ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN UDE, CEO DHL FREIGHT ÖNÜMÜZDEK EN BÜYÜK ENGEL KAPAS TED R

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #4/2007 LİDERDEN 2007 biterken GRÖNLAND DA NAKLİYE Nüfusu i aflmayan Grönland da kasaba ile köyler aras nda yol yok. Kamyon ulafl m için kullan lan yollar çok k sa. Buna ra men ülkenin en büyük nakliye firmas hiç bugünki kadar yo un olmam flt. D ER KONULAR: 4 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO Kaynak suyu ve maden suyu imalatç s S rma Grup, müflteri memnuniyetini sa lamak, zaman nda ve do ru sevkiyat yapabilmek için tafl ma filosu oluflturmufl bir flirket. 23 YAKIT MALİYETİNİ AZALTMANIN 6 YOLU Maliyetten ziyade bu bir çevre ve verimlilik meselesi, Zaman m z n en güncel konular ndan biri yak t tüketimini azaltmakt r. Volvo bunu nas l yap yor? 36 KONTROL VE VERİMLİLİK DÖNEMİ Mete Transport un ikinci kuflak yöneticileri Gökhan ve Hakan Mete kardefller, otomotiv ve tekstil tafl malar nda uzmanlaflan firmalar n n butik hizmet tarz ve ilkeleri ile sektörde kal c olaca n belirtiyorlar. 17 GELECEK 35 BEN M VOLVO M 38 RÖPORTAJ 40 VOLVO GÜNCEL VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Cevat Aç kal n Cad No:30 Tozkoparan Merter st.- Türkiye Tel: Faks: Sahibi: Henrik Appelbom S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Özbenli Apt. No: 4/1 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 7 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. Volvo kamyon üretim merkezlerinde dünyan n en iyi kamyonlar üretiliyor. Volvo kamyon ve çekiciler, dünyan n tüm k talar nda ifl bafl ndalar. Araflt rma ve gelifltirme merkezlerimiz de daha güvenli, daha verimli ve daha çevreci ürünler gelifltirmek için aral ks z çal fl yor. Volvo nun güvenlik, verimlilik, çevre ve ergonomi de erlerine ba l olarak üretti i kamyonlar müflterilerin talebi ile ödüllendiriliyor. Müflterilerimiz markam za ve markam z n de erlerine ba l l lar. Bu ba l l k bizi onlar için daha çok çal flmaya teflvik ediyor. Volvo Trucks Corporation 2007 y l nda kamyon sat fl ile üretim kapasitesinin s n rlar n zorlad. Volvo Türk olarak da baflar l bir y l geride b rakt k. Bu süreçte müflterilerimizin talebini h zl bir flekilde karfl lamak için di er ülkelerin sat fl organizasyonlar ile de yar flt k. Müflterilerimizin sahip oldu u kamyon say s na ba l olarak, sat fl sonras hizmet a n güçlendirmeye, gelifltirmeye yönelik çal flmalar yapt k de Gökdenizler Otomotiv, Mersin de Volvo standartlar na uygun, Volvo olarak bizim ve müflterilerimizin gurur duydu u bir servis merkezi açt. Ayr ca Karadeniz A r Vas ta Ltd. fiti. ile Karadeniz Bölgesi nde sat fl sonras hizmetler için anlaflma imzalad k. Y l biterken Volvo Türk Ltd. yat r m ile yapaca m z yeni bir sat fl sonras hizmet merkezi oluflturma karar n ald m z aç klad k. Bu bizi tercih eden, bize güvenen müflterilerimize, en iyi kamyonlar ile birlikte verece imiz bir yeni y l arma an oldu. Tüm Volvo ailesine kazançl ve mutlu bir y l dileriz. HENRIK APPELBOM GENEL MÜDÜR VOLVO KAMYON 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

3 GÜNDEM KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR Dünyadan garip yasalar DÜNYA ÇAPINDA araç kullan c lar na yönelik birçok garip yasa var. Baz - lar kendi çaplar nda zaten komik, di erlerinin ç kmas n n nedeni birilerinin bu konuda yasay gerektirecek davran fllarda bulunmas oldu u düflünülürse, durum daha da komik bir hal al yor. flte baz yasalar: AVUSTRALYA park etmifl bir araban n içinde araç anahtarlar n z unutman z yasalara ayk r d r. ABD Alabama eyaletinde sürücüler ç plak ayakla araç kulland klar nda hapis cezas na çarpt r labilir. Liberty Corner, New Jersey de arabada sar lan ve öpüflen bir çift yanl fll kla kornaya basarsa hapsi boylayabilir. Minnesota eyaletinin Minnetonka kasabas n n tüzük kitab nda, kirli lastikleri olan bir kamyon kullan rsan z kamuya aç k alanda uygunsuz davran fltan suçlu bulunaca n z yazar. Indianapolis te h z kontrolü konusunda çok dikkatli davran lmaktad r. Bu dikkat sonucunda atlara bile h z limiti getirilmifltir. Elbette at üstündeki bir binicinin h z n nas l kontrol edece i de ayr bir merak konusudur. Ç N bu ülkede motorlu araç kullan - c lar n n yaya geçitlerinde yayalar için durmas yasalara ayk r d r - yani yaya geçidinde yolu geçmek isteyen bir yaya oldu unda durman n yasal bir gereklilik oldu u Avrupa ülkeleri gibi ülkelerin tam tersi bir durum söz konusudur. Volvo Kamyon Ça r Merkezi Hizmetinizde KANADA bu ülkedeki ma azalar n d fl nda yaln zca park yeri de il, at - n z ba layabilece iniz uzun sa lam bir çubuk da bulacaks n z. Kanada daki tüm taksiler bagajlar nda bir saman balyas bulundurmak zorunda. Gerekirse diye... Gerçi ne için gerekli oldu u tart fl labilir... TAYLAND DA gömlek giymeden araç kullanmak yasalara ayk r d r. Büyük bir ihtimalle sürücünün gömleksiz araç kullanmas halinde, günefl fl nlar yüzünden gö sünde beyaz bir "emniyet kemeri fleridi" oluflmas na neden olabilecek bir ülkede mant kl bir önlem. KAYNAKLAR : SORU Trafik k s tlamalar sizi nas l etkiliyor? MEHMET UZUN, 57 Çanakkale Seramik -Bu süreyi biraz daha k saltsalar daha iyi olur. Limanda yük boflaltmada yasa a kal yoruz ve orada beklemekten s k l yorum. Parklara geliyorum, buraya gelen giden oluyor, en az ndan sohbet ediyoruz can m z s k lm yor. AL GÖKÇAM, 30 Esen Tafl mac l k -Beklemeler çileden baflka birfley de il, bazen giflelerde bekliyorum. Bazen de emniyetli park alanlar nda bu süreyi dolduruyorum. Genellikle Volvo mun bafl nda bekliyorum. ERDO AN UÇAR, 38 Kale Tafl mac l k -Bekletilmeye karfl y m. 16:00 dan 22:00 ye kadar bekliyorum. Zenginler evine rahat gitsin diye yap lm fl bir uygulama oldu unu düflünüyorum. KAL TE, Güvenlik ve Çevre konular nda ödün vermeyen Volvo Kamyon, ürünleri ile ticari araç sektörüne de er katarken kullan c lar n n verimlili ini artt racak çal flmalar n da kesintisiz sürdürüyor. Müflterilerinin ihtiyaçlar n karfl lamak üzere sat fl sonras hizmetlere büyük önem veren Volvo Kamyon, müflterilerinin art k 7 gün 24 saat ulaflabilece i Ça r Merkezi ni hizmete sundu. Volvo Kamyon müflterilerinin dilek, flikayet ve sorular n, yol yard m ve bilgi isteklerini iletebilecekleri Ça r Merkezi, en iyi çözüm orta olma hedefi do rultusunda kuruldu. Müflteri memnuniyetini esas alan proje ile ilgili aç klama yapan Volvo Kamyon Türkiye Genel Müdürü Henrik Appelbom; Volvo Kamyon premium bir markad r ve çok genifl bir yelpazede en kaliteli a r tonajl kamyonlar müflterilerine sunmaktad r. Biz müflterilerimizin en iyi ifl orta olmay hedefliyoruz. Volvo Kamyon sadece ürünleri ile de il sat fl sonras hizmetleri ile de ön plandad r. Bu anlamda Ça r Merkezi nin de müflterilerimiz için çok verimli çal flmalar yapaca na inan yoruz dedi. VOLVO KAMYON Ça r Merkezi, müflterilerine numaral telefondan 7 gün 24 saat Türkiye nin tüm bölgeleri için hizmet veriyor. Volvo Kamyon müflterileri flikayet veya dileklerini iletebildikleri gibi yolda yard ma ihtiyaç duymalar durumunda ça r merkezini arayarak gerekli yard m n organize edilmesini talep edebiliyor. MEHMET GEY K, 42 Gisa Tafl mac l k -Benim ba l oldu um firma ve evim Hatay da. Bu yasak süreyi araç parklar nda oturarak geçirmeye çal fl yorum. Çok can s k c bir durum, vaktimiz ölüyor. RAMAZAN BAYKAL, 49 CLS Nakliyat -Bu yasak ç kt ndan beri floför arkadafllar olarak zorlan yoruz. Ama benim avantaj m evimin stanbul da olmas. Bu yüzden bekleme süresini kendi evimde dinlenerek atlat yorum. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 SIRMA GRUP ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO Kaynak suyu ve maden suyu imalatç s S rma Grup, müflteri memnuniyetini sa lamak, zaman nda ve do ru sevkiyat yapabilmek için tafl ma filosu oluflturmufl bir flirket. Tafl malar n zaman ve maliyet tasarrufu sa layarak yapmak isteyen S rma, 2008 e girerken filosunu Volvo FH lar ile güçlendirdi. Su hayat n vazgeçilmez maddesi, hatta hayat n kayna. çme suyu ise tad, rengi, kokusu ve di er tüm özellikleri ile en seçici davrand m z içecek. Bu özelli i ile birlikte su, tafl nacak bir ürün olarak, hacmi ve a rl ile önemli bir tafl ma ifli oluflturuyor. Suyun fiyat n tafl ma ile birlikte ambalajlama maliyetleri belirliyor. Bu flartlar soda, maden suyu veya di er içecekler için de geçerli. Suyu kayna ndan bize ulaflt ran kurulufllardan biri olan S rma Grup, Sapanca da do al kaynak suyu; Bursa da do al maden suyu ve meyve aromal maden suyu imalat gerçeklefltiriyor. Da t m a da bulunan firma, ürünlerini zaman nda teslim etmek, yak t ve iflletme giderlerinin çok önemli oldu u su tafl malar n en verimli biçimde gerçeklefltirebilmek için 2008 e girerken 6 adet Volvo FH440 sat n ald. SIRMA GRUP Yönetim Kurulu Üyesi Burak Karabacak, suyun önemi ve vazgeçilmezli i ile ters orant l olarak fiyat n n ucuz olmas gerekti ini belirtiyor flunlar söylüyor; Türkiye de ambalajlanm fl su içilmesi yeni Burak Karabacak bir al flkanl k. Buna karfl l k 1960 a kadar giden ambalajl su içme kültürü var. Önceden, küfeye yerlefltirilmifl, paslanmaz damacanalar vard. Tabi o zaman çift yönlü nakliye yap l yordu. Kamyonla da t m ve bofl dönüflü yap l rd. Mahalle aralar nda ise su at arabalar ile da t l yordu. Tabi o günlerden bugünlere ambalaj n de iflmesi, geri dönüfllü ambalajdan geri dönüflsüz ambalaja geçmesi ve pet teknolojisinin dünyada yerini al p özellikle içecek sektöründe bir numaral hale gelmesi ile baflka bir noktaya ulaflt k. Biz do du umuzdan beri bu ifli yap yoruz, ayr ca e itimini de ald k. Dolay s yla biz bu ifli en yi yapan firmalardan biriyiz; her zaman da en iyi olmaya devam edece iz. En iyi olmak için de ürününüzün her aflamas ile ilgilenmeniz gerekiyor. Su, do as itibariyle hijyen faktörünün çok önemli oldu u bir ürün. Sa l k aç s ndan suyun hijyenik ve güvenilir olmas çok önemli. Do as gere i de d fl faktörlerden çok fazla etkilenen bir ürün olan suyu, kayna ndan müflterinin önüne koyana kadar çok iyi korumak ve muhafaza etmek gerekiyor. Kaynaklar m zdaki su, insan elinin uzanamad 2000 m. gibi bir rak mdan geliyor ve d fl dünyaya hiç temas etmeden, hiç bir ifllemden geçmeden kayna ndan müflterinin önüne kadar sunuluyor. Sodada da ayn özellikler mevcut. SODA FABR KASINDAN y lda ortalama 4 bin kamyon; su fabrikas ndan ise 22 bin kamyon yük ç k fl m z bulunuyor. Bu da 360 bin ton su yükü, 16.5 ton soda yükü anlam na geliyor. Dolay s yla, hacimde ve yükte oldukça a r olan, ciddi bir sevkiyat iflimiz var. Ürünlerimiz fabrikalardan, fliflelenmifl kolilenmifl ve paletlenmifl bir flekilde ç k yor. Yüklemede standartlaflm fl olan yükleme kurallar n uyguluyoruz. Ürünlerimizin ço unlu u iadesiz; ancak 19 litrelik polikarbonat damacanalar m z iadelidir. Zaten polikarbonat damacanalar n nakliye iflinde bayiler kendi kamyonlar n kullan rlar. Fabrikaya bofl damacanalarla gelir, dolu damacanalarla giderler. Biz daha çok iadesiz fliflelenmifl ürünleri tafl yoruz. fiu anda Antalya, zmir, Ankara ve stanbul da, tafl malar m zda kulland m z 22 adet t r m z var. Kiral k araç kullanm yoruz, fakat >> 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 SIRMA GRUP S rma Grup, standart yandan perdeli römorklar ile donatt Volvo FH lar ile su tafl malar n ekonomik, güvenli ve konforlu biçimde yap yor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 >> kendi araçlar m z n yetiflemedi i dönemlerde bize hizmet veren nakliyecilerle çal fl yoruz. Biz sevkiyat m z ana depolara yap yoruz. Bu depolardan da daha küçük araçlarla veya bayi araçlar ile sat fl veya tüketim noktalar na ürünlerimizi ulaflt r yoruz. BUNDAN BEfi YIL öncesine kadar tüm tafl ma iflini d flar yapt r yorduk. Fakat zaman içinde, özellikle çal flt m z zincir marketlerdeki depolardan gelen flikayetlerle bafllayan, yüksek sezonda kamyon bulmakta karfl m za ç kan s k nt lar nedeniyle kendi filomuzu oluflturduk. Daha önce bizim yüksek sezonumuz olan yaz aylar nda, fleftali sezonunda Bursa da kamyon bulmakta zorlan yorduk. Kendi depolar m z önceden stok yaparak birkaç gün bekletebiliriz, ama zincir marketler siparifl açt klar günün ertesi günü ürünlerini almak istiyorlar. Dolay s yla müflteri memnuniyetini sa lamak, zaman nda do ru sevkiyat yapabilmek amac yla bu ifle bafllad k. Deneme mahiyetinde ald m z 2 t r n iflimize yarad n ; zaman ve maliyetten tasarruf sa lad n gördük. Daha önce, mal n, sevkiyat esnas nda arac n özelli i ve yüklenifl biçimine göre veya sürücünün kullan m flekline göre zarar görebildi ini tesbit ediyorduk. Mal, kimi zaman kamyon içinde öne-arkaya, sa a-sola yatabiliyordu. Bu gibi zararlar kendi araçlar m zla çal flmaya bafllad ktan sonra ortadan kalkt. Ve böylece iki t rla bafllayan çal flmam z 22 t ra ulaflt. Fiyata duyarl bir pazar n z ve müflteri kitleniz var. Bu noktada tafl ma maliyetleri sizin fiyatlar n z nas l etkiliyor? Ald n z tedbirlerden bahseder misiniz? Su, hayat de eri çok yüksek, ama fiyat de eri düflük bir ürün. Biz satm fl oldumuz üründe su için ekstra bir para alm yoruz. Sadece ambalaj ve nakliyenin paras n al yoruz. D flardan ald m z pet flifle, preform, etiket gibi ambalaj malzemelerinin toplam maliyeti yüksek. Pazarda ise fiyata dayal bir rekabet var. Öyle bölgeler varki nakliye maliyeti neredeyse suyun fiyat na eflit oluyor. Yani bir kamyon su bin YTL ise nakliyenin de bu fiyata ulaflt yerler var Türkiye de. Ayr ca Sapanca dan e er Türkiye nin tüm bölgelerine sevkiyat yapacak olsak, bu bölgelerde suyun fiyat n n %50 sinin üstünde bir maliyetle karfl laflabiliriz. Bu noktada yak t tasarruflu ve iflletme giderleri düflük araçlar önem kazan yor herhalde? Elbette... Bizim için %5 lik bir tasarruf yaratmak bile, sahada avantaj yaratmak ve kar sa lamak aç s ndan önemli. Biz bu nedenle dönüflü olan hatlarda çal flarak, zmir, Adana, Antep gibi, maliyetleri afla çekmeye çal fl yoruz. Kendi araçlar m z özellikle stanbul-ankara ve zmir-adana-antep hatt nda kullan yoruz. Buralardan dönüflte ald m z dönüfl yüklerimiz var. Ayn zamanda fabrikam za da hammadde temin ediyoruz. Örne in gerek zmir den, gerekse Adana ve Antep ten preform al yoruz. Yani fliflenin fliflirilmeden önceki hammaddesini al yoruz. Kapak, streç malzemesi, meyve aromas, palet, cam flifleler gibi d flardan sa lad m z hammaddeler var. Günde ortalama araç ç kt nda buna mukabil 15, 20, 30 araçl k hammadde girifli var. Bu nedenle biz t rlar m z hammadde dönüflü olan noktalara gönderiyoruz. Hem dönerken, hem de giderken dolu döndürüyoruz. 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 SIRMA GRUP Trafik sorunlar maliyetlerinizi ne kadar etkiliyor? Trafik bizi hem maliyet, hem de planlama aç s ndan etkiliyor. Özellikle stanbul hatt nda çal flan t rlar m z için trafik önemli bir dert. Düflünün, Avrupa yakas na bir t r geçiriyorsunuz onu saat 16:00 ya kadar geri döndürmek zorundas n z. E er onu geçiremezsiniz saat 21:00 e kadar orada tutmak zorundas n z. Saat 21:00 den sonra da hemen geçemiyor. O yüzden trafik problemi çok önemli bir problem, ama yapacak bir fley de yok maalesef. Bu problem, bu kentte, bu ülkede yaflayan herkesi etkiliyor, biz de hakk m za düfleni al yoruz. Trafi in zaman planlamas yap lmas n zorlaflt ran etkisine karfl ald m z önlem; stanbul un önemli noktalar ndaki depolar m zdan daha küçük hacimli araçlarla da t m yapmak. Bu iflte nakliye; zaman planlamas aç s ndan, maliyetler aç s ndan ve ürünün sa lam ve sa l kl ulaflmas nda çok önemli. Bu nedenle 2 t rla bafllad m z bu çal flmalar m zda 22 t ra ç kt k, bir-iki y l içinde de 50 t ra ulaflaca z. Araç seçiminde temel kriterlerimiz yak t tasarrufu ve iflletme giderleri. kinci el de eri bizim için çok önemli de il, çünkü biz bu arac kullan rken ve iflletirken kazanmak zorunday z. Al m, sat m ticareti için alm yoruz. flletme verimlili i bizim için çok önemli. flletme verimli inde ana faktörler de yak t sarfiyat ve bak m onar m giderleri. Normalde 2 ayda bak ma girmesi gereken bir t r daha k sa sürede girerse, bu sizin bütün planlaman z alt üst ediyor. Bak ma girdi i zaman 1 ifl gününde ç kacakken, 2 ifl gününde ç k yorsa bu da zarar veriyor. Hem t r n performans, hem sat fl sonras a n performans önemli kriterlerimizden. Di er bir kriter, sürücü ve yükün güvenli i ile konforu. Bu konuda sürücülerden de bilgi al yoruz. Onlar n de erlendirmelerini hesaba kat yoruz. Farkl markalar denedik, flu an Volvo dan yana karar verdik, inflallah böyle devam eder. ÜRÜNÜN NAKL YE maliyetini hesaplarken; yak t gideri, bak m-onar m gideri ve amortisman giderlerini koyuyoruz. Bir arac n bizim öngördü ümüzün üç kat bir bak m onar m gideri ç kartmas çok önemli risktir. Biz bu noktada Volvo ya güvendik ve Volvo araçlar tercih etmemizin önemli sebeplerden biri budur. lave yat r m yapma karar m z ile birlikte de iflik seçenekleri inceledik. Volvo daki ürünleri tan d k. Gördü ümüz özellikleri itibar ile daha ekstra özellikler tafl d n düflündümüz için Volvo ya geçme karar ald k. Volvo Finans hizmetleri hakk nda n S rma Grup un Volvo FH 440 lar için özel bir finansman modeli oluflturulmufl. Bu modelinin merkezinde VFS bulunuyor. Volvo Finans Servis taraf ndan yap lan çal flma sonunda, 6 adet Volvo ile 6 adet yar römorkun finansman leasing yolu ile sa lanm fl. Konuyla ilgili bilgi ald m z S rma Grup Sat nalma Müdürü Ergun Saim bize flu aç klamada bulundu: VFS nin finansmana yaklafl m ve çal flmaya özel bir proje oluflturmas n n, bu al mdaki önemli etkenlerden biri oldu. Çal flma leasing temelinde yap ld. Finansman 46 ayl k bir ödeme süresine yay ld. Ayr ca bu çal flman n Volvo taraf ndan YTL olarak yap lmas n n önemini vurgulad. Yap lan çal flma bize memnun etti. Araç kalitesi ile finans hizmeti birleflti. Bundan sonrada yolumuza Volvo ile devam etmeye karar verdik dedi. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 ALTERNATİF YAKITLAR İklim sorunu farklı çözümlerin birarada kullanılması yoluyla çözüme ulaşır. Petrole olan bağımlılığın ve sera etkisi yaratan gazların azaltılması çok önemli bir görevdir. Bu konu tüm toplumumuzu etkiler ve eğer gelecekte de temiz bir çevrede yaşamak istiyorsak çok hayatidir. Biz Volvo da doğal olarak bu görevi en ciddi şekilde ele alıyoruz çünkü kamyonlarımız bir fosil yakıt olan dizel ile çalışmaktadırlar. Süregelen iklim tartışması kapsamında kara nakliyesi için yakıt seçimi gerçekten önemli bir sorun haline gelmiştir. Araçlarımızın alternatif yakıtlarla çalışması mümkündür ancak bu yakıtların bulunabilirliği sınırlıdır. Bio yakıt üretiminin ve altyapısının gelişmesini hızlandırmak araç üreticileri, yakıt endüstrisi ve politikacıların müşterek çalışmasına bağlıdır. Gerekli olan şey, ulusal sınırlar ötesinde yakın eşgüdüm ve geniş kapsamlı anlaşmalar ile karbondioksitten arınmış nakliye kampanyasının başarıya ulaşmasıdır. Tüm göstergeler bu konudaki değişimin uzun bir süre alacağı doğrultusundadır. Ancak uzun vadede, işe yarar yakıt çözümlerinin üretileceğini öngörüyoruz. Bunlardan hiçbiri tek başına petrolun yerini alamıyor. Gelecekte birçok alternatif yakıt olacağına inanıyoruz. Şimdiden hatırı sayılır bir gelişme kaydedildi. Aktarma organları hergün gelişiyor ve günümüzün dizel motorları 1970 tekilere nazaran yüzde 40 daha az yakıt tüketiyorlar. Dizel motorun verimini artırmak için yatırımlar devam ediyor. Müşterilerimize nakliye işlerini planlama, kontrol etme ve izlemeleri için yardım ettiğimiz gibi sürücülerini de yakıtı tasarrufu sağlayacak sürüş teknikleri konusunda eğitiyoruz. AB içinde EMS (Avrupa Modüler Sistemi) konusunda çalışıyoruz. EMS sayesinde aynı yükün bugünkü üç katar yerine iki katar ile taşınmasıyla yollardaki kamyon sayısı yüzde 30 azalacaktır. Bu konuda ciddiyetimizi ve samimiyetimizi kanıtlayarak üretim fabrikalarını karbondioksitten arındıran dünyadaki ilk kamyon üreticisi olduk. Hedefimiz 2010 yılına kadar üretilecek her kamyon başına tüketilen enerjiyi yarıya düşürmek. Bu yöndeki her adımı destekliyoruz. Tek bir fikrin, tüm sorunları çözecek tek bir buluşun gerçekleşmesi hayalini bırakalım. Çözüme herkesle birlikte biz Volvo çalışanlarının da değişik çözümler için sorumluluk alması ile ulaşabiliriz. Staffan Jufors volvo kamyon başkanı ve ceo su 8 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

9 7 YENİLENEBİLİR YAKIT Yarının yakıtı şimdiden hazır Bir AB komisyonu Ortak Araştırma Merkezi raporunu başlangıç olarak ele alarak Volvo Grubu yedi tane yenilenebilir alternatif yakıtı incelemiş ve bir özet hazırlamıştır. Gelecekte deponuza doldurabileceğiniz yakıtlar hakkında bilmek istediğiniz herşey 1 DME - dimetil eter NE: DME (dimetil eter) hem doğal gazdan hem de biyokütleden elde edilen gaz halinde bir yakıttır. NASIL: Bir araç yakıtı olarak, DME basınç altında sıvı halinde tutulması zorunluğu sebebiyle ileri teknolojili bir sistem gerektirir. Özel bir yakıt pompası ve enjektörler ile yüksek basınca dayanıklı daha büyük (ve daha ağır) bir depoya gerek vardır. AVANTAJLARI: Çevre ve sağlığa daha az etki yapan atık maddeler ve iklimi etkileyen sera gazlarının yüzde 100 e kadar azaltılması.. DEZAVANTAJLARI: kısa vadede DME için halen mevcut olan LPG ninkine benzer ama daha küçük ölçekte altyapı yatırımına gerek var. GELECEĞE DAİR: DME uzun vadede, öncelikle çevreye çok az zararı olduğundan oldukça dikkate değer bir alternatif olarak görülmektedir. >> VOLVO KAMYON MAGAZİN #

10 ALTERNATİF YAKITLAR 2 Biodizel NEDİR: Biodizel, kolza tohumu veya ay çiçeği gibi yağlardan elde edilir. Esterleme adı verilen işlem ile yağa bilinen dizel yakıtına çok benzeyen fiziksel özellikler verilir. NASIL: Klasik dizel ile karıştırılınca nakliye sektöründe sera etkisi yapan gazları hızla azaltma yönünde en etkili ve en basit yol biodizeldir. AVANTAJLARI: Biodizel özel bir modifikasyon yapmadan mevcut dizel motorlarda kullanılabilir ve klasik dizel yakıtı ile karıştırıldığı zaman mevcut altyapı yoluyla dağıtımı yapılabilir. DEZAVANTAJLARI: Biodizelin klasik dizele göre depolanma özellikleri daha zayıf olduğundan ötürü bazı yatırımlar gereklidir. Dezavantajlardan bir tanesi tarıma elverişli arazi yönünden ortaya çıkmaktadır. Çünkü biodizelin ortalama hasat verimi düşüktür ve elde edilmesi için önemli oranda ek klasik dizel yakıtı harcanmasına gerek vardır. Ayrıca, kolza tohumunun aynı tarlalarda birbirini takip eden yıllarda ekilememesinden ve sadece ekin yağının yakıt üretilmesi sınırlıdır. Klasik dizelin yerini tamamen alacak yeterli miktarda biodizel üretimi için gereken kolza tohumu ekme imkanı yoktur. 3 Sentetik dizel NEDİR: Sentetik dizel yapay bir işlem ile kimyasal olarak elde edilen bir hidrokarbon bileşimidir. Halen gelişmesi sürdürülen üretim metodu yenilenebilir biyokütle veya bio-gazın gaz haline dönüştürülmesi esasına dayanır. Temel olarak doğal gaz kullanılsa bile, sentetik dizel klasik dizelden çok daha temizdir. NASIL: Yakıt normal dizel ile serbestçe karıştırılır ve böylece dizel yakıtı ile çalışan araçlarda motorda herhangi bir modifikasyon yapmadan kullanılabilir. İşlenmesi ve dağıtımı halen mevcut altyapı içinde mümkündür. AVANTAJLARI: Tüm Kuyudan tekerleğe zinciri içinde çok düşük karbondioksit salınımı. Herhangi bir sorun çıkarmadan klasik dizel ile karıştırılabilir. DEZAVANTAJLARI: Sentetik dizel ekilmiş tarım ürünlerinden, orman ürünü artıklarından veya biyolojik malzemelerden üretilebilir. Ancak DME, metanol ve biyogaz gibi yakıtlara nazaran daha düşük verim değeri vardır. Üretimi için gerekli yatırım maliyeti yüksek olduğundan yüksek yakıt fiyatı sonucu çıkması riskini taşır. 4 Metanol/etanol NEDİR: Etanol şekerin ve nişasta bakımından zengin tarım ürünlerinin fermente edilmesinden elde edilir ve kısa vadede en büyük potansiyele sahip olan yakıt olarak kabul edilmektedir. Metanol damıtılarak filtre edilen sentetik gazın katalize edilmesi yoluyla elde edilir. NASIL: Hem etanol, hem de metanol değişik oranlarda petrol ile karıştırılabilirler ve yaklaşık aynı enerji değerine sahiptirler. AVANTAJLARI: İsveç Yol Yönetimi için yapılan detaylı bir araştırmaya göre orman ürünü atıklarından elde edilen metanol petrolun yerini alacak ilk aday olarak ortaya çıkmıştır. Aynı tipteki yakıt hücrelerinde modifikasyon yapılmadan kullanılabildiği için uzun vadede verimli addedilmektedir. DEZAVANTAJLARI: Metanol insan sağlığına zararlıdır ve tamamen kapalı sistemler içinde işlem görmelidir. İsveç te bir miktar etanol üretimi vardır ancak ihtiyaca yeterli olmadığından bugün öncelikle Brezilya dan etanol yakıtı ithal edilmektedir. Etanol üretmek için harcanan enerji aynı miktar petrol üretmek için harcanandan daha fazladır. Etanolün çevre dostu olabilmesi için ekimi ve üretimi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanması gerekir. 10 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

11 Alternatif yakıtlar hakkında Çeşitli alternatif yakıtların potansiyelini saptarken, yakıtın potansiyeline, iklime etkisine ve bütün üretim zinciri boyunca harcanan enerji verimine, tarıma uygun arazinin kullanımına, araç modifikasyonlarına, yakıt fiyatına ve altyapıya dikkat edilir. Tüm sıralanan alternatifler için karbondioksit salınımsız çalışan demo araçlar vardır. Alternatif yakıtların üretimi için teknoloji hazır olmakla birlikte üretim sürecinde halen fosil yakıt kullanılmaktadır. Kuyudan tekerleğe deyiminin anlamı tüm ilgili evrelerin dikkate alınmasıdır. Diğer bir deyişle; gübreleri de içeren ham maddenin ekimi, ham maddenin hasadı, üretimin yapılacağı fabrikaya nakliye, dolum istasyonlarına dağıtım ve araç içinde tüketim demektir. 5 Biyogaz NE: Biyogaz biyolojik olarak çözülebilen malzeme kullanmak yoluyla veya biyokütlenin gaza dönüştürülmesiyle elde edilir. İklime kötü etkisi çok düşüktür ve önemli bir gelecek potansiyeli vardır. NASIL: Yakıt amaçlı biyogaz kanalizasyon arıtma tesislerinde besin endüstrisinin atıklarından veya ayrıştırılmış evsel atıklardan meydan gelen ve biyolojik olarak çözülebilen çamurun oksijensiz ortamda özümlenmesiyle üretilebileceği gibi biyokütlenin gaza dönüştürülmesiyle de elde edilebilir. Biyogazı kullanmak için ateşlemenin bir buji vasıtasıyla başlatıldığı bir Otto motoruna gerek duyulur. AVANTAJLARI: İşlem ek bir karbondioksit meydana getirmez ve partikül ile azot oksit emisyonları aynı modeldeki bir araçta bulunan eşdeğer bir dizel motora göre daha düşüktür. Tüm üretim zinciri boyunca ve eğer üretim metodu olarak biyokütlenin gaza dönüştürülmesi yolu seçildi ise sera gazları emisyonu çok düşüktür. DEZAVANTAJLARI: Biyogaz büyük, pahalı ve ağır araç modifikasyonları ile bugünkü doğalgaz sistemi altyapısına benzer yeni altyapı için pahalı yatırımlar gerektirir. 6 Biyogaz + biodizel NEDİR: Biodizel veya sentetik dizel ile biyogazın sıvı halinde bileşmesidir. NASIL: Biyogaz ve biodizel ayrı depolarda ve püskürme sistemlerinde birleştirilebilirler. Diesel motorda sıkışma ile yanmayı sağlamak için biyogaz yüzde on oranında biodizel veya sentetik dizel ile karıştırılır. Bu durumda biyogaz soğutulur ve sıvı halde tutulur. AVANTAJLARI: Motor gücünde azalma olmadan dizel motordaki yanmayı sağlar. Gazlı araçlara göre daha yüksek verim oranı ve daha fazla işletme güvenirliği avantajları arasındadır. Yüzde 90 biyogaz ile karıştırıldığında bu alternatif yakıt çok çevreci bir sonuç verir ve önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle biogazın üretimi için gerekli malzeme kaynağı olarak çöp ve kanalizasyonun müştereken kullanılabilmesi önemli bir avantajdır. DEZAVANTAJLARI: Sıvı biogazın sıkıştırılmış biyogazdan yaklaşık yüzde 25 daha pahalı olması bir dezavantajdır. Depolanma dezavantajları vardır, hem biyogaz, hem de biodizel için ciddi altyapı yatırımları gereklidir. 7 Hidrojen gazı + biyogaz NEDİR: Hidrojen gazı klasik anlamda bir enerji kaynağı değildir, daha ziyade, tıpkı elektrik gibi bir enerji taşıyıcısıdır. NASIL: Biyokütlenin gaz haline dönüştürülmesi veya bir elektrik akımı yardımıyla hidrojen ve oksijenin ayrıştırıldığı suyun elektrolizi yolu ile üretilebilir. AVANTAJLARI: İklimsel zararları düşüktür. Hidrojen gazı yakıt hücrelerinin geleceği ile ilgili olarak çok dikkat çeken bir alternatif. DEZAVANTAJLARI: Araç modifikasyonları ve altyapı için büyük yatırım gerektirir. Bu yakıt sadece sınırlı sayıda uygulamalara uygundur ve yüksek maliyetli ve ağırlığı arttıran komple depo sistemini de içeren büyük, pahalı ve araç modifikasyonlarına gerek duyulur. Hidrojen gazı biyogazdan daha yüksek basınca gerek duyduğundan dolayı gerekli olan altyapı burada verilen tüm alternatif yakıtlar içinde en pahalı ve karmaşık olanıdır. VOLVO KAMYON MAGAZIN #

12 Nuuk taki kamyon sürücüleri gerçekten muhteşem bir doğada çalışıyor. Arka planda Nuuk un sembolü olan ünlü Sermitsiaq sıra dağları görülebilir. 12 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

13 GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKLİYE Nüfusu ı aşmıyan Grönland da kasaba ile köyler arasında yol yok. Kamyon ulaşımı için kullanılan yollar çok kısa. Buna rağmen ülkenin en büyük nakliye firması hiç bugünki kadar yoğun olmamıştı. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

14 GRÖNLAND Yazın ortası olmasına rağmen sürücü Hans Christian Nielsen kamyonuna binerken serin sabah havası nedeniyle ürperiyor. Hava soğuk ve berrak, ve fiyorttaki bir çift küçük buzdağı uzaktan kuzeye doğru kayıyor. Dünyanın en büyük adası olan Grönland dayız. Bu ada Kuzey Kutbu na yakın bir yerden km güneye uzanıyor ve adanın ucu Newfoundland ile aynı enlemde Atlas Okyanusu na doğru sivriliyor. Bu devasa adada en fazla kişi var. Yüzeyin büyük bölümü bir kilometre kalınlığında buz tabakası ile kaplı ve mesafeler çok uzun. Kamyon sürücüsü Hans Christian Nielsen burada doğmuş ve bugün 22 kamyonu ile adanın en büyük nakliye firması olan Godthåb Transportservice A/S için çalışıyor. Şirketin merkezi nüfuslu başkent Nuuk ta. Bunu dünyanın diğer başkentleri ile karşılaştırırsak en büyük fark bizim şehir sınırları dışında araç kullanamamızdır. Mesafeler çok büyük olduğundan Grönland daki yerleşim merkezleri arasında hiç yol yoktur. Burada herhangi bir yönde sadece birkaç kilometre sürebiliriz sonra yol sona erer diyen Hans Christian Nielsen günün ilk görevine hazırlanıyor. Bu da Danimarka ya yollanacak olan boş bir yağ tankının, atık dönüşüm alanında kullanılmış yağ doldurulduktan sonra limana taşınması. Hans Christian Nielsen ne zaman kamyonundan yere inse kendini Grönland ın muhteşem doğası içinde buluyor. Hem kendisi, hem de kamyonu arka plandaki dağların önünde küçücük kalıyorlar. BÜRODA İSE nakliye müdürü John Thomsen günlük nakliyatın çizelgesini tutuyor. Çizgili bir gömlek ve kırmızı bir iş pantalonu giymiş. Masasında durmadan çalan bir cep telefonu duruyor. John Thomsen 1981 den beri şirkette. Tüm müşterileri tanıyor, onlar telefon ettiklerinde ne nakletmek istediklerini biliyor. Burası Godthåb Transportservice. Merhaba Daniel! Tamam, sanırım şimdi teknenin hareket etme zamanı. Sorun değil, hemen birisini yollarım. John Thomsen sipariş defterine not alıyor Nakliye Müdürü John Thomsen ve telefonu bırakıyor. Biz burada ufak bir toplumuz ve rahat bir bakış açımız var. Burada kimse önceden sipariş vermez. İnsanlar sadece telefon eder ve biz de zamanımız olup olmadığını randevu defterine bakarak görürüz. Çok esneğizdir, ama çok işimiz olsa bile eve gidip eşimle öğlen yemeğine yetişebilirim. Avrupa daki büyük bir nakliye şirketinin gerilimleri içinde çalışmaktan hoşlanabileceğimi sanmıyorum diye ekliyor. Nuuk un hiç yol bağlantısı olmaması Grönland Kutup Dairesi nde olduğundan güneş yaz aylarında gün boyunca hep tepededir. Kışın ise günün büyük kısmı karanlıktır. Burada kamyon sürücüsü Christian Duelund takma ismi Lillu gün ışığında çalışıyor. Grönland a gelip gidenlerin eşyaları Atlantik Gemisi nde konteynerlerle taşınır. Limandaki konteynerlerin çoğunun yükleme boşaltmasını Godthåb Transportservice yapar. 14 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

15 Godthåb Transportservice şirketine özel birçok zorluk doğuruyor. Eğer bir kamyon bozulursa ya da iş çok karmaşıksa sonuçlara katlanmak zorunda kalırsınız. En yakın yardım kilometre güneydeki Danimarka dan gelebilir. Eski bir Danimarka kolonisi olan Grönland, halen Danimarka ya aittir. Bu da tüm yedek parçaların neden güneyden geldiğini açıklıyor. Bir yedek parçanın gemi ile Danimarka dan gelmesi bir hafta alır. Yeni bir kamyonun nakliye bedeli oldukça yüksek olduğundan biz elimizdeki malzemeyi en iyi şekilde kullanmaya çalışırız diyor John Thomsen. Bu küçük başkentin hayatla tüm bağı Danimarka dan mal getiren Atlantik Gemisi. Gemi genelde haftada bir gelir ama bugün Grönland ın güney ucundaki gemi rotalarını bozan buzdağları yüzünden biraz gecikti. Gemi geldiğinde Godthåb Transportservice şirketini bir hafta meşgul etmeye yetecek sayıda konteyner getirir. Mallar tüm şehirdeki çeşitli firmalara ve dükkanlara dağıtılır. Eğer gemi birkaç gün gecikirse dükkandaki rafların boşalma riski var. Bundan dolayı gemi geldiğinde verimli çalışmamız çok önemlidir diye ekliyor John. GODTHÅB TRANSPORTSERVICE İN filosu tamamen Volvo lardan oluşuyor. Volvo kamyonlar kendilerini kanıtlamış. Soğuk kış aylarında yoğun kar yağışının herkesi etkilemesine rağmen onlar zorluklara dayanıklı ve üstlendikleri birçok zor işi başarıyorlar. Örneğin, bir yıl önce Godthåb Transportservice ten şehre iki büyük baca dikmesi istenmiş. Dünyanın başka bir yerinde olsa bu iş için özel bir vinç kullanılırdı, ancak Grönland da böyle birşey olmadığından Godthåb Transportservice bacaları bir çelik halat ve makara düzeneği yardımıyla dikmek zorunda kalmış. Aynı şekilde şehrin nakliye firmaları kış gelip birkaç gün içinde yoğun kar yağışı olduğunda işlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. Şehirdeki herkes tarafından takdir edilmiş, aynı zamanda Grönland Havayolları nın bir teşekkür mektubu ile onurlandırmış bir başarıları var. Bu mektup çerçevelenerek John Thomsen nin bürosunda duvara asılmış. Üzerinde şunlar yazılı: Grönland Havayolları havaalanı pistlerindeki karı hemen temizlemeye yönelik olumlu yaklaşımınıza teşekkür eder Minnettarlığımızın bir göstergesi olarak tüm çalışanlarınız için gelecek yaz fiyorda helikopterle bir balık tutma gezisi organize etmek istiyoruz. Bu etkinlik birkaç yıl önce yapılmış. Sürücüler, tüm olta takımlarını alarak çıktıkları, helikopterlerle fiyordlara yapılan bu geziyi hala anlata anlata bitiremiyorlar. Çünkü başkente modern kamyonlara biniyor olsalar bile bir nesil önce Grönlandlılar kayaklarda kürek çekiyorlar ve küçük sahil köylerinde bugün >> Nuuk ta halen bir inşaat patlaması var ve yeni yollar çoğunlukla inşa halinde. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

16 GRÖNLAND Sürücü Hans Christian Nielsen Nuuk taki atık alanına boş bir yağ tankını taşıyor. 35 yıldır kamyon sürücüsü. Sürücü ehliyetini saat 12 de almış ve aynı gün saat 13 te işini bulmuş. GRÖNLAND DENİZİ GRÖNLAND BAFFIN KÖRFEZİ KUTUP DAİRESİ NUUK DANİMARKA BOĞAZI LABRADOR DENİZİ Godthåb Transportservice in Nuuk taki kişilik nüfusun tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere 22 den fazla kamyon çalıştırıyor. >> bile önemli bir ulaşım vasıtası olan köpekli kızaklarla dolaşıyorlardı. Avcılık, balıkçılık ve muhteşem doğa Grönlandlıların günlük yaşamında önemli bir rol oynar. Christian Nielsen yağ tankını kamyonuna yüklemiş olarak atık alanına giderken denizin tabak gibi dümdüz olduğunu ve gökte hiç bulut olmadığını görünce iç çekiyor. Maalesef teknemi sattım, yoksa günlük işleri en kısa sürede bitirip hemen denize inmek, foklarla ve balinaları aramak için sabırsızlanıyor olurdum diyor. İşin rahatlığı bazen büroda da gözlenebilir. John Thomsen, sabahları bürosunda iş başı yaptığında bazı sürücülerin işe gelmediklerini görüyor. Bazısı uyuyakalabilir veya diğeri doğrudan yelken kullanmaya veya balığa gitmiş olabilir. Bununla birlikte, biz küçük bir toplumuz ve birbirimizin özel yaşamına saygı gösteririz. Godthåb Transportservice A/S bilgileri Şirket, 2007 Ocak ayında vefat edene kadar direktör olarak çalışan Dane Svend Junge tarafından kurulmuş. Bugün şirketin üç ortağı var. Direktör: Niels Pedersen Kamyon sayısı: Çoğu Volvo FH ve FM olmak üzere 22 adet. Çalışan sayısı: 25 Nakliye işleri: Konteyner, taş ve çakıl, yiyecek ve içecek, inşaat malzemesi, tekneler ve bir keresinde doldurulmuş kutup ayısı. Bir gün işe gelmediler diye insanları işten çıkarmaya gerek yok. İşler burada böyle diyor. ÖTE YANDAN PERSONELİN bu rahat davranış şekli Godthåb Transportservice in verimini olumsuz etkilemiyor. Şirketin işleri şimdi her zamankinden daha yoğun. Yeni kredi olanakları sayesinde özel inşaat şirketleri şehirde daha etkin çalışıyorlar. Bu da Nuuk taki nakliye şirketlerini direkt olarak etkiliyor. Şu anda inşaatta tam anlamıyla bir patlama yaşıyoruz. Şehirdeki gelişmenin önümüzdeki 5 ila 10 yıl süreceğini tahmin ediyoruz. Nakliye pazarında yeni rakiplerimiz var, ancak bu bizim yararımıza çünkü artık daha dikkatli çalışmamız gerekecek diye sözlerini tamamlıyor direktör Niels Pedersen. Dünyanın geri kalan kısmı Grönland ın dünyanın kenarında olduğunu düşünse bile ülkenin başkentinde epey optimizm ve gelişme var. Yüzme havuzları, büyük bir kültür merkezi ve yeni yerleşme projeleri son yıllarda inşa edilmiş. Gelecek yıl yeni bir liman ile yeni bir havaalanı pisti Godthåb Transportservice in yardımı ile inşa edilerek dünyanın en büyük adasını daha da yakın kılacak. 16 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

17 Gelecek Ufuktan ötesine bakan kamyon Yaklaşılmakta olan bir yokuştan haberdar olan ve aktarma organlarını buna göre hazırlayan bir kamyon düşünün. Veya sürücüyü uyararak keskin dönüşlerden ve kavşaklardan önce yavaşlayan bir kamyon. Bu sistemlerin tümüne e-ufuk deniyor. E-UFUK harita veritabanına bağlı sistemler için müşterek bir terimdir. Volvo Kamyon, GPS sayesinde arazi ve eğimler hakkındaki detaylı bilgiler yardımı ile ileri düzeyde seyahat planlaması sistemi sunmayı planlamaktadır. Örneğin bu sistem kamyona yaklaşan bir yokuş hakkında bilgi verebilecektir. Aktarma organları otomatik olarak hazırlanacak ve buraya çıkış en verimli ve ekonomik şekilde gerçekleşecektir. Hatta keskin virajlar ve ilerideki yol kavşakları bile sürücüye bildirilerek kamyonu uygun sürate ayarlaması sağlanacaktır. Volvo Kamyon Ürün ve Trafik Güvenliği Müdürü Lars-Göran Löwenadler Bu sisteme ilişkin teknoloji bugünden hazır, ancak bunu kamyonlarımıza entegre etmek için topoğrafya bilgileri içeren gerçekten yüksek çözünürlükte haritalara ihtiyacımız var diyor. LÖWENADLER BURADA eğimleri yüzde 0,1 çözünürlükte bir hassasiyetle gösteren haritalardan bahsediyor. Ancak bu kadar detaylı ayrıntılara sahip haritalar henüz bulunmamaktadır. İlk önce piyasaya talimat ve uyarı veren bağımsız sistemler çıkabilir ancak bunlar henüz deneme aşamasında diye açıklayan Lars-Göran Löwenadler beş yıl içinde e-ufuk sisteminin Volvo kamyonlarda sunulabileceğini ekliyor. Löwenadler, Volvo Kamyon un gelecek güvenlik sistemlerinden bahsettikten sonra günümüzde kullanılanlara dikkat çekiyor. Mükemmel güvenlik özelliklerimiz var. Bugün bahsettiğimiz şey yeni bir teknik sistemi sunmaktan ziyade mevcut olanları müşterilerimizin kullanmasını sağlamaktır. ACC uyarlanabilir hız sabitleyici, EBS disk frenler ve LKS sürüş destek sistemi ve ESP fren stabilizasyonu mevcut en önemli güvenlik sistemlerimizden bazıları. Bu sistemleri büyük miktarlarda piyasaya sürdükten sonra yol şartlarıyla ilgili bilgileri kullanmaya başlayacağız diye sözlerini tamamlıyor Lars-Göran Löwenadler. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

18 OTOYOLLAR Otoyollar hakkında bilmedikleriniz Otoyollar hergün milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Peki sizin kullandığınız otoyollar hakkında ne kadar bilginiz var? Volvo Kamyon Magazin altı ülkeyi ziyaret ederek Avrupa otoyolları hakkında aklınıza gelemeyecek soruları sordu. ALMANYA Berlin dünyadaki ilk otoyolun yapıldığı yer olarak kabul edilir, AVUS (Automobil- Verkehrsund Übungs-Straße). Birinci Dünya Savaşı ndan sonra 1921 de tamamlanmış ve 1998 e kadar bir otoyol ve yarış pisti olarak kullanılmıştır. Bu yol, karşıdan 18 VOLVO KAMYON MAGAZİN # gelen trafikle karşılaşma riski yaratmayan paralel ve ayrı şeritler sayesinde geleceğin otoyolları için standart oluşturan dünyanın ilk otoyoludur. Birkaç yıl sonra, AVUS diğer otoyollara bağlandı. Bugün için Berlin in en önemli hızlı yollarından biridir ve E51 in bir bölümüdür. Dahası, James Bond sansasyonel Octopussy filminde AVUS ta araba kullanmıştır! POLONYA Son zamanlara kadar Polonya nın otoyolları pek yüksek standartta değildi. Bunun sebebi Polonya nın İkinci Dünya Savaşı nda tamamen veya kısmen tahrip olan bu otoyolları yenileyecek mali gücünün olmamasıydı. Bu otoyol harabeleri sadece yerli ve yabancı meraklılar için tarihi birer anıt olarak saklandı. Bugün Avrupa nın en büyük otoyol inşaat projeleri Polonya da sürmektedir. İhmal edilen bütün otoyollar mükemmel duruma gelecek şekilde yenileniyor. FRANSA Fransa da otoyol genişletme programı geç başlamasına rağmen yaklaşık kilometrelik karayolu ağının kilometresi otoyoldur. İlk bölümler Paris civarındadır ve Paris - Lyon - Marsilya arasındaki Autoroute du Soleil, Güneş Otoyolu 1970 te açılmıştır. Öte yandan alınan yol geçiş ücretleri, krediler ve AB bağışları ile otoyol ağı öylesine hızlı gelişmektedir ki birkaç yıl içinde ülkedeki otoyol uzunluğu bakımından Fransa muhtemelen

19 Almanya yı geçecektir. Bugün Paris yakınındaki A4, günde yaklaşık adet araç ile Avrupa da trafiği en yoğun olan otoyol olarak kabul edilmektedir. İSVEÇ İsveç diğer Avrupa ülkelerine nazaran otoyollara geçişte geç kalmıştır. Malmö yü İsveç in en güneyindeki Lund a bağlayan ülkedeki ilk otoyol 1953 te açılmıştır ve bugün E22 nin bir bölümüdür. İlk önce, 1940 larda Almanya da genel olarak uygulandığı gibi beton yüzeyli olarak inşa edilmiştir. Eğer köprüler incelenirse bunların modern İsveç otoyollarına göre biraz eski moda görünümde oldukları görülür. Dahası bu ilk otoyol bugünkilere nazaran daha düz hatlı olarak yapılmıştır. Uzun yıllar İsveç dilinde otoyol sözcüğü yoktu. İtalyan deyimi olan autostrada sözcüğü bu ilk otoyolun yapıldığı yer olan Güney İsveç te halen sıkça kullanılmaktadır. İTALYA Almanya ile birlikte İtalya otoyolların önemini kavrayan ilk ülkedir. İlk otoyol Milano ve Como arasında 1923 te açılmış ve 1920 ile 1940 arasında kilometrelik rekor uzunlukta otoyol inşaatı tamamlanmıştır. İtalyan otoyolları sadece büyük şehirleri birbirine bağlamaz, ülkenin önemli bölgelerine uzanan uzun otoyol ağı sayesinde İtalya bu konuda büyük farklılık göstermektedir. Bugün için İtalya Avrupa nın en iyi otoyollarına sahiptir. Messina Boğazı üzerinden Sicilya ile ana karayı birbirine bağlama planları da yapılmaktadır. Ancak bu köprünün inşa planı belirsiz bir süre ile ertelenmiştir. BÜYÜK BRİTANYA Britanya nın Londra ve Birmingham arasındaki 115 kilometrelik ilk otoyolu 2 Nisan 1959 da açılmıştır. Ancak bu otoyol üzerinde seyahat pek de sorunsuz olmamıştır: ilk yarım saatte ortalama sürat 130 km/saatti ve bu zorlanma yüzünden 100 den fazla otomobil bozulmuştur! Bugün için Britanya daki karayolu ağı oldukça kapsamlıdır. Otoyollar hemen hemen bütün büyük şehirlere ulaşır ve standartları çok yüksektir. Britanya da ve özellikle Londra çevresinde Avrupa nın en yoğun otoyol trafiği bulunur. Londra etrafındaki M25, dünyadaki en uzun çevre yoludur. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

20 ÇEVRE KORUMA Volvo dan çevre yararına 12 çalışma Küresel iklim geleceğe ait bir konu değil şu anda yaşanan bir sorundur. Bundan dolayı Volvo Kamyon çevre konusunu farklı yönleriyle ele alan yoğun bir çalışma içindedir. Burada teknik çözümlerden tiyatroya kadar 12 örnek okuyacaksınız. 1TURBOŞARJ BİR KLASİK 50 yıl önce Volvo Kamyon ilk turboşarjı sundu. Böylece aynı boyuttaki bir motordan daha fazla güç ve daha verimli yanma elde edilmesi mümkün oldu. 2 %90 GERİ DÖNÜŞÜM Volvo kamyonlar kolayca parçalara ayrılabilirler. Kullanım süreleri sona erdiğinde geri dönüşüm veya hurdaya ayrılmaları sorun olmaz. Zamanla kabin ve şasideki daha çok parça yüzde 100 renk emdirilmiş geri dönüşebilen parçalardan yapılmakta ve boyanmış sac veya plastik parçalara göre çevreye daha az zarar vermektedir. Bir Volvo kamyondaki tüm malzemelerin yüzde 90 ı tekrar kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir. Yeni bir kamyonun yaklaşık yüzde 33 ü geri dönüştürülmüş malzemeden üretilir. 3 PRESTİJLİ ÇEVRE ÖDÜLÜ 1988 de AB Volvo çevresel korumaya yönelik araştırma ve geliştirmeye dikkat çekmek ve desteklemek için toplam 1,5 milyon İsveç Kronu tutarında bir ödül vermeye başladı. Bugün bu ödül dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden biri. Yıllar içinde birçok uluslararası değerli bilim adamı ve uzman bu ödülü almaya hak kazandı. Son yıllarda bu ödül insan faaliyetinin okyanus çevresini nasıl etkilediği yönündeki araştırmaya, biolojik çeşitliliğin korunması projelerine ve şehirlerde daha çevreci yaşam koşullarının sürdürülmesi ile ilgili kampanyalara verildi. 4 MELEZDE BİRİNCİ İlk melez ağır vasıta üreticisi olan Volvo Kamyon, bu sayede yakıt tüketimini yüzde 35 e kadar düşüren elektrik ve dizel güç bileşimini sunmuştur. Dizel ile çalışan bir kamyonda şehir içindeki toplam maliyetin üçte birini yakıt bedeli oluşturur. Melez kamyon daha düşük atık gaz ve düşük gürültü düzeyiyle çalıştığından zarar görmüş şehir doğasına mükemmel bir nefes alma imkanı sunar. Birkaç yıl içinde şehirlerde bu genel bir 5 ENERJİ TUTUMLU FABRİKALAR Volvo kamyonun fabrikalarında kamyon başına enerji kullanımı 2001 ve 2005 arasında yüzde 30 düştü. Hedef 2003 ten 2008 e kadarki süre içinde bunu kamyon başına yüzde 24 daha düşürmek. görünüm olacak. diye Volvo Kamyon Çevre Direktörü Lars Mårtensson belirtiyor. Elektrik motoru ilk harekette ve 20 km/saat sürate kadar kullanılıyor, daha yüksek süratlerde dizel motor devreye giriyor. Kamyon durup teslimat yaparken, kuyrukta veya trafik ışıklarında beklerken elektrik motoru otomatik olarak tekrar devreye giriyor. Dizel motor yenilenebilen bio-yakıt ile çalıştırılabilir ve fren esnasında yaratılan enerji aküleri şarj etmede ve elektriği depolamada kullanılabilir. 6 LÜTFEN CO2 SİZ! 2008 sonundan önce Volvo Kamyon nun ana fabrikaları karbondioksitten arınmış olacaklar. Bunun anlamı fosil karbondioksit atıklarının sıfıra inmesi ve fabrikanın elektrik ile ısıtılması sayesinde sera etkisine hiçbir olumsuz katkıda bulunulmamasıdır. Rüzgar enerjisinin, hidrolik gücün ve bio-yakıtların yardımı ile Volvo Kamyon karbondioksitten arınmış fabrikalara sahip ilk üretici olacaktır. Bunların ilki 2007 Eylül ayında tamamen karbondioksitten arınmış olarak çalışmaya başlayan Belçika daki Gent fabrikasıdır. 20 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız,

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız, editör lkler Özeldir Değerli Okuyucularımız, Her şeyin ilki çok özeldir, değil mi? İlk arkadaşlar, okuldaki ilk gün, ilk aşk, fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmekten koparılan ilk köşe. İş makinaları

Detaylı

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat sayfa 1 7/20/08 12:43 AM Page 1 Bulgaristan a uluslararas alanda ilk tepki! ulgarlar n 28 Haziran itibariyle uygulad kanunsuz geçifl ücreti uygulamas, stanbul da B 9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz

Detaylı

Biliflimle bilinçleniyoruz

Biliflimle bilinçleniyoruz editör Biliflimle bilinçleniyoruz Belki farkında değiliz ama tarihin en önemli dönüm noktalarından birisinde yaşıyoruz. Bir taşı cilalamayı başarmak yeni bir çağı başlatmış ise, internet de kesinlikle

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Lojistikteki hızımızı pistlere de taşıyoruz

Lojistikteki hızımızı pistlere de taşıyoruz İş ortaklarımız için ayrı çözüm yolları üretebilen bir yapıya sahibiz. Ara vermeden gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile sağlıklı büyüyoruz. Sürdürülebilir lojistik ve çevreci yaklaşımımızı yaptığımız her

Detaylı

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi.

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi. 1_Layout 1 16.09.2011 16:23 Page 1 OTOBÜS YOLCU EKREM ÖZCAN DAN TEMSA YA VEDA TURKCELL E MERHABA EYLÜL 2011 SAYI: 39 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Temsa Global A.Ş de 6 yılı aşkın süredir pazarlama

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu Coca-Cola çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008 ÇER K CEO Mesaj 01 Alkolsüz çecekler Pazar 03 Rapor hakk nda 04 CC TÜRK YE'DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMI Gerçeklefltirdiklerimiz

Detaylı

S17 S27 S35 S40 S68-70. DOĞAN TANKER Doğan Tanker Teslimat Sonuçlarıyla Çıta Atladı. ÖZ GÖZDE Öz Gözde Heavy Team

S17 S27 S35 S40 S68-70. DOĞAN TANKER Doğan Tanker Teslimat Sonuçlarıyla Çıta Atladı. ÖZ GÖZDE Öz Gözde Heavy Team Yayın Sahibi HIZ MEDYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burhan FIRAT burhan.firat@radusdergisi.com Genel Yayın Koordinatörü S. Göktan GÜÇLÜ goktan.guclu@radusdergisi.com Reklam Koordinatörü Metin ÜNAL metin.unal@radusdergisi.com

Detaylı

SULTAN MEGA VIP İLE ÜSTÜN KONFOR

SULTAN MEGA VIP İLE ÜSTÜN KONFOR Sayı: 54 Otokar ın ücretsiz dergisidir. Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül: Pazardaki liderliğimizi sürdüreceğiz... Otokar dan İSTAB a destek DİJİTAL DÜNYA Sosyal medyanın ABC si TARİHE YOLCULUK Dünden

Detaylı

TASIMACILAR. TÜRKİYE NAKLİYECİLER DERNEğİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL ÖZÇELİK: İCRA KURULU NU ETKİSİZLEŞTİRDİLER

TASIMACILAR. TÜRKİYE NAKLİYECİLER DERNEğİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL ÖZÇELİK: İCRA KURULU NU ETKİSİZLEŞTİRDİLER 1 okt ilan_layout 1 09.09.2012 04:01 Page 1 LOJ ST K SAYI: 72 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com TÜRKİYE NAKLİYECİLER DERNEğİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL ÖZÇELİK: AMBARLAR ESNAFININ 7 EYLÜL İTİBARİYLE

Detaylı

TOFED kimsenin mal de il

TOFED kimsenin mal de il -sayfa 1 11/13/08 4:38 PM Page 1 CMYK Mercedes te bayi sanc s Tarife yüzünden zam yapam yoruz Sat fl sonras hizmetler le ilgili aksakl klar n dile getirildi i toplant y izleyen Ali Osman Ulusoy da bu konuda

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Güvenlikte Maşallah Faktörü

Detaylı

IAA DA SCANIA RÜZGARI YOL TUTKUSU SCANIA. TUTKUNLARI Demiran Nakliyat Uşak Gül Nakliyat Bektaş Demir Çelik SCANIA

IAA DA SCANIA RÜZGARI YOL TUTKUSU SCANIA. TUTKUNLARI Demiran Nakliyat Uşak Gül Nakliyat Bektaş Demir Çelik SCANIA İŞ DÜNYASI ARAÇLAR HABERLER N O 01/2015 WWW.SCANIA.COM.TR #3 YOL TUTKUSU IAA DA SCANIA RÜZGARI SCANIA TUTKUNLARI Demiran Nakliyat Uşak Gül Nakliyat Bektaş Demir Çelik Güncelleme AKSLAR VİTES YÜKSELTİYOR

Detaylı

Halkçı nefes alacak. ayarlamaya gitti. Uygulama, okulların tatile. girmesinden sonra yürürlüğe girecek.

Halkçı nefes alacak. ayarlamaya gitti. Uygulama, okulların tatile. girmesinden sonra yürürlüğe girecek. TT.1:Layout 1 30.05.2014 17:33 Page 1 Halkçı nefes alacak UKOME Son noktayı koydu! İSTAB, İTO, İSAROD, İSDER İstanbulʼda Plaka Tahditi konusundaki baskılarını sürdüredursun, UKOME son açıklamasında; Plaka

Detaylı

Dünyayı değiştirecek on haber. En azından kamyoncular için.

Dünyayı değiştirecek on haber. En azından kamyoncular için. Karşınızda VolvO yeni FH SERİSİ EN ÇARPICI ON HABER 1. TASARIM 2. YOL TUTUŞ 3. YAKIT 4. ÇALIŞMA ORTAMI 5. YAŞAM ALANI 6. KONAKLAMA 7. GÜVE N LİK 8. EMNİYET 9. YÜKLEME 10. İŞLETİ M SÜRESİ Rakipsiz test

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh serisi. volvo fh ve volvo fh16 ürün kılavuzu

Volvo Trucks. Driving Progress. volvo fh serisi. volvo fh ve volvo fh16 ürün kılavuzu Volvo Trucks. Driving Progress volvo fh serisi volvo fh ve volvo fh16 ürün kılavuzu Geleceğin kamyonu şimdi daha da fütüristik. Aslında, zaten başarılı olmuş bir konsepti değiştirmemek gerektiğini söylerler.

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor

Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor EDİTÖR Türkiye nin sektördeki cazibesi artıyor 2008 de başlayan ve etkileri gelişmiş ülkelerde az veya çok hala süren ekonomik kriz, dünya ekonomisindeki birçok ezberi bozdu. Gelişmiş ülkelerin küresel

Detaylı

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2013. Trendleri yeni yaşam belirliyor

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2013. Trendleri yeni yaşam belirliyor 1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 42 Trendleri yeni yaşam belirliyor sunuş 01 Yeni hayat a yön veren bir başarı hikayesi Değişim, hayatın bir parçası

Detaylı

San Sebastian HOROZ DAHİLİ KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA DA LİDER RÜŞTÜ REÇBER: ZORU KOLAYLAŞTIRAN ADAMDIR KALECİ GEÇMİŞİN SIRRI ZEUGMA

San Sebastian HOROZ DAHİLİ KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA DA LİDER RÜŞTÜ REÇBER: ZORU KOLAYLAŞTIRAN ADAMDIR KALECİ GEÇMİŞİN SIRRI ZEUGMA HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 3 NİSAN 2012 SAYI 10 Cantabria Denizi nin uyuyan deniz kızı: San Sebastian HOROZ DAHİLİ KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA DA LİDER RÜŞTÜ REÇBER: ZORU KOLAYLAŞTIRAN ADAMDIR

Detaylı

SAHTECİLİĞE GERÇEK ÇÖZÜM

SAHTECİLİĞE GERÇEK ÇÖZÜM NİSAN 2015 yıl: 5 sayı: 23 Treyler Sanayicileri Derneği yayın organıdır / 2 ayda bir yayınlanır SAHTECİLİĞE GERÇEK ÇÖZÜM Sahtecilik yapan firmaların TİP Onay Belgesi iptal edilmeye başlandı TREDER OLAĞAN

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Ekonomik Canlılık ve Tüketici

Detaylı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı

Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2013 Yılı 1. Çeyrek Sonuçları Açıklandı TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 SAYI: 69 "Operasyonel ve günlük kiralama firmaları için değer yaratmayı sürdüreceğiz" Ali Haydar BOZKURT Toyota Türkiye Pazarlama ve

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Sektörün bilinçli operatör/şoför arayışı

Sektörün bilinçli operatör/şoför arayışı editör Sektörün bilinçli operatör/şoför arayışı Yapılan araştırmalara göre Türkiye de yaklaşık 700 bin adet kamyon ile birlikte 300 bine yakın hafriyat, inşaat ve istifleme makinesi çalışıyor. Bu da toplam

Detaylı

SAYI 4 - YIL 2-2014 EYLÜL AKTÜEL NEDEN İLE TÜM TÜRKİYE DE YENİ NESİL PLYWOOD

SAYI 4 - YIL 2-2014 EYLÜL AKTÜEL NEDEN İLE TÜM TÜRKİYE DE YENİ NESİL PLYWOOD SAYI 4 - YIL 2-2014 EYLÜL AKTÜEL YERE SAGLAM BASIYOR BALCIOĞLU EGGER İLE TÜM TÜRKİYE DE NEDEN BALKO SVEZA DECK YENİ NESİL PLYWOOD? EYLÜL 2014 PERSPEKTİF 1 PERSPEKTİF Rekabetin Bugünü Değerli Okuyucularımız,

Detaylı

Kiralama uzmanlaşmaya destek sağlıyor

Kiralama uzmanlaşmaya destek sağlıyor EDİTÖR Kiralama uzmanlaşmaya destek sağlıyor Bilgi ve teknolojinin hâkim olduğu, globalleşme ile fiziksek sınırların kalktığı yeni dünya düzeninde uzmanlaşma artık bir zorunluluk haline geldi. Bu durum

Detaylı

BİR SONRAKİ İHALEDE SEFERE

BİR SONRAKİ İHALEDE SEFERE 1_Layout 1 21.12.2011 22:04 Page 1 OTOBÜS YOLCU ARALIK 2011 SAYI: 42 F YATI: 50 KURUŞ SAFKAR IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ, NURİ ÜNVER Ticari araç ve raylı sistem klimaları, frigorifik soğutucuları üretimi ve ihracatı

Detaylı