ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN UDE, CEO DHL FREIGHT ÖNÜMÜZDEK EN BÜYÜK ENGEL KAPAS TED R

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #4/2007 LİDERDEN 2007 biterken GRÖNLAND DA NAKLİYE Nüfusu i aflmayan Grönland da kasaba ile köyler aras nda yol yok. Kamyon ulafl m için kullan lan yollar çok k sa. Buna ra men ülkenin en büyük nakliye firmas hiç bugünki kadar yo un olmam flt. D ER KONULAR: 4 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO Kaynak suyu ve maden suyu imalatç s S rma Grup, müflteri memnuniyetini sa lamak, zaman nda ve do ru sevkiyat yapabilmek için tafl ma filosu oluflturmufl bir flirket. 23 YAKIT MALİYETİNİ AZALTMANIN 6 YOLU Maliyetten ziyade bu bir çevre ve verimlilik meselesi, Zaman m z n en güncel konular ndan biri yak t tüketimini azaltmakt r. Volvo bunu nas l yap yor? 36 KONTROL VE VERİMLİLİK DÖNEMİ Mete Transport un ikinci kuflak yöneticileri Gökhan ve Hakan Mete kardefller, otomotiv ve tekstil tafl malar nda uzmanlaflan firmalar n n butik hizmet tarz ve ilkeleri ile sektörde kal c olaca n belirtiyorlar. 17 GELECEK 35 BEN M VOLVO M 38 RÖPORTAJ 40 VOLVO GÜNCEL VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Cevat Aç kal n Cad No:30 Tozkoparan Merter st.- Türkiye Tel: Faks: Sahibi: Henrik Appelbom S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Özbenli Apt. No: 4/1 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 7 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. Volvo kamyon üretim merkezlerinde dünyan n en iyi kamyonlar üretiliyor. Volvo kamyon ve çekiciler, dünyan n tüm k talar nda ifl bafl ndalar. Araflt rma ve gelifltirme merkezlerimiz de daha güvenli, daha verimli ve daha çevreci ürünler gelifltirmek için aral ks z çal fl yor. Volvo nun güvenlik, verimlilik, çevre ve ergonomi de erlerine ba l olarak üretti i kamyonlar müflterilerin talebi ile ödüllendiriliyor. Müflterilerimiz markam za ve markam z n de erlerine ba l l lar. Bu ba l l k bizi onlar için daha çok çal flmaya teflvik ediyor. Volvo Trucks Corporation 2007 y l nda kamyon sat fl ile üretim kapasitesinin s n rlar n zorlad. Volvo Türk olarak da baflar l bir y l geride b rakt k. Bu süreçte müflterilerimizin talebini h zl bir flekilde karfl lamak için di er ülkelerin sat fl organizasyonlar ile de yar flt k. Müflterilerimizin sahip oldu u kamyon say s na ba l olarak, sat fl sonras hizmet a n güçlendirmeye, gelifltirmeye yönelik çal flmalar yapt k de Gökdenizler Otomotiv, Mersin de Volvo standartlar na uygun, Volvo olarak bizim ve müflterilerimizin gurur duydu u bir servis merkezi açt. Ayr ca Karadeniz A r Vas ta Ltd. fiti. ile Karadeniz Bölgesi nde sat fl sonras hizmetler için anlaflma imzalad k. Y l biterken Volvo Türk Ltd. yat r m ile yapaca m z yeni bir sat fl sonras hizmet merkezi oluflturma karar n ald m z aç klad k. Bu bizi tercih eden, bize güvenen müflterilerimize, en iyi kamyonlar ile birlikte verece imiz bir yeni y l arma an oldu. Tüm Volvo ailesine kazançl ve mutlu bir y l dileriz. HENRIK APPELBOM GENEL MÜDÜR VOLVO KAMYON 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

3 GÜNDEM KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR Dünyadan garip yasalar DÜNYA ÇAPINDA araç kullan c lar na yönelik birçok garip yasa var. Baz - lar kendi çaplar nda zaten komik, di erlerinin ç kmas n n nedeni birilerinin bu konuda yasay gerektirecek davran fllarda bulunmas oldu u düflünülürse, durum daha da komik bir hal al yor. flte baz yasalar: AVUSTRALYA park etmifl bir araban n içinde araç anahtarlar n z unutman z yasalara ayk r d r. ABD Alabama eyaletinde sürücüler ç plak ayakla araç kulland klar nda hapis cezas na çarpt r labilir. Liberty Corner, New Jersey de arabada sar lan ve öpüflen bir çift yanl fll kla kornaya basarsa hapsi boylayabilir. Minnesota eyaletinin Minnetonka kasabas n n tüzük kitab nda, kirli lastikleri olan bir kamyon kullan rsan z kamuya aç k alanda uygunsuz davran fltan suçlu bulunaca n z yazar. Indianapolis te h z kontrolü konusunda çok dikkatli davran lmaktad r. Bu dikkat sonucunda atlara bile h z limiti getirilmifltir. Elbette at üstündeki bir binicinin h z n nas l kontrol edece i de ayr bir merak konusudur. Ç N bu ülkede motorlu araç kullan - c lar n n yaya geçitlerinde yayalar için durmas yasalara ayk r d r - yani yaya geçidinde yolu geçmek isteyen bir yaya oldu unda durman n yasal bir gereklilik oldu u Avrupa ülkeleri gibi ülkelerin tam tersi bir durum söz konusudur. Volvo Kamyon Ça r Merkezi Hizmetinizde KANADA bu ülkedeki ma azalar n d fl nda yaln zca park yeri de il, at - n z ba layabilece iniz uzun sa lam bir çubuk da bulacaks n z. Kanada daki tüm taksiler bagajlar nda bir saman balyas bulundurmak zorunda. Gerekirse diye... Gerçi ne için gerekli oldu u tart fl labilir... TAYLAND DA gömlek giymeden araç kullanmak yasalara ayk r d r. Büyük bir ihtimalle sürücünün gömleksiz araç kullanmas halinde, günefl fl nlar yüzünden gö sünde beyaz bir "emniyet kemeri fleridi" oluflmas na neden olabilecek bir ülkede mant kl bir önlem. KAYNAKLAR : SORU Trafik k s tlamalar sizi nas l etkiliyor? MEHMET UZUN, 57 Çanakkale Seramik -Bu süreyi biraz daha k saltsalar daha iyi olur. Limanda yük boflaltmada yasa a kal yoruz ve orada beklemekten s k l yorum. Parklara geliyorum, buraya gelen giden oluyor, en az ndan sohbet ediyoruz can m z s k lm yor. AL GÖKÇAM, 30 Esen Tafl mac l k -Beklemeler çileden baflka birfley de il, bazen giflelerde bekliyorum. Bazen de emniyetli park alanlar nda bu süreyi dolduruyorum. Genellikle Volvo mun bafl nda bekliyorum. ERDO AN UÇAR, 38 Kale Tafl mac l k -Bekletilmeye karfl y m. 16:00 dan 22:00 ye kadar bekliyorum. Zenginler evine rahat gitsin diye yap lm fl bir uygulama oldu unu düflünüyorum. KAL TE, Güvenlik ve Çevre konular nda ödün vermeyen Volvo Kamyon, ürünleri ile ticari araç sektörüne de er katarken kullan c lar n n verimlili ini artt racak çal flmalar n da kesintisiz sürdürüyor. Müflterilerinin ihtiyaçlar n karfl lamak üzere sat fl sonras hizmetlere büyük önem veren Volvo Kamyon, müflterilerinin art k 7 gün 24 saat ulaflabilece i Ça r Merkezi ni hizmete sundu. Volvo Kamyon müflterilerinin dilek, flikayet ve sorular n, yol yard m ve bilgi isteklerini iletebilecekleri Ça r Merkezi, en iyi çözüm orta olma hedefi do rultusunda kuruldu. Müflteri memnuniyetini esas alan proje ile ilgili aç klama yapan Volvo Kamyon Türkiye Genel Müdürü Henrik Appelbom; Volvo Kamyon premium bir markad r ve çok genifl bir yelpazede en kaliteli a r tonajl kamyonlar müflterilerine sunmaktad r. Biz müflterilerimizin en iyi ifl orta olmay hedefliyoruz. Volvo Kamyon sadece ürünleri ile de il sat fl sonras hizmetleri ile de ön plandad r. Bu anlamda Ça r Merkezi nin de müflterilerimiz için çok verimli çal flmalar yapaca na inan yoruz dedi. VOLVO KAMYON Ça r Merkezi, müflterilerine numaral telefondan 7 gün 24 saat Türkiye nin tüm bölgeleri için hizmet veriyor. Volvo Kamyon müflterileri flikayet veya dileklerini iletebildikleri gibi yolda yard ma ihtiyaç duymalar durumunda ça r merkezini arayarak gerekli yard m n organize edilmesini talep edebiliyor. MEHMET GEY K, 42 Gisa Tafl mac l k -Benim ba l oldu um firma ve evim Hatay da. Bu yasak süreyi araç parklar nda oturarak geçirmeye çal fl yorum. Çok can s k c bir durum, vaktimiz ölüyor. RAMAZAN BAYKAL, 49 CLS Nakliyat -Bu yasak ç kt ndan beri floför arkadafllar olarak zorlan yoruz. Ama benim avantaj m evimin stanbul da olmas. Bu yüzden bekleme süresini kendi evimde dinlenerek atlat yorum. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 SIRMA GRUP ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO Kaynak suyu ve maden suyu imalatç s S rma Grup, müflteri memnuniyetini sa lamak, zaman nda ve do ru sevkiyat yapabilmek için tafl ma filosu oluflturmufl bir flirket. Tafl malar n zaman ve maliyet tasarrufu sa layarak yapmak isteyen S rma, 2008 e girerken filosunu Volvo FH lar ile güçlendirdi. Su hayat n vazgeçilmez maddesi, hatta hayat n kayna. çme suyu ise tad, rengi, kokusu ve di er tüm özellikleri ile en seçici davrand m z içecek. Bu özelli i ile birlikte su, tafl nacak bir ürün olarak, hacmi ve a rl ile önemli bir tafl ma ifli oluflturuyor. Suyun fiyat n tafl ma ile birlikte ambalajlama maliyetleri belirliyor. Bu flartlar soda, maden suyu veya di er içecekler için de geçerli. Suyu kayna ndan bize ulaflt ran kurulufllardan biri olan S rma Grup, Sapanca da do al kaynak suyu; Bursa da do al maden suyu ve meyve aromal maden suyu imalat gerçeklefltiriyor. Da t m a da bulunan firma, ürünlerini zaman nda teslim etmek, yak t ve iflletme giderlerinin çok önemli oldu u su tafl malar n en verimli biçimde gerçeklefltirebilmek için 2008 e girerken 6 adet Volvo FH440 sat n ald. SIRMA GRUP Yönetim Kurulu Üyesi Burak Karabacak, suyun önemi ve vazgeçilmezli i ile ters orant l olarak fiyat n n ucuz olmas gerekti ini belirtiyor flunlar söylüyor; Türkiye de ambalajlanm fl su içilmesi yeni Burak Karabacak bir al flkanl k. Buna karfl l k 1960 a kadar giden ambalajl su içme kültürü var. Önceden, küfeye yerlefltirilmifl, paslanmaz damacanalar vard. Tabi o zaman çift yönlü nakliye yap l yordu. Kamyonla da t m ve bofl dönüflü yap l rd. Mahalle aralar nda ise su at arabalar ile da t l yordu. Tabi o günlerden bugünlere ambalaj n de iflmesi, geri dönüfllü ambalajdan geri dönüflsüz ambalaja geçmesi ve pet teknolojisinin dünyada yerini al p özellikle içecek sektöründe bir numaral hale gelmesi ile baflka bir noktaya ulaflt k. Biz do du umuzdan beri bu ifli yap yoruz, ayr ca e itimini de ald k. Dolay s yla biz bu ifli en yi yapan firmalardan biriyiz; her zaman da en iyi olmaya devam edece iz. En iyi olmak için de ürününüzün her aflamas ile ilgilenmeniz gerekiyor. Su, do as itibariyle hijyen faktörünün çok önemli oldu u bir ürün. Sa l k aç s ndan suyun hijyenik ve güvenilir olmas çok önemli. Do as gere i de d fl faktörlerden çok fazla etkilenen bir ürün olan suyu, kayna ndan müflterinin önüne koyana kadar çok iyi korumak ve muhafaza etmek gerekiyor. Kaynaklar m zdaki su, insan elinin uzanamad 2000 m. gibi bir rak mdan geliyor ve d fl dünyaya hiç temas etmeden, hiç bir ifllemden geçmeden kayna ndan müflterinin önüne kadar sunuluyor. Sodada da ayn özellikler mevcut. SODA FABR KASINDAN y lda ortalama 4 bin kamyon; su fabrikas ndan ise 22 bin kamyon yük ç k fl m z bulunuyor. Bu da 360 bin ton su yükü, 16.5 ton soda yükü anlam na geliyor. Dolay s yla, hacimde ve yükte oldukça a r olan, ciddi bir sevkiyat iflimiz var. Ürünlerimiz fabrikalardan, fliflelenmifl kolilenmifl ve paletlenmifl bir flekilde ç k yor. Yüklemede standartlaflm fl olan yükleme kurallar n uyguluyoruz. Ürünlerimizin ço unlu u iadesiz; ancak 19 litrelik polikarbonat damacanalar m z iadelidir. Zaten polikarbonat damacanalar n nakliye iflinde bayiler kendi kamyonlar n kullan rlar. Fabrikaya bofl damacanalarla gelir, dolu damacanalarla giderler. Biz daha çok iadesiz fliflelenmifl ürünleri tafl yoruz. fiu anda Antalya, zmir, Ankara ve stanbul da, tafl malar m zda kulland m z 22 adet t r m z var. Kiral k araç kullanm yoruz, fakat >> 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 SIRMA GRUP S rma Grup, standart yandan perdeli römorklar ile donatt Volvo FH lar ile su tafl malar n ekonomik, güvenli ve konforlu biçimde yap yor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 >> kendi araçlar m z n yetiflemedi i dönemlerde bize hizmet veren nakliyecilerle çal fl yoruz. Biz sevkiyat m z ana depolara yap yoruz. Bu depolardan da daha küçük araçlarla veya bayi araçlar ile sat fl veya tüketim noktalar na ürünlerimizi ulaflt r yoruz. BUNDAN BEfi YIL öncesine kadar tüm tafl ma iflini d flar yapt r yorduk. Fakat zaman içinde, özellikle çal flt m z zincir marketlerdeki depolardan gelen flikayetlerle bafllayan, yüksek sezonda kamyon bulmakta karfl m za ç kan s k nt lar nedeniyle kendi filomuzu oluflturduk. Daha önce bizim yüksek sezonumuz olan yaz aylar nda, fleftali sezonunda Bursa da kamyon bulmakta zorlan yorduk. Kendi depolar m z önceden stok yaparak birkaç gün bekletebiliriz, ama zincir marketler siparifl açt klar günün ertesi günü ürünlerini almak istiyorlar. Dolay s yla müflteri memnuniyetini sa lamak, zaman nda do ru sevkiyat yapabilmek amac yla bu ifle bafllad k. Deneme mahiyetinde ald m z 2 t r n iflimize yarad n ; zaman ve maliyetten tasarruf sa lad n gördük. Daha önce, mal n, sevkiyat esnas nda arac n özelli i ve yüklenifl biçimine göre veya sürücünün kullan m flekline göre zarar görebildi ini tesbit ediyorduk. Mal, kimi zaman kamyon içinde öne-arkaya, sa a-sola yatabiliyordu. Bu gibi zararlar kendi araçlar m zla çal flmaya bafllad ktan sonra ortadan kalkt. Ve böylece iki t rla bafllayan çal flmam z 22 t ra ulaflt. Fiyata duyarl bir pazar n z ve müflteri kitleniz var. Bu noktada tafl ma maliyetleri sizin fiyatlar n z nas l etkiliyor? Ald n z tedbirlerden bahseder misiniz? Su, hayat de eri çok yüksek, ama fiyat de eri düflük bir ürün. Biz satm fl oldumuz üründe su için ekstra bir para alm yoruz. Sadece ambalaj ve nakliyenin paras n al yoruz. D flardan ald m z pet flifle, preform, etiket gibi ambalaj malzemelerinin toplam maliyeti yüksek. Pazarda ise fiyata dayal bir rekabet var. Öyle bölgeler varki nakliye maliyeti neredeyse suyun fiyat na eflit oluyor. Yani bir kamyon su bin YTL ise nakliyenin de bu fiyata ulaflt yerler var Türkiye de. Ayr ca Sapanca dan e er Türkiye nin tüm bölgelerine sevkiyat yapacak olsak, bu bölgelerde suyun fiyat n n %50 sinin üstünde bir maliyetle karfl laflabiliriz. Bu noktada yak t tasarruflu ve iflletme giderleri düflük araçlar önem kazan yor herhalde? Elbette... Bizim için %5 lik bir tasarruf yaratmak bile, sahada avantaj yaratmak ve kar sa lamak aç s ndan önemli. Biz bu nedenle dönüflü olan hatlarda çal flarak, zmir, Adana, Antep gibi, maliyetleri afla çekmeye çal fl yoruz. Kendi araçlar m z özellikle stanbul-ankara ve zmir-adana-antep hatt nda kullan yoruz. Buralardan dönüflte ald m z dönüfl yüklerimiz var. Ayn zamanda fabrikam za da hammadde temin ediyoruz. Örne in gerek zmir den, gerekse Adana ve Antep ten preform al yoruz. Yani fliflenin fliflirilmeden önceki hammaddesini al yoruz. Kapak, streç malzemesi, meyve aromas, palet, cam flifleler gibi d flardan sa lad m z hammaddeler var. Günde ortalama araç ç kt nda buna mukabil 15, 20, 30 araçl k hammadde girifli var. Bu nedenle biz t rlar m z hammadde dönüflü olan noktalara gönderiyoruz. Hem dönerken, hem de giderken dolu döndürüyoruz. 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 SIRMA GRUP Trafik sorunlar maliyetlerinizi ne kadar etkiliyor? Trafik bizi hem maliyet, hem de planlama aç s ndan etkiliyor. Özellikle stanbul hatt nda çal flan t rlar m z için trafik önemli bir dert. Düflünün, Avrupa yakas na bir t r geçiriyorsunuz onu saat 16:00 ya kadar geri döndürmek zorundas n z. E er onu geçiremezsiniz saat 21:00 e kadar orada tutmak zorundas n z. Saat 21:00 den sonra da hemen geçemiyor. O yüzden trafik problemi çok önemli bir problem, ama yapacak bir fley de yok maalesef. Bu problem, bu kentte, bu ülkede yaflayan herkesi etkiliyor, biz de hakk m za düfleni al yoruz. Trafi in zaman planlamas yap lmas n zorlaflt ran etkisine karfl ald m z önlem; stanbul un önemli noktalar ndaki depolar m zdan daha küçük hacimli araçlarla da t m yapmak. Bu iflte nakliye; zaman planlamas aç s ndan, maliyetler aç s ndan ve ürünün sa lam ve sa l kl ulaflmas nda çok önemli. Bu nedenle 2 t rla bafllad m z bu çal flmalar m zda 22 t ra ç kt k, bir-iki y l içinde de 50 t ra ulaflaca z. Araç seçiminde temel kriterlerimiz yak t tasarrufu ve iflletme giderleri. kinci el de eri bizim için çok önemli de il, çünkü biz bu arac kullan rken ve iflletirken kazanmak zorunday z. Al m, sat m ticareti için alm yoruz. flletme verimlili i bizim için çok önemli. flletme verimli inde ana faktörler de yak t sarfiyat ve bak m onar m giderleri. Normalde 2 ayda bak ma girmesi gereken bir t r daha k sa sürede girerse, bu sizin bütün planlaman z alt üst ediyor. Bak ma girdi i zaman 1 ifl gününde ç kacakken, 2 ifl gününde ç k yorsa bu da zarar veriyor. Hem t r n performans, hem sat fl sonras a n performans önemli kriterlerimizden. Di er bir kriter, sürücü ve yükün güvenli i ile konforu. Bu konuda sürücülerden de bilgi al yoruz. Onlar n de erlendirmelerini hesaba kat yoruz. Farkl markalar denedik, flu an Volvo dan yana karar verdik, inflallah böyle devam eder. ÜRÜNÜN NAKL YE maliyetini hesaplarken; yak t gideri, bak m-onar m gideri ve amortisman giderlerini koyuyoruz. Bir arac n bizim öngördü ümüzün üç kat bir bak m onar m gideri ç kartmas çok önemli risktir. Biz bu noktada Volvo ya güvendik ve Volvo araçlar tercih etmemizin önemli sebeplerden biri budur. lave yat r m yapma karar m z ile birlikte de iflik seçenekleri inceledik. Volvo daki ürünleri tan d k. Gördü ümüz özellikleri itibar ile daha ekstra özellikler tafl d n düflündümüz için Volvo ya geçme karar ald k. Volvo Finans hizmetleri hakk nda n S rma Grup un Volvo FH 440 lar için özel bir finansman modeli oluflturulmufl. Bu modelinin merkezinde VFS bulunuyor. Volvo Finans Servis taraf ndan yap lan çal flma sonunda, 6 adet Volvo ile 6 adet yar römorkun finansman leasing yolu ile sa lanm fl. Konuyla ilgili bilgi ald m z S rma Grup Sat nalma Müdürü Ergun Saim bize flu aç klamada bulundu: VFS nin finansmana yaklafl m ve çal flmaya özel bir proje oluflturmas n n, bu al mdaki önemli etkenlerden biri oldu. Çal flma leasing temelinde yap ld. Finansman 46 ayl k bir ödeme süresine yay ld. Ayr ca bu çal flman n Volvo taraf ndan YTL olarak yap lmas n n önemini vurgulad. Yap lan çal flma bize memnun etti. Araç kalitesi ile finans hizmeti birleflti. Bundan sonrada yolumuza Volvo ile devam etmeye karar verdik dedi. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 ALTERNATİF YAKITLAR İklim sorunu farklı çözümlerin birarada kullanılması yoluyla çözüme ulaşır. Petrole olan bağımlılığın ve sera etkisi yaratan gazların azaltılması çok önemli bir görevdir. Bu konu tüm toplumumuzu etkiler ve eğer gelecekte de temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak çok hayatidir. Biz Volvo da doğal olarak bu görevi en ciddi şekilde ele alıyoruz çünkü kamyonlarımız bir fosil yakıt olan dizel ile çalışmaktadırlar. Süregelen iklim tartışması kapsamında kara nakliyesi için yakıt seçimi gerçekten önemli bir sorun haline gelmiştir. Araçlarımızın alternatif yakıtlarla çalışması mümkündür ancak bu yakıtların bulunabilirliği sınırlıdır. Bio yakıt üretiminin ve altyapısının gelişmesini hızlandırmak araç üreticileri, yakıt endüstrisi ve politikacıların müşterek çalışmasına bağlıdır. Gerekli olan şey, ulusal sınırlar ötesinde yakın eşgüdüm ve geniş kapsamlı anlaşmalar ile karbondioksitten arınmış nakliye kampanyasının başarıya ulaşmasıdır. Tüm göstergeler bu konudaki değişimin uzun bir süre alacağı doğrultusundadır. Ancak uzun vadede, işe yarar yakıt çözümlerinin üretileceğini öngörüyoruz. Bunlardan hiçbiri tek başına petrolun yerini alamıyor. Gelecekte birçok alternatif yakıt olacağına inanıyoruz. Şimdiden hatırı sayılır bir gelişme kaydedildi. Aktarma organları hergün gelişiyor ve günümüzün dizel motorları 1970 tekilere nazaran yüzde 40 daha az yakıt tüketiyorlar. Dizel motorun verimini artırmak için yatırımlar devam ediyor. Müşterilerimize nakliye işlerini planlama, kontrol etme ve izlemeleri için yardım ettiğimiz gibi sürücülerini de yakıtı tasarrufu sağlayacak sürüş teknikleri konusunda eğitiyoruz. AB içinde EMS (Avrupa Modüler Sistemi) konusunda çalışıyoruz. EMS sayesinde aynı yükün bugünkü üç katar yerine iki katar ile taşınmasıyla yollardaki kamyon sayısı yüzde 30 azalacaktır. Bu konuda ciddiyetimizi ve samimiyetimizi kanıtlayarak üretim fabrikalarını karbondioksitten arındıran dünyadaki ilk kamyon üreticisi olduk. Hedefimiz 2010 yılına kadar üretilecek her kamyon başına tüketilen enerjiyi yarıya düşürmek. Bu yöndeki her adımı destekliyoruz. Tek bir fikrin, tüm sorunları çözecek tek bir buluşun gerçekleşmesi hayalini bırakalım. Çözüme herkesle birlikte biz Volvo çalışanlarının da değişik çözümler için sorumluluk alması ile ulaşabiliriz. Staffan Jufors volvo kamyon başkanı ve ceo su 8 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

9 7 YENİLENEBİLİR YAKIT Yarının yakıtı şimdiden hazır Bir AB komisyonu Ortak Araştırma Merkezi raporunu başlangıç olarak ele alarak Volvo Grubu yedi tane yenilenebilir alternatif yakıtı incelemiş ve bir özet hazırlamıştır. Gelecekte deponuza doldurabileceğiniz yakıtlar hakkında bilmek istediğiniz herşey 1 DME - dimetil eter NE: DME (dimetil eter) hem doğal gazdan hem de biyokütleden elde edilen gaz halinde bir yakıttır. NASIL: Bir araç yakıtı olarak, DME basınç altında sıvı halinde tutulması zorunluğu sebebiyle ileri teknolojili bir sistem gerektirir. Özel bir yakıt pompası ve enjektörler ile yüksek basınca dayanıklı daha büyük (ve daha ağır) bir depoya gerek vardır. AVANTAJLARI: Çevre ve sağlığa daha az etki yapan atık maddeler ve iklimi etkileyen sera gazlarının yüzde 100 e kadar azaltılması.. DEZAVANTAJLARI: kısa vadede DME için halen mevcut olan LPG ninkine benzer ama daha küçük ölçekte altyapı yatırımına gerek var. GELECEĞE DAİR: DME uzun vadede, öncelikle çevreye çok az zararı olduğundan oldukça dikkate değer bir alternatif olarak görülmektedir. >> VOLVO KAMYON MAGAZİN #

10 ALTERNATİF YAKITLAR 2 Biodizel NEDİR: Biodizel, kolza tohumu veya ay çiçeği gibi yağlardan elde edilir. Esterleme adı verilen işlem ile yağa bilinen dizel yakıtına çok benzeyen fiziksel özellikler verilir. NASIL: Klasik dizel ile karıştırılınca nakliye sektöründe sera etkisi yapan gazları hızla azaltma yönünde en etkili ve en basit yol biodizeldir. AVANTAJLARI: Biodizel özel bir modifikasyon yapmadan mevcut dizel motorlarda kullanılabilir ve klasik dizel yakıtı ile karıştırıldığı zaman mevcut altyapı yoluyla dağıtımı yapılabilir. DEZAVANTAJLARI: Biodizelin klasik dizele göre depolanma özellikleri daha zayıf olduğundan ötürü bazı yatırımlar gereklidir. Dezavantajlardan bir tanesi tarıma elverişli arazi yönünden ortaya çıkmaktadır. Çünkü biodizelin ortalama hasat verimi düşüktür ve elde edilmesi için önemli oranda ek klasik dizel yakıtı harcanmasına gerek vardır. Ayrıca, kolza tohumunun aynı tarlalarda birbirini takip eden yıllarda ekilememesinden ve sadece ekin yağının yakıt üretilmesi sınırlıdır. Klasik dizelin yerini tamamen alacak yeterli miktarda biodizel üretimi için gereken kolza tohumu ekme imkanı yoktur. 3 Sentetik dizel NEDİR: Sentetik dizel yapay bir işlem ile kimyasal olarak elde edilen bir hidrokarbon bileşimidir. Halen gelişmesi sürdürülen üretim metodu yenilenebilir biyokütle veya bio-gazın gaz haline dönüştürülmesi esasına dayanır. Temel olarak doğal gaz kullanılsa bile, sentetik dizel klasik dizelden çok daha temizdir. NASIL: Yakıt normal dizel ile serbestçe karıştırılır ve böylece dizel yakıtı ile çalışan araçlarda motorda herhangi bir modifikasyon yapmadan kullanılabilir. İşlenmesi ve dağıtımı halen mevcut altyapı içinde mümkündür. AVANTAJLARI: Tüm Kuyudan tekerleğe zinciri içinde çok düşük karbondioksit salınımı. Herhangi bir sorun çıkarmadan klasik dizel ile karıştırılabilir. DEZAVANTAJLARI: Sentetik dizel ekilmiş tarım ürünlerinden, orman ürünü artıklarından veya biyolojik malzemelerden üretilebilir. Ancak DME, metanol ve biyogaz gibi yakıtlara nazaran daha düşük verim değeri vardır. Üretimi için gerekli yatırım maliyeti yüksek olduğundan yüksek yakıt fiyatı sonucu çıkması riskini taşır. 4 Metanol/etanol NEDİR: Etanol şekerin ve nişasta bakımından zengin tarım ürünlerinin fermente edilmesinden elde edilir ve kısa vadede en büyük potansiyele sahip olan yakıt olarak kabul edilmektedir. Metanol damıtılarak filtre edilen sentetik gazın katalize edilmesi yoluyla elde edilir. NASIL: Hem etanol, hem de metanol değişik oranlarda petrol ile karıştırılabilirler ve yaklaşık aynı enerji değerine sahiptirler. AVANTAJLARI: İsveç Yol Yönetimi için yapılan detaylı bir araştırmaya göre orman ürünü atıklarından elde edilen metanol petrolun yerini alacak ilk aday olarak ortaya çıkmıştır. Aynı tipteki yakıt hücrelerinde modifikasyon yapılmadan kullanılabildiği için uzun vadede verimli addedilmektedir. DEZAVANTAJLARI: Metanol insan sağlığına zararlıdır ve tamamen kapalı sistemler içinde işlem görmelidir. İsveç te bir miktar etanol üretimi vardır ancak ihtiyaca yeterli olmadığından bugün öncelikle Brezilya dan etanol yakıtı ithal edilmektedir. Etanol üretmek için harcanan enerji aynı miktar petrol üretmek için harcanandan daha fazladır. Etanolün çevre dostu olabilmesi için ekimi ve üretimi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanması gerekir. 10 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

11 Alternatif yakıtlar hakkında Çeşitli alternatif yakıtların potansiyelini saptarken, yakıtın potansiyeline, iklime etkisine ve bütün üretim zinciri boyunca harcanan enerji verimine, tarıma uygun arazinin kullanımına, araç modifikasyonlarına, yakıt fiyatına ve altyapıya dikkat edilir. Tüm sıralanan alternatifler için karbondioksit salınımsız çalışan demo araçlar vardır. Alternatif yakıtların üretimi için teknoloji hazır olmakla birlikte üretim sürecinde halen fosil yakıt kullanılmaktadır. Kuyudan tekerleğe deyiminin anlamı tüm ilgili evrelerin dikkate alınmasıdır. Diğer bir deyişle; gübreleri de içeren ham maddenin ekimi, ham maddenin hasadı, üretimin yapılacağı fabrikaya nakliye, dolum istasyonlarına dağıtım ve araç içinde tüketim demektir. 5 Biyogaz NE: Biyogaz biyolojik olarak çözülebilen malzeme kullanmak yoluyla veya biyokütlenin gaza dönüştürülmesiyle elde edilir. İklime kötü etkisi çok düşüktür ve önemli bir gelecek potansiyeli vardır. NASIL: Yakıt amaçlı biyogaz kanalizasyon arıtma tesislerinde besin endüstrisinin atıklarından veya ayrıştırılmış evsel atıklardan meydan gelen ve biyolojik olarak çözülebilen çamurun oksijensiz ortamda özümlenmesiyle üretilebileceği gibi biyokütlenin gaza dönüştürülmesiyle de elde edilebilir. Biyogazı kullanmak için ateşlemenin bir buji vasıtasıyla başlatıldığı bir Otto motoruna gerek duyulur. AVANTAJLARI: İşlem ek bir karbondioksit meydana getirmez ve partikül ile azot oksit emisyonları aynı modeldeki bir araçta bulunan eşdeğer bir dizel motora göre daha düşüktür. Tüm üretim zinciri boyunca ve eğer üretim metodu olarak biyokütlenin gaza dönüştürülmesi yolu seçildi ise sera gazları emisyonu çok düşüktür. DEZAVANTAJLARI: Biyogaz büyük, pahalı ve ağır araç modifikasyonları ile bugünkü doğalgaz sistemi altyapısına benzer yeni altyapı için pahalı yatırımlar gerektirir. 6 Biyogaz + biodizel NEDİR: Biodizel veya sentetik dizel ile biyogazın sıvı halinde bileşmesidir. NASIL: Biyogaz ve biodizel ayrı depolarda ve püskürme sistemlerinde birleştirilebilirler. Diesel motorda sıkışma ile yanmayı sağlamak için biyogaz yüzde on oranında biodizel veya sentetik dizel ile karıştırılır. Bu durumda biyogaz soğutulur ve sıvı halde tutulur. AVANTAJLARI: Motor gücünde azalma olmadan dizel motordaki yanmayı sağlar. Gazlı araçlara göre daha yüksek verim oranı ve daha fazla işletme güvenirliği avantajları arasındadır. Yüzde 90 biyogaz ile karıştırıldığında bu alternatif yakıt çok çevreci bir sonuç verir ve önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle biogazın üretimi için gerekli malzeme kaynağı olarak çöp ve kanalizasyonun müştereken kullanılabilmesi önemli bir avantajdır. DEZAVANTAJLARI: Sıvı biogazın sıkıştırılmış biyogazdan yaklaşık yüzde 25 daha pahalı olması bir dezavantajdır. Depolanma dezavantajları vardır, hem biyogaz, hem de biodizel için ciddi altyapı yatırımları gereklidir. 7 Hidrojen gazı + biyogaz NEDİR: Hidrojen gazı klasik anlamda bir enerji kaynağı değildir, daha ziyade, tıpkı elektrik gibi bir enerji taşıyıcısıdır. NASIL: Biyokütlenin gaz haline dönüştürülmesi veya bir elektrik akımı yardımıyla hidrojen ve oksijenin ayrıştırıldığı suyun elektrolizi yolu ile üretilebilir. AVANTAJLARI: İklimsel zararları düşüktür. Hidrojen gazı yakıt hücrelerinin geleceği ile ilgili olarak çok dikkat çeken bir alternatif. DEZAVANTAJLARI: Araç modifikasyonları ve altyapı için büyük yatırım gerektirir. Bu yakıt sadece sınırlı sayıda uygulamalara uygundur ve yüksek maliyetli ve ağırlığı arttıran komple depo sistemini de içeren büyük, pahalı ve araç modifikasyonlarına gerek duyulur. Hidrojen gazı biyogazdan daha yüksek basınca gerek duyduğundan dolayı gerekli olan altyapı burada verilen tüm alternatif yakıtlar içinde en pahalı ve karmaşık olanıdır. VOLVO KAMYON MAGAZIN #

12 Nuuk taki kamyon sürücüleri gerçekten muhteşem bir doğada çalışıyor. Arka planda Nuuk un sembolü olan ünlü Sermitsiaq sıra dağları görülebilir. 12 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

13 GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKLİYE Nüfusu ı aşmıyan Grönland da kasaba ile köyler arasında yol yok. Kamyon ulaşımı için kullanılan yollar çok kısa. Buna rağmen ülkenin en büyük nakliye firması hiç bugünki kadar yoğun olmamıştı. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

14 GRÖNLAND Yazın ortası olmasına rağmen sürücü Hans Christian Nielsen kamyonuna binerken serin sabah havası nedeniyle ürperiyor. Hava soğuk ve berrak, ve fiyorttaki bir çift küçük buzdağı uzaktan kuzeye doğru kayıyor. Dünyanın en büyük adası olan Grönland dayız. Bu ada Kuzey Kutbu na yakın bir yerden km güneye uzanıyor ve adanın ucu Newfoundland ile aynı enlemde Atlas Okyanusu na doğru sivriliyor. Bu devasa adada en fazla kişi var. Yüzeyin büyük bölümü bir kilometre kalınlığında buz tabakası ile kaplı ve mesafeler çok uzun. Kamyon sürücüsü Hans Christian Nielsen burada doğmuş ve bugün 22 kamyonu ile adanın en büyük nakliye firması olan Godthåb Transportservice A/S için çalışıyor. Şirketin merkezi nüfuslu başkent Nuuk ta. Bunu dünyanın diğer başkentleri ile karşılaştırırsak en büyük fark bizim şehir sınırları dışında araç kullanamamızdır. Mesafeler çok büyük olduğundan Grönland daki yerleşim merkezleri arasında hiç yol yoktur. Burada herhangi bir yönde sadece birkaç kilometre sürebiliriz sonra yol sona erer diyen Hans Christian Nielsen günün ilk görevine hazırlanıyor. Bu da Danimarka ya yollanacak olan boş bir yağ tankının, atık dönüşüm alanında kullanılmış yağ doldurulduktan sonra limana taşınması. Hans Christian Nielsen ne zaman kamyonundan yere inse kendini Grönland ın muhteşem doğası içinde buluyor. Hem kendisi, hem de kamyonu arka plandaki dağların önünde küçücük kalıyorlar. BÜRODA İSE nakliye müdürü John Thomsen günlük nakliyatın çizelgesini tutuyor. Çizgili bir gömlek ve kırmızı bir iş pantalonu giymiş. Masasında durmadan çalan bir cep telefonu duruyor. John Thomsen 1981 den beri şirkette. Tüm müşterileri tanıyor, onlar telefon ettiklerinde ne nakletmek istediklerini biliyor. Burası Godthåb Transportservice. Merhaba Daniel! Tamam, sanırım şimdi teknenin hareket etme zamanı. Sorun değil, hemen birisini yollarım. John Thomsen sipariş defterine not alıyor Nakliye Müdürü John Thomsen ve telefonu bırakıyor. Biz burada ufak bir toplumuz ve rahat bir bakış açımız var. Burada kimse önceden sipariş vermez. İnsanlar sadece telefon eder ve biz de zamanımız olup olmadığını randevu defterine bakarak görürüz. Çok esneğizdir, ama çok işimiz olsa bile eve gidip eşimle öğlen yemeğine yetişebilirim. Avrupa daki büyük bir nakliye şirketinin gerilimleri içinde çalışmaktan hoşlanabileceğimi sanmıyorum diye ekliyor. Nuuk un hiç yol bağlantısı olmaması Grönland Kutup Dairesi nde olduğundan güneş yaz aylarında gün boyunca hep tepededir. Kışın ise günün büyük kısmı karanlıktır. Burada kamyon sürücüsü Christian Duelund takma ismi Lillu gün ışığında çalışıyor. Grönland a gelip gidenlerin eşyaları Atlantik Gemisi nde konteynerlerle taşınır. Limandaki konteynerlerin çoğunun yükleme boşaltmasını Godthåb Transportservice yapar. 14 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

15 Godthåb Transportservice şirketine özel birçok zorluk doğuruyor. Eğer bir kamyon bozulursa ya da iş çok karmaşıksa sonuçlara katlanmak zorunda kalırsınız. En yakın yardım kilometre güneydeki Danimarka dan gelebilir. Eski bir Danimarka kolonisi olan Grönland, halen Danimarka ya aittir. Bu da tüm yedek parçaların neden güneyden geldiğini açıklıyor. Bir yedek parçanın gemi ile Danimarka dan gelmesi bir hafta alır. Yeni bir kamyonun nakliye bedeli oldukça yüksek olduğundan biz elimizdeki malzemeyi en iyi şekilde kullanmaya çalışırız diyor John Thomsen. Bu küçük başkentin hayatla tüm bağı Danimarka dan mal getiren Atlantik Gemisi. Gemi genelde haftada bir gelir ama bugün Grönland ın güney ucundaki gemi rotalarını bozan buzdağları yüzünden biraz gecikti. Gemi geldiğinde Godthåb Transportservice şirketini bir hafta meşgul etmeye yetecek sayıda konteyner getirir. Mallar tüm şehirdeki çeşitli firmalara ve dükkanlara dağıtılır. Eğer gemi birkaç gün gecikirse dükkandaki rafların boşalma riski var. Bundan dolayı gemi geldiğinde verimli çalışmamız çok önemlidir diye ekliyor John. GODTHÅB TRANSPORTSERVICE İN filosu tamamen Volvo lardan oluşuyor. Volvo kamyonlar kendilerini kanıtlamış. Soğuk kış aylarında yoğun kar yağışının herkesi etkilemesine rağmen onlar zorluklara dayanıklı ve üstlendikleri birçok zor işi başarıyorlar. Örneğin, bir yıl önce Godthåb Transportservice ten şehre iki büyük baca dikmesi istenmiş. Dünyanın başka bir yerinde olsa bu iş için özel bir vinç kullanılırdı, ancak Grönland da böyle birşey olmadığından Godthåb Transportservice bacaları bir çelik halat ve makara düzeneği yardımıyla dikmek zorunda kalmış. Aynı şekilde şehrin nakliye firmaları kış gelip birkaç gün içinde yoğun kar yağışı olduğunda işlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Şehirdeki herkes tarafından takdir edilmiş, aynı zamanda Grönland Havayolları nın bir teşekkür mektubu ile onurlandırmış bir başarıları var. Bu mektup çerçevelenerek John Thomsen nin bürosunda duvara asılmış. Üzerinde şunlar yazılı: Grönland Havayolları havaalanı pistlerindeki karı hemen temizlemeye yönelik olumlu yaklaşımınıza teşekkür eder Minnettarlığımızın bir göstergesi olarak tüm çalışanlarınız için gelecek yaz fiyorda helikopterle bir balık tutma gezisi organize etmek istiyoruz. Bu etkinlik birkaç yıl önce yapılmış. Sürücüler, tüm olta takımlarını alarak çıktıkları, helikopterlerle fiyordlara yapılan bu geziyi hala anlata anlata bitiremiyorlar. Çünkü başkente modern kamyonlara biniyor olsalar bile bir nesil önce Grönlandlılar kayaklarda kürek çekiyorlar ve küçük sahil köylerinde bugün >> Nuuk ta halen bir inşaat patlaması var ve yeni yollar çoğunlukla inşa halinde. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

16 GRÖNLAND Sürücü Hans Christian Nielsen Nuuk taki atık alanına boş bir yağ tankını taşıyor. 35 yıldır kamyon sürücüsü. Sürücü ehliyetini saat 12 de almış ve aynı gün saat 13 te işini bulmuş. GRÖNLAND DENİZİ GRÖNLAND BAFFIN KÖRFEZİ KUTUP DAİRESİ NUUK DANİMARKA BOĞAZI LABRADOR DENİZİ Godthåb Transportservice in Nuuk taki kişilik nüfusun tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22 den fazla kamyon çalıştırıyor. >> bile önemli bir ulaşım vasıtası olan köpekli kızaklarla dolaşıyorlardı. Avcılık, balıkçılık ve muhteşem doğa Grönlandlıların günlük yaşamında önemli bir rol oynar. Christian Nielsen yağ tankını kamyonuna yüklemiş olarak atık alanına giderken denizin tabak gibi dümdüz olduğunu ve gökte hiç bulut olmadığını görünce iç çekiyor. Maalesef teknemi sattım, yoksa günlük işleri en kısa sürede bitirip hemen denize inmek, foklarla ve balinaları aramak için sabırsızlanıyor olurdum diyor. İşin rahatlığı bazen büroda da gözlenebilir. John Thomsen, sabahları bürosunda iş başı yaptığında bazı sürücülerin işe gelmediklerini görüyor. Bazısı uyuyakalabilir veya diğeri doğrudan yelken kullanmaya veya balığa gitmiş olabilir. Bununla birlikte, biz küçük bir toplumuz ve birbirimizin özel yaşamına saygı gösteririz. Godthåb Transportservice A/S bilgileri Şirket, 2007 Ocak ayında vefat edene kadar direktör olarak çalışan Dane Svend Junge tarafından kurulmuş. Bugün şirketin üç ortağı var. Direktör: Niels Pedersen Kamyon sayısı: Çoğu Volvo FH ve FM olmak üzere 22 adet. Çalışan sayısı: 25 Nakliye işleri: Konteyner, taş ve çakıl, yiyecek ve içecek, inşaat malzemesi, tekneler ve bir keresinde doldurulmuş kutup ayısı. Bir gün işe gelmediler diye insanları işten çıkarmaya gerek yok. İşler burada böyle diyor. ÖTE YANDAN PERSONELİN bu rahat davranış şekli Godthåb Transportservice in verimini olumsuz etkilemiyor. Şirketin işleri şimdi her zamankinden daha yoğun. Yeni kredi olanakları sayesinde özel inşaat şirketleri şehirde daha etkin çalışıyorlar. Bu da Nuuk taki nakliye şirketlerini direkt olarak etkiliyor. Şu anda inşaatta tam anlamıyla bir patlama yaşıyoruz. Şehirdeki gelişmenin önümüzdeki 5 ila 10 yıl süreceğini tahmin ediyoruz. Nakliye pazarında yeni rakiplerimiz var, ancak bu bizim yararımıza çünkü artık daha dikkatli çalışmamız gerekecek diye sözlerini tamamlıyor direktör Niels Pedersen. Dünyanın geri kalan kısmı Grönland ın dünyanın kenarında olduğunu düşünse bile ülkenin başkentinde epey optimizm ve gelişme var. Yüzme havuzları, büyük bir kültür merkezi ve yeni yerleşme projeleri son yıllarda inşa edilmiş. Gelecek yıl yeni bir liman ile yeni bir havaalanı pisti Godthåb Transportservice in yardımı ile inşa edilerek dünyanın en büyük adasını daha da yakın kılacak. 16 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

17 Gelecek Ufuktan ötesine bakan kamyon Yaklaşılmakta olan bir yokuştan haberdar olan ve aktarma organlarını buna göre hazırlayan bir kamyon düşünün. Veya sürücüyü uyararak keskin dönüşlerden ve kavşaklardan önce yavaşlayan bir kamyon. Bu sistemlerin tümüne e-ufuk deniyor. E-UFUK harita veritabanına bağlı sistemler için müşterek bir terimdir. Volvo Kamyon, GPS sayesinde arazi ve eğimler hakkındaki detaylı bilgiler yardımı ile ileri düzeyde seyahat planlaması sistemi sunmayı planlamaktadır. Örneğin bu sistem kamyona yaklaşan bir yokuş hakkında bilgi verebilecektir. Aktarma organları otomatik olarak hazırlanacak ve buraya çıkış en verimli ve ekonomik şekilde gerçekleşecektir. Hatta keskin virajlar ve ilerideki yol kavşakları bile sürücüye bildirilerek kamyonu uygun sürate ayarlaması sağlanacaktır. Volvo Kamyon Ürün ve Trafik Güvenliği Müdürü Lars-Göran Löwenadler Bu sisteme ilişkin teknoloji bugünden hazır, ancak bunu kamyonlarımıza entegre etmek için topoğrafya bilgileri içeren gerçekten yüksek çözünürlükte haritalara ihtiyacımız var diyor. LÖWENADLER BURADA eğimleri yüzde 0,1 çözünürlükte bir hassasiyetle gösteren haritalardan bahsediyor. Ancak bu kadar detaylı ayrıntılara sahip haritalar henüz bulunmamaktadır. İlk önce piyasaya talimat ve uyarı veren bağımsız sistemler çıkabilir ancak bunlar henüz deneme aşamasında diye açıklayan Lars-Göran Löwenadler beş yıl içinde e-ufuk sisteminin Volvo kamyonlarda sunulabileceğini ekliyor. Löwenadler, Volvo Kamyon un gelecek güvenlik sistemlerinden bahsettikten sonra günümüzde kullanılanlara dikkat çekiyor. Mükemmel güvenlik özelliklerimiz var. Bugün bahsettiğimiz şey yeni bir teknik sistemi sunmaktan ziyade mevcut olanları müşterilerimizin kullanmasını sağlamaktır. ACC uyarlanabilir hız sabitleyici, EBS disk frenler ve LKS sürüş destek sistemi ve ESP fren stabilizasyonu mevcut en önemli güvenlik sistemlerimizden bazıları. Bu sistemleri büyük miktarlarda piyasaya sürdükten sonra yol şartlarıyla ilgili bilgileri kullanmaya başlayacağız diye sözlerini tamamlıyor Lars-Göran Löwenadler. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

18 OTOYOLLAR Otoyollar hakkında bilmedikleriniz Otoyollar hergün milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Peki sizin kullandığınız otoyollar hakkında ne kadar bilginiz var? Volvo Kamyon Magazin altı ülkeyi ziyaret ederek Avrupa otoyolları hakkında aklınıza gelemeyecek soruları sordu. ALMANYA Berlin dünyadaki ilk otoyolun yapıldığı yer olarak kabul edilir, AVUS (Automobil- Verkehrsund Übungs-Straße). Birinci Dünya Savaşı ndan sonra 1921 de tamamlanmış ve 1998 e kadar bir otoyol ve yarış pisti olarak kullanılmıştır. Bu yol, karşıdan 18 VOLVO KAMYON MAGAZİN # gelen trafikle karşılaşma riski yaratmayan paralel ve ayrı şeritler sayesinde geleceğin otoyolları için standart oluşturan dünyanın ilk otoyoludur. Birkaç yıl sonra, AVUS diğer otoyollara bağlandı. Bugün için Berlin in en önemli hızlı yollarından biridir ve E51 in bir bölümüdür. Dahası, James Bond sansasyonel Octopussy filminde AVUS ta araba kullanmıştır! POLONYA Son zamanlara kadar Polonya nın otoyolları pek yüksek standartta değildi. Bunun sebebi Polonya nın İkinci Dünya Savaşı nda tamamen veya kısmen tahrip olan bu otoyolları yenileyecek mali gücünün olmamasıydı. Bu otoyol harabeleri sadece yerli ve yabancı meraklılar için tarihi birer anıt olarak saklandı. Bugün Avrupa nın en büyük otoyol inşaat projeleri Polonya da sürmektedir. İhmal edilen bütün otoyollar mükemmel duruma gelecek şekilde yenileniyor. FRANSA Fransa da otoyol genişletme programı geç başlamasına rağmen yaklaşık kilometrelik karayolu ağının kilometresi otoyoldur. İlk bölümler Paris civarındadır ve Paris - Lyon - Marsilya arasındaki Autoroute du Soleil, Güneş Otoyolu 1970 te açılmıştır. Öte yandan alınan yol geçiş ücretleri, krediler ve AB bağışları ile otoyol ağı öylesine hızlı gelişmektedir ki birkaç yıl içinde ülkedeki otoyol uzunluğu bakımından Fransa muhtemelen

19 Almanya yı geçecektir. Bugün Paris yakınındaki A4, günde yaklaşık adet araç ile Avrupa da trafiği en yoğun olan otoyol olarak kabul edilmektedir. İSVEÇ İsveç diğer Avrupa ülkelerine nazaran otoyollara geçişte geç kalmıştır. Malmö yü İsveç in en güneyindeki Lund a bağlayan ülkedeki ilk otoyol 1953 te açılmıştır ve bugün E22 nin bir bölümüdür. İlk önce, 1940 larda Almanya da genel olarak uygulandığı gibi beton yüzeyli olarak inşa edilmiştir. Eğer köprüler incelenirse bunların modern İsveç otoyollarına göre biraz eski moda görünümde oldukları görülür. Dahası bu ilk otoyol bugünkilere nazaran daha düz hatlı olarak yapılmıştır. Uzun yıllar İsveç dilinde otoyol sözcüğü yoktu. İtalyan deyimi olan autostrada sözcüğü bu ilk otoyolun yapıldığı yer olan Güney İsveç te halen sıkça kullanılmaktadır. İTALYA Almanya ile birlikte İtalya otoyolların önemini kavrayan ilk ülkedir. İlk otoyol Milano ve Como arasında 1923 te açılmış ve 1920 ile 1940 arasında kilometrelik rekor uzunlukta otoyol inşaatı tamamlanmıştır. İtalyan otoyolları sadece büyük şehirleri birbirine bağlamaz, ülkenin önemli bölgelerine uzanan uzun otoyol ağı sayesinde İtalya bu konuda büyük farklılık göstermektedir. Bugün için İtalya Avrupa nın en iyi otoyollarına sahiptir. Messina Boğazı üzerinden Sicilya ile ana karayı birbirine bağlama planları da yapılmaktadır. Ancak bu köprünün inşa planı belirsiz bir süre ile ertelenmiştir. BÜYÜK BRİTANYA Britanya nın Londra ve Birmingham arasındaki 115 kilometrelik ilk otoyolu 2 Nisan 1959 da açılmıştır. Ancak bu otoyol üzerinde seyahat pek de sorunsuz olmamıştır: ilk yarım saatte ortalama sürat 130 km/saatti ve bu zorlanma yüzünden 100 den fazla otomobil bozulmuştur! Bugün için Britanya daki karayolu ağı oldukça kapsamlıdır. Otoyollar hemen hemen bütün büyük şehirlere ulaşır ve standartları çok yüksektir. Britanya da ve özellikle Londra çevresinde Avrupa nın en yoğun otoyol trafiği bulunur. Londra etrafındaki M25, dünyadaki en uzun çevre yoludur. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

20 ÇEVRE KORUMA Volvo dan çevre yararına 12 çalışma Küresel iklim geleceğe ait bir konu değil şu anda yaşanan bir sorundur. Bundan dolayı Volvo Kamyon çevre konusunu farklı yönleriyle ele alan yoğun bir çalışma içindedir. Burada teknik çözümlerden tiyatroya kadar 12 örnek okuyacaksınız. 1TURBOŞARJ BİR KLASİK 50 yıl önce Volvo Kamyon ilk turboşarjı sundu. Böylece aynı boyuttaki bir motordan daha fazla güç ve daha verimli yanma elde edilmesi mümkün oldu. 2 %90 GERİ DÖNÜŞÜM Volvo kamyonlar kolayca parçalara ayrılabilirler. Kullanım süreleri sona erdiğinde geri dönüşüm veya hurdaya ayrılmaları sorun olmaz. Zamanla kabin ve şasideki daha çok parça yüzde 100 renk emdirilmiş geri dönüşebilen parçalardan yapılmakta ve boyanmış sac veya plastik parçalara göre çevreye daha az zarar vermektedir. Bir Volvo kamyondaki tüm malzemelerin yüzde 90 ı tekrar kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir. Yeni bir kamyonun yaklaşık yüzde 33 ü geri dönüştürülmüş malzemeden üretilir. 3 PRESTİJLİ ÇEVRE ÖDÜLÜ 1988 de AB Volvo çevresel korumaya yönelik araştırma ve geliştirmeye dikkat çekmek ve desteklemek için toplam 1,5 milyon İsveç Kronu tutarında bir ödül vermeye başladı. Bugün bu ödül dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden biri. Yıllar içinde birçok uluslararası değerli bilim adamı ve uzman bu ödülü almaya hak kazandı. Son yıllarda bu ödül insan faaliyetinin okyanus çevresini nasıl etkilediği yönündeki araştırmaya, biolojik çeşitliliğin korunması projelerine ve şehirlerde daha çevreci yaşam koşullarının sürdürülmesi ile ilgili kampanyalara verildi. 4 MELEZDE BİRİNCİ İlk melez ağır vasıta üreticisi olan Volvo Kamyon, bu sayede yakıt tüketimini yüzde 35 e kadar düşüren elektrik ve dizel güç bileşimini sunmuştur. Dizel ile çalışan bir kamyonda şehir içindeki toplam maliyetin üçte birini yakıt bedeli oluşturur. Melez kamyon daha düşük atık gaz ve düşük gürültü düzeyiyle çalıştığından zarar görmüş şehir doğasına mükemmel bir nefes alma imkanı sunar. Birkaç yıl içinde şehirlerde bu genel bir 5 ENERJİ TUTUMLU FABRİKALAR Volvo kamyonun fabrikalarında kamyon başına enerji kullanımı 2001 ve 2005 arasında yüzde 30 düştü. Hedef 2003 ten 2008 e kadarki süre içinde bunu kamyon başına yüzde 24 daha düşürmek. görünüm olacak. diye Volvo Kamyon Çevre Direktörü Lars Mårtensson belirtiyor. Elektrik motoru ilk harekette ve 20 km/saat sürate kadar kullanılıyor, daha yüksek süratlerde dizel motor devreye giriyor. Kamyon durup teslimat yaparken, kuyrukta veya trafik ışıklarında beklerken elektrik motoru otomatik olarak tekrar devreye giriyor. Dizel motor yenilenebilen bio-yakıt ile çalıştırılabilir ve fren esnasında yaratılan enerji aküleri şarj etmede ve elektriği depolamada kullanılabilir. 6 LÜTFEN CO2 SİZ! 2008 sonundan önce Volvo Kamyon nun ana fabrikaları karbondioksitten arınmış olacaklar. Bunun anlamı fosil karbondioksit atıklarının sıfıra inmesi ve fabrikanın elektrik ile ısıtılması sayesinde sera etkisine hiçbir olumsuz katkıda bulunulmamasıdır. Rüzgar enerjisinin, hidrolik gücün ve bio-yakıtların yardımı ile Volvo Kamyon karbondioksitten arınmış fabrikalara sahip ilk üretici olacaktır. Bunların ilki 2007 Eylül ayında tamamen karbondioksitten arınmış olarak çalışmaya başlayan Belçika daki Gent fabrikasıdır. 20 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri:

BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: BlueEFFICIENCY teknolojisinin özellikleri: Yeni motor nesli, ihtiyaca göre ayarlanan, elektrik destekli hidrolik direksiyon ve vites değiştirme göstergesi, ekonomik sürüşün temelleridir. BlueEFFICIENCY

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2016 CVO BAROMETRE. Türkiye

2016 CVO BAROMETRE. Türkiye 1 CVO BAROMETRE Türkiye Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT Perimeter BRT Brezilya Rusya Türkiye Fransa da ilk çalışma 2002 2005 2006 2007 2008 2009 Hindistan uygulama dışında Yunanistan uygulama dışında

Detaylı

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU

%RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU %RVFK U QOHUL %BIB GB[MB LJMPNFUSF EBIB B[ ZBLºU Çoğu sürücü için yakıt tasarrufu en önemli konudur Daha düşük yakıt tüketimi, depo başına daha çok kilometre ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına gelir.

Detaylı

NEW HOLLAND. TDS Serisi

NEW HOLLAND. TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi NEW HOLLAND TDS Serisi New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı. Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER

İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı. Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER İklimi Korumada Plastiklerin Katkısı Hazırlayan: Wilfried Haensel 28 Mayıs 2010 Tercüme Eden: Neslihan Ergün PAGEV / PAGDER İklim Değişimi Global Bir Sorun! İklim Korunmada Plastiklerin Katkıları Avusturyalı

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar

Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar P14902TR / Örjan Åslund BASIN bülteni 24 Eylül, 2014 Scania'nın modüler Euro 6 serisi: Her ihtiyacı karşılayan yüksek torklu motorlar Scania'nın Euro 6 çalışmaları çerçevesinde yeni nesil motorlara yönelik

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Opel Omega CD 15.250 TL. İlan detayları SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! Sahibinden. İlan tarihi: 7 Ağustos 2015.

Opel Omega CD 15.250 TL. İlan detayları SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! Sahibinden. İlan tarihi: 7 Ağustos 2015. Opel Omega CD Sahibinden SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! İlan no: 242657 15.250 TL İlan tarihi: 7 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İzmir Model yılı Ocak 1995 Km 213.000 km Kasa tipi Sedan

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri

Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar ile Intertex iş birliği yapıyor Ağır ve uzun malların zorlayıcı talepleri için depolama ve alma çözümleri Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS

Her işte. ISB e. Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS Her işte. ISB e Avrupa Otomotiv Motorları 140-300PS ISB e Cummins ISB e, güvenilirlik konusundaki ününü artırmaya devam ediyor. Cummins ISB e, kamyon, otobüs ve özel iş aracı kullanıcılarına Cummins ten

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

FORMULA Reinigungstechnik. Orijinal Güvenlik.

FORMULA Reinigungstechnik. Orijinal Güvenlik. Orijinal! Almanya da üretilmiştir. ***** FORMULA 600 /STEP 100 Otomatik Yürüyen Merdiven Temizleme Makinesi (Islak) Teknik Veri Uzunluk x Genişlik x Yükseklik: 1094 x 540 x 1001 mm Çalışma Genişliği: 520

Detaylı

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler

NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 NSW Trafik kurallarındaki değişiklikler 1 Kasım 2012 den itibaren NSW Eyaletinde trafik kurallarında bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Basit şekliyle bu değişikliklerin çoğu mevcut kuralların

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Orijinal OSSBERGER Türbin

Orijinal OSSBERGER Türbin Orijinal OSSBERGER Türbin Kendinizi boşa akan giden sudan elektrik üretmeye mi adadınız? Çevre dostu, yenilenebilir, doğal bir kaynaktan enerji elde ederek kullanmak mı istiyorsunuz? Bizim işimiz yüzyıldır

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Bina Teknolojileri Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Yaşam kalitesi İhtiyaçlarımı karşılayacak, evimin tasarımıyla uyumlu, kullanımı kolay ve güvenli bir çözüm istiyorum. İhtiyaç Evinizde yüksek

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood T1 Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood Stretch hood teknolojisi palet sarma yöntemlerinin diğer türlerine göre önemli avantajlar sunmaktadır. Film ve enerji tüketiminde tasarruf

Detaylı

Mercedes E Serisi E 200

Mercedes E Serisi E 200 İlan no: 306393 Mercedes E Serisi E 200 Sahibinden BOYASIZ HATASIZ OTOMOTİK E200- SUNROOF VE KLİMALI 37.500 TL İlan tarihi: 21 Temmuz 2016 İlan detayları İlan detayları İl Van, Van Model yılı Ocak 1995

Detaylı

e-mobility (elektrikli ulaşım)

e-mobility (elektrikli ulaşım) e-mobility (elektrikli ulaşım) Küresel iklim değişikliğine yol açan CO 2 emisyonları Dünya Çapında Kaynak: BMU Hedef: Küresel ısınmayı 2 C 0 sınırlandırmak 2000 yılına kıyasla emisyonun % 85 azaltılması

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

AKSESUARLAR PEUGEOT BOXER

AKSESUARLAR PEUGEOT BOXER AKSESUARLAR PEUGEOT BOXER Ticaret amaçlı kullanım düşünülerek tasarlanan Peugeot Boxer yelpazesi profesyoneller için profesyoneller tarafından oluşturuldu. Hiçbir işin bir diğerine benzemediğini bildiğimiz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı

Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü ADASU Enerji AŞ. YK Başkanı Konunun önemi Belediyelerin enerji kaynakları; Hidrolik Bio kütle Bu kaynaklardan belediyeler nasıl yararlanabilir, Yenilenebilir enerji

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

Direct Express Hızlı çözümler

Direct Express Hızlı çözümler Direct Express Hızlı çözümler Sizin için TNT Direkt Ekspres DİREKT: Gönderiler depo ve merkezleri atlayarak doğrudan yurtiçi dağıtım ağlarına gönderilir. EKSPRES:Hızlı, esnek ve güvenilir bir kapıdan kapıya

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw SD130 Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw Santrifüj gücü Yüksek santrifüj gücü ile yüksek silindir ağırlığının birleşimi, mükemmel sıkıştırmayı kolaylaştırır ve malzeme hedef derinliğine daha az geçişte

Detaylı

YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON. Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı

YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON. Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON Solar Enerji ve Otokorkuluk Montajı YARARLAR ÇELİK KONSTRÜKSİYON 2011 yılında; bariyer montajı, solar enerji montajı ve çelik konstrüksiyon üzerine faaliyet göstermek amacıyla

Detaylı

ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş.

ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. YEATZ Buz Önleyici ve Buz Çözücü Solüsyon ALTEK Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. Altek Akıllı Lojistik ve Taşıt Sistemleri A.Ş. 1 Buz Önleyici /Çözücü Solüsyon %100 Yerli Türkçe Akıllı Lojistik

Detaylı

Tasarruf sağlar! SOCAR CNG. DUAL SYSTEM aracın motorin tüketimini %

Tasarruf sağlar! SOCAR CNG. DUAL SYSTEM aracın motorin tüketimini % Nedir? DUAL SYSTEM, dizel motorlarda tüketilen motorinin bir kısmı yerine doğalgaz (CNG) tüketilmesini ve motorinle CNG nin birlikte tüketimi ile yakıt giderlerinde önemli derecede tasarruf edilmesini

Detaylı

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE ETKĐN PAZARLAMANIN YOLLARI YENĐ TÜKETĐCĐLERE NASIL ULAŞIRIZ? PAZARLAMA 1. Pazarlama, planlama ve uygulamayı içeren kapsamlı bir süreçtir. 2. Pazarlama potansiyel tüketicilerdeki her hangi bir ihtiyacın,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL. Geniş formatlı ambalajlar için...

Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL. Geniş formatlı ambalajlar için... Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL Geniş formatlı ambalajlar için... Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi Çatı kaplama panelleri Alçıpan kaplama İzolasyon çarşafları MDF levhalar Alçı levhalar Oluklu

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ VSI-2.0 OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada sıralı

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri [ Hava ] Şema Sayfaları Başlık şablonu Folio Medium [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Isıtma Bizim İşimiz Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar Merkezi ısıtmada

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Geleceğe odaklı imalat için istikrarlı üretim. Biz yeşil düşünüyoruz. Hörmann çevremiz ve geleceğimiz için sorumluluk alıyor

Geleceğe odaklı imalat için istikrarlı üretim. Biz yeşil düşünüyoruz. Hörmann çevremiz ve geleceğimiz için sorumluluk alıyor Geleceğe odaklı imalat için istikrarlı üretim Biz yeşil düşünüyoruz Hörmann çevremiz ve geleceğimiz için sorumluluk alıyor Sorumluluğu biz alıyoruz Geleceğe odaklı Hörmann aile şirketi olarak gelecek nesil

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

Plena Genel Seslendirme Sistemi Easy Line Ses yönetimi artık daha kolay

Plena Genel Seslendirme Sistemi Easy Line Ses yönetimi artık daha kolay Plena Genel Seslendirme Sistemi Easy Line Ses yönetimi artık daha kolay 2 Plena Genel Seslendirme Sistemi Easy Line Kaliteli genel seslendirme için pratik bir yol Bölge etiketleme ve ayar göstergeleriyle

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Voiturette. Peel P50. - Isetta

Voiturette. Peel P50. - Isetta Öyle bir otomobil olsun ki... Vergisi az olsun. Yakıt tüketimi de! Kolay park edilsin. Dar sokaklara girebilsin. Böyle bir otomobil nasıl olabilir? Elbette, küçük!.. Küçücük!.. Ve karşınızda mini otomobiller!

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ Prins Otogaz Dönüşüm Kiti ile Üstün Performans Yüksek Sürüş Keyfi Kıymet bilenlerin otogaz dönüşüm kiti, Prins! Kıymet Bilenlerin Otogaz Dönüşüm Kiti, Prins! Dünyada

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları

Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ekol Lojistik Yeşil Lojistik Uygulamaları Ajanda Genel Bakış Yeşil Uygulamalar Ekol Genel Bakış Kuruluş : 1990 Çalışan Sayısı : 4,200 Çalışan Sayısı Avrupa : 1,200 Müşteri Sayısı : 3.774 (Aktif) 2011 Cirosu

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Düşük toplam kullanım maliyetleri ile kullanıcısının yüzünü güldüren Clio Symbol, bu özelliği sayesinde ikinci elde de popülerliğini sürdürüyor

Düşük toplam kullanım maliyetleri ile kullanıcısının yüzünü güldüren Clio Symbol, bu özelliği sayesinde ikinci elde de popülerliğini sürdürüyor EKONOMİNİN SYMBOL Ü Düşük toplam kullanım maliyetleri ile kullanıcısının yüzünü güldüren Clio Symbol, bu özelliği sayesinde ikinci elde de popülerliğini sürdürüyor Kerem Gök (kerem.gok@ikincieltest.com)

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM

Geleceğe Açılan Teknolojik Kapı, TAGEM HAKKIMIZDA Kuruluşu 1997 yılına dayanan ABS SU ARITMA TEKNOLOJİLERİ ve 2001 yılında Almanya nın Berlin şehrinde kurulan TEMKAR WASSER BEHANDLUNG GmbH firmalarının teknolojik güç birliği ile TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı