1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý"

Transkript

1 Bilgisayarlý Çeviri Doðal dil iþlemenin en ilgi çekici alanlarýndan biri diller arasý çeviridir. Diller arasý çeviri denildiðinde, insanýn aklýna, farklý dillerde konuþan iki insanýn, arada çevirmen olmadan birbirini anlayabileceði çözümler gelmektedir. Daha açýk bir anlatýmla, bir Türk Türkçe konuþacak, karþýsýndaki Japon bu konuþmayý Japonca dinleyecektir. Japon'un konuþmasýný da Türk Türkçe olarak dinleyecektir. Ýnsanlarýn ve araþtýrmacýlarýn düþleri bu yönde olmakla beraber, günümüzdeki biliþim olanaklarý, bu kadar yetenekli çeviri dizgelerini saðlayamamaktadýr. Ancak, belli alanlarda çalýþan örnekler üretilmeye baþlanmýþtýr. Örneðin, askeri emirleri, hava raporlarýný çevirebilen dizgeler üretilmeye baþlanmýþtýr. Günümüzde, bilgisayar desteðiyle yapýlan çeviriler, en basit olandan en karmaþýk olana doðru sýralanabilir: Sözcük çevirisi, tümcecik çevirisi, tümce çevirisi. Gerçekleþtirilen, metinden metine çeviri dizgelerinin bazýlarý insan gözetimi gerektirirken bazýlarý yardýmý olmaksýzýn çeviri yapabilmektedir. Bir dilden diðer bir dile çeviri yapan kiþinin, iki dili iyi þekilde bilmesinin yetmeyeceði, çeviri yaptýðý metnin konusu hakkýnda da bilgi sahibi olmasý gerekir. Söz gelimi týp konusundaki bir kitabý çevirecek kiþinin týp konusunda uzman olmasýnýn gerekeceði açýktýr. Bilgisayar yardýmýyla yapýlan çevirilerde de benzer bir güçlüðün olacaðý kolayca söylenebilir.

2 2 - Bilgisayarlý Çeviri Dünyada konuþulan diller belli dil ailelerinin üyeleridir. Ayný dil ailesinin üyesi olan iki dil arasýnda çeviri yapmak, doðal olarak farklý iki dil ailesinin üyesi olan iki dil arasýnda çeviri yapmaya göre daha kolaydýr. Bilgisayarlý çeviri dizgeleri gerçekleþtirilirken kullanýlabilecek yöntemler, dillerin ayný dil ailesinden olup olmadýðýna göre deðiþmektedir. Bilgisayarlý çeviri amacýyla kullanýlan yöntemler, kural temelli ve istatistiksel temelli olmak üzere genel iki kümeye ayrýlabilir. Bu iki kuralýn birlikte kullanýldýðý örnekler de bulunmaktadýr. Kural temelli çeviri yöntemleri, yabancý dil eðitiminde izlenen yöntemlere benzer. Öncelik her iki dilin dilbilgisi kurallarýný bilgisayara öðretmektir. Buna ek olarak çeviri sözlüðü bilgisayara yüklenir. Ýstatistiksel temelli çeviri, çevirmenler tarafýndan yapýlmýþ olan çeviri metinler içinde, çevirisi yapýlmak istenen tümce ya da tümceciðe en yakýn olan karþýlýðý bulmaya dayanýr. Bilgisayar kullanarak yapýlan çevirilerin baþarýmlarýný karþýlaþtýrabilmek için, çeviri dizgesinden beklentilerin tanýmlanmýþ olmasý gerekir. Bir bilgisayarlý çeviri dizgesi aþaðýdaki özellikleri saðlamalýdýr: Ýnsan desteksiz : Çeviri dizgesi insan katký ve desteði olmadan çalýþabilmelidir. Kaliteli : Çeviri dizgesinin ürettiði sonuçlar aslýna uygun ve anlaþýlýr olmalýdýr. Konu baðýmsýz : Çeviri dizgesi her türlü konuyu içeren metinleri çevirebilmelidir. 1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý Dünyada 4000 dolayýnda dilin konuþulduðu bilinmektedir. Ancak bu dillerden bazýlarý yaygýn olarak ve çok kiþi tarafýndan konuþulurken bazýlarý çok dar alanda, binden az kiþi tarafýndan konuþulmaktadýr. UNESCO kaynaklarýna göre, diller þöyle sýralanmaktadýr: Konuþan sayýsýna göre Çince Hintçe Ýngilizce Ýspanyolca Rusça Arapça Turkçe Fransýzca Almanca English Yaygýnlýða göre Çince Ýspanyolca Arapça Türkçe Hintçe

3 1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý - 3 Þekil-11.1: Dünyada dillerin yaygýnlýk haritasý (Kaynak UNESCO) Yine ayný kaynak, diilerin Dünya üzerindeki yayýlýþýný Þekil-11.1'deki gibi vermektedir. Yeni bir dili öðrenmeye çalýþanlarýn ilk yaptýklarý sözcüklerin karþýlýðýný ezberlemektir. Ardýndan, öðrenmeye çalýþtýklarý dilde tümce kurabilmektir. Bazý dillerde sözcükler yalýn halde bulunmasýna karþýn bazýlarýnda sözcükler ekler alarak anlamlarýný deðiþtirmektedir. Tümce içinde, sözcüklerin niteliklerine göre diziliþi de dilden dile benzerlik ve farklýlýk göstermektedir. Bu açýklamalara baðlý olarak diller arasýndaki benzerlikler ve farklýlýklarýn aþaðýda sýralanan özellikler baðlamýnda incelenmesi gerektiði sonucuna varýlýr: Biçimbilimsel Sözdizimsel Dilimleme Anlatým biçimi Sözlüksel Olay ve tartýþma Yapýsal Konusal

4 4 - Bilgisayarlý Çeviri Biçimbilimsel Benzerlik ve Farklýlýklar Dünyada yaygýn olarak kullanýlan diller ana hatlarý ile þöyle kümelenmektedir: Yalýnlayan diller Bitiþken diller Bükümlü diller Kaynaþtýran diller Yalýnlayan dillerde sözcükler tek hecelidir ve sözcükler ek almazlar. Sözcükler tümce içinde vurguya baðlý olarak anlam kazanýrlar. Çince, Vietnamca, Himalaya dili bu küme içinde yer alýr. Bitiþken dillerde sözcüðün temeli kök sözcüktür. Kök sözcüðe yapým ekleri, kurallý biçimde eklenerek yeni sözcükler oluþturulur. Kök sözcüðe eklenebilecek eklerin sayýsýnda bir sýnýrlama yoktur. Bu nedenle, bir kök sözcükten çok sayýda sözcük üretilebilir. Bitiþken dil kümesi içinde, Türkçe Macarca, Fince, Moðolca, Japonca gibi diller yer almaktadýr. Hint-Avrupa ve Sami dilleri, bükümlü dil kümesine girmektedir. Bükümlü dillerde gövde sözcük ön ve son ek alarak yeni anlam kazanýr. Bir gövdeye eklenen ön ek ve son ek sayýsý genelde biri aþmaz. Dolayýsýyla ekler, gövde sözcüðe kýsýtlý katký saðlarlar. Kaynaþtýran dillerde, eylem tümcenin diðer öðeleri ile kaynaþmaktadýr. Dolayýsýyla eylem tümcenin tamamý olabilmektedir. Amerika yerlilerinin dilleri bu küme içinde sayýlmaktadýr. Yalýnlayan dillere en güzel örnek Vietnamcadýr. Bu dilde, sözcükler ek almazlar. Dolayýsýyla her sözcük tekil olarak yorumlanabilir. Yalýnlanmýþ bir dilde yazýlmýþ tümcenin karþýlýðý, bükümlü bir dilde kolayca gösterilebilir. Þekil-11.2'de Vietnemca dilinde yazýlmýþ bir tümcenin Ýngilizce karþýlýðý verilmiþtir. Khi toi den nha ban toi chung toi bat dau lam bai When I come house friend I çoðul I begin do lesson Þekil-11.2: Vietnamca dilince yazýlmýþ bir tümcenin Ýngilizce karþýlýðý Vietnamca yazýlmýþ olan bu tümcenin Türkçe karþýlýðý þöyledir: Arkadaþýmýn evine geldiðimde ders çalýþmaya baþladýk. Bitiþken diller ek açýsýndan en zengin dillerdir. Ek açýsýndan zengin olan kaynak dildeki bir sözcüðü, ek bakýmýndan fakir olan hedef dile çevirirken, tek bir sözcük karþýlýk getirilemez. Örneðin; Bitiþken bir dil olan Türkçede "göz" sözcüðünün alacaðý ekler ile türetilmiþ sözcüklerin Ýngilizcedeki karþýlýklarýndan bazýlarý Tablo-11.1'de verilmiþtir: Tablo-11.1'den de

5 1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý - 5 Tablo-11.1: Bitiþken bir dil olan Türkçe ile Bükümlü bir dil olan Ýngilizcenin biçimbilimsel açýdan karþýlaþtýrýlmasý Türkçe (tekil) Türkçe (çoðul) Ýngilizce (tekil) Göz Gözler Eye Gözlük Gözlükler Eyeglasses Gözlükçü Gözlükçüler Optician Gözlükçülük Gözlükçülükler Opticians Gözcü Gözcüler Watchman Gözcülük Gözcülükler ophthalmology Gözlem Gözlemler Observation Gözleme Gözlemeler Observing Gözlemci Gözlemciler observer Gözlemcilik Gözlemcilikler Observation Gözde Gözdeler favourite görüldüðü gibi, Türkçe sadece sondan eklemeli bir dildir. Osmanlýca diyebileceðimiz eski Türkçede ön eklerin de kullanýldýðý bilinmektedir. Örneðin "mevcut", "namevcut" gibi Sözdizimsel Benzerlikler ve Farklýlýklar Toplumsal geliþmeye koþut olarak geliþtiði düþünülen dillerin tümce yapýlarý birbirinden faklýdýr. Bu fark, doðal olarak farklý dil aileleri için daha açýktýr. Tümce yapýlarýndaki farklýlýk ve benzerlikleri göstermek üzere ayný tümcenin, Türkçe, Japonca, Fince, Macarca, Ýngilizce ve Fransýzca karþýlýklarý Þekil-11.3 ve Þekil-11.4'te kadar gösterilmiþtir. Þekil-11.3'e baktýðýmýzda þu yorumu yapabiliriz. Türkçe tümce yapýsýna en yakýn olan dil Japonca olarak görülmektedir. Ayný þekil bize, Fince ve Macarca'nýn tümce yapýlarýnýn birbirine benzediðini söylemektedir. Þekil-11.4'e baktýðýmýzda Ýngilizce bir tümcenin yapýsý Fransýzca tümcenin yapýsýyla bire bir aynýdýr. Tümce kuruluþlarýndaki benzerlik olan diller arasýndaki çeviri, doðal olarak, benzerliði az olan dillere oranla daha kolay olacaktýr. Altay dil ailesi içinde yer alan Türkçenin, zaman içinde deðiþikliklere uðramasý doðal karþýlanmalýdýr. Bugün Türkiye'de konuþulan Türkçe ile Asya'nýn orta kýsmýnda yaþayan Uygurlarýn konuþtuðu Türkçe çok farklý görülebilir. Özellikle sözcüklerin zaman içinde deðiþtikleri veya ayný sözcüklerin söyleniþ biçimlerinin epey farklý olduðu bilinmektedir.

6 6 - Bilgisayarlý Çeviri Japonca O kalemini tek silahý olarak görür Kereha pendakewo karenojuu tosite miru O kalemini tek silahý olarak görür Macarca FÝnce O ugy tekinti a tollat mint sajat fegyver O olarak görür kalemini gibi kendi silah Han pitaa kynaansa ainoana aseenaan O görür kalemini olarak tek silahý Þekil-11.3: Türkçe, Japonca, Macarca ve Fince tümce yapýlarý Ancak bu dillerin tümce yapýlarý birbirine çok yakýndýr. Yaklaþýk bin yýldýr birbirinden uzak yaþayan topluluklarýn dillerinde bu kadar deðiþikliklerin olmasý olaðan karþýlanmalýdýr. Türk dillerinin birbirine benzerlikleri coðrafi konumlarýna çok baðlýdýr. Öðneðin, Azerbaycan ve Ýranda yaþayan Azari Türkler ve Irakta yaþayan Türkmenlerin konuþtuðu dil Türkiye'de konuþulan Türkçeye çok yakýndýr. Bu yüzden farklý dil olarak nitelemek yerine farklý lehçe olarak nitelemek daha doðru olur. Türk dilleri ailesi içinde, Azeri, Uygur, Horasan, Tatar, Kazak, Özbek, Kýrgýz, Türkmen, Gökoðuz (Gagavuz) ve Kýrgýz dilleri bulunmaktadýr. Türkçeye yakýn olan diller içinde Moðolca, Korece ve Japonca sayýlabilir. Ýngilizce He regards his pen as his only arm O görür kalemini olarak tek silahý Fransýzca Il considere son crayon comme sa seul arme He regards his pen as his only arm O görür kalemini olarak tek silahý Þekil-11.4: Ýngilizce ve Fransýzca tümce yapýsý Tümce yapýlarý açýsýndan benzerlik ve farklýlýklar Þekil-11.5'teki gibi gösterilebilir: Tümce yapýsý birbirine benzer olan dillerde, bir tümcenin çevirisi yapýlýrken, sözcüklerin tümce içindeki sýrasý, büyük ölçüde ayný tutulabilir; kaynak dildeki sözcüðün yerine hedef dildeki karþýlýðý yerleþtirilir. Örneðin; ben kitap okuyorum tümcesini sýrasýyla Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca ve Ýtalya yazdýðýmýzda, sözünü ettiðimiz

7 1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý - 7 benzerliði kolayca görebiliriz. Þekil-11.6 Bu örneklere dikkatli bakýldýðýnda, bazý sözcüklerin birebir ayný veya benzer olduðu da söylenebilir. Örneðin, book-buch, livre-libro gibi. Ayný tümceyi Türkçe yazdýðýmýzda, sözcüklerin diziliþinin çok farklý olduðunu görürüz. Özne Tümleç Yüklem Bitiþken diller Özne Yüklem Tümleç Bükümlü diller Yüklem Özne Tümleç Arapça Þekil-11.5: Deðiþik dillerde tümce yapýsý Dilimleme Bazý dillerde yazýlmýþ metinlere baktýðýmýzda, her bir sözcüðü ve tümceyi kesin biçimde ayýrt edebiliriz. Buna karþýn bazý dillerde sözcükleri birbirinden ayýrt etmek çok zordur. Çin, Japon, Tayland dillerinde sözcüklerin nerede baþlayýp nerede bittiðini anlamak, dolayýsýyla sözcükleri ayýrt etmek zordur. Bazý dillerde, tümceler çok uzun kurulmaktadýr. Bir tümcenin beþ on satýr tuttuðu, bir paragraf kadar uzun olduðu görülmektedir. Arap metinleri bu özelliktedir. Benzer duruma, XIX. yüzyýl Osmanlý metinlerinde de rastlanmaktadýr. O devirde uzun tümce kurmak bir hüner olarak görülmüþtür. Uzun tümcelerin taþýdýðý anlamý ortaya çýkarmak için, önce tümceyi dilimlemek ve her bir dilimi ayrý çevirmek gerekir. Benzer durum sözcükler için de geçerlidir. Bitiþik sözcükleri önce sözcük dilimlerine ayýrmak ve dilimlenmiþ sözcüklerin hedef çeviri dilindeki karþýlýklarýný bulmak gerekir. Hint-Avrupa dillerinde ana ve yadýmcý tümce kesin hatlarla ayrýlabilmesine karþýn, Türkçede böyle dilimlemenin yapýlacaðý yeri bulmak kolay deðildir. Aþaðýdaki tümceler bu durumu açýklayacak niteliktedir. "Kitabý okuyan adam babamdýr." I am reading a book Je lis un Ich livre lese ein Buch Estoy leyendo un libro Sto leggendo un libro Þekil-11.6: Ayný tümcenin, Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca ve Ýtalyanca'daki karþýlýklarý

8 8 - Bilgisayarlý Çeviri "The man who is reading the book is my father." Ýngilizce tümce þöyle iki parçaya ayýrýlabilir: "The man... is my father." "The man is reading the book." Ayný anlamdaki Türkçe tümceye baktýðýmýzda, dilimlemenin bu kadar kesin yapýlamayacaðý görülmektedir. "Kitabý okuyan adam babamdýr." "... adam babamdýr." "Kitabý okuyan adam..." Anlatým Biçimi Ýnsanlar, istek niyet ve amaçlarýný karþýsýndakine anlatabilmek için konuþur veya yazar. Karþýmýzdakine, isteðimizi tam, eksiksiz ve kesin biçimde aktarmak için seçtiðimiz sözcüklerin anlaþýlýr ve kurduðumuz tümcelerin düzgün ve anlaþýlýr olmasý beklenir. Bazý dillerde tümce yapýsý ve seçilen sözcükler, yukarýda açýkladýðýmýz düþünceye uygun düþerken bazý dillerde dolaylý anlatým yeðlenir. Türkçe, Ýngilizce gibi dillerde, sözcükler ve tümce kuruluþu, istek, niyet ve amacý doðrudan ve açýk biçimde karþý tarafa iletecek biçimde gerçekleþtirilir. Buna karþýn Çince ve Japoncada üstü kapalý, yanýþtýrmaya dayalý anlatým yöntemi yeðlenir. Çeviri sýrasýnda, sözcüklerin ve tümcelerin gerçek anlamlarýný çýkarmak önemlidir. Dolayýsýyla, çevirisi yapýlan dilin anlatým biçimini bilmek önemlidir Sözlüksel Benzerlikler ve Farklýlýklar Kaynak dildeki bir sözcüðün karþýlýðýný diðer bir dilde her zaman bulamayabiliriz. Ayný duygu ve istek farklý dillerde farklý biçimde anlatýlabilir. Sözlüksel benzerlik ve faklýlýklar aþaðýda sýralanan bakýþ açýlarýndan ortaya konacaktýr: Eksiklik Birebir karþýlýk Tek karþýlýk olmamasý Nitelik deðiþmesi Cinsiyetli sözcükler Anlamsal zenginlikler

9 1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý - 9 Eksiklik Toplumlarýn ilgi alanlarý kültürel özellikleri dillerinin söz varlýðýnýn oluþmasýnda etkindir. Çiftçi bir toplumda, çiftçilikle ilgili terimlerin zenginleþmesi doðaldýr. Denizcilik ile ilgili olan bir toplumda, denizcilik terimlerinin sayýsý, denizi olmayan bir toplumun dilindekine oranla çok olacaktýr. Bu tür özellikler, kaynak dildeki bir sözcüðün, çeviri yapýlacak hedef dilde karþýlýðýnýn bulunamayabileceði sonucunu doðurur. Türkçede akrabalýk terimleri oldukça zengin sayýlabilir. Örneðin, amca, dayý, hala, teyze, yeðen, eniþte, görümce, elti, yenge, bacanak, vb. Ýngilizce ve Fransýzcada, örnek olarak verdiðimiz sözcüklerin karþýlýðýný bulamayýz. Bu dillerde hala ile teyze ve dayý ile amca için kullanýlan sözcük aynýdýr. Eniþte ve bacanak sözcüklerinin karþýlýðý ise yoktur. Çevirinin yapýlacaðý hedef dilde, kaynak dildeki sözcüðün karþýlýðý yok ise, bu sözcük birçok sözcük ya da bir tümce ile anlatýlmaya çalýþýlýr. Birebir Karþýlýk Kaynak ve hedef dilde, ayný anlamý veren sözcükler olabilir. Ancak, bir dilde tek sözcükle anlatýlan bir taným diðer dilde iki hatta üç sözcük kümesiyle anlatýlýyor olabilir. Karpuz (Tr) - Water melon (Ýng) Baþ parmak (Tr) - Thumb (Ýng) Tek Karþýlýk Olmamasý Bir dilde bir sözcüðün deðiþik anlamlarda kullanýlmasýna kaþýn, diðer bir dilde her deðiþik anlam için bir sözcük olabilir. Söz gelimi Türkçede ayak sözcüðü, insan ayaðý, hayvan ayaðý, masa ayaðý, yarýþ ayaðý anlamlarýnda kullanýlmaktadýr. Kavram belirsizliðine neden olacaðý düþünülse bile, kullanýldýðý yere göre anlamý belirlidir. Örneðin, "ayaðým aðrýyor" dediðimizde, insan ayaðýný; "yedinci ayaðý Nilüfer kazandý" dediðimizde at yarýþýnýnýn sonucu hakkýnda konuþtuðumuz kolayca anlaþýlýr. Türkçede farklý anlamlarda kullanýlan ayak sözcüðü için Fransýzcada deðiþik karþýlýklar bulunmaktadýr. Örneðin, jambe (insan ayaðý), patte (hayvan ayaðý) pied (masa ayaðý), etape (yarýþ ayaðý).

10 10 - Bilgisayarlý Çeviri Nitelik Deðiþmesi Sözcüklerin kullanýþ biçimleri dilden dile deðiþebilmektedir. Br dilde eylem ile anlatýlan bir durum bir baþka dilde isim ya da sýfat ile anlatýlmaktadýr. Örneðin; Açým (sýfat) (Tr) - I am hungry (sýfat) (Ýng) - Ho fame (ad) (Ýta) (I have hunger) Aç olma hali Türkçe ve Ýngilizcede eylem ile anlatýlýrken Ýtalyancada isim ile anlatýlmaktadýr. Cinsiyetli Sözcükler Almanca, Fransýzca, Arapça gibi dillerde adlar cinsiyet bilgisini de içermektedir. Ýngilizcede sadece üçüncü tekil þahýs zamiri cinsiyet bilgisi içerir. Türkçe sözcüklerde (Arapçadan alýnmýþ rahip, rahibe gibi sözcükler hariç) cinsiyet bilgisi yoktur. Çeviri yapýlacak hedef dil Türkçe gibi cinsiyet bilgisi içermiyor ise, sözcüðün ya da zamirin baþýna cinsiyet bilgisinin eklenmesi gerekir. Örneðin Katibe (Arb) She is going - Bayan yazman - O (bayan) gidiyor Anlamsal Zenginlikler Türkçede abla, abi, kardeþ sözcükleri, kiþinin kardeþinin cinsiyeti ve yaþý hakkýnda bilgi içerirken bunlarýn karþýlýklarý Ýngilizcede bulunmaz. Türkçede el baþ parmaðý ve ayak baþ parmaðý olarak tanýmladýðýmýz parmaklar için Ýngilizcede iki ayrý sözcük bulunmaktadýr Eylem Ýþlevindeki Farklýlýklar Anlatým biçimi, özellikle eylemlerin neden olduðu olaylar açýsýndan deðerlendirdiðimizde dilleri iki sýnýfa ayýrabiliriz: Yönü Belirli Eylemler Bazý eylemler, eylemin yönünü açýkça belirler. Dolayýsýyla, ayrýca yön belirtmeye gerek yoktur. Örneðin; Türkçede "ödemek" eylemi borç olarak alýnmýþ ya da kabul edilmiþ bir görevin yerine getirilmesi; karþýlýðýnýn verilmesi anlamýný taþýr. Dolayýsýyla, "insan aldýðý borcu öder". Bazýlarýný söylediði gibi "geri borç ödemesi" gibi anlatýmlara gerek yoktur ayrýca yanlýþtýr. Benzer biçimde "inmek", eylemi, bu eylemin aþaðýya doðru yapýldýðý, "týrmanmak" eylemi, bu eylemin yukarý doðru yapýldý bilgisini içermektedir.

11 11.3 Bilgisayarla Çeviri Yöntemleri - 11 Yön Eki Gerektiren Eylemler Bazý eylemler, eyleme yön belirleyen bir ek eklenir. Ýngilizcede bu tür eylemlerin sayýsý çok sayýlacak kadar fazladýr. Bu tür eylemler bir yön belirtici ile birlikte kullanýlmalarý gerekir. Örneðin "I will pay back" (borcumu ödeyeceðim), "I jump down" (atladým) gibi Bilgisayarla Çeviri Yöntemleri Bir dilde yazýlmýþ olan bir metni ya da konuþmayý, diðer dilde yazýlý bir metne ya da konuþmaya çevirme iþleminde bilgisayar kullanýlýyor ise bu eyleme "Bilgisayarla Çeviri- BÇ" adý verilmektedir. Bu tanýmdan da anlaþýlacaðý gibi, diller arasý çeviri eyleminde bilgisayar desteðinden yaralanýlmasý, en genel baðlamda BÇ olarak deðerlendirilmektedir. Bilgisayarla gerçekletirilecek çeviriler þu özelliklere sahip olmalýdýr: Çeviriler insan desteði ve katkýsý olmadan gerçekleþebilmelidir. Hedef dildeki çeviri doðru anlaþýlabilecek nitelikte olmalýdýr. Çeviri yazýlýmý, çeviri iþlemini konudan baðýmsýz yapabilmelidir. Bilgisayarlý çeviri sürecinde kullanýlan; Kural tabanlý Ýstatistiksel ve Örnek tabanlý yöntemler aþaðýda açýklanmýþtýr: Kural Tabanlý Çeviri Yöntemleri Kural tabanlý çeviri yöntemlerinde, kaynak tümcesinin çeþitli bilgi seviyelerinde gösterimlerini oluþturduktan sonra bu bilgi seviyesinde aktarým yapýlmasýný öngören bir dizi yöntem kullanýr. Bu yöntemleri görselleþtirmek için Vauquois Üçgeni yaygýn olarak kullanýlýr, Þekil Doðrudan Aktarým En temel çeviri türü, kaynak dildeki sözcüklerinin karþýlýklarýnýn bulunarak hedef dile çevrilmesidir. Ancak bu basit yöntemde bile birçok sorunla karþýlaþýlmaktadýr. Bunlarýn en önemlisi çevrilecek sözcüðün birebir karþýlýðýnýn bulunmadýðý durumlardýr. Bu sorunlara sözlüksel belirsizlik denilmektedir. Önceki kýsýmda bu konu ayrýntýlý biçimde açýklanmýþtýr. Her ne kadar doðrudan aktarým yönteminde tümce üzerinde çözümleme yapýlmasý gerekmese de birçok uygulamada biçimbilimsel çözümleme de yapýlmaktadýr.

12 12 - Bilgisayarlý Çeviri Baðlamsal Çözümleme Dilden baðýmsýz Anlamsal Yapý Bilgi tabanlý aktarým Baðlamsal Üretim Anlamsal Yapý Anlamsal Aktarým Anlamsal Yapý Anlamsal Çözümleme Anlamsal Üretim Sözdizimsel Yapý Sözdizimsel Aktarým Sözdizimsel Yapý Sözdizimsel Çözümleme Sözdizimsel Üretim Sözcükler Doðrudan aktarým Sözcükler Biçimbilimsel Çözümleme Kaynak dilde metin Biçimbilimsel Üretim Hedef dilde metin Þekil-11.7:: Bilgi tabanlý yöntemlerin sýnýflandýrýlmasý-vauqouis Üçgeni Sözdizimsel Gösterimin Aktarýmý Bilgisayarlý çeviri yöntemleri arasýnda diðer bir yöntem de sözdizimsel temelde çeviri yapmaktýr. Buna göre kaynak dildeki sözcük öncelikle sözdizimsel olarak ayrýþtýrýlýr ve elde edilen aðaç yapýsý, hedef dilde ayný anlamý taþýyan aðaç yapýsýna çevrilmeye çalýþýlýr, Þekil Kaynak dilde sezgisel aðaç Aktarým Hedef dilde sezgisel aðaç Ayrýþtýrma Oluþturma Kaynak dilde tümce Hedef dilde tümce Þekil-11.8: Sözdizimsel gösterimin aktarýmý

13 11.3 Bilgisayarla Çeviri Yöntemleri - 13 Sözdizimsel yapýnýn aktarýlmasýndan sonraki süreç ise sözcüklerin aktarýlmasýdýr. Týpký doðrudan aktarým yönteminde olduðu gibi bu aþamada da her iki dilde sözcükleri içeren bir aktarým sözlüðü kullanýlýr. Bazý sistemlerde, bu aþamada ortaya çýkan sözcüksel belirsizliklerin giderilmesi için kaynak tümce çözümlemeleri sýrasýnda anlamsal belirsizlik giderici yöntemler uygulanmaktadýr Anlamsal Gösterimin Aktarýmý Anlamsal çeviri, önce kaynak dildeki tümcenin sözdizimsel ayrýþtýrmasý yapýldýktan sonra ayrýþtýrýlan yapýlara anlamsal görevlerin yüklenmesi ve aktarýmýn bu görevlere göre yapýlmasý temeline dayanmaktadýr. Yöntem, sözdizimsel çeviride karþýlaþýlan yapý uyuþmazlýklarýnýn bazýlarý çözebilmektedir Dilden Baðýmsýz Anlamsal Gösterimin Aktarýmý Bilgisayarlý dil çevirisi yöntemlerinin sonuncusu ise interlingua adý verilen ve tümcenin taþýdýðý anlamý, dilden baðýmsýz bir yapýda ifade eden yapýlarý kullanýlmasýdýr. Bu yöntemin temel dayanak noktasý, farklý dillerde, anlamlarýn ifade edilme biçimlerinden baðýmsýz bir anlam temsilidir. Örnek olarak aþaðýdaki tümcenin gösterimi Þekil-11.9 da verilmiþtir: Mehmet, bu güzel çöreði yemedi. Olay yemek Etmen Mehmet Kip geçmiº Olumluluk olumsuz çörek Tema Ýþaret bu Özellikler tatlý Þekil-11.9 :Dilden baðýmsýz anlamsal gösterim Bu yöntemin en yararlý yönü, ikiden fazla dil arasýnda çeviri yapýlacaðý zaman (1N) ortaya çýkmaktadýr. Diðer yöntemlerde bu tür bir iþlem, toplam N 2 çeviri yapýlmasý anlamýna gelir. Halbuki kaynak tümcenin dilden baðýmsýz anlamsal gösterimi elde edildikten sonra, bu gösterime iliþkin tümcenin N adet dil için üretilmesi yeterlidir. Bu tür çeviri yöntemi, Avrupa Birliði gibi birçok dilin kullanýldýðý ortamlar için kullanýþlý olmaktadýr. Ancak interlingua adý verilen bu yapýnýn kullanýlmasý durumunda, doðal dil ile ifade edilen anlamý, baþka bir biçimde sunacak olan bilgi temsil diline çevirmedeki güçlük gibi sorunlara

14 14 - Bilgisayarlý Çeviri neden olmaktadýr. Her dilin, belirttiði özellikler farklýlýk göstermektedir. Örneðin Türkçede 3. tekil þahýslar için cinsiyet bilgisi yokken Ýngilizcede bulunmaktadýr. Benzer þekilde Türkçede amca ve dayý ayrý sözcüklerle ifade edilirken Ýngilizcede her ikisi de uncle sözcüðü ile belirtilir. Anlamsal gösterimin dilden baðýmsýz olabilmesi için her dilde farklý ifade edilen kavramlarý içermek için de bir yol bulunmasý gerekmektedir. Bu farklýlýklardan dolayý dilden baðýmsýz bir gösterimin tam olarak nasýl saðlanabileceði konusunda halen büyük eksiklikler bulunmaktadýr Ýstatistiksel Yöntemler Bilgi tabanlý bilgisayarlý çeviri yöntemlerinin ana konusu, kaynak dildeki tümcelerin hangi bilgi seviyesinde (sözcük, sözdizimsel yapý, anlamsal yapý gibi) iþlem göreceðini belirlemek ve seçilen gösterimin hedef dile nasýl aktarýlacaðýnýn yollarýný araþtýrmak üzerine yoðunlaþýr. Ýstatistik tabanlý yöntemler ise tamamen sonuç odaklý çalýþýr ve aktarma iþleminin nasýl yapýlmasý gerektiðinden çok nasýl sonuçlanmasý gerektiði üzerinde dururlar. Ýstatistiksel çeviri yöntemi kavramý 1950 li yýllarda ortaya atýlmýþ olsa da gerçek anlamdaki çalýþmalar 1990 lý yýllarda baþlamýþtýr Elektronik ortama aktarýlmýþ, koþut çevirilerden oluþan metinlerin sayýsýnýn giderek artmasý ve bilgisayarlarýn yeteneklerinin hýzla artmasý, kural tabanlý aktarým için kural karmaþasýnda zorlanan araþtýrmacýlarýn, istatistiksel çeviri yöntemlerine doðru hýzlý bir kaymaya neden olmuþtur. Ýstatistiksel yöntemlerin çalýþma mantýðý, çeviri iþlemini, Shannon un Gürültü Kanal Modeli (Noisy Channel Model) uyarýnca bozulmuþ bir iþareti düzeltme olarak deðerlendirmektedir. Bu yaklaþýma göre hedef dildeki tümce H, iletim kanalýndan geçerken kanaldaki gürültü nedeniyle deðiþmiþ ve çýkýþta kaynak dildeki tümce K oluþmuþtur. Yöntemin ilkesi, iletim kanalýnýn çýkýþ ucunda gözlenen kaynak dildeki tümce K dan yola çýkarak, gönderilen asýl metine yani hedef dildeki tümceye ulaþmaktýr. Bunu saðlamak üzere aþaðýdaki denklemin çözümünün bulunmasý yeterli olacaktýr: H argmax P( H K) (11.1) HHedef Dil Denklem (11.1) deki olasýlýk deðerini Bayes kuralýna göre tekrar yazarsak: P( K H ) P( H ) H argmax HHedef Dil P( K) (11.2) Bu denklemde P(K) olasýlýðý bütün H tümceleri için sabit olduðundan argmax iþleci için sonucu deðiþtirmez. Bu durumda denklem (11.2) yi aþaðýdaki gibi yazabiliriz: H argmax P ( K H ) P ( H ) HHedef Dil Çeviri modeli Dil mo deli (11.3)

15 11.3 Bilgisayarla Çeviri Yöntemleri - 15 P(H) Giriþ H Ýletme (Üretme) P(K H) Gürültülü iletiþim kanalý Çýkýþ K En olasý tümce H Argmax Dil modeli P(H) X Aktarým modeli P(K H) Kaynak Tümce Çözme Þekil-11.10: Gürültü Kanal Modeli uyarýnca çeviri iþlemi Bu denklemde iki bileþen göze çarpmaktadýr. Bunlardan P(K H), çeviri modeli olarak adlandýrýlýr ve hedef dildeki H tümcesinin, kaynak dildeki K tümcesinin çevirisi olma olasýlýðýný belirtir. Ýkinci bileþen ise H tümcesinin, hedef dildeki olasýlýðýný belirtir. Bu iki olasýlýk deðerinin çarpýmýný en çoklayan H tümcesi sonuç olarak üretilir. Denklem (11.3) ün sezgisel açýdan yorumu ise, kaynak dildeki K tümcesinin en yakýn çevirisi olma (çeviri modeli bileþeni) ve ayný zamanda da hedef dil için akýcý ve geçerli bir tümce olma (dil modeli bileþeni) koþullarýný birlikte saðlayan en olasý H tümcesinin bulunmasýdýr. Sonuç olarak istatistiksel yöntemlerle bilgisayarlý çeviri yapabilmek için aþaðýdaki üç bileþenin elde edilmesi gereklidir: P(H) nin hesaplanabilmesi için hedef dil için bir Ýstatistiksel Dil Modeli (ÝDM) P(K H) nin hesaplanabilmesi için bir çeviri modeli Bütün bu olasýlýk deðerlerini kullanarak verilen bir K tümcesi için en olasý H tümcesini üretebilen bir çözücü Gerekli dil modelleri sadece hedef dil için üretilmek zorunda olduðundan bu dil modellerinin oluþturulmasý çeviri modelinin üretilmesine göre daha kolaydýr. Çeviri modelinin oluþturulmasý için, kaynak tümcedeki sözcük yada sözcük öbeklerinin, hedef dilde hangi sözcük ya da sözcük öbeklerinin karþýlýðý olduðu (ürettiði) bilgisi gereklidir. Bu bilgileri içeren çok sayýda tümce üzerinde çeþitli tekniklerle gerçeklenen hesaplamalar sonucunda çeviri modeli hesaplanmaktadýr. Bu amaçla, birbirlerinin çevirisi olan, hedef ve kaynak dildeki büyük miktarda (genellikle milyonlarca tümceden oluþan) metinler önce tümce

16 16 - Bilgisayarlý Çeviri bazýnda daha sonra da sözcük/sözcük öbeði bazýnda paralelleþtirilir. Bu iþlemlere tümce hizalama, sözcük hizalama, sözcük öbeði hizalama adý verilir. Ýstatistiksel çevirinin son bileþeni ise çözücüdür. En olasý çeviri olan H tümcesinin nasýl bulunacaðý matematiksel olarak bilinse de, hedef dildeki olasý bütün tümceleri üreterek bunlardan denklem (11.3) e göre en olasý H tümcesini belirlemek pratik olarak olanaksýzdýr. Bu amaçla demetli arama gibi daha verimli arama yöntemleri kullanýlabilir Örnek Tabanlý Yöntemler Örnek tabanlý yöntemler, her iki dilde karþýlýklý tümceler içeren tümcelerden oluþan bir derlemi kullanarak örnekseme yoluyla çeviri ilkesini kullanýr. Çalýþma ilkesinden dolayý örneksemeyle çeviri olarak da isimlendirilir. Yöntemin çeviri üzerindeki temel varsayýmlarý þunlardýr: Ýnsanlar basit tümceleri derinlemesine dilbilgisi kurallarýyla çevirmezler. Aksine, insanlarýn çeviri yaparken ilk adýmlarý, kaynak tümceyi belirli alt öbeklere parçalamaktýr. Daha sonra bu öbekleri hedef dile çevirir ve son adýmda da bu öbekleri uygun biçimde birleþtirerek daha uzun sonuç tümcesini üretir. Öbeklerin çevrilmesinde ise daha önceden akýlda kalan örneklere örnekseme yapýlýr. Örneðin aþaðýdaki iki çeviriyi ele alalým: A man eats vegetables Hito wa yasai o taberu Acid eats metal San wa kinzoku o okasu Bu iki örnek tümceye benzetilerek aþaðýdaki girdi tümcesi çevrilmek istensin: He eats potatoes Kuþkusuz çeviri iþlemi için bir aktarým sözlüðü gereklidir. Ama buradaki asýl sorun Ýngilizce eat eylemi için olasý iki Japonca karþýlýktan (taberu ve okasu) hangisinin kullanýlacaðýna karar vermektir. Yöntem, doðru karar vererek taberu eylemini seçer çünkü tümcenin diðer öðeleri he ve potatoes sözcükleri, örneklerden man ve vegetables sözcüklerine, acid ve metal sözcüklerinden anlamsal olarak daha yakýndýr. Benzer mantýkla aþaðýdaki giriþ tümcesi için de okasu eylemi seçilir: Sulfric acid eats iron. Sözcüklerin anlamsal olarak birbirlerine yakýnlýk ve uzaklýklarý, bir sözlük ve kavramlar dizini kullanýlarak bulunur. Kavramlar dizini, sözcüklerin eþ/zýt anlamlýlarýný, alt/üst kavramlarýný, parça/bütün iliþkinlerini de içeren geniþ kapsamlý bir sözlük olarak deðerlendirilebilir.

17 11.4 Çeviri Kalitesinin Deðerlendirilmesi - 17 Eðitim derlemindeki tümceler çoklukla birbirinden sadece tek sözcük farklý olacak þekilde seçilir. Bu sayede yöntemin tümcelerin alt parçalarýný daha kolay öðrenmesi saðlanýr. How much is that red umbrella? «Ano akai kasa wa ikura desu ka? How much is that small camera? «Ano chiisai kamera wa ikura desu ka? Bu örneklerden aþaðýdaki bilgiler çýkartýlýr: How much is that X? Ano X wa ikura desu ka? red umbrella akai kasa small camera chiisai kamera Öðrenilen bu bilgiler daha sonraki çevirilerde kullanýlmak üzere saklanýr. Son geliþmelerle, bu kurallarýn saklanmadan çalýþma anýnda çýkartýlarak kullanýlmasý yoluna gidilmiþtir. Bu yöntem yayýnlandýktan sonra Türkçe dahil birçok dilde çalýþmalar yapýlmýþtýr Çeviri Kalitesinin Deðerlendirilmesi Geliþtirilen bilgisayarlý çeviri yöntemlerinin ve yöntemler üzerinde yapýlan deðiþikliklerinin sonuçlarýnýn incelenmesi için üretilen sonuçlarýn, yani çevirilerin doðruluðu ve baþarýsý ölçülmelidir. Çeviri kalitesinin ölçülmesi için en basit yol, sistem çýktýlarýnýn insanlar tarafýndan çeþitli yönlerden (üretilen tümcenin akýcýlýðý, kaynak tümcedeki anlamýn aktarýlmasýndaki doðruluk gibi) derecelendirmesidir. Üretilen çýktýlarý insanlar kullanacaðý için en uygun deðerlendirme yöntemi aslýnda bu olmasýna karþýn, hem maliyet açýsýndan çok pahalý hem de hýz açýsýndan oldukça yavaþtýr. Ayrýca aktarým sistemlerinin sürekli geliþtirildiði ve her yapýlan deðiþikliðin etkilerini görmek için böyle bir deðerlendirmeye gereksinim duyulduðu göz önüne alýnýrsa bu yöntemin yapýlabilirliði oldukça azalmaktadýr. Bazý deðerlendirme sistemleri ise baþarým ölçütü olarak, sistem tarafýndan üretilen çevirinin bir çevirmen tarafýndan düzeltilmesi sürecinin karmaþýklýðýný ölçme esasýna dayanmaktadýr. Bu tür yöntemlerin çýkýþ fikri, bilgisayarlý çeviri sistemlerinin çýktýlarýnýn genel olarak insan emeði ile düzeltilerek kullanýldýðýný dolayýsý ile sistemin baþarýsýnýn, çevirmenin harcadýðý çaba ile ölçülebileceði görüþüdür. Bu tür ölçme yöntemleri, çevirmenin harcadýðý çabayý, aday çeviri üzerinde tüm düzeltmeleri yapmak için, tuþ takýmýnda kaç defa tuþa basýldýðý ya da çevirmen tarafýndan düzeltilen son sürümü ile aday arasýndaki en kýsa deðiþim uzaklýðý (minimum edit distance) deðeri ile orantýlý olarak hesaplar. Deðerlendirmede izlenebilecek bir baþka yol da otomatik yöntemlerle deðerlendirme yapmaktýr.

18 18 - Bilgisayarlý Çeviri BLEU/NIST BLEU yöntemi, IBM tarafýndan 2002 yýlýnda geliþtirilmiþtir. Deðerlendirme mantýðý, sistem çýktýsý aday tümcelerin, çevirmenler tarafýndan elle çevrilmiþ k adet referans çeviri ile olan benzerliðinin ölçülmesine dayanýr. Benzerliðin ölçülmesi ise, sistem çýktýsýndaki sözcüklerin (1-gram) ve sözcük dizilerinin (2,3,4, -gram), referans çevirilerdeki sözcük ve sözcük dizileri ile eþleþtirilmesiyle yapýlýr. Uygulamada dörtten uzun sözcük dizilerinin eþleþtirilmesinin gereksiz olduðu görülmüþtür. Çevirinin doðasý gereði bir tümcenin, ayný anlamý taþýyan birden fazla çevirisi olabilir. Sözcük ve ifade seçimlerindeki bu serbestlik derecesi, deðerlendirme aþamasýnda birden fazla referans çeviri kullanýlarak çözülmeye çalýþýlmýþtýr. Her n-gram mertebesi için, C derlemi içindeki her S aday tümcesi için hesaplanan deðiþtirilmiþ keskinlik deðeri p n þu þekilde bulunur: P n A ngram SeC det ngram S eþleþen ( ) Adet( ngram) SeC ngram S (11.4) Bu denklemde, çeviri aday tümcesinde yer alan ngram (yani sözcük yada sözcük dizisi), referans çevirilerde birden fazla defa geçse de bir eþleþme olarak sayýlýr. BLEU yöntemi aðýrlýklý olarak keskinlik (precision) ölçütüne dayanmaktadýr. Birden fazla referans çeviri kullanýlabildiði için anma deðerini hesaplamak zordur. Bu nedenle, referans çevirilerden çok daha kýsa bir aday çevirinin, yüksek keskinlik deðeri sayesinde yüksek BLEU puanlarý almasýný engellemek amacýyla bir kýsalýk cezasý tanýmlanmýþtýr: 1 eð er c r BP (11.5) 1 r e / eð er c r Bu denklemde c derlemdeki aday çevirilerin tamamýnýn toplam uzunluðunu, r ise etkin (effective) referans uzunluðunu göstermektedir. Etkin referans uzunluðu, referans tümceler derlemi içerisinde, kendi aday tümcesinin uzunluðuna en yakýn olan referanslarýn uzunluklarý toplamýdýr. Bu tanýmlamalardan sonra BLEU puaný aþaðýdaki gibi hesaplanýr: BLUE BPexp( w log P ) N n1 n n (11.6) BLEU deðeri temel olarak eþleþen n-gram oranlarýnýn geometrik ortalamasýnýn bulunmasýyla hesaplanýr ve 0 ile 1 aralýðýndadýr. BLEU puanýn 1 olmasý, aday çevirilerin, referanslardan en az 1 tanesi ile birebir ayný olduðunu göstermektedir. Yapýlan çalýþmada, bir deneme kümesindeki tümcelerin çevirilerinin BLEU puanlarý ile seçilen hakemlerin çevirilere verdikleri puanlar karþýlaþtýrýlmýþ ve BLEU puanlarý ile bu kiþilerin deðerlendirmeleri arasýnda ilinti olduðu gösterilmiþtir.

19 11.4 Çeviri Kalitesinin Deðerlendirilmesi - 19 NIST yaklaþýmý da temel olarak BLEU ile ayný deðerlendirme adýmlarýný izlemesine karþýn n-gram eþleþmelerinin geometrik ortalamasý yerine aritmetik ortalamasýný kullanýr ve hesaplanan p n deðerlerini n-gramlarýn sýklýklarý ile iliþkilendirilir (daha az sýklýða sahip eþleþme daha önemlidir). Son yýllarda yapýlan çalýþmalar sonucunda BLEU deðerlendirme sisteminin bazý olumsuz yanlarý ortaya çýkartýlmýþtýr. Örneðin yüksek BLEU puanlarýnýn, her zaman çevirilerin daha kaliteli olduðunun bir göstergesi olmadýðý, tersine BLEU puanlarýnda artýþ elde edilerek üretilen çevirilerin kalitesinin yükseltilemeyebileceði ortaya çýkartýlmýþtýr. Ancak BLEU yönteminin otomatik olmasý ve insan emeði gerektiren deðerlendirmelere oranla çok daha ucuz ve hýzlý olmasý gibi nedenlerden dolayý günümüzde BLEU yöntemi yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Anýlan nedenlerden ötürü BLEU yönteminin farklý (en azýndan istatistiksel - kural tabanlý gibi farklý aktarým yaklaþýmlarý kullanan) sistemlerin baþarýlarýnýn karþýlaþtýrýlmasýnda kullanýlmamasý gerektiði, BLEUnun daha çok tek bir sistem üzerinde yapýlan ardýþýk deðiþikliklerin etkilerini deðerlendirmede kullanýlmasýnýn uygun olacaðý görüþü aðýrlýk kazanmýþtýr F Deðeri F-deðeri, bilgi getiriminde kullanýlan keskinlik ve anma deðerlerinin harmonik ortalamasý olarak tanýmlanabilir. Bu yöntem, aday tümce ile referans tümce arasýnda, daha uzun sözcük dizisi eþleþmelerini kayýracak biçimde en uzun eþleþmeyi bulmak üzerine yoðunlaþýr. Bu eþleþmenin bulunmasýndan sonra keskinlik ve anma deðerleri, bulunan bu en uzun eþleþme EUE sözcük sayýsý ile, sýrasýyla aday A ve referans R tümcelerindeki sözcük sayýlarýna bölünerek bulunur: EUE( A, R) Keskinlik ( A R) (11.7) A EUE( A, R) Anma( A R) (11.8) R Meteor Meteor ölçütü, F-ölçütü nü birkaç yönden deðiþtirerek kullanmaktadýr. Meteor deðerlendirme sisteminde bazý dilbilimsel süreçler deðerlendirme aþamasýna dahil edilerek doðrudan sözcük eþleþmeleri yerine sözcük köklerinin de eþleþmesine olanak tanýnmýþtýr. Ayrýca Meteor yönteminde, anma deðeri üzerinde aðýrlaþtýrma yapan bir harmonik ortalama kullanýlýr : F ort 10PR R 9P (11.9)

20 20 - Bilgisayarlý Çeviri Keskinlik ve anma deðerlerinin sözcük eþleþmesine (1-gram) baðlý olmasýndan dolayý daha uzun eþleþmeler deðerlendirmeye alýnmamaktadýr. Yöntem, bu açýðý kapatmak amacýyla bir ceza katsayýsý içermektedir. Bu katsayý hesaplanmadan önce, aday ve referans tümcede birbirlerinin karþýlýðý olan sözcük gruplarý (chunks) oluþturulur. Bu sözcük gruplarýný oluþturulmasýnda tek kýsýt, hem aday hem de referans tümcede birbirlerinin karþýlýðý olan sözcüklerin sýralarýnýn grup içinde de ayný kalmasýdýr. Örneðin daha sonra beraber eve gittiler aday çevirisi ile daha sonra hep beraber eve gittiler referans çevirisinde iki grup oluþur : (1) daha sonra (2) beraber eve gittiler. Bu gruplamadan sonra ceza katsayýsý ve sonuç puaný aþaðýda formüllere göre hesaplanýr: gruplar Ceza 0, 5 eþleþensözcükler 3 (11.10) METEOR F ( 1 Ceza) (11.11) ort Meteor yönteminin en önemli olumsuz yönü, birden fazla referans çeviri olduðunda ortaya çýkmaktadýr. Her referans çeviri için bir puan hesaplanarak en yüksek puan çýktý olarak kullanýlýr. Oysa bazý durumlarda çevirinin bir bölümü (örneðin özneyi oluþturan ad öbeði) referanslardan bir tanesinin bir bölümü ile eþleþirken, çevirinin baþka bir bölümü (örneðin eylem öbeði) baþka bir referans ile eþleþebilir. Yöntemin bir baþka bir olumsuz tarafý ise puanlamada kullanýlan katsayýlarýn deðerlerinin belirlenmesidir. Geçerli katsayýlar deneme-yanýlma yöntemi ile bulunduðundan en uygun katsayýlar olup olmadýðý þüphelidir Akraba ve Bitiþken Diller Arasýnda Çeviri Akraba diller arasýndaki yapýsal benzerlikler yardýmý ile, bu diller arasýnda bilgisayarlý çevirinin gerçekleþtirilmesi, farklý dil aileleri arasýnda çeviri yapmaktan, en azýndan sezgisel olarak, daha kolay görünmektedir. Tamamen farklý dil ailelerinde sýnýflandýrýlan diller arasýnda çeviri yapmanýn zorluðu. A. C. Tantuð tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmada akraba diller arasýnda bilgisayarlý metin çevirisi için istatistiksel ve bilgi tabanlý yöntemlerin beraber kullanýldýðý karma modeller önerilmiþtir. Önerilen bu karma modeller sayesinde hem istastiksel yöntemlerin en maliyetli yönü olan hizalanmýþ eðitim kümesi gereksinimi ortadan kaldýrýlmýþ olmakta hem de yüksek baþarýlar elde eden istatiksel yöntemlerin sunduðu getirilerden faydanýlmýþ olunmaktadýr. Geliþtirilen modeller, temelde bitiþken yapýdaki akraba diller için tasarlanmýþtýr. Çalýþma kapsamýnda önerilen modeller Türk dil ailesindeki dillerin birbirine çevrilmesi amacýyla incelenmiþ, seçilen bir dil çifti için uygulama gerçeklenerek modellerin baþarýmý ortaya konulmuþtur. Ancak geliþtirilen modeller Türk dillerine özgü olmayýp, dilden baðýmsýz düþünülmüþ, akraba ve bitiþken olan tüm dil çiftleri için kullanýlabilir niteliktedir. Modellerin çýkýþ noktasý (11.12) baðýntýsýyla verilmiþtir. Bu denklem aþaðýdaki tekrar verilmiþtir :

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

EPÝSTEMOLOJÝK AÇIDAN SEÇÝMBÝLÝM (PSEPHOLOGY)

EPÝSTEMOLOJÝK AÇIDAN SEÇÝMBÝLÝM (PSEPHOLOGY) EPÝSTEMOLOJÝK AÇIDAN SEÇÝMBÝLÝM (PSEPHOLOGY) VE PROBLEMATÝÐÝNE ELEÞTÝREL YAKLAÞIMLAR La psephologie en tenant compte de l'épistémologie et les approches critiques relatives à sa problématique Emine YAVAÞGEL

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Bilimsel Yayýn Etiði

Bilimsel Yayýn Etiði Bilimsel Yayýn Etiði N. Yasemin OÐUZ* ÖZET Bilimsel çalýþma/araþtýrma yayýn aþamasý tamamlanmadýkça bitmiþ sayýlamaz. "Ýyi" bir bilimsel çalýþma ancak bilim çevrelerine uygun bir biçimde duyurulduðunda

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz.

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz. AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 6 BÜLTEN MAYIS 2007 5.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. ÖZEL HABER Altý Sayý, 5.000 Üye 6 aydýr büyük

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu

tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu tib Tüm Ýktisatçýlar Birliði Yayýnlarý no: 13 Türkiye de kadýnýn sosyo-ekonomik durumu 1 Birinci Baský: 1975 TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI NO : 13 Eriþ Yayýnlarý tarafýndan düzenlenmiþtir. Þubat 2006

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli,

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli, Sunuþ Sevgili ÝDOL okurlarý, Sisli bir Ankara gününde perdeyi araladýðýmýzda dýþarýnýn hiç te iç açýcý olmayan görünümüyle karþýlaþýyoruz. Bir türlü düþmeyen enflasyon, batan bankalar, inip çýkan borsa,

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17

PARK Dört yaðýz delikanlýdan oluþan Park ile keyifli bir söyleþi... 17 Kayýt Sistemi Yenilendi Yenilenen yazýlým ve donanýmla kayýt hýzý artýrýldý ERASMUS Avrupa Birliði Socrates/Erasmus baþvurularý baþladý. 10 3 Güneþe Kanatlandýk ÝTÜ Güneþ Arabasý Ekibi, Tübitak tarafýndan

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı