4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin Belirlenmesi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin Belirlenmesi *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. DOI: /estp Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin Belirlenmesi * Özlem ÇELEBİOĞLU MORKOÇ a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ebru AKTAN ACAR b Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öz Bu araştırmada sosyoekonomik açıdan risk altında bulunan ailelerin 4-5 yaş grubu (48-60 ay) çocuklarına yönelik olarak hazırlanmış Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı nın, programa katılan çocukların gelişim alanları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın deseni, deneysel araştırma modellerinden biri olan ön test son test kontrol gruplu deneme modelidir. Araştırmanın evrenini, öğretim yılında Çanakkale ili Kepez Beldesi nde oturan 2006 doğumlu çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı nda öğrenim gören 14, Kepez Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Sınıfı nda öğrenim gören 14 olmak üzere, toplam 28 çocuktan oluşmaktadır. Gruplar, Çocuk ve Aile Tanıma Anketi, Raven Progresif Matrix Test, Denver II, Aylık Çocuklar İçin Gelişim Değerlendirme Gözlem Formu ön test sonuçları dikkate alınarak eşitlenmiş ve verilerin çözümlenmesinde non-parametrik teknikler kullanılmıştır. Deney grubunda, birinci araştırmacı tarafından 13 hafta boyunca, haftada 4 yarım gün Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı; kontrol grubunda ise MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, geleneksel yöntemlerle uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı nın çocukların genel gelişim düzeylerini, bilişsel ve psikomotor gelişimlerini, öz bakım becerilerini desteklemekte etkili, dil ve kişisel-sosyal gelişimlerini desteklemede ise kısmen etkili olduğu ortaya konmuştur. Hazırlanan Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı nın geliştirilerek alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocukların eğitiminde alternatif bir model olarak kullanılması ve yaygınlaştırılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı, Dezavantajlı Çocuklar, Erken Çocukluk Eğitimi, Erken Müdahale Programları, Risk Altındaki Çocuklar. 0-6 yaşı kapsayan, hayatın temelini oluşturan erken çocukluk eğitimi insan gelişiminin başlangıç noktası ve çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Bu yıllarda çocuğun daha sonraki gelişimini etkileyen öğrenme ve davranış örüntülerinin temelleri atılmaktadır. Dil becerileri ile zihinsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerin kazanılması bu kritik dönemde gerçekleşmektedir. Bu yüzden çocuğun bu dönemde yeterli beslenmesi ve etkileşimde bulunabildiği, onun gelişimini destekleyen bir ortamda bulunması çok önemlidir. * Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen (Proje No: 2010/107) 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Hazırlanan Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin Belirlenmesi: Çanakkale İli Örneği adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. a b Özlem ÇELEBİOĞLU MORKOÇ Okul öncesi eğitimi alanında araştırma görevlisidir. İletişim: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Anafartalar Yerleşkesi, 17100, Çanakkale. Elektronik posta: Sorumlu Yazar: Dr. Ebru AKTAN ACAR Okul öncesi eğitimi alanında doçenttir. Çalışma alanları arasında okul öncesi eğitimde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları, erken çocukluk eğitimi modelleri, barış eğitimi ve farklılıklara saygı gibi temalar yer almaktadır. İletişim: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Anafartalar Yerleşkesi, 17100, Çanakkale. Elektronik posta:

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Erken çocukluk dönemindeki çocukların erken çocukluk eğitimi ve bakımı almaları gelişimleri açısından çok önemli olmanın yanı sıra temel insan hakkıdır. Ancak çocukların hepsi aynı şartlarda dünyaya gelmemektedir. Bazıları sağlıksız doğmakta, bazıları yeterli sağlık hizmetinden yararlanamamakta ya da yeterli beslenme şartlarına sahip olamamakta, bazıları bir aileye bile sahip değilken bazıları da yetersizliklerle/engellerle doğarak savunmaz hâlde dünyaya gözlerini açmaktadır. Erken müdahale de işte bu noktada çocukları ve ailelerini geliştirici bir misyon edinmektedir. Elverişsiz bir durum geliştirme riski olan ya da olduğu tespit edilen, gelişimini etkileyen özel bir ihtiyacı olan okul çağındaki ya da daha küçük çocukların belirlenerek bu durumlarını önleyici çalışmalar yapılması, Erken Müdahale olarak tanımlanmaktadır. Erken müdahale programları, çocuğu yapılandırılmış deneyimlerle doğrudan, çocuğa ilgi gösteren çevreyi geliştirerek de dolaylı şekilde etkileyerek çocukların gelişimlerini destekler ve fiziksel, bilişsel, duygusal sınırlılıklar ve kaynak sınırlılıklarının etkilerini en aza indirmeyi amaçlar (Erdiller, 2010; Karoly, Kilburn ve Cannon, 2005). Bu programlar bir sorunu çözümlemekten daha ziyade çocuğa, aileye ve dolayısıyla topluma, sosyal ve ekonomik yönden uzun vadede yararlı olmaya odaklanmış uygulamalardır. Her yıl dünyaya gelen bebeklerin 1/5 i gelişim geriliği riski taşımaktadır. Bu bebeklerin 1/4 ü 5 yaşında önemli gelişimsel gecikmelerle karşı karşıya kalmakta, %20-30 u ise uyaran eksikliği gibi sosyal ya da ailesel nedenlerle özel eğitim servislerinden yararlanmaktadır (Haber, 1991 den akt., Derrington, Shapiro ve Smith, 1999). Ülkemizde ise her yıl yaklaşık olarak 1,5 milyon bebek dünyaya gelmektedir (Sola ve Diken, 2008; TÜİK, 2010). Bu bebeklerin %3,7 sinin gelişim ile ilgili bir problemi olduğu ve %10 unun düşük doğum ağırlığı ve benzeri nedenlerle gelişim geriliği riski taşıdığı saptanmıştır (Yeşinel, 2006). Düşük doğum ağırlığı, prematüre olma, yoksulluk ve benzeri biyolojik ve/veya çevresel nedenlerle gelişim açısından oldukça önemli ve kritik olan bu yıllardan yeterince faydalanamayan çocuklar bilişsel, dil, sosyal, motor gelişimleri ile öz bakım, iletişim, okula uyum becerilerinde akranlarına göre yetersizlikler gösterebilmektedirler (Bruder, 2010; Reynolds, Mann, Miedel ve Smokowski, 1997). Araştırmalar, bazı çocukların normal gelişim gösterirken bazı çocukların neden davranışsal ve gelişimsel problemlerinin olduğu üzerinde yoğunlaşmakta ve çocuğun erken yaşlardaki tecrübeleri ile gelecekteki bilişsel ve davranışsal gelişimi arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Çocuğun erken yaştaki tecrübeleri ise yoksulluk, ebeveynlerin eğitim düzeyi, tek ebeveynlik, ebeveynlik stilleri, ev ortamı, beslenme ve sağlık koşulları ile aile ve yakın çevredeki şiddetten etkilenmektedir (Illig, 1998). Çocukların yetersiz oldukları alanlar ise çoğunlukla ilköğretimden yararlanmaya başladıklarında akademik başarısızlık şeklinde kendini göstermektedir. Ancak gelişimsel yetersizlik ortaya çıktıktan sonra değil, erken müdahale programlarının önleyicilik ilkesinden yola çıkılarak özellikle erken dönemde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Erdiller, 2010). Yoksulluk ve diğer çevresel faktörler dolayısıyla gelişimsel açıdan risk altında bulunan çocukların desteklenmelerini amaçlayan erken müdahale programları, genel olarak iki temel düşünceye dayanmaktadır. Birincisi psikolojik açıdan ilk deneyim, sonraki yetenekler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğumdan 3 yaşa kadar olan dönem, gelişmede kritik dönemdir ve yaygın olarak kabul edildiği üzere, zekâ sabit olmayıp daha çok yumuşak veya esnektir. Ancak çocuklar için gerekli olan uyaranlar sağlanmadığında, ulaşmaları beklenen potansiyel gelişimlerine ulaşamamaktadırlar. İkincisi ise yoksul anneler, çocuklarının bilişsel ve dil gelişimini uyarmada, modellemede ve desteklemede dolayısıyla da çocuklarını okula hazırlamada yetersiz kalmaktadırlar (Diefendorf ve Goode, 2005; Halperen, 2009). Sosyoekonomik düzey genellikle aile bireylerinin eğitim düzeylerinin, gelirlerinin ve mesleklerinin kombinasyonuyla belirlenmekte ve düşük sosyoekonomik düzey, düşük eğitim düzeyi, yoksulluk, düşük sağlık düzeyi gibi etmenleri gündeme getirmektedir. Yapılan araştırmalar çocukların ilk beş yılki tecrübelerinin gelecekteki bilişsel, davranışsal, eğitimsel ve ekonomik durumlarını belirlemede önemli olduğunu, yoksulluk içinde ve/veya stresli ortamlarda büyüyen çocukların bilişsel, entelektüel ve davranışsal gelişimlerinde gecikmelerin olabileceğini ortaya koymaktadır. Stresli ortamların kaynağı ise evde ve mahallede var olan şiddet, yoksulluk, uyuşturucu ve alkol kullanımı ve/veya ruhsal bozuklukları olan ebeveynlerdir. Ayrıca erken dönemde maruz kalınan bu durumlar uzun vadede ele alındığında çocukların okul tamamlama, işsizlik, genç hamilelik ve doğum yapma, madde bağımlılığı ve suç içeren davranışlar sergileme oranlarını da etkilemektedir (Illig, 1998). Araştırmalar ayrıca sosyoekonomik düzey ile evdeki öğrenme ortamı, akademik beceriler ve stres düzeyi arasında (Foster, Shim, Mccarthy, Franze ve Lambert, 2005); ev ortamı ve kurum merkezli eğitimin 1836

3 ÇELEBİOĞLU MORKOÇ, AKTAN ACAR / 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin... kalitesi ile çocuğun dil ve okuryazarlık becerileri arasında (Pinto, Pessenha ve Aguiar, 2013); ailenin geliri ve sosyodemografik özellikleri (etnik köken, annenin istihdamı, aile yapısı, ebeveynlerin eğitim düzeyleri vb.) ile çocukların 3 ve 4 yaşta erken eğitim programlarına katılım oranları arasında (Bainbridge, Meyers, Tanaka ve Waldfogel, 2005); sosyoekonomik düzey ile ailenin çocuğa sağladığı kaynaklar arasında (Aikens ve Barbarin, 2008) anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye nüfus bakımından Avrupa nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biridir yılı itibariyle toplam nüfusun %10,12 si 5 yaş ve altındadır. Bu çocukların yaklaşık %63 ü kentte, %37 si ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Ayrıca 2008 yılı verilerine göre de 0-19 yaş arasındaki yoksul çocukların %28,8 i okul öncesi çağa denk gelen 0-5 yaş arasındadır (UNICEF, 2013). Ancak eğitim-öğretim yılında okul öncesi 5 yaş düzeyindeki çağ nüfusunun yalnızca %62 si okullaşmış; bu çocukların da sadece %48 i okul öncesi eğitime katılmış, %14 ü ise velilerinin isteğiyle ilkokula kaydolmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan düzenlemesi sonucunda ortaya çıkan bu durum geriye kalan %38 lik dilimin önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde okul öncesi eğitim almadan ilkokula başlayacağı anlamına gelmektedir (ERG ve AÇEV, 2013). Dezavantajlı gruptaki çocukların gelişimlerinin akranlarının gerisinde olduğu göz önüne alındığında, okul öncesi eğitimden yararlanmadan ilkokula başlayan çocuklarda bu fark daha da artacaktır. Erken çocukluk döneminde uygulanan müdahale programlarının hepsi çocukların ihtiyaçlarını gözetmektedir. Bu programlar ortak bir amacı paylaşmalarına rağmen çocuklara ve ailelere sunacakları hizmetlere göre ve her programın geliştirmeyi hedeflediği sonuçlara dayanan tasarıma göre farklılık göstermektedir. Bazı programlar yalnızca çocukları okula hazırlamak için eğitimsel hizmetler sağlarken bazıları doğumdan önce, hamile anneyi hedeflemekte; bazıları da ailenin bütünsel işlevi ile ilgilenerek çocuklara ve ailelerine birlikte hizmet sağlamaktadır (Karoly ve ark., 2005). Erken müdahale programlarının hedef kitlenin özelliklerine göre hazırlanması programın etkililiği açısından önem taşımaktadır. Müdahalenin hedef kitlesi belirlenirken tek ebeveynliğe, etnik kökene, sosyoekonomik düzeye, düşük eğitim düzeyine, madde bağımlılığına, annenin yaşına ya da diğer özelliklerine göre farklı türde aileler tespit edilebileceği gibi gelişimsel açıdan yüksek riske sahip (düşük IQ gibi), düşük doğum ağırlığı ile dünyaya gelmiş ya da gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklar da tespit edilebilir (Karoly ve ark., 2005; Ramey ve Ramey, 1992). Erken müdahale programları bu hedefler doğrultusunda; (a) kurum merkezli, (b) aile merkezli, (c) kurumaile-toplum merkezli ve (d) iki jenerasyonlu programlar olmak üzere genel olarak dört modelde gerçekleşmektedir. Kurum merkezli programlar daha yoğun geçen bir dönemi kapsarken ev ziyaretlerine dayalı programlar da uzun süreye yayılmaktadır. Dünyada ve Türkiye de uygulanan erken müdahale programlarının bazıları kurum merkezli olarak sadece çocukları hedef alırken bazıları da ebeveynleri hedef alarak ev merkezli olarak yürütülmektedir. Örneğin Head Start gibi kurum merkezli bir okul öncesi eğitimi programı yılın büyük bir kısmında, haftada beş gün ve günde dört ile sekiz saat arasında uygulanabilirken bir ev ziyareti programı ayda bir kez gerçekleştirilen bir ile iki saatlik veya buna yakın bir süredeki ziyareti mümkün kılabilir. Etkili bir erken müdahale programı çocuklara, aileye ve topluma önemli ekonomik ve sosyal faydalar sağlar. Bu olumlu etkilerin bir kısmı programın hemen bitiminden sonra, bir kısmı da ergenliğe ve yetişkinliğe geçişte ortaya çıkmaktadır. Erken müdahale programlarının kısa vadede etkilerini inceleyen araştırmalar müdahaleden yararlanan çocukların bilişsel, motor ve sosyal gelişimlerinin, iletişim becerilerinin, okula uyumlarının, okul olgunluklarının, IQ düzeylerinin erken müdahale programlarından yararlanmayan çocuklardan daha ileride olduğunu ortaya koymaktadır (Baker, Piotrkowski ve Brooks-Gunn, 1999; Erdiller, 2010; Karoly ve ark., 1998; Ramey ve Ramey, 1998; Wagner ve Clayton, 1999). Ayrıca ebeveynlerin çocuk gelişimi ile ilgili bilgilerinin, tutumlarının ve davranışlarının, ebeveyn-çocuk ilişkisinin geliştiğini ve olumsuz ebeveyn davranışları üzerinde etkili olduğu da belirlenmiştir (Rafe, 2006; Wagner ve Clayton, 1999). Erken müdahale programlarının uzun vadede etkilerini inceleyen araştırmalar ise programa katılan çocukların sınıf tekrarlama, suç işleme ve çocuk mahkemelerinde yargılanma oranlarının, özel eğitim kurumlarına yerleşme oranlarının ve özel eğitimde geçirdikleri sürenin, aileye sağlanan sosyal yardımın maliyetinin azaldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca akademik becerilerinin ve başarılarının, eğitim performanslarının ve vergi gelirlerinin arttığı; liseye devam etme ve üniversiteye gitme, bilgisayar, kredi kartı sahibi olma olasılıklarının daha yüksek olduğu; daha yüksek statülü işlerde çalıştıkları, ekonomik gelişimlerine katkı sağladığı da tespit edilmiştir (Diefendorf ve Goode, 2005; Illig, 1998; Kağıtçıbaşı, Sunar, Bekman ve Cemalcılar, 2005; Schweinhart, 2003). 1837

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ İstihdam oranlarını ve toplumsal refahı arttırmak için ebeveynleri çalışan ya da çeşitli sebeplerle bakım ihtiyacı bulunan bebekler ve küçük çocuklar için bakım hizmeti sağlayan programlarda da yüksek kalitede hizmet sağlandığında çocukların özellikle bilişsel ve sosyal gelişimlerinin etkilendiği, kurumda geçirilen süre arttıkça da bu etkilerin daha da arttığı ortaya konmuştur. Yaşamlarının ilk 3 yılında bakım hizmetlerinden yararlanan, alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocuklar, 5-6 yaşlarına geldiklerinde okuma ve matematik testlerinden, programdan yararlanmayan yaşıtlarına göre daha yüksek puan almaktadırlar. Bu programlara 1 yaş civarında giren çocukların ise 8 yaşta başarı testlerinden yüksek puan aldıkları ve okula uyumlarının daha yüksek olduğu da bir diğer araştırma bulgusudur (Illig, 1998). Goodson, Layzer, St. Pierre, Bernstein ve Lopez in (2000) Kapsamlı Çocuk Gelişimi Programı nın (Comprehensive Child Development Program - CCDP) etkilerini boylamsal olarak 5 yıl boyunca inceledikleri bir araştırmada iki jenerasyonlu müdahale yaklaşımından yararlanmışlardır. Programa katılan dezavantajlı gruptaki ailelere gerekli durumlarda istihdam imkânı yaratılmış ve ev ziyaretleri gerçekleştirilerek alt sosyoekonomik düzeydeki çocukların ve ailelerinin eğitim, sağlık ve sosyal servis hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır. Nievar, Jacobson, Chen, Johnson ve Dier (2011) tarafından yapılan bir araştırmada ise ev merkezli bir müdahale programı olarak gerçekleştirilen HIPPY nin İspanyolca konuşan Latin aileleri ve 3-4 yaşlarındaki çocuklarının evdeki öğrenme ortamları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda programa katılan ebeveynlerin, öz yeterliliklerinin daha yüksek ve ev ortamlarının daha zenginleştirilmiş olduğu ortaya konmuştur. Malmberg, Mwaura ve Sylva (2010) tarafından gerçekleştirilen bir diğer araştırmada ise Madrasa Kaynak Merkezi nde (Madrasa Resource Center-MRC) çocuk merkezli olarak gerçekleştirilen müdahale programının Doğu Afrikalı (Kenya, Zanzibar ve Uganda) okul öncesi çocuklarının bilişsel gelişimleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Okul öncesi dönemde üç ayrı zaman diliminde (çocuklar ortalama 4,3, 6,0 ve 7,1 yaşlarındayken) verilerin toplandığı ve çapraz sıralı bir yöntemin uygulandığı deneysel araştırmada müdahale programına katılan çocukların bilişsel kazanımlarının, kontrol grubundaki çocuklardan daha yüksek düzeyde olduğu ve bu merkezde gözlemlenen okul öncesi eğitimin kalitesinin bilişsel gelişim üzerinde diğer kurumlardan daha etkili olduğu saptanmıştır. Perry Okul Öncesi Eğitimi Projesi nde ise çocuklar için harcanan her bir ABD dolarının, 29 yaşına geldiklerinde sekiz dolar olarak geri döndüğü; bu kazanımın ise özel eğitim hizmetlerinden yararlanma oranlarında düşüş ve okula devamlılıklarında artıştan, adalet masraflarında azalmadan ve yetişkin olduklarında kendi çocukları için yeterli kazancı sağlamalarından kaynaklandığı ortaya konmuştur (Schweinhart, 2003). Kandır ve Orçan (2009), okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden farklı sosyoekonomik düzeydeki ailelerin beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerini incelemişlerdir. Araştırmalarında ana sınıfına devam eden alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitime başlama yaşı düştükçe Erken Öğrenme Becerileri Toplam Puanı (EÖBTP), Düşünme, Dil ve Sayı Becerileri alt boyutu toplam puanlarının arttığına; üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının devam ettiği okullarda çocukların okul öncesi eğitime başlama yaşının anlamlı derecede düşük olduğuna, yaş küçüldükçe Dil ve Sayı Becerileri puanlarının anlamlı düzeyde yükseldiğine ilişkin bulgular elde etmişlerdir. Kağıtçıbaşı ve arkadaşları (2005) ise İstanbul ilinde geliri ve eğitim düzeyi düşük ailelerden gelen çocuklara uygulanan kurum merkezli ve ev merkezli iki tip müdahale çalışmasını irdelemişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgular hem ev merkezli, hem de kurum merkezli erken desteğin çocukların birer erişkin olarak yaşamlarında uzun vadeli katkılarının olduğunu göstermiştir. Destek almış olanların yetişkinlikte üniversiteye gitme, bilgisayar ve kredi kartı sahibi olma olasılıklarının daha yüksek olduğu, dil becerilerinin daha gelişmiş olduğu, daha yüksek statülü işlerde çalıştıkları ve daha geç yaşta çalışmaya başladıkları belirlenmiştir. Bu iki tür müdahale çalışmasının etkileri ayrı ayrı incelendiğinde ise anaokuluna gidenlerin gitmeyenlere oranla öğrenimlerini daha uzun yıllar sürdürdükleri ve daha yüksek statülü işlerde çalıştıkları tespit edilmiştir. Alan yazın incelendiğinde risk altındaki çocuklarının gelişimlerinin desteklenmesine yönelik olarak farklı müdahale stratejileriyle çeşitli programların geliştirildiği ve çeşitli açılardan etkililiklerinin saptanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu araştırmalar içerisinde kurum merkezli olarak gerçekleştirilen müdahale yaklaşımlarında yaygın olarak çeşitli nedenlerle risk altında bulunan, normal gelişim gösteren okul öncesi dönemdeki çocukların çeşitli gelişim alanlarının, erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine ya da agresif davranışların, anksiyetenin, obezitenin önlenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı görülmektedir (Neil ve Christensen, 2009; Stoltz ve ark., 2013; VanDerHeyden, Snyder, Brous- 1838

5 ÇELEBİOĞLU MORKOÇ, AKTAN ACAR / 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin... sard ve Ramsdell, 2008). Ancak var olan araştırmalar içerisinde sosyodemografik özellikleri açısından risk altında bulunan çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemeye yönelik, kurum merkezli olarak gerçekleştirilen müdahale çalışmalarının çok az olduğu; var olan araştırmalarda ise farklı erken çocukluk eğitimi modellerinden yararlanılmadığı, aile katılımına ve eğitimine çok az yer verildiği ya da hiç yer verilmediği görülmektedir. Bu çalışmada Dünyada ve Türkiye de uygulanan çeşitli erken müdahale programları incelenerek araştırmacılar tarafından kurum merkezli olarak geliştirilen Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı (ÇASEMP) uygulanmıştır. Buna ek olarak program süresince zaman zaman aileler de aile katılımı ve eğitimi çalışmalarıyla sürece dâhil edilmiştir. Çalışmada kurum merkezli bir müdahale yaklaşımının benimsenmesinin nedeni, alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenerek anasınıfına hazır hâle gelmelerinin sağlanmasıdır. Bu araştırmanın genel amacı; sosyoekonomik açıdan risk altında bulunan ailelerin, 4-5 yaş grubu çocuklarının tüm gelişimlerini destekleyici yönde hazırlanan erken müdahale programının çocukların gelişimleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu temel amaca bağlı olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Deney Grubu nun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2. Kontrol Grubu nun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 3. Deney ve Kontrol Grubu nun son test puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Çalışma Grubu Bu araştırmanın evrenini Çanakkale il merkezi ve Kepez Beldesi nde yaşayan 2006 doğumlu çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu ise öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı nda ve Çanakkale ili Kepez Belediyesi Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi bünyesinde yer alan Okul Öncesi Eğitim Sınıfı nda eğitim gören 2006 doğumlu çocuklar oluşturmaktadır. Çalışma grubunu belirlemek amacıyla Kepez Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş olan Sokak Kimliği Projesi verileri ve Kepez Sağlık Ocağı kayıtları incelenerek 2006 doğumlu çocukların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiştir. Bu kayıtlardan tespit edilen 2006 doğumlu 140 çocuğa anketörler yardımı ile 2010 yılı Temmuz ayı içerisinde Çocuk ve Aile Tanıma Formu uygulanmış, bu formlar tek tek incelenerek alt sosyoekonomik düzeydeki 62 aile belirlenmiştir. Belirlenen aileler proje hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllü olan 42 aile seçilmiştir. Ancak uygulama sürecinde ve okullar açıldığında farklı nedenlerden dolayı 14 ailenin projeye devam edemeyeceğini belirtmesinden dolayı çalışma grubu 28 çocuk ile sınırlandırılmıştır. Çalışma gruplarının belirlenen değişkenler açısından denk olup olmadığını belirlemek amacıyla 2010 yılı Eylül ayı başında, araştırmanın birinci yazarı tarafından ön test olarak Raven Progresif Matrisler Testi, Denver II ve Gelişim Değerlendirme Gözlem Formu () uygulanmıştır. Uygulanan test sonuçları dikkate alınarak da çalışma grubu iki denk gruba ayrılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 1 de sunulmuştur. Yöntem Model Çok Amaçlı Sınıf Erken Müdahale Programı nın sosyoekonomik açıdan risk altında bulunan ailelerin, 4-5 yaş grubu çocuklarının gelişimleri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırma, deneme modellerinden ön testson test kontrol gruplu modele göre desenlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Karasar a (2005, s. 97) göre ön test ve son test kontrol gruplu model; yansız atama yolu ile oluşturulmuş, biri deney, öteki kontrol olmak üzere her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmelerin yapıldığı modeldir. Tablo 1 Grupların Ön Testleri İçin Yapılan Shapiro-Wilks Testi Sonuçları N Shapiro-Wilk p Raven Progresif Matrisler Testi 28,953,343 Denver II - Kişisel Sosyal 28,865,010** Denver II - İnce Motor 28,935,106 Denver II Dil 28,951,312 Denver II- Kaba Motor 28,878,010** *p <,05 **p <,01 ***p <,001 Çalışma grubunu oluşturan 28 çocuğun 14 ü deney, 14 ü ise kontrol grubunda yer almıştır. Deney grubunda yer alan 14 çocuk (6 kız, 8 erkek) ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Sınıfı nda; kontrol grubunda yer alan 14 çocuk (4 kız, 10 erkek) ise Kepez Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Sınıfı nda eğitim almıştır. 1839

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yapılan analizler sonucunda Raven Progresif Matrisler Testi ön test sonuçlarında istatistiksel açıdan anlamlı sonuç bulunamamıştır. Elde edilen bu sonuca göre deney ve kontrol gruplarının ön test soyut düşünme ortalamalarının karşılaştırılması için parametrik istatistik tekniklerinden olan ilişkisiz grup t-testi kullanılmasına karar verilmiştir. Ancak Denver II için yapılan analizler sonucunda, Kişisel Sosyal ve Kaba Motor alt boyutlarında istatistiksel açıdan farklılık elde edilmesi üzerine, araştırma bütünlüğünü sağlamak üzere non-parametrik tekniklerin kullanılmasına karar verilmiştir. Araştırma modeli gereği ilk etapta deney ve kontrol gruplarının Raven Progresif Matrisler Testi ön test puan ortalamaları için ilişkisiz grup t-testi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2 Deney ve Kontrol Gruplarının Ön-test Raven Progresif Matrisler Testi Puanları için Yapılan İlişkisiz Grup t-testi Sonuçları Grup N Art. Ort Std. Sapma Std. Hata t sd p Deney 14 12,2857 2,7854,7444-1,314 26,200 Kontrol 14 13,7857 3,2387,8656 *p <,05 **p <,01 ***p <,001 Tablo 2 de verilen sonuçlara göre deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesinde Raven Progresif Matrisler Testi puanları için yapılan ilişkisiz grup t-testinde istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (p >,05). Deney ve kontrol gruplarının ön test soyut düşünme eğilimleri birbirine eşit düzeydedir. Tablo 3 te verilen sonuçlara göre, Denver II ve Gelişim Değerlendirme Gözlem Formu nun alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Elde edilen bu sonuçlara dayalı olarak, deney ve kontrol gruplarının gelişimsel özellikleri açısından birbirine eşit olduğu söylenebilir. Denver II nin puanlama yönergesine göre, son aşamada çocukların genel gelişimsel özellikleri üç genel kategorik değişkene dönüştürülerek yorumlanmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan çocukların genel gelişimsel durumları belirlendikten sonra, deney ve kontrol gruplarının bu değişken açısından farklılıklarını saptamak üzere Ki-kare analizi yapılmış ve sonuçları Tablo 4 te sunulmuştur. Tablo 3 Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Denver II ve Gelişim Değerlendirme Gözlem Formu () Puanları İçin Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları Alt Boyut Grup N Sıralamalar Toplamı Sıralamalar Ortalaması U z p Denver II Kişisel - Sosyal Denver II İnce Motor Denver II Dil Denver II Kaba Motor Psikomotor Sosyal Dil Öz bakım Bilişsel Deney 14 14,64 205,00 96,000 -,097,923 Kontrol 14 14,36 201,00 Deney 14 16,61 232,50 68,500-1,374,169 Kontrol 14 12,39 173,50 Deney 14 14,79 207,00 94,000 -,188,851 Kontrol 14 14,21 199,00 Deney 14 14,25 199,50 94,500 -,166,868 Kontrol 14 14,75 206,50 Deney 14 15,86 222,00 79,000 -,899,368 Kontrol 14 13,14 184,00 Deney 14 16,68 233,50 67,500-1,427,153 Kontrol 14 12,32 172,50 Deney 14 14,00 196,00 91,000 -,327,744 Kontrol 14 15,00 210,00 Deney 14 13,36 187,00 82,000 -,750,453 Kontrol 14 15,64 219,00 Deney 14 14,96 209,50 91,500 -,299,765 Kontrol 14 14,04 196,50 *p <,05 **p <,01 ***p <,

7 ÇELEBİOĞLU MORKOÇ, AKTAN ACAR / 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı nın Etkililiğinin... Tablo 4 Grup ve Ön Test Denver II Gelişim Düzeyi Değişkeni için Yapılan Ki-Kare Analiz Sonuçları Gelişimsel Düzey Toplam Normal Şüpheli Anormal Grup Deney f % 50,0 35,7 14,3 100,0 Kontrol f % 42,9 35,7 21,4 100,0 Toplam f % 46,4 35,7 17,9 100,0 Ki-kare:,277; sd: 2; p :,871 Tablo 4 te görüldüğü üzere grup ve gelişimsel düzey için yapılan Ki-kare analizinde istatistiksel açıdan anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Elde edilen bu sonuca göre; deney ve kontrol gruplarının gelişimsel düzey dağılımlarının birbirine eşit olduğu söylenebilir. Veri Toplama Araçları Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için üç tür veri toplama aracının kullanılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ailelerin sosyokültürel ve ekonomik durumları Çocuk ve Aile Tanıma Anketi; çocukların soyut düşünme becerileri Raven Prograsif Matrisler Testi ve gelişim düzeyleri Denver II Gelişimsel Tarama Testi ile Gelişim Değerlendirme Gözlem Formu kullanılarak belirlenmiştir. Çocuk ve Aile Tanıma Anketi: Ailelerin sosyodemografik ve kültürel özelliklerini tespit etmek üzere araştırmacılar tarafından geliştirilen Çocuk ve Aile Tanıma Anketi kullanılmıştır. Bu ankette toplam 35 soru yer almakta ve anket genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü; çocuğun cinsiyeti, yaşı, kardeş durumu, doğum şekli, geçirdiği önemli hastalıklar gibi çocukları geniş kapsamlı tanımaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anketin ikinci ve üçüncü bölümünde ise; çocuğun anne ve babasının yaşı, eğitim durumu, mesleği, çalışma durumu ve aylık kazancı gibi özellikleri belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Çocuk ve Aile Tanıma Anketi çalışmaya katılan çocukların ve ailelerinin sosyodemografik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlandığından, yalnızca ön test uygulamalarında kullanılmıştır. Raven Progresif Matrisler Testi (Düşünme Gücü Ölçeği) (Raven s Standart Progressive Matrices Test): John Carlyle Raven tarafından, 1936 yılında İngiltere de geliştirilen The Progressive Matrices Test ; farklı dil ve kültür seviyelerinde yaşayan insanların soyut düşünme becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır (Mutlu, 2010). Test, 60 maddeden ve A, B, C, D, E harfleriyle işaretlenmiş 5 bölümden oluşmaktadır. Her bölümün içerisinde giderek artan zorlukta 12 desen bulunmakta ve her bölümün içerdiği desenler kendi aralarında aynı ancak bölümler arasında farklı ilkelere dayanmaktadır (Öner, 2008, s. 160). Test maddeleri anlamsız şekillerden oluşmaktadır. Her maddede bir kısmı eksik olan problem şekil ve bir tanesi bu eksik kısmı tamamlayan seçenek şekiller vardır. Çocuğun, her desende eksik olarak verilen şekli 6 ya da 8 alternatif arasından seçmesi gerekmektedir. Testte her set için bir puan, puanlarının toplamından bir toplam puan hesaplanmaktadır. Testten alınabilecek en yüksek puan 60 dır. Raven Progresif Matrisler Testi nin, çocuk normlarının verildiği ilk baskı 1938 de, yetişkin normlarının verildiği 2. baskısı da 1940 ta yapılmıştır yılında İngiltere de ilk standardizasyonu yapılmış ve 1992 yılında kişilik çok geniş bir örneklem üzerinde çalışılmıştır. Testin alt testleri için hesaplanan test tekrar test güvenirlik katsayıları.55 ve.93 aralığında değişmektedir. Testin Türkiye deki 6-15 yaş aralığındaki standardizasyonu 2777 Türk çocuğu ile 1993 yılında Şahin ve Düzen tarafından, yaş aralığı da 1995 yılında 59 denek üzerinden Karakaş, Eski ve Bahar tarafından yapılmıştır yaş için iki yarım güvenirliği tüm örneklem için.91 olarak, yaş aralığı içinde test tekrar test güvenirliği.79 olarak bulunmuştur (akt., Kiriş ve Karakaş, 2004). Çocukların bilişsel gelişimlerine yönelik, soyut düşünme becerilerini ölçen bu test ile programın etkinliğini etkileyebilecek olan bilişsel gelişimleri kontrol altına alınmak istendiğinden Raven Progresif Matrisler Testi sadece ön testte kullanılmıştır. Denver II Gelişimsel Tarama Testi (Denver Developmental Screening Test): Denver Gelişimsel Tarama Testi çocuklarda bulunabilecek gelişimsel sorunları yakalamada sağlık personeline yardımcı olması amacıyla Frankenburg, Dodds, Fandal, Kazuk ve Cohrs (1967) tarafından geliştirilmiştir. Test 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek Denver II oluşturulmuştur. Türkiye de Denver Gelişimsel Tarama Testi nin ilk standardizasyonu 1987 yılında Yalaz ve Epir tarafından yapılmıştır. Testin Türkçe formunun test tekrar test güvenirliği %89 ve puanlayıcılar arası güvenirliği %95 tir (akt., Öner, 2008). Denver II, çocukların Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Dil ve Kaba Motor olmak üzere 4 gelişim alanını değerlendirmekte olup 121 maddeden oluşmaktadır. Testin sonunda doldurulan 5 adet Test Davranışı maddesi testörün, çocuğun davranışlarını ve yeteneklerini nasıl kullandığını değerlendirmesine yardım eder. Maddelere temel bakım veren kişinin verdiği bilgiler, çocuğun değerlendirilmesi ve gözlemi birleştirilerek puan verilir. Çocuklar test sonucunda aldıkları toplam puana göre normal, 1841

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması *

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi nin 61-72 Aylık Türk Çocuklarına Uyarlanması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(2) 669-692 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.2.1682

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early Childhood Education Programs on Cognitive Development of Six Age Children *

The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early Childhood Education Programs on Cognitive Development of Six Age Children * Elementary Education Online, 6(2), 234-248, 2007. İlköğretim Online, 6(2), 234-248, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mother-Child Education Program which is One of the Early

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi

Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2006 (7) 2: 43 56 Sayı ve İşlem Kavramı Kazanımında Müzikli Oyunların Etkisi Uz. Emine Yılmaz Bolat 1, Yrd. Doç. Dr. Ayperi Dikici Sığırtmaç 2 Öz Bu araştırma, Adana nın Yüreğir ilçesindeki

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 Öğrt. Gör. Selcen AKUYSAL AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları *

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değerinin Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1633-1651 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi

Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makaleler, 247 Nuray Öncül 1 Türkiye de Erken Çocuklukta Özel Eğitim ile İlgili Yapılmış Makalelerin Gözden Geçirilmesi Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye

Detaylı

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ I AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ () DİZİNİ ( CİLT 1-14 ) Hazırlayan Yaşar ÖZÜÇETİN Hatice TEKE Vecihe TUĞRUL Kırşehir-2013 II ÖNSÖZ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (), Üniversite

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı