Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SCLL- AHVÂL DEFTERLERNE GÖRE BAZI YAHUD MEMURLARIN SOSYO- KÜLTÜREL DURUMLARI SOCIO-CULTURAL SITUATIONS OF SOME JEWISH OFFICALS ACCORDING TO SICILL-I AHVAL REGISTERS Yunus ÖZGER Özet Sicill-i Ahval Defterleri, memurların biyografilerinin tutulduu resmi kayıtlardır. Defterler, 1879 yılında kurulmu olan Sicill-i Ahval Komisyonu tarafından tutulmutur. Yayımlanan nizamnamelerle, defterlerin ne ekilde tertip edilecei belirlenmitir. Bu defterler, sadece memurların hayat hikâyelerinin yazılı olduu belge deil, aynı zamanda onların etnik ve dini yapılarını, görev yaptıkları ehirlerin idari ve iktisadi durumlarını tespit edebilme imkânı da veren kaynaklardır. Bu çalımada söz konusu defterler taranarak örneklem olarak tespit edilen 85 Yahudi memurun sosyal ve kültürel durumları incelendi. Doum yerleri, eitim gördükleri okullar, görev yaptıkları ehir ve kurumlar ve aldıkları maalar ayrı ayrı deerlendirildi. Yine baarılı memurlara verilen rütbe, nian ve madalyalardan söz edildi. Ayrıca ilen suçlar ve bu suçlara verilen cezalar hususu da ortaya konuldu. Memurlar, eitimleri sonrası icra ettikleri meslek dallarına göre ele alındı. Hukuk, eitim, maliye, ulatırma, emniyet ve salık gibi birimlere gruplandırılarak, her saha detaylı olarak incelendi. Anahtar Kelimeler: Yahudi Memurlar, II. Abdülhamid, Bürokrasi, Sicill-i Ahvâl Defterleri. Abstract Sicill-i Ahval were the official records that included biographies of government officials. The records were prepared and kept by Sicill-i Ahval Commission that was founded in Issued regulations determined how the records would be arranged. These records did not only mention biographies of officials but also mentioned their ethnic and religious status as well as administrative and economic situations of the towns where the officials served. In this study, the records were scanned and 85 Jewish officials social and cultural statuses were examined. Their birth places, the schools they attended, the towns and institutions they worked and their salaries were particularly evaluated. And also ranks, orders and medals that were given to successful official were mentioned. Additionally, the subject of crimes and their punishment were revealed. Officials were taken into account according to their branches of service after education. Branches were detailed under the groups of law, education, treasury, transportation, police and health. Key Words: Jewish Officials, Abdulhamid II, Bureaucracy, Sicill-i Ahval Records, Giri Yahudi kelimesinin anlamı hakkında birden çok fikir ileri sürülmekte ve shak olu Yakup peygamberin Yuda veya Yehuda adlı olundan yola çıkılarak, Hz. Yakup un on iki olunun soyunu ifade etmek için Yahudi denildii kabul edilmektedir. (Tanyu, 2005:14) Yahudi tarihi açısından önem arz eden birçok dönem olmakla beraber, bir takım toplumsal deiimin yaanmasına neden olan Babil e sürgün edili hadisesinin, (Kurt, 2006: ) üphesiz ayrı bir yeri vardır. Söz konusu sürgün, M.Ö 599 yıllarında II. Nebukadnezar/Buhtunnasır ın Kudüs ü ele geçirmesi sonucu Yahuda Devleti nin daılmasıyla gerçekleti. ( Durant v.d, 1992: 49) Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,

2 Hz. Muhammed in slam ı yaymaya baladıı dönemlerde Yahudiler, Arabistan ın Fedek, Makna, Vadi l-kurâ, Tayma ve Taif gibi ehirlerinde kabileler halinde yaamlarını sürdürmekteydi. Peygamberliin ilk evrelerinde Hz. Muhammed, Medine hâkimi olarak buradaki üç Yahudi kabilesini itaate sevk etti. (Lewis, 1996:20) Bu münasebetler sonrasında, Yahudilerin ürettiklerinin bir kısmını vergi olarak ödemeleri karılıında, Müslüman yönetimi altında barı içinde yaamalarına imkân verildi (Shaw, 2008:16) Bu ve benzeri uygulamalarla Yahudiler, slam hukukunun Yahudiler ile Hıristiyanlar arasında ayrım yapılmasını engelleyici tavrı nedeniyle, daha önce olduu gibi kilise tarafından zulmedilen ve dılanan bir topluluk statüsünden, özel statüye sahip tebaa konumuna geçti. (Goitein, 2004: 92) Yahudilerin Türklerle ilikileri ise Osmanlı dan daha önceye dayanmaktaydı. Henüz Osmanlı Beylii kurulmadan evvel Bizans zulmünden kaçan binlerce Yahudi, Selçukluların himayesi altına girmiti. (Shaw, 2008:41) Kurulu döneminin ilk evresinde bazı ehirlerde Yahudi cemaatlerine rastlanmı ve II. Murat zamanından itibaren, Fransa ve Almanya dan çıkarılan bir kısım Yahudiler, Osmanlı corafyasına gelerek güvenli bir ekilde yaamaya balamıtı. (DA, 1986:341) Türk- Yahudi ilikileri açısından üphesiz en mühim hadiselerden biri II.Bayezid zamanında yaandı. Bu dönemde Osmanlı, Kral Ferdinand ile ei zabelle nin emri dorultusunda spanya dan çıkartılan Yahudilere kucak açtı. ((Lewis, 1996: 63) Osmanlı ülkesinin muhtelif bölgelerinde iskân ettirilen Yahudiler arasında yer alan bazı ilim adamları, sonraki süreçte Osmanlı bilimine önemli katkı sundular. (hsanolu, 1995:566) mparatorlukta ilk matbaayı da tesis eden Yahudiler, (Davison, 2005:22) yaadıkları ehirlere göre farklı i kollarında varlıklarını devam ettirdiler. (Sürgevil, 2002:254) Klasik dönemde altın çaını yaayan Yahudiler için Tanzimat reformları yeni bir dönüm noktası oldu. Ferman Yahudiler gibi tüm uyruklara kanun önünde eitlik, can ve mal garantisi getirdi. Bir sonraki adım olan 1856 Islahat Fermanı ile eitlik vurgusu daha da belirgin hale geldi. Bu süreçte Ermeniler için yapıldıı gibi Yahudi topluluu için de anayasa nitelii taıyacak bir takım yasal düzenlemelere gidildi. (Davison, 2005:41,42,57,136) Böylece Osmanlı Devleti, Tanzimat ve Islahat reformlarıyla memuriyet kadrolarını, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün tebaasına açmı oldu. (Kırmızı, 2003:138) II. Abdülhamid döneminde ise Yahudilerin eskiye oranla kıyas yapılamayacak kadar yüksek oranda bürokraside istihdam edilmesi salandı. likiler 1892 yılında Osmanlı Yahudilerinin spanya dan göç ediinin 400. yıldönümü cokuyla kutlanacak kadar iyi duruma geldi. (Kırmızı, 1998:92,93) Söz konusu dönem, Sırp isyanı, Yunan baımsızlıı, Mısır isyanının yaandıı ve Ermeni fesat cemiyetlerinin kıpırdandıı; ulusçuluk akımının etkisiyle Balkanların kaynayan bir kazan görünümünde olduu bir zaman dilimiydi ve bu nedenle çok büyük öneme haizdi. Aratırmamızda incelenen Yahudiler, ite böylesi bir ortamda Osmanlı bürokrasisinin muhtelif dairelerinde görev almılardı. Söz konusu memurların sosyal ve kültürel durumlarına geçmeden önce Osmanlı memur istihdam politikası hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır. Osmanlı Devleti, bürokraside ihtiyaç duyduu memurları istihdam ederken, Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrasında iki ayrı yöntem kullandı. Klasik dönem olarak ifade edilen Tanzimat öncesinde, her dairenin aynı zamanda ihtiyacı olan memuru da yetitirmesi ön görüldü. Otodidaktik denilen bu sistemde, çounlukla memur ve devlet ileri gelenlerinin çocukları, ilgili memuriyet kalemlerine çırak olarak alınır ve tedricen yetitirilirlerdi. (Akyıldız, 1993: 52) Tanzimat devrinde ise büyük deiim yaandı. Yeni dönemin personel politikasının ilk temelleri, II. Mahmud tarafından atıldıktan sonra (Findley, 1996: 25,96), modernleme sürecinin temeli olarak nitelendirilen Tanzimat Fermanı sonrasında (nalcık, 2006:83), memur kadrolarıyla ilgili düzenlemelere gidildi. (Saydam, 2002:668) Yapılan çalımalar sonrasında bazı meclisler açıldı ve Ahmet Cevdet Paa nın büyük katkılarıyla konuyla ilgili nizamnameler yayımlandı. (Halaçolu, 1993: 445) Modern mekteplerin açılmasıyla birlikte buradan mezun olan çocukların, imtihanla memuriyetlere yerletirilmesi kararlatırıldı. Bu ekilde memur yetitirme problemi, esaslı bir ekle oturtuldu ve memuriyete atanma sisteminde rica, efaat ve iltimas gibi haksız uygulamalar yerine; hak eden kiinin yerletirilmesini salayan daha akılcı ve adil bir temele dayanan sınav usulü getirildi. (Akyıldız, 1993: 52-64) Bu sistem deiikliinin bir sonucu olarak, memurları yakından ilgilendiren vesikaların yazılı biçiminde ve bürokratik ilemlerin usulünde de yenileme yapıldı. (Ortaylı 2006: 287, 292) Aynı ekilde mesai günleri, maa usulleri ve yargılanma ekilleri de belirli bir sisteme kavutu. (Akyıldız, 2006:50 ve

3 Mumcu, 1971: ) Söz konusu düzenlemeler, sonraki dönemde de devam etti ve II. Abdülhamid zamanında kapsamlı bir yenilik yapılarak, memurların sicil kayıtlarının tutulması çalıması yapıldı. Daha önceleri bir takım çalımalar yapılmakla beraber Osmanlı Devleti nde 1879 yılına kadar devlet kademelerinde görev yapanların sicilleri, belirli bir plan dorultusunda düzenli olarak bir defterde toplanmamıtı. Yapılan düzenlemeler sonrasında devlet personelinin sicillerini tutmak için 1879 da Sicilli Ahvâl Komisyonu oluturuldu. (Sarıyıldız, 2004:17,87 ve Akta, 2000: 241) Sicill-i Ahvâl Komisyonu nun kurulmasından itibaren 1909 yılına kadar mülkî ve adlî memurlardan memurun sicil kaydı, 201 defterde toplandı. (Akta, 2000: 241) Defterlerin nasıl tutulacaına dair birçok tarifname ve nizamname hazırlandı. (Mert 2000: 100) Söz konusu nizamname hükümlerine göre, sorulan be soruya verilecek cevap eklinde tertip edilmi olan Sicill-i Ahvâl Defterleri, 19. Yüzyıl ariv aratırmalarında birçok açıdan önemli konulara kaynaklık edebilecek niteliktedir. Defterler, sadece devlet memurlarının hayat hikâyelerinin yazılı olduu klasik biyografi özellii taımaz, aynı zamanda memurların görev yaptıı ehirlere ait birtakım özellikleri de ortaya koyabilen, devletin malî ve idarî politikasının takibinin yapılmasına imkân tanıyan, uygulanan eitim sistemi hakkında bilgi elde edilebilen kaynak özellii de sergiler. (Özger, 2010: 25-26) Yukarıda bahsedildii gibi Sicill-i Ahvâl Defterlerindeki memurun kaydı, Babakanlık Osmanlı Arivi, Dâhiliye Nezareti Sicill-i Ahvâl Defterleri (BOA. DH. SAD.d) adlı kataloglarda kayıtlıdır. Bunlar içerisinde djital ortama aktarılan özetlerden altmıa yakın Yahudi (Musevi) memur bulunabiliyorsa da toplamda defterlerde kaç Yahudi nin bulunduu imdilik tam olarak belirlenememitir. Bu çalımada, söz konusu dijital ortamda bulunanlar ile bazı defterlerin ayrıca taranması neticesinde rast gele seçilen yirmi be memurla birlikte toplam seksen be kii ele alındı ve çeitli balıklar altında detaylı olarak incelendi. A-SOSYAL VE KÜLTÜREL DURUM AÇISINDAN YAHUD MEMURLAR 1.Doum Yerleri Açısından Yahudi Memurlar Daha önce belirtildii üzere Sicill-i Ahval Defterleri nin nasıl tutulacaı, ne ekilde tanzim edilecei hususu, yayımlanan nizamnamelerle bir kurala balanmıtı. Söz konusu nizamnamenin beinci maddesinde yer alan ikinci sualin cevabında sahib-i tercemenin mahal ve tarih-i velâdeti tasrih olunarak gösterilir (Mert, 2000: 100) ifadesi, devlet memurlarının nerede ve ne zaman dünyaya geldiklerinin kaydedilmesini zorunlu kılmaktaydı. Yapılan istatistie göre, son dönem Osmanlı bürokrasisinde görev alan söz konusu 85 Yahudi devlet adamının % 39 gibi (33 kii) büyük bir kısmı stanbul da dünyaya gelmitir. Bunu, yaklaık %10 ile (8 kii) zmir ve Badat doumlular takip etmitir. Üçüncü sırada ise 7 kii ile Selanik doumlular yer almıtır. Bunlardan baka Kala-yı Sultaniye (Çanakkale) ve Sirozlu 3 er kii, Edirne, Gümülcine, Kırkkilise (Kırklareli), Silivri, Üsküp ve Yanyalı 2 er kii bulunmaktadır. Kudüs, Milas, Ruscuk, Sofya, Kuneytira (Suriye de), am, Urla, Gelibolu, Hanya (Girit), Hille (Badat) ve Bodrum gibi ehirlerden de birer memura rastlanmaktadır. 1 Bu örneklem veriler, Yahudi nüfusun bakent stanbul da önemli bir potansiyele sahip olduunu gösterdii gibi; imparatorluun hemen her bölgesinde Yahudi varlıına rastlanıldıına da iaret eder. 2. Kullanılan simler Bakımından Yahudi Memurlar Söz konusu Yahudi kökenli devlet memurlarının isimleri üzerinde yapılan incelemede dikkat çeken bazı hususlar vardır. Öncelikle memurların % 67 gibi büyük bir kısmı (57 kii) çift isimlidir. 28 kii ise tek isimlidir. En çok tercih edilen isimler sıralamasında Avram adı, 18 kii ile birinci durumdadır. Avram adlı olanlardan 6 kii tek, dierleri çift isimlidir. Bunlar içinde 7 kii Avram Farhi örneinde olduu gibi ön ad olarak; 4 kiide ise Mordahay Avram örneinde olduu gibi ikinci ad olarak kullanılmıtır. Sıralamada 10 kii ile Bohur ismi, ikinci durumdadır. Bohur ismi, 1 kii de tek, dierlerinde çift isim olarak alınmıtır. Bohur adının ilk ve ya ikinci isim olarak tercih edildii dier isimler, Bodur, Elnekavi, sak, shak, Dato, Mois, Misitrano ve Salamon ve Rami adlarıdır. sak adı 6 kii ile ve David ismi de 5 kii ile en çok tercih edilenler arasında yer almıtır. 1 Yahudi memurların biyografik kayıtlarının yer aldıı ariv bilgileri her defasında metin içerisinde gösterilmek yerine her biri kaynakçada gösterilmitir.

4 Tablo1: Yahudi Memurların simleri statistii Memura verilen isim smi kullan kii sayısı Avram 18 Bohur 10 sak 6 David 5 Nesim 4 Abraham 3 Samuel 3 Alberto 2 Haskiyel 2 Mayer 2 Bunlardan baka Nesim 4 defa, Abraham ve Davi isimleri 3 er defa, Haskiyel, Mayer ve Alberto adları da 2 er defa kullanılmıtır. Yahudi memurların isimlerinin tahlilinde dikkati çeken önemli hususlardan biri, Harun, Davud, Cemil, shak, Danyal, Nesim, Bünyamin gibi Müslüman toplumda da sıkça kullanılan isimlere tesadüf edilmesidir. Bu ortak kullanım, söz konusu isimlerin birçounun peygamber adı olmasıyla izah edilebilir. Ayrıca yüzyıllardır Osmanlı toplumunda Müslümanlarla iç içe yaamı olmanın doal bir etkileimiyle de izah edilebilir. 3.Eitim Durumları Açısından Yahudi Memurlar Yahudi devlet adamlarının eitim ve kültürel durumları, ilgili nizamnamenin altıncı maddesinde yer alan üçüncü sualin cevabında sahib-i tercemenin kangı memleket ve mekteplerde veya muallim-i mahsusdan kangı ilim ve fen ve sanat ve lisanları ne dereceye kadar tahsil eyledii ve ehadetname ve icazetname alıp-almadıı ve kangı lisanlarla kitabet veyahud yalnız tekellüm ettii tasrih olunur. Ancak tekellüm ve kitabetiyle me luf ve ma ruf olmadıı lisanların usül ve lügatını adi bilmekle o lisanlarla tekellüm ve kitabet ederim denilmeyüp okudum ainayım ve o lisanları tekellüm ve kitabetle me luf ve ma ruf ise tekellüm ve kitabet ederim denilir ifadesine istinaden ortaya çıkarılabilmektedir. (Mert 2000:100) ncelenilen Yahudi devlet adamlarının sicil kaydında da bu esasların gözetildii ve lisan bilgileri, deftere tekellüm eder, okuryazar, kitabet eder veya ainadır biçiminde kaydedilmitir. Nitekim Musevi mektebinde müfredat dersleri okuyarak eitimini tamamlamı olan Abraham Avram Efendi nin sicil defterinde, Fransızca ve Yahudice okuryazar, Türkçe ve Rumca tekellüm eder denilerek, Fransızca ve braniceyi okuyup yazabildii, Türkçe ve Rumcayı ise sadece konuabilecek seviyede örendiine iaret edilir. Avram Badi Efendi nin kaydındaki Türkçe, Musevice ve Fransızca konuup yazabilmekte, Rumca ve Almancaya ise ainalıı vardır ifadesinden, Almanca ve Rumcanın kaide ve usulleri hakkında alelade bir bilgiye sahip olduu anlaılmaktadır. Ele alınan Yahudi devlet adamlarının neredeyse tamamı, birden fazla yabancı dil bilir durumdadır. çlerinde Avram Galanti misali Türkçe, branice, Fransızca, ngilizce, Almanca, Rumca, spanyolca, talyanca ve Farsça gibi dokuz dile hâkimiyeti olanlar bulunduu gibi; Josef Habib Efendi misali sadece Türkçe okuryazar, sak Efendi gibi Türkçe ve Fransızca okuryazar olanlar da bulunur. Eitimini Selanik ve Galata Alyans srailit mekteplerinde sürdürdükten sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahânede okuyarak tabip olmaya hak kazanan Samuel Barzilay Efendi nin ise hangi lisanları bildiine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Okuryazar, konuabilir veya aina gibi ölçütlerin tümü temel alınarak yapılan istatistikten elde edilen sonuçlara göre; mevcut devlet adamlarının %27 si (23 kii) dört dil, %26 sı (22 kii) üç dil, %15 i (13 kii) be dil ve %15 i (13 kii) iki dil bilmektedir. Dierleri içinde 1 kii dokuz dil bilirken, 8 kii altı dil, 2 kii yedi dil ve 2 kii de bir dil bilmektedir. Carter Findley in ifade ettii gibi, XIX. Yüzyılda memurlarda Fransızca yazma becerisi, en çok aranan özellikti. Bu özellie sahip memurlar için Fransızcayı akıcı olarak kullanmak, kültürel modernliin yalnız simgesi deil, neredeyse özü haline gelmiti. (Findley, 1996: 153) Yukarıdaki veriler, bürokrasideki Yahudilerin kültürel yapılarının çeitlilii ve zenginliini ortaya çıkarması bakımından dikkat çekicidir. XIX. Yüzyıl devlet idaresinde Fransızcanın hâkim yabancı dil unsuru olduu, burada da gözükmekte ve 71 devlet adamının Fransızcayla bir ekilde ilikili olması

5 bunu teyit etmektedir. Fransızcadan sonra en çok bilinen ikinci dil, 36 kiinin bildii Rumcadır. Bundan baka 24 kii spanyolca, 21 kii talyanca, 16 kii Arapça, 11 kii Almanca, 10 kii ngilizce, 6 kii Bulgarca, 2 kii Ermenice ve birer kii de Rusça ve Arnavutça bilmektedir. Devlet adamlarının bu kültürel seviyeyi kazanmalarında eitim aldıkları okulların rolü büyüktür. Bu bakımdan XIX. Yüzyıl Osmanlı eitim tarihi içerisinde Yahudi toplumunun okullarının yerinin iyi tespit edilmesi gerekir. Bilindii üzere stanbul un fethi sonrası buradaki Yahudi sayısı, çok fazla deildi. II. Bayezid zamanında spanya dan ve bir süre sonra Portekiz den gelenlerle birlikte sayıda artı oldu. Bu dönemde Yahudi mekteplerinde branice, gramer, dini eitimi yanı sıra hesap, hendese, tarih ve corafya okutulmutur. Ancak Yahudi toplumu, XVII. Yüzyıl sonlarından itibaren koyu bir taassuba bürünmü ve Tanzimat devri balarında okullarda sadece branice ve dört ilem okutulur hale gelmitir. lk modern Yahudi Okulu 1854 yılında açılıp burada Türkçe, branice ve Fransızca birlikte öretildiin de Hahamlar, Fransızca eitimine karı çıkmılardır. Birçok olumsuz propaganda sonrası, mektebi himaye eden Kamanto yu aforoz etmilerdir. Alyans srailit, 1875 yılından itibaren bata stanbul, zmir ve Ankara olmak üzere okullar açtıında aynı ekilde iddetli tepkiyle karılamıtır. Alyans bu tepkiler üzerine dini hedef almadıını göstermek üzere, açtıı mektepleri aynı zamanda ibadethaneye dönütürmütür. Osman Ergin, bu gibi nedenlerden dolayı Yahudi okullarının Tanzimat devrinde dierleri kadar geliemediini söylemitir. Ancak Ergin, okullarda Türkçeye verilen önemin de dikkate deer olduunu ileri sürmütür. Tanzimat sonrası dönemde ise Yahudi toplumunun eitim sistemine bakıında deiim oldu. Konumakta oldukları spanyolca ve ana dilleri olan branice ile eitim yapmanın kendilerine bir yararı olmayacaını düünen Yahudiler, çounlukla Fransızcayı eitim dili olarak kabul ettiler. Bu amaçla yeniden okul açmak yerine, bu dilde eitim veren Alyans srailit Mekteplerine devam ettiler. Kamanto mekteplerinde ise Türkçeye çok büyük önem verildi. (Ergin, 1977: ) ncelenilen Yahudi memurların bir kısmının da Alyans srailit mekteplerinde eitim görmü olmaları, bu mekteplerin önemini teyit etmektedir. Mevcut Yahudi memurların eitim gördükleri okullar arasında en dikkati çekenlerden biri, ilkokul derecesinde olan ve memurlardan 35 inin devam ettii anlaılan Yahudi Millet Mektepleridir. Bunun yanında ülkenin muhtelif ehirlerinde yer alan Alyans srailit Mekteplerinde 26 kii okumutur. 7 kii Kamanto Mekteplerinde tahsilini tamamlamıtır. Bundan baka 11 kii rütiyede, 22 kii mülkiye idadi mektebinde okumu ve 9 kii de özel öretmenden (muallim-i mahsus) bir takım dersleri alarak eitimini sürdürmü veya tamamlamıtır. Eitim Görülen Okul Türü Eitim Gören Memur Sayısı Tablo 2: Yahudi Memurlarının Eitim Aldıkları Okullar Millet Mektebi Alyans srailit Kamanto Mektebi Hukuk Mektebi Tıp Mektebi Mektebi Tıp ve hukuk gibi yüksek örenim tahsili alan memurlar da bulunmaktadır. 85 kiiden 17 si Mekteb-i Tıbbiye-i ahâneden mezun olarak tabip olmuken, 6 kii Mekteb-i Hukuk-ı ahâneyi bitirerek hukuk alanında istihdam edilmitir. Bunların dıında Avram Efendi gibi farklı okullarda tahsil görenlere de rastlanmıtır. Sicil kaydına göre Avram Efendi, eitimine Adapazarı Rehber-i Terakki Mektebinde balamı, ilk ve orta dereceyi burada bitirmitir. Ardından stanbul Balat ta Alyans srailit Mektebi nde iki yıl daha eitim görmü, sonra da Mekteb-i Hukuk-ı ahâneyi bitirerek pekiyi derecede diploma almıtır. Rusçuk ta dünyaya gelen Alberto Samuel Efendi ise Varna da Alyans srailit Mektebi nde eitimine balamı, ardından Paris e giderek, yaklaık be yıl Fransızca eitim görmütür. Paris sonrasındaysa Cenevre ve Almanya Daru l-fünûnlarında (üniversiteler) bir süre eitim görmü ve diplomasını alarak Osmanlı ülkesine dönmütür. Sofya da dünyaya gelen Avram Farhi Efendi, Kuzguncuk taki Musevi Cemaati Mektebi nde eitim hayatına balamı, ardından Mahrec-i Eklâm-ı ahâne de 2 verilen dersleri tahsil ederek, diplomasını almı ve eitimini bu ekilde tamamlamıtır. stanbul da domu olan Bohur Efendi ise eitimine ilk olarak Hasköy deki Yahudi Millet Mektebinde balamı ve burada branice ve biraz da Türkçe, Fransızca, hesap, corafya ve tarih dersleri 2 Mahrec-i Eklâm: Rütiye eitimi üstünde bilgili memur yetitirmek üzere 8 Temmuz 1862 de ilk olarak Mekteb-i Eklâm adıyla açılmı olup, daha sonra Mahrec-i Eklâm a çevrilmitir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Ergin, 1977: 476).

6 okumutur. Daha sonra Soukçeme de bulunan Telgraf Mektebine kaydolarak burada telgrafla ilgili nazariyat (teorik) ve ameliyat (pratik) bilgilerini örenmitir. Bundan sonra da özel hocalardan bir süre Arapça, Farsça, ngilizce, cebir, hendese ve hikmet-i tabiye, ekonomi, politika ve hukuk ilmi tahsil etmitir. Bazı sebeplere balı olarak girdii okulu terk etmek zorunda kalan memurlar da vardır. Alyans srailit ve Kont Kamanto mekteplerinde müfredat dersleri okuyarak diplomasını aldıktan sonra, Mekteb-i Fünûn-ı ahâne ye kaydolup burada üç yıl okuyan, ancak bazı mazeretine mebni okulu terk etmek zorunda kalan Bohur Misitrano Efendi, bunlardan biri olarak karımıza çıkmaktadır..hasköy deki Alyans srailit mektebinde tahsilini tamamlayarak diplomasını alan, ardından Eyüp semtindeki Askerî rütiyeye devam eden ve ondan sonra da Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne idadisinin birinci sınıfına kadar eitim gören Gürcü Cemil Efendi, mektebin ikinci sınıfında yakalandıı hastalık nedeniyle okulu terk etmek zorunda kalmıtır. B-SOSYAL TABAKALAMA VE EKONOMK DURUMLARI BAKIMINDAN YAHUD MEMURLAR Toplumsal bir varlık olan insanın sosyal hayatının ekillenmesine yön veren faktör, toplumsal statü ve sosyal tabakalamadır. Toplumsal tabaka, aynı ya da benzer statüde olan kiilerin bir yer igal ederek oluturdukları topluluktur. Bunlar hiyerarik bir sıralanma göstererek toplumsal tabakalamayı olutururlar. Sosyolojik bir terim olan tabakalamayı bazı sosyologlar, ilevsel bir fonksiyon olarak nitelerler. Onlara göre tabakalama, belirli mevkilerin doldurulmasını ve belirli görevleri icra edecek bireylerin motivesini salayan bir unsurdur. (Tezcan 1985: 120) Tabakalamanın en önemli unsurlarından biri, icra edilen meslekler olduuna göre, bu hususun iyice aratırılması gerekir. 1.Meslekleri Açısından Yahudi Memurlar Nizamnamede memurların hangi meslekleri icra ettiklerinin kaydedilmesi istenmi ve onlar da sicil kayıtlarını bu ekilde tanzim ettirmilerdir. Aratırma konusunu oluturan 85 Yahudi devlet memurunun birbirinden farklı pek çok meslek dalında faaliyet gösterdikleri anlaılıyor. Balangıçta mülazemet denilen stajyerlik usulüyle, herhangi bir kalemde ie balayan memurların bir kısmı, sonraki tarihlerde çok daha iyi pozisyonlara terfi etmilerdir. Yahudi devlet adamları, salık, emniyet, haberleme, dı ileri, borçlar idaresi, eitim, maliye ve idari alan gibi birbirinden farklı dokuz ayrı birimde faaliyet göstermilerdir. Bazı devlet adamları, söz konusu birimlerden birinde memuriyete balayıp, daha sonra baka bir birimde devam etmiken; özellikle tabipler gibi bazı meslek kolları, memuriyete baladıkları alanda hayatlarını sürdürmüler ve kendi branlarında kariyerlerini yükseltmilerdir. Bundan baka, gazetecilik, yazarlık gibi dierlerinden farklı alanlarda hizmet edenler de vardır. Konunun daha iyi anlaılabilmesi açısından, söz konusu faaliyet alanları ve buralarda görev yapan memurlar aaıda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. a-salık Alanında Görev Alan Yahudi Memurlar Tablodan anlaılacaı üzere, deerlendirmeye tabi tutulanlar arasında salık alanında istihdam edilmi olan Yahudi devlet adamları, %20 gibi (17 kii) önemli bir oranı tekil etmektedir. Bunların da %88 ini (15 kii) tabipler oluturmaktadır. Eczacılık yapan bir kii ile hastane çavuluu görevinim icra eden bir kii de bu grup içerisinde deerlendirilmitir. Doktorların tümü, Tıp mektebini bitirmi ve Kudüs ten, Manastır a, Selanik ten Halep e ülkenin dört bir etrafında belediye doktorluu bata olmak üzere, salık sektörünün muhtelif sahalarında hizmet vermilerdir. Tablo 3: Tabip Olarak Görev Yapan Yahudi Memurlar Tabip Adı Eitim Aldıı Okullar Tabiplie Görev Yaptıı ehirler Balama Tarihi Aron Kazez Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1889 Selanik-Karefarye, Kavala Avram Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1911 Haydarpaa, Alaehir Avram Molho Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1900 Edirne-Ortaköy Bohur Dato Efendi Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1889 Aydın-Birunabad, Tire Bünyamin Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1893 Kosova- Mitrovice, Yozgat, Akka, Hasköy, Karaaaç, Beyolu sak Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1893 Gedüs, Simav,Kuadası,Kula

7 sak lyalı Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1899 Beyehir,, Aydın-Bozdoan, Mayer ıvatman Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1898 Uak, Isparta, Serfice, Kavala, Zonguldak, Bitlis, Yozgat, stanbul, Tirebolu Musa Avram Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1906 Edirne Nesim Menahim Amon Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1898 Halep, Cisr-i uur Efendi Rafael Levi Efendi Daru l-fünûn-ı Osmanî Ulûm-ı Tıbbiye 1910 Aydın-Sarayköy ubesi Samuel Barzilay Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1886 stanbul Samuel Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1902 Manastır-Grebne, tib, Kosova- Köprülü Yasef Yakar Efendi Daru l-fünûn-ı Osmanî Ulûm-ı Tıbbiye 1909 Edirne-Havsa ubesi Yeua ami Efendi Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâne 1899 Kudüs- Halilu r-rahman, Yafa Eitim ve kültür seviyeleri oldukça yüksek olan hekimler, Türkçe, Fransızca, branice ve spanyolca bata olmak üzere, birden fazla yabancı dil biliyor durumdadır. Mesela Aron Kazez Efendi, Türkçe, Fransızca, spanyolca, branice ve Rumca gibi be dili hem konuabilmekte hem de okuryazar seviyededir. Aron Kazez Efendi, Musevi mektebinin ardından, Alyans srailit mektebine devam etmi ve ardından Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye-i Mülkiye ye kaydolmutur. Buradaki müfredat dersleri baarıyla tamamlayarak, tabiplik diplomasını almıtır. Sicil kaydına göre Aron Kazez Efendi, mesleki çeitlilik gösteren renkli bir kiiliktir. Henüz doktor olmadan evvel yaklaık üç yıl ( ) Gümülcine Sancaı Mekteb-i dadi-i Mülkiyesinde Fenn-i Tabakatu l-arz dersi öretmenlii yapmı, ardından aynı mektebin Fransızca öretmenliini de üstlenmitir. Bir yandan eitim faaliyetlerini yürütürken dier yandan onu hukuk sahasında görebilmek mümkündür te Gümülcine bidayet mahkemesi hukuk dairesi üyeliine seçilmitir. Bu nedenle öretmenlikten ayrılmak zorunda kalan Aron Kazez Efendi, daha sonra tekrar Fransızca öretmenliine getirilmi, 1899 a kadar hukuk dairesi üyelii devam etmitir. Aron Kazez Efendi, bütün bunlardan sonra nitekim 28 Eylül 1899 da 600 kuru maala Selanik vilayetine balı Karefarye kazasının belediye doktorluuna atanarak asıl mesleinde çalımaya balamıtır. Ardından aynı maala Kavala kazası belediye doktorluuna nakledilmitir. lgili yerlerden gönderilen mazbatalardan, üstlendii vazifeleri layıkıyla yerine getirdii ve herhangi bir zimmet ve iliiinin olmadıı belirtilen Aron Kazez Efendi, o dönemde ortaya çıkan Yunan meselesinde gönüllü olarak Gümülcine redif taburu doktorluu görevini üstlenmi ve yaklaık iki yıl burada kalmıtır. Bir baka hekim Avram Efendi, eitimini Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahânede tamamladıktan sonra, ilk olarak kolera tahsisatından verilmek üzere kuru maala, 10 Haziran 1911 de Haydarpaa istasyonu kolera doktorluunda ie balamıtır. Ardından 19 Ekim 1911 de Alaehir kazası belediye doktorluuna atanmıtır. Gümülcine de dünyaya gelmi olan Avram Molho Efendi, eitimin ilk aamalarını Gümülcine ve Selanik te tamamladıktan sonra, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâneye kaydolmu ve burayı baarıyla tamamlayarak 1902 de tabiplik diplomasını almıtır. Eitimi sonrasında 12 Eylül 1908 de aylık 600 kuru maala ilk olarak Edirne vilayetine balı Ortaköy kazası belediye tabibi olarak göreve balamıtır. Baka nerelerde görev yaptıına dair bir bilgi bulunmamaktadır. zmirli Bohur Dato Efendi, zmir Fransız ve Musevi mekteplerinde lisan ve riyaziyye dersleri (hesap ilmi, matematik bilgisi) okuyarak ilk eitimini almı, ardından Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâneyi bitirerek 1889 da tabip diploması almıtır. Eitimi sonrasında ilk olarak, aylık 190 kuru maala Aydın vilayetine balı Birunabad nahiyesi belediye doktorluuna atanmı, ardından Tire kazası belediye doktorluuna nakledilmitir. Bünyamin Efendi, Musevi iptidai mektebi sonrası Kamanto mektebine ve oradan da Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâneye girmi ve 1893 te tabip diploması almıtır. lk olarak 700 kuru maala Kosova vilayetine balı Mitrovice kazası belediye tabipliine tayin olmu, daha sonra 300 kuru maala Yozgat sancaı ikinci tabipliine atanmıtır. Ancak izin isteyerek 2 Mayıs 1899 da Yozgat tan ayrılmıtır. 17 Eylül 1899 da 800 kuru maala Lazkıye sancaı tabipliine nakledilmitir. Bünyamin Efendi, bu defa da Beyrut vilayetine takdim ettii dilekçeler üzerine, aynı maala Akka sancaı belediye tabipliine aktarılmıtır. 4 Eylül 1900 de stanbul a geri dönmütür. Bünyamin Efendi, o dönemde ortaya çıkan kolera salgına karı alınan tedbirler dorultusunda da bir takım görevler yapmıtır. Bu balamda 28

8 Temmuz 1903 da 500 kuru maala Suriye vilayeti kolera tabipliine gönderilmi ve görevinin sona ermesi üzerine, 3 ubat 1904 te geri dönmütür. Daha sonra sıhhiye müdürlüü tarafında görülen lüzum üzerine, sıhhiye meclisi kararıyla 15 Eylül 1910 tarihinde kuru maala ehremaneti tabipliine atanarak, altıncı belediye dairesinde görev yapmıtır. Bünyamin Efendi, daha önce ortaya çıkmı olan kolera salgını sırasında, hastalıın yayılmaması için alınan tedbirler dorultusunda, Doktor brahim Bey bakanlıında oluturulan sıhhiye heyetinin içinde de yer almıtır. Ardından 21 Austos 1911 den 18 Eylül 1911 e kadar Hasköy ve Karaaaç taki kolera hastanelerinde geçici olarak müdür ve batabip olarak görev yapmıtır. 19 Eylül 1911 den 14 Ocak 1913 e kadar da mülga yedinci belediye dairesi sıhhiye heyeti bakanlıı görevini icra etmitir. 18 Ocak 1912 de maaı, kuru olmutur. 14 Ocak 1913 te yapılan düzenlemeyle Beyolu dairesi sıhhiye heyeti tabipliine nakledilmitir. zmir de dünyaya gelmi olan sak Efendi, Alyans srailit mektebinden sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâneyi bitirerek, 1893 te hekimlik diplomasını almıtır. Eitimi ardından ilk olarak Hüdavendigar vilayetine (Kütahya) balı Gedüs ve Simav da doktorluk görevini icra etmitir. 20 Temmuz 1894 te 600 kuru maala Aydın a balı Kuadası kazası belediye tabipliine tayin olmutur. Daha sonra aynı maala Kula kazası belediye tabipliine naklolmutur. Dönemin Kuadası kaymakamı Tahir Efendi tarafından yazılan bir tahriratta, sak Efendi nin hüsnü ahlak sahibi biri olduu ve görevine dikkat ettii söylenmitir. Bir baka zmirli tabip sak lyalı Efendi, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâneyi bitirerek tabip diplomasını aldıktan sonra, 24 Eylül 1889 da 600 kuru maala Konya ya balı Beyehri kazası belediye tabipliinde ilk görevine balamıtır. 4 Mart 1900 de bu defa aynı maala Aydın a balı Bozdoan kazası belediye tabipliine nakledilmitir. stanbul da dünyaya gelmi olan Mayer ıvatman Efendi, eitimine Alman ve Fransız mekteplerinde çeitli ilimleri okuyarak balamı, daha sonra stanbul mülkiye idadi mektebinde okumu ve ardından Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâneyi bitirmitir. lk göreve Bor kazası belediye doktorluunda balayan Mayer ıvatman Efendi, daha sonra sırasıyla Uak, Serfice, Aydın-Bozdoan, Kavala, Zonguldak ve Bitlis te görev almıtır. 14 Austos 1907 tarihinden 14 Aralık 1907 ye kadar 800 kuru maala mülga sekizinci belediye dairesi tabipliinde görevlendirilmitir. Sonra da kuru maala altıncı daire-i nisa hastanesi tabipliine getirilmitir. 8 Aralık 1909 da 800 kuru maala Yozgat sancaı belediye doktorluuna atanmıtır. 23 ubat 1910 da istifa ederek buradan da ayrılan Mayer ıvatman Efendi, stanbul a gitmitir. 9 Kasım 1910 da kuru maala Emniyet-i umumiye-i zabıta tabipliine tayin olmu, ancak 29 Aralık 1910 da istifa etmitir. Daha sonra 23 Kasım 1911 de 600 kuru maa ve 400 kuru tahsisatla Tirebolu belediye tabipliine tayin olmutur. Ancak Mayer ıvatman Efendi, skenderiye de bulunan kardeinin hastalıı dolayısıyla oraya gitmek zorunda kaldıı için bu atama hususunda affını talep etmitir. Bunun üzerine 29 Mayıs 1911 de istifası kabul edilmitir. Edirneli Musa Avram Efendi, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahâneyi bitirdikten sonra belediye doktorluunda istihdam edilmitir. stanbul doumlu tabip Nesim Menahim Amon Efendi, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyeye girerek burayı baarıyla bitirip, 21 Haziran 1898 tarihli doktorluk diploması alarak tabip olmutur. Amon Efendi nin ilk görev yeri, 600 kuru aylıkla ilk atandıı Halep vilayetine balı Cisr-i uur kazası belediye tabipliidir. Ancak Amon Efendi, bu zorunlu hizmeti kabul etmeyerek oraya gitmemitir. Ceza olarak 100 lira zorunlu hizmet bedeli ödemek durumunda kalmı ve daha sonra 6 Aralık 1898 de 1000 kuru maala ehremaneti heyet-i sıhhıye tabipliine tayin edilmitir. Kısa süre sonra maaı 1250 kurua yükselmitir. Heyet-i sıhhıye genel müfettilii tarafından, görevinde gayretli olduu hususu tasdik edilen Amon Efendi, 23 Nisan 1912 tarihinde yapılan düzenleme ile dördüncü sınıf tabip statüsü kazanmı ve ardından da Üsküdar belediye dairesi ube tabipliine nakledilmitir. Yine bir baka stanbullu Yahudi tabip Rafael Levi Efendi, eitimine zmir de balamı, daha sonra Dâru l-fünûn-ı Osmanî nin ulûm-ı tıbbiye ubesine kaydolmutur. Okulu bitirdikten sonra, ilk olarak 6 Ekim 1910 da 600 kuru maala Aydın vilayeti Sarayköy kazası belediye doktorluuna atanmıtır. Samuel Barzilay Efendi de stanbul doumlu olup, eitimini Selanik ve Galata Alyans srailit mekteplerinde sürdürdükten sonra, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i ahânede okuyarak, 6 Aralık 1886 tarihli doktorluk diplomasını almıtır. Oldukça iyi hizmetleri görülen Samuel Barzilay Efendi, 1895 te beinci rütbeden ve 1899 da ise dördüncü rütbeden mecidiye nianlarıyla ödüllendirilmi, 1900 de ise

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama

Zehra ARSLAN. Anahtar Kelimeler: cemiyet, Meclis-i Mebusan, müzakere, madde, tasarı, kanun, merutiyet, oylama Austos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında ttihat ve Terakki Örnei The Negotiations Conducted on The Community Law Dated August

Detaylı

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu Greece, the Immigrants, Military Violations, and POW Issue in Turkey during WWII Period Ulvi KESER Özet kinci

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS

KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS KLÂSK DÖNEM OSMANLI ETM KURUMLARI OTTOMAN EDUCATION FOUNDATIONS IN CLASSICAL TERMS Ünal TAKIN Özet Osmanlı Devleti her alanda kurumlamı bir medeniyettir. Bu kurumların en önemlilerinden biride lmiye tekilatıdır.

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU

TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TARHN ÇALARA AYRILMASINDA ÜÇ LÜ SSTEM VE AVRUPA MERKEZC TARH KURGUSU TRILOGY- ANCIENT AGE, MIDDLE AGE AND NEW AGE- IN THE DIVIDING HISTORY INTO AGES AND THE EUROCENTRIC HISTORY CONSTRUCTION Özet Necmettin

Detaylı

II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER. Fatih Demirel **

II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER. Fatih Demirel ** Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 2 Aralık/December 2012, 339-358 II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER Fatih Demirel ** Özet Osmanlı eğitim modernizasyonu

Detaylı

RAN DA TERCÜME FAALYETLER VE TERCÜME EDLEN LK KTAPLAR ( 1830-1904) TRANSLATION ACTIVITIES AND FIRST TRANSLATED BOOKS IN IRAN (1830-1904)

RAN DA TERCÜME FAALYETLER VE TERCÜME EDLEN LK KTAPLAR ( 1830-1904) TRANSLATION ACTIVITIES AND FIRST TRANSLATED BOOKS IN IRAN (1830-1904) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 RAN DA TERCÜME

Detaylı

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF

EKL, MUHTEVA VE YAZAR KADROSU AÇISINDAN GÜLPINAR DERGS GULPINAR JOURNAL IN TERMS OF SHAPE, CONTENT AND EDITORIAL STAFF Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EKL, MUHTEVA

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI Zeki ÇEVİK * ÖZET Osmanlı Devleti'nde yedisi Sultan II. Abdülhamid devrinde olmak üzere toplam dokuz kere Sadrazamlık

Detaylı

1-Babıali Tercüme Odası ndaki Faaliyetleri ve Eserleri

1-Babıali Tercüme Odası ndaki Faaliyetleri ve Eserleri BĐR OSMANLI-ERMENĐ AYDIN ve BÜROKRATI: SAHAK ABRO (1825-1900) Giriş Sezai BALCI Osmanlı Devleti nin son döneminde yaşayan Osmanlı-Ermeni entelektüellerinden biri olan Sahak Abro hakkında iki ansiklopedi

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha

Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha Mısır'ın İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair II. Abdülhamit'e Sunulan Bir Layiha A Report Submitted to Abdülhamit II on Administrative and Social- Economic Structures of Egypt Yunus ÖZGER * Özet XIX.

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ 2419 ABSTRACT ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ Ottoman Sovereignty in Arabian Countries ÖZTÜRK, Mustafa * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Ottoman management in Arabian countries which are generally known as Middle East

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

1950 GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS

1950 GENEL SEÇMLERNN URFA YA YANSIMASI THE GENERAL ELECTION OF 1950 TO URFA REFLECTION Ahmet LYAS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1950 GENEL SEÇMLERNN

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI RUS KAYNAKLARINA GÖRE DO U ANADOLU DAK ERMEN FAAL YETLER (1914-1918) YÜKSEK L SANS TEZ KAHRAMANMARA Ocak - 2007 T.C.

Detaylı