DANIŞMA MECLİSİ Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMA MECLİSİ. 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra"

Transkript

1 DANIŞMA MECLİSİ 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı m ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile Bütçe Plan Komisyonu Ra

2

3 TC Danışma Meclisi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 1/829 Karar No. : 181 Bütçe - Plan Komisyonua Rapora DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 1984 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı ve ekleri Millî Bütçe Tahmin Raporu ile birlikte 22 Eyİül 1983 ta ma Meclisi Başkanlığınca 23 Eylül 1983 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiştir. Zamanın darlığı nedeniyle ön hazırlık ve raportör çalışması yapılmadan 27 Eylül 1983 tarihinde Komisyonumu aralıksız olarak bu çalışmalar 5 Ekim 1983 günü sonuçlandınlmış bulunmaktadır. Bütçe - Plan Komisyonunda Hükümetimizin bütçe tekliflerini Yüce Meclise sunulacak hale getirebilmek için 9 çalışmalar ve tartışmalar yapılmıştır Günde ortalama 15 saat çalışan Komisyonumuzun değerli üyeleri geçen iki yıl bütçesinden edindikleri deneyim Kanun ve İçtüzük hükümleri gereği, 1984 Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde çok titiz bi lerdir Malî Yılı Genel Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde Komisyonumuzun değerli üyeleri, ülkemizin temel eko getirmişlerdir. Üyelerin dile getirdikleri görüş ve temennilere ve özellikle hükümetin bütün üyelerinden gördüğümüz biliriz. Ayrıca, Komisyonumuzun bütçe müzakereleri süresince Maliye Bakanlığının ve DPTnin değerli yöneticileri kür etmeyi yerine getirilmesi zevkli bir görev biliriz. Keza çok değerli hizmetler veren ve geceli gündüzlü feragatl dürlüğünün kıymetli elemanlarına teşekkür ederiz Malî Yılı Genel Bütçe Tasarısının Komisyonumuzda görüşülmesi süresi içinde Danışma Meclisimizin ç iştirak ederek, katkıda bulunmalarından dolayı teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Yüce Meclise sunduğumuz 1984 Malî Yıh Genel Bütçe Kanunu Tasarısı Komisyonumuzun 1984 yılı için yapabil Bununla birlikte komisyon çalışmaları sırasında büyük bir titizlik ve dikkatle incelenen 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu özen gösterilerek, bazı ekleme ve kesintiler yapılmıştır. I - GENEL! 1984 Malî Yıh Konsolide Devlet Bütçe Tasarısı Komisyonumuza 3 250,0 milyar lira olarak sunulmuştur. Bu mik bütçe 551,0 milyar liralık bölümünü katma bütçeler ödenekleri oluşturmakta olup, katma bütçelere genel bütçede sı öngörülmüştür.

4 _ 4 Hükümet tarafından Meclise sunulan 1984 Malî Yılı Bütçe Tasarısının ana kalemler halinde dökümü şöyle Personel Giderleri Diğer Cari Giderler Yatınm Giderleri Kamulaştırma Giderleri Sermaye Teşkili ye Transfer Harcamaları Konsolide Bütçe Toplamı : Komisyonumuzda yapılan değişikliklerden sonra, genel bütçe ödenekleri 3 186,6 milyar lira, katma bütçe ödenek Daha öncede belirtildiği gibi 1984 Malî Yılı Gelir Bütçesi ise Komisyonumuza (iç istikraz ve katma bütçe gelirle sunulmuştur. Yapılan değişikliklerden sonra gelir bütçesi 3 261,1 milyar lira olarak bağlanmıştır. Komisyonumuzda kabul gören 1984 Malî Yılı Bütçesi ise şöyledir : Genel Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Vergi Dışı Normal Gelirler Özel Gelirler ve Fonlar İç İstikraz Gelirleri Katma Bütçe Konsolide Bütçe Gelirleri Toplamı : II MALÎ YILINDA EKONOMİK GÖSTERGELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ : 1. MUM Gelir ve Üretim : Hükümetten alınan verilere göre; 1983 yılında GSMH artış hızının sabit fiyatlarla yüzde 2,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu durumda yon lira olan GSMH'nın 1983 yılında ,7 milyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Cari fiyatlarla ise 1982 yılında ,3 milyon lira olan GSMH'nın yüzde 27,8 lik bir artışla 1983 yılında

5 _ 5 Başlıca sektörler itibariyle son üç yılın millî gelir rakamları ve gelişmeleri aşağıdaki gibidir : Başlıca Sektörler ve Gelişme Hızları (1968 Yüı Faktör Fiyatları ile) Millî Gelir Rakamları (1) Tarım Sanayi Hizmetler GSYİH GSMH , , , , , , , , , , , , , ,7 Kaynak : DİE (1) DİE, 15 Temmuz 1983 Tahmini Görüldüğü gibi 1982 de sabit fiyatlarla % 4,6 olarak gerçekleşen GSMH artış hızının, 1983 de % 2,9 olarak g yümemizde karşımıza çıkan çok ciddî bir ikazdır. Uygulanan politika ve programlarla iktisadî- büyüme arasındaki ilişk 2. Yatırımlar : Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan tahminlere göre 1983 yılında cari fiyatlarla 1 300,0 milyar TL.'sı üzere toplam 2 153,1 milyar TL.'lık sabit sermaye yatırımının gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu miktarın içinde k ise % 39,6 olmaktadır. Toplam sabit sermaye yatırımlarında 1983 fiyatlarıyla 1982'ye göre % 4,2'lik bir artış görülmektedir. Kamu k artış beklenmektedir. Başlangıç bütçesi esas alınarak yapılan incelemede, toplam kamu yatırımları içinde genel ve katma bütçe yatırım sermayeler milyon TL.'sı ile % 1,6; KİT milyon TL.'sı ile % 49,1; mahallî idareler ve İller Bankas oluşturmaktadır. Cari fiyatlarla; 1983 yılında 2 153,1 milyar liralık sabit sermaye yatırımı tahminin gerçekleşeceği varsayılsa bile konu sabit fiy yatırım artışından söz etmek mümkün olmamaktadır. Yeri gelmişken; iktisadî büyümemiz için gerekli yeni yatırım artışlarım aramanın yanısıra, mevcut yatırımlarım tırılması ve katma değerin, mevcut kapasiteleri iyi kullanarak artırılması konusuna da dikkatleri çekmek istiyoruz. B

6 6 nna, teknoloji geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına ve işletmeciliğimizi boğan hukukî eksiklik ve kargaşaya d birler alınarak, geçmiş yıllarda yatırılan kaynaklar, yapılan yatırımlar daha verimli hâlle getirilmelidir. 3,j Dış ekonomik ilişkiler : a) Döviz girişleri : aa) İhracat : 1981 yılında 4 702,9 milyon dolar olan ihracat, 1982 yılında % 22,2 oranında artarak 5 746,0 milyon dolar ge bir önceki yılın aym dönemine göre % 2,4 artarak 3 026,7 milyon dolara yükselmiştir. Bu durumda 1983 yıh p ilk yedi aydaki gerçekleşme '% 42,6 olmuştur. Du duruma göre ihracatın ithalatı karşılama oranı % 34,2'dir. ab) İşçi dövizleri : işçi dövizi girişleri 1981 yılında 2 490,0 milyon dolar iken, 1982 yılında % 12,2 azalışla 2 186,6 milyon dolar bir önceki yıllın aym dönemine göre % 24 azalarak 690,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 1983 milyon dolar % 27 oramnda gerçekleşmiştir. ac) Turizm gelirleri : Turizm ve dış seyahat gelirleri 1981 yılında 277,0 milyon onlar iken, 1982 yılında 261,6 milyon dolar olara bir önceki yılın aym dönemine göre % 18,3 artarak 171,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 1983 dolar % 45,7 oramnda geıçekleşmiştir. ad) Dış kredi kullanımı : 1981 yılında sağlanan 840,2 milyon dolar program kredisine karşılık, 1982 yılında sağlanan 1 007,3 milyon d yılında 453,8 milyon dolar olan program kredileri kullanımı 1983 yılında 152,1 milyon dolara düşmüştür. B doların % 33,8'lik kısmı gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi; döviz gmşlerimizin en önemli kalemlerini oluşturan ihracat ve işçi dövizleri girişlerinde azala lığı açısından bir an bile gözden kaçırılmaması gereken ihracatımızdaki son durum dikkatle izlenmelidir. Kaildi ki rinde 120 milyar liralık bir olumsuz etki yapmaktadır. Bu olumsuz etki, döviz kuru politikaları gibi bazı aletler ku lerimizdeki azalma, bazı sosyal ve kültürel politikalar devreye sokularak, ancak ekonomik enstrümanlar ve cazibele bu kaynağı kurutmayacak biçimde geliştirilmelidir. b) Döviz çıkışları : ba) İthalat : 1981 yılında 8.933,4 milyon dolar olan ithalat, 1982 yılında 8 842,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir yon dolar olarak gerçekleşmiştir.

7 7 Bu durumda 1983 yılı program hedefi olan milyon doların % 50,8'lik kısmı gerçekleşmiştir. İthalatın anamal gruplarına göre yüzde dağılımı : Yatırım malları f İnşaat malzemesi Makine ve teçhizat Tüketim maddeleri Hammaddeleri 24,7 1,9 22,8 2,0 73,3 26,3 2,4 23,9 2,0 71,7 bb) Dış borç ödemeleri : 100,0 100, yıhnda anapara ve faizleri olmak üzere milyon borç ödenmiştir yılının ilk altı aylık döneminde yılının aynı döneminde ise, 935 milyon dolarlık ödeme yapılmıştır yılında 1982 yılına oranla % 12,9'luik bir dış 4. Para - kredi alanlarında gelişmeler a) Emisyon : Yıl sonu gerçekleşmelerine göre emisyonda 1981^6 % 38,7, 1982'de % 40,4 oranlarında artışlar olmuştur yılının ilk sekiz aylık dönemindeki artış oranı % 15,3 olmuştur. b) Para ara : 1981 ve 1982 yıllarında % 38,1 oranında artış gösteren para arzı, 1983 yılının ilik sekiz ayında % 41,3 oranında tır. c) Merkez Bankası Kredi ve Avanslar : 1981 yılında % 41,2 oranında genişleyen Merkez Bankası kredi ve avanslarının artış hızı 1982 yılında düşmüş % 1,6 noksanı ile gerçekleşmiştir yılının ilk sekiz ayında % 35,1 oranında bir azalma olmuştur* d) Mevduat ve Banka Kredileri : Bankalardaki toplam mevduat 1981 yılında 1980 yılına oranla % 102,6 artışla milyar lira, 1982 yılında 1983 yılının ilk sekiz aylık döneminde artış % 44,0 idi. Banka kredileri ise 1981 yılında milyar lira iken 1982 yılında % 36,9'luk bir artış ile milyar lira nemindeki artış oram % 37,7 idl

8 8 e) Fiyat Hareketleri : 1983'ün 8 aylık döneminde Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksindeki artış % 21,4 olmuştur. Bu oran 1981 aymda ise % 15,6 olmuştur. Toptan eşya fiyatları genel endeksi ile Ankara ve İstanbul illerindeki geçinme endeksleri son dört yıl içinde aş 1963 ^=100 Tefe Ankara istanbul (8 ay) 'Kaynak : : Ticaret 1 230, , , , ,6 Bakanlığı 1 174, , , , , , ,1' 3 831, , ,9 5. İstihdam : 1983 yılı geçici program tahmininde; toplam sivil işgücü arzının toplam sivil işgücü talebinin ise 1 mektedir. Bu duruma göre tarım dışı işgücü fazlası kişi olmaktadır. Bu rakam tarımda en faal mevs ile toplam işgücü fazlası kişiye yükselmektedir yılında kişi olan toplam işgücü fazla (iken bu oran 1983 yılında % 18,82'ye çıkmıştır yılı program tahmini ise % 19,77'dir. Son üç yıl için istihdama ilişkin sayısal göstergeler karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki gibidir : (15 4- yaş erkek, kadın, bin kişi) İşgücü arzı talebi ve işgücü fazlası : 1984 Program Hedefi Sivil işgücü arzı Sivil işgücü talebi Tarım dışı işgücü fazlası Tarımda en faal mevsim işgücü fazlası Toplam işgücü fazlası İşgücü fazlası oram (%) , , ,77 Kaynak : DPT

9 9 m MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TA SARISI VE ÖZELLİKLERİ : 1984 Malî Yılı Bütçe Tasarısı ile kuruluşlarımıza, yaratılması programlanan toplam kamu kaynağının büyükl tır Malî Yılı Bütçe Tasarısının, bir yandan enflasyonla mücadeleyi esas alırken, diğer yandan da % 5 olarak yönelik olduğu belirtilmektedir. Bu bütçe ile hızlı bir yapısal değişim süreci içinde bulunan ekonomimizde ulusal kullanılması sağlanarak alt yapının yenilenmesi ve geliştirilmesi, mal ve hizmet üretiminin artırılması, gelir dağılım yaygınlaştırılması, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve devlet daire ve kurumlarının topluma sundukları hizmetl hükümetçe ifade edilmektedir. Hükümetçe bu temel ilkeler çerçevesinde hazırlanan 1984 Malî Yılı Bütçe Tasarısı 3 250,0 milyar lira olarak Dan 1. Gider Bütçesi : a) Genel : Hükümet tarafından sunulan 1984 Malî yılı bütçe Kanunu tasarısı ekonomik ayırımda 1983 ile kar I. Cari Hizmet Ödenekleri 1983 Bütçe Kanunu ile 1984 Bütçe Tasarısı (Ekonomik Ayrımına Göre) (Milyar TL.) 1983 % Pay 1984 % Pay I. Cari Hizmet ödenekleri a) Personel Ödenekleri b) Diğer Cari Ödenekler II. Yatırım III. Sermaye Teşkili ve Transfer Konsolide 1 193,0 695,0 498,0 554,9 852, ,0 45, ,0 26,7 834,0 19,2 661,0 21,3 740,7 32, ,3 100, ,0 46,0 25,7 20,3 22,8 31,2 100,0 Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 1984 malî yılı bütçe kanunu tasarısı ile kuruluşlara verilen öden ve % 31,2'si de transfer giderlerine ayrılmıştır. tır malî yılı tasarısının 1983 yılı bütçesinin yıl içi değişikliklerinden sonra Ağustos sonu itibariyle ulaştığı

10 Bütçesi ile 1984 Bütçe Tasarısı Karşılaştırması (Milyar TL.) 1983 ( ) % Pay I. Cari Hizmet Ödenekleri a) Personel Ödenekleri b) Diğer Cari Ödenekler II. Yatırım III. Sermaye Teşkili ve Transfer Konsolide 1 300,1 40,8 693,6 21,8 606,5 19,0 605, ,9 40, ,5 100,0 Öte yandan Kamu Hesapları Bülteninin geçici bilgilerine göre 30 Ağustos 1983 günü itibariyle harcamalar katma ayrımındaki verileri şöyledir : 1983 Yıh Harcamaları 30 Ağustos 1983 Genel Katma Toplam Hazina Yardımı () Konsolide (Milyar TL.) 1 440,7 203, ,8 227, ,7

11 - 11 b) Yatırımlar : Sabit sermaye yatırımlarının 1976 yılından sonra sabit fiyatlarla artış hızı azalmış, 1978'den itibaren de mutla Yatırımlar (1982 Fiyatlarıyla) Toplam yatırım Yüzde Yıllar (Milyar TL.) Değişme? , , , , , , , , ,0 20,2 4,6 10,0 3,6 10,0 1,7 3,4 4,2 6, yılında Hükümetçe belirlenen kamu yatırımlarının Öncelikleri özet olarak aşağıdaki gibidir. (i) Sektörel öncelikler : (ii) (iii) (iv) (v) Enerji ve madencilik, Tarım (altyapı, sulama, araştırma - yayın ve ormancılık) Ulaştırma - haberleşme, Ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlayacak altyapı tesisleri İhracata dönük projeler, Dış para ihtiyacı karşılanmış projeler, 1984 ve 1985 yılında tamamlanabilecek projtfer, Darboğaz giderme ve ekonomik ölçeği tevsii yatırımları,

12 12 Belirlenen önceliklere göre 1984 yılı kamu yatırımlarının dağılımı aşağıdaki tabloda olduğu gibidir Sektörler Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımı III üncü Beş IV üncü Beş; Ydlık Plan Yıllık Plan Gerçekleşme (%) Gerçekleşme (%) 1983 Programı % Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma - haberleşme Turizm Konut Eğitim Sağlık D. hizmetler 10,8 6,7 22,8 13,2 24,4 1,0 2,3 6,5 2,2 10,1 10,4 9,7 22,2 18,3 19,1 1,0 1,7 8,2 2,3 7,1 11,3 9,4 16,3 23,8 19,2 0,9 2,4 4,6 1,9 10,2 100,0 Tablodan da görüldüğü üzere 1983 ve 1984 yıllarm da tarım, enerji, diğer bazı payı ise önemli ölçüde azalmaktadır^ altyapı 100,0 100,0 yatınmlanmn payı a c) Transfer ödemeleri ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin genel durumu : Katma bütçelere Hazine yardımları hariç; milyar liraya ulaşan transfer ödeneklerinin başhcaları mi ödemeleri, 60.0 milyar lira ile iç borç ödemeleri ve milyar lira ile de Emekli Sandığına ödemelerdir. Karma ekonominin kurallarına ve ülkemiz koşullarına uyularak kurulan KİT'ler ekonomik yapımızın önemli u ve kârlılık ve gereğine göre kamuya hizmet anlayışı içinde çalışmaları öngörülen bu kuruluşların bugün için bü langıçta Türkiye'de planlı bir sanayi atılımına öncülük eden bu kuruluşlar giderek Hazineye yükler getirir hale ge KİTİerin Hazineye yük olmalarım önlemede serbest fiyat politikası bir araçtır. Ancak, Türk ekonomisi için ö katma değer yaratmaları ve düşük birim maliyetli üretim yapmalarıdır. Bu hususların sağlanması da teknoloji ve tekleme ve çok iyi bilindiği gibi yönetim ve denetim yapılarının iyileştirilmesi koşullarına bağlıdır. Geçirdiğimiz son iki yılda KİT'lerin genel finans yapıları aşağıdaki şekilde gözlenmiştir yılında 68 milyar liralık kaynak ödeme fazlası tespit edilmiş ve 1982 yılı için tespit edilen milyar lir si milyar lirayı bulmuştur. KİT'lere 1982 bütçesinden milyar lira transfer edilmiştir.

13 yılında 24.9 milyar lira kaynak yaratmaları ve milyar lira yatırım gerçekleştirmeleri programlanan KİT yar lira olarak belirlenmiştir. Ancak bu program kuruluşların maliyetlerine gelebileceği varsayılan artışların hâsılatla tedbirleri ve prodüktivite ile 111 milyar TL. kaynak yaratmalarını da kapsamaktadır. Bu dönemde söz konusu kuruluşl cekleri programlanmıştır. KİT'ler 1983 yılında alınan tasarruf tedbirleri ile, 1983 yılında 95 milyar lira kaynak yaratmışlar ve 678 milyar 1984 yılı ile ilgili KİT ve benzeri kuruluşlar Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin çalışmaların son aşa Yapılan görüşmelerde edinilen bilgilere göre; Programda kuruluşların 104 milyar lira kaynak ödeme açıklarının olacağı ve 863 milyar liralık yatırım yapacakl ralık finansman gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Bu finansman ihtiyacının milyar lirasının bütçeden cağı programlanmıştır. KİT konusunda 1983 senesinde şekilsel de olsa bazı olumlu adımların atıldığı ve bazı çabaların gösterildiği gerç mesi için, KİT öz kaynaklarının takviye edilmesi gerekmektedir. Oysa İ984 yılı bütçesine baktığımız zaman bu yap lageldiği şekilde, bozan bir tablo ile karşı karşıya bulunulduğu gözlenmektedir. İşletmeci kuruluşlarımıza bütçeden 34 milyar yatırım görevi verilmektedir. 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin en olumlu yönü olan İDT/KİK ayırımını bütçelerimize, yatırım pr konusunda başarıya ulaşmamız güç gözükmektedir. KİT'ler konusunda deyinmekte yarar gördüğümüz ikinci konu; bu kuruluşlarımızda çalışan personelin özlük ha Bilindiği üzere, KİT konusunun 1983 yılında, 440 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 19 yıl sonra, yeniden başında 440 sayılı Kanunun öngördüğü özel personel rejiminin yürürlüğe konulamamış olması gelmektedir. Son yapılan düzenlemede de bu konuda özel bir kanun çıkarılacağı öngörülmektedir. Temennimiz bu kanunun g dan hazırlanmasıdır. Zira, en önemli husus; yalnız ücret rejimi yönünden değil, her yönüyle bu kuruluşlarımızın ge yeceği, faaliyet gösteremeyeceği hususudur. 2. Gelir Bütçesi : a) Genel : Bütçe ödeneklerine hayatiyet kazandıran bütçe gelirleri son yıllarda Türk bütçe tatbikatında özel bir önem kaza tikrar politikasının zorunlu bir sonucu olarak, Devlet bütçesi ödenekleri, bütçe gelirlerine sıkı sıkıya bağlanmış, büt mıştır. Böylece ödeneklerin gerisinde kalan ancak gerçek Devlet gelirleri civarında bağlanan harcama bazına dayan Enflasyonla mücadelede prensip olarak doğru olan bu uygulamanın kamu hizmetleri taleplerinin karşılanmasını ve yıl içindeki akımını düzenlemek son derece önem kazanmıştır. 1980, 1981, 1982 ve 1983 yıllarında sürdürülen vergi kanunlarında değişiklik yapma çalışmalarının, alman idarî ö zı sonuçlar verdiği, vergi sisteminden ziyade, vergi miktarında geriye gidişi önlediğini söyleyebiliriz. Vergi gelirleri 1980 yılında yapılan vergi yasa değişikliklerini takiben yükselmiş, ancak 1982 ve 1983 yıllarında lerden % 16.5'e düşmüş bulunmaktadır. Bu gelişmeyi aşağıdaki etkenlerden kaynaklanmış kabul etmek mümkündü

14 14 1. Vergi sistemimiz içinde önemli bir yer tutan (Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi) gelir üzerinden alınan ver değerleme vb. önemli azalmalar yapmıştır. 2. Vergi idaresi, personel, araç ve teçhizat yönünden yeterli imkânlara sahip değildir. Gelir teşkilatının bugün nin tahsiline elverişli olup, vergi mükelleflerinin takip ve denetimi ile vergi politikaları tespiti ve uygulanması gör 3. Vergi mevzuatı yapılan bütün düzenlemelere rağmen ekonominin genel yapısı ve gelişmesi ile özdeşleşmiş, iyi saptamış ve bu alanları vergilemeyi amaçlamış, kendi içindeki organik bağları ile bütünlük gösteren bir sistem lık ve yetersizlik zaman içinde vergi gelirlerinin gereken ölçüde artmasını engellemekte yani, vergi elastikiyetinin dü Ancak anlaşılıyor ki; bütçe gelirlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlıklı bir üretim yapımızın oluşmasına rimli işleyip daha çok katma değer ve giderek daha çok gelir yarattığı zaman, bütçe gelirleri sağlam bir zemine oturm 1980 yılında 925 milyar TL. olan Genel Gütçe Gelirleri, 1983 (tahminî) milyar TL. ye ulaştırılmıştır. b) Konsolide Bütçe Gelir Tahmini: 1984 malî yılı konsolide bütçe gelir tahminleri 1983 yılı gerçekleşme tahminleri ile mukayeseli olarak aşağıdadır KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİNİN 1983 TAHSİLAT TAHMİNİ 1984 YILI BÜTÇE TEKLİFİ VE ARTIŞ ORANLARI (Müyon TL.) Gelirin Çeşidi 1983 Yılı Tahsilat Tah^ 19 Bü Konsolide Bütçe Gelirleri A) Genel Bütçe Gelirleri a) Vergi Gelirleri b) Vergi Dışı Normal Gelirleri c) Özel Gelirler ve Fonlar B) İç İstikraz C) Katma Bütçe Gelirleri , , , , , , , Tablodan izleneceği gibi, 1983 yılında milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen konsolide bütçe gelirlerini milyar lirası iç istikraza, 45 milyar lirası da katma bütçe gelirlerine ait bulunmaktadır Konsolide Bütçe Gelirlerinin ise milyar liraya ulaşacağı ve önceki yılın tahsilat tahminine göre % 38

15 15 c) Genel Bütçe Gelir Tahmini: Genel bütçe gelir tahmini aşağıdaki tabloda 1983 yılı tahsilat tahmini ile birlikte verilmiştir. GENEL BÜTÇE GELİRLERİNİN 1983 YILI TAHSİLAT 1984 YELİ BÜTÇE YÜZDELERİ (Müyon TL.) TAHM Gelirin Çeşidi Vergi Gelirleri Toplamı : Gelirden alınan vergiler Servetten alınan vergiler Mallardan alman vergiler Hizmetlerden alınan vergiler Dış ticaretten alınan vergiler Vergi Dışı Normal Gelirler Toplamı : Kurumlar Hâsılatı ve Devlet payları Devlet Patrimuvanının gelirleri Faizler, Taviz ve İkrazlardan geri alınan Cezalar Çeşitli gelirler Özel Gelirler ve Fonlar Toplamı: Özel gelirler Fonlar 1983 Yılı Tahsilatı Tahmini (*) ,Q , , , , , , , , , , , , , ,0 198 (B T lQS-<MMM> 2 «(*) 7 aylık sonuçlara göre tahsilat tahmini. Tablodan da görüldüğü üzere 1984 yılı Genel Bütçe Gelirleri tahmininin, önceki yıl tahsilat tahminine göre % 36,6 % 23,2 artışla milyar liraya, Vergi Dışı Normal Gelirlerinin % 68,3 artışla 345 milyar liraya, Özel Gelirler ve Ulaşacağı tahmin edilmiştir. Komisyonda yapılan çalışmalarda Genel Bütçe Gelirleri üzerinde önemle durulmuş, gelir tahminlerinin isabeti k tahminlerin isabeti üzerinde gerekçeli ve ayrıntılı açıklamalarda bulunarak tahminleri ısrarla savunmuştur.

16 16 d) tç İstikraz ve Katma Bütçe Gelir Tahminleri : Hükümet; 1984 yılı için, 300 milyar îç istikraz hâsılatı öngörmüş, Hükümet; katma bütçeli idarelere, 1984 yılında özgelirleri 74,4 milyar, Hazine yardımı 476,6 milyar olmak ü Sonuç olarak; Gelir bütçesinin tüm gelir türleri üzerinde önemle duran komisyonumuz, 1984 bütçesinin özelliğine işaret ed genel bütçe gelirlerinin tahmin ve tahsilatının birbirlerine yaklaşmasına bağlı olduğuna dikkati çekmiştir. Ayrıca, beraberce geliştirilmesi ve bu arada vasıtalı vergiler alanında gerçek bir reform niteliği taşıyacak olan Katma Değe yapılacak iyileştirmelerle başarıya ulaşılamayacağı, Vergi İdaresinin hukukî yapısının ve kuruluşunun da yeni başta yapıya kavuşturulması gerektiği hususları üzerinde önemle durulmuş ve bu konular hükümete duyurulmuştur, 3, Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerinde yapılan değişiklikler : Genel Bütçeye giren dairelerin harcama kalemleri ile katma bütçeli kuruluşların hazine yardımlarında yapıl cetvelin liralık rakamını etkilediğinden «Gider Bütçesi» başlıklı 1 inci madde Gider - Gelir dengesini sağlamak amacıyla liralık fark (B) işaretli cetvelin ( ) kısm lira, ( ) kısmında yer alan «Çeşitli Gelirler» maddesine lira eklenmesi liralık gelir tahmini lira şeklinde değiştirilerek, «Bağlı Cetveller» başlığı altında yer alan 20 nci maddedeki cetvellerden; (A) Cetveli, 1 inci madde için yazılan gerekçedeki gibi düzeltilmesi suretiyle, (B) Cetveli, 2 nci madde için yazılan gerekçedeki gibi düzeltilmesi suretiyle, (H) Cetveli, arazi üzerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin günlük tazminat miktarı «Katsayılar ve yurt dışı aylıkları» başlığı altında yer alan 24 üncü maddenin (a) fıkrası (657 sayılı) Devlet Mem sınıflara ait gösterge tablosunda belirtilen gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde (39) olarak belir bulunan sabit gelirli memur kesiminin gelirlerinde bir miktar artış, yapmak ve bütçenin genel dengesinin de bozu değiştirilerek, (c) Fıkrası, « tarih ve 8/3465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı» yürürlükten kaldırılarak yerine «30.9 Kararı» yürürlüğe konulduğundan bu şekilde değiştirilerek, «Kadroların kullanımı» başlığı altında yer alan 26 nci maddenin (B) fıkrası mahallî idarelerce 1983 yılında i met için alınan ve kadrosuzluktan dolayı kullanılamayan araçların kullanımı için ihtiyaç duyulacak kadroların v «Kadro cetvelleri Bütçe Kanununa eklenen kurum ar» başlığı altında yer alan 27 nci maddenin (a) fıkrasınd terliği» ibaresinin «Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı» şeklinde,değiştirilerek, «İşçi kadroları» başlığı altında yer alan 28 inci maddenin (A) bendinin (c) fıkrası, mahallî idarelerce 1983 yılın hizmet için alınan ve kadrosuzluk nedeniyle kullanılamayan araçlara personel temin edilebilmesi amacıyla kadro yıllarda artma eğilimi gösteren sıtma hastalığı ile mücadelede etkinlik sağlayabilmek için 1983 yılında istihdam

17 17 anlaşıldığından bu ihtiyacı giderebilmek amacıyla 1983 yılında vize edilmiş miktarla bağlı kalınmaksızın işçi kadro eklenerek, Tasarının diğer maddeleri ve bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. IV - SONUÇ VE ÖNERİLER : malî yılı konsolide bütçe tasarısı, Bütçe - Plan Komisyonuna 3 250,0 milyar lira olarak sunulmuşt cunda : Cari harcamalardan TL. indirim Transcfer harcamaları TL. ek Transfer harcamalarına TL. ek olmak TOPLAM TL. artırılmış v Genel bütçeye dahil daireler Katma bütçeli idareler TOPLAM Hazine yardımı () TL. olarak bağ 2. Komisyonumuzda kabul gören 1984 malî yılı konsolide bütçe tasarısının ekonomik dağılımı şöyledir. (Milyar TL.) I - Carî hizmet ödenekleri 1 494,1 a) Personel ödenekleri b) Diğer carî hizmet ödenekleri II - Yatırım ödenekleri III - Sermaye teşkil; ve transfer ödenekleri TOPLAM HAZİNE YARDIMI () KONSOLİDE 834,0 660,1 743, , ,7 475, ,1

18 18 Genel ve katma bütçeli idarelerin bütçe ödeneklerinin ekonomik dağılımı Tablo l'de, Genel bütçeli kuruluşların 1984 malî yılı bütçelerinde Komisyonumuzca yapılan net ekleme ve kesintiler T 4. Bu sonuçlara ulaşan Komisyonumuz aşağındakî önerileri geliştirerek 1984 bütçe çalışmalarını tamamlamışt Hükümete sunulan öneriler, geçen yıl olduğu gîbi; ayrıntılarına inmeden genel yapılarıyla; 1. Kaynak kullanımı ve aktarımı, 2. Kaynak temini, (Başlıklarıyla aşağıda verilmiştir. Geçen yıllarda işaret edilen hususların, geçerliliklerini ve önemlerini bu yılda aynen tekrar ediyoruz. 1. Kaynak Kullanımı ve Aktarımı Konusunda Öneriler : Ekonomik politikalarla malî politikaların bir uyum içinde yürütülmesi her ülke yönetiminin temel kurallarınd ve uygulanması esnasında kamu kaynaklarının kullananının ekonomik hedeflere ters düşmemesi ve olumlu dtkjde ve kaynak aktarımı konularına özen gösterilmesi gerekmektedir. a) Kaynak Kullanımı r Bütçelerde kaynak kullanımım etkin hale getirmek için hizmet - maliyet ilişkisine önem verilerek, program - p hızda ele alınmalıdır. Özellikle; yıllık yatırım programları ve proje tercihleri Türk Bütçe hazırlığında çok az tartışılan konular olma Kaynak kullanımım, program ve projelere bağlamak gerekirken, bütçelerde fon uygulamalarına ağırlık veril Kaynak kullanımında, belirlenmiş kamu hizmetlerinin öncelik ve ağırlığını yıl içinde değiştiren otomatik ö ıbütün bunların yamsıra; kaynak kullanım tercihleri belirlendikten ve Yasama Organlarından geçirildikten s ğini ileri sürerek kaynak kullanım tercihlerini değiştirmeleri veya az harcama yaptırarak tercihlerin elfci derecele b) Kaynak Aktarma : (Bütçeler vasıtasıyla ekonomik yapıyı etkileyen diğer önemli konu kaynak aktarma konusudur. Türk bütçesi içinde doğrudan kaynak aktarma diğer deyişle transferler çok büyük önem taşımaktadır. Başta üzere pek çok kurum bütçe içinden doğrudan kaynak almakta ve bu husus giderek kronik hale gelmektedir. ÖzeH'i temel düzenlemeler yapılarak ve belli bir takvim içinde bütçe sisteminden çıkarılmalıdır^ Bu arada; yıllık yatırım ve finansman programının tespit ve idaresinde dikkatm olunmalıdır. Kaynak aktarma konusunda; bütçeleri doğrudan ve dolaylı ilgilendiren bir diğer husus, dış proje kredilerinin kredilerinin, üretim sistemine sevkedilmeleri esnasında kredilerin yapısını bozan ve üretim için anlamh bir kayna banka işlemleri gözden geçirilmelidir.

19 19 2. Kaynak Temini Konusunda Genel öneriler : Devlet bütçesinin kaynaklan büyük ölçüde genci bütçe gelmerinden oluşmaktadır. Bu gelir bölümünün alt yap Türk Vergi Sistemi pek çok hususun yanısıra iki temel hususun benimsenme ve çözümüyle daha sıhhatli bir ya a) (Üretim sistemi ile vergi sistemi beraberce düşünülmeli, öncelikle üretim sistemi daha çok değer yaratır hale malıdır. b) Peşisıra, mevcut ve yaratüan değerin ekonomik yapı içindeki dolaşımı tam bir izlemeye tabi tutulmalı ve üret olmayan bir zincir haline getirilmelidir. Özetle; üretim sistemiyle uyumlu ve kopuksuz bir kayıt düzeni üzerine adaletli bir vergi sistemi oturtmak ve bu aslî ödevidir. Komisyonumuz, yaptığı incelemeler esnasırida genel yapısıyla raporuna amığı bu önerileri, ayrmtılarıyla hükümet bütçe sistemi oluşturmasını, bunun için çalışmalara hemen başlanılması gereğim önemle vurgulamıştır. Yukarida özetlenen Komisyon çalışmaları sonunda, bütün ayrıntılarıyla incelenen 1984 malî yılı bütçesi, Danışma üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. Tandoğan TOKGÖZ Başkan Orhan BAYSAL Başkanvekili Cemil ÇAKMAKLI Sözcü Bahtiyar UZUN Kâtip Muhsin Zekâi BAYER Söz hakkım saklıdır. Üye M. Nedim BİLGİÇ Üye Recai DİNÇER Üye Ahmet Senyar D Söz hakkım sak Üye Abdurrahman Ali GİRMEN Üye imzada bulunamadı. Özer GÜRBÜZ Üye İmzada bulunamadı. Hayati GÜRTAN Söz hakkım saklıdır. Üye Turgut KUNT Üye Ertuğrul Zekâi ÖKTE Üye Tülay ÖNEY Üye İmzada bulunamadı. Salih Necdet ÖZDOĞAN Söz hakkım saklıdır. Üye Evliya PARL Üye Turgut TAN Üye İmzada bulunamadı. M. Ali Öztürk TEKELİ Söz hakkım saklıdır. Üye Türe TUNÇBAY Üye Cahit TUTU Söz hakkım sa Üye

20 20 TABLO : I 1984 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN BÜTÇE Ö EKONOMİK DAĞILIMI Personel giderleri Diğer cari harcamalar Cari harcamalar toplamı Genel Bütçeye dahil idareler Katma bütçeli idareler 720,5 113,5 599,9 60, ,4 173,7 Hazine yardımı () Konsolide bütçe Not : TOPLAM 834,0 660, Kamulaştırma ödenekleri yatırım ödenekleri içerisine alınmıştır.

21 21 TABLO : U GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN 1984 MALİ YILI BÜTÇELERİNDE KOMİSYONUMUZCA* YAPILAN NET EKLEME VE KESİNTİLER (1 000 TL.) Hükümetin Daireler teklifi Eklenen Düşülen Kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Sayıştay Anayasa Mahkemesi Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Danıştay Yargıtay Devlet İstatistik Enstitüsü Diyanet İşleri Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Millî Savunma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Jandarma Genel Komutanlığı Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı Bayındırlık Bakanlığı Ticaret Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Çalışma Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı İmar ve İskân Bakanlığı Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal Güvenlik Bakanlığı ' OQ ' T-. ' < , TOPLAM

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPO. 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas ve Bağlı Cetveller (A, B, C, Ç, D, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, T ve

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPO. 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas ve Bağlı Cetveller (A, B, C, Ç, D, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, T ve PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPO 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tas ve Bağlı Cetveller (A, B, C, Ç, D, G, H, İ, K, L, M, O, P, R, T ve -3- İÇİNDEKİLER Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri 2002 Malî Yılı Genel ve

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı