tanındığı özellikleri dahil olmak üzere her hususta aynı olan ve aynı ülkede üretilen eşyayı, (görünüşteki küçük farklılıklar, diğer hususlarda tanıma uyan eşyanın aynı eşya sayılmasını önlemez.), 0 Benzer eşya; her hususta aynı olmamakla birlikte, aynı işlevi görmelerini ve ticari olarak birbirlerini ikame edebilmelerini mümkün kılan, benzer özellik ve benzer unsurları bulunan ve aynı ülkede üretilmiş olan eşyayı, (Eşyanın kalitesi, tanındığı özellikleri, bir ticari markasının bulunması, eşyanın benzerliğinin belirlenmesinde gözönüne alınacak faktörler arasında yeralır.), g) Aynı sınıf veya cins eşya; belirli bir sanayi veya sanayi sektöründe üretilen bir grup veya bir dizi eşya kapsamına giren ve aynı veya benzer eşyayı da kapsayan eşyayı, h) Alıcı ile satıcı arasındaki münasebet; bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yeralan alıcı ile satıcı arasındaki ilişkiyi, (Anlaşma Md. 15/1 -a, b, c; 2-a, b; 3,4) ı) Satınalma komisyonu; ithalatçının temsilcisine, kıymeti belirlenecek eşyanın satın alınmasında yurtdışında verdiği temsil hizmeti karşılığı ödediği ücreti, (Anlaşma 8 inci Md. ilişkin Yorum Notu) j) Giriş liman veya mahalli; deniz yolu ile gelen eşyanın Türkiye'ye giriş limanı, Türkiye'deki boşaltma limanı, karayolu ile gelen eşyanın Türkiye'ye giriş yeri; kara nakil vasıtalarının ilk vardıktan hudut gümrüğü ve hava yolu ile gelen eşyanın Türkiye'ye giriş yen, eşyanın boşaltıldığı hava meydanı gümrüğünü, k) Aynı ailenin üyeleri; karı, koca, anne, baba, çocuk, erkek ve kız kardeş (öz ya da anne veya babadan biri öz), büyükbaba, büyükanne, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, üvey anne-baba, üvey çocuk ve üvey kardeşi, I) Türkiye'ye ihraç amacıyla satış; Türkiye'ye ithal edilmek üzere doğrudan doğruya yapılan satışı, m) Royalti ve lisans ücreti; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili ödenen patent, dizayn,know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar altında yapılan ödemeleri, (Anlaşma 8 inci Md. ilişkin Yorum Notu) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

7 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 n) Aynı veya yakın bir tarih; ithal edilen eşya ya da aynı veya benzer eşyaya ait birim fiyatın belirlenmesine imkan verecek ileri ve geriye doğru tespiti mümkün ilk tarihi, ifade eder. Ancak; o) "Aynı eşya" ve "benzer eşya" deyimleri, Türkiye'de yapılması nedeniyle bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b/4) nolu alt bendine göre düzeltme konusu olmayan mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları plan ve taslakları içeren veya yansıtan eşyayı kapsamaz. p) Yalnızca kıymeti belirlenecek eşya ile aynı Ülkede üretilen eşya "aynı eşya" veya "benzer eşya" olarak nitelenebilir. r) Kıymeti belirlenecek eşya ile aynı kişi tarafından üretilmiş "aynı" veya "benzer eşya" bulunmadığı takdirde farklı kişi tarafından üretilmiş eşya dikkate alınır. (Anlaşma Md. 15/2-c, d, e) İKİNCİ KISIM Gümrük Kıymetinin Tespitine ilişkin Kurallar BİRİNCİ BÖLÜM Satış Bedeli Yöntemlerine İlişkin Esaslar Gümrük Kıymetinin Tespiti Madde 5- İthal eşyasının Gümrük Vergisine esas alınacak kıymeti, bu Yönetmeliğin 6 ilâ 12 nci maddelerinde yeralan yöntemlerin sırasıyla uygulanması yoluyla tayin ve tespit olunur. Bir yönteme göre belirlenemeyen kıymet için izleyen yönteme geçilir. Satış Bedeli Yöntemi Madde 6- İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Yani, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satış sırasında onaya çıkan ve bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerine göre gerekli düzeltmelerin yapıldığı, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyattır. Ancak, eşyanın satış bedelinin gümrük kıymetine esas alınabilmesi için; a) Eşyanın alıcısı tarafından elden çıkartılması veya kullanımı; 1) Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve bunların yetkili kıldığı merciler tarafından konulmuş olan, 2) Eşyanın tekrar satılabileceği coğrafi bölgeyi sınırlayan, 3) Eşyanın kıymetini önemli ölçüde etkilemeyen, hallerdeki kısıtlamalar dışında hiçbir kısıtlamaya tabi olmamalıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : b) Satış veya fiyat, kıymeti belirlenmekte olan eşya bakımından, kıymeti belirlenemez mahiyette herhangi bir koşul veya edim konusu olmamalıdır. c) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerine göre bir düzeltme yapılması mümkün olmadıkça; eşyanın alıcı tarafından tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması veya kullanımı sonucu doğan hasılanın bir bölümü doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal etmemelidir. d) Alıcı ve satıcı arasında bir münasebet bulunmamalı, münasebetin varlığı durumunda ise bu maddenin (e) ve (0 bentleri hükümlerine göre satış bedeli gümrük kıymeti olarak kabul edilebilir olmalıdır. e) Satış bedelinin yukarıda belirtilen hükümler kapsamında kabul edilip edilemeyeceği belirlenirken; alıcı ile satıcı arasında 17 nci maddede yeralan bir münasebetin bulunması, bu satış bedelinin kabul edilmemesi için tek başına yeterli bir gerekçe oluşturmaz. Böyle durumlarda satışa ilişkin koşullar incelenir, münasebetin fiyatı etkilemediği belirlenirse satış bedeli kabul edilir. Gümrük idaresi, ithalatçı veya diğer kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, münasebetin fiyatı etkilediği kanısına varırsa, sözkonusu kanıya dayanak olan hususları ithalatçıya bildirerek, kendisine makul bir cevap fırsatı tanır. Sözkonusu hususlar, talebi halinde ithalatçıya yazılı olarak iletilir. 0 Birbirleri ile münasebeti bulunan kişiler arasındaki bir satışta, ithalatçı satış bedelinin aynı veya yakın bir tarihte gerçekleşen aşağıda yeralan emsal kıymetlerden birine çok yakın olduğunu ispatlarsa, bu satış bedeli kabul edilerek, eşyanın kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenir. 1) Türkiye'ye ihraç amacıyla satıcıdan müstakil alıcılara yapılan aynı veya benzer eşya satışlarındaki satış bedeli. 2) Aynı veya benzer eşyanın, 10 uncu madde hükümlerine göre belirlenen gümrük kıymeti. 3) Aynı veya benzer eşyanın, 11 inci madde hükümlerine göre belirlenen gümrük kıymeti. Yukarıdaki emsal kıymetlerle yapılan kıyaslama sırasında ticari düzeye, miktara Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde sayılan unsurlara ve alıcı ile satıcı arasında münasebet bulunmayan satışlarda satıcının üstlendiği, ancak alıcı ile satıcı arasında münasebet bulunan durumlarda satıcının üstlenmediği giderlere ilişkin ispatlanmış farklılıklar dikkate alınır. g) Bu maddenin (0 bendinde sayılan emsal kıymetler, ithalatçının girişimi ile ve yalnızca kıyaslama amacıyla kullanılmalıdır, Öte yandan (f) bendi hükümlerine dayanarak eşyanın satış bedelinin yerini alacak bir kıymet tesis edilemez. (Anlaşma Md.1) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 12 Şubat 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 h) Gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken toplam ödemedir. Bu fiyat, ithal eşyasının bir satış koşulu olarak alıcı tarafından satıcıya veya satıcının bir mükellefiyeti karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yapılan veya yapılması gereken tüm ödemeleri kapsar, Ödemelerin bir para transferi şeklinde olması gerekmez. Ödemeler doğrudan veya dolaylı akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak da yapılabilir. Satıcı yararına veya satıcı ile yapılan bir anlaşma yoluyla da olsa Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre düzeltme yapılanlar dışında, alıcının kendi hesabına yaptığı faaliyetler (pazarlama dahil), satıcıya yapılan dolaylı bir ödeme olarak değerlendirilmez ve bu tür işlemlere ilişkin giderler ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti sırasında gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez. (Anlaşma 1 inci Md. ilişkin Yorum Notu) Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi Madde 7-Aynı eşyanın satış bedeli aşağıdaki şekildedir: a) 6 ncı maddedeki Yönteme göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti, Türkiye'ye ihraç amacıyla satılan ve kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen aynı eşyanın satış bedelidir. b) Bu Yönteme göre gümrük kıymeti belirlenirken, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan aynı eşyanın satış bedeli kullanılır. Böyle bir satışın bulunmaması durumunda, farklı ticari düzey ve/veya farklı miktarlardaki aynı eşyanın satış bedeli, bu ticari düzey ve/veya miktar farkları gözönüne alınarak yapılacak düzeltmeden sonra kullanılır. Kıymet artış veya azalışına da yol açsa, düzeltmenin yapılabilmesi için makul olduğunun ve doğruluğunun kesin delillerle ispatı gerekir. İthal eşyası ile sözkonusu aynı eşya arasında. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (0 bendinde yeralan giderlerin satış bedeline dahil edildiği durumlarda, mesafe ve nakliyatın türünden doğan ciddi farklılıklar gözönüne alınarak satış bedelinde düzeltme yapılır. Bu yöntemin uygulanması sırasında aynı eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en düşük olanı kullanılır. (Anlaşma Md.2) Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi Madde 8- Benzer eşyanın satış bedeli aşağıdaki şekildedir: a) Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen Yöntemlere göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti, Türkiye'ye ihraç amacıyla satılan ve kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir tarihte ihraç edilen, benzer eşyanın satış bedelidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

10 Sayfa: 10 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : b) Bu Yönteme göre gümrük kıymeti belirlenirken, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ticari düzey ve yaklaşık aynı miktarda satılan benzer eşyanın satış bedeli kullanılır. Böyle bir satışın bulunmaması durumunda, farklı ticari düzey ve/veya farklı miktarlardaki benzer eşyanın satış bedeli, bu ticari düzey ve/veya miktar farkları gözönüne alınarak yapılacak düzeltmeden sonra kullanılır. Kıymet artış veya azalışına da yol açsa, düzeltmenin yapılabilmesi için, makul okluğunun ve doğruluğunun kesin delillerle ispatı gerekir. İthal eşyası ile sözkonusu benzer eşya arasında. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan giderlerin satış bedeline dahil edildiği durumlarda, mesafe ve nakliyatın türünden doğan ciddi farklılıklar gözönüne alınarak satış bedelinde düzeltme yapılır. Bu yöntemin uygulanması sırasında benzer eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyasının gümrük kıymetini belirlemek üzere bunlardan en düşük olanı kullanılır. (Anlaşma Md.3) İKİNCİ BÖLÜM Satış Bedeli Yöntemlerinin Uygulanma Sırasına İlişkin Esaslar Yöntemlerin Uygulanma Sırası Madde 9- Yönetmeliğin 6,7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen Yöntemlere göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti, 10.uncu madde hükümlerine göre, bu maddeye göre de belirlenemeyen gümrük kıymeti 11 inci madde hükümlerine göre belirlenir. Ancak, ithalatçının talebi ve Gümrük İdaresinin kabulü şanıyla 10 ve 11 inci maddelerin uygulama sırası değiştirilebilir. (Anlaşma Md.4 ve Rezerv Hükümleri) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Yöntemlerin Uygulanmasına İlişkin Esaslar İndirgeme Yöntemi Madde 10- İndirgeme yöntemi aşağıdaki şekildedir. a) Kıymeti belirlenecek eşya ya da aynı veya benzer eşya, Türkiye'de, ithal edildiği hal ve durumda satılmışsa, bu yönteme göre ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, bu eşyanın ya da aynı veya benzer eşyanın ithalatçı tarafından yurtiçinde müstakil kişilere aynı veya yakın bir tarihte yapılan en büyük miktardaki şansına ait birim fiyat esas alınır. Bu birim Fiyattan aşağıdaki indirimler yapılır: 1) Türkiye'ye ithal edilen, ithal eşyası ile aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutad olarak ödenen veya ödenmesi kararlaştırılan komisyon veya kar ve genel giderler için yapılması mutad olan ilaveler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

11 12 Şubat 1994 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 2) Türkiye sınırları içinde gerçekleşen mutad nakliye ve sigorta giderleri ile bunlarla ilgili diğer giderler. 3) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye'de ödenecek gümrük vergileri ile diğer ulusal vergi ve resimler. b) Kıymeti belirlenecek eşya yada aynı veya benzer eşyanın, kıymeti belirlenecek eşyanın ithal tarihinde veya yakın bir tarihte satışı yoksa; aslında bu maddenin (a) bendine konu olması, gereken gümrük kıymetinin belirlenmesinde, kıymeti belirlenecek eşyanın ithal tarihinden itibaren 90 gün içinde yukarıda belirtilen eşyaların ithal edildikleri hal ve durumda yapılan ilk satışına ait birim fiyat esas alınır. c) İthal edildiği hal ve durumda satılan kıymeti belirlenecek eşya ya da aynı veya benzer eşya yoksa; ithalatçının talebi üzerine ithal edildikten sonra işlenen veya değişikliğe tabi tutulan kıymeti belirlenecek eşyanın, müstakil kişilere en büyük miktardaki satışına ait birim fiyat, gümrük kıymetine esas alınır. Bu birim fiyatından, eşyanın işlenmesi veya değişikliğe tabi tutulmasından doğan ilave kıymetin düşülmesi ve bu maddenin (a) bendindeki indirimlerin yapılması gerekir. (Anlaşma Md.5 ve Rezerv Hükümleri) Hesaplanmış Kıymet Yöntemi Madde 11- Bu yönteme göre ithal eşyasının gümrük kıymeti, hesaplanmış kıymet esas alınarak belirlenir. Bu yöntemin uygulanması için ithalatçının; gerekli bilgi ve belgeleri gümrük idaresine ibraz etmesi ve ayrıca bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu ispata hazır olduğunu üretici ülke makamlarından alacağı belge ile belgelendirmesi gerekir. Hesaplanmış kıymet aşağıdaki unsurların toplamından oluşur a) İthal eşyasının üretiminde kullanılan malzeme ve yapılan imalat veya diğer imal işlemlerinin bedel veya kıymetleri, b) Türkiye'ye ihraç edilmek üzere, ihraç ülkesindeki üreticiler tarafından üretilen, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı sınıf veya cins eşyanın satışında mutad olan kar ve genel giderlere eşit bir tutar, c) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (0 bendinde belirtilen giderler. (Anlaşma Md.6) Son Yöntem Madde 12- Bu Yönetmeliğin 6 ilâ 11 inci maddelerinde yeralan Yöntem hükümlerine göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti. Anlaşma ve GATT'ın VII. maddesinin genel prensip ve hükümlerine uygun yöntemlerle ve yukarıda belirtilen yöntemlerin daha esnek uygulanması suretiyle Türkiye'de mevcut veriler esas alınarak belirlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : Bu yönteme göre gümrük kıymetinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar esas alınamaz: a) Türkiye'de üretilen eşyanın Türkiye'deki satış fiyatı, b) Gümrük açısından iki alternatif kıymetten yüksek olanının kabul edilmesini öngören bir sistem, c) Eşyanın ihraç Ülkesindeki iç piyasa fiyatı, d) Aynı veya benzer eşyanın 11 inci maddede yeralan Yöntem hükümlerine göre belirlenen hesaplanmış kıymeti dışındaki maliyet bedeli, e) Türkiye'den başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satılmış eşyanın fiyatı, 0 Asgari gümrük kıymetleri, g) Keyfi ve fiktif kıymetler. Talebi halinde ithalatçıya, bu Yöntem hükümlerine göre belirlenen gümrük kıymeti ve bu kıymeti belirlemek için kullanılan yöntem, yazılı olarak bildirilir. (Anlaşma Md.7) ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Kıymetinin Tespitine İlişkin Diğer Hususlar BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Kıymetine Dahil Edilecek ve Edilmeyecek Unsurlara İlişkin Esaslar Gerçekte Ödenen veya Ödenecek Olan Fiyata İlave Edilecek Unsurlar Madde 13- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre gümrük kıymeti belirlenirken; ithal eşyasının gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatına aşağıdaki ilavelerin yapılması gerekir. a) Aşağıdaki unsurların eşyanın gerçekte ödenen veya ödenecek fiyatına dahil edilmemiş, ancak alıcı tarafından üstlenilen bölümü; 1) Satın alma komisyonları dışındaki komisyonlar ve tellaliye, 2) Gümrük işlemleri sırasında sozkonusu eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyeden, 3) İşçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli, b) İthal eşyasının üretiminde ve ihraç amacıyla satışında kullanılmak üzere, alıcı tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, bedelsiz veya düşük bedelle sağlanan, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin kıymetinden verilecek uygun miktardaki pay, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

13 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 1) İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, patça ve benzerleri, 2) İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan araç, gereç, kalıp ve benzeri aletler, 3) İthal eşyasının üretimi sırasında tüketilen maddeler, 4) ithal eşyasının üretimi için gereken ve ithal ülkesi dışında ifa edilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri, c) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödenmesi gereken, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş royalti ve lisans ücretleri, d) İthal eşyasının tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması veya kullanımı sonucu doğan hasılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden kısmı, e) Satış bedelinin peşin ödenmemesi nedeniyle satıcıya vade farkı, fiyat farkı, gecikme faizi veya kabul kredili ödemeler gibi adlar altında yapılan ödemeler ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen şartlara uymayan faiz ödemeleri, (Gümrük Kıymet Komitesinin 3.1 nolu Karan) f) İthal eşyasının, giriş liman ve mahalline kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan; yükleme, boşaltma, elleşleme giderleri, nakliye giderleri ve sigorta giderleri. Bu bende göre gerçekte Ödenen veya ödenecek fiyata yapılacak ilaveler için objektif ve ölçülebilir veriler esas alınır. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata, bu maddede öngörülenler dışında hiçbir ilave yapılamaz. (Anlaşma Md.8) Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderler Madde 14- İthal eşyasının gerçekte ödenen veya ödenecek Fiyatından ayırdedilebilmeleri koşuluyla aşağıdaki giderler gümrük kıymetine dahil edilmez: a) Sınai tesis, makina ve teçhizat gibi, ithal eşyası için ithalattan sonra yapılan inşaa, kurma, montaj, bakım veya teknik yardıma ilişkin giderler, b) Eşyanın Türk gümrük bölgesi içindeki giriş mahalline varışından sonra yapılan nakliye giderleri, c) İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri, (Bu gibi hallerde, finansmanın satıcı veya bir başka kişi tarafından sağlanmış olmasına bakılmaz. Ancak, finansman anlaşmasının yazılı olarak yapılmış olması ve gerektiğinde alıcının; eşyanın gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan satıldığını ve iddia edilen faiz oranının, finansmanın sağlandığı ülkede o tarihte bu tür bir işlem için geçerli olan faiz oranı seviyesini aşmadığını ispat etmesi gerekir.) (Gümrük Kıymet Komitesinin 3.1 nolu Kararı) d) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (c) bendi dışında kalan ithal eşyasının Türkiye'de çoğaltılma hakkı için yapılan ödemeler, e) İthal eşyasının Türkiye'ye ihraç için satışında bir satış koşulu olmaması şartıyla, ithal eşyasının dağıtım veya tekrar satış haklan için alıcının yaptığı Ödemeler, Yürütmeveİdare Bölümü Sayfa : 11

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı : f) Satınalma komisyonları, g) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye'de ödenecek ithal vergi ve resimleri ile diğer ulusal vergi ve resimler. (Anlaşma, 1 ve 8 inci Maddelere ilişkin Yorum Notu) İKİNCİ BÖLÜM Eşya Kıymetinin Tespitine İlişkin Diğer Esaslar Özellik Arzeden Eşyanın Kıymeti Madde 15- Özellik arzeden eşyanın kıymeti aşağıdaki şekildedir a) Fatura ve diğer belgelerine nazaran gümrük muayenesinde noksan çıkan eşya kıymetleri, eşyanın telef ve ziyamdan veya noksan gönderildiğinin sabit olmasından ya da çalınmasından ileri geldiğinin tevsiki şartıyla vergiye esas kıymetten düşülür. b) 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 140 ıncı maddesine göre satışa çıkarılacak eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymeti, zaman, yer ve miktar itibariyle uygun okluğu takdirde mevcut -bilgi ve belgelerine göre tespit edilir. Herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı veya mevcut bilgi ve belgeleri eşyanın halihazır kıymetini ifade etmediği takdirde, sözkonusu eşyanın kıymeti. Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre gümrük idaresince belirlenir. c) Bilgi işlem tesisatlarında kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü (software) bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece taşıyıcı ortamın kendisinin maliyeti veya kıymeti esas alınacaktır. Burada bahsi geçen "taşıyıcı ortam" deyimi; manyetik teyp, disk (lazer optik okuyucular için yapılmış diskler dahil) ve disketleri kapsar. (Entegre devreler, yan iletkenler ve bu tür devre ya da cihazlarla bütünleştirilmiş alet veya aksamı kapsamaz.) "Veri ya da komutlar" deyimi; ses, sinematografik veya video kayıtlarını kapsamaz. (Gümrük Kıymet Komitesinin 4.1 nolu Karan) Kıymetin Tespitinde Kullanılacak Döviz Kuru Madde 16- Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk parası olarak beyanı mecburidir. Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paralar vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte yürürlükte olan kurlara göre Türk parasına çevrilir. (Anlaşma Md.9) Alıcı ile Satıcı Arasındaki Münasebet Madde 17- Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasında münasebetin varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilir: a) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları, b) Birbirlerinin yasal ortaklan olmaları, c) İşçi ve işveren ilişkisi içerisinde bulunmalan, d) Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az % 5'i doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait veya bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması, Yürütme ve İdareBölümüSayfa : 12

15 12 Şubat 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 15 e) Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi, 0 Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi, g) Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi, h) Aynı ailenin üyeleri olmaları. Tek acente, tek distribütör veya tek bayi olarak birbirleriyle iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin yukarıdaki kıstaslara uymaları durumunda, münasebet içinde oldukları kabul edilir. (Anlaşma Md. 15/4, 5) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sorumluluklara İlişkin Esaslar Bilgi İsteme ve Bilgilerin Gizliliği Madde 18- İthalatçı, gümrük idaresinden, ithal eşyasının kıymetinin nasıl belirlendiğinin kendisine bildirilmesini yazılı olarak talep etme hakkına sahiptir. Ancak, gümrük kıymetinin belirlenmesinde, niteliği gereği gizli olan veya gizlilik koşuluyla verilen bilgiler, gümrük memur ve görevlilerince kesinlikle gizli işleme tabi tutulurlar. Gümrük memur ve görevlileri, açıklanmasının mahkemece talep edilmesi durumu hariç olmak üzere, sözkonusu bilgileri veren kişi veya bilgi veren hükümetin özel izni olmaksızın açıklayamazlar. (Anlaşma Md. 10 ve 16) İthalatçının Sorumluluğu ve Gümrük İdaresinin Araştırma Hakkı Madde 19- Gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili olarak ithalatçının beyannameye ekleyeceği kıymet bildirimini imzalamakla beyanname ve eklerinde yeralan bilgi, belge, tutanak ve raporları gerçeğe uygun, doğru ve tam olarak beyan ettiğini, gümrük idaresince sonradan talep edilecek, eşyanın gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili ilave her türlü bilgi, belge, tutanak ve raporları da aynı sorumluluk bilinci içinde vereceğini, aksi halde gümrük mevzuatı ve genel hükümlere göre cezaya muhatap tutulacağını kabul ve taahhüt etmelidir. Bu maddelerde ve Anlaşmada yeralan hiçbir hüküm, gümrük idaresinin, gümrük kıymetinin belirlenmesi ile ilgili olarak ibraz edilen tutanak, belge veya beyannamenin gerçeklik veya doğruluğunu araştırma hakkını sınırlamaz veya bu hakkı tartışma konusu haline getirecek şekilde yorumlanamaz. (Anlaşma Md. 17) DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği'nin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 21- Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü tarihinden, diğer hükümleri tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 12 Şubat 1994 Sayı: Devlet Bakanlığından : 1615 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği'nin 233 üncü Maddesine Bir Bend Eklenmesine Dair Yönetmelik MADDE sayılı Gümrük Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliği'nin 233 üncü maddesine aşağıda belirtilen 7 numaralı bend ilave edilmiştir. "7 İthal eşyasına ait gümrük kıymet bildirim formunu," Yürürlük MADDE 2 Bu Yönetmelik 12/2/1994 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür. Milli Eğitim Bakanlığından : Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik MADDE 1 23/6/1985 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 3 Bu Yönetmelik, 625 sayılı özel öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 254 ve 326 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesindeki "Okul", "En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat", "ön inceleme raporu" ve "Nihai rapor" tanımları değiştirilerek aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. "Okul; anaokulu, ilkokul, ilköğretim okulu, ortaokul, lise ve dengi okullar ile milletlerarası özel okulları, En az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat; özel öğretim kurumu açacak gerçek veya tüzel kişilerin bu amaca tahsis ettikleri mal, hak ve paraların toplantıyla özel öğretim kurumunun devamlılığını sağlayacak teminat olarak ayrılmış bir meblağı, Ön inceleme raporu; kurumun doğrudan bağlı olduğu il veya ilçe milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, beraberinde ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenecek kurumun kurum açma veya öğretime başlama izni için gerekli hazırlıklarını tamamladığını tespit eden raporu, Nihai rapor; kurumun öğretime başlama iznine esas olacak raporu, Uzman öğretici; alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri, Usla öğretici; alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri, Ön izin; Bakanlıkça öğretmen, uzman veya usta öğreticilere verilen görev yeterlilik belgesini, Ölçme ve değerlendirme servis yöneticisi; öğrencilerin sınavlardaki başarılarını değerlendirerek sonuçları tavsiyeleriyle birlikte ilgililere duyuran, soru bankaları oluşturan, program geliştirme ihtiyaçlarını tesbit eden uzman personeli." Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı