Savunmasýz adalet olmaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savunmasýz adalet olmaz"

Transkript

1 SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz sanýlmasýn lütfen. geçen zamaný geri getirmek mümkün olmadýðýna göre, yapmayý, öðrenmeyi istediðin her ne ise an bu andýr diyen bir genç, Avustralya yý, dünyanýn öbür ucundaki yaþamýn tecrübesini, kendisine kattýklarýný, eksilttiklerini, uzaklardan Türkiye hasretini anlattý. Halasý olduðum genci, Enes Aðbal ý ve onun gençliðini takdimimdir. Sürç-i lisan ettikse affola! * SAYFA DE * HABERÝ 9 DA Vali Ýrfan Balkanlýoðlu Çorumlu Vali ye tebrik * HABERÝ 8 DE MB Sinema da düzenlenen galaya protokol üyeleri büyük ilgi gösterdi YILI HAC KAYITLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Vade farksýz 6 ay taksit imkaný A GRUBU SEYAHAT ACENTESÝ Dua, Dostluk ve Hizmetinize Talibiz Bizi bizimle Hac ca gidenlere sorun 6 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Selahattin-Yasir KÜÇÜK Osmancýk Cad. Ulucami karþýsý No: 17/1 ÇORUM Tel: Faks: Cep: Avukatlar Günü nde konuþan Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz: Savunmasýz adalet olmaz Avukatlar Günü kutlamalarý dün Çorum Adalet Sarayý önünde düzenlenen törenle baþladý. Törende konuþan Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, Avukatlýk mesleði, büyük fedakarlýklarla icra edilmekte olup savunma makamýnýn olmadýðý bir adaletin tam olarak tecellisi imkansýz dedi. Osmancýk ta 20 bin litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. Kaçaða geçit yok * HABERÝ 12 DE Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen iki ayrý operasyonda 20 bin litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. * HABERÝ 7 DE TOKÝ arsa satacak Facia kýl payý atlatýldý Valilik ve T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi arasýnda imzalanan sözleþme kapsamýnda 16 Nisan 2013 tarihinde arsa satýþý yapýlacak. Kýrýkkale de tüp yüklü kamyonun pancar satýþ maðazasýna girmesi sonucu 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 2 DE Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, avukatlarýn adil yargýlamanýn asli unsurlarý olduðunu söyledi. "Bedensel Engellilere Esnek Çalýþma alanlarýnýn arttýrýlmasý projesi" tamamlandý. Engelliler tasarýmcý sertifikalarýna kavuþtu Çorumlu KOBÝ lere büyüme taktikleri MNG Kargo tarafýndan düzenlenen bilgilendirme semineri dün Çorum da gerçekleþti. Aç Kanatlarýný Türkiye sloganýyla organize edilen program Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Konferans Salonu nda düzenlendi. * HABERÝ 3 DE Kayýp genç aranýyor Çorum da dedesiyle yaþayan lise öðrencisi Rüþtü Özsoy, 4 gündür kayýp. * HABERÝ 2 DE Programa katýlan konuþmacýlar KOBÝ lere yönelik tavsiyelerde bulundular. Rüþtü Özsoy * SAYFA DE Kaza, Çorum-Ankara karayolu Balýþeyh ilçe merkezi giriþinde meydana geldi. Haber uðruna can verdiler Hürriyet gazetesi Baþbakanlýk muhabiri Barýþ Selçuk, Show TV muhabiri Hande Mumcu, Show TV kameramaný Salih Peker 1994 yýlýnda dönemin Baþbakaný Tansu Çiller'in Giresun gezisini izlemek amacýyla çýktýklarý yolda hayatlarýný kaybetmiþti. * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 9 DA Hürriyet gazetesi Baþbakanlýk muhabiri Barýþ Selçuk, Show TV muhabiri Hande Mumcu, Show TV kameramaný Salih Peker, Çorum da geçirdikleri trafik kazasýnda hayatlarýný kay-

2 2 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Muhalefet resmîleþti OBB'a baðlý oda ve Tborsalarda seçim sathý mahalline girilince ortam hareketlenmiþti. Daha önce bu köþede, bugüne kadar olup biten geliþmelerden anlaþýldýðý kadarýyla TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a karþý bir muhalefetin var olduðunu, ancak öne çýkan veya çýkma ihtimali olan bir isim görülmediðini dile getirmiþtik. Ticaret ve Sanayi Odasý eski Baþkaný iþadamý Kenan Malatyalý, önceki gün bir basýn toplantýsýyla yönetim kurulu baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý. Böylece muhalif hareket de somutlaþmýþ oldu. Yeni geliþmeler seçimlerin yapýlacaðý Mayýs ayýnýn ilk haftasýna kadar sýcak gündem olacaða benziyor. TSO, TOBB ve iþ dünyasýnýn çeþitli Kenan Malatyalý, Büyük Çorum Ýçin sloganý ile TSOBaþkan Adayý olduðunu açýkladý. kademelerinde aktif görevler alan Malatyalý'nýn seçim tecrübesinin daha fazla olduðunu söyleyebiliriz. Öðrendiðime göre, Malatyalý önümüzdeki günlerde iki ayrý toplantý daha düzenleyecek. Ýkinci toplantýda mevcut durumu aktarýp Çorum için hedeflerini anlatacak. Son toplantýsýný ise, yaklaþýk 200 kiþilik katýlýmla gerçekleþtirecek. Bu toplantýda yine memleketle ilgili üzerinde profesyonelce Emniyet'ten gençlere yönelik proje orum Emniyet Müdürlüðü yeni bir proje ha- Öðrendiðime göre, Emniyet Müdürü Halil Çzýrlýðýndaymýþ. Ýbrahim Doðan'ýn önümüzdeki günlerde kamuoyuna açýklayacaðý proje, esmer vatandaþlarýmýzýn çocuklarýna yönelik olacak. Polisin bilhassa gençlere yönelik çalýþmalarý takdire þayan. çalýþýlmýþ ciddî projeleri kamuoyu ile paylaþacak. Borsa'daki son durum Ticaret Borsasý cephesinde ise durum biraz farklý. TSO seçimlerinden bir gün sonra yapýlacak olan borsa seçimlerinde bir deðiþiklik yaþanmazsa, Ömer Güney, Naki Özkubat, Mehmet Beker ve Ali Bektaþ adaylar arasýnda. Her iki seçim memleket için hayýrlara vesile olsun... Halil Ýbrahim Doðan TOKÝ arsa satacak alilik ve T.C. Baþbakanlýk Toplu VKonut Ýdaresi arasýnda imzalanan sözleþme kapsamýnda 16 Nisan 2013 tarihinde arsa satýþý yapýlacak. (Ç.HAK:825) Satýþlar açýk artýrma yöntemi ile saat 14:00 de yapýlacak olup, Merkez Eskidji Yenibosna/Ýstanbul, Ankara TOKi Salonu Bilkent/Ankara adreslerinde ve internetten adresinden canlý ayný anda senkronize olarak gerçekleþtirilecek. integral mühendislik - doðalgaz 3. ÞUBEMÝZÝN AÇILIÞINA TÜM HALKIMIZ DAVETLÝDÝR. Bugün saat 14:00'de Gazi Caddesi (LC Waikiki yaný) No:40/B Makina Mühendisi A. Serkan SABUR Hürriyet gazetesi Baþbakanlýk muhabiri Barýþ Selçuk, Show TV muhabiri Hande Mumcu, Show TV kameramaný Salih Peker, Çorum da geçirdikleri trafik kazasýnda hayatlarýný kaybetmiþti. Haber uðruna can verdiler abere giderken, haber oldu. Çoðu zaman, Hrenkli bir hayatlarý olduðuna inanýlan gazetecilerin, kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla yaptýklarý iþlerinde bu cümleyi sýk sýk duyarýz. Ama bu görevlerini yerine getirirken, kimi zaman bir kurþunun, kimi zaman trafik kazasýnýn, kimi zaman da zorlu mevsim koþullarýnýn kurbaný olur gazeteciler. "An'ýn tanýðý" olan, 7 gün 24 saat esasýna göre çalýþan gazetecilerin her türlü koþula raðmen tek düþüncesi vardýr, o da haberi en kýsa sürede baðlý bulunduðu merkeze ulaþtýrmak. Bu haber bazen bir sel, bazen bir yangýn, bazen bir patlama, bazen de deprem olur. "Herkesin uzaklaþmaya çalýþtýðý yere" en kýsa sürede ulaþmayý amaçlayan gazetecilerin, okuyuculara aktarmak istedikleri haberler, kimi zaman da "ecelleri" olur. Haber uðruna "görev þehidi" olan gazeteciler, bazen 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde, bazen 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü'nde, bazen mezarlarý baþýnda, bazen adlarýna düzenlenen bir yarýþmada, bazen de bir köþe yazýsýnda anýlýr. Ýþte, haber uðruna hayatýný kaybeden o gazetecilerden sadece birkaçý. -Baþbakanýn gezisini izleyeceklerdi- Hürriyet gazetesi Baþbakanlýk muhabiri Barýþ Selçuk, Show TV muhabiri Hande Mumcu, Show TV kameramaný Salih Peker, Hacý Ali Er'in kullandýðý otomobille, 1994 yýlýnda dönemin Baþbakaný Tansu Çiller'in Giresun gezisini izlemek amacýyla Ankara'dan yola çýktýlar. Muhabirleri taþýyan araç, Çorum yakýnlarýnda trafik kazasý geçirdi. Kazada, araçtaki 4 kiþi yaþamýný yitirdi. 1992'de, nevruz etkinliklerini izlemek üzere Þýrnak'a giden Sabah Gazetesi muhabiri Ýzzet Kezer, 23 Mart'ta, elinde beyaz bayrak olmasýna raðmen açýlan ateþ sonucu hayatýný kaybetti. 20 Eylül 1993'te ise Milliyet Gazetesi Bingöl muhabiri Muzaffer Akkuþ, Yamaç Karakolu yakýnlarýnda teröristler tarafýndan öldürüldü. Türkiye Gazetesi muhabiri Ahsen Çetiner, 1997'de 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'i takip etmek üzere Balýkesir'e giderken bindiði otobüs, Bozüyük yakýnlarýnda Murat Deresi mevkisinde bir kamyonla çarpýþtý ve Çetiner hayatýný kaybetti. Çetiner, evli ve bir çocuk babasýydý. -Otobüs üzerinde gelen ölüm- 19 Temmuz 1997'de Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mustafa Taþar'ýn Gaziantep gezisini izleyen otobüsün üstündeki gazeteciler, fotoðraf çekmek isterken baþlarýný, havaalaný takýna çarptý. Kazada, 6 gazeteci yaralandý. Yaralananlardan Milliyet Gaziantep Bürosu'ndan Kemal Baðcý 22 Temmuz'da yerel Güncel Gazetesi muhabiri Nuri Karabulut da 1 Mayýs 1998'de öldü. 30 Ekim 2000'de saat sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda ise Necip Karaahmetoðlu'nun kullandýðý araç, gece muhabirlerinin içinde bulunduðu araca çarptý. Çarpýþmanýn þiddetiyle yol üzerindeki elektrik direðine çarpan habercilerin aracý aðýr hasar gördü, kazada Star gazetesi muhabiri Ogün Özdemir hayatýný kaybetti, NTV muhabiri Serhat Yaðmur, ATV muhabiri Zafer Arslan ve þoför Muhammet Gözüm ise yaralandý. 19 Mart 2004'te SHPseçim otobüsü üzerinde parti konvoyunu görüntüleyen gazeteciler Volkan Eryiðit ile Hasan Ýþler, otoyol üzerindeki fark etmedikleri köprüye çarptý. Çarpma sonucu Eryiðit ile Ýþler olay yerinde hayatýný kaybetti. -Son nefesine kadar görevini yerine getirdi- BBP'nin kurucu Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nun içinde bulunduðu helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde, Kahramanmaraþ mitinginden Yozgat- Yerköy mitingine hareket etti. Bilinmeyen bir nedenle düþen helikopterin enkazý, kazadan 48 saat sonra Sisne ve Kýzýlöz köyleri arasýndaki Keþ Daðý Kuru Dere Kanlýçukur mevkisinde bulundu. Kazada Muhsin Yazýcýoðlu dahil 6 kiþi yaþamýný yitirmiþti. Hayatýný kaybedenler arasýnda Yazýcýoðlu'nun gezisini takip eden ÝHA Muhabiri Ýsmail Güneþ de vardý. Son ana kadar görevini yerine getiren Güneþ, helikopter düþtükten sonra 112 Acil Servisi aramýþtý. Bu konuþmada, bacaðýnýn kýrýk olduðunu söyleyen Güneþ, enkaza ulaþýldýðýný ölü olarak bulunmuþtu. -50 saat sonra otel enkazýndan çýkan cansýz bedenler- Van'da 9 Kasým 2011'de meydana gelen depremde, Bayram ve Aslan Otelleri yýkýlmýþ, Bayram Oteli'nde kalan DHA muhabirleri Sebahattin Yýlmaz ile Cem Emir, yaþamýný yitirmiþti. Tüm risklere raðmen, baðlý bulunduklarý ajansa haber geçmek için çalýþan Yýlmaz ve Emir'in cansýz bedenleri yaklaþýk 50 saat sonra enkaz altýndan çýkarýlmýþtý. Otelin, kentte 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2'lik depremde hasar gördüðü, bu durumun gizlenerek faaliyetini sürdürdüðü iddia edilmiþti. Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin istatistiklerine göre Türkiye'de 60'dan fazla gazeteci öldürüldü. Merkezi Avusturya'nýn baþkenti Viyana'da bulunan Uluslararasý Basýn Enstitüsü de (IPI) geçen yýl 119 gazetecinin görev baþýnda hayatýný kaybettiðini açýklamýþtý. (A.A.) Kayýp genç aranýyor Gülesin Aðbal Demirer Ç orum da dedesiyle yaþayan lise öðrencisi Rüþtü Özsoy, 4 gündür kayýp. Babasý Mecitözü nde çiftçilikle uðraþan, lise eðitimini Çorum da dedesi ve büyükannesi yanýnda sürdüren Rüþtü Özsoy (17), geçtiðimiz çarþamba günü okula gitmek için Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi ndeki evinden ayrýldý. Bir daha geri dönmeyen Rüþtü Özsoy, yakýnlarý tarafýndan her yerde arandý, ancak bulunamadý. Kayýp gencin yakýnlarý, kayýp genci gören ya da nerde olduðunu bilenlerin insaniyet namýna Emniyet e bildirimde bulunmalarýný istediler. Rüþtü Özsoy

3 Engelliler tasarýmcý sertifikalarýna kavuþtu Proje kapanýþ töreni MEM fuayesinde düzenlendi. Engelli gençler Aileleriyle birlikte baþarmanýn mutluluðunu paylaþtý. Projeye katýlan 6 engelli genç, tasarýmcý sertifikalarýný almanýn haklý gururunu yaþadý. Erol Taþkan illî Eðitim Müdürlüðü'nün Orta Karadeniz MKalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen "Bedensel Engellilere Esnek Çalýþma alanlarýnýn arttýrýlmasý projesi" tamamlandý. Projeye katýlan 6 engelli genç, tasarýmcý sertifikalarýný almanýn haklý gururunu yaþadý. MEM fuayesinde düzenlenen proje kapanýþ törenine Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Milli Eðitim müdür Yardýmcýlarý ve Þube Müdürleri ile çok sayýda dvetli katýldý. Aileleriyle birlikte baþarmanýn mutluluðunu paylaþan engelli gençler, kendilerine meslek edindirmeleri konusunda destek veren Milli Eðitim Müdürülðü'ne, proje koordinatörlerine ve öðretmenlerine teþekkür etti. Törende Ömer Arslan, Ýsa Aksoy, Burcu Uçar, Halil Ýbrahim Baðýran, Çaðrý Çakar ve Tayyibe Seçer'e sertifikalarý protokol üyeleri tarafýndan verildi. Projede engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale getirilmesi, onlarýn geliþimlerinin saðlanmasý, iyi eðitilmeleri, beceriler ile donatýlmalarý, fýrsat ve elveriþli ortamlar oluþturarak iþ yaþamlarýna dâhil edilmelerine yönelik faaliyetler gerçekleþtirildiði belirtilirken, törende bir konuþma yapan Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, bir toplumun saygýnlýðýnýn özürlülerine ve engellilerine gösterdiði ihtimamla ölçüldüðünü ifade etti. "Engellilik bir toplumsal olgu olarak iç içe geçmiþ birçok sorunla toplumsal iliþkilere yansýmaktadýr. Bu nedenle de birey yaþamý üzerinde geriletici bir etkiye neden olmaktadýr. Engellilik ve onun özgüllüðündeki sosyal sorunlarýn çözümündeki yaklaþýmlar ise engelli bireyin insanca yaþamý için gerekli düzenlemelere akýlcý çözümler üretmek tüm özel ve kamu kurumlarýnýn temel görevleri arasýnda yer almalýdýr. Toplumsal politikalarýmýzda engellilerin sosyal hayata katýlýmlarýný amaçlayan projeler üretmemiz temel görevimizdir." diyen Girgin, proje koordinatörü Abdullah Ürünoðlu ve emeðe geçen herkesi yürekten kutladýðýný belirterek, en büyük teþekkürü de projeye katýlan gençlerin ve ailelerinin hakettiðini ifade etti. CUMARTESÝ 6 NÝSAN "Bedensel Engellilere Esnek Çalýþma alanlarýnýn arttýrýlmasý projesi" tamamlandý. Engelliye farklý rapor uygulamasý kalkýyor aðlýk Bakanlýðý Starafýndan geliþtirilen özel yazýlýmla, ayný engelliye deðiþik hastanelerden farklý özürlülük raporu verilmesinin önüne geçilecek. Engellinin baþvurusu halinde önceki hastanenin verdiði rapor, diðer hastanelerin yaný sýra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan da online görülebilecek. Bu sayede engelliler, özürlülük raporu için farklý Özel yazýlýmla farklý özürlülük raporu verilmesinin önüne geçilecek. hastanelere baþvurmayacak. Hekim de bir önceki baþvuru sonrasý ilgili hastanede verilen özürlülük raporunda hangi unsurlarýn göz önünde bulundurulduðuna bakabilecek. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, engelli vatandaþlarýn daha hýzlý ve kaliteli saðlýk hizmeti alabilmeleri amacýyla çeþitli çalýþmalarýn yürütüldüðünü söyledi. BAÞSAÐLIÐI Deðerli arkadaþýmýz Zerat ZEYTÝNLÝ nin (Ç.HAK:822) vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhuma Allah tan rahmet, dost ve akrabalarýna baþsaðlýðý dileriz. Ruhu þâd, mekâný Cennet olsun. Ýl Genel Meclisi Üyeleri AK Parti Grubu

4 4 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Tecrübe Günleri etkinliðinin konuðu Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu oldu. Türkoðlu, öðrencilere konuk oldu Hitit Üniversitesi Çorum MYO da Tecrübe Günleri etkinliðinin konuðu Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu oldu. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Meslek Yüksekokulu tarafýndan düzenlenen etkinliðin birincisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda gerçekleþtirildi. Programýn bu yýlki ilk konuðu 19. Dönem Çorum Milletvekili Mimar A. Adnan Türdkoðlu oldu. Konferansa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardýmcýlarý Öðretim Görevlileri Cemal Cevikli ve Nevzat Koçak ile çok sayýda öðrenci katýldý. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Meslek Alaca kampüsünün imar revizyonu tamam laca Eðitim Vakfý Yöneticisi Bahattin Iþýk, Alaca AEðitim Vakfý tarafýndan arazisi temin edilerek oluþturulan kampus alanýna ÞÝNPAÞ tarafýndan yaptýrýlacak Alaca Meslek Yüksekokulu inþaatýnýn, bölgedeki tarla sahiplerinin itirazlarý üzerine yine SÝNPAÞ tarafýndan durdurulduðunu hatýrlattýðý açýklamasýnda, Alaca Belediye Meclisi nin 7 Mart 2013 tarihli toplantýsýnda Ýmar Revizyonu kararý alarak süreci baþlattýðýný söyledi. Iþýk, inþaat durdurulduktan sonra SÝNPAÞ tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamayý da paylaþtý. Açýklamada, Mevcut araziye, imar planýna ve uygulamaya, tarla sahiplerinin karþý çýktýðý ve niza konusu yapýldýðý öðrenildiðinde Grup Baþkanýmýzýn talimatý ile inþaat derhal durdurulmuþ ve iþ makinalarý Alaca'dan çekilmiþtir. Mevcut arsaya yapýlan imar planý ve imar kanununun 18. Maddesine göre yapýlan uygulama, doðrudan Alaca Belediyesi tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Bizim niza ve ihtilafa yol açacak bir yöntemle arsa teminine yönelik bir teþebbüsümüz veya yönlendirmemiz söz konusu deðildir. Alaca da yaptýracaðýmýz üniversite kampüsü, arsasý her türlü niza ve ihtilaftan arýndýrýlmýþ olarak temin edilirse inþa edeceðimiz bilinmelidir. Bugün Alaca da eðitime baþlamýþ olan Yüksekokul ve açýlmasýna gayret edilen Ziraat Fakültesi nin Alaca nýn sosyo ekonomik çehresine çok þey katacaðý bilinmelidir. Alacalý nýn metrekaresi 3 veya 5 lira olan arsayý niza ve ihtilafsýz olarak teminden aciz olamayacaðýný umuyoruz. denildi. Meclis imar revizyon kararý aldý Bu açýklama üzerine Yüksekokul kampüs alanýný oluþturmayý kendilerine vazife edindiklerini söyleyen Alaca Eðitim Vakfý Yöneticisi Bahattin Iþýk, konuyla ilgili þu açýklamalarda bulundu; Vakýf olarak tarla sahiplerinin itirazlarýnýn ne olduðunu anlamak için kendileriyle Alaca da toplantý yaptýk ve sorunlarýn neler olduðunu tespit ettik. Öncelikle Ýmar Kanunu nun 18. maddesinden geriye dönüþ olup olmadýðýný en yetkin uzmanlarla ve avukatlarla deðerlendirdik, bunlarla ilgili çalýþmalarý bir an önce sonuçlandýrmaya çalýþýyoruz. Bu çerçevede Alaca Belediye Meclisi 7 Mart 2013 tarihli toplantýsýnda Ýmar Revizyonu kararý alarak süreci baþlattý ve toplam 800 dönümlük alanýn yarýsýný tekrar tarlaya dönüþtüren kararý alarak bu alan arsa vasfýndan çýkarýldý ve imarlý tarlaya dönüþtürülmesini saðladý. Böylece, daha önceki uygulamada yüksekokula uzak kalan arazinin arsaya dönüþmesi sonucunda oluþan küçük parsellerde tarým yapýlamamasý, arsaya ürün ve mazot desteðinin kalkmasý ve arsa emlak vergisi ödenmesi külfeti gibi maðduriyetler giderilmiþ olacaktýr. Ýmar çalýþmasý için yapýlan 18 inci madde uygulamasý sonucunda tarlalarýn % 40 civarýnda kesintiye uðrayarak arsaya dönüþmesinin, Ýmar Kanunundan kaynaklanan hukuki bir zorunluluk olduðu, imara açýlan bölgeye yol yapýlmasý, cadde ve sokaklar açýlmasý, park yeri ayrýlmasý, okul yeri ve cami yeri býrakýlmasýnýn bu kesintilere neden olduðu tarla sahiplerine anlatýlarak kendileri bilgilendirildi. Ayrýca kampus alanýnda tarlasý olduðu halde imar uygulamasý sonucunda uzak bölgelerden kendisine arsa verilenlerin bu maðduriyetleri giderilmiþ oldu. Çünkü bu alanda tarlasý olanlarýn arsasý, kampus çevresinden verileceðinden, yani uzaktaki tarla bölgesine gönderilemeyeceðinden bu memnuniyetsizlik de ortadan kaldýrýldý. Zaten kampus alaný içerisinde arazisi kaldýðý için tarlalarý arsaya dönüþen hemþerilerimiz Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Adnan Türkoðlu na teþekkür plaketi verdi. Alaca Eðitim Vakfý Yöneticisi Bahattin Iþýk Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez "Tecrübe Günleri 2013" kapsamýnda öðrencilerle, çeþitli alanlarda uzmanlaþmýþ tecrübeli iþadamlarýný buluþturarak, iþ hayatýna girmeden önce bilgilendirmek istediklerini kaydetti. 19. Dönem Çorum Milletvekili A. Adnan Türkoðlu konuþmasýnda; 1967 yýlýnda baþladýðý siyaseti 2009 yýlýnda býraktýðýný belirterek, hayatýna dair dönemleri dile getirdi. Üniversite öðrencilerine hitaben, Sevgili gençler; çalýþmayýnca, azmetmeyince hiçbir þey olmaz, inanýyorum ki siz gençler hep baþarýlý olacaksýnýz. Birbirinizi sevin konuþun, saygý gösterin, çok çalýþýn. Hayal ettiklerinizi yapýn azimle yapýlamayacak hiçbir þey yoktur dedi. Öðrencilere mesleklerinde dürüst, çalýþkan ve sabýrlý olmalarý gerektiðini de belirten Türkoðlu, öðrencilerin mesleklerini severek yapmalarýný ve bu þekilde baþarýlý olabileceklerinin altýný çizdi. Konferans Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez in, 19. Dönem Çorum Milletvekili Mimar A. Adnan Türkoðlu na teþekkür plaketi vermesi ile sona erdi. tarlalarýnýn % 40'ýný kaybetseler de yüksekokula komþu arsalarý olacaðý için arazileri deðerlenmiþ olacak. Ancak bu iyileþtirmelere raðmen hala maðduriyetlerinin giderilmediðini iddia eden (ismi bizde saklý) iki tarla sahibine kampus alanýndaki tarlalarýný, hayýrsever hemþerilerimizin aracýlýðýyla Vakýf olarak dönümü 5 bin TL'den almaya her zaman hazýr olduðumuzu da bildirdik. Bu fiyat, imar çalýþmasýndan önceki tarla büyüklüðü üzerinden teklif edilmiþtir. Yani tarla % 40 küçülmüþ olsa da biz tarla halindeki büyüklüðü üzerinden hesap yapacaðýmýzý belirttik. Vakýf olarak daha fazla fiyat teklif edemeyiz, çünkü aksi halde hayýrsever hemþerilerimizin yardýmlarýný birilerine peþkeþ çekmiþ oluruz ki, bu da hayýr iþlerinde hiç olmamasý gereken bir þeydir ve bize de yakýþmaz. Bu iki hemþerimizden de diðer arazi sahibi hemþehrilerimiz gibi fedakarlýk bekliyoruz. Zira bu sürecin gereðinden fazla uzamasý bir çözüm getirmeyeceði gibi yeni uyuþmazlýklara da yol açabilecektir. Hemþerilerimizin itirazlarýný ortadan kaldýran revizyon sonrasýnda kampus alanýmýz küçülmüþtür. Ýnþallah hayýrsever hemþerilerimizin desteði ile bu alaný yine 150 dönüme çýkarma hedefimizi muhafaza ediyoruz. Kampus bu alanda olmalý Kampus alaný için Alaca da baþka bir bölgeyi düþündüðümüzde, hem bu kadar uygun bir yer bulmak mümkün deðil, hem de þu an imar uygulamasý yapýlan alanda yüksekokul yapýlmamasý bu bölgedeki tarla sahiplerinin maðduriyetini daha çok artýracaktýr. Baþka bir bölgeye kampusun taþýnmasý iþi tartýþýldý, ancak Vakýf Yönetimi tarafýndan uygun görülmedi. Gelinen bu noktada yüksekokul kampusu inþaatýna bir an önce baþlanacaðýný umut ediyor; Alaca Eðitim Vakfý olarak memleketine böyle büyük ve anlamlý bir yatýrým yapmak isteyen Sayýn Avni Çelik Bey e tekrar teþekkür ediyoruz. Yine yüksekokulun ilçemize gelmesine ve yeni kampus çalýþmasýna katkýlarýndan dolayý Milletvekilimiz TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu ya, Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agâh Kafkas a, Alaca Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muhammet Eyvaz a Alaca Eðitim Vakfý olarak þükranlarýmýzý sunuyoruz. Diðer taraftan arazi sahiplerinin sorunlarýnýn giderilmesi konusunda yoðun çaba gösteren ve hem arazi sahipleri, hem SÝNPAÞ hem de Vakýf Mütevelli Heyet Üyesi olarak hepsinin çýkarýný adil bir þekilde gözetmeye çalýþan Sayýn Saffet Coþkun u da unutmamak lazým. Tabi bu kampus alanýnýn oluþmasýna en büyük desteði veren hayýrsever hemþerilerimiz Sayýn Abdullah Aktaþ a, Sayýn Galip Yeþilbaþ a, Sayýn Þükrü Ilgýn a ve gelinen þu noktada, imar uygulamasý öncesinde ve sonrasýnda bu bölgede kalan arazilerinden kesinti yapýlmasýna rýza gösteren ve anlayýþla karþýlayan deðerli hemþehrilerimize teþekkür etmeden geçemeyiz. Kampüsün mülkiyeti Alaca Eðitim Vakfý nda kalacak Tüm hemþerilerimiz, bu kampus arazisinin oluþturulmasýnda ve yapýlacak inþaatta, Hitit Üniversitesi nin veya baþka bir devlet kuruluþunun herhangi bir katkýsýnýn bulunmadýðýný, sadece Alacalý lar tarafýndan yapýldýðýný, kampus tamamlandýðýnda mülkiyetinin Alaca Eðitim Vakfý nda kalacaðýný ve kullanýlmasý için Hitit Üniversitesi ne tahsis edileceðini bilsinler ve bu projeye destek olsunlar ki yüksekokulumuz fakülteye dönüþebilsin. Dubai temsilcilerini kutladý itit Üniversitesi ni Dubai de temsil Heden öðrenciler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Dubai de özellikle mühendislik ve iþletme alanýnda köklü bir eðitim kurumu olan Higher Colleges of Technology (HTC) nin 25. kuruluþ yýldönümü anýsýna tüm dünya ülkelerinden öðrencilerin ve bilim adamlarýnýn katýldýðý Festival of Thinkers ve Education without Borders isimli etkinlikler serisine katýlan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliði Bölümü öðrencisi Burak Deðirmencioðlu ve Makina Mühendisliði Bölümü öðrencisi Bahattin Es, Uluslararasý elediye baþkanlarý Hitit Üniversite- Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Al- Bsi kan ý ziyaret etti. Yeni Vizyon Giriþimcilik Kulübü tarafýndan gerçekleþtirilecek Gençler Soruyor Beþ Belediye Baþkaný Cevaplýyor isimli etkinliðe konuþmacý olarak katýlacak; Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Boðazkale Belediye Baþkaný Ali Rýza Soysat, Seydim Belediye Baþkaný Alaadtin Köksal, Baþpýnar Belediye Baþkaný Cevdet Dað 7 Kocalý Hürmüz yarýn sahnede itit Üniversitesi Ti- Kulübü bu se- Hyatro zon 7 Kocalý Hürmüz isimli komediyi sahneleyecek. Anadolu Üniversitesi 12. Amatör Tiyatro Günleri kapsamýnda baþvurusu kabul edilen ve 1. dönem Kadýnlýk Bizde Kalsýn isimli tiyatro eserini sergileyen Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü yeni dönemde çalýþmalarýna daha önceden film ve tiyatro eseri olarak bir çok kez gösterilmiþ, sahnelenmiþ Sadýk Þendil in komedisi 7 Kocalý Hürmüz ile devam edecek. 7 Kocalý Hürmüz Ýliþkiler Birim Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey eþliðinde Rektör Alkan ý ziyaret etti. Alkan, farklý alanlarda Nobel Ödülü sahibi 8 bilim adamýnýn da konuþmacý olarak yer aldýðý ve Türkiye den sadece üniversite öðrencilerinin davet edildiði etkinliðe katýlan öðrencilerle gurur duyduðunu belirterek, öðrencilere baþarý diledi. Öðrenciler de etkinliðe iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, farklý ülkelerden katýlýmcýlarla iletiþim kurma fýrsatý yakaladýklarýný, üniversiteyi tanýttýklarýný belirterek, desteklerinden dolayý teþekkür etti. Hitit Üniversitesi ni Dubai de temsil eden öðrenciler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Gençler Soruyor Beþ Belediye Baþkaný Cevaplýyor ve Konaklý Belediye Baþkaný Ahmet Þentürk etkinlik öncesinde Rektör Alkan ý makamýnda ziyaret ettiler. Rektör Alkan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, üniversitemiz yükseköðretim kurumlarýna iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulundu. Belediye Baþkanlarý da, üniversitede yapýlan çalýþmalarý memnuniyetle izlediklerini belirterek baþarý dileklerini ilettiler. Belediye baþkanlarý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Avukatlar Günü ziyareti itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. HReha Metin Alkan, Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ý ziyaret etti. Alkan, Baþkan Özyýlmaz ýn þahsýnda, adaletin tecellisinde büyük bir rol oynayan tüm avukatlarýn Avukatlar Günü nü kutladý. Çorum Barosu Baþkaný Av. Özyýlmaz da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ý ziyaret etti. isimli oyun, yarýn, saat 20:00 de Çorum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü bu sezon 7 Kocalý Hürmüz isimli komediyi sahneleyecek. Hayrettin Karaman Ýki yanlýþtan bir doðruya Ýki yanlýþ yýllardan beri süren facialar dizisine, büyük ölçüde can ve mal kaybýna sebep olarak sürüp gitti. Birinci yanlýþ, hak aramak için silaha sarýlmak idi. Her fert ve grup kendine göre hak saydýðý bir þeyi elde etmek için silaha ve þiddete baþvurursa bunlarýn bulunduðu yerde ne güven, ne düzen, ne devlet, ne millet kalýr; onlar birbirini yerken fýrsat kollayan aç kurtlar (sömürgeci yabancýlar) hepsini birden köleleþtirir, yer bitirirler. Eskiden (mutlakiyet rejimlerinde) hak istemenin yollarý daha dar, isteyenlerin iþi daha zor idi. Ýyi kötü demokrasilerde bu yollar geniþledi, hakka ve haklýya kulak týkayan yöneticilerin belli süreler sonunda deðiþtirillme imkaný ortaya çýktý. Eðer çoðunluk ve onlara dayanan iktidarlar haksýzlýkta direnirlerse uluslarasý kurumlar ve baský gruplarý devreye girebiliyor Öyle anlaþýlýyor (veya inþaallah böyledir) ki, birinci yanlýþýn yolcularý bu yolun çýkmaz olduðunu idrak ettiler ve silahlarý býrakarak çareyi/çözümü siyaset kurumunda aramaya karar verdiler; bu herkes için hayýrlý olan bir karardýr. Ýkinci yanlýþ hak isteyenlere karþý devletin þiddet kullanmasý idi; bu da yýllarca devam etti. Þunu unutmayalým ki, bu ülkede haksýzlýða uðrayanlar yalnýzca Kürtler deðildi; Ýslam'a baðlý, dinini kamil manada yaþamak isteyen diðer unsurlar da þiddete maruz kaldýlar, zindanlara atýldýlar ve daraðaçlarýnda can verdiler. Bu yolun yanlýþ olduðu çok açýk olmasýna raðmen ideolojik taassup kudret sahiplerinin gözlerini kör, akýllarýný donuk hale getirdiði için yanlýþýn idraki çok gecikti ve bu millete çok pahalýya mal oldu. Þimdi iktidarda olanlar bu yolun da yanlýþ olduðunu, her aðzýný açana, her hak siteyene sopa ve silah ile mukabele etmek yerine onlarý dinlemenin, istenen þey hak ve isteyen haklý ise bunu mutlaka yerine getirmenin tek meþru yol olduðunu idrak ettiler. Elbette her talep haklý deðildir, bazý sloganlarýn ve taleplerin arkasýnda gizlenen kötü emeller ve maksatlar olabilir; ama doðru olan, haklýyý haksýzdan, objektif kriterler ile ayýrmak ve mutlaka haktan ve haklýdan yana olmaktýr. Çözüm sürecinde benim en çok ilgilendiðim, üzerinde ýsrarla durulmasýný tavsiye ettiðim, teferruatýn buna feda edilmemesi gerektiðine kani olduðum husus, 'hak talebinde þiddet ve silah yerine siyaset kurumunun kullanýlmasýna karar verilmiþ olmasý'dýr. Bu ülkede yaþayan, bu ülkeyi ve milleti seven, bir damla kanýn, bir gram millet servetinin boþa akmasýndan rahatsýz olan ve ýstýrap duyan herkes iþte bu kararý desteklemeli ve bundan geri dönülmemesi için olanca gücünü sarf etmelidir. Hak isteyen ve haklý olana þiddetle karþýlýk vermek ne kadar haksýz, çirkin ve gayri meþru ise, 'ya istediðimi verirsiniz veya zorla alýrým' demek de o kadar haksýz, çirkin, zararlý ve gayr-i meþrudur. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi nin geçtiðimiz günlerde 7. Sayýsý çýktý. Hitit dergisi çýktý itit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü HDergisi nin geçtiðimiz günlerde 7. Sayýsý çýktý. Yayýn hayatýnda 5. yýlýný tamamlayan dergide, bilimsel, akademik, özgün nitelikli makaleler titizlikle hakem sürecinden geçiriliyor. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Haziran ve Aralýk olmak üzere yýlda iki defa çýkýyor. Bilimsel çevrelerden ve akademisyenlerden hak ettiði ilgiyi gören dergi, hâlihazýrda 5 ayrý indeks (ASOS, ARAÞTIRMAX, AKADEMÝK DÝ- ZÝN, TEÝ, SCÝPÝO) tarafýndan taranýyor. Önümüzdeki günlerde de TÜBÝTAK/ULAKBÝM ve ÝN- DEX COPERNÝCUS indekslerine yapýlan baþvurularýn sonuçlanmasý halinde dergi ikisi uluslararasý olmak üzere 7 ayrý indeks tarafýndan taranmýþ olacak.

5 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Þehit polislere dua ve rahmet P Erol Taþkan olis Haftasý kutlamalarý kapsamýnda þehit polisler için Ulu Camii nde mevlit okutuldu. Emniyet Teþkilatý nýn 168. kuruluþ yýldönümünü kutlayan Çorum Emniyet Müdürlüðü, baþta þehit polisler olmak üzere tüm þehitler için okuttuðu mevlitte, cami cemaatini gül suyu ve mevlit þekerleriyle karþýladý. Resmi görevli polis ve amirlerin görev al- dýðý mevlit, cuma namazý öncesinde okundu. Cuma vaazýnda güvenlik ve güvenlik güçlerinin önemi hakkýnda sohbet eden Müf- tü Mehmet Aþýk, vaazýnýn önemli bir kýsmýný bu konuya ayýrýrken, cami cemaati þehitler için okunan dualara el açarak iþtirak etti. 5 PEKAY ziyaretleri devam Polis eþleri Çorum Özel eðitim Meslek Lisesi ni ziyaret etti. P 'Destek verildikçe hizmetimiz artýyor' Polis Haftasý kutlamalarý kapsamýnda þehit polisler için Ulu Camii nde mevlit okutuldu. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) C Emre Kut umhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý yöneticileri, Onkoloji Hastalýklarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði'ni(ONKOSAV) ziyaret etti. 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyarete CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn eþi Reyhan Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül'ün eþi Ferdane Topgül ile kadýn kollarý üyeleri katýldý. CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, ONKOSAV'ýn özverili bir hizmet verdiðini belirterek, bundan dolayý gurur duyduðunu söyledi. Yalçýn, derneðin yaptýðý çalýþmalarý her zaman olis Eþleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (PEKAY), 10 Nisan Polis Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum Özel eðitim Meslek Lisesi ni ziyaret etti. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ýn eþi ve PEKAY Baþkaný Gülcan Doðan ve beraberindeki polis eþleri Özel Eðitim Meslek Lisesi nde mevcut olan Mobilya Ýç Mekan Tasarým Alaný, Yiyecek ve Ýçecek Hizmetleri Alaný, Bilgisayar ve Teknoloji Alaný ve okula baðlý pansiyon bölümünü gezerek öðrencilerle sohbet ettiler. Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi Okul Müdürü Cafer Can ve okul personeli, Doðan ve dernek üyesi polis eþlerine ziyaretleri nedeniyle teþekkür ettiler. bet Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý yöneticileri ONKOSAV ý ziyaret etti. (Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu) destekleyeceklerini belirterek, "Kanser hastalarý için yaptýðýnýz çalýþmalar gerçekten çok özverili bir çalýþma. Bizlerde her zaman yanýnýzda olacaðýz." dedi. ONKO-SAV Baþkaný Þaban Onar ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, üyelerinin hepsinin birer gönül elçisi olduðunu söyledi. Onar, sivil toplum kuruluþlarýyla beraber hareket ettiklerini belirterek, þöyle dedi; "Bizlerin sizler gibi faal insanlara ihtiyacýmýz var. Sivil toplum kuruluþlarýyla beraber hareket etmeyi benimsiyoruz. Bizimle beraber çalýþan insanlarýn hiç biri karþýlýk ve menfaat beklemeden yapýyorlar. Bize destek verenlerin sayesinde kanser hastalarýna elimizden geldiðince destek olmaya çalýþýyoruz. Bu hastalýk en önemli þey manevi deðerler. Çok büyük bir moral isteyen bir hastalýk. Mayýs ayýndan sonra hastalarýmýza moralmotivasyon için gezi programý planlýyoruz." diye konuþtu. Yaþlýlarla soh- Özel Eðitim Meslek Lisesi ne yapýlan ziyaretin ardýndan Polis Eþleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (PEKAY), Hacý Ahmet Akdað ve Atýl Uzelgün huzurevlerini ziyaret etti. PEKAY Baþkaný Gülcan Doðan, polis eþleri ve polisler, huzurevi ziyaretlerinde yaþlýlarýn hatýrlarýný sorup muhabbet ettiler. Çorumlu Namýk, yeni albümü ile Medya TV ekranlarýnda müzik ziyafeti sunacak. Okulun birimleri gezilerek öðrencilerle sohbet ettiler. Huzurevi sakinleri ile sohbet edildi. KANDER Medya TV nin konuðu anser Hastalarý Yardýmlaþma ve Yaþatma Derneði, yarýn Medya TV de K Nihat Tanrýkulu'nun sunduðu Nihat Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Yaþatma Derneði, yarýn Medya TV7nin konuðu olacak. Ziyaretler PEKAY Baþkaný Gülcan Doðan nezaretinde düzenlendi. Tanrýkulu ile el ele engellilere bir umut ýþýðý programýnda canlý yayýn konuðu olacak. Ýstanbul'da Medya TV Seyrantepe stüdyolarýnda saat de ekranlara gelecek olan programa KANDER Baþkaný Hülya Karabýyýk ve dernek yönetimi katýlacak. Derneðin gönüllü üyelerinin de bulunacaðý canlý yayýn programýnda kanser hastalýðýnýn önemi ve Çorum da kanserle mücadelede yapýlan çalýþmalar anlatýlacak. Programa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ile Devlet Tiyatrolarý Müdürü Ýbrahim Yýldýz canlý telefon baðlantýlarý ile programa katýlýrken, Müzikli dakikalarda Çorumlu Namýk sahne alacak. Çorumlu Namýk, yeni albümü ile Medya TV ekranlarýnda müzik ziyafeti sunacak. Polis Eþleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (PEKAY), Hacý Ahmet Akdað ve Atýl Uzelgün huzurevlerini ziyaret etti. Arýcýlýk Sohbet Günleri baþlýyor B al Üreticileri Birliði tarafýndan nýn nedeni ise konularýn etraflýca düzenlenen Arýcýlýk Sohbet anlatýlmasý, katýlýmcýlarýn yeteri Günleri yarýn itibariyle baþlayakadar soru sorarak merak ettikleri cak. hususlarda cevaplarýnýn alabilmeleri içindir. Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ, Rutin hale gelerek her Pazar sezona girerken kaliteli bal üretme, saat 19:00 da baþlayacak olan sohkoloni yönetimi, hastalýk ve zararbetlerimizde ikramlarýn yanýsýra lýlarla mücadele yöntem ve teknikçeþitli sürprizlerde hazýrladýk. Bal leri gibi bir çok merak edilen konuüreticilerimiz bu toplantýlarla hem nun masaya yatýrýlacaðý sohbet topkendini yenileyecek hem de eðlelantýsýna, arýcýlýða ilgi duyan, kendi necek. Bu toplantýmýz, birbirini tabalýný kendi üretmek isteyen herkenýmayan arýcýlarýmýzýn tanýþma, Erdal Odabaþ si davet etti. kaynaþma ve bilgi alýþveriþi ile karþýlýklý olumlu etkileþimlerde bulunma maksatlarýodabaþ, Ýl içinden ve dýþýndan bal üretimi na da hizmet edecek. konusunda temayyüz etmiþ, sektöre yön veren usta konuþmacýlarýmýzýn katýlýmýyla gerçeklebu güzel sohbetlerin meyvesi ise Çorum þecek olan toplantýlarýmýzda dar dairede bilgihalký için kaliteli, güvenli ve saðlýklý bal olalendirmelerde bulunulacak. Dar daire olmasýcaktýr.

6 6 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Yazýcý, Her kulvarda hizmet yarýþýndayýz O Baþbuð Türkeþ dualarla anýldý Milliyetçi Hareket Partisi nin merhum Lideri Alparslan Türkeþ, vefatýnýn 19. yýlýnda dualarla anýldý. Alparslan Türkeþ Erol Taþkan Mevlidi þerif Ulu Camii de düzenlendi. Türkeþ için okunan mevlitte, partilileri ve sevenleri Türkeþ i dualarla yâd etti. (Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu) Milliyetçi Hareket Partisi nin merhum Lideri Alparslan Türkeþ, vefatýnýn 19, yýlýnda dualarla anýldý. Ulu Camii nde Türkeþ için okunan mevlitte, partilileri ve sevenleri Türkeþ i dualarla yâd ederken, okunan Kur an ve fatihalar Türkeþ baþta olmak üzere þehitlerin ve hayatýný kaybeden ülkücülerin ruhlarýna hediye edildi. Ýkinci durak Çek Cumhuriyeti C umhuriyet Lisesi AB Comenius Okul Ortaklýklarý proje çalýþmalarýna devam ediyor. Okulun Kasým ayýnda gerçekleþtirdiði Ýspanya ziyaretinden sonra ikinci duraðý Çek Cumhuriyeti olacak Nisan tarihleri arasýnda Çek Cumhuriyeti nin baþkenti Prag ve Borohradek þehirlerinde yapýlacak olan proje çalýþmalarýna Okul Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek, Proje Koordinatörü ve Fizik Öðretmeni Erol Çivikgedey, Ýngilizce Öðretmeni Kürþad Özdemir ile birlikte 10 öðrenci katýlacak. Proje koordinatörü Erol Çivikgedey, Ýspanya toplantýsýnýn ardýndan çalýþmalarýna yoðun bir þekilde devam ederek Çek Cumhuriyeti hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. Avrupa daki ekonomik krizden çýkýþ yollarýnýn konu edildiði proje kapsamýnda Hitit Güne- þi adlý bir þirket kurduklarýný ve Hitit figürlerini esas alan bakýrdan yüzde yüz el ürünü olan taký malzemelerini öðrencileriyle birlikte ürettiklerini, bu sayede Çorum u ve Hitit i Avrupa ya tanýttýklarýný söyledi. Çivikgedey ayrýca, proje ortaðý olan Ýspanya ve Polonya nýn öðretmen ve öðrencilerinin de Çek Cumhuriyeti nde olacaðýný ve birlikte proje çalýþmalarýna devam edeceklerini söyledi. Yurtdýþýna gidecek olan 10 öðrencilerinin Çek Cumhuriyeti ndeki öðrencilerle birlikte ailelerinin yanýnda kalacaklarýný, bunun öðrencileri için çok farklý bir deneyim olacaðýný, farklý kültürleri tanýma, yabancý dillerini kullanma ve geliþtirmeleri açýsýndan çok faydalý olacaðýný da sözlerine ekledi. Cumhuriyet Lisesi nin bir sonraki ziyareti Haziran ayýnda Polonya ya olacak. smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, vatandaþlarla bir araya gelerek çalýþmalarýný anlattý. Baþkan Yazýcý, Her kulvarda hizmet yarýþý veriyoruz. Hem belediye hizmetlerimizi kesintisiz devam ettiriyor hem de farklý konu ve kulvarlarda yeni hizmetler sunuyoruz. Yorulmadan, býkmadan ilçemizi daha ileriye götürmek, ilçemizin hizmetlerindeki kaliteyi artýrmak için ter döküyoruz. diye konuþtu. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Esentepe Kýraathanesi'nde vatandaþlarla bir araya geldi. Baþkan Yazýcý, burada yaptýðý konuþmada ilçede gerçekleþtirilen yatýrýmlar hakkýnda bilgiler verdi. Gerek esnaf ziyaretleri ve gerekse diðer toplantýlarla sürekli olarak yapýlan ve gerçekleþtirilmesi planlanan projelerle ilgili bilgiler verildiðini ifade eden Baþkan Yazýcý, yapýlan toplantýlarda ayný zamanda Osmancýk halkýnýn da görüþlerinin alýndýðýný kaydetti. Baþkan Yazýcý, yaptýðý konuþmada ilçenin güzelleþtirilmesi yeni cazibe ve çekim alanlarýna kavuþturulmasý için hýzla çalýþmalarýn sürdüðünü Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, vatandaþlarla bir araya geldi. Yazýcý, esnaf turu yaparak sorunlarý dinledi. bildirdi. Ýlçede alt yapý yatýrýmlarýnýn büyük bir süratle sürdüðünü kaydeden Baþkan Yazýcý, "Alt yapýda önemli bir ivme kazanan çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Yaklaþýk olarak üst yapý ve alt yapý ile birlikte 30 milyon TL'ye yaklaþan bu yatýrýmýmýzda kanalizasyon þebekesi tamamlanmak üzere ve su þebeke hatlarý için çalýþmalar kýsa sürede baþlayacak. Bu her iki çalýþmanýn bitmesinin ardýndan Osmancýk yollarý sýcak asfaltla kaplanacak ve kaldýrýmlar hazýrlanan projelerle daha modern bir görünüme kavuþacak. Böylece Osmancýk þehir merkezinin çehresi deðiþecek. Modern bir görünüme sahip olacak ilçemizin bu yatýrýmlarla uzun süredir yaþadýðý alt yapý sorununa son vereceðiz. dedi. Arafat Tepesi'nde seyir evinin tamamlandýðýný, kanal projesi için çalýþmalarýn devam ettiðini ifade eden Baþkan Yazýcý, gerek turizm açýsýndan ve gerekse yeni cazibe merkezlerinin ilçeye kazandýrýlmasý noktasýnda da yatýrýmlarýn sürdüðünü bildirdi. Bir yandan alt yapý, bir yandan sosyal ve kültürel faaliyetler, bir yandan park ve bahçe yatýrýmlarý ile bir yandan da belediyenin normal ve gündelik faaliyetlerinin devam ettiðini kaydeden Baþkan Yazýcý, "Her kulvarda hizmet yarýþý veriyoruz. Hem belediye hizmetlerimizi kesintisiz devam ettiriyor, diðer taraftan da farklý konu ve kulvarlarda yeni hizmetler sunuyoruz. Yorulmadan, býkmadan içlemimizi daha ileriye götürmek, ilçemizin hizmetlerindeki kaliteyi artýrmak için ter döküyoruz" diye konuþtu. Toplantýda Baþkan Yazýcý, vatandaþlarýn da sorularýný yanýtladý. Yapýlan hizmetler dolayýsýyla teþekkür eden vatandaþlar, özellikle alt yapý ve yol yatýrýmlarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Baþsaðlýðý ziyareti AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý ile Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý ile Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Ýl Genel Meclis Üyesi ve Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli nin vefatý dolayýsýyla Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ya baþsaðlýðý ziyaretinde bulundular. Ziyarette Kafkas ve Milletvekilleri Uslu ile Baðcý ya AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de eþlik etti. Kafkas, Uslu ve Baðcý Zerat Zeytinli nin Osmancýk ve Çorum siyasetinde önemli bir þahsiyet olduðunu ifade ederek tüm Osmancýk halkýna baþsaðlýðý dileklerinde bulundu. Kafkas, Uslu ve Baðcý, belediyedeki ziyarette Zerat Zeytinli nin ailesi ile de görüþerek taziye dileklerini ilettiler. Çiçek serasýný gezdi Salim Uslu, TBMM Destek Hizmetleri Baþkanlýðý bünyesinde bulunan, Park ve Bahçeler çiçek serasýnda incelemelerde bulundu. B Okulun Ýspanya ziyaretinden sonra ikinci duraðý Çek Cumhuriyeti olacak. aharýn gelmesiyle birlikte Meclis çevresinde de yeni peyzaj düzenlemeleri yapýlacak. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Destek Hizmetleri Baþkanlýðý bünyesinde bulunan, Park ve Bahçeler çiçek serasýnda incelemelerde bulundu. Uslu, Destek Hizmetleri Baþkaný Fahrettin Böke, Baþkan Yardýmcýsý Þemsettin Kýlýnç, peyzaj mimarlarý, ziraat mühendisleri ile fikir alýþveriþinde bulunarak, yurtdýþý gezilerinden gözlemlediði örnek Salim Uslu, çiçek serasýnýn Meclis in ihtiyacýný karþýladýðýný belirtti. teþkil eden peyzaj görüntülerini de yetkililerle paylaþtý. Salim Uslu, çiçek serasýnýn Meclis in ihtiyacýný karþýladýðýný, ihtiyaç dýþýnda kalan çiçeklerin ise milletvekillerine, Meclis çalýþanlarýna ve vatandaþlara satýþýnýn da yapýldýðýný söyledi. Uslu, özverili çalýþmalarýndan dolayý Destek Hizmetleri Baþkaný Fahrettin Böke, Baþkan Yardýmcýsý Þemsettin Kýlýnç, mühendisler, peyzajcýlar ve iþçilere teþekkür etti.

7 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Facia kýl payý atlatýldý K ýrýkkale de tüp yüklü kamyonun pancar satýþ maðazasýna girmesi sonucu 1 kiþi yaralandý. Kaza, Çorum-Ankara karayolu Balýþeyh ilçe merkezi giriþinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Coþar (45) yönetimindeki 19 TS 985 plakalý tüp yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çýkarak Balýþeyh Pancar Kooperatifi satýþ maðazasýna girdi. Kamyondaki tüpler çevreye Kaza, Çorum-Ankara karayolu Balýþeyh ilçe merkezi giriþinde meydana geldi. fýrlarken, maðazanýn duvarý ve etrafýndaki demir bariyerler yýkýldý. Kamyonda sýkýþan sürücü, Kýrýkkale Belediyesi ekipleri tarafýndan araçtan çýkartýlarak ambulansla Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi ne kaldýrýldý. Polis, olasý patlama ve yangýn ihtimaline karþý geniþ çaplý tedbirler aldý. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda trafik bir süre durdurulurken, kazayla ilgili soruþturma devam ediyor.(ýha) 7 Coðrafi Bilgi Sistemi bakým destek hizmet alýmý ihalesi yapýldý. (Fotoðraf: Hurþit Bozkurt) Coðrafi Bilgi Sistemi bakým ihalesi yapýldý Emre Kut orum Belediyesi Bilgi Ç Ýþlem Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan Coðrafi Bilgi Sistemi bakým destek hizmet alýmý ihalesi yapýldý. Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü'nün baþkanlýðýndaki komisyon tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti 59 bin 100 TL olarak açýklandý. Ýhaleye, Pirireis Biliþim Teknolojileri isimli tek firma 59 bin lira teklif verdi. Belediye, mazgal alacak Enise Aðbal B Erdal Coþar (45) yönetimindeki 19 TS 985 plakalý tüp yüklü kamyon, Balýþeyh Pancar Kooperatifi satýþ maðazasýna girdi. Kaçak akaryakýt operasyonu Ç orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen iki ayrý operasyonda 20 bin litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. Son aylarda akaryakýt istasyonlarýna yönelik denetimlerini artýran Jandarma Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ne baðlý ekipler, Osmancýk ilçesinde kaçak akaryakýt satýþý yapan istasyonlarýn bulunduðu bilgisine ulaþtý. Yoðun araç trafiðinin yaþandýðý akaryakýt istasyonlarýný takibe alan jandarma ekipleri, uzun süren takibin ardýndan düðmeye basarak her iki akaryakýt istasyonuna eþ zamanlý operasyon düzenlendi. Osmancýk ta 20 bin litre kaçak akaryakýt ele geçirildi. Jandarma Yoðun araç trafiðinin yaþandýðý akaryakýt istasyonlarýný takibe aldý. Her iki akaryakýt düzenlenen operasyon sonunda 20 bin litre kaçak akaryakýt, boþ bir tank ele geçirildi. Operasyonda ayrýca akaryakýt istasyonlarýndaki pompalarda yapýlan incelemelerde pompalara özel bir elektronik düzenek kurulduðu ve bu düzenek sayesinde araçlara yakýt servisi yapýldýðý tespit edildi. Özel düzenekler sayesinde akaryakýt istasyonuna gelen araçlara önce yasal akaryakýt belli bir süre sonra ise kaçak yakýt verildiði öðrenildi. Akaryakýt kaçakçýlarýna göz açtýrmayan Jandarma ekipleri, son 1 ay içerisinde 5 ayrý akaryakýt operasyonu gerçekleþtirdi. Yapýlan operasyonda baskýnlarda yaklaþýk 80 bin litre kaçak akaryakýt ele geçirildi.(ýha) Hekimliði tanýdýlar Ç orum un Kargý ilçesinde Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerine doktorluk mesleði tanýtýldý. Meslek tanýtým günleri etkinlikleri çerçevesinde Kargý Devlet Hastanesi doktorlarýndan Uzm. Dr. Bengü Pala, doktorluk mesleðinin avantajlarý ve dezavantajlarý ve çalýþma koþullarý hakkýnda öðrencilere bilgi verdi. Öðrencilerin mesleki geliþimlerini, içinde bulunduklarý geliþim dönemlerine göre uygun bir þekilde tamamlamalarýný saðlamak için meslek tanýtýmý ve kariyer günleri etkinliði gerçekleþtirdiklerini belirten Rehberlik Öðretmeni Hüseyin Soruk, öðrencilerin tüm meslekleri daha yakýndan tanýmalarý için meslek gruplarýndan uzman kiþileri okula davet ettiklerini ve öðrencilerin bu þekilde daha iyi bilgi aldýklarýný söyledi. Her mesleðin öncelikle sevilerek yapýlmasý gerektiðini dile getiren Dr. Bengü Pala, doktorluk mesleðine ilgisi olan Kargý ilçesinde Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerine doktorluk mesleði tanýtýldý. öðrencilerin bu mesleði tercih etmelerini istedi. Pala, ayrýca doktorluk mesleði için gerekli olan akademik eðitim hakkýnda öðrencilerle bilgi paylaþýmý yaptý. Pala, seminer sonunda öðrencilerden gelen sorularý yanýtladý.(ýha) elediye, kompozit yaðmursuyu mazgalý ve kompozit rögar kapaðý alým ihalesi yaptý. Dün Destek Hizmetleri Müdür Yardýmcýsý Fikret Karacaköylü nü n baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda yapýlan ihaleye Dekorsan Ticaret ve Artý Kompozit firmalarý katýldý. Yaklaþýk maliyetin 97 bin 701 lira olarak açýklandýðý ihalede en düþük teklifi 87 bin 540 lira ile Dekorsan Ticaret verdi. Ýhale, incelemeler yapýldýktan sonra onaylanacak. T Belediye, kompozit yaðmursuyu mazgalý ve kompozit rögar kapaðý alým ihalesi yaptý. Ýhale, incelemeler yapýldýktan sonra onaylanacak. (Fotoðraflar:Yüksel Basar) Hizmet içi eðitimler keyfi uygulama ürk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, öðretmenlerin mesai saatleri dýþýnda angarya iþlere maruz býrakýldýklarýný söyledi. Kamu-Sen üyeleri önceki gün Milli Eðitim Müdürlüðü önünde yaptýklarý basýn açýklamasýnda öðretmenler için düzenlenen hizmet içi eðitimlerinin keyfi bir uygulama olduðunu ve asla kabul etmeyeceklerini söylediler. Ek ders ücret yönetmeliði ve öðretmenlerin görevleri içerisinde mesai saatleri dýþýndaki seminer kurslar sayýlmamaktadýr. diyen Türk EðitimSen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, açýklamasýnda þunlarý Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan kaydetti; Bir öðretmen o gün dersini yaptýysa üzerine düþen görevi yerine getirmiþ olmaktadýr. Böyle bir uygulamanýn hiç bir hukuki dayanaðý yoktur. Böylesine keyfi bir uygulamanýn uygulanmasý kesnlikle kabul edilemez. Eðitim çalýþanlarýn kendi istekleri dýþýnda böyle bir uygulamaya tabi tutularak, mesai dýþýnda geç saatlere kadar seminer vb. uygulamalara tabi tutulmasý Anayasanýn 18. maddesine aykýrýdýr. Türk Eðitim-Sen olarak talebimiz, bu tür eðitim seminerlerinin mesai saatleri içerisinde verilmesi, eðitim çalýþanlarýnýn görevli izinli sayýlmasý ya da ücret ödenmesidir. Aksi kabul edilemez. Ücretlerin ödenmesi þartý ile derslerin aksamamasý için seminerlerin mesai saatleri dýþýna alýnmasý uygun görülebilir. Türk Eðitim-Sen olarak taleplerimizin dikkate alýnmasýný istiyoruz. Sendikamýz olarak eðitim çalýþanlarýnýn görevli izinli sayýlmalarýný veya ücretlerinin ödenmesini yetkililerden bir kez daha talep ediyoruz. Taleplerimizin karþýlanmamasý durumunda Türk Eðitim Sen olarak seminerlere katýlmama kararý almak durumundayýz. Sonuç olarak mesai saatleri dýþýnda düzenlenen hizmet içi eðitimlere katýlan eðitimcilerin harcadýklarý zaman ve emeklerinin karþýlýklarý bir an önce karþýlanmalýdýr. Bu durum hukukun prensipleri arasýndadýr.

8 8 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Çorumlu Vali ye tebrik orumlu Vali Ýrfan Ç Balkanlýoðlu, bir uygulamasý takdir Duran Þahin'nin sahibi olduðu Umut Çayevi yeni yerinde dualarla hizmete açýldý. Umut Çayevi yeni yerinde D Emre Kut uran Þahin'nin sahibi olduðu Umut Çayevi yeni yerinde dün Cuma Namazý sonrasýnda dualarla hizmete açýldý. Albayrak Caddesi Numara 17/B'de(Açý Dershanesi Karþýsý) düzenlenen açýlýþa çok sayýda davetli ve esnaf katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan davetlilere ikramda bulunuldu. Ýnternetten çay sipariþi Umut Çayevi Sahibi Duran Þahin yeni hizmet yerinde internet üzerinden çevre esnafýndan çay sipariþi aldýklarýný söyledi. Þahin, interneti olan esnafýn bilgisayar vasýtasýyla daha rahat bir þekilde oturduðu yerden çay sipariþi verdiðini, insanlarýn yeni uygulamadan memnun kaldýklarýný ifade etti. topladý. Yeni Akit Gazetesi nin manþetten verdiði Helal olsun o Vali ye baþlýklý haberde, belli kesimler tarafýndan hedef tahtasýna oturtulan Vali Ýrfan Balkanlýoðlu nun, Afyonkarahisar da açýk alanlarda içkiyi yasaklamasýnýn ardrýndan þehre huzur geldiði bildirildi. Habere göre içki yasaðý sonrasý 2011 ve 2012 yýllarý arasýnda bireysel suçlarda yüzde 5, cinsel suçlarda ise yüzde 25 oranýnda düþüþ yaþandý. Yeni Akit Gazetesi haberi manþetine taþýdý. Pazarcýlar denetlendi Ç Umut Çayevi Cuma Namazý sonrasýnda hizmete açýldý. Yapýlan duanýn ardýndan davetlilere ikramda bulunuldu. (Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu) Öðrenci taþýtlarý denetleniyor Ý l Milli Eðitim Müdürlüðü Destek Hizmetleri Þubesi Taþýmalý Eðitim Bölümü Denetim Komisyonu, taþýmalý eðitim kapsamýndaki lise, ortaokul ve ilkokul öðrencilerini taþýyan firmalarýn denetimlerini sürdürüyor. Geçtiðimiz Çarþamba günü Ýskilip yolu güzergahýnda, Perþembe günü ise Samsun yolu üzeri Lise, ortaokul ve ilkokul öðrencilerini taþýyan firmalarýn denetimlerini sürdürüyor. Sýklýk mevkiinde denetimler devam etti. Komisyonu denetim elemanlarý ve Ýl Emniyet Müdürlüðü Bölge Trafik Þube Müdürlüðü ekipleri, taþýma yapan firmalarý denetleyip, yapýlan denetimler sonucunda görülen aksaklýklar neticesinde de ilgili kiþi ve firmalara cezai iþlem uyguladý. Taþýma yapan servis þoförlerine ve firma yetkililerine rehberlik amaçlý bilgiler Taþýma yapan servis þoförlerine ve firma yetkililerine rehberlik amaçlý bilgiler verildi. verildi. Alkollü sürücü yakalandý Mehmet Akif Ersoy Caddesi nde durdurulan sürücünün alkollü olduðu anlaþýldý. Trafik ekiplerince durdurulan E.O. isimli sürücünün 251 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafiði tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Elektrik çarptý Bir saðlýk binasýnýn inþaatýnda çalýþan iþçiyi elektrik çarptý. Binanýn sývý iþini yapan F.D. isimli genç iþçinin kolu açýktaki elektrik kablosu- orum un Sungurlu Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri pazarda denetim yaptý. Denetimde pazarcýlarýn belgeleri kontrol edildi. Sungurlu ilçe merkezinde kurulmakta olan sebze ve yoðurt pazarý her hafta olduðu gibi bu hafta yine sýký denetimden geçti. Sabahýn erken saatlerinde baþlayan denetimlerde Pazar esnafýnýn sattýðý ürünler, terazileri ve etiketleri kapsamlý þekilde incelendi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, Zabýta ekiplerimiz her hafta eski sanayi bölgesinde kurulan Sebze Pazarý'na Pazarda denetim yaptý. Denetimde pazarcýlarýn belgeleri kontrol edildi. giderek denetimlerde esnafýmýzda zan altýnda Zabýtanýn bulunuyor. Pazarda kalmaktan kurtuluyor. denetimlerini yerinde Belediyemiz tarafýndan Ayrýca uygun olmayan bulan vatandaþlar ise, kurulan tartý ile de þartlarda ürün satanlarý "Pazarlarda yapýlan ani alýþveriþ yapan ilk etapta uyararak denetimler, vatandaþlarýmýzýn almýþ eksiklerini pazarcýlarýnda olduðu ürünlerde zaman tamamlamalarý için süre kendilerine çeki düzen zaman tartýlarak Pazar tanýyoruz dedi. vermelerini ve daha iyi þartlarda ürün satmalarýný saðlýyor. Böylece iyi þartlarda ürün satan pazarcýlarda zan altýnda kalmaktan kurtuluyor. Bu denetimlerin daha sýk yapýlmasýný istiyoruz dediler. Sabah saatlerinde Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya nýn talimatý ile Pazar yerine giden Zabýta ekipleri, "Halkýmýzýn saðlýðý ve huzuru için Perþembe pazarýnda gerçekleþtirilen denetimde büyük bir olumsuzlukla karþýlaþmadýk. Görülen eksikliklere karþý da pazarcýlarýmýzý uyardýk. Denetimlerimizi sürdüreceðiz dedi.(ýha) Öztaþ tan Uzunkaya ya ziyaret S ungurlulu hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yý makamýnda ziyaret etti. Haydar Ali Öztaþ ziyaret esnasýnda yaptýðý konuþmada, Baþkanýmýz sað olsun Sungurlu ya yakýþýr hizmetler gerçekleþtiriyor. Eðitime göstermiþ olduðu önemi ise görmemezlikten gelmek mümkün deðil. Geçtiðimiz günlerde gördüðüm bir haber eðitim gönüllüsü olarak beni çok sevindirdi. Sürekli sorulan klasik soru vardýr, çok gezen mi bilir, çok okuyan mý? diye cevabýný hepimiz biliyoruz. Baþkanýmýzda sað olsun güzel bir projeyle tüm 8. Sýnýf öðrencilerini Boðazkale ye göndererek Tarih bilincini genç nesillere aþýlamakta. Memleketimize sürekli gelemesek bile sosyal medyadan çalýþmalarý takip etme fýrsatýmýz oluyor. Sayýn Baþkaný ve ekibini hizmetlerinden dolayý kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum dedi. Sungurlulu Ýþ adamlarýndan Haydar Ali Öztaþ gibi bir eðitim gönüllüsünü aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu Sungurlulu hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya yý makamýnda ziyaret etti. belirten Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, Sayýn Haydar Ali Öztaþ bey lütfedip ziyarette bulundular, kendilerine nazik düþüncelerin- den dolayý teþekkür ediyorum. þeklinde konuþtu.(ýha) Daniþment te inceleme Milli Eðitim Þube Müdürleri Daniþment Ortaokulu nda incelemelerde bulundular. Ç orum Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut Aþýkoðlu, Kadir Songüt ve Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ýbrahim Gökdere, Daniþment Ortaokulu nda incelemelerde bulundular. Okul bahçesinde yapýlacak olan düzenle- me ve kilit taþ uygulamasý konusunda zemin etüdü ve alan ile ilgili inceleme yapan þube müdürleri ayrýca, Okul Müdürü Sakin Karakaþ tan okulun ihtiyaçlarý ile ilgili bilgi aldýlar. Daniþment Ortaokulu nun taþýma merkezi olduðunu belirten Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ýbrahim Gökdere, ilkokulu ile birlikte tam gün eðitim ve öðretim yapýlan okulda 68 öðrencinin taþýndýðýný söyledi. Okulda sosyal ve kültürel açýdan son derece kaliteli bir eðitim verildiðini ve öðretmen ihtiyacýnýn ta- mamlandýðýný belirten Gökdere, okulda öðrenim gören öðrencilerin iyi bir oyun alanýna kavuþmasý için Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü olarak çalýþma yürüttüklerini ve en kýsa zamanda okul bahçesinin düzenleneceðini söyledi.

9 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 MNG den KOBÝ lere büyüme taktikleri Recep Mebet ler dönemde, km. yol kat edilerek, 26 ilin iþ dünng Kargo tarafýnyasý temsilcilerine ulaþýladan düzenlenen bilcak. gilendirme semineri dün Çorum da gerçekleþti. ÜCRETSÝZ DANIÞMANLIK Aç Kanatlarýný Türkiye sloganýyla organize Anadolu turu kapsaedilen program Çorum Timýnda yer alan uzman caret ve Sanayi Odasý ekip, teþvik destekleri, (TSO) Meclis Salonu nda ürün geliþtirme, dýþ ticaret, düzenlendi. markalaþma ve gider tasarrufu ile pazara açýlma koprograma FedEx Exnularýnda iþ dünyasýna ücpress Pazarlama Müdürü retsiz danýþmanlýk hizmetberkay Canpolat, MNG leri verecek. Türkiye SeyaKargo Proje Müdürü Ýsmahat Acenteleri Birliði il Yaðýcý, Karadeniz Bölge (TÜRSAB), Türk StandartMüdürü Erdal Yýldýrým, larý Enstitüsü (TSE) ve Bölge Müdür Yardýmcýlarý Programa katýlan konuþmacýlar KOBÝ lere yönelik tavsiyelerde bulundular. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi Nedim Yazgý, Olga Aydo(TIM) uzmanlarý, Sýnai ðan ve Mustafa Gökhan Haklar Uzmaný, Dýþ TicaElaldý, Denetim Uzmaný ret Uzmaný ile sivil toplum Erdal Gemiköz, MNG kuruluþu temsilcisi, bilgikargo Çepni Þubesi Mülendirme malzemeleri ile dürü Arslan Bal, Çorumlu donatýlmýþ MNG Kargo sanayici ve iþadamlarý ile TIR'ýnda, firmalara ücretdavetliler katýldý. siz danýþmanlýk hizmeti Küçük ve orta büyükverecek ekipte yer alacak. lükteki iþletmelerin geliþen Her ilin üretim dinadünyaya uyumu amacýyla miklerine ve iþ dünyasýnýn düzenlenen seminerde Feihtiyaç duyduðu konulara dex Express ten Berkay göre en son güncel bilgilecanpolat Kalkýnmada rin paylaþýlacaðý Anadolu hýzlý kargo taþýmacýlýðýnýn turunda, ücretsiz danýþfaktörü, Orta Anadolu Ýhmanlýk hizmetiyle birlikte, racatçý Birlikleri nden Ayoluþturulan Danýþmanlýk lin Turp Ýhracatýn kalkýnhavuzu'nda yer alan özel madaki önemi, Özdemir Aç Kanatlarýný Türkiye sloganýyla organize ve kamu sektörü kuruluþlagümrükleme den Murat edilen program TSO Salonunda gerçekleþti. rýndan isteyenler, bizzat Özdemir Gümrük uyguladestek alacaklar. malarý ve ETGB süreci, Özgür Deniz Aydýn Google internet reklamcýlýðý, Destek Patent ten Proje etkinlik gündeminde ayrýca Tv8 kanalýnda yayýnlanmak Süleyman Zengin ise Markalaþma, patent korumasý, endüstriyel taüzere iki belgesel çekimi bulunuyor. Belgesellerden birinde, bir kensarým korumasý konulu birer sunum yaptý. tin turistik ve tarihi özellikleri, diðerinde ise sanayi ve ticaret hayatý anlatýlacak. Güçlerimiz, fikirlerimiz, vizyonlarýmýz buluþsun. Birlikte yeni baþarýlara, yeni ufuklara yol alalým diyen MNG Kargo yetkilileri, DEV PROJE Çorumlu KOBÝ lere büyüme taktikleri verdiler. MNG Kargo Yönetim Kurulu Baþkan Vekili ve Genel Müdürü Program kapsamýnda Çorum a gelen MNG Kargo týrý ise dün Aslan Kut, MNG Kargo'nun rakamsal büyüklüklerine iliþkin verdiði OSB Bölge Müdürlüðü önünde tanýtým yaptý. Tanýtým týrýnýn bugün bilgiler verdi. Kut, Türkiye'de 26 aktarma merkezi, 700'ün üzerindeküçük Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi, yarýn ise Eþref Hoca Caddesi ki þubesi, 2 bin karayolu aracý ve 7 bini aþkýn çalýþaný ile yermb Alýþveriþ Merkezi önünde Çorumlular la buluþacaðý bildirildi. leþim birimine ve hergün 500 bin adrese dünya standartlarýnda kaliteanadolu YA TAM DESTEK li hizmet götürdüklerini ve dünya lideri FedEx Express'in, 220 ülkeorganizasyonla ilgili olarak MNG Kargo dan yapýlan yazýlý deki global hizmet aðýna entegre çalýþtýklarýný vurguladý. açýklamada þu bilgilere yer verildi: Aslan Kut, son zamanlarda Teknolojik Aktarma Merkezleri, Lo MNG Kargo 10'uncu yýlýnda 'Aç Kanatlarýný Türkiye' projesiyca sistemi ve iphone, ipad þube gibi birçok yenilikler ile sektöründe le Anadolu'da iþ dünyasýný destekliyor. trend belirleyen MNG Kargo'nun, sosyal sorumluluk alanýnda da örproje kapsamýnda Türkiye yi adým adým dolaþacak olan MNG nek model olabilecek projeler gerçekleþtirdiðini söyledi. Kargo TIR'ý Anadolu esnafýnýn, ticaret erbabýnýn ve küçük iþletmele ESNAF BÜYÜRSE TÜRKÝYE BÜYÜR rin iþlerini büyütmelerini destekleyecek. "Türkiye'yi sevmek yetmez. Çok çalýþmak, baþarmak ve TürkiMNG Kargo, 10'uncu kuruluþ yýlýna özel 'Aç Kanatlarý'ný Türkiye insaný ile bütünleþmek gerek. Biz 2003 yýlýnda bu anlayýþla yola ye' projesi ile ülkemiz üretimine, ihracatýna ve istihdamýna katkýda çýktýk" diyen Aslan Kut, þöyle devam etti: Türkiye'nin tarihi, doðal bulunmayý hedefliyor. Þirket, toplumsal sorumluluk projesi kapsagüzellikleri, ekonomisi, el sanatlarýný tanýtmak amacýyla 'Kentlerin mýnda, her biri alanýnda uzman bir ekiple, Türkiye'nin 26 ilini gezedili' çatýsý altýnda bir dizi etkinlik gerçekleþtirdik. Yerel projelerle, rek, esnaf, küçük ve orta büyüklükteki iþletmelerinin iþlerini geliþtirmelerini destekleyecek. Uzman ekipler, teþvik destekleri, ürün geliþyerel ekonomilerin ve küçük üreticilerin geliþimine destek verdik. tirme, dýþ ticaret, markalaþma ve gider tasarrufu ile pazarlara açýlma Bizler Türkiye'de var olduk. Esnaf, ticaret erbabý, sanayici bükonularýnda iþ dünyasýna ücretsiz danýþmanlýk ve uygulama hizmeti yürse Türkiye büyür, Türkiye büyürse, hepimiz büyürüz. Aç Kanatlaverecek. rýný Türkiye projesi de, þirketimizin bu anlayýþý ile geliþtirdiði bir proýlki Ýzmit'te gerçekleþtirilen Aç Kanatlarý'ný Türkiye projesi kapjedir." samýnda, Haziran ayý sonuna kadar devam edecek 82 günlük etkinlik- M Ýntegral Mühendislik ten 3. þube Kombi Market bugün açýlýyor Ý Makine Mühendisi A. Serkan Sabur, yeni þubelerini tanýttý. Recep Mebet ntegral Mühendislik in 3. þubesi olan Kombi Market, bugün saat te Gazi Caddesi Kültür Sitesi karþýsý numara 40/B de hizmete açýlacak. Yeni þubeleri hakkýnda bilgi veren Ýntegral Mühendislik sahibi Makine Mühendisi A. Serkan Sabur, Çorum halkýnýn kolayca ulaþabileceði Kombi Kombi Market, bugün saat te Gazi Caddesi Kültür Sitesi karþýsý numara 40/B de hizmete açýlacak. Market te Bosch, ECA, Baymak, Viessmann, Termoteknik ve Falke marka kombilerin satýþýný yapacaðýz dedi. Toptan fiyatýna perakende satýþ ilkesiyle hizmet vereceklerini vurgulayan Serkan Sabur, doðalgaz proje ve tesisat iþlerini de ayný adreste sunacaklarýný kaydetti. Klima çeþitlerinin de satýþa sunulacaðý þubelerinde açýlýþa özel kampanya baþlattýklarýný belirten Sabur, Ürünlerimizi yakýndan görmek cazip fiyat ve ödeme seçeneklerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gazi Caddesi LC Waikiki maðazasý yanýndaki yeni þubemize bekliyoruz diye konuþtu. SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Türk okullarýnda görev yapan fedakar öðretmenlerin hikayesini konu alan film, büyük beðeni topladý. Recep Mebet Selam adlý sinema filminin Çorum galasý dün akþam yapýldý. MB Sinema da düzenlenen galaya Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler, Çorumlu sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. MB Sinema da düzenlenen galaya protokol üyeleri büyük ilgi gösterdi. FEDAKÂR ÖÐRETMENLERÝN HÝKÂYESÝ Gittikleri ülkeleri vatanlarý, karþýlarýna çýkan farklý renk ve dildeki insanlarý ise kardeþleri bilen Zehra, Harun ve Adem öðretmenin Ýstanbul dan yola çýkýþý ve baþýndan geçenlerin anlatýldýðý film izleyenlerden tam not aldý. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkelere giden fedakâr öðretmenlere destek olmak için vatanlarýndan ayrýlan üç öðretmenin öyküsünün tamamen yaþanmýþ hikâyelerden yola çýkýlarak beyazperdeye yansýtýldýðý film baþtan sona ilgiyle izlendi. Türkiye den dünyaya uzanan barýþ köprüsü kurmak üzere yola çýkan fedakâr öðretmenlerin tek bir gayeleri vardý: Gittikleri ülkelere sýcacýk bir Selâm götürmek mesajýnýn verildiði film, alkýþlarla sona erdi Selam filminin gösterimi öncesinde kokteyl düzenlendi. Selam filminin galasýna protokol eþleri de katýldý. Daire müdürleri ve akademisyenler de programda yerlerini aldý. Galaya katýlan davetliler, film gösterimi öncesi sohbet ettiler. 9

10 10 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 C U M A R T E S I Dünyayý tanýmak i kabuðundan çýkmak gerek Türkiye de iyi bir þirkette, iyi bir iþin varken, birden dünyanýn öbür ucuna gittin. Nasýl karar verdin? Yurt dýþýna çýkma hayalim her zaman vardý. Liseyi bitirme yýllarýmda Almanya ya gittim. Orada otomotiv mühendisliði okumayý düþünmüþtüm. Sonra Samsun da Gýda Mühendisliði ni kazandýktan sonra Türkiye de okumayý istedim. O dönemde Gýda Mühendisliði de popüler bir meslek olacak gibiydi. Ama yurt dýþýna çýkma, orada yaþam, eðitim alma, belki bir iþ tecrübesi kazanma isteði hep vardý. Ýstanbul da büyük bir marketler zincirinde maðaza yöneticisiydim. Týkandýðýmý, kendimi artýk geliþtiremediðimi gördüm. Yurt dýþýna çýkma isteðim daha da arttý. Neden Avustralya? Bir gün arkadaþlarla iþ çýkýþýnda birlikteydik. Hiç tanýmadýðýmýz bir arkadaþ daha vardý ortamda. Ben sohbetin üzerine gelmiþtim. Bir konu konuþuluyordu, o da Avustralya. Arkadaþ güzelce Avustralya yý anlatýyordu. Ben sohbetin baþýný kaçýrmýþtým. Arkadaþ anlatýnca, tamam dedim gidiyorum. Vize için gerekli þartlarý hazýrlamam 3 ay sürdü. 3 ay sonra gittim. Kafanda hiç acaba olmadý mý? Hiç kimseyi tanýmýyorsun ve dünyanýn öbür ucuna gidiyorsun. Aslýnda iþin güzel yaný da o. Tam bir maceraya atýldýk. Orada gittiðim þehir Perth di. Batý Avustralya. Türk kesiminden çok uzak. Türklerin yoðunlaþtýðý þehirler Melbourne, Sidney. Benim gittiðim yerde Türkler çok az. Perth te Dil Okulu na gittim. Seyahat Acentesi nden dediler ki, Melbourne ü seç, orada Türkler var, ilk baþta dil yönünden anlaþamayabilirsin, bazý zorluklar yaþayabilirsin, yok dedim, madem Türkler de yok, yabancý dil de öðrenmeye gidiyoruz, bilinçli olarak Perth i seçtim. Ýçimde maceracý bir yapý da varmýþ demek ki. Enes Aðbal izim nesil neyse de, bizden öncekilerin öyle pek de gözünü Bkarartýp yapabileceði bir þey deðil; tüm sevdiklerini býrakýp, bilinmezliklerle dolu bir serüveni yaþamak. Bir yönüyle hüzünlü, bir yönüyle de gurur verici bir durum; Türkiye de týkandýðýný -tükendiðini- hisseden nice gencimizin cesaret edip, dünyanýn baþka ülkelerinde yeni bir yaþam arayýþý içinde olmalarý. Kafamdaki sorularý, yaklaþýk 3 yýldýr Avustralya da ikamet eden, ailece ilk gözaðrýmýz yeðenim Enes Aðbal a sordum. Doðumunu hatýrladýðým sevgili yeðenimden yeni þeyler öðrenmek de güzelmiþ. Gülesin Aðbal DEMÝRER Gittiðinde ne hissettin? Benim istediðim buydu dedin mi? Gittim, kimse beklemiyor beni. Ýngiliz asýllý bir ailenin yanýnda kiracý olarak kaldým. Yemek içecek onlardan. Bizim yemeklerimize hiç benzemese de, siz onlarý hiç yiyemeseniz de, orada kalýyorsunuz. Çamaþýrlarýnýz yýkanýyor. Bir oda veriliyor. Onlar beni karþýladýlar havaalanýnda. Eve geldik. Binalar farklý. Kimse hoþgeldin demiyor. Bir þeyler anlatýyorlar, anladýðýnýz kadar iþte. Evde hiç alýþkýn olmadýðýmýz bir dizayn. Daha sonra yalnýz býrakýyorlar sizi. Odaya girdim. Cep telefonu yok o anda, internet baðlantým yok. Tüm dünyayla, tanýdýðým tüm insanlarla baðlantým yok. O an yalnýz olduðumu hissettim. O uzun, yorucu yolculuktan sonra, biraz da uyku saatleri karýþýyor, psikoloji de iþin içine giriyor, o zaman þöyle oturup bir bakýyorsunuz etrafa. (gülüyor) Sanki sýfýr noktasýndasýn ve yeni bir baþlangýç yapýyorsun. Þöyle düþünelim; ya da herþey etrafýnýzda dönüyor, ama sizin hiçbir þeyle alâkanýz, baðýnýz yok. Ýnsan bakar bakar da bir þey düþünemez ya, o anda öyle bir þey oluyor. Bunu hemen atlatýyorsunuz. Çünkü oraya artýk uyum saðlamanýz gerekiyor. Bunu bilerek gittiniz, tahmin ediyordunuz. Birþeyleri baþarmak için gittiniz. Ýlk baþta otobüse bile nasýl binildiðini bilmediðiniz için sokaða çýkmakta biraz tereddüt ediyorsunuz. Ama mecbursunuz. Ýþte bu mecburiyetler size birþeyler öðretiyor. Ýngilizce konuþmayý da o þekilde öðreniyorsunuz. Ýlk baþta Melbourne e gelen arkadaþlarým da vardý. Onlar Ýngilizceyi öðrenemediler. Çünkü her zaman bir Türk e rastladýlar. Çarþýya çýktýlar, bir kebapçý, oraya gidip yemek yediler, orasý olmasa baþka bir yere gidecekler, mecbur Ýngilizce konuþacaklar. Ýngilizce yi de o dönemde öðrendin herhalde. Yanýnda kaldýðým Ýngiliz aileden öðrendim bir þeyler. Sonra Avustralyalý arkadaþlarla bir evde kaldým. Madenciydi arkadaþ. Konuþmayý çok severdi. O bizim için öðretmendi bir nevi. O esnada ben parttime bazý iþlerde çalýþtým. Bir yandan da geçiminizi karþýlamanýz lazým çünkü. Buradan gönderilen para yetmez her halükârda. Para deðeri TL nin iki katý. Hayat orada daha pahalý. O yüzden mutlaka çalýþmanýz gerekiyor. O dönem zevkliydi. Özellikle ilk aylarý çok zevkli oluyor. Orada yaþamayý öðrendiðinizde, dünyanýn dört bir tarafýndan yeni arkadaþlýklar kuruyorsunuz. Çin den, Brezilya dan, Polonya dan, Çekoslovakya dan, her yerden arkadaþým oldu. Onlarýn kültürünü tanýyorsunuz, birlikte dýþarý çýkýyorsunuz. Ýngilizce yi de öðreniyorsunuz. Konuþmaya baþladýkça rahatlýyorsunuz. Artýk oralý olmaya baþlýyorsunuz. Alýþýyorsunuz. Ancak belli bir süre sonra artýk Türkiye ye gelip ailenizi görmeyi istiyorsunuz. Bu ek bir masraf da oluyor. Avustralya hükûmetinin politikalarý doðrultusunda öðrencilere uyguladýðý bazý vize tipleri var. Ben yine orada yöneticilik üzerine bir eðitim almayý seçtim. Onu da Melbourne e geçtiðimde yaptým. Melbourne e geçiþin nasýl oldu? Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü Melbourne u ziyaret edecekti. Moreland Belediyesi ile Çorum kardeþ belediye. Belediye Baþkaný da hemþehrimiz Öztürk Yýldýz. Çorumlular Gecesi düzenleniyordu. Bana da Türkiye den amcam haber vermiþti. Hem Belediye Baþkanýmýzý karþýlayalým, hem de oradaki Çorumlular la tanýþayým diye atladým uçaða. Yaklaþýk 3.5 saatlik bir uçak yolculuðundan sonra Melbourne e geçtim. Belediye Baþkanýmýzý karþýladýk. Bazý faaliyetlere katýldýk. O esnada da Kazým Ateþ le tanýþtým. Avustralya ya gitmeden adýný duymuþtum zaten. Saðolsun onun çok yardýmlarýný gördüm. Hâlâ da beraberiz. Onunla tanýþdýktan sonra hayatým biraz daha deðiþti. Nasýl, güzel yönde mi? Çok çok güzel yönde. Saðolsun kendisinin ve ailesinin bana çok büyük katkýlarý oldu. Birincisi bana orada bir aile oldular. Yurtdýþýnda bunu yakalamak çok zor. Yurt dýþýna çýktýðýnýzda parayý bulabilirsiniz, kariyer yapabilirsiniz ama bir aile olmak çok zor. Siz istediðiniz kadar karþý tarafý kabul edin, onlarýn da sizi kabul etmesi lazým. Ben o konuda çok þanslýydým.sonra Türk cemiyetinden uzak kalma, Melbourne e gel, sana iþ ayarlayalým, eðitimine burada devam et dediler. Ben de Perth ten Melbourne e geçtim. Melbourne e geçince þunu yaþadým; tekrardan Perth e ilk geldiðim an vardý ya hani, hiçbir iþim yoktu, kimseyi bilmiyordum. Yine öyle oldu. Ama Kazým Ateþ ve ailesinin yardýmý ile bu süreci çok çabuk atlattým. Ýþim oldu, iþletme yöneticiliðinde yeni okuluma baþladým. Yaklaþýk bir yýl hem iþletme, hem de yöneticilik okudum. Þimdi master yapýyorum zaten. Melbourne de yaþamaya baþladým. Süpermarketler zincirinde yüzde 50 müþteri portföyünü Türkler oluþturuyor. Þu an yaþadýðým yer Türk kenti gibi. Dýþarý çýktýðýnýzda Türklerle karþýlaþýyorsunuz hep. Ya Çorumlular? Çorumlular çoðunlukta zaten. Orada en çok Çorumlular, Denizlililer, Samsunlular var. Bir yemekte konsolosumuz, keþke diðer þehirlerimizdeki insanlar da Çorumlular ý örnek alsalar. Çorumlular çok giriþimci ve baþarýlý. dedi. Sidney i bilmiyorum ama Melbourne de öyle. Bana nerelisiniz dediklerinde, Çorumluyum diyorum, a sen de mi Çorumlu musun? diyorlar. Kimisi dedemi, babamý tanýyor. Kýsa zamanda çevremiz oluþtu. Her iþimiz kolay hallediliyordu. Çünkü her bir taraftan tanýdýk çýkýyor. Hâlâ o bölgedeyim. Zincir maðazalarýn birisinde maðaza yöneticisiyim. Ýþ hayatý da benim için kolay oldu, çünkü bu alanda Ýstanbul dan tecrübem vardý. Umduðunu buldun mu? Biraz ne istediðiniz, ne umduðunuz önemli. Umduklarýmýn hepsini bulamadým Avustralya da yýlýnda Almanya ya gitmiþtim nin Almanya sýný Avustralya da bulamayýz mesela. Çünkü Avustralya, bir þeyler Avrupa da denendikten, tecrübe edildikten sonra entegre edilen bir ülke. Güvenliðine bakýyor. Ýngiliz sömürgesi zaten, onun etkisi var, direkt kendi baþýna karar vermiyor. Teknolojik anlamda biraz geri. Türkiye Avrupa ya çok yakýn, belki de bir çok deðiþime o yüzden kolay adapte oluyor, orada biraz daha yavaþ herþey. Avustralya da baþka yapmak istediðin þeyler var mý? Dediðim gibi Avustralya da ummadýðým þeyleri gördüm. Bunlar benim Avustralya da yaþama isteðimi artýrdý. Oranýn sukuneti, rahatlatýcý etkisi, bazý þeylerin daha düzenli olmasý... Buraya geldiðimde ilk gözüme çarpan düzensizlik oldu. Bunu gerçekten dýþarýdan gelince daha iyi görüyorsunuz. Bir odanýn havasýz olduðunu dýþarýdan odaya girince daha iyi anlarsýnýz ya öyle. Bunlar bir kere beni oraya baðladým. Ýlk baþtaki emelim, dil eðitimi almaktý. Onu hallettik. Sonra yöneticilik okuduk. Þimdi master yapýyorum. Bir de evleneceðiz inþaallah. Hayat hiç ummadýðýmýz þeyleri de getiriyor. Herhalde masterý bitirince orada kariyerime bir dönem daha devam edeceðim. Ýþ anlamýnda 4-5 yýl profesyonel olarak çalýþmak istiyorum. Ýmkâným da olursa kendi iþimi kurmak istiyorum. Orada gerçekten iþletmecilik daha kolay. Piyasa çok güvenilir. Ben burada mezun olduktan sonra bir kaç þirkette çalýþtým. Verdiðimiz ürünlerin parasýný almaya giden pazarlamacýlarýn dükkan kapandýðý için iþyeri sahibini bulamadan döndüklerini gördük. Orada çok güzel nakit akýþý var. O pazardan faydalanmak isterim. Ýþletme kurup, bir kaç yýl yürütmek isterim. Yap-iþlet-devret þimdi çok revaçta. Yine de bütün ömrümü Avustralya da geçirmeyi istemiyorum. 2.5 yýl önce gittim. Her sene sonunda gelmeyi istiyorsunuz ama olmuyor. Ben orada 14 yýldýr gelemeyen insaný da gördüm. Çok istediði halde gelemiyor. Her yýl bir þeyler çýkýyor. Bir aile için gelmek çok külfetli gerçekten. Bazý istediklerinize ulaþtýktan sonra o kadar uzakta yaþamaya deðer mi? Deðmez diyorum. Bunlarý yaptýktan sonra yurda dönüp, burada da çok baþarýlý iþler yapabilirsiniz. (Röportajýn tamamý te) Avustralya da bir Enes var, ge Avustralya da en çok özlediðin þey neydi? Ailem. Ýlk Perth e yerleþtiðim zaman la münasebetim olmadýðý için yemeklerini çok özledim. Artýk patates cipsi, fast food yemekten gýna gelmiþti. Gelmeden önce, topraðýný öpeceðim dedim kendi kendi me. Memleketin topraðýný, havasýný özlüyorsunuz. Ba zan yaðmur yaðdýðýnda öyle bir koku gelir ki, direkt memleket kokusu, burnunuzun direði yýkýlýr o anda. Memleket kokar buram buram. O kokuyu özlüyorsunuz. Çorum da ikindiden sonra çýkan rüzgar vardýr ya hani yaz aylarýnda, orada buram buram terlerken o rüzgârý öz lüyorsunuz. Ýngilizceyi öðrenmek için bu kadar uzaða gitmek... Avustralya Ýngilizceyi öðrenmek için çok iyi bir ül ke de deðil aslýnda. Ýngiltere de daha güzel bir Ýngilizce öðrenirsiniz. Çünkü Avustralya nýn kendine has bir aksa ný var. Avustralya çok uzak olduðu için sizi daha iyi pi þiriyor. Ben Ýngiltere de olsam, 2.5 yýlda belki dört kere gelmiþtim Türkiye ye. Belki vazgeçecektim. olmak, sizi orada tutuyor. Buraya geldin, bunu baþar madan dönmeyeceksin diyorsun. Kiþiliðine neler kattý bu uzaklýk, bunca tecrübe? Þu an kendimi -komik olacak ama- Rambo gibi his sediyorum. Artýk herhalde bir çok þeye daha kolay katla nýrým. Allah sýnamasýn tabi. Belki bundan sonra daha çok zorluk çekeceðiz, baþka yeni þeyler yaþayacaðýz. kerden sonra insan biraz piþer. Bu da bana ikinci asker lik gibi oldu. Biraz daha güçlendirdi. Kararlýlýk kazan Ge KÝTAP REHBERÝ EN ÇOK SATANLAR YENÝ ÇIKANLAR KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ KÝTAP YAZARI YAYINEVÝ Efsane Ýskender Pala Kapý Hasret Canan Tan DK Hükümdar Mustafa Çevik Sayfa Beyaz Türkler Küstüler Alev Alatlý Everest Paradokya Sýrlar Geçidi Cem Gülbent Timaþ Sherlock Holmes - Toplu Öyküler Arthur Conan Doyle Mitra Cumhuriyet'in Ýlk Yüzyýlý ( ) Ýlber Ortaylý-Ý. Küçükkaya Timaþ Metropol Diyeti Ferin Batman Hayy Kayýp Renk Hüseyin Tunç Nesil Beynine Format At M. Barýþ Muslu DK Ýki Cami Arasýnda Aþk 2 Mürvet Sarýyýldýz Sayfa 1200 Yýllýk Sürgün D. Ahsen Batur Selenge Bavulumda Söyleþiler Sayým Çýnar Profil Niyet Deneyi Lynne Mctaggart Butik Postmodern Kaosta Kýble Arayýþý Ali Bulaç Ýnkýlap Ali Sofrasý Rýza Lokmasý Prof. Dr. Osman Eðri Ufuk Kýsa Türkiye Tarihi Kemal Karpat Timaþ Ýki Cihan Bir Güneþ Özgen Keskin Iþýk Nar Aðacý Nazan Bekiroðlu Timaþ Þahidlerin Dilinden Bediüzzaman Necmeddin Þahiner Þahdamar Huzur Sokaðý Þule Yüksel Þenler Timaþ Yeni Aile Ýlmihali 2 Ahmed Þahin Cihan Mavi Kuþ Mustafa Kutlu Dergah Peygamberin Ýki Gülü Hasan-Hüseyin Ahmet Lütfi Kazancý Ensar * Kaynak: Afacan, Çizgi, Huzur, NT, Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnevi. Hazýrlayan: Recep Mebet MARKET FÝY TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ Ürün Adý/Miktarý Fiyatý (TL) Protex Sývý Sabun 2x750 gr Pril Standart Tablet 150 li Persil 2 Etkili Jel Kapsül 12 li Tursil Matik 7 kg Colgate Diþ Fýrçasý (Diþ macunu hediyeli) Teno Peçete 200 lü Familia Havlu 12 li Veet Sir Aðda Bandý 2 li Normal/Hassas Ýpana Komple Aðýz Bakým 125 ml (2. si hediye) Elidor Þampuan 700 ml Hobby Krem 300 ml Hacý Þakir Güzellik Sabunu 5x70 gr Lofçalý Kireç Çözücü 750 ml Lofçalý Yað Çözücü 750 ml GIDA ÜR Ürün Adý/ NOT: Listedeki fiyatlar 14 Nisan 2013 tarihine kadar Yunu

11 k için erekiyor da bir Enes var, geleceklere duyurulur ok özlediðin þey neydi? rleþtiðim zaman Türklerle faziçin yemeklerini çok özledim. ood yemekten gýna gelmiþti. öpeceðim dedim kendi kendiý, havasýný özlüyorsunuz. Bayle bir koku gelir ki, direkt nuzun direði yýkýlýr o anda. ram. O kokuyu özlüyorsunuz. a çýkan rüzgar vardýr ya hani buram terlerken o rüzgârý özek için bu kadar uzaða giti öðrenmek için çok iyi bir ülre de daha güzel bir Ýngilizce ralya nýn kendine has bir aksak olduðu için sizi daha iyi pilsam, 2.5 yýlda belki dört kere lki vazgeçecektim. Ama orada. Buraya geldin, bunu baþaryorsun. ARKET FÝYATLARI Fiyatý (TL) 9,90 21,95 7,90 17,90 hediyeli) 6,90 1,00 7,90 Hassas 14,95 l (2. si hediye)8,95 7,95 3,95 2,45 1,95 1,95 ttý bu uzaklýk, bunca tecrük olacak ama- Rambo gibi hisbir çok þeye daha kolay katlabi. Belki bundan sonra daha a yeni þeyler yaþayacaðýz. Asiþer. Bu da bana ikinci askergüçlendirdi. Kararlýlýk kazandýrdý. Çünkü orada her þeyi kendiniz yapýyorsunuz. Karar veriyorsunuz, sonuçlarýna yine kendiniz katlanmak zorundasýnýz. Kimseyi suçlayamazsýnýz. Büyüyorsunuz bir nevi. Sevdikleriniz yanýnýzda olsa, yaþadýklarýnýzý yumuþak geçiþle yaþayacaksýnýz. Orada yalnýzsýnýz, her sonucunu güzel veya kötü yalnýz yaþýyorsunuz. Gençlere ne tavsiye edersin? Ben çok bir þey baþarmadým. Öyle bir iddiam yok tabi. Benim için hayata sýfýrdan baþlamak gibi bir þey oldu. Zorluklarý da güzellikleri de benim. Onlara tek tavsiyem, kabuklarýndan çýksýnlar. Ben oraya gidince öyle dedim kendi kendime; iyi ki kabuðumdan çýkmýþým. Dünyada ne yaþanýyor onu görüyorsunuz. Cesur olsunlar. Sonuçta zaman, þu fani dünyada geri dönüþü olmayan bir kavramý. Ben 28 yaþýmý geçirince, bir daha 28 imde olmayacaðým. Bu yaþta yapmam gerekenleri 48 yaþýmda yapamayacaðým. Enerjilerini böyle þeylere harcarlarsa piþman olmazlar. Ben Avustralya ya gittim, onlar baþka ülkelere gitsinler. Çok baþarýlý Türk iþ adamlarýný görünce gurur duyuyorum. Orada yýlýn birincisi seçilen iþ adamlarýmýz var. Avustralya ya yenilikler getiren insanlarýmýz var. Neden ben de olmayayým, baþka Çorumlular olmasýn diyorum. Bunu yapanlar da bizim gibi insanlar. Bizi güzel anlamda temsil etmiþler. Þunu da söyleyeyim; Avustralya ya gelmeyi düþünenlere, isterlerse ben yardýmcý da olurum. Ben gittiðim zaman çok sýkýntý çektim, hiçkimsem yoktu, ismini unuttuðum bir ülkeden arkadaþla telefon kartý almaya gitmiþtim. Dil tam yoktu. Þimdi onlarýn o zorluklarý yaþamasýný istemediðim için gelen arkadaþlara yardýmcý oluyorum. Sormak isteyen, gelmek isteyen olursa korkmasýnlar, orada bir Enes Aðbal var.(gülüyor) Pril 750 ml 2,45 GIDA ÜRÜNLERÝ Ürün Adý/Miktarý Fiyatý (TL) Kafsaþ Trabzon Tulum Peyniri kg 9,90 Bozbeyoðlu Seçme Pastýrma ve Kavurma kg 39,90 Aymar Ayçiçek Yaðý 5 lt 18,90 Yörsan Ev Tipi Yoðurt 5 kg 10,49 Eser Domates Salçasý 4300 gr 15,95 Ekici Profesyonel Kaþar Peyniri kg 11,99 Güney Süt 1 lt 1,29 Superfresh Tunamare Ton Balýk 3x80 gr 4,90 Hatap Un 10 kg 13,50 Uzungil Tepsi Helva kg (Kakaolu/Sade) 7,95 Karýþýk Kuruyemiþ kg 9,90 Dað Ýnciri 400 gr 2,99 Ülker Çokokrem 1000 gr 9,45 Ülker Pötibör Bisküvi 1 kg 3,95 Acil ihtiyaçtan Ulumezar'da satýlýk mezar eçenlerde Nuri geldi yanýma. G Kendisi bizim köylüdür. Zafer çarþýsýnda vitrinlere bakarken yakaladý beni. Suratýndan Nuri Huri'sini bulamamýþ izlenimi edindim. Biraz limonidir Nuri.. Hoþ beþten sonra bana Uzay'a gitmek istediðini söyledi. O anda ezan sesi duyuldu. Bi þefaat çektim. Ay'a nasýl gidilir dedi. NASA'ya git popona bi roket takar fýrlatýrlar seni dedim. Ters ters baktý. O zaman Saat Kulesi'nin yanýnda halk otobüsüne bin öyle git dedim. Neyse sonra mevzuyu derinleþtirdi. "Ben bun dünyadan bir þey anlamadým. Buralar bana göre deðil birader. Oralara gitsem hem günahlarýmdan kurtulurum, hem de bu yalan dünya ile daha da uðraþmam. Beþik kertmem Hülya Avþar da bana yüz vermiyor. Gidersem daha da gelmem bu dünyaya. Eskiden erkekler kýzlarýn gazozuna ilaç atýyordu. Þimdi kýzlar erkeklerin gazozuna ilaç atýyor. Her þey tersten iþlemeye baþladý. Ýstemem ben böyle dünya. Bu dünyada deli olmazsam seri katil olurum. Ne olur NASA'ya telefon aç beni uzay'a fýrlatsýnlar. Atila ile kasap geçenlerde hamama gitmiþler. Çimmeye. Gece yarýlarýna kadar yunup paklanmýþlar. Kendilerini tellaða teslim etmiþler. 40'ar sabun zayi olmuþ her ikisine Sonrada hamamda birbirini kaybetmiþler. Hani diyeceksiniz ki bunda ne gariplik var. Dýþarýdan düþman kardeþ gibi görülen bu ikilin birlikte hamama gitmesi bence garip. Niye. Niçin. Nasýl. Fýrlatmaktan korkmasýnlar. Ben alýþkýným. Bizim köyde ebe yoktu hepimiz zaten fýrlatma doðmuþuz. Sende dâhil. Bi de hani ben ölünce Ulumezar'a gömecekler ya. Uzay'a gidince gömemeyecekler. Orayý satsam diyorum. Gazeteye bi ilan versek. Acil ihtiyaçtan Ulumezar'da satýlýk mezar diye. Mezarýn satýþýndan gelecek parayla da Uzay'a gidiþ masraflarýný karþýlarým. Yap bana bi iyilik, Duran göbeli " Öteki Tüm bunlarý söyledikten sonra Nuri'nin beynine otopsi yaptým gönderdim. Yani eskiden amcam olurdu. Kendileri þimdi halam olur. Benim hiç halam yoktu. Bülent Amcam benim durumuma çok üzülmüþ olacak ki. Ben bu kara göbeli halasýz býrakmam deyip kendini feda etmiþti. Kendisine çok teþekkür ediyorum. Yani sizin anlayacaðýnýz heriflikten kadýnlýða benim için geçiþ yaptý Bülent Ersoy. Þu andaki oluþumuna sebep benim. Teknoloji o kadar ilerledi ki. Sizin de amcanýz halanýz. Halanýz amcanýz olabilir. Yine dayýnýz teyzeniz. Teyzeniz dayýnýz olabilir pekâlâ. Yok diye bir þey yok. Bu arada Bülent Ersoy'un Çorumlu olduðunu da öðrenmiþ oldunuz. Duran Durmuþ Mesele birkaç gün sonra anlaþýldý ki. Sevdiði kýz 'abi' demiþ Nuri'ye hýrsýný benden çýkarmýþ. Sahi Nuri'yle ben de gitsem mi Uzay'a. Aloooo NASAlan! Ben Duran Durmuþ sesim gelimiiii.. Bülent Ersoy amcam olur!!! 40 kalýp sabunla paklanmýþlar Ebem Bülent Amcama þey yani halama hamileyken otobüsle Çorum'dan geçmiþ. Þeyi merak ettim. Fatih Ürek'e yeðenleri hala mý, dayý mý, teyze mi, yoksa amca mý diyorlar. Ürek'in durumu pek net deðil de ondan sordum. Neyse; Sevgili okurlarým þimdi "ay akþamdan ýþýktýr, yüküm þimþir kaþýktýr" türküsünü rahatlýkla söyleyebilirsiniz. Baþýmýza taþ yaðacak taþ, haberiniz yok! Neden gitmiþler bu henüz esrarýný korurken. Atila dedi ki "sen de geleydin." Det dedim. Deli miyim ben aklýmý mý yedim. Sizinle, hem de ikinizle hamama gider miyim? Neyse gelelim asýl meseleye. Meclise soru önergesi vereceðim. Hamamdaki bu buluþma yasal mýydý? Konu neydi? Durumun acil araþtýrýlmasýný isteyeceðim. Hamama giren terler ya. Kesin bunlar terlemeden çýktý. Tüh yaa. Þimdi aklýma geldi. Ben de gitseydim mi acaba? Cümbüþü kaçýrdýk! Bunlarýn ikisini aslýnda Ýmralý'ya Apo'yla görüþtürmeye götüreceksin. Eðer Apo kafayý yemezse var ya bende deveyim. Neyse süreci baltalamayalým ben kaçtým. CUMARTESÝ 6 NÝSAN P A Z A R fiyatlar 14 Nisan 2013 tarihine kadar Yunus Market te geçerlidir.

12 12 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Avukatlar Günü nde konuþan Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz: Savunmasýz adalet olmaz Recep Mebet hukukun üstünlüðü ilkesi ve eksiksiz demokrasinin uygulandýðý rejimlerde Avukatlar Günü kutlamalarý dün hayat bulabilir. Demokratik rejimlerin Çorum Adalet Sarayý önünde düzenlenen vazgeçilmez þartlarýndan biri ise yargý törenle baþladý. gücünün, yürütme ve yasama güçlerinden Törene Çorum Barosu Baþkaný Av. baðýmsýz olmasýdýr. Savunmanýn özgürýbrahim Özyýlmaz ve yönetim kurulu lüðünün saðlanmasý ve anayasal güvencüyeleri ile çok sayýda avukat katýldý. eye kavuþturulmasý; hukuk sisteminin Atatürk büstüne çelenk sunulmasý ve daha etkin bir yapýya kavuþturulmasý saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan gerekiyor. bir konuþma yapan Baro Baþkaný Ýbrahim SAVUNMASIZ ADALET Özyýlmaz, avukatlarýn adil yargýlamanýn OLMAZ asli unsurlarý olduðunu söyledi. Avukatlýk mesleði, büyük fedakargünün anlam ve önemiyle ilgili lýklarla icra edilmekte olup savunma açýklamalarda bulunan Özyýlmaz, makamýnýn olmadýðý bir adaletin tam Avukatlýk mesleði, büyük fedakarlýklarla olarak tecellisi imkansýz. O halde savunicra edilmekte olup savunma makamýnýn ma makamýnýn hak ettiði saygýnlýða olmadýðý bir adaletin tam olarak tecellisi Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz kavuþmasý, toplum ve yargý mekanizimkansýz dedi. malarý nezdindeki itibarýnýn artýrýlmasý yönünde daha fazla çalýþýl Hukuk sisteminin daha etkin bir yapýya kavuþturulmasý masý gerektiðini ifade etmek isterim. gerekiyor diyen Özyýlmaz, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Savunma hakkýnýn uygulayýcýsý, çaðdaþ hukuk sistemimizin AVUKATLAR, YARGININ ASLÝ UNSURU ayrýlmaz öðesi olan avukatlarýmýza, daha etkin ve iþlevsel çalýþma ortamýnýn yaratýlmasýna, özlük haklarýnýn iyileþtirilmesine, hukuk Demokrasinin, insan haklarýnýn ve hukuk devletinin en sisteminin etkin yapýya kavuþturulmasýna yönelik düzenlemelere büyük güvencesi ve yargýlamanýn asli unsurlarýndan, savunmanýn önem verilmeli. temsilcisi olan avukatlarýn ve Çorum Barosu mensubu tüm meslektaþlarýmýn 5 Nisan Avukatlar Günü nü en içten duygularýmla kutbildiðiniz gibi Çorum Barosu 1952 yýlýnda kuruldu. Bu sene luyorum. Çorum Barosu nun da 61. kuruluþ yýldönümü. Bu vesile ile Çorum Barosu avukatlarý olarak bizlerin, saðlýk, barýþ ve kardeþlik HUKUK SÝSTEMÝ DAHA ETKÝN OLMALI içerisinde mesleðimizi daha nice yýllar icra etmesini temenni ediyavukatlar Günü, savunma mesleði mensuplarý olan avukatorum. larýn ve savunma mesleðinin örgütü olan barolarýn, savunmanýn ilk Törene katýlan avukatlar, yapýlan açýklamalarýn ardýndan defa örgütleniþini kutladýklarý gün olmasýnýn yaný sýra, toplumun ve Adliye önünde günün anýsýna fotoðraf çektirdiler. savunma mesleðinin sorunlarýyla ilgili görüþlerini, kamuoyuyla paylaþtýklarý gün olmasýyla da önem taþýyor. Hukuk devleti ancak Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, avukatlarýn adil yargýlamanýn asli unsurlarý olduðunu söyledi. Otokar ýn yeni modelleri Çorum da görücüye çýktý Recep Mebet O tokar Otomotiv tarafýndan üretilen Doruk 220 LE ve Sultan Maxi City adlý toplu taþýma araçlarý dün Çorum da tanýtýldý. Hürriyet Meydaný nda düzenlenen tanýtýma Ulaþ A.Þ. Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, Baþkan Yardýmcýsý Zafer Bolat ve bazý yönetim kurulu üyeleri ile özel halk otobüsü sahipleri katýldý. Otokar Bölge Satýþ Yöneticisi Erol Mertan ile Satýþ Müdürü Ýbrahim Akkaya ve Satýþ Danýþmaný Fatih Aydýn ýn hazýr bulunduðu etkinlikte Türkiye de üretilen ve sahip olduðu donaným ile dikkat çeken halk otobüsleri tanýtýldý. Çevreci Euro 5 motora sahip modeller hakkýnda bilgi veren Erol Mertan, engelli taþýmaya uygun otobüslerin bugün Akkent Mahallesi TOKÝ hattýnda test edileceðini söyledi. Otokar ýn Türkiye nin en büyük yerli otobüs üreticisi olduðunun altýný çizen Mertan, Çorum da yeni açýlmasý planlanan halk otobüsü hatlarý için yeni modellerini tavsiye etti. Otokar yetkilileri yeni araçlarý tanýttý. Tasarrufun Altýn Günü 8-10 Nisan da Þekerbank ta Z Recep Mebet Recep Mebet orum Ýl Özel Ýl Genel Ç Ýdaresi Meclisi toplantýsý dün gerçekleþti. Meclis Baþkaný Mustafa Eker in yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Gündem maddelerinin görüþüldüðü toplantýda Gýda, Tarým Mustafa Eker in yönetimindeki toplantýda araþtýrma raporlarý ele alýndý. ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Hayvan Otlatma Bedeli konulu genelgesi tartýþýldý. Konuyla ilgili yazýlý araþtýrma önergesi teklifinde bulunan Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, genelgeye göre büyükbaþ hayvan baþýna çiftçilerden 27 TL ücret talep edildiðini söyledi. Celal Güngör Hasan Yýldýrým Nurettin Karaca Ayrýca hayvan otlatma süresinin etti. Yapýlan ayný genelgeyle belirlendiðine iþaret eden Celal deðerlendirmelerin ardýndan, hazýrlanan rapor oy Güngör, uygulamanýn Çorumlu çiftçileri maðdur birliðiyle kabul edildi. edeceðini vurguladý. BÝTKÝSEL ÇAY ARAÞTIRMASI Genelgenin geçmiþ yýllarda da köy Çevre ve Saðlýk Komisyonu nca hazýrlanan muhtarlýklarýna gönderildiðini ancak Bitkisel Çaylar ve Bitkisel Destek Ürünleri uygulanmadýðýný savunan bazý il genel meclisi konulu araþtýrma raporu sonuçlarý dün Ýl Genel üyeleriyse çiftçilerin bu hususta gönlünün rahat Meclisi nde açýklandý. olmasý gerektiðini kaydettiler. Yapýlan Rapor hakkýnda bilgi veren Komisyon Üyesi deðerlendirmelerin ardýndan önerge teklifi Hasan Yýldýrým, bu ürünlerin yararlarý hususunda araþtýrýlmak üzere oy birliðiyle Tarým ve kesin bilimsel veriler bulunmadýðýný açýkladý. Hayvancýlýk Komisyonu na havale edildi. Bitkisel ürünlerin ilaç niyetiyle YEKBAS DA DÜZENLEME kullanýlmamasý gerektiðinin altýný çizen Hasan Boðazkale ilçesi Yekbas Beldesi nde Yýldýrým, bu tür ürünlerin güvenilirliðinin de bulunan ve mülkiyeti Sefer Narsunlu ya ait tartýþmalý olduðuna dikkat çekti. bahçeli kerpiç evin, belde caddesi ve düðün Bu ürünlerin hekim tavsiyesi ile salonunun görünümünü engellediði gerekçesiyle kullanýlmasýnýn daha isabetli olacaðýný Belediye ye ait bir arsa ile takasýnýn yapýlmasý Ýl vurgulayan Yýldýrým, alternatif týbbýn gelecekte Genel Meclisi nde görüþülerek karara baðlandý. daha güvenilir bir seviyeye ulaþacaðýna inandýðýný MECÝTÖZÜ ÖZEL ÝDARE BÝNASI ifade etti. HEM E Toplantýda ayrýca Kargý nýn Göletdere, Mecitözü nde bulunan eski Özel Ýdare Pelitözü, Çobanlar ve Gölköy Köyleri ne ait binasýnýn ilçe Halk Eðitim Müdürlüðü ne tahsis yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti ile ilgili edilmesi kararlaþtýrýldý. olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan Ýl Genel Meclisi nde konuyla ilgili açýklama hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. yapan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, 6 Mayýs 2013 Nurettin Karaca, iki katlý ahþap binanýn tadilattan Pazartesi saat ta gerçekleþecek oturumla geçirilmesi kaydýyla halk eðitim faaliyetlerinde devam edecek. kullanýlmasýnda bir sakýnca görmediklerini ifade Seçil de bahar kampanyasý Otokar Otomotiv tarafýndan üretilen Doruk 220 LE ve Sultan Maxi City adlý toplu taþýma araçlarý dün Çorum da tanýtýldý. iynet altýn sahipleri için düzenlenen Tasarrufun Altýn Günü uygulamasý, 8-10 Nisan 2013 tarihlerinde Þekerbank Çorum Þubesi nde gerçekleþecek. Uygulama kapsamýnda hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Çorum Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Ziynetin gram karþýlýðýný altýn eksperleri belirleyecek. Tasarruf sahipleri, açýklanan tarihlerde Þekerbank Çorum Þubesi 'ne ziynet altýnlarýný getirerek, üç gün sürecek Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýna katýlabilecekler. Otlatma parasý araþtýrýlacak Hayvan Otlatma Bedeli konusundaki genelge hakkýnda Meclis te fikir alýþveriþi yapýldý. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin Þekerbank ta açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekleme 0,01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler. Uygulama hakkýnda detaylý bilginin Þekerbank Çorum Þubesi nden alýnabileceði bildirildi. S Recep Mebet eçil Bayan Giyim de bahar kampanyasý baþladý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Maðaza Yöneticisi Hayati Tekin, sezon sonu ürünlerde yüzde 70 indirim baþlattýklarýný açýkladý. Kampanyanýn 20 Nisan 2013 tarihine kadar geçerli olduðunu vurgulayan Hayati Tekin, Çorumlu bayanlarýn ilgisinden memnun olduklarýný söyledi. Seçil Çorum Maðazasý ve hizmetlerinden de bahseden Tekin, Bayan giyim alanýndaki tüm ürünleri 3 katlý maðazamýzda müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Tekin, Kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve ürünlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Sel Sokak numara 26/B de faaliyet gösteren Seçil e bekliyoruz diye konuþtu. Maðaza Yöneticisi Hayati Tekin, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Seçil Bayan Giyim de bahar kampanyasý baþladý.

13 CUMARTESÝ 6 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 25 - Cemâzil - Evvel: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:24 Mart 1429 Kasým: NÝSAN Kibir ve öfke, insanýn baþýna çok felâketler getirir. Hazret-i Lokman Hakîm Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji VEFAT EDENLER 1- Kuþsaray köyünden gelme, Selda ve Sezgin YÝ- ÐÝT"in babalarý, Ali YÝÐÝT, Fatma ERKAN, Zehra SAÐ- LICAK, ve Zeynep ÖZDEMÝR"in kardeþleri, Mustafa YÝÐÝT. 2- Sazak Köyü' nden gelme, Mehmet Ali TEMEL' in oðlu, Erdoðan, Mehmet Ali, Yýlmaz ve Gazi TEMEL' in babalarý; Satýlmýþ TEME. 3- Þendere Köyü' nden, Boyacý esnafýndan Ünal KILCI' nýn kardeþi; Sami KILCI. 4- Kertme köyünden gelme, Halil ve Ali ATEÞ"in kardeþleri, Ýpekli Gýda sahiplerinden Mustafa ve Nadir ATEÞ"in amcalarý, eski pazarcý esnafýndan, Mehmet ATEÞ. 5- Palabýyýk Köyü' nden gelme, Cemal ÇOLAK' ýn oðlu, Emekli Öðretmen Malik, Nejla ve Leyla ÇOLAK' ýn kardeþi, Doktor Onur ve Cemal ÇOLAK' ýn babalarý, Hüseyin ÇOLAK' ýn yeðeni, Harfiyatçý Esnafýndan; Salim Çavuþ ÇOLAK. 6- Mescitli Köyü' nden gelme, Emekli Ýmam Hatip Ahmet SEMERCÝ' nin eþi, Bayram SEMERCÝ' nin annesi, Leblebici Esnafýndan Þeref UMUR ve Ýnþaatçý Mehmet KAYIÞ' ýn kayýnvalidesi; Hatice SEMERCÝ Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Anadolu da dört veli dört tarîk 14 Tasavvufi görüþleri: Hacý Bektaþ-ý Veli, devrinin önde gelen velilerindendir. O, tasavvufu Allah'tan baþka her þeyden uzak durmak olarak görür. Der ki: "Tasavvuf odur ki her ne varsa kafanda býrakýrsýn. Ve elinde her ne varsa verirsin. Ve kuyuya düþen ne yaparsa sen de onu yaparsýn. Cenab-ý Hak ile kul arasýnda hicap (örtü, perde), yer gök deðildir. Arþ ve kürsi deðildir. Öyle tahayyül et ki aradaki hicap, sen ile benim." Hünkar, evliya sohbetini, taatin en muazzamý ve ibadetin en faydalýsý olarak görür. "Zira bir kimsenin kendi ictihadýyla nice zaman hasýl edemediði semere (verim), bir saatlik sohbet-i þeyh (þeyhle sohbet) safasýyla kendisine müyesser olur (kolayca nasip olur.)"der. Dünyayý terk etmeyi her ibadetin baþý olarak, aþýrý dünya sevgisini de her hatanýn gerçek sebebi olarak görür. "Derviþlik, saadet-i ezeli (sonsuz mutluluk) ve devlet-i ebedi (tükenmeyen nimettir)dir."diyen Hacý Bektaþ-ý Veli, keramet konusunda temkinli (ihtiyatlý) davranýr: "Her kim ki istemeyerek kendinden keramet zuhur ederse o velidir. Her kim ki kendi isteðiyle izha-ý keramet ederse yani keramet gösterirse o, müddeidir (sade iddia edendir.)" Bektaþiliðin tasavvufi ilkeleri, Hacý Bektaþ-ý Veli'nin Makalat adlý eserinde yer alan Dört Kapý Kýrk Makam esasýna dayanýr. Dört Kapý þunlardýr: Þeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat. Her kapýda on makam vardýr. Þeriat Kapýsý'ndaki on makam þunlardýr: 1.Amentüye iman etmek. (Allah'ýn varlýðýna ve birliðine, meleklerine, kitaplarýna, peygamberlerine, ahret gününe, hayýr ve þerrin Allah'tan geldiðine iman etmek) 2.Ýlim öðrenmek. 3.Namaz kýlmak, zekat vermek, oruç tutmak, gücü yetene hacca gitmek, seferberlik halinde kaçmayýp düþmana karþý savaþmak ve cünüplükten temizlenmek. 4.Helal kazanmak ve faizi haram bilmek. 5.Nikah kýymak. 6.Hayýz ve lohusalýkta cinsi münasebeti haram bilmek. 7.Ehl-i sünnet ve'l-cemaatten olmak. 8.Þefkatli olmak. 9.Temiz yemek ve temiz giyinmek. 10.Ýyiliði emredip kötülüklerden sakýndýrmak. Tarikat Kapýsýndaki on makam þunlardýr: 1.Pirden el alýp tövbe etmek. 2.Mürit olmak. 3.Saç kesmek ve elbise deðiþtirmek. 4.Nefis savaþýnda bulunmak, piþmek. 5.Hav (korku) sahibi olmak. 6.Reca (ümid) sahibi olmak. 8.Hýrka, zembil, makas, seccade, subha (yüztaneli tesbih), iðne ve asa taþýmak. 9.Makam, cemiyet, nasihat ve muhabbet sahibi olmak. 10.Aþk, þevk, sefa ve fakirlik sahibi olmak. Marifet Kapýsýndaki on makam þunlardýr: 1.Ýlim sahibi olmak. 2.Cömert olmak. 3.Haya (utanma)duygusuna sahip olmak. 4.Sabýrlý olmak. 5.Perhizkar olmak. 6.Korku sahibi olmak. 7.Edep sahibi olmak. 8.Miskin olmak. 9.Marifet sahibi olmak. 10.Kendini bilmek. Hakikat Kapýsýndaki on makam þunlardýr: 1.Toprak olmak (alçak gönüllü olmak) 2.Yetmiþ iki milleti ayýplamamak. 3.Elinden geleni esirgemeyip hayýrsever olmak. 4.Dünyadaki bütün yaratýklarýn kendisinden emin olmasý. 5.Mülk sahibine (Yaratýcý'ya) yüz sürüp yüzsuyunu (yaratýlýþ sebebi olan Muhammed nurunu) bulmak. 6.Sohbette hakikat sýrlarýný söylememek. 7.Sýr sahibi olmak. 8.Seyr ü süluk sahibi olmak. 9.Münacaatta bulunmak. 10. Çalap Tanrý'ya ulaþmak (Vuslat). Bektaþilik: Bektaþilik, Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli'ye nisbet edilen ve onun öðretilerine dayanan bir tarikattýr. Yarý göçebe bir çevrede doðmuþ ve zamanla kýrsal alanlardan kasaba ve þehirlere intikal etmiþtir. Bektaþilik, Baþlangýç itibariyle Hünkar'ýn dört kapý ve kýrk makamla esaslarýný tesbit ettiði tasavvufi temeller üzerine kurulmuþtur. Bunun dýþýndaki törenler, tekke usulleri ve bir takým ritüeller, Hacý Bektaþ-i Veli'den sonraki dönemde ortaya çýkmýþtýr. Devletten baðýmsýz olarak faaliyet gösteren bu hareket, II.Bayezid'in Balým Sultan'ý Dimetoka'dan getirterek Hacý Bektaþ Zaviyesi'nin baþýna geçirmesiyle ikinci evre baþlamýþtýr. Bu dönemde Bektaþilik, belirli bir erkana, kurumsallaþmaya baþlamýþtýr. Bundan sonra kurulan Bektaþi Tekkeleri, bu esaslar çerçevesinde faaliyetlerine devam etmiþlerdir. Hacýbektaþ ilçesindeki zaviyeye, Osmanlý hükümdarlarý ve devlet adamlarý destek vermiþler, Anadolu ve Rumeli'de 362 civarýnda köyü, çevrelerindeki on binlerce dönüm araziyi bu külliyeye vakfetmiþlerdir. Ayrýca Tuzköy mevkiindeki kaya tuzu madeninin gelirleri de pir evine yani Hacý Bektaþ-ý Veli Tekkesi'ne vakfedilmiþtir. 14. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Yeniçeri teþkilatýnýn Hacý Bektaþ-ý Veli ananelerine baðlanmasý, 15. yüzyýlda da Yeniçeri Ocaðý'nýn resmen tarikatla bütünleþmesi, Bektaþiliði her yönüyle güçlü konuma getirmiþtir. Aslýnda Bektaþilik; Nakþibendilik, Mevlevilik, Bayrami- lik gibi bir tarikattýr. Diðer tarikatlarda olduðu gibi Bektaþilik'te de zikir vardýr. Bu zikir, Lailahe illallah zikridir. Þeyh Baba Mehmet Süreyya (Münci Baba), Tarikat-ý Aliye-i Bektaþiyye (Yüce Bektaþi Tarikatý) adlý eserinde Bektaþi tarikatýnýn "sohbete dayalý" bir yol olduðunu vurgular. "Tarikata girmeye hevesli herkes, belli dua ve zikirlerini kendi kendine her sabah, güneþin doðuþundan yaklaþýk bir saat sonra okumaya uðraþýr "diyerek zikir usulünü anlatýr. Yine Münci Baba, Bektaþiliði þöyle izah eder:" Ey oðul! Bektaþilik kolay deðil; evvela söylediðim gibi, demirden leblebidir. çiðnemek hazmetmek zordur. Bektaþi olmak isteyene önce 'Gelme, gelme 'derler. Eyvallah deyip gelirse ona evvala geçmiþ günahlara tövbe, züht ve takva, kendisini ibadete verme ve dinin yasaklarýndan korunma, rýza ve teslimiyet (Her þeyi Allah'tan bilip hoþ karþýlama ve boyun eðme) tavsiye edilir. Ýkinci olarak Betaþilik'te kalp hazinesinin Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, Resulullah'ýn ehl-i beytinin sevgisiyle dolu olup baþka baþka çeþit sevginin o kalpte girecek yer bulamamasý kesinlikle lazýmdýr. Zira mal sevgisiyle dolu olan gönülde Allah sevgisi yer bulamaz. Bunu yapabilmek için de 'kanaat, sabýr, þükür, tevekkül (sadece Allah'a güvenmek), ihlas, havf (Yalnýz Allah'tan korkmak)' teklif edilir. Yapabilirse "can" olur; yapamazsa caný cehenneme " Bir Bektaþi bilgini olan Ahmet Rifat Efendi, Hacý Baktaþ-ý Veli'yi Bektaþiliðin piri olarak kabul eder. Hacý Bektaþ-ý Veli (ks) hazretlerinin ömürlerini çile ve erbein ile geçirdiklerini, tüm hak tarikat ehlinin de böyle yaptýklarýný beyan eder. "Gerçek Bektaþilik" adýyla yeni yazýya çevrilip yayýnlanan "Mir'atü'l-Mekasýd fi-def'i'l-mefasid" adlý eserinde Hacý Bektaþ-ý Veli'nin dört kapý kýrk makamýný geniþçe açýklar. Bektaþiliðin de bir hak tarikat olarak diðer ehl-i sünnet vel-cemaat tarikatlarý gibi ayný itikada baðlý olduðunu anlatýr. Ýtikatta Ýmam-ý Maturidi ve Eþ'ari'yi esas alýrken Bektaþilerin amelde Ýmamý Azam'ýn öncüsü olduðu Hanefi mezhebini ön plana çýkartýr. Bu arada hak mezhep olarak Ýmam-ý Þafi'nin mezhebini de zikreder. Ahmet Rifat Efendi, tasavvuf ilmini þeriat ve hakikat ilmi olarak tanýmlar. Der ki: "Þeriat ve hakikat, asla birbirine muhalif deðildir. Þeriata muhalif itikat olamaz. Tasavvuf ehli, ehl-i sünnet vel-cemaatin dýþýna asla çýkamaz. Tarikata süluk edenler, kalpleri gaflete düþmeden ilahi emre ve Hz. Peygamber (sav)in sünnetine sýkýca baðlanýp tarikatýn ahkam ve adetlerini gereði gibi yerine getirmelidirler. Çünkü tarikat, þeriattan baþka bir þey deðildir. Marifet ve hakikate ulaþmak, þeriat ve tarikata tamamýyla riayet ve itikatla gerçekleþir. Derviþlikten murat, Hakk'ý aramaktýr. Hakk'a ermek ise bütün ilahi emirleri ve Hz. Peygamber (sv)in sünnetini ihlasla ve en mükemmel bir þekilde yerine getirmekle mümkündür." Bektaþi tarikatýnýn en önemli zikir biçimi, Ayin-i Cem denilen ve büyük topluluklar halinde icra edilen Cem Ayinleridir. Bu toplantýyý Baba veya vekili olan bir Dede yönetir. Cem törenlerinde zakir, baðlama eþliðinde nefesler okur. Dede, dini nasihatlerdi bulunur, küsleri barýþtýrýr, canlarla sohbet eder. Bektaþiliðe giriþ töreni mahiyetinde yapýlan Ýkrar Cemi'nde tarikata yeni giren talip, müþidin önünde diz çöker, eteðine yapýþýr, niyaz durumunda þu telkini alýr: "Mürþidini pirin varisi ve gerçek baban bil. Rehberini de gerçek anan bil. Yalan söyleme, haram yeme, gýybet etme, þehvetperest olma, eline beline diline sahip ol. Kibir ve kin tutma. Kimseye haset etme, garaz, buðuz, inat etme. Gördüðünü ört, görmediðini de söyleme. Elinle koymadýðýn þeye yapýþma. Elinin ermediði yere el uzatma. Sözünün geçmediði yere söz söyleme. Ýbretle bak, hilm (yumuþaklýk) ile söyle. Küçüðe izzet, büyüðe hürmet ve hizmet eyle. Ýkrarýný saf eyle (Dil ile söylediðini temizce koru). Hakk'ý kendi özünde mevcut bil, erenlerin esrarýna âgâh ol (sýrlarýna ulaþmaya çalýþ). Özünü bu yolda böylece sabitkadem eyle (ayaðýný sabit tut, sözünde dur)." Cem ayininde zakirin baðlama eþliðinde nefesler okumasýyla vecde gelen canlar, semah yapmaya baþlarlar. Semah, kadýn ve erkekler tarafýndan ayakta yapýlan bir zikir usulüdür. Semah dönen kadýnlar ve erkekler, asla el ele tutmazlar, bedenî temas olmaz. Cem ayinlerine kadýnlar ve erkekler birlikte katýlýrlar ama bir tarafta kadýnlar, diðer tarafta da erkekler otururlar. (Sürecek) Ethem ERKOÇ net Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: NÝSAN 2013 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Cesaretin Kaynaðý 1 Hayranlýk duyulan bir haslettir. Cesaret Ancak yeri ve zamaný oldukça önemlidir. Kuru bir efelenmek deðildir. Cesaret-i fýtriye, Ve salabeti imaniye. Bunun ilk örneði Peygamberimizdir (asm) Bir gün : "Düþman geliyor" Raþit Yücel Diye þuyu iþitildi. corumhakimiyet. net Cesur atlýlar hemen hazýrlanýp tahkik amacý ile Medine dýþýna çýkarlarken, birden bakýyorlar, bir zata geliyor. Ancak yakýnlaþýnca anlýyorlar iki cihan serveri olduðunu.(asm) Ebu Katedenin (ra) atýna binerek, þecaat-i kudsiyesi ile herkesten önce gitmiþ ve tahkik etmiþ, Ve cevap vermiþ: "Bir þey yoktur" Sonra Ebu katedeye demiþ: "Senin atýn gayet çabuktur" Halbuki Ebu katedenin atý "katuh" tabir edilen yürüyücü kýsmýndan imiþ. Ondan sonra hiçbir at ona yetiþememiþ. Harbin en dehþetli zamanlarýnda sahabe-i kiram (ra) Peygamberimizin(asm) arkasýna sýðýndýklarýný biliyoruz. (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 89,12 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A MURAT OSMANCIK CAD. NO: 86 (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) KONAK ÝNÖNÜ CAD. NO:9 ( T.E.B. BANK KARÞISI ) CUMARTESÝ HABOÐLU ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI TÜRKER BUHARA CAD. HÝTÝT EVLER SAÐLIK OCAÐI YANI PAZAR SÖNMEZ ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI SATIÞ 89,99 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Reflünün tek ve kalýcý tedavisi reflü ameliyatý G ünümüz þartlarýnda yaklaþýk olarak her beþ kiþiden birinde görülen reflü hastalýðýnýn ameliyatý artýk aðrýsýz ve kolay bir þekilde gerçekleþtirilebiliyor. Özel Elitpark Hastanesi Genel Cerrahi Kliniði Uzmanlarý Op. Dr. Aziz Cengiz ve Op. Dr. Mustafa Yiðit, halk Op. Dr. Mustafa Yiðit arasýnda kapalý ameliyat olarak bilinen laparaskopik reflü ameliyatýnýn, karýn duvarýndan açýlan beþ küçük delik ile özel alet ve kameralar yardýmý ile yapýldýðýný belirterek, bu þekilde ameliyat süresinin daha kýsa olduðunu, ameliyat sonrasý aðrýnýn daha az olmasý, dikiþ atma ihtiya- Op. Dr. Aziz Cengiz cýnýn olmamasý gibi nedenlerle hastalar tarafýndan özellikle tercih edildiðini söylediler. Hastalýðýn oluþumu, belirtileri ve tedavisi hakkýnda bilgi veren Cengiz ve Yiðit, Reflü hastalýðýnýn oluþma sebebi, mide içerisinde bulunan asitli ve safralý sývýnýn yemek borusuna kaçmasýdýr. Normalde yemek borusu ile midenin birleþtiði kýsýmda bir kapakçýk sistemi yer alýr ve bu kapakçýk mide içersinde bulunan gazý, sývýyý ve gýda artýklarýnýn yemek borusuna kaçmasýný engeller. Kapakçýðýn görev yapmamasý durumunda mide içeriði yemek borusuna kaçar. Bu sebeple oluþan rahatsýzlýða gastroözofagsal reflü denilmekte- Reflü hastalýðýnýn ameliyatý artýk aðrýsýz ve kolay bir þekilde gerçekleþtirilebiliyor. dir. dediler. Hastalýðýn belirtileri, göðüsün tam ortasýnda yanma ve aðrý, ekþime, aðýza acý su gelmesi, geniz ve boðazda gýcýklanma, ses kýsýklýðý gibi þikayetleri olan hastalarýn özellikle reflü açýsýndan deðerlendirilmesi gerekmektedir. Reflü hastalarýnýn az miktarda yemek yemesi ve tok karnýna yatmamasý gerektiðinin altýný çizen Cengiz ve Yiðit, yaðlý ve salçalý yemekler, salam, sosis, sucuk, mayalý hamur iþleri, asitli içecekler ve alkol gibi reflüyü arttýran yiyecek ve içeceklerden uzak durmasý gerektiðini vurgulayýp, hastalýðýn ana nedeni olan kapakçýk sisteminin düzeltilmemesi durumunda ise hastanýn ömür boyu ilaç kullanmasý gerektiðini söylediler. Özel Elitpark Hastanesi Genel Cerrahi Kliniði Uzmanlarý Op. Dr. Aziz Cengiz ve Op. Dr. Mustafa Yiðit, hastalýkla ilgili þunlarý dile getirdiler; Reflü tedavisinde kullanýlan mide asidini azaltýcý ilaçlar reflüyü düzeltmeyip sadece þikayetleri geçirmektedir. Ayrýca mide asidini azalttýðý için yenilen yiyecekler asite maruz kalmadýðýndan içindeki toksik maddeler ve yiyecekler direk baðýrsaða geçtiði için uzun yýllar sonra baðýrsak rahatsýzlýklarý ve baðýrsak kanserlerine kadar giden rahatsýzlýklara yol açmaktadýr. Reflüsü olan hastanýn bu asit azaltýcý ilaçlarý kulanmadýðýnda ise yemek borusu uzun süre asite maruz kalýp önce yemek borusu ülseri, daha sonra yemek borusu kanserine yol açabilmektedir. Sonuç olarak þunu söyleyebiliriz; reflü hastalarý ilaç tedavisi almaz ise yemek borusu kanseri, uzun süre ilaç tedavisi alýrsa da baðýrsak kanseri tehdidi ile karþý karþýyadýrlar. Bundan dolayýdýr ki reflünün tek ve kalýcý tedavisi reflü ameliyatýdýr. Günümüz þartlarýnda reflü hastalýðýnýn kalýcý olabilecek tek tedavisinin laparoskopik cerrahidir. Ameliyat sonrasýnda hastanýn yaþam kalitesi artar ve ömür boyu kullanmasý gereken ilaçlardan kurtulur. Özel Elitpark Hastanesi nde de laparoskopik reflü ameliyatý alanýnda uzman doktorlar tarafýndan gerçekleþtirilmekte olup hastalar 1 gün hastanede kaldýktan sonra ertesi gün saðlýklý bir þekilde taburcu edilmektedir. Örgel in imza günü bugün Y azar ve tiyatro oyuncusu Þahin Örgel, Yosunlar Gece Oyunu ve Uçurum adlý tiyatro eserlerinin bulunduðu kitaplarý için imza günü düzenleyecek. Ýçinde ödüllü pek çok öykünün bulunduðu ve ülke çapýnda ilgi gören Gidemeyen adlý öykü kitabýyla, Yosunlar - Gece Oyunu ve Uçurum adlý tiyatro eserlerinin bulunduðu kitaplarýnýn imza etkinliði bugün gerçekleþecek. Ýmza etkinliði saat 14:00 de Anitta Otel'de yapýlacak. Örgel, imza etkinliðinin ardýndan oyunlarý ve öyküler üzerine de söyleþi yapacak. ESK Merkez Yürütme Kurulu, Memur Sen Genel Merkezi tarafýndan KESK e yönelik yapýlan açýklamalara cevap verdi. Kamu Emekçileri Sendikasý Konfederasyonu (KESK) tarafýndan verilen cevapta þunlar kaydedildi; Açýklamamýzda dile getirdiðimiz düþüncelerimize cevap vermek yerine küfür etmeyi tercih etmelerine þaþýrdýk desek yalan olur. Çünkü þemsiyesi altýnda bulunduklarý iktidar gibi onlar da kendileri gibi düþünmeyenlerin sesleri yükseldikçe hamasete baþvurmakta ve sinirlerini, hýrslarýný gizlemekte zorlanmaktadýrlar. KESK'in yazdýklarýný politik bir altyapýyla, mücadele alaný içinde tartýþmak yerine sadece savunma içgüdüsüyle yazýlmýþ yazýlarýnda yine dini siyasallaþtýran, iktidar gücü haline getiren bir anlayýþýn izinde olduklarý açýkça görülmektedir. "Ýnanç özgürlüðü" lafýyla meþruiyet zeminine ýsrarla taþýmaya çalýþtýklarý iktidarla iþbirliði çabasý, kendi deyimleriyle inanç özgürlüðünün önüne geçmenin ta kendisidir. KESK, geçmiþinden bu yana bireylerin inanç özgürlüðü dahil gerçek bir özgürlüðün savunucusu olmuþtur. Fakat "özgürlük" adý altýnda bizzat iktidar eliyle siyasallaþtýrýlan, devletin dini haline getirilen, gerçekte farklý inanç ve kültürlerin oluþturduðu ülkemiz halklarýný tekleþtirici-egemen iktidar boyunduruðu altýna sokan ýrkçý-gerici-muhafazakar kuþatmanýn her zaman da karþýsýnda olmuþtur. Gerçek özgürlük mücadelesinde bireylerin inançlarýnýn siyasal çýkarlar uðruna istismar edilmesine, ötekileþtirilen halklarýn özgürlüklerinin ellerinden alýnmasýna karþý mücadele etmiþtir. KESK, devletin tüm inançlara eþit mesafede olmasýný, tarafsýzlýðýný savunmuþtur, savunmaya devam edecektir. Vesayet denildiðinde sadece askeri vesayeti anlayanlarýn, Türkiye'nin hükümetler deðiþse bile emperyalizme göbekten baðlý olduðunu gizlemeye çalýþanlar olduðu unutulmamalýdýr. Sermayenin sýnýrsýz tahakkümü ve piyasacýlýðýn gölgesi altýnda demokrasi olmayacaðý gibi, sendikal haklarý yok eden bir demokrasi kavgasý da olamaz! AKP eliyle sivil diktatörlüðe yönelen vesayetin yeni biçiminin kurulduðunu gizlemeye çalýþanlar, asýl vesayet borazancýlarýnýn kendileri olduðunu da saklamaya çalýþýyorlar. Bu- günün vesayet rejimi, ABD emperyalizminin emrinde Türkiye'de 12 Eylül'le kurulan neo-liberal muhafazakar bir rejimin bugünkü somut koþullarda pekiþtirilmesidir. Bu rejim emperyalizmin Ortadoðu politikalarýna uygun biçimde taþeron rolünü harfiyen yerine getirmeye devam etmektedir. Vesayet mi görmek istiyorsunuz? Arkanýzý yasladýðýnýz vesayet nedeniyle sadece fikirlerini ifade ettikleri için cezaevlerinde yatan yüzlerce gazeteciye, öðrenciye, sendikacýya, akademisyene bakmanýz yeterlidir. Vesayetle mi hesaplaþmak istiyorsunuz? "Darbeler, muhtýralar ve vesayet iklimleri" ile kirlenmiþ tarihi temizlemeye mi talipsiniz? Önce iþe kendi tarihinizden baþlayanýz. 12 Eylül'e karþý olduðunu söyleyenlerin darbeden hiçbir maðduriyet yaþamayýp aksine darbenin nimetlerinden nemalanarak büyütülenler olmasý da tarihin bir ironisidir. 12 Eylül hukukuna karþý olmayý sadece "kendilerinin alanýný geniþletmek" olarak anlayanlarýn darbenin tüm sonuçlarýný en aðýr biçimde yaþayan bizleri darbecilikle suçlamaya çalýþmasý kendilerinin bile inanmadýklarý bir safsatadýr. 12 Eylül hukukunun toplumsal yaþamý bütünen zehirleyen terör tanýmýna yaslanarak, þiddeti savunan deðil, düþüncelerini ifade edenleri "terörist" olarak ilan eden bu hukuk sisteminin yargýsýný esas kabul ederek Genel Baþkanýmýza yönelik ithama sarýlan Memur-Sen bilmelidir ki, 12 Eylül hukukuyla hesaplaþmak gibi bir niyetiniz varsa öncelikle samimi olacaksýnýz. 12 Eylül'ün zindanlarýndan çýkarak KESK hareketini oluþturan, bugüne kadar 12 Eylül düzenine karþý mücadele etmiþ kadrolarý yandaþý olduðunuz iktidarýn bilindik taktikleriyle karalamaya çalýþmanýz, bugünün vesayeti emrinde hareket etmenizden ibarettir. Ve unutmayýn, kendi tarihinizin de içinde yer aldýðý bu karanlýkla hesaplaþmak, emperyalizme baðýmlýlýk iliþkileri ile Neoliberal sömürü politikalarýyla, bugünkü tevekkülcü, þükürcü, kaderci, dini muhafazakar zihniyetle, yani bir bütün olarak destekçisi olduðunuz anlayýþla hesaplaþmaktýr. Aksi halde karanlýðýn içinde kaybolup Emekliler veda ettiler T Emre Kut ürk Telekom çalýþanlarý emekliye ayrýlan mesai arkadaþlarý için veda yemeði düzenledi. Telekom'd an emekli olan Yaþar Hayýr, Hasan Kýlýç, Mustafa Kemal Kalkan, Turan Burak onuruna Cevher Sofra da düzenlenen yemeðe Türkiye Haber Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi Baþ Temsilcisi Mustafa Seyrek ve sendika üyeleri ile kurum personeli katýldý. Veda yemeði Cevher Sofra da gerçekleþtirildi. Türkiye Haber Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi Baþ Temsilcisi Mustafa Seyrek ve sendika üyeleri ile kurum personeli katýldý. TEÇ-SEN üyeleri yemekte buluþtu O Þahin Örgel KESK tarafsýzlýðý savunmaya devam edecek K Türk Telekom çalýþanlarý emekliye ayrýlan mesai arkadaþlarý için veda yemeði düzenledi. vesayet borazancýlýðýndan kurtulamazsýnýz. Adeta bugün üniversiteleri satýþa çýkaran, sermayenin sýnýrsýz tahakkümüne teslim eden yeni YÖK tasarýsýna "evet", eðitimi piyasanýn bir unsuru haline getirerek çocuk iþçileri, özgür deðil biat eden nesilleri hedefleyen gerici, faþist, neoliberal ve piyasacý projeye "evet" diyerek vesayetin borazanlarýný çaldýðýnýz gibi. 23 Mayýs grev sürecinde "asla greve katýlmayýz" diyerek, emekçilerin en temel hakký olan grevi baltalamaya çalýþýp, emekçilerin kararlý iradeleri sonucunda son gece katýlma kararý alarak ne yaptýðý belli olmayan, kamu emekçilerinin bir bütün olarak güvencelerinin yok edilme sürecinde hükümete alkýþ tutan, daha 27 Mart'ta PTT'nin özelleþtirme süreciyle haklarý ve gelecekleri ellerinden alýnan emekçilere grev vaat edip, son gece efendilerinden korkup emekçilerin iradesine ihanet eden, halkýn büyük çoðunluðunun giderek yoksullaþtýðý, emekçilerin güvencesiz ve düþük ücretlerle çalýþmak zorunda býrakýldýðý bir sürece karþý aðýzlarýný dahi açmayanlar, yüzlerine gerçekler tokat gibi çarpýnca yine malul bir hamasete baþvurmakta, içi boþ kabadayýlýkla yaptýklarýný gizlemeye çalýþmaktadýr. Artýk bu, iktidar ve yandaþlarý için kabullenilmiþ suçun kabullenilmeyen sonuçlarýndan kurtulmanýn sadece sýradan bir yöntemidir. Memur-Sen'e tavsiyemiz, uzun zaman üzerinde çalýþtýklarý, sayfalarca karalama kampanyalarýna harcadýklarý enerjiyi ve zamaný týrnak içindeki sendikacýlýk anlayýþlarýyla destek bulan hak gasplarýna maruz kalan emekçilere hesap vererek kullanmasýdýr. Kirli bir tarihe sahip olanlar, kapalý kapýlar ardýnda emekçilerin alýn teriyle kazanýlmýþ haklarýný pazarlýk konusu haline getirenler, bu pazarlýklarda kendilerine bireysel imtiyazlar istemekten çekinmeyenlerden emekçiler sayfalarca hamaset deðil, gerçek bir hesap beklemektedir. Kamu emekçilerinin haklarýnýn gasp edilmesini ortalýðý boþ laflara boðarak saðlatabileceðini sanan MemurSen unutmasýn ki; salonlarda, iþyerlerinde ve alanlarda karþýsýnda hep KESK'i bula- smancýk Milli Eðitim Müdürlüðü ve ilçedeki okullarda görev yapan Tüm Eðitim Çalýþanlarý Sendikasý (TEÇSEN) na üye memur, teknik personel ve hizmetliler yemekte buluþtu. Kanýtemiz Lokantasý nda verilen yemeðe Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, TEÇ-SEN Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Teþkilatlandýrma Baþkaný Erol Kaçakoðlu, Kastamonu Ýl Baþkaný Enver Deðirmenci, Kastamonu Ýl Genel Sekreteri Sinan Özdemir, TEÇ-SEN Çorum Ýl Baþkaný Yüksel Akman, TEÇ-SEN Osmancýk Ýlçe Baþkaný Haluk Uzun ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda sendika üyesi katýldý. Yemekte konuþan TEÇ-SEN Osmancýk Ýlçe Baþkaný Haluk Uzun Siyasetsiz Sendikacýlýk anlayýþý ile yola çýkýldýðýný belirterek, TEÇSEN e katýlýmýmýzýn üstünden 15 ay gibi bir süre geçmesine raðmen, Genel Merkezimizin ve ilçemize yakýn il baþkanlarýmýzýn yakýn ilgi alakalarý ile sürekli geliþim saðlamakta ve güzel birlik beraberlik mesajý vermekteyiz. Sendikanýn ilk kurulduðu tarihten itibaren kendisine ilk edinmiþ olduðu Siyasetsiz Sendika anlayýþý kapsamýnda, gelinen noktada bu sözün arkasýnda duran ve bu konuda hiçbir tavizin verilmemesini örnek olarak gösterilmesi önemli bir unsurdur. dedi. Sendikaya üye memur, teknik personel ve hizmetliler yemekte buluþtu. Program Kanýtemiz Lokantasý nda düzenlendi. TEÇ-SEN üyelerine 20 bin TL lik ücretsiz sigorta Tüm Eðitim Çalýþanlarý Sendikasý Osmancýk Ýlçe Baþkaný Haluk Uzun, TEÇ-SEN üyesi tüm eðitim çalýþanlarýnýn 20 bin TL lik ferdi kaza sigortasý kapsamýna alýndýðýný söyledi. TEÇ-SEN üyelerinin tümünü kapsayan ferdi kaza sigorta anlaþ- Yemeðe çok sayýda sendika üyesi katýldý. masýnýn imzalandýðýný mýþ olup Ankara'ya tedaüye yakýný arkadaþýmýz belirten Haluk Uzun; vi amaçlý giden her üyeiçin ise uzun süreli kala Genel Merkez tarafýnmizin ve ailesinin konakbilecekleri her türlü dodan tüm üyelerimiz için layabilmesi için ücretsiz nanýma sahip ve tüm sarf edilen çalýþmalarýn otel tahsis edilmiþtir. Aymasraflarý sendikamýz taen sonuncusu olarak her rýca çaðýmýzýn en acýmarafýndan karþýlanacak bir üyemizin Ferdi Kaza Sisýz hastalýðý sayýlabilecek ev tahsis edilmiþtir. diye gortasý ile 20 bin TL tutaolan Kanser Hastalýðý ile konuþtu. rýnda sigortalarý yaptýrýlmücadele eden üye veya

15 CUMARTESÝ 6 NÝSAN Hyundai de satýþ avantajý sürüyor K Karataþ Otomotiv Hyundai nin üstün satýþ avantajlarýnýn Nisan ayýnda da devam ettiðini duyurdu. Hyundai ye sahip olmayý daha da kolaylaþtýran avantajlar var. arataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Hyundai nin üstün satýþ avantajlarýnýn Nisan ayýnda da devam ettiðini söyledi. Hyundai ye sahip olmayý daha da kolaylaþtýran bu avantajlarýn, gerek düþük faiz oranlarý, Ýbrahim Saçmacý uygun vade seçenekleri ve gerekse takas desteðiyle birlikte sunulduðunu kaydeden Saçmacý, Çeþitli meslek gruplarýna özel ve ayrýcalýklý fiyatlar ve koþullar sunan Hyundai, Nisan ayýnda Hukuk Fakültesi mezunlarý hakim, savcý, avukat ve noterlere üstün satýþ destek aktivitesi düzenliyor. Ayrýca Mart ayý boyunca doktorlar, veterinerler ve diþ hekimlerine özel olarak düzenlenen satýþ desteði, yoðun talep üzerine Nisan ayýnda da devam ediyor. Bu kapsamda hayallerindeki 2013 model Hyundai ye bir an önce kavuþabilecek olan müþteriler, özellikle 3-60 ay arasýnda deðiþen Hyundai Kredi nin özel vade seçeneklerinden yararlanýrken ayný zamanda Elantra modelini 36 ay % 0.55 oranýndaki faizle satýn alabilecek. Tüm modellerinde üstün fiyatlar sunan Hyundai, yeni araç alacak müþterilerine takas desteði de sunacak. ifadelerini kullandý. Kitabýmý Okuyorum Kütüphanemi Oluþturuyorum U ðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, Kitabýmý Okuyorum Kütüphanemi Oluþturuyorum kampanyasý baþlattý. Kampanya çerçevesinde Uðurludað ýn bütün okullarýnda maddi durumu iyi olmayan, baþarýlý olan öðrencilere kitap hediye ediliyor. Hediye edilen kitaplar belirlenen on öðretmen ve idarecinin katýlýmýyla verilen kitaplarýn geri dönüþümünü almak için süre sýnýrlamasý olmadan okumaya teþvik ve deðerlendirme toplantýlarý yapýlýyor. Bu top- lantýlarda öðrencilere okuduklarý kitaplarla ilgili olarak sorular soruluyor. Ayrýca öðrenciler de merak ettikleri sorularý seçilen öðretmen ve idarecilere soruyorlar. Böylelikle öðrenciler hem soru sorma cesareti kazanýyor hem de öðrencilerde merak konusu oluþuyor. Öðrencilere daha sonra yeni kitaplar veriliyor ve böylece hediye edilen kitaplarla öðrenciler kendi evinde kütüphanesini de oluþturmuþ oluyor. Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, Baþlatmýþ olduðu- Uðurludað da Kitabýmý Okuyorum Kütüphanemi Oluþturuyorum kampanyasý baþlatýldý. muz bu proje ile öðrenci kullanma becerilerini geanlayan ve anladýðýný düve öðretmenleri okumaliþtirmek, kavram ve keþünen, iyi ve faydalý birer ya teþvik etmek, okuma lime hazinelerini zenginbirey olmalarýný saðlayazma alýþkanlýðý kazanleþtirmek, hayatta baþarýmaktýr. dedi. dýrmak, Türkçe yi doðru lý, kültürlü, donanýmlý, Umut Radyo da kansere dikkat çektiler 1-7 Nisan Kanser Haftasý seslenen hocalar, ayak üstü etkinlikleri için Çoatýþtýrýlan fast food tarzý rum a gelen akademisyenürünlerden çocuklarýn uzak ler Haber Arkasý adlý söyletutulmasý gerektiðini, buþi programýnda Umut Radnun yerine evde düzenli yo nun stüdyo konuðu ololarak piþirilen sulu öðünle dular. Meltem Danýþman beslenme alýþkanlýðýnýn Çýnar ýn hazýrlayýp sundumutlaka edindirilmesi geðu söyleþiye ilgi yoðun olrektiðini söylediler. Tüketidu. len besinlerin vücutta mutlaka yakýlmasý gerektiði ve Ýstanbul Üniversitesi bunun içinde hareketli bir Onkoloji Enstitüsü Öðreyaþam tarzýnýn þart olduðutim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yana dikkat çeken konuþmavuz Dizdar, Samsun 19 cýlar, obezitenin birçok hasmayýs Üniversitesi Týp Fatalýðýn kaynaðý olduðunu kültesi Öðretim Üyesi Doç. ifade ettiler. Dr. Murat Elli ve Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Akademisyenler, donmeltem Danýþman Çýnar ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþiye ilgi yoðun oldu Hastanesi uzman doktorladurulmuþ, bekletilmiþ ve rýndan Onkolog Fatma Þen in katýldýðý programda kanser konu oldu. kimyasal maddelerle raf ömrü uzatýlan gýda ürünlerinden kesinlikle uzak durulmasý konusunda da uyarýlarda bulundular. Kanserin yüzyýlýn hastalýðý olduðunu belirterek anne ve babalara Osmancýk ta Türkeþ için mevlit illiyetçi M Hareket Partisi (MHP) merhum lideri Alparslan Türkeþ için Çorum un Osmancýk ilçesinde mevlidi þerif okutuldu. MHP Osmancýk ilçe teþkilatý tarafýndan Alparslan Türkeþ in 16. ölüm yýldönümü nedeniyle Beylerçelebi Cami de düzenlenen mevlid programýna MHP Ýlçe Baþkaný Yusuf Baþkemer, partililer ve vatandaþlar katýldý. MHP Ýlçe Baþkaný Yusuf Baþkemer, 16 yýl önce aramýzdan ayrýlan MHP eski genel baþkaný baþbuð Alparslan Türkeþ in aramýzdan ayrýlma üzüntüsünü halen yaþýyoruz dedi. Merhum Alparslan Türkeþ için Çorum un Osmancýk ilçesinde mevlidi þerif okutuldu. Baþöðretmen de TEMA ya 42 üye Okulda 42 öðrenci TEMA ya üye oldu. T EMA Vakfý Ýl Temsilcisi Erkan Çirkin ve Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu TEMA Temsilcisi Ebru Peker in katkýlarý ile 42 öðrenci TEMA ya üye oldu. 42 kiþilik TEMA takýmý, geçtiðimiz Perþembe günü Çorum Barajý karþýsýndaki aðaçlandýrma çalýþ- B malarýna katýldý. Öðrencilere Sosyal Bilgiler Öðretmeni Levent Akca ile Fen ve Teknoloji Öðretmeni Ebru Peker de eþlik etti. Geleceðin büyükleri, gelecekteki oksijen gazýnýn azalmamasý için büyük çaba göstererek þevkle aðaçlarýný diktiler. Öðrenciler, çevrelerini de duyarlý hale getirmek için çalýþacaklarýný söylediler. Þiirini hediye etti aþöðretmen Atatürk Ortaokulu, Çorumlu þair Gülser Kýrýþ ý aðýrladý. Kýrýþ, 5 Mayýs 2013 tarihinde Devlet Tiyatro Salonu nda yapacaklarý þiir dinletisi için öðrencilere Ne Olur Dinleyin Beni adlý bir þiir hediye etti. Þiir 14 yaþ grubu öðrencilerin yetiþkinlere seslendiði bir muhtevaya sahip. Gülser Kýrýþ, bu þiirinin cevabýný bir yetiþkinin dilinden çocuklara okuyarak bir de sürpriz yaptý. Cevap niteliðinde yazýlan Ben Sizi Dinledim þiirini de okuyan Kýrýþ, öðrenciler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Kýrýþ, öðrencilerin hayatýnda öðretmenlerin yol göstericiliðinin ne kadar önemsenmesi gereken bir husus olduðuna da vurgu yaptý. Program, hatýra fotoðrafý çektirilmesiyle sona erdi. Ç Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu, Çorumlu þair Gülser Kýrýþ ý aðýrladý. Ben Sizi Dinledim þiirini de okuyan Kýrýþ, öðrenciler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, 8 Nisan 2013 Pazartesi günü merkez köylerde enerji kesintisi yapacak. 08:00-18:00 saatleri arasýnda yapýlacak enerji kesintisinden Bütükdivan, Tevfikiye, Budakören, Pembecik, Göcenovacýðý, Koyonoðlu, Babaoðlu, Çakýr ve Dursun Atay Un Deðirmeni, Çakýr köyü Ýçme Suyu Tesisi, Vodafone ve Avea özel müþteriler etkilenecek.

16 16 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Doðal tedaviler Mustafa Þekerci Uzman Haccam Doðal tedavilerle alakalý konu baþlýklý yazýmýzý daha önce yayýnlanmýþtý.. Þimdi ise doðal tedaviler arasýnda sayýlmasýna raðmen konum itibariyle doðal tedaviler arasýnda, fakat daha geniþ, daha farklý bir yere sahip olan HACAMAT ý tarihsel seyri itibariyle bu zamana kadar geliþimini mevzu yapmak istiyorum. Geçmiþi itibariyle 5000 yýllýk mazisi olduðu bilinen Hacamat; kelime, aslý Arapça hicam (t) olup, (emmek) anlam ýndaki hacm kökünden gelir. Manasýyla HACAMAT; Deri altýndaki dokularda birikmiþ ve biriktiði noktada ilgili organýn beyin ile iletiþimini, irtibatýný kesen, sinirleri týkayan, atýl kalmýþ pis kan ile birlikte toksik (zehirli) maddelerin vakum ile dýþarý atýlma iþlemidir. Milattan önce Çinde hacamat yapýldýðý kanýtlanmýþ olup, Modern Týbbýn kurucusu kabul edilen HÝPOKRAT ýnda hacamatý iç hastalýklarýn tedavisi ve genel hastalýklarýn tedavisinde o günkü þartlarda kullanmýþtýr. Kullanýlan malzemesi milattan önce bambudan ve metalden yapýlan malzeme kullanýlmýþ. Peygamberimizin yaþadýðý devrede ise boynuz kullanýldýðý biliniyor. Peygamberimiz sav. rahatsýzlandýðýnda, bir incinmeden dolayý ayaðýnýn üstünden hacamat ettirmiþtir. Farklý aþamalardan geçmesine raðmen þimdilerde daha modern daha kullanýþlý tek kullanýmlý vakumlu aletlerle gerçekleþtirilmektedir. Sultan ABDÜLHAMÝD HAN ýn uykusuzluktandan tam muzdarip olduðundan dolayý hacamat yaptýrarak tedavi edildiði bilinmekte ve bu arþivlerde kayýtlýdýr. Ýranda, Malezyada, diðer Ýslam ülkelerinde yaygýn olmakla beraber umreye ve hacca giden vatandaþlarýmýz þahittir ki Mekke ve Medinede çoklukla uygulanýr, daha ki klýnik ortamlarýnda hizmet verilmektedir. Türkiyede ise HACAMATýn duyulmasý, tanýnmasý ve bilimsel sayýlabilecek tarihsel geliþimi içinde ilk defa Araþtýrmacý yazar TURGAY GÜLER in SIRADIÞI proðramýna doktor MEHMET KOCABAÞI (2008 de) konuk etmesiyle baþlayan süreçte, 30 eylül 2011de de zaman gazetesinin tam sayfa hacamatla alakalý yazý dizisi iþin boyutunu daha ileri gitmesine sebep olmuþtur. Gündme hýzla yayýlan, yayýldýkçada halkýn ilgisi ile karþýlana hacamat, Hükümetimizin demoktatikleþme süreci aþamasýnda, her sahada güzel geliþmeler olduðu gibi, HACAMAT konusundada verdiði destek her türlü takdirin fevkýnde görülmektedir. Bunun delilide 1. uluslar arasý kupa (hacamat ) terapisininaçýlýþ konuþmasýný yapan BAÞBAKANIMIZIN deðerli eþi Sayýn EMÝNE ERDOÐAN Hanýmefendinin yaptýðý açýlýþ konuþmasýyla HACAMAT gündemin ön saflarýnda yerini almýþtýr. Okurlarýmýz bilirlerki bitkisel ilaçlarla tedaviyi, sülükle tedaviyi ve hacamatýn içinde olduðu bazý tedavi usüllerini eski çaðlarda kalmýþ, çaðdýþý kabul edilmiþ, tedaviler arsýnda hiç kabul görmemiþtir. Bu, zamanýn siyasi akýmlarýn etkisi altýnda kalýnmýþ, dini referanslarý eðitiminin dýþýnda kabul edilen Modern Týbbýn hususiyeti olarak görülmüþtür.geliþen atmosfer çerçevesinde kainat Eczanasinin Eczacýsý Sultan ý Kainat olan Cenab ý Hak insanda hangi dertleri yaratmýþsa, ilaçlarýnýda yeryüzü eczanasinde bitkilerde de þifasýný yaratmýþtýr. Gün olmuyor ki týp ve bitki uzmanlarý tarafýndan insan vücuduna besleyici gýdalarýn ve temizleyici meyvelerin faydalarý hakkýndan bilimsel güzel açýklamalar olmuyor. Evet oluyor. Bu mealde HACAMAT hakkýnda da Týbda otoriter, hem ülkemizde hemde dýþ dünyada uzman otoritelerin beyanatlarý müsbet geliþmelerdir. Temennimiz þuki; Hükümetimiz her konuda güzel geliþmelere imza attýðý gibi, hacamat konusunda da Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde yer alýr týp fakülteleri eðitimi içinde yer alýr inþallah... internet hacamat19.blogspot.com Kemal Tahir Paneli Geçtiðimiz Çarþamba günü Hitit Üniversitesi ve Belediye iþbirliði ile gerçekleþtirilen "Osmanlý'dan Cumhuriyet'e Açýlan Pencere: Kemal Tahir" paneline katýldým. isminden de gayet iyi anlaþýlýyordu. Ancak Kemal Tahir'in sanat hayatýnda Çorum'un gerektiðini söyledi. Oysa panelin zaten böyle bir amacý yoktu. Bu durum panelin Konu hayli ilgi çekiciydi. Zira sýrf fikirlerinden dolayý yere on iki yýl Çankýrý, Çorum, büyük bir önemi olduðu da aþikârdýr. Hâlbuki Eðribel Hoca, bir sosyolog olarak Kýrþehir, Malatya cezaevlerinde yatmýþ bir yazar olan Kemal Tahir'i Osmanlýdan sunumunu Osmanlýdan Cumhuriyete yaþanan Batýlýlaþma serüvenimiz ve bir Türk Cumhuriyete açýlan pencere olarak anlamak adýna düzenlenen bir paneldi. aydýný olarak Kemal Tahir'in bunun karþýsýnda takýndýðý tavýr ve bu tavrýn eserlerine Doç. Dr. Meral Demiryürek'in moderatör olduðu panele konuþmacý olarak yansýmasý üzerine kursaydý daha anlamlý olacaðý eleþtirisinde bulunmadan edemeyeceðim. Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kurtuluþ Kayalý, Ýstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ertan Eðribel ve Doç. Dr. Ufuk Özcan ile Yýldýz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Üçüncü panelist olan Yýldýz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sezai Coþkun ise, Sezai Coþkun katýldýlar. konuþmasýnýn baþlangýcýnda "halk ve üniversite bütünleþmesinin ve bu sürece Ýlgi yoðundu. Salonda oturacak yer yoktu. Ancak baþka bir salon seçme þansý da belediye desteðinin Çorum'da çok güzel gerçekleþtiðinden duyduðu memnuniyeti dile yoktu. Zira ayný akþam Zekai Tunca konserinin Devlet Tiyatro salonunda yapýlacak getirerek baþladý. Sunumunda Kemal Tahir'in romancýlýðýnda Çorum günlerinin etkisini açýkladý. Kemal Tahir "Çorum'un altýn adýný bakýra çýkarmamak" adýna roman- olmasý bu salonun kullanýlmasýna imkân vermiyordu. Gönüllerin sýðdýðý her yere insan da sýðar düsturu ile bu sýkýþýklýða katlandýk. larýnda dikkatli bir üslup kullandýðýný da kaydetti. Yaþadýðý dönemdeki aydýnlarýn Halit YILDIRIM aksine Kemal Tahir'in eserlerinde Anadolu insanýný olduðu gibi yansýttýðýný vurguladý. Konu ve konuklar özenle seçilmiþti. Ülke genelinde Kemal Tahir hakkýnda Sezai Coþkun hocayý da zevkle dinlediðimi söyleyebilirim. yapýlan birçok panel ve toplantýya katýlan, hakkýnda kitap yazan, yazýlan kitaplara editörlük eden ve bu eserlere bildirileri ile katýlan Kemal Tahir uzmaný diyebileceðimiz akademisyenlerimizden Son panelist olan Doç. Dr. Ufuk Özcan da sýra dýþý, muhalif bir yazar olan Kemal Tahir'in oluþan panelistlerimiz vardý. Bu isimleri arayýp davet ederek paneli istifademize sunan Doç Dr. romanlarýnda iþlediði tarih bilinci üzerine sunum yaptý. Kemal Tahir'in "bir toplumun yolunun Meral Demiryürek'i yürekten tebrik ediyorum. gelecekle deðil geçmiþle kesilebileceði" sözlerine atýfta bulundu. Kemal Tahir'i Yahya Kemal ile mukayese ederek onun tarih bilincinin bir saplantý halinde olmadýðýný belirtti. Onun sosyalist Panelin açýlýþýnda konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýmýz Turhan Candan Bey; programýn olarak isimlendirilmesinin de bugün için yanlýþ anlaþýlmasýna sebep olacaðý þeklindeki yerinde oluþum safahatý hakkýnda bizleri bilgilendirirken çok önemli bir tespitte de bulundu. "Kemal ve orijinal tespitlerde bulunan Ufuk Özcan da baþarýlý bir sunum yaptý. Tahir keþke Çorum'da hapishanede yatmýþ olmasaydý da Çorum'da yaþamýþ olsaydý." diyen Candan'a göre eðer böyle olsaydý Çorumla ilgili olarak sadece hapishanedeki hayatý deðil de Panelden çok büyük haz aldýðýmý bir kez daha belirtmeliyim. Sonuç olarak bu panelden þehirdeki hayatý görüp anlatabilirdi. Biz de keþke insanlar fikirlerinden dolayý hapsedilmeseydi, Kemal Tahir'in "Esir Þehrin Mahpusu, Kurt Kanunu ve Devlet Ana" gibi eserlerini bir daha okumak gerektiðini kendime bir ders olarak aldým diyebilirim. sürülmeseydi diyoruz. Panelin açýlýþýnda yaptýðý konuþmasýnda Meral Demiryürek bir yýldýr bu panel için çalýþmalar yapýldýðýný, 21 Nisan 1973'te ölen Kemal Tahir'in vefatýnýn 40. yýldönümünde onu yine bir sürgün yeri olduðunu hatýrlatmadan geçmeyeceðim. Çorum'un Kemal Tahir'e hapishane iken, baþka yazarlarýmýz için de bir nef'a, yani bir Nisan ayýnda ve özellikle 12 yýllýk hapishane hayatýnýn bir kýsmýný geçirdiði Çorum'da böyle bir Örneðin bunlardan birisi olan Refik Halid Karay Çorum sürgünü ile ilgili olarak "beni tâ panel yapmanýn çok anlamlý olduðunu belirtti. Sözlerini "Kemal Tahir'in kaldýðý cezaevinin Çorum'a, yani anavatanýn top sesi gelmez, cenk avazesi iþitilmez bir emniyetli merkezine yerleþtirdiler, ah Çorum o ne huzurlu yerdi" der. Sinop Cezaevi gibi müze haline gelmesini ve Tahir'e ait anýlarýn orada sergilenmesini çok isterdik. Bu maalesef olmadý ama þimdi onun manevi huzurunda kendisine olan borcumuzu ödüyoruz" þeklinde tamamladý. Ama umarým onun hapis yattýðý Taþhan olarak bilinen bina Çorum'- Ýtilâfçý taraftarlarýyla birlikte önce Sinop'a sürülmüþ ve ardýnda gönderildiði Çorum ve Konya'da Bir diðer sürgün ise Ref'i Cevad Ulunay Bey de, Ýttihatçýlara muhalefetten 28 Hürriyet ve da gerek hapis yatan gerekse sürgün yaþayan yazarlarýn eserlerinin ve hatýralarýnýn sergilendiði yýllarý arasýnda dört yýl boyunca sürgün hayatý yaþamýþtý. bir müze olur. Hüseyin Cahit Yalçýn da yýllarý arasýndaki dönemde, baþta Hilâfetin kaldýrýlmasýna karþý çýkmak ve Lozan'ý sert biçimde eleþtirmekten mütevellit hükümete muhalefetten Ýstik- Panelde ilk olarak söz alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi öðretim üyesi ve "Bir Kemal Tahir Kitabý - Türkiye'nin Ruhunu Anlamak" kitabýnýn da yazarý olan Prof. lâl Mahkemeleri'nin 7 Mayýs 1925'te hakkýnda verilen müebbet sürgün cezasý nedeniyle Çorum'- Dr. Kurtuluþ Kayalý izleyenleri kendisine hayran býrakacak performansta bir sunum yaptý. da yaþamak zorunda kalýr. Yalçýn, Çorumlularýn gösterdiði misafirperverlik, iltifat ve nezaket Kayalý; Kemal Tahir'in yaþadýðý dönemi tartýþan romanlar yazdýðýný, onun þahsiyetinin ve eserlerinin gerçek manada anlaþýlamamasýný onun Marksist bir anlayýþý benimsemesi ve yaþadýðý ma, kibarlýk ve ruh soyluluðu, bir buçuk yýlý aþan oturuþum sýrasýnda eksilmedi, gittikçe arttý ve karþýsýnda þaþýrýr ve anýlarýnda" Çorum'da ilk dakikalardan baþlayarak gördüðüm bu ilgi, aðýrla- dönem unsurlarýnýn sanki bu anlayýþýný eserlerinde iþliyormuþ gibi kabul edilmesinin sebep gerçek bir dostlukla, kalbimde sonsuz bir hayranlýk ve iç yükümlülüðü biçimini aldý. Bu durumda diyebilirim ki, ulusumdaki yüksek karakteri ve insanlýðý gözlemlemek olanaðýný bana olduðunu vurguladý. Oysa onun daha farklý bir çizgide Kemalizm'e ve Marksistliðe mesafeli durduðunu belirtti. Kayalýya göre bizdeki aydýn profili siyasi erke göre þekilden þekle, renkten renge verdiðinden ötürü Çorum hükümlülüðüne teþekkür borçluyumdur. Ali Çetinkaya beni Çorum'da girmesine raðmen Kemal Tahir; muhalif duruþuyla onlardan ayrýldýðýný söyledi. sonsuz sürgüne mi göndermiþti, yoksa Çorumlularýn, beni son derece aðýrlamayla el üstünde Ýstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ertan Eðribel ise sosyolojik olarak "Yerlilik ve Yerellik gezdirmesine mi?" demekten kendini alamaz. Açýsýndan Kemal Tahir" konulu bir sunum yaptý. Sunumunun giriþinde, küreselliðin empoze 1941 yýlýnda da Abidin Dino siyasi nedenlerle önce Çorum Mecitözü'ne sürgün edilen bir ettiði yerellik olgusunu uzun uzun açýklayan Eðribel; günümüzde bazý þehirlerin yöresel ürünlerle özdeþleþtirilmek istendiðini eleþtirerek "Kemal Tahir'in Çorumla diðer yazar ve ressamdýr. özdeþleþtirilmemesi Ýþsiz kalmadan önce... (2) Efendim hayat her zaman güllük gülistanlýk deðildir. Bazen hiç beklemediðimiz olaylarla karþý karþýya kalabiliriz. Bunlardan en baþta geleni deprem, raz ben bekledim. Sonra benim iþim var gidiyorum bunlarý sat parasý senin ollebi paketlerini arabanýn önüne koyduk. Çekingenliðini atmasý için baþýnda bi- yangýn, sel ve benzerleridir. Özellikle bu tür doðal afetlerden sonra ''Derdi isyana müptelayým / Akþam zengin yattým, sabah fukarayým'' hesabý bir çok tým dedi. sun deyip ayrýldým. O yakýnýmýn oðlu birkaç saat sonra eve geldi. Hepsini sat- vatandaþýmýz iþiz, aþsýz, eþsiz kalýr. Aile düzeni altüst olur Hayat çekilmez hale gelebilir. Bunun acý tecrübeleri tüm dünya'da olduðu gibi ülkedim. O zaman 13 milyondu günlük. 13 milyon alýyorum dedi. BAK BEN SA- Bende '' sen akþama kadar çalýþýp asgari ücretten kaç lira alýyorsun? demizde yaþanan doðal afetlerde de görülmüþtür NA, BÝR KAÇ SAATTE ELLÝ MÝLYON KAZANDIRDIM. Ýstersen iþten Bu baðlamda; doðumdan ölüme kadar hayatýn her safhasýnda lazým olan gelince veya izin günlerinde kendini çok yormadan bir iki saat sermaye gerektirmeyen ufak tefek (süs, balon, anahtarlýk vs.) bir þeyler alýp satabilirsin. sivil savunma hizmetleri arasýnda '' sosyal yardým ekibi'' adýyla bir ekip vardýr. Olasý afetler sonrasý bu konularda vatandaþlara yardýmcý olur Yani Milli Eðitim Müdürlüðü Yarýn çalýþtýðýn þirketin düzeni bozulur iþten çýkarýlýrsýn ama birden zor du- Mahir ODABAÞI Sivil Savunma Uzmaný yangýnlara kar, muhtaçlara var, iþsizlere iþ, aþsýzlara aþ. noktasýnda rehber rumda kalmazsýn. Yeni bir iþ buluncaya kadar yedeðinde hazýr iþ olur'' dedim olur, yol gösterir Tabii ki normal dönemlerde gerekli alt yapý saðlanabildiyse * * Yýllar önce köyde kalýrken ilçede bir kasaba derinin tanesini kaça alýyorsunuz? diye sordum. Dedi þu fiyata. Bende o zaman ticareti öðreneyim diye köyde kebap yapmak Memuriyete baþladýðým ilk yýllarda katýldýðým bir hizmetiçi seminerinde dersimize gelen, iki üniversite bitirmiþ ve sonradan Beþiktaþ müftülüðü, Samsun'un merkez ilçesinde belediye baþkanlýðý yapan Þahin Keskin diye bir öðretmenimiz vardý. Bilgi ve tecrüpacaðým dedim. Atladým motosiklete Ýlçedeki kasaba gittim. Kasap; götürdüðüm derile- için kesilen oðlaklarýn derisini aldým. Kasabýn dediði fiyatýn altýnda aldýðým için kar yabelerini hayatýn içinden örneklerle anlatýr kursiyerlerin kafasýnda bir iz býrakmaya çalýþýrdý. Bunda da baþarýlý olmuþ olacak ki 28 yýl sonra böyle bir makale yazarken sanki ayre aldýðým fiyatýn altýnda para verince ben size sordum niye düþük fiyat veriyorsunuz, o zaman zarar edeceðim dedim. Kasapta bana unutamayacaðým bir ders verdi. Bak oðlum; ný dersi tekrar dinliyorum. Bir film þeridi gibi hepsi gözümün önünden geçiyor.þahin hoca bir konuþmasýnda; ''Her derinin fiyatý ayný deðildir. Çünkü keçi dersi var, oðlak derisi var. Büyüðü var, küçüðü var. Sen bana sadece deri fiyatý sordun. Bende en yüksek olanýn deðerini söyledim. ''Gençler memuriyete yeni baþladýnýz daha iþin baþýndasýnýz. Ömrünüz olursa benim ''Unutma, ticarette yapacaðýn iþin ayrýntýlarýný iyi öðren, yoksa gümülersin'' dedi. gibi yýllýk memuriyet hayatýnda çok tecrübe sahibi olabilirsiniz. Bazen keþke dersiniz ama iþ iþten geçmiþtir.telafisi pek mümkün olmaz.çünkü dört þey geri gelmez. Atýlan ok, kaçýrýlan fýrsat, söylenen söz, geçen zaman. Bu nedenle memuriyette rahat edebil- Hayat önce sýnav yapar, sonra ders verir. En iyi okul, tecrübedir ama biraz okul mas- * meniz için mutlaka ikinci bir yedek mesleðiniz (beceriniz) olsun.'' demiþti. Kendisinde de rafý çoktur. Baþarý insana çok þey öðretmez fakat baþarýsýzlýk çok þey öðretir. Yeter ki, vardý.ben de yatýlý okurken kaðýt, kalem, sabun vb satarak cep harçlýðý kazanýyordum doðru ders almasýný bilelim Çünkü ders alýnmýþ baþarýsýzlýk, baþarý demektir. * Özetin özeti: Gündüzden çýrasýný hazýrlamayan akþam karýnlýkta kalmaya razý demektir. Sorun varsa çözümde vardýr hesabý, iyimser insan, her felakette bir fýrsat çýkara- Yýllar önce Ankara'ya bir yakýnýmýn yanýna giderken Çorum'dan 50 paket yarýmþar kiloluk leblebi aldým.amacým yakýnýmýn asgari ücretle çalýþan oðluna ders vermek ve bilir. En uzun yürüyüþler küçük bir adýmla baþlar Yeter ki ön yargýyý kýralým, ben beceremem, ben yapamam demeyelim Çünkü en küçük iþle bile meþgul olmak, iþsiz do- onun kendine güvenmesini, ihtiyaç halinde ikinci bir iþ yapabileceðini öðretmekti. Evleri Kocatepe camisinin yakýnlarýnda idi. Kuruyemiþçiye leblebinin kilosu kaç lira diye laþmaktan iyidir sordum. Eski para ile beþ milyon dedi. O zaman bizde mahallede bir köþede leblebinin Temennimiz odur ki; herkesin alternatif bir iþi olsun, yazda, kýþta kýyamette kimse kilosunu dört milyona, yani bir paketini iki milyona satalým dedim. Yüzde yüz kar. Leb- iþini kaybetmesin. Çoluk çocuðuyla afetsiz afiyetler içerisinde yaþasýn Ýnsanýn aklýna ve baþýna gelen her þey hayata dair. Dýþarýda kalan baþka bir þey yok aslýnda. Ama çoðu zaman biz, bazý durumlarý, olgularý, fikirleri, tavýrlarý deðiþik baðlamlara dahil ederek kavramaya anlamaya çalýþýrýz. Kimi durumlarý bildiðimizi kabul ettiðimiz noktalarla baðdaþtýramayýnca þaþýrýrýz. Kimler þaþýrýr en fazla? Yaþamýn yeni yolcularý. Yerleþik kanaatleri oluþmadýðý, hayata ait deneyimleri henüz kalýplaþmadýðý için onlarý sýradan olaylar ve durumlar bile þaþýrtýr. Ki, her þaþýrma öðrenme kapýlarýný açan bir dikkat yoðunlaþmasýdýr. Sanatýn þaþýrtýcý üslubu fazlasýyla benimseyip, çeþitli biçimlerini kapsamasý da insaný baþka bir açýdan kendine çekme niyetinin sonucudur. Niye þaþýrmasýn ki çocuklarla gençler keþif etmemenin heyecanýna kapýlýp? Çocuklarla gençler hayat yolunun yeni yolcularýdýr. Yetiþkinleri bakýþ farklýlýðý burada belirir. Onlardan hemen her þeyi öðrenmelerini, yanlýþ yapmamalarýný bekleriz. Sanat ve bilimle ilgili iki konudur keþif ve þaþýrma. Sýradan keþif ve þaþýrmalar Ýnsanýn mizacý da açýktýr hani bu iki duruma. Duygu hallerini þiirleri aracýlýðýyla fazlasýyla anlatan þairler, dil ustalýklarý gereði þaþkýnlýklarýný, kavrayýþ durumlarýný ne güzel dile dökerler.divan ve Halk Edebiyatýmýz da keþif ve þaþýrma halleri farklý vurgularla eserlere girmiþtir. Þu an elimde Orhan Veli Kanýk ait bir þiir var.onu okuyorum konu baðlamýnda. Orhan Veli Kanýk, Nasrettin Hoca'nýn nükteli tarzýyla ortaklýðý olan modern dönem Türk þiirinin ustalarýndadýr. Kimi þiirlerinde, ustalýðýný konuþturarak, anonim ürünlerin yalýnlýðýna benzer olgun bir söyleyiþi yakalar. " Macera" adlý þiiri bunun çarpýcý örneklerindendir. Þiirin adý da bir nükteli bakýþ vurgusudur ki; þair, insanýn yaþam koþusunu maceralý yolculuðu, bir arayýþa, kavrayýþa yakýn bir tavýr olarak görür.bu þiirinde, hayat akýþ sürecindedir. Þiirin anlam katmanlarý bölümler halinde ifade edilirken, "ben" diliyle öyküsünü özetleyen insanýn bilinçlenmesinde sýçrayýþ anlarý vurgulanýyor sahneler halinde. Þair, hayatý keþfederken, tabiatý da fark eder ve bunu Þahin ERTÜRK sýradan yaþantýlarýna baðlayarak ifade eder. Þairin, þiirinde konuþma diliyle, eserin iki bölümünde "olta ve uçurtma"yý kullanmasý insan yaþamýndaki çocukluk ve gençlik çaðýný öne aldýðýnýn göstergesidir. Þiirin ilk bölümü: "Küçüktüm, küçücüktüm, Oltayý attým denize, Bir üþüþüverdi balýklar, Denizi gördüm." "Denizi görmek." Sözün bilinen anlamýnýn ötesine geçip, yeni anlamlarý iletmek okura. Deniz, hayata dairdir her haliyle: Balýðý, fýrtýnasý, dalgasý, havasý, kumu, kumsalý ve diðer imkanlarýyla. Þairin ifadesiyle "denizi görmek" hayatýn bin bir halini anlamaktýr. Ýlk þaþkýnlýk, ilk uyanýþ hali. Yani keþif ve þaþýrma. Sanatçýlar verimliliðine inanýp esere dönüþtürdüðü tematik damarý sonuna deðin kullanarak, okuruna seslenmeyi tercih eder. Orhan Veli de öyle yapýyor. Sýrada, uçurtma ile gökyüzü var ikinci bölümde: "Bir uçurtma yaptým telli duvaklý; Kuyruðu ebemkuþaðý renginde; Bir salýverdim gökyüzüne, Gökyüzünü gördüm." "Gökyüzünü görmek," yeni bir keþif gibi bir yöneliþ. Gökyüzünde ne var ki? Ýnsan onu görmese olmaz mý. Demek ki, olmuyor þaire göre. Ýnsan þaþýrabilen bir yapýda. Yaþýmýz baþýmýz ne olursa olsun, benliðimizin bir yerinde hala þaþýrmaya açýk bir bölüm var olsa gerek.ýnsaný dünyaya açýk tutan kanallardan biri de bu noktadýr belki de. Þiirden ayrýlýp, bir belgesele gelelim.bazý belgesellerin çok izlendiðini öðreniyoruz. Benim de hoþuma gidiyor. Farkýna varamadýklarýmýzý, göremediklerimizi, hatta bilmediklerimizi gözümüzün önüne seriyor kamera marifetiyle sözün de imkanlarýný kullanarak ustaca. Özellikle bilimsel yönü aðýr basan belgeselleri izlerken, keþif ve þaþkýnlýk yaþantýsýyla heyecanlanýyorum. Doðal hayatýn çeþitliliðini sunan belgeseller de ayný etkiye sahip. Hayat bu, bazen sýradan keþif ve þaþýrmalar bile insana bir tazelik katýverir. Bir bahar esintisi gibi. ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

17 U 15 yarý final grubunda mücadele iki maçla baþladý Orduspor, Bartýn önünde 3-0 la güldü SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Emrah Okan, Ömür Soytemiz, Emre Alagöz. ORDUSPOR : Bahadýr, Bedirhan Köksal, Yiðit, Yaþar, Asým, Ömer (Batuhan), Hakan (Ethem), Bedirhan Özen, Ýbrahim (Furkan), Akif (Atila), Necati (Hüseyin). BARTIN KE- MERSPOR : Emre Genç, Ufuk, Ayberk, Olcay, Hami, Onur (Melih), Emrecan, Alican, Uður (Gökhan), Mert, Batuhan. GOLLER : 3. dak. Ýbrahim, 39. dak. Necati, 58. dak. Hüseyin (Orduspor). orum da dün baþla- U 15 yarý final Çyan grup maçlarýnda Orduspor, Bartýn Kemerspor önünde 3-0 lýk galibiyetle iddialý bir baþlangýç yaptý. 1 nolu sentetik çim sahada oynanan maça Orduspor takýmý etkili baþladý ve henüz 3. dakikada Ýbrahim in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Bartýn Kemerspor un beraberlik 19 Mayýs yarý finali bir golle kaçýrdý: O kullu Küçükler Hentbol grup birinciliðinde 19 Mayýs Ortaokulu erkek takýmý baraj maçýnda Zonguldak temsilcisine yenilerek yarý final grubuna yükselme fýrsatýný kaçýrdý. Ýki grupta yapýlan müsabakalar sonunda birinciler direk olarak yarý final grubuna çýktýlar. Grup ikincileri Çorum 19 Mayýs Ortaokulu ile Zonguldak Kozlu 19 Mayýs 100. Yýl Ortaokulu baraj maçýnda karþýya geldiler. Kazanan takýmýn yarý final grubuna yükseleceði maçýn ilk yarýsýný temsilcimiz 6-4 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Zonguldak Kozlu 19 Mayýs 100. Yýl Ortaokulu önce eþitliði saðladý ardýndan da maçta tek golle öne geçerek salondan galip ayrýlan Zonguldak temsilcisi yarý final grubuna yükselirken ilimiz 19 Mayýs Ortaokulu gruplara veda etti. çabasý gol getirmedi ve Orduspor Necati nin golüyle skoru 2-0 yaparak rahatladý. Maçýn son bölümünde Orduspor da Hüseyin maçýn skorunu belirleyen golü attý: 3-0 Yarý final grubunda bugün ve yarýn oynanacak maçlar sonunda Türkiye finallerinde mücadele edecek takým belli olacak. Turnuvada bugün saat de ilk maçlarýný kaybeden iki takým Giresunspor ile Bartýn Kemerspor karþýlaþacak. Türkiye finallerine yükselecek takýmý büyük oranda belirlemesi beklenen Samsun Kadýköyspor ile Orduspor arasýndaki maç ise saat da baþlayacak. Gruplarda son maçlar ise pazar günü oynanacak. Ýlk maçta saat de Samsýn Kadýköyspor ile Bartýn Kemerspor karþýlaþýrken saat de ise Orduspor ile Giresunspor takýmlarý karþýlaþacak. Puan eþitliði halinde ise penaltý atýþlarý yapýlacak. 10 Nisan Polis Günü kutlama etkinliklerinden Kurumlararasý Voleybol turnuvasý çeyrek final gruplarýnda da müsabakalar sona erdi. Çeyrek final B grubundaki son maçlarda Devlet Hastanesi, Emniyet Kulüplü Genç bayanlar bölge birinciliðinde üçüncü maçlar tamamlandý Eskiþehir kayýpsýz gidiyor SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Mahmut Uysal, Furkan Alagöz. SAMSUN KADIKÖYSPOR : Mert, Doðan, Ozan, Onur, Oðuzhan Çavuþ, Mehmet (Doðuþ), Faruk, Furkan Gündoðdu (Emirhan), Turan, Furkan Tahta (Burak), Oðuzhan Müdürlüðü nü 3-1 yenerek gruptan çýkmayý garantiledi. Gruptan çýkan diðer takým ise Osmancýk Kaymakamlýðý, Bayar Orman Ürünleri önünde 3-1 lik skorla güldü ve grup birincisi olarak yarý finale yükseldi. Turnuvada yarý final maçlarý bu akþam oynanacak. Atatürk Spor Salonu nda saat da oynanacak ilk maçta Çorum Voleybol Okulu ile Osmancýk Kaymakamlýðý takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise saat da Devlet Hastanesi ile Týbbi Tanýtým Temsilcileri karþý CUMARTESÝ 6 NÝSAN Kadýköy, Giresunspor u ikinci yarýda daðýttý: 3-0 Demircioðlu. GÝRESUNSPOR : Mehmet, Polat, Alper, Erdoðan, Ogün, Ýsa (Celalettin), Furkan (Salihcan), Anýl (Talip), Ýlker, Murat, Berk. GOLLER : 41. dak. Oðuzhan Çavuþ, 50. dak. Furkan Gündoðdu, 60. dak. Oðuzhan Demircioðlu Kurumlar Voleybol da yarý finalistler belli oldu Yarý final maçlarý bu akþam Bugün saat da Çorum Voleybol Okulu- Osmancýk Kaymakamlýðý, saat da ise Devlet Hastanesi ve Týbbi Tanýtým Temsilcileri finale yükselmek için karþýlaþacaklar. karþýya gelecekler. Bu akþam oynanacak maçlar sonunda kazanan takýmlar 8 Nisan pazartesi günü þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Osmancýk Kaymakamlýðý:3-Bayar Orman: 1 SALON : Atatürk HAKEMLER: Hasan Öztürk, Caner Yýldýrým. OSMANCIK KAYMAKAMLIÐI : Barýþ Boyar, Kenan, Ebuzer, Barýþ Aydýn, Ýsmail, Ümit. U 15 yarý final grubu ilk maçýnda Samsun Kadýköyspor, Giresunspor önünde sonuca ikinci yarýda gitti. Ýlk yarýsý golsüz beraberlikle tamamlanan maçýn ikinci yarýsýnda bulduðu gollerle 3-0 galip ayrýlan Samsun Kadýköyspor Türkiye finalleri için iddiasýný ortaya koydu. BAYAR ORMAN ÜRÜNLERÝ: Görkem, Erdal Yaray, Mert, Murat, Ozan, Özgür, Akýn, Erdal Bayar. SETLER : 1. Set: 25-21, 3. Set: 25-20, 4. Set: (Osmancýk), 2. Set: (Emniyet Müüdürlüðü), Eskiþehir Gençlik: 79 - Bolu Sem-Mak: 34 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ömer Aydýn, Cihan Yýldýrým. ESKÝÞEHÝR GENÇLÝKSPOR: Kader, Betül, Þevval, Hatice, Þule, Beste, Adal, Büþra, Dilþat, Yaðmur. BOLU SEM-MAK ABANT GENÇLÝKSPOR: Beyza Eyvaz, Tuðçe, Hilal, Beyza Akman, Ýlke, Betül, Aybüke, Öznur, Didem, Selin, Özgül, Seda. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 18-8 (Eskiþehir Gençlik). 2. Periyot: (Eskiþehir Gençlik). 3. Periyot: (Eskiþehir Gençlik). 4. Periyot: 25-2 (Eskiþehir Gençlik) ulüplü Genç bayanlar basketbol Kbölge birinciliðinde üçüncü maçlar sonunda Eskiþehir Gençlikspor yoluna kayýpsýz devam ediyor. Çorum Gençlikspor ise üçüncü maçýnda ikinci maðlubiyeti Kastamonu Polisgücü önünde aldý. Dün oynanan üçüncü maçlarda Çorum Gençlikspor, Kastamonu Polisgücü önünde bir varlýk gösteremedi ve rakibinden üç katý fark yiyerek ikinci maðlubiyetini aldý. Çorum Gençlik: 24- Kastamonu Polis: 77 Ýlk iki maçýndan galibiyetle ayrýlan Eskiþehir Gençlikspor ile Bolu Sen- Mak takýmlarý arasýndaki maçtan Eskiþehir temsilcisi rakibine iki katýndan fazla farklý maðlup ederek bir anlamda gruptan birinci çýkmayý garantiledi. Grup maçlarý bugün ve yarýn oynanacak maçlarla sona erecek. Ýki günün programý þöyle: BUGÜN : Saat Çorum- Tokat, saat Kastamonu-Bolu, saat Bartýn-Eskiþehir. YARIN: Saat Çorum-Bolu, saat Tokat- Eskiþehir, saat Kastamonu-Bartýn. SALON : Atatürk. HAKEMLER : Cengiz Durmaz, Ýlker Türker. ÇORUM GENÇLÝKSPOR: Tuðçe, Fatma, Cansu, Nidanur, Sümeyye, Ýpek, Eda, Sevgi, Meltem, Ýlay, Ecem, Gamze. KASTAMONU POLÝSGÜCÜ: Yasemin, Ýrem, Meltem, Gözde, Nagehan, Melike, Tuðba, Zehranur. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 20-5 (Kastamonu Polis). 2. Periyot: 19-6 (Kastamonu Polis). 3. Periyot: (Kastamonu Polis) 4. Periyot: 22-3 (Kastamonu Polis) Devlet Hastanesi: 3 - Emniyet Müdürlüðü: 1 SALON : Atatürk HAKEMLER: Turgut Yýldýrým, Burak Karaca. DEVLET HASTANESÝ: Mehmet, Osman, Ahmet, Burhan, Hakan, Serhat, Musa, Emrah. EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ: Mehmet Uyanýk, Mesut, Erol, Hüseyin, Orhan, Taþkýn, Süleyman, Mehmet Özkesiciler, Osman, Hasan, Orhan. SETLER : 1. Set: 25-11, 3. Set: 25-22, 4. Set: (Devlet Hastanesi), 2. Set: (Emniyet Müüdürlüðü), Tokat Bilmarspor: 78 - Bartýn Ata Su: 27 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Sinan Ertekin, Ýbrahim Uzun. TOKAT BÝLMARSPOR: Gülümser, Hamide, Merve, Semanur, Beyzanur, Melike, Gizem, Ayda, Yasemin, Ayça, Ýremnur, Sýla. BARTIN ATA SU SPORLARI GENÇLÝKSPOR : Hazel, Burcu, Sinem, Aleyna, Elif Demir, Tuðçe, Þeyma, Yaðmur, Ýremnur, Elif Diken, Ekin, Nazife. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: (Tokat Bilmar). 2. Periyot: 14-2 (Tokat Bilmar). 3. Periyot: (Tokat Bilmar). 4. Periyot: 27-5 (Tokat Bilmar).

18 18 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Osmancýk çifte zafer peþinde U Osmancýk 16 Ortaokulu play-off kýz ve erkek heyecaný takýmlarý Türkiye finallerinde baþlýyor mücadele etmek için adým adým hedefe antrenörleri Barýþ Boyar yönetiminde ilerliyorlar 16 play-off unda ilk maçlar bu haf- sonu oynanacak. Grup maçlarý kýmlarý karþýlaþacak. Ýkinci maçta ise rum Belediyespor ile Gençlerbirliði ta- Uta sonunda ilk iki sýrayý alan dört takýmýn yarýn saat de 2 nolu sahada Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor takým- mücadele edeceði U 16 final grubunda ilk hafta maçlarýndan birisi bugün diðeri ise yarýn oynanacak. Çift devreli lig statüsünde oynanalarý puan mücadelesi verecekler. cak maçlar sonunda birinci olan takým Final Grubu ilk maçýnda bugün saat de Mimar Sinan sahasýnda Ço- Türkiye Þampiyonasý nda ilimizi temsil etmeye hak kazanacak. Ýskilip Belediyespor final grubu ilk maçýnda yarýn Çorumspor ile karþýlaþacak Okullu Küçükler Badminton grup birinciliðinde temsilcimiz Osmancýk Ortaokulu gruptan namaðlup çýktý, dün yapýlan çeyrek final grup ilk maçýndan da hem kýzlarda hemde erkeklerde kazanarak adým adým Türkiye finallerine koþuyor. limizde devam eden Okullu Küçükler Badminton Ýgrup birinciliðinde temsilcimiz Osmancýk Ortaokulu hem kýzlar hemde erkeklerde yoluna kayýpsýz devam ediyor. Osmancýk Ortaokulu Türkiye finallerine yükselme yolunda çifte zafere adým adým gidiyor. Önceki gün yapýlan grup maçlarýnda üç rakibinide zorlanmadan yenen Osmancýk Ortaokulu gruptan namaðlup olarak hem kýzlarda hemde erkeklerde çeyrek final gruplarýna yükseldi. Osmancýk Ortaokulu kýz takýmýnda Ceren Özdemir, Þeyda Kara, Ayþegül Dikici, Þura Kayar ve Fatmagül Sezer mücadele ederken erkeklerde ise Hilmican Þimþek, Berat Öztürk, Arda Þap ve Yalçýn Uzun bulunuyor. Çeyrek final de Osmancýk Ortaokulu B grubunda Tokat Bahçeþehir Koleji, Malatya 2. Hasan Varol Ýlköðretim ve Sivas Gürçayýr Ortaokulu ile yer aldý. Grubundaki ilk maçýnda Malatya þampiyonuna 3-2 yenilen Osmancýk Ortaokulu ikinci maçýnda Sivas ý 5-0 yendi. Dün akþam geç saatlerde Tokat ile karþýlaþan temsilcimiz bu maçý kazanmasý halinde grupta ikinci olarak yarý finale yükselecek. Osmancýk Ortaokulu erkekler A grubunda Samsun Bafra Atatürk Ortaokulu, Nevþehir Gülþehir Alparslan Ortaokulu ve Sivas Asým özden YBO okullarý ile birlikte yer aldý. Ýlk maçýnda Nevþehir i zorlanmadan 5-0 yenen Osmancýk Ortaokulu ikinci maçýnda da Samsun u yenerek gruptan çýkmayý büyük oranda garantiled. Dün akþam oynanan maçlar sonunda çeyrek final gruplarýnda ilk iki sýrayý alan okullar bu sabah çapraz olarak karþýlaþacaklar. Bu maçlarý kazanan iki okul direk olarak Türkiye Finallerine gitme hakkýný elde edecek. Kazanan iki okul birincilik ikincilik için karþýlaþýrken kaybeden iki okul ise Türkiye finallerine girecek üçüncü takýmý belirlemek için karþýlaþacaklar. limiz amatör futbo- bugün ve yarýn Ýlunda oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle: U 13 LÝGÝ: Os- 1. Küme final grubunda ikinci yarý baþlýyor Yarýn saat de Osmancýkgücüspor - Ulukavakspor Osmancýk ilçe sahasýnda, saat de Çimentospor ile Ýl Özel Ýdarespor ise 1 nolu sentetik çimde karþýlaþacaklar. 1. Amatör Küme Final Grubu nda ikinci yarý yarýn oynanacak iki maçla baþlýyor. Ýlk yarý maçlarý sonunda 7 puan ve averajla lider durumda bulunan Ulukavakspor ikinci yarýnýn ilk maçýnda yarýn Osmancýkgücüspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ligin ilk yarýsýndaki maçý farklý kazanan Ulukavakspor, Osmancýkgücüspor maçýný kazanarak hem rakibinin yarýþýn dýþýnda býrakmak hemde liderliðini devam ettirmek amacýnda. Osmancýkgücüspor ise ilk iki maçý kaybettikten sonra geçen hafta Özel Ýdarespor önünde aldýðý galibiyetin verdiði moralle Ulukavakspor maçýný kazanarak þampiyonluk iddiasýný azda olsa son iki haftaya taþýmak amacýnda. Osmancýk ilçe sahasýnda oynanacak maç saat de baþlayacak. Lider Ulukavakspor ile ayný puana sahip averajla ikinci sýrada bulunan Çimentospor ise ilk yarýda iki golle geçtiði Ýl Özel Ýdarespor ile karþýlaþacak. Final Grubunda ilk yarýda oynadýðý üç maçýda kaybeden Ýl Özel Ýdarespor bu maçta ilk puanlarý almak için çaba gösterecek. Çimentospor ise liderle puan eþitliðini sürdürmek için kazanmak amacýnda. Karþýlaþma yarýn saat de 1 nolu dýþ sahada baþlayacak. itit Üniversitesi Gü- takýmý serbest Hreþ güreþ Türkiye Þampiyonasý B kategorisinde þampiyon olarak A kategorisine yükselmeyi baþardý. 3-7 Nisan tarihleri arasýnda Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi nde yapýlan Türkiye Þampiyonasý nda 62 üniversiteden 440 sporcu katýldý. Þampiyonada Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner in kafile baþkanlýðýnda mücadele Amatör futbolda hakemler açýklandý Kahramanmaraþ ta takým halinde Türkiye Þampiyonluðu nu kazanan Hitit Üniversitesi güreþçi ve yöneticiler ödül töreni sonrasýnda þampiyonluk kupasý ile birlikte toplu halde görülüyor Hitit Üniversitesi nin ilk Türkiye Þampiyonluðu Hitit Üniversitesi güreþ takýmý Kahramanmaraþ a yapýlan Üniversiteler Türkiye Güreþ Þampiyonasýnda takým halinde þampiyon olarak A kategorisine yükseldi. Bu þampiyonluk Hitit Üniversitesi nin sportif anlamda kazandýðý ilk þampiyonluk oldu. mancýk Fener Gençlikspor - Gençlerbirliði: Soner Derviþoðlu. Osmancýkgücü - PTT Gençlikspor: Halil Sönmez. Osmancýk Belediyespor -Çorum Belediyespor: Furkan Alagöz. Ulukavakspor-Sungurluspor: Mehmet Zeki Sevim. Çorumspor - Mimar Sinan Gençlikspor: Enver Bolat. Alaca Belediyespor- Çimentospor: Tahsin Samet Avcý. U 16 PLAY-OFF: Çorum Belediyespor - Gençlerbirliði: Emrah Okan, Emre Alagöz, Berkant Arman. Çorumspor - Ýskilip Belediyespor: Emre Alagöz, Doðan Akbaþ, Dursun Uðral. 2. AMATÖR KÜ- ME U 19 LÝGÝ: Çorumspor - Ulukavakspor: Özkan Kaya, Emre Alagöz, Muharrem Beklevi. Ýskilipspor - Hitit Gençlikspor: Celal Bayraklý, Mehmet Ali Cýrýl, Onur Alagöz. Ýskilip Belediyespor - Osmancýk Belediyespor: Mehmet Ali Cýrýl, Celal Bayraklý, Tarýk Bozkurt. 2. AMATÖR KÜ- ME BÜYÜKLER: Düvenci Belediyespor- Ýskilipspor: Erdoðan Yandým, Ercan Davarcýoðlu, K. Berkay Damar. Çorumspor- Kargýgücüspor: Gökhan Yumlu, Ömür Soytemiz, Barýþ Karakuþ. Osmancýk Fener Gençlik - Oðuzlar Belediye: Hakan Kaya, Yüksel Basar, Yalçýn Kara. Uðurludað Belediyespor - Çorum Belediyespor: Özgür Demirci, Mehmet Zeki Sevim, Mehmet Tuðluk. Ortaköy Altýnbaþspor - HE Kültürspor: Ahmet Ecevit, Ý. Sefa Kandemirli, Abdullah Akkoyun. 1. AMATÖR KÜ- ME FÝNAL GRUBU: Ýl Özel Ýdarespor- Çimentospor: Mehmet Ali Cýrýl, Halil Sönmez, Ercan Davarcýoðlu. Osmancýkgücüspor - Ulukavakspor: Yüksel Basar, Hakan Kaya, Yalçýn Kara. eden güreþ takýmýnda antrenör olarakta Öðretim Görevlisi Aydoðan Soygüden serbest stilde 60 Kg da Ünal Ercik, 66 Kg da Faruk Kartal, 74 Kg Ramaçan Gargi, 84 Kg Doðukan Akgün, 96 Kg M. Akif Türman, 120 Kg Mustafa Cebeci, grekoromen stilde ise 60 Kg da Haþim Aktaþ, 74 Kg da Barýþ Gümüþ, 84 Kg da Fatih Okur ve 96 Kg da ise Ferhat Fidan mücadele etti. Müsabakalar sonunda Hitit Üniversitesi güreþ takýmý on sýklette topladýðý 46 puanla þampiyonluðu kazanarak birincilik kupasýnýn sahibi oldu. Çorum Hitit Üniversitesi nin ardýndan Adnan Menderes Üniversitesi ikinci, Bartýn Üniversitesi ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, kendilerine bu çalýþmalarýnda büyük destek veren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a çok teþekkür etti. Yamaner bu þampiyonlukla önümüzdeki yýl A kategorisinde mücadele etme hakký kazandýklarýný belirterek hedeflerinin önümüzdeki yýlda baþarýlarýný sürdürmek amacýnda olduklarýný söyledi. Hitit Üniversitesi Türkiye Þampiyonluðu kupasýný aldýktan sonra kürsüde görülüyor 2. Küme de ilk yarýda son hafta Ýki grupta yarýn merkezde iki, Osmancýk, Uðurludað ve Karahacip ilçe sahalarýnda oynanacak beþ maçla ilk yarý sona erecek. 2. Amatör Küme de ilk yarý yarýn oynanacak beþ maçla sona erecek. Ýlk yarýnýn son haftasýnda A grubu lideri Çorumspor ayný puanla üçüncü sýrada bulunan Kargýgücüspor ile Mimar Sinan sahasýnda saat da karþýlaþacak. Bu grubun diðer þampiyonluk adaylarýndan Osmancýk Fener Gençlikspor ise sahasýnda Oðuzlar Belediyespor ile Osmancýk ilçe sahasýnda saat de karþýlaþacaklar. B grubunda ise lider Ortaköy Altýnbaþspor ligde zirveden kopmak istemeyen He Kültürspor ile yarýn saat de Karahacip Sahasýnda puan mücadelesi verecek. Grupta ayný puanla ikinci sýrada bulunan Ýskilipspor ise Düvenci Belediyespor ile saat da Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak. Bu grubun diðer maçýnda ise þampiyonluk adaylarýndan Çorum Belediyespor Uðurludað ilçe sahasýnda saat da Uðurludað Belediyespor önünde galibiyet arayacak. Ligde ilk yarý bu maçlarla sona erecek. Osmancýkgücüspor final grubunda þampiyonluk umutlarýný son iki maça taþýmak için Ulukavakspor u yenmek istiyor Ýþitme Engelliler maçý ertelendi Ý þitme Engelliler 2. Lig 5. grupta þampiyonluk mücadelesi veren Çorum takýmýnýn yarýn Ereðli Ýþitme Engelliler maçý ertelendi. Ýþitme Engelliler Federasyonu 2. lig futbol maçlarýný ileri bir tarihe erteledi. Maçýn oynanacaðý tarih Federasyon tarafýndan daha sonra açýklanacak. U 15 futbolda yarý final grup protokolün ilgisi hayli yüksek oldu U 15 yarý final maçlarýna ilgi yüksek orum da dün baþlayan U 15 yarý final grup maçla- ilgi hayli yüksek oldu. Dört takýmýn mücadelerinden Bekir Gür, Futbol Federasyonu Samsun Bölge cisi Engin Ayan ile birlikte U 15 milli takým antrenör- Çrýna le ettiði yarý final grup maçlarýný izlemek üzere Futbol antrenörü Osman Üstünel de izlediler. Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, Bekir Gür ün u 15 milli takýmýna oyunca seçmek Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, için bu maçlarý takip ettiði belirtildi. ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsil-

19 CUMARTESÝ 6 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 8 NÝSAN Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2013 mali yýlý 8 aylýk MAyýs-Aralýk aylarý 1 adet þoförlü 1 adet panelvan tipi yolcu taþýma amaçlý araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý 8. kat AB blok Çorum Saat: 09:00 Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2013 yýlý 46 kalem ilaç ve serum malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 9 NÝSAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý kit karþýlýðý otomatik sývý bazlý sitoloji sistemi kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý malzemeleri alýmý iþi. Yer: Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 10 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TT 718 plakalý, 2012 model, Citroen marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 47 kalem ilaç ve serum alýmý iþi. Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþt. Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 11 NÝSAN Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý onarým iþi. Yer: Çepni MAh. Hýdýrlýk Cad. No: 63/1 Çorum Saat: 14:00 12 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Mecitözü ilçesi Kaymakamlýk bahçesi peyzaj düzenleme yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer ÞAHÝN Hacý oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:823) Çorum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý (KVC Yoðun Bakým Ünitesi) kit karþýlýðý kan gazlarý cihazý kullaným uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 15 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Çorum Belediyesi ne ait 5 adet otobüs hattýnýn 5 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 hat için): ,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 16 NÝSAN Orman Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü Çorum Çatak Tabiat Parký nda kapý giriþi ücret tahsili, 4 adet bungalov ev, 2 adet büfe, 1 adet misafirhane iþletilmesi ve ve genel saha temizliði yapým iþi ,00 Yer: Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü Valilik ek binasý kat 9 Saat: 14:00 Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez, Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçelerine baðlý 2. grup 14 köye beton parke taþý ile döþeme kaplamasý yapýlmasý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 179 Çorum Saat: 14:00 T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1212 ada no, 18 parsel no da Tepecik Mahallesinde tam hisseli 9 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 17 NÝSAN T.C. Çorum 4. Ýcra 06 DF 3061 plakalý, 2011 model Peugeot marka Partner Tepee Primium tipli, füme renginde aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:45 T.C. Çorum 4. Ýcra 19 AP067 plakalý, 2004 model Renault marka Kango Ezpress 1.5 DCÝ tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ankara yolu üzeri, Sima Otomotiv / Çorum Saat: 10:00-10:05 19 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu, ýzgara ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum Merkez-Alaca ve Sungurlu ilçelerine baðlý 13 köyde 4. grup parke taþý döþeme yapým iþi. Yer: Mimar Sinan MAh. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:00 T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 T.C. Çorum 3. Ýcra Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C Çoruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 22 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra 06 YHT 18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 24 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra 19 DN 446 plakalý, 2004 model, Volkswagen marka Sedan tipli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayarlý muhasebe programlarýný kullanmasýný bilen baybayan muhasebeci alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teknik Isý Mühendislik (Ç.HAK:811) Adres: Yeniyol Mah. Gazi 14. Sok. No: 7/A Tel: Çorum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 25 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Festival organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 30 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra 19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, ABlok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,37 Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. (Ç.HAK:821) 7.800,00 Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Eleman Aranýyor Firmamýzýn tasarým ofisinde çalýþtýrýlmak üzere Grafikerler alýnacaktýr. Ekip çalýþmasýna yatkýn, matbaa ve baský deneyimi olan. Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:805) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:798) (Ç.HAK:809) (Ç.HAK:807) (Ç.HAK:824) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, ön muhasebeden anlayan bay eleman alýnacaktýr. Özyýldýz Mühendislik ELEMANLAR ARANIYOR Tavuk çiftliðinde çalýþmak üzere geliþgidiþ yapabilecek bakýcýlar alýnacaktýr. Not: Servis aracýmýz mevcuttur. Maaþ+SGK+Yemek Kýlýçarslan Yumurta Adres: Ankara Yolu 14. Km. Mür. Tel: Aþcý Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere aþcý alýnacaktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D (Ç.HAK:820) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: (Ç.HAK:769) Sahibinden Satýlýk Dükkan 400 m2 arsasý olan, kullaným alaný 500 m2, bahçesi bulunan Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. köþe baþý, içi (Ç.HAK:689) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: Satýlýk Düðün Salonu (Ç.HAK:790) yapýlý bakýmlý dükkan satýlýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Demiral Elektrik San. ve Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:795) Orta Anadolu Tarým San. Ýç. A.Þ. Firmamýz fabrika montajlama biriminde çalýþtýrmak üzere Vasýflý kaynakçýlar ve teknik elemanlar aranmaktadýr Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr Adres: Organize San. Bölgesi 5. Cadde No:3 Çorum Tel : Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel:

20 CUMARTESÝ 6 NÝSAN 2013 Sürsün bu sevinç eçtiðimiz hafta so- sahasýnda aldýðý hýzla düþme hattýna yaksýnda seyircisiz olarak Çaðlar Mehmet Uludað On hafta galibiyete hasret kalan son iki haftada önce Mardinspor ardýndan da galibiyet alamayan ve Beylerbeyi 75. Yýl saha- ise Tamer Tekbað ve Gnu Kahramanmaraþ Belediyespor galibiyetiyle ligpor iki hafta önce Mar- bölgesi hakemlerinden cühakemi Gökmen Ar- ayný puana sahip Beylerbeyispor deplasmanýnda seyircisiz maçta puan laþan Çorum Belediyes- oynanacak maçý Ankara yapacak. Maçýn dördün- Kahramanmaraþ Belediyespor u yenerek rahatlayan Çorum Belediyespor yarýn de kalma yolunda büyük dinspor deplasmanýnda Sarperbarýþ Saka yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Aykut Gümülü. müücadelesi verecek. Mavi beyazlýlarda cezalý Emrah ve Eray ile sakat da, Maçýn gözlemcisi avantaj yakalayan Çorum Belediyespor yarýn galibiyetle moral bul- zorda olsa aldýðý 2-0 lýk Çorumspor un konuðu Kýrýkhan Ýstanbul da Beylerbeyispor önünde çýkýþýný ðimiz hafta sahasýnda muþ ardýndan da geçti- devam ettirmek amacýndayespor önünde son daki- Kahramanmaraþ Beledi- Sezonun ikinci yarýsýnda on hafta süreyle biyet ve üç puan almýþ ka golüyle 3-2 lik gali- ayný haftada Elazýð ýn Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Osman Ý. Ethem Ýmam Yiðitcan Volkan Oðuzhan Saraç. Oðuzhan Y H. Ýbrahim Haydar Kaan Ýbrahim Selen 3. Lig 3. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn Beylerbeyi - Çorum Bel:Sarperbarýþ Saka (Ankara) O. Renault-Erzurum BÞ:Özgür Aygün (Sakarya) Sancaktepe-Gümüþhane: Öner Fýrat (Malatya) Isparta Emre-Darýca: Deniz Osayer (Adana). Elazýð B-Diyarbakýr: H. Hüseyin Yýldýrým (Eskiþehir) Mardin- Arsinspor: Hilal Tuba Tosun Ayer (Ankara) K. Maraþ-Elazýð Bel: Ali Zaðlý (Muðla) Keçiörengücü-Maltepe: Ümit Öztürk (Denizli). Altýnordu-Yozgatspor: Bayram Baþkan (Ýstanbul) Ý skilip Belediyespor Kulüp Baþkaný Melih Alpsar, Geredespor provasýný yapan takýmýn antrenmanýný ziyaret etti futbolculara tatlý ikram etti ve güvenlerini dile getirdi. Alpsar antrenman sonunda yaptýðý konuþmada futbolcularýna güvendiðini, hayati önem taþýyan Geredespor karþýlaþmasýndan puanlarla ayrýlacaklarýna inandýðýný belirtti. Futbolcularýn çift kalede hýrslý olduklarý gözlenirken Kulüp Baþkaný Melih Alpsar da oyunculara tatlý ikramýnda bulundu. Alpsar son olarak, Her zaman yanýmýzda olan taraftarlarýmýza Ýskilip Belediyespor camiasý olarak teþekkürlerimizi sunuyoruz. Þunu iyi biliyoruz ki ligin en maðlup olmasýyla büyük rahatlama yaþamýþtý. Hafta baþýndan itibaren bu rahatlýðýn verdiði moralle çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyespor da Beylerbeyi maçýndan alýnacak puan yada puanlarla çýkýþý devam ettirmek. Maçýn seyircisiz oynanacak olmasý avantajýný iyi kullanmak amacýndaki Çorum Belediyespor da sarý kart cezalýsý Emrah ve Eray ile sakatlýðý bulunan Buðraçhan dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Ev sahibi Beylerbeyispor da ligde düþme hattýnda bulunmasý nedeniyle sahasýnda oynayacaðý maçý kazanmak istiyor. Haftaya ayný puanla 13. sýrada giren Çorum Belediyespor ile 14. sýrada bulunan Beylerbeyi arasýndaki maçý kazanan takým sýralamada oldukça yukarýlara çýkabilecek. Yarýn saat da Kýlýç: Yükseliþimiz sürecek Halit Kýlýç orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Ký- ligde son iki maçlarýný kazanarak baþlattýk- Çlýç larý çýkýþlarýný Beylerbeyispor önünde de kazanarak devam ettirmek amacýnda olduklarýný söyledi. Kýlýç, ligde kalan her maçlarýný final havasýnda oynayacaklarýný Elazýð ile aralarýndaki 9 puanlýk farkýn kendilerini rehavete sokmayacaðýný belirterek her maçýmýzý kazanarak yükseliþimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Hafta boyunca maça iyi hazýrlandýk, futbolcularýmýn morali gayet iyi. Sadece maçý kazanmak istiyoruz. Kahramanmaraþ Belediyespor u yenerek üç puaný almamýz takýmýmýzý ve camiamýzý oldukça rahatlatmýþ ve motivasyonumuzu arttýrmýþtýr. Takým olarak günü birlik düþünmeden, hedefe ulaþmak için kenetlenerek takýmýmýzý en iyi duruma getirmek amacýndayýz. Galibiyetle önümüzdeki maçlar için moral bulmak istiyoruz. Zor maç olacak ama maçtan galibiyetle ayrýlmak için yoðun þekilde hazýrlandýk Bundan sonra oynayacaðýmýz her maçý kazanmak ve her maçtan üç puan alýp yükseliþimizi sürdürmek istiyoruz. orumspor ligi 30. hafta maçýnda yarýn sahasýn- Kýrýkhanspor önünde puan Çda mücadelesi Çorumspor muhtemel onbiri Serkan O. Seçkin O. Bodur Metehan Abdussamed Gökhan Onur Ýskilip Belediyespor Baþkaný Melih Alpsar antrenmaný ziyaret etti ve tatlý ikramýnda bulundu Baþkan Alpsar tatlý ikram etti moral verdi iyi ikinci taraftar grubuna sahibiz. Bu olay bizleri yürekten onurlandýrýyor. Taraftarlarýmýza bu hafta her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz var. Geredespor la oynayacaðýmýz karþýlaþmada bütün taraftarlarýmýzý yanýmýzda görmek istiyoruz dedi. Ýskilip Belediyespor teknik sorumlusu Nihat Armutçu da kulüp baþkaný Melih Alpsar a ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Armutçu, Geredespor ile oynayacaðýmýz karþýlaþma bizim için hayati önem taþýyor. Çok zorlu bir karþýlaþma olacak. Bütün taraftarlarýmýzý bu hayati önem taþýyan karþýlaþmamýzda bize destek olmalarý için maça davet ediyoruz dedi. Çorumspor ligin 30. hafta maçýnda yarýn Kýrýkhanspor ile saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda karþýlaþacak. Farklý Karagümrük maðlubiyetinin ardýndan kýrmýzý siyahlý takým sahasýndaki bu maçý kazanarak moral bulmak amacýnda. Çorumspor da sakat ve cezalý futbolcu bulunmuyor. Yasin Tüzün Fatih Samet Bayrak Erol 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn Çorumspor-Kýrýkhan : Cihan Ataþ (Ýstanbul). Sandýklý-F. Karagümrük: Mehmet Efe (Bursa). Ank. Demir-Kayseri Þeker: Caner Ak (Adana). B. Van - Bergama B: Erkan Yurtsever (Ýstanbul) Beþikdüzü-Ýstanbul: Hüdaverdi Sabancý (Mersin) Tekirova- Orhangazi: Ali Þalk (Muðla). Kastamonu-Siirt: Aykut Çakmak (Ýstanbul), A. Üsküdar-Gölcük: Serdar Bahçývan (Antalya). Diyarbakýr BÞ-Pazar: Osman Kaya (Tekirdað) verecek. Ligde kalma umutlarýný bitiren ve formalite maçlarý oynayan Çorumspor, grupta playoff mücadelesi içindeki Kýrýkhanspor karþýsýnda puan almak amacýnda. Yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynanacak maçta Çorumspor da sakat ve cezalý futbolcu bulunmuyor. Geçtiðimiz hafta sonu Fatih Karagümrükspor deplasmanýnda farklý maðlup olarak büyük moral bozukluðu yaþayan kýrmýzý siyahlý takým evinde oynayacaðý maçta bunu telafi etmek amacýnda. Konuk Kýrýkhanspor ile grupta 43 puanla sekizinci sýrada bulunuyor. Grupta beþinci sýrada bulunan Tekirova Belediyespor un 44 puanda olmasý nedeniyle bir çok takým play-off için mücadele veriyor. Çorumspor maçýnda alacaðý üç puanla iddiasýný devam ettirmek amacýnda. Çorumspor ile Kýrýkhanspor arasýndaki maçý Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Cihan Ataþ yönetecek. Yardýmcýlýklarýnýda Ertan Baþdað ve Ümit Ambar yapacak. Maçýn dördüncü hakemi Tolga Ahmet Kalaycý. Gözlemci ise Mehmet Özkan. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor Çorumspor kaleci antrenörü Nurettin Kabalak Kýrýkhanspor açýsýndan önemli bir maç olduðunu cuma gününden Çorum a gelmelerininde bunu gösterdiðini belirterek Bizi rakibin durumu ilgilendirmiyor biz kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz dedi. orumspor kaleci an- Nurettin Ka- Çtrenörü balak, ligde hiç bir takýmýn durumunun kendilerini ilgilendirmediðini ilk yarýda 4-0 yenildikleri rakiplerinden rövanþý almak istediklerini söyledi. Kýrýkhanspor açýsýndan son derece önemli bir maç olduðunu belirten Nurettin Kabalak Ne kadar önem verdikleri cuma gününden Çorum a gelmelerinden belli. Ancak bizim rakibin durumunu düþündüðümüz yok biz, ligi toplayabildiðimiz en fazla puanla tamamlamak istiyoruz. Zor bir maç olacak çünki onlar kazanmak zorunda. Bizde çýkýp sahada elimizden gelen mücadelesi vererek kazanmak için çalýþacaðýz. Ligin son beþ maçýnda hedefimiz en fazla puanlarý alabilmek ve kadromuzdaki gençlerimizi türk futboluna kazandýrmak dedi. Nurettin Kabalak Ýskilip kendi göbeðini kendi kesmek istiyor Ýskilip Belediyespor yarýn saat da baþlayacak maçta Ýskilip Þehit Mikail Kaya sahasýnda Geredespor u konuk edecek. Temsilcimiz rakibi önünde üç puan alarak ligden direk düþmeme konusunda rahatlamak amacýnda. B ölgesel Amatör maðlup olmasý halinde sik nedeniyle kadroda cýnda olduklarýný söyledi. Kendi evlerinde Hakem Malatya dan olacaðýz dedi. Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyesha rahat girecek. olmasý halinde riske oynayacaklarý bu maç- son iki haftaya çok da- olacaðý ancak ihtiyaç Ýskilip Belediyespor un yarýn sahasýnda por yarýn bir anlamda edileceði öðrenildi. ta taraftarlarýnýn vereceði destekle üç puan Ýskilip Belediyespor da sakatlýðý devam Teknik Direktör dananýn kuyruðunun oynayacaðý Geredespor maçýný Malatya kopacaðý maçta Geredespor u konuk ede- eden Yunus Emre forma giyemeyecek. Geç- olarak kendi göbeklericelerinin olmadýðýný Nihat Armutçu, takým almaktan baþka düþün- bölgesel hakemlerinden Ahmet Çetin yönecek. Ýskilip Belediyespor bu maçý kazanmasý tiðimiz hafta sakat sakat oynayan Osman istediðini bu nedenle lipliler takýmlarýna sani kendilerinin kesmek belirten Armutçu Ýskitecek. Yardýmcýlýklarýný ise Elazýð dan Ser- halinde ligden direk Gýdýk ýn oynamasý zor Geredespor maçýný kazanarak son iki haftaya gereken mücadeleyi hip çýksýn bizde sahada düþmeden büyük oranda kurtulacak. görünüyor. Osman Boran ýn ise elindeki ke- çok rahat girmek ama- verip üç puanýn sahibi kan Yaþar Duman Ligin son dört haftasýnda aldýðý maðlubiyetlerle hýzla düþme hattýna yaklaþan Ýskilip Belediyespor son Ýskilip, Kýrýkkalespor u tutuyor! üç hafta öncesinde direk düþme hattýndaki Ekesmek istiyor diðer yandan da grupta Kýrýkkayespor u yener Yahþihanspor ise Zonguldak ta mað- vet, Ýskilip Belediyespor kendi göbeðini kendi Yani Kýrýkkalespor yarýn evinde Kozlu Beledilespor un kazanmasýný istiyor. Neden mi?. Çünki lup olursa ligin bitimine iki hafta kala Kýrýkkalespor Yahþihanspor ile arasýndaki puan farký ikilinde diðer Kýrýkkale takýmýnýn direk düþmesi anla- ikili averaj üstünlüðüde kendinde olduðu için otoma- BAL statüsü Kýrýkkalespor un ligi üstte bitirmesi ha- rakibi ile arasýndaki puan farkýný altýya çýkartacak ve ye düþtü. Yarýn Ýskilip de saat da Statü þöyle: Çorum gibi Kýrýkkale nin de Kýrýkkale nin ligde kalmasý demek Yahþihansmýna geliyor. tik olarak ligde kalacak. Geredespor u konuk BAL daki kontenjaný bir takým. Geçtiðimiz sezon Kýrýkkalespor profesyonel ligden düþtüðü için bir sezon lediyespor un ligde kalmayý garantilemesi demek. Ýspor un otomatikmen küme düþmesi buda Ýskilip Be- edecek olan Ýskilip Belediyespor bu maçý kakale nin iki takýmýndan hangisi ligi üstte bitirirse o yor ancak olasý bir olumsuz durumda diðer bir alter- bu ilin takým sayýsý iki oldu. Bu sezon sonunda Kýrýkkilip Belediyespor kendi göbeðini kendi kesmek istizanýp Yahþihanspor un baraj maçý oynayacak diðer takým ise direk olarak natif daha bulunuyor. Bu nedenle Ýskilip in gözü sahada kulaðýda Kýrýkkale ve Yahþihan dan gelecek ha- da Zonguldak Kömürspor amatöre düþecek. berde. deplasmanýnda

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Şerif Kocadon için mevlit

Şerif Kocadon için mevlit Şerif Kocadon için mevlit 85 yaşında aramızdan ayrılan Bekir Şerif Kocadon için evinde mevlit okundu. Bodrum eşrafından merhum Mehmet Kocadon un oğlu, Fatma Kocadon un eşi; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

Akademisyenlere çaðrý

Akademisyenlere çaðrý Çorum keþke bu Riya, inanç kalitesini düþüren bir hastalýk listede olmasaydý! Dinde samimiyet konusundan bahseden Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur: Türkiye genelinde uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı