MASI YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMAYA BA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MASI YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMAYA BA"

Transkript

1 BLACKBERRY NĐHAĐ KULLANICI YAZILIMI LĐSANS ANLAŞMASI YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU ANLAŞMAYI DĐKKATLE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma, size, müşteriye Yazılımı kullanma hakkı vermekte ve garanti ve sorumluluğa ilişkin sınırlamalar içermektedir. Bu BlackBerry Nihai Kullanıcı Yazılımı Lisans Anlaşması ( Anlaşma ), bireysel olarak nihai kullanıcı olan sizinle veya Yazılımı çalıştığınız şirketiniz ya da başka bir şirket namına satın almaya yetkili iseniz söz konusu şirket ile ( Siz ) ve Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey TW20 9LF, Đngiltere adresinde yerleşik şirket sicil numaralı Research In Motion UK Limited ( RIM ) arasında (birlikte Taraflar, münferit olarak Taraf ) imzalanan ve hukuki bir mutabakattır. RIM, Yazılımın (aşağıda tanımlanmıştır) lisansının verilmesi ve dağıtılması ile ilgili olarak ya (a) Research In Motion Limited in ( RIM Kanada ) veya onun bağlı ortaklarının, veya iştiraklerinin birinin veya bazılarının (RIM Kanada ile birlikte RIM Grup Şirketleri ) ya da (b) RIM dahil olmak üzere RIM Grup Şirketleri ne lisans veren üçüncü şahısların doğrudan veya dolaylı lisans alanıdır. KABUL PROSEDÜRÜ AŞAĞIDAKĐ ĐLGĐLĐ DÜĞMEYE TIKLAMAK SURETĐYLE YA DA YAZILIMI KURMAK, ÇALIŞTIRMAK VEYA KULLANMAK SURETĐYLE KABUL ETTĐĞĐNĐZĐ GÖSTERMENĐZ SONUCUNDA ĐŞBU ANLAŞMA HÜKÜMLERĐ ĐLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESĐNĐZ. EĞER BU ANLAŞMANIN KOŞULLARI HAKKINDA SORMAK ĐSTEDĐĞĐNĐZ SORULAR VEYA ENDĐŞE DUYDUĞUNUZ HUSUSLAR VARSA LÜTFEN ADRESĐNDEN RIM ĐLE ĐRTĐBAT KURUNUZ. Eğer El Bilgisayarınızda bulunan Yazılımın herhangi bir unsurunu BlackBerry Enterprise Sunucu Yazılımı vasıtasıyla kablosuz olarak kullanıyor iseniz, söz konusu Yazılımın lisans koşulları, BES Yazılımı ile birlikte verilen BES Yazılım Lisans Anlaşmasında belirtilmektedir ve işburada yer alan koşullar sadece Sizin kablosuz olarak verilmeyen Yazılımı (aşağıda, BlackBerry Masaüstü Yazılımı gibi tanımlanmış bulunan) kullanmanız halinde uygulanmaktadır. REDDETME PROSEDÜRÜ EĞER BU ANLAŞMANIN KOŞULLARINI KABUL ETMĐYORSANIZ BU YAZILIMI KULLANMAYA HAKKINIZ OLMAYACAKTIR VE BU DURUMDA YAZILIMI RIM E AŞAĞIDA AÇIKLANAN ŞEKĐLDE ĐADE ETMENĐZ VEYA ĐPTAL ETMENĐZ GEREKMEKTEDĐR: (A) EĞER BĐR BLACKBERRY EL BĐLGĐSAYARI SATIN ALDIYSANIZ CĐHAZI, YAZILIMI VE BERABERĐNDEKĐ TAMAMLAYICI UNSURLARI (BELGELERĐ VE AMBALAJI DAHĐL OLACAK ŞEKĐLDE) RIM E VEYA CĐHAZI SATIN ALDIĞINIZ YETKĐLĐ RIM DĐSTRĐBÜTÖRÜNE DERHAL ĐADE EDĐN; (B) EĞER YABANCIMARKA BĐR EL BĐLGĐSAYARI SATIN ALDIYSANIZ, YAZILIMI DERHAL RIM E ĐADE EDĐN VEYA RIM ĐN YA DA YABANCI MARKA EL BĐLGĐSAYARINI, YAZILIMI VE BERABERĐNDEKĐ TAMAMLAYICI UNSURLARI SATIN ALDIĞINIZ RIM YETKĐLĐ DĐSTRĐBÜTÖRÜNÜN YAZILIMI ĐPTAL ETMESĐNĐ SAĞLAYIN. Eğer Yazılım için, uygulanabilir olduğu ölçüde, son doksan (90) gün içinde ödeme yaptıysanız (Yazılım bazı Yabancı Marka El Bilgisayarları ve/veya BlackBerry El Bilgisayarları ile ücretsiz olarak temin edilmektedir), ve BlackBerry El Bilgisayarları için Yazılımı satın aldığınız RIM veya yetkili distribütörüne alımınıza ilişkin delil sunabilirseniz, RIM veya yetkili distribütör bu unsurlar için ödediğiniz ücreti Size iade edecektir. Yabancı Marka El Bilgisayarları Yazılım ücreti iadesi için lütfen o cihazı satın aldığınız yetkili distribütöre başvurunuz. Eğer yetkili distribütörden Yazılım ücretini geri alamazsanız lütfen konuya dair adresinden RIM ile irtibata geçiniz. 1

2 ĐŞBU ANLAŞMA KANUNLAR UYARINCA SAHĐP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZI, SAHĐP OLABĐLDĐĞĐNĐZ ÖLÇÜDE ETKĐLEMEMEKTEDĐR. 1. Tanımlamalar Airtime Hizmet Tedarikçisi, geniş bölge kablosuz ağı Sizin BlackBerry Çözümünüzü destekleyen hizmet tedarikçisi anlamına gelmektedir. Eğer bulunduğunuz yerde Sizin BlackBerry Çözümünüzü destekleyen hizmet tedarikçilerini öğrenmek isterseniz lütfen adresinden RIM ile irtibata geçiniz. Bir Airtime Hizmet Tedarikçisinin sağladığı Airtime hizmetleri, tüm El Bilgisayarları için, örneğin sadece kablosuz yerel bölge ağlarında çalışmak üzere programlanmış cihazlar için gerekli değildir. Yetkili Kullanıcılar Sizin çalışanlarınız, danışmanlarınız, bağımsız müteahhitleriniz ve Yazılımı ve Yazılımın bu Anlaşmanın koşullarına uygun şekilde kurulduğu El Bilgisayarını/Bilgisayarlarını verdiğiniz ya da El Bilgisayarını/Bilgisayarlarını kullanmasına izin verdiğiniz diğer kişiler anlamına gelmektedir. Blackberry Masaüstü Yazılımı, size temin edildiği şekil ve ortamdan bağımsız olarak El Bilgisayarınız ile kişisel bilgisayarınız arasında kablolu bağlantı ile senkronizasyon oluşturmak için kullanabildiğiniz RIM masaüstü yazılımı anlamına gelmektedir. Eğer BlackBerry Enterprise Sunucu Yazılımı bir El Bilgisayarındaki Yazılımın kablosuz olarak sağlanması ve senkronizasyonu için kullanılıyorsa, BlackBerry Masaüstü Yazılımı BlackBerry Çözümünde gerekli olmayacaktır, ancak yine de isteğe bağlı masaüstü yönetim işlevleri için kullanılabilir. BlackBerry Kurumsal Sunucu Yazılımı veya BES Yazılımı,kurumsal uygulama sunucuları (örnek olarak elektronik posta sunucuları) ile El Bilgisayarları arasında entegrasyon ve birleşik bağlantı sağlayan RIM sunucu yazılımı anlamına gelmektedir ve El Bilgisayarlarının söz konusu RIM sunucu yazılımı ile çalışan şekilde satılması halinde geçerlidir. BlackBerry Kurumsal Sunucu Yazılımı için lisans bu Anlaşma kapsamında verilmemektedir. BlackBerry El Bilgisayarı, RIM tarafından veya namına başkası tarafından üretilmiş kablosuz el bilgisayarı anlamına gelmektedir. BlackBerry Tüketici Dostu Hizmet(ler), RIM müşterilerinin kurumsal sunucu yazlımı satın alması gerekmeksizin BES Yazılımının en azından bazı işlevlerini nihai kullanıcılara sunan yazılım ve hizmetler anlamına gelmektedir. Bu kapsama RIM Blackberry Đnternet Hizmeti ve QuickMail gibi RIM ürünleri de dahildir. Bazı BlackBerry Prosumer Hizmetlerinin bir takım özellikleri ve bazı Tüketici Dostu hizmetleri Sizin Airtime Hizmet Tedarikçiniz tarafından verilmiyor olabilir. BlackBerry Çözümü, Yazılım ve Sizin koşullarınıza göre uygulanabilir oldukları ölçüde aşağıdakilerden biri veya bazıları anlamına gelmektedir: RIM Ürünü, Belgeler, BES Yazılımı ve Hizmetleri. Pek çok durumda BlackBerry Çözümü, BlackBerry Çözümünün kullanılabilmesi için kablosuz bir ağda airtime aboneliğini gerekli kılar ve bu nedenle Siz bu aboneliği ya doğrudan bir Airtime Hizmet Tedarikçisi nden ya da mümkün ise RIM aracılığı ile alabilirsiniz. Cisco Teknolojisi duruma uygun düştüğü ölçüde, sadece LEAP ve/veya Cisco Müşteri Ekleri ile ilgili olan yazılımlar, Hafif Geliştirilmiş Tanıma Protokolü (Lightweight Enhanced Authentication Protocol- LEAP ), LEAP şartnamesi, Cisco Müşteri Ekleri (Cisco Client Extensions) teknolojisi, teknolojik bilgiler veya algoritmalar anlamına gelmektedir. Belgeler,ilgili RIM Ürünü ve/veya Yazılım tipi ve versiyonu için uygulanabilir olan RIM Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu veya Çalıştırma Kılavuzu, ve RIM in, RIM Ürünü ve/veya Yazılım tipi ve versiyonu için geçerli güvenlik talimatları da dahil olmak üzere, bir RIM Ürünü ve/veya Yazılım tipi ve versiyonu ile birlikte teslim ettiği diğer standart nihai kullanıcı belgeleri anlamına gelmektedir. Eğer bu belgeler Size El Bilgisayarınız veya aksesuarları ile birlikte teslim 2

3 edilmedi ise, adresinden ya da bu siteye erişiminiz yok ise RIM in adresine başvurmak suretiyle edinebilirsiniz. El Bilgisayarı (a) Blackberry El Bilgisayarı veya (b) Yabancı marka El Bilgisayarı anlamına gelmektedir. RIM lehdarı terimi, RIM Şirketler Grubu nun bir üyesi veya bu üyenin müdürü, memuru ya da çalışanı anlamına gelmektedir. RIM Ürünü, herhangi bir yazılım dışında akıllı kart veya akıllı kart okuyucusu dahil fakat bunlarla sınırlı olamamak kaydı ile BlackBerry El Bilgisayarı ve onun için RIM in temin ettiği aksesuarlar anlamına gelmektedir. Yazılım, El Bilgisayarı ile birlikte kullanmanız için size teslim edilen RIM mülkiyetindeki yazılım ürünleri anlamına gelmektedir. Bu kapsama her türlü BlackBerry Masaüstü Yazılımı ve RIM mülkiyetindeki: yazılımlar, gömülü yazılım, ara yüzler, içerik ve El Bilgisayarında bulunan ya da ona aktarılan ya da RIM tarafından Size zaman zaman başka yollarla El Bilgisayarı için temin edilen diğer veriler dahildir. Yazılım terimi, Size teslim edildiği şekilden bağımsız olarak veya Sizin herhangi bir şekilde kullandığınız bu tür yazılımların ve verilerin tümünü kapsamaktadır; fakat RIM tarafından aksi yazılı olarak bildirilmediği takdirde, BlackBerry Kurumsal Sunucu Yazılımı ve Yabancı Marka Yazılımları, Yazılım ile ve/veya BlackBerry Çözümü nün başka bir bölümü ile veya Yabancı Marka El Bilgisayarları ile birlikte teslim edilmiş olması veya birlikte çalışıyor olması önem arz etmeksizin Yazılım terimi kapsamında değildir. Bu tür yazılım ürünlerinin kullanımı, Sizin o ürünlerin kendilerine özgü lisans anlaşmalarında belirtilen kuralları kabul etmenize bağlı olacak ve o kurallara tabi olacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, hiçbir şart ve koşulda, söz konusu ürünlere ait bağımsız lisans anlaşmaları, RIM e ek yükümlülükler veya bu Anlaşmanın koşulları ile ile uyuşmayan yükümlülükler getirmeyecektir. Eğer Yazılımın herhangi bir unsurunu El Bilgisayarına kablosuz bağlantı ile yüklemek için BES Yazılımı kullanırsanız, söz konusu Yazılımı kullanmanıza bu Anlaşma değil BES Yazılım Lisansının koşul ve şartları uygulanacaktır. Hizmet, abone olduğunuz BlackBerry Prosumer Hizmeti, yeni RIM Hizmetleri, mevcut RIM hizmetlerinde değişiklikler veya Size zaman zaman verilen diğer RIM hizmetleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile BlackBerry Çözümü ile birlikte size sunulan RIM hizmeti anlamına gelmektedir. Yabancı Marka El Bilgisayarları, RIM tarafından Yazılım ile birlikte çalışan kablosuz el cihazlarına sahip olabilmek üzere kendisine yetki verilmiş üçüncü bir kişi tarafından üretilen veya dağıtılan kablosuz el cihazları anlamına gelmektedir. Yabancı Marka Yazılımları, mülkiyetine üçüncü şahısların sahip olduğu yazılım uygulamaları anlamına gelmektedir. RIM yazılım ürününe entegre edilmek ve söz konusu bu RIM yazılım ürününün ayrılmaz bir parçası olarak bir RIM markası altında dağıtılmak üzere RIM in üçüncü şahıslardan lisansını aldığı yazılımlar bu kapsama dahil değildir. Bununla beraber, Yabancı Marka El Bilgisayarları ile birlikte kullanmak için RIM Yazılımının bir parçası olarak Size temin edilen Sun Microsystems Java yazılımı, Yabancı Marka Yazılımdır ve lisansı Size Yabancı Marka El Bilgisayarının üreticisi veya distribütörü tarafından ayrı bir anlaşma uyarınca verilecektir. 2. Yazılımı Kullanma Hakkı. Bu Anlaşmanın asıl amacı, Yazılımı kullanmanız için Size aşağıda 6. maddede açıklanan, lisansı vermektir. Yazılımı kullanma lisansınız, bu Anlaşma uyarınca tahakkuk eden tüm lisans ücretlerini RIM e ödemeniz ve bu Anlaşmada belirtilen koşulları kabul etmeniz halinde geçerli olacaktır. BlackBerry Çözümünü kullanımınıza ilişkin aylık ücreti veya diğer ücretleri vadesinde ödememeniz halinde, RIM e, Yazılımı kullanma lisansınızı, Size karşı herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin aşağıdaki 15 ve 16. maddeler uyarınca sona erdirme 3

4 hakkı tanıyan bir lisans ihlali teşkil edecektir Konuya açıklık getirmek amacı ile belirtilir ki bu Anlaşma, Yazılımı ve/veya onun kopyalarını size satma amacı taşımamaktadır. 3. Bilgisayar Sistemleriniz. Taraflar açıkça yazılı olarak kararlaştırmadığı takdirde, BlackBerry Çözümü ile birlikte kullanacağınız tüm yabancı marka ekipman, donanım, yazılım, telekomünikasyon donanım ve hizmetlerinin (Đnternet bağlantısı, gerekiyorsa Yabancı Marka El Bilgisayar(lar)ı, Airtime Hizmetleri ve/veya ilgili kablosuz yerel bölge ağına erişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) seçilmesine, kurulmasına, birlikte çalışmalarına ve performanslarına ilişkin tüm sorumluluk sadece Size aittir. BlackBerry Çözümünü çalıştırmak için seçtiğiniz bilgisayar sisteminin işlemci hızı, bellek, müşteri yazılımı ve Belgelerde belirtilen BlackBerry Çözümünüz için gereken Đnternet erişimi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile RIM in minimum karşılamasından siz sorumlu olacaksınız. 4. S/MIME ve OpenPGP Desteği. Yazılım, kullanıcının mevcut masa üstü tabanlı S/MIME v.3 (veya üstü) ( S/MIME ) uygulamalarını ve RFC 2440 standartları esaslı masa üstü tabanlı uygulamalarını ( OpenPGP ) kablosuz bağlantı ile belirli bazı El Bilgisayarlarına aktarmasını sağlayan yazılım modüllerini içerebilir. Ancak söz konusu yazılım modüllerinin öncelikle ayrı bir kurulumcu (installer) alınmaksızın kullanılması mümkün değildir. Uyumlu kurulumcuların distribütörlerinin bir listesi adresinde mevcuttur. RIM, S/MIME yazılımları, OpenPGP esaslı yazılımlar ve/veya onay hizmetleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın S/MIME veya OpenPGP esaslı şifreleme altyapısı üniteleri ya da diğer şifreleme süreci üniteleri satmamaktadır. RIM, şifreleme altyapısının herhangi bir ünitesinin seçilmesi, satın alınması, kurulması, çalışması veya çalışmamasından sorumlu olmayacaktır ve bu kapsamda S/MIME yazılımlarının ve OpenPGP esaslı yazılımların (bununla kısıtlı olmamak üzere Yazılıma dahil olan ve belirli bazı kamuya açık anahtar altyapılarını çalıştırmak için gereken güvenlik (Entrust) şifresi dahil) seçilmesi, doğruluğu ve güvenilirliğinden, ve şifreleme altyapısı ile birlikte verilen onay imzaları, kamuya açık anahtarlar, üçüncü şahıs sertifikaları ve ilgili hizmetlerden de sorumlu olmayacaktır. RIM herhangi bir onay imzasının doğruluğundan sorumlu olmayacaktır, şifreleme altyapısı içinde başka bir kişinin kimliğini onaylayan bir kişinin (onay modeli ağı içinde onaylanan kişiler dahil) ya da onay makamlarının eylemlerinden veya eylemsizliklerinden de sorumlu olmayacaktır. S/MIME ve/veya OpenPGP esaslı kurulumlarınızın (bu kurulumların güncellemeleri veya yükseltmeleri/iyileştirmeleri dahil) ilgili Belgelerde belirtilen RIM in minimum birlikte çalışma ve uyumluluk standartlarına uygun olmasını ve Yazılımı kullanmanızın ilgili Yazılım versiyonuna ilişin Belgeye uygun olmasını temin etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca belirli bir uygulamanızla birlikte kullanabileceğiniz ilgili şifreleme altyapısının, sertifikaların, kamu anahtarlarının ve diğer hizmetlerin ve yazılımların ilgili koşullara, kurallara ve yönetmeliklere uygun kullanılması da Sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Anlaşmada belirtilen diğer koşulların yanı sıra, Yazılım için aşağıda açıklanan garantide belirtilen veya kanunun özel olarak gerektirdiği durumlar haricinde, RIM, S/MIME destek yazılımı modülünden, OpenPGP esaslı destek yazılımı modülünden ve/veya Yazılımın bir parçası olarak temin edilen ilgili kurulumculardan sorumlu olmayacaktır; RIM özellikle de S/MIME VEYA OPENPGP ESASLI UYGULAMALAR VE/VEYA SÖZ KONUSU UYGULAMALARIN GÜNCELLEMELERĐ VEYA YÜKSELTĐLMELERĐ/ĐYĐLEŞTĐRĐLMELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ VEYA BU HUSUSLARDAN DOĞAN KONULARDAN HĐÇBĐR ŞART VE KOŞUL ALTINDA SORUMLU DEĞĐLDĐR. 5. BlackBerry Çözümünün Kullanılması. Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın BlackBerry Çözümü ile ilgili tüm faaliyetlerinin sorumluluğu Size aittir. ve, (a)blackberry Çözümü Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız tarafından sadece bu Anlaşmaya ve BlackBerry Çözümünün ya da onun bir bölümünün ilgili Belgesine uygun olarak kullanılacağını; 4

5 (b) Bu Anlaşmayı kendi namınıza veya bir şirket ya da başka bir kuruluş namına imzalama hakkına ve yetkisine sahip ve reşit olduğunuzu; (c) Bu Anlaşma uyarınca RIM e verdiğiniz bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve tam olduğunu; (d) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, görevinizin gerektirdiği düzeyde makul araştırma yaptıktan sonra, BlackBerry Çözümünü veya onun bir bölümünü başka yazılımlar veya verilerden ayrı ve onlarla birlikte kullanarak RIM in kararı uyarınca RIM, RIM Şirketler Grubu, Airtime Hizmet Tedarikçileri veya onların kendi müşterileri, ürünleri veya hizmetleri tarafından kullanılan bir yazılım, sistem, şebeke veya veriyi bozmayacağını veya olumsuz etkilemeyeceğini ya da bu şekilde kullanılmasına izin vermeyeceğinizi, ve RIM in böyle bir bozulmayı veya olumsuz etkilenmeyi Size bildirmesi halinde derhal söz konusu kullanımı durduracağınızı; (e) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, BlackBerry Çözümünü veya onun herhangi bir bölümünü kullanarak taciz edici, aşağılayıcı, hakaret edici, kanun dışı veya yanıltıcı mesajlar veya bilgiler göndermeyeceğinizi; (f) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, BlackBerry Çözümünü veya onun bir bölümünü suç işlemek, suç işlemeye teşebbüs etmek, veya cürüm ya da başka türlü kanun dışı faaliyetlerde bulunulmasına yardımcı olmak veya yardımcı olmaya teşebbüs etmek için kullanmayacağınızı; (g) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, önceden RIM den yazılı izin almadığınız takdirde Yazılımı, onun herhangi bir bölümünü, Hizmetleri veya onların bir bölümünü kullanma hakkınızı satmayacağınızı, devretmeyeceğinizi ve satmaya ya da devretmeye teşebbüs etmeyeceğinizi; Yazılımı başka kişilere ödünç vererek ya da başka el bilgisayarlarında kullanarak bir hizmet bürosu işletmeyeceğinizi ya da benzeri bir hizmet vermeyeceğinizi; (h) Siz ve Yetkili Kullanıcılarınız, RIM işbu 5. maddenin ya da bu Anlaşmanın diğer koşullarının ihlal edilip edilmediğini araştırırken RIM ile işbirliği yapacağınızı, RIM in talep edeceği bilgileri RIM e vereceğinizi ve RIM Ürünleri, Hizmetleri ya da Yazılımlarının kullanılmakta veya kullanılmış olduğu işyerlerini ve bilgisayarları RIM in incelemesine izin vereceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Đşbu vesile ile RIM i : (1) suç niteliğinde olduğundan kuşkulanılan ihlallerin araştırılmasında emniyet makamları ile; (2) bu Anlaşmanın ihlal edilmesi olaylarını araştırmakta üçüncü şahıslar ile; (3) bu Anlaşmanın uygulanması için Đnternet servis sağlayıcılarının, şebekelerin veya bilgisayar tesislerinin sistem yöneticileri ile işbirliği yapmasına izin vermektesiniz. Söz konusu işbirliği RIM in Sizin Veya Yetkili Kullanıcılarınızın kullanıcı isimlerini, IP adreslerini ve diğer tanıtıcı bilgilerini ilgili makamlara ve kişilere vermesini de kapsamaktadır. 6. Yazılım ve Belge Lisansı. Bu Anlaşmada belirtilen koşullara tabi olarak RIM size Yazılımın bir kopyasını bir adet El Bilgisayarına kurmanız ve kullanmanız için ve BlackBerry Masaüstü Yazılımının bir kopyasını sadece bir adet kişisel bilgisayara sadece tek bir El Bilgisayarı kullanmak amacıyla kurmanız ve kullanmanız için kişisel, geri alınabilir (kabili rücu), münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Yazılımı kendi dahili veya kişisel amaçlarınız veya izin vermeniz halinde Yetkili Kullanıcılarınızın kendi kişisel amaçları haricinde amaçlar için kullanmanız veya kullanılmasına izin vermeniz mümkün değildir. Bu lisans size Yazılımın gelecekte yapılabilecek yükseltmelerine veya güncellemelerine ilişkin haklar, ve orijinalde El Bilgisayarınızda bulunan uygulamalar haricinde uygulamalar, ya da yeni veya geliştirilmiş Hizmetler alma hakkı vermemektedir. Bilgi Đşlembölümünüz, eğer varsa, BlackBerry Çözümünü Yazılıma, Yabancı Marka Yazılımların veya Hizmetlerin eklenmesini engelleyecek şekilde programlayabilir. Eğer Bilgi Đşlem bölümünüz bu tür iletimleri engellemezse, RIM zaman zaman bu eklemeleri veya geliştirmeleri Size temin edebilir. Eğer RIM, doğrudan veya bir distribütör (Airtime Hizmet Tedarikçiniz dahil) aracılığı ile Yazılıma veya Hizmet(ler)e bu tür eklemeler veya geliştirmeler yükler veya ek Hizmet sağlarsa, söz konusu eklemeler ve geliştirmeler bu 5

6 Anlaşma nın koşullarına tabi olacaktır, veya bu Yazılım veya Hizmet(ler) Size başka bir anlaşma uyarınca temin ediliyorsa, söz konusu diğer anlaşmaya (varsa ek ödeme yapılması koşulları dahil) tabi olacaktır. Eğer Yabancı Marka Yazılımı temin edildi ise, işbu Anlaşma da Yabancı Marka Yazılımları hakkında belirtilen koşullar, söz konusu yazılımın kendi lisans anlaşmasına ek olarak uygulanacaktır. RIM in kanunlar uyarınca bu tür faaliyetleri yasaklama hakkının kısıtlanmış olması hali dışındaki durumlarda, Yazılımın tamamını veya bir kısmını basmanız, kopyalamanız, çoğaltmanız, dağıtmanız, değiştirmeniz veya diğer şekillerde çoğaltmanız mümkün değildir. Đşbu madde çerçevesinde, kopyalama ve çoğaltma terimi, programın Belgede belirtilen amaçlar için kullanılması sırasında normal olarak yapılan Yazılım açıklamalarının ve talimatlarının kopyalanmasını, ve Yazılımın ya da kurulu olduğu bilgisayarın veya sistemin ilgili sanayi standardı iş uygulamaları çerçevesinde düzenli olarak ve değişiklik yapmadan yedeklenmesi (backup) işlemlerini kapsamamaktadır. RIM tarafından yazılı olarak izin verilmediği takdirde herhangi bir Belgenin tamamını veya bir bölümünü kopyalayamazsınız. Bu Anlaşma ile lisansı verilen Yazılım ile birlikte kullanmak için Belgenin tek bir kopyasını aşağıda belirtilen adresten indirebilirsiniz: 7. Airtime Hizmetleri. BlackBerry Çözümü ile kullanılmak üzere sunulan Airtime hizmetleri ( Airtime Hizmetleri ), size bir Airtime Hizmet Tedarikçisi tarafından verilmektedir ve söz konusu Airtime Hizmetlerini veren Airtime Hizmet Tedarikçisinin ilgili koşullarına tabidir. RIM, AIRTIME HĐZMETLERĐNE ĐLĐŞKĐN KONULARDA (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDI ĐLE AIRTIME HĐZMETLERĐNĐN DOĞRULUĞU, ZAMANINDA VERĐLMESĐ VE SÜREKLĐ VERĐLMESĐ KONULARI DAHĐL) SĐZĐN TALEPLERĐNĐZDEN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN SĐZĐN NAMINIZA BĐLDĐREBĐLECEĞĐ TALEPLERDEN NE SĐZE NE DE ÜÇÜNCÜ KĐŞĐLERE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. WLAN cihazları için Airtime Hizmet Tedarikçisi nin Airtime Hizmetleri gerekli değildir, fakat WLAN cihazlarının BlackBerry Çözümünüz ile birlikte çalışabilmesi için uygun bir kablosuz yerel bölge ağı donanımı kurmanız veya ilgili yerel bölge ağına giriş yetkiniz bulunması gerekmektedir. 8. Üçüncü Şahıs Đçerikleri ve Hizmetleri. Bazı BlackBerry Çözümlerinin kapasiteleri kapsamında RIM, Size üçüncü şahıslardan aldığı, üçüncü şahısların dosyaları, veri tabanları ve Đnternet siteleri dahil olmak üzere, içerikleri sunabilir veya üçüncü şahısların içeriklerini Size aktarabilir ( Üçüncü Şahıs Đçerikleri ), ve Size belirli bazı üçüncü şahıs Đnternet siteleri için ikon veya yer imi (bookmark) şeklinde bağlantılar ( Bağlantılı Siteler ) sunabilir, veya başka Đnternet sitelerine ( Diğer Siteler ) erişim ya da aşağıdaki hususlara ilişkin bilgi sunabilir: (a) El Bilgisayarınız ile Üçüncü Şahıs Đçeriklerine erişmek, (b) bu sitelerden RIM haricindeki taraflardan hizmet almak ( Üçüncü Şahıs Hizmetleri ). RIM in bir Đnternet sitesine linkler temin etmesi ya da size Üçüncü Şahıs Đçerikleri sunması, RIM in o siteyi veya sitedeki içeriği onayladığı, bağlantılı olduğu veya yönettiği anlamına gelmeyecektir. RIM bu tür özellikleri bazı El Bilgisayarları için size sunmaktan memnuniyet duyacaktır, fakat bunu ancak Sizin şu hususlarda açık anlayışınız, kabulünüz ve mutabakatınız olduğu taktirde yapabilir: ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HĐZMETLERĐ, BAĞLANTILI SĐTELER, DĐĞER SĐTELER VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ĐÇERĐKLERĐ, RIM TARAFINDAN YÖNETĐLMEMEKTEDĐR VE ONAYLANMAMAKTADIR, VE RIM bu tür bilgilerin, Đnternet sitelerinin veya hizmetlerinin ĐÇERĐĞĐNDEN, KULLANILMASINDAN, AKTARILMASINDAN, ÇALIŞMASINDAN YA DA ÇALIŞMAMASINDAN SORUMLU DEĞĐLDĐR ve bu kapsamda bunlarla sınırlı olmaksızın, BlackBerry Cözümü ile erişilebilen bu tür verilerin veya hizmetlerin doğruluğundan, zamanlamasından, telif haklarına, kanunlara, ahlak kurallarına uymamasından ve diğer özelliklerinden sorumlu değildir. RIM, BlackBerry Çözümü ile herhangi bir spesifik Đnternet sitesine erişilebileceğini garanti etmemektedir. Eğer RIM in bir Đnternet sitesinin ya da içeriğinin kaynağı olup olmadığı hususunda emin değilseniz, lütfen adresinden RIM ile irtibat kurunuz. Eğer Đnternet üzerinden üçüncü şahıslar ile işlem yapıyorsanız, kiminle işlem yaptığınızdan emin olun ve ilgili sitelerin koşullarını ve 6

7 alabileceğiniz hizmetleri, teslimat ve ödeme koşulları, mal iade etme imkanı, gizlilik/mahremiyet ve güvenlik özellikleri de, bunlarla sınırlı olmaksızın, dahil olmak üzere, iyi öğrenin. Eğer Üçüncü Şahıslar ile Đnternet üzerinden anlaşma yaparsanız, o anlaşmaların koşullarını yerine getirmekten Siz sorumlu olacaksınız. 9. Üçüncü Şahıs Yazılımları. BlackBerry Çözümünüze ilişkin deneyiminizi senginleştirmek adına RIM, zaman zaman Size El Bilgisayarınızda kullanmanız için Üçüncü Şahıs Yazılımlarını ücretsiz olarak temin edebilir veya sunabilir.(fakat Airtime Hizmet Tedarikçinizin alacağı aktarma ücreti Size ait olacaktır). RIM bu tür yazılımları size ancak aşağıda belirtilen koşulları anlamanız, kabul etmeniz ve onaylamanız halinde temin edebilir: (a) bu yazılımlar sadece size kolaylık olması için temin edilir; (b) bu yazılımlar sanki Yazılımmış gibi bu Anlaşmanın koşullarına tabi olacaktır, fakat RIM tarafından Size hiçbir açık veya zımni koşul, kabul, güvence, beyan veya taahhüt verilmeksizin OLDUĞU HALĐYLE temin edilmesi durumu hariçtir. Eğer bu yazılımları başka koşullarla almak isterseniz, doğrudan ilgili satıcılarından almanız gerekmektedir. Konuya açıklık getirmek adına, işbu madde, Yabancı Marka El Bilgisayarlarının satıcısı veya üreticisi tarafından Size lisansı verilecek bir Yabancı Marka El Bilgisayarı ile birlikte kullanılacak Sun Microsystems Inc. Şirketi java kodu için uygulanmayacaktır. 10. Fikri Mülkiyet. Tüm haklar RIM e aittir ve öyle kalacaktır. Ne Siz ne de Yetkili Kullanıcılarınız, işbu Anlaşma vasıtasıyla BlackBerry Çözümünün tamamı veya bir bölümü ile ilgili, patentler, tasarımlar, ticari markalar, telif hakkı, veri tabanı hakları, gizli bilgiler ve ticari sırlar dahil, hiçbir fikri mülkiyet hakkına veya diğer hakka sahip olmamaktasınız. Ayrıca, bu Anlaşmada belirtilen ya da RIM ile imzalamış olabileceğiniz başka herhangi bir yazılı anlaşmada açıkça belirtilen haklar haricinde, BlackBerry Çözümü üzerinde veya ona ilişkin hiçbir hakka sahip olmamaktasınız. Đşbu Anlaşmada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklı tutulmaktadır. Yazılımın lisansı Size sadece bu Anlaşmada be Belgelerde belirtilen şekilde verilmektedir ve Hizmetlere erişmenizi sağlayan tüm site(ler) Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti telif hakları ve patent kanunları ve uluslararası antlaşmalar ile korunmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi halinde, hem adli hem cezai son derece ağır yaptırımlar bulunmaktadır. Bu Anlaşmada belirtilen hiçbir koşulun, RIM in fikri mülkiyet haklarını ya da diğer mülkiyet haklarını korumak için ilgili kanunlar uyarınca sahip olduğu diğer hakları ve kanunun öngördüğü telafi/giderim yollarına başvurmasına engel teşkil edecek menfi bir etkisi olmadığını kabul etmektesiniz. 11. Cisco Haklarının Korunması. Eğer satın aldığınız BlackBerry Çözümü herhangi bir Cisco teknolojisi içeriyorsa, Cisco Teknolojisi kullanma hakkınız karşılığında, Cisco Teknolojisine ilişkin patent haklarını Cisco ya, Cisco nun müşterilerine, distribütörlerine ya da Cisco Teknolojisini üretmek, ürettirmek, kullanmak, satmak, satışa çıkarmak veya Cisco Teknolojisi ile uyumlu olan ürünleri ithal etmek için lisans alanlara karşı ileri sürmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. 12. Đhracat Yasakları, Amerika Birleşik Devleti hakları (a) Yazılımda bulunan şifreleme yazılımının, Yazılımın kullanıldığı ülke(ler)de ve/veya eyalet(ler)de ithalat, ihracat veya geçerli kanunlar ve yönetmelikler ( Uygulanacak Hukuk ) uyarınca başka amaçlar için sınırlanmış olabileceğini kabul etmektesiniz. BlackBerry Çözümü nün tamamını veya bir kısmını (i) Kanada Bölge Denetim Listesinde belirtilen herhangi bir ülkeye, (ii) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ambargo veya yaptırım uyguladığı herhangi bir ülkeye, (iii) Kanada Đhracat Denetim Listesinin maddesine aykırı şekilde, (iv) Amerika Birleşik Devletleri nin ekonomik yaptırım ve ambargo uyguladığı ülkelere, (v) Amerika Birleşik Devletleri nin ihraç mallarını veya Amerika Birleşik Devletleri menşeli malları alması yasaklanan kişilere veya kuruluşlara ihraç veya yeniden ihraç etmemeyi, ve ihraç ya da yeniden ihraç edilmesine yardımcı olmamayı veya bunu kolaylaştırmamayı kabul etmektesiniz. RIM ile 7

8 adresinden irtibat kurabilirsiniz. Đşburada beyan etmektesiniz ki: (1) Bildiğiniz kadarıyla Đlgili Kanunlar uyarınca RIM Ürünlerini ve/veya Yazılımı almaya ehilsiniz; (2) RIM Ürünlerini ve/veya Yazılımı sadece Uygulanacak Hukuk uyarınca uygun olan bir ülkeye/ülkeden veya eyalete/eyaletten ithal edecek, ihraç edecek veya yeniden ihraç edeceksiniz veya böyle bir ülkede kullanacaksınız; (3) Yetkili Kullanıcılarınızın RIM Ürünlerini ve Yazılımı yukarıda belirtilen kısıtlamalara uygun olarak kullanmasını sağlayacaksınız. (b) Đşbu maddede belirtilen onay ve taahhütlerinizi ihlal etmeniz nedeniyle meydana gelebilecek talepler, davalar, yükümlülükler ve masraflar ile ilgili olarak (makul avukat ücretleri dahil) RIM ve Airtime Hizmet Tedarikçisini tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. 13. Güvenlik. BlackBerry El Bilgisayarınıza ve Yazılıma erişimin kontrolünü sağlamak için gereken güvenlik önlemlerini almak sorumluluğunu tümüyle Size aittir. 14. Gizlilik RIM in ve/veya RIM Şirketler Grubu nun Yazılımı geliştirmek için uzun zaman ve büyük harcamalarda bulunduğunu, RIM in ve/veya RIM Şirketler Grubu nun ticari sırlarını içerdiğini ve dolayısıyla RIM ve/veya RIM Şirketler Grubu na gizli olduğunu kabul etmektesiniz. Yazılımı gizli tutmayı ve işbu Anlaşma ile verilen lisans haklarını kullanmak için Yazılımı kendi Yetkili Kullanıcılarınız haricinde kimseye ifşa etmemeyi veya Yazılıma erişim sağlamamayı kabul etmektesiniz. Yazılımın kaynak kodunu elde etme veya kullanma hakkınız yoktur, ve RIM in kanunlar uyarınca böyle bir yasaklama yapma hakkı bulunmadığı durumlar haricinde, Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın Yazılımı değiştirmeyeceğini, modifiye etmeyeceğini, uyarlamayacağını, kopyalanmış çalışmalar yaratmayacağını, tercüme etmeyeceğini, bozmayacağını, kaynak koda dönüştürmeyeceğini, ayrıştırmayacağını, Tersine Mühendislik yapmayacağını, bunları yapmaya teşebbüs etmeyeceğini, ya da başkalarının yapması için izin, onay, yetki veya teşvik vermeyeceğini kabul etmektesiniz. Bu Anlaşma nın amaçları doğrultusunda Tersine Mühendislik terimine verileri, yazılımları (teknik açıdan yazılım kodu sayılan veya sayılmayan programların içinde bulunan veya onlarla birlikte kullanılan arabirimler ve diğer veriler dahil) veya donanımları tersine mühendislik yapmak, tercüme etmek, ayrıştırmak, bozmak/silmek, şifresini çözmek ve sökmek (RAM/ROM veya kalıcı saklamayı boşaltmak, kablolu veya kablosuz link çözmek, protokol analizi yapmak ve kara kutu tersine mühendisliği yapmak dahil); bilgileri, verileri veya yazılımları bir formattan insanların okuyabileceği başka bir formata dönüştürme yöntemleri veya işlemleri de dahildir. 15. Süre (a) Bu Anlaşma, bu Anlaşmanın koşullarının Sizi bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz (yukarıdaki giriş bölümünde açıklanan şekilde) tarihte yürürlüğe girecek ve bu Anlaşmada belirtilen koşullara göre süresi dolduğunda veya feshedildiğinde sona erecektir. (b) RIM karar verme yetkisi sadece kendisine ait olarak, gereken Airtime Hizmetlerinin artık mevcut olmaması halinde bu Anlaşmayı feshetme ve bu fesihten dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmeme hakkını saklı tutar. (c) Fesih halinde, RIM ayrıca, El Bilgisayarlarına veya El Bilgisayarlarından veri aktarımını durdurma hakkına sahip olacaktır. (d) Bu Anlaşma hangi nedenle olursa olsun sona erdirildiğinde ya da feshedildiğinde, Yazılımı kullanmaya derhal son vereceksiniz ve BlackBerry Masaüstü Yazılımının tüm kopyalarını ve bu Anlaşmaya göre çıkardığınız kopyaları hangi ortamlarda kayıtlı olurlarsa olsunlar derhal kalıcı mahiyette silecek ya da yok edeceksiniz. 8

9 (e) RIM deki herhangi bir hesabınızın sona erdirilmesi halinde, bu hesapla ilgili olarak RIM in kayıtlarında bulunan o hesapla ilgili tüm dosyaları, programları, verileri ve elektronik posta mesajlarını Size bildirimde bulunmadan silebilmesi için işburada RIM e yetki vermektesiniz. 16. Temerrüt Halinde Haklar ve Fesih (a) Sizin ya da Yetkili Kullanıcılarınızın bu Anlaşmayı ihlal etmesi halinde RIM, bu Anlaşma veya kanunlar uyarınca sahip olduğu tüm diğer haklara ve çözüm yollarına ek olarak, size bir bildirimde bulunarak bu Anlaşmayı ve Sizin ya da Yetkili Kullanıcılarınızın kullandığı BlackBerry Çözümünün başka bir bölümü için RIM ile imzalanmış bulunan diğer bir lisans anlaşmasını feshedebilir. (b) Eğer RIM in Hizmet in bir bölümünü veya tamamını vermesi herhangi bir kanun, yönetmelik, mecburiyet veya adli veya diğer bir resmi makam emri uyarınca engellenirse ya da bir resmi makam RIM e Hizmetin bir bölümünü veya tamamını vermesinin yasaklandığını bildirirse, RIM, herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın bu Anlaşmayı feshedebilir ve/veya derhal Hizmeti vermeyi durdurabilir. Đşbu maddede belirtilen hiçbir koşul, RIM in böyle bir kanun, kural, yönetmelik veya yasaktan feragat etme yolu aramak ya da böyle bir mahkeme kararını temyiz etmek zorunluluğu bulunduğu şeklinde yorumlanamaz. (c) RIM, bu Anlaşmanın işbu maddesine göre bu Anlaşmayı feshetmesi halinde ne Size ne de Yetkili Kullanıcılarınıza karşı hiçbir sorumluluk altında değildir. 17. Müşterinin Tazminat Ödemesi. RIM, RIM Şirketler Grubu, RIM in tedarikçileri, halefleri, bağlı ortaklıkları, temsilcileri, yetkili distribütörleri, devralanları, bunların müdürleri, memurları, çalışanları ve bağımsız müteahhitleri (her biri RIM Tazmin Edilmiş Taraflar ) aşağıda belirtilen nedenlerden ötürü uğrayabilecekleri taleplere, zararlara, ziyanlara veya masraflara (bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile makul avukat ücretleri ve mahkeme masrafları dahil) karşı savunacak, tazmin edecek ve bunlardan zarar görmeyecek şekilde muaf tutacaksınız: (a) Bu Anlaşmanın 4, 5, 6, 10, 12 veya 14. maddesini ihlal etmeniz; (b) BlackBerry El Bilgisayarını kullanarak gönderdiğiniz materyallerin hakaret, iftira, saygınlığını zedeleme davaları, telif hakkı,, fikri mülkiyet hakları veya diğer mülkiyet hakları ihlallerine yol açması; (c) Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın BlackBerry Çözümünü veya onun bir bölümünü kullanırken ihmalkar davranması veya yanlış kullanması sonucunda yaralanma, ölüm veya maddi zarar meydana gelmesi. 18. Sınırlı Garantiler. TEKNĐĞĐN EN SON DURUMUNUN HATASIZ BĐLGĐSAYAR PROGRAMLARI ÜRETĐLMESĐNE VEYA HATASIZ VERĐ AKTARIMINI GARANTĐ ETMEYE ĐMKAN TANIMADIĞINI ĐKRAR VE KABUL EDĐYORSUNUZ, VE BU NEDENLE RIM, BLACKBERRY ÇÖZÜMÜNÜN KESĐNTĐSĐZ VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI GARANTĐ EDEMEZ VE ETMEMEKTEDĐR. AYRICA BLACKBERRY ÇÖZÜMÜNÜN GENEL KULLANIM ĐÇĐN HAZIRLANDIĞINI VE SĐZĐN TERCĐHLERĐNĐZ ĐÇĐN ÖZEL OLARAK HAZIRLANMADIĞINI ĐKRAR VE KABUL EDĐYORSUNUZ, DOLAYISIYLA DA RIM, BLACKBERRY ÇÖZÜMÜNÜN HER TÜRLÜ AMACI YERĐNE GETĐRECEĞĐNĐ GARANTĐ ETMEMEKTEDĐR. YUKARIDA BELĐRTĐLENLER IŞIĞINDA, ÜRÜNLER VE/VEYA HĐZMETLER KRĐTĐK GÖREVLERE ĐLĐŞKĐN UYGULAMALAR ĐÇĐN VE HATA DENETĐMĐ GEREKTĐREN NÜKLEER TESĐSLER, UÇAK SEYRÜSEFER VEYA ĐLETĐŞĐM SĐSTEMLERĐ, HAVA TRAFĐK DENETĐMĐ, YAŞAM DESTEK SĐSTEMLERĐ VE SĐLAH SĐSTEMLERĐ DAHĐL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TEHLĐKELĐ ORTAMLARDA KULLANILMAYA UYGUN DEĞĐLDĐR. YETERLĐ DÜZEYDE VERĐ KURTARMA VE YEDEKLEME SĐSTEMLERĐ 9

10 BULUNDURMAYI KABUL VE TAAHHÜT ETMEKTESĐNĐZ, VE AYRICA (1) KULLANIM VEYA HĐZMETĐN KESĐNTĐYE UĞRAMASI, VEYA (2) VERĐ AKTARIMINDA ZORLUK ÇEKĐLMESĐ VEYA HATA MEYDANA GELMESĐ HALĐNDE BU DURUMU DERHAL RIM E BĐLDĐRMEYĐ VE TÜM ZARARLARI VEYA HASARLARI AZALTMAYI KABUL VE TAAHHÜT ETMEKTESĐNĐZ. (a) Yazılım (i) Eğer Yazılımın size teslim edilmesinden itibaren doksan (90) gün ( Garanti Dönemi ) içinde RIM in veya RIM in yetkili distribütörünün size temin ettiği haliyle Yazılım, kendi tipi ve versiyonu için geçerli Belgede RIM tarafından açıklanan şekilde kullanılmasına ve BlackBerry Çözümünün değiştirilmemiş bölümleri ile birlikte kullanılmasına rağmen Yazılımın teknik özelliklerinde ( adresinden görüntülenebilir) belirtilen işlevleri yerine getirmez ise, RIM, Sizin seçiminize göre, ya makul çaba göstererek bu problemi çözmeniz için Size yol gösterecektir (bu yol gösterimi, RIM in makul görüşüne göre çeşitli şekillerde bildirilebilir, örnek olarak size telefonla müşteri desteği vererek, RIM in Đnternet sitesinden yazılım düzeltme programı indirmeniz tavsiye edilerek ya da RIM in size bildireceği başka bir yöntemle yapılabilir), ya da Yazılımın size teslim edildiği ortam içinde ve tüm ambalajı ile birlikte normal garanti kapsamında iade işlemi uygulayarak ve bu işlemi Garanti Dönemi içinde uygulayarak ilgili fatura veya fiş ile birlikte RIM e iade etmeniz halinde (bu iade işlemi, gerekiyorsa Airtime Hizmet Tedarikçiniz veya perakende satıcı aracılığıyla yapılabilir), Yazılım için ödemiş olduğunuz ücret Size iade edilecektir. (ii) Yukarıda belirtilen yükümlülük, Yazılımda karşılaşabileceğiniz kusurlar, hatalar veya problemler için RIM in Size karşı tek yükümlülüğüdür ve Sizin tek ve münhasır çözüm yolunuzdur. (iii) Yazılımın teknik özelliklerinde belirtilen işlevleri yerine getirmemesinin nedeni aşağıda belirtilenlerden biri ise yukarıda belirtilen yükümlülük geçerli olmayacaktır: (A) Yazılımı bu Anlaşmanın 2, 4, 5, 6, 10, 12 ve 14. maddelerinde belirtilen yükümlülüklerinizden birini ihlal edecek şekilde kullanmanız veya RIM in Yazılımın tipi ve versiyonu ile ilgili Belgede açıkladığı talimatlara (güvenlik talimatları dahil) aykırı şekilde kullanmanız; (B) BlackBerry Çözümünün diğer bölümleri haricinde bir donanım, şebeke, yazılım veya iletişim sistemi bozukluğu veya başka türlü bir problem (bozuk Yabancı Marka El Bilgisayarlarının yol açtığı arızalar ve problemler dahil); veya (C) Yazılımı veya onun kayıtlı olduğu ortamı etkileyen harici nedenler, örneğin, kaza, felaket, elektrostatik akım boşalması, yangın, sel baskını, yıldırım, su, rüzgar, yanlış kullanım veya RIM in yetki vermediği kişilerin yaptığı onarımlardan veya değişikliklerden doğan arızalar. (iv) Yazılımla ve burada belirtilen garantinin ihlal edilmesi ile ilgili münhasır çözüm yollarınız işbu maddede belirtilmiştir. (b) Ürün(ler). RIM Ürün(leri/ü) için, eğer varsa, sınırlı garanti ( Sınırlı Garanti ), ilgili Belgede belirtilmektedir. Sınırlı Garanti, bu Anlaşma ya göre satılan RIM Ürünü için verilen münhasır garantidir ve RIM Ürünleri ve Sınırlı Garantinin ihlali konularında sahip olacağınız tek çözüm yoludur. Bu Anlaşma nın 25. maddesi, atıf yoluyla Sınırlı Garanti koşullarına dahil edilmiştir. Aşağıdaki ilgili düğmeye tıklayarak Yazılımı kabul etmeniz halinde, Sınırlı Garantiyi okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi ikrar etmiş sayılacaksınız. (c) Hizmet(ler) (i) ÜLKENĐZDEKĐ UYGULANACAK HUKUK UYARINCA ÖZEL OLARAK YASAKLANMIŞ OLMADIĞI SÜRECE, TÜM RIM HĐZMETLERĐ HĐÇBĐR KOŞUL, ONAY, TAAHHÜT, BEYAN VEYA GARANTĐ VERĐLMEKSĐZĐN OLDUĞU HALĐYLE VE 10

11 MEVCUT OLDUĞU KADARIYLA VERĐLMEKTEDĐR VEYA ERĐŞĐM BU ŞARTLARDA SAĞLANMAKTADIR. (ii) RIM, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN VERDĐĞĐ HĐZMETLERĐ KONTROL ETMEDĐĞĐ VE BUNLAR ĐÇĐN HERHANGĐ BĐR GARANTĐ VEYA BENZER BĐR BAŞKA GÜVENCE VEREMEDĐĞĐ ĐÇĐN, ÜLKENĐZDEKĐ UYGULANACAK HUKUK UYARINCA ÖZEL OLARAK YASAKLANMIŞ OLMADIĞI SÜRECE, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HĐZMETLERĐ HĐÇBĐR KOŞUL, ONAY, TAAHHÜT, BEYAN VEYA GARANTĐ VERĐLMEKSĐZĐN OLDUĞU HALĐYLE VE MEVCUT OLDUĞU KADARIYLA VERĐLMEKTEDĐR VEYA ERĐŞĐM BU ŞARTLARDA SAĞLANMAKTADIR. (iii) RIM HĐZMETLERĐN KESĐNTĐSĐZ KULLANILMASINI VEYA ÇALIŞMASINI, HĐZMETLERĐN SÜREKLĐ VERĐLECEĞĐNĐ, YA DA SĐZĐN GÖNDERDĐĞĐNĐZ VEYA SĐZE GÖNDERĐLEN ĐÇERĐKLERĐN DOĞRU OLACAĞINI, HATASIZ ŞEKĐLDE VEYA MAKUL BĐR SÜRE ĐÇĐNDE AKTARILACAĞINI GARANTĐ ETMEMEKTEDĐR. (d) Üçüncü Şahıs Đçerikleri, Yazılımları, Hizmetleri ve Đnternet Siteleri. ÜLKENĐZDEKĐ UYGULANACAK HUKUK UYARINCA ÖZEL OLARAK YASAKLANMIŞ OLMADIĞI SÜRECE,, TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ĐÇERĐKLERĐ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARI ve BAĞLANTILI SĐTELERE VE DĐĞER SĐTELERE ERĐŞĐMLER, RIM TARAFINDAN OLDUĞU HALĐYLE VE MEVCUT OLDUĞU KADARIYLA VERĐLMEKTE VEYA ERĐŞĐM BU ŞARTLARDA SAĞLANMAKTADIR; BAĞLANTILI SĐTELER, DĐĞER SĐTELER, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ĐÇERĐKLERĐ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARI ĐLE ĐLGĐLĐ KONULARDA SĐZĐN, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN VEYA SĐZĐN NAMINIZA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN BĐLDĐREBĐLECEĞĐ, AŞAĞIDAKĐLER DAHĐL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, TALEPLERDEN RIM SORUMLU OLMAYACAKTIR: (A) ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HĐZMETLERĐ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARI VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ĐÇERĐKLERĐNĐN DOĞRULUĞU, AKTARIMI, ZAMANLAMASI VEYA SÜREKLĐ TEMĐNĐ; (B) ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARININ VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HĐZMETLERĐNĐN ÇALIŞMASI VEYA ÇALIŞMAMASI; (C) ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HĐZMETLERĐNĐN YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARININ BLACKBERRY ÇÖZÜMÜ (TAMAMI VEYA BĐR KISMI) ĐLE BĐRLĐKTE ÇALIŞABĐLĐYOR OLMASI. RIM ĐN VĐRÜSLERDEN YA DA TEHDĐTKAR, HAKARET NĐTELĐĞĐNDE, MÜSTEHCEN, SUÇ NĐTELĐĞĐNDE VEYA KANUNLARA AYKIRI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ĐÇERĐKLERĐNDEN YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN FĐKRĐ MÜLKĐYET HAKLARINI ĐHLAL EDEN ĐÇERĐKLERDEN VEYA BUNLARIN GÖNDERĐLMESĐNDEN DOLAYI HERHANGĐ BĐR SORUMLULUĞU OLMADIĞINI KABUL ETMEKTESĐNĐZ. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARI, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HĐZMETLERĐ VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ĐÇERĐKLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK BÖYLE BĐR TALEPTE BULUNULMASI HALĐNDE, BU TALEPLERĐ ĐLGĐLĐ ÜÇÜNCÜ ŞAHSA RÜCU ETMENĐZ GEREKMEKTEDĐR. 19. Başka Garanti Verilmemesi (a) UYGULANACAK HUKUK UN ĐZĐN VERDĐĞĐ EN GENĐŞ ÖLÇÜDE, BU ANLAŞMADA BELĐRTĐLEN GARANTĐLER, TĐCARETE KONU OLABĐLME, MALLARIN KULLANIMLARINA UYGUN KALĐTEDE OLMASI, BELĐRLĐ BĐR AMAÇ VEYA KULLANIM ĐÇĐN UYGUNLUK, TATMĐNKAR KALĐTE, DAYANIKLILIK, MÜLKĐYET, ĐHLAL ETMEME, VEYA HERHANGĐ BĐR KANUN, ÖRF-ADET, GELENEK, TĐCARĐ TEAMÜLLER ĐLE ĐLGĐLĐ BEYANLAR, GARANTĐLER, ONAYLAR, GÜVENCELER VEYA KOŞULLAR DAHĐL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIKÇA VEYA ZIMNEN BELĐRTĐLEN DĐĞER HER TÜRLÜ GARANTĐLER, BEYANLAR, TAAHHÜTLER, KOŞULLAR, ONAYLAR VEYA GÜVENCELER YERĐNE GEÇMEKTEDĐR. AÇIKÇA VEYA ZIMNEN BELĐRTĐLEN TÜM DĐĞER GARANTĐLER, 11

12 BEYANLAR, TAAHHÜTLER, KOŞULLAR, ONAYLAR VEYA GÜVENCELER KABUL EDĐLMEMEKTE VE, UYGULANACAK HUKUK UN ĐZĐN VERDĐĞĐ EN GENĐŞ ÖLÇÜDEHARĐÇ TUTULMAKTADIRLAR. (b) BAZI ÜLKELERĐN KANUNLARI, TÜKETĐCĐLER ĐLE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE GARANTĐLERĐN, KOŞULLARIN, ONAYLARIN, GÜVENCELERĐN, TAAHHÜTLERĐN VEYA BEYANLARIN HARĐÇ TUTULMASINA ĐZĐN VERMEMEKTEDĐR, VE DOLAYISIYLA BU TÜR HARĐÇ TUTMALARSĐZĐN ĐÇĐN DE GEÇERLĐ OLMAYABĐLĐR..20. Sorumluluğun Sınırlanması (a) RIM in Sınırlı Garantilerine uymayan Yazılımlar ile ilgili RIM in tüm yükümlülüğü ve Sizin münhasır çözüm yolunuz, Madde 18 de belirtilmiştir. (b) RIM dolaylı, özel, arızi, rastlantısal veya ceza gerektiren zararlardan ötürü bu tür zararların olasılığı kendisine bildirilmiş olsa dahi Size karşı sorumlu olmayacaktır. Özellikle ve yukarıda belirtilen koşulun genel kapsamını sınırlamaksızın, RIM, Yazılım ile oluşturulan, aktarılan veya saklanan programlardan veya verilerden sorumlu olmayacaktır; bu tür programları veya verileri kurtarma veya yenileme masraflarından, yoksun kalınan iş kârı veya gelirinden, yoksun kalınan tasarruflardan, faaliyet aksamalarından, duraklama maliyetlerinden, veri gönderme veya alma aksaklıklarından, ve Yazılımla ya da BlackBerry Çözümünün diğer bölümleri ile birlikte kullanılan uygulamaların, Üçüncü Şahıs Yazılımların veya Üçüncü Şahıs Hizmetlerin problemlerinden sorumlu olmayacaktır. (c) BAZI ÜLKELER, TÜKETĐCĐLER ĐLE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE ARIZĐ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN SINIRLANMASINA ĐZĐN VERMEMEKTEDĐR, VE DOLAYISIYLA YUKARIDA BELĐRTĐLEN SINIRLAMALAR VEYA ĐSTĐSNALAR SĐZĐN ĐÇĐN DE GEÇERLĐ OLMAYABĐLĐR. (d) Her hal ve şart altında RIM in toplam sorumluluğu, RIM Ürünü/Ürünleri ve/veya talepte bulunulmasına yol açan Yazılım bölümü (hangisi geçerli ise) için ödediğiniz ücreti aşmayacaktır; ve RIM sadece BlackBerry Çözümünün aksadığı, geciktiği veya çalışmadığı süre içinde meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olacaktır. (e) Đşbu maddede belirtilen hiçbir koşul (i) RIM in veya onun çalışanlarının ya da temsilcilerinin ihmalinin doğrudan sonucunda meydana gelebilecek ölüm veya yaralanma olaylarından, ve (ii) RIM in veya onun çalışanlarının ya da temsilcilerinin kasıtlı eylemi ya da eylemsizliği halinde meydana gelebilecek sonuçlardan dolayı Size karşı olan sorumluluğunu sınırlamayacaktır. (f) TARAFLARDAN HER BĐRĐ, DĐĞERĐNE KARŞI SADECE BU ANLAŞMADA AÇIKÇA BELĐRTĐLEN ŞEKĐLDE SORUMLU OLACAKTIR, FAKAT SÖZLEŞME, HAKSIZ FĐLL VEYA BAŞKA BĐR KAPSAMDA BAŞKA HĐÇ BĐR YÜKÜMLÜLÜK, GÖREV VEYA SORUMLULUK ÜSTLENMEMEKTEDĐR. ĐŞBU ANLAŞMADA BELĐRTĐLEN SINIRLAMALAR, HARĐÇ TUTMALAR VE KISITLAMALAR:(i) SĐZĐN AÇABĐLECEĞĐNĐZ DAVALARIN VEYA BULUNABĐLECEĞĐNĐZ TALEPLERĐN SÖZLEŞME ĐHLALĐ, HAKSIZ FĐĐL, ĐHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA DĐĞER HUKUKĐ TEORĐLER DE DAHĐL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE NEDENLERĐ ĐÇĐN DE GEÇERLĐ OLACAKTIR; (ii) BU ANLAŞMANIN ASIL AMACININ YA DA BU ANLAŞMADA BELĐRTĐLEN ÇÖZÜM YOLLARININ ESASLI BĐÇĐMDE ĐHLAL EDĐLMESĐ VEYA SONUÇSUZ KALMASI HALĐNDE DAHĐ GEÇERLĐ OLACAKTIR; (iii) BU ANLAŞMADA BELĐRTĐLEN TAZMĐNAT YÜKÜMLÜLÜKLERĐ ĐÇĐN, TARAFLARDAN BĐRĐNĐN KARŞI TARAFIN FĐKRĐ MÜLKĐYET HAKLARINI SUĐSTĐMAL VEYA ĐHLALĐ VE MADDE 2, 4, 5, 6, 12 VE 14 ÜN ĐHLALĐ HALĐNDE GEÇERLĐ OLMAYACAKTIR. (g) HĐÇBĐR KOŞULDA, RIM ĐN VEYA ONUN BAĞLI FĐRMALARININ MEMURLARI, MÜDÜRLERĐ, ÇALIŞANLARI, TEMSĐLCĐLERĐ, DĐSTRĐBÜTÖRLERĐ, TEDARĐKÇĐLERĐ, 12

13 BAĞIMSIZ MÜTEAHHĐTLERĐ, HALEFLERĐ VEYA DEVĐR ALANLARI, BU ANLAŞMA UYARINCA HERHANGĐ BĐR SORUMLULUK ÜSTLENMEMEKTEDĐRLER. (h) BU ANLAŞMADA BELĐRTĐLEN HĐÇBĐR KOŞUL, RIM ĐN BLACKBERRY ÇÖZÜMÜNÜN YAZILIM HARĐCĐNDEKĐ BÖLÜMLERĐ ĐÇĐN TANZĐM ETTĐĞĐ YAZILI ANLAŞMALARIN VEYA GARANTĐLERĐN YERĐNE GEÇMEYECEKTĐR. 21. Bilgi Toplamaya Muvaffakat. BlackBerry Çözümünü kullanmanız ve/veya Hizmeti almanız sırasında adınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile kişisel bilgilerinizi verdiğinizde, RIM in aşağıda belirtilen amaçlar için bu tür bilgileri toplamasına, kullanmasına, işlemesine, aktarmasına ve/veya ifşa etmesine izin vermiş sayılacaksınız; ve bu kapsama söz konusu bilgilerin Airtime Hizmet Tedarikçiniz veya Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde veya dışında bir ülkede yerleşik bir RIM Şirketler Grubu üyesi tarafından: (a) RIM Şirketler Grubunun kendi dahili kullanımı amacıyla, (b) BlackBerry Çözümünü ve/veya ilgili ürünleri ve/veya hizmetleri (Hizmet dahil) Size temin etmek ve/veya Sizin kullanmanız amacıyla; (c) Yazılımın ve/veya ilgili ürünlerin ve/veya hizmetlerin (Hizmet dahil) yükseltmelerini veya güncellemelerini Size temin etmek amacıyla; (d) Uygulanacak Hukuk uyarınca izin verilen veya gereken hizmetleri vermek amacıyla; (e) RIM in adresinde açıklanan gizli tutma politikasında belirtilen amaçlarla kullanılması, işlenmesi, aktarılması ve/veya ifşa edilmesi de dahildir. Kişisel bilgilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla toplanması, kullanılması, işlenmesi, aktarılması ve/veya ifşa edilmesi RIM in katı gizli tutma politikasına, ilgili veri koruma kanunlarına ve RIM in 1998 tarihli Veri Koruma Kanunu uyarınca yaptırdığı tescil kaydına bağlı kalınarak yapılacaktır. RIM sadece kendi kararına bağlı olarak gizli tutma politikasında zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır, Siz de RIM in gizli tutma politikasında güncelleme yapılıp yapılmadığını düzenli aralıklarla incelemeyi kabul etmektesiniz. Eğer kişisel bilgileriniz Airtime Hizmet Tedarikçinize ifşa edilirse, Airtime Hizmet Tedarikçinizin gizli tutma politikası uygulanacaktır. 22. Devir ve Temlik. RIM bu Anlaşmayı başkasına devredebilir, fakat böyle bir devir Sizin için ancak en az bu Anlaşmada belirtilen koşullar kadar avantajlı olan koşullar olması halinde yapılabilir. Önceden RIM den yazılı izin almadığınız takdirde bu Anlaşmanın tamamını veya bir bölümünü başkasına devretmeniz mümkün değildir, (RIM şahsi kararına göre böyle bir izin vermeyebilir veya bu izni şartlı olarak verebilir) ; ve bu şekilde önceden RIM den yazılı izin alınmaksızın bu Anlaşmayı başkasına devretmeniz halinde bu devir geçersiz ve hükümsüz olacak ve hiçbir etki doğurmayacaktır. RIM bu Anlaşmada belirtilen tüm yükümlülüklerini doğrudan yerine getirebilir ya da bu yükümlülüklerin bir kısmını veya tamamını yüklenicisinin veya taşeronlarının yerine getirmesini sağlayabilir ve/veya Airtime Hizmetleri söz konusu olduğunda Airtime Hizmet Tedarikçisinin veya onun bağlı firmalarının ya da iştiraklerinin yerine getirmesini sağlayabilir. 23. Bildirimler. Aksi işbu Anlaşmada belirtilmediği takdirde, bu Anlaşma uyarınca yapılacak tüm bildirimler ve haberleşmeler, ancak yazılı olarak tanzim edildiklerinde ve Sizin açınızdan RIM e fatura adresi olarak bildirdiğiniz adrese ve 36 Station Road, Egham, Surrey TW20 9LF, Đngiltere adresindeki Research In Motion UK Limited e, resmi olmayan bir sureti yukarıda belirtilen adresteki RIM in Ürün Müdürüne gönderilmek suretiyle, elden teslim edildiğinde veya kurye, posta, önödemeli posta, iadeli taahhütlü posta veya eşdeğeri bir vasıta ile alındı bilgisi geri dönecek şekilde gönderildiğinde Size ve RIM e tebliğ edilmiş sayılacaktır. Yukarıda belirtilenlere ek olarak, RIM, seçimine bağlı olarak, bu Anlaşma uyarınca size elektronik yöntemle bildirim gönderebilir. RIM e bildirdiğiniz elektronik posta adresine gönderilecek elektronik bildirimler, Size tebliğ edilmiş sayılacaktır. 13

14 24. Mücbir Sebepler. Bu Anlaşmada belirtilen diğer koşullara rağmen, taraflardan herhangi birinin, Airtime Hizmetlerinin size RIM aracılığıyla bir Airtime Hizmet Tedarikçisi tarafından verilmesi ve söz konusu Airtime Hizmet Tedarikçisinin RIM e Airtime Hizmetleri vermeyi durdurması veya RIM e Airtime Hizmetlerini ticari açıdan makul koşullarda vermeyi durdurması hali de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, elinde olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getirememesi hali bu Anlaşmanın ihlali sayılmayacaktır. Bu koşul, taraflardan herhangi birinin diğerine bu Anlaşma uyarınca ödeme yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi için bir bahane olarak algılanabileceği şeklinde yorumlanmayacaktır. 25. Genel. (a) Üçüncü Şahıs Lehdarlar. RIM Lehdarları, bu Anlaşmanın 20(g) maddesini 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Şahısların Hakları) Kanununda belirtilen koşullara be maddeye göre adeta kendileri bu Anlaşma ya tarafmışlar gibi uygulayabilirler. RIM Lehdarları, bu Anlaşma nın 20(g) maddesinde belirtilen üçüncü şahıs lehdarlardır. Bu Anlaşma da aksi belirtilen durumlar haricinde, bu Anlaşma ya taraf olmayan kişiler, yukarıda belirtilen kanundaki haklardan yararlanamazlar. (b) Temerrüt Feragatleri. Taraflardan birinin diğer tarafın bir temerrüdünden doğan hakkından feragat etmesi, ileride oluşabilecek aynı veya başka bir temerrütten doğacak haklardan da feragat edeceği anlamına gelmemektedir. (c) Geçerli Kalma. Bu Anlaşma da yer alan ve anlamları ve amaçları gereği taraflardan birinin veya her ikisinin yerine getirmesinden sonra dahi geçerli kalmaları amaçlanan koşullar, yükümlülüklerin yerine getirilerek Anlaşma nın tamamlanmasından, iptal edilmesinden veya fesihten sonra dahi geçerliliğini koruyacaktır. (d) Uygulanacak Hukuk: Đşbu Anlaşma ya, kanunlar ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere, Đngiltere ve Galler kanunları uygulanmakta ve Anlaşma bu kanunlar uyarınca yorumlanmaktadır. Taraflar, Malların Uluslararası Satımına Dair Sözleşmelere hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu nun işbu Anlaşma ya uygulanmayacağı hususunda mutabıktırlar. (e) Tahkim. Taraflar arasında bu Anlaşma ile ilgili olarak veya bu Anlaşma nın ihlal edilmesi sebebiyle doğabilecek anlaşmazlıklar veya ihtilaflar, Taraflarca iyi niyetle görüşme yapılarak çözülmeye çalışılacak; ancak bu şekilde bir çözüme varılamaması halinde öncelikle tarafların üst yönetimine bildirilecektir. Taraflar, üst yönetim temsilcileri aracılığıyla, ihtilafın kendilerine bildirilmesinden itibaren otuz (30) gün içinde toplantı yapacak ve bu toplantı tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ihtilafı çözüme kavuşturamazlar ise ihtilaf, Uluslararası Ticaret Odasının Tahkim Kurallarına ( Tahkim Kuralları ) göre Londra/Đngiltere de tahkim yolu ile nihai ve bağlayıcı bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır. Tahkim yargılaması, Tahkim Kurallarına göre seçilecek ve seçilmesinden itibaren otuz (30) gün içinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile onaylanacak tek bir hakem tarafından yapılacaktır; Tarafların seçilen hakeme ilişkin mutabakata varamaması halinde, Taraflardan birinin başvurusu üzerine Đngiliz Bilgisayar Derneği (British Computer Society) nin başkanı veya onun tayin ettiği yetkili temsilcisi bir hakem tayin edecektir. Yukarıdaki cümlede yer alan hükümler Sizin Yargı Bölgenizdeki kanunlar tarafından yasaklanırsa tahkim işlemleri: i) Ankara, Türkiye'de yapılacaktır; (ii) UCCET Tahkim Kurulu kurallarına uygun olarak ("UCCET Kuralları") tahkim yoluyla halledilecektir, ve (iii) tahkim işlemi adı geçen Kurallara göre atanmış ve atanmasından itibaren otuz (30) gün içinde tarafların üzerinde karşılıklı anlaşmaya varacakları bir hakem tarafından dinlenecektir, anlaşmaya varamazlarda Kurul bir hakem atayacaktır. Yukarıdaki cümlede yer alan hükümler Sizin Yargı Bölgenizdeki kanunlar tarafından yasaklanırsa tahkim işlemleri: i) Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacaktır; (ii) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4. Tahkim Yasası ("KKTC Hükümleri") kurallarına uygun olarak tahkim yoluyla halledilecektir; ve (iii) tahkim işlemi KKTC Hükümlerine göre atanmış ve atanmasından itibaren otuz (30) gün içinde tarafların üzerinde 14

BES SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706)

BES SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706) BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI LĐSANS ANLAŞMASI DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN BU ANLAŞMAYI DĐKKATLE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma, size, müşteriye Yazılımı kullanma hakkı vermekte ve garanti ve sorumluluğa ilişkin

Detaylı

BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI L

BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI L BLACKBERRY KURUMSAL SUNUCUYAZILIMI LĐSANS ANLAŞMASI DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN BU ANLAŞMAYI DĐKKATLE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma, size, müşteriye Yazılımı kullanma hakkı vermekte ve garanti ve sorumluluğa ilişkin

Detaylı

BBEU SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706)

BBEU SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706) BLACKBERRY NİHAİ KULLANICI YAZILIMI LİSANS ANLAŞMASI YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU ANLAŞMAYI DİKKATLE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma, size, müşteriye Yazılımı kullanma hakkı vermekte

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

Batarya Đçin Sınırlı Garanti

Batarya Đçin Sınırlı Garanti Batarya Đçin Sınırlı Garanti Sizin belli bir tip BlackBerry el tipi bilgisayarınızda kullanılacak olan dış bataryayı ( Batarya ), ( SĐZE ), son kullanıcı olan SĐZE sağlayan Research In Motion Limited ve

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ ZİRAAT SİGORTA A.Ş. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ GİZLİLİK POLİTİKASI Ziraat Sigorta A.Ş ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

MEDİTEK YAZILIM. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi MEDİTEK YAZILIM Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Yayın Tarihi: 01.01.2013 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Meditek Yazılım, kurumsal şirket anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

BlackBerry News app. Kullanıcı Kılavuzu. Sürüm: 1.2

BlackBerry News app. Kullanıcı Kılavuzu. Sürüm: 1.2 BlackBerry News app Kullanıcı Kılavuzu Sürüm: 1.2 SWD-1931426-0103095953-018 İçindekiler BlackBerry News... 2 BlackBerry News uygulaması hakkında... 2 Oturumunuzu BlackBerry ID... 2 RSS haberi ekleme...

Detaylı

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR.

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR. SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Avnet, Inc., departmanları, bağlı kuruluşları ve şubeleri ( Avnet") tarafından yapılan ürün ve hizmet ("Ürünler") satışları, herhangi bir satın alma siparişi, belgesi veya

Detaylı

STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI STONERIDGE ELECTRONICS LTD YAZILIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI BİR AKTİVASYON KODU ALIP BUNU YAZILIM PROGRAMI LİSANSINI AKTİF HALE GETİRİP DONANIM ANAHTARINI ( ANAHTAR ) TAKMAK SURETİ

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ 1. HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. HİZMET İN TANIMI 1.1.1. SİNERJİ Sanal Sunucu Bulundurma Hizmeti ( Hizmet ); Müşteri ye ait müşteri ile mutabık kalınan

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta 1- KUZUFLEX METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ata Mahalle Serbest Bölge Gelincik Cadde No.1 Gemlik - Bursa (İşbu Sözleşme de

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR İşbu Web sitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"),. ile Web sitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Web sitesi'ni kullanmasına

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu Gizlilik Sözleşmesi (işbu belgede bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır)türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan ve ticari

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

BLACKBERRY 9220 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY 9220 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY 9220 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) BLACKBERRY 9220 KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1.4.Kullanıcı ile Ziraat Sigorta işbu sözleşmede bir arada Taraflar olarak anılacaklardır.

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1.4.Kullanıcı ile Ziraat Sigorta işbu sözleşmede bir arada Taraflar olarak anılacaklardır. KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1.1.Ziraat Sigorta A.Ş.: Turgut Özal Millet Cad. No:7 Aksaray/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Ziraat Sigorta Anonim Şirketi elementer sigortacılık

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ

NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR NETSİS VERSİYON GARANTİ PAKETİ SÖZLEŞMESİ İşbu Versiyon Garanti Paketi Sözleşmesi ( Versiyon Garanti Paketi ), bir tarafta. adresinde mukim (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) diğer tarafta

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim www.plakamnerede.com (kısaca Plakamnerede.com olarak anılacaktır) ile

Detaylı

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI

ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI ALASTIAN WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI Aşağıdaki Kullanım Koşulları, Alastian web sitesi için geçerlidir. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz. Bu koşullar, hak ve yükümlülükleriniz ile sizin için

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 36/B Mimar Mehmet Vahip Caddesi, Lefkoşa Telefon: Faks:

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 36/B Mimar Mehmet Vahip Caddesi, Lefkoşa Telefon: Faks: MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR: SATICI Ünvanı: Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd. Vergi Numarası: MŞ17098 Adresi: 36/B Mimar Mehmet Vahip Caddesi, Lefkoşa Telefon: +90 392 2255260 Faks: +90

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

Site adresi sağlayıcı:

Site adresi sağlayıcı: Site Sahibi ve İçerik Sağlayıcı: MİCHELİN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş. Adres: Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İSTANBUL Ticaret Sicil No: 338640 Tel: (90) 212 317 52 00 Fax:

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ BILSAM BILGISAYAR BEHİCE HOŞDER WEB SAYFASI (www.b2bdepo.com) ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; BİLSAM BİLGİSAYAR-BEHİCE HOŞDER (Bundan böyle kısaca BİLSAM olarak anılacaktır)

Detaylı

MOBILTRON + GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM ve DESTEK HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

MOBILTRON + GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM ve DESTEK HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MOBILTRON + GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM ve DESTEK HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ İşbu MOBİLTRON+ GARANTİ CEP TELEFONU ONARIM VE DESTEK HIZMET PAKETI SÖZLEŞMESI (Bundan böyle "MOBİLTRON +GARANTİ SÖZLEŞMESİ" olarak

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, İş Ortağım Benim İşim Süper Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 1 ) İş Ortağım Benim İşim Mega Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 2 ) (birlikte

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi

Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi Imona Pazaryeri Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme www.imona.com isimli web sayfaları üzerinden satışı yapılan ÜRÜN lere ilişkin olarak IMONA ile ve ALICI ÜYE arasında akdedilmiştir. 2. Tanımlar

Detaylı

BLACKBERRY APP WORLD ÜYELİK EKİ

BLACKBERRY APP WORLD ÜYELİK EKİ BLACKBERRY APP WORLD ÜYELİK EKİ BLACKBERRY APP WORLD'DEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ VEYA HİZMETİ SATIN ALMAK VE/VEYA İNDİRMEK İÇİN: (1) GEÇERLİ BİR BLACKBERRY KULLANICI HESABI VE RIM ONAYLI BLACKBERRY ÜYELİK ANLAŞMASI

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

TomTom International B.V. ( TomTom ) Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda Çevrimiçi Satış Genel Kayıt ve Şartları

TomTom International B.V. ( TomTom ) Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda Çevrimiçi Satış Genel Kayıt ve Şartları TomTom International B.V. ( TomTom ) Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda Çevrimiçi Satış Genel Kayıt ve Şartları 1) Kapsam Bu Kayıt ve Şartlar, TomTom web sitesi veya TomTom HOME, TomTom cihazı

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

BlackBerry Travel. Kullanıcı Kılavuzu. Sürüm: 2.5

BlackBerry Travel. Kullanıcı Kılavuzu. Sürüm: 2.5 BlackBerry Travel Kullanıcı Kılavuzu Sürüm: 2.5 SWD-2005926-0418040813-018 İçindekiler Başlangıç... 2 BlackBerry Travel Hakkında... 2 Otomatik gezi senkronizasyonunu kapatma... 2 Yeni özellikler ve geliştirmeler...

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi

Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi Madde 1 - Taraflar Ticari Yazılım Kullanım Sözleşmesi 1.1 Telif Hakki Sahibi: KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Ticaret Sicil No:970475 Adresi: Maltepe - İSTANBUL Telefon: 0 216 504 21 21 E-mail: bilgi@kmk.net.tr

Detaylı

Parental Controls. Sürüm: 6.0. Kullanıcı Kılavuzu

Parental Controls. Sürüm: 6.0. Kullanıcı Kılavuzu Parental Controls Sürüm: 6.0 Kullanıcı Kılavuzu Yayın: 2012-06-27 SWD-20120627161916757 İçindekiler... 4 Gereksinimler... 4 Hakkında... 4 nin PIN'ini unuttum... 5 Yasal bildirim... 5 Gereksinimler BlackBerry

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

Üyelik Sözleşmesi sözleşme detaydanmukemmele.com 1. Üyelik bireysel üye

Üyelik Sözleşmesi sözleşme detaydanmukemmele.com 1. Üyelik bireysel üye Üyelik Sözleşmesi Aşağıda yer alan maddeler ( sözleşme ) saint- gobain rigips alçı sanayi ve ticaret a.ş. ( detaydanmukemmele.com ) ile aranızdaki detaydanmukemmele.com üyeliğinize ilişkin üyelik şart

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

YAZILIMI YÜKLEMEDEN YA DA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYĐ DĐKKATLĐCE OKUYUNUZ.

YAZILIMI YÜKLEMEDEN YA DA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYĐ DĐKKATLĐCE OKUYUNUZ. BLACKBERRY SON KULLANICI / YAZILIM LĐSANS ANLAŞMASI YAZILIMI YÜKLEMEDEN YA DA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYĐ DĐKKATLĐCE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma yazılımın lisansını size, yani müşteriye verir ve garanti

Detaylı

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. İşbu BlackBerry Çözümü Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), daha önceki versiyonlarına verilen

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

A. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı, Bakanlığının belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir. Gizlilik İlkeleri Site Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı) Kültür ve Turizm Bakanlığı İnternet Sitesi Kullanım Koşulları-Yasal Uyarı Galata Mevlevihanesi Müzesi İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 KONU 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. e-fatura uygulamasının

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ PROTOKOLÜ (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç MADDE 1: Lisans öğrencilerimiz için çeşitli kamu/özel kurum

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Kullanım Koşulları (Güncelleme Tarihi: ) TimetoEvent'e hoş geldiniz!

Kullanım Koşulları (Güncelleme Tarihi: ) TimetoEvent'e hoş geldiniz! Kullanım Koşulları (Güncelleme Tarihi: 04.08.2016) TimetoEvent'e hoş geldiniz! Aşağıda hükümleri yazılı olan Kullanım Koşulları, www.timetoevent.com uzantılı web sitemizdeki (Site) hizmetlerden faydalanabilmeniz

Detaylı

TİCARİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TİCARİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİCARİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar Sağlayıcı Alıcı Unvan KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (Bundan sonra SAĞLAYICI olarak anılacaktır.) Adres Barbaros Mah. Ardıç Sok. Varyap Meridian F Blok Ataşehir-İstanbul

Detaylı

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ CRM PROGRAMI KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1 CRM Uygulaması, OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI TİC. LTD. ŞTİ. nın lisanslı bir iş uygulamasıdır. OFİSASSİST olarak anılacaktır. 1.2 Cihaz ve yazılım uygulamalarını

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. ÜYELİK

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. ÜYELİK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ( SÖZLEŞME ) SAİNT- GOBAİN RİGİPS ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( RAKADEMIA ) İLE ARANIZDAKİ RAKADEMIA ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN RAKADEMIA ÜYELİK ŞART VE KOŞULLARINI,

Detaylı

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü

Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) Katılım Protokolü 1. AMAÇ: Bu katılım protokolü, DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem Planının 38. Maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından :

Rekabet Kurumu Başkanlığından : Rekabet Kurumu Başkanlığından : FRANCHisE ANLAŞMALARINA ilişkin GRUP MUAFIYETi TEBllGi (Tebliğ No: 1998/7) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, franchise anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı