YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH 2 1 Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Balıkesir 2 Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Balıkesir ÖZET: Bu çalışma, YÖK-Dünya Bankası ortak etkinliği olan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Necatibey Eğitim Fakültesi nde yürütülen yeniden yapılanma sürecinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Fizik Eğitimi ABD Fizik Öğretmenliği programı fizik öğretmeni adaylarının Fen Fakültesi nde 3.5 yıl alan bilgisi derslerini tamamladıktan sonra katıldıkları 1.5 yıl süreli programın başlangıcında genel fizik (mekanik, elektrik, manyetizma ve geometrik optik) konularına ve temel işlem becerilerine ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Öğrencilere iki bölümden oluşan bir test uygulanmıştır. Testin birinci bölümünde fizik öğretmen adaylarının bilmesi gereken temel işlem davranışları ile ilgili kısa cevaplı 3 adet soru yer almaktadır. Testin ikinci bölümünde ise genel fizik ile ilgili temel kavramları yorumlayabilme becerisi ni ölçmek amacıyla 15 adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Test 2 kişilik bir gruba uygulanmış olup elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının yetiştirilmesine ilişkin öneriler sunulmuştur. 1. GİRİŞ 2 li yılları yaşadığımız şu günlerde öğretmen adaylarının yetiştirilmesi her zamankinden çok daha ayrı bir öneme sahiptir. Bugünün öğretmen adayları yarının öğretmenleri olarak düşünüldüğünde, gerek öğretmenlik bilgi ve becerisine sahip, gerekse yeterli alan bilgisi ile en iyi şekilde donatılmış olarak yetiştirilmeleri her alanda yeni çağı yakalamayı kolaylaştıracaktır. Bu önem üzerine öğretmen yetiştirme sisteminde yer alan bir takım aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 1996 yılı başında Eğitim Fakülteleri ndeki öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi çalışmalarını başlatmış ve buna bağlı olarak da fakültelerdeki lisans ve lisansüstü düzeylerde yürütülen programlarda bir takım değişiklikler yapılmıştır (Yüksek Öğretim Kurulu, 199). Yeniden yapılanma olarak adlandırılan bu düzenleme, öğretim yılından bu yana Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi nde de uygulanmaya başlamıştır. Bu araştırma; Necatibey Eğitim Fakültesi nde yürütülen yeniden yapılanma sürecinde, fizik öğretmen adaylarının Fen Fakültesi nde 3.5 yıl alan bilgisi derslerini tamamladıktan sonra katıldıkları 1.5 yıl süreli programın başlangıcında genel fizik (mekanik, elektrik, manyetizma ve geometrik optik) konularına ve temel işlem becerilerine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmalar öğrencilerin nitel durumları yorumlamaları ile nicel problem çözme becerileri arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Maloney, 199; McDermott, 199). Bu araştırma, öğretim süreci boyunca daha çok nicel problemlerle karşı karşıya kalan öğretmen adaylarının nitel soruları yorumlayabilme becerilerini ve bir fizik öğretmeninin bilmesi gereken temel bilgi (birimler, hata hesabı, anlamlı rakamlar, vb) düzeylerini ortaya koymak bakımından önemlidir. 2. YÖNTEM Araştırma, tarama modelinde olup var olan bir durumu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada fizik öğretmen adaylarının genel fizik konularına ve temel işlem becerilerine ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla iki bölümden oluşan 5 soruluk bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde fizik öğretmen adaylarının bilmesi gereken temel işlem davranışları (dört işlem, birimler, hata hesabı, vb) ile ilgili 3 kısa yanıtlı soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise 15 adet, genel fizik bilgilerinin yorumlanmasına dayalı, açık uçlu soru bulunmaktadır. Bu sorular mekanik, elektrik, manyetizma ve geometrik optik gibi lise fizik müfredatının temel konularına ilişkindir. Şekil 2.1 deki kavram haritası nda bu soruların konulara göre dağılımı gösterilmiştir. Her kavramın yanındaki soru numarası, o kavrama ait bilginin hangi sorularla ölçüldüğünü göstermektedir. Anketteki sorular, araştırmacılarca önceki yıllarda çeşitli amaçlar (laboratuvar ve ders quizleri, vb) için kullanılarak sürekli geliştirildiğinden ayrıca bir pilot çalışma yapılmasına gerek duyulmamıştır. Anket Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Fizik Öğretmenliği programında öğrenim gören 2 kişilik bir gruba, 3.5 yıllık alan bilgisi derslerini Fen Fakültesi nde tamamladıktan hemen sonra uygulanmıştır.

2 37 Şekil 2.1 Ankette yer alan soruların ilgili konulara göre dağılımı Anketlerin analizi sırasında her soru tek tek ele alınarak hizmet ettiği amaca göre kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca açık uçlu soruların analizinde öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtlar incelenirken sahip oldukları kavram yanılgıları da ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 3. BULGULAR 3.1 Temel İşlem Davranışları ile İlgili Bulgular Anketin bu bölümünde yer alan 3 adet kısa yanıtlı soru ile, öğrencilerin SI yazım kurallarını, bayağı kesir yazımı ve işlemlerini, işlem önceliğini, ondalık sayılarla işlemi, herhangi bir ölçümden elde edilen sayıların toplanmasını, anlamlı rakamları ve yuvarlama yapmayı, birimleri yazmayı ve çevirmeyi, mutlak hata ve bağıl hatanın nasıl hesaplandığını bilip bilmediklerini ölçmek amaçlanmıştır. Öğrencilerin bu bölümde verdikleri yanıtlara bakıldığında genel olarak ara işlemler yapmadan sonuca gittikleri, eşitlikleri alt alta değil yan yana yazdıkları görülmüştür. Öğrencilerin %21 i üç ondalıklı sayının toplanmasını ve % 96 sı da üç ölçüm sayısının toplanmasını yanlış yapmışlardır. Farklı birimlerde (m, kg) verilmesine rağmen öğrencilerin % 71 i bu sayıları toplamışlardır. 1 km/h yi, sadece % 12 si doğru olarak m/s ye çevirebilmişlerdir. kg/m 3 ve g/cm 3 ile ilgili bir çevirme işlemini doğru yapabilen öğrenci olmazken, 27 C yi sadece % 6 oranında öğrenci K ye doğru olarak dönüştürebilmişlerdir. Ayrıca öğrencilerde görülen hatalardan bir diğeri birimlerin açılımlarını hatalı yazmaları ya da gerektiği halde hiç yazmamalarıdır. Örneğin; öğrencilerin % 5 ü mililitre ifadesini mlt şeklinde yazmışlardır. Milimetre bölmeli bir cetvelin mutlak hatası hiçbir öğrenci tarafından yazılamazken, bağıl hata ile ilgili verilen bir durum öğrencilerin % i tarafından yapılabilmiştir. Bu bölümden elde edilen veriler fizik öğretmen adaylarının temel bir takım bilgiler düzeyinde oldukça eksik olduklarını göstermektedir. 3.2 Genel Fizik Kavramları ile İlgili Bulgular Testin bu bölümünde yer alan 15 adet açık uçlu soru mekanik, elektrik, geometrik optik ve manyetizma konularında yer alan temel kavramları içermektedir. Aşağıda bu dört konu ile ilgili analiz sonuçları ayrı başlıklar halinde verilmiştir Mekanik Konusuyla İlgili Analiz Sonuçları Bu konuyla ilgili olarak 6 adet açık uçlu soru, Şekil 2.1 de verilen kavram haritasında da görüldüğü gibi iş enerji prensibi, itme - momentum, basınç, hareket (sabit hızlı ve bağıl hareket) dinamik konularıyla ilgili olarak öğrencilerin yorum yapabilme becerilerini ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Tablo de mekanik konusuna ilişkin öğrencilerin verdiği yanıtların bir özeti gösterilmiştir.

3 Tablo Mekanik Konusuna İlişkin Öğrenci Yanıtlarının Yüzdeleri 31.S 32.S.S 3.S 35.S 36.S A. Bilimsel Olarak Kabul Edilebilir Yanıt 1. Tam Doğru Sadece bileşke kuvvet ve hız değişimi sıfır olmalıdır. Ortamın sürtünmeli olup olmaması göz önüne alınarak bileşke kuvvetin sıfır olmasıdır. Birim zamanda alınan yol sabit olmalıdır. Deniz seviyesindeki hava basıncını göz önüne alır binanın temelinde ve çatısındaki ölçümlerle oranlarız. Topun yörüngesi iki boyutlu olarak düşünülüyor fakat bağıl hız açıklanamıyor.... Sabit hız için sabit bir kuvvet olmalıdır. Cisim elektrik alana konarak sabit hızlı hareketi sağlanır. Barometrenin ne işe yaradığı bilinmiyor. Topun hareketi bir boyutlu hareket olarak düşünülüyor. Topun hareketi bir boyutlu hareket olarak düşünülüyor ve bağıl hız bilinmiyor. Sürtünme kuvvetinin harekete etkisi bilinmiyor. Tepki kuvvetini cismin konumu nasıl olursa olsun her zaman düşey doğrultuda düşünülüyor. Kuvvetin bileşenleri bulunamıyor. İvmeli hareket sabit hızlı hareket ile karıştırılıyor. Cismin hareket denklemleri yazılamıyor. Yörüngeye bağlı olarak açıklama yapılıyor. Yerdeğiştirme ile alınan yol kavramları karıştırılıyor. Fiziksel anlamda iş kavramı ifade edilemiyor. Çamurun son hızı göz önüne alınmıyor C. Yanıtsız 21 Tablo den de görüldüğü gibi öğrencilerin basınç ve momentum değişimi ile ilgili sorular dışında diğer sorulara verdikleri tam doğru yanıtların oranı % 5 nin altındadır. Bu öğrencilerden sadece % ünün bir cismin sabit hızlı hareketi ni tam ve doğru olarak açıklayabildiği, % sinin barometre nin ne amaçla kullanıldığını bilmediği, bağıl hareket konusu ile ilgili soruya hiçbir öğrencinin tam yanıt veremediği, % inin ivmeli hareket i sabit hızlı hareket ile karıştırdığı veya bir cismin hareket denklemleri ni oluşturamadığını, % inin fiziksel anlamda iş kavramını ifade edemediği görülmüştür. Mekanik konularıyla ilgili en temel durumları içeren bu tür sorulara tam doğru yanıt veren fizik öğretmeni adaylarının azlığı oldukça düşündürücüdür Elektrik ve Manyetizma Konularıyla İlgili Analiz Sonuçları Bu konularla ilgili olarak 6 adet açık uçlu soru, Şekil 2.1 de verilen kavram haritasında yer alan indüksiyon akımı, manyetik alan, mıknatıslık, elektrik alan, elektrik akımı, potansiyel farkı konularını içermektedir. Tablo de bu konulara ilişkin öğrenci yanıtlarının yüzdeleri verilmiştir. Elektrik ve manyetizma konularına ilişkin altı soruya verilen yanıtların dağılımından da görüldüğü gibi 3. ve. sorular dışında öğrencilerin tam doğru yanıt yüzdeleri oldukça düşüktür. Öğrencilerin % 29 unun düzgün manyetik alanın oluşumu nu, % ünün ise düzgün elektrik alanın oluşumu nu açıklayamadıkları, % 5 inin bir elektrik devresinde sığacın nasıl çalıştığı nı bilmedikleri, % 3 inin elektrik ve manyetik alanı birbiri ile karıştırdıkları öğrencilerin mekanik sorularına göre daha da az bir oranla doğru yanıtı bulduklarının en somut göstergesidir. Sonuçlar

4 öğrencilerin mekanik konularına göre daha soyut kavramların yer aldığı elektrik ve manyetizma konularında daha fazla yanılgıya düştüklerini göstermektedir. Tablo Elektrik ve Manyetizma Konularına İlişkin Öğrenci Yanıtlarının Yüzdeleri 37.S 3.S 39.S.S 1.S 2.S A. Bilimsel Olarak Kabul Edilebilir Yanıt a b 1. Tam Doğru Limonun bir pil yani batarya görevi göreceği bilinmiyor. Düzgün elektrik alanın oluşumu açıklanıyor fakat düzgün manyetik alanın oluşumu açıklanamıyor. Düzgün manyetik alanın oluşumu açıklanıyor fakat düzgün elektrik alanın oluşumu açıklanamıyor. Sığacın levhaları arasındaki yalıtkan hesaba katılmıyor. Devrede sığacın nasıl çalıştığı bilinmiyor. Bataryaların akım kaynağı olmadığı düşünülüyor. Basit bir elektrik devresinde akımın lambalar tarafından harcanacağı düşünülüyor. Batarya olmadan devreden akım geçirilemeyeceği düşünülüyor. Her iki durumun da açıklaması yapılamıyor. Elektrik alan ve manyetik alan birbiri ile karıştırılıyor C. Yanıtsız Geometrik Optik Konusuyla İlgili Analiz Sonuçları Bu konuyla ilgili olarak 3 adet açık uçlu soru, Şekil 2.1 de verilen kavram haritasında bulunan yansıma kanunları, aynalar ve özellikleri ve ışığın kırılması konularıyla ilgilidir. Tablo de bu konuya ilişkin öğrencilerin verdiği yanıtların bir özeti görülmektedir. Tablo Geometrik Optik Konusuna İlişkin Öğrenci Yanıtlarının Yüzdeleri 3.S.S 5.S A. Bilimsel Olarak Kabul Edilebilir Yanıt 1. Tam Doğru Görüntünün soldan sağa çevrilmesinin açıklanıyor ama baş aşağı çevirmenin nasıl olacağı açıklanamıyor. Çukur ayna kullanarak sadece baş aşağı çevirmenin nasıl yapılacağı açıklanıyor. Kırılma indisi havadan farklı olan ortamdakileri görünmez adam görebilecektir. Düz aynanın görüş alanı ile ilgili bir açıklama yapılmıyor. Ayna kullanılarak sağa ve sola çevirmenin yapılamayacağı söyleniyor. Kırılma indisi kavramının ne anlama geldiği bilinmiyor. 2 C. Yanıtsız Burada vurgulanması gereken en önemli nokta geometrik optik konularıyla ilgili sorulara verilen tam doğru yanıtların diğer konulardan daha az bir yüzdeye sahip olmasıdır. Öğrenciler aynaların görüş alanı ile ilgili bir soru olan 3. soruya % 25 oranında doğru yanıt verirken :% 2 si görüş alanı ile ilgili bir açıklama yapamamış ve % oranında öğrenci de hiç yanıt vermemiştir.. ve 5. sorularda da tam yanıtların oranı % 29 olarak bulunmuştur ki bu oldukça düşük bir yüzdedir. Ayrıca öğrencilerden % ü kırılma indisi kavramının ne anlama geldiğini bilmemektedir

5 . SONUÇ ve ÖNERİLER Araştırmadan elde edilen bulgular fizik öğretmen adaylarının genel fizik bilgilerinin yanında temel işlemsel süreçler bakımından da pek çok eksikliklerinin olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin matematiksel işlemler ile ilgili yaptıkları hatalarla birlikte, birimler ve dönüşüm çarpanları hakkında ve hata hesaplarıyla ilgili olarak birtakım yanlış ve eksik bilgilere sahip oldukları görülmüştür. Özellikle deneysel veriler ve hata hesaplarıyla ilgili olarak yapılan hata oranlarının fazla olması öğretmen adaylarının laboratuvar çalışmaları sırasında bu açılardan yeterince yetiştirilmediklerinin bir göstergesi olabilir. Anketin ikinci bölümünde yer alan sorular mekanik, elektrik, manyetizma ve geometrik optik konuları ile ilgili ve temel düzeyde olup bu konular lise fizik müfredatında geniş olarak yer almaktadır. Yapılan bir araştırmada; bu öğrencilerin alan bilgisi derslerinin içerikleri incelendiğinde bu derslerin içeriklerinin lise fizik programı ile tam olarak örtüşmediği lise konularını kapsayan derslerin ilk yarıyıllarda yer aldığı, son yıllara ait derslerin ise oldukça soyut ve ilk yıldaki dersleri destekleyici, hatırlatıcı ve pekiştirici olmadığı ve teorik derslerin laboratuvar derslerine göre daha fazla olduğu görülmüştür (Mergen (Kocakülah), 2). Bu durum da göz önüne alındığında, 1. sınıfta alınan bilgilerin 3.5 yıl sonunda hatırlanamamış olduğu anketten elde edilen veriler ışığında söylenebilir. Ayrıca alınacak 1.5 yıllık formasyon eğitimi sonunda öğrencilerin fizik bilgilerinin daha da unutulması ihtimalini ortaya koymaktadır. Bu nedenle fizik öğretmeni yetiştirme programı 5 yıllık bir sürede verilecekse bu derslerin dağılımı ve içeriği tüm bu sorunları ortadan kaldıracak biçimde yeniden düzenlenmelidir. Bu bağlamda yıllık fizik öğretmeni programıyla yetişen öğrencilerin mezun olduklarında tek seçenekleri lise fizik öğretmeni olmak biçiminde sınırlandığına göre alan bilgisi derslerinin içeriklerinin de bu işleve/amaca dönük olarak yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. Anketin ikinci bölümünde kullanılan sorular nitel ve temel düzeyde olmasına rağmen öğretmen adaylarının istenen başarıyı sağlayamamış olması, öğretim süresince daha çok sayısal verilere dayalı nicel problemlerle karşı karşıya kalmış olmalarıyla açıklanabilir. Bu nedenle öğretmen adaylarına öğretim sırasında sadece nicel problemleri çözme becerisi değil, nitel durumları içeren problemleri çözme becerileri de kazandırılmalıdır. Elektrik, manyetizma, mekanik ve geometrik optik konularıyla ilgili olarak öğrencilerin yanıtları incelendiğinde geometrik optik ile ilgili sorulara tam doğru yanıt veren öğrencilerin oranının diğer konulara göre daha düşük olduğu görülmektedir. Buna sebep olarak laboratuvar destekli bir ders olan geometrik optik dersinin tümüyle kuramsal ve fiziksel optik içerikli verilmiş olması gösterilebilir (Mergen (Kocakülah), 2). Ayrıca bağıl hareket ve elektrik akımı kavramları ile elektrik ve manyetik alanların oluşumu konularında öğrencilerin doğru yanıtı bulma güçlüğü çektikleri göze çarpmaktadır. Bu güçlüğün giderilmesinde özellikle öğrencilerin kafalarında şekillendiremedikleri bu soyut kavramları somut bir hale dönüştürecek gerçek durumların sergilendiği uygulamalı çalışmalara ağırlık verilmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Sonuç olarak öğretmen adaylarının amaçlanan biçimde yetiştirilmesi için bu çalışmadan çıkan sonuçlar da göz önüne alındığında yeniden yapılanma sürecinde yer alan eğitim fakültelerinin akreditasyonu esnasında YÖK nin yeniden yapılanmayı kılavuzlayan tavsiye kitapçıklarında, alan bilgisi derslerinin alınacağı yer olarak gösterilen fen-edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerinin de akredite edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. KAYNAKLAR Maloney, D. P., (199). Research on problem solving:physics, Handbook of Research on Science Teaching and Learning, (Ed. Gabel, D. L.). New York: MacMillan Publishing Company. McDermott, L.C. (199). Students conceptions and problem solving in mechanics, Connecting Research in Physics Education with Teacher Education, (Eds. A. Tiberghien, E.L. Jossem, J. Barojas.). Published by The International Commission on Physics Education. Mergen (Kocakülah), A. (2). Lise fizik dersleri içerikleri ile eğitim ve fen fakültesi alan dersleri içeriklerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. Yüksek Öğretim Kurulu. (199). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi, Ankara.

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ Doç Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç.

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar *

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1607-1627 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2039

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students on the Textbook Analysis in Science Education Course Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 5, Bahar Spring 2010, 81-90 KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Opinions of Students

Detaylı

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği

İlköğretim Okullarında Müfettişlerce Yapılan Rehberlik ve Denetim Çalışmalarının İşlevselliği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1849-1867 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İlköğretim Okullarında

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı