Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu"

Transkript

1 Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Eylül 2010) Hazırlayan: Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ SEKTÖRÜN KISA TANITIMI MEVCUT DURUM Politikalar Yasal Düzenlemeler Kurumsal Yapılanma Finansman Ekonomik Araçlar Fiziki Yatırım Projeleri Bilgi Sistemleri, İzleme / Raporlama Bilimsel ve Teknolojik Ar Ge Eğitim / Kapasite Geliştirme SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER EK 1: ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ PAYDAŞ ANALİZİ EK 2: ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞTAYLARI KATILIMCI LİSTESİ EK 3: ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ KATILIMCI SÜREÇ VE ÇIKTILARI EK 4: ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ KAYNAK LİSTESİ Eylül 2010 i

3 TABLOLAR Tablo 1: Türkiye de arasında CO 2 emisyon miktarları (milyon ton)... 7 ŞEKİLLER Şekil 1: OECD ülkelerinde sektörlere göre CO 2 emisyonu... 4 Şekil 2: Türkiye de sektörlere göre CO 2 emisyonu... 5 Şekil 3: Türkiye de yük taşımacılığı... 6 Şekil 4: Türkiye de yolcu taşımacılığı... 6 Şekil 5: Türkiye de ulaştırma sektöründen kaynaklı CO 2 emisyonlarında... 8 farklı ulaştırma türlerinin payları... 8 Şekil 6: Türkiye de arasında ulaştırma alt sektörlerinde CO 2 emisyon miktarları... 9 Şekil 7: Türkiye de yolcu ve yük taşımacılığında ulaştırma sistemlerinin payı... 9 Şekil 8: Türkiye de havayolu yolcu taşımacılığındaki artış Şekil 9: Türkiye de yolcu taşımacılığında karayolu ve demiryolu Şekil 10: Türkiye de yük taşımacılığında karayolu ve demiryolu Eylül 2010 ii

4 KISALTMALAR AB BM Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler BRT Bus Rapid Transit Hızlı Otobüs Yolları CNG Compressed Natural Gas Sıkıştırılmış/Yoğunlaştırılmış Doğal Gaz CO 2 DLH DPT ELTIS GSYİH ITF İDKK IPCC İSPARK MAM Mobese NAMA NOx OECD ÖTV Karbondioksit Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Devlet Planlama Teşkilatı European Local Transport Information Service Gayri Safi Yurt İçi Hasıla International Transport Forum İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu Intergovernmental Panel on Climate Change İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK) Mobil elektronik sistem entegrasyonu Nationally Appropriate Mitigation Actions Azot oksit Organization of Economic Cooperation and Development Özel Tüketim Vergisi Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Ulusal Programlara Uygun Azaltım Eylemleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü PPP Public Private Partnership Kamu Özel İşbirliği Eylül 2010 iii

5 SGP Small Grants Programme Küçük Destek Programı SRC 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesi STK TCDD TÇMB TINA TMMOB TOBB TÜBİTAK TÜİK UNDP Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Transport Infrastructure Needs Assessment Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu United Nations Development Programme Ulaşım Altyapısının İyileştirilmesi için Teknik Yardım Projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Eylül 2010 iv

6 1. GİRİŞ Bu Rapor, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında yürütülen Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi ne yönelik önceliklerin belirlenmesi için, 2010 yılı ilk yarısı itibariyle iklim değişikliği ile mücadele bağlamında sera gazlarının azaltılmasına ilişkin ulaştırma sektöründeki mevcut politikalar, bunların uygulama araçları ve tamamlanmış ya da devam eden uygulamalar çerçevesinde olumlu gelişmeleri, varsa iyileştirilmesi, geliştirilmesi gereken yönleri, devam eden faaliyetleri bir stok sayımı yaklaşımıyla saptayarak mevcut durumu değerlendirmektedir. Projenin yürütücü kuruluşu Çevre ve Orman Bakanlığı, uygulayıcı kuruluşu ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı dır. Dokuzuncu Kalkınma Planı nda ülkemiz şartları çerçevesinde ilgili tarafların katılımıyla sera gazı azaltımı politika ve tedbirlerini ortaya koyan bir Ulusal Eylem Planı hazırlanarak, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne ilişkin yükümlülüklerin yerine getirileceği belirtilmiştir. Bu mevcut durum değerlendirmesi, hazırlanacak İklim Değişikliği Eylem Planı nın zeminini oluşturacak ve önceliklerini belirleyecektir. Bu anlamda, değerlendirme kapsamına sera gazı azaltımına ilişkin mevcut politikalar ve bunların uygulamaları ile konu hakkında halen devam eden çalışmalar alınmıştır. Sera gazı emisyonlarının miktarının hesaplanması İkinci Ulusal Bildirim çalışmaları, iklim değişikliğine uyumla ilgili konular da Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı nın Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi bileşeni kapsamında Türk Hükümeti ve UNDP ortaklığında yürütülen paralel süreçlerde ele alındığından, bu rapor çerçevesinde incelenmemiştir. Türkiye nin Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi, 3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem Planı nın oluşturulması aşamasında Strateji Belgesi, göz önünde bulundurulacak en önemli çerçeve belgedir. İklim Değişikliği Eylem Planı na yönelik mevcut durum değerlendirmesi çalışmaları sırasında henüz taslak aşamasında olduğundan Strateji den genel çerçeve anlamında yararlanılabilmiştir. Bununla birlikte, Strateji nin aşağıda belirtilen temel ilkeleri değerlendirmelere temel teşkil etmiştir: Türkiye nin iklim değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında temel amacı, insanlığın ortak kaygısı olan iklim değişikliğini önlemeye yönelik yürütülen ve uluslararası taraflarla işbirliği içerisinde, tarafsız ve bilimsel bulgular ışığında ortak akılla belirlenmiş küresel çabalara, sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun olarak, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi ve Türkiye nin özel şartları çerçevesinde katılmaktır. Eylül

7 Mevcut Durum Değerlendirilmesi raporu, sektör uzmanının literatür çalışmalarına, ilgili paydaşlarla yüz yüze görüşmelere ve paydaşlarla yürütülen katılımcı sürece dayanılarak hazırlanmıştır. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı azaltımı konusunda alınacak politika ve tedbirleri etkileyebilecek ve bunlardan etkilenebilecek taraflar (paydaşlar), Ek 1 de yer alan paydaş analizi ile belirlenmiş; belirlenen paydaşların sürece aktif katılımları sağlanmaya çalışılmıştır. 11 Mart 2010 ve 15 Nisan 2010 tarihlerinde yapılan çalıştaylara katılan katılımcılar (bkz. Ek 2) tarafından ulaştırma sektörüne ilişkin olumlu gelişmeler belirlenmiş; var olan politikalar ve uygulamalardaki eksiklikler ve aksaklıklar tespit edilmiş; sürmekte olan projeler ve faaliyetler kayda geçirilmiştir. Katılımcılarca belirlenen eksiklikler ve aksaklıklar ile boşluklar, sektör uzmanı tarafından sektöre özgü bir sorunlar listesi haline getirilmiştir. Daha sonra bu sorunlar, katılımcılar tarafından sorunların iklim değişikliği ile ilgili Türkiye nin taraf olduğu uluslararası yükümlülükleri ile ilişkisi; AB ye uyum süreciyle ilişkisi; Türkiye nin Dokuzuncu Kalkınma Planı nda benimsenen gelişme eksenleriyle ilişkisi; ulusal mevzuattaki yükümlülüklerle ilişkisi; çevresel etkileri ve dışsal maliyetleri 1 ; ve son olarak ülke ekonomisine etkisi olarak belirlenen altı kriter çerçevesinde değerlendirilmiş ve bir öncelik sırasına konmuştur. Katılımcı sürecin detayları, katılımcılar tarafından önceliklendirme kriterlerine verilen ağırlıklar ve çalıştay sonuçlarına göre sorunların öncelik sıralaması, Ek 3 te yer almaktadır. Ulaştırma sektörü oldukça geniş bir kapsama sahiptir. En genel ifadeyle, ulaştırma yolcunun, yükün ve bilginin bir yerden bir yere taşınması olarak tanımlanır. Bilginin taşınması iletişim teknolojileri altında daha farklı ve uzmanlaşmış bir alanın konusudur; dolayısıyla bu rapor sektörü, insanların ve malların taşınması kapsamında ele almaktadır. Malların taşınması başlığı altında da, boru taşımacılığı konusu yine farklı bir kavramsal çerçeveye sahip olduğu, farklı planlama ve işletim konularını içerdiği için kapsam dışında tutulmuştur. Ulaşım kentiçi, şehirlerarası, bölgesel, ülkesel ve uluslararası ulaşımdan oluşur. Ulaşım sektörünün başlıca alt sektörleri karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoludur. Kentsel ulaşımın altında yer alan temel türler (modlar) ise toplu taşıma, özel araçlı ulaşım ve motorsuz ulaşım olarak tanımlanan bisiklet ve yaya ulaşımıdır. Raporda ilk olarak ulaştırma sektörü kısaca tanıtılmakta ve sektörün iklim değişikliği üzerindeki etkileri açıklanmaktadır. Ardından raporun asıl amacı olan mevcut durum değerlendirmesi yer almaktadır. Bu kapsamda ulaştırma sektörüne ilişkin olarak sırasıyla temel politikalar, yasal düzenlemeler, kurumsal yapı, finansman kaynakları, ekonomik araçlar, fiziki yatırım projeleri, bilgi sistemleri ile izleme/raporlama sistemleri, bilimsel ve teknolojik Ar Ge ve son olarak eğitim ve kapasite geliştirme konuları ele alınmaktadır. 1 Bir malın üretiminin ve tüketiminin o malın satıcıları ve alıcıları dışındaki üçüncü kişilere bir maliyet yüklemesine dışsal maliyet denir. Örneğin bir çimento üreticisinin çevrede yarattığı kirlilik sonucu, o çevrede yaşayan insanların sağlık sorunları yaşamaları ve bunlar için ödedikleri maliyetler, dışsal maliyetlerdir. Eylül

8 Anılan her alt başlık altında Türkiye de ulaştırma sektöründe mevcut durumun sera gazı emisyonu kontrolü ve azaltım politikalarını uygulamak için yeterli olup olmadığı, bu çerçevede sektördeki olumlu gelişmeler, eksiklikler, geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya değiştirilmesi gereken konular ortaya konmaktadır. Eylül

9 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI Ulaştırma sektörü, başlıca sera gazı olan karbondioksit (CO 2 ) gazının emisyonuna yol açan temel sektörlerden biri olarak iklim değişikliği ve küresel ısınmada önemli rol oynamaktadır. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ve OECD ülkeleri genelinde CO 2 emisyonları %30 oranıyla ulaştırma sektöründen kaynaklanmakta olup (Şekil 1), bazı gelişmiş ülkelerde bu oran %40 ları da geçmektedir (International Transport Forum [ITF], 2005). CO 2 emisyonlarına yol açan diğer sektörlerde, örneğin enerji üretimi, imalat sanayi, konutlarda ısınma, vb., enerji verimliliği arttırılarak emisyonlarda önemli oranlarda azaltım sağlanabilmişken, ulaştırmada net azaltım sağlanamamakta; verimlilik artsa da yük ve yolcu trafiğindeki sürekli artış nedeniyle CO 2 emisyonları da toplamda artmaktadır. İçinde bulunduğumuz 2010 yılından itibaren ulaşım sektörünün küresel ısınmayı tetikleyen birinci etken haline geleceği tahmin edilmektedir. 14% 30% 42% Enerji İmalat ve inşaat Ulaştırma Diğer 14% Şekil 1: OECD ülkelerinde sektörlere göre CO 2 emisyonu Kaynak: ITF (2005) Türkiye de ulaştırma sektöründen kaynaklı CO 2 emisyonlarının toplam emisyon içerisindeki payı %18 dir (Şekil 2). Bu oranın gelişmiş ülkelerdeki orandan düşük olmasının başlıca iki sebebinden söz edilebilir. Birincisi, yukarıda değinildiği üzere emisyon yaratan diğer sektörlerde enerji verimliliğini gelişmiş ülkeler arttırmışken; Türkiye de henüz bu sektörlerde verimin düşük olması, yani bu sektörlerde de yüksek CO 2 emisyonu olması nedeniyle ulaştırma sektöründeki emisyonun payı da toplam emisyonlar içinde göreceli olarak az kalmaktadır. İkincisi ise, gelişmiş ülkelerde hareketlilik, yani kişi başına yapılan yolculuk sayısı ve yolculuğun uzunluğu daha fazlayken; Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hareketlilik görece daha azdır. Öte yandan, Eylül

10 gelişmekte olan ülkelere özgü olan bir durum; gelir düzeyi arttıkça hareketlilik düzeyinin artmasıdır. Örneğin Türkiye de arasında gelir düzeyindeki büyümeyle beraber yük ve yolcu taşımasında büyük bir artış olmuş (Şekil 3 ve Şekil 4); hatta taşımadaki bu artış gelir düzeyindeki büyümenin neredeyse iki katı oranında gerçekleşmiştir (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2008: 49). Dolayısıyla, ulaştırmadan kaynaklı emisyon miktarı göreceli olarak düşük olsa da, emisyonlardaki artış hızı son derece yüksektir: arasındaki 15 yıllık dönemde ulaştırma sektöründen kaynaklı CO 2 emisyonu dünya genelinde %37 oranında artış göstermişken (ITF, 2005); Türkiye de ulaştırmadan kaynaklı CO 2 emisyonu aynı dönemde %56 oranında, arasında ise %97 oranında artmıştır (Tablo 1). Aynı 15 yıllık dönemdeki artış oranı sanayileşmesini tamamlamış batı Avrupa ülkeleri ile kuzey Amerika ülkelerinde %20 ile %30 arasında seyretmekte olup OECD ülkeleri genelinde %30 oranında gerçekleşmiştir. Yıllık artış olarak ele alındığında, son 15 yıllık dönemde CO 2 emisyonunda yaşanan yıllık artış OECD ülkelerinde ortalama %1,79 oranında olmuş; dünya genelinde yıllık artış %2,14 olarak gerçekleşmiş; Türkiye de ise %2,86 oranında yıllık artış gözlenmiştir (ITF, 2005). Dolayısıyla Türkiye de ulaştırmadan kaynaklanan CO 2 emisyonu gelişmiş ülkelerdeki emisyon miktarının altında olmakla beraber; artış hızının çok yüksek olması nedeniyle mevcut gelişme eğilimleri değiştirilmezse Türkiye de sera gazı emisyonunun ciddi boyutta artacağı ve ulaştırma sektörünün bu süreçte başlıca rolü oynayacağı açıktır. 17% 18% 34% Enerji Sanayi Ulaştırma Diğer 31% Şekil 2: Türkiye de sektörlere göre CO 2 emisyonu Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı (2007) Eylül

11 1990= GSYİH Karayolu Demiryolu Şekil 3: Türkiye de yük taşımacılığı Kaynak: OECD (2008) Not: Ulaştırma verisinde taşınan ton km değerinin 1990 yılından itibaren değişimi alınmıştır. GSYİH için 2000 yılı fiyatları ve satın alma gücü paritesi kullanılarak 1990 yılından itibaren değişimi alınmıştır. 1990= Şekil 4: Türkiye de yolcu taşımacılığı Kaynak: OECD (2008) GSYİH Otomobil Demiryolu Otobüs Not: Ulaştırma verisinde taşınan yolcu km değerinin 1990 yılından itibaren değişimi alınmıştır. GSYİH için 2000 yılı fiyatları ve satın alma gücü paritesi kullanılarak 1990 yılından itibaren değişimi alınmıştır. Eylül

12 Tablo 1: Türkiye de arasında CO 2 emisyon miktarları (milyon ton) Ulaştırma sektöründen kaynaklı CO 2 emisyonu arasında artış % arasında artış %96.57 Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı (2008) Türkiye de ulaştırma sektöründen kaynaklı CO 2 emisyonu 2008 yılında 46,86 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (Ulaştırma Bakanlığı, 2008). Uluslararası havacılık ve denizyolu ulaşımı katıldığında bu rakam 49,18 milyon tondur. Uluslararası ulaşım etkinlikleriyle beraber hesaplandığında, toplam CO 2 emisyonlarının %80,60 oranında karayolu ulaştırmasından kaynaklandığı görülmektedir (Şekil 5). Havayolundan kaynaklı CO 2 emisyonu (uluslararası hacavılık da dahil edildiğinde) %13,2; denizyolundan kaynaklı emisyon ise uluslararası denizyolu taşımacılığıyla beraber %5,29 oranındadır. Şekil 6 da görüldüğü üzere ulaştırma sektöründen kaynaklı CO 2 emisyonları yılları arasında önemli ölçüde artmıştır; 18 yılda artış oranı %80,51 olarak gerçekleşmiştir (Ulaştırma Bakanlığı, 2008). Karayolu taşımacılığındaki artışın bu toplam artış içinde en önemli rolü oynadığı görülmektedir. Havayolu taşımacılığından kaynaklanan CO 2 emisyonları da, görece daha az da olsa, önemli bir artış göstermiştir. Bilindiği gibi ulaştırma sektöründe en fazla sera gazı emisyonuna yol açan iki alt sektör karayolu ve havayolu taşımacılığıdır. Demiryolu ise taşımacılık etkinliği yüksek olan ve bu nedenle en az sera gazı emisyonuna yol açan ulaştırma türüdür. Demiryolundaki temel enerji kaynağı olan elektrik enerjisinin üretiminin de CO 2 emisyonunda önemli rolü olduğunu vurgulamak gerekir; ancak gerek yolcu gerek yük taşımacılığında taşınan birim başına yaratılan emisyonlar dikkate Eylül

13 alındığında, demiryollarının daha çevre dostu, daha az kirleten, daha sürdürülebilir bir ulaşım türü olduğu evrensel bir kabuldür. Türkiye de ise taşımacılığın ağırlıklı olarak karayolu ulaştırması ile yapıldığı; demiryolu ulaştırmasının yeterince gelişmediği görülmektedir yılında yük taşımacılığı %91,4 oranında, yolcu taşımacılığı ise %96 oranında karayollarında gerçekleşmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları [TCDD], 2006: ). Bu oranlar ülkede ulaştırma sektörünün neredeyse tek bir ulaştırma türüne (moduna) dayalı olarak gerçekleştirildiğine işaret etmektedir (Şekil 7). Diğer ulaştırma sektörlerinin payları az olmakla beraber, en kirletici türlerden olan havayolu ulaşımında son 15 yılda özellikle yolcu taşımacılığı açısından büyük bir artış olduğunu da vurgulamak gerekir yılları arasında taşınan yolcu km cinsinden bu artış Şekil 8 de görülmektedir. Taşınan yolcu sayısı açısından da son yıllarda büyük bir artış yaşanmıştır: 2007 yılında iç hatlarda 31,9 milyon yolcu taşınmış; bu rakam 2008 yılında 35,8 milyon, 2009 yılında 41,2 milyon olarak gerçekleşmiştir (Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2010). Dolayısıyla, sadece iki yıl içinde, 2007 den 2009 a iç hatlarda taşınan yolcu sayısında %29 oranında artış olmuştur. Havayolu ulaşımı sadece CO 2 emisyonları değil, azot monoksit ve azot oksit (NO x ) emisyonları nedeniyle de kirletici bir ulaştırma türüdür. Dolayısıyla, gelişme eğilimleri, gerek sera gazı emisyonu açısından gerekse petrole ve dolayısıyla dış kaynaklara bağımlılık açısından en sorunlu iki türe yönelme olduğunu göstermekte; çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından çözümlenmesi gereken bir sürece işaret etmedir. 3% 3% 2% 1% 11% 81% Karayolu Demiryolu Sivil havacılık Uluslararası havacılık İç denizyolu Uluslararası denizyolu Şekil 5: Türkiye de ulaştırma sektöründen kaynaklı CO 2 emisyonlarında farklı ulaştırma türlerinin payları Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı (2008) Eylül

14 CO2 salımı (milyon ton) Sivil Havacılık Karayolu Demiryolu Denizyolu Toplam CO Şekil 6: Türkiye de arasında ulaştırma alt sektörlerinde CO 2 emisyon miktarları Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı (2008, Şekil 3.1) 100% 80% 60% 40% 20% Havayolu Denizyolu Demiryolu Karayolu 0% Yolcu Yük Havayolu 2,10 0,21 Denizyolu 0,01 3,38 Demiryolu 1,93 4,98 Karayolu 95,96 91,43 Şekil 7: Türkiye de yolcu ve yük taşımacılığında ulaştırma sistemlerinin payı Kaynak: TCDD (2006) Eylül

15 Yolcu-km (milyon) Şekil 8: Türkiye de havayolu yolcu taşımacılığındaki artış Kaynak: TCDD (2006) Gerek yük gerek yolcu taşımacılığında, karayolları yukarıda belirtildiği gibi başlıca ulaştırma türüdür ve sürekli bir artış içindedir. Şekil 9 ve Şekil 10 da görüldüğü üzere, 2000 li yılların başında yaşanan ekonomik kriz ve durgunluk dönemi dışında karayolu taşımacılığında, özellikle yük taşıması açısından, sürekli bir büyüme söz konusu olmuştur. Demiryolunda ise işletme politikalarına bağlı olarak dönem dönem artışlar olmuşsa da, bunlar toplam taşımacılık içinde dikkate alınamayacak kadar küçük ölçekli değişimlerdir. Genel olarak demiryolunda taşıma hacmi son derece düşüktür. Eylül

16 Yolcu-km (milyon) Karayolu Demiryolu Şekil 9: Türkiye de yolcu taşımacılığında karayolu ve demiryolu Kaynak: TCDD (2009) Ton-km (milyon) Karayolu Demiryolu Şekil 10: Türkiye de yük taşımacılığında karayolu ve demiryolu Kaynak: TCDD (2009) Eylül

17 Sürdürülebilir ulaşım ilkesinin temel taşlarından olan demiryolu ulaşımının taşımacılıkta yeterince kullanılmaması, altyapısının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısında demiryolları altyapısına neredeyse hiç yatırım yapılmayan Türkiye de 2000 li yıllarda Kalkınma Planlarında demiryollarının desteklenmesine yönelik stratejiler doğrultusunda demiryoluna yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında önemli artış olmuş ve bu çalışmalar sonucunda 1950 yılında anahat olarak km olan demiryolu altyapısı uzunluğu 59 yıl sonra 2009 yılında (tali hatlarla 11405) km olmuştur (TCDD, 2009:23). Demiryolu hatlarında elektrifikasyon çalışmalarında da artış olmakla beraber, henüz sadece km uzunluğundaki bölümünde elektrifikasyon yapılmıştır (TCDD, 2009:42). Dolayısıyla 59 yılda demiryolu altyapısı sadece %18 oranında artmış olup; bugün Türkiye, demiryolu yoğunluğu en düşük olan ülkelerden biridir: km 2 ye düşen demiryolu uzunluğu 11,2 km, nüfusa düşen demiryolu uzunluğu 1,2 km olan Türkiye, bu değerler ile aynı zamanda demiryolu yoğunluğu en düşük Avrupa ülkesidir (TCDD, 2006: 120). Taşımacılığın en ağırlıklı olarak gerçekleştiği tür olarak karayolları, ulaştırma sektöründen kaynaklı CO 2 emisyonlarında en yüksek paya sahiptir. Öte yandan Türkiye de taşıt kilometre başına üretilen CO 2 emisyonlarında yılları arasında %8,7 oranında bir azalma gerçekleşmiştir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007: 69). Bunun başlıca nedenleri yeni araç ve motor teknolojileri, alternatif yakıt kullanımında az da olsa görülen artış, ve yılları arasında yaklaşık eski aracın vergi indirimleri sağlanarak trafikten çekilmiş olmasıdır (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007: 69). Biyoyakıt, doğal gaz gibi alternatif yakıtların kullanımının arttırılması yönünde dünyada ve Avrupa Birliği nde yaşanan eğilim, Türkiye de de çeşitli vergi düzenlemeleri ile hayata geçirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Temiz yakıt kullanımı sürdürülebilir ulaşım ilkesi kapsamında ve sera gazı emisyonlarının azaltılması açısından son derece önemlidir; öte yandan karayolu üzerinde ulaşım talebi azaltılıp diğer türlere yönlendirilmedikçe, alternatif yakıtlarla sağlanan kazanımlar artan karayolu trafik hacmi karşısında önemsiz kalmaktadır. Örneğin Türkiye de alternatif yakıtlara yönelme ve eski araçların çekilmesi sonucunda araç kilometresi başına yaratılan emisyonlarda sağlanan azalmaya rağmen arasında karayolundan kaynaklı CO 2 emisyonunun %26 oranında artmış olması (ITF, 2005), anılan dönemde hareketliliğin ve ulaşım talebinin ne kadar büyük oranda arttığının göstergesidir. Araç ve araç km başına emisyonlarda sağlanan azaltım, karayolu ulaştırma talebindeki artış içinde erimiştir. Ulaştırmada kişi başına CO 2 emisyonu ise 1990 yılındaki 0,46 ton düzeyinden 2004 yılında 0,56 tona yükselmiştir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007: 69). Kentsel ulaşımın da sera gazı emisyonlarında önemli payı vardır. Kentlerimizde emisyonlara ilişkin veri ve istatistikler sınırlı olmakla beraber, ulaştırmadan kaynaklanan karbondioksit emisyonları açısından İstanbul ve Ankara nın ilk sıraları aldığı bilinmektedir (Kentleşme Şurası, 2009). İstanbul da karayolu ulaşımından kaynaklanan CO 2 emisyonlarının yılları arasında %37 artarak 6,5 milyon ton/yıl dan 8,9 milyon ton/yıl a çıktığı hesaplanmıştır (Gerçek ve Demir, 2008). Eylül

18 Kentsel ulaşımda sera gazı emisyonlarının artmasına yol açan başlıca gelişme eğilimlerinden biri özel araç yani otomobil sahipliğinin artması ve buna koşut olarak kent içi ulaşımda otomobilli yolculukların oranının artmasıdır. Kentlilerin giderek yaya yolculukları yerine motorlu taşıt kullanımını tercih etmesi, bunların içinde de otomobil kullanımına yönelmesi kentiçi ulaşımda, taşınan yolcu başına harcanan enerji ve yaratılan emisyon miktarının artmasına yol açmaktadır. Otomobil, kilometrede taşıdığı yolcu başına, otobüse göre 125 kat fazla hava kirliliği yaratmakta; yolcu/km başına enerji tüketimine bakıldığında, otobüs ve metroya göre beş kat daha fazla enerji tüketmektedir (Elker, 1999). Bunun yanısıra, kentiçi ulaşım yolculuklarının giderek daha fazla otomobil kullanılarak yapılması, kentlerde taşıt yollarına ayrılan alanların da sürekli artması, doğal zeminin asfalta dönüşmesi, yolların genişletilip yaya olanaklarının kötüleştirilmesine hatta kimi örneklerde yokedilmesine yol açmaktadır. Otomobil minibüse göre üç kat, otobüse göre 13 kat daha az yolcu taşımakta olup (Kentleşme Şurası, 2009), aynı sayıda yolcuyu toplu taşıma yerine otomobillerle taşımak demek daha fazla yol alanının kullanılması demektir. Örneğin, 40 bin kişiyi bir saatte bir köprüden karşıya bisikletlerle geçirebilmek için bir şeride, trenle geçirebilmek için iki şeride, otobüsler ile geçirebilmek için dört şeride gereksinim varken; otomobillerle geçirebilmek için on iki şerit gerekmektedir (Illich, 1992). Bir otomobilin park ettiği yere 18 bisiklet park edebilmekte; bir tek otomobilin hareket alanında 30 bisiklet hareket edebilmektedir. Otomobilin diğer ulaşım türlerine kıyasla, taşınan yolcu başına yarattığı emisyonlar ve hava kirliliği, enerji tüketimi ve alan kullanımı açısından verimsiz bir seçenek olduğu açıktır. Ayrıca otomobil kullanımının ve buna koşut olarak trafik düzeyinin sürekli artması, yol kapasitesinin yetersiz kalmasına, dolayısıyla trafik sıkışıklığına neden olmakta ve sıkışıklık koşullarında araçların sera gazı emisyonu daha da artmaktadır. Geçmişte bu sorun karşısında yol kapasitesini arttırmaya çalışarak yolları genişleten kentlerde, bu yaklaşımın otomobil kullanımını daha da teşvik ederek arttırdığı görülmüştür. Tüm dünyada, otomobil sahipliği ve kullanımındaki artışa rağmen, otomobile bağımlı bir kentsel ulaşım sistemi yaratmanın sürdürülemez bir yaklaşım olduğu, toplu taşıma ile motorsuz ulaşım türleri olan bisiklet ve yaya ulaşımının geliştirilmesi ve desteklenmesi gerektiği, otomobil kullanımının ise kentlerin merkezi alanlarında sınırlandırılmasının kaçınılmaz olduğu anlaşılmıştır. Kentsel ulaşımda sera gazı emisyonunu arttıran bir diğer gelişme eğilimi, kentlerin mekansal açıdan büyümesi, kentsel kullanımların dağınık biçimde yerseçmesi, kent çeperlerinde düşük yoğunluklu konut alanları geliştirilmesi, ve tüm bu eğilimler sonucunda kişi başına yapılan yolculukların ortalama uzunluğunun artmasıdır. Kentlerdeki bu mekansal büyümeyi ve dağınık gelişmeyi tetikleyen başlıca etken aslında otomobil kullanımındaki artıştır. Öte yandan, kentlerin yayıldığı mesafeler arrtıkça ve kentsel kullanımlar mekanda dağıldıkça, bunların tümüne toplu taşıma ile etkin biçimde hizmet verilmesi olanaksız hale gelmekte; uzun mesafelerde yaya ve bisiklet yolculukları da geçerli bir seçenek olmaktan çıkmakta; bu durum ise otomobil kullanımını daha fazla desteklemekte ve arttırmaktadır. Bu kısır döngü otomobile bağımlı kentler ve yaşam tarzları yaratmakta; kentlerin daha da fazla büyümesi ve yayılmasına yol açmaktadır. Bu arada kentlerin yaygın büyümesi sonucunda kentleri çevreleyen doğal alanların yapılı çevreye Eylül

19 dönüşmesi, doğal zeminin asfalta dönüşmesi, radyason oranını artırarak hem kentlerde yerel olarak hava kalitesini ve mikro klimayı olumsuz etkilemekte, hem de küresel ısınmayı arttırmaktadır. Türkiye de araç sahipliği düzeyi Avrupa ve OECD ülkeleri içindeki en düşük düzeylerden biridir; ancak yine artış hızı açısından bakıldığında en yüksek olan ülkelerdendir kişiye düşen araç sayısı 1992 yılındaki 78 araç düzeyinden 2005 yılında 143 araca çıkmıştır. Otomobil sahipliği oranı ise 1992 yılında 1000 kişiye 37 araç düzeyindeyken (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007), 2009 yılında 98 araç düzeyine ulaşmıştır (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2010). Ülke ortalaması yerine kentlerdeki otomobil sahipliğine bakıldığında ise, oranların çok daha yüksek olduğu görülmektedir: 1000 kişiye düşen otomobil sayısı Ankara da 188, İstanbul da 139, İzmir de 126 dır (TÜİK, 2010). Otomobil sahipliğindeki artışa koşut olarak otomobil kullanımı da artmaktadır. Aslında Türkiye kentlerinde hala yaya yolculukları önemli oranlarda olup; motorlu araç yolculuklarında ise toplu taşım sistemlerinin kullanımı da görece yüksektir. Ancak yine gelişme eğilimlerine bakıldığında, 1990 lı yıllarda İstanbul ve Ankara da toplam motorlu taşıt yolculuklarının içinde otomobil ile yapılan yolculuklar %17 20 arasındayken; 2000 li yılların sonunda bu oran İstanbul da %35 olmuş; Ankara da ise %28 düzeyine çıkmıştır (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği [TMMOB] İnşaat Mühendisleri Odası, 2009; Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 2008). Gerek otomobil sahipliği oranındaki hızlı artış ve otomobil sahipliğinin büyük kentlerde yoğunlaşması, gerekse kentlerde otomobil kullanımının artması ve yaşanan trafik sıkışıklığı sorunları, kentsel ulaşımda otomobil kullanımını temel alan ve tüm dünyada sürdürülemez olduğu kabul gören bir gelişme eğilimine işaret etmektedir. Yukarıdaki verilerin ışığında, iklim değişikliğine yönelik hedeflere erişilebilmesi için Türkiye de de ulaştırma sektöründe köklü değişimlerin yapılmasının gerekliliği açıktır. Aşağıdaki bölümde çeşitli başlıklar altında Türkiye de ulaştırma sektöründe sera gazı emisyon azaltma politikalarını uygulamak için anılan yönde değişim ve yeniden yapılanma sürecinin neresinde bulunulduğu, mevcut durumun sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefi açısından yeterli olup olmadığı sorularına yanıt aranmakta, sektördeki olumlu gelişmeler ile eksiklikler ve sorunlar ortaya konmaktadır. Eylül

20 3. MEVCUT DURUM 3.1. Politikalar Türkiye de ulaştırma sektörüne ilişkin politika çerçevesini belirleyen başlıca belge, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan Kalkınma Planlarıdır yılına kadar 5 yıllık dönemler için hazırlanan, 2007 yılından itibaren ise 7 yıllık dönemler için hazırlanmaya başlanan bu planlarda ülkenin çeşitli sektörlerinin yanısıra ulaştırma sektörünün sorunları, gelişme eğilimleri, öncelikleri ve sektöre ilişkin hedefler belirlenmekte; bu tespitler doğrultusunda yatırım programları hazırlanarak sektördeki yatırımlara bütçeden pay ayrılmaktadır. Kalkınma Planları ulaştırma sektörünü beş alt başlık altında incelemekte ve gelişme hedeflerini de bu doğrultuda oluşturmaktadır: Karayolu ulaştırması, demiryolu ulaştırması, denizyolu ulaştırması, havayolu ulaştırması ve kent içi ulaşım. Kalkınma Planlarının ulaştırma sektörüne ilişkin tespit, değerlendirme ve önerileri incelendiğinde, 1970 li yıllardan bu yana hazırlanan her planda sektörün karayolu ağırlıklı gelişme eğiliminin sürdürülemeyeceğinin vurgulandığı görülmektedir. Karayolu ulaşımının gerek yolcu gerek yük taşımacılığında %90 ların üzerinde paya sahip olması nedeniyle, sektörde türlerin (modların) daha dengeli kullanılması gerektiği ve karayoluna bağımlılığın yarattığı olumsuz çevresel etkilerin en aza indirilmesinin sağlanması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Sektörün çevresel etkilerinin azaltılması gereğinin 1995 yılında hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında vurgulandığı; sürdürülebilir ulaşım terminolojisinin ise ilk kez 2001 yılında hazırlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında kullanıldığı görülmektedir. Ulaştırma sektörünün çevresel etkilerinin ve iklim değişikliğine katkısının azaltılması açısından ve sürdürülebilir ulaşım ilkeleri doğrultusunda Kalkınma Planlarında bir politik irade oluştuğu görülmektedir yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nda ulaşım türleri arasında ülke gereksinimlerine uygun biçimde dengenin sağlanması, ulaştırmada can ve mal güvenliğinin yanısıra çevreye verilen zararın en aza indirilmesi planın başlıca amaçları arasında sayılmıştır. Dengeli bir ulaştırma altyapısını oluşturmak üzere taşıma türleri arasında dengeyi sağlayacak bir Ulaştırma Ana Planı hazırlanması başlıca stratejiler arasında yer almış; Avrupa Asya trafiği için tüm ulaştırma sektörlerini kapsayan kombine taşımacılığın geliştirilmesi öngörülmüş; artan çevre bilincine paralel olarak önem kazandığı vurgulanan sosyal maliyet (dışsallık) kavramının ulaştırma sektöründe planlama ve projelendirme aşamasında dikkate alınması ve dışsallıkların maliyetlere yansıtılması amacıyla, Avrupa Ulaştırma Bakanları Konseyi kararı çerçevesinde başlatılan çalışmaların tamamlanacağı belirtilmiştir. Sektörde, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi ve ulaştırmaya bağlı emisyon envanterleri çıkarılması da temel amaç, ilke ve politikalar kapsamında sayılmıştır. Ulaştırma başlığı altında ayrıca ele alınmamış olmakla beraber, enerji başlığı altında doğanın korunması amacı dikkate alınarak, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve tüketimde daha büyük oranlarda yer Eylül

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU KÜRESEL VE ULUSAL SEVİYEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Rapor No. 15 // 16 Ocak 2015 Raportör: Volkan

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Haziran 2012 2011 Türkiye Ulaştırma ve ISBN : 978-605-137-126-9 TOBB Yayın Sıra No: 2012/165 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı