T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Temmuz 1977 ^ Sayı : PERŞEMBE! YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13569 Milletlerarası Andlaşma Hükümetimiz ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 16 Aralık 1976 tarihinde teati edilen mektuplar çerçevesinde, İskenderun Demir- Çelik Tesislerinin tevsii için 18 Mart 1977 tarihli 18 inci Türk-Sovyet Ticaret Protokolu'nun yürürlük süresi içinde Sovyetler Birliğince verilecek malzeme ve navlun bedelleri ile 24 Aralık 1972 tarihli Türk-Sovyet Anlaşması uyarınca teslim edilecek teçhizat ve malzemeye ait nakliye masraflarını karşılamak ve aynı süre zarfında anılan ülkeye ihraç edilecek ABD doları tutarındaki mal listesini de belirlemek amacıyla 27 Haziran 1977 tarihinde teati edilen ilişik mektupların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/7/1977 tarihli ve İEİD: / sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 13/7/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan B. ECEVİT Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı O. EYÜBOĞLU Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. T. GÜNEŞ Devlet Bakanı Dr. L. DOĞAN Devlet Bakanı Prof. K. BULUTOĞLU Adalet Bakanı S. ERVERDİ Millî Savunma Bakanı H. E. IŞIK İçişleri Bakanı N. UĞUR Dışişleri Bakanı Prof. G. ÖKCÜN Maliye Bakanı Prof. B. ÜSTÜNEL Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. M. ÜSTÜNDAĞ Bayındırlık Bakanı A. ZİLAN Ticaret Bakanı Z. MÜEZZİNOĞLU Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Prof. Dr. C. ERTUĞ M. CAN Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı F. GÜNDOĞAN Ulaştırma Bakanı E. ÇEVİKÇE Çalışma Bakanı B. ERSOY Sanayi ve Tek. Bakanı T. ERDEM En. ve Tabiî Kay. Bakanı N. AKMANDOR Yürütme ve idaare Bölümü Sayfa : 2497

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 28 Temmuz 1977 Sayı: Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve iskân Bakanı Köyişleri ve Koop. Bakanı A. ÖVMEN E. TUNCE R A. TOPUZ Orman Bakanı V. İLHAN Gençlik ve Spor Bakanı Y. ÇAKMUR Sosyal Güvenlik Bakanı H. UYSAL Ankara, 27 Haziran 1977 Sayın Bay Ticaret Mümessili, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek Onsekizinci Ticaret Protokolünün 18 Mart 1977 tarihinde Moskova'da imzalanmasıyla sonuçlanan görüşmelere atfen, İskenderun Demir ve Çelik Tesislerinin tevsiine ilişkin 24 Aralık 1972 tarihli Türk-Sovyet Anlaşmasının 6. maddesi gereğince, Sovyetler Birliği tarafından teslim edilecek malların bedellerinin Ödenmesi konusunda teati edilen 16 Aralık 1976 tarihli Mektubun 4. maddesine göre aşağıdaki hususlarda mutabakatımızı size teyid etmekle şeref duyarım. 1. Onsekizinci Ticaret Protokolünün yürürlüğü süresince Sovyetler Birliği tarafından Türkiye'ye, İskenderun Demir ve Çelik Tesislerinin tevsii için gerekli hadde mamulleri, çelik konstrüksiyon vesair malzeme teslim edilecektir tarihli Mektup çerçevesinde Sovyet gemileri ile sevkedilecek olan sözkonusu hadde mamûl leri, çelik konstrüksiyon vesair malzemenin değeri ve nakliye bedeli ile İskenderun Demir ve Çelik Tesislerinin tevsii için tarihli Anlaşma gereğince sevkedilecek diğer teçhizat ve malzemenin nakliye tutan 10 milyon doları bulacaktır. 2. Birinci maddede sözkonusu edilen malzemenin bedeli ile bunların ve diğer teçhizat ve malzemenin nakliye ücretlerinin tediyesi için, Onsekizinci Ticaret Protokolünün yürürlüğü süresince aşağıda cins ve değerleri kayıtlı malların Türkiye'den Sovyetler Birliğine ihracı öngörülmüştür. Maddeler Değer (ABD Doları) Alümina Ham barit (parçalı) öğütülmüş barit Konsantre volfram Tiftik Pamuk , , , , , , , 3. İşbu Mektup çerçevesinde yapılacak teslimatta, 16 Aralık 1976 tarihli Mektupta öngörülen diğer hükümler,de uygulanacaktır. 4. İşbu Mektupta öngörülmemiş diğer hesaplar için, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 18 Mart 1977 tarihli Onsekizinci Ticaret Protokolünün ilgili hükümleri tatbik edilecektir. En derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Ticaret Mümessili. Sayın Bay S. TRECHTCHENKOV SSCB Türkiye Ticaret Mümessili ANKARA Kâzım PAKSOY Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Dışticaret Genel Sekreterliği Anlaşmalar Genel Müdürü Yürütme ve idaare Bölümü 2496 Sayfa : 2498

3 28 Temmuz 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 ÂHKapa, 27 HK>HH 1977 roaa. rocnoflhh rehepajilhbift ZlnpeKTop, CcunaHCB Ha neperobopbi, 3aBepuiWBiıınecH noanwcariwem 18 napta 1977 roaa b MocKBe BocetsHaauaToro ııpotokojia k ToproBOMv h njıa- TeraoMy CorJiaiüeHHH) iieaay TypeuKoîı PecnydnımoK w C01030M CoBeTCKWx CoanajiHCTHHecKHx PecnyöJiHK ot 8 oktîiöph 1937 roaa h b cootbgtctbhh c nyhktom k nncem, KOTopuMM ÜTopoHu oömehhjihcl 16 aekaöpn 1976 roaa no Bonpocy onjia ctohmocth TOBapoB, noajıescaıuhx noct3b- K6 C0B6TCKHM C0M30U H3 0CH0B3HHM CT3TBVI 6 COBeTCKO- CorjıauıeHHH ot TJ'peUKOrO 24 aekaöpn 1972 roaa o pacuınpehhh İTicKeHaepyHCKoro MeTajuıypmuecKoro 33Boaa, nueıo qectb noatbepawt aocturriyıyıo MeKfly HaMH aorobopehhoctb o HHKecjıeayıoıueM: 1, H3 CoBeTCKoro Coıo3a b Typunıo b Teberine cpona aemctbmfl BoceMH9flii3Toro IlpoTOKojıa öyayt noctabjiehh a^h pacuınpehmfi I/icKeHaepyHCKoro MeTajuıyprvmeCKoro 3aBoaa npoıcat ıephhx MeıajuıoB, TOsapoB, KOTopan öyaet ocymectbjieha Ha cobetckwx cyaax, 3 -raime MeTSJiJioKOHcrpyKUHH w apyrue MaTepnajiH b psmkax oömehhoro nnctma ot I6/UI-I976 roaa. Ctohmoctb nponaıa qephhx MeıajuıOB, Meıajuıo- KOHCTpyKUHM H apytwx M3T6pwaJI0B, p3cx0flu no TpSHCnopTHpOBKe 3THX pacxoflu no TpaHcnopTupoBKe apyroro oöopyaobahhh v\ yatepnajiob SJIH pacmupehhh HcKeHaepyHCKoro MeTajnıyprHTOCKoro 33Boaa b cootsetctbhh c CoraauıeHHeM ot 24/XII-I972 roaa coctanht 10 MJIH. aotfjiapob C11İA. 2. B onjıaıy ctohmocth noctsbok MaTepKajiOB, ynomhriytux b nyhkte I, w pacxoaos no nx TpaHcnopTupoBKe vt rpahcnoprhpobke apyroro oöopyaobshhh w MBTepuanoB b Teberine cpoka aemctbhh BoceM- HaauaToro HpoTOKOJia dyayt noctabjiehbi us Typn.nn b CoBeTCKHM C0103 cjıeayıoıpe tobbph: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2499

4 Sayfa. 4 RESMÎ GAZETE 2«Temmuz 1977 Sayı: HaHMeHOBaHMe TOBapoB rjınh03eu BapHT (rcyckobok) BapHT MOJIOTblft K0HL(erITp3T BOJIB$pai<fOBHM T H $ T H K X JI o n o K CyMMa b g03iaapax CIllA I I0CT3BKH TOBapOB B COOTBeTCTBHH C H3CT0H1HHM ıîhgbmom öyflyt CropOH OT 16 aekaöpn 1976 rofls. ocymectb^htbcfi Ha ycnosvwx, npeflycmotpehhhx B nwc M3X 4. BO BC6M 0CT3JıBH0M, HTO He npeflj'cmotpeho H3CTOH1HHM nncbmom öyayt nphmehhtbch cootbetctbyk)m,ne nojıokehhh noflnhcsh- Horo 18 wapt rona BoceMH3ZW3TDro HporoKOJia K ToproBOMy H njıaıeshomy CornameHMio Meaay COB30M CoBeTCKHX CouHajıncTHqecKHx PecnydJiMK H TypenKoîî PecnydJiHKoö OT 8 OKTHdpa 1937 roas..tlpouıy Bac, rocnoflhh rehepajibhhh. HnpeKTop, ybepehhh B MOeM BHCOKOM K B3M ybshehhh. HPHHATB IlpescTaBHTejiB CCCP B TypnuH CTZI1AH E. TPEIUEHKOB TocnoaHHy TeHepaflBHOMy flenaptamehta K.nAKCOK) 3wpeKTopy corjiamehhfi abyctopohhvıx TeHepanBHoro cekpetapnaîs no BHeuiHeiî ToproBJie MHHHCTepCTB3 TOprOBJlH TypeıiKoii PecnyÖJiHKH. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2500

5 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 PERŞEMBE 28 Temmuz 1977 Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Demirköy Belediye Başkanlığından: 1 İlçemiz Acı Çeşme yolu parke işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İşin muhammen bedeli , TL. olup geçici teminatı , TL. dir. 3 îhale 9/8/1977 Salı günü saat de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 İşin şartnamesi ve diğer evraklar hergün mesai saatlerinde Fen İşlerinde görülebilir. 5 Taliplilerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlayacakları zarfları engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Taliplilerin 5/8/1977 günü saat a kadar yeterlilik belgesi almaları şarttır. 6 Telgrafla müracaatlar veya postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /4-2 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 1 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce iki ünitelik komple yağmurlama tesisi teklif alma usulü üe satın alınacaktır. İM ünitenin tamamı için teklif verilebileceği gibi bir ünite ve a) Lateral boru ve teferruatları, b) Analboru ve teferruatları, c) Sprinkler, d) Elektrik motorları ve santrifüj pompa grupları için verilecek ayrı ayn tekliflerde kabul edilir. 2 Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi ve Dağıtma İsleri Müdürlüğünden temin edilir. 3 İstekliler teklif mektuplarını en geç 16/8/1977 Salı günü saat ye kadar Ekonomi ve Dağıtma İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 İdaremiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 3-2

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz Sayı: Afyon - Anıtkaya Belediyesinden: 1 Afyon Merkez Anıtkaya kasabasında yapılacak olan Gazino inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur 2 İşin keşif bedeli (282323,06) TL. sidir. 3 Eksiltme 16/8/1977 (Salı) günü saat de Anıtkaya belediyesinde belediye encümeni huzuıunda yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Anıtkaya Belediyesi Muhasebe servisinden görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A ,92 TL. lık geçici teminatını, B yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, C. Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi. Teknik personel bildirisi en az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar iş yapıldığına dair iş bitirme belgelerini ibraz suretiyle Afyon Bayındırlık Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları (Eksiltmeye iştirak belgesi) ni teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatından 1 saat evveline kadar makbuz karşılığında ihale günü ihale saatından 1 saat evveline kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye iştirak belgesi alınması için son müracaat tarihi 12/8/1977 (Cuma) günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesinden: Sayı : 1977/109 Davacı Köy İsleri Bakanlığı tarafından davalı Babaeskinin Haznedar Köyünden Yaşar Çukurlu aleyhine açtığı tapu iptali davasında : Davalı Yasar çukurlu'nun adresi meçhul olduğundan davetiyenin ve dava dilekçesinin kendisine ilânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü oıan 12/10/1977 günü saat 10,40 ta Babaeski Asliye Hukuk Hakimliğinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği takdirde gıyap kararı tebliğ edilmeyerek H.UM.K. 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyabında duruşmaya devam olunacağı hususunun davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Babaeski Sayı. 19T7'U4 Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Köy İşleri Bakanlığı tarafından davalı Babaeskinin Karabayır köyünden Bilal Ergen hakkında açtığı tapu iptali davasında : Davalı Bilal Ergen'in adresi meçhul olduğundan davetiyenin ve dilekçenin kendisine üânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 12/10/1977 günü saat 11,10 da Babaeski Asliye Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği taktirde gıyap karan tebliğ edilmeyerek H.U.MJC. nun 509 ve 510 maddeleri gereğince gıyabında duruşmaya devam olunacağı hususunun davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

7 Muğla Topraksu Başmühendisliğinden : Belge için Kaşif Bedeli G. Teminatı son müra İhalenin S. No. İşin yeri ve konusu Ura Kr. Lira Kr. caat tarihi tarihi ve saati 1 Köycegiz-Kızuyurt-Akdoğan Ovası ve Akma-Gavurarkı Drenaj Bakım-Onanm projesi inşaatı , 8/8/ /8/ Yatagan-Sahinler, Yatağan-Bozarmut ve UlaGökova- Akçapınar-Çıtlık Köyleri Grup Elektrik tesisi , , 8/8/ /8/ Köyceğiz-Kavacık sulama projesi inşaatı , 8/8/ /8/ Köyceğiz-MergenU-Karadonlar-Yeşilyurt Drenaj Bakım Onarım projesi inşaatı , , 8 8/ /8/ Köyregiz-Dalyan-Okçular-KemaUye<terendüzU Drenaj Bakım-Onanm projesi inşaatı , /8/ /8/ Ula-Gökova Drenaj Bakım-Onarım projesi inşaatı , , 8/8/ /8/ Mugla-Bayır sulama Bakım-Onarım projesi inşaatı , , 8/8/ /8/ Yukarıda açıklamaları yazılı işler 2496 sayılı Kanunun 31 mntirtwri uyarınca kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İnşaatların eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatte Belediye İs'ıanınrtakl Muğla TOPRAKSU Başmühendisliğinde yapılacaktır. 3 İnşaatlara ait proje ve eksiltme evrakları bedelsu olarak mesai saatleri içinde Başmühendisliğimizde görülebilir. 4 İstekliler; 1 ile 5. sıralardaki işler için en az işin keşif bedeli tutarında (C) grubu müteahhitlik karneni, diğer inşaatlar için de bu işlerin kesif bedeli tutan kadar İş yaptıklarına dair iş bitirme belgesini ve bütün inşaatlar için sayılı R. Gazete'de yayınlanan Yönetmelikte gösterilen ve eksiltme şartnamesinde istenilen belgeleri son müracaat tarihine kadar ibraz etmek mecburiyetindedirler. 5 İsteklilerin İlk ilan tarihinden sonra bağlı bulundukları Kuruluşlardan alınmış (Ticaret odası vb.) belgeyi İbraz etmeleri gereklidir. 6 İnşaatlar için ihaleye iştirak belgesi alan iştirakçilerin ihale saatinden bir saat önce zarflarını Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 7 Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vukubulacak gecikmeler «t***»*» alınmaz / 4-3 Manisa Topraksu İl Başmühendisliğinden : Eksiltmeye konan iş Keşif Bedeli Lira Kr. Geçici Tem. Lira Kr. Belge müracaat son günü İhale tarihi ve saati 1 Saruhanlı - Lütfiye motor ve pompa temini , , 2/8/1977 8/8/ Akhisar - Dereköy motor ve pompa temini , , 2/8/1977 8/8/ Saruhanlı - Lütfiye II. Kısım Sulama inşaatı , $, 2/8/1977 8/8/ Yukarıda mahiyetleri belirtilen inşaatlar 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Manisa Topraksu İl Başmühendisliğinin (Eski Topraksu Gediz Plânlama Bölge Müdürlüğü) İzmir Caddesi üzerindeki binasında yapılacaktır. Bu işlere ait şartnameler ayni adresteki Başmühendisliğimizde görülebilir. İhaleye gireceklerin en az işin keşif tutarında iş bitirme belgelerini ve (C) grubu karneleriyle, 24/3/1972 gün \e No. Iu Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe uygun olarak gerekli evrakları ve eksiltme şartnamesinde belirtilen belgeleri ibraz etmek mecburiyetindmirler. Yeterlik belgesi alan iş'ırakçilerin, teklif mektuplarını, ihale saatinden (Bir) saat önce Komisyona vermeleri şarttır. Telgrafla yapılacak müracaatlar postadaki gecikmeler dikkate alınmaz /** 28 Temmuz 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 1

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 1977 Sayı: Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden : ,38 TL. sı keşif bedelli geçici teminatı ,02 lira olan Bergama Halk Eğitimi Merkezi binasının esaslı onarımı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ve eksiltme ile 3 Ağustos 1977 Çarşamba günü saat de Halk Eğitimi Müdürlüğünde yapılacaktır. 2 Taliplerin Bayındırlık Müdürlüğü Belgesi ile Ticaret Odası Vesikası ve Teminat makbuzu ibraz etmeleri şarttır. 3 Teklif mektuplarının ihale saatinden 1 saat önce komisyona verilmesi gerektiğinden postadaki vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 4 Taliplerin mezkûr ihale saatinde Halk eğitimi Merkezinde Kurulu Komis yana müracaatları ve bu işe ait şartname ve keşif özetinin her gün mesai saatleri dahilinde HaJk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görülebileceği ilân olunur. PTT Gene! Müdürlüğünden : 11844/ adet deri dağıtıcı çantası teslim şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktrr, Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından ve istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 35. mukabili temin edilebilir ve numune çanta aynı yerlerde görülebilir. Teklifler en geç 16/8/1977 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. Teşekkülümüz 2490 sayüı Kanuna tabi değildir /M Babaeski Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1977/98 Köy işleri Bakanlığı tarafından davalı Babaeski'nin Demirkapı Köyünden Halil ibrahim Bahçe aleyhine açtığı tapu iptali davasında: Davalı Halil İbrahim Bahçe'nin adresi meçhul olduğundan kendisine dava dilekçesi ve davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 12/10/1977 günü saat te Babaeski Asliye Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği taktirde gıyap kararı tebliğ edilmeyerek H.UM.K. nun 509 ve 510 ncu maddeleri gereğince gıyabında duruşmaya devam olunacağı hususunun davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Gediz Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/140 Davacı Zeynep Taşpınar Vekili Av. 'Suat Nursoy Davalılar: Mehmet Karakaş ve 8 arkadaşı, Hazine ve Köy Muhtarlığı Dava: Tescil Davalılardan Şaban Karakaş'a ilân yoluyla gerekli tebligat yapılmış buna rağmen davalının ilân gününde mahkemede hazır olmadığından, ilân yoluyla gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 18/10/1977 günü saat 9.00'da hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi temsil ettirmeniz, gelmediğiniz veya vekille temsil ettirmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda bırakılacağına dair işbu ilân gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

9 28 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Hatay Antakya İmam - Hatip Lisesi Müdürlüğünden : TL. keşif bedelli Hatay Antakya İmam-Hatip Lisesi kat ikmal inşaatı 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Antakya İmam - Hatip Lisesi Müdürlüğünde 12/8/1977 Cuma günü saat 11,00 de yapılacaktır. îhale dosyası Lise Müdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, a) (21.750) liralık geçici teminatını, b) 1977 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, c) Keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Hatay Valiliğinden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 4 İstekliler teklif mektuplarım 12/8/1977 Cuma günü saat 10,00 a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 5 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 9/8/1977 Salı günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmeyeceği ilân olunur / 4-2 Karakocan Yatılı Bölge Okulu Satm Alma Komisyonu Başkanlığından : , lira muhammen bedeli olan 'bir kalem normal meşe odun ihtiyacı için k&palı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2. Eksiltme 8/8/1977 Pazartesi günü saat da Karakocan Yatılı Bölge Okulunda toplanacak olan Satm Alma Komisyonu Başkanlığı altında yapılacaktır. 3. Geçici teminatı 5.250, liradır. 4. İstekliler ihale ile ilgili şartname ve dosyayı mesai saatlan içinde okulda öğrenebilirler. 5. Eksiltmeye gireceklerin belirtilen gün ve saatten bir saat önce teminat mektubu, 1977 malî yılına ait Ticaret Odası belgesi, bu işi yapabilecek durumda olduğuna dair kuruluşlarca almış olduğu belge, İkametgâh ilmühaberi ve teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ibraz etmeleri şarttır. 6. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 7. Keyfiyet ilân olunur /4-3 Ankara Lv. Amirliği 2 No. lu Sat. Al. Kom, Başkanlığından : Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı (4) kalem (Lv. İkmal) kapalı zarfla eksütmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinden görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. CİNSÎ Karbonsuz telem kâğıdı Karbonlu telem (2 Karbonlu) kâğıdı Karbonlu telem (3 Karbonlu) kâğıdı Reperfatör bandı Miktarı 300 Rulo Rulo Rulo Rulo M. bedeli Lira G. Tem. İHALE Lira Günü Saati TAMAMI: /8/1977 P. tesl 15.00

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 1977 Sayı: TCDD işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından: Yük vagonlarında kullanılmak üzere iki kalem cem'an 8402 adet komple buatagres gövdesi (rulmansız), dış piyasadan teklif alma usulü ile kredili olarak ve iç piyasadan da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 1 Tekliflerin en geç 20 Eylül 1977 Salı günü saat e kadar Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 2 üu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci veznelerinden 150, TL. bedelle temin edilebileceği gibi, daha önce bu hususta şartname satınalnuş olanlar makbuzlarını ibraz etmeleri şartıyla yeni şartnameyi ücretsiz, olarak alacaklardır. 3 Teklifler 8 takım olarak verilecek ve teklif zarfının üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 4 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir / 3-2 Yük vagonlarında kullanılmak üzere adet buatağres rulmanı hariçten teklif alma usulü ile satm alınacaktır. 1 Tekliflerin en geç 21 Eylül 1977 Çarşamba günü saat e kadar TCDD Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 2 Bu işe ait şartnameler TCDD'nin Ankara'da Merkez, istanbul'da Sirkeci Veznelerinden 150, TL. bedelle temin edilebileceği gibi, daha önce bu hususta şartname satınalnuş olanlar makbuzlarını ibraz etmeleri şartıyla yeni şartnameyi ücretsiz olarak alacaklardır. 3 Teklifler 8 takım olarak verilecek ve teklif zarfının üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 4 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir /J-2 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : İli: Bursa, îlçesi: Orhaneli, Köyü veya mevkii: Gümüşpınar, Madenin cinsi: Maden Kömürü, Ruhsatnamenin tarihi numarası: 2/8/1967 AR Hudutları: Doğusu: Gümüşpınar (Bunnu) köyü yukarı mahalle camiinden İkizoluk köyü camiine doğru hat. Güneyi: tkizoluk köyü camiinden Yeni Danişment köyü camiine doğru hat. Batısı ve Kuzeyi: Yeni Danişment Köyü camiinden, Dündar köyü camiine, oradan da Gümüşpınar (Burmu) köyü yukarı mahalle camiine kırık hat. Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Maden Kömürü madeni için Mortaş Madencilik LTD. ŞTÎ. uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilemiyeceği 6309 sayılı Ma den Kanununun 55. maddesi gereğince ilân olunur / 2-2

11 28 Temmuz 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: II Edirne Valiliğinden: Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 1 Lalapaşa Hükümet Konağı inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( , ) liradır. 3 Eksiltme Edirne'de İl İhale Komisyonunda 9/8/1977 Salı günü saat 15,00 te yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin; A) ( , TL.) liralık geçici teminatını, B) 1977 yılma ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, müteahhitlerin bankalardan alacakları kullanılmış ve kullanılmamış teminat mektubu kredisi ile serbest mevduatlarını gösterir örneğine göre banka mektubu ve sermaye kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 9/8/1977 (Salı) günü saat 14,00e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 5/8/1977 (Cuma) günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /4-2 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden : 1 Samsun a. Bölge Müdürlüğü Memur Lojmanı 2. kısım İnşaatı 2490 sayılı Yasa yargılarına göre kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin kesif bedeli , TL. dır. 3 Eksiltme Samsun Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 5 Ağustos 1977 Cuma günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkur Müdürlükten görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) , liralık geçici teminatım, b) 1977 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini veya kayıt suretini, (bu belgenin veya kayıt suretinin ilân tarihinden sonra alınmış olması şarttır.) c) Eksiltmeye girme belgesini, (Bu belge müracaat dilekçeleriyle birlikte eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış bulunan yapı arâçlan bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, banka referansı, Bayındırlık Bakanağından almış oldukları (C) grubundan en az keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı, en geç 3/8/1977 Çarşamba günü saat a kadar tfapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğüne vermek suretiyle alınacaktır.) teklif mektubu havi zarfla birlikte ikinci bir zarfa koymaları şarttır. 6 İstekliler, teklif mektuplarını 5 Ağustos 1977 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Telgrafla yapılacak müracaat ve postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği hususu ile keyfiyet ilân olunur / 4-3

12 Sayfa: 13 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 1977 Sayı: Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : TREYLER SATIN ALINACAKTIR 1 (AEL) Afşin Elbistan Linyitleri İşletmemiz Müessese Müdürlüğünün 1 adet 30 tonluk platformlu deve boyunlu ve ön aks aksamı sökülüp takılabilen treyler teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 2 Bu işe ait Genel ve Teknik şartnameleri Süleyman Sırrı Sok. No. 1 deki Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı 806 No. lu odadan dilekçe ile müracaat edilerek 50, TL. karşılığında temin edilebilir. 3 İsteklilerin en geç 18/8/1977 Perşembe günü saat a kadar fiyat ve teslim şartlarını bildirir tekliflerini kapalı zarfla, zarfın üzerine 115/AEL/30 dosya işareti ile ve alım konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine vermeleri şarttır. 4 Teklifler 19/8/1977 Cuma günü saat de Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesinde açılacaktır. 5 Postada olan gecikmeler göz önüne alınmaz. 6 Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir / M Bolvadin Malmüdürlüğünden: 1 Daha evvel 2490 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılmış olup, İhalesi üzerinde kalan kooperatif kanuni süre içinde şartname esaslarma göre mukaveleyi yapmaması nedeniyle yeniden ihaleye çıkarılan ilçemiz hududları dahilinde bulunan Eber Gölü ile bu göle dökülen Akarçay mecrasında yetişen ve SEKA Müessesesine üç sene müddetle kiraya verilmiş bulunan kamış ve benzeri otlar haricindeki sadece balık ve benzeri su ürünlerine münhasır olmak üzere üç sene müddetle TL. si yıllık muhammen bedel üzerinden 249G sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile artırmaya konulmuştur. 2 Artırma 3/8/1977 Çarşamba günü saat da Mataüdürlüğü odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat liradır. 4 İstekliler su ürünleri istihsal yerlerine ait kira şartnamesini me.sai saatleri dahilinde Malmüdürlüğünde görebilirler. 5 Artırmaya gireceklerin teminat makbuzları ile 1977 yılı Ticaret Odası belgesine havi teklif zarflarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar komisyona tevdi etmeleri. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur / 4-4 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Tahmini bedeli , TL. geçici teminatı , TL. olan dosya numaralı oto camlarının imal ettirilerek satınalınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 11/8/1977 Perşembe günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 25, bedelle verilir. İstekliler 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası ve Esnaf Belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyla hazırlayacakları teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur / 4-4

13 28 Temmuz 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Denizli Valiliğinden: 1 Denizli - Pamukkale Hıerapolis Örenyeri 1977 yılı onarımı işi 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile 19/7/1977 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 2 İşin birinci keşif tutarı ( , ) lira olup geçici teminatı (41.350, ) liradır. 3 İhale 9/8/1977 Salı günü saat de Denizli Müzesi Müdürlüğü binasında toplanacak onarım ihale komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 Bu işe ait şartnameler sözleşme projesi ve ekleri Denizli Müzesi Müdürlüğü ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 5 İsteklilerin Resmî Gazetenin 24/3/1972 gün ve sayılı nüshasında ir> tişar etmiş olan eksiltmelere iştirak Yönetmeliğinin 3. maddesinde belirtilen: A İnşaat belgesi (Aslı) 1 Belge bir kalemde ( , ) liralık benzeri bir onarım işin muvaffakiyetle başarıp kabulünü yaptırdıklarını veya idarece denetlediklerini ifade edecektir. 2 Asgari ( ) TL. tutan (D) gruba müteahhitlik karnesi (Aslı) B Yapı araçları bildirisini (örnek: 1) C Sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bildirişim' (Örnek: 2 ve 2 a) D Teknik personel bildirisi (örnek: 3) E Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir taahhüt bildirisini (Örnek: 4) dilekçesine ekleyerek resmî tatil günleri ile tarihi ve son müracaat günü hariç en geç altı gün evvel Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyeti sebebiyle telgrafla yeterlik belgesi kabul edilmez. 6 İstekliler teklif mektuplarına yeterlik belgesi, Ticaret Odası vesikası ve teminat mektuplarım ekleyerek saatinden bir saat evvel Eski Eserler Onarım İhale komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulunacak gecikmeler kabul edilmez sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince idare yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir / 4-4 Ankara Belediye Başkanlığından: Belediyemizce aşağıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malzeme belirtilen tarih ve saatlerde 2490 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince Kapalı Zarf Eksiltme Suretiyle satınalınacaktır. 1 Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 2 İhaleye iştirak edecekler Ticaret Odası veya mensup oldukları dernekten alacakları vesikaları teklif mektupları ile birlikte vermeleri şarttır. 3 İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat önce Encümen Kalemine vermeleri zorunludur. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. M. bedeli G. teminat îhale Cinsi Miktan Lira Kr. Lira Kr. îhale tarihi saati 1. Kalorifer malzemesi 2. Ahşap malzeme 3. Planya tezgahı komple 40 Kalem 5 Kalem 1 Kalem , , , 9.975, , 3.750, 10/8/ /8/ /8/ /

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 1977 Sayı: Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden: GAZİANTEP 1 Kahramanmaraş Kapalı Yüzme Havuzu Bağlantı Yollan ve Saha Tanzimi İnşaatı işi 3530 sayılı Kanuna göre hazırlanan Beden Terbiyesi Merkez Hesap Alım - Satım Talimatnamesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeu ( , ) liradır. 3 Eksiltme Gaziantep Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 5/8/1977 Cuma günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A. Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü adına, (56.000, ) liralık geçici teminatını, B yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, C. (Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçlan bildirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklannı açıklayan malî durum bildirisi ile banka referans mektuplarını. Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini vermek suretiyle, Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden alacaklan), Yeterlik Belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 6 İstekliler; teklif mektuplannı 5/8/1977 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik Belgesi alınması için son başvurma tarihi 1/8/1977 Pazartesi günü çalışma saati sonuna kadardır. Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. tlgililere duyurulur / M Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden: 1 4. Bölge hududu - Yerköy - Yozgat - Sorgun yolu Km. deki aşağı Elmahacüı Köyü taş ocağından lüzumlu ton ocak taşından konkasorle kırılmış 25 mm d") lik temel ve alttemel malzemesinin temini ve nakliyesi işi 2/8/1977 Salı günü saat de Bölgemiz Komisyonunca 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile sari mukaveleli olarak eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Muhammen bedeli , lira olup, muvakkat teminatı , liradır. 3 Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Amirliğinde görülebilir. 4 İsteklilerin 29/7/1977 Cuma günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri (Müracaatte evrak kayıt tarihi muteberdir.) Dilekçelerine keşif bedelinin yansı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair resmî dairelerden alınmış işbitirme belgesi veya keşif bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesi. İlk ilân tarihinden sonra alınmış banka referans mektubu, bunu tevsik eden malî durum, makina teçhizat ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin şirket olması halinde şirketin imza sirküleri ile hali faaliyet belgesini, iş yerini görüp tetkik ettikerine dair isin ait olduğu şantiye şefliğinden alınmış tasdikli belgeyi ekleyerek yeterlilik belgesi almalan. 5 İsteklilerin 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, yeterlilik belgesi, geçici teminattan ile usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri. 6 Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /4-4

15 28 Temmuz 1877 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Kastamonu Valiliğinden: Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 1 Kastamonu - Abana hükümet konağı inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince ve 527 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul muştur. 2 İşin kesif bedeli , liradır. 3 Eksiltme Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünün İhale Komisyonu marifetiyle 8/8/1977 Pazartesi günü saat 1.5.C0 de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesini ve diğer evrakları Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebümek için: a) liralık geçici teminatlarını, b) 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını gösterir mali durum bildirisini bunu belirten banka referansım, teknik personel beyannamesini Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 8/8/1977 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 3/8/1977 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-4 Bayaındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden: GAZİANTEP 1 Gaziantep-Merkez Üç Bölüklü Kışla (Kaloriferli) inşaatı işi 527 sayılı Kanuna göre sari olarak ve değişen fiat uygulaması yapılacak şekilde 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( , ) TL. dır. 3 Eksiltme Gaziantep'te Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 10/8/1977 Çarşamba günü saat de yapılacaktır. 4 Eksütme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) ( , ) TL. lık geçici teminatını, b) 1977 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarım bildiren mali durum bildirisi ile banka referans mektubu, taahhüt beyannamesi, teknik personel beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslı ile Yapı İşleri 9. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları «Yeterlik belgesi» ni teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 10/8/1977 Çarşamba günü saat 10,00 c. kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması icüı son müracaat tarihi 5/8/1977 Cuma günü mesai sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-3

16 Sayla: 16 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 1977 Sayı: Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden: KAYSERİ Kırşehir 200 yataklı Devlet Hastahanesi inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( , ) liradır. 3 Eksiltme, Kayseri'de Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu'nda 23/8/1977 (Salı) günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; \ Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü adına, ( , ) liralık geçici teminatım, B 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, C (Baş vurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bildirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bildirisi ile banka referans mektuplarını, Bayındırlık Bakanlığı'ndan almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini vermek suretiyle, Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü'nden alacakları), yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 6 İstekliler; teklif mektuplarını 23/8/1977 (Salı) günü saat 14.0O'e kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son baş vurma tarihi 22/8/1977 (Pazartesi) günü çalışma saati sonuna kadardır. Telgrafla yapılacak baş vurmalar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İlgililere duyurulur /4-2 1 Yozgat Sağlık Koleji 200 öğr. II. kısım ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli (2.1C0.OOO, ) liradır. 3 Eksiltme, Kayseri'de Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu'nda 18/8/1977 (Perşembe) günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A Yapı İşler 7. Bölge Müdürlüğü adına, (76.750, ) liradık geçici teminatını, B 1977 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, C (Baş vurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bildirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi ile banka referans mektuplarım. Bayındırlık Bakanlığı'ndan almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini vermek suretiyle, Yapı İşleri 7. Bölge Müdürlüğü'nden alacakları), yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 6 İstekliler; teklif mektuplarını 18/8/1977 (Perşembe) günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son baş vurma tarihi 17/8/1977 (Çarşamba) gürü çalışma saati sonuna kadardır. Telgrafla yapılacak baş vurmalar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Hgililere duyurulur /4-2

17 28 Temmuz 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünden: 1 Limanlar İnşaatı Samsun Bölge Müdürlüğü hudutları içinde Çarşıbaşı (İskefiye) Balıkçı Barınağı İnşaatı işi 527, 6237 ve 7305 sayılı Kanunlar gereğince kapalı zarf içinde birim fiatlar üzerinden eksiltme suretiyle, pazarlıkla ihaleye çıkarılmıştır. 2 İşin tahmini kesif bedeli , TL. dir. 3 Eksiltme 16/8/1977 Salı günü saat 15.00'de Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe - Ankara adresinde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte (Müş. Tek. Hiz. D. Başkanlığında) görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A Bayındırlık Bakanlığı namına , TL. lık geçici teminatlarını, B 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayii Odası belgesini, C Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme Şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) c, 1 Sermaye ve kredi olanaklarını bildiren malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansım, c. 2 Teknik personel beyannamesini, c. 3 Yapı araçları bildirisi, c. 4 Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile beyan edilen) bitirrrtiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumları ile açıklayan taahhüt bildirisini, c. 5 Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az tahmini keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini, İbraz etmelerini ve yukarıda c. 1 - c. 5 maddelerinde zikredüen belgelerin tetkik neticesinde Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü eksiltmeye girme belge komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, Aşağıda (8) inci maddede verileceği bildirilen eksiltme dosyasının her sahifesini imzalayarak, Teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koymaları lâzımdır. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 3/8/1977 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 7 İştirak belgesi benzer bir işi yapıp bitiren ve malî imkânları ile tecrübeleri bakımından Bakanlıkça yeterli görülen firmalara verilecektir. 8 İhaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme belgesi ile bu işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek Teknik Hizmetler Daire Başkanlığından) Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe - Ankara» adresinden 8/8/1977 Pazanesi günü saat 10.00'dan itibaren müracaat üzerine verilecektir. 9 İstekliler teklif mektuplarım 16/8/1977 Salı günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu 'başkanlığına vereceklerdir. 10 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-4 Zonguldak Belediye Başkanlığından: Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet oedford 3,5 tonluk damperli şase kabin kamyonların üzerine yapılacak teknik şartnamesine uygun damperli çöp kasaları , TL. muhammen bedel ile şartnamesi gereğince kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Taliplilerin 9 Ağustos 1977 Salı günü saat 16,00 da 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine tevfikan hazırlayacakları 6.650, liralık geçici teminat mektupları ile birlikte zarflarını ihale saatinden 1 saat evvel Encümen Başkanlığına verilmeleri gerekmektedir. Şartnamesi Hesap İşleri Müdürlüğünden temin edilir / 4-4

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 28 Temmuz 1977 Sayı: Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları înşaatı Genel Müdürlüğünden: 1 Limanlar İnşaatı Bandırma Bölge Müdürlüğü hudutları içinde (Zeytinbafı Balıkçı Barınağı Dalgakıran İnşaatı işi 527, 6237 ve 7305 sayılı Kanunlar gereğince kapalı zarf içinde birim fiatlar üzerinden eksiltme suretiyle, pazarlıkla ihaleye çıkarılmış olup, bir kısım deniz teçhizatı idarece kirasız verilecek ve eskalasyon uygulanacaktır. 2 İşin tahmini keşif bedeli ( , ) TL. dir. 3 Eksiltme 15/8/1977 Pazartesi günü saat 15.00'de Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe- Ankara adresinde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte (Müş. Tek. Hiz. D. Bşk. lığında) görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A Bayındırlık Bakanlığı namına ( , ) TL. lık geçici teminatlarım, B 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, C Müracat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) c. 1 Sermaye ve kredi olanaklarım bildiren mail durum bildirisi ve bunu belirten banka referansını, c. 2 Teknik personel beyannamesini, c. 3 Yapı araçları bildirisini, c. 4 Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile beyan edilen) bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumları ile açıklayan taahhüt bildirisini, c. 5 Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az tahmini keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini, İbraz etmelerini ve yukarıda c. 1 - c. 5 maddelerinde zikredilen belgelerin tetkik neticesinde Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü eksiltmeye girme belge komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini. Aşağıda (8) inci maddede verebileceği bildirilen eksiltme dosyasının her sahifesini imzalayarak, Teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koymaları lâzımdır. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 3/8/1977 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 7 İştirak belgesi benzer bir işi yapıp bitiren ve malî imkânları ile tecrübeleri bakımından Bakanlıkça yeterli görülen firmalara verilecektir. 8 İhaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme belgesi ile bu İse ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek Teknik Hizmetler Daire Başkanlığından) Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe - Ankara» adresinden 8/8/1977 Pazartesi günü saat 10,00 dan itibaren müracaat üzerine verilecektir. 9 İstekliler teklif mektuplarım 15/8/1977 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 10 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-4 Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünden: 1 Limanlar İnşaatı İzmir Bölge Müdürlüğü hudutları içinde (Palamutbükü Balıkçı Barınma yeri) inşaatı işi 527, 6237 ve 7305 sayılı Kanunlar gereğince kapalı zarf içinde birim fiatlar üzerinden eskiltme suretiyle, pazarlıkla müteahhit namı hesabına ihaleye çıkarılmıştır.

19 28 Temmuz 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 2 İşin tahmini keşif bedeli ( ,45) TL. dir. 3 Eksiltme 11/8/İ977 Perşembe günü saat 15.00'de Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe Ankara adresinde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte (Müş. Tek. Hiz. D. Bşk. lığında) görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A Bayındırlık Bakanlığı namına (21.869, ) TL. lık geçici teminatlarım, B 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, C Müracat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) c. 1 Sermaye ve kredi olanaklarını bildiren malî durum büdirisi ve bunu belirten banka referansım, c. 2 Teknik personel beyannamesini, c. 3 Yapı araçları bildirisini, c. 4 Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile beyan edilen) bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumları ile açıklayan taahhüt bildirisini, c. 5 Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az tahmini keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini, İbraz etmelerini ve yukanda c. 1 - c. 5 maddet»rinde zikredilen belgelerin tetkik neticesinde Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanı arı İnşaatı Genel Müdürlüğü eksiltmeye girme belge komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, Aşağıda (8) inci maddede verileceği bildirilen eksiltme dosyasının her sahifesini imzalayarak, Teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koymaları lâzımdır. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracat tarihi 3/8/1977 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 7 İştirak belgesi benzer bir işi yapıp bitiren ve malî imkânları ile tecrübeleri bakımından Bakanlıkça yeterli görülen firmalara verilecektir. 8 İhaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme belgesi ile bu işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek Teknik Hizmetler Daire Başkanlığından)» Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe - Ankara adresinden 5/8/1977 Cuma günü saat 10.00'dan itibaren müracaat üzerine verilecektir. 9 İstekliler teklif mektuplarını 11/8/1977 Perşembe günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 10 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / e Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli , TL. Geçici teminatı , TL. olan dosya numaralı kazma uçları ve diğer parçalarının satınalınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 15/8/1977 Pazartesi günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 25, TL. bedelle alınabilir. İstekliler 1977 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası ve esnaf belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyla hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verececeklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edümez. Duyurulur / 4-4

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 1 Ağustos 1977 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 1 Ağustos 1977 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 1 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı : 16014

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete r idare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 OCAK 1952 ÇARŞAMBA Sayı: 7997 KANUN Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elcim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elcim 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Elcim 1336-1920 Yönetim ve yassı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 3 MAYIS 1967 ÇARŞAMBA Sayı: 12588 KARARNAMELER Maliye Bakanlığından

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 EKİM 1974 PAZARTESİ Sayı: 15040 T. C.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

T.C. Resmî. Gazete KARARNAMELER. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 29 OCAK 1977 CUMARTESİ. Sayı: 15834. Maliye Bakanağından :

T.C. Resmî. Gazete KARARNAMELER. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 29 OCAK 1977 CUMARTESİ. Sayı: 15834. Maliye Bakanağından : T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 90 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 9 OCAK 977 CUMARTESİ Sayı 5834 J KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 2 MAYIS 1977 PAZARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemleri t. c.

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 2 MAYIS 1977 PAZARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemleri t. c. T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 j Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdvvvenat Genel Müdürlüsüne başvurulur. 2 MAYIS 1977 PAZARTESİ Sayı : 15925 YÜRÜTME

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup;

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup; MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Erday Petrol LPG Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 14 EJ 870 Plakalı Mercedes Benz marka 2013 model Actros 1844 LS E5, 290.000 km deki Beyaz ÇEKİCİ

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR PAZAR. Kuruluş tarihi: 7 Dkim 1336-1920. Sayı: 14212 11 HAZİRAN 1972

T.C. Resmî Gazete KANUNLAR PAZAR. Kuruluş tarihi: 7 Dkim 1336-1920. Sayı: 14212 11 HAZİRAN 1972 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi 7 Dkim 1336-1920 r Yönetim ve yası isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 11 HAZİRAN 1972 PAZAR Sayı 14212 J KANUNLAR 5434 sayılı Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C RE smı Gazete KANUN N KARARNAMELER R PAZARTESI. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Sayı: ARALIK 1974

T.C RE smı Gazete KANUN N KARARNAMELER R PAZARTESI. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim Sayı: ARALIK 1974 T.C RE smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 23 ARALIK 1974 PAZARTESI Sayı: 15101 J

Detaylı