13 Mayıs 2015-KOCAELĠ. Dr. Mehmet Yurdal ġahġn. TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13 Mayıs 2015-KOCAELĠ. Dr. Mehmet Yurdal ġahġn. TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. V."

Transkript

1 13 Mayıs 2015-KOCAELĠ Dr. Mehmet Yurdal ġahġn Genel Müdür Yrd. V.

2 Sunum Planı Yeni Yatırım TeĢvik Sistemi a) Amaç ve Ġlgili Mevzuat b) Yeni TeĢvik Sistemi c) Destek Oran ve Süreleri

3 GENEL BĠLGĠLER Tüm ülkelerce değiģik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları, kamunun piyasa mekanizmasına müdahale araçlarının en önemlilerinden biridir. Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından geliģmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiģtir

4 GENEL BĠLGĠLER Ülkemizde, 1913 yılından beri sistemli bir Ģekilde uygulanan teģvik tedbirleri, ekonomik geliģmelere paralel olarak büyük değiģikliklere uğramıģtır. Bu dönem içinde ekonomik, sosyal ve siyasi yönde yaģanan değiģimlerin kamu politikalarını büyük ölçüde etkilemesi sonucunda, teģvik uygulamaları hem içerik hem de Ģekil olarak büyük değiģime uğramıģtır.

5 Yeni TeĢvik Sisteminin Amacı Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik dönüģümü sağlayacak yüksek ve ortayüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, En az geliģmiģ bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, Bölgesel geliģmiģlik farklılıklarının azaltılması, Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi. 1.a. Amaç ve Ġlgili Mevzuat

6 II. NEDEN YENĠ BĠR TEġVĠK SĠSTEMĠ? Cumhuriyetimizin 100. Yılında; En Büyük 10 Ekonomiden biri olmak, 500 Milyar Dolar Mal Ġhracatı, 150 Milyar Dolar Hizmet Ġhracatı, Dolar kiģi baģına milli gelir,

7 2.a. Amaç ve İlgili Mevzuat Ekonomi Bakanlığınca Uygulanan Yatırım TeĢvik Mevzuatı: Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar ın uygulanmasına iliģkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ( tarihli Resmi Gazete) 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği ( tarihli Resmi Gazete) teģvik mevzuatı

8 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI - KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Yatırım Yeri Tahsisi - Faiz Desteği - Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.BÖLGEDE) - Sigorta Primi Desteği (6.BÖLGEDE) - KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Yatırım Yeri Tahsisi - Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.BÖLGEDE) - Sigorta Primi Desteği (6.BÖLGEDE) - KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Yatırım Yeri Tahsisi - Faiz Desteği - KDV İadesi - Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.BÖLGEDE) - Sigorta Primi Desteği (6.BÖLGEDE) - KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Yatırım Yeri Tahsisi - Faiz Desteği - Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.BÖLGEDE) - Sigorta Primi Desteği (6.BÖLGEDE) - KDV İstisnası - Gümrük Vergisi Muafiyeti - Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.BÖLGEDE)

9 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

10 YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ KDV ĠSTĠSNASI Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dıģından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi Ģeklinde uygulanır.

11 YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ GÜMRÜK VERGĠSĠ MUAFĠYETĠ Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında yurt dıģından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi Ģeklinde uygulanır.

12 YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Vergi Ġndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaģıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teģvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teģvik belgeleri kapsamında sağlanır.

13 YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ FAĠZ DESTEĞĠ Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. TeĢvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 ine kadar kullanılan krediye iliģkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlığımızca karģılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde bölgesel teģvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

14 YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIM YERĠ TAHSĠSĠ Yatırım TeĢvik Belgesi düzenlenmiģ büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

15 YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ SĠGORTA PRĠMĠ ĠġVEREN HĠSSESĠ DESTEĞĠ Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi iģveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karģılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teģvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teģvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teģvik belgeleri için uygulanır.

16 SĠGORTA PRĠMĠ DESTEĞĠ YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi iģçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karģılanmasıdır. Genel teģvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. bölgede gerçekleģtirilecek yatırımlar için düzenlenen teģvik belgelerinde öngörülür.

17 GELĠR VERGĠSĠ STOPAJI DESTEĞĠ YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleģtirilecek yatırımlar için düzenlenen teģvik belgelerinde öngörülür.

18 YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ KDV ĠADESĠ Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleģtirilen bina-inģaat harcamaları için tahsil edilen KDV nin iade edilmesidir.

19 ASGARİ YATIRIM TUTARI 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi Genel TeĢvik Sistemi nde asgari sabit yatırım tutarı; I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL dir. Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiģtir. Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL dir. Bölgesel TeĢvik Uygulamaları için ise asgari TL den baģlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiģtir.

20 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

21 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Ġller arasındaki geliģmiģlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. Ġllerin geliģmiģlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaģtırılmıģtır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiģtir. Ġller, SEGE 2011 çalıģması esas alınarak 6 Bölgeye ayrılmıģtır

22 YENİ BÖLGESEL HARİTA 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi

23 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

24 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır. DESTEK UNSURLARI KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde) Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi

25 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi BÖLGESEL TEġVĠK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV Ġstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi Ġndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB DıĢı OSB Ġçi Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği OSB DıĢı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB Ġçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Faiz Desteği Ġç Kredi Döviz / Dövize Endeksli Kredi YOK YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

26 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

27 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesini hedefler. DESTEK UNSURLARI KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi Ġndirimi Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)

28 Sıra No BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1 Rafine EdilmiĢ Petrol Ürünleri Ġmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Ġmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara TaĢıtlarının Ġmalatı Yatırımları 4-a Motorlu Kara TaĢıtları Ana Sanayi Yatırımları b Motorlu Kara TaĢıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon Ġmalatı 5 Yatırımları 6 Transit Boru Hattıyla TaĢımacılık Hizmetleri Yatırımları 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler Ġmalatı Yatırımları 9 Ġlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay TaĢıtları ve/veya Parçaları Ġmalatı Yatırımları 11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) Ġmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin 12 cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi

29 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi BÜYÜK ÖLÇEKLĠ YATIRIMLAR ĠÇĠN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI KDV Ġstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi Ġndirimi Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB DıĢı OSB Ġçi OSB DıĢı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB Ġçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

30 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

31 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesini hedefler. STRATEJĠK YATIRIM DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması, Katma değerin asgari %40 olması, Son bir yıl içerisinde gerçekleģen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması.

32 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi STRATEJĠK YATIRIMLAR ĠÇĠN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI BÖLGELER Destek Unsurları I II III IV V VI KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırıma Katkı Vergi Ġndirimi Oranı (%) Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Ġç Kredi Döviz / Dövize Endeksli Kredi Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği KDV Ġadesi VAR VAR 50 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) VAR 5 Puan 2 Puan 10 yıl (Sadece 6. Bölgede GerçekleĢtirilecek Yatırımlar Ġçin) 10 yıl (Sadece 6. Bölgede GerçekleĢtirilecek Yatırımlar Ġçin) VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

33 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi 5. Bölge desteklerinden yararlanan yatırım konuları. Madencilik ve Maden Arama Yatırımları Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar,

34 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Uluslararası fuar alanı yatırımları, Kültür ve Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgeleri veya termal turizminde konaklama yatırımları, Özel sektörün kreģ ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

35 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Kamu tarafından desteklenen AR-GE projeleri ürünlerinin üretilmesi, 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi Savunma alanındaki yatırımlar, Otomotiv ana sanayi, motor-motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniği yatırmaları

36 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları, Düşük kalorili madenle elektrik üretimi yatırımları, Atık ısıdan geri kazanım ile elektrik üretimi yatırımları, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

37 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Mevcut tesislerde gerçekleştirilecek enerji verimliliği yatırımları, Karbon elyaf üretimi ve birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimi yatırımları, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

38 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Yüksek Teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar, İlaç, Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı, Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı, Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı, Hava ve uzay taşıtları imalatı. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

39 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim (%) yıl İç Kredi Döviz / Dövize Endeksli Kredi 5 puan 2 puan

40 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

41 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Bölge ayrımı yapılmaksızın; TeĢvik edilmeyecek yatırım konuları ve diğer teģvik uygulamaları kapsamında yer almayan, Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı Ģartını sağlayan yatırımlardır. DESTEKLER: KDV Ġstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge) 1.b. Yeni TeĢvik Sistemi

42 1.c. Destek Oran ve Süreleri VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Yatırıma Katkı Oranı (%) Bölgeler Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki tarihine kadar baģlanılan yatırımlar tarihinden sonra baģlanılan yatırımlar tarihine kadar baģlanılan yatırımlar tarihinden sonra baģlanılan yatırımlar I II III IV V VI

43 Bölgeler BÖLGESEL TEġVĠK UYGULAMALARINDA VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ ( tarihine kadar baģlanılan yatırımlar için) Yatırıma Katkı Oranı (%) VERGİ İNDİRİMİ Vergi Ġndirim Oranı (%) 1.c. Destek Oran ve Süreleri Harcamaları Ġçin ĠĢletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi ĠĢletme Dönemi 1. Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge

44 VERGİ İNDİRİMİ 1.c. Destek Oran ve Süreleri STRATEJĠK YATIRIMLAR ĠÇĠN VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi Ġndirim Oranı (%) ĠĢletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi ĠĢletme Dönemi 1. Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge

45 VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ UYGULAMASI Örnek Hesaplamalar 1.BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE Yatırım Tutarı (Bin TL) Vergi Ġndirimi (%): Yatırıma Katkı Oranı (%): Ġndirilebilecek Vergi Tutarı (Bin TL): - Yatırım Döneminde: (Bin TL) - ĠĢletme Döneminde: (Bin TL) (%50) 375 (%55) 550 (%60) 750 (%65) 975 (%70) (%80) (%50) 375 (%45) 450 (%40) 500 (%35) 525 (%30) 600 (%20) 500 Yatırıma katkı tutarına ulaģıncaya kadar uygulanacak kurumlar /gelir vergisi oranı: %10 (indirilecek vergi oranı: %10) %9 (indirilecek vergi oranı: %11) %8 (indirilecek vergi oranı: %12) %6 (indirilecek vergi oranı: %14) %4 (indirilecek vergi oranı: %16) %2 (indirilecek vergi oranı: %18) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

46 1.c. Destek Oran ve Süreleri SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler e kadar itibariyle Bölgesel TeĢvik Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı) Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar 1 2 yıl - %10 %3 % yıl - %15 %5 % yıl 3 yıl %20 %8 % yıl 5 yıl %25 %10 % yıl 6 yıl %35 %11 % yıl 7 yıl Stratejik yatırımlar için uygulama süresi 6. bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıldır.

47 ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER ( Dönemi) Normal Uygulama İndirilecek Tutar Brüt Ücret 1.201,50 TL - Sigorta Primi ĠĢçi Payı ĠĢsizlik Sigortası Primi ĠĢçi Payı 168,21 TL 168,21 TL 12,02 TL 12,02 TL Gelir Vergisi Stopajı 63,08 TL 63,08 TL Asgari Geçim Ġndirimi 90,11 TL 90,11 TL Damga Vergisi 9,12 TL 9,12 TL Kesintiler Toplamı 252,43 TL 252,43 TL Net Ücret 949,07 TL - ASGARi ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER ( Dönemi) Sigorta Primi ĠĢveren Payı (% 20.5) ĠĢsizlik Sigortası Primi ĠĢveren Payı (% 2) Ġlave Maliyetler Toplamı 246,30 TL 246,30 TL 24,03 TL 24,03 TL 270,33 TL 270,33 TL ĠġVEREN YÜKÜ 1.742,16 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

48 FAİZ DESTEĞİ 1.c. Destek Oran ve Süreleri Uygulamalar TL Cinsi Kredi Destek Oranı Döviz Cinsi Kredi Azami Destek Tutarı (Bin TL) Ar-Ge ve Çevre 5 Puan 2 Puan 500 Stratejik Yatırımlar 5 Puan 2 Puan Yatırımın %5 i ve azami Bölge 3 Puan 1 Puan 500 Bölgesel Teşvik 4. Bölge 4 Puan 1 Puan Bölge 5 Puan 2 Puan Bölge 7 Puan 2 Puan 900

49 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

50 Dönemine İlişkin İstatistikler Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Yıllara Göre Dağılımı Yılı Adet Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam /

51 Dönemine İlişkin İstatistikler Yatırım Teşvik Belgelerinin Durumu Belge Durumu Belge Adedi (ġimdiki Dönem) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam Aktif Kapalı Toplam

52 Dönemine İlişkin İstatistikler Yatırım TeĢvik Belgelerinin Sermaye Türüne Göre Dağılımı Sermaye Türü Belge Adedi (Yeni TeĢvik Sistemi) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam Yabancı Yerli Toplam Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

53 Dönemine İlişkin İstatistikler Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı Bölgesi (Yeni TeĢvik Sistemi) Sabit Yatırım Belge Adedi Ġstihdam (Milyon TL) 1. Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Muhtelif Bölgeler TOPLAM

54 Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı Sektörü Dönemine İlişkin İstatistikler Belge Adedi (Yeni TeĢvik Sistemi) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam Enerji Hizmetler Ġmalat Madencilik Tarım Toplam Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

55 Yatırım Teşvik Belgelerinin Destekleme Sınıfına Göre Dağılımı Destek Sınıfı Dönemine İlişkin İstatistikler Belge Adedi (Yeni TeĢvik Sistemi) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam Bölgesel Öncelikli Büyük Ölçekli Genel Stratejik Yatırımlar Toplam Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

56 Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler TeĢvik Belgelerinin Alt Sektör Gruplarına Göre Dağılımı Sektör Adet Sabit Yatırım (Milyon TL) Enerji Turizm Kimya Dokuma ve Giyim TaĢıt Araçları Sağlık Ġstihraç ve ĠĢleme UlaĢtırma Gıda ve Ġçki Ticaret - Depolama Ġstihdam Adet (%) Sabit Yatırım (%) Ġstihdam (%) 6% 32% 2% 10% 7% 13% 2% 7% 2% 14% 6% 19% 3% 5% 4% 2% 5% 7% 5% 5% 5% 2% 4% 4% 7% 3% 6% 3% 3% 2% Diğerleri % 22% 38% Toplam % 100% 100% Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

57 Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler Öncelikli Yatırımlar Kapsamında Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Sektörü Belge Adedi (Yeni Dönem) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam ENERJĠ HĠZMETLER Eğitim UlaĢtırma Turizm Diğer ĠMALAT MADENCĠLĠK Toplam Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

58 Yürürlükte Bulunan 2012 / 3305 Sayılı Karar Kapsamında Düzenlenen Stratejik Yatırım Teşvik Belgeleri Sıra No Yatırımın Yeri Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam 1 İZMİR İZMİR KOCAELİ KOCAELİ MALATYA MALATYA KONYA SAMSUN KAYSERİ ESKİŞEHİR KARABÜK ADANA SAKARYA BALIKESİR TEKİRDAĞ MANİSA KIRKLARELİ İSTANBUL GENEL TOPLAM

59 Büyük Ölçekli Yatırımlara Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı (20/06/ /03/2015) İli Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam ENERJİ Muhtelif İller Adana Bursa Hatay İzmir Kocaeli HİZMETLER Mersin Aksaray Ankara Aydın Balıkesir Bursa Çankırı Denizli Gaziantep İstanbul Kayseri Kocaeli Konya Manisa Mardin Sakarya Samsun Tekirdağ İMALAT Van Genel Toplam

60 Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler Belge Sayısı Bazında Ġl Sıralaması SIRA NO TÜRKĠYE GENELĠ 1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE 1 ĠSTANBUL ĠSTANBUL KONYA GAZĠANTEP HATAY 2 BURSA BURSA TEKĠRDAĞ MANĠSA AFYON KARAHĠSAR KAHRAMAN MARAġ ADIYAMAN ġanliurfa DĠYARBAKIR 3 ANKARA ANKARA KAYSERĠ MERSĠN DÜZCE NĠĞDE BATMAN 4 ĠZMĠR ĠZMĠR ADANA BALIKESĠR SĠVAS AKSARAY MARDĠN 5 GAZĠANTEP KOCAELĠ DENĠZLĠ SAMSUN MALATYA OSMANĠYE VAN 6 KONYA ANTALYA SAKARYA BURDUR NEVġEHĠR ORDU BĠTLĠS 7 KOCAELĠ MUĞLA AYDIN TRABZON KÜTAHYA GĠRESUN AĞRI 8 ANTALYA ESKĠġEHĠR YALOVA UġAK KASTAMONU TOKAT ġirnak 9 TEKĠRDAĞ ISPARTA BĠLECĠK ELAZIĞ ERZURUM SĠĠRT 10 MANĠSA KIRKLARELĠ KARAMAN AMASYA YOZGAT BĠNGÖL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

61 Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler Sabit Yatırım Tutarı Bazında Ġl Sıralaması SIRA NO TÜRKĠYE GENELĠ 1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE 1 ĠSTANBUL ĠSTANBUL TEKĠRDAĞ GAZĠANTEP MALATYA KAHRAMAN MARAġ MARDĠN 2 ĠZMĠR ĠZMĠR ADANA MANĠSA HATAY ÇANKIRI ġanliurfa 3 KOCAELĠ KOCAELĠ KONYA MERSĠN BARTIN ADIYAMAN DĠYARBAKIR 4 ANKARA ANKARA SAKARYA BALIKESĠR KIRġEHĠR AKSARAY ġirnak 5 BURSA BURSA ÇANAKKALE KARAMAN KIRIKKALE ERZURUM BĠNGÖL 6 ANTALYA ANTALYA KAYSERĠ ZONGULDAK ERZĠNCAN OSMANĠYE SĠĠRT 7 TEKĠRDAĞ ESKĠġEHĠR YALOVA SAMSUN KÜTAHYA ORDU MUġ 8 GAZĠANTEP MUĞLA AYDIN BĠLECĠK AFYON KARAHĠSAR GĠRESUN BATMAN 9 MANĠSA KIRIKLARELĠ TRABZON SĠVAS TOKAT VAN 10 ADANA DENĠZLĠ KARABÜK DÜZCE NĠĞDE BĠTLĠS Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

62 Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler SIRA NO 1 TÜRKĠYE GENELĠ Dokuma ve Giyim 2 Turizm 1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE Turizm Dokuma ve Giyim Dokuma ve Giyim Dokuma ve Giyim Ġstihraç ve ĠĢleme Enerji Gıda ve Ġçki Turizm 3 Gıda ve Ġçki Eğitim Makina Ġmalat Turizm 4 Eğitim 5 Makina Ġmalat Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler Belge Sayısı Bazında Alt Sektör Sıralaması Makina Ġmalat Lastik- Plastik Gıda ve Ġçki Turizm Ġstihraç ve ĠĢleme Lastik-Plastik Altyapı - Belediye Hizmetleri Dokuma ve Giyim Altyapı - Belediye Hizmetleri Turizm Dokuma ve Giyim PiĢmiĢ Kil ve Çim.Ger. Turizm Enerji Enerji Gıda ve Ġçki Dokuma ve Giyim Madeni EĢya Lastik-Plastik 6 Lastik-Plastik Madeni EĢya Lastik-Plastik Enerji Gıda ve Ġçki Gıda ve Ġçki Ġstihraç ve ĠĢleme 7 Enerji TaĢıt Araçları 8 Madeni EĢya Gıda ve Ġçki 9 10 Ġstihraç ve ĠĢleme Altyapı - Belediye Hizmetleri Orman Ürünleri Sağlık Madeni EĢya Madeni EĢya Eğitim Altyapı - Belediye Hizmetleri Ġstihraç ve ĠĢleme Eğitim Makina Ġmalat Eğitim Altyapı - Belediye Hizmetleri Makina Ġmalat Orman Ürünleri PiĢmiĢ Kil ve Çim.Ger. Ġstihraç ve ĠĢleme PiĢmiĢ Kil ve Çim.Ger. Eğitim Orman Ürünleri Eğitim Altyapı - Belediye Hizmetleri Madeni EĢya Orman Ürünleri Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

63 Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler Sabit Yatırım Tutarı Bazında Alt Sektör Sıralaması SIRA NO TÜRKĠYE GENELĠ 1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE 1 Enerji Kimya Enerji Enerji Enerji Enerji Enerji 2 Turizm Turizm 3 Kimya 4 Dokuma ve Giyim TaĢıt Araçları Sağlık Dokuma ve Giyim Dokuma ve Giyim Ġstihraç ve ĠĢleme Dokuma ve Giyim Dokuma ve Giyim Sağlık Gıda ve Ġçki Turizm Lastik-Plastik Kimya Kimya Ġstihraç ve ĠĢleme Ticaret Depolama 5 TaĢıt Araçları UlaĢtırma UlaĢtırma Sağlık Çimento 6 Sağlık 7 Ġstihraç ve ĠĢleme 8 UlaĢtırma Ticaret - Depolama Turizm Çimento Dokuma ve Giyim Turizm Altyapı - Belediye Hizmetleri Kağıt Turizm PiĢmiĢ Kil ve Çim.Ger. Gıda ve Ġçki Eğitim Gıda ve Ġçki Turizm Gıda ve Ġçki Gıda ve Ġçki Eğitim Ġstihraç ve ĠĢleme TaĢıt Araçları Kimya Cam 9 Gıda ve Ġçki Enerji Makine Ġmalat Kağıt 10 Ticaret - Depolama Dokuma ve Giyim Kağıt Altyapı - Belediye Hizmetleri Orman Ürünleri Altyapı - Belediye Hizmetleri Ġstihraç ve ĠĢleme Sağlık Madeni EĢya Ġstihraç ve ĠĢleme Altyapı - Belediye Hizmetleri Lastik-Plastik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

64 Dönemine İlişkin 1. Bölge İstatistikleri Yatırım Teşvik Belgelerinin 1. Bölge Şehirleri Dağılımı 1. Bölge (Yeni TeĢvik Sistemi) Sabit Yatırım Belge Adedi Ġstihdam (Milyon TL) Ġstanbul Ġzmir Kocaeli Ankara Bursa Antalya EskiĢehir Muğla Genel Toplam

65 Dönemine İlişkin Kocaeli İli İstatistikler Yatırım Teşvik Belgelerinin Durumu (Kocaeli) Belge Durumu Belge Adedi (ġimdiki Dönem) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam Aktif Kapalı Toplam

66 Dönemine İlişkin Kocaeli İli İstatistikleri Yatırım TeĢvik Belgelerinin Sermaye Türüne Göre Dağılımı (Kocaeli) Sermaye Türü Belge Adedi (Yeni TeĢvik Sistemi) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam Yabancı Yerli Toplam Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

67 Dönemine İlişkin Kocaeli İli İstatistikleri Yatırım Teşvik Belgelerinin Destekleme Sınıfına Göre Dağılımı (Kocaeli) Destek Sınıfı Belge Adedi (Yeni TeĢvik Sistemi) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam Bölgesel Öncelikli Büyük Ölçekli Genel Stratejik Yatırımlar Toplam Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

68 Dönemine ĠliĢkin Ġstatistikler Kocaeli için Öncelikli Yatırımlar Kapsamında Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Sektörü Belge Adedi (Yeni Dönem) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam ENERJĠ HĠZMETLER Eğitim Diğer ĠMALAT MADENCĠLĠK KocaeliToplam Toplam Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

69 Dönemine ĠliĢkin Kocaeli Ġli Ġstatistikleri TeĢvik Belgelerinin Alt Sektör Gruplarına Göre Dağılımı (Kocaeli) Sektör Adet Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam Adet (%) Sabit Yatırım (%) Ġstihdam (%) Kimya % 32% 11% TaĢıt Araçları % 26% 31% Ticaret - Depolama Lastik-Plastik % 13% 3% 9% 4% 9% Gıda ve Ġçki % 3% 6% Madeni EĢya % 3% 8% Makina Ġmalat % 3% 5% Demir DıĢı Metaller % 2% 1% Dokuma ve Giyim % 2% 1% Kağıt % 1% 0.4% Diğerleri % 11% 25% Toplam % 100% 100% Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

70 Dönemine İlişkin Kocaeli İli İstatistikleri Firma Adı Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgeleri(Kocaeli) (Yeni TeĢvik Sistemi) Sabit Yatırım Belge Adedi Ġstihdam (Milyon TL) ASSAN HANĠL OTOMOTĠV SAN.VE TĠC.A.ġ DP WORLD YARIMCA LĠMAN ĠġLETMELERĠ A.ġ EVYAP DENĠZ ĠġLETMECĠLĠĞĠ LOJĠSTĠK VE ĠNġAAT A.ġ HO WON OTOMOTĠV ĠNġAAT MALZ.FĠLTRE SĠST.SAN.VE TĠC.A.ġ SANTA FARMA ĠLAÇ SANAYĠĠ A.ġ TOYOTETSU OTOMOTĠV PARÇALARI SAN.VE TĠC.A.ġ TÜRK PĠRELLĠ LASTĠKLERĠ A.ġ TOPLAM

71 Dönemine İlişkin Kocaeli İli İstatistikleri Stratejik Yatırım Teşvik Belgeleri(Kocaeli) Firma Adı Belge Adedi (Yeni TeĢvik Sistemi) Sabit Yatırım (Milyon TL) Ġstihdam MARBEYAZ GEMĠCĠLĠK ÇELĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ TOPLAM

72 Dönemine İlişkin İstatistikleri 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Kapsamında Gerçekleşen İstihdam Destekleri Aktarımları YATIRIM YERİ İSTİHDAM AKTARIM (TL) YATIRIM YERİ İSTİHDAM AKTARIM (TL) YATIRIM YERİ İSTİHDAM AKTARIM (TL) ADANA GİRESUN MUHTELİF İLLER ADIYAMAN HAKKARİ MUŞ AĞRI IĞDIR NEVŞEHİR ANKARA İSTANBUL NİĞDE BARTIN İZMİR ORDU BATMAN KARABÜK OSMANİYE BİNGÖL KARS SAMSUN BİTLİS KASTAMONU SİVAS BURSA KAYSERİ ŞANLIURFA ÇANKIRI KIRKLARELİ ŞIRNAK DENİZLİ KIRŞEHİR TEKİRDAĞ DİYARBAKIR KOCAELİ TOKAT DÜZCE KONYA TRABZON ELAZIĞ KÜTAHYA UŞAK ERZİNCAN MANİSA VAN ERZURUM MARDİN YALOVA ESKİŞEHİR MERSİN YOZGAT GAZİANTEP MUĞLA ZONGULDAK TOPLAM * 07/05/2015 itibarıyla

73 Dönemine İlişkin İstatistikleri 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Kapsamında Gerçekleşen Faiz Desteği Aktarımları YATIRIM YERİ AKTARIM (TL) YATIRIM YERİ AKTARIM (TL) YATIRIM YERİ AKTARIM (TL) YATIRIM YERİ AKTARIM (TL) ADANA DENİZLİ KIRIKKALE SİVAS ADIYAMAN DÜZCE KIRŞEHİR SİİRT AFYONKARAHİSAR DİYARBAKIR KOCAELİ TEKİRDAĞ AKSARAY ELAZIĞ KONYA TOKAT AMASYA ERZURUM KÜTAHYA TRABZON ANKARA ERZİNCAN KİLİS TUNCELİ ANTALYA ESKİŞEHİR MALATYA UŞAK ARDAHAN GAZİANTEP MANİSA VAN ARTVİN GÜMÜŞHANE MARDİN YALOVA AYDIN GİRESUN MERSİN YOZGAT AĞRI HAKKARİ MUĞLA ZONGULDAK BALIKESİR HATAY MUŞ ÇANAKKALE BARTIN ISPARTA NEVŞEHİR ÇANKIRI BATMAN IĞDIR NİĞDE ÇORUM BAYBURT KAHRAMANMARAŞ ORDU İSTANBUL BURDUR KARABÜK OSMANİYE İZMİR BURSA KARAMAN RİZE ŞANLIURFA BİLECİK KARS SAKARYA ŞIRNAK BİNGÖL KASTAMONU SAMSUN MUHTELİF İLLER BİTLİS KAYSERİ SİNOP TOPLAM * 07/05/2015 itibarıyla **Lehe gelen hükümler kapsamında 3305 sayılı karar desteklerinden yararlanmaya başlayan belgeler dahil değildir.

74 Dr. Mehmet Yurdal ġahġn TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. V. TEġEKKÜRLER 13 Mart 2015

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ekim 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR Veysel AKYILDIZ 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 18 Mayıs 2012. TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İSTANBUL

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 18 Mayıs 2012. TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İSTANBUL T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 18 Mayıs 2012 İSTANBUL TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI 1. Mevcut TeĢvik Uygulamaları 2. Neden Yeni

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Şubat 2017 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 19 Haziran 2012 ANKARA. TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 19 Haziran 2012 ANKARA. TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 19 Haziran 2012 ANKARA TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI 1. Neden Yeni Bir TeĢvik Sistemi? 2. Yeni

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 6 Nisan 2012 İSTANBUL SUNUM PLANI 1. Neden Yeni Bir Teşvik Sistemi? 2. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 3. Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2-

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Henüz bakanlar kurulu kararı yayınlanmadan büyük

Henüz bakanlar kurulu kararı yayınlanmadan büyük Değerlendirme www.madencilik-turkiye.com Madencilik Türkiye Dergisi info@madencilik-turkiye.com Yeni Teşvik Sistemi ve Madencilik Henüz bakanlar kurulu kararı yayınlanmadan büyük yankı uyandıran ve Cumhuriyet

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ 2013 ARALIK SEKTÖREL MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ Ahmet YETİM I.GİRİŞ Ülkemizde teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Değerli Üyelerimiz; Saygıdeğer Çanakkaleliler; Türk ekonomisi son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve değişiyor. 16 Temmuz 2009 tarihinde

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Sunum Planı 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı